Projecten Fonds Verslavingen 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projecten Fonds Verslavingen 2012"

Transcriptie

1 Projecten Fonds Verslavingen 2012 Bijlage Organisatie Titel van het Doelstellingen Verlening of nieuw 1 CHU BRUGMANN Evaluatie, behandeling en ondersteuning bij de behandeling van adolescenten die lijden aan een verslaving: multidimensionele familiale aanpak Oprichting van een therapiecentrum MDFT (multi-dimensionalfamilial therapy) voor jongeren met een probleem betreffende cannabisgebruik + de andere instellingen ondersteunen om het hoofd te bieden aan dergelijke problemen 2 CAD Limburg alcoholhulp.be + cannabishulp.be Online behandeling en verspreiding van informatie via internet voor alcohol- en cannabisproblemen 3 Centre ALFA Jongeren + verbruik Nadruk leggen op de zichtbaarheid van het zorgcircuit (dat specifiek is voor de doelgroep van de jongeren met een middelengerelateerd probleem) door de uitbouw van een gemeenschappelijk referentiekader en de invoering van een telefonische permanentie (informatie en doorverwijzing) 4 Interstices CHU St Pierre Projet Liaison Alcools Sensibilisatie en opleidingen betreffende de behandeling van alcoholproblemen voor het verzorgende personeel van de verschillende eenheden in het ziekenhuis + ontwikkeling van hulpboekjes (guidelines) + ondersteuning bij de behandeling voor de moeilijkste situaties 5 Comptoir Gratis medische consultaties en consultatiebureau voor verpleegkundige zorg voor druggebruikers Consultatiebureau voor verpleegkundige zorg en medische permanentie voor somatische stoornissen 1

2 6 De Kiem Implementatie van een cocaïnespecifiek behandelingsprogramma CRA + vouchers Specifiek programma voor de behandeling van problemen betreffende een cocaïneverbruik via de methode Community Reinforcement Approach (positieve beloningen: beloning patiënt in geval van bewezen onthouding) 7 DE KIEM Ambulante hulp aan drugverslaafden binnen de regelgeving van Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen, proefzorg en drugsbehandelingskamer 8 DE SLEUTEL Versterken van kwantiteit en kwaliteit in de preventie, vroegdetectie en hulpverlening 9 D.U.N.E. Versterking van het zorgaanbod van het ruilpunt voor injectiespuiten en straathoekwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10 Ellipse CASA : Begeleidings in de thuisomgeving voor personen die lijden of geleden hebben aan een verslaving(en) 11 IDA Nationaal informatie- en sensibilisatie: -16 geen alcohol 12 IDA Specifieke interventie voor alcoholproblemen in de spoedgevallendiensten Ambulante opvolging en consultaties voor druggebruikers die doorgestuurd zijn door Justitie (alternatieve straffen) Opvolging van de druggebruikers onder justitiële dwang + vroegtijdige screening van drugproblemen + outreaching (opvolging in de thuisomgeving) Consultatiebureau voor verpleegkundige zorg in een ruilpunt voor injectiespuiten, straathoekwerk, verpleegkundige zorg op straat, de integratie in het zorgcircuit proberen te promoten Gepersonaliseerde en geïndividualiseerde begeleiding in de thuisomgeving voor (ex-)gebruikers Verbetering van de kennis van de wijziging van de wetgeving betreffende het verbod op de verkoop van alcohol aan minzestienjarigen met betrokkenheid van de verkoopsector (via stickers, affiches, acties van de geschreven pers, ) Ontwikkeling van een specifiek interventiemodel voor de spoedgevallendiensten voor alcoholproblemen (korte vragenlijst, feedbackgesprek, doorverwijzing, informatiefiches voor patiënten) 2

3 13 IDA IDA-web: uitbreiding van Franstalig interactief platform voor professionelen en intermediairen 14 MASS Bxl- Fédasil Samenwerkings FEDASIL en LAMA - M.A.S.S. - Interstices C.H.U. Saint-Pierre 15 Interstices Bruxelles Bruxelles-cannabis Naar de oprichting van een gespecialiseerd netwerk Uitbreiding van bepaalde rubrieken van de Franstalige interactieve platforms teneinde de verspreiding van informatie betreffende de sector zo goed mogelijk te bevorderen (verloven, nieuwe en, materiaal, publicaties, opleidingen, ) Ondersteuning bij de behandeling voor teams die werken met asielaanvragers met een middelengerelateerd probleem Opleiding van beroepsbeoefenaars op het vlak van de behandeling van problemen inzake cannabisgebruik om op termijn een netwerk van beroepsbeoefenaars op te richten 16 KOMPAS Crisishulp aan huis Ondersteuning bij crisissituaties voor minderjarigen en hun familie. Intensieve opvolging in de thuisomgeving tijdens ongeveer 6 weken. Het einddoel is: de patiënt stabiliseren, zoeken naar de meest geschikte doorverwijzing en een diepgaande evaluatie van de familiale context maken 17 LA CAHO asbl Implementatie van een ontwennins in de thuisomgeving van alcoholverslaafden Ontwennins in de thuisomgeving (outreaching) voor alcoholverslaafden 18 LES PETITS RIENS Synersanté Oprichting van een mobiele gezondheidscel om personen met een middelengerelateerd probleem te begeleiden + de interventies van de verschillende structuren coördineren 19 MSOC Gent Opvang van opiaatafhankelijken in de eerstelijnsgezondheidszorg 20 MSOC Gent Klinisch Casemanagement en intervisie voor hulpverleners voor drugverslaafde zwangeren en drugverslaafde ouders met jonge kinderen Heroriëntatie van de meest gestabiliseerde patiënten (heroïneverslaafden) naar de huisartsgeneeskunde + uitbouw van een netwerk van huisartsen Begeleiding, opvolging van zwangere vrouwen (met een middelengerelateerd probleem) of vrouwen met jonge kinderen + sensibilisatie van het personeel van de kraamklinieken 3

4 21 MSOC OOSTENDE Outreachende, geïntegreerde en proactieve begeleiding van drugafhankelijke ouders met jonge kinderen via A(ssertive) C(ommunity) T(reatment) 22 Het Verhuis- Siddartha (MSOC Vlaams Brabant 23 NAMUR ENTRAIDE SIDA Opvoedingsondersteuning aan druggebruikende ouders en hun kinderen in Vlaams-Brabant en deskundigheidsbevordering van de laagdrempelige hulpverlening aan druggebruikende ouders en hun kinderen in Vlaanderen Ontwikkeling van een medische en verpleegkundige pool in het ruilpunt voor injectiespuiten 24 PopovGGZ Optimalisatie van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een verslavingsprobleem 25 Psychiatrisch Centrum OLV Psychiatrische thuisbegeleiding voor jongeren (16-35j) met een psychotische stoornis in combinatie met middelenmisbruik (alcohol, drugs) 26 Réseau Hépatite C Accompagnateur social ten voordele van de asbl Réseau Hépatite C Bruxelles 27 PZ Sint Camillus Projectvoorstel intensieve outreach voor het opvolgen van personen met een alcoholafhankelijkheid Outreaching, intensieve en geïntegreerde begeleiding voor drugafhankelijke ouders en hun kinderen van minder dan 12 jaar + voor zwangere vrouwen Project rond ouderschap. Ondersteuning van druggebruikende ouders en van hun kinderen teneinde de risico s op een verbruik van de kinderen te verkleinen + de verwaarlozing van de kinderen te beperken (via groepen van ouders, opvoedingsondersteuning,...) Ontwikkeling van een medische en verpleegkundige pool in het ruilpunt voor injectiespuiten (zeer kwetsbaar publiek) teneinde de verstrekking van de basisgezondheidszorg te waarborgen die samenhangt met de kwalijke gevolgen van het intraveneuze druggebruik Het einddoel is de samenwerking tussen de diensten die gespecialiseerd zijn op het vlak van verslavingen, de centra die de mentaal gehandicapten (laag IQ) behandelen en de sociale werkplaatsen te verbeteren. Psychiatrische thuisbegeleiding (voor de patiënt en zijn familie) voor jongeren (16 tot 35 jaar) met een psychotische stoornis en een drugprobleem Geïndividualiseerde begeleiding van patiënten die in behandeling zijn voor hepatitis C Implementatie in 3 ziekenhuizen van een intensieve case manager om de hospitalisatieduur trachten te beperken en de levenskwaliteit van de acoholpatiënten te verhogen 28 ULB & Collaborateur (5 partenaires) benzodiazepines : opleiden van huisartsen en andere gezondheidsbeoefenaars Opleiding, sensibilisatie van artsen en apothekers met het oog op een rationeel gebruik van benzodiazepines 4

5 29 VAD Kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg 30 VAD Vroeginterventie door middel van groepswerking met jongeren die riskant of beginnend problematisch gebruiken Ontwikkeling van technieken waardoor de efficiëntie van de verschillende soorten behandelingen kunnen worden geëvalueerd Sensibilisatie (via groepsessies) van jongeren die gebruiken, maar hun gebruik niet als problematisch beschouwen (vroegtijdige interventie) 31 BOGOLAN Project betreffende de begeleiding van druggebruikende ouders naar de plaats waar hun kind leeft Begeleiding van toekomstige of jonge drugverslaafde ouders en van hun kind van minder dan 3 jaar + permanentie + workshops (ontwikkeling kind, contraceptie en risico s verbruik en zwangerschap + spreekgroep) 32 CAD LIMBURG EN CGG KEMPEN Online drughulp (online hulpverlening met cocaïne, speed, XTC, GHB) Ontwikkeling van een website (informatie, zelftest, zelfhulp en online begeleiding) die specifiek is voor problemen inzake cocaïne-, speed-, XTC- of GHB-gebruik 33 CGG ECLIPS Mighties :ontwikkelen van concrete psycho-educatieve methodieken en materialen toepasbaar in vroeginterventie en jongerendrughulpverlening 34 FREE CLINIC DokA-jongeren Antwerpen : ontwikkeling van een brief motivational interventions-model met artsenconsultatie voor risicojongeren en middelengebruik binnen een laagdrempelig in looppunt Ontwikkeling van psycho-educatieve materialen en methodieken die specifiek zijn voor jongeren die wegens motivatie, mentale beperkingen of beperkingen qua taal niet worden bereikt door het klassieke zorgaanbod Project dat specifiek gericht is op kwetsbare jongeren van 15 tot 25 jaar die in de jeugdhulpverleningssector residentieel opgevangen zijn en niet via het zorgaanbod behandeld worden. Ontwikkeling van een korte interventie om te werken aan de motivatie en zo de aanvraag en de organisatie van gratis medische consultaties (raadgevingen) te stimuleren 5

6 35 HOPITAL NEURO_PSY SAINT MARTIN Algemene en geïntegreerde behandeling met het oog op een herintegratie van jonge volwassenen met de dubbele diagnose verslaving en psychiatrische comorbiditeiten Project voor jonge volwassenen met een middelengerelateerd probleem en psychiatrische comorbiditeiten. Algemene en geïntegreerde behandeling (gesprekken, coaching, evaluatie, diagnose, behandeling en outreaching) met betrokkenheid van de familie en de hulpverleners uit verschillende sectoren 36 IPSA-APB-SSPF Sensibiliseren en opleiden van apothekers over geneesmiddelen en alcoholconsumptie en hen motiveren hun patienten hiervover aan te spreken 37 PELICAN Website voor online hulp voor alcoholici en hun familie: informatie en programma voor online therapeutische begeleiding met 38 OCMW ANTWERPEN of zonder therapeut Netwerk Herstel Antwerpen Opleiden van apothekers en uitwerking van een folder voor de patiënten die geneesmiddelen met alcohol combineren Franstalige versie van de website alcoholhulp. Website (informatie, zelftest, zelfhulp en online begeleiding) voor alcoholproblemen Evaluatie met de patiënten en hun netwerk om het meest geschikte zorgtraject te bekijken 39 TRANSIT LAMA Rondetafel rond een open scene Implementatie van een ombudspersoon in een specifiek zeer kwetsbaar milieu dat getroffen is door de verslavingsproblematiek + zorg- en hulpverleningsplatform + de link tussen de jeugdsector en de zorg bevorderen 40 VAD Materiaalontwikkeling modulair aanbod motiverende gesprekvoering Optimalisatie van de opleidingen betreffende motiverende gesprekvoering (specificiteit verslavingen) + ontwikkeling van didactisch en audiovisueel materiaal Stad Luik Projet TADAM Piloot «Ttraitement médical assisté par diacétylmorphine» 6

Récapitulatif projets du fonds Assuétudes

Récapitulatif projets du fonds Assuétudes Récapitulatif projets du fonds Assuétudes 1. Projets du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ORGANISATION TITRE DU PROJET BUDGET Actolux Actomove 33.000 CAD Limburg Geïndiceerde drugpreventie aan jongeren

Nadere informatie

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE 21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België Gemeenschappelijke Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs - 25 januari 2010 - INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

CAD Jaarverslag 2011

CAD Jaarverslag 2011 CAD Jaarverslag 2011 De werking van de Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen, omvat Ambulante en Online Hulpverlening, Preventie en Straathoekwerk. Het werkgebied voor de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Memorandum 2013 VVBV De Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden

Memorandum 2013 VVBV De Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden VVBV 12 december 2013 Dirk.vandevelde@dekiem.be www.verslaafdenzorg.be Memorandum 2013 VVBV De Vlaamse revalidatiecentra voor drugverslaafden 1. Inleiding De Vlaamse Vereniging behandelingscentra Verslaafdenzorg

Nadere informatie

[ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE DRUGS OVER HET ALCOHOLPLAN 2014-2018]

[ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE DRUGS OVER HET ALCOHOLPLAN 2014-2018] [ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE DRUGS OVER HET ALCOHOLPLAN 2014-2018] VERSIE JUNI 2013 1 1. PROBLEEMBESCHRIJVING Alcoholgebruik is wijdverspreid in onze

Nadere informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening. WEGWIJS IN DE DRUGHULPVERLENING Mensen die er niet in slagen hun middelengebruik onder controle te krijgen, kunnen een beroep doen op een gevarieerd zorg- en hulpaanbod. De welzijns- en gezondheidssector

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273 Afgiftekantoor 9099 GENT X P509261 Het drukken van dit magazine wordt ons gratis

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie)

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Karen Smets, Martine Goossens,

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota Stuk 214 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF Drugnota ingediend door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008

Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Sint-Niklaas, december 2008 Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Vervolg op de Lokale vertaling van de federale beleidsnota drugs (december 2003) Synthesenota Overzicht van de beschikbare gegevens

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 3

Inhoudstafel. Inleiding 3 Inleiding In 1998 ontwikkelde het stedelijk overleg drugs Antwerpen (SODA) het eerste drugbeleidsplan voor de stad, het Strategische Plan Drugs Antwerpen (SPDA). Een deel van de acties van het SPDA is

Nadere informatie

Voortgangsrapport VAD 2012 Convenant 2011-2015

Voortgangsrapport VAD 2012 Convenant 2011-2015 Voortgangsrapport VAD 2012 Convenant 2011-2015 VAD, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02 423 03 34 vad@vad.be www.vad.be Index Resultaatgebied

Nadere informatie

Do s and don ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid

Do s and don ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid Do s and don ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid Bijlagen Faire et ne pas faire dans le cadre d une politique intégrale et intégrée sur les drogues Pièces annexes Brice De Ruyver (UGent) André

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk - het project 107 in de zorgregio s Antwerpen en Mortsel- 18 november 2011 Inhoudstafel: 1. Toelichting

Nadere informatie

De TDI-registratie in de RIZIVrevalidatiecentra

De TDI-registratie in de RIZIVrevalidatiecentra Dienst gezondheidszorg De TDI-registratie in de RIZIVrevalidatiecentra voor verslaafden Jaarlijks rapport van het registratiejaar 2012 OD Volksgezondheid en Surveillance Dienst Enquêtes, leefstijl en chronische

Nadere informatie

JAARVERSLAG FREE CLINIC VZW

JAARVERSLAG FREE CLINIC VZW Jaarverslag Free Clinic vzw 2012 2013 JAARVERSLAG FREE CLINIC VZW ACTIVERINGSPROJECT - BUBBELS & BABBELS BURO AKTIEF - MSOC ANTWERPEN - PROJECT PLUG-INN - SPUITENPATROUILLE - SPUITENRUIL STRAATHOEKWERK

Nadere informatie

Preventieve aspecten van online (drug)hulpverlening

Preventieve aspecten van online (drug)hulpverlening Preventieve aspecten van online (drug)hulpverlening Herwig Claeys In dit artikel wordt nader ingegaan op de preventieve aspecten van online hulpverlening op het vlak van geestelijke gezondheid in het algemeen

Nadere informatie

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF)

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd in 2000 door de Europese Unie in het leven geroepen met de bedoeling om in de deelnemende

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Blijf van jezelf! activiteitenverslag 2014. Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant Het Veerhuis-Siddartha vzw

Blijf van jezelf! activiteitenverslag 2014. Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant Het Veerhuis-Siddartha vzw Blijf van jezelf! activiteitenverslag 2014 Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant activiteitenverslag 2014 Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant Medisch Sociaal Opvangcentrum Mobiel

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

Welkom. Korte kadering van het project. Focus op de interviews. Overzicht geïnterviewde diensten. Wie is geïnterviewd?

Welkom. Korte kadering van het project. Focus op de interviews. Overzicht geïnterviewde diensten. Wie is geïnterviewd? Welkom Project Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose Presentatie resultaten van de interviews 22 september 2009 Dhr. Bart Wuyts, directeur SPK Pijler innoverende welzijnsregio Project binnen team

Nadere informatie

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 DRUGHULPVERLENING EN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND, EEN ONDERSTEUNENDE SAMENWERKING? Masterproef neergelegd tot het

Nadere informatie

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken PRIT Pittem Roeselare Izegem Tielt Psychiatrie Reconversie Integratie Thuismilieu Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken Voorwoord De oproep van

Nadere informatie

Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie

Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie Samenvatting Kim Geenens Wouter Vanderplasschen Eric Broekaert Brice De Ruyver Sébastien

Nadere informatie

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving erstellen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving oorkomen ondersteune Juli 2014 Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verslaving en verslavingszorg 5 2.1 Wat is verslaving?

Nadere informatie