Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten"

Transcriptie

1 Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

2 Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Fransien Attema oktober 2002 Uitgevoerd in opdracht van: Equivalent Experts in Emancipatie Wierdensestraat 39e 7607 GE Almelo tel website: Uitgevoerd door: Attema en Van de Wetering onderzoek en advies Postbus AW Deventer tel Mo g e lijk g e m aakt d oor: Provincie Overijssel, Eenheid Zorg en ultuur Foto voorblad: hristian van der Meij Photography, Hengelo

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Landelijke cijfers en achtergronden Signalen uit de praktijk Introductie van de gemeenten Inschatting van geïnterviewden Aard van het geweld dat men signaleert Hoe komt men met geweldsproblematiek in aanraking? Aard en omvang van relationeel geweld in drie plattelandsgemeenten Dossieronderzoek politie ijfermatige gegevens van de politie Beschrijving van het geweld Inventarisatie onder huisartsen Inventarisatie onder maatschappelijk werkers Overige registraties Spelen in de plattelandsgemeenten specifieke achtergrondfactoren? Achtergrondfactoren in het voorkomen van relationeel geweld Plattelandscultuur Elementen in een aanpak van relationeel geweld Zo vroeg mogelijk Informatie-uitwisseling en samenwerking Hulp Samenvatting en conclusies Bijlage. De drie Twentse gemeenten en hun sociale infrastructuur De drie Twentse gemeenten Sociale infrastructuur binnen de drie gemeenten Voorzieningen buiten de drie gemeenten Netwerken en samenwerkingsverbanden Geraadpleegde bronnen Equivalent, Experts in Emancipatie

4 Als het naar buiten komt, is het vaak te laat

5 5 1. Inleiding Achtergrond van het onderzoek In drie Twentse plattelandsgemeenten wordt een project uitgevoerd, om te komen tot een aanpak van relationeel geweld tegen vrouwen. De nadruk ligt op voorlichting, signalering en het afstemmen van hulpverlening op elkaar. Het project wordt uitgevoerd door Equivalent, Experts in Emancipatie, in samenwerking met Vrouwenopvang Overijssel. Het project is gestart in 2001 in de gemeenten Haaksbergen, Hof van Twente en Losser. In Haaksbergen en in Losser zijn voor het project overlegorganen opgericht; in Hof van Twente is aansluiting gezocht bij een netwerk dat al bestond in de voormalige gemeente Goor. De drie gemeenten onderschrijven het Masterplan huiselijk geweld in Twente. De overlegorganen zijn breed samengesteld. Er vindt expertise-uitwisseling plaats en er wordt aandacht besteed aan ontwikkelingsaspecten van het project. Er zijn algemene voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en trainingen voor specifieke beroepsgroepen, gericht op het leren herkennen van signalen. In totaal worden hiermee in de drie gemeenten ruim 450 mensen bereikt. Overal zijn dat in ieder geval politiemensen en maatschappelijk werkers. Daarnaast gaat het om bijvoorbeeld huisartsen, predikanten, medewerkers in de kinderopvang, het welzijnswerk of consultatiebureaus. Ook bij vrouwenorganisaties vindt voorlichting plaats. Vrijwilligers van de Telefonische Hulpdienst en van Buro Slachtofferhulp worden getraind om vervolgens zelf weer aan anderen voorlichting te kunnen geven. De aandacht voor de problematiek van relationeel geweld tegen vrouwen neemt toe. Zowel in landelijk onderzoek, als met betrekking tot theorievorming, is tot nu toe echter weinig aandacht besteed aan relationeel geweld tegen vrouwen in plattelandsgemeenten. In de beginfase van het project bleek dat er behoefte is aan meer inzicht in de aard en omvang van relationeel geweld. De aanpak van het geweld wordt immers mede beïnvloed door de aard en omvang daarvan. Vanuit deze achtergrond is aan bureau Attema en Van de Wetering in Deventer opdracht verstrekt onderzoek uit te voeren naar de verschijningsvormen van relationeel geweld in de drie Twentse gemeenten. Het gaat om een kwalitatief onderzoek, waarbij meningen en ervaringen van professionals zijn verzameld en zijn gecompleteerd met objectieve registratiegegevens. Zowel het hiervoor genoemde project, als het onderzoek, zijn gefinancierd door de provincie Overijssel, in het kader van het emancipatiebeleid. In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van het onderzoek. Werkwijze onderzoek Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende hoofdvraag: wat zijn de verschijningsvormen van relationeel geweld tegen vrouwen in een drietal Overijsselse plattelandsgemeenten en hoe vaak komt dit (naar schatting) voor? Daarnaast is het onderzoek gericht op specifieke kenmerken van het leven in een plattelandsgemeente in relatie tot geweld tegen vrouwen en op het verzamelen van ideeën voor hulpverlening. Begonnen is met de uitvoering van een bronnenstudie, ter oriëntatie op relationeel geweld en op de drie gemeenten. Over de bronnenstudie is afzonderlijk gerapporteerd. In de bronnenstudie zijn (cijfermatige) gegevens te vinden over de drie gemeenten. Ambtenaren die huiselijk geweld in hun beleid hebben, stelden relevante (beleids)stukken beschikbaar. De bronnenstudie moet worden gezien als achtergrondmateriaal. Equivalent, Experts in Emancipatie

6 6 In het onderzoek zijn interviews gehouden met ca. 40 professionals, van diverse instanties waar men in het werk in aanraking (kan) komen met relationeel geweld. Meestal was dit een persoonlijk interview; enkele keren een telefonisch interview. In de drie gemeenten is gesproken met acht medewerkers van de politie, zes maatschappelijk werkers, drie huisartsen, vier welzijnswerkers en drie pastoors of predikanten (hier verder geestelijk verzorger genoemd). Daarnaast is gesproken met medewerkers van (agrarische) telefonische hulpdiensten, mediators van de GLTO, Mediant (voorheen Riagg), Slachtofferhulp en Vrouwenopvang. In de interviews zijn uiteraard nooit namen genoemd van slachtoffers of plegers. Om te voorkomen dat uitspraken te herleiden zijn tot namen van geïnterviewden, en daarmee toch naar individuele situaties, worden in deze rapportage geen namen genoemd van geïnterviewde professionals. In de interviews is gevraagd welke vormen van relationeel geweld men in de eigen praktijk tegenkomt en wat daarin opvalt. Ook is telkens uitvoerig gesproken over de plattelandscultuur in deze gemeenten en is de vraag voorgelegd hoe het geweld doorbroken kan worden. Geen van de geïnterviewden bleek een concrete schatting te kunnen maken van de omvang van het geweld. Nergens worden goede en betrouwbare registraties bijgehouden. Daarom zijn in het kader van dit onderzoek enkele gerichte inventarisaties uitgevoerd. Daarvoor is als eerste een systematiek ontwikkeld voor dossieronderzoek bij de politie. Aan de hand daarvan zijn door een medewerker van de politie alle relevante dossiers uit de drie gemeenten voor de eerste drie maanden van 2002 doorgenomen. Daarnaast is een systematiek ontwikkeld, aan de hand waarvan maatschappelijk werkers hun case-load van 2001 hebben geanalyseerd. Ook is een inventarisatie gehouden onder huisartsen. Ten slotte zijn enkele interviews gehouden met vrouwen die relationeel geweld hebben meegemaakt. Het contact met deze vrouwen is gelegd via vertrouwenspersonen. Als een vrouw instemde met een interview werd haar naam doorgegeven aan de onderzoeker. Slechts weinig vrouwen waren bereid (of in staat) mee te werken aan een interview. Zij vertellen zowel over lichamelijk geweld, als over geestelijk geweld en seksueel geweld. We gaan in de rapportage niet op details in. De gevoelens en ervaringen van deze vrouwen zijn op diverse plaatsen in de rapportage verteld. Uiteraard anoniem en niet te herleiden naar personen. Ze illustreren de signalen van de hulpverleners. Ik voelde me alsof ik met de neus op de grond lag, met een zware deken over me heen. Hij greep zich lichamelijk en geestelijk aan me vast. Als ik maar veilig thuis opgeborgen was, dan was het voor hem goed. Ik kreeg hartkloppingen, zodra hij in de buurt was. Ik voelde me helemaal leeg en moe. Ik voelde me niet veilig in mijn eigen huis. Leeswijzer Het volgende hoofdstuk begint met enkele uitkomsten van landelijke onderzoek. Het gaat om cijfermatige gegevens en om een schets van ontwikkelingen in de aanpak van relationeel geweld. Hoofdstuk 3 geeft eerst een korte introductie van de drie Twentse gemeenten. Daarna vertellen geïnterviewden wat zij in hun praktijk meemaken. Hoe vaak signaleren zij relationeel geweld? Om welk type geweld gaat het en hoe komt men ermee in aanraking? Na de schattingen die de geïnterviewden geven, volgen in hoofdstuk 4 de uitkomsten van het inventariserend onderzoek dat is gehouden bij politie, huisartsen en maatschappelijk werkers. Aan geïnterviewden is gevraagd of zij bepaalde achtergrondfactoren zien in het relationeel geweld. Komt dit in het ene type gezin vaker voor dan in het andere? En maakt het uit of je op het platteland woont of Als het naar buiten komt, is het vaak te laat

7 in de stad? De reacties op deze vragen komen aan de orde in hoofdstuk 5. En tenslotte geeft hoofdstuk 6 voorstellen van de geïnterviewden voor een aanpak in de toekomst. Een samenvatting van de uitkomsten en conclusies is te vinden in hoofdstuk 7. In de bijlage zijn enkele demografische kerncijfers opgenomen over de drie Twentse gemeenten. Hier is ook een schets te vinden de sociale infrastructuur in de regio, voor zover relevant voor het onderwerp. Noot van de onderzoeker Relationeel geweld tegen vrouwen is een gecompliceerd onderwerp om te onderzoeken. Verschillende geïnterviewden vonden het in eerste instantie een lastig onderwerp om vragen over voorgelegd te krijgen, ook al ging het om hun werk. Tegelijkertijd wordt -in het algemeen- wel eens wat lacherig gereageerd. Vrouwen plegen toch ook geweld tegen mannen?! Diverse geïnterviewden gaven aan dat ze het liever hebben over huiselijk geweld in de brede zin, dan uitsluitend over relationeel geweld tegen vrouwen. Uit landelijk onderzoek blijkt echter dat geweld binnen partnerrelaties vooral geweld is van mannen tegen vrouwen. De registraties in ons eigen onderzoek bevestigen dit. Vanuit deze achtergrond is dit onderzoek dan ook beperkt tot de -toch al complexe- problematiek van relationeel geweld tegen vrouwen. In een onderzoek moeten altijd keuzes worden gemaakt om te komen tot een onderzoeksaanpak, ook al in verband met de beperkte hoeveelheid tijd die beschikbaar is. In dit onderzoek is gesproken met ca. 40 personen uit diverse disciplines. Dit hadden ook andere disciplines kunnen zijn. Denk aan EHBO-posten, consultatiebureaus, peuterspeelzaalleidsters, fysiotherapeuten, plattelandsverenigingen. Van deze laatste zijn enkele benaderd, zonder direct resultaat, omdat men de problematiek niet herkende en geen voorbeelden kon geven. Het onderzoek heeft zich primair gericht op aard en omvang van de problematiek. Dit is ook de reden dat geen interviews zijn gehouden met medewerkers vanuit justitie; zij behandelen gevallen van relationeel geweld nadat deze door de politie zijn behandeld. Aan de geïnterviewden is gevraagd naar ideeën voor een aanpak van relationeel geweld. Daarbij gaat het in het kader van dit onderzoek vooral om de organisatie van structuren en niet om een gespecialiseerde therapeutische methodiek of een juridische aanpak. Soms na enige schroom, hebben alle geïnterviewde professionals met veel openheid en betrokkenheid aan het onderzoek meegewerkt. De onderzoeker heeft zeer veel informatie ontvangen en voorbeelden gekregen, van vaak schrijnende situaties. Daarbij zijn nooit namen van personen genoemd. We willen hier onze oprechte dank uitspreken aan de geïnterviewden, voor hun openhartige medewerking. Verschillende keren kreeg de onderzoeker van de professionals het advies mee, vooral te zorgen voor openbaarheid van de onderzoeksgegevens, zodat de problematiek van relationeel geweld bekend wordt. Oorspronkelijk was de bedoeling meer vrouwen te interviewen, die zelf te maken hebben gehad met relationeel geweld. Er waren maar weinig vrouwen die dit wilden of konden doen. Een bijzonder woord van dank gaat dan ook uit naar de vrouwen die de moed hadden ten behoeve van onderzoek te praten over een zware periode uit hun leven. Zij vertelden dit vooral te doen, vanuit de hoop dat het anderen zou helpen. In het onderzoek is de noodzaak daarvan duidelijk gebleken. 7 Equivalent, Experts in Emancipatie

8 8 Als het naar buiten komt, is het vaak te laat

9 9 2. Landelijke cijfers en achtergronden Dit hoofdstuk geeft een introductie van de problematiek van relationeel geweld. Dit geweld kan worden gezien in de bredere context van huiselijk geweld. Begonnen wordt met een definitie van beide begrippen. Daarna volgen enkele relevante landelijke onderzoeksgegevens en achtergrondfactoren die in de literatuur worden gesignaleerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte schets van ontwikkelingen in het aanpakken van relationeel geweld. Definities Geweld tegen een vrouw wordt omschreven als: eenzijdig uitgeoefend lichamelijk, psychisch en/of seksueel getint geweld, of fysieke dwang tegen vrouwen door haar (ex-)partner, ten gevolge waarvan zij tegen haar wil emotionele en/of fysieke pijn of letsel ervaart. Het gaat dus om geestelijk, lichamelijk en/of seksueel geweld door de partner of ex-partner. In de bredere definitie van huiselijk geweld gaat het niet alleen om geweld tegen de partner, maar ook om geweld tegen kinderen, of tegen ouders. Huiselijk wil niet zeggen dat het geweld in huis is gepleegd, maar dat het gaat om een persoon uit de huiselijke kring. Daaronder vallen de (ex-) partner, gezinsleden, familieleden, huisvrienden. Landelijk onderzoek In 1989 verscheen een onderzoeksrapport van Römkens, waaruit bleek dat één op de vijf vrouwen wel eens te maken heeft (gehad) met geweld door de partner; bij één op de negen vrouwen was dit herhaald en ernstig lichamelijk geweld. De reacties waren geschokt en vol ongeloof. In opdracht van het Ministerie van Justitie is in 1997 een landelijk onderzoek gehouden, gericht op de aard en de omvang van huiselijk geweld in de brede definitie. Het gaat hier om lichamelijk, seksueel of geestelijk geweld in de huiselijke kring. Opnieuw waren de uitkomsten schokkend. Hierna worden enkele daarvan genoemd. Hu is e lijk g e w e ld ko m t v aak vo o r Landelijk blijkt 45% van de bevolking ooit slachtoffer te zijn geworden van niet-incidenteel geweld, in de huiselijke kring. Het is dus vaker dan eens voorgekomen. Voor 30% van de bevolking heeft dit geweld volgens henzelf gevolgen gehad. Denk aan eetproblemen, angstgevoelens, echtscheiding, problemen met intimiteit. Veelal kwamen deze voorvallen wekelijks tot dagelijks voor. Bij 21% van de Nederlanders duurde het geweld langer dan vijf jaar. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende vormen van geweld. Bij lichamelijk geweld gaat het om bijvoorbeeld slaan, zo hard vastgehouden worden dat het pijn doet, geduwd of geschopt worden. Bij geestelijk geweld gaat het bijvoorbeeld om dreiging dat de relatie verbroken wordt, geregeld bespot of gekleineerd worden, of voortdurend in de gaten worden gehouden. Bij seksueel geweld gaat het bijvoorbeeld om vervelende obscene gebaren, dreiging tot seksuele benadering, gedwongen seksuele handelingen. De daders van huiselijk geweld zijn voor het grootste deel mannen (80%). Alleen bij geestelijk geweld worden vrouwen vaak genoemd; het gaat dan vooral om de moeder in het gezin. In het onderzoek wordt duidelijk dat ook mannen slachtoffer zijn; bij hen gaat het vooral om geweld door ouders en overige familie. Vrouwen zijn (daarnaast) slachtoffer van geweld in de partnerrelatie. Vrouwen zijn, vaker dan mannen, slachtoffer van geweld met een zeer hoge intensiteit. Dat wil zeggen dat het geweld wekelijks of dagelijks voorkomt, waarbij meestal sprake is van lichamelijk letsel. Equivalent, Experts in Emancipatie

10 10 Berekend is dat relationeel geweld tegen vrouwen de samenleving op jaarbasis naar schatting ruim 150 miljoen euro per jaar kost. Het gaat om kosten voor politie, justitie, medische zorg, psycho-sociale zorg, opvang en sociale zekerheid. Hulp insc hakelen In het landelijk onderzoek (1997) blijkt dat de helft van de slachtoffers actie onderneemt tegen de dader, bijvoorbeeld door het met hem te bespreken, of door contact te vermijden. Verzet blijkt vooral effect te hebben bij geweld met een lage intensiteit en veel minder bij geweld met een hoge intensiteit. Tweederde van de slachtoffers geeft aan er met iemand anders over te hebben gesproken. Vaak zijn dat mensen binnen de familie, of vrienden. Slechts weinig slachtoffers bespreken het geweld met een arts of hulpverlener (13%). Als het gaat om geweld met een (zeer) hoge intensiteit, is dat 23%. Ook slechts een klein deel meldt het geweld bij de politie (12%); de helft van hen (dus 6% van alle slachtoffers) ondertekent een procesverbaal (oftewel: doet aangifte). Achtergrondfactoren In het landelijk onderzoek wordt geconcludeerd dat slachtofferschap van huiselijk geweld in grote steden vaker voorkomt dan in plattelandsgemeenten. Het gaat om 52% versus 43% dat ooit slachtoffer is geweest. Bij dit percentage moet echter de kanttekening worden gemaakt dat de grens stad-platteland hier is gelegd bij steden met meer of minder dan inwoners. Ook in de laatste categorie vallen echter nog veel steden en daarom kan hier niet worden gesproken van platteland (zie voor het begrip platteland ook paragraaf 3.1). In het landelijk onderzoek komt verder naar voren dat mensen in lagere inkomensgroepen vaker slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan in hoge inkomensgroepen. Onder religieuze respondenten blijken minder slachtoffers te zijn dan onder niet-religieuze respondenten (36% slachtofferschap versus 55%). Men heeft geen onderscheid gemaakt naar het type geweld, de aard van de relatie, of het geslacht van het slachtoffer. Vanuit de literatuur komen de volgende factoren naar voren, die relevant zijn als het gaat om relationeel geweld tegen vrouwen: Hoe eerder wordt ingegrepen, hoe groter de kans is dat geweld kan stoppen. Verzet door het slachtoffer kan leiden tot vermindering of einde van het geweld, met name in het beginstadium van een geweldssituatie. Het beëindigen van de relatie is, noch voor het slachtoffer, noch voor de dader het doel; het gaat er om dat het geweld stopt. Bij voortdurend geweld is het beëindigen van de relatie vaak de enige mogelijkheid om het geweld te stoppen; soms kan het geweld stoppen met behoud van de relatie. (financiële) afhankelijkheid speelt een belangrijke rol in de beslissing van een vrouw om bij haar partner te blijven. Het hebben van betaald werk is dan ook van groot belang, omdat het economische onafhankelijkheid oplevert. Het hebben van (betaald) werk biedt mogelijkheden tot sociale contacten en mogelijkheden om geweld eerder te signaleren of te bespreken. Uit schaamte, en om het geweld naar buiten te verbergen gaat de vrouw zich isoleren; de dader kan haar ook dwingen het contact met de buitenwereld te verbreken. Met name als er gevaar dreigt voor de kinderen doet een vrouw vaker een beroep op hulp. Vaak gaat men naar hulpverlening toe met een indirecte hulpvraag. Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, hebben vaak klachten als depressie, zich terugtrekken, concentratiestoornissen, baldadigheid, angst of boosheid. Als het naar buiten komt, is het vaak te laat

11 11 Slachtoffers van geweld, met name jeugdige slachtoffers, hebben een grote kans opnieuw slachtoffer te worden. Bovendien is voor iemand die op jonge leeftijd slachtoffer is geweest van huiselijk geweld, de drempel lager om zelf geweld te gaan gebruiken. Ontwikkeling en in d e aanpak Relationeel geweld speelt zich af in de privé-sfeer. Daarmee wordt het door velen gezien als een privéprobleem, waarin je niet ingrijpt. Gezien de omvang van de problematiek wordt landelijk de overtuiging steeds sterker dat ingrijpen wel nodig is. Met name het Ministerie van Justitie besteedt recent veel aandacht aan het thema relationeel geweld. Er staan verschillende wetswijzigingen op stapel. Zo moet het mogelijk worden door crisisinterventie de dader/verdachte uit huis te plaatsen, in plaats het slachtoffer. Daarnaast wil justitie zwaardere straffen invoeren en het begrip partner verruimen, waardoor ook ongehuwd samenwonenden en homo-paren beter beschermd kunnen worden. Er zijn verschillende modellen ontwikkeld om (eerder) in te grijpen. In diverse grote steden wordt veel aandacht besteed aan daderhulpverlening, ook als geen aangifte is gedaan. Er zijn advies- en meldpunten huiselijk geweld, voor zowel slachtoffers, daders, omstanders als professionals. Voor de politie worden protocollen opgesteld, hoe te handelen in geval van relationeel geweld. Er wordt overgegaan tot ambtshalve vervolging. Dat wil zeggen dat -ook als een aangifte wordt ingetrokken- een zaak toch aan justitie wordt overgedragen. In Amsterdam is het niet meer mogelijk een aangifte in te trekken. Dit doet men vanuit de achtergrond dat het gebruik van lichamelijk geweld bij wet verboden is, en daarmee een misdrijf, waardoor het intrekken van een aangifte juridisch gezien niet mogelijk is. Vervolging van geestelijk geweld is juridisch gezien veel lastiger. Ook in de drie Twentse gemeenten in ons onderzoek is steeds meer aandacht voor ambtshalve vervolging. In praktijk blijkt het uitwisselen van gegevens problematisch te zijn, vanwege de privacywetgeving. In veel gevallen is eerst toestemming nodig van de cliënt, voordat gegevens mogen worden doorgegeven aan anderen. Wanneer de veiligheid van een cliënt in het gevaar komt, kan de zwijgplicht van een hulpverlener doorbroken worden om een hoger belang te dienen. Voor het verstrekken van politiegegevens zijn de mogelijkheden formeel zeer beperkt. Op basis van convenanten is ook bij de politie meer informatieuitwisseling mogelijk. In de literatuur komt naar voren dat huiselijk geweld in Nederland eerder wordt gezien als een hulpverleningsprobleem dan als een veiligheidsprobleem. De nadruk ligt daarmee eerder op opvang en nazorg, dan op preventie en signalering en handhaving. Met de aanpakken die op verschillende plaatsen in het land worden ontwikkeld, is nu sprake van een verschuiving, waarbij ook vanuit veiligheid meer aandacht komt voor relationeel geweld. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan handhaving; onder andere in het project in de Twentse plattelandsgemeenten is met name aandacht voor voorlichting. De landelijke overheid kent aan gemeenten een regierol toe bij de aanpak van huiselijk geweld, in het kader van het integraal veiligheidsbeleid. Van gemeenten wordt verwacht dat zij samenwerking tussen instellingen initiëren en faciliteren. Zo kan het aanbod op het terrein van veiligheid en zorg worden gestroomlijnd en op elkaar worden afgestemd, waardoor een totale ketenaanpak ontstaat. In diverse gemeenten zijn samenwerkingsverbanden gestart. In veel gevallen gaat het om projecten in grote steden. Voor plattelandsgemeenten is een project in Noordoost Friesland een voorbeeld van een good practice. Een breed scala aan instellingen werkt hier samen. Politie, justitie, maatschappelijk werk, vrouwenopvang, reclassering en ambulant forensisch werk. De samenwerking vindt plaats op basis van een convenant, waarbij afspraken zijn gemaakt in verband met privacy. Meldingen bij de politie worden in het samenwerkingsverband besproken en daarna ook gevolgd. Er is veel aandacht voor daderhulpverle- Equivalent, Experts in Emancipatie

12 12 ning. Wanneer een dader afhaakt uit de hulpverlening, wordt de politie hiervan op de hoogte gesteld en de (ex-)partner ook. Actueel behandelt men in een gemeente met een vergelijkbare omvang als Haaksbergen circa 10 tot 12 gevallen van relationeel geweld. Een aantal op jaarbasis is (nog) niet te geven. Als het naar buiten komt, is het vaak te laat

13 13 3. Signalen uit de praktijk Dit hoofdstuk begint met een korte introductie van de drie Twentse gemeenten. Daarna staan signalen uit interviews met professionals centraal. Aan mensen die via hun werk in aanraking komen met relationeel geweld is gevraagd op welke wijze en in welke mate dat het geval is. Zowel de manier waarop men er mee in aanraking komt, als de aantallen die men signaleert, verschillen sterk. Dit heeft uiteraard ook te maken met de functie die men heeft. Sommigen hebben als hulpverlener dagelijks contact met mishandelde vrouwen. Anderen komen er via hun werk mee in aanraking, als ze er oog voor hebben. 3.1 Introductie van de gemeenten De gemeente Losser telt inwoners. De grootste kernen zijn Losser en Overdinkel. De Lutte, Beuningen en Glane hebben vooral inwoners in het buitengebied. De gemeente Haaksbergen telt inwoners, met name in de plaats Haaksbergen zelf. Daarnaast zijn er de kernen Buurse en St Isidorushoeve, met vooral bewoners in het buitengebied. Gemeente Hof van Twente is na een fusie van vijf kleine gemeenten ontstaan en telt nu inwoners. Voorheen waren het de gemeenten Ambt Delden, Delden, Diepenheim, Goor en Markelo. Met name Ambt Delden en Markelo hebben veel inwoners buiten de kern. In de BS-indeling naar de mate van stedelijkheid vallen de gemeenten in de categorieën weinig tot nietstedelijk. Toch zal iemand die in de plaats Haaksbergen woont, of in Goor, uitsluitend het buitengebied met de boerderijen zien als platteland. Omdat het onderzoek zich richt op de drie gemeenten in hun totaliteit, wordt in deze rapportage niet gesproken van het platteland, maar van plattelandsgemeenten. In de bijlage zijn demografische kerncijfers opgenomen over de drie gemeenten. Het meest opvallend daarin is dat in de drie gemeenten weinig echtscheidingen voorkomen en dat er minder eenoudergezinnen zijn dan landelijk gezien. De inkomens zijn in de meeste gemeenten modaal, alleen in Losser en de voormalige gemeente Ambt Delden zijn de inkomens gemiddeld genomen lager. De arbeidsparticipatie van vrouwen is lager dan landelijk gezien. Er zijn in het hele gebied bijna agrarische bedrijven; dit aantal is in een periode van drie jaar met 10% gedaald. De drie gemeenten tellen weinig niet-westerse allochtonen. In elke gemeente is een afdeling van de politie. Er is maatschappelijk werk, er zijn huisartsen en kerken. Losser en Haaksbergen hebben een brede welzijnsinstelling. Andere vormen van hulp zijn te vinden buiten de gemeenten, in plaatsen als Hengelo, Enschede, of Almelo. Denk aan Mediant (voorheen Riagg), Slachtofferhulp, Telefonische Hulpdienst, Hulpdiensten voor agrariërs, Meldpunt Vrouwenopvang, Steunpunten Vrouwenopvang, Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Vanuit vrijwel alle hiervoor genoemde geledingen zijn mensen geïnterviewd. In elke gemeente zijn netwerkstructuren aanwezig, meestal gericht op jeugd en jongeren. In de bijlage wordt ingegaan op de werkwijze van de genoemde instellingen en op de netwerkstructuren. 3.2 Inschatting van geïnterviewden Wat opvalt is dat niemand een betrouwbare schatting kan geven van het aantal situaties van relationeel geweld dat men kent. Daar waar geregistreerd wordt, gebeurt dat (nog) niet op het onderwerp huiselijk geweld, c.q. relationeel geweld. Bij Buro Slachtofferhulp is men begonnen met het registreren van huiselijk geweld. Degenen die de formulieren invullen zijn hier nog niet aan gewend, waardoor nog geen betrouwbaar beeld bestaat. Bij de politie wordt een nieuw registratiesysteem ingevoerd, waarin een afzonderlijke code huiselijk geweld is opgenomen. Hierin worden echter alleen situaties geregistreerd waarvan aangifte is gedaan. Dat gebeurt slechts in een zeer klein aantal gevallen. Bij maatschappelijk werk wordt geregis- Equivalent, Experts in Emancipatie

14 14 treerd op het type probleem dat mensen zelf aangeven; als pas later blijkt dat sprake is van mishandeling, komt het in de registratie niet voor. Gesprekken bij de Telefonische Hulpdienst zijn anoniem; er kan dus niet worden aangegeven uit welke plaats een telefoontje afkomstig is. Toch worden door de professionals de volgende inschattingen gegeven: een politiemedewerker in Haaksbergen geeft aan dat men wekelijks met geweld tegen vrouwen te maken heeft; in Hof van Twente noemt men 180 meldingen per jaar van buren- en relatieproblemen; dat kan gaan om een vorm van echtelijke ruzie, maar ook om algemene overlast in de buurt. Elke keer dat men naar een gezin gaat wordt hierin meegeteld; bij slachtofferhulp Hengelo heeft men wekelijks te maken met vrouwenmishandeling; daarnaast komt men nogal wat situaties tegen van oudermishandeling; dit gaat niet uitsluitend om de drie gemeenten in het onderzoek; een maatschappelijk werker schat dat het gaat om zo n 30% van de cliënten; een ander dat het gaat om zo n 20%; een hulpverlener van Mediant (psychosociale behandeling) schat dat het gaat om de helft van de eigen cliënten; waar de ene huisarts nog nooit problemen heeft gesignaleerd van lichamelijk geweld, kent de ander heel veel situaties; een huisarts signaleert soms verkrachting binnen het huwelijk; dit wordt volgens deze arts door de betrokkenen echter niet zo genoemd; een geestelijk verzorger komt ongeveer eens per maand een situatie tegen van fysiek geweld tegen vrouwen; bij de Telefonische Hulpdienst heeft men vaak te maken met problemen in verband met geestelijk geweld, met mensen die bang zijn dat er iets mis zal gaan, of zich binnen hun relatie bedreigd voelen. 3.3 Aard van het geweld dat men signaleert Hoewel de meeste geïnterviewden bij vrouwenmishandeling vooral denken aan lichamelijk geweld, signaleren zij vaker situaties van geestelijk geweld. Hierbij worden ook mannelijke slachtoffers gezien. Geestelijk geweld vindt men echter veel ongrijpbaarder. Men vindt dit ook heel subjectief: wanneer is dit geweld en wanneer niet? Slechts weinig geïnterviewden kennen voorbeelden van seksueel geweld binnen de partnerrelatie. Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk, Mediant en enkele huisartsen komt men problemen rond seksueel geweld tegen. Iemand kent een situatie waarin een man zijn vrouw dwingt tot seksueel contact, onder de dreiging dat hij anders de kinderen zal benaderen. Vaak gaat het bij seksueel geweld om ervaringen uit het verleden. In de huidige relatie geen zin hebben om te vrijen, maar er wel aan toegeven; dat ziet men niet als geweld. De schattingen van de totale omvang van relationeel geweld lopen zeer sterk uiteen; terwijl de één met ongeloof reageert op het gegeven uit landelijk onderzoek dat 45% van de bevolking te maken heeft (gehad) met huiselijk geweld, moet de ander er niet aan denken iedereen over de vloer te krijgen die wel eens een klap heeft gehad. 3.4 Hoe komt men met geweldsproblematiek in aanraking? Slechts enkele geïnterviewden ontvangen in een vroeg stadium signalen van geweldsproblematiek. Voor de meeste geïnterviewden geldt dat zij worden ingeschakeld omdat een situatie geëscaleerd is, of dat zij achteraf informatie ontvangen van wat er is gebeurd. Als het naar buiten komt, is het vaak te laat

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Petra Snelders MOVISIE p.snelders@movisie.nl 030-789 22 27 Petra Snelders

Nadere informatie

Zo zijn we niet getrouwd

Zo zijn we niet getrouwd Zo zijn we niet getrouwd Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap Eliane Smits van Waesberghe Iris Sportel Lisanne Drost Esther van Eijk Elja Diepenbrock

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

D e a u v a n o u d e rd o m

D e a u v a n o u d e rd o m De au van ouderdom Hilde Bakker Joop Beelen Carla Nieuwenhuizen De au van ouderdom Ouderenmishandeling, perspectieven voor hulpverlening NIZW eerste druk: september 1999 tweede druk: februari 2000 1999

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2011 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept

Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept Cijfers 2010 t/m 2012 Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept Cijfers 2010 t/m 2012 In opdracht van Mariëtte Christophe, programmaleider

Nadere informatie

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Over de grens Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Auteur(s) Datum MOVISIE Sander Kramer Kristin Janssens Leyla Çinibulak Marianne Cense Utrecht,

Nadere informatie

Te veel problemen onder één dak

Te veel problemen onder één dak Te veel problemen onder één dak Een quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen Jeanine Vosselman Louis Polstra Marcel Daalman Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, februari 2005 Bureau Onderzoek

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling Werkdocument

Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling Werkdocument Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling Werkdocument MOVISIE Remy Vink Maria van Bavel Utrecht, juni 2007 Utrecht, Utrecht, juni 2007 * Werkdocument MOVISIE - Kennis en advies voor maatschappelijke

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen

Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen de Kinderombudsman, 10 december 2013 KOM/008/2013 Woord vooraf Elk kind heeft het recht om te wonen

Nadere informatie

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao een empirische studie onder de beroepsbevolking van Curaçao Lianne Rückert Masterscriptie Criminologie November 28 Geneeskundige-

Nadere informatie