Inspraakreactie van het Haagse Wmo-netwerk Zorg voor Elkaar Ontwerp-meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspraakreactie van het Haagse Wmo-netwerk Zorg voor Elkaar Ontwerp-meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2011 2014 Den Haag"

Transcriptie

1 Inspraakreactie van het Haagse Wmo-netwerk Zorg voor Elkaar Ontwerp-meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning Den Haag Inleiding Het Haagse Wmo-netwerk benoemt eerst de hoofdpunten van onze reactie op het ontwerpmeerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning (MJBP). Vervolgens wordt per hoofdstuk ingegaan op het MJBP. Daarbij wordt aan de hand van concrete punten aangegeven welke wijzigingen en verbeteringen het Haagse Wmo-netwerk inbrengt voor opname in het definitieve MJBP. Hoofdpunten van het Haagse Wmo-netwerk De volgende punten zijn voor het Haagse Wmo-netwerk belangrijke aandachtspunten: - Wat verstaat de gemeente onder participatie? - Mensen in kwetsbare posities - Regie in het verbinden van zorg en welzijn - Inzet vrijwilligers vergroten - Inclusief beleid - Slim indiceren - Inspraak wordt samenspraak Wat verstaat de gemeente onder participatie? Participatie daar draait het allemaal om in de Wmo en participatie is één van de hoofddoelstellingen in het MJBP, die het Haagse Wmo-netwerk onderschrijft. De wijze waarop participatie wordt uitgewerkt roept vragen op. Het MJBP hanteert participatie steeds zonder te vermelden of het gaat over participatiebevordering (door de gemeente) of participatie (meedoen) van burgers in de samenleving. Participatiebevordering wordt te dicterend ingevuld als een soort sociale plicht. Participatie van burgers in de samenleving is een recht afgestemd op wat het individu aankan en wat past bij zijn of haar wensen en mogelijkheden. Het recht op participeren vereist maatwerk en mag niet versimpeld worden tot het gaan verrichten van vrijwilligerswerk als de oplossing die voor iedereen werkt. Het Haagse Wmo-netwerk acht het van belang, dat niet alleen gekeken wordt wat mensen niet kunnen en welke ondersteuning zij nodig hebben om naar vermogen mee te kunnen doen, maar ook wat mensen die ondersteuning nodig hebben wel kunnen, waar ze goed in zijn. Kortom het woord participatie wordt overal voor gebruikt waardoor het beeld niet duidelijk wordt en het verwarring schept. Participatie wordt gebruikt voor meepraten, meedoen en als tegenprestatie bij een uitkering (wederkerigheid) en activering van buurtbewoners, dat zijn dus vier invullingen. Mensen in kwetsbare posities Terecht wordt in het MJBP gekeken naar de gevolgen van het wegvallen van begeleiding in de AWBZ in de afgelopen periode. Maar naar verwachting wordt in de nabije toekomst nog meer overgeheveld uit de AWBZ: zoals dagbesteding en begeleiding. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor mensen in kwetsbare posities zoals mensen met verstandelijke of psychische beperking. 1

2 Daarnaast zal ook de voorgenomen verlaging van de IQ-grens voor mensen met een licht verstandelijke beperking ingrijpende gevolgen hebben. Deze ontwikkelingen vragen om gericht gemeentelijk beleid. Het Haagse Wmo-netwerk heeft dit gemist in dit MJBP. Er worden een aantal kwetsbare doelgroepen onderscheiden, maar deze lijst is nog niet compleet. Wat het Haagse Wmo-netwerk mist is een definiëring van kwetsbare groepen of beter mensen in kwetsbare posities. Wat zijn de specifieke kenmerken waardoor deze mensen kwetsbaar zijn en wat is er nodig om tot verbeteringen te komen? Regie in het verbinden van zorg en welzijn Het Haagse Wmo-netwerk is positief over het voornemen in het MJBP om een betere samenhang te realiseren tussen welzijn en maatschappelijke zorg. Inzet van zorgvrijwilligerswerk en een ketenaanpak spelen hierbij een belangrijke rol. Om dit te realiseren is nodig, dat de gemeente minder een dicterende en meer een regisserende rol op zich neemt. Het Haagse Wmo-netwerk stelt voor om te beginnen met grondig in kaart te brengen van wat er al gebeurd in de stad, bouw een netwerk op en maak gebruik van de aanwezige (ervarings) deskundigheid. Ga uit van de zwaksten in de samenleving en kijk vanuit deze klantgerichte benadering welke zorg en welzijnsvoorzieningen er nodig zijn. Belangrijk hierbij is het bevorderen van een goede samenwerking tussen zorg en welzijn. Inzet vrijwilligers vergroten In het MJBP wordt ten doel gesteld om de inzet van vrijwilligers te verhogen van 18% naar 25%. Het Haagse Wmo-netwerk vindt dit erg ambitieus. Dit vergt een actievere benadering van de gemeente. Vrijwilligerswerk voor mensen met een beperking en de inzet door vrijwilligers met een beperking vraagt de nodige expertise en professionele ondersteuning. Er dient verder goed gekeken te worden naar wat belemmerende en stimulerende factoren zijn. Bijvoorbeeld of een goede onkostenregeling of een vrijwilligersvergoeding wenselijk is. Om meer vrijwilligers in te zetten zal er ook een beroep gedaan dienen te worden op nieuwe groepen vrijwilligers, bijvoorbeeld jonge mensen en jongeren die een maatschappelijke stage doen. Jongeren werven voor vrijwilligerswerk vereist een aanpak die aansluit op hun belevingswereld. Dat levert wensen en eisen op waarop moet worden ingespeeld. Uitgangspunt hierbij is en blijft: Vrijwilligerswerk is en blijft vrijwillige inzet van de burger. Inclusief beleid Het Haagse Wmo-netwerk vraagt om te streven naar een inclusieve samenleving en hierbij de werkmethode Agenda 22 te hanteren. Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin mensen met een beperking op een natuurlijke en vanzelfsprekende wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Mensen met een beperking hebben van de maatschappij meestal meer ondersteuning nodig om zo maximaal mogelijk dezelfde levensomstandigheden te bereiken dan andere burgers. Deze ondersteuning mag nooit beschouwd worden als een privilege: het is een recht van elk mens. Het gaat om insluiten in plaats van buitensluiten, om integreren in plaats van segregeren. Het doel van inclusief beleid is het bereiken, dat de maatschappij geen onnodige drempels opwerpt. Dat bij alle gemeentelijke beleidsvorming rekening wordt gehouden met mensen met een beperking, want elk gemeentelijk beleid raakt mensen met een beperking. Dit betekent, dat op voorhand bij ieder plan of beleid wordt gedacht aan de beperking zodat er geen onnodige drempels worden opgeworpen. Het Haagse Wmo-netwerk vraagt om Inclusieve samenleving als extra thema in hoofdstuk 5 op te nemen. 2

3 Slim indiceren Het Haagse Wmo-netwerk realiseert zich, dat we niet om de bezuinigingen heen kunnen. In de eerste plaats vragen wij om dit op een zorgvuldige manier te doen. In het MJBP wordt gesproken over minder en slimmer indicatie stellen. Dit kan inderdaad, omdat je door slim te indiceren maatwerk kunt leveren. Dit moet wel leiden tot een kwalitatieve verbetering, conform het door ons gestelde Inclusief beleid, i.p.v. alleen een bezuinigingsdoel. Mensen in een kwetsbare positie (telefonisch) benaderen om tot herindicering te komen en meer vragen beantwoorden via computercontact leiden niet tot een kwalitatieve verbetering. In gesprek gaan met kwetsbare mensen is goed uitgewerkt in het project: De Kanteling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wij missen in het MJBP afstemming op de gespreksvoering die in De Kanteling is uitgewerkt. Belangrijke elementen om slim in te spelen op kwetsbare mensen zijn o.a. de tijd nemen, goed luisteren, ruimte geven aan de gesprekspartner en vooral, haastwerk vermijden. Dan betaalt een dergelijke aanpak zich uit. Het leidt tot passende oplossingen waar de cliënt echt mee uit de voeten kan en een grotere klanttevredenheid. Er zijn (pilot)gemeenten die de kanteling volledig hebben doorgevoerd en die verwachten op langere termijn budgetneutraal te werken of zelfs minder kosten te maken, voornamelijk omdat zij minder fysieke individuele voorzieningen hoeven te leveren. Een andere manier om te bezuinigen is meer inzetten op collectieve preventie. Hiermee kan de gemeente Den Haag kwaliteit van leven verbeteren en kosten besparen. Inspraak wordt samenspraak Uit artikel 11 en 12 van de Wmo blijkt duidelijk dat de gemeenten de verplichting hebben om burgers en representatieve organisaties van vragers van maatschappelijke ondersteuning vroegtijdig bij de voorbereiding van het beleid te betrekken Dat wil zeggen, dat de maatschappelijke ondersteuning in samenspraak met de belanghebbenden tot stand dient te komen. Het Haagse Wmo-netwerk vindt, dat de gemeente de burger en cliënten van de Wmo meer moet betrekken bij de ontwikkeling van het Wmo-beleid en dat meer gebruik dient te worden gemaakt van ervaringsdeskundigheid bij de toetsing van beleid en uitvoering daarvan. Een voorbeeld van het concreet inschakelen van ervaringsdeskundigheid is het lezerspanel dat adviseert over de leesbaarheid van de informatievoorziening over de Wmo. Doorgaan met een WMO-lezerspanel is ook voor de komende jaren geen overbodige luxe. Het Haagse Wmo netwerk en de daarin samenwerkende organisaties zijn graag bereid om vanuit hun specifieke (ervarings)deskundigheid bij te dragen aan de vergroting van de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Een punt van aandacht is de samenspraak met buurtbewoners binnen zorg- en welzijnsvoorzieningen in de eigen buurt. Het Haagse Wmo-netwerk denkt graag mee over de invulling hiervan om het draagvlak van het MJBP te bevorderen en daarmee de maatschappelijke ondersteuning aan te laten sluiten bij de Haagse samenleving. Aanvullende commentaarpunten per hoofdstuk Hoofdstuk 3.1 Missie en doelen Het Haagse Wmo-netwerk mist een visie op leven en wonen in de wijk. Hoe kijkt de gemeente Den Haag aan tegen levensloop bestendige woningen met zorg en welzijnsvoorzieningen in de omgeving. Wonen is niet alleen architectuur, randvoorwaarden zijn van essentieel belang. Belangrijk hierbij is welke randvoorwaarden de gemeente dan hanteert, hoe zij hieraan invulling geeft en ook hoe het dan past binnen het financieel plaatje van de gemeente. 3

4 Wanneer volgt een aan de methodiek van de Kanteling aangepaste Verordening voor maatschappelijke ondersteuning? (Definitieve Modelverordening is door VNG in december 2010 gepubliceerd) Bij alle hoofdstukken en de uitwerking van de zes thema s in hoofdstuk 5 vraagt het Haagse Wmo-netwerk: - Duidelijke inhoudelijke Smartformulering van de te halen doelstellingen aan het eind van ieder hoofdstuk. (Wanneer is beleid uitgewerkt op dat thema en wat wil de gemeente er mee bereiken?) In de huidige uitwerking zijn alleen in 5.1. duidelijke, concreet geformuleerde doelstellingen opgenomen. Bij andere thema s zijn doelstellingen vaag of blijft het bij voornemens. - Resultaten van het MJBP Aandacht voor Elkaar Wat is er tot 2011 bereikt? Hoofdstuk 3.2. Bevorderen van Participatie en ondersteuning In het MJBP is het uitgangspunt, dat er mensen zijn die hulpbehoevend zijn en ondersteuning nodig hebben en andere mensen die zelfredzaam zijn en participeren in de samenleving. Op de zelfredzamen wordt een beroep gedaan om ondersteuning te bieden aan de steunbehoevende. Het is bijna een sociale verplichting om je in te zetten als vrijwilliger of mantelzorger. Het Haagse Wmo-netwerk vraagt de gemeente om de volgende uitgangspunten te hanteren: - Iedere burger met een beperking heeft via de compensatieplicht recht op ondersteuning om naar vermogen te kunnen participeren in de samenleving. - Bij mensen met een beperking is er ook aandacht voor de mogelijkheden en capaciteiten om te kunnen participeren. Hen wordt de kans geboden om zo nodig via persoonlijke ontwikkeling door middel van scholing, dagbesteding, vrijwilligerswerk of een betaalde functie afgestemd op de cliënt de zelfredzaamheid te bevorderen. - Participatie, meedoen aan de samenleving is geen sociale verplichting, maar indien men dat wenst een recht. Hoofdstuk 4 Den Haag Vandaag Hoofdstuk 4 is een opsomming van feitelijke gegevens over de stand van zaken. Het MJPB wint aan tempo, leesbaarheid en toespitsing wanneer de inhoud van dit hoofdstuk wordt opgenomen als bijlage. 4

5 Hoofdstuk 5.1 Uitgaan van de kracht van de Hagenaar In het MJBP wordt uitgegaan van een stijging tot 25 % bij de inzet van vrijwilligers. Dit vindt het Haagse Wmo-netwerk erg ambitieus. Er dient niet te gemakkelijk over de inzet van vrijwilligers gedacht te worden. Zeker niet als het om zorgvrijwilligers gaat. Factoren die meespelen zijn: - Gezien de beperkte tijd van mensen is er steeds minder belangstelling is voor structureel vrijwilligerswerk. Vrijwilligers vragen inzet voor concrete en afgebakende taken voor een bepaalde periode. - Vrijwilligerswerk inzetten voor mensen met een beperking zoals bij respijtzorg vereist specifieke deskundigheid, affiniteit, motivatie en professionele begeleiding. Inzet van professionele zorg- en welzijnsorganisaties is daarbij nodig om deze vrijwilligers gericht en getraind te kunnen inzetten. In het aanvalsplan vrijwilligers ontbreekt de bijdrage die juist zorgvrijwilligers kunnen bieden. - Er zal ingespeeld moeten worden op eigen doelen die met name jonge vrijwilligers via vrijwilligerswerk kunnen bereiken. - Er zal toestemming nodig zijn van de uitkeringsinstantie om vrijwilligerswerk te kunnen doen zonder dat er sancties opgelegd worden. Het Haagse Wmo-netwerk wil meedenken in het vergroten van de inzet van vrijwilligers in Welzijn en Zorg. Wij denken mee en kunnen adviseren over de inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers in zorgprojecten over en het bieden van kansen voor vrijwilligers met een beperking. Het Haagse Wmo-netwerk vraagt goede randvoorwaarden en faciliteiten te bieden voor vrijwilligers, zoals: - Deskundigheidsbevordering bij vrijwilligerswerk voor specifieke doelgroepen, zoals bijv. bij respijtzorg, activiteiten met mensen met een verstandelijke handicap of psychiatrische aandoening. - Mensen met een beperking zo nodig een begeleidingstraject bieden om vrijwilligerswerk te kunnen doen. (Bijvoorbeeld een cursus assertiviteit, weerbaarheidtraining ter bevordering van de zelfredzaamheid.) - Goede samenwerking en toestemming (stimuleren i.p.v. verplichten) van de Sociale Dienst of andere uitkeringsinstanties met organisaties waar vrijwilligers werken. - Professionele begeleiding, achterwacht, steunpunt. - Erkenning ervaringsdeskundigheid. - Vast te stellen waar ligt de grens van vrijwilligerswerk ten opzichte van professionele hulpverlening. Welke verantwoordelijkheid kan een vrijwilliger aan. Bij de concrete uitwerking van het vrijwilligersbeleid vraagt het Haagse Wmo-netwerk om de belangenorganisaties mee te laten praten over hoe en waar vrijwilligers worden ingezet. De gemeente zet de komende jaren vanaf 2012, 2,5 miljoen euro per jaar aan extra middelen in aan respijtzorg. Niet duidelijk is of hiermee wordt ingespeeld op het toenemende beroep op mantelzorgers. Daarbij is dringend aandacht nodig voor allochtone meisjes, die school opgeven voor mantelzorg. In het MJBP is echter onduidelijk hoe dit wordt ingevuld. De Raad van Mantelzorg wordt hierbij graag betrokken als vertegenwoordiger van de Haagse mantelzorgers. Hoofdstuk 5.2 Minder regels, meer vertrouwen De toezegging dat professionele organisaties mogen meedenken over verbetering van het te ingewikkelde subsidiesysteem is prima. Echter een concretisering blijft uit. Bijvoorbeeld de aankondiging van een werkconferentie, een aantal workshops en/of een andere vorm van 5

6 dialoog tussen gemeente en veld om de zaken echt aan te pakken. Vertrouwen komt niet vanzelf! Hoofdstuk 5.3 Toegang van het ondersteuningsaanbod Wij zijn het eens met de diagnose in 5.3, blz. 21 dat de huidige loketstructuur toe is aan een evaluatie gericht op verbetering. De geformuleerde bestuursopdracht op blz. 42 maakt duidelijk dat de gemeente hier werk van gaat maken. Het Haagse Wmo-netwerk vraagt: - Als gemeente meer te regisseren en partners betrekken bij de verbeterslag van de loketstructuur. - Ervaringsdeskundigheid in te roepen. Kennis en kunde over uiteenlopende doelgroepen is dan beter te verankeren in het functioneren van loketten. Veel organisaties aangesloten bij het Haagse Wmo-netwerk kunnen en willen hier graag bijdragen voor leveren. Hoofdstuk 5.4 Zorg en Welzijn werken samen in de wijk De gemeente wil ondersteuning zoveel mogelijk op wijkniveau organiseren. Hiervoor is goede samenwerking tussen verschillende organisaties in de zorg en het welzijnswerk op wijkniveau vereist en een goede cliënt/burgerparticipatie. Vanuit het Haagse Wmo-netwerk is de ervaring, dat organisaties nog weinig met elkaar samenwerken. Men stelt het belang van de eigen organisatie vaak voorop. Ook bestaat er ergernis over de geringe inbreng van bewoners bij activiteiten in wijkcentra en uitvoering van welzijnsprojecten. Van kleine specifieke doelgroepen, die specifieke maatschappelijk ondersteuning nodig hebben om niet buiten de boot te vallen dient te worden overwogen of ondersteuning op wijkniveau wel de meest adequate oplossing is. Mogelijk moet dit op een ander schaalniveau dan dat van de wijk worden georganiseerd. We denken dan aan mensen met een (licht) verstandelijke of psychische beperking. Het Haagse Wmo-netwerk wil, dat: - De gemeente Den Haag de regierol op zich neemt in de samenwerking tussen de verschillende welzijns-, zorg- en andere wijkorganisaties. - Er integraal beleid wordt geformuleerd op het gebied van Zorg en Welzijn. Het kantelingsproces doorvoeren voor alle doelgroepen. (Met uitzondering van doelgroepen, die te klein en te specifiek zijn om op wijkniveau te organiseren. Voor deze doelgroepen is organisatie op een ander schaalniveau wenselijk.) - De samenspraak en bewonersparticipatie in het buurt- en wijkwerk wordt geregeld en vastgelegd. Bewonersintiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Hoofdstuk 5.5 Ondersteuning kwetsbare Hagenaars met complexe problemen Het Haagse Wmo-netwerk is er positief over, dat in het meerjarenbeleidsplan aandacht is voor mensen in kwetsbare posities. Wat daarbij gemist wordt in de nota is een definiëring om welke groepen burgers het gaat. We vragen de gemeente om in het MJBP alle doelgroepen te benoemen en te definiëren, waar in de uitvoeringsprogramma s specifiek beleid voor geformuleerd wordt. 6

7 Door de desbetreffende doelgroep of naastbetrokkenen te betrekken bij de uitwerking en uitvoering van het beleid kan de gemeente de (ervarings)deskundigheid van deze mensen in kwetsbare posities benutten, zodat de geboden Wmo-ondersteuning aansluit bij de wensen en behoeften van deze specifieke doelgroepen. Het Haagse Wmo-netwerk doet daarom het volgende verzoek: - In het MJBP alle kwetsbare doelgroepen, waar specifiek beleid voor nodig is te definiëren in het MJBP. - Een 1 op 1 uitwerking per doelgroep in uitvoeringsprogramma s. - Vertegenwoordigers van mensen in kwetsbare posities, al dan niet via een belangenorganisatie te betrekken bij de concrete uitwerking van het MJBP op dit punt. De organisaties vertegenwoordigd in het Haagse Wmo-netwerk willen u hier graag bij adviseren. Hoofdstuk 5.6 Kosten besparen, slim combineren De gemeente kan veel problemen voorkomen (slimmer beleid) door meer in te zetten op collectieve preventie (gezondheid, eenzaamheidsbestrijding e.d.). Met een goed preventief beleid kan de gemeente Den Haag de kwaliteit van leven verbeteren en toekomstige kosten besparen. Bijvoorbeeld met het voorkomen (door signalering) dat mensen dak- en thuisloos worden of in de Maatschappelijke Opvang terecht komen. Door vroegtijdig een sociaal netwerk (casemanager) te organiseren rondom een verstandelijk gehandicapt kind of bij het ontstaan van dementie bij ouderen kan de sociale omgeving ondersteuning bieden als het nodig is en wordt de inzet van de mantelzorger(s) verlicht. Het Haagse Wmo-netwerk: - Vindt, dat het begrip preventie beter moet worden uitgewerkt. - Denkt graag mee in de mogelijkheden van preventie en de uitwerking van beleid hiervoor door de gemeente. Nieuw hoofdstuk toevoegen over Inclusief beleid In het MJBP gaat men uit van participatie van alle Hagenaars. De Hagenaars met een beperking moeten ervan op aan kunnen dat zij zonder drempels kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is niet vanzelfsprekend dat de gemeente weet wat mensen met een beperking nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen, werken, recreëren of vrijwilligerswerk verrichten. Advies is dan ook om mensen met een beperking te betrekken bij de beleidsvorming Er is een werkmodel ontwikkeld, die Agenda 22 wordt genoemd. Het Wmo netwerk Den Haag wil: - Dat de gemeente inclusie opneemt als uitgangspunt in de beleidsvorming van alle gemeentelijk beleid. Het gaat dan niet alleen om de Wmo en om de zorg, maar bijvoorbeeld ook om veiligheid, arbeid, sociale zekerheid, inrichting openbare ruimte, vervoer, toegankelijkheid van gebouwen en informatie. Belangrijk is, dat in alle fasen van beleidsvorming wordt gedacht aan mensen met een beperking. - Dat bij alle gemeentelijke beleidsvorming rekening wordt gehouden met mensen met een beperking, want elk gemeentelijk beleid raakt mensen met een beperking. - Dat de gemeente de belangenorganisatie en mensen met een beperking betrekt bij het maken van beleid. 7

8 - Dat de werkmethode Agenda 22 wordt gehanteerd bij de vorming van gemeentelijk beleid. Haagse Wmo-netwerk draagt bij aan cliëntenparticipatie Om het MJBP goed te kunnen volgen is het van groot belang dat het Haagse Wmo-netwerk gedurende de gehele MJBP periode in stand gehouden wordt. Het netwerk is dan in staat om, gedurende de gehele looptijd van het MJBP, een rol in te vullen die bijdraagt aan draagvlak en succes van het beleid via: - De vroegtijdige inzet van ervaringsdeskundigheid bij de uitwerking van het MJBP in de uitvoeringsnota s. D.w.z. overleg voordat de nota s worden opgesteld, tijdens de ontwikkeling van het beleid en bespreking van de concept uitvoeringsnota s. - Betrokkenheid bij het analyseren van tussentijdse evaluaties, het signaleren van knelpunten en het waar nodig bijstellen en/of aanvullen van de voor 2014 geformuleerde concrete doelstellingen. - Inbreng van specifieke deskundigheid die nodig is om specifieke doelgroepen te bereiken. Zo is er binnen het netwerk kennis aanwezig over en contact met allochtone Hagenaars, mensen met psychische problematiek en mensen met een (licht) verstandelijke beperking of een stoornis in het autistisch spectrum. Haagse Wmo-netwerk ANBO/COSBO, afd. Den Haag BOSK, afdeling Den Haag/Delft Informatiepunt De Volharding Irfan Educatief Centrum Raad van Mantelzorgers Den Haag Vereniging Doe Voorall Mee St. Platform Haagse Cliëntenorganisaties in de GGZ St. Platform VG Haaglanden St. Voorall 15 februari

Inspraakreactie van Stichting Voorall over Zorg voor elkaar Concept Meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2011-2014 in Den Haag

Inspraakreactie van Stichting Voorall over Zorg voor elkaar Concept Meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2011-2014 in Den Haag Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.nl Inspraakreactie van Stichting Voorall over Zorg voor elkaar Concept Meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Haags netwerk WMO. Deze lijst is mede bedoeld om te toetsen of de gemeente werkt overeenkomstig Agenda 22 bij het opstellen van beleid.

Haags netwerk WMO. Deze lijst is mede bedoeld om te toetsen of de gemeente werkt overeenkomstig Agenda 22 bij het opstellen van beleid. Haags netwerk WMO Lijst van aandachtspunten voor toetsing vanuit cliëntenperspectief van de Haagse Wmo-2015-stukken en de Haagse concept-wmo verordening. Deze lijst is mede bedoeld om te toetsen of de

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Platform Mantelzorg Amsterdam

Platform Mantelzorg Amsterdam Reactie van het Platform Mantelzorg Amsterdam op het conceptrapport Naar een continuüm van respijtzorg in 2015 RIGO Research en Advies 8 maart 2013 Reactie van het Platform Mantelzorg Amsterdam op de concept

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van wethouder mw. A. Heijstee Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo 2015-2018 Weesp,

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Delft, 21 juni 2011 Betreft: Advies Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Delft 2011

Delft, 21 juni 2011 Betreft: Advies Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Delft 2011 Het college van B&W van de gemeente Delft t.a.v. de wethouder Zorg en Wijken, de heer R. de Prez Postbus 111 2600 AC Delft Delft, 21 juni 2011 Betreft: Advies Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Gebundelde reactie van de organisaties op de platformbijeenkomst Regionale conceptvisie transitie AWBZ

Gebundelde reactie van de organisaties op de platformbijeenkomst Regionale conceptvisie transitie AWBZ Gebundelde reactie van de organisaties op de platformbijeenkomst Regionale conceptvisie transitie AWBZ Op 13 juni 2012 vond de platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg plaats. De platformbijeenkomst stond

Nadere informatie

Kanteling Wmo iedereen doet mee

Kanteling Wmo iedereen doet mee Kanteling Wmo iedereen doet mee Compensatieplicht en Kanteling - Onze visie op de Wmo Compensatieplicht en Kanteling Onze visie op de Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan 27-4-2011 GESCAND OP 2 7 APR, 2011 Zant, Tim j. Page 1 of 3 Van: Ellen Bartels [e.bartels@mezzo.nl] j Gemeente Oostzaan Verzonden: dinsdag 26 april 2011 16:07 " ~" ~~" CC- Hanneke VenA/eij; Karin Verbeek;

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

De Kanteling. Iedereen doet mee. Lotte Penning. POP Bladel, 27 september 2010

De Kanteling. Iedereen doet mee. Lotte Penning. POP Bladel, 27 september 2010 De Kanteling Iedereen doet mee Lotte Penning POP Bladel, 27 september 2010 Programma 1. Kort: achtergrond van de kanteling 2. De Kanteling 3. Aan de slag met de kanteling Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei 5/14/2014 Startpunt We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Jan Rotmans Maatschappelijke en politieke

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

SPA22 heeft het visiedocument Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) nauwgezet gelezen en besproken met haar netwerk.

SPA22 heeft het visiedocument Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) nauwgezet gelezen en besproken met haar netwerk. Stichting Platform Agenda 22 Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Postbus 21392 3001 AJ Rotterdam Aan wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg de heer H. de Jonge Postbus 70012 3000 KP Rotterdam tel. 010-282

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Zorg, nu en in de toekomst!

Zorg, nu en in de toekomst! Zorg, nu en in de toekomst! Gemeenteraad Heerde 25 februari 2013 Inhoud presentatie Even voorstellen Het netwerk WZW Viattence als voorbeeld zorginstelling Ontwikkelingen in zorglandschap Hoe anticipeert

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Algemene toelichting Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten. Een belanghebbende van achttien jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde

Nadere informatie

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Datum: 13 november 2104 Bijlage bij BSW/2014.247 Inleiding Op 29 september 2014 heeft het College van Burgemeester

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde. Datum Uw brief/kenmerk Zaaknummer. 21 januari 2016

Postbus AA Zeewolde. Datum Uw brief/kenmerk Zaaknummer. 21 januari 2016 Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aan WMO-Raad Zeewolde Sleedoorn 28

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Lokale Wmo raad advies 1. Zorgvuldigheid bij keukentafelgesprek

Lokale Wmo raad advies 1. Zorgvuldigheid bij keukentafelgesprek Advisering Wmo raad bij transitie Begeleiding Lokale Wmo raad advies 1. Zorgvuldigheid bij keukentafelgesprek De inzet van een juiste interviewtechniek om misverstanden en gevoelens van ongenoegen te voorkomen.

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning GGZ Nederland, augustus 2013 Ellen de Haan (edhaan@ggznederland.nl of 033-4608958) De informele zorg krijgt een steeds belangrijkere positie ten opzichte

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE MEE maakt meedoen mogelijk 10 maart 2016, Lerende Netwerken, sport en bewegen in de

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Modelverordeningen jeugdhulp en Wmo. 8 september 2014 van 14.00-16.30 uur Observant Amersfoort Linda Hazenkamp & Annelies Schutte

Modelverordeningen jeugdhulp en Wmo. 8 september 2014 van 14.00-16.30 uur Observant Amersfoort Linda Hazenkamp & Annelies Schutte Modelverordeningen jeugdhulp en Wmo 8 september 2014 van 14.00-16.30 uur Observant Amersfoort Linda Hazenkamp & Annelies Schutte Programma Plenair van 14.00 uur - 15.45 uur Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie