HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING"

Transcriptie

1 HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING In de wetenschappelijke route maakt de jeugdreclasseerder gebruik van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht (LIJ). Het LIJ brengt op een gestructureerde, wetenschappelijk onderbouwde manier risico s en kansen in beeld, waarop de jeugdreclasseerder zijn handelen kan baseren. Het LIJ sluit daarvoor aan op de what-works beginselen die ook bij de jeugdreclassering centraal staan. De jeugdreclasseerder gebruikt het LIJ voor het opstellen van een Plan van Aanpak en voor evaluaties. Het LIJ is een keten-instrument: de jeugdreclassering bouwt voort op de invulling van het LIJ door de Raad. In de Handreiking 1 gaan we in op de volgende onderwerpen: 1 Achtergrond van het LIJ 1 2 Uitgangspunten van het LIJ 2 3 Informatieverzameling met het LIJ 3 4 Onderdelen van het LIJ Instrument Halt-signaleringsinstrument Instrument 2A Instrument 2B Overgangsfase 6 5 Actualisering en herafname van 2B door de jeugdreclassering Definities Werkwijze 8 6 Afstemming met de LIRIK 10 7 Afstemming met de diagnostiek door de JJI 11 8 Advisering en indicatiestelling voor gedragsinterventies 13 9 Rapportage 13 1 Achtergrond van het LIJ Als een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd, roept dit veel vragen op. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: - Wat heeft de jongere gedaan? Wat is de ernst van het delict? Heeft de jongere zoiets eerder gedaan? - Wat zijn mogelijke oorzaken voor het gedrag? Wat waren de motieven van de jongere? - Hoe groot is de kans op recidive? Hoe groot is de kans dat de jongere nog eens met politie en justitie in aanraking komt vanwege het plegen van een delict? - Welke factoren zijn van invloed op de kans op herhaling? - Hoe groot is de kans dat de jongere anderen of zichzelf schade toebrengt? 1 Voor deze Handreiking is gebruik gemaakt van de Handleiding LIJ (Spanjaard e.a. 2011). Uit deze handleiding zijn teksten zowel overgenomen als aangepast. 1

2 - Zijn er zorgen omtrent de psychosociale ontwikkeling van de jongere die vragen om aanvullende hulp? - Wat is de beste aanpak om herhaling te voorkómen? Welke gedragsbeïnvloeding is nodig om recidive te voorkomen? Antwoorden op deze vragen zijn van grote invloed op de beslissingen en stappen die in de jeugdstrafrechtketen worden genomen. De besluiten van de politie, de officier van justitie (OvJ), de rechter-commissaris (RC) en de kinderrechter zijn leidend voor het vervolgtraject van de jongere binnen de jeugdstrafrechtketen en wat andere partijen van de jeugdstrafrechtketen doen. Voorbeelden van besluiten zijn wel of geen vervolging, wel of geen aanvullend onderzoek en wel of geen afdoening of straf. Enkele belangrijke beslissingen in de jeugdstrafrechtketen zijn het verhoor door de politie, verwijzing van de jongere naar het Justitieel Casus Overleg (JCO; overleg tussen politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming) en het al dan niet voorgeleiden of dagvaarden van de jongere. Voor het verzamelen, het analyseren en de stroomlijning van de benodigde informatie, is het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) ontwikkeld. In het Landelijk Kader Instrumentarium Jeugdstrafrecht van het Ministerie van Justitie (Vogelvang, Krooi & Van den Braak, 2007) is vastgelegd: - wie op welk moment welke informatie verzamelt; - aan welke eisen deze informatie moet voldoen om goed onderbouwde beslissingen te kunnen nemen; - aan welke ketenpartner(s) binnen Justitie die informatie wordt doorgegeven. In deze handreiking worden de uitgangspunten en de structuur van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht besproken vanuit het perspectief van de jeugdreclassering. Anders gezegd: wanneer en met welk doel worden welke onderdelen van het LIJ door de jeugdreclassering ingezet? Ook wordt voor verschillende ketenpartners in de justitiële context aangegeven op welke momenten en in welke rol zij met het LIJ te maken kunnen krijgen. In een apart document Ketenwerkproces JSR-LIJ (Raad voor de Kinderbescherming 2010) worden ketenproces en werkinstructies per ketenpartner nader geconcretiseerd en beschreven: wie doet wanneer wat? Het gaat hier om de politie, Halt, de Raad, het NIFP en de JJI. Deze handreiking is apart te lezen van de Handleiding LIJ (Spanjaard e.a., 2011). Om deze reden vertoont de handreiking deels overlap met de handleiding LIJ als het gaat om een toelichting op de uitgangspunten, wijze van informatieverzameling en definities. De handreiking is bedoeld om de jeugdreclasseerder nadere handvatten te geven voor de toepassing van het LIJ en is geen vervanging van de Handleiding LIJ. Voor een correcte toepassing van het LIJ moet de Handleiding LIJ daarom naast deze handreiking worden gehanteerd. 2 Uitgangspunten van het LIJ Met het LIJ verzamelen professionals in de jeugdstrafrechtketen informatie over de jongere en zijn omgeving. De informatie ondersteunt het nemen van beslissingen over: - het adviseren en realiseren van een passende strafrechtelijke interventie, inclusief eventuele gedragsbeïnvloeding (bijvoorbeeld door een taakstraf of gedragsinterventie), - het adviseren en realiseren van maatregelen voor risicobeheersing, bedoeld om de jongere tegen anderen en zichzelf te beschermen, om anderen tegen de jongere te beschermen, en om er voor te zorgen dat jongere zich houdt aan voorwaarden, aanwijzingen en afspraken. - het (helpen) realiseren van zorg voor de jongere die aanvullend nodig kan zijn. Bij de ontwikkeling en het gebruik van het LIJ staan de volgende uitgangspunten centraal: - Het instrumentarium is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten: de What Worksbenadering (zie de betreffende handreiking) en de levensloop- en ontwikkelingsbenadering van jongere delinquenten. 2

3 - Ketenpartners in de justitiële context moeten maximaal voort kunnen bouwen op informatie die al eerder in de keten verzameld is. Dit scheelt tijd en voorkomt dat jongeren en ouders steeds weer dezelfde vragen moeten beantwoorden. - Ketenpartners in de justitiële context gebruiken gelijke termen voor dezelfde begrippen, en de informatie-uitwisseling verloopt eenduidig en soepel. Ketenpartners communiceren met elkaar over de jongere in één taal en met behulp van één instrumentarium. - Informatieverzameling is zo summier als mogelijk en zo uitgebreid als nodig. Naarmate er bij de jongere meer risico wordt geconstateerd, is er meer informatie over de jongere en zijn omgeving gewenst. - In het begin van de keten worden korte instrumenten ingezet. Als de jongere verder in de jeugdstrafrechtketen komt en er meer ingewikkelde en ingrijpende beslissingen genomen moeten worden, worden de instrumenten voor informatieverzameling complexer en diepgaander. 3 Informatieverzameling met het LIJ Met het LIJ wordt informatie verzameld over: - Het Algemeen Recidive Risico (ARR): het risico op herhaling van crimineel gedrag. Bij algemene recidive kan het om zowel om eenzelfde als een ander type delict gaan dan het laatst gepleegde delict. Bij herhaling van hetzelfde type delict spreken we van specifieke recidive. - Het Risico op Geweld tegen Personen (RGP): het risico op herhaling van crimineel gedrag waarbij geweld tegen personen gebruikt wordt. - Het Dynamisch RisicoProfiel (DRP): de mate waarin dynamische risicofactoren bijdragen aan een grotere kans op recidive. Het DRP geeft een overzicht van risico- en beschermende factoren: o Risicofactoren worden ook wel criminogene factoren genoemd. Risicofactoren zijn kenmerken van de jongere en zijn omgeving waarvan uit onderzoek bekend is dat ze de kans op herhaling van crimineel gedrag vergroten. Statische risicofactoren, zoals sekse, aantal reeds gepleegde delicten en leeftijd eerste politiecontact zijn niet veranderbaar. Dynamische risicofactoren van de jongere zijn wel te veranderen. Voorbeelden zijn: problemen in de dagbesteding, antisociale attitude, gezinsproblemen en omgang met o delinquente leeftijdsgenoten. Beschermende factoren zijn kenmerken van de jongere en zijn omgeving die de kans op herhaling van delictgedrag beperken en/of een pro-sociale ontwikkeling bevorderen. Voorbeelden zijn bepaalde talenten, sociale vaardigheden en de steun van prosociale ouders of vrienden. Ook hier kan onderscheid gemaakt worden tussen onveranderbare (statische) en veranderbare (dynamische) factoren. - Zorgsignalen: psychosociale of psychische problemen die soms niet of nauwelijks met delictgedrag of de kans op recidive te maken hebben, maar waarvoor een jongere eventueel wel behandeling en/of bescherming nodig heeft. - Responsiviteit: de motivatie / motiveerbaarheid, leerstijl en (on)mogelijkheden van de jongere en zijn omgeving om aan de begeleiding of een specifieke interventie deel te nemen en ervan te profiteren. 4 Onderdelen van het LIJ Het LIJ bestaat uit een aantal samenhangende selectie-instrumenten: instrument 1 ( Preselectie ), instrument 2A ( Selectie ) en instrument 2B ( Uitgebreide selectie ). Voor instrument 1 is de hoeveelheid gevraagde informatie nog gering en gebaseerd op feiten uit het verleden (statische factoren). Voor instrument 2A en instrument 2B neemt de gevraagde informatie steeds meer toe, waarbij ook huidige en ook veranderbare (dynamische) factoren bij de invulling een 3

4 rol gaan spelen. Stroomt een jongere door in de strafrechtsketen, dan voegen professionals van ketenpartners relevante informatie aan het instrument toe, of zij wijzigen de informatie op basis van nieuwe inzichten. In deze paragraaf worden de instrumenten 1, 2A en 2B kort beschreven. Naast de instrumenten 1, 2A en 2B is er het Halt-signaleringsinstrument. De Justitiële Jeugdinrichtingen gebruiken een aantal instrumenten waarmee op het LIJ wordt aangesloten, zoals de SDQ, MAISY-2, HID en SAVRY. Deze handreiking beperkt zich tot de instrumenten 1, 2A en 2B. In schema 17.1 is weergegeven welk onderdeel op welk moment door welke ketenpartner wordt ingevuld. In het schema straan ook, in cursief, naast de verbindingspijlen een aantal beslisregels ingevuld. Deze worden hieronder uitgelegd. 1: Preselectie ARR en RGP op basis van statische factoren en delict Halt waardig (ongeacht ARR en RGP) Midden of hoog ARR en/of midden of hoog RGP en/of zwaar delict Halt signaleringsinstrument Zorg 2A: Selectie ARR & RGP (combi 1 + 2A) DRP - risicofactoren - beschermende factoren Laag ARR en laag RGP en middelzwaar of licht delict Zorg Laag DRP Midden of hoog DRP Stop met LIJ 2B: Uitgebreide selectie (ARR & RGP) DRP - risicofactoren - beschermende factoren Zorg 2B: Herafname (evaluatie van) (ARR & RGP) DRP - risicofactoren - beschermende factoren Zorg Afdoening OM Rechtelijke uitspraak Politie Halt Raad voor de Kinderbescherming Jeugdreclassering / JJI ARR = Algemeen Recidiverisico DRP = Dynamisch Risicoprofiel RGP = Risico op Geweld tegen Personen LIJ: Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen Schema 17.1: Het LIJ in de jeugdstrafrechtsketen. Instrument 1: Preselectie. De politie voert de Preselectie uit bij alle jongeren die worden verhoord naar aanleiding van een verdenking van het plegen van een misdrijf en van wie bovendien het voornemen bestaat om het proces-verbaal naar het OM te zenden. Indien een jongere voldoet aan de Halt-criteria en het betreft een Haltwaardig feit, wordt deze mogelijkheid aan de jongere geboden. Halt neemt vervolgens het Halt-signaleringsinstrument af. Wanneer een jongere verdacht wordt van het plegen van een licht of middelzwaar delict en op basis van de Preselectie een lage score heeft op Algemeen Recidive Risico (ARR), een lage score op het Risico op Geweld tegen Personen (RGP) heeft, en OM verzoekt geen onderzoek, dan stopt het LIJ: er wordt geen aanvullend instrument ingevuld. Instrument 2A en 2B: Selectie en Uitgebreide selectie. In andere gevallen, bij een niet Halt-waardig zwaar delict en/of midden of hoge score op ARR of RGP, wordt instrument 2A ingevuld. Is de uitkomst van instrument 2A een midden of hoog Dynamisch Risico Profiel (DRP), dan wordt nadere informatie ingewonnen met instrument 2B. Dit gebeurt ook als een jongere ongeacht zijn risicoscores begeleiding van de jeugdreclassering krijgt opgelegd. Als een jongere in een JJI wordt geplaatst, neemt de JJI de eerdere resultaten van 2A en/of 2B ter kennisgeving aan, past eigen diagnostiek toe (en gebruikt daarbij de informatie vanuit 2B), en geeft de resultaten daarvan door aan de Raad en jeugdreclassering. De jeugdreclassering gebruikt alleen instrument 2B en benut dit instrument voor het opstellen van een Plan van Aanpak, een tussenevaluatie of een eindevaluatie. De jeugdreclassering bouwt daarbij voort op de informatie die de politie (instrument 1) en Raad voor de Kinderbescherming (instrument 2A en 2B) al verzameld hebben. 4

5 4.1 Instrument 1 Instrument 1 wordt door de politie ingevuld voor alle jongeren die worden verhoord voor een (vermeend) strafbaar misdrijf en waarvan bovendien het voornemen bestaat om het proces-verbaal naar het OM of Halt te zenden. Instrument 1 leidt tot een score laag, midden of hoog op algemene recidive risico (ARR). Deze taxatie gebeurt op basis van statische (niet veranderbare) risicofactoren. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over eerdere justitiecontacten en enkele kenmerken als leeftijd en sekse. Instrument 1 maakt met behulp van dezelfde informatie ook een inschatting van het risico op geweld tegen personen (RGP) en, indien van toepassing, de bereidheid van de jongere voor het meewerken aan een Halt-afdoening. De politie beperkt zich tot waarneembare, niet multi-interpretabele feiten. 4.2 Halt-signaleringsinstrument Het Halt-signaleringsinstrument wordt door Halt ingezet ter aanvulling op instrument 1 om vast te stellen of doorverwijzing naar hulpverlening nodig is. Het Halt-signaleringsinstrument functioneert als extra vangnet voor jongeren die door de politie naar Halt worden gestuurd. Bij sommige jongeren is namelijk sprake van zorgsignalen. Daarnaast stelt het Halt-signaleringsinstrument vast of de jongere problemen heeft die aanleiding zijn om te kiezen voor een bijzonder traject binnen de Halt-afdoening in de vorm van een leerproject spijbelen of alcohol. De benodigde informatie kan in het startgesprek met jongere en ouders binnen 20 minuten ingewonnen worden. De vragen gaan over school, spijbelen, vrijetijdsbesteding, ouderlijk toezicht, type vrienden, alcohol/drugsgebruik en verantwoordelijkheid nemen voor gedrag. De vragen zijn afgeleid van vragen uit instrument 2A. Het signaleringsinstrument leidt tot een antwoord op de volgende vragen: - zijn er signalen die duiden op een zorgelijke psychosociale ontwikkeling van de jongere? - zo ja, is verwijzing naar een Centrum voor Jeugd en Gezin of een Bureau Jeugdzorg geboden? - is voor de jongere de uitvoering van een bijzonder traject (spijbelen of alcohol) gewenst? 4.3 Instrument 2A Instrument 2A wordt, in aanvulling op instrument 1, door de Raad voor de Kinderbescherming, ingevuld voor jongeren met een: - midden of hoog Algemeen Recidive Risico (ARR) in instrument 1 en/of - midden of hoog Risico op Geweld tegen Personen (RGP) instrument 1 en/of - zwaar delict of op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en/of - inverzekeringstelling (IVS). In instrument 2A wordt de informatie uit instrument 1 (statische gegevens over met name eerdere politie- en justitiecontacten) aangevuld met informatie over andere statische én nu ook dynamische factoren met betrekking tot de psychosociale achtergrond van de jongere zoals dagbesteding, gezinssituatie, vrienden, houding en gedrag. Instrument 2A leidt tot een hernieuwde berekening van de scores laag, midden of hoog voor ARR en RGP. In de berekening telt de informatie uit instrument 1 mee. 5

6 Intermezzo: klopt het risico op recidive? Voorspellen houdt in dat er altijd een zekere kans is dat een voorspelling niet juist is. Uit onderzoek blijkt echter dat een voorspelling op basis van een gestructureerde assessment aanzienlijk beter is dan een voorspelling op basis van een klinische blik. Het rekenmodel achter de recidivecijfers van instrument 1 en 2A is gebaseerd op wetenschappelijke analyses van kenmerken en achtergronden van een grote groep jongeren die al dan niet recidiveerden. Omdat de items m.b.t. het strafrechtelijk verleden (zoals aard van het uitgangsdelict en het strafrechtelijk verleden) sterk samenhangen met toekomstige recidive, wegen deze in het rekenmodel dat wordt gebruikt voor de berekening van risicocijfers zwaarder dan de sommige dynamische risicofactoren. Of het vastgestelde risico op basis van instrument 1 verandert na afname van instrument 2A, hangt ook af van waar de jongere zich bevindt in zijn risicocategorie. Zit de jongere aan de lage kant van midden risico, dan moet er vanuit instrument 2A relatief meer risico bijkomen om door te schuiven naar hoog risico dan wanneer hij aan de hoge kant van midden zit. Met andere woorden: er moeten dan meer risicofactoren aanwezig zijn om het algemeen recidiverisico te veranderen van midden risico naar hoog risico. Tot slot blijkt uit onderzoek dat het recidiverisico bij sommige minder ernstige delicten hoger is dan bij sommige ernstige delicten. De kans op herhaling bij diefstal is gemiddeld genomen hoger dan bij een ernstige geweldpleging of een zedendelict Met behulp van instrument 2A wordt ook het dynamisch risicoprofiel (DRP) in kaart gebracht. Het dynamisch risicoprofiel geeft een overzicht van de dynamische risico- en beschermende factoren die van invloed zijn op de kans dat de jongere opnieuw met politie en justitie in aanraking komt. Per domein wordt een score berekend die de ernst van de risicofactoren - en daarmee het verband met de kans op recidive uitdrukt. in laag, midden of hoog worden beoordeeld. Ook geeft het DRP een samenvattend oordeel: de mate waarin alle dynamische risicofactoren gezamenlijk bijdragen aan een grotere kans op recidive. Tot slot heeft instrument 2A oog voor eventuele zorgsignalen waaronder signalen van psychische problemen. Voor dit laatste kan als onderdeel van instrument 2A de SDQ aangevuld met vragen uit de SPsy ingevuld worden. Bij instrument 2A gaat het om een combinatie van het vaststellen van objectieve feiten en het maken van inschattingen. 4.4 Instrument 2B Instrument 2B is een uitbreiding van 2A: de informatie uit 2A wordt aangevuld door een meer diepgaande inventarisatie van de dynamische risico- en protectieve factoren. Met andere woorden: alle vragen en items uit 2A maken onderdeel uit van 2B. Instrument 2B geeft een meer omvattend beeld van de mate waarin verschillende factoren van invloed zijn op mogelijke recidive. Deze informatie is nodig voor - een eventuele advisering van of indicatiestelling voor gedragsinterventies, - het vaststellen van de volgorde van doelen en middelen door de jeugdreclassering of JJI, - een eventuele indicatie voor de benodigde vorm van opvoeding/verzorging bij plaatsing in een JJI, en - het overwegen van een aanvullend onderzoek door het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie). Ook instrument 2B wordt ingevuld in een computerprogramma (applicatie). - De Raad gebruikt instrument 2B om een advies te formuleren voor het vervolgtraject. Als een interventie gericht op gedragsbeïnvloeding geadviseerd wordt, moet daarvan ook de mogelijke invulling aangegeven worden. - De jeugdreclassering zet instrument 2B in voor het opstellen van een Plan van Aanpak en voor een tussen- of eindevaluatie. Instrument 2B fungeert op die manier als hulpmiddel om de begeleiding of behandeling vorm te geven. Bij een herafname van 2B worden eventuele 6

7 veranderingen ten opzichte van een eerdere ingevulde 2B in het dynamisch risicoprofiel en in de risico- en beschermende factoren zichtbaar. - Het DRP (het dynamisch risicoprofiel) wordt met instrument 2A berekend en met 2B niet meer aangepast. Instrument 2B omvat open en gesloten items. Deze items omvatten onder andere: - persoons- en casusgegevens; - delictbespreking; - criminogene factoren (10 domeinen) o school o werk o gezin o relaties o vrije tijd o geestelijke gezondheid o alcohol- en drugsbruik en gokken o attitude o agressie o vaardigheden - zorgen over de psychosociale ontwikkeling; - hulpverlening - responsiviteit; - advies (bij Raad en jeugdreclassering verschillend) - doelen (alleen bij de jeugdreclassering) De gesloten items leveren uitkomsten op die van belang zijn voor conclusie, advies en het stellen van doelen. De gesloten items zijn voor de Raad en jeugdreclassering grotendeels dezelfde. Wanneer de jeugdreclassering een 2B gaat invullen (actualiseren of herafnemen; zie verderop), dan leest de applicatie alle informatie in van de vorige invulling door de Raad of jeugdreclassering. Alle informatie is veranderbaar. Dat levert veel voordelen op: alles wat bij de vorige invulling al bekend was en ingevuld is, kan zonder moeite overgenomen worden, datgene dat niet (meer) blijkt te kloppen of ontbreekt, kan door de jeugdreclassering gewijzigd of aangevuld worden. De open items leiden tot meer beschrijvende antwoorden of geven een analyse of conclusie weer. Deze items zijn bij de Raad en de jeugdreclassering deels hetzelfde, deels verschillend. Aanvullingen voor de versie van de 2B voor de jeugdreclassering betreffen de items die betrekking hebben op aspecten van de maatregel (soort, duur, bijzondere voorwaarden), de formulering van doelen en de manier waarop daaraan gewerkt gaat worden (werkplan). Ook voor de open items geldt dat de jeugdreclassering bij opening van een 2B de informatie ingevoerd door de Raad automatisch ingevoerd krijgt, maar ook hier is alles veranderbaar. Wanneer de jeugdreclasseerder de 2B heeft afgerond, is het Plan van Aanpak of de tussen- of eindevaluatie klaar. Het rapport dat dan uitgedraaid wordt, is tevens advies van de Jeugdreclassering. 4.5 Overgangsfase In de overgangsfase waarbinnen de jeugdreclasseerder moet gaan werken met het LIJ is van belang dat weliswaar alle domeinen in 2B nu al voor jeugdreclasseerders gewone onderwerpen van gesprek zijn, maar dat niet alle vragen die in 2B staan, nu standaard door de jeugdreclasseerder worden uitgevraagd. De jeugdreclasseerder moet deze vragen aanvullend in de reguliere contacten met de jongere en zijn netwerk gaan introduceren en uitvragen. Hierbij wordt de jeugdreclasseerder ondersteund door de gedragswetenschapper. Op termijn wordt daarmee het werken met het LIJ onderdeel van de reguliere werkzaamheden. 7

8 Bij het gebruik van instrument 2B door de jeugdreclassering wordt onderscheid gemaakt tussen actualisering en herafname. Actualisering geschiedt in ieder geval bij het opstellen van een Plan van Aanpak in de eerste zes weken van een jeugdreclasseringsmaatregel. Een herafname vindt plaats bij een tussenevaluatie of eindevaluatie door de jeugdreclasseerder. Bij een tussen- of eindevaluatie is het mogelijk om veranderingen in risico- en beschermende factoren ten opzichte van een eerdere afname zichtbaar te maken en de begeleiding en interventies hierop aan te passen. Bij actualisering of herafname maakt de jeugdreclasseerder gebruik van - een eerder door de Raad of de jeugdreclasseerder zelf ingevulde 2B of in enkele gevallen een eerder door de Raad ingevulde 2A. Deze informatie wordt in de computerapplicatie automatisch ingelezen en kan t.b.v. de huidige invulling waar nodig gewijzigd of aangevuld worden; - informatie die naar voren is gekomen in de reguliere contacten met de jongere, ouders en andere informanten. Op basis van reguliere gesprekken met de jongere en personen uit de omgeving van de jongere, beschikt de jeugdreclasseerder doorgaans over voldoende informatie om de items van 2B in te kunnen vullen. 2 Bij sommige items kan het voorkomen dat een jeugdreclasseerder de betreffende informatie apart moet navragen bij de jongere en andere informanten. Deze informatie kan dan in reguliere begeleidingscontacten verzameld worden; - informatie die aangeleverd is door ketenpartners. 5.1 Actualisering Actualisering betekent dat er een check plaatsvindt of de informatie (afkomstig van de Raad) zoals ingelezen in de 2B klopt met de informatie die de jeugdreclasseerder verkregen heeft in contacten met de jongere en diens netwerk. Bij het vertrek van een jongere uit een justitiële jeugdinrichting (jji) maakt de jeugdreclasseerder ook gebruik van de informatie van de jji, bijvoorbeeld uit de perspectiefplanbesprekingen. De actualisering van 2B geschiedt ten behoeve van het opstellen van een Plan van Aanpak binnen de eerste zes weken van de begeleiding (de diagnostiekfase en planvormingsfase). De jeugdreclasseerder kan in enkele gevallen ook tijdens de uitvoeringsfase de 2B actualiseren, namelijk wanneer er sprake is geweest van belangrijke levensgebeurtenissen die de scores op de domeinen mogelijk beïnvloeden en leiden tot heroverweging van de doelen. Als gevolg hiervan is het soms zinvol te zoeken naar een passende gedragsinterventie. Een tussentijdse actualisering geschiedt alleen na instemming van de gedragsdeskundige. 1. Fase van Diagnostiek Wanneer de jeugdreclasseerder met een begeleiding start, zal hij altijd de beschikbare LIJ-rapportage lezen. Dit geeft de jeugdreclasseerder een beeld van: - achtergrondsituatie van de jongere (woon- en gezinssituatie, dagbesteding, vrijetijd en vrienden); - hoe jongere en ouders tegen het delict/de delicten aankijken; - risico- en beschermende factoren (scores op de domeinen); - eventuele zorgen t.a.v. de ontwikkeling van de jongere; - aanwezige en wenselijke hulpverlening. 2 Er is samen met enkele jeugdreclasseerders en gedragsdeskundigen uit Rotterdam en Utrecht gekeken hoeveel items gemiddels na vijf weken respectievelijk een half jaar ingevuld kunnen worden op basis van informatie die doorgaans beschikbaar is vanuit reguliere contacten met de jongere en diens netwerk. Daaruit kwam naar voren dat na een half jaar op slechts enkele items na alles ingevuld kan worden, na vijf weken geldt dit voor zo n 80 tot 90 % van de items. Welke items dit zijn, hangt af van de casus en van de medewerker. Het bleek dat sommige medewerkers bepaalde informatie standaard in de startfase, los van het LIJ, al wel navragen, anderen niet. Met het LIJ zullen de jeugdreclasseerders er toe overgaan de benodigde informatie in de eerste vijf weken te verzamelen, zodat ze de items van een 2B kunnen scoren zonder nadere informatie in te hoeven winnen. Overigens hoeven sommige items ook niet opnieuw gescoord te worden, aangezien de score van de raadsonderzoeker nog actueel is er er geen informatie naar voren is gekomen waardoor deze score niet (meer) klopt. Dit betreft vooral items die betrekken hebben op het verleden. Tot slot is het altijd nog mogelijk om bij items waarover geen informatie beschikbaar is, onbekend in te vullen. 8

9 Met het oog op het opbouwen van een werkrelatie met de jongere en verdere informatieverzameling vanuit het perspectief van de jeugdreclassering, let de jeugdclasseerder bij het lezen van de beschikbare LIJ-rapportage extra op: - aspecten waarover nog onvoldoende informatie beschikbaar is (de items die door de raad met onbekend gescoord zijn); - aandachtspunten die uit de rapportage van de Raad naar voren komen (midden of hoge scores op risico- of juist beschermende factoren (domeinsocres) en de zorgsignalen); - uitkomsten van het LIJ waarvan de raadsonderzoeker meldt dat deze niet overeenkomen met het beeld of de inschatting van de raadsonderzoeker. Bij het lezen van de rapportage van de Raad (2B-raport) inventariseert de Jeugdreclasseerder welke informatie gecheckt of aangevuld moet worden. In de diagnostiekfase heeft de jeugdreclasseerder minimaal een keer contact met de jongere en minimaal een keer met ouders en jongere samen. Ook is er doorgaans contact met de mentor van school, belangrijke personen uit het netwerk en indien van toepassing hulpverleners die in het gezin actief zijn. Tijdens deze contacten neemt de jeugdreclasseerder geen interview af, maar verzamelt aanvullende informatie over de jongere en zijn omgeving om het aanwezige beeld te verdiepen en eventuele hiaten op te vullen. In een regulier traject komen alle domeinen uit het LIJ (school/werk, vrije tijd, gezin, enzovoorts) wel langszij. Ook vindt een delictbespreking plaats. Om bepaalde onderwerpen uit te vragen, kan de jeugdreclasseerder gebruik maken van vragen zoals opgenomen bij de items in de LIJ-handleiding. In vergelijking met de werkwijze voordat het LIJ werd geïntroduceerd verandert er in de diagnostiekfase niet veel. Belangrijkste verschil is dat er bij aanvang niet een BARO-rapportage maar een LIJ-rapportage op tafel ligt én dat de jeugdreclasseerder weet dat hij het naar voren gekomen beeld in deze rapportage waar nodig zal aanvullen of bijstellen teneinde doelen te stellen voor zijn Plan van Aanpak. De uniformiteit tussen de rapportages van de Raad is met de komst van het LIJ aanzienlijk toegenomen, hetgeen het snel vinden van informatie vergemakkelijkt. 2. Fase van Planvorming Bij het opstellen van een Plan van Aanpak opent de jeugdreclasseerder in de applicatie een nieuwe 2B. De applicatie leest de beschikbare 2B (of 2A als er nog geen 2B is) zoals ingevuld door de Raad in. De jeugdreclasseerder loopt alle items door en - op plekken waar dit nodig is - verandert antwoorden op de items en wijzigt en/of vult aan. De jeugdreclasseerder vult de items in die specifiek voor de jeugdreclassering zijn opgenomen. Wijzigingen en aanvullingen geschieden op basis van de aangetroffen informatie over de jongere en diens achtergronden. Als items die beantwoord werden met onbekend inmiddels wel beantwoord kunnen worden, vult de jeugdreclasseerder het betreffende antwoord in. In het geval van een 2B van de jeugdreclassering gebaseerd op een 2A of een gedeeltelijke 2B van de Raad, vult de jeugdreclasseerder de nog niet ingevulde items van 2B in en actualiseert tevens de items die reeds door de Raad ingevuld zijn. Tijdens het actualiseren begint de jeugdreclasseerder bij elk domein met de eindscores en de opsomming van risico- en beschermende factoren. Dit geeft het totaalbeeld. 9

10 Domein: Beschermende factoren: (opsomming van aangekruiste beschermende antwoorden) Totaal aantal punten beschermende factoren:.. Score: Laag/Midden/Hoog Risicofactoren: (opsomming van aangekruiste risicoantwoorden) Totaal aantal punten risicofactoren:.. Score: Laag/Midden/Hoog (Indien van toepassing:) Let op: Bij dit domein is de antwoordmogelijkheid onbekend # keer aangekruist. Relevantie voor de kans op recidive: Als dit totaalbeeld klopt met hetgeen de jeugdreclasseerder is tegengekomen in zijn contacten met de jongere en zijn omgeving en de antwoordmogelijkheid onbekend is niet aangekruist, hoeft de jeugdreclasseerder niets te veranderen. De volgende situaties vormen in ieder geval aanleiding de beantwoording van één of meerdere items nader te bekijken en zonodig aan te passen: - het beeld dat de jeugdreclasseerder heeft gekregen wijkt af van dit totaalbeeld; - er zijn één of meerdere items met onbekend beantwoord; - er is sprake van veel beschermende of juist risicofactoren. Is het een domein dat belangrijk is bijvoorbeeld omdat hier veel risicofactoren zijn of omdat er juist veel beschermende factoren aanwezig zijn zal de jeugdreclasseerder wellicht ook de antwoorden op de items checken. Als de score bij risicofactoren midden of hoog is en/of bij relevantie voor de kans op recidive 3 staat vermeld dat dit domein van groot belang is, overweegt de jeugdreclasseerder of er doelen gekoppeld moeten worden aan dit domein. Deze kan de jeugdreclasseerder voor zichzelf noteren. Ook kan hij, mits de specifieke jeugdreclasseringsvragen bij Wat is mogelijk? en Wat is er aan de hand? reeds ingevuld zijn, meteen doorklikken naar het Plan van Aanpak en zijn idee voor een doel noteren in het werkplan. Dit kan hij later verder afronden. De meeste items kunnen beantwoord kunnen worden op basis van informatie waarover de jeugdreclasseerder na vijf weken inmiddels beschikt. Als er na de check van de jeugdreclasseerder toch nog relevante informatie ontbreekt, kan een reden zijn om over bepaalde onderwerpen alsnog nadere informatie in te winnen bij de jongere, ouders en/of andere informanten of bij het betreffende item onbekend in te vullen. In het geval van een 2B van de jeugdreclassering gebaseerd op een 2A of een gedeeltelijke 2B van de Raad, komt het vaker voor dat de jeugdreclasseerder nadere informatie moet inwinnen of onbekend moet scoren dan bij een 2B van de jeugdreclassering op basis van een volledige 2B van de Raad. Het inwinnen van nadere informatie kan eventueel ook een doel worden in het Plan van Aanpak. Tot slot zijn er in de 2B voor de jeugdreclassering enkele items die speciaal voor de jeugdreclasseerder bedoeld zijn. Deze hebben betrekking op enkele aanvullende casusgegevens en het advies en het werkplan van de jeugdreclassering. Deze items vult de jeugdreclasseerder in. Het Plan van Aanpak omvat het advies en het werkplan en dient tevens als rapportage voor jongere, ouders en ketenpartners. Het voordeel van het maken van het Plan van Aanpak binnen de LIJ-applicatie is een rechtstreekse koppeling met de uitkomsten van 2B. Met andere woorden, na invulling van 2B hoeft er geen apart Plan 3 Relevantie voor de kans op recidive' moet op twee manieren worden opgevat, zowel wat de kans doet toenemen (risicofactoren) als wat de kans doet afnemen (beschermende factoren). 10

11 van Aanpak te worden opgesteld, het Plan van Aanpak wordt automatisch gegenereerd op basis van de uitkomsten en ingevulde tekstvelden van 2B. 5.2 Herafname Een herafname vindt plaats tijdens het verdere verloop van het jeugdreclasseringstraject, bijvoorbeeld na een half jaar ten behoeve van de tussenevaluatie of aan het eind van een traject ten behoeve van de eindevaluatie. De bedoeling van de herafname is dat de situatie van de jongere opnieuw in beeld wordt gebracht, waardoor veranderingen t.o.v. de vorige invulling zichtbaar worden en bij een tussenevaluatie nieuwe doelen gesteld kunnen worden. Het is de bedoeling dat alle domeinen gecheckt worden, ook domeinen waar de begeleiding zich niet op gericht heeft. De reden is dat zich in deze domeinen veranderingen voorgedaan kunnen hebben als gevolg van het werken aan doelen binnen andere domeinen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat als gevolg van het werken aan doelen binnen het domein vaardigheden, ook veranderingen optreden binnen het domein vrije tijd, school, gezin en/of relaties. Ook kunnen zich bij de jongere zelf of diens omgeving veranderingen hebben voorgedaan zonder dat dit gerelateerd is aan de doelen van het Plan van Aanpak en de begeleiding door de jeugdreclassering. Bijvoorbeeld de jongere heeft een baan gekregen bij een bedrijf van zijn oom, de jongere heeft verkering gekregen of de jongere is verhuisd. Bij een herafname opent de jeugdreclasseerder een nieuwe 2B. De applicatie leest de informatie van de vorige 2B (van de jeugdreclasseerder zelf) in. Net zoals bij actualisering, loopt de jeugdreclasseerder alle items en open tekstvelden door en verandert scores en wijzigt en/of vult tekst aan op plekken waar dit nodig is. Wijziging en/of aanvulling geschiedt op basis van de actuele informatie van en over de jongere en diens omgeving. Bij domeinen waar geen doelen gesteld zijn, geschiedt het doorlopen van de totaalscores op dezelfde wijze als bij actualisering. Bij domeinen waar wel doelen aan gekoppeld zijn, vindt een blanco scoring plaats. De scores op de items van deze domeinen worden niet overgenomen. Hiermee geeft de jeugdreclasseerder een oordeel over de huidige situatie t.a.v. de betreffende items, niet gehinderd door het eerdere oordeel op het items van een half jaar geleden. De jeugdreclasseerder vult items in op basis van meerdere informatiebronnen (gesprekken met de jongere, ouders en andere personen uit het netwerk van de jongere, eigen observaties, enzovoorts). Soms blijven er een paar items over waarvoor nadere informatie ingewonnen zou moeten worden. Door de items van 2B zo n twee weken voordat een tussen- of eindevaluatie gemaakt moet worden in te vullen, heeft de jeugdreclasseerder nog ruim de tijd om tijdens reguliere contacten de ontbrekende informatie te verzamelen. 5.3 Samenvatting 1. De jeugdreclassering ontvangt 2B (soms 2A) van de Raad. De jeugdreclasseerder leest het rapport en noteert welke informatie gecheckt/aangevuld moet worden: o ontbrekende informatie (Raad heeft onbekend ingevuld) o domeinen met midden of hoge scores op risicofactoren of beschermende factoren 2. De jeugdreclasseerder heeft contact met jongere, ouders en overige betrokkenen. Tijdens deze reguliere begeleidingscontacten wordt ten behoeve van de diagnostiek en planvorming informatie verzameld. Een aandachtspunt hierbij is de genoteerde ontbrekende informatie. 3. Als het Plan van Aanpak gemaakt moet worden, maakt de jeugdreclasseerder een 2B aan o.b.v. de 2B van de Raad. De jeugdreclasseerder actualiseert de 2B: er vindt een check plaats op de eindscores en risico- en beschermende factoren. Als deze volgens de jeugdreclasseerder ongewijzigd blijven, vinden gaan aanpassingen van de scores van items van dit domein plaats. Als er wel aanleiding toe is, wijzigt de jeugdreclasseerder de antwoorden op de items. Ontbrekende informatie (items die de Raad met onbekend heeft beantwoord) wordt aangevuld. 11

12 4. Op basis van de geactualiseerde 2B wordt het Werkplan (= onderdeel van Plan van Aanpak) ingevuld. 5. Het Plan van Aanpak wordt besproken met ouders en jongere. 6. Het Plan van Aanpak wordt definitief gemaakt. 7. De begeleiding wordt uitgevoerd aan de hand van het Plan van Aanpak. 8. Na een half jaar vindt de evaluatie plaats. 6 Afstemming met de LIRIK De LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling) heeft als doel om een vermoeden van kindermishandeling of anderszins onveilige opvoedingssituatie te onderkennen en het risico op kindermishandeling in de nabije toekomst in te schatten. Deze checklist helpt de medewerker zijn professionele oordeel over het vermoeden van kindermishandeling en de mogelijke risico's te expliciteren en onderbouwen. De jeugdreclasseerder wordt geacht de LIRIK (als dat niet reeds gedaan is) alleen in te vullen bij een niet-pluis gevoel, als de jongere zwanger is of als de jongere samenwoont met een zwangere vriendin. In deze drie specifieke situaties wordt de LIRIK ingevuld om de beslissing om wel of niet een Raadsonderzoek aan te vragen te onderbouwen. Het doel van het LIJ is om de kans op recidive te berekenen. Hiertoe worden risico- en beschermende factoren op diverse domeinen in kaart gebracht, waarbij elke keer een verbinding wordt gemaakt met het risico op delictgedrag. De LIRIK vertoont overlap met LIJ-items 7.9 (slachtoffer van verwaarlozing), 7.10 (lichamelijke mishandeling), 7.11 (getuige van huiselijk geweld) en 7.13 (seksueel misbruik). Let op: Bij de LIRIK gaat het om de huidige veiligheidssituatie, met als doel te bepalen of een jongere direct of in de nabije toekomst in een onveilige situatie verkeert. Bij het LIJ gaat het er om of zich gedurende het hele leven van de jongere onveilige situaties hebben voor gedaan, omdat dit soort situaties, ongeacht het moment in het leven van het jongere, het risico op delictgedrag verhogen. Dit maakt dat de antwoorden op de vragen niet 1 op 1 over te nemen zijn van het ene instrument naar het andere. Als uit een of meer vragen uit Domein 7 van het LIJ (zie tabel 17.2) blijkt dat er sprake zou kunnen zijn van een onveilige situatie dan is afname van de LIRIK geïndiceerd. Tabel Items in het LIJ die indiceren voor het invullen van de LIRIK Item LIJ Antwoord dat indiceert voor de LIRIK 7.9 Slachtoffer van verwaarlozing Ja 7.10 Lichamelijke mishandeling Lichamelijk mishandeld door iemand buiten het gezin Lichamelijk mishandeld door een gezinslid 7.11 Getuige van huiselijk geweld Ja 7.13 Seksueel misbruik Seksueel misbruik door iemand buiten het gezin Seksueel misbruik door een gezinslid 7 Afstemming met de diagnostiek door de JJI Bij detentie van een jongere wordt door de JJI een aantal vragenlijsten ingevuld in het kader van de uitvoering van het programma Youturn: - MAYSI-2: Dit instrument wordt gebruikt om jongeren te identificeren die kampen met psychische problemen, zoals depressie, suïcidegedachten of denkstoornissen. - SDQ: brengt de sterke kanten en moeilijkheden van een jongere in kaart 12

13 - TVA: een vragenlijst waarmee vaardig functioneren van jongeren in hun dagelijkse leefomgeving in kaart gebracht kan worden. - HID: wordt gebruikt om de denkwijze van jongeren vast te stellen - SAVRY: een instrument voor risicotaxatie en -hantering en wordt gebruikt om het geweldsrisico bij jongeren in te schatten. De procedure is daarbij als volgt: Na ontvangst jongere in de JJI Binnen 24 uur na opname in de JJI neemt een gedragsdeskundige MAYSI-2 af. Binnen 24 uur na opname in de JJI neemt de gedragsdeskundige SDQ af indien de SDQ nog niet door de Raad ingevuld is in het kader van het LIJ. Binnen 10 dagen na opname in de JJI vult de jongere de Hoe ik denk (HID) vragenlijst in. Binnen 3 weken wordt het eerste perspectiefplan opgesteld, met de volgende input: De resultaten van de ingevulde YOUTURN instrumenten (MAYSI-2, SDQ, HID). De resultaten van de intakes. Rapportage 2B. Informatie uit het netwerkberaad. Groepsobservaties. Volgende perspectiefplannen Binnen 12 weken wordt het tweede perspectiefplan opgesteld. Daarvoor is de meest recente 2B de input en wordt door een gedragsdeskundige ook de SAVRY ingevuld. Ook wordt de TVA ingevuld door de groepsleiding en wordt door de jongere nogmaals de HID ingevuld. Na het maken van het tweede perspectiefplan wordt dit minimaal eens in de vier maanden geactualiseerd. Voorafgaand aan iedere bespreking van het perspectiefplan worden de TVA, SAVRY, HID en eventuele effectmetingen van de gedragsinterventies ingevuld ten behoeve van de vaststelling van veranderingen. Indien de jongere na detentie (of tijdens een proefverlof of STP) begeleiding krijgt van de jeugdreclassering, wordt deze begeleiding voorbereid tijdens een trajectberaad. De jeugdreclasseerder moet voor deze begeleiding een actualisering van 2B uitvoeren, omdat hij een Plan van Aanpak moet maken. Daartoe kan hij gebruik maken van de diagnostische informatie die de JJI heeft verzameld. De informatie vanuit deze vragenlijsten kan met enig voorbehoud worden gebruikt bij deze actualisering. Het is immers zeker niet de bedoeling om de informatie vanuit deze vragenlijsten als enige bron te benutten voor het invullen van items in 2B. Integendeel, de informatie moet door de jeugdreclasseerder primair in gesprekken met de jongere, ouders en JJI-medewerkers worden verzameld. De informatie vanuit de JJI-vragenlijsten fungeert daarbij als papieren referent (zie ook Handreiking 2, Analyseren van de beschikbare informatie in de diagnostiekfase). In de onderstaande tabel is een aantal items van de TVA, SAVRY en HID gekoppeld aan de items uit de domeinen van 2B. We benadrukken dat ook het algehele beeld dat uit de vragenlijsten naar voren komt van belang is. 13

14 Domein 2B Items 1. School TVA 65 SAVRY 10, 24, P5 2. Werk TVA 74, 77, 24 SAVRY P5 3. Gezin SAVRY 8, 9, 14, 15, P1, P2, P3 4. Vrije tijd TVA Relaties TVA 31, 71 SAVRY 11, 12, 15, P1, P2, P3 6. Alcohol- en drugsgebruik en gokken TVA 124 t/m 129 SAVRY Geestelijke gezondheid SAVRY 5, 6, 7, Attitude TVA 42, 43, 44, 85 HID SAVRY 17, 21, P4 9. Agressie SAVRY 1, Vaardigheden TVA 46, 47, 62, 63 SAVRY 18, 20 SAVRY 13 Hulpverlening en responsiviteit SAVRY 23 Tabel 17.3 Relatie van JJI diagnostiek met items in 2B De SDQ levert enkele schaalscores. Voor de invulling van sommige items van instrument 2B kunnen bepaalde schaalscores van de SDQ worden meegewogen: Schaal SDQ: Domein 2B: Emotionele problemen Hulpverlening en responsiviteit (item 9) en Weging van Zorg (F. Geestelijke gezondheid, item 7.14) Gedragsproblemen Weging van Zorg (H. Agressie en impulsiviteit) Hyperactiviteit Weging van Zorg (H. Agressie en impulsiviteit) Daarnaast kunnen enkele van de schaalscores van de SDQ worden vergeleken met al berekende domeinscores van een instrument 2B dat de jeugdreclasseerder al heeft ingevuld. De SDQ scores fungeren dan als een check achteraf voor de jeugdreclasseerder, die kan nagaan of de scores van beide instrumenten niet met elkaar in tegenspraak zijn : Schaal SDQ: Domein 2B: Emotionele problemen 7. Geestelijke gezondheid (risicofactoren) Gedragsproblemen 9. Agressie (risicofactoren) Hyperactiviteit 7. Geestelijke gezondheid (risicofactoren) Problemen met leeftijdsgenoten - Prosociaal gedrag 8. Attitude (beschermende factoren) De resultaten van de afname van MAYSI-2 kunnen op dezelfde manier achteraf worden vergeleken met domein 7. Geestelijke gezondheid, van instrument 2B. Daarnaast kunnen zij bij de invulling van 2B worden benut voor Hulpverlening en responsiviteit (item 9, Belemmeren geestelijke gezondheidsproblemen het werken met de jeugdige ) en voor en Weging van Zorg (F. Geestelijke gezondheid). 14

15 8 Advisering en indicatiestelling voor gedragsinterventies Als het recidiverisico en het dynamische risicoprofiel bekend zijn, is de vraag aan de orde of de jongere in aanmerking komt voor één of meerdere gedragsinterventies. Advisering van of indicatiestelling voor een of meer gedragsinterventies kan onderdeel zijn van het advies van de Raad voor de Kinderbescherming respectievelijk het Plan van Aanpak van de jeugdreclassering of Perspectiefplan van de JJI. De inzet van één of meerdere gedragsinterventies kan deel uitmaken van een groter plan, waarin ook andere middelen worden opgenomen dan gedragsinterventies. Voor de manier waarop het indiceren van interventies plaatsvindt, verwijzen we naar de Handleiding LIJ. Samengevat komt de procedure hierop neer, dat het LIJ automatisch tot een selectie van een of meer mogelijk passende interventies komt door het ARR, het dynamisch risicoprofiel en individuele items te matchen met de indicaties van erkende en voorlopig erkende gedragsinterventies. De jeugdreclasseerder voert op deze suggesties een check uit en neemt dan zelf een besluit. Op het moment dat er meerdere interventies mogelijk zijn, kiest de jeugdreclassering in principe voor al die interventies. Daarbij zijn er twee mogelijkheden: 1. Er worden door het LIJ interventies aangereikt die op verschillende domeinen betrekking hebben. In overleg met de gedragswetenschapper bepaalt de jeugdreclasseerder dan een geschikte volgorde. 2. Er worden door het LIJ interventies aangereikt die op het zelfde domein betrekking hebben. In overleg met de gedragswetenschapper bepaalt de jeugdreclasseerder dan de meest een geschikte interventie. Indien de jeugdreclassering door de Raad is verzocht advies uit te brengen over een gedragsbeïnvloedende maatregel, neemt de jeugdreclasseerder de meest geschikte begeleidingsvorm en gedragsinterventie(s) in zijn strafadvies op volgens bovenstaande procedure. 9 Rapportage Op een inleidend voorblad staan de persoons- en casusgegevens van de jongere. Daarna volgen twee delen: - Deel A: Analyse, waarin de informatie vanuit het LIJ wordt samengevat (inclusief eventuele aanvullingen door de jeugdreclasseerder) en - Deel B: Werkplan, met daarin onder andere de doelen en middelen van de begeleiding. 15

16 16

17 Plan van aanpak Jeugdreclassering Persoonsgegevens Casusgegevens Feitelijke informatie over het laatst gepleegde delict, zoals pleegdatum, wetsartikel, PV-nummer Begeleiding jeugdreclassering Maatregel Op basis van vonnis d.d. Bijzondere voorwaarden Aanvangsdatum begeleiding Formele einddatum begeleiding Periode waarvoor dit plan geldt Dit Plan van Aanpak wordt opnieuw bekeken en waar nodig aangepast vóór: Eerder opgelegde maatregelen Maatregel Op basis van vonnis d.d. Inzet van (gedrags)interventies Eerdere inzet herstelbemiddeling en/of schadeherstel Persoonsgegevens ouder(s) Over dit plan In dit plan staan de afspraken die we met jou (en je ouders) gemaakt hebben. Het plan geeft aan waar jij (en eventueel je ouders) je aan moet houden en waar de jeugdreclassering zich aan moet houden. Dit plan wordt gebruikt om de Raad voor de Kinderbescherming te informeren over de uitvoering van de maatregel. Dit plan kan ook gebruikt worden om informatie te geven aan de Rechtbank, het Openbaar Ministerie, zorgaanbieders en andere formele belanghebbenden. De Jeugdreclassering is verplicht om in belang van de afhandeling van strafzaken Evaluaties inclusief eventuele adviezen op te stellen voor de Kinderbescherming, de Rechtbank of het Openbaar Ministerie. Bij belangrijke veranderingen wordt het plan gewijzigd. Het plan wordt zo vaak als nodig is, maar tenminste één maal per jaar, geëvalueerd en zonodig aangepast. We zullen nagaan wat de resultaten dan zijn en wat er nog nodig is. Als je je niet houdt aan de bijzondere voorwaarden, aanwijzingen of afspraken is de Jeugdreclassering verplicht dit te melden aan de Officier van Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming. Dit plan is gemaakt door: Functie Naam leidinggevende Naam gedragsdeskundige 17

18 Deel A: Analyse 1. Dit Plan van Aanpak is gebaseerd op: 2. Delictbespreking 3. Wat is er aan de hand? de volgende documenten (Deel 2A, Deel 2B, P.O s, andere verslagen of informatie) informatie verkregen door gesprekken met (jongere, ouders,derden) nader aanvullend onderzoek 3.1 Informatie over de jongere o Woon- en gezinssituatie o Dagbesteding o Vrijetijdsbesteding en vrienden o Belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in het verleden o Psychosociaal functioneren o Zorgen over de psychosociale situatie o Hulpverlening o 3.2 Het risico op schade o Risico op het opnieuw plegen van een delict Het algemeen recidiverisico is laag / midden / hoog Het risico op geweld tegen personen is laag / midden / hoog o Risico op schade aan zichzelf: o Risico op schade aan het traject: 3.3 Dynamisch risicoprofiel: o Er is gekeken naar de aanwezigheid van beschermende en risicofactoren bij [naam jongere] en zijn omgeving. Het dynamisch risicoprofiel van [naam jongere] is als volg: o * Bij dit domein is de antwoordmogelijkheid onbekend één of meer keren aangekruist. 18

19 o o Toelichting Een score hoog bij beschermende factoren geeft aan dat er op dit domein veel sterke punten zijn die [naam jongere] kunnen helpen recidive te voorkomen. Een score laag betekent juist dat er weinig of geen sterke punten zijn. Een score laag bij risicofactoren geeft aan dat er op dit domein weinig of geen problemen zijn die de kans op recidive vergroten. Een score hoog betekent juist dat er veel problemen zijn. Sluiten bovenstaande uitkomsten van het instrument aan bij het beeld van de Jeugdreclassering over [naam jongere] en zijn omgeving? 4. Wat is mogelijk? 4.1 Waar willen [naam jongere] en ouders bij geholpen worden? o [Naam jongere] vindt dat nu hulp of aanvullende hulp wel / niet nodig is o Ouders vinden dat nu hulp of aanvullende hulp wel / niet nodig is o Wat [naam jongere] wil veranderen: o Wat de ouders willen veranderen: 4.2 Sterke punten o Sterke punten van [naam jongere] o Sterke punten van de ouder(s) o Sterke punten verdere omgeving 4.3 Punten die veranderingen in de weg staan o Beperking van [naam jongere] o Beperkingen van de omgeving 4.4 Keuze gedragsinterventies 5. Waar moet er gebeuren? Wat is van kritisch en doorslaggevend belang? Wat moet als eerste worden aangepakt? Zorgpunten die opgepakt moeten worden 6. Advies jeugdreclassering [Advies indien vereist - van de jeugdreclassering één tekstvak] o Bijzondere voorwaarden op dit moment / voor de komende periode o Inzet van gedragsinterventie(s) Herstelbemiddeling en/of schadeherstel: Deel B: Werkplan 1. Waar moet aan gewerkt worden? Algemeen einddoel: [ naam jongere ] pleegt geen strafbare feiten meer. In de begeleiding van [ naam jongere ] door de jeugdreclassering wordt aan de volgende punten gewerkt: o Risicofactor 1, of een combinatie van risicofactoren en zorgfactoren 1 o Risicofactor 2, of een combinatie van risicofactoren en zorgfactoren 2, etcetera o Deze punten worden hieronder nader uitgewerkt 1) Risicofactor 1, of een combinatie van risicofactoren en zorgfactoren 1 Dit valt binnen de domeinen: Doel 1: Wie doet wat? Wanneer bereikt? 19

20 2) Risicofactor 2, of een combinatie van risicofactoren en zorgfactoren 2 Dit valt binnen de domeinen: Doel 2: Wie doet wat? Wanneer bereikt? Etcetera voor volgende doelen 3 en verder 2. Herstelbemiddeling en/of schadeherstel Is er sprake van een slachtoffer? Wordt er op herstelbemiddeling en/of schadeherstel ingezet? 3. Controle afspraken / contactfrequentie Hoe vaak is er minimaal contact met de jeugdreclassering tijdens de begeleiding? o Met [naam jongere]: o Met de ouder(s): Hoeveel controle is nodig: Gemaakte afspraken t.a.v. de controle van [naam jongere] met: o Ouders: o School/ werk: o Politie: o Jeugdreclassering: 4. Opmerkingen van [naam jongere] en ouder(s) [naam jongere]: ouder(s): 5. Ondertekening Jongere Handtekening o Rapport gezien o Akkoord met rapport Ouder(s) o Rapport gezien o Akkoord met rapport Jeugdreclasseerder akkoord Leidinggevende JR akkoord 20

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Wegingslijst adolescentenstrafrecht

Wegingslijst adolescentenstrafrecht Wegingslijst adolescentenstrafrecht Naam jongere Naam gebruiker Datum invullen Geboortedatum jongere Invulinstructies 1. Onder het kopje Info wordt per uitspraak nagegaan of er voldoende informatie aanwezig

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes (Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria Studiedag 18 april 2014 Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Lieke Vogelvang & Maaike Kempes Overzicht strafrechtketen 18-23 Wegingslijst

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding Hybride werken bij diagnose en advies Inleiding Hybride werken is het combineren van 2 krachtbronnen. Al eerder werd aangegeven dat dit bij de reclassering gaat over het combineren van risicobeheersing

Nadere informatie

Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtsketen *

Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtsketen * ARTIKELEN Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtsketen * Han Spanjaard & Claudia van der Put Inleiding Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtsketen (LIJ) is ontwikkeld voor jeugdigen van 12-18

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ik ben soms bang

Nadere informatie

Adolescentenstrafrecht

Adolescentenstrafrecht Adolescentenstrafrecht Aanpak met perspectief De ambitie Wat er verandert Februari 2014 Ambitie Adolescenten 16 tot 23 jaar Gerichte aanpak: rekening houden met ontwikkelingsfase Effectieve aanpak biedt

Nadere informatie

Signaleringslijst Erger Voorkomen - Toelichting

Signaleringslijst Erger Voorkomen - Toelichting Signaleringslijst Erger Voorkomen - Toelichting Met deze lijst worden achtergronden van jeugdigen in kaart gebracht. Met behulp van deze achtergronden kan worden vastgesteld of jeugdigeen een risico lopen

Nadere informatie

Jeugd, Gezin en Zeden

Jeugd, Gezin en Zeden Jeugd, Gezin en Zeden Presentatie LOCK Wie ben ik? 30 september 2015 Landelijk Officier van Justitie HG en Zeden Vergroten van veiligheid en veerkracht Veiligheid voorop Voorkomen verdere beschadiging

Nadere informatie

Als je in aanraking komt met de politie

Als je in aanraking komt met de politie Als je in aanraking komt met de politie Je bent in aanraking gekomen met de politie en dan? Je bent met de politie in aanraking geweest. Als de politie jouw strafzaak ernstig genoeg vindt, kan die dat

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010 De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid Christian van Dam, 27 mei 2010 Organisatie Sinds 1 januari heten wij Avenier, ontstaan uit een fusie tussen Jongerenhuis Harreveld en JPC

Nadere informatie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Zorglandschap jeugd Flevoland

Zorglandschap jeugd Flevoland Zorglandschap jeugd Flevoland Gebruik jeugdhulp met verblijf in de Flevolandse gemeenten Gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek en Jeugdzorg Nederland (20) Gehanteerde definities Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Het Netwerk- en Trajectberaad Oktober 2009

Het Netwerk- en Trajectberaad  Oktober 2009 Het Netwerk- en Trajectberaad www.nazorgjeugd.nl Oktober 2009 Het Netwerkberaad Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad.

Nadere informatie

Jeugdreclassering. Proces van signalering tot en met maatregel 1

Jeugdreclassering. Proces van signalering tot en met maatregel 1 Jeugdreclassering Proces van signalering tot en met maatregel 1 Politie. Als de politie een jongere verdenkt van een strafbaar feit, dan wordt hij verhoord door de politie. De politie vraagt aan de jongere

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd Kinderen beschermen we samen Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd 1 juni 2013 Beelden van de Raad 2 Tijd om kennis te maken! Kennismaking met de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

SCHAKEL PROGRAMMA. De beste schakel voor een betere toekomst!

SCHAKEL PROGRAMMA. De beste schakel voor een betere toekomst! SCHAKEL PROGRAMMA De beste schakel voor een betere toekomst! SCHAKEL PROGRAMMA SCHAKEL PROGRAMMA De beste schakel voor een betere toekomst! Wat is het Schakelprogramma? Het Schakelprogramma is een samenwerkingsproject

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

SCREENEN EN SIGNALEREN IN DE JEUGDSTRAFRECHTKETEN

SCREENEN EN SIGNALEREN IN DE JEUGDSTRAFRECHTKETEN SCREENEN EN SIGNALEREN IN DE JEUGDSTRAFRECHTKETEN Een onderzoek naar de validiteit van psychisch disfunctioneren en de betrouwbaarheid van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) SCREENEN

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies

Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies Versie augustus 2010 In dit document worden de procedures beschreven aangaande: 1. De indiening 2. De beoordeling van

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Uitvoeringsproces Gedragsbeïnvloedende maatregel

Uitvoeringsproces Gedragsbeïnvloedende maatregel Uitvoeringsproces Gedragsbeïnvloedende maatregel Definitieve status, d.d. 9 november 2010 1. Betrokken partijen en hun taken en verantwoordelijkheden Jeugdreclassering: De Jeugdreclassering is samen met

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ)

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Mirte Forrer, Jeugdbescherming Regio Amsterdam Claudia van der Put, Universiteit van Amsterdam Jeugdbescherming Ieder kind veilig GGW FFPS

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Landelijke menukaart 2012 Gedragsinterventies als leerstraf

Landelijke menukaart 2012 Gedragsinterventies als leerstraf Gedragsinterventies als leerstraf Erkende gedragsinterventies als leerstraf Naam Inhoud Frequentie* Uren Respect limits Regulier 10 bijeenkomsten / 1 ouderbijeenkomst Respect limits Regulier Plus 10 bijeenkomsten

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Is schoolverzuim strafbaar? Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontplooien en te gebruiken.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 529 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Autisme spectrum stoornissen en delinquentie

Autisme spectrum stoornissen en delinquentie Autisme spectrum stoornissen en delinquentie Lucres Nauta-Jansen onderzoeker kinder- en jeugdpsychiatrie VUmc Casus Ronnie jongen van 14, goed en wel in de puberteit onzedelijke handelingen bij 5-jarig

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Meldcode. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Bij het opstellen van de meldcode voor Het Schip is, met toestemming, gebruik gemaakt van de meldcode van het Twents Carmel College in N.O. Twente. November

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling . Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Brielle, September 2015 1 Inleiding De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke

Nadere informatie

Handleiding JeugdhulpAlliantieSchaal (JAS) Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie

Handleiding JeugdhulpAlliantieSchaal (JAS) Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie Handleiding JeugdhulpAlliantieSchaal (JAS) Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie 0 Inleiding Onder het begrip alliantie wordt de werkrelatie tussen u als ambulant hulpverlener en de

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Q & A Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

Q & A Wet middelenonderzoek bij geweldplegers Q & A Wet middelenonderzoek bij geweldplegers Wat is het doel van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers? Met de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers wil het kabinet het geweld onder invloed van

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding TRIAGE-INSTRUMENT VEILIG THUIS 0.6 - WERKDOCUMENT (voor de instructie zie de handleiding van het triage-instrument) 1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding Beschrijf de zorg die

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor jongeren Je bent geplaatst op observatieafdeling De Ven van Teylingereind of je komt hier binnenkort naartoe. Deze informatie is bedoeld om je een idee

Nadere informatie

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Datum afname Naam intaker Naam cliënt Uitslag risicoscreening Groen A. Achtergrondinformatie 1. Wie weet er (vermoedelijk) dat u bij de vrouwenopvang

Nadere informatie

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Locatie Leeuwarden E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl Locatie Leeuwarden Lange Marktstraat 5 Postbus 2203 8901 JE Leeuwarden Telefoon: 058-2343333

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 Kinderen beschermen we samen Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 De Raad voor de Kinderbescherming Landelijke organisatie Onderdeel ministerie Veiligheid & Justitie Uitvoering in 10 regio s, 21 locaties

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Inleiding; Tenminste 100.000 kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling ( zoals verwaarlozing,

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Datum afname Naam intaker Naam cliënt Uitslag risicoscreening A. Achtergrondinformatie 1. Wie weet er (vermoedelijk) dat u bij de vrouwenopvang aanklopt?

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan STB/TTC en eventueel het SHG/AMK Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling STB Melding

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Werkprogramma voor risicojongeren

Werkprogramma voor risicojongeren Werkprogramma voor risicojongeren Programma voor risicojongeren, gericht op het verkrijgen en behouden van beroepsopleiding en werk. Ik had eerst nooit echt zin om door te zetten. Veel te veel afleiding

Nadere informatie

Kindvriendelijke verhoorstudio

Kindvriendelijke verhoorstudio Het horen van kinderen door de politie HET HOREN VAN KINDEREN DOOR DE POLITIE Jannie van der Sleen Binnen een strafrechtelijk onderzoek: Doel van het verhoor is waarheidsvinding/feiten: Is er al dan niet

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG

Crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG Lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit Factsheet 7 - december 2015 Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden Crimineel gedrag en school onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG Door: Paula

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg uw kind met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht Het adolescentenstrafrecht Wetswijziging 1 april 2014, Prof mr E.M.Mijnarends, bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht Leiden, coordinerend jongeren officier MN Drie pijlers onder wet ASR 1. overgrote deel

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

PROTOCOL Spoed4Jeugd. Hoofdregel proces: volg gedisciplineerd het proces en de taken in de applicatie.

PROTOCOL Spoed4Jeugd. Hoofdregel proces: volg gedisciplineerd het proces en de taken in de applicatie. Hoofdregel proces: volg gedisciplineerd het proces en de taken in de applicatie. 1. Start proces: De melder neemt telefonisch of via de e-mail contact op met Spoed4Jeugd. Melding Spoed4Jeugd 2. Beslissing:

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

(potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven. Geen

(potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven. Geen (potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie