Conceptverslag d.d. 24 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptverslag d.d. 24 juni 2015"

Transcriptie

1 Aanwezig: Mw. M. van der Burg voorzitter Dhr. K. Battenberg PCOB Mw. H. Groenendijk AxionContinu Mw. A. van Hoof vervangt de heer Ahmadian Mw. M. van der Horst Volksgezondheid (adviserend lid) Dhr. J. Jansen ANBO Mw. R. Jones Nisbo Dhr. M. Karaköse Tunser Dhr. E. Kurver ANBO Mw. A. Lubberdink Gemeente Utrecht, MO Samenleving (secretaris) Dhr. M. Scholten CNV Mw. C. Tydeman PCOB Mw. G. van der Ven PR en Communicatie Mw. M. Vlutters Minderheden Dhr. R. van der Weide Bo-Ex / Corporaties Dhr. Th. Wennekes Onafhankelijk M.(e.z.)k.g. afw. Dhr. M. Ahmadian Mw. S. Beenen Mw. I. Bouter Dhr. P. Bremers Mw. W. van Egdom Mw. G. Houtman Mw. I. Jeltes Mw. I. de Kam Mw. S. Kieft Mw. I. van Nes Mw. C. Peterson Mw. H. Rebel Mw. I. Rodermans Mw. M. Spermon Incluzio (Buurtteam Hoograven) REO (adviserend lid wonen) KBO Stad Utrecht Altrecht De Es, specialistische ouderenpsychiatrie Bartholomeus Gasthuis MO/W&I, (adviserend lid) Gemeente Utrecht, MO (Meedoen naar vermogen) Careyn LOC Utrecht Incluzio (buurtteams) Surinaamse Ouderenvereniging Moria Gemeente Utrecht, MO Samenleving (secretaresse) U Centraal, informele zorg KBO Leidsche Rijn Notulen: Mw. M. van de Merwe Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers / tel Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de laatste vergadering van het seizoen; aansluitend zal er gezamenlijk worden geluncht. De eerstvolgende vergadering is op 26 augustus a.s. De voorzitter herinnert de leden eraan dat er voorafgaand geen vergaderstukken per post meer worden verstuurd, maar uitsluitend nog digitaal. Zoals in de vorige vergadering is besloten, kunnen leden/vrijwilligers een deel van de aanschafkosten van een tablet declareren. Hierover volgt een brief 2. Uitwisselingen actuele ontwikkelingen, incl. ontwikkelingen ouderenzorg (mondeling) De heer Battenberg meldt dat De Lichtkring aan het einde van dit jaar wordt gesloten. De bewoners gaan naar Tuindorp Oost. Ter vergadering is niet bekend wat er met het gebouw zal gebeuren; de voorzitter vraagt de secretaris om dat na te gaan. Aanvullend meldt de voorzitter dat er in september dit jaar een gesprek zal plaatsvinden met beleggers (wellicht ook Vestia), waarin de gemeente op de noodzaak/wenselijkheid van ouderenhuisvesting zal wijzen. Verzoek om deze ontwikkeling mee te nemen bij de voorbereiding van dit gesprek. De heer Karaköse meldt dat hij met plezier de Open Dag van het Bartholomeus Gasthuis (6 juni jl.) heeft bezocht. Mevrouw Jones meldt dat zij namens de ACO betrokken is bij de oprichting van het Odensehuis Utrecht (dementiezorg).zij neemt ook deel aan het ACO-werkbezoek aan het Odensehuis in Amsterdam Zuid. Mevrouw Groenendijk wijst op de inkoop van zorg, waarover in de vorige vergadering uitvoering is gesproken. De gebiedsgrenzen sluiten aan bij de gebiedsgrenzen van de buurtteams (vraag vorige keer). 1

2 Het is de heer Wennekes opgevallen dat de stad ruimer en beter toegankelijk is geworden voor o.a. ouderen met rolstoel en ook voor mensen met kinderwagens, sinds er fietsenrekken zijn verwijderd ter voorbereiding op de Grand Départ. Ook stoeponderhoud is verbeterd. Dat is positief. Kan dat blijven? Er wordt afgesproken dat de ACO daaraan in een vriendelijk briefje aan het college aandacht zal geven. Vanuit het Buurtteam Hoograven meldt mevrouw Van Hoof dat er wordt nagedacht over de vormgeving van nieuwe woonvormen in de Tolsteegflat. Waarschijnlijk gaat Socius, een nieuwe woningcorporatie, er aan jongeren verhuren. Het Buurtteam is bij de ontwikkeling betrokken. De Buurtteams hebben gesignaleerd dat mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) opvallend vaak dagbesteding en behandeling inkopen bij DUO (Dagcentrum Utrecht Oost). Die organisatie is echter niet gecontracteerd. De gemeente zou, gezien de uitstekende ervaringen, kunnen overwegen om dit volgend jaar wél te doen. Wordt nader bekeken. Er hangt wel een ander prijskaartje aan. Mevrouw Vlutters meldt dat het wijkcentrum De Helden meer bekendheid heeft en goed loopt. Mevrouw Tydeman doet kort verslag van de laatst gehouden en zeer goed bezochte wijkdebatten in Oost, over zorg en welzijn. Voor de debatten was veel belangstelling, maar tijdens het verloop bleek dat de voorzieningen in de wijk slecht bekend zijn. Ook kwam naar voren dat eenzaamheid een schrijnend probleem is. Buurtteam Oost heeft daar al kennis van genomen, en het onderwerp wordt ook bij Vooruit (sociaalmakelorganisatie) onder de aandacht gebracht. Mevrouw Tydeman zal de verslagen van de wijkdebatten rondsturen. De ACO zal de resultaten betrekken bij adviezen. De heer Kurver heeft de Startbijeenkomst Woningwet 2015 bezocht. De nieuwe Woningwet gaat op 1 juli a.s. in. Het Ministerie van BZK was organisator van de dag. De heer Jansen heeft gesignaleerd dat een artikel over de Verhuisadviseur in het gratis blad Oud Utrechter tot veel extra aanvragen/nieuwe aanmeldingen heeft geleid. Goed om te weten dat dit blad goed wordt gelezen! Kan worden gebruikt. De ACO-werkgroep PR&C wordt gevraagd dit bij hun PR mee te nemen. Afspraken: 1. Mevrouw Lubberdink gaat na wat er aan het einde van het jaar met De Lichtkring gebeurt (tbv input gesprek gemeente en beleggers in september). 2. In een korte brief aan het college zal de ACO erop wijzen dat de stad ruimer en beter toegankelijk voor ouderen etc. is na het (tijdelijk) weghalen van fietsenrekken. 3. Mevrouw Tydeman stuurt de verslagen van de wijkdebatten over welzijn en zorg in Oost naar Hanneke en Anita voor verspreiding onder de ACO-leden. 4. De werkgroep PR&C wordt gevraagd de suggestie het blad Oud Utrechter te gebruiker bij PRactiviteiten. 3. Verslagen 3.1 Conceptverslag vorige vergadering ( ) Zie blz. 1, agendapunt 2. De heer Kurver maakte de ANBO Ledenvergadering attent op het bestaan van de Verhuisadviseur. zie blz. 2, derde alinea. De zin 'De insteek is.. stad?' wordt geschrapt. Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van het voorgaande. Actielijst 1. De gemeente kan geen direct invloed uitoefenen op de nieuwe manier van zorginkopen; dit betreft beleid van Achmea/Zilveren Kruis zelf. Het actiepunt wordt afgevoerd. 2. Het Volksgezondheidsbeleid staat op de agenda. 2

3 3.2 DB-verslag van De aanwezigen nemen het verslag voor kennisgeving aan, met een compliment voor de overzichtelijke lay-out. 3.3 Themabijeenkomsten De volgende themabijeenkomst is op 26 augustus a.s. Technologische ontwikkelingen in de zorg zijn dan aan de orde. Dhr J. van der Leeuw (VILANS) houdt een inleiding. 4. Korte mededelingen uit het DB 4.1 Stand van zaken bundeling advies-, belangen- en cliëntenraden De ACO heeft aangegeven dat zij het ontwikkelmodel weinig duidelijk en concreet vindt. Het is nog niet duidelijk hoe er samengewerkt zal gaan worden binnen de cluster Maatschappelijke Ondersteuning waarin ACO is geplaatst als een van de 10 organisaties. Op 15 oktober a.s. moet de uitwerking al klaar zijn. Voor de programmabegroting 2016, zodat de implementatie op 1 januari 2016 kan beginnen. De wethouder heeft gemeld dat de organisaties goed samen bewerken. Zij hebben samen het model ontwikkeld. Zij heeft er vertrouwen in dat de termijn wordt gehaald, maar velen twijfelen daaraan. Er lopen teveel processen door elkaar. Bovendien zijn de organisaties in veel opzichten zeer verschillend. De ACO ziet een verschil tussen schijn (indruk van de wethouder en enkele fracties) en de werkelijkheid. Heeft liever meer ruimte voor de transitie en heeft dat in een brief ook kenbaar gemaakt aan de Raad. De gemeenteraad is daar niet negatief over, maar het college en de coalitiepartijen willen de druk houden. Het college wil graag dat de organisaties er samen uitkomen binnen de gestelde termijn. De organisaties Cosbo en SOLGU nemen een iets andere plek in dit geheel in. Dit is wel te verklaren, want dat zijn gesubsidieerde instellingen. De leden van de ACO zijn van mening dat de randvoorwaarden voor het functioneren duidelijk moeten zijn; er is meer tijd nodig om 'goed met elkaar praten' om het bundelingsproces goed te laten landen in een samenwerkingsvorm dat draagvlak heeft. We kiezen een positieve invaldhoek. 4.2 Werkbezoek Op 25 juni a.s. gaat de ACO op bezoek bij het Odensehuis in Amsterdam Zuid.Helaas is een extra Raadsvergadering gepland zodat raadsleden en medewerkesr niet kunnen deelnemen. (Een excuusmail van de raadsgriffier is ontvangen) 5. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraagmogelijkheid. 6. Pre ontwikkelingen nieuwe initiatieven dagbesteding voor ouderen (Bijlage) Mondelinge toelichting door mevrouw Jeltes (MO). Zie de bijlage ('Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in Utrecht'), ter vergadering uitgereikt. Deze PPT van mevrouw Jeltes zal na de vergadering worden gevoegd bij het verslag Voor ouderen zijn laagdrempelige voorzieningen dichtbij huis het fijnst. Er is verschil tussen 'dagondersteuning' en 'dagbegeleiding': mensen die beperkt zelf initiatieven kunnen nemen, hebben vaak enige begeleiding nodig. Dit kan alleen op een indicatie van het Buurtteam of van hun mantelzorger. Toewijzing van een indicatie duurt zes tot acht weken. Voor dagbegeleiding wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dagondersteuning is iets anders; dat is een zeer laagdrempelige voorziening waarvoor de cliënt niet hoeft te betalen. De gemeente hoopt dat er uit de wijken veel initiatieven zullen komen voor de inrichting van dergelijke voorzieningen, liefst zo kleinschalig mogelijk en bij voorkeur van bewoners zelf. Daar heeft de gemeente een bescheiden budget voor apart gehouden. (Subsidie Sociale prestatie ) Zie bijvoorbeeld de 3

4 websites of Aanvragen voor dergelijke initiatieven kunnen tot en met 30 augustus a.s. worden ingediend zie Voor de bedoelde initiatieven is geen steun van het Buurtteam nodig althans, niet per definitie. Iedereen mag een initiatief starten, eventueel ondersteund door sociaal makelaar. De ACO is benieuwd welke criteria er aan dagbegeleiding (maatwerkvoorziening) worden gesteld. Mevrouw Jeltes legt uit dat de gemeente juist bezig is met het bijstellen daarvan. 7. Volksgezondheidsbeleid De voorzitter licht toe dat de ACO in de loop van het voorbereidingsproces is betrokken geweest en een schriftelijk advies heeft uitgebracht aan het College naar aanleiding van de conceptnota. Daarop heeft het college inmiddels schriftelijk gereageerd. Het volksgezondheidsbeleid wordt op 9 juli a.s. door de raadscommissie behandeld. Tijdens de raadsinformatie heeft de ACO geen inbreng geleverd omdat veel suggesties zijn verwerkt in de definitieve nota, maar zal zo nodig nog wel aandacht willen vragen voor enkele punten. Mevrouw Van der Horst geeft aan dat de samenstellers van de nota Volksgezondheidsbeleid goed gebruik hebben kunnen maken van hetgeen in de ACO-vergaderingen werd besproken, en van de inbreng uit de stadsgesprekken. Daar wil de gemeente nu echt op gaan doorpakken, onder het motto 'gezondheid is niet slechts de afwezigheid van ziekte.' Enkele onderwerpen worden wat nadrukkelijker in de definitieve versie van de nota vermeld: oudere migranten, eenzaamheid en initiatiefkracht. Het is belangrijk dat die onderwerpen uiteindelijk in uitvoeringsplannen terecht komen; daar zou de ACO op kunnen letten. Daarnaast kan de ACO nieuwe behoeften signaleren, en signaleren waar het misloopt. Mevrouw Van der Horst benadrukt dat het college daar zeer voor openstaat. De ACO vraagt zich af wie er op let dat ouderen waarschijnlijk wat minder initiatiefrijk zijn? Dit geldt in het bijzonder voor oudere migranten. Volgens mevrouw Van der Horst is er in het kader van het nieuwe beleid voldoende ook voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Professionele organisaties kunnen daarop inspelen, en er kan op signalen uit de samenleving altijd worden bijgestuurd. Hoe kan de ACO invloed uitoefenen op de uitvoeringsplannen? Hierop wijst mevrouw Van der Horst erop dat 'gezondheid' integraal in alle wethouders portefeuilles is benoemd. Alle wethouders zijn wat dat betreft dus al alert op volksgezondheid. Plannen die aan het college worden voorgelegd en die te weinig aandacht besteden aan gezondheidsaspecten, worden teruggestuurd. De gemeente peilt ook de mening in de stad door middel van vervolggesprekken. Mevrouw Van der Horst adviseert de ACO om daaraan deel te nemen. Er kan altijd bijgestuurd worden, zo stelt zij, 'in beton gegoten' zijn de zaken niet. Conclusie Het proces, waaraan de ACO heeft bijgedragen, is goed verlopen, zo vinden alle aanwezigen. Een voorbeeld voor andere beleidssectoren. Van het college kwam een positieve reactie op het advies, wat in het bijzonder geldt voor de suggestie tot een college-brede aanpak die de ACO deed. De voorzitter vindt het goed om te horen dat de gemeente verdere invulling aan/uitwerking van het beleid zal gaan geven met betrokkenen/partners al werkende. Geen uitvoeringsplannen gelkoppld aan de behandeling van de meerjarenbegroting. Bij geschikte onderwerpen zal de ACO zich zeker sterk profileren. In deze lijn zal nog een advies aan de Raad worden gegeven. De voorzitter bedankt beide sprekers voor hun inleiding. Sluiting 4

5 Ten slotte is er niets meer aan de orde. De voorzitter wenst de leden van de ACO een mooie zomer, en sluit de vergadering. ACTIELIJST ADVIESCOMMISSIE Nr. Zie notulen Actie Wie Wanneer/hoe 1 24 juni 2015 Nagaan wat er met De Lichtkring gebeurt na sluiting eind 2015; betrekken bij voorbereiding gesporek gemeenten en beleggers in september (info S.Beenen) juni 2015 Werkgroep PR&C wordt gevraagd het blad Oud Utrechter te gebruiken bij PR-activiteiten juni 2015 Mevrouw Tydeman stuurt de verslagen van de wijkdebatten in Oost naar HR/AL ter verspreiding juni 2015 Korte brief aan het college om erop te wijzen dat de stad ruimer en beter toegankelijk is na het (tijdelijk) weghalen van fietsenrekken. Kan dit worden voortgezet? Secretaris Werkgroep huisvesting DB/werkgroep PR&C DB DB zsm zsm 5 24 juni 2015 De ACO reageert op Volksgezondheidsbeleid DB Voor 9 juli 2015 II Geplande onderwerpen 2015/ Technologische ontwikkelingen in de zorg De ACO na 2015 Tussentijdse terugkoppeling Buurtteams Platform Netwerk 55+ DB ( ?) III Aandachtspunten Woningtoewijzing voor ouderen en voldoende levensloopbestendige woningen Dossier opbouwen over woningtoewijzing / Plan seniorenhuisvesting. Ontwikkelingen corporaties en gemeenten worden samengevoegd en komen in dossier. (Werkgroep Huisvesting) Vernieuwend Welzijn, evaluatie Veranderingen in de (intramurale) zorg in Europees perspectief van dhr. Nies in gedachten houden Signalen rondom communicatie en informatie over de veranderingen in de zorg goed in de gaten te houden Knelpunten mantelzorg en vrijwilligerswerk IV Werkgroepen en blijvende aandachtpunten Werkgroep PR & Communicatie Mw. Van der Ven, de heer Battenberg, de heer Scholten Alle ACO-leden leveren input aan voor de Nieuwsbrieven! Werkgroep Huisvesting Mw. Kieft, mw. Groenendijk, dhr. Kurver, dhr. Van der Weide, dhr. Van der Meer, dhr. Jansen en mw. Beenen (adviseur) en twee leden van Adviesorgaan Saluti: dhr. Blom en dhr. Azdural Werkgroep Regiotaxi en OV Dhr. Kurver, dhr. Scholten en dhr. Battenberg. (Latent) en ontwikkelingen Aanvullende informatie door mw. Wuurman (voorzitter van actieve werkgroep verkeer en stationsgebied vervoer van COSBO. Coördinator: vetgedrukt V Projectgroepen Projectgroep 'Samen' Coördinator: vetgedrukt mw. Groenendijk 5

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012

Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012 Aan de leden van de raadscommissie Sociaal RAADSCOMMISSIE SOCIAAL Onderwerp Datum Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012 Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor de vergaderingen van de commissie

Nadere informatie

Borne, 1 maart 2011.

Borne, 1 maart 2011. Borne, 1 maart 2011. Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum xxxx VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft openbare

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big data-analyse en toelichting wethouder ervaringen in het Sociaal Domein

Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big data-analyse en toelichting wethouder ervaringen in het Sociaal Domein BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big Aanwezig: Voorzitter: mw. J.T. Sweerts Locogriffier: A.J. van Wees Leden: mw. L. Geerlings (CDA), dhr. K.A. Maijer (De Liberalen), mw.

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009

Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009 Aanwezig : Voorzitter : mw. M. Tiggelaven Commissiegriffier : mw. A. Jhinkoe-Rai Portefeuillehouder(s) : mw. E.M. Sweet Commissieleden : mw. A. Arnhem, PvdA; H. Boldewijn, PvdA; L. Burgers, PvdA; mw. M.A.

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

WMO-raad. 4. Effectiviteitsmetingen Bijlagen bij dit agendapunt o.a. Benchmark Wmo 2013, reactie gemeente hierop, en het klanttevredenheidsonderzoek.

WMO-raad. 4. Effectiviteitsmetingen Bijlagen bij dit agendapunt o.a. Benchmark Wmo 2013, reactie gemeente hierop, en het klanttevredenheidsonderzoek. WMO-raad Vergadering 29 september 2014 Aanwezig: Elly Dangermond, Dick Hage, Anneke Lueks, Alie Deen, Arie van Geest, Benno Weustink, Kees Krul, Joke Cusveller- Stols Mede aanwezig: Miriam van Vuuren (notulist)

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht 2005REG09 CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht Aanwezig: Dhr. M. van de Groep (voorzitter), dhr.mr. J.H. Ekkers

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie