Conceptverslag d.d. 24 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptverslag d.d. 24 juni 2015"

Transcriptie

1 Aanwezig: Mw. M. van der Burg voorzitter Dhr. K. Battenberg PCOB Mw. H. Groenendijk AxionContinu Mw. A. van Hoof vervangt de heer Ahmadian Mw. M. van der Horst Volksgezondheid (adviserend lid) Dhr. J. Jansen ANBO Mw. R. Jones Nisbo Dhr. M. Karaköse Tunser Dhr. E. Kurver ANBO Mw. A. Lubberdink Gemeente Utrecht, MO Samenleving (secretaris) Dhr. M. Scholten CNV Mw. C. Tydeman PCOB Mw. G. van der Ven PR en Communicatie Mw. M. Vlutters Minderheden Dhr. R. van der Weide Bo-Ex / Corporaties Dhr. Th. Wennekes Onafhankelijk M.(e.z.)k.g. afw. Dhr. M. Ahmadian Mw. S. Beenen Mw. I. Bouter Dhr. P. Bremers Mw. W. van Egdom Mw. G. Houtman Mw. I. Jeltes Mw. I. de Kam Mw. S. Kieft Mw. I. van Nes Mw. C. Peterson Mw. H. Rebel Mw. I. Rodermans Mw. M. Spermon Incluzio (Buurtteam Hoograven) REO (adviserend lid wonen) KBO Stad Utrecht Altrecht De Es, specialistische ouderenpsychiatrie Bartholomeus Gasthuis MO/W&I, (adviserend lid) Gemeente Utrecht, MO (Meedoen naar vermogen) Careyn LOC Utrecht Incluzio (buurtteams) Surinaamse Ouderenvereniging Moria Gemeente Utrecht, MO Samenleving (secretaresse) U Centraal, informele zorg KBO Leidsche Rijn Notulen: Mw. M. van de Merwe Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers / tel Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de laatste vergadering van het seizoen; aansluitend zal er gezamenlijk worden geluncht. De eerstvolgende vergadering is op 26 augustus a.s. De voorzitter herinnert de leden eraan dat er voorafgaand geen vergaderstukken per post meer worden verstuurd, maar uitsluitend nog digitaal. Zoals in de vorige vergadering is besloten, kunnen leden/vrijwilligers een deel van de aanschafkosten van een tablet declareren. Hierover volgt een brief 2. Uitwisselingen actuele ontwikkelingen, incl. ontwikkelingen ouderenzorg (mondeling) De heer Battenberg meldt dat De Lichtkring aan het einde van dit jaar wordt gesloten. De bewoners gaan naar Tuindorp Oost. Ter vergadering is niet bekend wat er met het gebouw zal gebeuren; de voorzitter vraagt de secretaris om dat na te gaan. Aanvullend meldt de voorzitter dat er in september dit jaar een gesprek zal plaatsvinden met beleggers (wellicht ook Vestia), waarin de gemeente op de noodzaak/wenselijkheid van ouderenhuisvesting zal wijzen. Verzoek om deze ontwikkeling mee te nemen bij de voorbereiding van dit gesprek. De heer Karaköse meldt dat hij met plezier de Open Dag van het Bartholomeus Gasthuis (6 juni jl.) heeft bezocht. Mevrouw Jones meldt dat zij namens de ACO betrokken is bij de oprichting van het Odensehuis Utrecht (dementiezorg).zij neemt ook deel aan het ACO-werkbezoek aan het Odensehuis in Amsterdam Zuid. Mevrouw Groenendijk wijst op de inkoop van zorg, waarover in de vorige vergadering uitvoering is gesproken. De gebiedsgrenzen sluiten aan bij de gebiedsgrenzen van de buurtteams (vraag vorige keer). 1

2 Het is de heer Wennekes opgevallen dat de stad ruimer en beter toegankelijk is geworden voor o.a. ouderen met rolstoel en ook voor mensen met kinderwagens, sinds er fietsenrekken zijn verwijderd ter voorbereiding op de Grand Départ. Ook stoeponderhoud is verbeterd. Dat is positief. Kan dat blijven? Er wordt afgesproken dat de ACO daaraan in een vriendelijk briefje aan het college aandacht zal geven. Vanuit het Buurtteam Hoograven meldt mevrouw Van Hoof dat er wordt nagedacht over de vormgeving van nieuwe woonvormen in de Tolsteegflat. Waarschijnlijk gaat Socius, een nieuwe woningcorporatie, er aan jongeren verhuren. Het Buurtteam is bij de ontwikkeling betrokken. De Buurtteams hebben gesignaleerd dat mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) opvallend vaak dagbesteding en behandeling inkopen bij DUO (Dagcentrum Utrecht Oost). Die organisatie is echter niet gecontracteerd. De gemeente zou, gezien de uitstekende ervaringen, kunnen overwegen om dit volgend jaar wél te doen. Wordt nader bekeken. Er hangt wel een ander prijskaartje aan. Mevrouw Vlutters meldt dat het wijkcentrum De Helden meer bekendheid heeft en goed loopt. Mevrouw Tydeman doet kort verslag van de laatst gehouden en zeer goed bezochte wijkdebatten in Oost, over zorg en welzijn. Voor de debatten was veel belangstelling, maar tijdens het verloop bleek dat de voorzieningen in de wijk slecht bekend zijn. Ook kwam naar voren dat eenzaamheid een schrijnend probleem is. Buurtteam Oost heeft daar al kennis van genomen, en het onderwerp wordt ook bij Vooruit (sociaalmakelorganisatie) onder de aandacht gebracht. Mevrouw Tydeman zal de verslagen van de wijkdebatten rondsturen. De ACO zal de resultaten betrekken bij adviezen. De heer Kurver heeft de Startbijeenkomst Woningwet 2015 bezocht. De nieuwe Woningwet gaat op 1 juli a.s. in. Het Ministerie van BZK was organisator van de dag. De heer Jansen heeft gesignaleerd dat een artikel over de Verhuisadviseur in het gratis blad Oud Utrechter tot veel extra aanvragen/nieuwe aanmeldingen heeft geleid. Goed om te weten dat dit blad goed wordt gelezen! Kan worden gebruikt. De ACO-werkgroep PR&C wordt gevraagd dit bij hun PR mee te nemen. Afspraken: 1. Mevrouw Lubberdink gaat na wat er aan het einde van het jaar met De Lichtkring gebeurt (tbv input gesprek gemeente en beleggers in september). 2. In een korte brief aan het college zal de ACO erop wijzen dat de stad ruimer en beter toegankelijk voor ouderen etc. is na het (tijdelijk) weghalen van fietsenrekken. 3. Mevrouw Tydeman stuurt de verslagen van de wijkdebatten over welzijn en zorg in Oost naar Hanneke en Anita voor verspreiding onder de ACO-leden. 4. De werkgroep PR&C wordt gevraagd de suggestie het blad Oud Utrechter te gebruiker bij PRactiviteiten. 3. Verslagen 3.1 Conceptverslag vorige vergadering ( ) Zie blz. 1, agendapunt 2. De heer Kurver maakte de ANBO Ledenvergadering attent op het bestaan van de Verhuisadviseur. zie blz. 2, derde alinea. De zin 'De insteek is.. stad?' wordt geschrapt. Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van het voorgaande. Actielijst 1. De gemeente kan geen direct invloed uitoefenen op de nieuwe manier van zorginkopen; dit betreft beleid van Achmea/Zilveren Kruis zelf. Het actiepunt wordt afgevoerd. 2. Het Volksgezondheidsbeleid staat op de agenda. 2

3 3.2 DB-verslag van De aanwezigen nemen het verslag voor kennisgeving aan, met een compliment voor de overzichtelijke lay-out. 3.3 Themabijeenkomsten De volgende themabijeenkomst is op 26 augustus a.s. Technologische ontwikkelingen in de zorg zijn dan aan de orde. Dhr J. van der Leeuw (VILANS) houdt een inleiding. 4. Korte mededelingen uit het DB 4.1 Stand van zaken bundeling advies-, belangen- en cliëntenraden De ACO heeft aangegeven dat zij het ontwikkelmodel weinig duidelijk en concreet vindt. Het is nog niet duidelijk hoe er samengewerkt zal gaan worden binnen de cluster Maatschappelijke Ondersteuning waarin ACO is geplaatst als een van de 10 organisaties. Op 15 oktober a.s. moet de uitwerking al klaar zijn. Voor de programmabegroting 2016, zodat de implementatie op 1 januari 2016 kan beginnen. De wethouder heeft gemeld dat de organisaties goed samen bewerken. Zij hebben samen het model ontwikkeld. Zij heeft er vertrouwen in dat de termijn wordt gehaald, maar velen twijfelen daaraan. Er lopen teveel processen door elkaar. Bovendien zijn de organisaties in veel opzichten zeer verschillend. De ACO ziet een verschil tussen schijn (indruk van de wethouder en enkele fracties) en de werkelijkheid. Heeft liever meer ruimte voor de transitie en heeft dat in een brief ook kenbaar gemaakt aan de Raad. De gemeenteraad is daar niet negatief over, maar het college en de coalitiepartijen willen de druk houden. Het college wil graag dat de organisaties er samen uitkomen binnen de gestelde termijn. De organisaties Cosbo en SOLGU nemen een iets andere plek in dit geheel in. Dit is wel te verklaren, want dat zijn gesubsidieerde instellingen. De leden van de ACO zijn van mening dat de randvoorwaarden voor het functioneren duidelijk moeten zijn; er is meer tijd nodig om 'goed met elkaar praten' om het bundelingsproces goed te laten landen in een samenwerkingsvorm dat draagvlak heeft. We kiezen een positieve invaldhoek. 4.2 Werkbezoek Op 25 juni a.s. gaat de ACO op bezoek bij het Odensehuis in Amsterdam Zuid.Helaas is een extra Raadsvergadering gepland zodat raadsleden en medewerkesr niet kunnen deelnemen. (Een excuusmail van de raadsgriffier is ontvangen) 5. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraagmogelijkheid. 6. Pre ontwikkelingen nieuwe initiatieven dagbesteding voor ouderen (Bijlage) Mondelinge toelichting door mevrouw Jeltes (MO). Zie de bijlage ('Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in Utrecht'), ter vergadering uitgereikt. Deze PPT van mevrouw Jeltes zal na de vergadering worden gevoegd bij het verslag Voor ouderen zijn laagdrempelige voorzieningen dichtbij huis het fijnst. Er is verschil tussen 'dagondersteuning' en 'dagbegeleiding': mensen die beperkt zelf initiatieven kunnen nemen, hebben vaak enige begeleiding nodig. Dit kan alleen op een indicatie van het Buurtteam of van hun mantelzorger. Toewijzing van een indicatie duurt zes tot acht weken. Voor dagbegeleiding wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dagondersteuning is iets anders; dat is een zeer laagdrempelige voorziening waarvoor de cliënt niet hoeft te betalen. De gemeente hoopt dat er uit de wijken veel initiatieven zullen komen voor de inrichting van dergelijke voorzieningen, liefst zo kleinschalig mogelijk en bij voorkeur van bewoners zelf. Daar heeft de gemeente een bescheiden budget voor apart gehouden. (Subsidie Sociale prestatie ) Zie bijvoorbeeld de 3

4 websites of Aanvragen voor dergelijke initiatieven kunnen tot en met 30 augustus a.s. worden ingediend zie Voor de bedoelde initiatieven is geen steun van het Buurtteam nodig althans, niet per definitie. Iedereen mag een initiatief starten, eventueel ondersteund door sociaal makelaar. De ACO is benieuwd welke criteria er aan dagbegeleiding (maatwerkvoorziening) worden gesteld. Mevrouw Jeltes legt uit dat de gemeente juist bezig is met het bijstellen daarvan. 7. Volksgezondheidsbeleid De voorzitter licht toe dat de ACO in de loop van het voorbereidingsproces is betrokken geweest en een schriftelijk advies heeft uitgebracht aan het College naar aanleiding van de conceptnota. Daarop heeft het college inmiddels schriftelijk gereageerd. Het volksgezondheidsbeleid wordt op 9 juli a.s. door de raadscommissie behandeld. Tijdens de raadsinformatie heeft de ACO geen inbreng geleverd omdat veel suggesties zijn verwerkt in de definitieve nota, maar zal zo nodig nog wel aandacht willen vragen voor enkele punten. Mevrouw Van der Horst geeft aan dat de samenstellers van de nota Volksgezondheidsbeleid goed gebruik hebben kunnen maken van hetgeen in de ACO-vergaderingen werd besproken, en van de inbreng uit de stadsgesprekken. Daar wil de gemeente nu echt op gaan doorpakken, onder het motto 'gezondheid is niet slechts de afwezigheid van ziekte.' Enkele onderwerpen worden wat nadrukkelijker in de definitieve versie van de nota vermeld: oudere migranten, eenzaamheid en initiatiefkracht. Het is belangrijk dat die onderwerpen uiteindelijk in uitvoeringsplannen terecht komen; daar zou de ACO op kunnen letten. Daarnaast kan de ACO nieuwe behoeften signaleren, en signaleren waar het misloopt. Mevrouw Van der Horst benadrukt dat het college daar zeer voor openstaat. De ACO vraagt zich af wie er op let dat ouderen waarschijnlijk wat minder initiatiefrijk zijn? Dit geldt in het bijzonder voor oudere migranten. Volgens mevrouw Van der Horst is er in het kader van het nieuwe beleid voldoende ook voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Professionele organisaties kunnen daarop inspelen, en er kan op signalen uit de samenleving altijd worden bijgestuurd. Hoe kan de ACO invloed uitoefenen op de uitvoeringsplannen? Hierop wijst mevrouw Van der Horst erop dat 'gezondheid' integraal in alle wethouders portefeuilles is benoemd. Alle wethouders zijn wat dat betreft dus al alert op volksgezondheid. Plannen die aan het college worden voorgelegd en die te weinig aandacht besteden aan gezondheidsaspecten, worden teruggestuurd. De gemeente peilt ook de mening in de stad door middel van vervolggesprekken. Mevrouw Van der Horst adviseert de ACO om daaraan deel te nemen. Er kan altijd bijgestuurd worden, zo stelt zij, 'in beton gegoten' zijn de zaken niet. Conclusie Het proces, waaraan de ACO heeft bijgedragen, is goed verlopen, zo vinden alle aanwezigen. Een voorbeeld voor andere beleidssectoren. Van het college kwam een positieve reactie op het advies, wat in het bijzonder geldt voor de suggestie tot een college-brede aanpak die de ACO deed. De voorzitter vindt het goed om te horen dat de gemeente verdere invulling aan/uitwerking van het beleid zal gaan geven met betrokkenen/partners al werkende. Geen uitvoeringsplannen gelkoppld aan de behandeling van de meerjarenbegroting. Bij geschikte onderwerpen zal de ACO zich zeker sterk profileren. In deze lijn zal nog een advies aan de Raad worden gegeven. De voorzitter bedankt beide sprekers voor hun inleiding. Sluiting 4

5 Ten slotte is er niets meer aan de orde. De voorzitter wenst de leden van de ACO een mooie zomer, en sluit de vergadering. ACTIELIJST ADVIESCOMMISSIE Nr. Zie notulen Actie Wie Wanneer/hoe 1 24 juni 2015 Nagaan wat er met De Lichtkring gebeurt na sluiting eind 2015; betrekken bij voorbereiding gesporek gemeenten en beleggers in september (info S.Beenen) juni 2015 Werkgroep PR&C wordt gevraagd het blad Oud Utrechter te gebruiken bij PR-activiteiten juni 2015 Mevrouw Tydeman stuurt de verslagen van de wijkdebatten in Oost naar HR/AL ter verspreiding juni 2015 Korte brief aan het college om erop te wijzen dat de stad ruimer en beter toegankelijk is na het (tijdelijk) weghalen van fietsenrekken. Kan dit worden voortgezet? Secretaris Werkgroep huisvesting DB/werkgroep PR&C DB DB zsm zsm 5 24 juni 2015 De ACO reageert op Volksgezondheidsbeleid DB Voor 9 juli 2015 II Geplande onderwerpen 2015/ Technologische ontwikkelingen in de zorg De ACO na 2015 Tussentijdse terugkoppeling Buurtteams Platform Netwerk 55+ DB ( ?) III Aandachtspunten Woningtoewijzing voor ouderen en voldoende levensloopbestendige woningen Dossier opbouwen over woningtoewijzing / Plan seniorenhuisvesting. Ontwikkelingen corporaties en gemeenten worden samengevoegd en komen in dossier. (Werkgroep Huisvesting) Vernieuwend Welzijn, evaluatie Veranderingen in de (intramurale) zorg in Europees perspectief van dhr. Nies in gedachten houden Signalen rondom communicatie en informatie over de veranderingen in de zorg goed in de gaten te houden Knelpunten mantelzorg en vrijwilligerswerk IV Werkgroepen en blijvende aandachtpunten Werkgroep PR & Communicatie Mw. Van der Ven, de heer Battenberg, de heer Scholten Alle ACO-leden leveren input aan voor de Nieuwsbrieven! Werkgroep Huisvesting Mw. Kieft, mw. Groenendijk, dhr. Kurver, dhr. Van der Weide, dhr. Van der Meer, dhr. Jansen en mw. Beenen (adviseur) en twee leden van Adviesorgaan Saluti: dhr. Blom en dhr. Azdural Werkgroep Regiotaxi en OV Dhr. Kurver, dhr. Scholten en dhr. Battenberg. (Latent) en ontwikkelingen Aanvullende informatie door mw. Wuurman (voorzitter van actieve werkgroep verkeer en stationsgebied vervoer van COSBO. Coördinator: vetgedrukt V Projectgroepen Projectgroep 'Samen' Coördinator: vetgedrukt mw. Groenendijk 5

Conceptverslag d.d. 28 oktober 2015

Conceptverslag d.d. 28 oktober 2015 Aanwezig: Mw. M. van der Burg voorzitter Dhr. M. Ahmadian Incluzio Dhr. K. Battenberg PCOB Mw. I. Bouter KBO Stad Utrecht Mw. H. Groenendijk AxionContinu Mw. M. van der Horst Volksgezondheid (adviserend

Nadere informatie

Conceptverslag d.d. 29 oktober 2014

Conceptverslag d.d. 29 oktober 2014 Aanwezig: Mw. S. Kieft Waarnemend voorzitter Dhr. K. Battenberg PCOB Mw. I. Bouter KBO Stad Utrecht Mw. H. Groenendijk Axion Continu Mw. M. van der Horst Volksgezondheid (adviserend lid) Dhr. J. Jansen

Nadere informatie

Conceptverslag d.d. 18 maart 2015

Conceptverslag d.d. 18 maart 2015 Aanwezig: Mw. M. van der Burg Voorzitter Mw. I. Bouter KBO Stad Utrecht Mw. H. Groenendijk AxionContinu Mw. M. van der Horst Volksgezondheid (adviserend lid) Dhr. J. Jansen ANBO Mw. I. de Kam Careyn Dhr.

Nadere informatie

Conceptverslag d.d. 26 augustus 2015

Conceptverslag d.d. 26 augustus 2015 Aanwezig: Mw. M. van der Burg voorzitter Dhr. K. Battenberg PCOB Dhr. P. Bremers Altrecht De Es, specialistische ouderenpsychiatrie Mw. H. Groenendijk AxionContinu Mw. A. van Hoof vervangt de heer Ahmadian

Nadere informatie

Conceptverslag d.d. 26 februari 2014

Conceptverslag d.d. 26 februari 2014 Aanwezig: Mw. M. Van der Burg Voorzitter Dhr. K. Battenberg PCOB Dhr. D. Busser SO, Wonen (adviserend lid) Mw. H. Groenendijk Axion Continu Mw. M. van der Horst GG&GD (adviserend lid) Dhr. J. Jansen ANBO

Nadere informatie

Nederland. Specifieke aandacht is nodig voor die mensen en doelgroepen die moeite hebben zich staande te houden.

Nederland. Specifieke aandacht is nodig voor die mensen en doelgroepen die moeite hebben zich staande te houden. Conceptverslag Adviescommissie voor het Ouderenbeleid d.d. 27 maart 2013 Aanwezig: Dhr. K. Battenberg PCOB Dhr. C. van den Berg DMO/Samenleving (secretaris) Mw. W. van Egdom Bartholomeus Gasthuis Mw. H.

Nadere informatie

Conceptverslag Adviescommissie voor het Ouderenbeleid d.d. 24 april 2013 Aanwezig: Mw. M. Van der Burg Voorzitter Dhr. K.

Conceptverslag Adviescommissie voor het Ouderenbeleid d.d. 24 april 2013 Aanwezig: Mw. M. Van der Burg Voorzitter Dhr. K. Conceptverslag Adviescommissie voor het Ouderenbeleid d.d. 24 april 2013 Aanwezig: Mw. M. Van der Burg Voorzitter Dhr. K. Battenberg PCOB Dhr. C. van den Berg DMO/Samenleving (secretaris) Dhr. P. Bremers

Nadere informatie

Notulen Vergadering. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Samenleving Telefoon 030 2865903 E-mail: ouderenadviescommissie@utrecht.

Notulen Vergadering. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Samenleving Telefoon 030 2865903 E-mail: ouderenadviescommissie@utrecht. Telefoon 030 2865903 E-mail: ouderenadviescommissie@utrecht.nl Notulen Vergadering Adviescommissie voor het Verslag door Rosenbaum Select, Ouderenbeleid notulisten & verslaggevers Datum wo. 19 juni 2013

Nadere informatie

Conceptverslag d.d. 20 november 2013

Conceptverslag d.d. 20 november 2013 Aanwezig: Mw. M. Van der Burg Voorzitter Dhr. K. Battenberg PCOB Dhr. D. Busser SO, Wonen (adviserend lid) Mw. D. Cloetingh MO/Samenleving (adviserend lid) Dhr. M. van den Eventuin KBO-stad-Utrecht Mw.

Nadere informatie

Dhr. M. Karaköse LOC Utrecht (plv. voorzitter) Dhr. E. Kurver Dhr. A.J. Rijntjes. Stichting Stade, Informele Zorg

Dhr. M. Karaköse LOC Utrecht (plv. voorzitter) Dhr. E. Kurver Dhr. A.J. Rijntjes. Stichting Stade, Informele Zorg Conceptverslag Adviescommissie voor het Ouderenbeleid d.d. 23 maart 2011 Aanwezig: Mw. V. van Geen Voorzitter Dhr. K. Battenberg PCOB Dhr. P. Bremers Altrecht De Es, specialistische ouderenpsychiatrie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 ACO. www.aco-utrecht.nl. Advies Commissie Ouderenbeleid Stad Utrecht

Jaarverslag 2014 ACO. www.aco-utrecht.nl. Advies Commissie Ouderenbeleid Stad Utrecht Jaarverslag 2014 www.aco-utrecht.nl ACO Advies Commissie Ouderenbeleid Stad Utrecht Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 4-5 Advies Commissie voor het Ouderenbeleid van de stad Utrecht 6-9 Activiteiten en resultaten

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 30 augustus 2011

Verslag van de vergadering van 30 augustus 2011 Verslag van de vergadering van 30 augustus 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr. Barendregt, dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 ACO. www.aco-utrecht.nl. Advies Commissie Ouderenbeleid Stad Utrecht

Jaarverslag 2013 ACO. www.aco-utrecht.nl. Advies Commissie Ouderenbeleid Stad Utrecht Jaarverslag 2013 www.aco-utrecht.nl ACO Advies Commissie Ouderenbeleid Stad Utrecht Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 4 Advies Commissie voor het Ouderenbeleid van de stad Utrecht 5-7 Activiteiten en resultaten

Nadere informatie

mevrouw E.M. de Vries-Mooij Axion Continu Groep (De Wartburg) mevrouw N.C. Wuurman

mevrouw E.M. de Vries-Mooij Axion Continu Groep (De Wartburg) mevrouw N.C. Wuurman Conceptverslag Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Raadszaal Stadhuis Utrecht, woensdag 20 september 2006 Aanwezig: mevrouw V. van Geen voorzitter mevrouw I. van der Waal-Krijbolder ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/43 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken Hilversum Def. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM DATUM: 1 OKTOBER 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH HILVERSUM Aanwezig: Mw. A. (Annemieke) Bakker Mw. C. (Centia) Vogels Dhr. P. (Peter)

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Zorgvernieuwing in Middelburg

Zorgvernieuwing in Middelburg Zorgvernieuwing in Middelburg ERVARINGEN VAN EEN KOPLOPER Albert de Vries wethouder van o.a. wonen, zorg en welzijn Uitgangssituatie in 2002 Alle zorgverleners besloten te vernieuwen Woonbeleid Middelburg

Nadere informatie

Jaarverslag ACO 2011 ACO. Advies Commissie Ouderenbeleid Stad Utrecht

Jaarverslag ACO 2011 ACO. Advies Commissie Ouderenbeleid Stad Utrecht Jaarverslag ACO 2011 ACO Advies Commissie Ouderenbeleid Stad Utrecht Colofon Uitgave Adviescommissie voor het Ouderenbeleid p/a Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 2158 3500

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Aanwezig: dhr. M. de Gouw, mw. Y. Knegt,, mw. J. van de Klift, dhr. F. Krouwel. mw. M. Roodenburg, mw. E. van der Vinne, dhr. H. Bosman, mw. J. Pomper,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Concept vergaderverslag

Concept vergaderverslag Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 5211 Fax 030-286 5661 www.utrecht.nl Concept vergaderverslag Bijeenkomst Overleg Cliëntenraad Wmo PV 6 Verslag door Fenny de Graaf Datum 1 mei 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt),, Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Raadsvergadering. 12 mei

Raadsvergadering. 12 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12 mei 2016 16-021 Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015 en 2016 Aan de raad, Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.!

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.! Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen. Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Hanney Plugge,

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. Onderwerp Verslag bijeenkomst Platform Wmo Datum 4 april 2011 Locatie Gemeentehuis, commissiekamer 1 Aanwezigen Dames Buiter, Kooper, Spiker, Poolman, Weegenaar (voorzitter) en Zomer (notulist van deze

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Afwezig : dhr.j.a.b.f. Godschalk, mw. A. de Jong, dhr. R. Matadin, mw. W.J. Keer-IJdo en mw. M. Döderlein de Win.

Afwezig : dhr.j.a.b.f. Godschalk, mw. A. de Jong, dhr. R. Matadin, mw. W.J. Keer-IJdo en mw. M. Döderlein de Win. Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 28 mei 2015 Aanvang : 13.30 uur. Aanwezig : Mw. D. v.d. Meijden-Spaans (voorzitter), dhr. A.F. Kalse, mw. E.M. Kamphuis, mw. M. Dijks, dhr. W. Davids, mw. H. Brehler,

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 27 november 2013

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 27 november 2013 Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 27 november 2013 Jaar 2013 Publicatiedatum 20 november 2013 Agendapunt 11 Datum initiatiefvoorstel 18 maart 2013 Onderwerp Nader gewijzigd initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Cliëntenadviesraad. Nardy Beckers, Inge van der Heiden, Romy Kempen, Anja Krijnberg, Jaap Geerlof, Jos de Wit

Cliëntenadviesraad. Nardy Beckers, Inge van der Heiden, Romy Kempen, Anja Krijnberg, Jaap Geerlof, Jos de Wit Verslag Cliëntenadviesraad Datum: 14 september 2015 Tijdstip: 16.30 uur tot 18.30 uur Locatie: Commissiekamer III Aanwezig: Kees Slingerland, Cecilia van Sabben, Marjanne Meijerink, Marjolein den Uijl,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 27 januari 2014 Geachte lezer, In onze AVI-nieuwsbrieven vindt u actuele informatie over de transitie AWBZ-Wmo en praktische achtergrondinformatie. Maar soms gaan

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 53 Gemeente Bloemendaal Raadsvergadering : 18 september 2008 Nummer : 53 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder mr. V.H. Bruins Slot Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs. in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs. in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs gehouden op 16 september 2008 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

COMPLIMENT OF KLACHT. In dit document kunt u de Regeling Complimenten en Klachten van Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht lezen.

COMPLIMENT OF KLACHT. In dit document kunt u de Regeling Complimenten en Klachten van Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht lezen. COMPLIMENT OF KLACHT Gemeente Utrecht biedt haar burgers sociale basiszorg via buurtteams. Voor elke Utrechter is er vanaf 1 januari 2015 een buurtteam. Achter de schermen werken hier twee teams, een team

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 22 november 2016 Opsteller Margo Roelofs Registratie Agendapunt Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Voorstel 1. Instemmen met de maatregelen voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

06-2010 Wmo-adviesraad Westland. Notulen WMO-adviesraad gemeente Westland

06-2010 Wmo-adviesraad Westland. Notulen WMO-adviesraad gemeente Westland Notulen WMO-adviesraad gemeente Westland Vergadering dd 15 december 2010 locatie De Anjer gemeentehuis Naaldwijk. Aanvang 13.30 uur. Aanwezig: Dhr. C.M.M. van W inden - voorzitter Mevr. M.A.A. de Goeij-Klugt

Nadere informatie

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting.

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting. Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 6 september 2011, gehouden in de vergaderruimte van Castellum Palensteyn, Rakkersveld 253 te Zoetermeer Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van

Nadere informatie

1. Opening: Goof opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Démiencke Brinkman van de gemeente.

1. Opening: Goof opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Démiencke Brinkman van de gemeente. Betreft: woensdag 12 december 2012 Aanwezig: Afwezig mk: Goof de Vor, voorzitter; Jeanine Schaling, secretaris; Bep van Norden; Sophia Veldhuizen; Stephan Bouman Jan Maasland; Anke van der Pluijm-van Breugel;

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 september 2015 Zaal 1

Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 september 2015 Zaal 1 Participatieraad Gemeente Assen Verslag d.d. woensdag 16 september 2015 Zaal 1 Aanwezig De heer F. van Kemenade, mevrouw M. Roebers, mevrouw P. Claus, mevrouw M. Metiarij, mevrouw M. Berg, de heer G.C.A.

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Zoetermeer. elropirle gemeente. Pdd.: si Ontvb.: j/n. Opm.. 52. Wmo-raad Zoetermeer t.a.v. drs. J.J. Ramekers Postbus 15 2700 AA ZOETERMEER

Zoetermeer. elropirle gemeente. Pdd.: si Ontvb.: j/n. Opm.. 52. Wmo-raad Zoetermeer t.a.v. drs. J.J. Ramekers Postbus 15 2700 AA ZOETERMEER elropirle gemeente Opm.. 52 L/) Pdd.: si Ontvb.: j/n > Retouradres Postbus 15, 2700 AA Wmo-raad t.a.v. drs. J.J. Ramekers Postbus 15 2700 AA ZOETERMEER Onderwerp: Reactie op advies Wmo-raad wijziging Verordening

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 18-03-2014 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt), Huub Theunissen (HT) Afwezig met afmelding: Piet

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 22.00 uur CONCEPT NOTULEN MR -VERGADERING 6 oktober 2015 Aanwezig: Liesbeth Bult, Marie-José Jaspers,

Nadere informatie

(Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016

(Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016 (Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016 Aanwezig: Nico Wester (NW) interim-voorzitter Cora Soetens (), secretaris Dick Commandeur (DC) lid Arie de Graaf (AdG), lid namens

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van wethouder mw. A. Heijstee Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo 2015-2018 Weesp,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw.

Nadere informatie

Aanwezig: Mark Bernards, Trudy van den Elzen, Hans van Geffen(voorzitter), Ivo van der Laan, Hans van der Locht,

Aanwezig: Mark Bernards, Trudy van den Elzen, Hans van Geffen(voorzitter), Ivo van der Laan, Hans van der Locht, Notulen van de GMR-vergadering van 23-06-2016 Aanwezig: Mark Bernards, Trudy van den Elzen, Hans van Geffen(voorzitter), Ivo van der Laan, Hans van der Locht, Afwezig: Boeijen, Nicky van den Heuvel, Mariëtte

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie