UW PENSIOENBUREAU. Actualiteiten. week 31 maart tot en met 6 april DNB geeft informatie over nftk. Henry van Eck, partner, Montae

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW PENSIOENBUREAU. Actualiteiten. week 31 maart tot en met 6 april 2015. DNB geeft informatie over nftk. Henry van Eck, partner, Montae"

Transcriptie

1 UW PENSIOENBUREAU Actualiteiten week 31 maart tot en met 6 april 2015 Henry van Eck, partner, Montae DNB geeft informatie over nftk DNB krijgt veel vragen over de implementatie van het nftk. DNB deelt de antwoorden op die vragen breed via Q&A s op de speciale pagina op Open Boek. Een link naar deze pagina treft u hieronder aan. DNB heeft specifieke Q&A s samengesteld over de haalbaarheidstoets. Deze Q&A s zijn onderverdeeld in vier clusters. In het eerste cluster behandelt DNB vragen over hoe de haalbaarheidstoets werkt als toets. In het tweede cluster gaat DNB in op hoe het pensioenresultaat in de haalbaarheidstoets berekend moet worden. Het derde cluster beantwoordt vragen over de uitvoering van de haalbaarheidstoets. Het vierde cluster gaat in op meer algemene vragen over de haalbaarheidstoets. Onderstaand een link naar de Q&A s. Begin april publiceert DNB de eerste scenarioset voor de haalbaarheidstoets. DNB heeft al een voorlopige scenarioset ter beschikking gesteld. Zie onderstaande link: DNB benadrukt ook dat de fondsorganen en sociale partners tijdig betrokken moeten worden bij de implementatie van het nftk. DNB ziet dat fondsen die deze partijen op tijd in het proces betrekken een duidelijke visie hebben over de consequenties van het nftk en uitgangspunten die acceptabel zijn voor het fonds in het kader van de opdrachtaanvaarding.

2 VBDO presenteert handleiding over duurzaam beleggen De vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling heeft deze week een handleiding gepresenteerd voor pensioenfondsen over hoe zij in gesprek kunnen komen met deelnemers over duurzaam beleggen. De handleiding is geschreven in de vorm van een stappenplan. Volgens de voorzitter van de VBDO is deze handleiding een logisch vervolg op het jaarlijkse onderzoek van de VBDO naar duurzaam beleggen bij pensioenfondsen. De eerste handleiding is uitgereikt aan een vertegenwoordiger van de vakbonden. De VBDO is van mening dat vakbonden het eerste aanspreekpunt zijn om goed met deelnemers te kunnen overleggen. Vakbondsbestuurders maken immers in veel gevallen deel uit van een pensioenfondsbestuur. Onderstaand treft u een link aan naar de bijlage: Knot (DNB) bepleit lager opbouwpercentage in plaats van aftopping salaris Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van Netspar heeft Klaas Knot (directeur DNB) zich uitgesproken voor een koppeling van het opbouwpercentage aan de belastingschijven. Een aftopping van het jaarsalaris tot (of zelfs tot ) vindt hij te abrupt. Een betere mogelijkheid vindt hij om over inkomen in de eerste schijf bijvoorbeeld 2% pensioen te laten op te bouwen en over het inkomen in de tweede schijf maar 1,5% pensioen te laten opbouwen. Zo zouden dan mensen over het salaris boven de ook nog over dat gedeelte een beperkt pensioen kunnen opbouwen. Hij benadrukt echter dat de DNB hier niet over gaat maar dat dit een onderwerp voor de politiek is. Onderzoek DNB en AFM naar kosten vermogensbeheer AFM en DNB hebben onderzoek gedaan naar vermogensbeheerkosten bij pensioenfondsen. De onderzoekers concluderen dat pensioenfondsen in 2014 veel beter over de kosten rapporteren dan in Toch zijn er volgens de onderzoekers nog verbeteringen te behalen. Bij een aantal fondsen bleek dat ze niet of niet volledig rapporteren over de kosten van zogenoemde onderliggende vermogensbeheerlagen. Een partij aan wie een pensioenfonds het vermogensbeheer uitbesteedt, besteedt diverse beheerstaken weer verder uit aan andere partijen. Pensioenfondsen moeten ook inzicht hebben in de kosten die de onderliggende partijen maken om de passendheid van de gemaakte kosten te kunnen beoordelen. Navraag bij de fondsen leert dat de meerderheid van die fondsen wel een poging

3 heeft ondernomen maar dat in veel gevallen de kosten van alle onderliggende vermogensbeheerlagen niet mogelijk is omdat gegevens niet worden verstrekt. DNB vindt dat pensioenfondsen zich de vraag moeten stellen of zij wel in zee willen gaan met dergelijke partijen. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat geregeld performance gerelateerde kosten vergeten worden in de rapportage, terwijl ze wel uit het jaarverslag van het betreffende beleggingsfonds te halen zijn. DNB stelt ook vast dat veel kosten in de verkeerde categorie geplaatst worden of in het geheel vergeten worden. DNB en AFM verwachten dat pensioenfondsen hun kostenrapportages toetsen op juistheid en volledigheid en eventuele aanpassingen doorvoeren in het jaarverslag. Zij verwachten ook dat pensioenfondsen het vermogensbeheer uitbesteden aan partijen die volledig inzicht verschaffen in de gemaakte vermogensbeheerkosten en vooraf kostenafspraken maken. DNB-onderzoek beheersing aansluiting werkgevers In de nieuwsbrief Pensioenen van maart 2015 heeft DNB DNB heeft dit onderzoek gerapporteerd over het onderzoek naar de beheersing van uitgevoerd bij tien het risico van onvolledige aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen. bedrijfstakpensioenfondsen Uit het onderzoek blijkt dat de beheersing over het waar het risico van algemeen goed is en in overeenstemming met het onvolledige aansluiting van risicoprofiel. Een onvolledige aansluiting van werkgevers werkgevers, gelet op de brengt het risico met zich mee dat werknemers ooit hun aard van de bedrijfstak naar pensioenaanspraak opeisen terwijl daar geen premie voor verwachting groot is. is betaald. DNB heeft dit onderzoek uitgevoerd bij tien bedrijfstakpensioenfondsen waar het risico van onvolledige aansluiting van werkgevers, gelet op de aard van de bedrijfstak, naar verwachting groot is. Het onderzoek wijst aan dat het zelden voorkomt dat onbekende deelnemers aanspraken claimen terwijl daar geen premie voor is betaald. DNB start onderzoek integriteitsrisicoanalyse bij pensioenfondsen DNB verwacht van ieder pensioenfonds een gedegen integriteitsrisicoanalyse en een aantoonbare vertaling hiervan in het integriteitsbeleid. DNB start met een onderzoek hiernaar. Samen met pensioenfondsen wil DNB werken aan een schone financiële sector in Nederland en het vertrouwen bevorderen. DNB heeft diverse pensioenfondsen gevraagd om hun risicoanalyse. Aan de hand daarvan gaat DNB beoordelen hoe zij voldoen aan de verplichting om een integriteitsrisicoanalyse te maken. Daarnaast gaat de toezichthouder met meerdere pensioenfondsen in gesprek over het proces van het opstellen van de analyse tot de verwerking van de resultaten in hun integriteitsbeleid. Op basis van het onderzoek wordt door DNB bekeken of additionele maatregelen nodig zijn.

4 Voor dit jaar verwacht DNB van ieder fonds een gedegen integriteitsrisicoanalyse en een aantoonbare vertaling hiervan in het integriteitsbeleid. CDA voorstander van demotie oudere werknemer Op dinsdag 7 april a.s. presenteert het wetenschappelijk bureau van het CDA een rapport waarin bepleit wordt dat oudere werknemers een stap terug kunnen doen en daarbij dan ook in salaris achteruitgaan. De auteur van het rapport Paul Schenderling verklaart in het FD dat deze maatregel moet bijdragen aan het tegengaan van werkloosheid. Oudere werknemers komen nu moeilijk aan de slag omdat zij te duur zijn. Het is de bedoeling van het CDA, ondanks het taboe wat er nu heerst, dat werkgevers en werknemers afspraken maken over dit onderwerp. Ook spreekt het CDA zich uit over de scheiding tussen werknemers en zelfstandigen. Het CDA wil deze scheiding verkleinen door invoering van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Daarnaast moet de duur van de werkloosheidsuitkering verder worden verkort om werklozen te stimuleren snel weer werk te vinden. Bijeenkomsten, seminars De komende maanden vinden onder meer de volgende bijeenkomsten plaats: 13 april Seminar DNB inzake nftk voor intern toezichthouders 8, 10 en 12 juni DNB seminar voor middelgrote pensioenfondsen 26 juni Jaarlijks seminar voor intern Toezichthouders van DNB Voor de zomer AFM seminar voor pensioenuitvoerders over de wetswijziging Pensioencommunicatie 10 september DNB-pensioenseminar Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling) Wetsvoorstel Status Beoogde datum inwerkingtreding Wetsvoorstel Pensioencommunicatie Tweede Kamer heeft op 5 maart jl. ingestemd met het wetsvoorstel en diverse amendementen en moties. Op 31 maart a.s. vindt het voorbereidend onderzoek plaats in de Eerste Kamer. Op 3 april jl. is er een voorlopig verslag Datum inwerkingtreding is vermoedelijk 1 juli NB Bepalingen met betrekking tot waardeoverdracht van een netto pensioen treden waarschijnlijk met terugwerkende kracht tot

5 Wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds (APF) met diverse vragen van de vaste commissie van SZW van de Eerste Kamer vastgesteld. Het wachten is nu op een memorie van antwoord van de staatssecretaris. Op 12 maart jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De Eerste Kamercommissie voor SZW heeft op 31 maart bepaald dat een voorbereidend onderzoek wordt gehouden op 21 april a.s. Wetsvoorstel is op 17 november jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Op 17 februari jl. heeft Klijnsma de nota n.a.v. het verslag en een nota van wijziging ingediend. Tweede Kamer heeft op 26 maart jl. ingestemd met het wetsvoorstel en met een uitbreiding van de overbruggingsregeling. Eind december 2014 is het wetsvoorstel door Klijnsma aan de Tweede Kamer gezonden. De vaste commissie SZW in de Tweede Kamer heeft aan de staatssecretaris diverse vragen gesteld over het wetsvoorstel. 1 januari 2015 in werking. 1 januari januari 2016 Gewenste datum inwerkingtreding is 1 juli 2015 Overige pensioenonderwerpen/aangekondigde weten regelgeving Thema Ontwerpbesluit inzake regels met betrekking tot het aanzetten van klanten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Nationale Pensioendialoog (toekomst van ons pensioenstelsel) Stand van zaken/planning Voorgelegd aan de Tweede Kamer in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van 4 weken. Na afloop van deze 4 weken wordt het besluit voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het ontwerpbesluit staat ook open voor openbare internetconsultatie. Deze consultatie loopt af op 6 april a.s. Dijsselbloem heeft diverse Tweede Kamervragen beantwoord. Fase 1 (Oriëntatie) en 2 (Bijeenkomsten) zijn afgerond. Fase 3: Resultaten (Hoofdlijnennota) wordt afgerond in mei Wetsvoorstel tot wijziging Consultatie van het wetsvoorstel is gestart op 17

6 instemmingsrecht OR bij pensioenregelingen (aanpassing WOR) Facilitering pensioenregeling zzp ers, aanpassing Participatiewet in het kader van vermogenstoets Monitoren wijze waarop pensioenfondsen omgaan met vrijwillige voortzetting na ontslag Verkenning naar de mogelijkheid om pensioen in te zetten voor de aflossing van de woningschuld (n.a.v. verzoek Reformatorische maatschappelijke unie) Onderzoek fundamentele herziening waardeoverdracht Onderzoek naar (mate van) nadelige gevolgen renteafdekkingen in nftk Onderzoek naar mogelijkheid van vertegenwoordiging gepensioneerden in bestuur beroepspensioenfondsen Oplossingsrichtingen problematiek pensioen in eigen beheer (DGA) Aanpassing van de regels voor DC-regelingen (o.a. doorbeleggen ) februari jl. en loopt af op 17 maart a.s. Wetsvoorstel wordt naar verwachting ingediend voor de zomer van Deels al in voorzien in Belastingplan Consultatie liep af eind januari jl. Consultatie aanpassing Pensioenwet is afgerond eind januari jl. Brief over voortgang onderzoek en doorkijk is op 28 november jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Voortgangsrapportage verkenning volgt naar verwachting eerste helft Wegens prioritering in de capaciteitsinzet is dit onderwerp stil komen te liggen. Wordt op zijn vroegst vanaf 1 januari 2015 opnieuw opgepakt na afronding van de parlementaire behandeling van het nftk. Klijnsma streeft ernaar brief met uitkomst onderzoek voor de zomer van 2015 gereed te hebben. Uitkomsten volgen naar verwachting voor de zomer van Brief met uitkomsten onderzoek volgt naar verwachting in voorjaar Oplossingsrichtingen volgen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor het meireces Het wetsvoorstel wordt verwacht voor 1 juli a.s. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2016

Klijnsma kondigt uitstel aan van wetsvoorstel APF

Klijnsma kondigt uitstel aan van wetsvoorstel APF UW PENSIOENBUREAU Actualiteiten week 7 april tot en met 13 april 2015 Margriet Adema, partner, Montae Klijnsma kondigt uitstel aan van wetsvoorstel APF Staatssecretaris Klijnsma heeft afgelopen week een

Nadere informatie

Actualiteiten week 18 december 2014 tot en met 5 januari 2015. Voorbeeldrekenrente bij aanwending van kapitaal voor pensioen

Actualiteiten week 18 december 2014 tot en met 5 januari 2015. Voorbeeldrekenrente bij aanwending van kapitaal voor pensioen Actualiteiten week 18 december 2014 tot en met 5 januari 2015 Jeroen Dejalle en Vandena van der Meer, adviseurs bij Montae Voorbeeldrekenrente bij aanwending van kapitaal voor pensioen Voor de voorbeeldberekeningen

Nadere informatie

Beperking Witteveenkader goed voor de economie

Beperking Witteveenkader goed voor de economie Beperking Witteveenkader goed voor de economie De voorgenomen aanpassing van het zogenoemde Witteveenkader beperkt de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw. Hierdoor ontstaat ruimte voor een verlaging van

Nadere informatie

Pensioenwijzigingen 2015

Pensioenwijzigingen 2015 Pensioenwijzigingen 2015 De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt terwijl de fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw verder wordt beperkt. Het kabinet had zelfs in 2015 een extra verlaging van de pensioenopbouwpercentages

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Merseyweg 10, 3197 KG Botlek Rotterdam Postbus 1020, 3180 AA Rozenburg Telefoon: 0181-29 21 49 Telefax: 0181-29 39

Nadere informatie

A OEdmond Halley Oorsprongpark 1 3581 ES UTRECHT T 030 251 98 81 E iiiinfo@edmondhalley.nl W www.edmondhalley.nl twitter.

A OEdmond Halley Oorsprongpark 1 3581 ES UTRECHT T 030 251 98 81 E iiiinfo@edmondhalley.nl W www.edmondhalley.nl twitter. A OEdmond Halley Oorsprongpark 1 3581 ES UTRECHT T 030 251 98 81 E iiiinfo@edmondhalley.nl W www.edmondhalley.nl twitter.com/edmondhalley Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 HET NEDERLANDSE PENSIOENSTELSEL

Nadere informatie

16 juli 2013. Pensioen Flash

16 juli 2013. Pensioen Flash 16 juli 2013 Pensioen Flash Wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen / Marianne Meijer-Zaalberg

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie Maart 2013 Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie Voorwoord De EU-2020-strategie, die de Europese Unie (EU) in 2010 heeft

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013

STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013 STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013 1 Stichting Pensioenfonds Draka Holding Stichting Pensioenfonds Draka Holding Postbus 1013 1000 BA Amsterdam Telefoon: 020-6379210 Fax: 020-6379385

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds De Fracties

Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer Postbus 4, 1520 AA Wormerveer Telefoon: 075-629 29 11 Telefax: 075-628 94 55 Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013 PF x Pensioenfederatie Jaarverslag 2013 X X 1 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Stichting Personeelspensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Stichting Personeelspensioenfonds S T I C H T I N G P E R S O N E E L S P E N S I O E N F O N D S C O R D A R E S J A A R V E R S L A G 2 0 10 S T I C H T I N G P E R S O N E E L S P E N S I O E N F O N D S C O R D A R E S J A A R V E

Nadere informatie

Stichting Personeelspensioenfonds. Jaarverslag

Stichting Personeelspensioenfonds. Jaarverslag Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 0.0 0.1

Nadere informatie

Algemeen... 2 Inleiding... 4 Achtergrond aanpassing Witteveenkader... 8

Algemeen... 2 Inleiding... 4 Achtergrond aanpassing Witteveenkader... 8 33 610 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de belasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Jaarrapport 2013

Stichting IKEA Pensioenfonds. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A STIP 3 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 10 D Verslag van de deelnemersraad 13 E Verslag verantwoordingsorgaan 15 F Bestuursverslag 18 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie administrateur

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

jaarverslag Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf 2014 jaarverslag Voorwoord 01 Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf geeft

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Anna van Hannoverstraat 4 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Datum

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Anna van Hannoverstraat 4 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Datum 797 ; AFM De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Anna van Hannoverstraat 4 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Datum l6januan 4 2Ol Pagina 1 van 10 Betreft Reactie consultatie wetsvoorstel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel

Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel VOORWOORD Voor u ligt het verslag van de Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel over het boekjaar 2013. In dit jaarverslag legt

Nadere informatie