* * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *RENDEMENTSBEREKENINGEN*UNITS*CUBICPARK*GOUDA** ** * * * * ** * BAR* **

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "* * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *RENDEMENTSBEREKENINGEN*UNITS*CUBICPARK*GOUDA** ** * * * * ** * BAR* **"

Transcriptie

1

2

3 Rendementsberekeningvanuwbelegging Ziebijgaandoverzicht.OpbasisvandedoorCubicparkbvgehanteerdehuurprijzenbevindthet brutoaanvangsrendement(bar)zichruimbovende8%. RENDEMENTSBEREKENINGENUNITSCUBICPARKGOUDA BAR LYunit Investering: koopsomv.o.n overdrachtsbelasting n.v.t. Huuropbrengstenopbasisvan: huur/maand: huur/jaar: 1Ljarigehuurovereenkomst ,29% 1,5Ljarigehuurovereenkomst ,77% 2Ljarigehuurovereenkomstoflanger ,26% HYunit Investering: koopsomv.o.n overdrachtsbelasting n.v.t. Huuropbrengstenopbasisvan: huur/maand: huur/jaar: 1Ljarigehuurovereenkomst ,08% 1,5Ljarigehuurovereenkomst ,67% 2Ljarigehuurovereenkomstoflanger ,27% N.B.Allebedragenzijnexcl.btw.DevermeldehuuropbrengstenzijnvolgensdedoorCubicparkbv gehanteerdestandaardhuurprijzen. Uwnettoaanvangsrendementzaldaarvlakonderliggen.Alsbeleggerheeftunamelijkvrijwel geenaanvullendekosten,datwehiernazullentoelichten: Dekostenvooropstalverzekering,onderhouddakbedekkingenparkbeveiligingzijnopgenomeninde servicekosten/debegrotingvandeverenigingvaneigenaars(vve). DeservicekostenzijnLvanafopleveringvanhetgeheleproject doordevvebegrootop 20,Lper unitpermaand(ziespecificatievandebegrotingvoor2014/2015).indedooronsafgesloten huurovereenkomstenwordendezeservicekostenvolledigdoorbelastaandehuurder. Voorrekeningvandeeigenaar/beleggervaneenunitkomtdanalleenhetonderhoudvande betonvloerendegevel(s),inclusiefhetkozijn/deurmethethanglensluitwerk,wantditvaltbuiten dedoordevvebeheerdegemeenschappelijkezaken.dezeonderdelenbehoevenechtergeen periodiekonderhoud.voorde1 e verhuuradviserenwedevloereenmaligaftewerkenmeteen vloeistofdichtecoating. ProspectusCubicparkGouda,2januari2015 3"

4 Heeftuverdernogkostenalsbelegger? Voor2015betaaltu,inclusiefhetgebruikersdeel,perunitintotaalca.0,5%vandeWOZLwaarde aanozbenwaterschapslasten; Belastingen2015Gouda Categorie Tarieven OnroerendeLzaakbelastingen (incl.opslagondernemersfonds) eigenaarnietlwoning gebruikernietwoning 0,2777% 0,2214% Waterschap gebouwd' 0,0277% Tenslottekuntukostenmakenvoor: hetperiodiekversturenvandehuurfacturen(inclusiefvoorschotservicekosten).vandevvel beheerderontvangstu1xperjaareenafrekeningvandeservicekostenenhetelectraverbruik vandeunit,datudanmoetverrekenenmetuwhuurder; naafloopvandehuurovereenkomst,ofindiendehuurovereenkomsteerderbeëindigdwordt, maaktuwellichtkostenvoorhetaantrekkenvaneenopvolgendehuurder. Vergelijkingmetanderevastgoedbeleggingenenrisico svanbeleggeninunits vancubicparkgouda AlsbeleggerinunitsvanCubicparkGoudaheeftugeenlastvanwisselendesentimentenop deaandelenbeurzen,waaruookmeetemakenheeftmetbeursgenoteerde vastgoedfondsen.denietlbeursgenoteerdevastgoedfondsenhebbendoorgaanseenvaste looptijdenhogetransactiekosten.bijcubicparkgoudakuntuopelkmomentbesluitenom deunit(s)doorteverkopen. Elkebeleggingbrengtrisico smetzichmee,dieumoetkunneninschatten.daaromvolgt hiernaeenbeknoptoverzichtvandevoornaamsterisico salsubelegtincubicparkgouda. Exploitatierisico- DeexploitatielastenzijnbijCubicparkGoudabijzonderlaag,vanwegehetgebruikvan nieuweenonderhoudsvrijematerialen,diewordenbetrokkenbijkwalitatiefgoedeen gecertificeerdeleveranciers.afwijkendvande gestapelde garageboxenheeftcubicpark Goudageendureenstoringsgevoeligeautolift,waardoordeexploitatiekostenrelatieflaag zijnenerminderrisicoisopoverschrijdingvandeexploitatiebegroting. Verhuurrisico- Dehuurovereenkomstenhebbendoorgaanseenlooptijdvanminimaal1jaarmet automatischeverlenging.hetrisicobestaatdateenhuurcontractzesmaandenvoorde einddatumvandehuurperiodewordtopgezegd.uheeftdanruimvoldoendetijdomeen nieuwehuurdertevinden. Ookkaneenhuurderinbetalingsproblemenkomen.DedoorCubicparkbvgecontracteerde huurdersbetalenvóóropleveringvandeunit3maandenextrahuurplusvoorschot servicekostenalsborg,waarmeeeeneventueleachterstalligehuurbetalingkanworden gecompenseerd. ProspectusCubicparkGouda,2januari2015 4"

5 Marktwaarderisico- Demarktwaardebijdoorverkoopvandeunit(s)vanCubicparkGoudaisafhankelijkvan toekomstigemarktomstandighedenenvraagenaanbodvanditproduct.deverwachtingis datdevraagnaarditsoortveelzijdigtegebruikenunitsdekomendejarenzaltoenemen, alleenaldoordatsteedsmeerwerkwordtuitgevoerddoorzzplers,diebehoeftehebbenaan eenkleineopslaglofwerkruimte.hetaanbodvanditsoortgrotelocatiesmet48drivelin unitsbinnendegemeentegoudaiskleingeworden,zodatdekomendejarenweinigruimte isvoorherhalingvandezeuniekeserviceformule,diebedrijfseconomischalleenmogelijkis bijrealisatievaneengrootaantalunits.doordatcubicparkgoudawaarschijnlijkin3fasen van16unitswordtgerealiseerdentelkenspasbegonnenwordtmetdevolgendefaseals hiervanca.75%isvoorverkochtoflverhuurd,treedtgeentijdelijkgrootoveraanbodop voorreedsgerealiseerdeunits. Cubicparkfase1werdopgeleverdop1oktober2014 N.B. Hettotaleprogrammaendefaseringisopdesituatietekeningweergegeven. Deopleveringvanfase2isvoorzieninhetvoorjaarvan2015. DeinformatieindezeprospectusismetzorgsamengestelddoorCubicparkbv. Cubicparkbvaanvaardtgeenenkeleaansprakelijkheidvoordejuistheidenvolledigheidvandeindezeprospectus opgenomenteksten,tarievenenberekeningen.degebodeninformatieisnietbedoeldalsvervangingvandeskundigadvies enukuntergeenrechtenaanontlenen.gebruikmakingvandegebodeninformatieisvooreigenrisicovandegebruiker. Hetisdegebruikervandezeprospectusniettoegestaandeinformatiedoortegeven,tevermenigvuldigenofte verspreiden,andersdanvoorprivégebruik. ProspectusCubicparkGouda,2januari2015 5"

!"#$%&'()$*+),-'%."/*0#)1.2*3..4%.1*56* 5*7.8)."-*596:*

!#$%&'()$*+),-'%./*0#)1.2*3..4%.1*56* 5*7.8).-*596:* !"#$%&'()$+),-'%."/0#)1.23..4%.156 57.8)."-596: ;.."#.8+),-'%."/0#)1.? 9##:"&51&;&5(?..5("&//&@-4/&/##%$#;;&5A"-4#%5..;21)$=#51&",-4/#;&51&/#$(&5? '&5(".@&@-::-5:-50#)1.5.,-49&('&5(");&59&(B#@C&"/?

Nadere informatie

beleggen met 9% rendement.1

beleggen met 9% rendement.1 Adionse quatet, sectet iure mod tat prate magna faccum amet vulput alisi tismodolobor. beleggen met 9% rendement.1 2 Voorwoord Geachte mevrouw, heer, U heeft belangstelling om te beleggen in GaragePark.

Nadere informatie

Koninginnelaan 42. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Koninginnelaan 42. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Koninginnelaan 42 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Winkelruimte 145,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 487m² In units vanaf Circa 130m² Ligging Aanvaarding Woonomgeving in overleg

Nadere informatie

Atlas van de lokale lasten 2014

Atlas van de lokale lasten 2014 Atlas van de lokale lasten 2014 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau prof.dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben L. Janzen MSc M. van Gelder MSc J.B. Geertsema MSc J. Veenstra

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie

Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten

Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten januari 2007 Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten is bedoeld ter algemene informatie. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. schijventarief

Nadere informatie

schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) buitengewone uitgaven drempel reisaftrek per openbaar vervoer belastingtarief box 2 en 3

schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) buitengewone uitgaven drempel reisaftrek per openbaar vervoer belastingtarief box 2 en 3 schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning bedraagt de plus van het verschuldigde meerdere van tot belasting boven het (beginbedrag en premies

Nadere informatie

Online Backup. Informatiebrochure. Met uw keuze voor Webwedo kunt u zeker zijn van een goed betrouwbaar product.

Online Backup. Informatiebrochure. Met uw keuze voor Webwedo kunt u zeker zijn van een goed betrouwbaar product. Met uw keuze voor Webwedo kunt u zeker zijn van een goed betrouwbaar product. Online Backup Informatiebrochure In deze brochure geven we u een indruk van onze nieuwe dienst, namelijk online backup. Tevens

Nadere informatie

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 1 Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elektriciteit 2 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders aardgas 3 Ondersteuning DNB: overzicht DNB

Nadere informatie

DOMEIN(ZORGVOOR)WONEN

DOMEIN(ZORGVOOR)WONEN DOMEIN(ZORGVOOR)WONEN NATIONAALARCHIEF DATUM:februari2011 AUTEURS:ONDERZOEKSTEAMTRENDANALYSE Inleiding...4 Trend1:Toenemendewoningbehoefte...7 Trend2:Toenemendewoondifferentiatie...9 Trend3:Veranderingenindewoonlocatiekeuze...14

Nadere informatie

Stationsstraat 112 E. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl. - 055-5220226

Stationsstraat 112 E. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl. - 055-5220226 Stationsstraat 112 E Apeldoorn Wonen in Apeldoorn Het "leef- en woonklimaat" is in Apeldoorn bijzonder aangenaam. Het aantal wijkwinkelcentra en scholen is talrijk. Het voorzieningen niveau op het gebied

Nadere informatie

Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid. 4 maart 2013

Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid. 4 maart 2013 Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid 4 maart 2013 Aanleiding Het woonakkoord verminderd de investeringscapaciteit van woningcorporaties Het WSW wil dat de schuld per woning niet teveel oploopt

Nadere informatie

omzendbrief nr. 544-648

omzendbrief nr. 544-648 omzendbrief nr. 544-648 Waarden van S en s De omzendbrief nr. 544-648 geeft de nodige aanwijzingen omtrent de met ingang van 01.07.2002 voor het bouwbedrijf geldende schalen en percentages van sociale

Nadere informatie

Onderzoek Uitbesteden of Verkopen Parkeergarages. Rapport: Emp/500-01.pl

Onderzoek Uitbesteden of Verkopen Parkeergarages. Rapport: Emp/500-01.pl Onderzoek Uitbesteden of Verkopen Parkeergarages Rapport: Emp/500-01.pl Onderzoek Uitbesteden of Verkopen Parkeergarages Empaction BV Eindhoven Rapport: Emp/500-01.pl Versie: definitief (26-04-2012) Onderzoek

Nadere informatie

Elegastgaarde 26-27. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl. - 055-5220226

Elegastgaarde 26-27. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl. - 055-5220226 Elegastgaarde 26-27 Apeldoorn Wonen in Apeldoorn Het "leef- en woonklimaat" is in Apeldoorn bijzonder aangenaam. Het aantal wijkwinkelcentra en scholen is talrijk. Het voorzieningen niveau op het gebied

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Tarieven voor dienstverlening Alle in deze bijlage vermelde tarieven zijn exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Tarieven voor dienstverlening Alle in deze bijlage vermelde tarieven zijn exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Tarieven voor dienstverlening Alle in deze bijlage vermelde tarieven zijn exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 1. Het uurtarief voor dienstverlening bedraagt voor advieswerkzaamheden bedraagt:

Nadere informatie

BIJLAGE: Kostenopzet ten behoeve van discussienota afvalsysteem nieuwe milieustraat

BIJLAGE: Kostenopzet ten behoeve van discussienota afvalsysteem nieuwe milieustraat BIJLAGE: Kostenopzet ten behoeve van discussienota afvalsysteem nieuwe milieustraat De hoeveelheid ingezameld afval op de milieustraat over 2003 in tonnages 10.055 gratis en niet-gratis fracties De hoeveelheid

Nadere informatie

J.C. Wilslaan 29. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

J.C. Wilslaan 29. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 J.C. Wilslaan 29 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 125,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 345m² In units vanaf Circa 200m² Ligging Aanvaarding Elders in overleg Op unieke

Nadere informatie

Presentatie Gist is Groen. Herman Klein Teeselink, HoSt B.V.

Presentatie Gist is Groen. Herman Klein Teeselink, HoSt B.V. Presentatie Gist is Groen Herman Klein Teeselink, HoSt B.V. Sheet 1 of 26 De grootste Nederlandse leverancier van Biogas installaties - en Hout-WKK systemen Boerderij type Biogas Installaties Industrieel

Nadere informatie

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Promotietrajecten Hogeschool der Kunsten Den Haag

Stimuleringsregeling Promotietrajecten Hogeschool der Kunsten Den Haag StimuleringsregelingPromotietrajecten HogeschoolderKunstenDenHaag herzieneversieseptember2013 CriteriavooreenaanvraagomfinanciëleondersteuningdoordeHogeschooltenbehoeve vaneenpromotietrajectindekunsten,inprincipeviadocartesofphdarts

Nadere informatie

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering?

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Samen werken aan wonen Koopgarant kopen met korting Door de hoge prijzen op de woningmarkt is

Nadere informatie

Zonne-energie genereert positieve cashflow; wie investeert en financiert?

Zonne-energie genereert positieve cashflow; wie investeert en financiert? www.zonnighuren.nl Zonne-energie genereert positieve cashflow; wie investeert en financiert? Maarten Corpeleijn, 4 december 2012 maarten@huurenergie.nl / 06-25051750 Inhoud Zonne-energie genereert positieve

Nadere informatie

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig?

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig? Vraagstelling 1. Wat vragen opdrachtgevers en gebruikers werkelijk en hoe kunnen aanbieders kansen pakken door hun dromen waar te maken? 2. Hoe ontstaat een win-win situatie door gebruik te maken van elkaars

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid de berekening nader met u te bespreken.

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid de berekening nader met u te bespreken. De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Velperweg 88 6824 HL ARNHEM Arnhem, 26 januari 2012 Betreft: Hypotheekadvies Geachte heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld, U verzocht ons om u een advies te geven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web SAP BusinessObjects Financial Consolidation Documentversie: 10.0 2015-02-25 Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Inhoud 1 Algemene gebruikersfuncties.... 12 1.1 Aanmelden

Nadere informatie