DEEL 4 BEHEER VAN DE CONTACTEN TUSSEN TANKER EN TERMINAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 4 BEHEER VAN DE CONTACTEN TUSSEN TANKER EN TERMINAL"

Transcriptie

1 Internationale veiligheidsrichtlijnen Deel 4 Beheer van de contacten tussen tanker en terminal DEEL 4 BEHEER VAN DE CONTACTEN TUSSEN TANKER EN TERMINAL Editie CCR/OCIMF 2010 Pagina 317

2 Internationale veiligheidsrichtlijnen Deel 4 Beheer van de contacten tussen tanker en terminal Editie CCR/OCIMF 2010 Pagina 318

3 Hoofdstuk 22 COMMUNICATIE Dit hoofdstuk behandelt de communicatie die nodig is tussen tanker en wal, waaronder de communicatie vóór aankomst tussen de tanker en de plaatselijke autoriteiten en tussen de tanker en de terminal. Het richt zich op de communicatie-uitwisseling tussen de tanker en de terminal vóór afmeren en vóór en tijdens lading-, ballast- of bunkerwerkzaamheden, met inbegrip van communicatieprocedures voor noodsituaties Procedures en voorzorgsmaatregelen apparatuur Telefoons en draagbare VHF/UHF- en radiotelefoonsystemen moeten aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen voldoen. Het voorzien in toereikende communicatiemiddelen, waaronder een back-upsysteem tussen tanker en wal, is de verantwoordelijkheid van de terminal. De communicatie tussen het verantwoordelijke bemanningslid en de terminalvertegenwoordiger moet op de meest efficiënte manier worden onderhouden. Wanneer telefoons worden gebruikt, moeten deze continu worden bemand door personen, aan boord en aan de wal, die onmiddellijk contact kunnen opnemen met hun leidinggevende. Bovendien moet die leidinggevende alle gesprekken kunnen overrulen. Wanneer VHF/UHF-systemen worden gebruikt, moeten de units bij voorkeur draagbaar zijn en worden gedragen door het dienstdoende verantwoordelijke bemanningslid en de terminalvertegenwoordiger of door personen die direct contact kunnen opnemen met hun respectievelijke leidinggevenden. Waar vaste systemen worden gebruikt, moeten deze continu worden bemand. Het gekozen communicatiesysteem, samen met de nodige informatie over de te gebruiken telefoonnummers en/of -kanalen, moet op een passend formulier worden geregistreerd. Dit formulier moet worden ondertekend door de vertegenwoordigers van tanker en wal procedures Om de veilige uitvoering van de werkzaamheden op elk moment te waarborgen is het de verantwoordelijkheid van beide partijen een betrouwbaar communicatiesysteem tot stand te brengen, schriftelijk overeen te komen en te onderhouden. Editie CCR/OCIMF 2010 Pagina 319

4 Voordat met laden of lossen wordt begonnen, moet het systeem worden getest. Er moet ook een secundair stand-bysysteem worden overeengekomen en tot stand gebracht. Er moet rekening worden gehouden met de tijd die nodig is voor maatregelen in antwoord op de signalen. Er moeten signalen worden overeengekomen voor: Identificatie van tanker, ligplaats en lading. Stand-by. Het starten met laden of starten met lossen. Snelheid verlagen. Stoppen met laden of stoppen met lossen. Noodstop. Alle andere noodzakelijke signalen moeten overeengekomen en begrepen worden. Wanneer verschillende producten of kwaliteiten worden behandeld, moeten hun benamingen en beschrijvingen duidelijk worden begrepen door het tanker- en walpersoneel dat dienst heeft tijdens overslagwerkzaamheden. Het gebruik van een VHF/UHF-kanaal door meer dan één tanker/wal-combinatie moet worden vermeden. Wanneer er problemen zijn met de verbale communicatie, kunnen deze worden ondervangen door het benoemen van een persoon met voldoende technische en operationele kennis en een voldoende beheersing van een taal die door zowel het tankerals het walpersoneel wordt verstaan Naleving van de terminalregels en lokale regels Terminals moeten regels hebben voor beveiliging, veiligheid en verontreiniging, die moeten worden nageleefd door zowel het tanker- als het terminalpersoneel. Alle tankers op de terminal moeten op de hoogte zijn van dergelijke regels, samen met eventuele andere regels met betrekking tot de veiligheid van de scheepvaart, die door de betreffende havenautoriteit kunnen worden opgelegd Uitwisseling van informatie vóór aankomst Voordat de tanker aankomt op de terminal, moet er uitwisseling van informatie plaatsvinden over zaken zoals de volgende: Uitwisseling van informatie over de beveiliging Er moeten beveiligingsprotocollen worden overeengekomen tussen de tanker en de haven of beveiligingsofficier van de terminal. Tijdens de communicatie vóór aankomst moet worden vastgesteld wie deze functies uitvoeren en hoe deze functies zullen worden uitgevoerd Tanker aan betreffende bevoegde autoriteit De tanker moet informatie verstrekken zoals vereist door internationale, regionale en nationale voorschriften en aanbevelingen. Editie CCR/OCIMF 2010 Pagina 320

5 Tanker aan terminal Waar mogelijk, moet de volgende informatie vóór aankomst worden verstrekt: Naam en roepnaam van de tanker. Land van registratie. De totale lengte en breedte van de tanker en de diepgang bij aankomst. Verwachte tijd van aankomst op het aangewezen aankomstpunt, bijvoorbeeld loodsstation of vaargeulboei. Verplaatsing van de tanker bij aankomst. Indien geladen, de soort lading en de aard ervan. Maximaal verwachte diepgang gedurende en na voltooiing van overslagwerkzaamheden. Gebreken aan romp, machines of uitrusting die een nadelige invloed kunnen hebben op de veiligheid van de overslagwerkzaamheden of de aanvang ervan kunnen vertragen. Indien uitgerust met een inertgassysteem, bevestiging dat de tanks van de tanker in een inerte toestand zijn en dat het systeem volledig operationeel is. Vereisten voor tankreiniging en/of ontgassing. Gegevens over de manifold van de tanker, waaronder type, omvang, aantal, afstand tussen de aansluitpunten die aanwezig moet zijn. Ook de producten die bij elke manifold moeten worden behandeld, genummerd van voor af aan. Informatie vooraf over voorgestelde overslagwerkzaamheden, waaronder hoedanigheden, volgorde, hoeveelheden en snelheidsbeperkingen. Informatie, zoals vereist, over de hoeveelheid en aard van afvalwater en vuile ballast en eventuele verontreiniging met chemische additieven. Dergelijke informatie moet ook de identificatie van giftige componenten zoals waterstofsulfide en benzeen omvatten. Benodigde bunkerhoeveelheden en de specificaties daarvan, indien van toepassing Terminal aan tanker De terminal moet ervoor zorgen dat de tanker zo snel mogelijk wordt voorzien van relevante informatie over de haven. Bijvoorbeeld: Diepte van het water volgens een hydrografische kaart en het zoutgehalte dat kan worden verwacht op de ligplaats. Maximaal toelaatbare diepgang en maximaal toelaatbare doorvaarthoogte. De beschikbaarheid van sleepboten en vastmakers, samen met eventuele terminaleisen voor het gebruik ervan. Gegevens over de vastmaak mogelijkheden aan de wal die beschikbaar worden gesteld. Met welke zijde langszij moet worden afgemeerd. Aantal en formaat van slangverbindingen en manifolds. Of er een dampverwerkingsinstallatie (VEC) in gebruik is. Inertgaseisen voor ladingmetingen. Vereisten voor gesloten laden. Informatie over steigerligplaatsen, ruimte voor loopbruggen of beschikbaarheid van toegangsmaterieel van de terminal. Informatie vooraf over de voorgestelde ladingspecificatie, de behandeling of over veranderingen in de bestaande plannen voor ladingoverslagwerkzaamheden. Dergelijke informatie moet ook de identificatie van giftige componenten zoals waterstofsulfide en benzeen omvatten. Restricties op tankreiniging en ontgassing die van toepassing zijn. Editie CCR/OCIMF 2010 Pagina 321

6 Advies over milieu beperkingen die van toepassing zijn op de ligplaats. Faciliteiten voor de ontvangst van afvalwater, olieachtige ballastresiduen en vuilnis. Beveiligingsniveaus die van kracht zijn binnen de haven Uitwisseling van informatie vóór het aanmeren Tanker aan terminal en/of loods Bij aankomst in de haven moet de kapitein van de tanker rechtstreekse communicatie met de terminal en/of het loodsstation tot stand brengen. De schipper moet de terminal informeren over eventuele tekortkomingen of onverenigbaarheden in de uitrusting van de tanker die de veiligheid van het aanmeren kunnen beïnvloeden Terminal en/of loods aan tanker Vóór het aanmeren moet de terminal de schipper van de tanker via de loods of kademeester voorzien van de gegevens van het aanmeringsplan. De procedure voor het aanmeren van de tanker moet worden gespecificeerd en worden beoordeeld door de schipper, samen met de loods of kademeester en moet tussen hen worden overeengekomen. De informatie moet bevatten: Voor alle soorten ligplaatsen Het plan voor het naderen van de ligplaats, waaronder locaties voor draaien, begrenzingen van de omgeving en maximumsnelheden. Voor steigerligplaatsen Het minimum aantal meertrossen van de tanker. Aantal en positie van bolders of sliphaken. Aantal en locatie van de aansluitingen van de steigermanifolds of laadarmen. Begrenzingen van het fendersysteem en van de maximale verschuiving, aanvaarsnelheid en aanvaarhoek waar de ligplaats en het fendersysteem op zijn berekend. Bepaalde kenmerken van de ligplaats die belangrijk worden geacht om van tevoren aan de schipper van de tanker te melden. Afwijkingen van het overeengekomen aanmeringsplan die noodzakelijk zijn wegens veranderde weersomstandigheden moeten zo spoedig mogelijk aan de schipper van de tanker worden meegedeeld Uitwisseling van informatie vóór overslag De afhandeling van veilige en efficiënte lading-, ballast- en bunkerwerkzaamheden is afhankelijk van effectieve samenwerking en coördinatie tussen alle betrokken partijen. Deze paragraaf heeft betrekking op informatie die uitgewisseld moet worden voordat deze werkzaamheden beginnen. Editie CCR/OCIMF 2010 Pagina 322

7 Tanker aan terminal Voordat de overslagwerkzaamheden beginnen, moet het verantwoordelijke bemanningslid de terminal informeren over de algemene indeling van de lading-, ballast- en bunkertanks en moet hij de onderstaande informatie ter beschikking stellen: Informatie ter voorbereiding van laden en bunkeren: Gegevens over de laatste vervoerde lading, de methode van tankreiniging (indien aanwezig) en de toestand van de ladingtanks en -leidingen. Wanneer de tanker deellading aan boord heeft bij aankomst, gegevens over de kwaliteit, het volume en de verdeling over de tanks. Maximaal aanvaardbare laadsnelheden en afvulsnelheden. Maximaal aanvaardbare druk op de ladingverbinding tussen tanker en wal tijdens het laden. Aanvaardbare ladinghoeveelheden vanaf de terminal. Voorgestelde verdeling van de aangegeven lading en gewenste volgorde van laden. Testen van overvul- en noodvoorzieningen. Maximaal aanvaardbare ladingtemperatuur (waar van toepassing). Maximaal aanvaardbare werkelijke dampspanning (waar van toepassing). Voorgestelde methode van ventileren. Benodigde bunkerhoeveelheden en de specificaties daarvan. Verdeling, samenstelling en hoeveelheid ballast samen met, indien relevant, de tijd die nodig is voor lozen en het maximale vrijboord. Hoeveelheid, kwaliteit en verdeling van afvalwater. Kwaliteit van inert gas (indien van toepassing ). systeem voor de controle over het laden, inclusief het signaal voor een noodstop Informatie ter voorbereiding van het lossen van lading: Ladingspecificaties. Of de lading al dan niet giftige componenten bevat, bijvoorbeeld H 2S, benzeen, loodtoevoegingen of mercaptanen. Alle andere kenmerken van de lading die speciale aandacht vergen, bijvoorbeeld een hoge werkelijke dampspanning (TVP). Vlampunt (indien van toepassing) van producten en hun temperaturen bij aankomst, met name wanneer de lading niet-vluchtig is. De verdeling van de lading aan boord naar kwaliteit en hoeveelheid. Hoeveelheid en verdeling van afvalwater. Elke onverklaarbare verandering van ullageruimte in de tanks van de tanker sinds het laden. Water in ladingtanks (waar van toepassing). Gewenste volgorde van lossen. Maximaal bereikbare loscapaciteit en druk. Editie CCR/OCIMF 2010 Pagina 323

8 Of tankreiniging is vereist. Geschatte tijd van aanvang en duur van het ballasten in vaste ballasttanks. Testen van het nood-pompsysteem. Testen van overvul- en noodvoorzieningen Terminal aan tanker De volgende informatie moet beschikbaar worden gesteld aan het verantwoordelijke bemanningslid: Informatie ter voorbereiding van laden en bunkeren: Ladingspecificaties en gewenste volgorde van laden. Of de lading al dan niet giftige componenten bevat, bijvoorbeeld H 2S, benzeen, loodtoevoegingen of mercaptanen. Vereisten voor tankventilatie. Alle andere kenmerken van de lading die aandacht vergen, bijvoorbeeld een hoge werkelijke dampspanning. Vlampunten (indien van toepassing) van producten en hun geschatte laadtemperaturen, metname wanneer de lading niet-vluchtig is. Bunkerspecificaties inclusief H 2S-gehalte. Voorgestelde laadsnelheid van het bunkeren. Voorgestelde hoeveelheden te laden lading. Maximale laadsnelheden aan de wal. Stand-bytijd voor normaal stoppen van de pomp. Maximaal bereikbare druk op de ladingverbinding tussen tanker en wal. Aantal en formaat van beschikbare slangen of armen en manifoldaansluitingen die nodig zijn voor elk product of kwaliteit van de lading en dampverwerking systeem (VEC-systemen), indien van toepassing. Begrenzingen van de beweging van slangen of armen. systeem voor de controle over het laden, inclusief het signaal voor een noodstop. Gevarenkaarten of gelijksoortige documenten voor elk product dat wordt geladen. Testen van overvul- en noodvoorzieningen Informatie ter voorbereiding van het lossen van lading: Volgorde van lossen van lading, aanvaardbaar voor de terminal. Voorgestelde hoeveelheden te lossen lading. Maximaal aanvaardbare loscapaciteit. Maximaal aanvaardbare druk op de ladingverbinding tussen tanker en wal. Alle pompen die ingezet kunnen worden. Aantal en formaat van beschikbare slangen of armen en manifoldaansluitingen die nodig zijn voor elk product of kwaliteit van de lading en of deze al dan niet op elkaar aansluiten. Editie CCR/OCIMF 2010 Pagina 324

9 Begrenzingen van de beweging van slangen of armen. Alle overige beperkingen op de terminal. systeem voor de controle over het lossen, inclusief het signaal voor een noodstop. Testen van overvul- en noodvoorzieningen Overeengekomen laadplan Op basis van de uitgewisselde informatie moet een schriftelijke overeenkomst over de operaties en een tanker/wal-veiligheidschecklijst worden opgesteld tussen het verantwoordelijke bemanningslid en de terminalvertegenwoordiger die, voor zover van toepassing, het volgende bevatten: Naam van de tanker, ligplaats, datum en tijd. Namen van de vertegenwoordigers van tanker en wal. Verdeling van de lading bij aankomst en vertrek. De volgende informatie over elk product: Hoeveelheid. Ladingtank(s) van de tanker die beladen moet(en) worden. Waltank(s) die ontladen moet(en) worden. Te gebruiken leidingen tanker/wal Ladingoverdracht capaciteit. Werkingsdruk Maximaal toelaatbare druk. Temperatuurgrenzen. Ventilatiesysteem. Bemonsteringsprocedures. Noodzakelijk beperkingen wegens: Elektrostatische eigenschappen. Gebruik van automatische afsluiters. Deze overeenkomst moet een laadplan bevatten dat de verwachte tijdsduur aangeeft en het volgende bevat: De volgorde waarin de ladingtanks van de tanker worden beladen, rekening houdend met: Werkzaamheden i.v.m. het lozen van ballast. Wisselen van tanks op de tanker en wal. Vermijden van het verontreinigen van lading. Omzetten van pijpleidingen voor het laden. Andere verpompingen of werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op doorstromingssnelheden. Trim en diepgang van de tanker. De noodzaak tot het waarborgen dat toelaatbare spanningen niet overschreden zullen worden. Editie CCR/OCIMF 2010 Pagina 325

10 De aanvangs- en maximumlaadsnelheden, afvulsnelheden en gebruikelijke werkonderbrekingen, rekening houdend met: De aard van de te laden lading. De opstelling en capaciteit van de overslagleidingen en het gasontluchtingssysteem van de tanker. De maximum toegestane druk en doorstromingssnelheid in de tanker-/ terminalslangen of armen. Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van de opbouw van statische elektriciteit. Alle andere doorstromingsbeperkingen. De methode van tankventilatie ter voorkoming of vermindering van gasuitstoot op dekniveau, rekening houdend met: De werkelijke dampspanning van de te laden lading. Laadsnelheden. Atmosferische omstandigheden. Bunkeren of bevoorradingswerkzaamheden. Noodstopprocedure. Een staafdiagram kan een nuttig hulpmiddel zijn om dit plan weer te geven. Zodra het laadplan is overeengekomen moet het worden ondertekend door het verantwoordelijke bemanningslid en de terminalvertegenwoordiger Overeengekomen losplan Op basis van de uitgewisselde informatie moet een schriftelijke overeenkomst over de operaties en een tanker/wal-veiligheidschecklijst worden opgesteld tussen het verantwoordelijke bemanningslid en de terminalvertegenwoordiger die het volgende bevatten: Naam van de tanker, ligplaats, datum en tijd. Namen van de vertegenwoordigers van tanker en wal. Verdeling van de lading bij aankomst en vertrek. De volgende informatie over elk product: Hoeveelheid. Waltank(s) die gevuld moet(en) worden. Ladingtank(s) van de tanker die gelost moet(en) worden. Te gebruiken leidingen tanker/wal. Ladingoverdrachtsnelheid. Werkingsdruk Maximaal toelaatbare druk. Temperatuurgrenzen. Ventilatiesystemen Bemonsteringsprocedures. Noodzakelijk beperkingen wegens: Elektrostatische eigenschappen. Gebruik van automatische afsluiters. Editie CCR/OCIMF 2010 Pagina 326

11 Het losplan moet gegevens en verwachte tijdsduur bevatten van het volgende: De volgorde waarin de ladingtanks van de tanker worden gelost, rekening houdend met: Omschakelingen van tanks van tanker en wal. Vermijden van het verontreinigen van lading. Omzetten van pijpleidingen voor het lossen. Tankreiniging. Andere verpompingen of werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op doorstromingssnelheden. Trim en vrijboord van de tanker. De noodzaak tot het waarborgen dat toelaatbare spanningen niet overschreden zullen worden. Ballastwerkzaamheden. Efficiënt strippen en lossen van de laatste ladingresten. De aanvangs- en maximumlossnelheden, rekening houdend met: De specificatie van de lading die moet worden gelost. De opstelling en capaciteit van de overslagleidingen van de tanker, de pijpleidingen van de wal en de tanks. De maximum toegestane druk en doorstromingssnelheid in de tanker-/ terminalslangen of armen. Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van de opbouw van statische elektriciteit. Overige beperkingen. Bunkeren of bevoorradingswerkzaamheden. Noodstopprocedure. Een staafdiagram kan een nuttig hulpmiddel zijn om dit plan weer te geven. Zodra het losplan is overeengekomen moet het worden ondertekend door het verantwoordelijke bemanningslid en de terminalvertegenwoordiger Overeenkomst voor het uitvoeren van reparaties Reparaties op de tanker Wanneer reparatie of onderhoud moet worden uitgevoerd aan boord van een tanker die is afgemeerd op een ligplaats, moet het verantwoordelijke bemanningslid de terminalvertegenwoordiger hiervan op de hoogte stellen. Er moet overeenstemming worden bereikt over de te nemen veiligheidsmaatregelen met inachtneming van de aard van het werk Immobilisatie van de tanker Terwijl een tanker is afgemeerd op een terminal, moeten zijn ketels, hoofdmotoren, stuurmachines en andere apparatuur die noodzakelijk is voor het manoeuvreren normaliter in een zodanige toestand worden gehouden dat de tanker verhaald kan worden in geval van een noodsituatie. Reparaties en andere werkzaamheden die de tanker kunnen immobiliseren mogen niet worden uitgevoerd op een ligplaats zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst met de terminal. Editie CCR/OCIMF 2010 Pagina 327

12 Alvorens reparaties uit te voeren die de tanker kunnen immobiliseren, kan het ook nodig zijn om toestemming te verkrijgen van de lokale havenautoriteit. Het is mogelijk dat aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan alvorens toestemming wordt verleend. Alle niet-geplande omstandigheden die resulteren in verlies van de operationele capaciteit, in het bijzonder die van veiligheidssystemen, moeten onmiddellijk worden meegedeeld aan de terminal Heet Werk op de tanker Heet Werk aan boord van de tanker moet worden verboden totdat aan alle toepasselijke voorschriften en veiligheidseisen is voldaan en een werkvergunning is afgegeven (zie paragraaf 9.3). Hierin kunnen de schipper van de tanker, het bedrijf, een chemicus, dienstverlener aan de wal, de terminalvertegenwoordiger en de havenautoriteit betrokken zijn, naargelang het geval. Tijdens langszij liggen op een terminal mag geen Heet Werk worden toegestaan voordat de terminalvertegenwoordiger en, waar van toepassing, de havenautoriteit is geraadpleegd en er toestemming is verkregen. Een Heet-Werk-vergunning mag alleen worden afgegeven nadat een gasvrij-certificaat is verkregen van een bevoegd deskundige Reparaties op de terminal Er mogen geen constructie-, reparatie-, onderhouds-, demontagewerkzaamheden of wijzigingen aan terminal worden uitgevoerd op een tankerligplaats zonder toestemming van de terminalvertegenwoordiger. Wanneer een tanker is afgemeerd op de ligplaats, moet de terminalvertegenwoordiger ook goedkeuring van de schipper verkrijgen Gebruik van gereedschappen terwijl een tanker langszij een terminal ligt Er mag geen hameren, beitelen of gritstralen plaatsvinden, noch mag er elektrisch gereedschap worden gebruikt, buiten de machinekamer of accommodatieruimten op een tanker, of op een terminal waar een tanker is afgemeerd, zonder overeenstemming tussen de terminalvertegenwoordiger en het verantwoordelijke bemanningslid en tenzij een werkvergunning is afgegeven. In alle gevallen moeten de terminalvertegenwoordiger en het verantwoordelijke bemanningslid zich ervan vergewissen dat het gebied gasvrij is en zal blijven terwijl de gereedschappen in gebruik zijn. De voorzorgsmaatregelen van paragraaf 4.5 moeten in acht worden genomen. Editie CCR/OCIMF 2010 Pagina 328

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN Hoofdstuk 23 AANMEREN Dit hoofdstuk behandelt de voorbereidingen en procedures die nodig zijn om efficiënt aan te meren en aangemeerd te blijven, terwijl de tanker langszij een steiger ligt. Uitwisseling

Nadere informatie

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TANKER EN TERMINAL GEDURENDE OVERSLAGWERKZAAMHEDEN

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TANKER EN TERMINAL GEDURENDE OVERSLAGWERKZAAMHEDEN Hoofdstuk 24 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR TANKER EN TERMINAL GEDURENDE OVERSLAGWERKZAAMHEDEN Dit hoofdstuk biedt een leidraad voor voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen op zowel tankers als

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

VEILIGHEIDSCHECKLIJST VOOR HET BUNKEREN VAN ZEESCHEPEN (Hoofdstuk 25.4.3 ISGOTT)

VEILIGHEIDSCHECKLIJST VOOR HET BUNKEREN VAN ZEESCHEPEN (Hoofdstuk 25.4.3 ISGOTT) VEILIGHEIDSCHECKLIJST VOO HET BUNKEEN VAN ZEESCHEPEN (Hoofdstuk 25.4.3 ISGOTT) Haven:... Datum:... Zeeschip:... Binnenschip:... Kapitein:... Schipper:... 1. Over te pompen producten Product Aantal ton

Nadere informatie

ZEEVAART* BINNENVAART*/ BINNENVAARTTANKER VEILIGHEIDSCHECKLIJST

ZEEVAART* BINNENVAART*/ BINNENVAARTTANKER VEILIGHEIDSCHECKLIJST ZEEVAAT* BINNENVAAT*/ BINNENVAATTANKE VEILIGHEIDSCHECKLIJST Naam van zeevaart-* / binnenvaart-*tanker 1:... Aankomstdatum:... Aankomsttijd:... Naam van binnenvaarttanker 2:... Aankomstdatum:... Aankomsttijd:...

Nadere informatie

WERKZAAMHEDEN AAN BOORD

WERKZAAMHEDEN AAN BOORD Hoofdstuk 11 WERKZAAMHEDEN AAN BOORD Dit hoofdstuk geeft informatie over het volledige scala van werkzaamheden aan boord, inclusief het laden en lossen van lading, aftappen van leidingen, tankreiniging

Nadere informatie

[Bijlage XIX bis Voorschriften en procedures voor het veilig laden en lossen van bulkschepen ongeacht de vlag die zij voeren.

[Bijlage XIX bis Voorschriften en procedures voor het veilig laden en lossen van bulkschepen ongeacht de vlag die zij voeren. [Bijlage XIX bis Voorschriften en procedures voor het veilig laden en lossen van bulkschepen ongeacht de vlag die zij voeren. 1. DEFINITIES Voor de doeleinden van deze bijlage wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

BINNENVAARTTANKER TERMINAL VEILIGHEIDSCHECKLIST

BINNENVAARTTANKER TERMINAL VEILIGHEIDSCHECKLIST BINNENVAATTANKE TEMINAL VEILIGHEIDSCHECKLIST Deel A Vloeistoffen in bulk algemeen - Fysieke checks Vloeistoffen in bulk - Algemeen Tanker Terminal Code Opmerkingen 1 Er is een veilige toegang mogelijk

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN Dit hoofdstuk beschrijft in algemene termen een aantal fundamentele overwegingen m.b.t. menselijke factoren voor het maken en in stand houden van een veilige werkomgeving

Nadere informatie

Bunkerchecklist. In te vullen door binnenschip en truck. Informatie-uitwisseling met het GHA. Document control. Pagina 1 van 6

Bunkerchecklist. In te vullen door binnenschip en truck. Informatie-uitwisseling met het GHA. Document control. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 Bunkerchecklist Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen, België T +32 3 205 20 11, F +32 3 205 20 28 E info@haven.antwerpen.be, www.portofantwerp.com

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 26. Hoofdstuk 26. Veiligheidsbeheer

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 26. Hoofdstuk 26. Veiligheidsbeheer Hoofdstuk 26 Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de informatie ter ondersteuning van het gezamenlijke veiligheidsbeheer van tanker en terminal ten aanzien van het personeel en de werkzaamheden. De

Nadere informatie

DEEL 2 TANKER INFORMATIE

DEEL 2 TANKER INFORMATIE Internationale veiligheidsrichtlijnen Deel 2 Tanker informatie DEEL 2 TANKER INFORMATIE Editie 1-2010 CCR/OCIMF 2010 Pagina 95 Internationale veiligheidsrichtlijnen Deel 2 Tanker informatie Editie 1-2010

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr: 43/2015 IJmuiden, 18 december 2015 Onderwerp: Regeling melding zeeschepen Noordzeekanaalgebied De directeur

Nadere informatie

STEIGERCONDITIES VAN DE VERENIGING VAN TANKOPSLAGBEDRIJVEN (VOTOB)

STEIGERCONDITIES VAN DE VERENIGING VAN TANKOPSLAGBEDRIJVEN (VOTOB) STEIGERCONDITIES VAN DE VERENIGING VAN TANKOPSLAGBEDRIJVEN (VOTOB) Par. 1: Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing ten aanzien van: a) ieder schip dat afmeert, ligt en ontmeert aan kaden, steigers,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VEILIGHEIDSCHECKLIJSTEN

RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VEILIGHEIDSCHECKLIJSTEN RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VEILIGHEIDSCHECKLIJSTEN Codering van de items De aanwezigheid van de letters A, P of R in de kolom met de titel Code geeft het volgende aan: A ( Agreement ). Dit geeft

Nadere informatie

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Richtsnoeren en aanbevelingen Samenwerking, met inbegrip van delegatie, tussen de ESMA, de bevoegde autoriteiten en de sectorale bevoegde autoriteiten krachtens Verordening (EU) nr. 513/2011 inzake ratingbureaus

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

1/18A LOODSEN OP AFSTAND BIJ GESTAAKTE LOODSKRUISPOST IN DE SCHELDEMONDEN

1/18A LOODSEN OP AFSTAND BIJ GESTAAKTE LOODSKRUISPOST IN DE SCHELDEMONDEN 112 8. Toepassing van de criteria Bedacht dient te worden dat in de punten 1 t/m 3 steeds de minimum aantallen loodsen en sleepboten zijn genoemd. De bevoegde nautische autoriteit kan in verband met omstandigheden

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Arbeidsomstandighedenregeling Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Artikel 4.1. Definities Voor de toepassing van deze paragraaf

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. Cabotage (= vervoer tussen twee in een ander land gelegen plaatsen) is niet toegestaan.

BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. Cabotage (= vervoer tussen twee in een ander land gelegen plaatsen) is niet toegestaan. BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer

Nadere informatie

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN WIT-RUSLAND BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders a. Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. b. Voor het vervoer naar,

Nadere informatie

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië hierna te noemen de Verdragsluitende

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

a) de navolgende, onder punt 3 genoemde vermeldingen worden na hoofdstuk 4 ingevoegd.

a) de navolgende, onder punt 3 genoemde vermeldingen worden na hoofdstuk 4 ingevoegd. - 25 - Bijlage 2 bij protocol 7 Definitieve wijziging van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) Aanvullende voorschriften voor de kennis van de bemanningsleden van schepen

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft.

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft. Reglement Onderzoek Schepen Rijnvaart HOOFDSTUK 11 VEILIGHEID OP DE WERKPLEK Artikel 11.01 Algemene bepalingen 1. Vaartuigen moeten zodanig zijn gebouwd, ingericht en uitgerust, dat personen daarop veilig

Nadere informatie

Artikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft

Artikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft Convenant tussen de Kansspelautoriteit en de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake de samenwerking en uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht uit hoofde van de Wok, Wft en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement Ontwerpbepalingen voor schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken

Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement Ontwerpbepalingen voor schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RP/G (14) 91 RV/G (14) 99 JWG (14) 93 14 november 2014 Or. fr fr/de/nl/- WERKGROEP POLITIEREGLEMENT WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP Wijziging

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MATROOS BINNENVAART

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MATROOS BINNENVAART OPLEIDINGENSTRUCTUUR MATROOS BINNENVAART 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BINNENSCHEEPVAART Beroepenstructuur (SERV/Fonds voor Rijn- en binnenscheepvaart

Nadere informatie

BEHEER VAN VEILIGHEID EN NOODSITUATIES

BEHEER VAN VEILIGHEID EN NOODSITUATIES Hoofdstuk 9 BEHEER VAN VEILIGHEID EN NOODSITUATIES De partijen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen moeten passende maatregelen nemen in overeenstemming met de aard en de omvang

Nadere informatie

Zone B Zeevaart m tot kwetsbare objecten Verbod voor Totale hoeveelheid >1500 kg. > kg

Zone B Zeevaart m tot kwetsbare objecten Verbod voor Totale hoeveelheid >1500 kg. > kg Bijlage 3, behorende bij artikel 12.1 van het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 Ligplaatszonering verpakte gevaarlijke stoffen IMDG Klasse Verpakkingssoort Zone A Zeevaart/Binnenvaart 0-100 m tot

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE Internationale veiligheidsrichtlijnen Deel 1 Algemene informatie DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE Editie 1-2010 CCR/OCIMF 2010 Pagina 1 Internationale veiligheidsrichtlijnen Deel 1 Algemene informatie Editie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 SCHEEPSUITRUSTING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 SCHEEPSUITRUSTING Hoofdstuk 8 SCHEEPSUITRUSTING Dit hoofdstuk beschrijft uitrusting aan boord van een tanker voor brandbestrijdingsdoeleinden, voor gasmeting en voor hefwerkzaamheden. Er wordt ook gewezen op de noodzaak

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

SYSTEMEN EN UITRUSTING VAN DE TERMINAL

SYSTEMEN EN UITRUSTING VAN DE TERMINAL Hoofdstuk 17 SYSTEMEN EN UITRUSTING VAN DE TERMINAL Dit hoofdstuk beschrijft uitrusting waarin wordt voorzien door de terminal in het koppelingsgebied tussen de tanker en de wal, inclusief fenders, hijswerktuig,

Nadere informatie

Informatieblad. Omgang met afval van de lading. Stand: maart 2014

Informatieblad. Omgang met afval van de lading. Stand: maart 2014 Informatieblad Omgang met afval van de lading Stand: maart 2014 Inleiding Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) is op 1 november 2009 in werking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 10 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 10 BESLOTEN RUIMTEN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 10 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 10 BESLOTEN RUIMTEN Hoofdstuk 10 BESLOTEN RUIMTEN Dit hoofdstuk beschrijft de gevaren in verband met het betreden van besloten ruimten en de tests die moeten worden uitgevoerd om te bepalen of een besloten ruimte al dan niet

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 034 / RHN / 2015 Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 30-11-2012 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de

Nadere informatie

RIJNHAVENVERORDENING ALPHEN AAN DEN RIJN 2016

RIJNHAVENVERORDENING ALPHEN AAN DEN RIJN 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 94704 13 juli 2016 RIJNHAVENVERORDENING ALPHEN AAN DEN RIJN 2016 De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn; gezien het voorstel van

Nadere informatie

PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM. Start

PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM. Start PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM Start Aankomen Lichteren? Aangifte / controle bij aankomst vertrekken/verhalen Verhalen Verhalen? Verhalen of Verhalen? Aangifte / controle bij vertrek?

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE BEKENDMAKING van de Belgische en Nederlandse Scheldedirecteuren. Kennisgeving nr. 1/96 dd

GEZAMENLIJKE BEKENDMAKING van de Belgische en Nederlandse Scheldedirecteuren. Kennisgeving nr. 1/96 dd Belgi Vlaams G«w*st Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen Bestuur Zeewezen Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

VERVOER EN OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

VERVOER EN OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN Hoofdstuk 12 VERVOER EN OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN Dit hoofdstuk biedt een leidraad voor vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen aan boord van tankers ter bevoorrading van het schip, lading van monsters

Nadere informatie

Havenreglement Maxima-centrale

Havenreglement Maxima-centrale Havenreglement Maxima-centrale Inhoudsopgave 0. Referentie... 2 1. Doel... 2 2. Scope... 2 3. Definities... 2 4. Reglement... 3 www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V., Grote Voort 291, 8041 BL

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Hosting

Bewerkersovereenkomst. Hosting Bewerkersovereenkomst Hosting Bewerkersovereenkomst Partijen: Klant (hierna: Verantwoordelijke); Solcon Internetdiensten N.V., gevestigd te Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Besluit 2017-I-11. gezien de conclusies van de hoorzitting met het binnenvaartbedrijfsleven in maart 2017,

Besluit 2017-I-11. gezien de conclusies van de hoorzitting met het binnenvaartbedrijfsleven in maart 2017, Besluit 2017-I-11 De Centrale Commissie, gezien de RIS-strategie die door de CCR bij Besluit 2012-I-10 is aangenomen en het belang dat wordt toegekend aan het gebruik van elektronische meldingen, gezien

Nadere informatie

ISGINTT. (International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals) Ed Wijbrands. (ISGINTT steering committee)

ISGINTT. (International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals) Ed Wijbrands. (ISGINTT steering committee) ISGINTT (International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals) Ed Wijbrands (ISGINTT steering committee) Praktijkmiddag Binnentankvaart ISGINTT Projekt Oil Companies International

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017 Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016; gelet op artikel

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 683 Wet van 15 december 2004, houdende regels ten aanzien van het veilig laden en lossen van zeeschepen (Wet laden en lossen zeeschepen) Wij

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REGERING VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA Het ministerie

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 013 / RHN / 2015 Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Reachstackerchauffeur. Toetsvorm:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Reachstackerchauffeur. Toetsvorm: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: RST Reachstackerchauffeur Theorie 1. Wettelijke eisen 1.1 De kandidaat kan aangeven wat het woord Arbo-wet betekent. 1.2 De kandidaat kan het doel van de

Nadere informatie

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013

Aluchemie Rotterdam. Module Besloten ruimten. Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 Aluchemie Rotterdam Module Besloten ruimten Jacques van Es / Leo van der Elst 17 april 2013 1 2 Een besloten ruimte is: Iedere ruimte die, onder normale omstandigheden, (grotendeels) van de omgeving is

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2

Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 februari 2015; gelet op artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b,

Nadere informatie

BINNENVAART HANDLEIDING

BINNENVAART HANDLEIDING BINNENVAART HANDLEIDING juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...03 2. HAVENNUMMERS...03 3. AFVALSTOFFENBESLUIT BINNENVAART...03 4. AANMELDEN VOOR BELADEN...04 5. AFMEREN VOOR BELADEN...05 6. BELADEN...06

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING

OVEREENKOMST VAN AANNEMING OVEREENKOMST VAN AANNEMING A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de opdrachtgever, opererend in de sector bouw en 2. naam: straat/postbus:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

ALGEMENE GEVAREN VOOR TANKER EN TERMINAL

ALGEMENE GEVAREN VOOR TANKER EN TERMINAL Hoofdstuk 4 ALGEMENE GEVAREN VOOR TANKER EN TERMINAL Dit hoofdstuk behandelt vooral de algemene gevaren aan boord van een tanker en/of op een terminal en de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 040 / RHN / 2014 Besluit tot het aanwijzen van operationele ruimte en de daar voor geldende voorschriften en beperkingen voor de ligplaatsen van de

Nadere informatie

Beleidsregel verdubbelingen op bodem-,kim- en zijbeplating van de scheepshuid van schepen voor de Rijn- en binnenvaart

Beleidsregel verdubbelingen op bodem-,kim- en zijbeplating van de scheepshuid van schepen voor de Rijn- en binnenvaart > 05 Aanvullende regels voor alle schepen > 3 : Beleidsregels Rijn, BSB en ADNR > 2001/11 : Verdubbelingen 2001/11 : - Verdubbelingen Ingangsdatum: 2001-01-06 Beleidsregel verdubbelingen op bodem-,kim-

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant s-hertogenbosch 30 Juni 2014 WATERTRUCK PROEFVAARTEN in ZO-Brabant 26 mei 2014-11 juni 2014 C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 009 / RHN / 2016 Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van

Nadere informatie

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Werkproces 1.1: Bereidt het laden, lossen en transporteren van goederen voor De medewerker havenoperaties neemt voor aanvang van zijn werkzaamheden

Nadere informatie

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOT VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOT VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOT VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN INZAKE BELASTINGEN

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Binnenvaart Toetsvorm: Schriftelijk

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Binnenvaart Toetsvorm: Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Binnenvaart Toetsvorm: Schriftelijk 6. Voorschriften voor verpakkingen, met inbegrip van IBC s en grote

Nadere informatie

Deel 7 Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de behandeling van de lading

Deel 7 Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de behandeling van de lading Deel 7 Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de behandeling van de lading HOOFDSTUK 7.2 Tankschepen 7.2.0 Algemene voorschriften 7.2.0.1 De voorschriften 7.2.0 tot en met 7.2.5 zijn van toepassing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14473 26 mei 2014 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011.

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011. Advies Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren Brussel, 19 september 2011. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 088 / RHN / 2014 Besluit tot het aanwijzen van operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Door de auditor in

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij. richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij. richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 BIJLAGEN bij richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 028 / RHN / 2015 Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van

Nadere informatie