Hoogopgeleide allochtone vrouwen coachen laaggeletterde allochtone vrouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoogopgeleide allochtone vrouwen coachen laaggeletterde allochtone vrouwen"

Transcriptie

1 Hoogopgeleide allochtone vrouwen coachen laaggeletterde allochtone vrouwen 1. Karakteristieken Voor allochtone laaggeletterde vrouwen is de stap naar een opleiding of cursus vaak groot. Hebben ze die stap eenmaal gezet, dan blijkt de kloof tussen hen en hun docenten enorm: De laatsten zijn doorgaans weliswaar zeer gemotiveerd, maar ze spreken de taal van de deelneemsters niet, en kennen de achtergronden van de deelneemsters voornamelijk van horen zeggen. Daardoor is het rendement vaak beperkt, de uitval en frustratie groot en ontstaat zelfs het beeld dat Marokkaanse vrouwen niet bereid zijn om te leren. Om deze hindernissen te overwinnen besloten drie hoogopgeleide allochtone vrijwilligsters om zeven laaggeletterde, uit hetzelfde herkomstland afkomstige vrouwen Nederlands te leren, ze te leren lezen en schrijven en ze te coachen. De eigen taal is daarbij (aanvankelijk) de instructietaal. Wat anderhalf jaar geleden begon als een vrijwilligersproject in een leegstaand pand is inmiddels uitgegroeid tot een door professionals bemande stichting, die twee trajecten verzorgt waarbij taalontwikkeling hand in hand gaat met persoonlijkheidsontwikkeling. Terwijl reguliere trajecten vaak niet vol komen, is er voor deze twee trajecten van Stichting IPI een wachtlijst van 110 vrouwen. Bovendien schoolt IPI hoogopgeleide allochtone vrouwen tot coach taalverwerving (NT2- onderwijs plus lees- en schrijfonderwijs). Voor laaggeletterde cursistes fungeren de coaches niet alleen als begeleidster en docente, maar ook als rolmodel, intermediair, consulent en adviseur. 2. Wie geven het onderwijs? Het onderwijs voor de laagopgeleide, laaggeletterde allochtone vrouwen wordt verstrekt door de allochtone vrouwen die zelf een opleiding hebben genoten, de Nederlandse taal goed beheersen, desondanks op enige afstand stonden van de arbeidsmarkt, en de training Coach Taalverwerving van Stichting IPI met succes hebben afgerond. De coaches zijn afkomstig uit dezelfde etnische groepen als de laaggeletterde allochtone vrouwen. Doordat zij dezelfde taal spreken en de achtergronden kennen, krijgt het onderwijsaanbod een meerwaarde. De linguïstische en didactische component van de training Coach Taalverwerving wordt gegeven door een NT-docente die een post-hbo-opleiding heeft gedaan. 3. Wie volgen het onderwijs? De primaire doelgroep zijn laaggeletterde Turkse en Marokkaanse vrouwen die in een achterstandspositie verkeren en weinig of geen vooropleiding hebben genoten. Een deel van deze doelgroep bestaat uit inburgeraars die eerder nooit een cursus hebben gehad. Dit deel volgt het oudkomerstraject. Het andere deel van de primaire doelgroep heeft al wel ooit een cursus educatie of een oudkomerscursus gevolgd, en wenst maatschappelijk te participeren of te gaan werken. Dit deel volgt het traject Taal en Praktijk, dat bestaat uit twee deeltrajecten: een beginnerstraject, dat wordt gevolgd door mensen die met een regulier NT2-traject weinig

2 zijn opgeschoten, en een traject voor gevorderden. De gevorderden hebben al basisonderwijs of LBO gevolgd en doen nu het huishouden of zijn uitgehuwelijkt. Zij zijn, meer dan de beginners, gericht op de arbeidsmarkt. Aan de twee trajecten voor de primaire doelgroep namen in 2005 zeven vrouwen deel, en in de eerste tien maanden van Er staan 110 vrouwen op de wachtlijst. De secundaire doelgroep zijn de allochtone vrouwen die worden opgeleid tot coach taalverwerving. In 2006 zijn er 20 coaches opgeleid. 4. Wie zijn er nog meer bij betrokken? Stichting Interculturele Participatie en Integratie (IPI), UvA (ITTA), gemeente Amsterdam, FORUM, Kerk- en Buurtwerk Oost, Stichting Doen (opbouwwerkster), basisscholen. Deelname aan de projecten Dialoog en Coach je kind. Thans vinden met ROC s en andere taalaanbieders gesprekken plaats met het oog op samenwerking. 5. Wat zijn de leerdoelen? Leerdoelen van de primaire doelgroep: - bewustwording van de eigen situatie en mogelijkheden; - participatie in de Nederlandse samenleving; - beheersing van de Nederlandse taal; - beheersing van lees- en schrijfvaardigheid. Leerdoelen van de secundaire doelgroep (de coaches-in-opleiding) vallen uiteen in twee categorieën, die overigens parallel worden gerealiseerd: enerzijds gedrags- en persoonlijkheidsontwikkeling, anderzijds didactische vaardigheden. De leerdoelen van de cursus gedrags- en persoonlijkheidsontwikkeling Turning Point zijn: - een positiever zelfbeeld krijgen en het gevoel van eigenwaarde hervinden; - oriëntatie op de Nederlandse samenleving en de eigen rol daarin; - leren een keuze te maken tussen Nederland en Marokko; - leren reflecteren op jezelf; - agogische vaardigheden (houden van een groepsgesprek). De leerdoelen van de component didactische vaardigheden zijn: - competenties ten behoeve van NT2-onderwijs; - kennis van de doelgroep. 6. Methodiekbeschrijving De cursisten stromen toe door mond-op-mond reclame, en doordat zij uit eigen beweging hun buurvrouw of familie mee naar de les nemen. Ook worden er wel wat cursisten toegeleid door de sociale dienst. Gerichte werving vindt plaats door middel van het toneelstuk De reiskosten van Rachid, waar de Marokkaanse vrouwen massaal op af komen: Zij beschouwen het als een uitje. In het

3 toneelstuk gaat een Marokkaanse vrouw, die geen Nederlands spreekt, naar de Sociaal Raadslieden om een reiskostenvergoeding voor haar zoon Rachid te vragen. De scènes in het toneelstuk zijn voor de vrouwen dermate herkenbaar, dat ze spontaan beginnen te lachen of te huilen. Die ervaring brengt velen tot het besluit om deze keer de stap naar scholing te zetten. Op dit moment is men bezig nog vier andere toneelstukken te ontwikkelen. Behalve met toneelstukken wordt er ook geworven met folders. Het onderwijs, of liever gezegd: de coaching, is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: - erkenning van de cursist en aandacht voor zijn persoon; dit impliceert onder meer dat cursisten écht naar hun mening wordt gevraagd; gebeurt dat niet, dan haken ze af, waardoor ze door de sociale dienst worden gekort op hun uitkering en dus in een vicieuze cirkel terechtkomen; - afwezigheid van dwang; - niet direct beginnen met leren lezen; - geen lesstof aanbieden die ontwikkeld is vanachter een bureau ; - veel experimenteren; - de cursisten in contact brengen met zakelijke instellingen (bureaucratie, bedrijfsleven); - de cursisten een zakelijke, prestatiegerichte instelling bijbrengen ( Schaf een agenda aan, draag geen plastic tas, draag de juiste kleding en parfum ); - gebruik van de eigen taal als instructietaal (bijvoorbeeld wanneer cursisten moeten leren hoe je een potlood vasthoudt, hoe een map werkt, of dat je van links naar rechts moet schrijven); - aandacht voor migratieproblemen; - veel ruimte voor het uitleggen van de betekenis van nieuwe woorden. De intake neemt de vorm aan van een inleidend gesprek. Na dit gesprek wordt de cursist enkele zelf ontwikkelde toetsen afgenomen. De toetsen meten deels de taalvaardigheid, deels de gedrags- en persoonlijkheidsontwikkeling. De laatste wordt getoetst aan de hand van een spinnewebmodel, waarin vier lijnen samenkomen: communicatie, opinie, initiatief en gevoel. Het spinneweb maakt deze zaken zichtbaar en dus bespreekbaar. Na de intake volgt de cursiste de drie weken durende cursus Turning Point. Door deze cursus leert zij op haar eigen gedrag te reflecteren en de eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Dit gebeurt aan de hand van de RIT-methode (Reflectie Inhoud Taal). De in de cursus gebruikte variant van deze methode is door de docenten zelf ontwikkeld en bevat tevens een instrument om de resultaten ervan te meten. Als onderdeel van de cursus Turning Point stellen coach en cursisten samen een gedragscode op. Deze bevat onder meer afspraken over lestijden, op tijd komen, enzovoort. Doordat de cursisten de gedragscode niet van buitenaf krijgen opgelegd, maar zelf participeren in het opstellen ervan, komt de verantwoordelijkheid bij henzelf te liggen en ontstaat er commitment. Ook draagt het bij aan hun emancipatie en leren zij zo in de praktijk hoe democratie in zijn werk gaat. Het opstellen van de gedragscode probeert men eerst in het Nederlands. Blijkt dat te moeilijk, dan schakelt men over op het Marokkaans.

4 Nadat ze de gedragscode hebben opgesteld, krijgen de cursisten in de klas vijf dagdelen taalverwerving. Daarbij ligt het accent op vergroting van de woordenschat, het inslijpen van communicatiepatronen, en verbetering van de spreekvaardigheid door middel van rollenspelen. Degenen die reeds gevorderd zijn en de arbeidsmarkt willen betreden, leren bovendien omgaan met de computer, oriënteren zich op de arbeidsmarkt, volgen een stage in een bedrijf, en sluiten deze af met een opdracht die behalve kennis, attitude en vakvaardigheid ook de presentatievaardigheden toetst. Het onderwijs voor de gevorderden in het traject Taal en Praktijk is competentiegericht en vraaggericht: Bepalend is een zelf ontwikkelde checklist. Ook wordt er gewerkt met sollicitatietrainingen (rollenspelen) en met een portfolio, dat de gebruikster zelf moet presenteren. In het taalonderwijs gebruikt men het lees- en schrijfpakket 7/43. Ook is er, met name ten behoeve van het traject Taal en Praktijk, veel eigen materiaal ontwikkeld. Om de spreekvaardigheid te vergroten krijgen de deelnemers cassettebandjes mee, waarop zij zichzelf inspreken en waarmee zij thuis kunnen oefenen. Fase 2 van de taaltraining omvat buitenschoolse praktijkcomponenten, zoals de opdracht om je Nederlandse buurvrouw te interviewen, en een matchingstraject dat een Marokkaanse cursiste koppelt aan een Nederlandse vrijwilligster. Deze praktijkcomponenten bevorderen zowel de spreekvaardigheid als de sociale integratie. Zij worden afgesloten met een terugkom in de klas, waarna een nieuwe buitenschoolse opdracht plaatsvindt. De laatste buitenschoolse opdracht was een kennismaking met de lokale democratie: Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen stelden de cursisten, in samenwerking met organisatieadviesbureau Twijnstra-Gudde, de Amsterdamse Agenda van de Toekomst samen. Burgemeester Cohen kwam bij hen langs om de Agenda in ontvangst te nemen. De coaching neemt de vorm aan groepsgesprekken (10 tot 13 deelnemers) en van één-op-één coachingsgesprekken. Indien nodig wordt er een apart traject schrijfvaardigheden aangeboden. De opleiding Coach Taalverwerving duurt een jaar en besteedt aandacht aan vijf deelgebieden: - de persoonlijkheidsontwikkeling van de vrouwen zelf; - competenties met betrekking tot lees- en schrijfonderwijs en NT2; - uitbreiding van de mondelinge en schriftelijke vaardigheden; - netwerkcompetenties (sociale vaardigheden, functioneren in overlegstructuren, proactieve houding, competenties als intermediair); - een stage. 7. Dwarsverbanden met andere problematieken - integratie; - emancipatie;

5 - kennismaking met de democratie. 8. Frequentie van de lessen en duur van het traject Het opleidingstraject voor de coaches en het oudkomerstraject duren elk een jaar. Het traject Taal en Praktijk duurt een half jaar, maar kan met een jaar of langer worden verlengd. De cursus Turning Point omvat zes dagdelen (wekelijks 1 dagdeel) van elk 3 uur. De taaltraining bestrijkt twintig dagdelen. 9. Leeromgeving De gebouwen waarin het onderwijs gegeven wordt, zijn klein: basisscholen en wijkcentra. Ook zijn ze dichtbij huis, want vaak zijn cursisten er pas na een jaar aan toe om te reizen. Aanvankelijk werden de cursussen alleen in Amsterdam-Centrum gegeven, thans verbreiden ze zich over de andere stadsdelen. 10. Financieringsbronnen Oranjefonds, Stichting Doen. Belangrijk hiervoor was het commitment van Stadsdeel Centrum. 11. Resultaten Coach Taalverwerving is succesvol in drieërlei opzicht: 1. Van de 16 vrouwen die tot nu toe hebben deelgenomen aan de opleiding tot Coach Taalverwerving, hebben er acht de opleiding met succes afgerond. Zij zijn zonder uitzondering doorgestroomd naar passend educatief werk met allochtone vrouwen en/of naar een passende vervolgopleiding. 2. De laaggeletterde, zeer laagopgeleide allochtone vrouwen die de primaire doelgroep vormen, volgen het onderwijs met veel inzet en enthousiasme, worden gesteund door hun partners en kinderen, en boeken succes. Er is inmiddels een wachtlijst van 110 vrouwen die zich spontaan via mond-op-mond-reclame hebben gemeld. Van het project lijkt dan ook een stevige impuls tot (zelf)emancipatie van de doelgroep uit te gaan. 3. De initiatiefneemsters en de coaches taalverwerving staan zeer open voor het uitwisselen van kennis en ervaring met derden. Zij onderhouden een website, leveren bijdragen aan conferenties, en staan open voor interviews en bezoeken van belangstellenden. De werkwijze, achtergronden en ervaringen van Coach Taalverwerving zijn een eye-opener voor veel NT2-docenten en anderen die werkzaam zijn op het terrein van onderwijs aan zeer laagopgeleide, laaggeletterde vrouwen. 12. Contactpersonen Esma Salama (voorzitter)

6 SIPI (Stichting Interculturele Participatie en Integratie) p/a Czaar Peterstraat PB Amsterdam Souad Salama (coach, ontwikkelde de methodiek) / Bronnen: Formulier voor nominatie Nationale Alfabetiseringsprijzen 2006 Staatssecretaris Bruno Bruins reikt alfabetiseringsprijzen uit. Persbericht Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappen, 8 september Website

Banketbakkerij Merba, van inpakster naar machinebediener

Banketbakkerij Merba, van inpakster naar machinebediener Banketbakkerij Merba, van inpakster naar machinebediener 1. Karakteristieken Circa 14 laaggeletterde Turkse vrouwen werken als inpakster bij Banketbakkerij Merba. De werkzaamheden van de inpaksters worden

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

2014-2015. Educatietrajecten

2014-2015. Educatietrajecten 2014-2015 Educatietrajecten Voorwoord Leren is investeren in je toekomst. Wat voor loopbaan je ook voor ogen hebt, wat je plannen ook zijn: het biedt de mogelijkheden om je toekomstdromen waar te maken.

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

Methodiekhandboek Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Methodiekhandboek Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Methodiekhandboek Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Dit handboek is een uitgave van EcoSol BV Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem Tel. 023 5430970 www.ecosol.nl

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Stichting Prago Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Inhoud Voorwoord 4 DEEL A: OVER PRAGO 1. Wat is Prago? 6 Organisatie 1.1 Ontstaan en oprichting

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices mr. dr. Hans Bosselaar drs. Mario van den Berg drs.

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Good practices in de volwasseneneducatie CINOP, s-hertogenbosch Samenstelling: Thomas Bersee, Patricia Defesche, Annelies Dickhout, Maaike Lens en Margriet Snellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Maatjesproject voor allochtone vrouwen

Maatjesproject voor allochtone vrouwen Handleiding Maatjesproject voor allochtone vrouwen Deze handleiding is een hulpmiddel voor gemeenten, en andere organisaties, die participatie van allochtone vrouwen willen bevorderen door het inzetten

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Mozes & Aäronkerk 9 oktober 2009: Gilde Amsterdam viert 25 jarig bestaan

Jaarverslag 2009. Mozes & Aäronkerk 9 oktober 2009: Gilde Amsterdam viert 25 jarig bestaan Jaarverslag 2009 Mozes & Aäronkerk 9 oktober 2009: Gilde Amsterdam viert 25 jarig bestaan Vrijwilligers van Gilde Amsterdam adviseren en begeleiden: anderstalige studenten bij het schrijven startende ondernemers

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Inhoud. Van de redactie. ...een sprekend voorbeeld... nr. 38 juli 2004

Inhoud. Van de redactie. ...een sprekend voorbeeld... nr. 38 juli 2004 nr. 38 juli 2004 Van de redactie Inhoud Vele lezers van deze nieuwsbrief zullen nu voorbereidingen treffen voor een welverdiende zomervakantie of zijn al onderweg naar verre oorden. Zij zullen pas bij

Nadere informatie

Alfa-nieuws. Jaargang 13

Alfa-nieuws. Jaargang 13 bron. Coutinho, Bussum 2010 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_alf001201001_01/colofon.php 2012 dbnl i.s.m. 1 [Nummer 1] Onder de loep Laaggeletterde doven en slechthorenden Ellen Pattenier

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie