AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE"

Transcriptie

1 AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE Vastgesteld door bestuur d.d Ondersteuningsplanraad d.d Bijlage: begroting 2016 swv VO incl. toelichting November 2015

2 AANLEIDING Vanaf 1 januari 2016 wordt het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (PrO) in het systeem van passend onderwijs ingepast. Het lwoo en het PrO zijn vormen van lichte ondersteuning in het voortgezet onderwijs. De beslissing over de best passende plek in het onderwijs wordt integraal en dichtbij de leerling gemaakt. Daardoor kan een samenhangende keuze worden gemaakt tussen alle mogelijke vormen van onderwijsondersteuning en komt de leerling op efficiënte wijze op de best passende plek in het voortgezet onderwijs terecht. De inpassing van lwoo en PrO in passend onderwijs zorgt voor twee belangrijke veranderingen: 1. De samenwerkingsverbanden VO worden verantwoordelijk voor de toewijzing van lwoo en PrO. De 16 regionale verwijzingscommissies (rvc s) worden per 1 januari 2016 opgeheven. Scholen die lwoo en PrO aanbieden vragen vanaf dat moment een ondersteuningstoewijzing voor lwoo of PrO aan bij het samenwerkingsverband. Tot 1 augustus 2018 blijven de huidige landelijke criteria voor lwoo en PrO gehandhaafd. Ook de lwoo-licenties blijven tot die tijd behouden. 2. De samenwerkingsverbanden VO worden vanaf 1 januari 2016 ook verantwoordelijk voor de ondersteuningsbudgetten van lwoo en PrO. Deze budgetten gaan deel uitmaken van het budget voor lichte ondersteuning per samenwerkingsverband. Het invoeringsproces verloopt zorgvuldig en bestaat uit drie stappen: 1. 1 januari 2016: inpassing lwoo en PrO in passend onderwijs. 2. in 2016: besluit over de verevening van de budgetten van lwoo en PrO. Als wordt besloten tot een verevening, wordt na 2016 een wetsvoorstel voorbereid augustus 2018: loslaten van de criteria lwoo en lwoo-licentie, dit wetsvoorstel wordt voorbereid. Het ministerie OCW informeert op een later moment wat er met de criteria van PrO gebeurt. De samenwerkingsverbanden mogen zelf de procedure voor de toewijzing van lwoo en PrO vormgeven. In Almere gebeurt dit zoveel mogelijk naar analogie van het proces Toeleiding naar extra ondersteuning, dat sinds 1 augustus 2014 van kracht is. In de notitie Toeleiding naar extra ondersteuning uit het ondersteuningsplan Passend Onderwijs Almere (maart 2014) staat dat: Het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring voor één van de stedelijke voorzieningen vindt plaats vanuit de directe onderwijsomgeving van de leerling. Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het vinden van een passende onderwijsplek op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling zo veel mogelijk op schoolniveau komt te liggen in overleg met ouders en daar waar mogelijk met de leerling. Integratie lwoo en PrO in passend onderwijs 2 / 10

3 Voor het samenwerkingsverband een beslissing neemt over het toewijzen van de ondersteuning voor lwoo en PrO moeten twee deskundigen, gelijk aan de besluitvorming bij een aanvraag TLV SBO, SO en VSO, advies geven. De eerste deskundige is een orthopedagoog of psycholoog werkzaam in het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van het dosisier van de leerling geeft de tweede deskundige advies over wat een passend aanbod is bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Deze tweede deskundige is een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker, een arts, of een deskundige op het terrein van vmbo en PrO. De tweede deskundige is specifiek toegevoegd voor de toewijzing van lwoo en PrO. De vmbo-lwoo/pro-deskundige heeft relevante werkervaring en kennis over de schoolsoorten vmbo en praktijkonderwijs. WETGEVING Leidend bij het opstellen van de procedure voor de Toewijzing van lwoo en PrO is nieuwe, dan wel aangepaste wetgeving: 1. Toetsbesluit 1 PO Dit besluit heeft gevolgen voor de toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs. Met de invoering van de verplichte eindtoets PO in 2015 is het schooladvies leidend geworden. Dit schooladvies brengt het bevoegd gezag van de basisschool vóór 1 maart uit. Een basisschool kan bijvoorbeeld het schooladvies vmbo met lwoo geven. Het deel met lwoo is dan geen onderdeel van het schooladvies. Het geeft alleen aan dat de school verwacht dat de leerling lwoo nodig heeft om succesvol een vmbo diploma te halen. De basisschool kan niet via het schooladvies bepalen of een leerling in aanmerking komt voor lwoo, OPDC, PrO of VSO, daar is het samenwerkingsverband VO verantwoordelijk voor. 2. Passend onderwijs 2 De zorgplicht die voortvloeit uit de Wet passend onderwijs (2014) heeft gevolgen voor de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen zijn verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste ondersteuning kan bieden, op een andere reguliere of op een speciale school. 3. De Wet van 1 april 2015 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs 3 in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs, maakt dat de samenwerkingsverbanden integraal verantwoordelijk zijn voor alle onderwijsondersteuning. 1 Zie: 2 Zie: 3 Zie: Integratie lwoo en PrO in passend onderwijs 3 / 10

4 Het samenwerkingsverband VO beslist vanaf 1 januari 2016 op aanvraag van het bevoegd gezag of de leerling op leerwegondersteunend onderwijs is aangewezen en of de leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs, de vastgestelde criteria blijven van kracht. PROCEDURE OVERGANG PO NAAR VO Met de invoering van de Wet passend onderwijs hebben scholen (PO en VO) een zorgplicht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Om dit proces bij de overgang van PO 4 naar VO zo goed mogelijk te laten verlopen hebben de scholen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere een vaste procedure opgesteld, die beschreven is in het protocol overgang Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere 5. De aanmelding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte gebeurt in schooljaar m.b.v. de applicatie Digidoor en is afhankelijk van de soort ondersteuning die de leerling nodig heeft. Dit leidt tot twee procedures in Digidoor: 1. De leerlingen die extra/specifieke ondersteuning nodig blijven hebben of dan pas moeten krijgen in de reguliere VO school (zorgleerling). Vaak hebben deze leerlingen extra ondersteuning in de basisschool in de vorm van extra instructie, meer tijd, extra materialen, aangepaste omgeving tijdens leer- en/of vrije momenten en/of extra ondersteuning door ouders. De VO school onderzoekt of zij een passend aanbod heeft. 2. De leerlingen die een extra ondersteuningsaanbod nodig hebben waarbij de afdeling Toeleiding van het samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs Almere betrokken moet zijn en besluit. Dit geldt voor leerlingen die: a. aangewezen zijn op leerweg ondersteunend onderwijs bij het vmbo (lwoo); b. geplaatst worden bij het Ortho-Pedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC); c. toelaatbaar zijn bij het Praktijk onderwijs (PrO); d. toelaatbaar zijn bij het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) waarbij gekozen wordt voor : o Cluster 1: onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking 6 o Cluster 2: onderwijs aan studenten met een auditieve of communicatieve beperking 7 o Cluster 3: onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke handicap of zeer moeilijk lerende leerlingen o Cluster 4: onderwijs aan studenten met een psychiatrische stoornis of gedragsproblemen 4 Met PO bedoelen we ook SBO en SO. 5 Zie 6 Zie: 7 Zie: Integratie lwoo en PrO in passend onderwijs 4 / 10

5 Voor deze groep leerlingen heeft de VO of de VSO school, behalve voor cluster 1 of 2, een positief besluit van het samenwerkingsverband VO Almere nodig. De aanvraagprocedure, de criteria en richtlijnen staan op de website 8 van Passend Onderwijs Almere. De afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere is verantwoordelijk voor de begeleiding van deze aanvragen en de besluitvorming. APPLICATIE DIGIDOOR In Almere wordt bij de overgang van PO naar VO gebruik gemaakt van een aantal vaste stappen met behulp van de applicatie Digidoor (zie ook de schematische weergave proces overgang van PO naar VO). Stap 1 Aan het einde van het schooljaar groep 7 geeft de basisschool na overleg met ouders ook 9 een voorlopig advies voor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in Digidoor. Voor deze leerlingen is het mogelijk een om de volgende keuze te maken: b) Extra, een leerling met extra ondersteuningsbehoefte in regulier VO. c) Lwoo, een leerling die leerweg ondersteunend onderwijs nodig heeft om het vmbo diploma te halen. d) OPDC, een leerling die maximaal 2 jaar orthopedagogische en/of orthodidactische ondersteuning nodig heeft, om na het 3 e en 4 e leerjaar, het vmbo diploma te halen. e) PrO, een leerling voor wie vaststaat dat overwegend een aanbod met orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig is, en het volgen van het onderwijs in een van de leerwegen in het vmbo al dan niet in combinatie met het volgen van lwoo of OPDC niet leidt tot het behalen van een vmbo-diploma. f) VSO cluster 3 en 4, een leerling die vanuit zijn cognitieve en/of psychiatrische beperking aangewezen is op een zwaar en zeer speciaal ondersteuningsaanbod, waarbij ambitieus inzetten op leren een uitgangspunt is. Voor cluster 1 en 2 leerlingen die niet naar het VSO gaan moet een keuze gemaakt worden uit b-e, waarbij de kans op succes leidend is. Het voorlopige advies wordt uiterlijk 3 weken voor het einde van het schooljaar ingevoerd. Dit voorlopig advies is schriftelijk vastgelegd. Indien ouders een andere zienswijze hebben staat dit in het verslag. De basisschool voegt het gespreksverslag toe in Digidoor. Stap 2 De PO school vult uiterlijk in de vierde week van het nieuwe schooljaar het onderwijskundig rapport in van Digidoor, waarin tevens de zienswijze van ouders beschreven is. De PO school bewaart de door de ouders ondertekende papieren versie. Overige relevante informatie, waaronder in ieder geval het OPP 10, de gegevens uit het 8 Zie: 9 Alle schoolverlaters worden in Digidoor ingevoerd, de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte via een andere route 10 Voor leerlingen die aangemeld worden voor lwoo is een OPP niet verplicht Integratie lwoo en PrO in passend onderwijs 5 / 10

6 LVS en de diagnostische verslagen, plaatst de school uiterlijk in de vierde week van de eindgroep in Digidoor. Voor lwoo en PrO blijft een psychologisch onderszoeksverslag met IQ gegevens (niet ouder dan 2 jaar) verplicht. Het is in schooljaar ook verplicht om bij leerlingen met een didactische achterstand op functioneringsniveau Cito te toetsen en de resultaten toe te voegen in Digidoor. Ouders en leerling kunnen hun voorkeur voor een bepaalde VO-school in het onderwijskundig rapport aangeven. Die V(S)O school wordt dan meteen betrokken bij de aanmelding. Stap 3 De afdeling Toeleiding onderzoekt bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte of het dossier in Digidoor voldoende informatie bevat, vraagt daar waar nodig om aanvullende informatie en kan besluiten of aanvullend onderzoek nodig is. Dat kan noodzakelijk zijn voor de aanvraag lwoo of PrO. Het kan zijn dat de afdeling Toeleiding contact opneemt met ouders en de PO school over de bevindingen, waarna er een aanpassing kan komen in het voorlopig schooladvies van de basisschool. Ouders kunnen door de afdeling Toeleiding op de hoogte worden gesteld of extra onderzoek noodzakelijk is. Zij worden gevraagd om toestemming te geven. De resultaten van het onderzoek worden met de ouders en de PO school gedeeld. Ten slotte blijft het verplicht om bij lwoo en PrO gebruik te maken van de vastgestelde screenings- en testinstrumenten, die jaarlijks via een ministeriële regeling worden gepubliceerd. Stap 4 De orthopedagoog of psycholoog van de voorkeur VO-school zal in het aanmeldings- of beter gezegd het onderzoekstraject het dossier behandelen en heeft als taak om als eerste deskundige te adviseren. Tijdens het overleg met de PO school wordt een advies gegeven met als doel een passend aanbod te realiseren voor de leerling. Dit advies leidt met uitzondering van extra ondersteuning in het regulier VO onderwijs (keuze b) tot een aanvraag plaatsing stedelijke voorziening bij de afdeling Toeleiding. Stap 5 Het advies en de aanvraag wordt door de PO school met, daar waar mogelijk, de ouders en de leerling besproken samen met de tweede deskundige, werkzaam bij de afdeling Toeleiding. Tijdens het Toelaatbaarheidsoverleg (TLO) kan de V(S)O school met passend aanbod op verzoek aanwezig zijn. Tijdens het overleg wordt gesproken over het passende aanbod, welke doelen en binnen welke termijn de doelen bereikt gaan worden. Dit overleg wordt vastgelegd in het verslag toelaatbaarheidsoverleg 11. Voor PrO, vmbo met lwoo geldt dat de leerlingen gedurende de hele schoolloopbaan de afgesproken ondersteuning krijgen, bij het OPDC maximaal 2 jaar. Bij het VSO wordt in 11 Zie: In overleg wordt dit opgesteld door één van de aanwezigen tijdens het overleg Integratie lwoo en PrO in passend onderwijs 6 / 10

7 principe tijdelijk 12 geplaatst, de termijn is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en binnen welke termijn de doelen behaald kunnen worden. Stap 6 De afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere besluit om de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) PrO en VSO, dan wel de aanwijzing lwoo of plaatsing OPDC toe te kennen. Ouders, de PO school en school met passend aanbod worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit. Ouders kunnen tegen het besluit een bezwaar indienen. De bezwaarprocedure 13 staat op de website van Passend Onderwijs Almere. Als ouders hun zoon/dochter voor 1 maart van het nieuwe schooljaar schriftelijk aangemeld leidt dit in principe tot een passend onderwijsaanbod V(S)O. CRITERIA LWOO EN PRO Een aanwijzing lwoo Een deel van de leerlingen in het vmbo is aangewezen op lwoo. Het lwoo is bedoeld voor leerlingen in één van de vier leerwegen binnen het vmbo. Het is geen aparte schoolsoort, maar extra ondersteuning aan de leerlingen in het vmbo. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling is aangewezen op het lwoo. In het lwoo kan niet gesproken worden over toelaatbaarheid omdat niet besloten wordt over de vraag of een leerling toelaatbaar is op een regulier vmbo. Het gaat om de vraag of een leerling afhankelijk is van extra ondersteuning om een vmbo-diploma te kunnen halen. De bepaling is dan ook niet voorwaardelijk voor de inschrijving op de vmbo-school, maar is wel voorwaardelijk voor het ontvangen van de lwoo-bekostiging. Het geldt voor een leerling die: een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 75 tot en met 90, en een leerachterstand heeft op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Tenminste één van deze domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand is gelegen binnen de bandbreedte van 25% tot 50% of een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 91 tot en met 120, en een leerachterstand heeft op ten minste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Ten minste één van deze domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand is gelegen binnen de bandbreedte van 25% tot 50% en een sociaal-emotionele problematiek heeft. 12 Met uitzondering van de ernstig meervoudig beperkte leerlingen. Zzij hebben recht op een TLV gedurende de hele schoolloopbaan. 13 Zie: Integratie lwoo en PrO in passend onderwijs 7 / 10

8 Het toelaatbaar verklaren van leerlingen bij het PrO Leerlingen van wie niet verwacht kan worden dat ze een vmbo-diploma kunnen halen, kunnen terecht op het PrO. Het PrO is in tegenstelling tot lwoo een zelfstandige schoolsoort. PrO is onderwijs voor leerlingen voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering is geboden, en het volgen van het onderwijs in een van de leerwegen in het vmbo al dan niet in combinatie met het volgen van lwoo niet leidt tot het behalen van een vmbo-diploma. Het curriculum van het PrO bestaat uit aangepast theoretisch onderwijs, persoonlijkheidsvorming en het aanleren van sociale vaardigheden. Het curriculum van het PrO wordt zo veel mogelijk op basis van de kerndoelen verzorgd en is erop gericht zoveel mogelijk leerlingen het referentieniveau 1F Nederlandse taal en rekenen te laten behalen. PrO bereidt de leerling voor op functies binnen de regionale arbeidsmarkt op een niveau dat ligt onder het niveau van de assistentopleiding in het mbo. Het geldt voor een leerling die: een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte van 55 tot en met 80 een leerachterstand heeft op ten minste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Ten minste één van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand gelijk is aan of groter is dan 50%. Voor een leerling die, wat intelligentiequotiënt of leerachterstand betreft, voldoet aan de vereisten voor toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs en die, wat de overige vereisten betreft, voldoet aan de vereisten om aangewezen te zijn op het leerwegondersteunend onderwijs, kan toelaatbaar worden verklaard tot het praktijkonderwijs of aangewezen worden op het leerwegondersteunend onderwijs, afhankelijk van de door het bevoegd gezag gegeven motivering. De toelaatbaarheidsverklaring is een voorwaarde om een leerling in te mogen schrijven bij het PrO. GRENSVERKEER EN VERHUIZING De ondersteuningstoewijzing voor lwoo en PrO is landelijk geldig, net zoals in het V(S)O. Heeft een leerling van een samenwerkingsverband VO een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor PrO gekregen, dan kan hij hiermee ook toegelaten worden op een PrO-school in een ander samenwerkingsverband. De ondersteuningstoewijzing voor lwoo en PrO wordt bekostigd door het samenwerkingsverband waar de leerling op dat moment naar school gaat, zowel bij grensverkeer als bij verhuizing van woonplaats. Dat is nu zo en dat zal ook in de toekomst zo blijven. In de historische budgetten waarop de budgetten lwoo en PrO van samenwerkingsverbanden zijn gebaseerd, is met dit grensverkeer rekening gehouden. Samenwerkingsverbanden kunnen onderling afspraken maken over het verzorgen en betalen van extra ondersteuning in een ander samenwerkingsverband. Integratie lwoo en PrO in passend onderwijs 8 / 10

9 ONTWIKKELGROEP De ontwikkelgroep blijft tijdens het schooljaar actief om de implementatie te volgen, te evalueren en daar waar nodig bij te stellen. De leden van ontwikkelgroep zijn vertegenwoordigers uit het PO en VO met medewerkers van de afdeling Toeleiding. PO VO afd. Toeleiding OPR Marcelien Unema Astrid Jacobs Ellen Vogelvang Barbara Gubbels Tineke Hoving Bart Steur Brechtje Dantuma Paul Soedarso Jelly Frijlink Gezina Topper Elisabeth Verschut Karel Vogel Integratie lwoo en PrO in passend onderwijs 9 / 10

10 Schematische weergave proces overgang van PO naar VO

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn na de overstap in het voortgezet

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Werkwijze bij aanvragen voor aanwijzing leerwegondersteuning en toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs schooljaar

Werkwijze bij aanvragen voor aanwijzing leerwegondersteuning en toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs schooljaar Pagina 1 van 6 Werkwijze bij aanvragen voor aanwijzing leerwegondersteuning en toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Per 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Addendum lwoo en pro aan het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal

Addendum lwoo en pro aan het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal Van: Anika Linger, coördinator SWV 25-11 versie 3, 28 oktober 2015 Addendum lwoo en pro aan het Schoolondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal Integratie

Nadere informatie

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs

Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Wetsvoorstel 22 juli 2014 Wat gaat er veranderen? In het regeerakkoord is aangekondigd dat ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan. Integratie LWOO en Pro in Passend Onderwijs. Versie 4 juni 2015 na bestuursoverleg

Aanvulling op het ondersteuningsplan. Integratie LWOO en Pro in Passend Onderwijs. Versie 4 juni 2015 na bestuursoverleg Aanvulling op het ondersteuningsplan. Integratie LWOO en Pro in Passend Onderwijs Versie 4 juni 2015 na bestuursoverleg Inleiding Door de integratie van LWOO en Pro binnen passend onderwijs, dient het

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND MARJA VAN LEEUWEN HANNIE SMOLDERS 13 OKTOBER 2016 PROGRAMMA Passend onderwijs, algemeen Passend onderwijs in Helmond-Peelland VO Van po naar vo - Leerwegondersteunend

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 3 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 23 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Protocol overgang. Onderwijs Almere. Overgang. MBO naar HBO. Overgang Voortgezet. Onderwijs. naar MBO. Overgang. Primair naar Voortgezet.

Protocol overgang. Onderwijs Almere. Overgang. MBO naar HBO. Overgang Voortgezet. Onderwijs. naar MBO. Overgang. Primair naar Voortgezet. Overgang MBO naar HBO Overgang Voortgezet Onderwijs naar MBO Overgang Primair naar Voortgezet Onderwijs Overgang Voorschool naar Vroegschool Protocol overgang Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere 1

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2016-2017 Passend onderwijs & LWOO-PrO (1) RVC blijft in functie tot 1 januari 2016 Samenwerkingsverband / CTO gaat vanaf 1 januari 2016 lwoo- en pro-gelden

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het onderbrengen van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs Voorstel van wet Allen,

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2015 PO VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Eindtoets & Overgang PO-VO.

Eindtoets & Overgang PO-VO. Eindtoets & Overgang PO-VO Welkom Aanwezige organisaties IEP toets Route 8 Centrale Eindtoets Programma Doel en functie van bijeenkomst Korte terugblik op schooljaar 2014-2015 Verduidelijking rondom (nieuwe)

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO, VO, SBO & (V)SO Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband Deze kwaliteitskaart bevat de belangrijkste informatie rond toewijzing en leerlingstromen

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx); Besluit van tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Bekostigingsbesluit WVO en de intrekking van het Besluit RVC's en regionaal zorgbudget in verband met de integratie van het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Ondersteuningsplan. De Integratie lwoo en pro in passend onderwijs. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Juni Samenwerkingsverband VO

Ondersteuningsplan. De Integratie lwoo en pro in passend onderwijs. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Juni Samenwerkingsverband VO Samenwerkingsverband VO REGIO UTRECHT WEST Ondersteuningsplan lwoo en pro De Integratie lwoo en pro in passend onderwijs Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West Juni 2015 Dit document

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Aanvulling Ondersteuningsplan Inpassing lwoo en pro

Aanvulling Ondersteuningsplan Inpassing lwoo en pro Aanvulling Ondersteuningsplan 2015-2018 Inpassing lwoo en pro Aanvulling op het ondersteuningsplan 2015-2018 Vastgesteld: 02-12-2015 Inleiding Per 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs?

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) Wat zijn de criteria voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs? Procedures - Plaatsing LWOO en praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen die op zichzelf wel een diploma in een van de leerwegen van het VMBO kunnen halen, maar

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER VERLENGING TLV (Aanvraag bij verlenging Toelaatbaarheidsverklaring van een leerling in het VSO) VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

NA DE TWEERN SCHOOLVERLATERS - INFORMATIE-BOEKJE VOOR OUDER(S) / VERZORGER(S) SBO DE TWEERN

NA DE TWEERN SCHOOLVERLATERS - INFORMATIE-BOEKJE VOOR OUDER(S) / VERZORGER(S) SBO DE TWEERN NA DE TWEERN? SCHOOLVERLATERS INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDER(S) / VERZORGER(S) SBO DE TWEERN 20142015 PROCEDURE SCHOOLVERLATING 20142015 WIE ZIJN SCHOOLVERLATER In ons huidige schooljaar 20142015 komen alle

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Handreiking. LWOO en PrO in Passend Onderwijs. Riemer Poortstra December 2014

Handreiking. LWOO en PrO in Passend Onderwijs. Riemer Poortstra December 2014 Handreiking LWOO en PrO in Passend Onderwijs Riemer Poortstra December 2014 In de komende jaren worden LWOO en PrO geleidelijk ingepast in de systematiek van passend onderwijs. Voor alle VO-scholen en

Nadere informatie

Effectief en klantvriendelijk indiceren voor leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Eemland

Effectief en klantvriendelijk indiceren voor leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Eemland Naar nieuwe regie Effectief en klantvriendelijk indiceren voor leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Eemland Aanleiding Sommige leerlingen kunnen het niveau van VMBO goed aan, maar hebben

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs ROUTEKAART leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs - Lwoo en pro uitleg -Toetsinstrumenten - Procedure 2016-2017 - Aandachtspunten voor PO - Centrale toetsing 1 1. Omschrijving leerwegondersteunend

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Protocol overgang PO naar VO Almere

Protocol overgang PO naar VO Almere Protocol overgang PO naar VO Almere Almere, februari 2017 INLEIDING Deze brochure is ter informatie verzonden aan alle basisscholen, speciale basisscholen en voortgezet onderwijsscholen in Almere. De brochure

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Procedure aanvraag Lwoo/PrO Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Aanmelding in het voortgezet onderwijs PO/VO Pré-advies bij ODC omtrent passend

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden voor praktijkonderwijs (PrO) swv VO Zuid-Kennemerland VO Claudia Stet 11 mei Met dank aan: Jenny Looman Lex Batstra

Nieuwe mogelijkheden voor praktijkonderwijs (PrO) swv VO Zuid-Kennemerland VO Claudia Stet 11 mei Met dank aan: Jenny Looman Lex Batstra Nieuwe mogelijkheden voor praktijkonderwijs (PrO) swv VO Zuid-Kennemerland VO 27-05 Claudia Stet 11 mei 2015 Met dank aan: Jenny Looman Lex Batstra Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. De regelgeving 3 2.1.

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Protocol ondersteuningstoewijzing 1 mei 2016 Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs heeft een regionaal samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder Wijzigingen overgang PO-VO Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder 1 Inhoud Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht i.r.t. overgang po-vo

Nadere informatie

Stap 3: Voortgezet onderwijs meldt de leerlingen uiterlijk vrijdag 7 april 2017 aan bij Fultura voor NIO-onderzoek.

Stap 3: Voortgezet onderwijs meldt de leerlingen uiterlijk vrijdag 7 april 2017 aan bij Fultura voor NIO-onderzoek. Lwoo/pro-procedure 2016 2017 (voor aanmelding 2017-2018) Stap 1: De basisschool adviseert middels de Friese Plaatsingswijzer het niveau vmbo met lwoo. Bij bespreekprofielen kan er ook praktijkonderwijs

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Toelating tot het voortgezet onderwijs

Toelating tot het voortgezet onderwijs Toelating tot het voortgezet onderwijs Inhoud Inleiding 1 Het Toetsbesluit po en toelating tot het vo 1.1 Schooladvies is leidend 1.2 Score eindtoets tweede gegeven 1.3 Geen extra toetsen, tenzij 1.4 Schooladvies

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de 1 bij de aanmelding op een schriftelijk hebben

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 april 2013 Betreft Hoofdlijnenbrief lwoo en pro

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 april 2013 Betreft Hoofdlijnenbrief lwoo en pro a 1 Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft Hoofdlijnenbrief lwoo en pro In deze hoofdlijnenbrief informeer ik u over de in het regeerakkoord aangekondigde

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Toeleiding naar extra ondersteuning

Toeleiding naar extra ondersteuning Toeleiding naar extra ondersteuning Herziene versie augustus 2016 Almere, 30 september 2016, Vastgesteld door het bestuur op 25 oktober 2016 Bronnenboek ondersteuningsplan PO en VO 24-01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOELAATBAARHEID SWVVO LELYSTAD 2403 JAARVERSLAG

COMMISSIE VAN TOELAATBAARHEID SWVVO LELYSTAD 2403 JAARVERSLAG COMMISSIE VAN TOELAATBAARHEID SWVVO LELYSTAD 2403 JAARVERSLAG 2015 2016 1 2 Inhoud INLEIDING... 4 Passend onderwijs in het kort... 4 Samenwerkingsverband SWVVO Lelystad 2403... 4 Proces indicatiestelling

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

Aanvulling op het Ondersteuningsplan 2015 2019 inzake LWOO en PrO Voor het kalenderjaar 2016

Aanvulling op het Ondersteuningsplan 2015 2019 inzake LWOO en PrO Voor het kalenderjaar 2016 Aanvulling op het Ondersteuningsplan 2015 2019 inzake LWOO en PrO Voor het kalenderjaar 2016 Vastgestelddoorhetalgem eenbestuurd.d.8 decem ber2015 Instem m ing doordeo P R d.d.8 decem ber2015 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO)

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) Informatie voor ouders/aanmelding schooljaar 2015-2016 De scholen binnen de Meierij maken het onderwijs passend, ook voor leerlingen met

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport 2017-2018 Onderwijskundig Rapport Advies & Inlichtingenformulier voor het Voortgezet Onderwijs Naam Leerling: Woonplaats: 1 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Tussenvoegsel Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Uitkomsten enquête onder psychologen en pedagogen werkzaam in het onderwijs

Uitkomsten enquête onder psychologen en pedagogen werkzaam in het onderwijs Uitkomsten enquête onder psychologen en pedagogen werkzaam in het onderwijs copyright: NIP/NVO 1 Voorwoord In de zomer van 2016 is een zeer uitgebreide online enquête uitgezet onder leden van het Nederlands

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie