Algemene Voorwaarden voor opleidingen, trainingen en coachings door MMI, KvK , gevestigd te Delden (versie februari 2015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden voor opleidingen, trainingen en coachings door MMI, KvK 54813697, gevestigd te Delden (versie februari 2015)"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden voor opleidingen, trainingen en coachings door MMI, KvK , gevestigd te Delden (versie februari 2015) Artikel 1: Algemeen a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens het MatriXmethode Instituut (hierna genoemd MMI) verzorgde trainingen, opleidingen en coachings. b. Andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MMI en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. c. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als partijen dat voor de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 2: Inschrijving a. Door inschrijving of opgave aanvaardt de opdrachtgever/deelnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Opleiding/training: b. Inschrijven voor een training of opleiding gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. c. MMI bevestigt per separaat de inschrijving. MMI houdt het recht voor een inschrijving binnen vijf werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever/deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren. d. Er is een maximaal aantal deelnemers, wanneer dit maximum aantal bereikt is en u niet meer deel kunt nemen aan de training of opleiding, wordt een alternatieve datum geboden, zie ook artikel 7. e. De afspraak wordt per bevestigd, waarbij een intakeformulier en informed consent is bijgevoegd. f. De afspraak voor een coaching is definitief, wanneer het intakeformulier ingevuld retour is gezonden en per akkoord is gegeven voor het informed consent. Artikel 3. Toelatingseisen a. De deelnemer voor de 5-daagse Opleiding tot gecertificeerd MatriXcoach moet bij inschrijving aantonen dat deze werkzaam is als professional in het werkveld van onderwijs, hulpverlening en/of gezondheidszorg en over een HBO werk- of denkniveau beschikt. b. HBO werk- en denkniveau is aanwezig indien succesvol een HBO-opleiding is afgerond en gedurende langere tijd werk wordt uitgevoerd op HBO-niveau. c. Wanneer geen geldig opleidingscertificaat is behaald op HBO-niveau zullen de werkervaring en kwaliteiten van de betreffende persoon zodanig moeten zijn dat sprake is van werkervaring op HBO-niveau. waarbij: 1. de functie zelfstandig wordt uitgevoerd. 2. daarnaast ideeën over de uitvoering van de functie kunnen worden ingebracht.

2 3. proactief gedrag wordt vertoond. 4. een behoorlijk analytisch vermogen aanwezig is. 5. men snel overzicht heeft over hoe de eigen functie en taken aansluiten bij andere personen of afdelingen, binnen en buiten de organisatie. 6. men zowel breed als diep ontwikkeld is zoals specialistische kennis op een bepaald vakgebied of kennis van een branche. 7. men goed op de hoogte is van belangrijke ontwikkelingen op het vakgebied en/of de branche. 8. men in de breedte ontwikkeld is en beschikt over goede schriftelijke, mondelinge en presentatie-vaardigheden. 9. men goed met anderen samen kan werken en de kennis en vaardigheden van anderen kan inschatten en waarderen. 10. een goede algemene ontwikkeling aanwezig is en men zich bewust is van wat er speelt in de maatschappij, regelmatig de krant leest en zich in sociaal opzicht met HBO'ers en academici kan verhouden en meten. Artikel 4: Opleiding, training en coaching. a. MMI spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de training of opleiding en/of coaching. b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever/deelnemer; nimmer een resultaatverplichting. c. MMI behoudt zich het recht voor de locatie voor de opleiding te veranderen binnen een straal van 10 kilometer en om, in het geval van onvoldoende inschrijvingen, een training of opleiding geen doorgang te laten vinden. MMI zal de opdrachtgever/deelnemer daarover tijdig informeren doch uiterlijk 1 week voor aanvang. d. Coaching wordt enkel aangeboden als een speciale dienst. Afspraken daaromtrent zoals datum, tijd, plaats en tarief worden van te voren gemaakt. Artikel 5: Betalingsvoorwaarden a. Het training- en opleidingsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. MMI verzendt daartoe (uitsluitend per ) een factuur (als pdf-bestand) met alle betaaldata. b. Alleen voor de Opleiding tot Gecertificeerd MatriXcoach is een aanbetaling vereist van 20% van de totale som. Na ontvangst van deze aanbetaling is de inschrijving definitief. De aanbetaling dient binnen 2 weken na de factuurdatum voldaan te zijn. De gehele factuur dient 2 weken voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. c. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt MMI zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname hetgeen niet onverlet laat de verplichting tot betaling van de totale som. d. Bij wanbetaling wordt de factuur uit handen gegeven aan ons incassobureau, waarbij alle kosten zoals renteverlies, incassokosten en (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer komen. e. Opdrachtgever/deelnemer ontvangt van opdrachtnemer een mailbevestiging met daarin opgenomen de afgesproken training- of opleidingsdata met tijden en locatie.

3 f. Bij verzuimde lessen zoals genoemd in artikel 7f, worden de kosten in rekening gebracht. Dit zijn de administratieve kosten ad 35,- (ex BTW), verhoogd met het vergaderarrangement voor één persoon als die kosten bij het MMI in rekening worden gebracht door de trainingslocatie. g. Het overeengekomen tarief bij e-coaching dient binnen 8 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Betreft het een e-coaching voor iemand, die niet in Nederland woonachtig is, wordt een factuur gestuurd die voor de coaching voldaan dient te zijn. h. Bij wanbetaling wordt de factuur uit handen gegeven aan ons incassobureau, waarbij alle kosten zoals renteverlies, incassokosten en (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer komen.. Artikel 6: Duur en beëindiging van de overeenkomst a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de training, opleiding of coaching tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. b. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen. c. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd. d. De deelnemer, die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training of opleiding wordt bemoeilijkt, kan door MMI van de training of opleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd tot reclamatie van vergoeding van de schade, waaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan. Artikel 7: Afspraken verzetten, annulering en wijziging Opleiding/training: a. Indien door omstandigheden een bepaalde training of opleiding onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal MMI trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training of opleiding. Indien een vervanging niet mogelijk is en MMI de training of opleiding annuleert zal MMI het trainingsgeld restitueren aan de opdrachtgever/deelnemer. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid van MMI is uitgesloten. b. Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de training of opleiding worden geannuleerd zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. c. Indien een training binnen een termijn van 7-30 dagen wordt geannuleerd, blijft 50% van het training- of opleidingsbedrag verschuldigd. d. Indien een training of opleiding binnen 7 dagen voor aanvang van de training door de deelnemer wordt geannuleerd, of indien de deelnemer niet komt opdagen, blijft 100% van het training- of opleidingsbedrag verschuldigd.

4 e. Indien deelname aan de opleiding op verzoek van de deelnemer, binnen twee weken voor aanvang van de opleiding, wordt verzet naar één van de andere opleidingen, dan wordt een bedrag van 35,-- (ex BTW) voor administratieve kosten in rekening gebracht. f. Bij overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, wordt in overleg de training of opleiding geannuleerd of doorgeschoven naar een andere datum. g. Voor verzuimde lessen of nascholingsdagen vindt geen restitutie plaats. Mits mogelijk binnen de programmering, wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld verzuimde lessen in te halen. Het is gewenst dat de deelnemer, indien hij/zij door overmacht niet aanwezig kan zijn, dit voor aanvang van de lesdag/ nascholing schriftelijk of telefonisch kenbaar maakt. h. Bij afzeggingen van individuele coachingssessies door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, wordt 50% van de kosten voor de betreffende sessie in rekening gebracht bij de opdrachtgever. i. In geval van overmacht en bij tijdige afmelding (d.w.z. minimaal 24 uur tevoren) wordt een nieuwe afspraak ingepland en worden opdrachtgever geen extra kosten in rekening gebracht. Artikel 8: Uitreiken certificaten en deelname bewijzen a. Een certificaat van de 5-daagse Opleiding tot gecertificeerd MatriXcoach zal worden uitgereikt indien door Ingrid Stoop is vastgesteld dat de deelnemer voldoende competenties bezit om te coachen met de MatriXmethode. De competenties worden getoetst aan vastgestelde beoordelingscriteria die bij aanvang van de opleiding aan de deelnemer worden overhandigd. b. Een certificaat voor de ééndaagse trainingen alsook maatwerktrainingen zal worden uitgereikt indien door Ingrid Stoop is vastgesteld dat de deelnemer voldoende competenties bezit om te coachen met de MatriXmethode voor de specifieke deelgebieden. De competenties zullen worden beoordeeld tijdens het uitvoeren van de oefeningen gedurende de opleiding en/of training en/of nascholingsdag. Indien de deelnemer niet of onvoldoende voldoet aan deze criteria zal de deelnemer hier een terugkoppeling van krijgen van Ingrid Stoop tijdens de opleiding en/of nascholingsdag. c. Indien de deelnemer niet competent blijkt na toetsing op deze beoordelingscriteria, zal geen certificaat worden uitgereikt en zullen met de deelnemer aanvullende afspraken worden gemaakt om alsnog het certificaat te kunnen behalen. d. Jaarlijks dient de geldigheid van het certificaat te worden verlengd door deel te nemen aan en toetsing op een door het MMI georganiseerde nascholingsdag. e. Certificaten worden uitsluitend door Ingrid Stoop uitgereikt. Bij het niet behalen van een certificaat is geen verweer mogelijk. Artikel 9: Aansprakelijkheid a. Met het geven van de training of opleiding aanvaardt MMI een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door MMI geleverde training en opleiding de uiterste zorg wordt betracht, kan MMI de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten.

5 b. MMI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden. c. MMI sluit iedere aansprakelijkheid uit voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten, door welke oorzaak dan ook tijdens een training ontstaan behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld. d. Aan informatie op en andere online platforms of websites waarop uitingen van MMI zijn vermeld aangaande training, opleiding en coaching kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt MMI zich het recht voor het trainingprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen. e. MMI is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na de opleiding met de opgedane kennis doet. Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud/auteursrecht a. MMI behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. b. Alle door MMI aan de deelnemer verstrekte stukken zoals brochures, opleidingsmaterialen, handboeken, sheets, syllabi en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van MMI worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden worden gebracht. c. Het is de deelnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van het MMI de lesstof en verstrekte documentatie te gebruiken binnen een eigen ontwikkelde methode. d. Het is de deelnemer niet toegestaan om de naam MatriXmethode of MatriXcoach of welke daarvan afgeleide naam of combinatie te gebruiken in een domeinnaam, URL, handelsnaam of praktijknaam. e. De MatriXmethode mag alleen op communicatie-uitingen zoals folders, websites e.d. worden gebruikt na het verkrijgen van het certificaat Gecertificeerd MatriXcoach. f. Deelnemers aan de Opleiding tot gecertificeerd MatriXcoach zijn enkel gerechtigd korte workshops van maximaal één dag te geven aan kinderen of volwassenen over onderdelen (hoofd opruimen, leren HOE te leren, angst oplossen, emotionele problemen oplossen of psychosomatische klachten oplossen) met de MatriXmethode. Volwassenen, die deze workshop volgen, mogen nimmer uitdragen dat zij werken met de MatriXmethode. g. Ziet de deelnemer af van de in artikel 8d genoemde nascholingsdag dan moet de deelnemer toestemming vragen aan het MMI om de MatriXmethode in zijn/haar communicatie-uitingen te mogen blijven voeren. h. Het maken van geluidsopnames tijdens een opleiding is niet toegestaan. i. Foto- en filmopnamen: het maken van beeldopnames tijdens een opleiding is alleen op bepaalde tijden toegestaan. Dit materiaal is eigendom van MMI. MMI heeft het recht dit materiaal voor eigen (communicatie) doeleinden te gebruiken. Voor verdere informatie kan voorafgaand aan de opleiding contact opgenomen worden met het secretariaat.

6 Artikel 11: Schildje en Logo Gecertificeerd MatriXcoach behorend bij de 5- daagse Opleiding tot Gecertificeerd MatriXcoach a. De deelnemer mag zolang hij/zij Gecertificeerd MatriXcoach is het logo en schildje voeren van Gecertificeerd MatriXcoach zolang het certificaat geldig is. b. Indien het certificaat niet meer geldig is, zal de deelnemer het schildje vernietigen. Tevens dient het logo op alle communicatie-uitingen (website, briefpapier, factuur, brochures e.d.) verwijderd te worden. Artikel 12: Toepasselijkheid en geschillen a. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door MMI geleverde training, opleiding of coaching dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan MMI kenbaar worden gemaakt per mail aan matrixmethodeinstituut.nl. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben. b. De ingediende klacht wordt intern het MMI binnen 2 werkdagen opgepakt en de klager ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. c. De klager zal binnen 5 werkdagen na datum van de schriftelijke bevestiging uitspraak krijgen over de klacht. d. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden die geldig was ten tijde van het tot stand komen van de opdracht. e. Op geschillen tussen MMI en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Leveringsvoorwaarden Parnasos, KvK 62370324, gevestigd te Peperga

Algemene Leveringsvoorwaarden Parnasos, KvK 62370324, gevestigd te Peperga Algemene Leveringsvoorwaarden Parnasos, KvK 62370324, gevestigd te Peperga 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Opleiding Dienstbaar Leiderschap

Opleiding Dienstbaar Leiderschap Opleiding Dienstbaar Leiderschap Opleidingsvoorwaarden 2014 Symbool Ontwikkelingsprocessen, Apeldoorn Opleidingsvoorwaarden Behorende bij de onderwijsovereenkomst opleiding Dienstbaar Leiderschap. Dit

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding.

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Toepasselijkheid. -Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Burnoutherstel Outplacement Re-integratie Loopbaanbegeleiding Personal Coaching Familie-, Organisatie- en Loopbaanopstellingen Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014

Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014 Pagina 1 van 8 Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014 Artikel 1 Definities a. Opdrachtnemer:,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.emdropleidingen.nl Versie juli 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1, Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: BeSlim, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

clubpt is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training, sport-

clubpt is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training, sport- ALGEMENE VOORWAARDEN clubpt; ingeschreven bij K.v.K. te Eindhoven onder nummer: 58769811. clubpt is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training, sport- /bewegingsactiviteiten

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nwdijk gevestigd te Almere KvK nr: 52581160 Gooi-, Eem-, en Flevoland versie 1.0 14-04-2011

Algemene voorwaarden Nwdijk gevestigd te Almere KvK nr: 52581160 Gooi-, Eem-, en Flevoland versie 1.0 14-04-2011 Algemene voorwaarden Nwdijk gevestigd te Almere KvK nr: 52581160 Gooi-, Eem-, en Flevoland versie 1.0 14-04-2011 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities opdrachtgever opdracht cursus(sen) cursist aanmelding cursusdag lesgeld

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities opdrachtgever opdracht cursus(sen) cursist aanmelding cursusdag lesgeld 4) 373 09 77 ING bank 66.93.30.116 IBAN: NL74 INGB 69 3301 166500 AA NIJMEGEN F (0 378 06 47 KvK Centraal Gelderland 10146208 BIC: INGBNL2A Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Commitment

Nadere informatie

Cursusvoorwaarden open inschrijving

Cursusvoorwaarden open inschrijving Schmitz Enterprise Architecture Balatonmeerlaan 27 1060 RD Amsterdam 06 22 574 315 info@schmitzenterprisearchitecture.nl www.schmitzenterprisearchitecture.nl KVK 60414154 Cursusvoorwaarden open inschrijving

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Pepijn van Afferen Personal Training. Opgemaakt januari 2014. Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden FWG Bedrijf BV Stichting FWG Lunettenbaan 59 3524 GA Utrecht Postbus 85266 3508 AG Utrecht T 030-2669 400 F 030-2669 401 FWG Bedrijf BV: BTW-nr: 81.43.74.025.B.01 / IBAN NL67 FVLB

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IJlan

Algemene Voorwaarden van IJlan Algemene Voorwaarden van IJlan Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie