- concept bedoeld voor discussiedoeleinden - REFERENTIEMODEL STATUTEN VOOR EEN STICHTING GERICHT OP KINDEROPVANG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- concept bedoeld voor discussiedoeleinden - REFERENTIEMODEL STATUTEN VOOR EEN STICHTING GERICHT OP KINDEROPVANG"

Transcriptie

1 SL/AM/ concept bedoeld voor discussiedoeleinden - REFERENTIEMODEL STATUTEN VOOR EEN STICHTING GERICHT OP KINDEROPVANG Dit model is bedoeld als een voorbeeld, als vertrekpunt om te komen tot nieuwe statuten van de kinderopvangorganisatie. Dit model is opgesteld naar analogie van het Raad van Toezicht model als opgenomen in en met inachtneming van de Governance Code Kinderopvang In de kantlijn is weergegeven op welk uitgangspunt, zoals cursief verwoord in de Governance Code Kinderopvang 2009, danwel de uit de uitgangspunten voortvloeiende 'best practicebepaling(en)' ("b.p.") uit de Governance Code Kinderopvang 2009, de betreffende statutaire bepaling is gebaseerd. De bepalingen uit de Governance Code Kinderopvang 2009 die niet in dit referentiemodel zijn verwerkt, kunnen ook in een reglement worden opgenomen. N.B. de artikelverwijzingen zijn gearceerd zodat bij eventuele wijzigingen/vernummeringen dit ook eenvoudig kan worden doorgevoerd in de overige artikelen van de statuten. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; b. Directie: het orgaan dat belast is met het besturen van de Stichting; c. Directeur-bestuurder: de bestuurder van de Stichting; d. Raad van Toezicht:het orgaan dat belast is met het integraal toezicht te houden op het beleid van de Directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de Stichting; e. schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de Stichting bekend is gemaakt; f. Stichting: de stichting:, gevestigd te. 2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. 3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. Naam en zetel Artikel 2 CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 1

2 1. De Stichting bedoeld in deze statuten draagt de naam: Stichting. 2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente. Doel en Grondslag Artikel 3 1. De Stichting heeft als hoofddoel:het voorzien in kinderopvang en al hetgeen daarmee verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 2. De Stichting heeft als afgeleide doelen al hetgeen in artikel 4 van deze statuten wordt opgesomd over de doelrealisatie. Doelrealisatie Artikel 4 De Stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel door: a. het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer maatschappelijke instellingen op het gebied van kinderopvang en van organisaties of voorzieningen die voor de kinderopvang op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn; b. het centraal stellen van de kinderen (en ouders) en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij opvang onder andere door het scheppen van een gunstig opvangklimaat; c. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de opvang beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; d. het wat de opvang betreft voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen; e. het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de opvang; f. het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers; *** Optie: toevoegen algemene holdingdoelstelling *** [g. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken; h. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; i. het (doen) ontwikkelen van een gemeenschappelijk financieel beleid en het bewaken van de financiële continuïteit van de Stichting en de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert; j. het in algemene zin (doen) ontwikkelen van beleid ten behoeve van de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert en het behartigen van belangen en het verrichten van andere diensten om de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert te ondersteunen en te faciliteren; k. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling; CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 2

3 l. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de Stichting of rechtspersonen waarover de Stichting het beheer en/of bestuur voert;] alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Geldmiddelen Artikel 5 1. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: a. het bij het in leven roepen van de Stichting afgezonderd kapitaal; b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting; c. revenuen van eigendommen die aan de Stichting toebehoren; d. schenkingen, legaten en erfstellingen; e. opbrengsten van belegde middelen; f. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn; g. alle andere wettige baten en inkomsten. 2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Bestuursstructuur Artikel 6 1 De Stichting kent als organen in de bestuursstructuur: a. de Raad van Toezicht, die toeziet op het besturen door de Directeurbestuurder; b. de Directie, die de Stichting bestuurt. Indien en voor zover de Directie uit één persoon bestaat, wordt deze persoon aangeduid met de term "Directeur-bestuurder". ***optie [In plaats van voor de term "Directie" en "Directeur-bestuurder" kan ook voor de term "Bestuur" en "bestuurders", worden gekozen.] N.B. Naast het "Raad van Toezicht model" is het ook mogelijk de structuur van de kinderopvangorganisatie in te richten via het "one tier model" of "Angelsaksische model", waarbij sprake is van één orgaan, bestaande uit uitvoerende bestuurders (executives) en toezichthoudende bestuurders (non executives). 2. De Stichting kent voorts: a. de Ondernemingsraad; b. de Ouderraad of oudercommissie. 3. De Ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de Wet op de Ondernemingsraden toegekend worden, alsmede de bevoegdheden als bedoeld in deze statuten. 4. Aan de oudercommissie komen de in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen - dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet - genoemde bevoegdheden toe ten aanzien van de door de Stichting in stand gehouden kindercentra. CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 3

4 Raad van Toezicht; omvang, samenstelling, benoeming; bezoldiging Artikel 7 b.p De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal *** optie: [drie en maximaal vijf OF vijf en maximaal zeven] natuurlijke personen. De omvang wordt binnen die grenzen door de Raad van Toezicht vastgesteld. Wordt het feitelijke aantal leden minder dan *** optie [drie OF vijf], dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden, onder de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. b.p De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van affiniteit met de kinderopvang en van algemeen Bestuurlijke kwaliteiten, van onafhankelijkheid, van instemming met de doelstelling van de Stichtingen, van een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden. De leden nemen uitsluitend op persoonlijke titel zitting in de Raad van Toezicht en dienen de doelstelling en identiteit van de Stichting te onderschrijven. b.p De gewenste samenstelling wordt vastgelegd in een algemene profielschets van de Raad van Toezicht en toegepast in de profielschets voor ieder lid van de Raad van Toezicht, zoals uitgewerkt in het Reglement van Toezicht. 4. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. b.p De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van deze statuten. b.p De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd conform het daarover vastgestelde in het Reglement van Toezicht, met inachtneming van de voor de sector geldende normen. Raad van Toezicht; onverenigbaarheden en belangenverstrengeling Artikel 8 b.p. 2.12/ Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder mandaat of ruggespraak. b.p Tenzij de Raad van Toezicht uitdrukkelijk anders bepaalt, kan geen lid van de Raad (pas toe of leg uit) van Toezicht zijn een persoon, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel die: a. in de drie voorafgaande jaren (ex-)werknemer van de Stichting of hiermee verbonden rechtspersonen is geweest, dan wel op basis van een toelatingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht voor de Stichting werkzaam zijn geweest; b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Stichting of hiermee verbonden rechtspersonen ontvangt voor zover zij niet past in de normale uitoefening van de Stichting; c. bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin de Directeur-bestuurder van de Stichting lid is van het toezichthoudend orgaan; CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 4

5 d. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met aan de Stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen heeft gehad; e. lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de Stichting feitelijk werkzaam is, danwel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken is bij het beleidsterrein kinderopvang; f. aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt in een aan de Stichting verbonden rechtspersoon, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de Stichting vennoot is; g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur zoals bedoeld in artikel 13 lid 6; h. controlerend accountant is bij de Stichting, of verbonden zijn aan het accountantskantoor dat de controleopdracht bij de Stichting vervult; i. zitting heeft in de ouderraad of oudercommissie en/of de klachtencommissie van een instelling van de Stichting of van een met de Stichting verbonden organisatie; j. die verwant, gehuwd of samenwonend is met een zittend lid van de Raad van Toezicht of de Directeur-bestuurder dan wel een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot strijdigheid met het belang van de Stichting, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid, of tot ongewenste vermenging van belangen. ***optie: [k. cliënt, in de zin van ouder, is van de Stichting.] uitgangspunt 2 3. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting en een lid van de b.p Raad van Toezicht wordt vermeden. Een persoon, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad, met wie naar het oordeel van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, kan geen lid van dit orgaan zijn. b.p Het reglement van de Raad van Toezicht bevat regels ten aanzien van de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij leden van de Raad van Toezicht in relatie tot de Stichting, en voor welke transacties goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is. 5. Leden van de Raad van Toezicht, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting. b.p Leden van Raad van Toezicht melden hun nevenfuncties en het bestaan van een b.p mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. ***optie: [Het aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van het lid van de Raad van Toezicht, CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 5

6 behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.] Raad van Toezicht; herbenoeming, schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis Artikel 9 b.p Een lid van de Raad van Toezicht defungeert volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. b.p Een aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens de procedure die vastgelegd is in het Reglement van Toezicht. b.p Herbenoeming is geen automatisme en vindt plaats met inachtneming van de profielschets, alsmede het functioneren van het betreffende lid van de Raad van Toezicht. 3. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, waarbij de toepasselijke modificaties genoemd in het reglement van de Raad van Toezicht in aanmerking worden genomen, tenzij door de Raad van Toezicht anders wordt bepaald. 4. In geval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. 5. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht geschorst en ontslagen. b.p De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht, daaronder ook begrepen de voorzitter van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen voordat het betreffende lid van de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 7. *** optie[een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht neemt de Raad van Toezicht met een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet meegerekend, in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste [twee derde] van de uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet meegerekend, besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen.] 8. Een lid van de Raad van Toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman bij te laten staan. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 6 van dit artikel genoemd. CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 6

7 9. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 8 lid 2; b. door overlijden; c. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 9 lid 1 bedoelde rooster; d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; e. door een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht conform artikel 9 lid Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president van de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Directeur-bestuurder, hetzij de oudercommissie, hetzij de Ondernemingsraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. Raad van Toezicht; bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden Artikel 10 uitgangspunt 2 1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat de Directeur-bestuurder met raad en advies terzijde. uitgangspunt 2 2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting in het licht van haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting betrokkenen af. 3. De Raad van Toezicht heeft voorts als taken: a. de benoeming en het ontslag van de Directeur-bestuurder; b. de uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de Directeurbestuurder; c. het voorzien in het bestuur van de stichting in geval van ontstentenis, schorsing of ontslag van de Directeur-bestuurder; d. het toezien op de naleving door de Directeur-bestuurder van de van tijd tot tijd op de Stichting van toepassing zijnde wet- en regelgeving; e. het benoemen van de accountant; f. het verlenen of onthouden van schriftelijke goedkeuring in aangelegenheden die de Directeur-bestuurder daartoe aan de Raad van Toezicht voorlegt; g. het fungeren als klankbord van de Directeur-bestuurder en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Directeur-bestuurder; h. het benoemen en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht en voorzien in de eigen orde. uitgangspunt 2 4. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in het Reglement van Toezicht. b.p De Raad van Toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden, boeken en andere gegevensdragers van de Stichting. Als de Raad van Toezicht van mening is CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 7

8 b.p. 2.9 dat van deze rechten gebruik gemaakt moet worden dan neemt hij daartoe een besluit, in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in deze statuten, en met inachtneming van de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens. 6. De Raad van Toezicht overweegt of er voorafgaand aan het besluit bedoeld in lid 5 van dit artikel overleg met de Directeur-bestuurder wordt gevoerd, en bepaalt of er ter uitvoering van het besluit één of meer van zijn leden gemachtigd worden namens hem op te treden. De Raad van Toezicht kan zich na overleg met de Directeur-bestuurder op kosten van de Stichting laten bijstaan door één of meer deskundigen dan wel door de registeraccountant van de Stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. uitgangspunt 2 7. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren zonder de Directeurbestuurder. De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Directeur-bestuurder als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen afzonderlijk en in relatie tot elkaar, onverlet het bepaalde in artikel 12 lid 8. Raad van Toezicht; vergadering, besluitvorming Artikel 11 b.p De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen. In geval van ontstentenis of belet van één van hen of van beiden wijst, indien nodig, de Raad van Toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan. 2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste drie leden van de Raad van Toezicht of de Directeurbestuurder dit wenselijk acht. 3. De oproepingen tot de vergaderingen, onder toezending van de agenda, geschieden door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, één en ander ter beoordeling van de voorzitter. 4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze afwezig is, door de vice-voorzitter. Indien tevens de vice-voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een door de Raad van Toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende vergadering. 5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 6. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken. 7. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft plus één van het aantal benoemde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 8

9 8. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen over geagendeerde onderwerpen besluiten nemen, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig zijn. 9. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. 10. De Raad van Toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. ***optie: [Het besluit wordt genomen conform het bepaalde in lid 5 van dit artikel OF Het besluit wordt alsdan genomen met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.] Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken. b.p Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de b.p besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het betreffende lid van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft. Het besluit omtrent dat onderwerp of transactie wordt door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen. De voorzitter bepaalt of het betreffende lid wel bij de beraadslaging aanwezig kan zijn. De eventuele aanwezigheid van het betreffende lid van de Raad van Toezicht bij de vergadering telt niet mee voor het bepalen van het quorum. 12. De Raad van Toezicht nodigt de Directeur-bestuurder uit om zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij hij gemotiveerd anders beslist. 13. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht en welke anderen ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een gedeelte ervan. 14. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd mits hij de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover van tevoren geïnformeerd heeft - te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Toezicht een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Stichting. Directie; samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden Artikel 12 b.p De Directie bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal personen ***optie [van ten minste *** en ten hoogste ***.] Indien en voor zover de Directie uit één persoon bestaat, draagt deze persoon de titel "Directeur-bestuurder". b.p De Raad van Toezicht benoemt de Directeur-bestuurder. CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 9

10 b.p. 1.2, 1.24,1.27 Het bepaalde in artikel 8 leden 3 tot en met 6 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de Directeur-bestuurder. b.p De Directeur-bestuurder wordt geworven op basis van een actuele profielschets, opgesteld door de Raad van Toezicht. Bij het ontstaan van een vacature gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. 4. De Raad van Toezicht geeft aan de Ondernemingsraad kennis van een voorgenomen benoeming van de Directeur-bestuurder en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. 5. De Directeur-bestuurder wordt benoemd voor de periode gelijk aan zijn arbeidsovereenkomst of voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen periode. b.p De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur-bestuurder geschieden door de Raad van Toezicht. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de geldende afspraken, convenanten in de sector en toepasselijke wet- en regelgeving. 7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt, indien en voor zover de Directie uit meerdere personen bestaat, de Directie de Directeur-bestuurder zijn bevoegdheden. b.p De Directeur-bestuurder wordt periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement.. Directie; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis Artikel 13 uitgangspunt 2 1. De directeur-bestuurder wordt geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Het bepaalde in artikel 12 lid 4 is van overeenkomstige toepassing. *** optie [Een besluit tot schorsing of ontslag van de Directeur-Bestuurder neemt de Raad van Toezicht met een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste [twee derde] van de uitgebrachte stemmen, besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen.] 2. ***optie:[de Raad van Toezicht kan de Directeur-Bestuurder ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.] 3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen voordat de Directeur-bestuurder in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 4. Een Directeur-bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman bij te laten staan. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 10

11 Toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 2 van dit artikel genoemd. 5. Een Directeur-bestuurder defungeert: a. door zijn overlijden; b. door zijn vrijwillig aftreden; c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; d. door het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 12 lid 5; e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; f. door zijn ontslag door de rechtbank. b.p In geval van ontstentenis of belet van de Directeur-bestuurder benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een persoon tijdelijk tot directeur van de Stichting. Die persoon kan niet een lid van de Raad van Toezicht zijn. Directie; bevoegdheden, verantwoordelijkheden Artikel 14 uitgangspunt 1 1. Het besturen van de Stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan de Directeur-bestuurder. De Directeur-bestuurder is belast met de realisatie van de doelstelling van de Stichting, de strategie, de financiering en het beleid met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van deelnemingen van de Stichting. uitgangspunt 1 2. De Directeur-bestuurder hanteert een visie op de maatschappelijke positie van de Stichting, alsmede op de ontwikkeling van de kinderen aan wie kinderopvang wordt verleend als uitgangspunt voor het beleid van de Stichting en vertaalt die visie in een missie en beleidsdoelstellingen. De Directeur-bestuurder betrekt relevante belanghebbenden bij beleidsvorming. uitgangspunt 1 3. De Directeur-bestuurder doet al hetgeen nodig is voor het besturen van de Stichting met inbegrip van het beheren en exploiteren van de maatschappelijke instellingen die de Stichting in stand houdt. De Directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de aan de Stichting verbonden instellingen of ondernemingen. uitgangspunt 1 4. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de Directeur-bestuurder zich naar het belang van de Stichting in het licht van haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting betrokkenen af. De Directeur-bestuurder neemt bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden de in de sector van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving in acht. b.p De Directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en b.p.1.6 b.p.1.7 verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. De Directeur-bestuurder rapporteert over de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. De Directeurbestuurder brengt aan de Raad van Toezicht periodiek verslag uit. ***optie [De Directeur-bestuurder stelt een informatieprotocol op waarin nadere afspraken over de periodieke verslaglegging aan de Raad van Toezicht worden vastgelegd.] 6. De Directeur-bestuurder is slechts met voorafgaande goedkeuring van de Raad van CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 11

12 Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een ***optie: [geen] beroep worden gedaan. b.p De Directeur-bestuurder behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot: a. de vaststelling van de maatschappelijke, operationele en financiële doelstellingen van de Stichting; b. de vaststelling van de visie en strategie van de Stichting en de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd; b.p.1.11 c. de vaststelling van de begroting en het strategisch (meerjaren)beleidsplan; b.p.1.11 d. de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting; e. de wijze waarop de uitgangspunten van horizontale verantwoording worden vormgegeven; f. de vaststelling van een reglement; b.p.1.12 g. het aangaan, wijzigen en verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen en instellingen; h. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten; i. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de Stichting; j. een juridische fusie of juridische splitsing; b.p.1.25 k. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de Directeurbestuurder en/of leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de Directeur-bestuurder en/of leden van de Raad van Toezicht; l. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting; m. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting; n. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de Stichting. o. het doen van investeringen en aangaan van verplichtingen boven een door de Raad van Toezicht nader vast te stellen bedrag; b.p.1.10 p. het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht in deelnemingen waarin de Stichting overwegende zeggenschap uitoefent terzake de hiervoor onder a. tot en met o. genoemde aangelegenheden, waarbij alsdan voor de Stichting de betreffende deelneming moet worden gelezen; CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 12

13 *** optie: 8. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 7 van dit artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Directeur-bestuurder te worden meegedeeld.] Directie; besluitvorming, werkwijze en vergadering Artikel Besluiten worden door de Directeur-bestuurder schriftelijk genomen. 2. Indien en voor zover de Directie uit meerdere personen bestaat, is voor wat betreft de wijze van vergadering en besluitvorming het bepaalde in artikel 11 van overeenkomstige toepassing. 3. Besluiten kunnen buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt. b.p Een besluit omtrent een onderwerp of transactie waarbij de Directeur-bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, wordt door de Directeur-bestuurder genomen na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Directie; vertegenwoordiging Artikel De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Directie, alsmede door ***optie [iedere Directeur-bestuurder afzonderlijk.] 2. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in artikel 14 lid 7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directeur-bestuurder niet aan. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in artikel 14 lid 6 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directeur-bestuurder *** optie [wel/evenmin] aan. 3. Indien bij het aangaan van een transactie tegenstrijdige belangen van de Directeurbestuurder spelen die van materiele betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de Directeur-bestuurder, wordt de Stichting - na goedkeuring van de Raad van Toezicht - niettemin vertegenwoordigd overeenkomstig het bepaalde in lid De Directeur-bestuurder kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De Directeurbestuurder doet opgave bij het handelsregister van zijn toekenning van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid. Boekjaar, meerjarenbeleidsplan en jaarrekening Artikel Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2. De Directeur-bestuurder houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de Stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 13

14 3. In overeenstemming met de doelstelling en in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt de Directeur-bestuurder een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste vier jaar. Tevens stelt de Directeur-bestuurder jaarlijks voorafgaand aan het boekjaar een jaarplan en een begroting vast. 4. De Directeur-bestuurder maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaardocument op, met daarin een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de doelrealisatie van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de bereikte resultaten. De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting. b.p De Directeur-bestuurder laat, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant. 6. De registeraccountant brengt over zijn onderzoek gelijkelijk verslag uit aan de Directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. De Directeur-bestuurder stelt de jaarrekening niet vast en de Raad van Toezicht keurt deze niet goed alvorens beide kennis hebben genomen van de bevindingen van de accountant. 7. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de Directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. 8. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag strekt niet tot decharge van de Directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan de Directeur-bestuurder. 9. De Directeur-bestuurder stelt de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag ter beschikking van de oudercommissie en de Ondernemingsraad. 10. De Directeur-bestuurder is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren. Commissies/reglementen Artikel 18 b.p De Raad van Toezicht kan een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie instellen, alsook andere commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht. 2. De Raad van Toezicht legt in reglementen van de door haar ingestelde commissies de taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissies nader vast. 3. De Raad van Toezicht stelt, na overleg met de Directeur-bestuurder, het reglement van de Raad van Toezicht vast. 4. De Directeur-bestuurder is met goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd een reglement voor zijn werkzaamheden en andere reglementen vast te stellen. 5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 6. Voorts is de Directeur-bestuurder met goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. De samenstelling van een CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 14

15 commissie(s), alsmede haar taken en bevoegdheden, worden alsdan bij reglement geregeld. b.p ***optie [De Directeur-bestuurder stelt een klokkenluidersregeling vast, die in ieder geval op de website van de Stichting wordt geplaatst.] Statutenwijziging Artikel De Directeur-bestuurder is, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen. 2. Voor een besluit tot goedkeuring van de voorgenomen statutenwijziging worden de leden van de Raad van Toezicht door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeen geroepen op een termijn van ten minste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen. 3. ***optie:[het besluit tot verlening van goedkeuring aan de voorgenomen statutenwijziging neemt de Raad van Toezicht met een twee derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste [twee derde] van de uitgebrachte stemmen, besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen.] 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De Directeur-bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden. 5. De Directeur-bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie en/of splitsing. Ontbinding en vereffening Artikel De Stichting kan slechts ontbonden worden door een besluit van de Directeurbestuurder, met goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het bepaalde in artikel 19 leden 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing. 2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 3. De vereffening geschiedt door de Directeur-bestuurder of door een door de Directeurbestuurder aan te wijzen (rechts)persoon. 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 15

16 5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting zal worden bestemd voor een met het doel van de Stichting overeenkomend doel te bepalen door de Directeurbestuurder na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht. Slotbepaling Artikel 21 In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen van de Stichting voorzien, beslist de Directeur-bestuurder. na overleg met de voorzitter (of bij diens ontstentenis de vice-voorzitter) van de RvT. De Directeur-bestuurder is gehouden de RvT in zijn eerstvolgende vergadering van een dergelijk besluit verslag uit te brengen. *** CONCEPT_ _759270v5_concept referentiemodel statuten voor een stichting gericht op kinderopvang 16

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers,

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, MvR/WJO.2014.51625/1 28 november 2014 Artikel 1. Naam en zetel De stichting draagt de naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo. Artikel 2.

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

VOLMACHT OPRICHTING STICHTING. Ref: 2014.0134 RT

VOLMACHT OPRICHTING STICHTING. Ref: 2014.0134 RT 1 Ref: 2014.0134 RT OPRICHTING STICHTING VOLMACHT Heden [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Ronald Theodorus Jozef Theunissen, notaris te Eindhoven:, te dezen handelend als van de publiekrechtelijk

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM Dit reglement is integraal gewijzigd door de raad van commissarissen van Elan Wonen op 16 december 2008. Artikel

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim Dit reglement is bijgesteld en vastgesteld door de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonstichting Vooruitgang

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

aan toonder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; bestuurders en één of meer niet-uitvoerend bestuurders;

aan toonder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; bestuurders en één of meer niet-uitvoerend bestuurders; STATUTEN HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 "algemene vergadering": de algemene vergadering van aandeelhouders; 1.1.2 "aandelen": aandelen

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen 11 februari 2008 1 REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING SSHN Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015.

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOOILAND Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V.

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen Qurius N.V. 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement is opgesteld als gevolg van artikel 22.2 van de statuten van de vennootschap en de Nederlandse corporate

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht AOC Oost

Reglement Raad van Toezicht AOC Oost Reglement Raad van Toezicht AOC Oost 1. Status van dit reglement Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten van de stichting. Het bevat onderwerpen die naar het oordeel

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen UWOON

Reglement raad van commissarissen UWOON Reglement raad van commissarissen UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur het bestuur van de Stichting als bedoeld

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie