PROGRAMMABEGROTING 2013 (inclusief meerjarenperspectief )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABEGROTING 2013 (inclusief meerjarenperspectief 2014-2015-2016)"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING 2013 (inclusief meerjarenperspectief ) Vooruitblik op: de speerpunten van het jaar 2013 inclusief de financiële planning t/m

2 Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2013 van de gemeente Dinkelland. Een sluitende begroting wat ook van toepassing is op de meerjarenraming t/m het jaar En dat dit ons is gelukt in deze tijden van economische recessie en bezuinigingen stemt mij als wethouder van Financiën bijzonder tevreden en geeft ons als college een trots gevoel. Het gevoerde en te voeren financieel solide beleid werpt zijn vruchten af en is en blijft een waardevol uitgangspunt. Om alle huishoudens, die daarvoor in aanmerking komen, in deze moeilijke tijden enigszins tegemoet te willen komen, wordt een éénmalige lokale lastenverlichting uitgekeerd van 50. Voor onze gemeente betekent dat in totaal een bedrag van ! Overal om ons heen wordt er bezuinigd en moeten overheden een beroep doen op de samenleving. Ook Dinkelland ontkomt hier helaas niet aan. Het uitgangspunt minder overheid, meer samenleving moet kunnen rekenen op bestuurlijke steun. Het gemeentebestuur wil initiatieven daartoe dan ook van harte ondersteunen. De kracht van de samenleving zelf moet meer gestalte krijgen. Om de gemeente en de gemeenschap draaiende te houden, moeten we met elkaar samenwerken en er voor zorgen dat onze woon en leefsituatie prettig is én blijft. Samenwerken doen we ook met onze buurgemeente Tubbergen. Vanaf 1 januari 2013 werkt er één ambtelijke organisatie die zich inzet voor twee zelfstandige gemeenten. Deze samenwerking levert de gemeente Dinkelland flinke voordelen op. Door samen te werken kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren en meer kwaliteit leveren. Bovendien kunnen we binnen 5 jaar samen met Tubbergen structureel 2,3 miljoen per jaar besparen. Dat is geen voorspelling maar een keiharde prestatieafspraak. Kortom, samenwerken is nodig, samen zijn we de gemeente en gemeenschap! Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland, Alfons Steggink Wethouder Financiën 2

3 . Inhoud 1. Inleiding Vaststelling programmabegroting Programmavelden Programmaveld 1 Wonen... 8 Programmaveld 2: Veiligheid Programmaveld 3: Economie en toerisme Programmaveld 4: Ontwikkeling en zorg Programmaveld 5: Leefomgeving Programmaveld 6: Mobiliteit Programmaveld 7: Burger en bestuur Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overzicht baten en lasten begroting Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Demografische ontwikkelingen Financiële positie Algemene uitkering uit het gemeentefonds Reserves en voorzieningen Incidentele baten en lasten Investeringsplan

4 1. Inleiding Hierbij presenteren wij u de programmabegroting 2013 van de gemeente Dinkelland. De opzet en de systematiek van de programmabegroting sluit aan bij die van het raadsplan en de jaarstukken. Op deze wijze ontstaat een logisch en helder stramien dat de hanteerbaarheid en continuïteit ten goede komt. Dit biedt een goed handvat om de sturende rol van de raad in de jaarlijkse planning & controldocumenten vorm te geven en te borgen. Sinds een aantal jaren worden de ambities voor het komende jaar uiteengezet met behulp van de bekende 3 W-vragen : - Wat willen we bereiken - Wat doen we daarvoor - Wat mag het kosten De programmabegroting 2013 is de financiële doorvertaling op programmaveld-niveau van het raadsplan 2013 en het collegeprogramma Samen kiezen voor kwaliteit. Op haar beurt vormt de programmabegroting de basis voor de door het college op te stellen productenraming, het operationele financiële instrument voor de concrete uitvoering van de collegetaken. De programmabegroting is de financiële meerjarenvertaling van het raadsplan 2013, vastgesteld in de raadsvergadering van 17 april Daarnaast is de programmabegroting de financiële vertaling van reeds aanvaard beleid en bevat het de verwerking van de consequenties van de junicirculaire 2012 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de meerjarenraming worden de financiële gevolgen tot uitdrukking gebracht van het beleid dat ten grondslag ligt aan de bedragen opgenomen in de begroting, voor zover die gevolgen voor de periode van de meerjarenraming voorzienbaar zijn. Op basis van aanvaard beleid zijn alle programmavelden meerjarig doorgerekend. Hieronder volgt een overzicht hoe het saldo van de begroting 2013 en de meerjarenraming is opgebouwd. Meerjarenperspectief (bedragen * 1.000) Saldo begroting 2012 (voorjaarsbericht) Raadsplan 2013 dividend BNG Autonome ontwikkelingen areaaluitbreiding gemeentefonds (junicirculaire) toeristenbelasting ww-premie (eenmalig) -130 diversen Maatregelen reserve verevening gemeentehuis (1) elimineren rentestelpost 2013 (2) aanpassing egalisatie gemeentefonds (3) in 2014 geen vervangingsinvesteringen verlagen dotatie reserve majeure projecten (4) verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen (ex Wsw) (5) verlagen bijdrage Wsw (m.n. Top Craft) van naar vanaf 2015 (6) verschuiving dotatie reserve onderhoud gebouwen (7) Saldo begroting

5 Toelichting op het meerjarenperspectief: (1) In 2015 is in de reservering verevening gemeentehuis het omslagpunt bereikt en stoppen we met de egalisatie. (2) Omdat er nog miljoenen zijn gereserveerd voor majeure projecten is in de begroting van 2012 een meerjarig oplopende reeks opgenomen voor rentelasten van nog af te sluiten leningen om projecten te kunnen financieren. Gezien de lage rentestand hebben we deze post voor de korte termijn (jaarschijf 2013) geëlimineerd. (3) Door middel van een raadsbericht bent u in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de effecten van de junicirculaire. In afwijking daarvan hebben we op basis van voortschrijdend inzicht in extra uit de reserve verevening algemene uitkering gehaald om hetzelfde bedrag in 2015 weer terug te storten. Op die manier brengen we meer balans in ons meerjarenperspectief. (4) In wordt het extra dividend van Cogas ad gedoteerd aan de reserve majeure projecten. Dit bedrag wordt in 2013 voor het laatst aangevuld tot vanuit de reserve grondexploitatie. Voor 2014 en 2015 is de dotatie verlaagd tot Voor 2016 is geen dotatie aan de reserve opgenomen. (5) We verwachten vanaf 2014 nieuwe taakstellingen van gemeenschappelijke regelingen (exclusief Wsw) (6) De verwachting dat de transitie van de Wsw op termijn zeker tot minder kosten zal leiden is verwerkt in 2015 en (7) Jaarlijks wordt gedoteerd aan de reserve onderhoud gebouwen. De onttrekkingen zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MOP) dat in 2010 door de raad is vastgesteld. In verband met de achterstand die is opgelopen in de afgelopen jaren bij de uitvoering van het MOP is de dotatie aan deze reserve in verlaagd. Vanaf 2016 wordt dit weer gecompenseerd. De raad van de gemeente Dinkelland dient de programmabegroting 2013 als geheel vast te stellen. Daarmee autoriseert de raad het college van burgemeester en wethouders tot het doen van de in de programmabegroting opgenomen uitgaven en investeringen, respectievelijk tot het realiseren van opgenomen opbrengsten. Tevens geeft de raad door vaststelling opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om de opgenomen programmavelden, het daaraan ten grondslag liggende beleid en de paragrafen uit te voeren. Door tussentijdse rapportages middels voor- en najaarsbericht en de jaarstukken vindt de verantwoording plaats. 5

6 2. Vaststelling programmabegroting De raad van de gemeente Dinkelland; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2012; gelet op de Gemeentewet; Besluit vast te stellen de programmabegroting 2013 en te bevestigen dat de bij het raadsplan 2013 voorgenomen nieuwe beleidsvoornemens / beleidsintensiveringen en investeringen integraal onderdeel uitmaken van deze programmabegroting 2013; de meerjarenramingen vast te stellen; de tarieven: onroerende zaakbelasting te indexeren met een gewenste meeropbrengst van 2%; afvalstoffenheffing te indexeren met 2%. Eenmalige lastenverlichting in 2013 van 50 per huishouden zoals uitgewerkt in de paragraaf lokale heffingen; rioolrechten te indexeren met 2%; reinigingsrechten te indexeren met 2%; forensenbelasting te indexeren met 2%. hondenbelasting te indexeren met 2%; leges te indexeren met 2%. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 6 november De griffier, De voorzitter, Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 6

7 3. Programmavelden De programmavelden zijn opgebouwd volgens een vast stramien, dat bestaat uit de volgende onderdelen: Beschrijving Een korte omschrijving van de inhoud van het programmaveld. Financiële vertaling De financiële gevolgen, onderscheiden naar de producten van het programmaveld en onderverdeeld naar baten en lasten, waarbij de volgende kolommen worden onderscheiden: Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 plus meerjarenraming t/m 2016 Beleidsinhoudelijke vertaling De beleidsinhoudelijke doelstellingen: A. Collegeprogramma, B. Majeure projecten en C. Autonome ontwikkelingen, uiteengezet met behulp van de bekende 3 W-vragen : Wat willen we bereiken? Een beschrijving van de concrete beleidsmaatregelen en andere actiepunten die ingezet worden om de doelstellingen te realiseren. Het betreft hier opdrachten aan het college tot uitvoering in het begrotingsjaar. Wat doen we daarvoor? Een toelichting van datgene wat we gaan doen om de in de programmabegroting geformuleerde doelstelling te bereiken. Wat mag het kosten? Hierbij wordt aangegeven wat de geformuleerde doelstelling mag kosten. Om een indruk te geven wat de verhoudingen zijn tussen de diverse programmavelden zijn per programmaveld de baten en lasten in een grafiek weergegeven. Programmavelden 2013 x Wonen 2. Veiligheid 3. Economie en toerisme 4. Ontwikkeling en zorg Mobiliteit 7. Burger en Leefomgeving bestuur Baten Lasten 7

8 3.1. Programmaveld 1 Wonen De gemeente creëert, op basis van een integrale woonvisie, voorwaarden die wonen op maat voor alle burgers van Dinkelland mogelijk maakt. De gemeente zet zich er voor in dat aanbod van bouw- en huisvestingsmogelijkheden op een proactieve wijze wordt afgestemd op de vraag en op de demografische ontwikkelingen, ontgroening en krimp. Uitgangspunt is dat Dinkelland voor haar inwoners een levensloopbestendige gemeente is, waarin duurzaamheid leidend is. Begroting en meerjarenraming In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. Wonen Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserve toevoeging Mutatie reserve beschikking Resultaat na bestemming A. Collegeprogramma 1) Procedure locatie Oude Postkantoor Denekamp afgerond A1. Procedure locatie Oude Postkantoor Denekamp afgerond Wat willen we bereiken? In het Masterplan Denekamp is een vastgoedontwikkeling voor deze locatie voorzien. Middels een tijdelijke ontheffing is de locatie momenteel in gebruik als parkeerplaats. Vastgoedontwikkeling in het segment zoals in het Masterplan gesteld is in de huidige tijd complex. Hierdoor is het noodzakelijk om deze locatie in het licht van de huidige tijd te overwegen. Is het nu verstandig om de locatie te ontwikkelen, of om nog even een pas op de plaats te maken? Dit zijn vragen die in een op te stellen visie voor deze locatie beantwoord moeten worden. In 2013 zal dit worden gerealiseerd, hiermee bereiken we inzicht in de potentie van deze locatie. Wat doen we hiervoor? Marktverkenning voor vastgoedontwikkeling om te komen tot ontwikkeling van de locatie. Wat mag het kosten? Winstmaximalisatie door de verkoop van deze locatie. De studie dient hier een duidelijk beeld over te geven. 8

9 C. Autonome ontwikkelingen 1) Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) 2) Grondexploitatie C1. Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) De gemeenten, waterschappen en provincie hebben ook in Overijssel geconstateerd dat sprake is van kwetsbaarheid en het niet voldoen aan kwaliteitscriteria. Wij hebben een eigen visie ontwikkeld op de wijze waarop wij, in regionaal en deels provinciaal verband, de kwaliteit kunnen verbeteren en de kwetsbaarheid van de taakuitvoering kunnen verminderen. Die visie sluit nauw aan op de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en komt tot uitdrukking in het motto lokale binding en regionale bundeling. De gemeenten in Overijssel kiezen er gezamenlijk voor om, in een netwerkmodel, onze medewerkers in te zetten voor bundeling van deskundigheid op regionale en soms provinciale schaal, en tegelijkertijd te zorgen dat deze medewerkers binding houden met de lokale situatie en de integrale aanpak die de Wabo van ons vraagt. Hierbij blijven medewerkers, professionals, van toezicht, handhaving en vergunningverlening in dienst bij de eigen organisatie, maar zij worden in de uitvoering aangestuurd door de regionale uitvoeringsdienst, de RUD. De RUD benoemt concrete resultaten en zorgt voor de faciliteiten van de professional in het werkveld om deze resultaten te bereiken. Op deze wijze volgt de structuur de inhoud. Deze nieuwe manier van werken zorgt voor veranderingen en een minder zichtbare hiërarchische structuur. De fysieke banden met de eigen organisatie worden voor de professional losser, maar de banden op inhoud worden sterker doordat hij of zij, met de eigen expertise, voor gemeenten in het gehele netwerkgebied actief ingezet wordt. Hierdoor zal er meer eigen initiatief van de professional gevraagd worden. De RUD als netwerkorganisatie zorgt voor een veel flexibele organisatievorm die toekomstbestendig is voor dit taakveld. In het najaarsbericht 2011 hebben we financieel gezien al rekening gehouden met de generieke korting in de algemene uitkering. De centrale overheid gaat er van uit dat gemeenten door centralisatie van de uitvoering van taken kunnen bezuinigen. Wij herinneren u er aan dat de tegenvaller in inkomsten opliep van in 2012 naar in 2013, om in de jaren daarna uit te komen op ruim In november 2011 (begroting 2012 en najaarsbericht 2011) was nog onduidelijk wat het kosten/opbrengsten plaatje voor onze gemeente zou betekenen. De te verwachten kosten van de RUD maken sinds de begroting 2012 deel uit van een opgenomen stelpost in het kader van de decentralisatie van taken. Door in te stemmen met het organisatie- en besturingsmodel voor de werking van de RUD is er in ieder geval al sprake van een financiële bijdrage in de collectieve kosten van de RUD van Deze is verrekend met genoemde stelpost. C2. Grondexploitatie In onderstaande tabel zijn de te maken kosten voor bouw- en woonrijp maken van exploitaties weergegeven. Categorie bedrag complexen bedrijventerreinen De Mors IV (uitbreiding); Sombeek IV woningbouwlocaties Deurninger Esch; Rossum Noord; t Spikkert; Commanderie; Lattrop Kraakenhof; Noord Deurningen, fase III bestaande locaties Brookhuis; De Schil; Diezelkamp; Echelpoel III (bedrijventerrein); Reestman; Pierik fase II; Tilligte West De te verkopen aantallen woningbouwkavels komen op 58 stuks (met een waarde van 4,6 miljoen) te liggen. Dit is ten opzichte van 2012 een toename van 36 stuks. Een toename in te verkopen grond 9

10 in combinatie met een ongunstig economisch tij vraagt om extra alert en actief te zijn. Hiervoor is een verhoogde frequentie van rapporteren georganiseerd met meer diepgang. De risico s worden beperkt omdat de aantallen woningbouwkavels zijn verdeeld over 13 locaties en diverse complexen een relatief lage boekwaarde hebben. Daarnaast wordt vanaf medio 2012 geconstateerd dat via de website wonenindinkelland.nl de concrete interesse in woningbouwkavels toeneemt. Van daaruit zal ook de vinger aan de pols worden gehouden om tijdig in te kunnen spelen om aan de vraag uit de markt te kunnen blijven voldoen. Voor de bedrijfskavels wordt 2,2 miljoen aan verkoopopbrengsten geraamd. De grondaankopen bedragen 3,8 miljoen en hebben vooral betrekking op het afwikkelen van een aankooptransactie in het complex Brookhuis. Het complex Bornsestraat 9 kan naar verwachting eind 2013 worden afgesloten. De focus binnen het grondbedrijf zal in 2013 liggen op het daadwerkelijk verkopen van de geraamde aantallen bouwkavels. Te verkopen aantallen woningbouwkavels A a n t a l l e n b o u w k a v e l s Verkocht tot 1 september 2012 Raming 2012 Raming 2013 Raming 2014 Raming 2015 Raming 2016 Tilligte West Noord Deurningen derde fase Commanderie bouwclaim Commanderie 't Spikkert Bornsestraat 9 Kraakenhof Lattrop Rossum Noord Tilligte 1998 Diezelkamp De Schil Rossum Deurninger Esch Reestman Brookhuis 't Pierik derde fase 't Pierik tweede fase 10

11 3.2. Programmaveld 2: Veiligheid De gemeente voert op basis van een integrale benadering van de maatschappelijke veiligheid, een krachtig en preventief veiligheidsbeleid. Handhaving van beleid en regelgeving ten dienste van een veilige en ordelijke samenleving is daarbij een speerpunt. Begroting en meerjarenraming In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. Veiligheid Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserve beschikking Resultaat na bestemming C. Autonome ontwikkelingen 1) Overdracht aan Veiligheidsregio Twente 2) Desintegratiekosten Veiligheidsregio Twente C1. Overdracht aan Veiligheidsregio Twente In de besluitvorming van de samenvoeging van de 14 brandweren tot één Brandweer Twente is opgenomen dat de brandweerkazernes door de gemeenten worden overgedragen aan de Veiligheidsregio Twente (VRT). Voor Dinkelland gaat het om de brandweerposten in Denekamp, Weerselo en Ootmarsum. Ook het materieel en personeel gaan over naar de VRT. Eind 2012 en begin 2013 zal samen met de VRT een overdrachtsdossier worden opgesteld om de overdracht van vastgoed, materieel en personeel goed te laten verlopen. Hiervoor zal, samen met de gemeente Tubbergen, één ambtelijke werkgroep worden opgericht die dit traject in goede banen gaat leiden. In de notitie Eén brandweer Twente die op 20 maart 2012 door de raad is vastgesteld, is opgenomen dat de brandweerkazernes en materieel tegen boekwaarde worden overgedragen aan de VRT. Naar verwachting zullen wij circa 2,9 miljoen van de VRT ontvangen. Dit verklaart ook het verschil in baten en lasten van dit programma in 2013 ten opzichte van voorgaande en volgende jaren. C2. Desintegratiekosten Veiligheidsregio Twente De desintegratiekosten (doorlopende overheadkosten waarvoor geen dekking meer is als gevolg van de afsplitsing van de brandweer) in verband met de samenvoeging van de 14 brandweren tot één Brandweer Twente blijven bij de gemeente. Het is een gezamenlijke opdracht van Brandweer Twente en gemeenten om de desintegratieschade zoveel mogelijk op te lossen. Daarom gaan Brandweer 11

12 Twente en de gemeenten hierover met elkaar in gesprek. Voor Dinkelland bedragen de desintegratiekosten ca structureel. Bij één van de oplossingsrichtingen, te weten overname van het personeel, wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de beschikbare vacatureruimte naar rato van de desintegratielasten van de afzonderlijke gemeenten. Alle gemeenten zullen hierbij gelijk worden behandeld en gelijke mogelijkheden krijgen bij de invulling van vacatures met gemeentelijk personeel. Wel zullen kwaliteitseisen worden gesteld aan het over te nemen personeel. De werving van gemeentelijk personeel en de benoeming ervan zal naar verwachting begin 2013 plaatsvinden. Nadere uitwerking van het traject om de desintegratiekosten te beperken vindt in 2012 plaats in overleg met de gemeentesecretarissen. Zij zullen in hun traject afspraken maken over de mogelijkheid tot het verstrekken van trekkingsrechten. De kosten voor de desintegratie blijven bij de gemeenten. Het genoemde solidariteitsfonds wordt ook voor dit doel ingezet. 12

13 3.3. Programmaveld 3: Economie en toerisme De gemeente heeft een voorwaardenscheppende en ondersteunende rol gericht op een evenwichtige economische ontwikkeling die aansluit bij het profiel en de potenties van Dinkelland. Het op peil houden van de totale verdiencapaciteit binnen de gemeente in relatie tot de teruglopende agrarische bedrijvigheid vormt daarin een bijzonder aandachtspunt.de gemeente Dinkelland voert een intensief integraal beleid ter versterking van haar positie als toeristisch-recreatieve gemeente. Begroting en meerjarenraming In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. Economie en toerisme Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserve toevoeging Mutatie reserve beschikking Resultaat na bestemming A. Collegeprogramma 1) Onderzoek haalbaarheid revitalisatie grensovergang Rammelbeek 2) Afronding beleid verbetering ondernemersklimaat 3) Opstellen beleidsnota Kunst en Cultuur 4) Afronding toerismewaardig maken entrees kernen A1. Onderzoek haalbaarheid revitalisatie grensovergang Rammelbeek Wat willen we bereiken? Komen tot een visie op een grensoverschrijdende ontwikkeling van de in dit gebied gelegen gemeentelijke gronden. Dit in samenspraak met de gemeente Nordhorn. Wat doen we daarvoor? Het opstellen van een stedenbouwkundige visie, waarin de markt als ook de financiële risico s nadrukkelijk een rol zullen spelen. Wat hebben we al gedaan? In overleg met de beheerder van het tankstation zijn maatregelen afgesproken voor het verminderen van de overlast die het parkeren van vrachtwagenchauffeurs met zich mee brengt. Het gaat hierbij om het treffen van sanitaire voorzieningen (douche en toilet). De gemeente treedt hier faciliterend op in de vorm van rioleringsvoorzieningen. Verder zijn in 2012 enkele grondposities met het Bureau Beheer Landbouwgronden geruild. Hierdoor is een groter aaneensluitend gebied ontstaan en liggen alle eigendommen centraal in het betreffende gebied. 13

14 Wat mag het kosten? De werkzaamheden zullen binnen de formatie worden opgepakt. Vooralsnog is het niet de verwachting dat externe inzet hiervoor noodzakelijk is. A2. Afronding beleid verbetering ondernemersklimaat Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor de ondernemer. Wat doen we daarvoor? Regeldruk is één van de factoren die het ondernemersklimaat van een gemeente bepalen. Bij het ondernemersklimaat gaat het om voor de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid. Jaarlijks wordt door het MKB een onderzoek gedaan naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Mede aan de hand van het rapport MKB vriendelijkste gemeente van Nederland gaan we een actieprogramma opstellen om per 1 januari 2014 te komen tot een vermindering van de regeldruk met 15%. Dit aspect zal nader worden uitgewerkt in het in 2013 op te stellen samenhangende beleid ten behoeve van de verbetering van ondernemersklimaat in Dinkelland. Daarnaast zal zoveel mogelijk afstemming worden gezocht met de overige voor ondernemers relevante punten uit het collegeprogramma Het ondernemerspanel van de gemeente Dinkelland zal hierbij betrokken worden om het ondernemersklimaat in de gemeente Dinkelland te verbeteren. Wat mag het kosten? Binnen de bestaande trajecten omtrent het terugdringen van regeldruk en deregulering zal er bijzondere aandacht geschonken worden aan de voor ondernemers relevante regelgeving. In samenspraak met Tubbergen zal, in navolging van de (gezamenlijke) detailhandelsstructuurvisie, worden gekeken naar de mogelijkheden dit samen op te pakken. A3. Opstellen beleidsnota Kunst en Cultuur Wat willen we bereiken? De rol van de gemeente in het beleidsveld Kunst en Cultuur verleggen naar meer samenleving en minder overheid. Dit door het cultuureducatiebeleid als ook het muziekonderwijs anders te organiseren. Heldere afspraken op voorhand en met elkaar afrekenen op basis van resultaat. Wat doen we daarvoor? Op het vlak cultuureducatie maken wij afspraken met de scholen. Zij zijn primair aan zet als het gaat om de programmering van cultuureducatie in het lesprogramma. Zowel organisatorisch als inhoudelijk zorgen zij voor vulling van het programma. De randvoorwaarden zijn door de gemeente aangeleverd en de financiering van het programma vindt plaats vanuit zowel provinciaal en gemeentelijk geld als ook gelden die de scholen zelf hebben gebudgetteerd. Onze rol als gemeente groeit hiermee van een inhoudelijk uitvoerende naar een regierol. Ook in het muziekonderwijs is het een en ander verandert. De lokale verenigingen en aanbieders hebben zich verenigd en gaan samen op een efficiënte wijze het muziekonderwijs vormgeven. Tevens zullen zij in overleg met de scholen zoeken naar een goede invulling van de pijler Muziek in het cultuureducatiebeleid. De gemeente zal in de vorm van een subsidie-relatie invulling kunnen geven aan de bezuinigingstaakstelling en tegelijkertijd het muziekonderwijs in Dinkelland op een zo efficiënt mogelijke wijze ondersteunen. 14

15 Wat mag het kosten? Binnen de begroting is er geen extra ruimte om nog aanvullend beleid vorm te geven voor het beleidsveld Kunst en Cultuur. De hiervoor beschreven onderdelen zullen binnen de eigen formatie worden opgevangen. A4. Afronding toerismewaardig maken entrees kernen Wat willen we bereiken? We willen dat de toerist het gevoel krijgt dat hij, als hij in één van de kernen van de gemeente Dinkelland binnenkomt, in een aantrekkelijk toeristisch gebied komt waar het toeristische voorzieningenniveau en de structuur optimaal is. Hij krijgt in een oogopslag al een indruk van wat de gemeente te bieden heeft, puur natuur en cultuur. De toerist krijgt het gevoel welkom te zijn in onze gemeente (gastvrijheid) wat bijdraagt aan een algeheel positief gevoel over zijn bezoek aan Ootmarsum-Dinkelland. Een positief gevoel leidt tot nieuwe bezoeken. Wat doen we daarvoor? We willen de entrees zodanig aankleden dat de toerist het gevoel heeft in een aantrekkelijk toeristisch gebied te komen. Te denken valt aan de aankleding van de entrees met toeristische banieren, waarop de toeristische profilering van Ootmarsum-Dinkelland duidelijk wordt. Ook worden de entrees aangekleed met groenvoorzieningen en bloemen. In overleg met onder andere tuincentra in de gemeente wordt gekeken hoe de entrees passend bij de toeristische profilering kunnen worden aangekleed en ook onderhouden. Ook kijken we naar de wijze waarop de toerist vanaf de entree op een eenvoudige manier wordt verwezen naar de voor hem relevante toeristische informatie. Wat mag het kosten? De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de huidige beschikbare formatie. Eventuele kosten worden opgevangen binnen de budgetten recreatie en toerisme en openbare ruimte. C. Autonome ontwikkelingen 1) Toekomst Sociale Werkvoorziening (SW) C1. Toekomst Sociale Werkvoorziening (SW) In het rapport Mensenwerk is de ontmanteling van Top Craft aangekondigd. De uitgangspunten zijn vastgelegd in een contourennota die de raad op 24 april jl. heeft vastgesteld. Op basis van de contourennota zal een liquidatieplan worden gemaakt. Uit dat liquidatieplan zullen de financiële consequenties van de liquidatie blijken. In het raadsbericht van 18 juli jl. hebben wij aangegeven dat een voorlopige raming van de eenmalige desintegratiekosten 8,6 miljoen bedraagt. Ook uit de voorbereiding van de contourennota wordt duidelijk dat de structurele uitgaven van de Wsw aanzienlijk hoger zullen blijven in het geval er geen ontmanteling plaats vindt. De opbouw naar de toekomstige SW-uitvoering valt onder de verantwoordelijkheid van iedere afzonderlijke gemeente. De gemeenten onderzoeken momenteel de lokale voorkeursvarianten. In de commissievergadering van 11 september jl. zijn de contouren van het Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland toegelicht. In deze begroting hebben we een voorzichtige inschatting gemaakt, dat de bijdrage aan de Wsw bedrijven vanaf 2015 met zal afnemen. We streven uiteindelijk naar een sterkere afname van deze lasten. 15

16 3.4. Programmaveld 4: Ontwikkeling en zorg De gemeente voert een integraal voorwaardenscheppend beleid gericht op het behoud en waar mogelijk de verdere ontwikkeling van het welzijn van de burgers en hun deelname aan het maatschappelijk leven, met bijzondere aandacht voor de groepen jeugd en jongeren, ouderen en minder validen. De gemeente zet zich door middel van een actief beleid in voor de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, jongeren en volwassenen, ondermeer door het waarborgen van de bereikbaarheid van adequate onderwijsvoorzieningen. Begroting en meerjarenraming In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. Ontwikkeling en zorg Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserve toevoeging Mutatie reserve beschikking Resultaat na bestemming B. Majeure projecten 1) Voetbalvereniging DTC 07 2) Zuinig op sport kunstgrasvelden 3) Zuinig op sport onderhoud voetbalvelden en tennisbanen B1. Voetbalvereniging DTC 07 Motivering In het najaarsbericht 2011 is besloten een complex voor DTC 07 met hoge prioriteit op te nemen in het raadsplan Wat willen we bereiken? In 2007 is de fusievereniging DTC 07 ontstaan. Tot op dit moment maakt deze vereniging nog gebruik van 2 complexen in de kernen Tilligte en Lattrop. Doel is de realisatie van één complex voor DTC 07. Wat doen we daarvoor? Komen tot de realisatie van een definitief complex voor DTC 07 conform bestaand sportaccommodatiebeleid. 16

17 Volgens de motie van 17 april 2012 tijdens de behandeling van het raadsplan 2013 is besloten: 1) De optie realisering van één nieuw DTC-sportcomplex in de nabijheid van sterrenwacht Cosmos weer als volwaardige mogelijkheid op te nemen in het onderzoek- en overlegtraject gericht op de realisering van huisvesting voor DTC 07; 2) Hierover open en oplossingsgericht overleg te voeren met het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel; 3) Hierover open en oplossingsgericht overleg te voeren met het bestuur van Voetbalvereniging DTC 07; 4) De raad door een regelmatige informatieverstrekking op de hoogte te houden over de ontwikkelingen en de te zetten stappen. Wat mag het kosten? Het gaat om een bijdrage van in de realisatie van één complex. Dit bedrag omvat alle door de gemeente te maken kosten, als ook plankosten en voorbereiding. Tevens moet er rekening worden gehouden met een verhoogd btw-tarief van 21%. De financiële paragraaf wordt definitief vastgesteld als de toekomstige locatie voor de huisvesting definitief is bepaald. B2. Zuinig op sport kunstgrasvelden Motivering In de raadsvergadering van 9 november 2010 heeft de raad een amendement aangenomen. In het kader van de ontwerpprogrammabegroting 2011 is gevraagd om speciale aandacht te schenken aan het onderwerp kunstgrasvelden. Aangegeven werd dat het in maatschappelijk en politiekbestuurlijk opzicht een actueel onderwerp is in Dinkelland. Voor de raad en het college is het van belang voor kunstgrasvelden een beleids- en afwegingskader te creëren dat recht doet aan de omvang, de complexiteit en de mogelijke impact ervan. Besloten is het beleidsonderwerp kunstgrasvelden tot majeur project te benoemen. Op 18 oktober 2011 heeft de raad besloten om uit het budget majeure projecten per vereniging beschikbaar te stellen voor de aanleg van kunstgras (de resterende komt uit de gekapitaliseerde ruimte die ontstaat door het volledig op achterstand zetten van het onderhoud op sportvelden). Het budget van DTC 07 is reeds meegenomen in het majeure project rondom de accommodatie en RSC Rossum heeft al kunstgras. Derhalve blijft er over voor het aanleggen van kunstgras. Wat willen we bereiken? Een financieel en beleidsmatig afwegings- en besliskader voor het formuleren en realiseren van beleid met betrekking tot het onderwerp kunstgrasvelden, dat recht doet aan de omvang en impact van dit onderwerp. Wat doen we daarvoor? De uitkomsten uit het overleg met de sportverenigingen zijn in een afrondende fase. De resultaten zullen eind 2012, begin 2013 in een concreet voorstel aan u worden voorgelegd. Wat mag het kosten? In totaal voor zes verenigingen (SDC 12 (DOS 19, Sc Denekamp), KOSC, DSVD, UD Weerselo en Saasveldia). De voor DTC 07 is al verwerkt in een afzonderlijk majeure project. B3. Zuinig op sport onderhoud voetbalvelden en tennisbanen Motivering In de raadsvergadering van 18 oktober 2011 heeft de raad een amendement aangenomen. In dit amendement is het college opgedragen om te komen tot een nulmeting per complex en een voorstel inzake de toekenning van een eenmalige financiële bijdrage per voetbalcomplex en per tenniscomplex in de toekomstige uitgaven voor groot onderhoud en vervanging, in het kader van privatisering van de accommodaties. Dit naar aanleiding van de notitie Zuinig op Sport. Op 24 april 2012 is het voorstel van het college geamendeerd en heeft men besloten om het groot onderhoud en 17

18 vervanging bij de gemeente te laten, tenzij de verenigingen vrijwillig en op basis van maatwerk geprivatiseerd wensen te worden. Wat willen we bereiken? In het amendement van 24 april 2012 heeft de raad besloten om te komen tot een eenmalige financiële bijdrage voor toekomstig groot onderhoud en vervanging van de voetbal- en tenniscomplexen, in het kader van privatisering van de accommodaties. Dit op basis van maatwerk en vrijwilligheid vanuit de verenigingen. Wat doen we daarvoor? Inmiddels zijn met alle verenigingen gesprekken gevoerd over de uitvoering van dit amendement. Dit moet resulteren in een voorstel gericht op maatwerk per vereniging. Wat mag het kosten? Zoals in het raadsplan 2013 aangegeven gaan wij vooralsnog uit van een bedrag van als eenmalige bijdrage voor overdracht van groot onderhoud en vervanging van sportaccommodaties. Na de besprekingen met de verenigingen kunnen de definitieve financiële consequenties in kaart worden gebracht. Het definitieve beschikbaar te stellen bedrag kan hierdoor nog worden gewijzigd. Hiertoe ontvangt u een separaat voorstel. C. Autonome ontwikkelingen 1) Transitie Awbz naar Wmo 2) Wet werken naar vermogen 3) Intensivering uitvoering transitie jeugdzorg C1. Transitie Awbz naar Wmo De vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Vws) heeft tijdens haar overleg van 30 mei 2012 het advies uitgebracht om de overheveling van de Awbz naar de Wmo controversieel te verklaren. Ondanks dat we in een vacuüm zitten tijdens de kabinetsvorming van het Rijk worden er zowel in Twents verband als in de samenwerking met Tubbergen daar waar mogelijk voorbereidingen getroffen op de komende wijzigingen in de Wmo. C2. Wet werken naar vermogen Het wetsvoorstel Werken naar vermogen (Wwnv) is op 5 juni 2012 controversieel verklaard. We zijn in afwachting de vorming van een nieuw kabinet. De Wwnv was bedoeld om meer mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking aan het werk te helpen. C3. Intensivering uitvoering transitie jeugdzorg Het Rijk is voornemens de gehele Wet op de Jeugdzorg te decentraliseren naar de lokale overheid. Hoewel door de landelijke regeringsontwikkelingen en de tweede kamer verkiezingen in het najaar van 2012 er enige onduidelijkheid is ontstaan, wordt verwacht dat deze overgang per 1 januari 2015 gestalte gaat krijgen. Hierbij ligt er voor de gemeenten de uitdaging om te komen tot een vraaggestuurd, efficiënt, betaalbaar en effectief werkend jeugdzorgstelsel dat uit gaat van de cliënt en waarbij het recht op zorg wordt vervangen door het recht op een goede opvoeding. De hierboven genoemde autonome ontwikkelingen hebben momenteel onze volle aandacht. We werken in een gemeenschappelijke projectstructuur met de gemeente Tubbergen. Uiteraard zullen we daarbij de ontwikkelingen rond de kabinetsformatie volgen. 18

19 3.5. Programmaveld 5: Leefomgeving De gemeente voert een actief beleid gericht op het waarborgen en waar mogelijk verder ontwikkelen van een kwalitatief goede fysieke leefomgeving; bestemming, invulling en gebruik van de schaarse openbare ruimte vindt op verantwoorde en integrale wijze plaats. Behoud van waardevolle historische elementen in de fysieke leefomgeving vormt een bijzonder aandachtspunt. Begroting en meerjarenraming In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. Leefomgeving Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserve toevoeging Mutatie reserve beschikking Resultaat na bestemming A. Collegeprogramma 1) Aanvang bouwactiviteiten revitalisering centrum Weerselo A1. Aanvang bouwactiviteiten revitalisering centrum Weerselo Wat willen we bereiken? Komen tot een financieel haalbaar centrumplan dat ruimte biedt voor ondernemers en een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van de beleidsdoelstelling om Weerselo als verzorgingskern vorm te geven. In 2013 willen we het bouwplan afronden en het bestemmingsplan vaststellen met als doelstelling in 2014 te beginnen met de uitvoering. Wat doen we daarvoor? Uitwerken van afspraken met ondernemers en adviseurs, begeleiden (bouw)planontwikkeling, volgen planologische procedure en het opstellen van een plan voor de inrichting van het openbaar gebied ter hand nemen, zorgen voor afstemming met bevolking. Daarnaast wordt een plan opgesteld voor de inrichting van het openbaar gebied. Wat mag het kosten? De kosten bestaan hoofdzakelijk uit advieskosten en komen ten laste van de reserve majeure projecten. Voor het totale project Centrum Weerselo is door de raad beschikbaar gesteld vanuit de reserve majeure projecten. 19

20 B. Majeure projecten 1) Planvorming Dorpsplan plus Tilligte 2) Planvorming Dorpsplan plus Agelo B1. Planvorming Dorpsplan plus Tilligte Motivering Per amendement bij de behandeling raadsplan 2012 op 28 juni 2011 is besloten het dorpsplan Tilligte als majeur project op te nemen. Wat willen we bereiken? Een leefbare en veilige kern en omgeving met dorpse allure waar inwoners van Tilligte graag willen verblijven. Wat doen we daarvoor? De gemeente Dinkelland zal samen met de dorpsraad en inwoners van Tilligte een dorpsagenda opstellen in Naar aanleiding van deze dorpsagenda wordt een uitvoeringsplan voor Tilligte (dorpsplanplus) opgesteld. Samen met een kleine groep inwoners van Tilligte wordt tijdens een de zogenaamde dorpstafel een concept dorpsagenda opgesteld. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan alle inwoners van Tilligte tijdens een inloopavond, waarna een uitvoeringsplan wordt opgesteld waarin de punten uit de dorpsagenda concreter worden benoemd. Voor het opstellen van een dorpsagenda is budget beschikbaar. Wat mag het kosten? Bij het vaststellen van de raadsplannen 2012 en 2013 heeft de raad geen budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een dorpsagenda voor Tilligte. Voor het opstellen van een dorpsagenda is een budget beschikbaar in 2012 van vanuit het Provinciaal meerjarenprogramma (PMJP). Investeringsvolume voor uitvoering is nog niet bekend en zal volgen uit het proces voor het opstellen van het dorpsplan. De eventuele uitvoering van het dorpsplan Tilligte wordt verschoven naar 2014, aangezien wij op dit moment voor 2013 geen financiële ruimte zien. Wij zijn wel voornemens om de dorpsplannen in 2012/2013 op te stellen. De eventuele consequenties uit dit plan kunnen wij u presenteren bij het raadsplan 2014 (in het voorjaar van 2013). Met andere woorden: nu de plannen maken en volgend jaar bij de behandeling van het raadsplan beoordelen of ze uitgevoerd kunnen worden. B2. Planvorming Dorpsplan plus Agelo Motivering Per amendement bij de behandeling raadsplan 2012 op 28 juni 2011 is besloten het dorpsplan Agelo als majeur project op te nemen. Wat willen we bereiken? Een leefbare en veilige kern en omgeving met dorpse allure waar inwoners van Agelo graag willen verblijven. 20

21 Wat doen we daarvoor? De gemeente Dinkelland zal samen met de dorpsraad en inwoners van Agelo een dorpsagenda opstellen. Naar aanleiding van deze dorpsagenda wordt een uitvoeringsplan voor Agelo (dorpsplanplus) opgesteld. Samen met een kleine groep inwoners van Agelo wordt tijdens een de zogenaamde dorpstafel een concept dorpsagenda opgesteld. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan alle inwoners van Agelo tijdens een inloopavond, waarna een uitvoeringsplan wordt opgesteld waarin de punten uit de dorpsagenda concreter worden benoemd. Voor het opstellen van een dorpsagenda is budget beschikbaar. Wat mag het kosten? Bij het vaststellen van de raadsplannen 2012 en 2013 heeft de raad geen budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een dorpsagenda voor Agelo. Voor het opstellen van een dorpsagenda is een budget beschikbaar van vanuit het PMJP. Investeringsvolume voor uitvoering is nog niet bekend en zal volgen uit het proces voor het opstellen van het dorpsplan. De eventuele uitvoering van het dorpsplan Agelo wordt verschoven naar 2014, aangezien wij op dit moment voor 2013 geen financiële ruimte zien. Wij zijn wel voornemens om de dorpsplannen in 2012/2013 op te stellen. De eventuele consequenties uit dit plan kunnen wij u presenteren bij het raadsplan 2014 (in het voorjaar van 2013). Met andere woorden: nu de plannen maken en volgend jaar bij de behandeling van het raadsplan beoordelen of ze uitgevoerd kunnen worden. 21

22 3.6. Programmaveld 6: Mobiliteit De gemeente draagt, waar nodig in nauwe samenspraak met andere overheden, zorg voor het handhaven en verder ontwikkelen van een voldoende adequate en veilige wegeninfrastructuur aansluitend bij de mobiliteitsbehoeften van de burger; ten behoeve van het waarborgen van kwantitatief en kwalitatief voldoende openbaar vervoersvoorzieningen voert de gemeente een voorwaardenscheppend beleid. Begroting en meerjarenraming In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. Mobiliteit Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserve toevoeging Mutatie reserve beschikking Resultaat na bestemming B. Majeure projecten 1) Herinrichting Nordhornsestraat, kop Eurowerft B1. Herinrichting Nordhornsestraat, kop Eurowerft Wat willen we bereiken? De inrichting van de Nordhornsestraat (gedeelte ten zuiden van rotonde Churchillstraat) herinrichten op een wijze die recht doet aan de gewijzigde gebruiksfunctie Wat doen we daarvoor? Op het gedeelte van de Nordhornsestraat is het oude wegprofiel, dat is gebaseerd op functies uit de periode vóór de aanleg van de randweg nog aanwezig. Als gevolg van geplande bouwactiviteiten op de Kop van de Eurowerft (plannen voor bouw supermarkt en revitalisering bestaande winkels) is het noodzakelijk dat de inrichting wordt aangepast. Bij de herinrichting zal de asfaltverharding worden vervangen door klinkerbestrating. De fietspaden zullen verdwijnen en de parkeermogelijkheden zullen worden uitgebreid. Het te herinrichten gebied zal na voltooiing deel uitmaken van de 30 km/uur zone. De plannen zullen in samenspraak met buurt en ontwikkelaar worden gemaakt. Wat mag het kosten? De kosten worden gedekt uit het krediet van dat in 2006 door de raad beschikbaar is gesteld vanuit de reserve majeure projecten. 22

23 C. Autonome ontwikkelingen 1) Regionale verkeersontwikkelingen 2) Nieuwe concessie busvervoer in Twente C1. Regionale verkeersontwikkelingen Wat willen we bereiken? Een goede verkeersafwikkeling op het wegennet in onze gemeente, zowel op gemeentelijke wegen als ook op wegen van Rijk en provincie. Wat doen we daarvoor? Er lopen in de regio een aantal verkeersprojecten die effecten kunnen sorteren op de verkeersafwikkeling op wegen aan de randen, maar ook binnen onze gemeente. Daarvoor worden een aantal studies uitgevoerd. Voor Dinkelland is daarbij een onderzoek naar een directere aansluiting van de Vliegveldstraat op de A1 van belang. De wens daartoe komt voort uit de Twentse Wegenvisie. De vraag houdt direct verband met plannen voor de luchthaven Twente en de Noordelijke Ontsluiting Enschede/Kennispark. Afhankelijk van de gekozen voorkeursvariant zal dit gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling rond Deurningen. Dinkelland is in de diverse projectgroepen vertegenwoordigd, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Wat mag het kosten? Behoudens de ambtelijke inzet die is opgenomen in reguliere begroting, zijn er geen extra kosten voor de gemeente Dinkelland. C2. Nieuwe concessie busvervoer in Twente Wat willen we bereiken? Zorgdragen voor het in stand houden van goed busvervoer in onze gemeente. Wat doen we daarvoor? Het busvervoer in Twente wordt op dit moment uitgevoerd door Connexxion. Vanaf december 2013 gaat vervoerder Syntus het busvervoer in de Regio Twente uitvoeren. In Dinkelland gaat het om het regulier busvervoer, maar ook om de buurtbussen. Dit betekent dat er een andere dienstregeling komt. Deze zal in grote lijnen overeenkomen met de huidige. Nieuwe vervoerder Syntus zal in 2013 met de gemeenten in overleg treden om wensen ten aanzien van openbaar vervoer ontwikkelingen te bespreken. Wat mag het kosten? Behoudens de ambtelijke inzet die is opgenomen in de reguliere begroting, zijn er geen extra kosten voor de gemeente Dinkelland 23

24 3.7. Programmaveld 7: Burger en bestuur De uitgangspunten openheid, toegankelijkheid, bekwaamheid, betrouwbaarheid en integriteit staan in het handelen van de gemeente centraal. Er wordt voortdurend gestreefd naar een optimale dienstverlening aan de burger, een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en een structureel evenwichtige financiële huishouding. Begroting en meerjarenraming In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. Burger en bestuur Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen x Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserve toevoeging Mutatie reserve beschikking Resultaat na bestemming A. Collegeproramma 1) Samenwerking met Tubbergen 2) Interne gemeentelijke producten voorzien van kostprijs 3) Persoonlijke internetpagina voor iedere burger beschikbaar 24

25 A1. Samenwerking met Tubbergen In het Collegeprogramma is ten aanzien van de samenwerking met Tubbergen het volgende opgenomen: Dinkelland opteert voor een verdere uitbouw van de ambtelijke samenwerking met Tubbergen, waarbij de eigenheid van de gemeente niet in gevaar mag komen. In 2013 wordt er op tenminste 8 taakvelden intensief samengewerkt. Deze doelstelling is inmiddels opgewaardeerd tot de bouw van één ambtelijke organisatie ten behoeve van Tubbergen en Dinkelland, die op 1 januari 2013 operationeel is. Daartoe hebben de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland op 15 maart 2011 kennis genomen van de notitie Een verkenning naar samenwerking Tubbergen-Dinkelland, 1+1=3. In deze verkennende notitie zijn verschillende mogelijkheden voor samenwerking onderzocht en gewogen. Op 19 september 2011 hebben de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland ingestemd met het stappenplan Samenwerken op 2 sporen. Het stappenplan ziet toe op de intensivering van de samenwerking van Tubbergen en Dinkelland op zowel het bestuurlijke alsook het ambtelijke spoor. Het ambtelijke spoor beschrijft de stappen die moeten worden gezet om te komen tot vergaande ambtelijke samenwerking tussen Tubbergen en Dinkelland. Het stappenplan gaat er daarbij vanuit dat de ambtelijke samenwerking gestalte krijgt in de vorm van één nieuw te bouwen ambtelijke organisatie ten behoeve van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, waarbij randvoorwaarde is dat de fysieke dienstverlening vanuit de twee gemeentehuizen zal worden verzorgd. Daarbij is het uitdrukkelijk niet de opzet om organisatieonderdelen in elkaar te schuiven, maar vanuit een gedegen visie een nieuwe organisatie vorm te geven. Een op te stellen organisatievisie en een visie op dienstverlening zullen dan ook de basis vormen voor de nieuw te bouwen organisatie. Het stappenplan benoemt 1 januari 2013 als beoogde startdatum voor de nieuwe ambtelijke organisatie van Tubbergen en Dinkelland. Bij de vaststelling van het stappenplan hebben beide gemeenteraden een amendement aangenomen. Dit amendement markeert de positie van beide gemeenteraden in het proces van intensivering van de samenwerking tussen Tubbergen en Dinkelland en bepaalt dat aan de gemeenteraden in het eerste en vierde kwartaal van 2012 een voortgangsrapportage wordt voorgelegd. Ten behoeve van de raadsvergadering van Tubbergen van 19 maart en van Dinkelland van 20 maart 2012 is een eerste voortgangsrapportage aangeleverd, waarin uitvoerig de voortgang van alle facetten van het proces van vergaande ambtelijke en bestuurlijke samenwerking van Tubbergen en Dinkelland wordt beschreven. In aanvulling op de besluitvorming van 19 en 20 maart jl. hebben de raden de respectievelijke colleges eveneens opgedragen om een aanvullende rapportage op te stellen om de raden in de gelegenheid te stellen om zich alsnog een gefundeerd oordeel te vormen over het beoordelingsaspect de verhouding tussen nut en offer, ofwel wat kost dit proces de burger en wat levert het de burger uiteindelijk op. De raden hebben de respectievelijke colleges daarbij opgedragen om de aanvullende rapportage uiterlijk in juli 2012 aan hen voor te leggen. Op 2 en 10 juli 2012 hebben de raden van Tubbergen respectievelijk Dinkelland met instemming kennisgenomen van de aanvullende rapportage in het kader van de samenwerking van Tubbergen en Dinkelland. Daarbij hebben de raden ingestemd met de verdere bouw van de nieuwe ambtelijke organisatie met inachtneming van de financiële uitgangspunten en de kwalitatieve kaders op het gebied van dienstverlening, zoals verwoord in de aanvullende rapportage. Ter dekking van de te verwachten frictie- en desintegratiekosten hebben de raden eveneens besloten om iedere gemeente afzonderlijk een bedrag van aan te laten laten wenden van de algemene reserve en dit in te zetten als voeding van een in te stellen reserve desintegratie- en frictiekosten. Tubbergen en Dinkelland hebben samen een nog te realiseren taakstelling van In beide gemeenten is geconstateerd dat de ambtelijke samenwerking van Tubbergen en Dinkelland een wezenlijke voorwaarde is voor het invullen van deze taakstelling. Daarboven bestaat de overtuiging dat de samenwerking aanvullend structureel minimaal 1 miljoen jaarlijks kan opleveren. Dit bedrag wordt te zijner tijd opgenomen in de meerjarenbegroting. De totale efficiencywinst van de samenwerking komt daarmee uit op minimaal 2,3 miljoen structureel. Deze te bereiken winst is 25

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

ARCH! E F 0 7 MEI 2012

ARCH! E F 0 7 MEI 2012 ARCH! E F raad d.d. 0 7 MEI 2012 gemeente Tubbergen o cfm. hesiui^n Aan de gemeenteraaifrkttl Vergadering: 7 mei 2012 7 aangehouden Nummer: 10A Tubbergen, 26 april 2012 Onderwerp: Principebesluit één brandweer

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

12. Financiële positie

12. Financiële positie 12. Financiële positie In dit hoofdstuk zal (meerjarig) inzicht worden verschaft in: 1) reserves en voorzieningen 2) incidentele baten en lasten 3) financiële uitgangspunten 1) Reserves en voorzieningen

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Overdracht groot onderhoud en vervanging voetbalvelden RSC Rossum

Overdracht groot onderhoud en vervanging voetbalvelden RSC Rossum Raadsvoorstel Datum vergadering: 27 juni 2017 Datum voorstel: 16 mei 2017 Nummer: 12 A Onderwerp: Overdracht groot onderhoud en vervanging voetbalvelden RSC Rossum Voorgesteld raadsbesluit: Wij stellen

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer Datum: 6 maart 2014 Versie concept 1.1 CONCEPT Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 2 februari 2016 Nummer: Onderwerp: Alternatief plan voor sport en beweging Lattrop

RAADSVOORSTEL. Datum: 2 februari 2016 Nummer: Onderwerp: Alternatief plan voor sport en beweging Lattrop RAADSVOORSTEL Datum: 2 februari 2016 Nummer: Onderwerp: Alternatief plan voor sport en beweging Lattrop Voorgesteld raadsbesluit: - in te stemmen met en medewerking te verlenen aan de uitvoering van het

Nadere informatie

Financieel toezicht in Gelderland

Financieel toezicht in Gelderland Financieel toezicht in Gelderland Wat houdt financieel toezicht in? en Hoe staat uw gemeente ervoor? Gemeente Neerijnen 14 mei 2014 Gerrit Scholten - Provincie Gelderland Even voorstellen Gerrit Scholten

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van april 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00021 Onderwerp: Voortgang stelposten nog in te vullen besparingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 5 februari 2015 heeft

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Raadsvoorstel *Z02CFE5B97C* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27003 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Inleiding Op 17 april 2009 heeft de gemeente met de VoF Meerplein,

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen Programma Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma Pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2010 1.875.000 5% gekort

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Raadsvergadering. 12 mei

Raadsvergadering. 12 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12 mei 2016 16-021 Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015 en 2016 Aan de raad, Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *16.23542* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: P. Post Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535401 Portefeuillehouder: J. Seton, A. Souverein Registratienummer: 16.23542 Onderwerp: Voorstel

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Aanleg nieuwe sportvelden. Onderwerp: Aanleg nieuwe sportvelden

Raadsvoorstel: Aanleg nieuwe sportvelden. Onderwerp: Aanleg nieuwe sportvelden Raadsvoorstel: 2016-1603 Onderwerp: Aanleg nieuwe sportvelden Datum: 13-06-2016 Portefeuillehouder: J. Freije I & O: B &A / Raadsvergadering: 07-07-2016 Programma: Cultuur en sport Opsteller: Y. Kromhout/A.

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie