Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar"

Transcriptie

1 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage 2013 (Verkorte versie)

2 0BInhoudsopgave 1Bestuurlijke samenvatting BTotaal financieel overzicht BVoorlopig jaarrekeningresultaat Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk BProgramma 2 Werken en ondernemen in Moerdijk BProgramma 3 Meedoen in Moerdijk BProgramma 4 Veiligheid in Moerdijk BProgramma 5 Duurzaam leven in Moerdijk BProgramma 6 Samen vóór en mét de klant BProgramma 7 Raad BToelichting kostenplaatsen B21Bijlage 1 Kengetallen

3 1Bestuurlijke samenvatting In de laatste bestuursrapportage van dit jaar wordt niet alleen teruggeblikt op het laatste kwartaal, maar over het gehele jaar Deze bestuursrapportage kan worden gezien als het jaarverslag, waarin op inhoud verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering van de beleidsbegroting Daarnaast geeft de bestuursrapportage een beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van In deze samenvatting worden de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen benoemd. Gebiedsplannen In de eerste helft van 2013 zijn de gebiedsplannen voor Fijnaart en Klundert afgerond. De resultaten van deze pilots zijn geëvalueerd en zijn dermate positief dat op basis hiervan is besloten de overige plannen te gaan opstellen. In de tweede helft van het jaar is gewerkt aan het opstellen van de gebiedsplannen voor de kernen Heijningen en Langeweg. Ook is de uitvoering van de plannen voor Fijnaart en Klundert van start gegaan. Havenstrategie Het jaar 2013 heeft in teken gestaan van het proces om te komen tot een eenduidige en breed gedragen Havenstrategie voor de toekomstige positie van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. In september is de Concept Havenstrategie door gemeente, provincie en Havenschap gepubliceerd. In de visie wordt gestreefd naar balans tussen economie, mensen en de omgeving. Uiteindelijk heeft met name het eindadvies van de Commissie van Advies veel media-aandacht gehad. Er zijn vraagtekens geplaatst bij het in het rapport opgenomen toekomstperspectief voor de kern Moerdijk. Er is een aantal informatieavonden in het dorp georganiseerd, naar aanleiding hiervan is er uiteindelijk voor gekozen om de mening van de bewoners met een enquête beter in beeld te brengen. Met de resultaten van de enquête en de reacties van de overige stakeholders wordt de balans opgemaakt voor het opstellen van de definitieve Havenstrategie, die medio zomer 2014 aan de gemeenteraad, GS/PS en de raad van bestuur van het Havenschap wordt aangeboden. Paraplunota Maatschappij De Paraplunota Maatschappij is in 2013 afgerond. In de Paraplunota Maatschappij zijn de ambities uitgewerkt om te bouwen aan een duurzame samenleving. Deze Paraplunota is de laatste in de rij, eerder zijn de Paraplunota s Leefomgeving en Economisch Klimaat vastgesteld. De gezamenlijke ambitie van de drie Paraplunota s is een duurzame woon-, werk en leefomgeving. De Paraplunota Maatschappij gaat over mensen en de omgeving waarin zij met elkaar samenleven. De Paraplunota Maatschappij kent vijf thema s, te weten wonen, gezondheid, woonomgeving, sociale structuur en ondersteuning. Elke thema heeft een eigen ambitie, die is uitgewerkt in doelen en een uitvoeringsstrategie. De nota is tot stand gekomen via een interactief proces met onder andere inwoners, verenigingen en organisatie. Veiligheid in Moerdijk In 2013 is samen met de gemeenten Roosendaal en Halderberge en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een stevige lobby ingezet richting Ministerie van I&M en de leden van beide Kamers der Staten-Generaal om de problematiek binnen de West-Brabantse spoorzones onder de landelijke aandacht te brengen. Dit heeft o.a. geleid tot de toezegging van 5 miljoen om de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid in de spoorzones van de 3 gemeenten te verbeteren. Hiervoor is in de 2 e helft 2013 een projectstructuur opgezet, waarmee deze gelden binnen de komende jaren effectief kunnen worden ingezet. Ook is de nodige energie uitgegaan naar het bijpraten van de bevolking en het ondersteunen van de klankbordgroep in Zevenbergen. Vormgeving samenwerkingsverbanden In 2013 zijn diverse samenwerkingsverbanden vormgegeven. Zo hebben Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving dit jaar aan de Omgevingsdienst overgedragen. Ook heeft de gemeenteraad in december 2013 ingestemd met toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West Brabant (BWB). Op 1 januari 2014 zijn de betrokken medewerkers formeel gestart bij de BWB in Etten-Leur. Gebleken is dat het vormgeven van de samenwerkingsverbanden veel tijd kost en dat het lastige processen zijn. Om o.a. die reden is besloten de aanvangsdatum van de operationele organisatie regio Etten-Leur te verschuiven naar 1 januari Nota Grondbeleid Op 14 maart is de Nota Grondbeleid door de gemeenteraad aangenomen. Met deze Nota neemt de gemeente de regie bij locatieontwikkelingen om de doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, infrastructuur en werkgelegenheid te kunnen verwezenlijken. Voor ieder project waarvoor 2

4 een locatieontwikkelingsovereenkomst wordt vastgesteld of waarbij sprake is van kostenverhaal (leges/plankosten en bovenplanse bijdragen), wordt ook een projectexploitatieplan vastgesteld. Windenergie In 2013 is de Notitie Windenergie opgesteld. Deze gaat uit van twee doelen: 1. Betaalbare, eigen en duurzame energie realiseren voor de inwoners en 2. Een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling om windenergie op te wekken. De manier waarop die doelen worden gerealiseerd zijn vastgelegd in de Notitie. Financieel Op basis van de financiële uitkomsten tot en met het 4 e kwartaal wordt een positief jaarrekeningresultaat over 2013 verwacht van Hiervan heeft betrekking op de grondexploitatie en op de algemene dienst. Een deel van het voordelig resultaat binnen de algemene dienst heeft een structurele karakter. Deze mutaties zijn over het algemeen al verwerkt in de meerjarenbegroting

5 2BTotaal financieel overzicht 2013 Afwijkingen en toelichting 4 e kwartaal 2013 In het 4 e kwartaal 2013 hebben zich een aantal afwijkingen voorgedaan ten opzichte van de actuele begroting bedragen x /- = voordeel 2013 Actuele begroting op Aanpassingen grondexploitatie Overige afwijkingen 2013 Werkelijke bedragen op Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Aframing voorziening Chemie-Pack, gebouwen en wegen Resultaat De in het 4 e kwartaal 2013 gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een voordeel zien van ten opzichte van de actuele begroting. Een voordeel van heeft betrekking op de algemene dienst en het voordeel op de grondexploitatie bedraagt De afwijkingen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door: a) voordelen vanwege: Saldo toevoegingen/onttrekkingen reserves Lagere storting in de voorziening riolering Hogere algemene uitkering Grondexploitatie Werk & inkomen Uitvoering Wmo Peuterspeelzaalwerk, implementatie toekomst peuterwerk Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen Inzameling en verwerking afval Begraafplaatsen Jeugdvoorzieningen Aframing voorziening Chemie-Pack, gebouwen en wegen 4

6 b) nadelen vanwege: Lagere opbrengst OZB Hogere kosten op kostenplaatsen o.a. overige personeelskosten en bureaukosten Leerlingenvervoer Diverse leges Storting in voorziening Chemie-Pack 5

7 3BVoorlopig jaarrekeningresultaat 2013 In deze 4 e bestuursrapportage kan een eerste indicatie gegeven worden van het verwachte jaarrekeningresultaat Het totale voordelige resultaat bedraagt Ten opzichte van het geraamde begrotingsresultaat in de primitieve begroting (vastgesteld op 8 november 2012) komt het jaarrekeningresultaat 1,7 miljoen voordeliger uit. Resultaat primitieve begroting Voordelig Voorlopig jaarrekeningresultaat Voordelig Hoger resultaat dan geraamd in de primitieve begroting Voordelig Dit hogere resultaat kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken: Progr. Berap0F 1 Omschrijving Voordeel Nadeel I/S 1 4 Lagere storting in de voorziening riolering I 1 4 Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen I 1 3,4 Begraafplaatsen, verkoop aula Klundert en verkoop mortuarium Fijnaart I 1 3 Bouwleges I 1 1,3 Zwembaden niet realiseren bezuiniging I 2 1,3,4 Grondexploitatie I 2 4 Paraplunota Economisch Klimaat I 2 3 Subsidie i.v.m. revitalisering industrieterrein Dintelmond I 3 1,2,3,4 Lagere kosten uitvoering Wmo I 3 3,4 Leerlingenvervoer I 3 3,4 Peuterspeelzaalwerk, implementatie van het project Toekomst Peuterwerk S 3 3,4 Muziekeducatie, vernieuwd subsidiebeleid S 5 3,4 Omgevingsdienst Midden West Brabant I 6 3,4 Lagere opbrengst OZB I 6 1,3,4 Grondexploitatie I 6 3,4 Gereserveerde structurele middelen nieuw beleid die niet zijn aangesproken. O.a. baggeren Watergangen I 6 3,4 Hogere Algemene uitkering I 1 Betreft verwijzing naar de bestuursrapportages waarin mutaties zijn doorgevoerd. 6

8 Progr. Berap0F 1 Omschrijving Voordeel Nadeel I/S 6 3,4 Leges bevolking en burgerlijke stand I 6 1,3 Rentevoordeel korte geldleningen en beleggingen I Div. 2 Lagere kapitaallasten I KPL 3,4 Voornamelijk lagere personeelskosten i.v.m. realiseren taakstellingen en overige personeelskosten I KPL 3,4 Inhuur personeel I KPL 3,4 Diverse kosten. O.a. huisvesting, bureaukosten etc I Div. 4 Aframing voorziening gebouwen en wegen en storting voorziening Chemie-Pack I Totaal

9 4BProgramma 1 Wonen en leven in Moerdijk Doelstelling Kernen Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1 Dit betekent voor ons: Bevorderen kwaliteit woonomgeving Het samen met onze burgers en partners via gebiedsplannen realiseren en waarborgen van een prettige woon- en leefomgeving, welke leidt tot een waardering van de woning en woonomgeving van de burger van minimaal een 7. Het op basis van de beeldkwaliteitplannen zorgdragen voor de juiste kwaliteit van de buitenruimte. Bouwen naar behoefte met bijzondere aandacht voor de huisvesting van ouderen en starters. Samen met onze partners voorzien wij in dit kader in een adequaat aanbod van woningen. Het beschermen en instandhouden van cultureel erfgoed. Het verbeteren van het imago van onze gemeente. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Opleveren van de gebiedsplannen voor de pilotkernen Fijnaart en Klundert. Vervolgens het evalueren van deze pilots en op basis van een plan van aanpak starten met het opstellen van gebiedsplannen voor de overige kernen en het buitengebied (project 166). Uitvoeren van de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen en beheerplannen. In 2013 worden onder meer de volgende grote werken/reconstructies uitgevoerd: - Witte Weideweg in Noordhoek; - Oosterstraat in Klundert. In verband met het uitlopen van de voorbereidingswerkzaamheden is zowel de uitvoering van de Witte Weideweg als de Oosterstraat verschoven naar Er zijn wel andere werken uitgevoerd. De organisatie van 11 burgerschouwen. Realiseren van 80 2 woningen, op basis van door de gemeenteraad vastgestelde startdocumenten, waarin rekening is gehouden met de behoefte in de betreffende kernen. Voor 2013 was geprognosticeerd om 80 woningen op te leveren. Met de oplevering van 61 woningen is de prognose niet gehaald. Het achter blijven op de prognose wordt veroorzaakt door de latere oplevering van 27 huurappartementen uit het project Bosselaar-Zuid. Oplevering van deze huurappartementen vindt plaats in januari Verstrekken van 8 tot 12 nieuwe startersleningen. Uitvoeren van het gemeentelijk monumentenbeleid. Eén van de instrumenten om het gemeentelijk cultureel erfgoed in stand te houden is het verstrekken van laagrentende leningen. In dit kader worden eigenaren van cultureel erfgoed van goede informatie voorzien en gefaciliteerd bij het aanvragen voor leningen uit het Moerdijks Restauratie Fonds. Subdoel 2 Dit betekent voor ons: Een toekomstbestendig netwerk van voorzieningen Het bieden van kwalitatieve goede basisvoorzieningen (basisschool, buitensportaccommodatie en gemeenschapshuis) in elke kern. Het faciliteren van het proces gericht op het realiseren van brede scholen. Het aanbieden van volwaardig voortgezet onderwijs aan de inwoners van Moerdijk in Zevenbergen. Het samen met partners en burgers optimaliseren van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het voorzien in voldoende kwalitatieve speelruimte. Het optimaliseren van het gebruik van sportvoorzieningen. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Gefaseerd uitvoeren van het project 159 uitbreiding Markland College, gericht op de ingebruikname van deze volwaardige onderwijs- 2 Bijgesteld in eerste bestuursrapportage

10 voorziening in In 2013 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd en zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt gestart met de bouwfase. Realiseren van 12 brede scholen (fysiek en/of in een netwerk) in de kernen Zevenbergen (5), Klundert (4), Zevenbergschen Hoek (1), Noordhoek (1) en Standdaarbuiten (1). In 2013 zijn 11 brede scholen gerealiseerd. Dat zal zeer waarschijnlijk de uitkomst zijn van de monitor die in februari wordt afgerond. Voor de twaalfde brede school in ontwikkeling, De Neerhof, wordt een afwijkend traject doorlopen ten gevolge van het voorgestelde model van de partners. Er is voorgesteld om de Neerhof op te zetten als een Integraal Kindcentra en dit te koppelen aan de verwachte nieuwbouw van de school. Uitvoeren van het onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) De toegekende huisvestingsvoorzieningen voor de scholen zijn uitgevoerd met uitzondering van twee voorzieningen. De vervanging van 175 m 2 ruiten puivulling enkel glas (onderhoud) van basisschool De Ruigenhil is nog niet uitgevoerd. Dit wordt opgepakt samen met de voor 2014 toegekende vervanging van 813 m 2 hang- en sluitwerk. Daarnaast is de uitbreiding met m 2 van het Markland College (nog) niet uitgevoerd (project 159). December 2013 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en in het 1 e kwartaal 2014 wordt gestart met de bouwfase. Invulling geven aan het scheiden van wonen en zorg, voortkomend uit aanpassing van de AWBZ. Dit in gezamenlijkheid met maatschappelijke partners op terrein van wonen, zorg en welzijn. Ambities en visies op deze onderdelen maken deel uit van de in 2012 vast te stellen paraplunota Maatschappij. Als onderdeel van de paraplunota Maatschappij evalueren van toekomstbestendigheid van basisvoorzieningen. Uitvoeren van de haalbaarheidsstudies gericht op de herstructurering van het rusthuis De Westhoek (project 169) in Zevenbergen en het verzorgingstehuis Mauritshof in Klundert. Wat betreft speelruimte wordt in 2013 ingezet op: - het opwaarderen van formele speelruimte in Fijnaart in samenspraak met omwonenden; - het uitvoering geven aan de norm van 3% formele en/of informele speelruimte voor nieuw te ontwikkelen wijken; - het inrichten van openbare schoolpleinen op basis van aanvragen van schoolbesturen die voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden. Het traject voor de herplaatsing van het voetbalveldje in Fijnaart is in voorbereiding. Subdoel 3 Dit betekent voor ons: Goede bereikbaarheid van de kernen De kernen van Moerdijk zijn onderling goed bereikbaar, zowel vanuit utilitair als recreatief oogpunt. Het adequaat oplossen van bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten. Het realiseren van (ontbrekende) fiets- en wandelverbindingen. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Uitvoering geven aan de ontwerpfase van het project 162 Noordelijke randweg Zevenbergen, hetgeen in 2013 concreet moet leiden tot de besluitvorming inzake de MER en de voorkeursvariant van de randweg. De kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen is in april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van deze notitie is het concept MER eind 2013 opgeleverd. Dit was later dan gepland in verband met de benodigde actualisatie van het verkeersmodel. De provincie heeft aangegeven aanvullend onderzoek op het gebied van gezondheid voor het MER noodzakelijk te vinden. Besluitvorming over het voorkeurstracé van de randweg is daarom uitgesteld tot medio Oplossen van kleine ergernissen na bespreking in het verkeersoverleg. 9

11 Uitvoering geven aan het parkeerbeleidsplan Dit richt zich onder andere op het oplossen van urgente parkeerknelpunten in bepaalde wijken. Voor het oplossen van de parkeerproblematiek in verschillende woonwijken in Zevenbergen is een prioritering gemaakt en een globale fasering bepaald. Daar waar mogelijk wordt werk met werk gekoppeld; het realiseren van extra parkeercapaciteit in combinatie met reguliere onderhoudswerkzaamheden. In 2014 wordt het plan van aanpak verder geconcretiseerd. Uitvoering geven aan het fiets- en wandelpadenplan. Voor 2013 staat het volgende gepland: - voorbereiden realisatie snelheidsmaatregelen aan de Boerendijk (Fijnaart), Kraaiendijk (Heijningen) en Noordhoeksedijk-Kreekdijk en Weeldijk (Noordhoek-Standdaarbuiten); - voorbereiden verbeteren fietsverbinding Willemstad-Klundert (fietsstraat en fietsstroken); - voorbereiden van verbeteren van Hellegatsweg door middel van verbreden parkeerstrook. 10

12 81BWat mag het kosten Overzicht per 31 december 2013 bedragen x Actuele begroting 2013 Werkelijke bedragen 2013 Restant budget Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting Doorberekening kostenplaatsen I V Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen. Riolering I V Voornamelijk het gevolg van een lagere storting in de voorziening riolering, deels vanwege hogere doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen ( ) en deels vanwege de BTW ( ). In de geraamde storting was de BTW ten onrechte meegeteld; in de jaarrekening is dit gecorrigeerd. Ruimtelijke ordening I V Het voordeel betreft voornamelijk hogere inkomsten m.b.t. vergunningverlening en het opstellen van bestemmingsplannen voor derden ( ). Daarnaast is de planning voor het opstellen van bestemmingsplannen niet volledig gerealiseerd, waardoor minder is besteed aan externe adviseurs ( ). Begraafplaatsen I V Voordeel als gevolg van de verkoop van het mortuarium Fijnaart ( ). Hier staat een nadeel tegenover vanwege het herstel van ondiepe graven op de begraafplaats Klundert. Woonwagencentra I N Voorziene besparing i.v.m. overdracht woonwagencentrum Klundert aan regionale stichting is nog niet gerealiseerd, omdat de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden. Binnensport I N Extra afschrijving in verband met de sloop van de gymzaal in Standdaarbuiten. In het project Herstructurering Centrum Standdaarbuiten was geen rekening gehouden met de nog aanwezige boekwaarde van de gymzaal. De gymzaal is om-niet overgedragen aan de woningcorporatie. Mauritshuis Willemstad I N Ten behoeve van het in eigen beheer exploiteren van het Mauritshuis zijn in 2013 kosten gemaakt waar niet direct opbrengsten tegenover stonden. Wegbeheer I N In 2013 is de eerste termijn (50%) afgerekend m.b.t. de aanbesteding voor de plaatsing van een reclamemast waarmee vanaf 2014 reclame inkomsten worden gegenereerd. Het betreft een fee voor de exploitant van de mast. De gemeente wordt geen eigenaar van deze mast. 11

13 5BProgramma 2 Werken en ondernemen in Moerdijk Doelstelling Economisch klimaat Het realiseren en waarborgen van een goed economisch klimaat. Subdoel 1 Dit betekent voor ons: Bevorderen kwaliteit woonomgeving Het bieden van meer fysieke ruimte voor lokale bedrijven. Optimaal functionerende winkelcentrumgebieden. Het stimuleren van het werken aan huis. Het versterken van de agrarische sector. Het faciliteren van bedrijven en startende lokale ondernemers. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Opstellen van een haalbaarheidsonderzoek gericht op realiseren van nieuwe lokale bedrijventerrein. In 2013 is ruimtebehoefte voor lokale bedrijventerreinen in beeld gebracht. Dit is input voor project 172 Lokale bedrijventerreinen Gemeente Moerdijk. Besluitvorming is doorgeschoven naar Oplevering van een bedrijventerreinprogramma voor een aantal kernen, gekoppeld aan het traject gebiedsplannen. Voor de kern Fijnaart wordt inmiddels uitvoering gegeven aan een aantal actiepunten uit het bedrijventerreinenprogramma. Voor overige kernen geldt dat de gesprekken hieromtrent nog lopen. Vaststellen van en uitvoering geven aan de Paraplunota Economisch Klimaat en het bijbehorend (bedrijventerreinen) programma. De Paraplunota is vastgesteld. Niet alle voorziene uitvoeringsactiviteiten voor 2013 zijn gerealiseerd en worden in 2014 verder opgepakt. Via projecten en gebiedsplannen verbeteren van de centrumfunctie (o.a. winkelfunctie) in diverse kernen, waarbij in 2013 de focus ligt op de kernen Zevenbergen, Fijnaart, Klundert, en Standdaarbuiten. Voor Zevenbergen en Standdaarbuiten lopen op dit moment afzonderlijke projecten. Voor Klundert en Fijnaart is de centrumfunctie in het gebiedsplan belicht. Deze komt in de verdere uitwerking terug. Stimuleren van het werken aan huis door middel van het verruimen van de mogelijkheden hiertoe in bestemmingsplannen in het kader van de actualisatie. In 2013 worden de volgende bestemmingsplannen ter vaststelling voorgelegd: - Noordschans; - Noordhoek; - Willemstad; - Heijningen; - Langeweg. Vanwege uitlopende planningen voor voorafgaande actualisaties en andere voorkomende werkzaamheden, is de planning voor deze bestemmingsplannen niet gehaald. Om een versnelling in de actualisatie van deze en volgende plannen aan te brengen heeft het college ingestemd met een tijdelijke vergroting van de capaciteit van de bestemmingsplanmakers. Verruimen van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in bestemmingsplannen. In 2013 wordt gestart met het proces tot de integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Met de uitvoering van de inventarisatie is in januari 2014 gestart. Op basis van de resultaten van de evaluatie van Servicecentrum Starters en Ondernemers Moerdijk (SOM) in 2012, wordt in 2013 besloten hoe vervolg wordt gegeven aan dienstverlening voor startende ondernemers. Subdoel 2 Dit betekent voor ons: Optimale benutting van de strategische ligging Het optimaal benutten van economische potenties Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Het realiseren van een hoogwaardig logistiek knooppunt. Het borgen van zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik op het Zeehaven- en 12

14 Industrieterrein Moerdijk. Het versterken van de toeristisch-recreatieve structuur. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Vaststellen van de Havenstrategie en starten met de uitvoering daarvan in samenwerking met provincie en Havenschap (project 170). De Concept Havenstrategie is op 18 september 2013 gepubliceerd. Naar aanleiding van informatieavonden is besloten een enquête te houden onder de inwoners van Moerdijk-dorp. Definitieve vaststelling is voorzien medio zomer Realiseren van het project Moerdijk MeerMogelijk met in 2013 de volgende mijlpalen: - Project 80 Waterfront Moerdijk: besluit haalbaarheidstudie ontwikkeling waterfront Moerdijk; - Project 120 Logistiek Park Moerdijk: locatieontwikkelingsovereenkomst ontwikkelentiteit: - Project 162 Noordelijke randweg Zevenbergen: besluit MER en de voorkeursvariant van de randweg; - Project 164 Inrichting Stationgebied Lage Zwaluwe; - besluit haalbaarheidsstudie en locatieontwikkelingsovereenkomst. In genoemde projecten zijn in 2013 weer verdere stappen gezet. De projecten zijn echter nog niet geheel gerealiseerd. Vaststellen van de Integrale herziening van het bestemmingsplan van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarin zorgvuldig ruimtegebruik publiekrechtelijk geborgd is. Voorbereidende werkzaamheden in dit kader zijn uitgevoerd in De vaststelling van de Integrale herziening heeft niet plaatsgevonden. Toezien op duurzaam en intensief benutten van bedrijventerrein en het juiste bedrijf op de juiste plek, via bestuur Havenschap en Commissie Vestiging. Subdoel 3 Dit betekent voor ons: Het versterken van het toeristisch-recreatieve product Wat gaan we er voor doen in: 2013 Uitvoeren van project 22, Golfbaan Zevenbergen, met in 2013 de noodzakelijke grondtransactie voor de daadwerkelijke start van de aanleg van de golfbaan. Uitvoeren van project 80, Waterfront Moerdijk (als onderdeel van Moerdijk MeerMogelijk) met in 2013 de oplevering van de haalbaarheidstudie naar de ontwikkeling van de westelijke oever. In 2013 is gewerkt aan het opstellen van de haalbaarheidsstudie. Deze is echter niet opgeleverd in Faciliteren van fiets-voet-veerverbindingen vanuit gemeentelijke havens. Vaststellen van een toeristisch promotieplan en starten met de uitvoering hiervan. Door dit promotieplan te koppelen aan het nog op te stellen citymarketingplan heeft dit vertraging opgelopen. Vaststellen van een cultuurhistorisch ontwikkelingsplan voor de vesting Willemstad en starten met de uitvoering hiervan. Dit plan kan pas worden opgesteld als het toeristisch promotieplan is vastgesteld. Beter benutten van de forten voor toeristisch-recreatieve doeleinden op basis van de huidige ruimtelijke en financiële mogelijkheden. In dit kader staat in 2013 het volgende op de agenda: - Fort de Hel: besluit al dan niet continueren huidige huurrelatie en vaststelling (ontwerp)bestemmingsplan; - Fort Sabina: monitoren afspraken beheer Fort, waarin is vastgelegd dat Fort op bepaalde tijd toegankelijk is voor publiek; - Uitvoeren project verbonden forten en vestingen in het kader van de regionale samenwerking Waterpoort. Vaststelling van het (ontwerp)bestemminsplan Fort de Hel is niet in 2013 gerealiseerd. Dit wordt nu verwacht in maart

15 Subdoel 4 Dit betekent voor ons: Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Het verkleinen van afstand tot arbeidsmarkt van cliënten Wet Werk en Bijstand (WWB). Het verbeteren van de dienstverlening op gebied Werk & Inkomen. Het versterken van de samenwerking tussen onderwijs-bedrijfsleven-overheid. Het versterken van netwerken tussen ondernemers. Subdoel 5 Meer en beter optreden al regisseur en ondernemer Dit betekent voor ons: Het gecoördineerd inzetten van het publiekrechtelijk instrumentarium. Het continueren van bijzondere aandacht voor risicomanagement. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Vaststellen van de Nota Grondbeleid. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Uitvoering van het werkgelegenheidsproject (WGP) Moerdijk. Actief benaderen van werkgevers om leer/werkstageplaatsen en reguliere banen te verkrijgen voor cliënten WWB. Implementeren van de Participatiewet. Dit traject loopt door in Invoeringsdatum staat nu op 1 januari Uitvoeren van de businesscase voor de regionale samenwerking op gebied van Werk & Inkomen. In 2013 is besloten om de aanvangsdatum van de operationele organisatie Werkplein regio Etten-Leur te verschuiven naar i.p.v. de beoogde datum In het kader 3O-samenwerking realiseren van 3 nieuwe leerlingbouwplaatsen, waarbij leerlingen werkervaring opdoen bij erkende leer-werkbedrijven in de bouw. Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, zoals het ondernemersontbijt en het ondernemersgala. 14

16 91BWat mag het kosten Overzicht per 31 december 2013 bedragen x Actuele begroting 2013 Werkelijke bedragen 2013 Restant budget Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting Doorberekening kostenplaatsen I V Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen. WWB Werk & Inkomen I V Er is ten opzichte van de begroting een voordeel behaald op het saldo van de verstrekte uitkeringen en de ontvangen rijksbijdragen en declaraties ( V). Hier staat een nadeel tegenover dat wordt veroorzaakt doordat in het vierde kwartaal aan meer statushouders leenbijstand is verstrekt ( N). Op het onderdeel re-integratie is een voordeel behaald doordat in 2013 meer gebruik is gemaakt van het werkgelegenheidsproject Moerdijk als re-integratie instrument in plaats van het extern inkopen van trajecten ( V). Daarnaast is in 2013 geen beroep gedaan op de beschikbare subsidie voor IDbanen ( V). Paraplunota Economisch Klimaat I V Een aantal onderdelen van de Paraplunota is niet of niet volledig gerealiseerd in Dit is deels te verklaren doordat de Paraplunota uiteindelijk pas eind april is vastgesteld waardoor later is gestart met het uitvoeringsprogramma. Tevens zijn op verschillende onderdelen efficiencyvoordelen behaald door regionale samenwerking. Grondexploitatie I V Betreft diverse afwijkingen ten opzichte van de ramingen van de diverse grondexploitatieprojecten. Daarnaast zijn er diverse voordelen m.b.t. de verrekeningen met de reserves grondexploitatie. Deze zijn verwerkt in programma 6. Per saldo bedraagt het voordeel op de grondexploitatie

17 6BProgramma 3 Meedoen in Moerdijk Doelstelling Sociale cohesie Versterken van de sociale cohesie in de kernen. Subdoel 1 Dit betekent voor ons: Herijking visie en beleid Een beleid waar ons sociale gezicht tot uitdrukking wordt gebracht, dat voldoet aan en inspeelt op nieuwe wetgeving. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Opstelling en vaststelling van een Paraplunota Maatschappij: een geactualiseerde visie inclusief een uitvoeringsagenda. De Paraplunota Maatschappij is op 16 januari 2014 vastgesteld. Invulling geven aan de verantwoordelijkheden die als direct gevolg van het (nieuwe) regeerakkoord worden overgeheveld naar de gemeente. Subdoel 2 Dit betekent voor ons: Iedereen kan meedoen Het bieden van ondersteunende zorg- en onderwijsstructuren. Het bieden van een vangnet voor kwetsbare doelgroepen. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Realiseren van doorgaande (zorg)lijnen door: - warme overdracht van 85% van de kinderen die de peuterspeelzaal en kinderopvang bezoeken aan de basisschool; - warme overdracht van 100% van de kinderen van de basisschool naar Markland College Zevenbergen. Voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden bij de binnenkomst op de basisschool door 80% van doelgroepkinderen te laten deelnemen aan voorschoolse educatie. Voeren van een breed keukentafelgesprek met 900 burgers door het realiseren van een Kanteling Wmo, met als doel de hulpvraag eerder op te vangen in de direct sociale omgeving of door middel van collectieve diensten. Burgers met beperkingen op basis van maatwerk ondersteunen zodat zij zelfstandig hun huishouden kunnen voeren, mobiel kunnen zijn en sociale contacten kunnen aangaan voor zover zij zelf niet in staat zijn deze ondersteuning te realiseren. Versterken van de positie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) door: - de bekendheid van het CJG te vergroten door gerichte publiciteit bij doelgroepen op minimaal vijf momenten in het jaar; - te investeren in contacten om het netwerk van het CJG op lokaal niveau uit te breiden, met name met professionals die werken voor de doelgroep 12+; - het in regionaal verband voorbereiden van het CJG op de transformatie van de jeugdzorg. Vaststellen van de Regionaal Educatieve Agenda (REA) Moerdijk- Roosendaal-Halderberge, waarmee mede invulling geven wordt aan de transitie Wet passend onderwijs. De REA is opgesteld, de vaststelling vindt plaats in het 2 e kwartaal van Promoten van een actieve levensstijl (preventie) door het organiseren van het project Moerdijkfit4kids op basisscholen waarmee 60% van de kinderen in de gemeente Moerdijk in de leeftijd 4-12 jaar wordt bereikt. Het aan 900 ouderen aanbieden van huisbezoeken door vrijwilligers, met als doel het bereiken van ouderen in een sociaal isolement (project Samen is Wijs). Het project is uitgevoerd: alle 558 inwoners die 75 jaar zijn geworden en inwoners van 55+ die kortgeleden weduwe of weduwnaar zijn geworden 16

18 zijn aangeschreven. Daarmee is het beoogde aantal van 900 niet bereikt. Uitvoeren van het regionale transformatieplan voor de jeugdzorg in de regio West-Brabant West (Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Halderberge, Moerdijk) dat eind 2012 wordt vastgesteld. Dit plan heeft tot doel te komen tot de transformatie van de jeugdzorg in Wachttijd in het kader van schuldhulpverlening beperken zodat 90% van de intakegesprekken binnen 4 weken plaatsvindt. Realiseren van voorscholen in de kernen Moerdijk, Langeweg, Helwijk, Heijningen en Noordhoek; én het in de overige kernen integreren van peuteropvang in de kinderopvang in het kader van toekomstbestendig peuterspeelzaalwerk. Controleren van alle 16 kinderdagverblijven, 16 locaties voor buitenschoolse opvang, 4 gastouderbureaus en ± 80 gastouders in de gemeente Moerdijk in het kader van de West Kinderopvang 3. Organiseren van de: - landelijke Week van de Alfabetisering (september); - de cursus B-eat it! om overgewicht bij kinderen terug te dringen; - het regionale project Think before you drink om het alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Subdoel 3 Dit betekent voor ons: Iedereen doet mee Verhogen van de participatie van burgers. Vrijwillige inzet waarderen, bevorderen en ondersteunen. Uitvoeren van (een verbreed) vrijwilligersbeleid op basis van de eind 2012 vast te stellen Nota Vrijwillige Inzet. Door middel van subsidie stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de vijf vastgestelde beleidsdoelen (educatie, participatie, recreatie, toerisme en samenwerking). Het met ingang van het schooljaar stimuleren van 250 jaarcursussen muziekles voor de leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar door deze tegen een gereduceerd tarief aan te bieden. De subsidieregeling is ingevoerd: er zijn 154 aanvragen goedgekeurd. Daarmee is het beoogde aantal van 250 niet bereikt. Bereiken van 20 basisscholen met structureel sport- en/of cultuurkennismaking in aansluiting bij de brede school ontwikkeling door middel van de inzet van de combinatiefuncties. In samenwerking met het UITpunt Moerdijk ieder kwartaal uitgeven van een UITgids die huis aan huis wordt verspreid, als gratis dienst voor de burger en voor organisatoren van activiteiten/evenementen. Het op basis van de resultaten van een buurtscan (laten) opstellen van buurtactieplannen, waarbij gemeentelijk (sport)beleid wordt doorvertaald naar een uitvoeringsplan op niveau van de buurt (uitvoering Impuls Sport en Bewegen inde Buurt). De buurtscans zijn gedeeltelijk uitgevoerd, de buurtactieplannen zijn nog niet gereed. Organiseren van de jaarlijkse projecten: - Wegwijs op het gemeentehuis; - Feestavond vrijwilligers en sporters 2013; - Netwerkdag culturele veld. Wat gaan we er voor doen in: De aantallen in deze tekst zijn in vergelijking met de voorgaande bestuursrapportages aangepast zodat hier nu een juiste weergave wordt gegeven van het aantal te controleren opvangvormen binnen Moerdijk. 17

19 02BWat mag het kosten Overzicht per 31 december 2013 bedragen x Actuele begroting 2013 Werkelijke bedragen 2013 Restant budget Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting Doorberekening kostenplaatsen I V Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen. Uitvoering Wmo I V De werkelijk kosten voor hulp bij huishouding (HbH) zijn lager dan begroot ( V) omdat het aantal zorguren in de thuiszorg met circa 7% is gedaald. Tevens heeft een verschuiving plaatsgevonden van zorguren HbH2 naar HbH1. De kosten per uur voor Hbh1 zijn lager dan de kosten voor HbH2. Daarnaast is het aantal PGB's gedaald en is de werkelijk ontvangen afdracht van het CAK voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoger dan vooraf geraamd ( V). Peuterspeelzaalwerk S V In 2013 heeft de implementatie van het project Toekomst peuterwerk Moerdijk plaatsgevonden. Dit project heeft direct geresulteerd in een voordeel op de verstrekte subsidie ( V). Daarnaast is een voordeel ontstaan doordat scholingskosten binnen bestaande subsidiebudgetten zijn gerealiseerd en dus niet afzonderlijk in rekening zijn gebracht. Leerlingenvervoer I N Met de start van het nieuwe schooljaar 2013/2014 zijn de wijzigingen in de leerlingenaantallen verwerkt in de prognose van de kosten voor het leerlingenvervoer. Op basis hiervan is de begroting bijgesteld met de derde bestuursrapportage. Hierbij zijn onjuiste uitgangspunten gebruikt, waardoor de werkelijke kosten hoger zijn dan geraamd. Jeugdvoorzieningen I V In de meicirculaire is vanuit het Rijk een extra decentralisatie uitkering jeugdzorg toegekend, waardoor het budget is verhoogd in de derde bestuursrapportage. Dit budget is niet volledig ingezet. Daarnaast is een bijdrage ontvangen van de Regio West- Brabant waar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Diverse afwijkingen I V Verschillende voordelen. O.a. de bijdrage aan de GGD ( ), lagere kosten muziekeducatie ( ) als gevolg van het vernieuwde subsidiebeleid en een voordeel omdat de tegemoetkoming kinderopvang met ingang van 2013 is overgedragen naar de belastingdienst ( ). Het restant van de afwijkingen betreft diverse kleine verschillen onder de

20 7BProgramma 4 Veiligheid in Moerdijk Doelstelling Veiligheid Het creëren van een veilige woon- en leefomgeving. Subdoel 1 Dit betekent voor ons: Bevorderen kwaliteit woonomgeving Het als regisseur positioneren van de gemeente binnen het veiligheidsnetwerk. Het samen met onze partners werken aan de veiligheid in Moerdijk, met specifieke aandacht voor de veiligheid op en rond het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Op- en vaststellen van een veiligheidsjaarplan waarin de totale inzet van de gemeente en haar veiligheidspartners is opgenomen. In 2013 is geen jaarplan opgesteld. Het jaarplan 2011 is als uitvoeringsplan van de Nota integraal risico- en veiligheidsbeleid voor het jaar 2013 ingezet. Maandelijkse overleg met onze veiligheidspartners (Havenschap, Politie, KLPD, Brandweer, Douane, Marechaussee, Rijkswaterstaat) inzake criminaliteitsbestrijding/port-security (= zogenaamde overhedenoverleg). Samen met partners formeren van een toezichts- en handhavingsteam, met als achterliggend doel het verkrijgen en toepassen van eenzelfde aanpak van toezicht en handhaving ten aanzien van de Moerdijkse bedrijven, ongeacht het bevoegd gezag. In 2012 zijn de nodige slagen gemaakt om te komen tot een toezichts- en handhavingsteam voor o.a. het Moerdijkse havengebied. Met de overgang van de gemeentelijk projectleider naar de OMWB, begin 2013, is het project vertraagd. In het laatste kwartaal 2013 heeft de OMWB een nieuwe projectleider benoemd en in 2014 wordt het haventeam geoperationaliseerd. Uitvoeren van de nota risico- en veiligheidsbeleid en de eind 2012 vast te stellen nota Fysieke Veiligheid. Evalueren van de nota risico- en veiligheidsbeleid Evaluatie is ambtelijk opgestart eind De vaststelling van een geactualiseerde nota stond eveneens op de planning. Vanwege de ambtelijke capaciteit die uitgegaan is naar het actieprogramma Moerdijk Veilig, de versterking van de gemeentelijke crisisorganisatie en enkele grote projecten (zoals basisnet Spoor) is vertraging opgelopen. Integratie van de nota risico- en veiligheidsbeleid en nota Fysieke Veiligheid in een koepelnota Integrale Veiligheid. Vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen zal de geactualiseerde veiligheidsnota hier overheen worden getild. Hiermee komt het veiligheidsbeleid dan ook synchroon te lopen met de raadsperiode, het beleidsplan van de politieregio en de provincie. In de eerste helft van 2014 zal dan worden gehandeld in de geest van het actieprogramma Onder regie van de gemeente uitvoeren van een strategische samenwerkingsagenda ten aanzien van de veiligheidszorg op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Subdoel 2 Dit betekent voor ons: Het verantwoord omgaan met risico s Het hebben van een continu actueel inzicht in de fysieke en sociale risico s binnen onze gemeente. Het verankeren van veiligheid in vergunningen en bestemmingsplannen. Een adequate controle op naleving van wet- en regelgeving en het conform vergunning handelen van bedrijven. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Verbeteren van de uitvoering van omgevingsrecht d.m.v. regionale samenwerking in de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 19

21 Samen met partners blijven lobbyen voor veiligheid rondom rijkswegen, spoorzones, waterwegen en buisleidingen. Besteden van specifieke aandacht aan veiligheid(sknelpunten) rondom buisleidingen in het kader van de 2013 op te starten integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Vaststellen van de integrale herziening van het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarin de aanwezig risico s inzichtelijk zijn gemaakt. Vaststelling van het bestemmingsplan stond aanvankelijk gepland eind 2013, maar vanwege onderzoeken op het gebied van o.a. externe veiligheid is dit opgeschoven naar Eind 2013 is de (externe) veiligheidsparagraaf herzien naar aanleiding van adviezen, zienswijzen en nieuwe inzichten. Houden van een multidisciplinaire oefening van de crisisbeheersorganisatie met specifieke aandacht voor Port Security. Inrichten van één informatieknooppunt op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarlangs alle veiligheidsgerelateerde informatie wordt ontsloten. De inrichting van dit informatieknooppunt hangt sterk samen met het havenpolitieteam dat binnen de zeehavens van de gemeenten Moerdijk, Borsele, Terneuzen en Vlissingen operationeel moet worden. Het gezamenlijke havenpolitieteam is nog in oprichting. Uitvoeren van het handhavingsprogramma, waaronder minimaal 30 onaangekondigde controles van risicovolle bedrijven. Het bestrijden van huiselijk geweld. Het bestrijden van drugsoverlast. Het terugdringen van het aantal woninginbraken (tot onder niveau 2009). Het bestrijden van bedrijfsinbraken. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Actief stimuleren en faciliteren van buurtpreventie met specifieke aandacht van lopende initiatieven in Zevenbergen Oud Oost, Zevenbergen West en Sportwijk Fijnaart, dit in nauwe samenwerking met de politie. De inzet van buurtbemiddeling ter bestrijding van buurt- en jeugdoverlast. Uitvoeren van het plan van aanpak bestrijding jeugdoverlast. Continueren van het overleg Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en de uitvoering van afspraken die hieruit voortvloeien. Uitvoeren van het plan huiselijk geweld en kindermishandeling. Toepassen van de in regionaal verband vastgestelde werkwijze districtelijke aanpak handhaven hennepkwekerijen. Actief stimuleren van het Keurmerk Veilig Wonen, door de organisatie van een gemeentebrede mediacampagne in het derde kwartaal van Subdoel 3 Bestrijding overlast en verloedering in kernen Inzet van maatregelen in het kader van het districtelijke offencief woninginbraken (o.a. donkere dagen-offensief). Dit betekent voor ons: Het actief stimuleren en faciliteren van buurtpreventie. Het bestrijden van buurtoverlast en jeugdoverlast. Het bestrijden van horecaoverlast. Inzetten op specifieke aandacht voor veiligheid(beleving) binnen de 11 burgerschouwen die in 2013 worden uitgevoerd. Actief stimuleren van het Keurmerk Veilig Ondernemen, door de organisatie van een bijeenkomst voor bedrijfsleven in het 3 e kwartaal. 20

22 De organisatie van een bijeenkomst heeft niet plaatsgevonden. Subdoel 4 Dit betekent voor ons: Bevorderen kwaliteit woonomgeving Het in een vroegtijdig stadium bij de visievorming, beleidsontwikkeling, ruimtelijke ordening en planvorming voldoende aandacht besteden aan het thema veiligheid (o.a. externe veiligheid, brandpreventie). Het voorkomen en aanpakken van onveilige plaatsen. Het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers bij calamiteiten. Het open en transparant communiceren over de veiligheidsrisico s. Het bestrijden van voertuigcriminaliteit. Wat gaan we er voor doen in: 2013 In kaart brengen van onveilige plaatsen middels de uitvoering van 11 burgerschouwen en zo mogelijk met de partners aanpakken. Bevorderen dat het aantal incidenten van voertuigcriminaliteit in het stationsgebied Lage Zwaluwe wordt verminderd. Uitvoering geven aan het gemeentelijke brandpreventiebeleid bestaande bouw. In 2013 staan 60 toezichtsbezoeken gepland. Deze zijn met name gericht op panden met een combinatie van wonen en werken. Implementeren (eerste helft 2013) van een veiligheidsalerteringsysteem voor bedrijven op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarmee de werknemers worden gefaciliteerd in hun zelfredzaamheid. Uitvoeren van een pilot-project Veiligheidsdashboard voor burgers, (derde kwartaal 2013) ter versterking van de zelfredzaamheid van de Moerdijkse bevolking. In 2013 is een afstudeeronderzoek naar de doorvertaling van het CBIS in een veiligheidsdashboard voor burgers afgerond. Vanuit deze resultaten wordt het dashboard eerst ontwikkeld voor de spoorzone Zevenbergen en later uitgebreid voor de rest van de gemeente. De ontwikkeling is niet afgerond in 2013, maar loopt door in Verschaffen van inzicht in de verantwoordelijkheden van de gemeente en de verschillende veiligheidspartners ten aanzien van deze risico s. In 2013 is hier geen verdere uitvoering aan gegeven. Subdoel 5 Dit betekent voor ons: Bevorderen kwaliteit woonomgeving Een adequate gemeentelijke veiligheidsorganisatie. Het samen met onze partners verbeteren van de beheersbaarheid van ongevallen en calamiteiten binnen Moerdijk en op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk in het bijzonder. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Blijvend investeren in de gemeentelijke veiligheidsorganisatie die voldoet aan de kwaliteitscriteria externe veiligheid, zoals vastgelegd in het Programma Brabant-Veiliger ; Inzetten op het verkorten of compenseren van de aanrijdtijden van ambulance, brandweer en politie, door met name het bewerkstelligen van een optimale dekking- en spreiding van hulpdiensten ten opzichte van de risico s in de gemeente. In 2013 is meegewerkt aan de totstandkoming van een regionale Handreiking Toolbox, waarin een voorstel is uitgewerkt om het risico van een langere opkomsttijd van de brandweer te beperken. Hiermee wordt ingezet op zelfredzaamheid. Gemeente Moerdijk heeft zich aangemeld als een van de pilotgemeenten voor de uitrol van een aantal concrete maatregelen. Geplande uitrol van maatregelen binnen de gemeente in 2013 is verschoven naar 2014, vanwege vertraging binnen de Veiligheidsregio. Realiseren van adequate brandweerzorg, politiezorg en medische zorg op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. 21

23 Actualiseren van rampenbestrijdingsplannen. Intensiveren van rampenoefeningen. Intensiveren van rampenoefeningen ten aanzien van de specifieke bedrijfsrisico s op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, bedrijventerrein Dintelmond en de transportmodaliteiten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 22

24 12BWat mag het kosten Overzicht per 31 december 2013 bedragen x Actuele begroting 2013 Werkelijke bedragen 2013 Restant budget Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting Doorberekening kostenplaatsen I V Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen. Bijdrage Veiligheidsregio I V Voordeel ten opzichte van de begroting als gevolg van terugontvangen BTW. 23

25 8BProgramma 5 Duurzaam leven in Moerdijk Doelstelling Duurzaamheid Het creëren van een duurzame(re) woon-, leef- en werkomgeving. Subdoel 1 Dit betekent voor ons: Duurzaam bouwen. Verduurzamen van de fysiek omgeving & voorkomen en duurzaam verwerken van afval Het bevorderen van (de bewustwording van) duurzaam handelen. Het uitoefenen van een voorbeeldfunctie voor wat betreft duurzaam handelen. Het meer ruimte bieden voor natuur en water. Het voorkomen van afval en duurzaam inzamelen en verwerken van grondstoffen. Wat gaan we er voor doen in: 2013 Uitvoeren van actieprogramma , gekoppeld aan de in 2012 vast gestelde Paraplunota Leefomgeving. Niet alle actiepunten uit de nota voor 2013 zijn ook volledig gerealiseerd. Een aantal loopt door naar Maken van prestatie-afspraken met partners (corporaties, ontwikkelaars) ten aanzien van duurzaam bouwen, onder meer vast te leggen in door de gemeenteraad vast te stellen startdocumenten. De concept prestatieafspraken met Brabantse waard en Bernardus Wonen zijn opgesteld en besproken. Formele ondertekening hiervan moet nog plaatsvinden. Uitvoeren van geluidwerende maatregelen bij minimaal 10 woningen met een te hoge geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai van gemeentelijke en provinciale wegen. Er zijn in woningen aangepast. Acht eigenaren hebben aangegeven geen gebruik te maken van het aanbod tot het (kosteloos) aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan hun woning. Duurzaam inkopen volgens de uitgangspunten van het Agentschap NL. In samenwerking met partners realiseren van de ecologische verbindingszone van de Aalskreek-Keenehaven, de verbinding tussen de Mark met het Hollandsch Diep via Klundert. In regionaal verband continueren van de verkenning van de mogelijkheden en kansen van klimaatadaptatie (= het anticiperen op de effecten van klimaatverandering). Uitvoeren van acties ter bevordering van de bewustwording van duurzaam handelen, waarbij waar mogelijk aangesloten wordt op landelijke en regionale campagnes, zoals de campagnes van: - Moerdijk schoon de lente in (1 e kwartaal); - Europese mobiliteitsweek (3 e kwartaal); - Energie bewust, thuis besparen (4 e kwartaal). In regionaal verband opleiden en inzetten van energieambassadeurs. Bevorderen van aandacht voor afvalscheiding, met als doel de hoeveelheid restafval te reduceren tot maximaal 200 kg per inwoner. Concreet stellen wij ons tot doel de volgende hoeveelheden grondstof in te zamelen (uitgedrukt in kg per jaar per inwoner): - GFT-afval: 105 kg - Kunststof: 15 kg - Papier: 85 kg - Textiel: 5 kg - Glas: 23 kg De cijfers over 2013 zijn nog niet allemaal bekend. In de eerste berap van 2014 wordt op de resultaten over 2013 nader ingegaan. Een duurzamere manier van inzameling en verwerking van afvalstromen door middel van onder meer het stellen van duurzaamheidseisen bij de aanbesteding van contracten. 24

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 382917 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Paraplunota Economisch Klimaat Verantwoordelijk portefeuillehouder: Mr. A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 3e Bestuursrapportage 2013

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 3e Bestuursrapportage 2013 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 3e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 3 Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 7 Programma 2 Werken en ondernemen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 335115 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer - Dubbelman

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

- Financiële uitkomsten meerjarenperspectief Wijze van benadering om begrotingstekort aan te pakken

- Financiële uitkomsten meerjarenperspectief Wijze van benadering om begrotingstekort aan te pakken VOORWOORD Als onderdeel van de budgetcyclus en ter voldoening aan de bepalingen in de verordening ex 212 Gemeentewet (financiële verordening gemeente Moerdijk) wordt hierbij aan uw Raad de Kadernota 2013-2016

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 344445 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1 Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 284376 Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Zienswijzen over het regionaal risicoprofiel en het spreiding- en dekkingsplan en wensen over het regionaal

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2015

Bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage 2015 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE MEERJARENBEGROTING 2018-2021 SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE Speerpunten voor het begrotingsjaar 2018 Algemeen: Blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente Moerdijk waar het aantal inwoners

Nadere informatie

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel.

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel. Gemeentehuis Raadhuisplein 1, Nederweert PvdA fractie Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert T 14 0495 of (0495) 677 111 F (0495) 633 245 E info@nederweert.nl www.nederweert.nl NL08 BNGH 028.50.05.804

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouders Wethouder T. Van Hulsel Wethouder M. Kuijken Wethouder S. Luijten Volksgezondheid en milieu Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Prestatieafspraken Jaarrapportage 2014

Prestatieafspraken Jaarrapportage 2014 Prestatieafspraken 2014 2017 Jaarrapportage 2014 Inleiding In de eerste helft van 2014 zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente en Wonen Limburg vastgesteld. In deze rapportage is de eerste balans

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3. Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid.

Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3. Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid. RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 291891 Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3 Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid. Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel: 5.40 Agendapunt: 7 Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Datum 28 juni 2016 Beslispunten

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-088 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders R.F.J.W.M. van Dooren, L.P.T.M. Prevoo, M. de Zwarte R.W. Schiettekatte (1 e loco-secretaris)

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Raadsvoordracht Overdrachtsconvenant Politiekeurmerk Veilig Wonen Agendapunt: 8 (d) Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

19 april Presentatie 1e Berap 2017

19 april Presentatie 1e Berap 2017 19 april 2017 Presentatie 1e Berap 2017 Agenda Opening en algemene inleiding door de burgemeester (plv) Bespreken voortgang programma s Bespreken actueel financieel beeld Afsluiting bijeenkomst Programma

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie