collectieve arbeidsovereenkomst meubelindustrie en meubileringsbedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "collectieve arbeidsovereenkomst meubelindustrie en meubileringsbedrijven"

Transcriptie

1 collectieve arbeidsovereenkomst meubelindustrie en meubileringsbedrijven REGELENDE DE LONEN EN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN 1 JULI JUNI 2010

2 Tussen: a. De Centrale Bond van Meubelfabrikanten, gevestigd te Haarlem; b. De Bond van Lijstenfabrikanten, gevestigd te Hilversum; hierna gezamenlijk te noemen: De Werkgeversverenigingen of De Werkgeversorganisaties ; en c. FNV Bouw, gevestigd te Woerden; d. CNV Hout en Bouw, gevestigd te Odijk; hierna gezamenlijk te noemen: De Vakverenigingen of De Werknemersorganisaties is overeenkomstig het advies van de Vakraad voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. 2

3 INHOUDSOPGAVE Bladzijde Hoofdstukken 1. Definities 5 2. Verplichtingen werkgevers en werknemers 9 3. Loon en vergoedingen Arbeidsduur, arbeidstijden, roostervrije tijd en overwerk Vakantie, vakantietoeslag, kort verzuim en verlof Ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden Uitkering bij arbeidsongeschiktheid of overlijden, controlevoorschriften inzake arbeidsongeschiktheid Opleiding, scholing en werkgelegenheid Einde arbeidsovereenkomst Ongevallenverzekering Vakbondswerk, medezeggenschap, sociaal en economisch overleg in verband met werkgelegenheid, sociaal jaarverslag CAO Stichting Sociaal Fonds Vredesplicht Dispensaties Duur van de CAO 60 Protocollen I. Overleg bij teruglopen werkgelegenheid 61 II. Introductie van werknemers in het bedrijf 61 III. Arbeidsomstandigheden en milieu 62 IV. Loopbaan/scholing 62 V. Functie-indeling 62 VI. Faciliteit vakbondscontributie 62 VII. Personeelsbeleid 63 VIII. Flexibilisering vrije dagen 63 IX. Ziektekostenverzekering 63 X. Uitzendarbeid 63 Bijlagen I. Functie-indeling in de Meubelindustrie 64 II. Loonschalen 79 III. Loonspecificatie 86 IV. Gereedschapsgeld 87 V. Inventaris gereedschappen 87 VI. Belangrijkste Polisvoorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (art. 34 CAO) 88 VII. Arbeidsrecht 93 VIII. Model voor een sociaal jaarverslag 102 IX. CAO Stichting Sociaal Fonds 103 X. Bedrijfshulpverlening 110 XI. Vroegpensioen en ouderdomspensioen 112 XII. Controlevoorschriften voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven inzake arbeidsongeschiktheid 113 XIII. Vakraad voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 119 XIV. Arbeidsomstandighedenwet

4 Trefwoordenregister 123 Belangrijke adressen 132 Aantekeningen 135 4

5 HOOFDSTUK 1 Definities artikel 1 ARTIKEL 1 - BIJ DE OVEREENKOMST BETROKKEN WERKGEVERS 1. Deze overeenkomst is van toepassing in ondernemingen, die uitsluitend of in hoofdzaak één of meer van de onder a tot en met g omschreven werkzaamheden uitvoeren. Voorts is deze overeenkomst van toepassing in afdelingen van een onderneming, die uitsluitend of in hoofdzaak één of meer van de onder a tot en met g genoemde werkzaamheden uitvoeren, tenzij voor het merendeel van het personeel van de onderneming een andere CAO van toepassing is en deze CAO tevens voor de bedoelde afdeling van toepassing is verklaard. a. het vervaardigen en/of bewerken, herstellen, assembleren, stofferen of met andere materialen bekleden van meubelen of onderdelen daarvan of van aanverwante artikelen (tenzij deze uitsluitend van metaal worden vervaardigd). Onder (onderdelen van) meubelen en/of aanverwante artikelen worden mede verstaan (onderdelen van) school-, kantoor-, keuken-, kerk-, en tuinmeubelen, bedden, waterbedden, wiegen, matrassen en stoelkussens, echter met uitzondering van kinderstoelen en kinderboxen. Onder het bewerken van meubelen of onderdelen daarvan wordt mede verstaan het buigen, draaien, beeldhouwen en dergelijke werkzaamheden. Eén en ander geldt voorzover de genoemde werkzaamheden niet worden verricht als onderdeel van het woninginrichtingsbedrijf of van de confectie-industrie; b. het vervaardigen en/of herstellen, plaatsen, monteren en stellen van interieurs voor gebouwen of schepen, met inbegrip van interieurs voor keukens, kerken en van afzonderlijke interieurs voor caravans en dergelijke. Het plaatsen, monteren en/of stellen van keukens valt onder dit artikel, tenzij deze werkzaamheden gepaard gaan met bouwkundige activiteiten. Het vervaardigen en/of herstellen, plaatsen, monteren en stellen van interieurs voor caravans valt onder dit artikel, tenzij deze werkzaamheden worden verricht als geïntegreerd onderdeel van het totale bouwproces van caravans. Onder vervaardigen wordt mede verstaan het stofferen of met andere materialen bekleden en het behangen van wanden, vloeren en dergelijke, voorzover dit niet geschiedt als onderdeel van het woninginrichtingsbedrijf, het parketvloerenbedrijf, de confectie-industrie of het schildersbedrijf; c. het vervaardigen en/of herstellen van scheidings- en vouwwanden of onderdelen daarvan, voorzover deze door hun aard, uitvoering en/of wijze van vervaardiging moeten worden gerekend tot of gelijkgesteld met (producten van) het onder a en onder b van dit artikel omschreven meubel- of interieurbouwbedrijf; d. het vervaardigen en/of herstellen van gymnastiektoestellen of biljarts of onderdelen daarvan; e. het vervaardigen en/of verwerken van lijsten voor schilderijen en dergelijke artikelen of onderdelen daarvan (waaronder niet begrepen de door de detaillist verrichte encadreerwerkzaamheden); f. het vervaardigen, bewerken en/of stofferen van graf- en crematiekisten of onderdelen daarvan; 5

6 artikel 2 g. het vervaardigen, bewerken en/of herstellen van muziekinstrumenten, klokkasten, vaste omkastingen van audiovisuele apparatuur, naaimachinekasten, verlichtingsproducten en dergelijke van hout, of onderdelen daarvan, voorzover deze door hun aard, uitvoering en/of wijze van vervaardiging moeten worden gerekend tot of gelijkgesteld met (producten van) het onder a van dit artikel omschreven meubelbedrijf; Een onderneming wordt geacht zich in hoofdzaak met de genoemde werkzaamheden bezig te houden indien het aantal daarbij betrokken werknemers groter is dan het aantal werknemers, betrokken bij eventuele andere activiteiten van de werkgever. 2. Deze overeenkomst is tevens van toepassing in ondernemingen opgericht na 1 januari 2000 c.q. in ondernemingen waarvan de daadwerkelijke activiteiten binnen een reeds bestaande vennootschap zijn aangevangen na 1 januari 2000, die ten behoeve van de onder artikel 1 genoemde ondernemingen een ondersteunende functie hebben en in juridische zin tot dezelfde groep van ondernemingen behoren. Het toonzaal- en winkelpersoneel dat werkzaam is in de in dit artikellid bedoelde ondernemingen is van deze toepassing uitgezonderd. 3. Deze overeenkomst is tevens van toepassing op Samenwerkingsverbanden. Onder Samenwerkingsverband wordt verstaan een door hierboven genoemde ondernemingen opgerichte, regionaal werkende rechtspersoon die ten doel heeft met (jeugdige) werknemers uit de betrokken regio een arbeidsovereenkomst te sluiten en deze een opleiding te geven volgens de richtlijnen van de landelijke organen zoals genoemd in de Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs (Wet Educatie en Beroepsonderwijs, Stb 1995, 501). 4. Tenslotte is deze overeenkomst van toepassing in de navolgende ondernemingen: Berkvens Deurenfabriek Nederland B.V. te Someren, Berkvens Houtindustrie Nederland B.V. te Someren, Bosman en Zn. te Enschede, Bruynzeel Multipanel B.V. te Zaandam, Bruynzeel-Sakura te Bergen op Zoom, Java Deurenfabriek B.V. te Velsen, Kegro Deuren B.V. te Groesbeek, C.J. Kersten B.V. te Haelen, Lambri Industries te Maarssen, Lambri International te Maarssen, Lambri Trade Services te Maarssen, REC Nederland te Apeldoorn alsmede Svedex B.V. en Svedex Deuren B.V. te Varsseveld. ARTIKEL 2 - BIJ DE OVEREENKOMST BETROKKEN WERKNEMERS 1. Deze overeenkomst is met uitzondering van bestuurders van toepassing op een ieder die in een arbeidsverhouding werkzaam is in een onderneming of Samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 lid 3. Onder bestuurder wordt verstaan de bestuurder in de zin van het Burgerlijk Wetboek van een naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die op grond van de Handelsregisterwet (Wet van 8 februari 1996, Stb 1996, 181) als bestuurder ingeschreven dient te staan in het Handelsregister. 2. De bepalingen betreffende de loonvaststelling en die betreffende de arbeidsduur zijn uitsluitend van toepassing op werknemers, die een functie uitoefenen, van een niveau als is aangegeven in de bij deze CAO behorende functie-indeling in bijlage I. 3. Waar in de overeenkomst van werknemers gesproken wordt zijn ook vrouwelijke werknemers bedoeld. 6

7 artikel 5 ARTIKEL 3 - PARTIEEL LEERPLICHTIGE WERKNEMERS 1. De arbeidsovereenkomst met werknemers, die partieel leerplichtig zijn, heeft betrekking op het aantal dagen per week dat zij krachtens de Arbeidstijdenwet werkzaam mogen zijn. 2. Over dagen waarop een werknemer ter vervulling van zijn wettelijke leerplicht een school, vormingsinstituut of cursus moet bezoeken, is door de werkgever geen loon verschuldigd. Voor hem wordt het weekloon derhalve evenredig verminderd. De situatie dat de school wegens vakantie gesloten is, wordt hiermee gelijkgesteld. 3. Voor een werknemer, die ter vervulling van zijn wettelijke leerplicht op één of meer dagen per week een school, vormingsinstituut of cursus moet bezoeken wordt het aantal vakantiedagen opgebouwd naar evenredigheid van het aantal dagen, waarop de werknemer per week in de onderneming werkzaam is. Op de dagen waarop deze werknemer een school, vormingsinstituut of cursus zou hebben moeten bezoeken indien de onderwijsinstelling niet wegens vakantie gesloten zou zijn, kan hij worden verplicht in de onderneming werkzaam te zijn. 4. Het gestelde in lid 2 en in de eerste volzin van lid 3 geldt niet indien de werknemer een assistenten- of een basisberoepsopleiding via de beroepsbegeleidende leerweg volgt als bedoeld in artikel 32 lid 1 van deze CAO. ARTIKEL 4 REGLEMENT, VOORSCHRIFTEN VAN WERKGEVER 1. De werkgever is bevoegd met inachtneming van wettelijke voorschriften een reglement vast te stellen en voorschriften te geven omtrent het verrichten van de arbeid, alsmede voorschriften omtrent de goede orde en de zeden in de onderneming. 2. De bepalingen van dit reglement en deze voorschriften mogen niet in strijd zijn met de CAO. ARTIKEL 5 - DEFINITIE LOON EN INKOMEN Waar in deze overeenkomst sprake is van loon wordt hieronder verstaan het brutoweekloon, bedoeld in artikel 13 en artikel 17. Het uurloon is het brutoweekloon gedeeld door het in de onderneming normaal geldende aantal arbeidsuren per week. Waar sprake is van inkomen wordt hieronder verstaan de bruto verdienste uit arbeid, doch niet de reistijdvergoeding ingevolge artikel 20 lid 2, buiten de in de onderneming normaal geldende arbeidsduur, of de vergoeding van de reis- en verblijfkosten. Toelichting Onder inkomen wordt verstaan: De bruto verdiensten uit arbeid; hierin zijn onder andere begrepen de toeslagen (BHV, praktijkopleider), het eventuele spaarloon, de vakantietoeslag, de overwerkvergoedingen, de verschoven diensten- en ploegentoeslag, prestatiebeloning, tantièmes, (kerst)gratificaties, eindejaarsuitkering. Tot de bruto verdiensten uit arbeid wordt niet gerekend: de reistijdvergoeding buiten de normale arbeidsduur en de vergoeding van de reis- en verblijfkosten. 7

8 artikel 6 ARTIKEL 6 - DEELTIJDARBEID Voor werknemers, die een dienstverband zijn aangegaan voor minder dan de in de onderneming normaal geldende arbeidsduur, dan wel de veranderde arbeidsduur als bedoeld in artikel 22 lid 1 onder a, gelden de bepalingen omtrent beloning, vergoedingen en vakantie-, snipper- en roostervrije dagen naar verhouding. Toelichting Deeltijdwerknemers dienen gelijk te worden behandeld als voltijdwerknemers. Deeltijders ontvangen hetzelfde uurloon als een voltijder die in de onderneming dezelfde functie vervult. Hetzelfde geldt voor de andere arbeidsvoorwaarden zoals vakantiedagen, toeslagen, roostervrije dagen en/of de eindejaarsuitkering. Deeltijders ontvangen pas een overwerktoeslag als de in de onderneming normaal geldende arbeidsduur wordt overschreden. Dus niet bij overschrijding van de individuele arbeidsduur. Deeltijders bouwen gedurende de meer gewerkte uren wel dezelfde rechten op als voltijders. Bijvoorbeeld ten aanzien van vakantietoeslag, pensioen en eindejaarsuitkering. Tevens bouwt de deeltijder vakantierechten op over die uren; deze moeten worden verrekend in tijd. 8

9 HOOFDSTUK 2 Verplichtingen werkgevers en werknemers artikel 9 ARTIKEL 7 - ARBEIDSOVEREENKOMST EN PROEFTIJD 1. Een arbeidsovereenkomst dient schriftelijk te worden vastgelegd. De arbeidsovereenkomst wordt geacht aangegaan te zijn voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Een tussen werkgever en werknemer overeengekomen proeftijd is slechts geldig, indien deze schriftelijk is overeengekomen. Toelichting Voor de wettelijke proeftijd zie bijlage VII. ARTIKEL 8 - AANVAARDING ANDER WERK EN DETACHERING 1. De werknemer is verplicht, in bijzondere gevallen ook andere dan zijn dagelijkse, niet tot zijn functie behorende arbeid te verrichten, indien hij daartoe door zijn werkgever wordt aangewezen. Voorwaarde is dat deze arbeid verband houdt met de arbeid in de onderneming van de werkgever en de werknemer geacht kan worden daartoe in staat te zijn. Eén en ander dient te geschieden met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel De werknemer is verplicht, gedurende een periode van maximaal 6 maanden, arbeid te verrichten bij een andere, door zijn werkgever aangewezen onderneming, indien hem dat door zijn werkgever wordt opgedragen. Deze verplichting bestaat onder de voorwaarde dat sprake is van passende arbeid, het loon gedurende deze periode gelijk blijft en de reisduur voor de werknemer met niet meer dan 2 uur per dag toeneemt. Indien door de detachering meer reiskosten in verband met woon-werkverkeer worden gemaakt, dan ontvangt de gedetacheerde werknemer vanaf 1 juli 2008 een kilometervergoeding die gelijk is aan het fiscaal-vrijgestelde bedrag. Artikel 20 is van toepassing. ARTIKEL 9 - WERKEN BUITEN DIENSTVERBAND 1. Het is de werknemer met een volledig dienstverband niet toegestaan buiten de voor hem geldende arbeidstijd de arbeid te verrichten welke hij in het algemeen binnen de onderneming pleegt te verrichten, noch andere arbeid die gewoonlijk in ondernemingen als bedoeld in artikel 1 van deze CAO wordt verricht. 2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor de werknemer met een deeltijd-dienstverband. Voor de werknemer met een deeltijd-dienstverband is het verrichten van arbeid buiten de voor hem geldende arbeidstijd toegestaan indien hij daarmee zijn werkgever geen directe concurrentie aandoet en geen arbeid verricht die ten koste gaat van het werk voor zijn werkgever. 3. Overtreding van deze bepaling kan een dringende reden tot ontslag zijn in de zin van artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek. 9

10 artikel 11 ARTIKEL 10 - WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS 1. De werkgever zal noch bij de werving en selectie van personeel, noch bij enig ander onderdeel van het personeelsbeleid onderscheid maken op grond van leeftijd, sexe, sexuele geaardheid, burgerlijke staat, levens- of geloofsovertuiging, huidskleur, ras, etnische afkomst, nationaliteit of politieke keuze. 2. Bij de selectieprocedure zal de werkgever de sollicitant een eerlijke kans op aanstelling bieden, hem voldoende en relevante informatie verschaffen, persoonlijke gegevens van de sollicitant vertrouwelijk behandelen en het recht op privacy van de sollicitant niet aantasten. ARTIKEL 11 - VACATURES De werkgever zal alle buiten de onderneming gepubliceerde vacatures aan het CWI melden tenzij de publicatie alleen plaatsvindt binnen ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren. 10

11 HOOFDSTUK 3 Loon en vergoedingen artikel 13 ARTIKEL 12 - LOONBETALING 1. De werkgever is gehouden de loonbetaling aan zijn werknemers vergezeld te doen gaan van een schriftelijke opgave (loonspecificatie), vermeldende: a. het bedrag van het brutoloon in geld; b. de samenstelling van het bruto-inkomen (bijvoorbeeld: basisloon, prestatieloon, provisie, overwerkvergoeding, toeslagen, premies, gratificatie, eindejaarsuitkering, éénmalige uitkering, enzovoort); c. de ingehouden bedragen aan loonheffing, premies werknemersverzekeringen, preen ouderdomspensioenpremie, loonbeslag, enzovoort; d. de functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld; e. de overeengekomen arbeidsduur; f. de periode waarop de betaling betrekking heeft; g. het wettelijk minimumloon dat voor de werknemer van toepassing is over de uitbetalingsperiode; h. de naam van de werkgever en de werknemer. 2. Een voorbeeld van een dergelijke opgave wordt als bijlage III bij deze overeenkomst gevoegd. 3. De werkgever zal de werknemer jaarlijks éénmalig, uiterlijk 15 februari een opgave verstrekken van het in het voorafgaande jaar door de werknemer bij de werkgever verdiende inkomen, gespecificeerd naar bruto-inkomen en ingehouden bedragen ter zake van loonheffing en premies sociale verzekeringen. 4. De werkgever zal het vaste loon van de werknemer, zoals bedoeld in artikel 5, op een zodanig tijdstip betalen dat het binnen 7 dagen na afloop van de periode waarop de betaling betrekking heeft op de bankrekening van de werknemer is bijgeschreven. Voor de betaling van de variabele loonbestanddelen (o.a. voor overwerk en ploegendienst) geldt de wettelijke termijn. ARTIKEL 13 - LONEN 1. Met inachtneming van artikel 18 van de CAO gelden de brutolonen als weergegeven in bijlage II, welke bijlage onderdeel uitmaakt van deze CAO. - In de periode tot 1 oktober 2008 gelden de lonen, vermeld in tabel A van bijlage II. - Per 1 oktober 2008 worden de lonen van de loonschalen A tot en met E verhoogd met 1,15%. De lonen die gelden vanaf 1 oktober 2008 zijn vermeld in tabel B van bijlage II. - Per 1 januari 2009 worden de lonen van de loonschalen A tot en met E verhoogd met 1%. De lonen die gelden vanaf 1 januari 2009 zijn vermeld in tabel C van bijlage II. - Per 1 juni 2009 worden de lonen van de loonschalen A tot en met E verhoogd met 1,35%. De lonen die gelden vanaf 1 juni 2009 zijn vermeld in tabel D van bijlage II. - Per 1 oktober 2009 worden de lonen van de loonschalen A tot en met E verhoogd met 1,15%. De lonen die gelden vanaf 1 oktober 2009 zijn vermeld in tabel E van bijlage II. - Per 1 januari 2010 worden de lonen van de loonschalen A tot en met E verhoogd met 1%. De lonen die gelden vanaf 1 januari 2010 zijn vermeld in tabel F van bijlage II. - Per 1 juni 2010 worden de lonen van de loonschalen A tot en met E verhoogd met 1,35%. De lonen die gelden vanaf 1 juni 2010 zijn vermeld in tabel G van bijlage II. 11

12 artikel De loonsverhogingen zijn van toepassing op de lonen van de loonschalen, tenzij uit hoofde van bestendig gebruik of afspraak over de overbeloning eveneens de loonsverhoging wordt toegekend. In dat geval wordt de loonsverhoging toegepast over alle componenten van het vaste loon. Indien een werknemer een hogere beloning ontvangt dan in de loonschalen is aangegeven, mogen de loonsverhogingen niet in mindering worden gebracht op dat deel van de beloning dat uitgaat boven het loon van de loonschaal. 3. De loonsverhoging wordt tevens toegepast op loonschaal B1 voor werknemers die de Basisberoepsopleiding via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen, tenzij de lonen van de loonschaal hierdoor de grens van 130% van het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) overschrijden. 4. Een werknemer tot en met 21 jaar ontvangt 5% ervaringstoeslag per jaar op het CAOloon nadat hij gedurende 2 jaar arbeid heeft verricht en gedurende die tijd is beloond volgens dezelfde loonschaal bij het desbetreffende bedrijf. Op het moment dat de werknemer wordt beloond volgens een hogere loonschaal vervalt, voor zover hij daar recht op heeft, de ervaringstoeslag en gaat de tweejaarstermijn opnieuw lopen. Indien een werknemer een hogere beloning ontvangt dan in de schaallonen is aangegeven, mag genoemde toeslag worden gecompenseerd met dat deel van de beloning dat uitgaat boven het loon van de loonschaal. Het CAO-loon inclusief deze ervaringstoeslag zal het loon van een 22-jarige in dezelfde loonschaal niet te boven gaan. 5. Werknemers die zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners en een cursus bedrijfshulpverlening hebben gevolgd, ontvangen een brutotoeslag van 3,66 per week. Zie voor het wettelijk vereiste aantal bedrijfshulpverleners artikel 30 lid 12 en bijlage X. 6. De overgang naar een hogere leeftijdsklasse vindt plaats met ingang van de loonweek, direct volgende op de verjaardag van de werknemer. 7. Op het inkomen van de werknemer van 65 jaar en ouder kan de werkgever een aftrek toepassen van ten hoogste de niet door de werknemer verschuldigde premies voor de sociale verzekeringen. 8. Werknemers, voorzover ingedeeld in één van de functiegroepen tot en met D, die naast hun normale werkzaamheden de functie van praktijkopleider vervullen, ontvangen een brutotoeslag van 8,62 per week gedurende de periode dat zij daadwerkelijk als zodanig werkzaam zijn. Onder praktijkopleider wordt verstaan de werknemer of ondernemer die de opleiding praktijkopleider van de Stichting Hout & Meubel heeft gevolgd en wiens taak mede bestaat uit het daadwerkelijk overdragen van vakkennis aan en het begeleiden van werknemers in een onderneming. De praktijkopleider heeft primair tot taak de begeleiding van werknemers waarmee een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (POK) in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs is aangegaan (zie ook artikel 32 lid 13). 9. Indien een werkgever uitzendkrachten inleent en deze werkzaamheden laat verrichten op functieniveau C en hoger, zoals vermeld in bijlage I van deze CAO, dient deze inlenende werkgever zich ervan te verzekeren dat de uitzendwerkgever de uitzendkracht de rechtens geldende beloning van de werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlenende onderneming, toekent. De inlenersbeloning is samengesteld uit de volgende elementen, overeenkomstig de bepalingen zoals die gelden in de inlenende onderneming: 12

13 artikel het naar tijdruimte vastgesteld loon; 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan zulks ter keuze van de uitzendonderneming gecompenseerd worden in tijd en of geld; 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag; 4. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij inlener bepaald; 5. kostenvergoeding voorzover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege uitoefening van de functie; 6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij inlener bepaald. Toelichting Oproepkrachten hebben een minimumaanspraak op drie uur loon per oproep. Zie voor de voorwaarden artikel 7:628a BW in bijlage VII. ARTIKEL 14 - (JEUGD)MINIMUMLOON 1. De werkgever is verplicht aan alle werknemers tenminste een bruto loon te betalen overeenkomende met het wettelijke (jeugd)minimumloon zoals de overheid dat vaststelt, onverminderd het bepaalde in artikel Het is mogelijk om werknemers die zonder enige relevante ervaring of opleiding voor de functie in dienst van het bedrijf treden, gedurende maximaal een periode van één jaar tegen het minimumloon te belonen. ARTIKEL 15 - SCHORSING De werknemer heeft in afwijking van artikel 7:628 BW geen recht op het overeengekomen loon indien de werknemer door de werkgever is geschorst vanwege de dringende redenen zoals die zijn genoemd in artikel 7:678 BW, welk artikel betrekking heeft op ontslag op staande voet. De duur van het verlies van aanspraak op loon als bedoeld in artikel 7:628 BW is beperkt tot drie dagen. Toelichting Voor artikel 7:678 BW zie bijlage VII. 13 ARTIKEL 16 SPAARLOONREGELING De werkgever is verplicht aan de werknemer de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een spaarloonregeling, zodat gebruik kan worden gemaakt van de wettelijke faciliteiten tot belasting- en premievrij sparen. De werknemer is niet verplicht aan de door de werkgever aangeboden regeling deel te nemen. Deelname aan de spaarloonregeling is alleen mogelijk wanneer niet reeds wordt deelgenomen aan de levensloopregeling. De werkgever kan aan de genoemde verplichting voldoen door de werknemer in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het Spaarfonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven p/a Syntrus Achmea, Fondsgroep Meubel, Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, tel Het staat de werkgever echter vrij de spaarloonregeling ten behoeve van zijn personeel elders onder te brengen.

14 artikel 19 ARTIKEL 17 - Overbeloning Indien een onderneming een hogere beloning wil toekennen dan in de loonschalen is aangegeven, dient deze meerdere beloning gebaseerd te zijn op een beloningssysteem, waarvan de inhoud en het maximum van de extra beloning vastliggen binnen de onderneming. Daarbij dient uiteraard de Wet op de Ondernemingsraden in acht te worden genomen. Wijzigingen in het gekozen beloningssysteem kunnen in principe éénmaal per jaar geschieden. ARTIKEL 18 - INDELING FUNCTIES 1. Elke functie wordt ingeschaald op basis van de functieniveaus zoals omschreven in bijlage I. Hierbij dient artikel 2 in acht te worden genomen. De werkgever is verplicht een werknemer bij het in dienst treden schriftelijk mede te delen welke functie betrokkene zal gaan vervullen en in welke functiegroep deze functie is ingedeeld. Wijzigingen in functie en/of functiegroep zullen eveneens schriftelijk worden medegedeeld. 2. Jeugdige werknemers zullen worden ingeschaald in de leeftijdsklasse van de functiegroep behorende bij de functie waarin betrokkenen werkzaam zijn. 3. Werknemers die de Basisberoepsopleiding via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen, dienen te worden ingeschaald in functiegroep B1. 4. Geschillen over de indeling kunnen door betrokkenen of hun vertegenwoordigende organisaties, uitsluitend worden voorgelegd aan een door de Vakraad benoemde Indelingscommissie, welke gelijkelijk is samengesteld uit werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers. De voorzitter van de Indelingscommissie kan uit haar midden een werkgevers- en werknemerslid aanwijzen, die belast worden met het onderzoek in een aanhangig gemaakt geschil. De beslissing van de Indelingscommissie is bindend. Behoudens in bijzondere omstandigheden kan aan uitspraken van de Indelingscommissie ten hoogste terugwerkende kracht worden verleend tot aan het moment waarop de werknemer aantoonbaar de klacht over de indeling van zijn functie heeft ingediend bij zijn werkgever. Het postadres van het secretariaat van de Indelingscommissie van de Vakraad voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is: Postbus 100, 2100 AC Heemstede, tel Indien een werknemer binnen een bedrijf een functie aanvaardt waaraan een lager loon is verbonden, kan het loon in vier termijnen van zes maanden met gelijke bedragen worden aangepast, zodat de werknemer na twee jaar het loon ontvangt dat behoort bij de nieuwe functie. ARTIKEL 19 INKOMEN EN OPBOUW PENSIOEN BIJ VERRICHTEN VAN ANDER WERK 1. Wanneer een werknemer tijdelijk belast wordt met werk dat niet tot zijn functie behoort, zal hij het inkomen ontvangen dat hij verdiend zou hebben, als hij in zijn normale functie zou hebben gewerkt. Wordt hij echter gedurende een week of langer onafgebroken belast met werk vallende onder een hogere functiegroep, dan zal hij beloond worden op basis van het voor die functiegroep geldende loon, doch tenminste het inkomen ontvangen dat hij verdiend zou hebben, wanneer hij in zijn normale functie zou hebben gewerkt. Voor zover de hiervoor bedoelde plaatsvervanging weke- 14

15 artikel 20 lijks slechts voor één of enkele dagen geldt, zal de beloning plaatsvinden op basis van het voor die functiegroep geldende loon voor de tijd dat de functie daadwerkelijk wordt uitgeoefend. 2. De werknemer van 55 jaar of ouder die een lichtere functie aanvaardt teneinde langer door te kunnen werken en in verband met die lichtere functie een lagere beloning ontvangt, heeft vanwege zijn werkgever per 1 januari 2004 recht op (gedeeltelijke) compensatie van de opbouw van (vroeg)pensioen die de werknemer mist als gevolg van het lagere loon en bijbehorende lagere premie voor (vroeg)pensioen. De compensatie bedraagt maximaal 8% van de jaarlijkse werkgevers- en werknemerspremie. Deze compensatie zal worden gestort in het Pensioenfonds. Syntrus Achmea tel verstrekt nadere informatie over de uitvoering van de regeling. ARTIKEL 20 - WERKEN IN ANDERE (WOON)PLAATS 1. Bij het werken op karweien buiten de woonplaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, wordt, met uitzondering van arbeid op zon- en feestdagen, geen toeslag voor overwerk betaald als bedoeld in artikel 24 tenzij overwerk door de werkgever wordt opgedragen. 2. De tijd, nodig voor het gaan naar en terugkeren van het karwei, wordt met het volle uurloon vergoed, zonder toeslag voor eventueel gemaakte overuren tijdens de reis. Wanneer echter de werknemer zich van zijn woning rechtstreeks naar het karwei begeeft en van het karwei rechtstreeks naar zijn woning terugkeert, wordt uitsluitend de tijd vergoed, waarmede de hiervoor nodige reistijd de normale heen- en terugreis van woning naar fabriek of werkplaats overtreft. 3. De reis- en verblijfskosten worden door de werkgever betaald. 4. De leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing op werknemers in de functie van chauffeur en/of bijrijder, zoals bedoeld in bijlage I. De werkgever is gehouden hun de voor de uitoefening van hun werkzaamheden gemaakte verblijfskosten te vergoeden. Toelichting Voor wat betreft de werk- en rusttijden dient de werkgever zich te houden aan hetgeen is bepaald in de Arbeidstijdenwet. 15

16 ARTIKEL 21 - VERGOEDINGEN VOOR GEREEDSCHAP, KLEDING, VERVOER EN BEZOEK ARBODIENST 1. Vergoedingen voor gereedschap en kleding a. De werkgever zal aan de werknemer, voorzover hij het voor diens werk nodige gereedschap en de voor diens werk nodige werkkleding niet verstrekt, een tegemoetkoming van 1,98, respectievelijk 1,60 per week verstrekken in de kosten van aanschaf en onderhoud daarvan. b. Deze bedragen kunnen worden gestort in een fonds, dat door de werkgever wordt beheerd. Voor iedere werknemer, waarvoor een bedrag in het fonds is gestort, wordt een afzonderlijke rekening aangehouden overeenkomstig het gestelde in bijlage IV bij deze CAO. c. Uit het fonds wordt uitsluitend geput voor de aanschaf en het onderhoud van gereedschap en/of werkkleding op verzoek van de rechthebbende of op last van de werkgever. Bij het onttrekken van middelen uit het fonds mag het saldo van de rekening niet overschreden worden. Bij bedrijfsreglement kunnen te dezer zake nadere voorschriften worden gegeven. d. De werknemer draagt er zorg voor, dat zijn gereedschappen en/of werkkleding zich bij voortduring in goede staat bevinden en compleet blijven. e. Bij ontslag heeft de werknemer, uiterlijk tot een maand na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, het recht om het saldo zijner rekening te bestemmen voor aanschaf en onderhoud van gereedschap en/of werkkleding, benodigd voor zijn beroep. f. Wanneer over de toepassing van het bepaalde onder c en e geen overeenstemming kan worden bereikt tussen werkgever en werknemer, dan wordt op verzoek van de meest gerede partij door de Vakraad beslist. g. De werkgever is verplicht de aan de werknemer toebehorende gereedschappen en/of werkkleding ten name van de werknemer te verzekeren tegen schade door brand, met dien verstande dat nimmer meer dan een bedrag van gemiddeld 1250,- per werknemer behoeft te worden verzekerd. De werknemer is verplicht van wijzigingen in zijn inventaris onmiddellijk kennis te geven aan de werkgever ter wijziging van de inventarislijst als bedoeld in bijlage V bij deze CAO. De verzekeringsplicht van de werkgever geldt slechts voorzover de gereedschappen/werkkleding worden gebruikt voor opgedragen werkzaamheden en de gereedschappen/werkkleding voorkomen op een door de werknemer ingediende inventarislijst. Deze lijst berust bij de werkgever. 2. Vergoeding voor vervoer artikel 21 Indien de werknemer een eigen vervoermiddel gebruikt ten behoeve van de opgedragen karweiwerkzaamheden, zullen de verreden kilometers met ingang van 1 juli 2008 worden vergoed met 0,31 bruto per kilometer. Met ingang van 1 juli 2009 geldt een vergoeding van 0,32 bruto per kilometer. 16

17 artikel 21a 3. Vergoeding voor bezoek arbodienst Indien de werknemer in verband met zijn ziekte voor controle de arbodienst van de werkgever moet bezoeken, worden zijn reiskosten vergoed op basis van de tarieven voor het openbaar vervoer tweede klasse. Deze regeling geldt alleen indien het kantoor van de arbodienst is gelegen buiten de woonplaats van de werknemer. ARTIKEL 21A - FACILITEIT VAKBONDSCONTRIBUTIE Indien de werknemer daar schriftelijk om verzoekt zal de werkgever onder hierna genoemde voorwaarden de door de werknemer te betalen jaarcontributie aan de vakbond 1 maal per jaar aan hem vergoeden onder gelijktijdige verlaging van het brutoloon met het bedrag ter grootte van die vergoeding. Deze verplichting van de werkgever geldt alleen indien: a. deze constructie fiscaal is toegestaan; b. de werknemer een bewijs van de betaling van de contributie aan de werkgever overlegt; c. de werknemer voor de uitvoering van de verplichting eventueel verder benodigde informatie verstrekt. 17

18 HOOFDSTUK 4 Arbeidsduur, arbeidstijden, roostervrije tijd en overwerk artikel 22 ARTIKEL 22 - ARBEIDSDUUR, ARBEIDSTIJDEN, ROOSTERVRIJE TIJD, RESERVEDAGEN, WERKWEKEN MET AFWIJKENDE ARBEIDSDUUR, VIERDAAGSE WERKWEEK VOOR WERKNEMERS VAN 55 JAAR EN OUDER EN FLEXIBILISERING VRIJE DAGEN 1. Arbeidsduur en arbeidstijden a. De normale arbeidsduur bedraagt 7,5 uur per dag op de eerste vijf werkdagen van de week en 37,5 uur per week, tenzij overeenkomstig het navolgende in de onderneming een andere regeling is getroffen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 36 kan de werkgever de roostervrije tijd van lid 2 aanwenden voor verandering van de hierboven genoemde arbeidsduur. Het weekloon verandert niet vanwege een veranderde arbeidsduur. In voorkomende gevallen dat het uurloon berekend moet worden, geschiedt dit, door het weekloon te delen door het in de onderneming normaal geldende aantal arbeidsuren per week. Bij een veranderde arbeidsduur dient de dagelijkse/wekelijkse arbeidsduur binnen de grenzen van een 37,5-urige en een 40-urige werkweek te worden vastgesteld (zie het schema van lid 4). b. De normale arbeidstijd valt tussen 6.00 uur en uur. Voor werknemers die in een wisselende of in een verschoven dienst werken, valt de normale arbeidstijd tussen 5.00 uur en uur. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien in verband met maatregelen ter regeling van de stroomvoorziening of overheidsmaatregelen van andere aard, de arbeidstijd tijdelijk moet worden verschoven. c. De dagelijkse arbeids- en rusttijden worden na overleg met de werknemers door de werkgever vastgesteld. In ondernemingen waar de instelling van een medezeggenschapsorgaan verplicht is, wordt het overleg gevoerd conform de bepalingen in de Wet op de Ondernemingsraden. De toepassing van dit artikel dient te geschieden in overeenstemming met de Arbeidstijdenwet. Toelichting De werkgever houdt, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, bij de vaststelling van het arbeidspatroon van de werknemer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer buiten de arbeid, waaronder begrepen de zorg(taken) voor kinderen, (afhankelijke) familieleden, verwanten en naasten alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheden die door de werknemer worden gedragen. De werkgever organiseert, voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden, de arbeid zodanig dat de werknemer zijn arbeid in een bestendig en regelmatig patroon kan verrichten, mede met het oog op verantwoordelijkheden van de individuele werknemer buiten de arbeid (Arbeidstijdenwet). 18

19 artikel Roostervrije tijd a. Onder roostervrije tijd wordt verstaan uren/dagen die, na overleg met de werknemers, door de werkgever worden aangewezen en gedurende welke de werknemer vrijaf heeft met behoud van het overeengekomen loon. Roostervrije tijd kan in de vorm van roostervrije uren of dagen worden vastgesteld. Bij een 37,5-urige werkweek dienen 5 roostervrije dagen te worden vastgesteld, bij een 38,75-urige werkweek 12 roostervrije dagen en bij een 40-urige werkweek 19 roostervrije dagen. Wordt er (binnen de in lid 1 onder a aangegeven grenzen) een andere werkweek dan de hierboven genoemde werkweken aangehouden, dan wordt het aantal roostervrije dagen naar verhouding vastgesteld. b. Voor deeltijdwerknemers zal een aantal roostervrije uren c.q. dagen gelden in verhouding tot het aantal uren of dagen, dat voor werknemers met een volledig dienstverband van toepassing is. c. Indien het bedrijfsbelang zulks vereist is de werkgever in overleg met de werknemers gerechtigd het reeds vastgestelde rooster te wijzigen. d. Bij indiensttreding in de loop van het kalenderjaar zal de werkgever voor de betreffende werknemer een gelijk aantal roostervrije uren of dagen vaststellen als het aantal dat nog zal worden vastgesteld voor de overige werknemers in de onderneming/afdeling. e. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer geen rechten doen gelden op uitbetaling van roostervrije uren of dagen, die door de werkgever nog niet zijn vastgesteld, dan wel zijn vastgesteld op een tijdstip gelegen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. f. Roostervrije uren of dagen kunnen niet worden vastgesteld op: - de feestdagen bedoeld in artikel 28; - de uren waarop niet wordt gewerkt, krachtens ontheffing op grond van artikel 8 lid 3 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (tijdelijke vergunning werktijdverkorting). g. De aangewezen roostervrije uren of dagen kunnen bij ziekte van de werknemer niet worden vervangen door uitbetaling in geld of door vrijaf met behoud van loon op een later tijdstip. h. Indien de werknemer een vakantie- of snipperdag opneemt op een dag waarop roostervrije tijd is vastgesteld zal de werkgever die roostervrije tijd opnieuw inroosteren, na overleg met de betreffende werknemer. 3. Reservedagen a. Van het totale bestand van roostervrije dagen kan jaarlijks een bepaald aantal aangemerkt worden als reservedagen (zie het schema van lid 4). De werkgever stelt uiterlijk vier weken van tevoren vast of er sprake is van een roostervrije dag dan wel van een reservedag. Reservedagen zijn in beginsel doorbetaalde roostervrije dagen, tenzij de werkgever in verband met de bedrijvigheid besluit, dat er op die dag wordt gewerkt. 19

20 b. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 36 kan de werkgever meer dan 2 reservedagen per maand vaststellen. c. Op zaterdag worden geen reservedagen vastgesteld. d. Indien er op een reservedag niet wordt gewerkt, ontvangt de werknemer over die dag 100% van het voor hem geldende dagloon. Indien er op een reservedag wordt gewerkt, ontvangt de werknemer over die dag 200% van het voor hem geldende dagloon. e. Indien er op een reservedag wordt gewerkt zal deze in de desbetreffende loonperiode of uiterlijk in de volgende loonperiode worden afgerekend en verantwoord op de loonopgave van de werknemer. 4. Schema artikel 22 In het onderstaande schema zijn mogelijkheden opgenomen voor verandering van de arbeidsduur van lid 1 onder a en de daarbij behorende aantallen roostervrije dagen en reservedagen. Werkdagen in uren Vertrekpunt dagen op jaarbasis Roostervrije dagen Reservedagen Werkdagen per jaar Min Max 7,5 7,75 8, , * * = 7 dagen van 9,5 uur (de werknemer die in een schema van 4 x 9,5 uur werkt heeft bovendien nog recht op 0,5 uur extra roostervrije tijd per week) Het aantal dagen op jaarbasis (kolom 2) kan van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van het aantal feestdagen dat valt op werkdagen en van het aantal doordeweekse dagen dat een jaar bevat. Het aantal werkbare uren op jaarbasis wordt berekend door het aantal werkuren (kolom 1) te vermenigvuldigen met het aantal dagen op jaarbasis (kolom 2) min het aantal roostervrijedagen (kolom 3) (minimum aantal werkuren per jaar) en eventueel plus het aantal reservedagen op jaarbasis (kolom 4) (maximum aantal werkuren op jaarbasis). Het aantal werkbare dagen op jaarbasis is het aantal dagen op jaarbasis (kolom 2) min het aantal roostervrijedagen (kolom 3)(minimum aantal werkdagen per jaar) en eventueel plus het aantal reservedagen op jaarbasis (kolom 4) (maximum aantal werkdagen per jaar). 5. Werkweken 4 x 9,5 uur 20 De werkgever kan overgaan tot het instellen van een werkweek van 4 x 9,5 uur. Er dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden: a. de werkgever dient hetgeen in artikel 36 is bepaald in acht te nemen; b. de werkgever dient zijn voornemen over te gaan tot de instelling van een werkweek van 4 x 9,5 uur te melden aan de Commissie Arbeidsomstandigheden van de Vakraad voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven, Postbus 100, 2100 AC Heemstede;

21 artikel 22 c. de werkgever stelt de arbodienst waarbij de onderneming is aangesloten vooraf op de hoogte van het voornemen een werkweek van 4 x 9,5 uur in te stellen en vraagt advies over de geschiktheid van de betrokken werknemers; d. de arbodienst begeleidt de werknemers die in een rooster van 4 x 9,5 uur werken; e. indien een werknemer op basis van een door de arbodienst te geven oordeel ongeschikt wordt bevonden om (nog langer) in een rooster van 4 x 9,5 uur te werken, dan zoekt de werkgever in overleg met de werknemer naar andere passende werzaamheden; f. de werknemer die in dit rooster werkt, verwerft per werkweek een half uur extra roostervrije tijd; g. in onderstaand schema is het aantal vakantiedagen en roostervrije dagen opgenomen: Werkdagen in uren Vakantiedagen Vertrekpunt dagen op jaarbasis Roostervrije dagen Reservedagen 9,5 19,2 (19,2 dagen 9,5 uur) 184 7* - *= 7 dagen van 9,5 uur (de werknemer die in een schema van 4 x 9,5 uur werkt heeft bovendien nog recht op 0,5 uur extra roostervrije tijd per week) Het aantal dagen op jaarbasis (kolom 3) kan van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van het aantal feestdagen dat valt op werkdagen en van het aantal doordeweekse dagen dat een jaar bevat. 6. Werkweken met tijdelijke afwijkende arbeidsduur 21 a. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 36 kan de werkgever werkweken vaststellen waarin tijdelijk van de normale arbeidsduur, dan wel de veranderde normale arbeidsduur, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt afgeweken. De arbeidsduur van de werkweken met een tijdelijke afwijkende arbeidsduur dient gemiddeld gelijk te zijn aan de normale arbeidsduur, dan wel de veranderde normale arbeidsduur. In het kader van deze regeling zal de arbeidsduur ten hoogste 45 uur per week bedragen. Hierbij geldt dat in het kader van deze regeling maximaal 2 werkdagen per week kunnen worden vastgesteld met een duur van maximaal 10 uur per dag. De overige vast te stellen dagen kennen een maximumduur van 9 uur per dag. Op basis van deze regeling kunnen met ingang van 1 januari 2009 op 12 maandsbasis 80 uren boven of beneden de met de werknemer overeengekomen wekelijkse arbeidsduur worden vastgesteld. b. Van deze afwijkende werkweken zullen roosters worden opgesteld en in de onderneming kenbaar worden gemaakt. De werkgever zal de startdatum van de toepassing van de regeling eveneens expliciet kenbaar maken. c. Indien werkweken worden vastgesteld met een aantal uren boven of beneden de overeengekomen arbeidsduur, zullen binnen een redelijke termijn tevens de werkweken worden vastgesteld met een evenredig minder of meer aantal uren.

22 artikel 22 d. Gedurende de afwijkende werkweken zal de werknemer een loon ontvangen, dat gelijk is aan het loon berekend op basis van de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur. e. Op de uren, waarop arbeid wordt verricht buiten de grenzen van de arbeidsduur die overeenkomstig dit artikel zijn vastgelegd, blijft artikel 24 van toepassing. Indien in het kader van deze regeling sprake is van (gedeeltelijk) ontbreken van compensatie van gewerkte uren boven de overeengekomen arbeidsduur binnen de daartoe gestelde termijn van 12 maanden, is voor wat betreft die laatstgenoemde uren eveneens artikel 24 van toepassing, echter met dien verstande dat deze uren 12 maanden na de start van de toepassing van de regeling worden afgerekend. Toelichting Voorbeeld 1 Uren die de werknemer werkt boven de in dit artikel bepaalde grens van 80 uur, worden aangemerkt als overwerk en overeenkomstig artikel 24 afgerekend. Voorbeeld 2 Indien in het kader van deze regeling gedurende een bepaalde periode meer uren zijn gewerkt dan de reguliere arbeidsduur per week kan dit binnen 12 maanden worden gecompenseerd. Indien de meeruren niet worden gecompenseerd met minderuren binnen 12 maanden na het starten van de regeling, worden de meeruren, aangemerkt als overwerk en overeenkomstig artikel 24 afgerekend. 7. Vierdaagse werkweek voor werknemers van 55 jaar en ouder 22 Met een vierdaagse werkweek wordt bedoeld dat werknemers gedurende alle werkbare weken in staat worden gesteld 4 dagen te werken. De vierdaagse werkweek is derhalve gerealiseerd wanneer de werknemer vier dagen werkt ongeacht of dit het gevolg is van een feestdag dan wel een andersoortige vrije dag die in die week valt. De bedoeling van een vierdaagse werkweek is dat voor werknemers van 55 jaar en ouder langer doorwerken na die leeftijd mogelijk wordt gemaakt door de wekelijkse arbeidsduur te verkorten en de rusttijden te verlengen. a. Werknemers van 55 jaar en ouder worden in staat gesteld 4 dagen per week te werken. Werknemers van 55 jaar en ouder die werken in een rooster van 4 x 9,5 uur hebben tevens het recht een werkweek te realiseren met een kleiner aantal uren overeenkomstig de verhouding zoals bedoeld in de vorige zin. Voorwaarde voor laatstgenoemd recht is dat dit kan worden gerealiseerd op een wijze die past binnen het rooster en het arbeidspatroon van de onderneming. Hetgeen hieronder is bepaald met betrekking tot de vierdaagse werkweek geldt tevens voor de wijze waarop een werkweek met een kleiner aantal uren kan worden gerealiseerd, zoals bedoeld in de tweede zin van dit lid. b. Voor het realiseren van deze vierdaagse werkweek kunnen werknemers van 55 jaar en ouder alle niet vastgestelde vakantie- en roostervrije dagen aanwenden. c. Werknemers hebben het recht de niet-collectief vastgestelde roostervrije dagen zelf aan te wenden voor de realisatie van deze vierdaagse werkweek. d. Op verzoek van de werknemer dient de werkgever de werknemer van 55 jaar en ouder in de gelegenheid te stellen de arbeidstijd individueel te verlengen teneinde

23 deze werknemer de mogelijkheid te bieden op die wijze een groter recht op roostervrije dagen op te bouwen. Indien de werkgever niet in staat is aan dit verzoek gehoor te geven dient hij dit beargumenteerd aan te geven. e. Voorzover het aanwenden van bovengenoemde dagen niet toereikend is om een vierdaagse werkweek te realiseren, krijgen werknemers van 55 jaar en ouder het recht op onbetaald verlof (kopen van dagen), tenzij tijdelijke zwaarwichtige bedrijfsbelangen van de werkgever de uitoefening van dit recht in de weg staan. f. De prijs voor een dag bedraagt het uurloon, zoals bepaald in artikel 5 CAO vermenigvuldigd met het aantal uren op de werkdag in een onderneming. g. De werknemer die gebruik maakt van onbetaald verlof in het kader van deze regeling bouwt aanspraken op vakantie- en roostervrije dagen op over het voltijdsdienstverband. h. Werknemers die gebruik maken van de mogelijkheid dagen te kopen, zullen, voor zover noodzakelijk, voor gemiste (vroeg)pensioenopbouw over een maximum van 8% van de jaarpremie (werkgevers- en werknemersdeel) worden gecompenseerd door het Bedrijfspensioenfonds. De regeling zal als volgt worden gerealiseerd: De werknemer dient op een bepaald tijdstip, voorafgaand aan enig jaar, aan de werkgever aan te geven of en op welke wijze hij gebruik wenst te maken van bovenstaande regeling. Indien de werknemer overgaat tot het kopen van dagen (onbetaald verlof) zal voor aanvang van dat jaar het onbetaald verlof worden verrekend met het jaarloon waarna het aangepaste jaarloon voor dat volgende jaar kan worden vastgesteld. De werknemer zal een maandelijks gelijk loonbedrag ontvangen. Op een nader te bepalen tijdstip dient het rooster in dit verband in goed overleg tussen werkgever en werknemer 1 keer per jaar te worden vastgesteld. (Zo zou bijvoorbeeld overeengekomen kunnen worden dat de werknemer 1 keer per 4 weken een dag onbetaald verlof opneemt.) Indien de werkgever gebruik maakt van zijn veto met betrekking tot de vaststelling van het rooster dient deze hiertoe argumenten aan te voeren. Eventueel kan bij een geschil tussen werkgever en werknemer in dit verband beroep worden gedaan op de Vakraad. Indien een werknemer ziek is op een collectieve roostervrije dag leidt zulks tot een verval van die dag. Indien de werknemer ziek is op een vakantiedag dan wel op een niet-vastgestelde roostervrije dag leidt zulks niet tot het verval van die dag. 8. Flexibilisering vrije dagen 23 artikel 22 Om een grotere mate van flexibilisering van arbeidstijd mogelijk te maken kunnen werkgevers en werknemers overeenkomen dat verkoop van dagen (roostervrij/vakantie) van de werknemer aan de werkgever plaatsvindt. Hieronder is uiteengezet op welke wijze dit kan geschieden met inzet van roostervrije dagen en (bovenwettelijke) vakantiedagen en in welke verhoudingen dit is toegestaan. a. Werkgever en werknemer kunnen jaarlijks afspreken dat de werknemer, indien hij dit wil, zijn roostervrije dagen, of een deel daarvan, verkoopt aan de werkgever. Alle roostervrije dagen kunnen worden verkocht aan de werkgever, met uitzondering van de dagen die zijn aangegeven als reservedag.

24 artikel 24 b. De bovenwettelijke vakantiedagen kunnen door de werknemer aan de werkgever worden verkocht. De dagen waarop de werknemer aanspraak kan maken op grond van artikel 29 lid 2 sub b ( seniorendagen ) kunnen in het jaar waarin de aanspraak ontstaat niet worden verkocht. c. De prijs voor een dag bedraagt het uurloon, zoals bepaald in artikel 5 vermenigvuldigd met het aantal uren op de werkdag in de onderneming. Indien een werknemer ziek is op een collectieve roostervrije dag leidt zulks tot een verval van die dag. Indien de werknemer ziek is op een vakantiedag dan wel op een niet-vastgestelde roostervrije dag leidt zulks niet tot het verval van die dag. Toelichting I Zie voor de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen artikel 7:634 van bijlage VII. Toelichting II Indien uit de toepassing van artikel 22 lid 7 voortvloeit dat extra (vroeg)pensioenpremie dient te worden gestort bij het Pensioenfonds, dient de werkgever hiervoor zorg te dragen. Bij Syntrus Achmea tel zijn formulieren verkrijgbaar waarmee dit gerealiseerd kan worden. Syntrus Achmea kan op aanvraag berekenen welke invloed de extra storting op de opbouw van het (vroeg)pensioen heeft. ARTIKEL 23 - ARBEID OP ZATERDAG 1. Op zaterdag wordt niet gewerkt, tenzij met goedkeuring van de Vakraad, werkgever en werknemer in overleg daartoe besluiten. 2. De werknemer die - met ontheffing van de Vakraad - regelmatig op zaterdagen belast wordt met schoonmaakwerkzaamheden, onderhoud en reparatie van machines en gebouwen, expeditie en dergelijke werkzaamheden, ontvangt voor de eerste drie op een zaterdag gewerkte uren een vergoeding in de vorm van betaald verlof in de opvolgende week van 150% van de gewerkte tijd. De meerdere uren worden betaald met een toeslag van 50%. ARTIKEL 24 - OVERWERK EN ARBEID OP ZON- EN FEESTDAGEN 1. Overwerk 24 a. In zeer bijzondere omstandigheden, al naar gelang de bedrijvigheid en de toestand van de arbeidsmarkt in de regio, kan de werkgever van de werknemers overwerk verlangen. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, dient over het verrichten van overwerk tijdig met de betrokken werknemers overleg te worden gevoerd. In ondernemingen die verplicht zijn een medezeggenschaporgaan in te stellen, wordt het in de vorige volzin bedoelde overleg geacht te zijn gevoerd indien over het te verrichten overwerk overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gevoerd is. b. Onder overwerk wordt verstaan het verrichten van arbeid buiten de grenzen van de in de onderneming normaal geldende wekelijkse arbeidsduur, tenzij het bepaalde in artikel 22 lid 6 van toepassing is. c. De overuren zullen zoveel mogelijk onmiddellijk voorafgaan aan de aanvang of onmiddellijk aansluiten aan het einde van de gewone arbeidstijd.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor de ZUIVELINDUSTRIE voor de periode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1 A. - Werkingssfeer... 5 Artikel

Nadere informatie

CAO Glastuinbouw. 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009

CAO Glastuinbouw. 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009 Leeswijzer Partijen bij de cao voor de glastuinbouw hebben de cao zoals die geldt voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PARKETVLOERENONDERNEMINGEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PARKETVLOERENONDERNEMINGEN 6 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PARKETVLOERENONDERNEMINGEN van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 Vereniging van Parketvloeren Leveranciers ( VPL) Postbus 50151 1305 AE ALMERE telefoon:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Geldig van 1 februari 2008 tot en met 30 november 2009 1 A-deel_voorwoord Met werkgever(s) en werknemer(s) worden in deze CAO zowel mannen als vrouwen bedoeld. Artikel(leden)

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Geldig van 1 april 2011 tot en met 30 april 2013 1 A-deel_voorwoord Met werkgever(s) en werknemer(s) worden in deze CAO zowel mannen als vrouwen bedoeld. Artikel(leden)

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

C A O - L E O. Deze cao is afgesloten tussen:

C A O - L E O. Deze cao is afgesloten tussen: C A O - L E O Deze cao is afgesloten tussen: Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische sector in Nederland (CUMELA Nederland) te Nijkerk enerzijds en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1 eerste regel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 deeltitel 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ondert 1 25 26 ondert 2 27 28 ondert 3 29 30 ondert 4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 datum 1 43 datum 2 44 45

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014/2015

Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014/2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014/2015 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 voor de Graanbe- en verwerkende Bedrijven Cao Graanbe- en verwerkende Bedrijven 2014-2015 Pagina 2 van 60 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF. Geldig van 1 juni 2011 tot en met 30 september 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF. Geldig van 1 juni 2011 tot en met 30 september 2012 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Geldig van 1 juni 2011 tot en met 30 september 2012 Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder voorafgaande

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 1 januari 2012 1 januari 2014

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 1 januari 2012 1 januari 2014 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 1 januari 2012 1 januari 2014 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF van 1 juli 2005 tot en met 31 maart

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst 2013/2014. 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 voor de Graanbe en verwerkende Bedrijven

Collectieve Arbeidsovereenkomst 2013/2014. 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 voor de Graanbe en verwerkende Bedrijven Collectieve Arbeidsovereenkomst 2013/2014 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 voor de Graanbe en verwerkende Bedrijven Collectieve Arbeidsovereenkomst 2013/2014 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Tussen: 1. Transport en Logistiek Nederland, gevestigd te Zoetermeer; Vereniging Verticaal Transport,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2179 23 januari 2014 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2014/2015 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF. Geldig van 1 oktober 2012 tot en met 31 oktober 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF. Geldig van 1 oktober 2012 tot en met 31 oktober 2014 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Geldig van 1 oktober 2012 tot en met 31 oktober 2014 Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder voorafgaande

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE LOOPTIJD 1 JANUARI 2013 TOT EN MET 30 JUNI 2014 1 Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid 1 juli 2009 tot en met 31 december 2010 Wijziging per 1 februari 2010 1 Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 2 Inleiding...

Nadere informatie

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 091205_CAO_VMW_01.10_cover 12-01-2010 16:59 Pagina 2 CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2153 10 maart 2011 Elektrotechnische detailhandel 2011 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam als partij ter ene zijde en CNV Vakmensen te Utrecht FNV Bondgenoten te Utrecht De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening

Nadere informatie

Tussen De Centrale Organisatie voor de Vleessector, gevestigd te Zoetermeer

Tussen De Centrale Organisatie voor de Vleessector, gevestigd te Zoetermeer Ongerenvooieerd COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE VLEESSECTOR Tussen De Centrale Organisatie voor de Vleessector, gevestigd te Zoetermeer als partij ter ene zijde en de FNV Bondgenoten, gevestigd

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 Tussen: HTM Personenvervoer NV. (HTM), gevestigd te 's-gravenhage, partij te ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 1 VOORAF Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO s) In de Metalektro 2011/2013 Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKNEMERS WERKZAAM IN DE PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKNEMERS WERKZAAM IN DE PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKNEMERS WERKZAAM IN DE PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE met als looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 april 2014 Tussen de ondergetekenden Vereniging van de Nederlandse

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie