Schoolgids PROTESTANTS-CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2012-2013 PROTESTANTS-CHRISTELIJKE BASISSCHOOL"

Transcriptie

1 Schoolgids PROTESTANTS-CHRISTELIJKE BASISSCHOOL BROEK OP LANGEDIJK

2 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 Waarom krijgt u de schoolgids? Hoe komt de schoolgids tot stand? Onderwijsgids Tabijn 1 De school 2 Geschiedenis van de school Identiteit Visie Doelstellingen/missie Organisatie De kwaliteit van onze school Veiligheid op school 4 Arbo Verkeer om en rond de school Brengen en halen Verzekering Pedagogisch klimaat Klachtenregeling/klachtencommissie Vertrouwensinspecteur In- en uitschrijven van leerlingen 6 Onderwijskundig rapport Overgang naar voortgezet onderwijs Leerlingen met een speciale hulpvraag Schorsing of verwijdering Wat leren de kinderen op school 7 Vak- en vormingsgebieden Kleutergroepen Groep 3 Leren lezen, schrijven en rekenen Groep 4 t/m 8 Nederlandse taal Lezen Schrijven Rekenen en wiskunde Wereldverkennende vakken Godsdienstige vorming Geestelijke stromingen Sociaal-emotioneel Gezond gedrag, burgerschap Expressie Cultuureducatie Lichamelijke opvoeding Engels Computer De zorg voor onze leerlingen 11 Weer Samen Naar School (WSNS) Verlengen of versnellen Leerlingvolgsysteem Cito-eindtoets Niet bij kennis alleen 12 Christelijke feesten Sinterklaas Verjaardagen van kinderen Verjaardagen van leerkrachten Schoolreisjes/excursies Afscheidsavond groep 8 Buitenschoolse activiteiten Wie werken er bij ons op school? 13 Het schoolteam Invalpool Invalproblematiek De ouders 14 Informatievoorziening aan ouders Huiswerk Rapportage Informatievoorziening bij bijzondere omstandigheden Oudervereniging Medezeggenschapsraad GMR Oudercommissie Overige informatie 16 Aantal lesuren/lestijden Groepsindeling Gymlessen Vakanties Aanvraag extra schoolverlof Leerplicht en verzuim, melding afwezigheid Op de fiets Overblijven Hoofdluisbestrijding Zending Fotograaf Sponsoring Externe contacten 18 GGD en Jeugdgezondheidszorg OBD Bibliotheek Gemeente Voor- en naschoolse opvang Inspectie Adressen 19 Steunpunt Opvoeding Oudervereniging Medezeggenschapsraad Oudercommisie

3 EEN WOORD VOORAF De basisschool is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg, want wist u dat u in de loop van de jaren uw kind zo n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Samen met u leggen zij de basis voor de verdere ontwikkeling van uw kind. De keuze voor een school is niet eenvoudig, want scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in resultaten, ze verschillen in kwaliteit. We hopen dat u de schoolgids met plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons! Helene de Vries, directeur Waarom krijgt u de schoolgids? De schoolgids geeft u informatie over de gang van zaken op de school. U vindt informatie over een groot aantal zaken dat te maken heeft met het onderwijs en de manier waarop dat wordt gegeven. Te lezen is welke activiteiten de school onderneemt en welke resultaten worden gehaald. Op die manier krijgt u een goede indruk van de school. Hoe komt de schoolgids tot stand? Het team van de school stelt de schoolgids samen en de medezeggenschapsraad keurt het stuk goed. Het bestuur van Tabijn stelt daarna de schoolgids vast. Onderwijsgids De overheid geeft algemene informatie over het onderwijs. Deze informatie staat in de Onderwijsgids die rechtstreeks aan alle kinderen wordt toegestuurd als zij de leeftijd van drie jaar bereiken. TABIJN De stichting Tabijn is het bevoegd gezag van onze school. Onder Tabijn vallen scholen voor rooms-katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. De bestuurlijke bevoegdheden liggen in handen van het College van Bestuur van Tabijn. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het beleid dat het College van Bestuur voert. Tabijn heeft een bestuursbureau dat diverse zaken voor het College van Bestuur uitvoert. Ook is er een facilitaire dienst voor de administratie, de ICT, de huisvesting en het onderhoud van de scholen. De directeuren van de scholen vormen het directeurenberaad en komen regelmatig bij elkaar. In dit directeurenberaad komen met name de gemeenschappelijke zaken aan de orde. Ook wisselen de directeuren hier kennis, ervaringen en opvattingen uit. Elke school van Tabijn is zelfstandig. De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid en het organisatorisch beleid van de school. De directeur van de school treedt op namens het bestuur van Tabijn. Wanneer een ouder of een personeelslid contact op wil nemen met het bestuur zal dit altijd gaan via de directeur van de school. De directeur voert ook het overleg met de medezeggenschapsraad van de school. De volgende 26 scholen vallen onder Tabijn: Alkmaar: De Oranjehof en Prinsenhof 1 en 2 (allen pr.-chr.) Bergen: Bosschool (algemeen bijzonder) en Willem-Alexanderschool (pr.chr.) Broek op Langedijk: J.D. van Arkelschool (pr.-chr.) Castricum: Cunera, Augustinus, Paulus, Toermalijn (allen r.-k), Visser t Hooft (oecumenisch) Egmond aan Zee: De Branding (interconfessioneel) Egmond- Binnen: De Windhoek (r.-k.) Heemskerk: Het Rinket, De Vlinder, Burghtweijt, St. Leonardus, Anne Frank, (allen r.-k.) De Otterkolken en De Bareel (beide interconfessioneel) Heiloo: De Duif (pr.-chr.) Sint-Pancras: Het Baken (pr.-chr.) Uitgeest: Molenhoek, Vrijburg. Binnenmeer Kornak (allen r.-k.) Verdere informatie staat op de website van Tabijn: 1

4 DE SCHOOL Geschiedenis van de school Op 1 april 1874 werd bij Koninklijk Besluit de één jaar eerder opgerichte Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs goedgekeurd. Dankzij de inzet van ds. J.D. van Arkel van de Nederlands Hervormde Gemeente kon op 4 januari 1876 de school worden geopend: één lokaal en 70 leerlingen. In 1908 werd een nieuwe grotere school gebouwd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de vereniging besloot het bestuur dat de school voortaan de naam J.D. van Arkel zou dragen. In 1979 kwam op dezelfde plek een nieuw schoolgebouw. Direct na de Tweede Wereldoorlog zette een groep ouders en belangstellenden zich in om te komen tot de oprichting van een christelijke school voor kleuters. De Vereniging voor Christelijk Voorbereidend Onderwijs werd op 24 augustus 1945 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Later werd de naam van de vereniging gewijzigd in Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs en werd er een kleuterschool gebouwd. In 1981 begonnen de voorbereidingen voor het basisonderwijs, er kwam één vereniging en één basisschool J.D. van Arkel. Sinds 1 augustus 2002 behoort de school tot Stichting Tabijn. De naam van de vereniging werd gewijzigd in: Oudervereniging Christelijke Basisschool J.D. van Arkel. Na twee bouwperiodes ( en ) hebben we een prachtig schoolgebouw ter beschikking. We werken in een mooi gebouw met lokalen op de begane grond en op de eerste verdieping. Er is een lift aanwezig. Ook is er een kleutergymlokaal, een kamer voor de intern begeleider, twee werk/spreekkamers, twee speelwerkplekken, een schoolbibliotheek, een personeelskamer en een directiekamer. Er is een zaal voor multifunctioneel gebruik. Deze zaal wordt s avonds verhuurd aan muziekvereniging Advendo en mannenkoor De Lofstem. Er worden twee lokalen verhuurd: de peuterspeelzaal Het Parapluutje is vier ochtenden in de week open en de Stichting Kinderopvang Langedijk biedt buitenschoolse opvang voor onze leerlingen. Identiteit Onze school is een protestants-christelijke school. We zijn een open school en iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. De sleutelwoorden openheid en respect betekenen voor ons dat we proberen om: als leerkrachten en kinderen de maatschappij en medemens open tegemoet te treden, zonder de last van vooroordelen elkaar te respecteren en te accepteren en de aarde als Gods schepping te bewerken en te bewaren voor latere generaties We vertellen de kinderen bijbelverhalen, verhalen over God, over Jezus en de mensen, verhalen met een geheim en een verwachting. We zingen en bidden en we vinden het belangrijk om over de verhalen te praten: wat hebben de verhalen ons in deze tijd te vertellen, wat kunnen ze voor ons betekenen in ons eigen leven. Alle leerlingen nemen deel aan de aangeboden schoolactiviteiten en gemeenschappelijke vieringen. Bij de hoofdingang aan de Museumweg vindt u ons logo: een koolschuit: het oude Langedijk drie kinderen: een onveranderlijke factor door de jaren heen de symbolen van geloof, hoop en liefde: we weten ons gedragen door geloof, hoop en liefde en we proberen dit ook uit te dragen Visie: Elk kind een kans Met de J.D. van Arkelschool willen we verder werken aan het reeds begonnen traject BAS, het bouwen aan een adaptieve school. Over vier jaar willen we onszelf een adaptieve school kunnen noemen. Dit vanuit onze visie: elk kind een kans! De J.D. van Arkelschool biedt alle kinderen een kans, een kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We willen dat de kinderen zich bewust worden van hun mogelijkheden en dat ze deze in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tot ontplooiing kunnen brengen. Dit in acht nemend, zoeken we naar een balans tussen ontwikkelingsdoelen en de leermogelijkheden van de kinderen. We willen dat de kinderen zich ontwikkelen op cognitief gebied en op gebied van expressie, muziek, drama, techniek en cultuur. We willen dat de kinderen zich ontwikkelen als persoon: op sociaal-emotioneel gebied, werkend met zijn/haar talenten en zijn/haar vaardigheden. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moet de school een veilige, vertrouwde omgeving zijn. We willen dat het kind zich bij ons geborgen voelt, we bieden daarvoor een warm pedagogisch klimaat. Het is belangrijk dat een kind voldoende aandacht en zorg van de leerkrachten krijgt en een eigen plek heeft binnen de school. We kijken naar elk kind, maar we willen samen het leven vieren, waarin de Bijbel de bron van ons handelen is. Zo hopen we elk kind een kans te geven op een fijne schooltijd. Vanuit onze identiteit willen we onze missie als volgt verwoorden: 2

5 Belofte De school bewerken als een tuin. De kinderen zijn in de lente van hun leven. Maar welke talenten er zullen groeien, welke persoonlijkheid er zal bloeien, dat ligt nog verborgen, als in een knop. Kwetsbaar, kostbaar, een belofte. Vanuit die gedachte zorgdragen voor een goede voedingsbodem om onbelemmerd te kunnen wortelen een basis om stevig te staan een plek te geven die recht doet aan specifieke eigenschappen structuur aan te brengen om harmonie te creëren zodat elk aandacht krijgt niets in de verdrukking raakt. Vanuit die gedachte werken als een uit-de-hand-gelopen-hobby om daarna te genieten als alles in bloei komt te staan. Vanuit die gedachte vóór te leven iets te laten doorklinken van Gods Koninkrijk Daar is het altijd lentetijd in bloei staat elke plant Belofte. Vanuit die gedachte mag u ons op ons werk onze zorg en het vóórleven aanspreken want de kinderen aan ons toevertrouwd zijn uw lust en uw leven! Uit: Welkome woorden, uitgeverij NZV Hilversum Doelstellingen We willen de kinderen leiden en begeleiden in het proces van vorming tot zelfstandige mensen, die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van God en van de hen omringende wereld. In het dagelijkse schoolleven werken wij eraan dat de kinderen: zich veilig voelen leren relaties met anderen aan te gaan leren voor zichzelf en anderen op te komen het gevoel hebben iets te betekenen, ook voor een ander een zekere harmonie ontwikkelen tussen verstand en gevoel de eigen mogelijkheden leren benutten en de eigen beperkingen leren aanvaarden de vaardigheden aanleren die onmisbaar zijn in de huidige samenleving Het onderwijs is zo ingericht, dat de kerndoelen/referentieniveaus aan de orde komen. Het team van leerkrachten verplicht zich zo goed mogelijk bij te dragen aan het realiseren van deze doelen en voor ieder kind binnen het groepsplan een passend aanbod te verzorgen. Voor kinderen die moeite hebben met het reguliere onderwijsaanbod zullen we, in overleg met de ouders of verzorgers, een ontwikkelingsperspectief formuleren voor één of meerdere vakgebieden. We gaan hiertoe pas over als we zeker weten dat we alle andere mogelijkheden hebben benut. De leerkrachten zijn door goed klassenmanagement in staat om de kinderen op drie instructieniveaus te begeleiden. Voor kinderen die méér aankunnen, is er per vakgebied een aanbod voor verdiepings- of verrijkingsleerstof. Eén keer per maand komt de Plusgroep bij elkaar. Dit zijn kinderen die hoog scoren binnen het leerlingvolg systeem en voor tenminste twee vakken een voorsprong hebben van tien maanden of meer. Organisatie Vierjarige kleuters starten in één van de kleutergroepen. De kleuters van 4 tot 6 jaar zitten samen in een groep (heterogene groep) en door de instroom van vierjarige kleuters groeit een kleutergroep in de loop van het schooljaar. Vanaf groep 3 werken we met jaargroepen en, indien nodig, met combinatiegroepen. Bij het indelen van de groepen zijn we gebonden aan de beschikbare formatie. De formatie voor leerkrachten is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. We zijn nu een school met ongeveer 210 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Elk cursusjaar wordt er met zorg nagedacht over: hoe verdelen we het beschikbare aantal leerkrachten over de groepen, hoe kunnen we fulltimers, parttimers en onderwijsassistentie optimaal inzetten en hoe groot worden de groepen. De kwaliteit van onze school Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed te kunnen beschrijven en (verder) te verbeteren maken wij gebruik van een methodiek. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt. 3

6 4 Schoolontwikkeling in het schooljaar : Als team namen we deel aan een scholingstraject over Taakspel, een werkvorm om werkhouding en groepsgevoel te bevorderen. De leerkrachten zijn nu gecertificeerd om met Taakspel te werken. De nieuwe rekenmethode Alles Telt werd ingevoerd met begeleiding van de OBD. De nadruk lag op het analyseren van toetsgegevens en het maken van groepsplannen. Er was een inspirerende studiedag over het stellen van doelen en leerkrachtgedrag. Teamleden namen deel aan individuele scholing: - studiedag over autisme - rekencoördinator - coaching in het onderwijs - netwerken bij Tabijn - bedrijfshulpverlening Er zijn twee bijeenkomsten geweest met betrekking tot Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE is de doorgaande lijn voor 2- tot 6-jarigen) Kwaliteitsplannen voor Voortzetting VVE-beleid Rekenen, tweede jaar invoering Borgen groepsplannen ICT- digiborden, scholing m.b.t. nieuwe ontwikkelingen School aan Zet, coachingstraject, opgezet door het ministerie van OCW Invoeren nieuwe methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur Invoeren nieuwe methode voor Engels voor groep 1 t/m 8 Borgen van alle ontwikkelingen van Alle punten worden met doelstelling en tijdpad beschreven in het jaarplan. De directie bespreekt dit met de algemeen directeur van Tabijn en legt op deze manier verantwoording af over de schoolontwikkeling. VEILIGHEID OP SCHOOL Arbo Er zijn acht teamleden geschoold als bedrijfshulpverlener. De preventiemedewerkers houden jaarlijks een controleronde in de school en ze stellen het plan van aanpak bij. De bedrijfshulpverleners volgen de scholing van Tabijn. De risico-inventarisatie en het plan van aanpak is met instemming van de MR voor vier jaar vastgelegd. Er is een vluchtplan en er worden ontruimingsoefeningen gehouden. Elk jaar wordt, na controle door de brandweer, een gebruiksvergunning voor de school afgegeven. Als uw kind op school een ongeluk(je) mocht krijgen, dan doen wij het volgende: is het niet ernstig, dan behandelt een BHVer het kind zelf. Is het ernstiger, dan doen wij het noodzakelijke en gaan wij met uw kind naar de dokter of, zo nodig, naar het ziekenhuis. Wij bellen u dan onmiddellijk op. Als uw kind op school ziek wordt mag hij/zij nooit alleen naar huis. Wij bellen u, of diegene die u met een reserve telefoonnummer heeft aangegeven. Na overleg wordt het kind opgehaald of regelen we begeleiding vanuit de school. Verkeer om en rond school Samen met u proberen wij de verkeerssituatie rond de school zo veilig mogelijk te maken. Breng uw kind het liefst lopend of met de fiets naar school. Op de stoep en het plein loopt iedereen naast de fiets, dit is voor ieders veiligheid. Komt u met de auto, parkeer die dan op de daarvoor bestemde plekken. Verkeersouder van de school is Benno Nederstigt, tel Hij organiseert met de verkeersouders van de scholen in Langedijk allerlei activiteiten en onderhoudt contacten met o.a. VVN en de gemeente. Brengen en halen Tussen en uur en en uur verwachten we alle kinderen van de kleutergroepen in het lokaal. U kunt uw kind naar binnen brengen en er kan gezwaaid worden. Om 08.30/13.00 uur begint de schooldag en verlaten de ouders de school. Voor de kinderen van groep 3 gelden de bovenstaande regels tot het voorjaar, maar zij mogen ook buiten blijven spelen tot de bel gaat. Alle kinderen en hun ouders gaan naar binnen en naar buiten door de aangegeven in-/uitgang, u vindt deze informatie in de van Arkel-allerlei. We houden op die manier overzicht op rust en veiligheid. Vanaf uur is er toezicht op het plein, de kinderen van groep 4 t/m 8 gaan naar binnen als de bel om 08.25/12.55 uur gaat. Alle kinderen zijn om 08.30/13.00 uur in hun lokaal. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelf naar buiten. U spreekt met ze af waar u ze ophaalt of dat ze alleen naar huis mogen. Kinderen van de kleutergroepen worden naar buiten gebracht door de deur naar het plein langs de Voorburggracht. Op de pleinen kunt u uw kind opwachten. De kinderen voor de naschoolse opvang gaan naar het lokaal van de BSO.

7 Verzekering Tabijn heeft voor alle scholen een schoolongevallenverzekering afgesloten. Ook is er een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering geldt alleen voor schadegevallen waarbij het personeel iets verwijtbaar is en de school daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Beide verzekeringen gelden ook voor mensen die op vrijwillige basis in de school werkzaam zijn. Een uitzondering hierop is autoschade: deze valt onder de eigen autoverzekering. Voor het vervoeren van kinderen voor schoolactiviteiten is een inzittendenverzekering verplicht! Als uw kind tijdens het verblijf op school schade veroorzaakt aan meubilair, ruiten, speelwerktuigen e.d. worden de ouders in het algemeen aansprakelijk gesteld voor de kosten. In de meeste gevallen kunt u dit verhalen op uw W.A.-verzekering. Pedagogisch klimaat We willen dat de kinderen veel leren en dat ze elke dag met plezier naar school gaan. Vanuit onze visie werken we voortdurend aan een goede sfeer in de groepen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Kinderen moeten respect op kunnen brengen voor normen en waarden van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkómen ervan. Elk schooljaar werken we met aandachtspunten voor sociaal-emotionele vorming, bijvoorbeeld het thema van de week, de Week van Respect, een complimentendag. Om samen te leven en te werken zijn er regels nodig, want de vrijheid van de één mag de vrijheid van de ander niet beperken. We bespreken met de kinderen steeds weer de regels op school en in de maatschappij en we leren ze die te hanteren. U als ouder speelt hierbij een belangrijke, stimulerende rol. Als de kinderen thuis en op school kennis maken met dezelfde waarden en normen kunnen we ze samen leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te leven. Onze leefregels zijn: We zijn aardig voor elkaar Anders zijn is oké!! We laten anderen meespelen Stop is stop! We luisteren goed naar elkaar We proberen een ruzie uit te praten We helpen elkaar Komen we er samen niet uit? Dan gaan we naar de meester of juf In de klassen zijn de leefregels en het gedragsprotocol goed zichtbaar opgehangen. Over deze regels wordt regelmatig gesproken en de kinderen van groep 3 t/m 8 hebben er hun naam onder gezet. Bij de inschrijfformulieren ontvangen de ouders/ verzorgers de leefregels en het gedragsprotocol. We werken met de methode stop = stop. (zie website: Het beleidsstuk Agressie en geweld is op school aanwezig. De leerlingen dragen in school geen petten en andere hoofddeksels, tijdens de lesuren kauwen we niet op kauwgom en mobiele telefoons zijn niet toegestaan. Zonodig maken we nieuwe schoolregels bekend via de van Arkel-allerlei. Leerlingenraad De mening van de leerlingen telt mee. Van de groepen 4 t/m 8 zitten twee leerlingen per groep in de leerlingenraad. Elke groep kiest aan het begin van het schooljaar twee vertegenwoordigers, steeds een jongen en een meisje. Eén keer per maand bespreken zij o.l.v. juf Nicole de gang van zaken in de school en vertegenwoordigen op deze manier de leerlingen. Diverse onderwerpen worden besproken, zoals: de omgang met elkaar, de fietsenstalling, (de inrichting van) het schoolplein, wensen voor creatieve lessen, nieuwe bibliotheekboeken, de Week van Respect, complimentendag, inventarisatie buitenspeelgoed, mobieltjes en i-pods, de Schone School (schoonhouden van het schoolplein), de invulling van de juffen- en meestersdag, de besteding van het zendingsgeld, de bestemming van het schoolreisje. Iedere vergadering worden vragen vanuit de groepen behandeld, we letten erop dat ook de positieve zaken worden benoemd. De leerkrachten kunnen op verschillende momenten in de klas over zaken voor de leerlingenraad spreken. Vragen en opmerkingen worden via briefjes verzameld. Juf Nicole maakt het verslag van de vergadering, dit wordt voorgelezen en besproken in de groepen. In elke klas ligt een mapje met de verslagen. Klachtenregeling en klachtencommissie Niet elk probleem dat zich op school voordoet is ook een klacht. Voor een probleem dat niet op school opgelost kan worden bestaat een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is op school beschikbaar. De regeling geeft aan dat bij een klacht contact opgenomen kan worden met de contactpersoon van onze school (Nicole Balder, ). Deze contactpersoon zal de klager verwijzen naar één van de vertrouwenspersonen van Tabijn (mevrouw Yvonne Grapendaal en mevrouw Petra Vervoort). Deze vertrouwenspersonen kijken of zij zelf iets kunnen doen aan de klacht. 5

8 6 Als dat niet kan, helpen zij de klager de klacht neer te leggen bij de klachtencommissie. Voor het behandelen van de klachten is Tabijn aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. In de klachtenregeling staat beschreven hoe en binnen welke termijn een klacht kan worden ingediend bij de klachtencommissie. Het adres van de Landelijke Klachtencommissie voor het protestants-christelijk onderwijs is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Als er mogelijk sprake is van problemen op het gebied van seksuele intimidatie kunt u terecht bij de directie en bij de contactpersoon van de school, Nicole Balder. De contactpersonen voor de leerlingen zijn juf Helene en juf Nicole. Van de personeelsleden mag worden verwacht dat zij een voorbeeldfunctie vervullen in het uitdragen van beleid tegen seksuele intimidatie, racisme en geweld. Het personeel, de overblijfbegeleidsters, vrijwillige medewerkers en stagiaires zijn op de hoogte van de voor hen geldende regels. Vertrouwensinspecteur Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u ook terecht met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook discriminatie, onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen waarover u contact op kan nemen. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op het telefoonnummer Preventie kindermishandeling en huiselijk geweld De intern begeleider van de school heeft in november 2010 een korte training gehad over de signalering en de vervolgstappen in het kader van het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. De teamleden zijn hierover door de intern begeleider geïnformeerd. Het protocol en het stappenplan dat de school hanteert vindt u op Het stappenplan en het protocol liggen ter inzage op school. Verwijsindex Tabijn heeft in april 2011 met de gemeenten in Midden- en Noord-Kennemerland en met de instellingen die een verantwoordelijkheid hebben binnen de domeinen jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijk werk een convenant afgesloten om in het kader van tijdige en effectieve interventies elkaar te informeren over jeugdigen die in hun fysieke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling worden belemmerd. Het informeren vindt plaats via een digitaal systeem, de zogenaamde Verwijsindex. Hierin wordt uitsluitend de naam en enkele persoonsgegevens van een kind gezet en wordt geregistreerd of een andere instantie deze jeugdige ook in het systeem heeft ingebracht. Als er een match is, wordt er informatie uitgewisseld en gecoördineerd verder gewerkt aan de problematiek. De ouder(s) en/of verzorger(s) worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Op vindt u meer informatie over de verwijsindex, inclusief een ouderbrochure. Deze brochures zijn ook op school te verkrijgen. IN- EN UITSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN Het aannamebeleid van Tabijn is dat in principe elk kind welkom is. Bij de aanname van leerlingen staat de keus van de ouders voor de school voorop. Ouders kiezen voor de organisatievorm en het onderwijskundig concept van de school. Ook de levensbeschouwelijke richting van een school kan bij de schoolkeuze een rol spelen. Toch kunnen er speciale omstandigheden zijn die ertoe leiden dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. Een gesprek over eventuele plaatsing is altijd mogelijk. De scholen in de gemeente Langedijk hebben onderling afspraken gemaakt over het wisselen van school door de leerlingen. De scholen zullen altijd contact met elkaar opnemen en dan verder handelen volgens de afspraken. U kunt uw kind altijd aanmelden als hij/zij nog geen vier jaar is en bij verhuizing binnen en naar de gemeente Langedijk. Na een telefonische of mondelinge afspraak is er tijd voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school. U krijgt dan een informatiepakket over de school mee. Als u besluit tot aanmelding van uw kind dan vult u het inschrijfformulier in. Als wij het formulier hebben ontvangen, sturen we u een inschrijvingsbevestiging. Vanaf dat moment behoort uw kind tot onze instroomgroep en wordt u schriftelijk op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Als het kind bijna vier jaar is, mag het op school komen kennismaken. Het aantal gastdagen is maximaal vijf. Onderwijskundig rapport Als een kind de school verlaat krijgt het een onderwijskundig rapport mee. Dit rapport is bestemd voor de school voor voortgezet onderwijs waar het kind naar toe gaat of, in geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool. De overgang naar het voortgezet onderwijs In de maand januari zijn er voor de ouders van de leerlingen van groep 8 adviesgesprekken, de leerkrachten geven het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. De schoolkeuze is voor een groot deel afhankelijk van de capaciteiten van het kind de kwaliteit van het werk op de basisschool de wensen van het kind en de ouders.

9 In de maand februari doen de leerlingen mee aan de Cito-eindtoets. Aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs betekent niet automatisch ook toegelaten worden. Er moet overeenstemming zijn tussen het advies van de leerkracht en de uitslag van de toets. Er is meestal mondeling contact tussen onze school en de school voor voortgezet onderwijs waar u uw kind wilt laten inschrijven. U ontvangt een kopie van het onderwijskundig rapport. Leerlingen met een speciale hulpvraag Een Commissie voor de Indicatiestelling bepaalt of een kind met een handicap (visueel gehandicapten, dove- of slechthorende kinderen, lichamelijk- of verstandelijk gehandicapten) speciale hulp nodig heeft. Deze commissie gebruikt een landelijk geldende procedure en hanteert vastgestelde criteria. Wanneer een kind een positieve beschikking krijgt kunnen de ouders het kind aanmelden bij een speciale school of bij een gewone basisschool. De school krijgt dan een vergoeding voor de extra kosten die gemaakt moeten worden om aan de speciale hulpvraag van deze leerling te kunnen voldoen. Deze vergoeding staat bekend als Het Rugzakje. Behalve leerlingen met een rugzakje zijn er ook leerlingen die een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School hebben en leerlingen die worden teruggeplaatst van een speciale school voor basisonderwijs. Ook zij hebben een speciale hulpvraag. Wanneer een leerling met een speciale hulpvraag wordt aangemeld zullen wij een aantal onderwijskundige vragen over het kind doornemen. Wij doen dit aan de hand van een lijst die is opgenomen in het schoolplan. Vervolgens gaan wij aan de hand van deze onderwijskundige vragen na of de school in staat is dit kind goed onderwijs te bieden. Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen staan centraal bij die beantwoording. Wij maken bij de beantwoording van de vragen gebruik van de ondersteuning van bijvoorbeeld een school die aangesloten is bij een Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband WSNS biedt. Voor elke leerling met een speciale hulpvraag is een individueel handelingsplan nodig waarin de doelstellingen worden bepaald en de afspraken met de ouders worden vastgelegd. School en ouders moeten het over het plan eens zijn. Het handelingsplan wordt jaarlijks besproken, geëvalueerd en bijgesteld. Bij een besluit om een kind met een speciale hulpvraag toe te laten of te weigeren gaan we er van uit dat bij toelating de leerling de gehele basisschoolperiode op onze school welkom zal zijn. De omstandigheden van het kind en/of de situatie op school kunnen echter veranderen. De school en ouders zijn beiden verantwoordelijk voor een open communicatie m.b.t. het welbevinden van het kind en de mogelijkheden van de school. Het bestuur van de school (Tabijn) moet tot slot het besluit goedkeuren. Scholen zijn niet altijd in staat kinderen met een speciale hulpvraag zomaar op te vangen. Volgens de wet heeft de school de opdracht zich tot het uiterste in te spannen om deze kinderen op te vangen in het gewone onderwijs. Dat geldt dus ook voor onze school. Schorsing of verwijdering Slechts in uiterste gevallen zal een school overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. Dit kan het geval zijn bij ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders en bij een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling en/of ouders. Schorsing is slechts mogelijk voor een beperkte periode. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht. Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die uiterst zorgvuldig wordt genomen volgens een wettelijk vastgelegde procedure. WAT LEREN DE KINDEREN OP SCHOOL Vak- en vormingsgebieden We proberen een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. Taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs, ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. In elke groep werken de leerkrachten met een zichtbaar dagritme (rooster), het stoplicht en de time-timer worden gebruikt in verband met planning en instructie, de leerkracht loopt vaste hulprondes en de leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht. Binnen het klassenmanagement geeft de leerkracht instructie op drie niveaus, de leerlingen maken hun opdrachten op eigen niveau. Naast de leerkrachtgebonden lessen werken de leerlingen zelfstandig aan een dag- of weektaak. Waar het mogelijk is, passen we het samenwerkend leren toe en we leren de kinderen te reflecteren op hun werk en gedrag. De leerkrachten gebruiken bij hun lessen het digitale schoolbord óf het touchscreen. Voor alle methodes worden ondersteunende lessen/activiteiten gebruikt. Kleutergroepen Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen in de groep en het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat, de oudere kleuters helpen hierbij de jongere en de kinderen leren al spelend. Bij de oudste kleuters blijft het kind spelend leren, maar de leerkrachten hebben dan een meer sturende rol. Er worden allerlei activiteiten aangeboden die het kind voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Om de doorlopende leerlijnen voor kleuters naar groep 3 vast te leggen, hebben we de keus gemaakt voor de methode Kleuterplein. De thema s die aan bod komen waarborgen de tussendoelen voor taal en voorbereidend lezen, woordenschat, voorbereidend rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven, sociaal-emotionele vorming en expressieactiviteiten. 7

10 De taalontwikkeling is de basis voor het verdere leerproces. Er is structureel aandacht voor woordenschat, verhaalbegrip, taalbewustzijn en de relatie tussen gesproken en geschreven taal. We werken planmatig aan de tussendoelen voor ontluikende geletterdheid. Er wordt veel gewerkt met prentenboeken en de lettertafel heeft een vaste plek in het lokaal. We letten op het spreken en er is zo nodig contact met logopedisten. De instap in groep 3 is afhankelijk van geboortedatum en ontwikkelingsniveau. We observeren en toetsen regelmatig (leerlingvolgsysteem) om vroegtijdig eventuele problemen in de ontwikkeling te signaleren. De kinderen die tussen 1 oktober (de oude leeftijdsgrens) en 31 december 6 jaar worden, kunnen, als alle observaties en toetsen gunstig uitvallen, instromen in groep 3. We volgen hiervoor het protocol verlengen of versnellen. De ouders worden betrokken bij het overleg, de directeur neemt uiteindelijk de beslissing. Groep 3 Leren lezen, schrijven en rekenen Door het leerlingvolgsysteem weten we al veel over de ontwikkeling van de kinderen: de één kent al wat letters, de ander leest woorden, er zijn kinderen die aan het leesproces moeten beginnen en er zijn kinderen die al kunnen lezen. Met de methode Leeshuis werken we met de kinderen verder aan het leesproces. De toetsen van de methode geven aan welke kinderen extra begeleiding nodig hebben. Soms is voorinstructie nodig, soms herhaling. Voor de lezers zijn voldoende opdrachten en materialen aanwezig, zodat zij zelfstandig verder kunnen oefenen. Als ze technisch goed kunnen lezen komt het leesbegrip aan de orde. We werken met het dyslexieprotocol. Begin groep 3 is er extra ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben en na de herfstsignalering vragen we (indien nodig) uw medewerking om ook thuis met uw kind te oefenen. De leespakketjes krijgt u van de leerkracht. We willen de kinderen de tijd geven om een goede leesbasis te leggen: niet iedereen ontwikkelt zich immers op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Er zijn tal van mogelijkheden om te leren en te spelen. De leerkracht organiseert alles zodanig dat een kind de oefeningen doet welke nodig zijn en dat daarnaast tijd is voor keuze uit activiteiten, materialen en hoeken. De kinderen schrijven eerst met potlood en later met een rollerpen. In eerste instantie ligt de nadruk op het vloeiend schrijven van de schrijfpatronen, daarna leren we de juiste lettervormen. De werkschriften van de methode Schrijven in de basisschool worden in eigen tempo doorgewerkt. We streven ernaar dat de kinderen aan het eind van groep 3 de schrijfletters beheersen en de meesten zullen ook aan elkaar kunnen schrijven. We leren rekenen met de methode Alles telt. In groep 3 sluiten we aan bij de begrippen uit het kleuterprogramma: begrippen op het gebied van maat en meten, ruimte en tijd, hoeveelheden en getallen. Groep 4 t/m 8 Nederlandse taal We werken met de methode Taal in Beeld. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en daarom is zowel mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid zeer belangrijk. Binnen het themapakket werken we o.a. met de onderdelen luisteren en spreken, woordenschat, leesbegrip en stellen. Als tweede stroom binnen de methode hebben we gekozen voor Spelling in Beeld met het bijbehorende computerprogramma. Lezen In groep 4 en 5 werken we met de methode Leeshuis, technisch lezen. We proberen met alle kinderen het hoogste leesniveau (E8) te bereiken. Via het leerlingvolgsysteem wordt bekeken waar dit (nog) niet wil lukken en deze kinderen krijgen extra leesoefeningen met de leerkracht, de onderwijsassistent of een ouder. Er gaan ook leespakketjes mee naar huis. We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst en de betekenis van moeilijke woorden wordt uitgelegd. In de groepen 5 t/m 8 werken we met Goed gelezen, een methode voor begrijpend en studerend lezen. In alle groepen lezen de kinderen ook individueel en er wordt voorgelezen. De schoolbibliotheek wordt elk jaar aangevuld met nieuwe boeken. Voor kinderen die moeite hebben met lezen en taal, is in het groepsplan beschreven hoe, wanneer en van wie ze extra begeleiding krijgen voor technisch lezen en/of spelling. We volgen hierbij het dyslexieprotocol. In de leeslijn is ook plaats voor voorlezen voor de kleuters door leerlingen van groep 7 en voor het tutorlezen: een oudere leerling begeleidt een leerling van groep 3, 4 of 5. Een tutor krijgt hiervoor eerst gerichte instructie. Schrijven Er wordt gewerkt met de methode Schrijven in de basisschool en de kinderen schrijven met vulpen of rollerpen. De kinderen krijgen een pen van school. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat kinderen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. 8

11 Rekenen en wiskunde De leerstof in de methode Alles Telt is vanaf groep 4 gericht op drie niveaus. Na de gezamenlijke start van de les wordt er gewerkt volgens het groepsplan. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld extra instructie, maken de aangegeven opgaven op hun niveau en oefenen verder met even snel en verder of plus. Met de scores van de methodegebonden toetsen wordt bepaald waar de leerling nog hulp en/of extra oefening nodig heeft. De ondersteuning wordt gepland binnen het klassenmanagement. Wereldverkennende vakken Kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar zijn nog in een stadium van ontwikkeling van de voorwaarden om wereldverkenning mogelijk te maken. In de groepen 1 t/m 4 richten we ons vooral op wat de kinderen al kennen en op hun eigen belangstellingswereld. Al pratend, spelend, werkend en ontdekkend willen we het bekende ordenen, verdiepen en uitbreiden. De thema s in de methode Kleuterplein bieden volop mogelijkheden voor wereldverkennende activiteiten. De kinderen van groep 1 en 2 kijken naar het schooltelevisieprogramma Koekeloere, de kinderen van groep 3 en 4 kijken naar de lessen van Huisje, Boompje, Beestje. Deze lessen geven ook een aanbod voor gezond gedrag, burgerschap en techniek. In de groepen 5 t/m 8 wordt aan de hand van methodes, gesprekken, spreekbeurten, werkstukken en schooltelevisie gewerkt aan kennis over de wereld om ons heen en over het heden en verleden van onze aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar ook om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. De methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur voor groep 5 t/m 8 worden met ingang van september 2012 vernieuwd. Groep 7 en 8 kijken elke week naar het schooltv-weekjournaal. Bij verkeersonderwijs werken we vanaf groep 4 met Stap Vooruit, vervolgens met Op voeten en fietsen en de Jeugdverkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het verkeersexamen. EHBO: in groep 8 krijgen de kinderen lessen in EHBO. Alle kinderen nemen deel aan het officiële examen voor het diploma Jeugd-EHBO. Godsdienstige vorming De godsdienstige vorming is niet los te koppelen van de andere vakgebieden. Het onderwijs is vanuit bijbelse waarden en normen betrokken op mens en wereld. Door met de kinderen te luisteren naar de Bijbel en met hen te zoeken naar een manier waarop bijbelverhalen en liederen kunnen doorwerken in hun eigen leven en in relatie met anderen, proberen we de kinderen geborgenheid en houvast te geven in een soms onveilige en bedreigende wereld. In alle groepen beginnen en eindigen we elke dag met gebed, we zingen liederen en we vertellen een bijbelverhaal en/of we praten erover. We houden rekening met de leeftijd en het bevattingsvermogen van de kinderen. De verhalen worden voor ons geordend door de methode Kind op Maandag van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging. Samen zingen, luisteren en vieren vindt plaats in de weekvieringen: de ene week voor de groepen 1 t/m 4, de andere week voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen hebben hierin ook hun aandeel: het lezen van teksten of gedichtjes, muziek maken, zingen in een groepje of een verhaal uitspelen. Godsdienstige vorming houdt niet op bij bidden, vertellen, bijbellezen en zingen. Deze activiteiten vragen in de school een eigen tijd en een eigen vorm, maar de omgang met de Bijbel geeft aan alle andere vak- en vormingsgebieden richting en waarde. Geestelijke stromingen In de groepen 7 en 8 besteden we in het kader van de multiculturele samenleving aandacht aan de grote wereldreligies: Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam en Jodendom. In gesprekken met de kinderen (van alle leeftijden) zal altijd voorop staan, dat we de leefwijze en de mening van anderen respecteren. Sociaal-emotioneel De weekthema s in Kind op Maandag, bijvoorbeeld Ik ga ervoor, Waar vertrouw je op, Dat doe je goed dienen als basis voor gesprekken, lessen en activiteiten. De week van Respect en de complimentendag zijn opgenomen in de jaarplanning. Twee keer per jaar vullen de leerkrachten de SCOL (Sociale Competentie Observatielijst) in. Dit programma levert ons gegevens over het welbevinden van de kinderen: ervaringen delen - aardig doen - samen spelen en werken - een taak uitvoeren - je presenteren een keuze maken - opkomen voor jezelf - omgaan met ruzie. Vanuit deze basis bepalen we per groep of soms per kind de leerdoelen. In groep 7 en 8 vullen de leerlingen zelf de SCOL in. Onze leerkrachten zijn gecertificeerd voor het spelen van Taakspel. Doel van het spel is het versterken van taakgericht gedrag bij kinderen, waardoor regelovertredend gedrag afneemt en een positief onderwijsklimaat wordt bevorderd. Taakspel is erkend als bewezen effectief door de Erkenningscommissie Interventies. Gezond gedrag, burgerschap Voor deze vakken hebben we geen methodes. In de methodes voor taal, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en de schooltv-lessen zijn raakvlakken te vinden om hierover met de leerlingen in gesprek te gaan. Door middel van activiteiten als de leerlingenraad, de Schone School, het bepalen van goede doelen en het organiseren van het van Arkelterras, laten we de kinderen daadwerkelijk kennis maken met goed burgerschap. Cultuureducatie 9

12 Lydia Tierolf is cultuurcoördinator. Zij maakt voor de school een jaarplan voor cultuureducatie, waarin projecten, excursies en gastlessen voor alle groepen worden vastgelegd. De Stichting Culturele Vorming Basisonderwijs Langedijk (SCVBL) verzorgt elk jaar voor alle groepen van de basisscholen een voorstelling. Voor de leerkrachten is er vooraf instructie- en lesmateriaal, zodat zij de voorstelling met de kinderen kunnen voorbereiden. De voorstellingen worden geselecteerd door de bestuursleden van de SCVBL. Zij bezoeken voorstellingen, overleggen met steunpunt Stichting Kunstzinnige Vorming Noord-Kennemerland en maken daarna een keuze voor elke leeftijdsgroep. Expressie/Techniek Muziekonderwijs is meer dan alleen maar zingen, al blijft zingen een belangrijke plaats innemen. Er wordt ook aandacht geschonken aan het bewegen op muziek en het luisteren naar muziek. Tekenen en handvaardigheid worden in de groepen 1 t/m 4 dienstbaar gemaakt aan de andere vakgebieden, vooral bij wereldverkenning. In de groepen 5 t/m 8 worden meerdere technieken aangeboden. Techniekochtenden, creatieve middagen en het open podium voor ouders hebben een vaste plek in de jaarplanning. Lichamelijke opvoeding In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks s morgens en s middags op het rooster: in het speellokaal of buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben twee gymlessen per week. In de gemeente Langedijk wordt gewerkt met een combinatiefunctionaris. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen eens per week les van deze vakleerkracht lichamelijke opvoeding. De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in het gymlokaal aan de Keppelsloot (accommodatie Mayerslot). Elk jaar doen de groepen 5 t/m 8 mee aan de sportdag van alle basisscholen in de gemeente Langedijk, in het recreatiegebied Geestmerambacht. Voor de groepen 1 t/m 4 organiseren we een sport(spelletjes)dag op school. Engels Dit jaar starten we met een nieuwe methode voor Engels: Take it easy. Take it Easy is een digibordmethode voor groep 1 t/m 8. Bij groep 1 t/m 4 wordt er gewerkt met thema s (4 units met 10 subthema s) zoals seizoenen, dieren en familie, die aansluiten op het thema waar op dat moment mee gewerkt wordt in de klas. In deze groepen worden de lessen Engels dus geïntegreerd in het normale lesprogramma. Hierbij staat de correcte uitspraak van het Engels, ondersteund met geluiden en beelden, voorop. In de groepen 5 en 6 wordt één les per twee weken gegeven en in de groepen 7 en 8 één les per week. Computer De computers worden gebruikt als ondersteuning bij de vakken rekenen, spelling en topografie. De software bij Alles telt en Spelling in Beeld wordt planmatig gebruikt. De leerlingen van groep 7 en 8 maken hun werkstukken thuis op de computer. In groep 5 beginnen de leerlingen met het programma Basisbits. De leerlingen volgen dit programma in eigen tempo. Elk onderdeel (bijvoorbeeld Word, Paint, Internet en PowerPoint) wordt afgesloten met een toets en einddiploma. We willen hiermee bereiken dat de leerlingen weten en begrijpen waar ze mee bezig zijn: de computer is een prachtig leermiddel, maar je moet er wel goed mee om kunnen gaan. Bij spreekbeurten kunnen de leerlingen gebruik maken van een PowerPointpresentatie. Via het vervangingsplan van Tabijn wordt de apparatuur planmatig vernieuwd. We werken binnen de kaders van de beleidsplannen van Tabijn. Aanschaf van goede software en optimaal gebruik van de computers blijft een belangrijk aandachtspunt. 10

13 DE ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN Weer Samen Naar School (WSNS ) De scholen van Tabijn begeleiden zelf de kinderen die extra aandacht nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Scholen maken hiervoor gebruik van de zorgstructuren van de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School en elke school heeft een zorgteam. Elke school heeft één of meerdere interne begeleiders (IBers). Deze IBers coördineren de extra zorg voor leerlingen. Wanneer een kind beter naar een speciale school voor basisonderwijs kan gaan vindt in overleg met de ouders verwijzing plaats. We houden rekening met de verschillen tussen leerlingen. Er is aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. We kiezen onze methodes en materialen zodanig dat we de leerstof op minimumniveau, basisniveau en op verdiepingsniveau kunnen aanbieden. Door observaties en het leerlingvolgsysteem weten we welke kinderen dreigen uit te vallen, zowel op sociaal-emotioneel gebied als bij het leren. Zij krijgen extra zorg en aandacht. De eerste zorg komt van de groepsleerkracht: individuele begeleiding bij het verwerken van de leerstof, extra instructie en positieve ondersteuning. Alles wordt beschreven in het groepsplan. De leerkracht kan hulp vragen bij andere groepsleerkrachten en bij de IBer. De extra begeleiding van een kind wordt vastgelegd in een handelingsplan, waarvan u als ouders op de hoogte wordt gesteld. Misschien is het mogelijk dat u thuis meewerkt aan de plannen van de school. Soms is extra ondersteuning in de groep voor een kind niet voldoende. De intern begeleider doet dan nader onderzoek om meer inzicht te krijgen in het probleem. Na het onderzoek volgt overleg met de leerkracht en met de ouders. In een handelingsplan leggen we vast hoe het kind verder begeleid kan worden. In het klein zorgteam (intern begeleider en directeur) wordt besproken waar we observatie en onderzoek van de IBer en PAB, de preventief ambulant begeleider, inzetten. Na observatie en onderzoek kan het kind worden besproken in het groot zorgteam bestaande uit PAB, orthopedagoog van de OBD, intern begeleider en directeur, aangevuld met de betrokken leerkracht. Het bespreken van een kind in het groot zorgteam en een psychologisch- of ander onderzoek kan niet plaats vinden zonder toestemming van de ouders. Onderzoek kan door ons worden aangevraagd bij het Zorgloket van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS). Verlengen of versnellen Soms is het goed om een kind een jaar extra in een groep te laten blijven. Dit gebeurt pas nadat goed is gekeken waarom dat nodig is. Alleen als we hiervoor belangrijke redenen hebben, zullen we besluiten om een kind een extra jaar in dezelfde groep te laten blijven. Om daarover een zorgvuldig besluit te kunnen nemen volgen we een nauwkeurig stappenplan en maken we gebruik van een checklist. Op dezelfde manier bekijken we ook of een kind een jaar kan overslaan. Als een kind van groep 1 t/m 4 zich sociaal-emotioneel niet thuis voelt in de groep en tevens een leer- of ontwikkelingsachterstand heeft zullen we ouders adviseren om het kind de tijd te geven: het kind blijft dan een extra jaar in dezelfde groep. Leerstofverlenging betekent: langer tijd hebben om de leerstof te verwerken, een kind zal dus op eigen niveau verder werken. We volgen bij de beslissing het protocol verlengen of versnellen. De leerkracht, de ouders en de IBer spreken samen over het advies. De directeur neemt uiteindelijk de beslissing. Uit onderzoeken kan ook blijken dat het kind voor een bepaald vak (b.v. rekenen) niet meer de groepslessen gaat volgen, maar een eigen leerlijn krijgt met speciale boeken en materialen. Er wordt dan een ontwikkelings perspectief gemaakt. Soms is een verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs noodzakelijk. Binnen het samenwerkingsverband van WSNS functioneert de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Met toestemming van de ouders kan een aanvraag worden ingediend bij de PCL. De school moet dan een rapportage geven van alles wat er al voor het kind gedaan is. Zonder beschikking van de PCL kan een kind niet op een school voor speciaal onderwijs worden geplaatst. Leerlingvolgsysteem De ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd d.m.v. het leerlingvolgsysteem. We starten met de informatie van de Peuterestafette. Dit is een lijst met de gegevens over het kind, ingevuld door de leidster van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Tijdens de gastdagen in groep 1 vragen we de ouders om een ontwikkelingsvragenlijst in te vullen. Dit is samen met de Peuterestafette het startpunt van ons leerlingvolgsysteem. Elke groepsleerkracht noteert in de leerlingenmap de vorderingen van de kinderen. We maken gebruik van toetsen die in methodes voorkomen en van landelijk genormeerde toetsen voor taal en rekenen (kleuters), rekenen, spelling en technisch- en begrijpend lezen. In groep 7 werken we met de CITO-entreetoets. De resultaten worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Om de lijn van zorgverbreding goed te volgen nemen alle leerkrachten deel aan de geplande signalerings- en leerlingenbesprekingen. In deze besprekingen houden we ook leerlingen die méér kunnen goed in de gaten en we zorgen ervoor dat deze kinderen extra- of uitdagende opdrachten krijgen. Alle gegevens komen in een leerlingdossier. In verband met de wet op de privacy bewaren we de dossiers in een afgesloten dossierkast. Intern begeleider, directeur en leerkrachten hebben toegang tot de dossiers. Alle activiteiten rond de zorgverbreding worden gecoördineerd door de IBer. Alle activiteiten binnen de zorg worden getoetst aan en afgestemd op het zorgplan van WSNS. Jaarlijks wordt d.m.v. evaluatie de zorgverbreding in de school bijgesteld. 11

14 CITO-eindoets De Cito-eindtoets werkt met standaardscores. Een leerling kan een score halen tussen 500 en 550. De gemiddelde gecorrigeerde score van onze groep-achters is We zitten dit schooljaar iets onder het landelijk gemiddelde (536,9), maar nog boven de ondergrens van de Cito-eindtoets. De twee leerlingen waarvoor we een LWO (Leerwegondersteuning in het voortgezet onderwijs) toets aanvroegen, namen deel aan de niveautoets. Het schooladvies komt meestal overeen met de score van de CITO. Bij twijfel is er overleg tussen het voortgezet onderwijs en de leerkracht van groep 8. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs Naam school voor voortgezet onderwijs Jan Arentsz Zuid-Scharwoude 63% 46% 41% Jan Arentsz Alkmaar, 2 lokaties 7% 7% 8% 13% 7% 14% Trinitas Han Fortman Heerhugowaard Murmellius Gymnasium Alkmaar 10% Petrus Canisius College Alkmaar 7% 10% 3% Trinitas Joh. Bosco Heerhugowaard 3% 3% 11% 3% 6% 7% 8% 7% 3% Dalton College Alkmaar Clusius Heerhugowaard Willem Blaeu OPDC 7% Huygens College Heerhugowaard 6% Uitstroom naar schoolvorm Schoolvorm Gymnasium 10% VWO 10% HAVO/VWO 20% HAVO % 3% 30% 28% 10% 5% 6% VMBO/HAVO 32% 20% 24% Gemengd theoretische leerweg 13% 16% 11% Kaderberoeps/theoretisch 3% Kader/basisberoepsgericht 6% 7% 14% OrthoPedagogisch en Didactisch Centrum 6% 7% 3% NIET BIJ KENNIS ALLEEN Christelijke feesten De Christelijke feesten worden voorbereid door het vertellen van bijbelverhalen, het zingen van liederen, gesprekken en het aanbieden van boeken en plaatmateriaal behorend bij de feesten. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren worden in de groepen uitgewerkt en in de weekvieringen wordt hier over verteld en gezongen. In de Adventstijd worden in elke groep de kaarsen aangestoken; zo bereiden we ons samen, rond een gekozen thema, voor op de viering van de geboorte van Jezus. Het Kerstfeest wordt om en om gevierd in school (kinderen en leerkrachten) en in de kerk (kinderen, leerkrachten, ouders en belangstellenden) Sinterklaas De groepen 1 t/m 4 krijgen bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet. Alle andere groepen maken er in de klas een feest van met cadeautjes, surprises en gedichten %

15 Verjaardagen Jarig zijn is fijn, trakteren is leuk! De verjaardag van de kinderen wordt op school met veel plezier gevierd. We willen kinderen ook graag leren, dat de jarige en de aandacht voor hem of haar belangrijker is dan Wat krijgen we? Help ons alstublieft om de traktaties beheersbaar en leuk te houden, zodat het niet ontaardt in een prestatie :...nog leuker, nog meer... Het is prettig als de traktatie ook geschikt is voor kinderen die om een bepaalde reden geen of weinig suiker (snoep) mogen, dus: snoep verstandig, trakteer verstandig! Het is niet toegestaan om zakken snoep, kauwgom of lollies uit te delen. Als u voor de jarige de traktatie wilt brengen, dan is het noodzakelijk dat u een tijdstip afspreekt met de leerkracht. De verjaardagen van de juffen en meesters vieren we afwisselend: het ene jaar in de eigen groep, het andere jaar vieren we een feestje met alle kinderen. Schoolreisjes/excursies Elke groep heeft jaarlijks een buitendag of een schoolreisje. De groepen 1 t/m 4 blijven in de buurt. We vragen of ouders de kinderen willen brengen en halen. Groep 5, 6 en 7 gaan met de bus naar een nader te bepalen activiteit. Groep 8 gaat op schoolkamp. Behorend bij het lesprogramma en het cultuurbeleid gaan de groepen op excursie en/of worden er gastlessen gegeven. Afscheidsavond groep 8 Elk jaar is er een avond voor de ouders van de leerlingen van groep 8. Met het opvoeren van een musical sluiten zij op feestelijke wijze hun schoolloopbaan op de van Arkelschool af. Buitenschoolse activiteiten Via school kunnen kinderen zich opgeven voor: brandweerspuitwedstrijden (groep 8) volleybaltoernooi handbaltoernooi schaatsles schoolschaakwedstrijden schoolzwemwedstrijden voetbaltoernooien optocht Koninginnedag avondvierdaagse Deze activiteiten zijn niet onder schooltijd en meestal is de uitnodiging voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Voor alle wedstrijden en activiteiten zoeken we ouders die bereid zijn om te trainen en/of te begeleiden. De deelname van de leerlingen is vrijwillig, maar na opgave wordt er wel op ze gerekend! De leerkrachten zijn volgens rooster als supporter bij de buitenschoolse activiteiten aanwezig. WIE WERKEN ER BIJ ONS OP SCHOOL? De school wordt geleid door de directeur. Er zijn 14 groepsleerkrachten: 2 groepsleerkrachten werken fulltime en 12 leerkrachten werken in een duobaan. De IBer werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. Het hele team (waaronder een fulltime onderwijsassistente en parttime administratief medewerkster) werkt samen om de organisatie rond school goed te laten verlopen. Ieder schooljaar stellen we een aantal stageplaatsen beschikbaar aan: leerlingen van de IPABO, de opleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs. Zij geven les onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht door wie ze worden begeleid. leerlingen van het Horizoncollege, opleiding voor onderwijsassistent. Het schoolteam Directeur Helene de Vries Intern Begeleider Beppie Buter Koldenhof Administratief medewerkster Nicole Balder van Kralingen Onderwijsassistente Liza Hoogendijk Groepsleerkrachten Adri Deurloo van der Plas Nel de Geus Kooy Renate Korver de Graaff Peter Visser Alie Nijdam Veerman Margriet Ellens Hoogendoorn Lydia Tierolf- Brand Petra Duijn Jongeneel Caroline Strijbis Horsman Hilde de Jong Cobie van Reeuwijk Pool Annemarie Voet Bosker Lineke Roobol den Ouden Joost Goedbloed Rianne de Groot Invalpool Vervangen van leerkrachten is vaak een probleem. Om dit zo goed mogelijk op te lossen werkt er bij Tabijn een aantal leerkrachten in de invalpool. Scholen kunnen een beroep doen op deze mensen. Soms gebeurt het dat om organisatorische redenen een leerkracht uit de invalpool die op de ene school werkt overgeplaatst wordt naar de andere school terwijl de afwezige leerkracht nog niet terug is. Tabijn doet dit alleen als het echt niet anders kan. 13

16 Invalproblematiek Het kan voorkomen dat er niet direct een vervanger is die de groep van een afwezige leerkracht kan overnemen. In dat geval wordt de betreffende groep in ieder geval de eerste vijf dagdelen opgevangen. In die tijd overlegt de directeur van de school met personeelszaken van Tabijn over de vraag hoe de school verder zal handelen. Onze school maakt daarvoor achtereenvolgens gebruik van de volgende mogelijkheden: In het vervangingsprotocol is vastgelegd op wie we wanneer een beroep kunnen doen: 1) vervangingspool 2) oproepkrachten 3) inzet parttimers. Groepen verdelen/samenvoegen Taakuren voor directie en de uren voor de IBer worden alleen in het uiterste geval omgezet in lesuren voor een groep. DE OUDERS IInformatievoorziening aan ouders Bij het eerste bezoek aan de school is er een rondleiding en een kennismakingsgesprek met de directeur. Het eerste contact met de groepsleerkracht is tijdens de gastdag(en) van de leerling. De contacten tussen ouders en school zijn vastgesteld in het jaarrooster: de groepsinformatieavond twee verplichte spreekavonden spreekavond op uitnodiging De schriftelijke informatie vindt u in: de schoolgids de schoolkalender de nieuwsbrief van Arkel-allerlei (elke week digitaal via DigiDUIF, via de website en op papier bij de uitgangen) Alle informatie vindt u ook op onze website: Informatie over kinderen 10-minuten spreekavonden (2 of 3 keer per jaar) Na de Citotoetsen (in januari en juni) hebben de leerkrachten een gesprek met de ouders van de leerlingen die een D of een E gescoord hebben (zie voorwoord rapport). schriftelijke rapportage (2 of 3 keer per jaar) mogelijkheid tot een gesprek na schooltijd, volgens afspraak met de leerkracht of de IBer informatiemateriaal / informatieavond over de keuze voor het voortgezet onderwijs adviesgesprekken met ouders en leerlingen van groep 8 Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met de leerkracht of met de directeur. Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met ouders. Een goed contact komt van twee kanten. We verwachten dat ouders in gesprek gaan met de leerkracht als er iets is, u kunt er op rekenen dat wij dat ook zullen doen. Natuurlijk kunt u als ouder uw kind ook ondersteunen. Het is goed voor de taalontwikkeling van uw kind om iedere dag een stukje voor te lezen. Dat geldt niet alleen voor kleuters, maar ook voor oudere kinderen. U kunt met uw kind gratis boeken lenen bij de bibliotheek. Omdat we lezen heel belangrijk vinden, kan uw kind zich via onze school abonneren op jeugdbladen (Bobo, Okkie, Taptoe en Hello You) en op boekenseries. Huiswerk De leerlingen moeten thuis oefenen voor dictees en toetsen. Het overzicht per groep vindt u op de website: Rapportage Door 10-minuten spreekavonden en schriftelijke rapportage wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind(eren). Alle gegevens over de vorderingen worden bewaard in het leerlingvolgsysteem. Deze gegevens blijven binnen de school in de leerlingdossiers. Als binnen het kader van de zorgverbreding gegevens voor andere personen (groot zorgteam, PCL) nodig zijn, dan zal eerst uw schriftelijke toestemming worden gevraagd. Informatievoorziening bij bijzondere omstandigheden Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen die door wetgeving worden bepaald. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie gemakkelijk. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die beiden het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. 14

17 Beide ouders dienen dan wel hun verschillende adressen kenbaar te maken aan de directeur van onze school. Voor een spreekavond/10-minutengesprek krijgen beide ouders een uitnodiging voor een gezamenlijk gesprek. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Overigens wordt geen informatie gegeven die de ene ouder mogelijk kan gebruiken om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben beperkt recht op informatie. Deze ouders zullen daar wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend. Anders heeft hij geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. De informatie betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-emotionele ontwikkelingen op school. Als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of een psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. Hiervan moet het schriftelijk bewijs aan de directie worden overlegd. Dit wordt aan het dossier van de leerling toegevoegd. Aan de niet met gezag belaste ouder wordt alleen informatie verstrekt die ook aan de ouder met gezag wordt gegeven. Voogden hebben hetzelfde recht op informatie als ouders met gezag. Grootouders daarentegen hebben geen wettelijk recht op informatie. De school heeft als beleid dat deelname door gescheiden ouders aan schoolactiviteiten alleen mogelijk is indien beide ouders en de kinderen akkoord gaan. Oudervereniging Bij de aanmelding van uw kind wordt u in de gelegenheid gesteld om lid te worden van de Oudervereniging Christelijke Basisschool J.D. van Arkel. Voorwaarden van toelating tot het lidmaatschap van de vereniging zijn: betuigen van instemming met de in artikel 2 omschreven grondslag. bereidheid tot betaling van de contributie. De statuten en het aanmeldingsformulier zijn op school verkrijgbaar. Het lidmaatschap is niet verplicht. Wel wordt van ouders verwacht dat zij de grondslag van de vereniging respecteren. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de leden van de vereniging. De oudervereniging int jaarlijks een bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar we bevelen het geven hiervan van harte bij u aan: Voor één kind op school : 27,50 Voor het tweede kind op school : 25,00 Voor het derde kind op school : 21,50 Voor het vierde en volgende kind op school wordt geen bijdrage berekend. De besteding van dit geld wordt in overleg met het schoolteam bepaald. Activiteiten als Kerstfeest, Sint Maarten, Sinterklaas, sportdag, vader- en moederdag, Koninginnedag, buitenschoolse activiteiten, excursies, schoolreisjes, gastlessen, EHBO groep 8 en afscheid groep 8 worden ervan betaald. De oudervereniging stelt de hoogte van deze bijdrage vast. Voor het schoolkamp in groep 8 krijgt u een aparte rekening. De oudervereniging regelt ook het overblijven op school. Medezeggenschapsraad (MR ) /Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de MR als zij bereid zijn om hun taak in de MR te vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de school. Elke MR kiest één persoon in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Tabijn. In de GMR zitten evenveel ouders als personeelsleden. Deze GMR heeft als taak het beoordelen van beleid van Tabijn dat voor alle of voor een meerderheid van de scholen geldt. Oudercommissie De oudercommissie is een groep ouders die wordt gekozen uit de ouders. Zij werkt aan de hand van een taakomschrijving en een activiteitenlijst mee aan de organisatie van vieringen en andere activiteiten. Het is een onmisbare groep binnen de schoolorganisatie. De oudercommissie en/of leerkrachten vragen jaarlijks uw bereidheid tot meewerken aan allerlei activiteiten: voorbereiding van feesten en bijzondere gebeurtenissen vervoer en/of begeleiding bij: excursies, culturele uitstapjes, schoolreisjes, buitendagen, sportdag schoonmaken en repareren van materialen en leermiddelen hulp bij expressieactiviteiten hulp bij technieklessen Er is een ouderwerkgroep voor de bibliotheek (op orde houden en uitlenen). Voor elke groep is er een groepsouder. Deze is het vaste aanspreekpunt voor de leerkracht en de oudercommissie als er hulp nodig is voor allerlei activiteiten. 15

18 OVERIGE INFORMATIE Aantal lesuren De kleutergroepen en groep 3 en 4 hebben per week uur les, de groepen 5 t/m 8 hebben per week uur les. Lestijden Maandag/dinsdag/donderdag : Woensdag : en uur uur Vrijdagmorgen : uur voor groep 1 t/m 8 Vrijdagmiddag : uur voor groep 5 t/m 8 (groep 1 t/m 4: geen school) s Morgens is er een pauze van 15 minuten. Groepsindeling We werken met acht groepen: Kleutergroep 1-2 A en 1-2 B Groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 In de nieuwsbrief staat vermeld welke leerkrachten in welke groep lesgeven. Gymlessen De kinderen van de kleutergroepen spelen en bewegen in het speellokaal. Hun gymkleding blijft in een gymtas op school, elke vakantie gaat alles mee naar huis voor een wasbeurt. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week les in de gymzaal. De kinderen van deze groepen nemen op de dagen dat ze gymnastiek hebben gymkleding mee: een sportbroek en een shirt of een gympakje en sportschoenen, die niet buiten gedragen mogen worden. De gymtassen van groep 3 t/ m 8 kunnen i.v.m. ruimtegebrek niet op school blijven hangen. We volgen de lessen van Sport Servicepunt Langedijk. Vakanties Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Pasen t/m Meivakantie t/m Pinksteren Zomervakantie t/m Vrije dagen Op vrijdag 5 oktober is er s middags geen school i.v.m. de Tabijndag voor de leerkrachten. Vrijdag vóór de voorjaarsvakantie vrij i.v.m. studiedag voor de leerkrachten. Op de vrijdagmiddag vóór de Kerstvakantie en zomervakantie is er geen school. De groepen 1 t/m 4 hebben tijdens de Langedijker sportdag in juni een sport/spelletjesochtend. Zij zijn s middags vrij. In de loop van het schooljaar kunnen er nog studiemiddagen worden gepland, meestal op een dinsdag- of donderdagmiddag. De groepen 1 t/m 4 hebben dan vrij. U wordt hierover tijdig ingelicht via de van Arkel-allerlei. Aanvraag extra schoolverlof Extra verlof met een gewichtige reden moet altijd worden aangevraagd d.m.v. een verlofformulier (verkrijgbaar op school). Volgens de wet mag de directeur voor bijzondere omstandigheden toestemming geven voor maximum 10 dagen per schooljaar. Een vakantie buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk als uw werkgever schriftelijk verklaart, dat u uw verlof binnen geen enkele schoolvakantie kunt opnemen. De directeur mag hiervoor maar één keer per schooljaar toestemming geven. Vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Van dit bijzondere omstandigheden -verlof wordt een administratie bijgehouden. Als leerlingen zonder toestemming verzuimen, is de directeur verplicht het verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. 16

19 Leerplicht en verzuim, melding afwezigheid Een kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Verzuim door ziekte moet vóór schooltijd telefonisch of schriftelijk worden gemeld. Ook van tandarts-/huisartsbezoek e.d. dat onder schooltijd moet plaatsvinden, willen we van tevoren een berichtje. Regelmatige bezoekjes aan de orthodontist moeten altijd gemeld worden (telefonisch of briefje van ouders) i.v.m. verantwoordelijkheid en controle! Kinderen die niet aanwezig zijn en waarvan de groepsleerkracht niet bekend is met de reden van het verzuim, worden bij de directeur gemeld. Er wordt dan contact opgenomen met ouders/verzorgers om de reden van het verzuim te achterhalen. Behandeling onder schooltijd: Soms is het noodzakelijk dat kinderen onder schooltijd naar een hulpverlener gaan, bijvoor beeld de logopedist, de psycholoog of de speelpraatgroep. U kunt dit bespreken met de directeur en onder bepaalde voor waarden is toestemming mogelijk. De formulieren voor verzuim en behandeling onder schooltijd vindt u op de website: Op de fiets De fietsen kunnen geplaatst worden in de fietsenrekken, binnen de rode lijnen. We vragen iedereen voorzichtig om te gaan met het eigendom van een ander. We nemen geen verantwoordelijkheid bij beschadiging van fietsen. We vragen u zelf te bepalen of u op redelijke afstand woont, om met de kinderen lopend naar school te gaan. Op het plein mag (i.v.m. de veiligheid) niet worden gefietst. Overblijven Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er tussen de middag de mogelijkheid op school te eten en te spelen. U kunt uw kind(eren) opgeven voor vaste dagen, maar ook af en toe overblijven is mogelijk. Incidentele overblijvers moeten wel één dag van tevoren worden opgeven. U noteert dit op de lijsten bij de kleuteringang. De overblijfbegeleidsters werken volgens een rooster en begeleiden zoveel mogelijk dezelfde groep. Na het eten is er gelegenheid om te spelen en is er toezicht op het schoolplein. Voor het kopen van overblijfbonnen à 2.- per stuk, kunt u iedere maandag van 08:25 08:45 uur terecht in de school. Incidentele overblijvers betalen met de bon direct aan de begeleidster, ouders van vaste overblijvers krijgen per twee maanden een rekening toegestuurd. Bij langdurige afwezigheid is in overleg verrekening mogelijk. Formulieren voor opgave en de regels voor het overblijven zijn op school verkrijgbaar. Via Tabijn wordt een aparte collectieve verzekering afgesloten waarbij het overblijven is meeverzekerd. Tijdens het overblijven gelden de leefregels en het gedragsprotocol van de school. Hoofdluisbestrijding s Woensdags na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd door de ouders van de werkgroep hoofdluisbestrijding. Contactpersoon: Judy van Brummen ( ). Zending De school ondersteunt twee adoptiekinderen via Plan Nederland en een school in Suriname. We krijgen regelmatig foto s en post van Mvera en Ximena. Op maandagmorgen vragen we van alle kinderen een kleine geldelijke bijdrage. Samen wordt dit een bedrag, waarmee we kinderen een betere toekomst kunnen geven. Regelmatig werken we ook mee aan andere projecten. Eén keer per jaar kiest elke groep een goed doel. Fotograaf Elk schooljaar komt de fotograaf om alle kinderen alleen en (naar wens) met broertjes/zusjes of met het gezin op de foto te zetten. U kunt via de website uit een aantal pakketten kiezen, maar er is geen verplichting tot bestellen van foto s. Sponsoring Tabijn heeft geen eigen beleid op het gebied van sponsoring. Op landelijk niveau is een sponsorconvenant afgesloten waar Tabijn naar handelt. Scholen die actief willen zijn op het terrein van sponsoring hebben daartoe de vrijheid. Die scholen dienen zich te houden aan het convenant. 17

20 EXTERNE CONTACTEN De GGD, uw kind en de school. De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil zeggen: uit voorzorg. Wij nodigen kinderen gedurende de gehele schoolperiode minimaal drie keer uit voor een onderzoek om mogelijke problemen in het opgroeien te signaleren. Indien wij problemen op het spoor komen, helpen wij u de juiste weg te bewandelen. Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/of ontwikkeling van uw kind, dan kunt u een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen. Wij nodigen alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een onderzoek door de jeugdarts en de doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek en spraak- en taalontwikkeling. Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gelet op hoe uw kind zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in het contact met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht voor uw vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding. Voorafgaand aan het onderzoek komt de doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van uw kind te meten en om de ogen na te kijken. De resultaten hiervan worden door de verpleegkundige met u en uw kind besproken. De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen over de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Hiermee onderstrepen wij ons motto: Samen werken aan gezond leven. Bibliotheek We maken gebruik van de diensten van de Openbare Bibliotheek in Zuid-Scharwoude. Elk schooljaar maken we per groep een keuze uit de aangeboden activiteiten, bijvoorbeeld bibliotheekbezoek, of het lenen van een projectcollectie. Een vaste afspraak is dat in groep 7 een collectie kleuterboeken geleend wordt. De leerlingen van deze groep lezen één keer per week voor aan de kleuters. Gemeente Voor ouders is het belangrijk te weten, dat er een ambtenaar is die belast is met de leerplicht. Vragen daaromtrent kunnen ook aan deze ambtenaar gesteld worden. Website gemeente: Voor- en naschoolse opvang Er is een contract tussen Stichting Kinderopvang Langedijk en de school. De ouders moeten zelf de voor- en naschoolse opvang regelen met SKL te Broek op Langedijk, tel De kinderen worden s morgens naar school gebracht. De SKL heeft op maandag, dinsdag en donderdag een lokaal in onze school gehuurd. Hier worden de jongere kinderen van de van Arkelschool na schooltijd opgevangen door medewerkers van de SKL. De oudere kinderen worden opgehaald door medewerkers van de SKL. Inspectie De bevindingen staan te lezen op internet: Vragen over onderwijs: (gratis) 18

Schoolgids PROTESTANTS-CHRISTELIJKE BASISSCHOOL BROEK OP LANGEDIJK

Schoolgids PROTESTANTS-CHRISTELIJKE BASISSCHOOL BROEK OP LANGEDIJK Schoolgids 2011-2012 PROTESTANTS-CHRISTELIJKE BASISSCHOOL BROEK OP LANGEDIJK INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 Waarom krijgt u de schoolgids? Hoe komt de schoolgids tot stand? Onderwijsgids Tabijn 1 De

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

ELK KIND EEN KANS! SCHOOL- GIDS

ELK KIND EEN KANS! SCHOOL- GIDS ELK KIND EEN KANS! SCHOOL- GIDS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Waarom krijgt u de schoolgids? Hoe komt de schoolgids tot stand? Onderwijsgids Tabijn 1 Wat maakt onze school speciaal? 2 Visie 2 Identiteit

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

ELK KIND EEN KANS! SCHOOL- GIDS

ELK KIND EEN KANS! SCHOOL- GIDS ELK KIND EEN KANS! SCHOOL- GIDS 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Waarom krijgt u de schoolgids? Hoe komt de schoolgids tot stand? Onderwijsgids Scholen op de kaart Tabijn 2 Wat maakt onze school speciaal?

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool 1. Inleiding Een overdracht van kindgegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen 5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen Aanmelding Ouders / verzorgers van kinderen die de vierjarige leeftijd hebben bereikt, of weldra zullen bereiken, worden via de plaatselijke

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Welkom in de kikkergroep

Welkom in de kikkergroep Welkom in de kikkergroep Informatie-avond 06-09-2016 Om 8:20 uur gaan de deuren open: welkom Bij de deur geven we een hand. Fijn dat je er bent! Soms een kring: op de stoel ligt een naamkaartje Soms vrije

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Burgerschap en Sociale Integratie op De Schalmei

Burgerschap en Sociale Integratie op De Schalmei Burgerschap en Sociale Integratie op De Schalmei 17-10-2014 Inhoud: Kenmerken van De Schalmei 3 Basiswaarden 3 Kerndoelen 3 Aanbod Burgerschap op De Schalmei 4 Een aantal punten uit onze algemene visie

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie