Voorwoord. Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n),

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n),"

Transcriptie

1 Voorwoord Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n), Dit is de schoolgids voor het schooljaar Deze is bedoeld voor ouders/verzorgers die hun kind(eren) op basisschool Buurse hebben, maar ook voor ouders/verzorgers van toekomstige leerlingen. In deze gids staan veel belangrijke zaken aangaande school, zoals onze onderwijsvisie, de organisatie, ontwikkeling en resultaten van ons onderwijs, de zorg voor de kinderen, het personeel, de oudervereniging en medezeggenschapsraad, de regeling van de school- en vakantietijden, en belangrijke namen en adressen. Deze schoolgids is een digitaal document en wordt jaarlijks opnieuw op de website geplaatst. Een geprinte versie kunt u, indien gewenst, opvragen bij de directie. Jaarlijks brengen we een kalender uit met daarin alle praktische informatie en data die betrekking hebben op het aankomende schooljaar. De schoolgids heeft de instemming van onze medezeggenschapsraad. Met vriendelijke groet, team en medezeggenschapsraad van basisschool Buurse. 1

2 Inhoudsopgave 1. De school blz Waar staat de school voor 2.1 De identiteit blz Onderwijsvisie blz De organisatie van het onderwijs 3.1 De schoolorganisatie blz Het onderwijs blz De vakken blz Huiswerk blz Wensjes blz Vulpen blz Rapportage blz Actief burgerschap en sociale integratie blz Aanmelding leerlingen blz Tussentijdse schoolverlaters blz Toezicht op de speelplaats blz Overgang naar het voorgezet onderwijs blz Onze schoolresultaten blz Ontwikkeling van het onderwijs blz De zorg 4.1 Intern begeleider blz Het leerlingvolgsysteem blz Extra zorg op school blz Het schoolzorgprofiel blz Uw school een PMT school blz Ouders en school 5.1 Oudervereniging blz Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad blz Nieuwsbrief, website en kalender blz Rijden voor school blz Kinderfeestcommissie blz Klachten en klachtenprocedure blz Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling blz. 28 2

3 6. Het personeel 6.1 Het personeel van onze school blz Vervanging bij ziekte blz De inzet en begeleiding van stagiaires blz Scholing leerkrachten blz Naar huis sturen van leerlingen blz De bedrijfshulpverlening en ontruimingsoefeningen blz Schooltijden en schoolvakanties 7.1 Schooltijden (continurooster) blz Schoolvakanties en vrije dagen blz Extra voorzieningen 8.1 Speelfaciliteiten blz Schoolarts blz Schoolgericht Maatschappelijk Werk blz Bibliotheek blz Tijdschriften blz Sponsoring blz (Buiten-)schoolse activiteiten blz Verzekeringen blz Hoofdluiscontrole blz Het groen rond de school blz Schoonmaak en sanitair blz Afspraken en goede wenken 9.1 Ziekte blz Veiligheid blz Kleding blz Trakteren blz Mobiele telefoons blz Leerplicht en aanpak schoolverzuim 10.1 Leerplicht in hoofdlijnen blz Vrijstelling blz Schorsing en verwijdering blz Namen en adressen 11.1 De school blz Het Keenderschoolbestuur en de Keenderscholen blz Overige adressen blz. 46 Bijlage 1 Buitenschoolse opvang blz. 47 Bijlage 2 Formulier aanvraag verlof blz. 50 3

4 1. De school B.S. Buurse is de enige basisschool in het dorp Buurse, dat onder de gemeente Haaksbergen valt. De school is ontstaan uit een fusie in 1994 van de bijzonder neutrale school De Wijde Blik en de katholieke school De Noor. De nieuwe school kreeg de naam Basisschool Buurse. De school valt onder het stichtingsbestuur van Keender. De oudervereniging geeft ondersteuning bij evenementen en de medezeggenschapsraad buigt zich over het reilen en zeilen van de school in de praktijk. In het schooljaar telde de school op 1 oktober leerlingen. Het team bestaat momenteel uit 10 leerkrachten, directie, een IB-er, een coördinator onderwijs en groepsleerkrachten, daarnaast is er ook nog een vakleerkracht muziek. De benoemingsomvang van de directeur is drie dagen en de adjunct-directeur heeft een ambulante ochtend. De interne begeleider is anderhalve dag per week aanwezig. 2. Waar staat de school voor 2.1 De identiteit Om alle leerlingen, ouders en leerkrachten, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond, recht te doen werd er in de Statuten van de Stichting opgenomen dat er voor de school in Buurse geldt dat: in het onderwijs de identiteit van de leerlingen van alle gezindten is gewaarborgd. bij het geven van onderwijs ook recht wordt gedaan aan andere levensbeschouwingen en maatschappelijke overtuigingen, één en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. In de praktijk betekent het dat de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie en het Vormsel door ouderwerkgroepen wordt gedaan. Dit gaat buiten de schooltijden om. In de groepen gebruiken we met de methode Hellig Hart als bronnenboek. We schenken aandacht aan de onderling verschillende sociale, culturele en godsdienstige groeperingen. 4

5 2.2 Onderwijsvisie Onze school biedt de leerlingen onderwijs waarin een doorgaande lijn zichtbaar is. Elke leerling heeft recht op zorg op maat. Voor zover mogelijk bieden wij deze zorg binnen de school of via het samenwerkingsverband. Personeelsleden functioneren als team en treden als zodanig naar buiten. De deskundigheid van het team blijft op peil door de ontwikkelingen in het onderwijs te volgen en door voortdurende her- en bijscholing van de leerkrachten. Wij proberen een schoolklimaat te scheppen waarin zowel de kinderen, de leerkrachten en de ouders zich thuis voelen. Ons uitgangspunt is een school, waarin een gemoedelijke, open en collegiale sfeer heerst. De leerkrachten benaderen elke leerling als individu en zorgen ervoor dat er een veilig leef-, leer- en werkklimaat is. 3. De organisatie van het onderwijs 3.1 De schoolorganisatie De leiding van de school berust bij de directeur en de adjunct-directeur. De school telt vier groepen. De groepen hebben twee leerkrachten die samen de verantwoording voor de groep dragen. Bovendien is er nog een vakleerkracht werkzaam voor muziek. De intern begeleider (IB-er) is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden en het coachen van het team op dat gebied. Anderhalve dag per week is de IB-er aanwezig voor deze taken. Onze school werkt op allerlei manieren samen binnen een aantal samenwerkingsverbanden. Hierbij kunt u denken aan directeurenberaad (samenwerking directeuren Keender), Directie-Overleg-Basisonderwijs (samenwerking Haaksbergse Basisscholen), netwerken voor de intern begeleiders, netwerk Jonge Kind en een netwerk Bovenbouw. 3.2 Het onderwijs Het basisonderwijs is bedoeld voor alle kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar. Daarna gaan ze naar het voortgezet onderwijs. In de wet op het basisonderwijs staan een aantal opdrachten aan de school. Eén van die opdrachten is dat de school les moet geven in allerlei verschillende vakken, zoals Nederlandse taal, rekenen, schrijven, muziek, enz. In de zogenaamde kerndoelen staat wat voor die vakken behandeld moet worden. 5

6 De school brengt de leerlingen niet alleen kennis bij, maar bevordert ook de ontwikkeling van sociale, communicatieve en motorische vaardigheden. Sport, spel, computergebruik, handvaardigheid en drama zijn onderdelen waaraan die ontwikkeling wordt gewerkt. De school helpt de kinderen mondig en weerbaar te maken in een snel veranderende maatschappij. Dit gebeurt o.a. door maatschappelijke zaken in de school aan de orde te stellen en ook door als school de maatschappij in te gaan. Zo besteden we b.v. aandacht aan het feit dat we samenwonen met mensen die uit andere landen komen en vaak anders leven dan wij. Het is daarbij heel belangrijk dat kinderen de herkomst en gebruiken van die mensen leren kennen en respecteren. 3.3 De vakken Kinderen krijgen les in: basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie/natuuronderwijs en verkeer) creatieve vakken (tekenen, muziek, handvaardigheid en drama) bewegingsonderwijs catechese en levensbeschouwing; actief burgerschap en sociale integratie sociaal emotionele vaardigheden Basisvaardigheden Bij taal, lezen en rekenen gebruiken we methodes die gestructureerd te werk gaan. Bij deze vakken wordt steeds een hoeveelheid leerstof aangeboden die de leerlingen in een bepaalde periode moeten verwerken. Binnen zo n periode is er tijd voor extra oefening voor kinderen die dat nodig hebben en voor verrijkingsstof voor leerlingen die dat aan kunnen. Daarna begint de hele groep aan het volgende leerstofblok. Wereldoriënterende vakken Hierbij kunnen de leerlingen naast de verplicht aangeboden leerstof van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie/natuuronderwijs ook door middel van projecten en spreekbeurten leerstof verwerken die hun speciale voorkeur of interesse hebben. Ze maken hierbij ook gebruik van het internet. Creatieve vakken Bij deze vakken is het met plezier meedoen vaak belangrijker dan de resultaten. 6

7 Bewegingsonderwijs Gymlessen De gymlessen worden in sporthal de Trefkoel gegeven. De kleuters maken (daarnaast) gebruik van het speellokaal in school. Iedere kleuter krijgt van school een linnen tas voor de gymschoenen (liefst met klittenband). Tas en gymschoenen blijven op school. Schoolzwemmen In het zwemseizoen (september tot half mei) gaan de leerlingen van groep 3 & 4 om de twee weken op de dinsdagochtend zwemmen. Dit is voor ons in de even weken vanaf week 36. De les duurt 50 minuten. De data staan op de schoolkalender. De kinderen gaan met de bus naar zwembad de Wilder. De vervoerskosten zullen rond de 35,- per schooljaar bedragen. Zodra de precieze kosten bekend zijn, zullen de betreffende ouders hierover geïnformeerd worden. Per zwemseizoen wordt aan de ouders gevraagd deze bijdrage te voldoen. Catechese en Levensbeschouwing We gebruiken de methode Hellig Hart als bronnenboek. De methode gaat uit van de belevingswereld van het kind. Sociaal emotionele vaardigheden In alle groepen werken we met de methode Kinderen en hun Sociale Talenten. Daarnaast bieden we weerbaarheidstraining aan: Kiezel en Druppel, Rots en Water. 3.4 Huiswerk Vanaf groep drie is er het Samen Beter Lezen -project. Vanaf groep vier krijgen de kinderen wel eens opdrachten mee naar huis, maar dit is nooit meer dan een half uurtje per week. In groep 4 en 5 bestaat deze opdracht uit het leren van de tafels van vermenigvuldiging en/of oefenen met het woordpakket. In de hogere groepen gaat het om lesstof van de zaakvakken (wereldoriënterende vakken), het voorbereiden van spreekbeurten en boekbesprekingen of het houden van een interview. Mocht de hoeveelheid huiswerk uw kind om welke reden ook te veel worden, geeft u dit dan aan op school. Ga hierover in gesprek met de leerkracht. De kinderen van groep 7/8 wordt de mogelijkheid geboden om aansluitend aan school een half uur extra te werken op de computer (oefensoftware spelling en rekenen). Aan het begin van het schooljaar worden hier afspraken over gemaakt met de kinderen en hun ouder(s). 7

8 3.5 Wensjes Kinderen van groep 1 en 2 kunnen op school een wensje maken voor verjaardag of jubileum van ouders en grootouders. In het begin van het schooljaar krijgt u een briefje waarop u de data van deze feesten kunt noteren. 3.6 Vulpen De eerste vulpen (groep 4) wordt door de school verstrekt. Eventuele volgende pennen moeten door de ouders betaald worden. 3.7 Rapportage In februari krijgen de kinderen van groep 2 het schoolrapport. In februari en juni krijgen de kinderen vanaf groep 3 het schoolrapport. Alle kinderen ontvangen in februari en juni het alternatief leerling-rapport van CITO LOVS. In november en februari zijn er tien minutengesprekken voor alle groepen. Voorafgaand aan de oudergesprekken in november voeren wij met alle kinderen kindgesprekken. Tijdens de gesprekken in februari bespreken we o.a. het alternatief leerling-rapport van CITO LOVS. Het is natuurlijk altijd mogelijk om buiten deze vastgelegde gesprekken met de betreffende leerkracht een gesprek te hebben over uw kind. Dit gebeurt ook op het moment, dat de leerkracht graag met u in gesprek wil, als signalen in de ontwikkeling daar bijvoorbeeld aanleiding toe geven. Tussendoor vinden er regelmatig gesprekken met de kinderen, ouder(s) en samen met het kind en de ouder(s) plaats. Afspraken en gesprekken worden vastgelegd in Euscope. 3.8 Actief burgerschap en sociale integratie De wet van 9 december 2005 regelt de verplichting voor de scholen voor primair en voortgezet onderwijs om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Binnen het onderwijs dienen leerlingen te leren over en in aanraking te komen met leeftijdgenoten met verschillende achtergronden en culturen. Op deze manier kan een school een belangrijke bijdrage leveren aan de voorbereiding van leerlingen op deelname aan de samenleving. Op 1 februari 2006 is deze wet in werking getreden. Voor scholen betekent dit dat zij vanaf die datum verplicht zijn om 8

9 in hun onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en integratie. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschapsvorming wordt niet gezien als een apart vak, maar zou een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van meerdere vakken. Burgerschapsvorming kan daarnaast ook tot uiting komen in de wijze waarop de school bijvoorbeeld invulling geeft aan regels t.a.v. veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen leerlingen en leerkrachten (schoolregels). Ook in de herziene kerndoelen voor het basisonderwijs wordt aandacht besteed aan burgerschap. Jaarlijks wordt dit onderdeel geagendeerd op de teamvergadering. 3.9 Aanmelding leerlingen Alle ouders van kinderen die vóór oktober drie jaar zijn geworden ontvangen formulieren van de gemeente Haaksbergen om hun kind in maart op een basisschool aan te melden. Deze aanmeldingsprocedure verloopt verder via de school. Bij aanmelding op school krijgen de ouders een informatiebrief mee betreffende de gang van zaken bij de kleutergroepen. Een kind wordt op school toegelaten op de dag na zijn / haar vierde verjaardag. Vooraf heeft het kind een aantal dagdelen (maximaal 5) op school doorgebracht om kennis te maken met de juffrouw en medeleerlingen. Er wordt verwacht dat uw kind zindelijk is op het moment dat het op school komt. Tussentijdse aanmelding geschiedt op afspraak. Bij aanmelding is er gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. Er wordt altijd contact opgenomen met de directie van de vorige school. Een eventuele overplaatsing geschiedt altijd na een vakantie. Instroomgroep: regels en afspraken Ruim voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht van de kleutergroep telefonisch contact op. In overleg worden 5 dagdelen vastgelegd waarop Uw kind mag komen kennismaken met de basisschool, de groep en de leerkracht. De ouders ontvangen tijdens de informatieavond alle benodigde informatie. Kinderen die binnen een maand voor aanvang van de zomervakantie vier jaar worden, krijgen nog de gelegenheid om één dagdeel kennis te maken, maar worden na de grote vakantie geplaatst op de basisschool. Zij beginnen dan in groep 1. Met de ouders van de kinderen, die begin juni 4 jaar worden gaan we in gesprek. De periode voor de zomervakantie is namelijk niet de meest gunstige periode om in te stromen. De kinderen, die na 1 januari instromen gaan naast alle ochtenden nog een middag naar school. 9

10 Beleid najaarskinderen Voorheen was het zo, dat de kinderen die voor 1 oktober jarig waren, in het nieuwe schooljaar naar de volgende klas gingen. Toen al kwam het regelmatig voor, dat juli-, augustus- en september kinderen een jaar langer in groep 1 of 2 bleven, omdat ze nog speels waren en/ of nog niet aan het aanvankelijk leerproces konden beginnen, zonder het met plezier naar school gaan in gevaar te brengen. Andersom kwam het ook af en toe voor dat een kind dat begin oktober jarig was, al wel aan het proces toe was en doorstroomde naar de volgende groep. De 1 oktober grens is door het ministerie losgelaten. Het is nu aan de leerkrachten om, in overleg met u als ouder/ verzorger, te beoordelen of een kind (4- of 5 jarig, geboren in oktober, november of december) wel of niet doorstroomt naar een volgende groep. Indien najaarskinderen doorstromen naar de volgende groep dan betekent dit niet automatisch, dat deze kinderen aan het einde van het schooljaar naar groep 3 gaan. De ervaring leert, dat de kinderen die te vroeg doorstromen, ook al zouden ze het qua kennis wel kunnen, jarenlang op hun tenen moeten lopen. Sociaal emotioneel gezien moet het kind ook zover zijn, dat het een volgende groep aankan. Om e.e.a. goed te beoordelen zijn er kleuterobservatielijsten en landelijk genormeerde toetsen (CITO), die we inzetten om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te kunnen volgen. Daarnaast leggen we ze naast de criteria, die bepalen of uw kind wel of niet kan doorstromen Tussentijdse schoolverlaters We kunnen twee groepen onderscheiden. De eerste groep bevat kinderen die via het zorgtraject worden verwezen naar een speciale school voor basisonderwijs of zgn. clusterscholen. Afhankelijk van wachtlijsten, tijd van aanmelding, e.d. zal een kind eerder/later onze school verlaten om over te stappen naar een andere school. De tweede groep bevat kinderen die tussentijds naar een andere basisschool gaan i.v.m. verhuizing, onenigheid met school, o.i.d. Met alle Haaksbergse basisscholen zijn afspraken gemaakt over tussentijds overstappen Toezicht op de speelplaats De school begint s morgens om 8.30 uur. Aan de ouders wordt gevraagd hun kinderen niet vóór 8.20 uur naar school te laten gaan, vanaf dat moment is er n.l. een leerkracht op de speelplaats. Tijdens het speelkwartier s morgens hebben leerkrachten pleinwacht. Alle kinderen weten dat ze bij deze leerkrachten terecht kunnen voor vragen en klachten. Tijdens de middagpauze hebben leerkrachten en ouders/verzorgers toezicht op het schoolplein. Kinderen herkennen de pleinwachten aan de gekleurde hesjes. Mocht het slecht weer zijn, dan houden dezelfde personen binnen toezicht. 10

11 3.12 Overgang naar het voortgezet onderwijs In de tijd dat de leerlingen bij ons zijn leggen we een basis voor het volgen van voortgezet onderwijs. Als school vinden we het belangrijk, dat er doorlopende lijnen zijn en dat de communicatie tussen het kind, de ouders en de school zo optimaal mogelijk verloopt. Om die reden hebben we gemeend een aantal zaken vast te leggen over informatie en advisering richting het Voortgezet Onderwijs. In het begin van het nieuwe schooljaar wordt tijdens een informatieavond aan de ouders van kinderen die in groep 8 zitten informatie gegeven over de verschillende vormen van vervolgonderwijs en de procedure die gevolgd wordt bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs organiseert enkele voorlichtingsavonden, waarbij ouders en kinderen worden uitgenodigd om te kijken op verschillende V.O. scholen en waarbij informatie wordt gegeven over de verschillende vormen van onderwijs. Bij de aanmelding voor het voortgezet onderwijs vindt er een gesprek plaats tussen de groepsleerkracht en vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs, waarbij eventuele wensen van ouders of kinderen naar voren worden gebracht en een uitwisseling van gegevens plaatsvindt. In juni worden de kinderen van groep 8 op de school van voortgezet onderwijs uitgenodigd, waarbij ze dan kunnen kennismaken met hun nieuwe klasgenoten en hun mentor. In overleg van de school met de ouders kan besloten worden een kind niet te laten deelnemen aan de reguliere Eindtoets. Het betreft dan een zorgleerling, voor wie in de basisschooltijd gedurende langere tijd aanpassingen zijn gedaan in het onderwijsaanbod en bij wie aan de hand van de gegevens in het leerling- en onderwijsvolgsysteem een leerachterstand vastgesteld is. Deze leerlingen maken een toets op hun niveau. Groep 7 Groep 8 September Inloopweek Inloopweek Informatieavond Informatieavond November Kind- en Oudergesprekken Leerling- en leerling-oudergesprekken Voorlopig advies en wens kind/ouders bespreken Februari Rapport en Cito LOVS + input voor gesprekken met 11 CITO LOVS en rapport Definitieve advies

12 Maart April Juni ouders. Verwachting instroom VO bespreken Pre-advies aan leerlingen en ouders Leerling-oudergesprekken communiceren naar de ouders Kinderen aanmelden voor V.O. Afname eindtoets CITO 3.13 Onze schoolresultaten De meeste leerlingen in groep 8 in Nederland maken in het voorjaar de Cito Eindtoets Basisonderwijs. De resultaten hiervan worden meegegeven aan de leerlingen en zo nodig ook gebruikt door het voortgezet onderwijs i.v.m. hun plaatsingsbeleid. Ook ontvangt elke school het schoolrapport (= schoolresultaat). Hierop kunt u aflezen hoe de kinderen van onze school gepresteerd hebben t.o.v. andere scholen in Nederland. Bij ons op school maken alle leerlingen de eindtoets basisonderwijs. De behaalde resultaten en de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren: Schooljaar schoolscore 531,8: 2 leerlingen gingen naar VMBO-BB ( beide met LWOO), 3 leerlingen naar VMBO-KB, 3 leerlingen naar VMBO-T, 3 leerlingen naar HAVO en 1 leerling naar VWO. Schooljaar schoolscore 534,8: 2 leerlingen naar VMBO-BB (1 met LWOO), 3 VMBO-KB, 7 leerling naar VMBO-T, 2 leerlingen naar HAVO, 8 leerlingen naar VWO. Schooljaar schoolscore 541,6: 1 leerling naar VMBO-P (met LWOO), 1 leerling naar VMBO-T, 15 leerlingen naar HAVO/VWO Ontwikkeling van het onderwijs Het schoolplan De basisscholen staan om de vier jaar voor de uitdaging een schoolplan te schrijven. Dit is een beleidsplan, een vierjaarlijks document. Het huidige schoolplan heeft betrekking op de schooljaren Hierin komt te staan welke kwaliteiten de school heeft en hoe ze die bewaakt en verbetert. Het schoolplan is tevens een document waarin de school verantwoording aflegt aan de inspectie en bestuur over het gevoerde beleid. 12

13 In een schoolplan staan in elk geval beschreven: 1. het onderwijskundig beleid 2. het personeelsbeleid 3. het kwaliteitsbeleid 4. het beleid met betrekking tot sponsoring. Resultaten vanuit het jaarplan en de plannen voor het nieuwe schooljaar Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt en halverwege het jaar is het plan geëvalueerd (team, M.R.). De ouders hebben we middels de nieuwsbrief en informatieavonden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De basisvakken In de groepen (3), 4 t/m 8 wordt iedere ochtend gestart met een half uur technisch lezen. In groep 3 /4 wordt gewerkt middels HOMMEL- en LIST lezen, afhankelijk van het leesniveau. Met als doel het leesplezier bij de kinderen te vergroten. Tevens krijgen de kinderen meerdere soorten teksten aangeboden, zoals gedichten, sprookjes, doe-teksten enz. De resultaten technisch lezen zijn verbeterd. Schooljaar gaan we de afspraken hieromtrent borgen. Voor de onderbouw zijn de afspraken van begrijpend luisteren vastgelegd. Komend schooljaar gaan we volgens de afspraken werken. De kinderen van groep 1 en 2 hebben vanaf januari een lijst met hierop allerlei keuzeactiviteiten. De kinderen kruisen zelf aan wat ze kiezen. Dit om ze bewust te maken van wat ze vaak kiezen en wat minder vaak. Hier gaan we dit schooljaar vanaf het begin mee werken. De kinderen van groep 3 t/m 8 werken met een uniforme taakbrief met hierop weektaken. In groep 7 / 8 is vorig schooljaar een start gemaakt met het werken in een aantekenschrift. Dit jaar zal dit een vervolg krijgen. Samenwerkend leren Begin vorig schooljaar hebben we samen afspraken gemaakt m.b.t. samenwerkend leren. Hier is een kijkwijzer bij ontwikkeld. Deze kijkwijzer is bij alle leerkrachten, n.a.v. een klassenbezoek, ingevuld en besproken. Ontwikkelpunten die hieruit naar voren zijn gekomen, nemen we mee in dit schooljaar. Kindgesprekken De leerkrachten hebben met alle kinderen aan de start van afgelopen schooljaar een leerling gesprek-gevoerd. De kinderen van groep 7 en 8 hebben samen met hun ouder(s) en leerkracht(en) over het advies voor het voorgezet onderwijs gesproken. 13

14 Schooljaar Komend schooljaar gaan we ons vooral richten op het borgen van gemaakte afspraken omtrent de basisvakken. Daarnaast gaan we ons oriënteren op gedeeltelijke invoering van i-pads. De methodes van wereldoriëntatie zijn verouderd. Komend schooljaar gaan we ons buigen over een goede invulling voor de lessen wereldoriëntatie (geschiedenis, natuurkunde, aardrijkskunde, techniek). Sociaal emotionele ontwikkeling Voor het derde jaar werken we met de methode Kinderen en hun Sociale Talenten. Ook dit jaar hebben we in de gehele school gewerkt volgens dezelfde planning. De lessen en de thema s in de hele school gelijk. Dit heeft als voordeel, dat je steeds dezelfde taal spreekt en dat je dit ook kunt communiceren richting de ouders, bijvoorbeeld door middel van de nieuwsbrief en de website. Ook hebben we dit schooljaar twee keer de SCOL afgenomen. De resultaten zijn op leerling- en groepsniveau bekeken en vastgelegd in het groepsoverzicht van Eduscope. Twee leerkrachten hebben Kiezel en Druppel gevolgd en mogen deze training geven aan de kinderen. Twee leerkrachten hebben herhalingslessen Rots en Water gehad. Afgelopen schooljaar is een start gemaakt met de training van de kinderen van groep 5 en 6. Dit schooljaar gaan we twee programma s schoolbreed invoeren. Meerbegaafdheid Ook afgelopen jaar weer hebben er weer kinderen meegedaan aan een bovenschoolse plusklas in Haaksbergen (bovenschoolse werkgroep excellentie). Het resultaat is, dat de kinderen veel plezier en uitdaging hebben ervaren. Komend schooljaar zal meerbegaafdheid verder worden uitgewerkt binnen de school. Werkplezier Afgelopen januari hebben alle collega s deelgenomen aan de kick-off van het project werkplezier. In de koffiekamer is een wand ingericht met inspirerende foto s en teksten. Een aantal collega s is naar de avond van 4x wijzer geweest (Marco Bastmeijer). Schooljaar bekijken wij wat we hier van mee kunnen nemen in onze lessen wereldoriëntatie. Personeelsontwikkeling De Ib-er is begonnen met de opleiding Master SEN, leerroute: intern begeleider /zorg coördinator. Het eerste schooljaar heeft ze met succes afgerond. Komend schooljaar zal zij met het tweede jaar van deze studie verder gaan. Einde schooljaar zal zij deze studie dan afronden. Door de BHV-ers zijn de herhalingslessen EHBO en brand gevolgd. Ook is er geoefend in school met ontruimen. Deze oefening is goed verlopen. Met alle personeelsleden zijn waarderingsgesprekken gevoerd. Elk personeelslid werkt 14

15 aan zijn of haar individuele ontwikkelpunten en daarnaast werken we als team aan de schoolontwikkeling. De Vaardigheidsmeter van Cadenza is een van de instrumenten, die we daar bij inzetten om het niveau van de instructievaardigheden te verhogen. Alle personeelsleden hebben dit jaar het certificaat behaald. Ouders In samenwerking met SKH/SKE is er een avond georganiseerd over taalontwikkeling bij jonge kinderen. Deze avond is goed bezocht door ouders. In september hebben we een inloopweek gehouden voor ouders en hiernaast ook een informatieavond per (combinatie-)groep. 4. De zorg 4.1 Intern Begeleider De intern begeleider (IB-er) is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden en het coachen van het team op dat gebied. Anderhalve dag per week is de IB-er aanwezig voor deze taken. De intern begeleider maakt deel uit van een netwerk dat in Haaksbergen haar overleg heeft, onder leiding van de zorgcoördinator. 4.2 Het leerlingvolgsysteem Elk kind is uniek. Dat houdt o.a. in dat niet alle kinderen even snel alle leerstof en alle vaardigheden onder de knie krijgen. De school volgt alle kinderen in hun ontwikkeling en waar nodig stuurt de leerkracht bij. Om de vorderingen van de leerlingen objectief te kunnen volgen worden er gedurende het schooljaar diverse toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn voor een groot deel ontwikkeld door het CITO. De planning van de toetsen is vastgelegd in een toets kalender. De gegevens van de toetsen worden geregistreerd per groep en per leerling aan de hand van het leerlingvolgsysteem ( LOVS). Zo krijgen we de ontwikkeling op individueel, groeps- en schoolniveau goed in beeld. Aan de hand van de gestelde doelen, bekijken we of het resultaat op niveau is. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt geanalyseerd wat de oorzaken zijn. Naast de CITO afnames bekijken de leerkrachten dagelijks het werk en de werkhouding van hun leerlingen en maken hiervan aantekeningen in de klassenmap en in Eduscope. Voor een aantal vakken worden regelmatig toetsen afgenomen die bij de methode horen. De resultaten hiervan worden digitaal bijgehouden. Van de leerlingen wordt een leerlingendossier bijgehouden. Hierin worden gegevens bewaard over leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, 15

16 handelingsplannen en de toets- en rapportgegevens van de verschillende leerjaren. Ouders hebben recht op inzage van het dossier van hun kind. In de groepen 1 en 2 worden de observatielijsten van Schatkist ingevuld. Ook wordt voor alle kinderen twee keer per jaar de SCOL ingevuld. Dit meetinstrument geeft zicht op de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. In de groepen 1 en 2 worden de Cito-toetsen Taal en Rekenen afgenomen. Einde schooljaar groep 2 wordt ook de toets beginnende geletterdheid afgenomen. Deze toetsen geven informatie over de taal-, lees- en rekenvoorwaarden waaraan kinderen moeten voldoen om het onderwijs in groep 3 goed te kunnen volgen. In de groepen 3 t/m 8 worden diverse toetsen afgenomen op het gebied van technischen begrijpend lezen, begrijpend luisteren, rekenen, taal, spelling en woordenschat. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in deze groepen wordt systematisch gevolgd met behulp van de SCOL. Het Protocol voor leesproblemen en dyslexie biedt een handreiking voor het in een vroeg stadium signaleren en behandelen van lees- en spellingsproblemen bij kinderen in de eerste groepen. De in het Protocol aangegeven meetmomenten m.b.t. toetsing van leerlingen worden opgenomen in de toets kalender van de school. Een leesdossier wordt aangelegd voor kinderen met een problematische lees- en spellingontwikkeling, en die vermoedelijk dyslectisch zijn. 4.3 Extra zorg op school De school probeert alle kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling en daar waar nodig hulp te bieden. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg binnen de school. Zij houdt zich onder andere met de volgende activiteiten bezig: Groepsbesprekingen (2x per jaar) en leerlingenbesprekingen plannen en uitvoeren. Overleggen met de groepsleerkracht over kinderen die extra hulp en aandacht nodig hebben. Samen met de leerkracht oudergesprekken voeren over kinderen die extra hulp krijgen. Contacten onderhouden met externe begeleiders en instanties zoals de schoolarts, logopedist, schoolondersteuningsteam leerlingenzorg, school maatschappelijk werk, ambulante diensten, jeugdhulpverlening. Overleg met de directie over leerlingenzorg en onderwijskundig beleid. Remediërende hulp In de groepsbesprekingen en in de individuele leerling-besprekingen worden onder meer afspraken gemaakt over schoolinterne maatregelen of aanpassingen voor een kind met 16

17 betrekking tot geconstateerde leer- of gedragsproblemen. Hulp in de vorm van extra oefening, pre-teaching en verlengde instructie vindt zo veel mogelijk in de eigen groep plaats. School Ondersteunings Team (SOT) Elke school moet er voor zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk de school doorlopen. Soms is daarbij extra zorg nodig. Dat kan zorg zijn op het gebied van leren, maar ook zorg op het gebied van gedrag, of zorg omdat een leerling niet lekker in zijn vel lijkt te zitten. De school werkt daarvoor samen met mensen die deskundig zijn op dat gebied. Het SOT team adviseert de school en de ouders bij de begeleiding van kinderen. We moeten hierbij denken aan adviezen en begeleiding op het gebied van opvoeding, gedrag, medische en sociale problematiek, thuisproblematiek en allerlei andere zaken die niet direct met het leerproces op school te maken hebben maar daar wel invloed op hebben. Het SOT komt vier maal per jaar bijeen onder leiding van de intern begeleider van de school. Deelnemers in het SOT zijn: Intern begeleider van de school Maatschappelijk werkende JGZ-verpleegkundige Een kind kan niet besproken worden in het SOT zonder toestemming van de ouders. De intern begeleider zal, voordat uw kind in het SOT besproken wordt, altijd om toestemming vragen. Als ouders geen toestemming geven, kan een kind slechts anoniem besproken worden. Ambulant begeleider Vanuit het SOT kan de deskundigheid van een ambulant begeleider van worden ingeroepen. Deze ambulant begeleider kan bv. een leerling nader observeren en bespreken of een didactisch onderzoek uitvoeren. Binnen Keender zijn mevrouw L. Hekman en mevrouw H. Hassink de ambulant begeleiders. Van de observatie in de groep of het didactisch onderzoek wordt een verslag gemaakt dat besproken wordt met de groepsleerkracht en de intern begeleider en met de ouders. Wanneer de hulp van een ambulant begeleider wordt ingeschakeld, wordt de ouders hiervoor altijd om toestemming gevraagd. Differentiatie op leerniveau Bij ons op school proberen wij ook kinderen die meer begaafd zijn of een ontwikkelingsvoorsprong hebben zo goed mogelijk te begeleiden. Daar waar nodig bieden we deze kinderen uitdagende verrijkingsstof aan. Een en ander kan resulteren 17

18 in het overslaan van een groep, mits een kind daar niet alleen intellectueel maar ook sociaal-emotioneel aan toe is. De procedure voor de afweging en besluitvorming staat weergegeven in een Protocol meerbegaafdheid. Kinderen die veel moeite hebben met de leerstof of een gedeelte van de leerstof, kunnen op eigen niveau verder werken of de stof gedeeltelijk of geheel herhalen. Dit kan betekenen dat de basisschooltijd met een jaar verlengd kan worden. Het is vanzelfsprekend dat de ouders betrokken bij elke afweging die de school maakt, betreffende individuele hulp en/of maatregelen voor hun kind. Logopedie / fysiotherapie Mocht u als ouder(s)/verzorger(s) zorg hebben om de spraak- of motorische ontwikkeling van uw kind(eren) dan kunt u via uw huisarts, via uw eigen zorgverzekering, extra ondersteuning aanvragen. In sommige gevallen kan deze hulp in overleg op school en onder schooltijd worden verleend. 4.4 Het schoolzorgprofiel Teamsamenstelling 10 groepsleerkrachten, waaronder directeur, adjunctdirecteur, interne begeleider, onderwijscoördinator, vakleerkracht muziek en een administratieve kracht. Groeperingsvorm Leerstofjaarklassensysteem, 4 combinatiegroepen (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) met in groep 3-4 een aantal dagdelen een extra leerkracht. Leerlingenpopulatie Per teldatum : 105 leerlingen Er zijn geen allochtone leerlingen op school. Onze school heeft ook leerlingen, die woonachtig zijn in Duitsland en Enschede. Systeem Leerstofjaarklassensysteem met adaptief onderwijs, waar leerlingen werken met een taakbrief, dag- en weektaken. Pedagogische opvatting: omgang met kinderen - Naast aandacht voor kennis en vaardigheden, willen we ook de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen bevorderen; - De school wil een veilige plek zijn, waar kinderen met plezier naar toe gaan; - De kinderen moeten leren zich te ontspannen en te genieten; - De kinderen moeten begrip en waardering leren op te brengen voor de waarden en normen van anderen; - Rust, regelmaat en structuur zijn belangrijke zaken binnen de school. 18

19 Visie / missie - Naast verstandelijke en emotionele ontwikkeling aandacht besteden aan de ontwikkeling van creativiteit en verwerving van kennis op het gebied van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden; - We houden rekening met het ontwikkelingsproces van het individuele kind; - De leerlingen leren om te gaan met normen en waarden; ze leren samenwerken en verantwoordelijkheid te dragen. Contacten met ouders/verzorgers Sterke punten van de school We vinden contacten met ouders/verzorgers vanzelfsprekend erg belangrijk. Contacten vinden plaats d.m.v. o.a. informatieavonden aan het begin van het schooljaar, 10 minutengesprekken, ouderavonden. Met toekomstige ouders van onze school maken wij persoonlijk een afspraak. Bij veel activiteiten wordt de hulp van ouders ingeroepen: het versieren van de schoolhal, bij de computers bij de kleuters, bij het schoolzwemmen, bij de schoolbieb, bij vervoer naar een activiteit buiten school. Informatieverstrekking vindt verder plaats via de schoolgids (digitaal), de maandelijkse nieuwsbrief (mail), algemene ouderavond en de website van school. - Kleinschalig, geborgenheid, overzichtelijk; - Goede onderlinge sfeer, zowel in groepen als in het team; - De Twentse nuchterheid is sterk aanwezig; - Het team wil zich blijven ontwikkelen en vernieuwingen, die bij de school passen invoeren als dit leidt tot verbeteringen; - De school ligt centraal in het dorp Buurse. Het heeft ruime lokalen, een open keuken, een vast podium en een enorm grote buitenspeelruimte met o.a. een kunstgras multi-veld. De school beschikt over een eigen bibliotheek en een peuteropvang. De sportzaal is in het naastgelegen gemeenschapshuis; - De ouders en verzorgers van de school zijn betrokken en behulpzaam. Ouders voelen zich snel thuis en ervaren geen drempels; - rust, aandacht, vlotte uitstraling, aandacht voor sociale vaardigheden. 19

20 Ontwikkelingsonderwerpen (op hoofdlijnen) Teamvergadering en besluitvorming Interne mobiliteit Specialisme Stage Buitenschoolse activiteiten Inzet onderwijs ondersteunend personeel - Borgen van gemaakte afspraken m.b.t. basisvaardigheden; - Borgen afspraken Sociaal emotionele ontwikkeling, inclusief het anti-pestprotocol en de weerbaarheidstraining (Kiezel en Druppel, Rots en Water); - 21st Century Skills: Oriëntatie visieontwikkeling, (ICT, ondernemerschap); - Thematisch werken (W.O.); - Kind- en oudergesprekken optimaliseren; - Meerbegaafdheid, aanbod en organisatie voor 20% best presterende kinderen optimaliseren (beleid herzien). Teamvergaderingen zijn op dinsdag of donderdag. 8 plenaire vergader/studiedagen. Besluitvorming vindt plaats in de plenaire teamvergadering. Andere vergaderingen: Keenderdirectieberaad, DOBO (overleg Haaksbergse directies), middenmanagement/ directieoverleg een IB-ers netwerk, IB- en directieoverleg en POVO (het Assink) De leerkracht kan voorkeuren voor bepaalde groepen kenbaar maken tijdens de functioneringsgesprekken en tijdens de formatiebesprekingen. De directie stimuleert mobiliteit. De school kent een IB-er en een Coördinator Onderwijs, een vakleerkracht muziek, 5 BHV-ers en een stage-opleider. Twee leerkrachten mogen de Rots en Watertraining geven. Twee leerkrachten mogen de Kiezel en Druppeltraining geven. Jaarlijks bezoekt een zelfevaluatiespecialist van Keender de school. De school is stageschool voor pabostudenten uit Hengelo en opleidingsschool Deventer. Verder begeleiden we ROCstudenten en leerlingen van het Assink te Haaksbergen. Sporttoernooien, excursies m.b.t. kunst en cultuur, schoolreizen en schoolkamp groep 8, Anne Frank project, Koningsdagspelletjes en School- en Volksfeestactiviteiten. Er is 1 administratieve ondersteuner. Daarnaast is de technische dienst van Keender beschikbaar op afroep. 20

21 Proefplaatsing en aannamebeleid zorgleerlingen Voorafgaand aan de besluitvorming over toelating van een zorgleerling kan eventueel een proefplaatsing plaatsvinden. Binnen deze proefplaatsing worden er gegevens verzameld over: - Leerlinggedrag; - Leerkrachtgedrag; - De invloed op de groep en op de school; - Ervaringen van de ouders c.q. verzorgers; - Ervaringen van het team. Na de evaluaties van de gegevens wordt het besluit van wel of niet plaatsen genomen. Randvoorwaarden: het gebouw Ervaringen met geïndiceerde leerlingen In principe is de school bereid beperkt geïndiceerde leerlingen toe te laten. De vraag is of we in staat zijn alle leerlingen toe te laten. Elke aanvraag dient individueel getoetst te worden. (zie hiervoor het Aannamebeleid). In het kader van Afstemming hebben we met het team aangegeven waar onze zorggrenzen liggen. (zorgprofiel) Er bevindt zich een invalidentoilet in het nieuwe gedeelte van school. De school heeft geen voorzieningen voor leerlingen met auditieve en visuele beperkingen. De school heeft ervaringen opgedaan met cluster2- en cluster 4- leerlingen. 4.5 Uw school een PMT-school Wat betekent dat? Basisschool Buurse maakt deel uit van de sub regio Plein Midden Twente dat valt binnen het Samenwerkingsverband Het Samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van Passend Onderwijs. Plein Midden Twente bestaat uit een samenwerking van dertien schoolbesturen en vier gemeenten. Die samenwerking is gericht op het optimaal ondersteunen van alle deelnemende scholen binnen de regio Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen in de zorg voor hun leerlingen. Binnen Plein Midden Twente is een uniforme werkwijze van de zorgstructuur en mogelijke ondersteuning afgesproken welke wordt gehanteerd op alle scholen. 21

22 Binnen ieder schoolteam zijn een aantal mensen werkzaam op het gebied van ondersteuning. Dat is de Intern Begeleider van de school, de aan de school verbonden orthopedagoog, maatschappelijk werker en JGZ-verpleegkundige. Deze mensen maken deel uit van het schoolondersteuningsteam ( SOT) en leerkrachten en ouders kunnen in overleg, een beroep doen op hun expertise. U bent als ouder direct betrokkene wanneer het gaat om de ondersteuning van uw kind. U kent uw kind immers goed en uw inbreng is dan ook waardevol. De school zal altijd samen met u bespreken wat de beste aanpak is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. In een aantal gevallen lukt het de school niet alleen. In overleg met u zal dan gekeken worden welke mogelijke vervolgacties kunnen worden ondernomen. De school kan expertise vanuit het Steunpunt PMT vragen of een onderzoek of observatie laten doen. Soms lukt het, ondanks alle inspanningen, niet om het kind dat te bieden wat het nodig heeft. Samen met u zal de school dan naar mogelijkheden zoeken waar dat wel kan. Dat kan een verzoek om extra ondersteuning zijn, binnen school, een andere basisschool, maar ook een school voor speciaal onderwijs (SBO). Dat is afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en de benodigde ondersteuning. In overleg met u zal de school daarvoor een aanvraag indienen bij het Zorgplatform. Het Zorgplatform kan vervolgens een advies afgeven, waarna het kind een ondersteuningsarrangement binnen de eigen basisschool krijgt of op een andere school die tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte. 5. Ouders en school Om het contact tussen ouders en school te bevorderen is er in het begin van het jaar een inloopweek. De ouders kunnen dan o.a. kennis maken met de leerkrachten en de leerstof van de betreffende groep bekijken. Een week later volgt in alle groepen een informatieavond, waar alle ouders voor uitgenodigd worden. Tijdens de tien minuten- en oudergesprekken kunnen ouders/verzorgers met de leerkrachten over hun kind(eren) praten. De tien minutengesprekken vinden plaats in november en februari. In februari valt dit samen met het ontvangen van het eerste rapport. In juni kunnen ouders en leerkrachten op eigen initiatief een gesprek aanvragen. 5.1 Oudervereniging De school heeft een oudervereniging. Alle ouders of verzorgers die een kind op onze school hebben zijn lid. Het bestuur van de oudervereniging telt zeven gekozen leden. Het bestuur vergadert elke twee maanden. Bij deze vergaderingen is tenminste een teamlid aanwezig. Eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering. 22

23 De taak van de oudervereniging is het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten. De oudervereniging brengt ook advies uit aan de medezeggenschapsraad. De oudervereniging vraagt jaarlijks een (vrijwillige) ouderbijdrage van elke ouder die bij ons een kind op school heeft. De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op 30,- per kind. Met dit geld worden allerlei extra (buitenschoolse) activiteiten betaald. Activiteiten De ouders geven o.a. ondersteuning bij het organiseren van de voorjaarsmarkt, kerstviering, schoolreisjes, slotavond groep 8. De namen en telefoonnummers van de leden van de oudervereniging vindt u op blz Medezeggenschapsraad (M.R.) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) De M.R. bestaat uit vier personen; twee leden worden door het team gekozen en twee door de ouders. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De M.R. wordt betrokken bij overleg over belangrijke zaken aangaande school, personeel en bestuur. Leden hebben een ambtsperiode van drie jaar en zijn herkiesbaar. Er is ook een G.M.R.(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) ingesteld. De namen en telefoonnummers van de leden van de Medezeggenschapsraad vindt u op blz. 44. De personeelsleden van Stichting Keender en ouders van leerlingen die naar één van de 19 scholen van Stichting Keender gaan zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Keender. De GMR is namens de scholen die onder Keender vallen gesprekspartner van het College van Bestuur Keender en controleert, adviseert en overlegt met het College van Bestuur over allerlei school overstijgende zaken. De GMR houdt zich o.a. bezig met stichtingsbeleid, het bestuursformatieplan, personeelsbeleid en financieel beleid. De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. 5.3 Nieuwsbrief, website en kalender Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief op de website en in uw mailbox. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u zich heeft aangemeld. Dit kan via de website Mocht u een papieren exemplaar willen hebben, meldt u dit dan even bij de directie. Per gezin ontvangt u een schoolkalender. Daarin vindt u alle belangrijke zaken m.b.t. de school. Geef de kalender een prominente plek in uw huis en vul het bijvoorbeeld aan 23

24 met zaken die we vermelden op de website of in de nieuwsbrief. Op de website van de school plaatsen we ook jaarlijks een kalender. 5.4 Rijden voor school Indien een ouder rijdt voor school en kinderen meeneemt is de ouder verzekerd via de Collectieve Schadeverzekering Inzittenden van het schoolbestuur en hoeft hiervoor niet specifiek in het bezit te zijn van een eigen inzittendenverzekering. Ouders gebruiken altijd de autogordels en indien nodig een stoelverhoger, als kinderen voorin zitten. Dit geldt voor kinderen kleiner dan 1.35 meter. Voor het incidenteel vervoeren van andermans kind is het gebruik van een stoelverhoger op de achterbank niet verplicht. 5.5 Kinderfeestcommissie De kinderfeestcommissie organiseert samen met de leerkrachten van de basisschool activiteiten voor de kinderen die op de basisschool zitten. De kinderfeestcommissie beschikt over een wagen waarop de jonge kinderen tijdens de carnavalsoptocht en de school- en volksfeestoptocht vervoerd worden. De wagen wordt jaarlijks op thema versierd. Tevens wordt de wagen ingezet als vervoersmiddel op Koningsdag. Het school- en volksfeest De kinderfeestcommissie neemt elk jaar deel aan de optocht. In overleg met de leerkrachten wordt de wagen op een actueel thema versierd. Kinderen van groep kunnen op de wagen meerijden. Op de zaterdagochtend worden kinderspelen georganiseerd voor alle schoolgaande kinderen. Zij krijgen voorafgaand een broodje en drinken in de feesttent. Na de spelen kan elk kind een cadeautje uitzoeken en ontvangt het een snoepzakje plus enkele munten voor een kermisattractie. Sinterklaasfeest Elk jaar wordt Sinterklaas uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Basisschool. De Kinderfeestcommissie maakt het mogelijk dat Sinterklaas elk kind een cadeautje kan geven. Carnaval De Kinderfeestcommissie rijdt jaarlijks mee in de carnavalsoptocht. Kinderen die in groep zitten kunnen meerijden op een kar. 24

25 Koningsdag Een ochtend vol activiteiten wordt samen met de leerkrachten georganiseerd. Voor de onderbouw wordt bijvoorbeeld een spellenmorgen in het bos georganiseerd. De bovenbouw maakt een fietspuzzeltocht, een wandelpuzzeltocht, gaat klootschieten en/of bakt broodjes. Om het jaar verzamelen alle groepen zich aan het einde van de ochtend bij Ter Huurne in de speeltuin, waar zij muntjes en een versnapering krijgen. Om deze kinderfeesten te kunnen organiseren is de kinderfeestcommissie afhankelijk van giften. Jaarlijks collecteren de commissieleden in en rondom Buurse. Zonder de steun van de Buursenaren is het organiseren van deze activiteiten voor de jeugd van Buurse niet mogelijk. De namen en telefoonnummers van de leden van de Kinderfeestcommissie vindt u op blz Klachten en klachtenprocedure Met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Met deze regeling beoogt het bestuur van de Stichting Keender een zorgvuldige behandeling van klachten. De Stichting Keender wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leeren werkklimaat bieden. Wat betekent dat voor onze school? Overal waar mensen samen leven en werken, ook op onze school, zijn voor een goede gang van zaken regels en afspraken nodig. Net als in de gewone maatschappij hebben regels en afspraken voor een groot deel betrekking op gezondheid en veiligheid en worden ze uit preventief oogpunt vastgesteld. Toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Naast ouders en (oud-) leerlingen kan een ieder die deel uitmaakt van de school klachten indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel, of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg worden opgelost. Daarnaast is er gelegenheid om regelrecht contact op te nemen met de externe onafhankelijke klachtencommissie. 25

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Telefoon: 058-2542083 E-mail: info@obsmastercamminga.nl Internet : www.obsmastercamminga.nl

Telefoon: 058-2542083 E-mail: info@obsmastercamminga.nl Internet : www.obsmastercamminga.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 OBS MASTER CAMMINGA SPOORSTRJITTE 7 9033 WJ DEINUM Telefoon: 058-2542083 E-mail: info@obsmastercamminga.nl Internet : www.obsmastercamminga.nl Schoolgids obs Master Camminga Deinum

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie