Voorwoord. Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n),"

Transcriptie

1 Voorwoord Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n), Dit is de schoolgids voor het schooljaar Deze is bedoeld voor ouders/verzorgers die hun kind(eren) op basisschool Buurse hebben, maar ook voor ouders/verzorgers van toekomstige leerlingen. In deze gids staan veel belangrijke zaken aangaande school, zoals onze onderwijsvisie, de organisatie, ontwikkeling en resultaten van ons onderwijs, de zorg voor de kinderen, het personeel, de oudervereniging en medezeggenschapsraad, de regeling van de school- en vakantietijden, en belangrijke namen en adressen. Deze schoolgids is een digitaal document en wordt jaarlijks opnieuw op de website geplaatst. Een geprinte versie kunt u, indien gewenst, opvragen bij de directie. Jaarlijks brengen we een kalender uit met daarin alle praktische informatie en data die betrekking hebben op het aankomende schooljaar. De schoolgids heeft de instemming van onze medezeggenschapsraad. Met vriendelijke groet, team en medezeggenschapsraad van basisschool Buurse. 1

2 Inhoudsopgave 1. De school blz Waar staat de school voor 2.1 De identiteit blz Onderwijsvisie blz De organisatie van het onderwijs 3.1 De schoolorganisatie blz Het onderwijs blz De vakken blz Huiswerk blz Wensjes blz Vulpen blz Rapportage blz Actief burgerschap en sociale integratie blz Aanmelding leerlingen blz Tussentijdse schoolverlaters blz Toezicht op de speelplaats blz Overgang naar het voorgezet onderwijs blz Onze schoolresultaten blz Ontwikkeling van het onderwijs blz De zorg 4.1 Intern begeleider blz Het leerlingvolgsysteem blz Extra zorg op school blz Het schoolzorgprofiel blz Uw school een PMT school blz Ouders en school 5.1 Oudervereniging blz Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad blz Nieuwsbrief, website en kalender blz Rijden voor school blz Kinderfeestcommissie blz Klachten en klachtenprocedure blz Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling blz. 28 2

3 6. Het personeel 6.1 Het personeel van onze school blz Vervanging bij ziekte blz De inzet en begeleiding van stagiaires blz Scholing leerkrachten blz Naar huis sturen van leerlingen blz De bedrijfshulpverlening en ontruimingsoefeningen blz Schooltijden en schoolvakanties 7.1 Schooltijden (continurooster) blz Schoolvakanties en vrije dagen blz Extra voorzieningen 8.1 Speelfaciliteiten blz Schoolarts blz Schoolgericht Maatschappelijk Werk blz Bibliotheek blz Tijdschriften blz Sponsoring blz (Buiten-)schoolse activiteiten blz Verzekeringen blz Hoofdluiscontrole blz Het groen rond de school blz Schoonmaak en sanitair blz Afspraken en goede wenken 9.1 Ziekte blz Veiligheid blz Kleding blz Trakteren blz Mobiele telefoons blz Leerplicht en aanpak schoolverzuim 10.1 Leerplicht in hoofdlijnen blz Vrijstelling blz Schorsing en verwijdering blz Namen en adressen 11.1 De school blz Het Keenderschoolbestuur en de Keenderscholen blz Overige adressen blz. 46 Bijlage 1 Buitenschoolse opvang blz. 47 Bijlage 2 Formulier aanvraag verlof blz. 50 3

4 1. De school B.S. Buurse is de enige basisschool in het dorp Buurse, dat onder de gemeente Haaksbergen valt. De school is ontstaan uit een fusie in 1994 van de bijzonder neutrale school De Wijde Blik en de katholieke school De Noor. De nieuwe school kreeg de naam Basisschool Buurse. De school valt onder het stichtingsbestuur van Keender. De oudervereniging geeft ondersteuning bij evenementen en de medezeggenschapsraad buigt zich over het reilen en zeilen van de school in de praktijk. In het schooljaar telde de school op 1 oktober leerlingen. Het team bestaat momenteel uit 10 leerkrachten, directie, een IB-er, een coördinator onderwijs en groepsleerkrachten, daarnaast is er ook nog een vakleerkracht muziek. De benoemingsomvang van de directeur is drie dagen en de adjunct-directeur heeft een ambulante ochtend. De interne begeleider is anderhalve dag per week aanwezig. 2. Waar staat de school voor 2.1 De identiteit Om alle leerlingen, ouders en leerkrachten, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond, recht te doen werd er in de Statuten van de Stichting opgenomen dat er voor de school in Buurse geldt dat: in het onderwijs de identiteit van de leerlingen van alle gezindten is gewaarborgd. bij het geven van onderwijs ook recht wordt gedaan aan andere levensbeschouwingen en maatschappelijke overtuigingen, één en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. In de praktijk betekent het dat de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie en het Vormsel door ouderwerkgroepen wordt gedaan. Dit gaat buiten de schooltijden om. In de groepen gebruiken we met de methode Hellig Hart als bronnenboek. We schenken aandacht aan de onderling verschillende sociale, culturele en godsdienstige groeperingen. 4

5 2.2 Onderwijsvisie Onze school biedt de leerlingen onderwijs waarin een doorgaande lijn zichtbaar is. Elke leerling heeft recht op zorg op maat. Voor zover mogelijk bieden wij deze zorg binnen de school of via het samenwerkingsverband. Personeelsleden functioneren als team en treden als zodanig naar buiten. De deskundigheid van het team blijft op peil door de ontwikkelingen in het onderwijs te volgen en door voortdurende her- en bijscholing van de leerkrachten. Wij proberen een schoolklimaat te scheppen waarin zowel de kinderen, de leerkrachten en de ouders zich thuis voelen. Ons uitgangspunt is een school, waarin een gemoedelijke, open en collegiale sfeer heerst. De leerkrachten benaderen elke leerling als individu en zorgen ervoor dat er een veilig leef-, leer- en werkklimaat is. 3. De organisatie van het onderwijs 3.1 De schoolorganisatie De leiding van de school berust bij de directeur en de adjunct-directeur. De school telt vier groepen. De groepen hebben twee leerkrachten die samen de verantwoording voor de groep dragen. Bovendien is er nog een vakleerkracht werkzaam voor muziek. De intern begeleider (IB-er) is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden en het coachen van het team op dat gebied. Anderhalve dag per week is de IB-er aanwezig voor deze taken. Onze school werkt op allerlei manieren samen binnen een aantal samenwerkingsverbanden. Hierbij kunt u denken aan directeurenberaad (samenwerking directeuren Keender), Directie-Overleg-Basisonderwijs (samenwerking Haaksbergse Basisscholen), netwerken voor de intern begeleiders, netwerk Jonge Kind en een netwerk Bovenbouw. 3.2 Het onderwijs Het basisonderwijs is bedoeld voor alle kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar. Daarna gaan ze naar het voortgezet onderwijs. In de wet op het basisonderwijs staan een aantal opdrachten aan de school. Eén van die opdrachten is dat de school les moet geven in allerlei verschillende vakken, zoals Nederlandse taal, rekenen, schrijven, muziek, enz. In de zogenaamde kerndoelen staat wat voor die vakken behandeld moet worden. 5

6 De school brengt de leerlingen niet alleen kennis bij, maar bevordert ook de ontwikkeling van sociale, communicatieve en motorische vaardigheden. Sport, spel, computergebruik, handvaardigheid en drama zijn onderdelen waaraan die ontwikkeling wordt gewerkt. De school helpt de kinderen mondig en weerbaar te maken in een snel veranderende maatschappij. Dit gebeurt o.a. door maatschappelijke zaken in de school aan de orde te stellen en ook door als school de maatschappij in te gaan. Zo besteden we b.v. aandacht aan het feit dat we samenwonen met mensen die uit andere landen komen en vaak anders leven dan wij. Het is daarbij heel belangrijk dat kinderen de herkomst en gebruiken van die mensen leren kennen en respecteren. 3.3 De vakken Kinderen krijgen les in: basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie/natuuronderwijs en verkeer) creatieve vakken (tekenen, muziek, handvaardigheid en drama) bewegingsonderwijs catechese en levensbeschouwing; actief burgerschap en sociale integratie sociaal emotionele vaardigheden Basisvaardigheden Bij taal, lezen en rekenen gebruiken we methodes die gestructureerd te werk gaan. Bij deze vakken wordt steeds een hoeveelheid leerstof aangeboden die de leerlingen in een bepaalde periode moeten verwerken. Binnen zo n periode is er tijd voor extra oefening voor kinderen die dat nodig hebben en voor verrijkingsstof voor leerlingen die dat aan kunnen. Daarna begint de hele groep aan het volgende leerstofblok. Wereldoriënterende vakken Hierbij kunnen de leerlingen naast de verplicht aangeboden leerstof van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie/natuuronderwijs ook door middel van projecten en spreekbeurten leerstof verwerken die hun speciale voorkeur of interesse hebben. Ze maken hierbij ook gebruik van het internet. Creatieve vakken Bij deze vakken is het met plezier meedoen vaak belangrijker dan de resultaten. 6

7 Bewegingsonderwijs Gymlessen De gymlessen worden in sporthal de Trefkoel gegeven. De kleuters maken (daarnaast) gebruik van het speellokaal in school. Iedere kleuter krijgt van school een linnen tas voor de gymschoenen (liefst met klittenband). Tas en gymschoenen blijven op school. Schoolzwemmen In het zwemseizoen (september tot half mei) gaan de leerlingen van groep 3 & 4 om de twee weken op de dinsdagochtend zwemmen. Dit is voor ons in de even weken vanaf week 36. De les duurt 50 minuten. De data staan op de schoolkalender. De kinderen gaan met de bus naar zwembad de Wilder. De vervoerskosten zullen rond de 35,- per schooljaar bedragen. Zodra de precieze kosten bekend zijn, zullen de betreffende ouders hierover geïnformeerd worden. Per zwemseizoen wordt aan de ouders gevraagd deze bijdrage te voldoen. Catechese en Levensbeschouwing We gebruiken de methode Hellig Hart als bronnenboek. De methode gaat uit van de belevingswereld van het kind. Sociaal emotionele vaardigheden In alle groepen werken we met de methode Kinderen en hun Sociale Talenten. Daarnaast bieden we weerbaarheidstraining aan: Kiezel en Druppel, Rots en Water. 3.4 Huiswerk Vanaf groep drie is er het Samen Beter Lezen -project. Vanaf groep vier krijgen de kinderen wel eens opdrachten mee naar huis, maar dit is nooit meer dan een half uurtje per week. In groep 4 en 5 bestaat deze opdracht uit het leren van de tafels van vermenigvuldiging en/of oefenen met het woordpakket. In de hogere groepen gaat het om lesstof van de zaakvakken (wereldoriënterende vakken), het voorbereiden van spreekbeurten en boekbesprekingen of het houden van een interview. Mocht de hoeveelheid huiswerk uw kind om welke reden ook te veel worden, geeft u dit dan aan op school. Ga hierover in gesprek met de leerkracht. De kinderen van groep 7/8 wordt de mogelijkheid geboden om aansluitend aan school een half uur extra te werken op de computer (oefensoftware spelling en rekenen). Aan het begin van het schooljaar worden hier afspraken over gemaakt met de kinderen en hun ouder(s). 7

8 3.5 Wensjes Kinderen van groep 1 en 2 kunnen op school een wensje maken voor verjaardag of jubileum van ouders en grootouders. In het begin van het schooljaar krijgt u een briefje waarop u de data van deze feesten kunt noteren. 3.6 Vulpen De eerste vulpen (groep 4) wordt door de school verstrekt. Eventuele volgende pennen moeten door de ouders betaald worden. 3.7 Rapportage In februari krijgen de kinderen van groep 2 het schoolrapport. In februari en juni krijgen de kinderen vanaf groep 3 het schoolrapport. Alle kinderen ontvangen in februari en juni het alternatief leerling-rapport van CITO LOVS. In november en februari zijn er tien minutengesprekken voor alle groepen. Voorafgaand aan de oudergesprekken in november voeren wij met alle kinderen kindgesprekken. Tijdens de gesprekken in februari bespreken we o.a. het alternatief leerling-rapport van CITO LOVS. Het is natuurlijk altijd mogelijk om buiten deze vastgelegde gesprekken met de betreffende leerkracht een gesprek te hebben over uw kind. Dit gebeurt ook op het moment, dat de leerkracht graag met u in gesprek wil, als signalen in de ontwikkeling daar bijvoorbeeld aanleiding toe geven. Tussendoor vinden er regelmatig gesprekken met de kinderen, ouder(s) en samen met het kind en de ouder(s) plaats. Afspraken en gesprekken worden vastgelegd in Euscope. 3.8 Actief burgerschap en sociale integratie De wet van 9 december 2005 regelt de verplichting voor de scholen voor primair en voortgezet onderwijs om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Binnen het onderwijs dienen leerlingen te leren over en in aanraking te komen met leeftijdgenoten met verschillende achtergronden en culturen. Op deze manier kan een school een belangrijke bijdrage leveren aan de voorbereiding van leerlingen op deelname aan de samenleving. Op 1 februari 2006 is deze wet in werking getreden. Voor scholen betekent dit dat zij vanaf die datum verplicht zijn om 8

9 in hun onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en integratie. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschapsvorming wordt niet gezien als een apart vak, maar zou een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van meerdere vakken. Burgerschapsvorming kan daarnaast ook tot uiting komen in de wijze waarop de school bijvoorbeeld invulling geeft aan regels t.a.v. veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen leerlingen en leerkrachten (schoolregels). Ook in de herziene kerndoelen voor het basisonderwijs wordt aandacht besteed aan burgerschap. Jaarlijks wordt dit onderdeel geagendeerd op de teamvergadering. 3.9 Aanmelding leerlingen Alle ouders van kinderen die vóór oktober drie jaar zijn geworden ontvangen formulieren van de gemeente Haaksbergen om hun kind in maart op een basisschool aan te melden. Deze aanmeldingsprocedure verloopt verder via de school. Bij aanmelding op school krijgen de ouders een informatiebrief mee betreffende de gang van zaken bij de kleutergroepen. Een kind wordt op school toegelaten op de dag na zijn / haar vierde verjaardag. Vooraf heeft het kind een aantal dagdelen (maximaal 5) op school doorgebracht om kennis te maken met de juffrouw en medeleerlingen. Er wordt verwacht dat uw kind zindelijk is op het moment dat het op school komt. Tussentijdse aanmelding geschiedt op afspraak. Bij aanmelding is er gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. Er wordt altijd contact opgenomen met de directie van de vorige school. Een eventuele overplaatsing geschiedt altijd na een vakantie. Instroomgroep: regels en afspraken Ruim voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht van de kleutergroep telefonisch contact op. In overleg worden 5 dagdelen vastgelegd waarop Uw kind mag komen kennismaken met de basisschool, de groep en de leerkracht. De ouders ontvangen tijdens de informatieavond alle benodigde informatie. Kinderen die binnen een maand voor aanvang van de zomervakantie vier jaar worden, krijgen nog de gelegenheid om één dagdeel kennis te maken, maar worden na de grote vakantie geplaatst op de basisschool. Zij beginnen dan in groep 1. Met de ouders van de kinderen, die begin juni 4 jaar worden gaan we in gesprek. De periode voor de zomervakantie is namelijk niet de meest gunstige periode om in te stromen. De kinderen, die na 1 januari instromen gaan naast alle ochtenden nog een middag naar school. 9

10 Beleid najaarskinderen Voorheen was het zo, dat de kinderen die voor 1 oktober jarig waren, in het nieuwe schooljaar naar de volgende klas gingen. Toen al kwam het regelmatig voor, dat juli-, augustus- en september kinderen een jaar langer in groep 1 of 2 bleven, omdat ze nog speels waren en/ of nog niet aan het aanvankelijk leerproces konden beginnen, zonder het met plezier naar school gaan in gevaar te brengen. Andersom kwam het ook af en toe voor dat een kind dat begin oktober jarig was, al wel aan het proces toe was en doorstroomde naar de volgende groep. De 1 oktober grens is door het ministerie losgelaten. Het is nu aan de leerkrachten om, in overleg met u als ouder/ verzorger, te beoordelen of een kind (4- of 5 jarig, geboren in oktober, november of december) wel of niet doorstroomt naar een volgende groep. Indien najaarskinderen doorstromen naar de volgende groep dan betekent dit niet automatisch, dat deze kinderen aan het einde van het schooljaar naar groep 3 gaan. De ervaring leert, dat de kinderen die te vroeg doorstromen, ook al zouden ze het qua kennis wel kunnen, jarenlang op hun tenen moeten lopen. Sociaal emotioneel gezien moet het kind ook zover zijn, dat het een volgende groep aankan. Om e.e.a. goed te beoordelen zijn er kleuterobservatielijsten en landelijk genormeerde toetsen (CITO), die we inzetten om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te kunnen volgen. Daarnaast leggen we ze naast de criteria, die bepalen of uw kind wel of niet kan doorstromen Tussentijdse schoolverlaters We kunnen twee groepen onderscheiden. De eerste groep bevat kinderen die via het zorgtraject worden verwezen naar een speciale school voor basisonderwijs of zgn. clusterscholen. Afhankelijk van wachtlijsten, tijd van aanmelding, e.d. zal een kind eerder/later onze school verlaten om over te stappen naar een andere school. De tweede groep bevat kinderen die tussentijds naar een andere basisschool gaan i.v.m. verhuizing, onenigheid met school, o.i.d. Met alle Haaksbergse basisscholen zijn afspraken gemaakt over tussentijds overstappen Toezicht op de speelplaats De school begint s morgens om 8.30 uur. Aan de ouders wordt gevraagd hun kinderen niet vóór 8.20 uur naar school te laten gaan, vanaf dat moment is er n.l. een leerkracht op de speelplaats. Tijdens het speelkwartier s morgens hebben leerkrachten pleinwacht. Alle kinderen weten dat ze bij deze leerkrachten terecht kunnen voor vragen en klachten. Tijdens de middagpauze hebben leerkrachten en ouders/verzorgers toezicht op het schoolplein. Kinderen herkennen de pleinwachten aan de gekleurde hesjes. Mocht het slecht weer zijn, dan houden dezelfde personen binnen toezicht. 10

11 3.12 Overgang naar het voortgezet onderwijs In de tijd dat de leerlingen bij ons zijn leggen we een basis voor het volgen van voortgezet onderwijs. Als school vinden we het belangrijk, dat er doorlopende lijnen zijn en dat de communicatie tussen het kind, de ouders en de school zo optimaal mogelijk verloopt. Om die reden hebben we gemeend een aantal zaken vast te leggen over informatie en advisering richting het Voortgezet Onderwijs. In het begin van het nieuwe schooljaar wordt tijdens een informatieavond aan de ouders van kinderen die in groep 8 zitten informatie gegeven over de verschillende vormen van vervolgonderwijs en de procedure die gevolgd wordt bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs organiseert enkele voorlichtingsavonden, waarbij ouders en kinderen worden uitgenodigd om te kijken op verschillende V.O. scholen en waarbij informatie wordt gegeven over de verschillende vormen van onderwijs. Bij de aanmelding voor het voortgezet onderwijs vindt er een gesprek plaats tussen de groepsleerkracht en vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs, waarbij eventuele wensen van ouders of kinderen naar voren worden gebracht en een uitwisseling van gegevens plaatsvindt. In juni worden de kinderen van groep 8 op de school van voortgezet onderwijs uitgenodigd, waarbij ze dan kunnen kennismaken met hun nieuwe klasgenoten en hun mentor. In overleg van de school met de ouders kan besloten worden een kind niet te laten deelnemen aan de reguliere Eindtoets. Het betreft dan een zorgleerling, voor wie in de basisschooltijd gedurende langere tijd aanpassingen zijn gedaan in het onderwijsaanbod en bij wie aan de hand van de gegevens in het leerling- en onderwijsvolgsysteem een leerachterstand vastgesteld is. Deze leerlingen maken een toets op hun niveau. Groep 7 Groep 8 September Inloopweek Inloopweek Informatieavond Informatieavond November Kind- en Oudergesprekken Leerling- en leerling-oudergesprekken Voorlopig advies en wens kind/ouders bespreken Februari Rapport en Cito LOVS + input voor gesprekken met 11 CITO LOVS en rapport Definitieve advies

12 Maart April Juni ouders. Verwachting instroom VO bespreken Pre-advies aan leerlingen en ouders Leerling-oudergesprekken communiceren naar de ouders Kinderen aanmelden voor V.O. Afname eindtoets CITO 3.13 Onze schoolresultaten De meeste leerlingen in groep 8 in Nederland maken in het voorjaar de Cito Eindtoets Basisonderwijs. De resultaten hiervan worden meegegeven aan de leerlingen en zo nodig ook gebruikt door het voortgezet onderwijs i.v.m. hun plaatsingsbeleid. Ook ontvangt elke school het schoolrapport (= schoolresultaat). Hierop kunt u aflezen hoe de kinderen van onze school gepresteerd hebben t.o.v. andere scholen in Nederland. Bij ons op school maken alle leerlingen de eindtoets basisonderwijs. De behaalde resultaten en de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren: Schooljaar schoolscore 531,8: 2 leerlingen gingen naar VMBO-BB ( beide met LWOO), 3 leerlingen naar VMBO-KB, 3 leerlingen naar VMBO-T, 3 leerlingen naar HAVO en 1 leerling naar VWO. Schooljaar schoolscore 534,8: 2 leerlingen naar VMBO-BB (1 met LWOO), 3 VMBO-KB, 7 leerling naar VMBO-T, 2 leerlingen naar HAVO, 8 leerlingen naar VWO. Schooljaar schoolscore 541,6: 1 leerling naar VMBO-P (met LWOO), 1 leerling naar VMBO-T, 15 leerlingen naar HAVO/VWO Ontwikkeling van het onderwijs Het schoolplan De basisscholen staan om de vier jaar voor de uitdaging een schoolplan te schrijven. Dit is een beleidsplan, een vierjaarlijks document. Het huidige schoolplan heeft betrekking op de schooljaren Hierin komt te staan welke kwaliteiten de school heeft en hoe ze die bewaakt en verbetert. Het schoolplan is tevens een document waarin de school verantwoording aflegt aan de inspectie en bestuur over het gevoerde beleid. 12

13 In een schoolplan staan in elk geval beschreven: 1. het onderwijskundig beleid 2. het personeelsbeleid 3. het kwaliteitsbeleid 4. het beleid met betrekking tot sponsoring. Resultaten vanuit het jaarplan en de plannen voor het nieuwe schooljaar Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt en halverwege het jaar is het plan geëvalueerd (team, M.R.). De ouders hebben we middels de nieuwsbrief en informatieavonden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De basisvakken In de groepen (3), 4 t/m 8 wordt iedere ochtend gestart met een half uur technisch lezen. In groep 3 /4 wordt gewerkt middels HOMMEL- en LIST lezen, afhankelijk van het leesniveau. Met als doel het leesplezier bij de kinderen te vergroten. Tevens krijgen de kinderen meerdere soorten teksten aangeboden, zoals gedichten, sprookjes, doe-teksten enz. De resultaten technisch lezen zijn verbeterd. Schooljaar gaan we de afspraken hieromtrent borgen. Voor de onderbouw zijn de afspraken van begrijpend luisteren vastgelegd. Komend schooljaar gaan we volgens de afspraken werken. De kinderen van groep 1 en 2 hebben vanaf januari een lijst met hierop allerlei keuzeactiviteiten. De kinderen kruisen zelf aan wat ze kiezen. Dit om ze bewust te maken van wat ze vaak kiezen en wat minder vaak. Hier gaan we dit schooljaar vanaf het begin mee werken. De kinderen van groep 3 t/m 8 werken met een uniforme taakbrief met hierop weektaken. In groep 7 / 8 is vorig schooljaar een start gemaakt met het werken in een aantekenschrift. Dit jaar zal dit een vervolg krijgen. Samenwerkend leren Begin vorig schooljaar hebben we samen afspraken gemaakt m.b.t. samenwerkend leren. Hier is een kijkwijzer bij ontwikkeld. Deze kijkwijzer is bij alle leerkrachten, n.a.v. een klassenbezoek, ingevuld en besproken. Ontwikkelpunten die hieruit naar voren zijn gekomen, nemen we mee in dit schooljaar. Kindgesprekken De leerkrachten hebben met alle kinderen aan de start van afgelopen schooljaar een leerling gesprek-gevoerd. De kinderen van groep 7 en 8 hebben samen met hun ouder(s) en leerkracht(en) over het advies voor het voorgezet onderwijs gesproken. 13

14 Schooljaar Komend schooljaar gaan we ons vooral richten op het borgen van gemaakte afspraken omtrent de basisvakken. Daarnaast gaan we ons oriënteren op gedeeltelijke invoering van i-pads. De methodes van wereldoriëntatie zijn verouderd. Komend schooljaar gaan we ons buigen over een goede invulling voor de lessen wereldoriëntatie (geschiedenis, natuurkunde, aardrijkskunde, techniek). Sociaal emotionele ontwikkeling Voor het derde jaar werken we met de methode Kinderen en hun Sociale Talenten. Ook dit jaar hebben we in de gehele school gewerkt volgens dezelfde planning. De lessen en de thema s in de hele school gelijk. Dit heeft als voordeel, dat je steeds dezelfde taal spreekt en dat je dit ook kunt communiceren richting de ouders, bijvoorbeeld door middel van de nieuwsbrief en de website. Ook hebben we dit schooljaar twee keer de SCOL afgenomen. De resultaten zijn op leerling- en groepsniveau bekeken en vastgelegd in het groepsoverzicht van Eduscope. Twee leerkrachten hebben Kiezel en Druppel gevolgd en mogen deze training geven aan de kinderen. Twee leerkrachten hebben herhalingslessen Rots en Water gehad. Afgelopen schooljaar is een start gemaakt met de training van de kinderen van groep 5 en 6. Dit schooljaar gaan we twee programma s schoolbreed invoeren. Meerbegaafdheid Ook afgelopen jaar weer hebben er weer kinderen meegedaan aan een bovenschoolse plusklas in Haaksbergen (bovenschoolse werkgroep excellentie). Het resultaat is, dat de kinderen veel plezier en uitdaging hebben ervaren. Komend schooljaar zal meerbegaafdheid verder worden uitgewerkt binnen de school. Werkplezier Afgelopen januari hebben alle collega s deelgenomen aan de kick-off van het project werkplezier. In de koffiekamer is een wand ingericht met inspirerende foto s en teksten. Een aantal collega s is naar de avond van 4x wijzer geweest (Marco Bastmeijer). Schooljaar bekijken wij wat we hier van mee kunnen nemen in onze lessen wereldoriëntatie. Personeelsontwikkeling De Ib-er is begonnen met de opleiding Master SEN, leerroute: intern begeleider /zorg coördinator. Het eerste schooljaar heeft ze met succes afgerond. Komend schooljaar zal zij met het tweede jaar van deze studie verder gaan. Einde schooljaar zal zij deze studie dan afronden. Door de BHV-ers zijn de herhalingslessen EHBO en brand gevolgd. Ook is er geoefend in school met ontruimen. Deze oefening is goed verlopen. Met alle personeelsleden zijn waarderingsgesprekken gevoerd. Elk personeelslid werkt 14

15 aan zijn of haar individuele ontwikkelpunten en daarnaast werken we als team aan de schoolontwikkeling. De Vaardigheidsmeter van Cadenza is een van de instrumenten, die we daar bij inzetten om het niveau van de instructievaardigheden te verhogen. Alle personeelsleden hebben dit jaar het certificaat behaald. Ouders In samenwerking met SKH/SKE is er een avond georganiseerd over taalontwikkeling bij jonge kinderen. Deze avond is goed bezocht door ouders. In september hebben we een inloopweek gehouden voor ouders en hiernaast ook een informatieavond per (combinatie-)groep. 4. De zorg 4.1 Intern Begeleider De intern begeleider (IB-er) is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden en het coachen van het team op dat gebied. Anderhalve dag per week is de IB-er aanwezig voor deze taken. De intern begeleider maakt deel uit van een netwerk dat in Haaksbergen haar overleg heeft, onder leiding van de zorgcoördinator. 4.2 Het leerlingvolgsysteem Elk kind is uniek. Dat houdt o.a. in dat niet alle kinderen even snel alle leerstof en alle vaardigheden onder de knie krijgen. De school volgt alle kinderen in hun ontwikkeling en waar nodig stuurt de leerkracht bij. Om de vorderingen van de leerlingen objectief te kunnen volgen worden er gedurende het schooljaar diverse toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn voor een groot deel ontwikkeld door het CITO. De planning van de toetsen is vastgelegd in een toets kalender. De gegevens van de toetsen worden geregistreerd per groep en per leerling aan de hand van het leerlingvolgsysteem ( LOVS). Zo krijgen we de ontwikkeling op individueel, groeps- en schoolniveau goed in beeld. Aan de hand van de gestelde doelen, bekijken we of het resultaat op niveau is. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt geanalyseerd wat de oorzaken zijn. Naast de CITO afnames bekijken de leerkrachten dagelijks het werk en de werkhouding van hun leerlingen en maken hiervan aantekeningen in de klassenmap en in Eduscope. Voor een aantal vakken worden regelmatig toetsen afgenomen die bij de methode horen. De resultaten hiervan worden digitaal bijgehouden. Van de leerlingen wordt een leerlingendossier bijgehouden. Hierin worden gegevens bewaard over leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, 15

16 handelingsplannen en de toets- en rapportgegevens van de verschillende leerjaren. Ouders hebben recht op inzage van het dossier van hun kind. In de groepen 1 en 2 worden de observatielijsten van Schatkist ingevuld. Ook wordt voor alle kinderen twee keer per jaar de SCOL ingevuld. Dit meetinstrument geeft zicht op de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. In de groepen 1 en 2 worden de Cito-toetsen Taal en Rekenen afgenomen. Einde schooljaar groep 2 wordt ook de toets beginnende geletterdheid afgenomen. Deze toetsen geven informatie over de taal-, lees- en rekenvoorwaarden waaraan kinderen moeten voldoen om het onderwijs in groep 3 goed te kunnen volgen. In de groepen 3 t/m 8 worden diverse toetsen afgenomen op het gebied van technischen begrijpend lezen, begrijpend luisteren, rekenen, taal, spelling en woordenschat. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in deze groepen wordt systematisch gevolgd met behulp van de SCOL. Het Protocol voor leesproblemen en dyslexie biedt een handreiking voor het in een vroeg stadium signaleren en behandelen van lees- en spellingsproblemen bij kinderen in de eerste groepen. De in het Protocol aangegeven meetmomenten m.b.t. toetsing van leerlingen worden opgenomen in de toets kalender van de school. Een leesdossier wordt aangelegd voor kinderen met een problematische lees- en spellingontwikkeling, en die vermoedelijk dyslectisch zijn. 4.3 Extra zorg op school De school probeert alle kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling en daar waar nodig hulp te bieden. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg binnen de school. Zij houdt zich onder andere met de volgende activiteiten bezig: Groepsbesprekingen (2x per jaar) en leerlingenbesprekingen plannen en uitvoeren. Overleggen met de groepsleerkracht over kinderen die extra hulp en aandacht nodig hebben. Samen met de leerkracht oudergesprekken voeren over kinderen die extra hulp krijgen. Contacten onderhouden met externe begeleiders en instanties zoals de schoolarts, logopedist, schoolondersteuningsteam leerlingenzorg, school maatschappelijk werk, ambulante diensten, jeugdhulpverlening. Overleg met de directie over leerlingenzorg en onderwijskundig beleid. Remediërende hulp In de groepsbesprekingen en in de individuele leerling-besprekingen worden onder meer afspraken gemaakt over schoolinterne maatregelen of aanpassingen voor een kind met 16

17 betrekking tot geconstateerde leer- of gedragsproblemen. Hulp in de vorm van extra oefening, pre-teaching en verlengde instructie vindt zo veel mogelijk in de eigen groep plaats. School Ondersteunings Team (SOT) Elke school moet er voor zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk de school doorlopen. Soms is daarbij extra zorg nodig. Dat kan zorg zijn op het gebied van leren, maar ook zorg op het gebied van gedrag, of zorg omdat een leerling niet lekker in zijn vel lijkt te zitten. De school werkt daarvoor samen met mensen die deskundig zijn op dat gebied. Het SOT team adviseert de school en de ouders bij de begeleiding van kinderen. We moeten hierbij denken aan adviezen en begeleiding op het gebied van opvoeding, gedrag, medische en sociale problematiek, thuisproblematiek en allerlei andere zaken die niet direct met het leerproces op school te maken hebben maar daar wel invloed op hebben. Het SOT komt vier maal per jaar bijeen onder leiding van de intern begeleider van de school. Deelnemers in het SOT zijn: Intern begeleider van de school Maatschappelijk werkende JGZ-verpleegkundige Een kind kan niet besproken worden in het SOT zonder toestemming van de ouders. De intern begeleider zal, voordat uw kind in het SOT besproken wordt, altijd om toestemming vragen. Als ouders geen toestemming geven, kan een kind slechts anoniem besproken worden. Ambulant begeleider Vanuit het SOT kan de deskundigheid van een ambulant begeleider van worden ingeroepen. Deze ambulant begeleider kan bv. een leerling nader observeren en bespreken of een didactisch onderzoek uitvoeren. Binnen Keender zijn mevrouw L. Hekman en mevrouw H. Hassink de ambulant begeleiders. Van de observatie in de groep of het didactisch onderzoek wordt een verslag gemaakt dat besproken wordt met de groepsleerkracht en de intern begeleider en met de ouders. Wanneer de hulp van een ambulant begeleider wordt ingeschakeld, wordt de ouders hiervoor altijd om toestemming gevraagd. Differentiatie op leerniveau Bij ons op school proberen wij ook kinderen die meer begaafd zijn of een ontwikkelingsvoorsprong hebben zo goed mogelijk te begeleiden. Daar waar nodig bieden we deze kinderen uitdagende verrijkingsstof aan. Een en ander kan resulteren 17

18 in het overslaan van een groep, mits een kind daar niet alleen intellectueel maar ook sociaal-emotioneel aan toe is. De procedure voor de afweging en besluitvorming staat weergegeven in een Protocol meerbegaafdheid. Kinderen die veel moeite hebben met de leerstof of een gedeelte van de leerstof, kunnen op eigen niveau verder werken of de stof gedeeltelijk of geheel herhalen. Dit kan betekenen dat de basisschooltijd met een jaar verlengd kan worden. Het is vanzelfsprekend dat de ouders betrokken bij elke afweging die de school maakt, betreffende individuele hulp en/of maatregelen voor hun kind. Logopedie / fysiotherapie Mocht u als ouder(s)/verzorger(s) zorg hebben om de spraak- of motorische ontwikkeling van uw kind(eren) dan kunt u via uw huisarts, via uw eigen zorgverzekering, extra ondersteuning aanvragen. In sommige gevallen kan deze hulp in overleg op school en onder schooltijd worden verleend. 4.4 Het schoolzorgprofiel Teamsamenstelling 10 groepsleerkrachten, waaronder directeur, adjunctdirecteur, interne begeleider, onderwijscoördinator, vakleerkracht muziek en een administratieve kracht. Groeperingsvorm Leerstofjaarklassensysteem, 4 combinatiegroepen (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) met in groep 3-4 een aantal dagdelen een extra leerkracht. Leerlingenpopulatie Per teldatum : 105 leerlingen Er zijn geen allochtone leerlingen op school. Onze school heeft ook leerlingen, die woonachtig zijn in Duitsland en Enschede. Systeem Leerstofjaarklassensysteem met adaptief onderwijs, waar leerlingen werken met een taakbrief, dag- en weektaken. Pedagogische opvatting: omgang met kinderen - Naast aandacht voor kennis en vaardigheden, willen we ook de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen bevorderen; - De school wil een veilige plek zijn, waar kinderen met plezier naar toe gaan; - De kinderen moeten leren zich te ontspannen en te genieten; - De kinderen moeten begrip en waardering leren op te brengen voor de waarden en normen van anderen; - Rust, regelmaat en structuur zijn belangrijke zaken binnen de school. 18

19 Visie / missie - Naast verstandelijke en emotionele ontwikkeling aandacht besteden aan de ontwikkeling van creativiteit en verwerving van kennis op het gebied van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden; - We houden rekening met het ontwikkelingsproces van het individuele kind; - De leerlingen leren om te gaan met normen en waarden; ze leren samenwerken en verantwoordelijkheid te dragen. Contacten met ouders/verzorgers Sterke punten van de school We vinden contacten met ouders/verzorgers vanzelfsprekend erg belangrijk. Contacten vinden plaats d.m.v. o.a. informatieavonden aan het begin van het schooljaar, 10 minutengesprekken, ouderavonden. Met toekomstige ouders van onze school maken wij persoonlijk een afspraak. Bij veel activiteiten wordt de hulp van ouders ingeroepen: het versieren van de schoolhal, bij de computers bij de kleuters, bij het schoolzwemmen, bij de schoolbieb, bij vervoer naar een activiteit buiten school. Informatieverstrekking vindt verder plaats via de schoolgids (digitaal), de maandelijkse nieuwsbrief (mail), algemene ouderavond en de website van school. - Kleinschalig, geborgenheid, overzichtelijk; - Goede onderlinge sfeer, zowel in groepen als in het team; - De Twentse nuchterheid is sterk aanwezig; - Het team wil zich blijven ontwikkelen en vernieuwingen, die bij de school passen invoeren als dit leidt tot verbeteringen; - De school ligt centraal in het dorp Buurse. Het heeft ruime lokalen, een open keuken, een vast podium en een enorm grote buitenspeelruimte met o.a. een kunstgras multi-veld. De school beschikt over een eigen bibliotheek en een peuteropvang. De sportzaal is in het naastgelegen gemeenschapshuis; - De ouders en verzorgers van de school zijn betrokken en behulpzaam. Ouders voelen zich snel thuis en ervaren geen drempels; - rust, aandacht, vlotte uitstraling, aandacht voor sociale vaardigheden. 19

20 Ontwikkelingsonderwerpen (op hoofdlijnen) Teamvergadering en besluitvorming Interne mobiliteit Specialisme Stage Buitenschoolse activiteiten Inzet onderwijs ondersteunend personeel - Borgen van gemaakte afspraken m.b.t. basisvaardigheden; - Borgen afspraken Sociaal emotionele ontwikkeling, inclusief het anti-pestprotocol en de weerbaarheidstraining (Kiezel en Druppel, Rots en Water); - 21st Century Skills: Oriëntatie visieontwikkeling, (ICT, ondernemerschap); - Thematisch werken (W.O.); - Kind- en oudergesprekken optimaliseren; - Meerbegaafdheid, aanbod en organisatie voor 20% best presterende kinderen optimaliseren (beleid herzien). Teamvergaderingen zijn op dinsdag of donderdag. 8 plenaire vergader/studiedagen. Besluitvorming vindt plaats in de plenaire teamvergadering. Andere vergaderingen: Keenderdirectieberaad, DOBO (overleg Haaksbergse directies), middenmanagement/ directieoverleg een IB-ers netwerk, IB- en directieoverleg en POVO (het Assink) De leerkracht kan voorkeuren voor bepaalde groepen kenbaar maken tijdens de functioneringsgesprekken en tijdens de formatiebesprekingen. De directie stimuleert mobiliteit. De school kent een IB-er en een Coördinator Onderwijs, een vakleerkracht muziek, 5 BHV-ers en een stage-opleider. Twee leerkrachten mogen de Rots en Watertraining geven. Twee leerkrachten mogen de Kiezel en Druppeltraining geven. Jaarlijks bezoekt een zelfevaluatiespecialist van Keender de school. De school is stageschool voor pabostudenten uit Hengelo en opleidingsschool Deventer. Verder begeleiden we ROCstudenten en leerlingen van het Assink te Haaksbergen. Sporttoernooien, excursies m.b.t. kunst en cultuur, schoolreizen en schoolkamp groep 8, Anne Frank project, Koningsdagspelletjes en School- en Volksfeestactiviteiten. Er is 1 administratieve ondersteuner. Daarnaast is de technische dienst van Keender beschikbaar op afroep. 20

21 Proefplaatsing en aannamebeleid zorgleerlingen Voorafgaand aan de besluitvorming over toelating van een zorgleerling kan eventueel een proefplaatsing plaatsvinden. Binnen deze proefplaatsing worden er gegevens verzameld over: - Leerlinggedrag; - Leerkrachtgedrag; - De invloed op de groep en op de school; - Ervaringen van de ouders c.q. verzorgers; - Ervaringen van het team. Na de evaluaties van de gegevens wordt het besluit van wel of niet plaatsen genomen. Randvoorwaarden: het gebouw Ervaringen met geïndiceerde leerlingen In principe is de school bereid beperkt geïndiceerde leerlingen toe te laten. De vraag is of we in staat zijn alle leerlingen toe te laten. Elke aanvraag dient individueel getoetst te worden. (zie hiervoor het Aannamebeleid). In het kader van Afstemming hebben we met het team aangegeven waar onze zorggrenzen liggen. (zorgprofiel) Er bevindt zich een invalidentoilet in het nieuwe gedeelte van school. De school heeft geen voorzieningen voor leerlingen met auditieve en visuele beperkingen. De school heeft ervaringen opgedaan met cluster2- en cluster 4- leerlingen. 4.5 Uw school een PMT-school Wat betekent dat? Basisschool Buurse maakt deel uit van de sub regio Plein Midden Twente dat valt binnen het Samenwerkingsverband Het Samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van Passend Onderwijs. Plein Midden Twente bestaat uit een samenwerking van dertien schoolbesturen en vier gemeenten. Die samenwerking is gericht op het optimaal ondersteunen van alle deelnemende scholen binnen de regio Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen in de zorg voor hun leerlingen. Binnen Plein Midden Twente is een uniforme werkwijze van de zorgstructuur en mogelijke ondersteuning afgesproken welke wordt gehanteerd op alle scholen. 21

22 Binnen ieder schoolteam zijn een aantal mensen werkzaam op het gebied van ondersteuning. Dat is de Intern Begeleider van de school, de aan de school verbonden orthopedagoog, maatschappelijk werker en JGZ-verpleegkundige. Deze mensen maken deel uit van het schoolondersteuningsteam ( SOT) en leerkrachten en ouders kunnen in overleg, een beroep doen op hun expertise. U bent als ouder direct betrokkene wanneer het gaat om de ondersteuning van uw kind. U kent uw kind immers goed en uw inbreng is dan ook waardevol. De school zal altijd samen met u bespreken wat de beste aanpak is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. In een aantal gevallen lukt het de school niet alleen. In overleg met u zal dan gekeken worden welke mogelijke vervolgacties kunnen worden ondernomen. De school kan expertise vanuit het Steunpunt PMT vragen of een onderzoek of observatie laten doen. Soms lukt het, ondanks alle inspanningen, niet om het kind dat te bieden wat het nodig heeft. Samen met u zal de school dan naar mogelijkheden zoeken waar dat wel kan. Dat kan een verzoek om extra ondersteuning zijn, binnen school, een andere basisschool, maar ook een school voor speciaal onderwijs (SBO). Dat is afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en de benodigde ondersteuning. In overleg met u zal de school daarvoor een aanvraag indienen bij het Zorgplatform. Het Zorgplatform kan vervolgens een advies afgeven, waarna het kind een ondersteuningsarrangement binnen de eigen basisschool krijgt of op een andere school die tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte. 5. Ouders en school Om het contact tussen ouders en school te bevorderen is er in het begin van het jaar een inloopweek. De ouders kunnen dan o.a. kennis maken met de leerkrachten en de leerstof van de betreffende groep bekijken. Een week later volgt in alle groepen een informatieavond, waar alle ouders voor uitgenodigd worden. Tijdens de tien minuten- en oudergesprekken kunnen ouders/verzorgers met de leerkrachten over hun kind(eren) praten. De tien minutengesprekken vinden plaats in november en februari. In februari valt dit samen met het ontvangen van het eerste rapport. In juni kunnen ouders en leerkrachten op eigen initiatief een gesprek aanvragen. 5.1 Oudervereniging De school heeft een oudervereniging. Alle ouders of verzorgers die een kind op onze school hebben zijn lid. Het bestuur van de oudervereniging telt zeven gekozen leden. Het bestuur vergadert elke twee maanden. Bij deze vergaderingen is tenminste een teamlid aanwezig. Eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering. 22

23 De taak van de oudervereniging is het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten. De oudervereniging brengt ook advies uit aan de medezeggenschapsraad. De oudervereniging vraagt jaarlijks een (vrijwillige) ouderbijdrage van elke ouder die bij ons een kind op school heeft. De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op 30,- per kind. Met dit geld worden allerlei extra (buitenschoolse) activiteiten betaald. Activiteiten De ouders geven o.a. ondersteuning bij het organiseren van de voorjaarsmarkt, kerstviering, schoolreisjes, slotavond groep 8. De namen en telefoonnummers van de leden van de oudervereniging vindt u op blz Medezeggenschapsraad (M.R.) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) De M.R. bestaat uit vier personen; twee leden worden door het team gekozen en twee door de ouders. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De M.R. wordt betrokken bij overleg over belangrijke zaken aangaande school, personeel en bestuur. Leden hebben een ambtsperiode van drie jaar en zijn herkiesbaar. Er is ook een G.M.R.(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) ingesteld. De namen en telefoonnummers van de leden van de Medezeggenschapsraad vindt u op blz. 44. De personeelsleden van Stichting Keender en ouders van leerlingen die naar één van de 19 scholen van Stichting Keender gaan zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Keender. De GMR is namens de scholen die onder Keender vallen gesprekspartner van het College van Bestuur Keender en controleert, adviseert en overlegt met het College van Bestuur over allerlei school overstijgende zaken. De GMR houdt zich o.a. bezig met stichtingsbeleid, het bestuursformatieplan, personeelsbeleid en financieel beleid. De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. 5.3 Nieuwsbrief, website en kalender Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief op de website en in uw mailbox. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u zich heeft aangemeld. Dit kan via de website Mocht u een papieren exemplaar willen hebben, meldt u dit dan even bij de directie. Per gezin ontvangt u een schoolkalender. Daarin vindt u alle belangrijke zaken m.b.t. de school. Geef de kalender een prominente plek in uw huis en vul het bijvoorbeeld aan 23

24 met zaken die we vermelden op de website of in de nieuwsbrief. Op de website van de school plaatsen we ook jaarlijks een kalender. 5.4 Rijden voor school Indien een ouder rijdt voor school en kinderen meeneemt is de ouder verzekerd via de Collectieve Schadeverzekering Inzittenden van het schoolbestuur en hoeft hiervoor niet specifiek in het bezit te zijn van een eigen inzittendenverzekering. Ouders gebruiken altijd de autogordels en indien nodig een stoelverhoger, als kinderen voorin zitten. Dit geldt voor kinderen kleiner dan 1.35 meter. Voor het incidenteel vervoeren van andermans kind is het gebruik van een stoelverhoger op de achterbank niet verplicht. 5.5 Kinderfeestcommissie De kinderfeestcommissie organiseert samen met de leerkrachten van de basisschool activiteiten voor de kinderen die op de basisschool zitten. De kinderfeestcommissie beschikt over een wagen waarop de jonge kinderen tijdens de carnavalsoptocht en de school- en volksfeestoptocht vervoerd worden. De wagen wordt jaarlijks op thema versierd. Tevens wordt de wagen ingezet als vervoersmiddel op Koningsdag. Het school- en volksfeest De kinderfeestcommissie neemt elk jaar deel aan de optocht. In overleg met de leerkrachten wordt de wagen op een actueel thema versierd. Kinderen van groep kunnen op de wagen meerijden. Op de zaterdagochtend worden kinderspelen georganiseerd voor alle schoolgaande kinderen. Zij krijgen voorafgaand een broodje en drinken in de feesttent. Na de spelen kan elk kind een cadeautje uitzoeken en ontvangt het een snoepzakje plus enkele munten voor een kermisattractie. Sinterklaasfeest Elk jaar wordt Sinterklaas uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Basisschool. De Kinderfeestcommissie maakt het mogelijk dat Sinterklaas elk kind een cadeautje kan geven. Carnaval De Kinderfeestcommissie rijdt jaarlijks mee in de carnavalsoptocht. Kinderen die in groep zitten kunnen meerijden op een kar. 24

25 Koningsdag Een ochtend vol activiteiten wordt samen met de leerkrachten georganiseerd. Voor de onderbouw wordt bijvoorbeeld een spellenmorgen in het bos georganiseerd. De bovenbouw maakt een fietspuzzeltocht, een wandelpuzzeltocht, gaat klootschieten en/of bakt broodjes. Om het jaar verzamelen alle groepen zich aan het einde van de ochtend bij Ter Huurne in de speeltuin, waar zij muntjes en een versnapering krijgen. Om deze kinderfeesten te kunnen organiseren is de kinderfeestcommissie afhankelijk van giften. Jaarlijks collecteren de commissieleden in en rondom Buurse. Zonder de steun van de Buursenaren is het organiseren van deze activiteiten voor de jeugd van Buurse niet mogelijk. De namen en telefoonnummers van de leden van de Kinderfeestcommissie vindt u op blz Klachten en klachtenprocedure Met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Met deze regeling beoogt het bestuur van de Stichting Keender een zorgvuldige behandeling van klachten. De Stichting Keender wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leeren werkklimaat bieden. Wat betekent dat voor onze school? Overal waar mensen samen leven en werken, ook op onze school, zijn voor een goede gang van zaken regels en afspraken nodig. Net als in de gewone maatschappij hebben regels en afspraken voor een groot deel betrekking op gezondheid en veiligheid en worden ze uit preventief oogpunt vastgesteld. Toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Naast ouders en (oud-) leerlingen kan een ieder die deel uitmaakt van de school klachten indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel, of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg worden opgelost. Daarnaast is er gelegenheid om regelrecht contact op te nemen met de externe onafhankelijke klachtencommissie. 25

VOORWOORD. Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n),

VOORWOORD. Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n), VOORWOORD Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n), Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. Deze is bedoeld voor ouders/verzorgers die hun kind(eren) op basisschool Buurse hebben,

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Buurse Schoolgids BS Buurse De Noor RL Buurse

Schoolgids Basisschool Buurse Schoolgids BS Buurse De Noor RL Buurse Schoolgids 2016 2017 BS Buurse De Noor 101 7481 RL Buurse 053-5696363 directie@bsbuurse.nl www.bsbuurse.nl 1 Voorwoord Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n), Dit is de schoolgids voor het

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n),

Voorwoord. Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n), Voorwoord Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n), Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2015-2016. Deze is bedoeld voor ouders/verzorgers die hun kind(eren) op de Theo Scholteschool

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Buurse Schoolgids BS Buurse De Noor RL Buurse

Schoolgids Basisschool Buurse Schoolgids BS Buurse De Noor RL Buurse Schoolgids 2017-2018 BS Buurse De Noor 101 7481 RL Buurse 053-5696363 directie@bsbuurse.nl www.bsbuurse.nl 1 Voorwoord Geachte ouder(s), verzorger(s), belangstellende(n), Dit is de schoolgids voor het

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken.

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken. De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Alfonsusschool te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De opvang van nieuwe leerlingen in de school De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Troubadour te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2016-2017 Juli 2016 R.K. basisschool Theo Scholte 12 JF Bezoekadres: Van Brakelstraat 3 7482 VV Postadres: Postbus 116 7480 AC Haaksbergen Tel.: 053 5723363 directie@theoscholteschool.nl / www.theoscholteschool.nl

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Beleid ouderbetrokkenheid

Beleid ouderbetrokkenheid VAN OUDERBETROKKENHEID NAAR PARTNERSCHAP Beleid ouderbetrokkenheid 2013 C B S PR I N S M A U R I T S D I R K S L A N D 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Belang ouderbetrokkenheid... 4 1.1 Wat is het

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 Geldig t/m 31/07/2017 Inleiding: De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Plusklassen. Plusklasgids voor ouders 2011-2012

Plusklassen. Plusklasgids voor ouders 2011-2012 SOPOGO 01-10-2011 Plusklassen Plusklasgids voor ouders 2011-2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Waarom de plusklas?... 6 > Kan mijn kind deelnemen?... 7 Beleid voor het onderwijs bij hoogbegaafdheid...

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs De lijst bestaat uit 114 vragen (stellingen) en kan in 30 minuten worden ingevuld. De lijst bestaat uit vier onderdelen: 1. Visie, draagvlak en kennis 2.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie