INHOUDSOPGAVE II. SOCIAAL JAARVERSLAG 7 III. VERSLAG BEDRIJFSHULPVERLENING EN ARBO ADVIES COMMISSIE 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE II. SOCIAAL JAARVERSLAG 7 III. VERSLAG BEDRIJFSHULPVERLENING EN ARBO ADVIES COMMISSIE 10"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pag. I. ALGEMEEN 1.1 Voorwoord directie Algemene gegevens Organisatie Laboratorium Microbiologie Organigram Laboratorium Microbiologie 6 II. SOCIAAL JAARVERSLAG 7 III. VERSLAG BEDRIJFSHULPVERLENING EN ARBO ADVIES COMMISSIE 10 IV. VERRICHTINGEN 4.1 Onderzoeken per jaar naar onderzoekssoort Inkomsten in Euro s per jaar per afnemersgroep Bloedkweken Urinekweken Respiratoire kweken Feceskweken Parasitologie MRSA Detectie van Mycobacteriën Serologie Virologie Moleculaire microbiologie 25 V. WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN, LIDMAATSCHAPPEN, PUBLICATIES 26 EN PRESENTATIES 1

2 vervolg INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pag. VI. KWALITEIT 43 VII. FINANCIËN 7.1 Productiegegevens Balans Resultatenrekening

3 I. ALGEMEEN 1.1 Voorwoord Raad van Bestuur In 2007 is aan het lang bestaand tekort aan artsen-microbioloog een einde gekomen. Het bestand aan specialisten is in 2007 toegenomen tot een totaal van 7,2 FTE, hetgeen conform is aan de landelijke norm passend bij een bepaald aantal ziekenhuisbedden en de grootte van het verzorgingsgebied. Gezien de veranderingen in het diagnostisch pakket, dat zich veel meer richting sneldiagnostiek, het aantonen van nucleïnezuren van micro-organismen, ontwikkelt, is in 2007 een moleculair bioloog aangesteld. Door o.a. deze ontwikkelingen werd het ruimtegebrek aan de Edo Bersgsmalaan steeds nijpender; per 1 februari 2007 zijn de meeste de kantoorfuncties ondergebracht aan de Beltstraat 96b. De financiële situatie van de Stichting heeft zich in 2007 minder rooskleurig ontwikkeld. Na analyse in 2007 is gebleken dat de relatie tussen de productie en het afgesproken kortingspercentage voor diagnostiek ten behoeve de ziekenhuizen, sinds 2002 niet meer aan de volumeontwikkeling is aangepast. Dit is mede de oorzaak van het tekort op de resultatenrekening Zowel de personeelstoename in aantal als in opleidingsniveau (een zwaarder ingevulde top) hebben geleid tot een onevenredige stijging in personeelskosten. Deze toename is niet gecompenseerd met een toename in de productie en is ten koste gegaan van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Het aantal aanvragen vanuit de 1 ste lijn is vrijwel gelijk gebleven. Wellicht is de concurrentie van commerciële laboratoria merkbaar geworden. De inzendingen vanuit de 2 de lijn zijn met 7% toegenomen. Met de komst van de nieuwe artsen-microbioloog, die zich ook conform de in TAZDO-verband geaccepteerde SLA (service level agreement) actief zullen zijn in de ziekenhuizen en in het Roessingh (centrum voor revalidatie in Enschede) is te verwachten dat deze stijging zich zal doorzetten. Om o.a. de concurrentie van commerciële laboratoria te kunnen pareren is het Laboratorium Microbiologie bezig binnen de organisatie een kwaliteitssysteem op te zetten en te borgen. In 2008 zal het laboratorium op gaan voor CCKL-accreditatie, dé organisatie voor bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. Daarnaast drukken de afschrijvingskosten van de verbouwing en het up-to-date brengen van het gebouw conform de geldende ARBO- en milieunormen fors op de jaarrekening Op het terrein van de inhoud heeft in 2007 de nadruk gelegen op het verder uitbouwen van het grensoverschrijdend onderzoek naar de prevalentie van MRSA, op het nader onderzoeken van de mogelijkheden van het toepassen van geautomatiseerde technieken binnen de bacteriologie en het verbeteren en stroomlijnen van het aantonen van ESBL bevattende Gram-negatieve bacteriën. Tevens heeft er in 2007 een vergelijkend onderzoek plaatsgevonden ten behoeve van de detectie van antistoffen tegen Borrelia burgdorferi s.l., de veroorzaker van de ziekte van Lyme. Het doel voor 2008 is onder andere de financiële situatie om te buigen en een positieve RAK op te bouwen. Het aanpassen van de tarieven aan de gestegen volumina maken onderdeel uit van de prijsafspraken met de ziekenhuizen voor Vanuit de directie is het voorstel gekomen om zowel binnen de staf, nl. de specialisten, de unitleiders en de personeelsfunctionaris, als binnen de laboratoriumprocessen op de werkvloer analyses te laten verrichten of en zo ja, waar efficiëntieslagen gemaakt kunnen worden. Externe deskundigen zijn benaderd om voorstellen te doen. Inhoudelijk is het streven om in 2008 de microbiologische diagnostiek, waar nodig, verder te gaan innoveren. M.n. het uitbouwen van de moleculaire diagnostiek om op een gestandaardiseerde manier zgn. sneldiagnostiek beschikbaar te hebben voor de inzender is daarbij één van de speerpunten. Raad van Bestuur Laboratorium Microbiologie, mei 2008: Dhr. dr. M.G.R. Hendrix Mevr. dr. J. Spaargaren 3

4 1.2 Algemene gegevens Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek Edo Bergsmalaan AD Enschede Tel Fax Website : Handelsregister Enschede nr Organisatie Laboratorium Microbiologie RAAD VAN TOEZICHT Dhr. drs. A.C. van Alphen (vanaf 1 december 2006) Dhr. drs. A. Jeeninga Dhr. drs. L.M. Vos (vanaf 1 december 2006) DIRECTIE / RAAD VAN BESTUUR Dhr. dr. M.G.R. Hendrix, hoofd laboratorium MEDISCHE STAF Mevr. F. Bosma, per Dhr. drs. A. Halaby Drh. drs. F.G.C. Heilmann, per Dhr. dr. M.G.R. Hendrix Dhr. dr. B. Mulder Mevr. drs. E. Roelofsen, tot Mevr. dr. J. Spaargaren Mevr. drs. M.C.A. Wegdam-Blans, per Dhr. dr. A.G.M. van der Zanden, moleculair bioloog, per OVERIGE STAF Mevr. Ing. T. Derks, parasitoloog Dhr. dr. R. Schuurman, moleculair bioloog 4

5 ONDERNEMINGSRAAD Mevr. P. Brinkman Dhr. H. Leusink Mevr. E. Reefman, voorzitter Dhr. B. Sessink, secretaris Mevr. W. Tijhof Mevr. W. vd Togt Mevr. I. Wolf LEIDINGGEVENDEN Mevr. A.A. van den Heuvel, unitleider serologie/virologie/moleculaire microbiologie Mevr. M. Iwema, unitleider bacteriologie, RDS, mediabereiding Dhr. A.F. Nijmeijer, hoofd facilitaire dienst Dhr. A.W. Smits, unitleider medische administratie, vervoersdienst, ICT 5

6 1.4. Organigram Laboratorium Microbiologie Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek Raad van Toezicht Hoofd laboratorium Directie pathologie Directiesecretariaat (0,67) Medische staf (6,33) Secr. medische staf (0,78) Kwaliteitsdienst (2,29) Personeelsfunctionaris (0,83) AAC (0,40) Projectmw. gebouw (1,0) Unitleider Overige technieken (1,0) Unitleider Bacteriologie (0,94) Unitleider med. adm. ICT en vervoer (1,0) Hoofd facilitaire dienst (1,06) Coörd. analisten sero/viro (0,0) Coörd. analist DNA (1,1) Coörd. media, RDS, app.beheer (1,0) Coörd. analist Team Noord (1,0) Coörd. analist Team Zuid (1,0) Coörd. mw medische adm. (0,89) Coördinator vervoer (0,89) Medewerkers ICT/ applicatiebeheer (7,39) Financiële administratie (3,11) Analisten sero/viro 12,52) Analisten DNA (11,0) Mw's mediabereiding (5,0) RDS (2,0) Analisten Team Noord (Samen 28,0) Analisten Team Zuid (Samen 28,0) Mw's medische administratie (7,89) Chauffeurs (4,16) Personeels- en salarisadm. (1,23) Gebouwbeheer (3,47) Apparatuurbeheer (1,0) Inkoop/ magazijn (2,06) 6

7 II. Sociaal jaarverslag Arbo In eigen beheer zijn PAGO s (Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek) uitgevoerd onder alle werknemers van het Laboratorium Microbiologie. De belangrijkste resultaten waren: Meer aandacht voor de eigen houding op de werkplek is belangrijk. Dit kan bijv. door een presentatie te laten verzorgen over goede werkhouding, maar ook door het aanstellen van een ergocoach. Er is een CD-rom beschikbaar waarop uitgelegd wordt hoe de werkplek ingesteld dient te worden. Deze kan straks op het intranet geplaatst worden. Een aantal vragen bleef door het antwoordmodel onbeantwoord. Wat verder onderzocht dient te worden is hoe fit, zowel lichamelijk als geestelijk, de medewerkers zijn, door bijv. het afnemen van de zgn. Vitaliteitsmonitor. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee inzicht wordt gegeven in de productiviteit, gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Hiermee kan dreigend ziekteverzuim worden opgespoord en worden voorkomen. D.m.v. een vragenlijst over functie, werkomstandigheden, leefstijl, productiviteit en werkvermogen wordt een score per werknemer verkregen en direct aan de medewerker zelf gerapporteerd. De resultaten van alle medewerkers worden in een algemeen (anoniem) rapport verwerkt t.b.v. de werkgever. Daarnaast worden de individuele scores beoordeeld door het bureau dat deze vitaliteitsmonitor aanbiedt: PreventNed. Medewerkers met een zgn. rode (lage) en/of oranje score worden met behulp van aanvullend onderzoek verder beoordeeld. Punten die op een afdeling spelen, worden door de unitleiders zelf ter sprake gebracht in het werkoverleg. Er zal nogmaals aandacht besteed worden aan de regeling beeldschermbrillen. Op een aantal afdelingen wordt aangegeven dat de zonwering niet afdoende is. De leidinggevende kan dit in kaart brengen en kortsluiten met de arbocoördinator. Vitaliteitsmonitor en Health Check In navolging van vorig onderwerp is besloten PreventNed de opdracht te geven de vitaliteitsmonitor uit te voeren onder alle werknemers. Daarnaast wordt een Health Check uitgevoerd. Deze bestaat uit een aantal testen die redelijk indicatief zijn voor de algemene gezondheidstoestand, zoals bloeddrukmeting, een fietstest, buikomvang, bloedtest, bepaling cholesterol- en glucosegehalte. Iedere medewerker krijgt aan het eind van het onderzoek een individueel rapport met de testresultaten. Er is een fysiotherapeut beschikbaar om de testresultaten met de werknemer te bespreken. Ook hierbij wordt de anonimiteit van de werknemer gegarandeerd. De Health Check wordt in het kader van de preventie van gezondheidsklachten uitgevoerd en vormt een aanvulling op de vitaliteitsmonitor. De vitaliteitsmonitor is in december 2007 afgenomen. De Health Check zal begin januari 2008 plaatsvinden, evenals de evaluatie van alle resultaten. Ziekteverzuimprocedure De ziekteverzuimprocedure is aangepast. De mogelijkheden tot sanctionering bij het niet volgen van de spelregels rondom verzuim door de werknemer zijn vergroot. Eigen risicodrager WGA De Werkgeversvereniging Zorgsector Oost-Nederland heeft een mantelcontract afgesloten voor het eigen risicodragen voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten). Op dit moment betaalt het laboratorium het UWV hier jaarlijks een premie voor. Op basis van het aantal langdurig zieken dat de stichting heeft, is een offerte uitgebracht door Nationale Nederlanden, die veel aantrekkelijker is dan de verzekering via UWV. Per 1 januari 2008 zal het laboratorium daarom eigen risicodrager voor de WGA zijn. Bij langdurige ziekte zal er daarnaast ook een kostenloze ondersteuning door een reïntegratiebureau via Nationale Nederlanden beschikbaar zijn. 7

8 Regeling meenemen verlofuren Binnen het laboratorium zijn bij sommige werknemers grote verlofstuwmeren ontstaan. Het volgende voorstel zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2008 goedgekeurd worden door de Ondernemingsraad: Sparen mag alleen in overleg met de werkgever, bij voorkeur via de Levensloopregeling. Er mogen maximaal 96 uren (parttimers naar rato) meegenomen worden naar het volgende jaar, tenzij anders is overeengekomen met de leidinggevende. Zorgverlof Aangezien er steeds discussie bleef bestaan over het al dan niet toekennen van zorg- en calamiteitenverlof, is een document opgesteld ter verduidelijking van de regels hieromtrent. Werving en selectie Verscheidene vacatures zijn ontstaan en vervuld in 2007, voornamelijk vanwege vervanging. Er zijn 3 MLO-analisten aangenomen, t.w. 2 op de bacteriologie en één op de serologie/virologie/dna. Daarnaast zijn 4 HLO-analisten in 2007 gestart: 1 op de bacteriologie en 3 op de serologie/virologie/dna. Een nieuwe functie is in 2007 ingevuld, te weten die van coördinerend analist DNA. Dit in verband met de sterke groei van de afdeling. Vervolgens is er een nieuwe medewerker voor de medische administratie aangenomen. Tot slot zijn binnen de facilitaire dienst de functies/vacatures van telefoniste/receptioniste, medewerker ICT en projectmedewerker ICT ingevuld. Formatieplaatsen Afdeling Artsen microbioloog Arts-assistenten Secretariaat Bacteriologie Mediabereiding/spoelkeuken Medische administratie Serologie, virologie en moleculaire microbiologie Ondersteunende diensten Kwaliteit, AAC en BHV Totaal

9 Verzuim Het verzuim binnen de microbiologie was in 2007 aan de hoge kant, te weten 6,0%. Gekeken is waar de oorzaken hiervoor liggen. Het grootste gedeelte is te wijten aan enkele langdurige verzuimers, waarvoor o.a. aandacht is via de Sociaal Medisch Teams. De leidinggevende bepaalt of en met welke medewerker die regelmatig verzuimt, een gesprek gevoerd gaat worden; ook kan de leidinggevende de bedrijfsarts (gericht) inschakelen, zodat de werknemer door de bedrijfsarts wordt opgeroepen. In 2008 zal gekeken worden naar de arbodienstverlening en hoe deze het beste vormgegeven kan worden. Erkenning als stage-instituut voor de opleiding tot dokersassistent Per 13 maart 2007 is het Laboratorium Microbiologie als officieel leerbedrijf erkend door Calibris, voor de opleiding tot dokersassistent. In 2007 is een stagiair binnen de medische administratie werkzaam geweest, in het kader van deze opleiding. Open Dag voor de Gezondheidszorg Op 17 maart 2007 hebben het Laboratorium Microbiologie en het Laboratorium Pathologie meegedaan aan de Landelijke Open Dag voor de Gezondheidszorg. Rekeninghoudend met veiligheid van medewerkers en bezoekers zijn belangstellenden in groepen van ca. 15 personen rondgeleid door div. laboratoria. De rondleiding werd ondersteund door diverse demonstraties en presentaties. Ook was er een ruimte ingericht waar mensen terecht konden voor meer informatie. Naar schatting hebben ongeveer 400 mensen ons laboratorium bezocht. 9

10 III. VERSLAG BEDRIJFSHULPVERLENING EN ARBO ADVIES COMMISSIE BedrijfsHulpVerlening Het was een r(um)oerig jaar voor de BHV. Met de ingebruikname van de locatie Beltstraat bleken standaard processen niet meer adequaat; het calamiteitenplan voldeed niet meer en diende te worden bijgesteld. Al met al gaven deze wijzigingen aardig wat werk voor BHV. Grootste probleem is de registratie gebleken. Door de nieuwe locatie is de entree van ons gebouw een gatenkaas verworden. Er is slecht inzicht te krijgen in wie zich waar het gebouw bevindt. Gekeken wordt naar een oplossing door middel van een elektronisch systeem dat aansluit op het huidige alarmcircuit. In 2008 hopen we het registratiesysteem te kunnen afronden. De verbouwing zal ook in 2008 doorgaan. Het levert de BHV telkens genoeg ideeën en inzichten op om nieuwe oefeningen te bedenken. De oefeningen zijn nodig om zo scherp mogelijk te blijven bij onveilige en nieuwe situaties. De vergaderingen (5x) en oefenavonden (3x) zijn essentieel voor de BHV. Door het opleiden van 2 ploegleiders hopen we binnen de BHV nog meer alert te kunnen reageren in geval van onveilige situaties die zich kunnen voordoen in onze gebouwen. De jaarlijkse bijscholing van de leden BHV zijn door een ontspannen sfeer een prima moment om de eenheid te versterken; bijscholing vindt plaats onder begeleiding van professionele hulpverleners. Helaas kende de BHV dit jaar een behoorlijk verloop onder de leden; dit om uiteenlopende redenen. Gelukkig konden alle vacatures worden ingevuld. Vers bloed betekent vaak ook nieuwe inzichten, wensen en fris elan. Dit gezegd hebbend wil ik benadrukken dat een ieder die betrokken was of is bij de BHV een dikke pluim verdient voor zijn/haar inzet, zeker in dit, zoals gezegd, roerige jaar. Voor 2008 zijn er weer nieuwe wensen en in goed overleg met beide directies proberen we elk jaar weer een aan een belangrijk item invulling te geven. Grootste wens is de introductie van de A(utomatisch) E(xterne) D(efibrilator). Bedrijfsveiligheid is en wordt goed geregeld. Persoonlijke veiligheid verdient echter ook aandacht. Landelijk gezien is en blijft hartfalen volksvijand nummer 1. De AED is een nieuw instrument dat bijdraagt aan de verbetering van de hulpverlening aan een individu. Tijdens de jaarlijkse reanimatieavonden wordt hier aandacht aan besteed. De groep reanimisten blijft onverminderd groot. Dit toont aan dat er hart is voor het bedrijf en zijn medewerk(st)ers. Op naar een gezond en veilig Namens de BHV, Wim Zwiers 10

11 ARBO Advies Commissie De belangrijkste werkzaamheden die de AAC in 2007 heeft verricht zijn: Het uitvoeren en verwerken van RI&E van verschillen de afdelingen. Het geven van adviezen t.b.v van verbouwen van verschillende afdelingen. Het geven van kleine adviezen over aanpassingen binnen afdelingen. RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) De AAC heeft een RI&E opgesteld voor de afdelingen Parasitologie, Moleculaire technieken, RDS (reiniging, destructie en sterilisatie) en Mediabereiding; dit zijn de afdelingen die volledig zijn verbouwd in Over het algemeen zijn er, met uitzondering van de RDS, geen grote afwijkingen gesignaleerd. De meeste afwijkingen konden na kleine aanpassingen vrijwel direct worden aangepast. Bij de RDS is de opslag van de tonnen met biologisch afval van de laboratoria een probleem dat nog niet is opgelost. Geadviseerd is om de opslag van de tonnen mee te nemen in de verbouwingsplannen van de 2 e verdieping (bacteriologie). Elektrische arbeidsmiddelen dienen periodiek te worden gekeurd. Dit is nog niet gerealiseerd. Adviezen verbouwingen afdelingen In 2008 en 2009 worden diverse afdelingen verbouwd. Alle bouwplannen worden voorzien van een advies van de AAC. 11

12 IV. VERRICHTINGEN 4.1 Totaal overzicht uitgevoerde onderzoeken per jaar onderverdeeld naar onderzoekssoort eerste lijn in % van 2006 bacteriologie ,5 extern ,9 mol.micro ,7 mycologie ,0 parasitologie ,1 serologie ,9 TB ,9 virologie ,1 TOTAAL ,1 tweede lijn in % van 2006 bacteriologie ,8 extern ,8 mol.micro ,7 mycologie ,2 parasitologie ,4 serologie ,1 TB ,2 virologie ,0 TOTAAL ,0 eerste en tweede lijn in % van 2006 bacteriologie ,6 extern ,4 mol.micro ,7 mycologie ,4 parasitologie ,2 serologie ,5 TB ,1 virologie ,1 TOTAAL ,2 12

13 4.2 Inkomsten in euro s per jaar per afnemersgroep jaar 2006 jaar 2007 bedrag in % bedrag in % Eerste lijn MST Enschede ZGT SKB Winterswijk Roessingh Enschede , Totaal 2e lijn Totaal Aantal onderzoeken per jaar Totaal Overzicht Aantal Jaar Sample_id Sample_id / Onderzoeken Request_id / Aantal materialen Unix Totaal Jaar 13

14 4.3 Bloedkweken BLOEDKWEKEN Ziekenhuis MST SKB ZGT Totaal ziekenhuizen aantal bedden mutatie mutatie mutatie mutatie aantal in % aantal in % aantal in % aantal in % aantal bloedkweken ,1% ,5% ,4% ,3% ,4% ,2% ,4% ,3% gemiddelde: aantal per bed ,7 5,5 6, ,7 0,1% 6,0 9,5% 7,6 19,4% 20 9,4% ,4 9,4% 5,5-8,2% 6,9-9,4% 20-2,8% gemiddelde 7,0 5,7 6,9 19,6 aantal positieve bloedkweken ,2% ,8% ,9% ,3% ,8% 348 3,0% ,7% ,1% gemiddelde percentage positieve bloedkweken ,4% 17,2% 17,1% 16,4% ,9% 16,1% 17,8% 3,9% 16,5% -3,7% 17,3% 5,5% ,7% -6,9% 20,0% 12,1% 17,7% 7,3% 17,5% 1,2% gemiddelde 16,7% 18,3% 17,1% 17,0% 14

15 vervolg BLOEDKWEKEN Ziekenhuis MST SKB ZGT Totaal ziekenhuizen aantal bedden mutatie mutatie mutatie mutatie aantal in % aantal in % aantal in % aantal in % aantal contaminaties ,7% 24 4,3% ,6% ,2% ,7% 29 20,8% 176-3,8% 322 4,2% gemiddelde percentage contaminanten ,5% 1,3% 2,0% 1,7% ,4% -4,7% 1,3% -4,7% 2,3% 12,7% 1,8% 6,3% ,5% 4,9% 1,7% 31,6% 2,4% 6,1% 1,9% 5,6% gemiddelde 1,5% 1,4% 2,3% 1,8% aantal geisoleerde organismen ,0% ,4% ,8% ,4% ,6% 356-4,6% ,5% ,4% gemiddelde organismen per positieve bloedkweek ,1 1,1 1,1 3, ,4-67,2% 1,1 0,5% 1,1-0,9% 2,6-22,7% ,1 205,0% 1,0-7,3% 1,1 0,2% 3,2 26,0% gemiddelde 0,9 1,1 1,1 3,0 15

16 4.4. Urinekweken URINEKWEKEN Ziekenhuis MST SKB ZGT Totaal Overige ziekenhuizen aantal bedden instellingen Huisartsen klinisch poliklinisch klinisch poliklinisch klinisch poliklinisch klinisch poliklinisch aantal urinekweken gemiddelde aantal positieve urines gemiddelde urinekweken per bed/polikliniek ,59 0,12 0,19 0, ,72 0,16 0,15 0, ,25 0,05 0,06 0,14 gemiddelde 0,52 0,11 0,14 0,30 percentage positieve urinekweken ,7% 34,1% 21,1% 36,8% 28,4% 25,0% 19,5% 30,9% 61,7% 44,2% ,0% 33,6% 25,5% 37,3% 32,5% 24,6% 19,1% 31,0% 55,5% 42,9% ,5% 29,6% 25,0% 36,8% 19,1% 29,0% 18,9% 30,0% 56,0% 43,0% gemiddelde 17,1% 32,4% 23,8% 37,0% 26,7% 26,2% 19,2% 30,6% 57,8% 43,4% 16

17 4.5. Respiratoire kweken RESPIRATOIRE KWEKEN Ziekenhuis MST SKB ZGT Totaal ziekenhuizen aantal bedden overigen klinisch poliklinisch klinisch poliklinisch klinisch poliklinisch klinisch poliklinisch aantal respiratoire kweken gemiddelde aantal positieve respiratoire kweken gemiddelde respiratoire kweken per bed ,69 1,49 1,98 2, ,76 1,56 2,07 2, ,00 0,41 0,70 0,80 gemiddelde 2,15 1,16 1,58 1,78 percentage positieve respiratoire kweken ,7% 42,4% 44,4% 33,5% 49,1% 168,9% 45,8% 80,2% 45,3% ,5% 40,4% 42,8% 32,5% 46,6% 42,4% 44,1% 39,7% 42,4% ,1% 42,7% 45,4% 38,8% 47,1% 48,9% 47,5% 44,1% 68,0% gemiddelde 44,8% 41,8% 44,2% 34,9% 47,6% 86,7% 45,8% 54,7% 51,9% 17

18 4.6. Feceskweken FECESKWEKEN Ziekenhuis MST SKB ZGT Totaal ziekenhuizen aantal bedden klinisch poliklinisch klinisch poliklinisch klinisch poliklinisch klinisch poliklinisch huisarts overigen aantal feceskweken gemiddelde Aantal positieve kweken gemiddelde % positieve kweken ,8% 22,1% 1,1% 13,2% 0,5% 27,8% 0,7% 23,0% 10,3% 5,5% ,0% 38,0% 0,0% 12,4% 0,0% 33,8% 0,5% 32,3% 13,0% 4,0% ,0% 18,5% 0,0% 16,5% 0,1% 28,5% 0,1% 23,0% 7,9% 4,7% gemiddelde 0,6% 26,2% 0,4% 14,0% 0,2% 30,0% 0,4% 26,1% 10,4% 4,7% Campylobacter gemiddelde

19 vervolg FECESKWEKEN Ziekenhuis MST SKB ZGT Totaal ziekenhuizen aantal bedden huisarts overigen * clostridium is toxine-aanvraag klinisch poliklinisch klinisch poliklinisch klinisch poliklinisch klinisch poliklinisch Salmonella gemiddelde Shigella gemiddelde Clostridium gemiddelde

20 4.7. Parasitologie Aantal aanvragen TFT Aantal aanvragen TFT DistinctCount of SAMPLE_ID , , , , , ,00 DistinctCount of SAMPLE_ID , ,00 JAAR JAAR 800 Giardia, Dientam oeba en Cry ptosporidium 1000 Giardia, Dientam oe ba en Cryptosporidium 700 DistinctCount of SAMPLE_ID Giardia lamblia Dientamoeba f ragilis Cry ptosporidium DistinctCount of SAMPLE_ID Giardia lamblia Dientamoeba f ragilis Cry ptosporidium , , ,00 JAAR JAAR 20

21 4.8 MRSA MRSA KWEKEN Ziekenhuis MST SKB ZGT totaal ziekenhuizen aantal bedden huisarts aantal kweken gemiddelde aantal positieve kweken gemiddelde Aantal patienten positief voor MRSA per jaar per Instelling 800 Aantal aanvragen MRSA per jaar / maand per Instantie DistinctCount of PATIENT Huisarts incl extramurale zorg Streekziekenhuis Koningin Beatrix Streekziekenhuis Midden-Twente Twenteborg Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente Others DistinctCount of PATIENT Huisarts incl extramurale zorg MST Enschede Ariensplein MST Enschede Haaksbergerstraat Streekziekenhuis Koningin Beatrix Streekziekenhuis Midden-Twente Twenteborg Ziekenhuis , ,00 Jaar Jaar / M aand 21

22 4.8. Detectie van Mycobacteriën Aantal kweken Aantal PCR s (PCMT)* Aantal resistentiebepalingen mede door verbouwing en invoering van BactAlert MP bottle zijn in geen resistenties gedaan Quantiferon TB gold test per 1 juni 2006: *: geen atypische mycobacteriën 22

23 4.9 Serologie Test Lues HIV Lyme borreliosis Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C Mononucleosis (EBV) Toxoplasmose CMV Complementbindings reactie Coxsackie B virus a.s Adenovirus Bof Chlamydia psittaci (ornithose) Coxiella burnetii (Q-koorts) Influenza AB Mazelen Para influenza 1,2, Respiratoir syncytieel virus (RSV) Western blots (HIV en HCV) 58+9= =103 23

24 4.10 Virologie Aangevraagde onderzoeken Aantal positieve onderzoeken HSV HSV-1 kweek HSV-2 kweek CMV kweek Adenovirus kweek RSV* 107 Influenza A kweek Influenza B kweek Rhinovirus kweek Coxsackie B virus kweek Varicella zoster virus kweek Poliovirus 1 1 = rondzending 3 = rondzending Parainfluenza virus kweek Enterovirus kweek *: RSV is eind 2005 van kweek overgegaan op een PCR (Moleculair Respiratoir Panel) TABEL virologie - sneltesten Agglutinatie Adenovirus Waarvan positief Agglutinatie Rotavirus Waarvan positief RSV neusspoelsel Waarvan positief

25 4.11 Moleculaire Microbiologie BAC CMV PCR kwalitatief 162 PCR Sequentie Analyse CMV PCR kwantitatief 144 PCR Mec A gen 212 Determinatie dmv Sequentie Analyse 2 MOMI EBV PCR kwantitatief 28 Moleculair neurotroop panel 69 Moleculair divers 1 Moleculair respiratoir panel 628 Moleculair Neurotroop panel 583 PCR Mycobacterium anders dan M. tuberculose complex Moleculair Neurotroop panel o PCR Cryptosporidium spp. 31 Moleculair respiratoir panel 853 PCR Chlamydia pneumoniae 42 Moleculair respiratoir panel o 3 PCR M. tuberculose complex Moleculair SOA panel PCR Mec A gen Moleculair SOA panel / LGV 26 PCR MRSA PCR MRSA 53 PCR Mycoplasma pneumoniae 72 PCR op Mycoplasma pneumoniae 1 PCR PCP PCR op Pneumocystis jiroveci 60 PCR Sequentie Analyse Mycobacterium PCR op Trichomonas vaginalis PCR Trichomonas vaginalis Rondzending MOMI 165 TB PCR M. tuberculose complex voor resp. materialen VIR PCR HIV Viral Load PCR Chlamydia trachomatis Toelichting : 2007 geeft de externe aangevraagde onderzoeken weer; 2005/2006 is incl. interne determinatie. 25

26 V. WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN, LIDMAATSCHAPPEN, PUBLICATIES EN PRESENTATIES MicroLabBlad Het MicroLabBlad is in 2007 drie keer uitgegeven. Hoofdredacteur: Mevr. drs. F. Bosma. MRSA-net Het EUREGIO-project staat voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend netwerk in de streek Münsterland/Twente. Aan de Duitse zijde moet het MRSApercentage aangepakt worden en tot op Nederlandse niveau verlaagd worden; aan de Nederlandse zijde moet het toestromen van MRSA uit Duitsland en de uitbreiding van MRSA bestreden worden. EUREGIO moet de basis vormen voor een grensoverschrijdend kwaliteitsverbond dat door daling van het MRSA-percentage de geneeskundige zorg duidelijk kan verbeteren. Zie voor projectcoördinatoren, doel en andere info: Mevr. drs. F. Bosma (per ) Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Ziekenhuisgroep Twente locatie Streekziekenhuis Midden Twente - Lid medische staf (buitengewoon lid) Regionaal Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Nationaal Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie (NWKV-NVMM) Internationaal European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Nationaal RIVM 17 e transmissiedag infectieziekten infecties en zwangerschap. Amersfoort 20 maart NVMM-wetenschappelijke voorjaarsdagen, Papendal Arnhem, 17 en 18 april Boerhaave Preventie van zorginfecties: actualiteiten. Leiden, 31 mei Hoytema medisch cafe HPV en baarmoederhalskanker. Enschede, 3 oktober NWKV/WMDI, Utrecht. 9 oktober Hoytema medisch cafe gist- en schimmelinfecties: diagnostiek en therapie. Enschede, 19 november e Prof.Dr.A. Charlotte Ruys Symposium, Amsterdam. 7 december Internationaal 5 th European Meeting on Molecular Diagnostics. Scheveningen, oktober

27 Wetenschappelijke activiteiten, publicaties, presentaties en posters F. Bosma, R. Benne, W. Armbrust. Microbiologisch onderzoek. In: M.J.A.M. Franssen, N.M. Wulffraat, W. Armbrust (redactie). Werkboek Kinderreumatologie, 2 e druk. Amsterdam, VU University Press, 2007;p Ziekenhuisgroep Twente, locatie Twenteborg Ziekenhuis Almelo. Voordracht in breed werkoverleg Infectiepreventie: Screening patiënten die in een buitenlands ziekenhuis hebben gelegen. 29 maart Presentatie Laboratorium Microbiologie Brucellose als laboratoriuminfectie. Enschede, 26 april Farmacotherapeutisch overleg (FTO), huisartsen Enschede-Noord. Presentatie Otitis externa. Enschede, 8 november Presentatie GGD Enschede, afdeling reizigersadvisering: bacteriële meningitis. Enschede, 18 december Regionale retrospectieve studie: onderzoek Klinische evaluatie moleculair neurologisch panel (MNP). In samenwerking met R. Hendrix (Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek), C. Hazelaar en J. Nihom, afdeling neurologie Medisch Spectrum Twente. Dhr. drs. A. Halaby Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Medisch Spectrum Twente Enschede - Lid medische staf - ESBL managmentteam - Lid werkgroep surviving sepsis campaign Ziekenhuis Groep Twente Twenteborg Ziekenhuis Almelo - Lid medische staf Regionaal Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Nationaal Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) Werkgroep ESBL Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Nationaal 3e ISIS gebruikersbijeenkomst. Bilthoven, 31 januari Symposium Groningen-Paterswolde Toepassing van de huidige antimycotica in de behandeling van gist- en schimmelinfecties. Paterswolde, 6 februari Hoytema medisch cafe HPV en baarmoederhalskanker. Enschede, 3 oktober NVIC infectiecongres. Ede. 8-9 november Internationaal Trends in Medical Mycology. Turijn, Italie oktober ESCMID-SHEA Training Course in Hospital Epidemiology Praag, Tsjechie november

28 Wetenschappelijke activiteiten, publicaties, presentaties en posters Twenteborg ziekenhuis: presentatie diagnostiek en behandeling van infecties in botten en gewrichten. Reumatologen regio Twente. 7 januari Van Hoytema Stichting Post Academisch Onderwijs geneeskunde. Nascholing: Medisch Cafe: SOA. 20 maart Onderwijs diagnostiek en behandeling van infecties in de zwangerschap. Vakgroep obstetrie/gynaecologie MST. 4 april Presentatie tygecycline. Apobacter. 23 mei Teysir Halaby, Aart Leyssius & Thiemo Veneman. Fatal bacterial meningitis after spinal anaesthesia. Scand J Infect Dis 2007 ;39 : MST Van Lijf-bespreking: voordracht: ziekenhuisinfecties en infectiepreventie. Enschede, 4 oktober MST Van Lijf-bespreking: voordracht: surviving sepsis campaign, bloedkweken. Enschede, 26 oktober Hoytema medisch cafe Gist- en schimmelinfecties: diagnostiek en therapie. Enschede, 19 november Dhr. drs. F.G.C. Heilmann (per ) Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Medisch Spectrum Twente Enschede - Lid medische staf Regionaal Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Nationaal Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) Internationaal European Society for Clinical Virology (ESCV) American Society for Microbiology (ASM) European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Nationaal Pfizer MRSA symposium Van sneldiagnostiek tot behandeling. Breukelen, 29 november Infectie Ziekten Symposium (XII), Amsterdam, 20 december

29 Dhr. dr. M.G.R. Hendrix Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Medisch Spectrum Twente - Lid medische staf - Infectiecommissie (voorzitter) - Functioneel leidinggevende infectiepreventie - Commissie Waterkwaliteit - COPE study groep Streekziekenhuis Koningin Beatrix - Bijzonder staflid - Lid infectiecommissie - Functioneel leidinggevende infectiepreventie - Lid IC-commissie Regionaal Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) KITZ adviseur MRSA protocol Livio (thuiszorg Haaksbergen-Enschede) adviseur hygiëne protocol Nationaal Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) Acade (opleiding ziekenhuishygiënisten) Acade - lid begeleidingscommissie Werkgroep moleculaire diagnostiek WMDI bestuurslid (NvMM) Commissie Laboratoriumonderwijs (NVMM) NVMM norm/formatie ziekenhuishygiëne Internationaal European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Euregionaal Servicecentrum voor Gezondheid (ESG) European Respiratory Society (ERS) The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) International Immunocompromised Host Society (ICHS) EUREGIO / MRSA-net: projectcoördinator Gastdocent Universitätsklinikum Münster International Society for Quality in Health Care 29

30 Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal MST Enschede interactieve werkconferentie. St. Michielsgestel, 12 mei Nationaal 3e ISIS gebruikersbijeenkomst. Bilthoven, 31 januari NVMM voorjaarsdagen, april Maastricht Infection Center: Symposium Cross Border Health. Vaals, 6 juni MRSA-symposium Van sneldiagnostiek tot behandeling. Breukelen, 29 november Internationaal Annual congress European Respiratory Society. Stockholm-Zweden, september rd Project Team Meeting ABS International, Verona, Italie, 11 september th European Meeting on Molecular Diagnostics. Scheveningen, oktober UK NEQAS User Group Meeting. London, 7 december Wetenschappelijke activiteiten, publicaties, voordrachten en posters Onderzoek naar de waarde van Borrelia burgdorferi kweek, serologie en andere supplementaire tests bij het stellen van de diagnose Lyme Borreliose (het ontwikkelen van een diagnostisch kenniscentrum op het gebied van Lyme Borreliose). Functionele studie naar de invloed van Chlamydia trachomatis op de innate immunity gemeten aan de hand van de oxidatieve burst van perifere bloed PMNs. COPD-onderzoek samen met MST (Van der Valk, Van der Palen) met als doel het opbouwen van een kenniscentrum voor betere diagnostiek en behandeling van patiënten met COPD. Kernwoorden: microbiologische diagnostiek exacerbaties, immunologische reacties na vaccinatie, moleculaire diagnostiek virologische verwekkers. Opbouwen kenniscentrum voor moleculaire diagnostiek van neurologische infecties samen met de regionale vakgroepen neurologie en van respiratoire infecties bij kinderen samen met de regionale vakgroepen kindergeneeskunde. Opbouwen internationaal kenniscentrum voor MRSA samen met de Universiteit Twente en de universiteit Münster in het kader van het Europese gesubsidieerde programma MRSA-net. Dit initiatief wordt waarschijnlijk uitgebreid tot de hele Duits-Nederlandse grensstreek. Opbouwen kenniscentrum voor robotisering van de bacteriologische diagnostiek. Opbouwen kenniscentrum voor de diagnostiek van multi-resistente micro-organismen waaronder ESBL. MRSA-project vanuit Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk: inventarisatie-onderzoek naar MRSA-dragerschap in de regio. Luminex akkoord in juni 2007 Opleidingscircuit tbv noordelijke regio ism UMCG (J. Degener), Laboratorium voor de Volksgezondheid in Zwolle en Leeuwarden. Benchmarkproject ism Laboratorium voor de Volksgezondheid te Leeuwarden. Div. interviews/tv-opnames mbt MRSA. Regionale retrospectieve studie: onderzoek Klinische evaluatie moleculair neurologisch panel (MNP). In samenwerking met F. Bosma (Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek), C. Hazelaar en J. Nihom, afdeling neurologie Medisch Spectrum Twente. Voordracht voor Vereniging van Neurologen in Twente en de oostelijke Achterhoek: moleculaire detectie van verwekkers van encephalitis en meningitis. 8 januari MST Enschede, voordracht voor Duitse ziekenhuishygienisten: MRSA-beleid. 13 februari MST Enschede - longziekten lunchbespreking: plaats en waarde MRP. 27 februari Als extern deskundige ingeroepen bij uitbraak ESBL IC in Catharina ziekenhuis. 13 maart

31 SKB Winterswijk staf voordracht: MRSA en info te starten onderzoek. 14 maart MST Enschede huisartsenbijscholing: tetanus en hygiene. 21 maart LOGD Munster, Duitsland. Voordracht over MRSA in Nederland. 27 maart Uni Munster: cursus epidemiologie/mrsa 4-jaars geneeskunde. 10 april Huisartsenbeurs AHOY, workshop hygiene in de praktijk 14 april NVMM voorjaarsvergadering Arnhem. Voordracht MRP en IFA. 17 april NVMM voorjaarsvergadering. Poster: M.G.R. Hendrix, E. Christenhusz, M. Henderiks, M. van de Waard, A. Friedrich. High methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) carriership among healthcare workers and their family members during an outbreak as detected by repetitive molecular screening. NTMM 2007;15: Supplement. S104. NVMM voorjaarsvergadering. Poster: F. Verhoeven, M.G.R. Hendrix, J. van der Palen, A.W. Friedrich, I. Daniels-Haardt, M.F. Steehouder, J.E.W.C. van Gemert- Pijnen. Fighting methicillin-resistant Staphyloccus aureus internationally: a systematic comparison of protocols. NTMM 2007ö 15: Supplement. S102. NVMM voorjaarsvergadering. Presentatie: M.G.R. Hendrix, L. Kienhuis-Katier, R. Schuurman. Real-time polymerase chain reaction and immunofluorescent-antibody assay for the detection of viral and atypical bacterial pathogens in children with lower respiratory tract infection. NTMM, 2007: 15 Supplement. S 34, NVMM voorjaarsvergadering. Voodracht: M.G.R. Hendrix, P.B.J. Jansen van der Sligte, S. Scholte in t Hoff. Robotizing of the agar dilution method for susceptibility testing of bacteria according to CLSI guidelines. NTMM 2007; 15 Supplement. S20. SKB management-team MRSA problematiek en screening patiënten. 23 april Verhoeven, F., J.E.W.C. van Gemert-Pijnen, A.W. Friedrich, I. Daniels-Haardt, M.G.R. Hendrix Euregionale MRSA-preventie en bestrijding: een vergelijking van Duitse en Nederlandse richtlijnen Infectieziekten Bulletin 04: MST dialyse nascholing ESBL-MRSA. 10 mei Reviewer Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: The Italian EOLO study on pathogens causing COPD exacerbation and their resistance to common antibiotics. Juli Diederen BM, van der Valk PD, Kluytmans JA, Peeters MF, Henderix R. The role of atypical respiratory pathogens in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J Aug ; 30 (2) : Bijdrage aan colum Transmissieroute : the rise of machines. NTMM 2007, nummer 3. 3rd Project Team Meeteing ABS International. Verona, Italie. Voordracht: Experience in cross border cooperations: Network Euregio Twente/Münsterland. 11 sep tember Hoytema medisch cafe HPV en baarmoederhalskanker. Voordracht: Humaan Papilloma Virus. Enschede, 3 oktober Medewerking aan artikel over MRSA-beleid in Nederland en Vlaanderen: Een strenge aanpak van MRSA loont. Nursing, oktober Presentatie MRSA voor alle werknemers Laboratorium Microbiologie, 8 november Twentse Urologen Kring regionale refereeravond urineweginfecties. Voodracht: Microbiologie en urineweginfecties. 21 november MRSA-symposium Van sneldiagnostiek tot behandeling. Breukelen. Voordracht: MRSA problemen in de Euroregio Enschede-Munster., 29 november Poster: Anne-Mieke Hofkamp, Tamara Krooshof, Ron Hendrix. Comparison of several methods to detect ESBL producing strains. Marjolein GJ Keizer, Job van der Palen, Paul DLPM van der Valk, Ron Hendrix, Huib A M Kerstjens. Clinical predictors of exacerbation frequency in chronic obstruc tive pulmonary disease. 31

32 Dhr. dr. B. Mulder Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Ziekenhuisgroep Twente locatie Twenteborg Ziekenhuis Almelo - Lid medische staf Medisch Spectrum Twente - Lid medische staf - Tb club - Farmaco Therapie Commissie - SARS-team - Werkgroep pandemie Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Medische Staf Streeklaboratoria (SWOMSS) Regionaal Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Overleg artsen-microbioloog en ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Overleg Infectieziekten GGD RegioTwente Provinciaal Overleg Infectieziekten (POI) (GGD s Oost Nederland) Parasitologisch Regionaal Overleg Oost-Nederland (PROOST) NVMM werkgroep Oost Stichting Hoytema Medisch Specialisten Commissie. Nationaal Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) NVMM Werkgroep Openbare Gezondheidszorg Infectie Ziekten (WOGIZ) NVMM Commissie Openbare Gezondheidszorg Infectie Ziekten (COGIZ) SKML kwaliteitsrondzendingen parasitologie - referentielaboratorium Nederlandse Vereniging voor Infectie Ziekten (NVIZ) Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP) Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI) Landelijke Overlegstructuur Infectieziektenbestrijding (LOI) GRAS: Landelijke werkgroep SOA / (namens NVMM) Docent PAOG-Heyendaal van het UMC St.Radboud te Nijmegen, cursus Medische Parasitologie Lid redactieraad Infectieziekten Bulletin (namens NVMM) Saxion Hoge School Enschede extern deskundige opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek van de Academie Life Science, Engineering & Design. Regionaal consulent CIb binnen RIVM (binnen CIb lid van de COM: Commissie Openbare Gezondheidszorg-Microbiologie) KNCV werkgroep (namens NVMM) Interferongamma werkgroep CPT. Internationaal Reviewer CID, artikelentrends in Parasitology. 32

33 Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal Post academisch onderwijs Van Hoytema. Medisch Café: SOA. Enschede, 20 maart Nationaal Boerhaave cursus infectieziekten maart RIVM ministec symposium. STEC: diagnostiek en voorkomen in NL. Bilthoven, 13 april NVMM voorjaarsdagen. Arnhem, april Landelijke werkgroep klinische parasitologie. Enschede 12 juni Infectieuze bedreigingen: Mythen, Missers en Maatwerk. Ede, 26 september Pfizer MRSA symposium Van sneldiagnostiek tot behandeling. Breukelen, 29 november Internationaal 5 th European Congress on Tropical Medicine and International Health, mei NVMM najaarsvergadering, Joint Meeting Belgische Vereniging voor Infectiologie en klinische microbiologie. Brugge, 15/16 november VIII Central American & Caribbean Congress on Parasitology & Tropical Medicine. Instituto de medicina tropical Pedro Kourí, Havanna, Cuba 4-7 december Wetenschappelijke activiteiten, publicaties, voordrachten en posters Parasitologie SKML deelnemersmiddag. Dia Quiz toets uw kennis. Bert Mulder, Sjef van de Leur, Lisette van Lieshout. Amsterdam, 15 februari Ziekenhuisgroep Twente, locatie Twenteborg Ziekenhuis Almelo. Voordracht in breed werkoverleg Infectiepreventie: Toepassing Quantiferon bij TBC-screening. 29 maart 2007 NVMM voorjaarsdagen. Presentatie: B. Mulder, D. Vastert-Koop, H. Wilke, T. Derks, M. van de Biezen-Brinkman. Rapid detection with microscopy, quick-tests and real-time PCR of Cryptosporidium. NTMM 2007; 15: Supplement. S82. NVMM voorjaarsdagen. Presentatie: Bert Mulder, Sophie Toumanian, Onno Akkerman, Paul van der Valk. Comparison of Interferon-gamma Assays and TST Re sults and the Use in the Routine Laboratory Diagnosis of Latent or Clinical Tuberculosis. NTMM 2007; 15: Supplement. S67. NVMM voorjaarsdagen. Presentatie: B. Mulder, D.W. Notermans. Kaas als bron van Salmonella typhimurium faagtype 560 uitbraak in Twente: de samenwerking in de praktijk. NTMM 2007; 15 Supplement. S43. NVMM voorjaarsdagen. T. Mank, B. Mulder. Discussie over gevolgen voor de dagelijkse praktijk van de implementatie van sneldiagnostiek Cryptosporidium en Giar dia. Arnhem, 18 april NVMM voorjaarsdagen. Poster: J.L. de Beer, S. Mulder, P. Wiesenekker, B. Mulder, A.G.M. van der Zanden, J. Schirm, M.H.A. Hermans, G.T. Noordhoek, P.H.M. Savelkoul. Comparison of culture and real-time PCR results for the detection of Mycobacterium tuberculosis complex in clinical samples. Arnhem, 18 april V&VN scholingsdag sociaal-verpleegkundigen infectieziektenbestrijding. Workshop GGD-laboratoriumdiagnostiek. Utrecht, 11 mei Abstract tbv 5 th European Congress on Tropical Medicine and International Health: detection with microscopy, quick-tests and real-time PCR and molecular identifica tion of Cryptosporidium spp. in Dutch patients. Amsterdam, mei th European Congress on Tropical Medicine and International Health. Abstract. L. Pelayo Duran, H. Wilke, B. Mulder, F.A. Núnez. Genotyping of Giardia lamblia in Cuban Children. Trop Med& Int. Health, vol 12, suppl. 1 PP May th European Congress on Tropical Medicine and International Health. Abstract: B. Mulder, O. Akkerman, S. Toumanian, P. van de Valk. Comparison of interferongamma essays and TST results and their use in the routine laboratory diagnosis of latent or clinical tuberculosis. Trop Med& Int. Health, vol 12, suppl. 1 PP May

34 5 th European Congress on Tropical Medicine and International Health. Abstract: M. van de Biezen-Brinkman, D. Vastert-Koop, M. Lawa, H. Wilke and B. Mulder. De tection with microscopy, quick-tests and real-time PCR and molecular identification of Cryptosporidium spp. in Dutch patients. Trop Med& Int. Health, vol 12, suppl. 1 PP May th European Congress on Tropical Medicine and International Health. Abstract: G. Kibiki, B. Mulder, A. van der Ven, N. Sam, M. Boeree, A. van der Zanden and W. Dolmans. Laboratory diagnosis of TB in TB and HIV endemic settings and the contribution of real time PCR for MTB in broncoalveolar lavage fluid. Trop Med& Int. Health, vol 12, suppl. 1 PP May Jaco J. Verweij, Bert Mulder, Bregje Poell, Dorien van Middelkoop, Eric A. T. Brienen, Lisette van Lieshout. Real-time PCR for the detection of Dientamoeba fragilis in fecal samples. Molecular & Cellular Probes 2007 Oct-Dec; 21 (5-6): Epub 2007 May 29. Landelijke werkgroep klinische parasitologie. Presentatie Sneldiagnostiek Giardia/Cryptosporidium. Enschede, 12 juni Presentatie TB-bespreking Medisch Spectrum Twente: plaatsbepaling IGRA in de TBC diagnostiek. Enschede, 18 juni Gibson S. Kibiki, Bert Mulder, Wil M.V. Dolmans, Jessica L. de Beer, Martin Boeree, Noel Sam, Dick van Soolingen, Christophe Sola, Adri G.M. van der Zanden. Mycobacterium tuberculosis genotypic diversity and drug susceptibility pattern in HIV-infected and non-hiv-infected patients in northern Tanzania. BMC Microbiology 2007, 7: 51. Y van Duynhoven, I. Friesema, T. Schuurman, A. van Zwet, B. Mulder, F. Heilmann, A. Buiting, A. Kooistra-Smid. Shiga toxin-producing Escherichia coli in the Neth erlands: prevalence and diversity of O-serogroups J. Clin Microbiol. Submitted. Mevius DJ, Veldman KT, Heres L, Mulder B, Wagenaar J. Determination of Interpretive Criteria for Susceptibility Test of Campylobacter spp. Oral CROH Rotterdam. Colin Ingham, Amal Ben Ayad, Karel Nolsen, Bert Mulder. Rapid drug sensitivity testing of Mycobacteria by culture on a highly porous ceramic support. Int. Jrn. of Tuberculosis and Lung Disease. Submitted. E. Leyten, B. Mulder, C. Prins, T. Ottenhof, S. Arend. Use of elispot assay with Mycobacterium tuberculosis-specific peptides for diagnosis of recent infection with M. tuberculosis after accidental laboratory exposure. J Clin Microbiol, 44, G.S. Kibiki, B. Mulder, A.J.A.M. van der Ven, N. Sam, M.J. Boeree, A. van der Zanden and W.M.V. Dolmans. Laboratory diagnosis of pulmonary tuberculosis in TB and HIV endemic settings and the contribution of real time PCR for M. tuberculosis in bronchoalveolar lavage fluid. Eur.J.Tropical Medicine & International Health, 2007; 10: T. Derks, E. Eijken, A.N.M. Wymenga en B. Mulder. Dirofilaria repens in litteken van een borsttumor. Tijdschrift voor Infectieziekten 2007, 2; 5: Jaco J. Verweij, Bert Mulder, Bregje Poell, Dorien van Middelkoop, Eric A.T. Brienen, Lisette van Lieshout. Real-time PCR for the detection of dientamoeba fragilis in fecal samples. Mol Cell Probes, 2007 Oct-Dec;21(5-6): Epub 2007 May 29. MST Van Lijf bespreking. Voordracht: Profylaxe, is dat nu nodig?? (wie verslaat de mug...). Enschede, 12 oktober Presentatie Salmonella-uitbraak voor analytisch personeel. 1 november Mevr. drs. E. Roelofsen (per naar Curaçao) Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Hoofdredacteur MicroLabBlad Medisch Spectrum Twente - Lid medische staf - Intensive Care Commissie - Werkgroep Infectiepreventie IC - Werkgroep infectiepreventie kinderafdeling - Werkgroep infectiepreventie neonatologie 34

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g 2011 j a a r v e r s l a g 1 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN... 4 1.1 Jaarverslag Raad van Toezicht... 4 1.2 Voorwoord Raad van Bestuur... 5 1.3 Algemene gegevens... 8 1.4 Organisatie Laboratorium Microbiologie...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pag.

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pag. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pag. I. ALGEMEEN 1.1. Voorwoord directie 2 1.2. Algemene gegevens 3 1.3. Organisatie Laboratorium Microbiologie 4 1.4. Organigram Laboratorium Microbiologie 5 II. SOCIAAL JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam

Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam Colofon Redactie en Tekst I. Linde, K. Adams, A. van Dam, C. Signet, D. Abma, A. Speksnijder, S. Bruisten Gegevensverzameling en vormgeving M.S. van Rooijen,

Nadere informatie

Foto s voorkant: HIV, Aspergillus fumigatus, DNA helix. Staphylococcus aureus, Giardia lamblia

Foto s voorkant: HIV, Aspergillus fumigatus, DNA helix. Staphylococcus aureus, Giardia lamblia JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...2 2. Taak- en doelstelling Stichting Medische Microbiologie...3 3. Kwaliteitsbeleid...4 3.1 Externe kwaliteitscontrole... 4 3.2 Behaalde

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID

TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID JAAR VERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 1. Organisatie stichting WIP 6 1.1 Bestuur WIP 6 1.2 Regieraad WIP 7 1.3 Bureau WIP 9 2. Strategisch beleidsplan 2012-2015 10 2.1 Algemeen 10

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.

Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4. 2 Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.a Formatieplaatsen per ultimo 2010... 6 I.4.b Onderverdeling

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* .

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! !#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* . Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4 Ontwikkelingen en activiteiten... 9! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## (&)#* +#*,-#*.#/ '0)#/ Bijzondere activiteiten...13 Personeel

Nadere informatie

Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb

Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb 4 Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb Geschiedenis van de microbiologie Stage in het buitenland tijdens de opleiding;

Nadere informatie

Infectieziekten Bulletin

Infectieziekten Bulletin Jaargang 22 nummer 8 oktober 2011 Themanummer MRSA MRSA in Nederland: Het water stijgt, maar de dijken houden stand Colofon Hoofdredactie Mw. W.L.M. Ruijs, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding,

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Certificaat nr 42 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Inleiding... 4 3. Review en samenvatting beleidsjaar 2006... 5 4. Impressies

Nadere informatie

Jaarverslag Pathologie 2005

Jaarverslag Pathologie 2005 Jaarverslag Pathologie 2005 www.vumc.nl/pathologie/professionals Fotografie en Vormgeving Ron Otsen Jaap van Veldhuisen 2005 Instituut voor Pathologie VUmc In herinnering 26 mei 2005 is overleden Stephan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brandwondencentrum Groningen

Jaarverslag 2013 Brandwondencentrum Groningen Jaarverslag 2013 Brandwondencentrum Groningen Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Het Brandwondencentrum Groningen... 5 Algemeen... 5 Kerngegevens... 6 Organisatiestructuur... 7 Inrichting patiëntenzorg... 7

Nadere informatie

1 Voorwoord. Den Haag, juni 2013

1 Voorwoord. Den Haag, juni 2013 1 Voorwoord 3 2 Doelstelling en visie 4 3 Organisatie 6 3.1 Bestuur SKION 6 3.2 Ziektecommissies, Protocolcommissies, Taakgroepen en Disciplinegroepen 6 3.3 Onderzoekscommissie, Centraal Bureau 8 3.4 Centraal

Nadere informatie

Passie voor Infectie. Huisman Onderzoekscentrum voor Infectieziekten en Publieke Gezondheid. Rotterdam

Passie voor Infectie. Huisman Onderzoekscentrum voor Infectieziekten en Publieke Gezondheid. Rotterdam Passie voor Infectie Huisman Onderzoekscentrum voor Infectieziekten en Publieke Gezondheid Rotterdam Inhoud 1. Voorwoord 5 2. Missie 7 3. In gesprek met professor Huisman 9 4. Afgerond promotieonderzoek

Nadere informatie

M.L. Stein J.A. van Vliet A. Timen Chronologisch overzicht van de Nieuwe Influenza A (H1N1) 2009/2010

M.L. Stein J.A. van Vliet A. Timen Chronologisch overzicht van de Nieuwe Influenza A (H1N1) 2009/2010 Rapport 215132001 Chronologisch overzicht van de Nieuwe Influenza A (H1N1) 2009/2010 pandemie en de reactie van het CIb RIVM M.L. Stein J.A. van Vliet A. Timen Chronologisch Chronologisch overzicht van

Nadere informatie

Evaluatie van ISIS-MML

Evaluatie van ISIS-MML RIVM Rapport 210211001/2007 Evaluatie van ISIS-MML BHB van Benthem Contact: BHB van Benthem Epidemiologie en Surveillance birgit.van.benthem@rivm.nl Dit onderzoek werd verricht in opdracht van Centrum

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010 Bilthoven, januari 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007... 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF Jaarverslag 2008 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 Transfusielaboratorium. Zelfs bij verregaande automatisering blijft daarnaast handwerk essentieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Klinisch Chemisch Laboratorium. Isala, Zwolle

Jaarverslag 2013. Klinisch Chemisch Laboratorium. Isala, Zwolle Jaarverslag 2013 Klinisch Chemisch Laboratorium Isala, Zwolle Woord vooraf Het jaar 2013 is voor het Klinisch Chemisch Laboratorium Isala een jaar van grote veranderingen geweest. In de periode mei t/m

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie