Werkplan PvdA PvdA Samen Sterk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan PvdA 2007. PvdA Samen Sterk"

Transcriptie

1 PvdA Samen Sterk Partijbestuur Amsterdam, 5 oktober 2006

2 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Het partijbestuur 4 Hoofdstuk 3. De PvdA als volkspartij Voorbereidingen campagne Statenverkiezingen Herindelingverkiezingen Begrotingspost 5.11Meer Rood op Straat (MRoS) Landelijke 1 mei-viering Maatschappelijke allianties Doelgroep Vrouwen Doelgroep Ouderen Doelgroep Jongeren 8 Hoofdstuk 4. De PvdA als ideeënpartij Toekomstdebatten (werktitel) Kenniscentrum projecten Internationaal 11 Hoofdstuk 5. De PvdA als democratische ledenpartij Politiek Forum Congres Werkgroepen in de partij Lidmaatschap en belangstellenden Ledenrechten Ledenservice Opleiding Regionale Steunpunten (RSP) Afdelingen en gewesten Adviesraad Verenigingszaken (AV) 18 Hoofdstuk 6. De PvdA als partij van bekwame volksvertegenwoordigers en bestuurders 19 Hoofdstuk 7. Interne communicatie 21 Hoofdstuk 8. Personeel en Organisatie Personeel Organisatie Huisvesting 24

3 1. Inleiding Het jaar 2006 stond in het teken van campagnes: de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen die nog moeten plaatsvinden op het moment dat dit werkplan wordt geschreven. Campagnevoeren is de core-business van een politieke partij. We willen winnen om zo onze ambities voor een beter Nederland te kunnen verwezenlijken. Dat doen we met leden en iedereen die de PvdA een warm hart toedraagt. De tijd tussen campagnes investeren we in onze vereniging en de leden om goede resultaten te behalen. Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2007 zal het investeren in de verdere ontwikkeling van HRM, de focus op de kiezer buiten campagnetijd en het vrijwilligersmanagement centraal staan. 3

4 2. Het partijbestuur Het partijbestuur bestaat uit 11 leden: Michiel van Hulten (voorzitter), Siepie de Jong (vice-voorzitter), Jan van der Moolen (penningmeester), Marije Laffeber (Internationaal Secreraris), Rian van Dam (Vereniging), Loes Ypma (Communicatie), Amma Assante (Maatschappelijke organisaties), Marie Louise van Kleef (Scouting, opleiding en bestuurlijke netwerken), Saskia Duives Cahuzak (Emancipatie en diversiteit), Arnold Jonk (Ideeënontwikkeling) en Rob de Werd (Ledenontwikkeling en partijdemocratie). De functie van de voorzitter en de Internationaal Secretaris zijn bezoldigd. Dit partijbestuur is op het congres van december 2005 gekozen voor een periode van twee jaar. In dit werkplan doet het partijbestuur voorstellen voor activiteiten, debatten en organisatorische maatregelen waarbij vorm en inhoud elkaar moeten versterken. De voorstellen voor 2007 worden in dit werkplan uitgewerkt langs vier lijnen: 1. De PvdA als volkspartij 2. De PvdA als ideeënpartij 3. De PvdA als democratische ledenpartij 4. De PvdA als partij van bekwame volksvertegenwoordigers en bestuurders Voor deze uitwerking is gekozen om deze vier kenmerken van de PvdA te accentueren. Veel van de projecten en activiteiten uit het werkplan hebben raakvlak met deze kenmerken. Zo zal een debat over de toekomst van sociale zekerheid de partij extern profileren, draagt het bij aan de ideeënvorming van de partij en geeft het door de betrokkenheid van de leden de verenigingsdemocratie inhoud. De uitvoering van het werkplan ligt voor een belangrijk deel in handen van de medewerkers van het partijbureau en de vrijwilligers in de afdelingen en gewesten Het partijbestuur vergadert iedere twee a drie weken op maandagavond. De vergaderingen vinden plaats in het partijbureau te Amsterdam. Begrotingspost 1 4

5 3. De PvdA als volkspartij De PvdA is een partij die midden in de samenleving staat. Sinds 2003 hebben we veel geïnvesteerd in de relatie met onze kiezers. Zo blijft de partij op de hoogte van wat er in de samenleving speelt. Dat is iets anders dan het klakkeloos overnemen van de opvattingen van kiezers. Steeds zullen wij proberen vanuit onze idealen een antwoord te formuleren op vragen en problemen en samen met burgers zoeken naar concrete oplossingen. De PvdA zal ook na het verkiezingsjaar 2006 in en buiten Den Haag een krachtig PvdA-geluid laten horen. Daarvoor voeren we campagne waarvoor we zoveel mogelijk leden, belangstellenden en kiezers willen mobiliseren. 3.1 Voorbereidingen campagne Statenverkiezingen De Statenverkiezingen maken onderdeel uit van de 3 in 1 campagne. Dat bekent dat alle PvdAgeledingen worden uitgenodigd om mee te doen In het kader van de Statencampagne wordt het project Kiezerscontact geïntensiveerd, waarbij de registratie van adressen gekoppeld zal worden aan het PvdA-belanstellendenbestand. Hiertoe wordt software ontwikkeld waarmee afdelingen gemakkelijk zelf nieuwe adressen kunnen invoeren via de website en daarbij gelijk basisenquête gegevens kunnen worden ingevuld. Begrotingspost Jaarlijks wordt in samenwerking met de Landelijke Adviesgroep Ouderen de 50+beurs georganiseerd. In 2006 was de zorgenquête een uitstekend middel om in gesprek te komen met mensen, inhoudelijke informatie te verkrijgen en adressen te verzamelen. Begrotingspost Intensiveren van de PvdA-belangstellendencampagne in de afdelingen door CANVASSEN in de WIN-wijken (wijken met veel PvdA-kiezers). De populaire folder Wat leeft er bij U? blijft gratis beschikbaar voor de lokale afdelingen. Begrotingspost De landelijke en lokale websites van de PvdA hebben in 2005 een nieuw gezicht gekregen en zijn ook inhoudelijk verbeterd. In 2006 willen we starten met een grassroots-project waarbij via internet een grote groep gebruikers wordt opgebouwd middels een laagdrempelige website met een eigen imago, maar wel met een duidelijke PvdA-signatuur. Via de website worden eigen initiatieven en opbouw van lokale netwerken gestimuleerd. Dit wordt geïntegreerd in het bestaande PvdA.nl systeem, zoals bijvoorbeeld lokale afdelingen die deze digitale netwerken in hun eigen omgeving ook kunnen aanspreken en stimuleren. Voor het coördineren en het modereren is professionele ondersteuning noodzakelijk. Begrotingspost In het kader van de verkiezingen is een sterkte en zwakte analyse gemaakt van de 50 belangrijkste afdelingen met vragen over o.a. samenstelling en doorstroming bestuur, beschikbaarheid vrijwilligers, nieuwe ledenopvang. In 2007 wordt deze analyse geactualiseerd en worden ook de gewesten erbij betrokken. Begrotingspost 4.10 a 3.2 Herindelingverkiezingen 2007 In 2007 staan weer herindelingverkiezingen op de rol. Ter voorbereiding hiervan wordt in het kader van de Regionale Steunpunten de samenwerking tussen de betrokken afdelingen gestimuleerd en gezamenlijk de verkiezingen georganiseerd. Doel is de samenwerking tussen de huidige afdelingsbesturen op het punt 5

6 van campagne te versterken en de afdelingen eerder samen te voegen. Op deze wijze hebben we de grootste kans dat de voorbereidingen van de campagne soepel verlopen en er een goed verkiezingsresultaat wordt gehaald. Provincie Zuid-Holland: de gemeenten Alkemade en Jacobswoude hebben besloten tot een vrijwillige samenvoeging Begrotingspost Begrotingspost 5.11Meer Rood op Straat (MRoS) Regelmatig gaan vrijwilligers en Tweede-Kamerleden onder de titel Meer Rood op Straat het gesprek met de kiezer aan. In 2007 worden de MroS-acties uitgebreid met het CANVASSEN om belangstellenden voor de PvdA te registreren. De zichtbare aanwezigheid van de PvdA in wijken en buurten is van groot belang. Het richten van de blik naar buiten betekent ook dat de partij in al haar geledingen de banden aanhaalt met maatschappelijke organisaties en andere sleutelfiguren in onze samenleving. Zowel individuele volksvertegenwoordigers als de partijorganisatie proberen de contacten met deze groepen te intensiveren. We zoeken als partij actief aansluiting bij maatschappelijke acties waar de PvdA achter kan staan. Op landelijk niveau besluit het partijbestuur hierover. De lokale PvdA wordt opgeroepen waar mogelijk initiatieven in de eigen gemeente te ondersteunen. Ook zal de PvdA meer dan voorheen (mede) het initiatief nemen tot maatschappelijke acties In samenwerking met de regionale steunpunten landelijke MRoS-campagnes rondom actuele politieke momenten. In ieder geval de voorjaarsbegroting, 1 mei en de 'Straten Generaal' rondom Prinsjesdag. Begrotingspost 4.1/ Ontwikkelen van actueel flyermateriaal i.s.m. de Tweede-Kamerfractie. Begrotingspost 4.1./ Na Prinsjesdag in 2007 wordt de RODE krant uitgegeven, een special van ROOD, met achtergrondinformatie over de ideeën van de PvdA. Ongeveer kranten worden door afdelingen op de stations verspreid. Begrotingspost Landelijke 1 mei-viering Organiseren van een landelijke 1 mei viering. Begrotingspost Maatschappelijke allianties Het partijbestuur heeft de afgelopen periode de banden met maatschappelijke organisaties aangehaald o.a met de vakbonden, de Raad van kerken, de Bisschoppen, de gehandicaptenplatforms en verschillende allochtone organisaties. Deze contacten worden de komende periode verder uitgebouwd om daarmee ook de positie van de PvdA als politieke partij midden in de samenleving te benadrukken Het komend jaar wil de PvdA waar nuttig en zinvol zich aansluiten bij manifestaties en indien nodig daartoe ook zelf initiatieven ontplooien. Begrotingspost In 2002 heeft het partijbestuur zich aangesloten bij Keer het Tij. Per activiteit wordt besloten wat onze inzet zal zijn. Het partijbestuur is vertegenwoordigd in het organisatiecomité. Ook in 2007 staan verschillende activiteiten op de agenda van Keer het Tij. Begrotingspost Jaarlijks in de maand december wordt de J.M. den Uyllezing uitgesproken. Het ene jaar wordt daarvoor een Nederlandse spreker gevraagd, het nadere jaar wordt de lezing uitgesproken door een 6

7 buitenlandse gast. In 2007 is het de beurt aan een buitenlandse gast.de lezing wordt georganiseerd door de Stichting J.M. den Uyllezing. De Partij van de Arbeid doneert jaarlijks een bedrag. Begrotingspost Doelgroep Vrouwen Participatie van (allochtone) vrouwen in de PvdA vraagt onze permanente aandacht. Vooral het mobiliseren van jonge vrouwen blijft achter. De combinatie van gezin en carrière zorgt ervoor dat er nauwelijks tijd over blijft voor politieke ambities. Daarnaast speelt de politieke cultuur een rol op de achtergrond. Het afgelopen jaar is het accent verlegd naar het organiseren van vrouwennetwerken binnen de kaders van de Regionale Steunpunten (RSP). Inmiddels zijn in een aantal steunpunten vrouwennetwerken actief. Door een groter en directer bereik van (vrouwelijke) leden, kunnen we vrouwen niet alleen beter informeren, maar is er ook meer gelegenheid om input te krijgen van onze achterban, zowel over activiteiten (projectgroepen, bijeenkomsten, netwerken) als over meningen en denkbeelden. Sinds 2005 is er een landelijk netwerk van VIP-vrouwen met een functie: (oud-)burgmeesters, (oud-)wethouders en andere vrouwen met politieke ervaring. Deze door de wolgeverfde vrouwen inspireren en coachen in hun regio s nieuwe vrouwen. Verder is bij het VIP- project (Vrouwen In de Politiek) gebleken dat de organisatie op regionaal niveau meer mogelijkheden biedt om meer vrouwen actief bij de politiek te betrekken en hen te stimuleren politiek actief te worden of zich kandidaat te stellen. In 2007 wordt derhalve de opbouw van regionale vrouwennetwerken verder uitgebouwd. De doelgroep allochtone mannen is nog steeds ondervertegenwoordigd. Wij zullen in 2007 initiatieven nemen om ook in het kader van HRM- deze groep beter in beeld te krijgen. PvdA Vrouwennetwerk (PVN) In volgende Regionale Steunpunten zijn vrouwennetwerken actief of in opbouw: Rotterdam, Zeeland, Rotterdam, Flevoland, Friesland, Brabant-Midden en Limburg. In Utrecht, Noord-Holland- Noord, Noord-Holland-zuid, Overijssel (in combinatie met de Veluwe en de Achterhoek) en in Amsterdam. In 2007 is de ambitie meer regionale netwerken op te zetten binnen de RSP en bestaande netwerken te versterken door het organiseren van VIP-bijeenkomsten over genderthema s met actieve vrouwen in de regio en door de vrouwennetwerken te betrekken bij de campagnes en activiteiten in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen, Statenverkiezingen en Tweede-Kamerverkiezingen. Begrotingspost Per regio een of meer ervaren VIP-vrouwen als aanspreekpunt voor vrouwen die actief willen worden en/of informatie willen over (vrouwen)activiteiten en netwerken. De VIP-vrouwen bieden aan nieuwkomers ook intervisie en coaching aan. Begrotingspost Scouten en werven van vrouwen voor politieke functies op alle niveaus. Begrotingspost Organiseren van regionale opleidingsprogramma s met aandacht voor gender en etniciteit Begrotingspost a Multi Etnisch Vrouwennetwerk (MEV) Maandelijks komt de MEV-stuurgroep bijeen, zij houden zich bezig met de participatie van allochtone vrouwen op alle niveaus en entameren de discussie over onderwerpen die deze vrouwen bezig houden. De stuurgroep heeft een voorzitter en bestaat uit 8 leden. Zij worden iedere 2 jaar gekozen. Alle MEV-leden kunnen zich kandidaat stellen en hun stem uitbrengen. Begrotingspost

8 3.6.6 Tijdens het MEV-weekend wordt het jaarplan voor 2008 opgesteld. De vrijdagavond bespreekt de stuurgroep samen met een aantal vrouwen uit de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europarlement over de agenda De zaterdag is bedoeld voor alle MEV-leden. Begrotingspost Doelgroep Ouderen Ouderen zijn zowel als kiezerspotentieel als vrijwilliger voor de PvdA een belangrijke groep. We willen graag in samenwerking met de Landelijke Adviesgroep Ouderen (LAO) meer oudere leden betrekken bij het mobiliseren van vooral oudere kiezers In samenwerking met de LAO organiseren van PvdA-activiteiten op de 50+ beurs, inclusief discussies op het Maatschappelijk Plein in samenwerking met het Kenniscentrum en o.a. Tweede- Kamerleden. Begrotingspost Het uitbrengen van een PvdA-50+ beurskrant. Er wordt een extra oplage gedrukt die ook gebruikt kan worden in de campagnes en verspreid wordt onder de 65+ leden Begrotingspost / In navolging van de zorgenquête 2007 een enquête op de 50+beurs houden over een actueel onderwerp. Begrotingspost I.s.m. de regionale steunpunten vergroten van het regionaal aanbod aan 50+ leden door de 50+ leden een actieve rol te geven voor hun eigen doelgroep. Begrotingspost / I.s.m. de LAO de aandacht voor allochtone ouderen vergroten en meer betrekken bij activiteiten voor ouderen. Begrotingspost Doelgroep Jongeren Het afgelopen jaar is de medewerker Jongeren gestart met de ondersteuning van de lokale jongerennetwerken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de JS. Vanuit de regio s komt steeds vaker de vraag hoe de afdelingen jongeren kunnen benaderen en interesseren om te zorgen voor nieuwe ledenaanwas en de vergrijzing in het ledenbestand tegen te gaan. Ook is er behoefte aan nieuw talent voor op de verkiezingslijsten. De Jonge Socialisten (JS) worden steeds vaker benaderd door de regio s om deel te nemen aan het regionale convenant. Een belangrijke doelstelling voor 2007 is het werven van jonge PvdA-leden voor het (landelijk) lijsttrekkers-campagnenetwerk. We willen hiervoor alle onge leden tot 35 jaar uitnodigen om mee te doen en natuurlijk ook nieuwe leden en belangstellenden werven De regionale steunpunten ondersteunen bij het betrekken en motiveren van jonge leden. Begrotingspost Het landelijk coördineren van regionale jongerennetwerken. Begrotingspost In samenwerking met de RSP en de JS activiteiten opzetten waarbij jongeren die niet lid zijn ook worden aangesproken, o.a. scholenprogramma s. Begrotingspost 4.1/ In de zomer samen met JS-leden en jonge PvdA-leden naar verschillende internationale activiteiten o.a. het IUSY Festival, het zomerkamp van de mondiale jongerenorganisatie van de SI (Socialist International) in Alicante, Spanje. Hiervoor worden twee voorbereidingsbijeenkomsten in het land 8

9 georganiseerd gericht op praktische en inhoudelijke voorbereiding. De deelnemers betalen zelf de reis en deelnemersbijdrage (per persoon ongeveer 350 euro). Dit in nauwe samenwerking met het Internationaal Secretariaat. Begrotingspost 4.3/ Ontwikkelen van aantrekkelijk programma's voor jongeren tijdens de reguliere activiteiten (zoals het PvdA-festival, congres, ROSA-leergang). Begrotingspost Het organiseren van een jaarlijkse netwerkdag voor jonge (niet-)leden met aandacht voor jonge leden met ambitie. Begrotingspost 4.3/19 9

10 4. De PvdA als ideeënpartij Door haar werk wil het Kenniscentrum een bijdrage leveren aan de PvdA als ideeënpartij en een belangrijke spil zijn van alle thematisch georganiseerde activiteiten vanuit het partijbureau. Dat kan door zelf activiteiten en bijeenkomsten te organiseren, maar dat kan ook door betrokkenheid bij projecten van anderen, of door het organiseren van inhoudelijke input. Door gebruik te maken van leden en niet-leden, door contacten te zoeken met maatschappelijke organisaties, andere politieke partijen en door gebruik te maken van kennisnetwerken wil het Kenniscentrum de PvdA van ideeën voorzien. Door samen te werken met andere afdelingen van het partijbureau, de Wiardi Beckman Stichting en het Centrum voor Lokaal Bestuur.De afgelopen jaren heeft het Kenniscentrum onderwerpen behandelt en geagendeerd die in de maatschappij leven, waar kiezers mee bezig zijn. Het Kenniscentrum ging op zoek naar ideeën, oplossingen en meningen uit de praktijk die konden bijdragen aan de inhoudelijke standpuntbepaling van de Partij van de Arbeid. 10

11 4.1.1 Bij de 15 oppositiedebatten die het Kenniscentrum de afgelopen periode heeft georganiseerd zijn tal van onderwerpen aan bod gekomen. Iedere maand werd er een debat over een actueel onderwerp of een sociaal-democratisch noodgeval georganiseerd. Het debat is nooit helemaal beëindigd. De actualiteit verandert, meningen veranderen. De onderwerpen van het OpPositiedebat zijn ook nu nog steeds actueel. Het Kenniscentrum wil de discussie over de verschillende onderwerpen een stapje verder brengen. We willen het debat graag verder voeren in de vorm van een inhoudelijk magazine. Nu dus geen debat op locatie maar eenmalig op schrift. De opzet is dezelfde; dezelfde onderwerpen en verschillende mensen uit de Nederlandse samenleving die met elkaar in debat gaan. Leden en niet-leden, experts en vertegenwoordigers van organisaties. Politiek relevant, toegankelijk, en een combinatie van ideeën en praktijk zijn kernwoorden van het magazine. Het magazine zal worden aangeboden worden aan de partij en aan de verkiezingsprogrammacommissie en is een mooie afsluiting van de afgelopen OpPositiedebatten. Begrotingspost 3,8 4.2 Toekomstdebatten (werktitel) In 2007 wil het Kenniscentrum zich echt richten op de toekomst. Het maandelijkse OpPositiedebat wordt vervangen door enkele grote Toekomst (= werktitel) debatten. Op een futuristische locatie zal de toekomst van bepaalde sectoren worden besproken. De nadruk zal komen te liggen op het zoeken van bondgenoten, het leggen van banden met maatschappelijke organisaties en het benaderen van specifieke doelgroepen. Begrotingspost Kenniscentrum projecten Naast deze zaken wil het Kenniscentrum ook nog aantal specifiek eigen onderwerpen behandelen. Hierbij zal de nadruk komen te liggen op onderwerpen die bij de landelijke verkiezingen van belang zijn. Betrokkenheid met de programma commissie, het PB en de fractie zijn dus van groot belang. Waar zitten de leemtes in ons programma, over welke onderwerpen is nadere gedachten bepaling nodig? Hoe kunnen we zo veel mogelijk mensen op basis van inhoud aan de partij binden? Begrotingspost Het organiseren van debatten met leden en deskundigen naar aanleiding van actuele gebeurtenissen ten behoeve van opinie- en meningsvorming Begrotingspost en Internationaal Begrotingspost 2 Een internationaal georiënteerde partij als de PvdA moet actief contacten onderhouden met zusterpartijen in het buitenland. Daarom maakt de PvdA deel uit van een groot Europees en internationaal netwerk. We willen immers onze kennis en ervaring delen met partijen over onze grenzen en actief deelnemen aan het internationale debat over de toekomst van de sociaal-democratie. Het internationaal secretariaat vertegenwoordigt de PvdA in die netwerken en zet zich daar actief voor in. Tevens initieert het internationaal secretariaat discussies en debatten in de partij over het buitenland beleid, deels gaat dit via de adviescommissies, deels via neveninstellingen als de Evert Vermeer Stichting, de Alfred Mozerstichting en het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD). Dit alles in goede samenwerking met het Kenniscentrum en de Regionale Steunpunten. Het betrekken van de PvdA leden en belangstellenden bij het internationale (partij)debat in Nederland vormt ook in 2007 een van de speerpunten van het internationaal secretariaat. 11

12 In 2007 zal het Internationaal Secretariaat zich actief bezig houden met het leveren van een directe of indirecte bijdrage aan de uitvoering van de voorstellen voor Partijvernieuwing. Daarbij gaat het zoals gesteld in de nota Gewoon Samen Doen om de versterking van de PvdA als volks-, ideeën- en ledenpartij, en er voor te zorgen dat bij elk van de onderwerpen die het komende jaar bediscussieerd worden, en voorzover van toepassing, de verhouding nationaal/internationaal aan de orde komt Armoedebestrijding, door economische ontwikkeling en een eerlijker verdeling van kennis, welvaart en macht is een belangrijk sociaal-democratisch thema. Hiervoor maakt de PvdA zich sterk in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Bijvoorbeeld door middel van haar Europese en internationale netwerken. Globalisering, vrede en veiligheid en de rol van de politiek spelen een belangrijke rol in de discussie over armoedebestrijding. Armoede is de dagelijkse realiteit voor velen. Zowel in ontwikkelingslanden, als in de westerse wereld. In 2007 staat dit thema centraal. Onder meer tijdens debatten en bijeenkomsten voor PvdA leden en belangstellenden. Hiervoor wordt samengewerkt met andere gremia binnen de partij en met de bij de partij aangesloten neveninstellingen China, of het nu gaat om de economie, of om de verhoudingen in de wereld, China wordt beschouwd als een land in opkomst. Hoe je het ook wendt of keert, China zal de komende jaren een steeds belangrijker rol in gaan nemen. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de politieke ontwikkelingen in dit land en welke plaats nemen mensenrechten in China in? In 2007 besteden we aandacht aan deze vragen. Onder meer tijdens informatiebijeenkomsten, debatten en lezingen Europa staat niet stil. Zeker niet op dit moment, nu het referendum over het Europees grondwettelijk verdrag in twee landen in een duidelijk Nee resulteerde. De PvdA is in 2005 een nieuw debat gestart over de toekomst van Europa. Waar willen we naartoe met Europa en welke waarden zijn daarbij voor ons van belang. Het partijbestuur zal zich inspannen om op tal van plekken in de partijorganisatie Europa blijvend te agenderen, o.a. via activiteiten van het Kenniscentrum en de ROSA-leergang. Het debat wordt niet alleen gevoerd binnen de PvdA, maar ook in de Partij van Europese Socialisten. De ontwikkelingen ten aanzien van Europa gaan verder. Daarom zal het debat over de toekomst van Europa ook in 2007 gevoerd blijven worden met leden, maar vooral ook met belangstellenden en kiezers Vrede in en democratisering van het Midden-Oosten vormen de sleutels naar meer stabiliteit in het Midden-Oosten. Welke rol kunnen internationale instituties, de Europese Unie, van Nederland en de PvdA hierbij spelen? In 2007 gaan we van start met een project over het Midden-Oosten, waarbij de dialoog richting vrede centraal staat. 12

13 5. De PvdA als democratische ledenpartij In een democratische ledenpartij worden de leden serieus genomen. Daarom wordt aan leden meer service geboden. Zij krijgen meer rechtstreekse invloed op wat er gebeurt en kunnen op allerlei manieren actief zijn in de partij. Participatie van leden in afdelingen, werkgroepen, netwerken, commissies, het Kenniscentrum, internetdiscussies of via spontane initiatieven wordt verwelkomd en bevorderd. Moderne communicatiemiddelen kunnen daarbij zeer behulpzaam zijn. De organisatie van de partij op lokaal en regionaal niveau blijft van groot belang voor de partij, want daar is het directe contact met de samenleving. De banden tussen lokale, provinciale, landelijke en Europese politici worden versterkt en de samenwerking op regionaal niveau wordt ondersteund. Vernieuwing is noodzakelijk, maar het belang van de constitutionele organisatie mag niet worden onderschat. In een democratische organisatie moeten structuur en spelregels voor iedereen duidelijk zijn en door iedereen worden geaccepteerd, totdat zij eventueel op democratische manier worden gewijzigd. Verwaarlozing van de structuur en de spelregels ondermijnen de invloed van leden en leiden gemakkelijk tot informele oligarchiesering en kliekvorming dat staat haaks op de open, democratische partij die de PvdA wil zijn. De constitutionele organisatie van afdelingen, gewesten, congres, partijbestuur etc. is en blijft de ruggengraat van de partijorganisatie, ook al kunnen de vormen van deze geledingen veranderen en worden zij steeds meer aangevuld met andere partijactiviteiten. Het kiesstelsel vereist ook dat de partij zich organiseert op lokaal, provinciaal en landelijk niveau; een mogelijke wijziging van het kiesstelsel zou dat alleen nog maar versterken. 5.1 Politiek Forum Dit forum wordt gevormd door afgevaardigden van de 25 grootste afdelingen en de 12 gewesten, leden van de categorale groepen en 30 thematische leden. In de maand januari 2006 vond de verkiezing plaats van deze 30 forumleden (telkens vijf leden voor zes specifieke gebieden), waarvoor ieder partijlid zich kan kandideren. Aan de verkiezing van deze 30 leden kunnen alle PvdA-leden deelnemen en vindt plaats met behulp van internet en stembiljetten. De leden van het Politiek Forum worden gekozen voor een periode van twee jaar. Voor 2007 staan tenminste drie forumbijeenkomsten gepland. Begrotingspost Congres In 2007 wordt een congres gehouden waar de conceptkandidatenlijst EK op de agenda staat. Indien de PvdA toetreedt tot de regering wordt een congres georganiseerd om dit te bekrachtigen. Begrotingspost Werkgroepen in de partij Het partijbestuur heeft een inventarisatie gehouden van werkgroepen in en om de PvdA. Mede op basis hiervan worden criteria opgesteld waaraan werkgroepen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor formele erkenning en eventuele ondersteuning De Landelijke werkgroep Milieu en Energie is een netwerk van circa 200 PvdA-leden, die veelal actief zijn als gemeenteraadslid of statenlid, werken als milieuambtenaar of bij een adviesbureau. De werkgroep organiseert discussiebijeenkomsten en jaarlijks wordt een excursie gehouden. De werkgroep onderhoudt een website. Begrotingspost De Werkgroep Patiënt Centraal (WPC) adviseert het partijbestuur en de kamerleden, geeft informatie aan partijleden en partijvertegenwoordigers in raden en staten en stimuleert de 13

14 discussie in en buiten de partij over volksgezondheidszorg. De circa 170 in de Zorg geïnteresseerde PvdA-leden ontvangen met regelmaat de nieuwsbrief. Begrotingspost De Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid is een door het partijbestuur ingestelde werkgroep, die gevraagd en ongevraagd advies aan het partijbestuur en aan de Tweede-Kamerfractie. Voor 2007 staan diverse activiteiten op het programma, onder andere de jaarlijkse studiedag en de deelname aan de 50-Plusbeurs in september 2007 te Utrecht. De LAO geeft een periodiek uit, getiteld RESPONS, dat naar circa 700 PvdA-leden met interesse voor ouderenthema s wordt gezonden. Het bestuur van de LAO vergadert bij voorkeur in het gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag en overweegt de frequentie van het aantal bestuursvergaderingen te verhogen. Begrotingspost Er zijn nog enkele andere thematische netwerken actief die het partijbestuur kunnen adviseren of activiteiten organiseren, zoals het Juristennetwerk, de adviesgroep Verpleegkundigen en Verzorgenden en het Homonetwerk. Begrotingspost Lidmaatschap en belangstellenden Begin 2005 is gestart met de PvdA-belangstellendencampagne. Uit de ervaringen tot nu toe blijkt het een goed instrument te zijn om leden te werven: ruim een kwart van de belangstellenden maakt de overstap naar het lidmaatschap. De huidige aanpak van gerichte acties voor het werven van belangstellenden wordt derhalve voortgezet. Wel gaan we in 2007 aan de slag met een nieuwe pro-actieve wijze van ledenwerving. PvdA-politici proberen in de media waar mogelijk te benadrukken hoe belangrijk leden en belangstellenden voor de partij zijn Gekoppeld aan media-aandacht voor de partij wervingscampagnes via betaalde media, intensief, maar kortdurend. Uitgangspunt hierbij is dat betaalde media sober worden ingezet. Begrotingspost In 2007 willen we op een proactieve wijze leden werven volgens een nieuw concept. Begrotingspost Ledenrechten De leden staan in een democratische organisatie centraal. Meer dan voorheen worden zij rechtstreeks bij meningsvorming en besluitvorming in de partij betrokken. Ledenraadplegingen met debatten over de keuzemogelijkheden, mits goed vormgegeven, zijn daarvoor een belangrijk instrument. Bovendien krijgen op die manier aangewezen kandidaat-vertegenwoordigers een duidelijk mandaat van de leden Het partijbestuur heeft de ambitie om ledenraadplegingen over inhoudelijke onderwerpen te houden. Het zal hiervoor een goede methode ontwikkelen. Ook hier geldt dat partijleden de mogelijkheid moet worden geboden om zich eerst goed in een bepaald thema te verdiepen (door allerlei open partijbijeenkomsten, het ledenblad en de website), alvorens tot de feitelijke stemming wordt overgegaan. De uitkomst van de ledenraadpleging is een zwaarwegend advies aan het partijbestuur en/of de Eerste en Tweede-Kamerfractie en/of Eurodelegatie. begrotingspost Ledenservice Nieuwe leden moeten zich meteen thuis voelen in onze partij. De afdelingen moeten zo spoedig mogelijk persoonlijk contact zoeken met die nieuwe leden. De landelijke partijorganisatie nodigt hen uit voor landelijke en regionale bijeenkomsten. Zowel de afdelingen als het partijbureau moeten nieuwe leden snel 14

15 en goed informeren over de mogelijkheden om actief te worden in de partij. Het werven en behouden van leden is van groot belang In 2007 zullen zeven nummers van het ledenblad ROOD verschijnen. Vier in het voorjaar en drie na de zomer, waaronder weer een RODE krant na Prinsjesdag in september. Onderzocht wordt of het mogelijk is om in de ROOD een lokale/regionale katern in te voegen. Begrotingspost Maandelijks (uitgezonderd juli en augustus) ontvangen alle leden met de Infobrief van het partijbestuur met relevante en interessante ledeninformatie. Begrotingspost De landelijke website en de lokale websites van de PvdA hebben in 2005 een nieuw gezicht gekregen en zijn ook inhoudelijk verbeterd. Het blijft echter nodig in de websites te investeren om ervoor te zorgen dat ze up-to-date blijven. Begrotingspost Het organiseren van bijeenkomsten en het verstrekken van actuele informatie aan leden over urgente politieke kwesties. Begrotingspost In 2007 wordt samen met de Tweede-Kamerfractie een nieuwe ledendag gehouden in het gebouw van de Tweede Kamer. Begrotingspost Leden die 25-40, 50 en 60 jaar lid zijn worden in het zonnetje gezet. Deze leden ontvangen een attentie voor hun trouwe lidmaatschap. Begrotingspost Voor nieuwe leden is een kennismakingsaanbod ontwikkeld. Leden kunnen zich oriënteren op de mogelijkheden die de partij biedt. In samenwerking met de regionale steunpunten en de regionale Kamerleden wordt dit aangeboden. Begrotingspost b Nadruk op het betrekken van leden bij discussie en besluitvorming in de partij en op het beter faciliteren van zelforganisatie en contact tussen leden onderling. Begrotingspost Ontwikkelen van een programma voor systematisch onderzoek naar behoeften en ambities van leden. Daarbij wordt de komende periode expliciet onderzocht op welke wijze leden betrokken kunnen worden bij de komende campagnes. Hiervoor is een enquêtemogelijkheid op de website ontwikkeld. De uitkomsten in samenwerking met het campagneteam, de afdeling Opleiding &Partijorganisatie (O&P), neveninstellingen en de Tweede-Kamerfractie vertalen naar activiteiten. Begrotingspos Ontwikkelen en implementeren van vrijwilligersmanagement om het benutten van kennis en kwaliteiten van leden te verbeteren. Dit is ook een instrument om het ledenbehoud vorm en inhoud te geven. Begrotingspost 4.1.9c Nieuwe leden krijgen bij aanvang van hun lidmaatschap een enquête met het verzoek hun opleiding, interesse en deskundigheid aan te geven. Leden kunnen via Mijn PvdA op hun eigen ledengegevens bijhouden, adres wijzigen of hun interesses aanpassen. Leden kunnen op deze manier ook aangeven of zij geïnteresseerd zijn in functies in de partij. Begrotingspost

16 5.7 Opleiding Opleiding is een belangrijk instrument om leden voor te bereiden op een politieke carrière. Het partijbestuur wil de deelname en de kwaliteit van het opleidingsaanbod een impuls geven. De deelname aan opleidingen wordt meer voorwaardelijk gesteld voor het vervullen van politieke functies. Dit betekent dat kandidaten voor de gemeenteraad, fractievoorzitters of wethouders zich moeten scholen om zo n positie te kunnen bekleden. Daarbij horen ook instrumenten zoals coaching en intervisie. Het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) is eerste verantwoordelijke voor de scholing en training van hun contribuanten Voor leden die actief willen worden in de PvdA is er de ROSA-leergang. Inmiddels hebben veel afdelingsbestuurders en gemeenteraadsleden via deze leergang hun weg in de partij gevonden. In 2007 worden twee leergangen georganiseerd. Begrotingspost Alle nieuwe voorzitters, secretarissen en penningmeesters worden standaard uitgenodigd voor trainingen. Deze worden 2x per jaar gehouden. We willen toe naar het principe: opleiding verplicht. Begrotingspost 4.1.9a In de regionale steunpunten worden in het voorjaar en het najaar 2007 regionale trainingsdagen georganiseerd. Het handboek en werkboek 'Nieuw Elan', waarin beschreven wordt hoe de ideale afdeling en fractie moet functioneren, biedt een goede basis voor het ontwikkelen van trainingen en workshops. De medewerkers regionale steunpunten bouwen samen met de regio een programma op maat. De afdeling Opleiding en Partijorganisatie heeft hiervoor een uitgebreid programma met trainingen en workshops. Begrotingspost 4.1.9a Voor met name vrouwelijke en allochtone bestuurders en volksvertegenwoordigers wordt intervisie aangeboden. Begrotingspost Regionale Steunpunten (RSP) Onder het motto gewoon samen doen hebben afdelingen en gewesten, lokale en provinciale fracties, Kamerleden en leden van het Europees Parlement een stevige basis gelegd voor de Regionale Steunpunten. In de meeste regio s functioneert inmiddels een steunpunt, waarbij moet worden opgemerkt dat de ontwikkelingsstadia verschillend zijn. Het concrete werk gebeurt evenwel in de regio: niet topdown, maar volgens het model bottom up/top support. De Regionale Steunpunten zijn maatwerk en zeer pluriform In 2006 (tot oktober) zijn in de volgende Regionale Steunpunten een convenanten afgesloten : stadsregio Rotterdam, Parkstad Limburg (Heerlen), de Kempen, Groningen stad en ommelanden,, Friesland (Leeuwarden), Limburg Noord/Midden (Venlo en Roermond), stadsregio Amsterdam, Overijssel Noord/West (Zwolle), Drenthe (Assen), Utrecht + regio (Utrecht en Amersfoort), de Bollenstreek (Leiden), Twente (Enschede), Flevoland (Almere), Westelijke Mijnstreek /Heuvelland (Maastricht), Utrechtse Heuvelrug (Amersfoort), Groene Hart (Gouda), Achterhoek (Doetinchem), knooppunt Arnhem-Nijmegen, Haaglanden/Westland (Den Haag en Delft), Rivierenland (Tiel) en Flevoland (Almere ). De afspraken worden in 2006 geëvalueerd en indien zonodig aangescherpt. Daarbij zal het opzetten van vrijwilligersmanagement en HRM een belangrijk aandachtspunt zijn. Begrotingspost In Veluwe (Apeldoorn), Brabant-West (Breda), Zeeland, Rijnmond Noord (Schiedam), Brabant Midden (Tilburg), Brabant Oost (Eindhoven), Waterland (Zaanstad), t Gooi (Hilversum), Rijnmond Zuid (Spijkenisse), Kop van Noord Holland (Alkmaar) Kennemerland (Haarlem) en Drechtsteden (Dordrecht) zijn nog geen convenanten afgesloten. De ambitie is om dit in 2007 te realiseren. Opgemerkt moet worden dat in sommige regio s al wel een verre gaande vorm van samenwerking is (ook financieel). Begrotingspost

17 5.8.3 Daarnaast zijn de medewerkers RSP het loket van het partijbureau zijn voor allerlei vragen van afdelingen en gewesten en vervullen de medewerkers van de RSP een rol bij het implementeren van nieuwe processen zoals het boekhouden on-line en de ledenraadplegingen. Begrotingspost In 2007 zal het lokale vrijwilligersbeleid en lokaal HRM-beleid een belangrijk aandachtspunt zijn. Hiervoor wordt na de gemeenteraadsverkiezingen een landelijke conferentie georganiseerd en in het najaar regionale trainingsdagen om het beleid verder te implementeren. Begrotingspost c De vrijwilligers (inclusief belangstellenden) die actief betrokken zijn bij MRoS-acties worden in per RSP in een databestand opgenomen zodat zij snel kunnen worden gemobiliseerd om mee te doen aan partijactiviteiten. Begrotingspost Inventariseren van afdelingen die onvoldoende slagkracht hebben en hen aanmoedigen om samenwerkingsverbanden met buurafdelingen aan te gaan. Begrotingspost In 2006 is een sterkte- en zwakteanalyse gemaakt van de vijftig electoraal belangrijkste steden. Dit wordt in 2007 gecontinueerd en gericht acties ondernomen om deze afdelingen te versterken. Vooral het mobiliseren van vrijwilligers zal daarbij aandacht krijgen. Begrotingspost Afdelingen en gewesten In de afdelingen en gewesten is veel werk verzet in de campagnes van In 2007 staan de statenverkiezingen op de rol. Bij de organisatie van activiteiten meer aandacht besteden aan niet-leden, intern gerichte cultuur doorbreken door ook afdelingen hiertoe aan te sporen In 2004 is het project T (van transparantie) van start gegaan om het nieuwe afdrachtensysteem verder uit te werken. Een van de belangrijkste redenen voor deze verandering is het vergroten van de transparantie van geldstromen binnen de partij, een verzoek van zowel de overheid (als subsidiegever) als de accountant (als controleur). In 2005 is het boekhouden online op MIJN PvdA van start gegaan. Dit systeem het online administratie systeem (Oas) maakt deel uit van het project T(ransparantie). De financiële handelingen die in het Oas kunnen worden verricht, zijn: het indienen van het werkplan en de begroting, het bijhouden van de boekhouding, het maken van de jaarrekening met de daarbijbehorende toelichting. Wanneer er gemeenteraadsverkiezingen of herindelingverkiezingen plaats vinden, dan wordt via dit systeem de uitkering uit het spaarfonds gemeenteraadsverkiezingen ingediend. In 2006 is voor de eerste keer via het Oas de jaarrekening met toelichting worden ingediend. Omdat het voeren van de boekhouding voor alle partijgeledingen uniform is, kunnen verschillende rapportages gemaakt worden. Zo ontstaat er een beeld, waarin zichtbaar wordt, waaraan het geld in het land aan wordt besteed. Ook ontstaat er inzicht welke andere inkomstenbronnen er in het land zijn.in 2006 is voor het eerst de jaarrekening van afdelingen en gewesten online via MIJN PvdA ingediend. Te veel afdelingen en gewesten overleggen (nog) niet hun jaarrekening. We moeten hiermee naast de techniek ook een cultuurslag maken. De penningmeesters worden hiervoor getraind. In 2007 wordt het verkrijgen van de afdracht 2008 ook gekoppeld aan het indienen van de jaarrekening Begrotingspost a Naast de afdelingen, gewesten en stadsregio s, kent de Partij van de Arbeid ook een aantal stichtingen op lokaal niveau. In 2005/2006 wordt een start gemaakt om deze stichtingen in kaart te brengen. Omdat het hier om eigen rechtspersonen gaat is op dit punt juridisch advies ingewonnen. Duidelijk moet worden waar de verantwoordelijkheden en risico s liggen. Waarbij het partijbestuur 17

18 zich ervan bewust is dat het ook een morele verantwoordelijkheid heeft. Het ligt in de bedoeling hier in 2007 meer duidelijkheid over te krijgen. Begrotingspost Ontwikkelen van beleid inzake het gebruik van de naam PvdA door stichtingen van fracties. Begrotingspost Verder stimuleren gebruik standaard PvdA-sites voor afdelingen en ook door volksvertegenwoordigers en bestuurders. Begrotingspost Onderzocht wordt op welke wijze de gegevens uit het WIN-onderzoek in de 50 Campagne-steden beter benut kan worden en direct toegankelijk kan worden gemaakt voor de lokale afdelingen en de medewerkers RSP. Begrotingspost PM Onderzoek naar gebruik door afdelingen en gewesten van het nieuwe ledenadministratiesysteem. Mede op basis van de uitkomsten van deze processen verder optimaliseren en waar nodig uitbouwen. Begrotingspost Door middel van CANVAS-trainingen stimuleren dat afdelingen en gewesten in het nieuwe ledenadministratiesysteem belangstellenden gaan registeren. Begrotingspost In januari 2007 ontvangen de voorzitters en secretarissen van de afdelingen en gewesten de Winterbrief met relevante bestuursinformatie, in juli 2007 ontvangen zij de Zomerbrief. Begrotingspost d Afdelingen worden gestimuleerd om meer activiteiten voor leden te organiseren o.a. door het opzetten van advies- en werkgroepen Adviesraad Verenigingszaken (AV) Het partijbestuur acht de advisering van afdelingen en gewesten voor de besluitvorming over verenigingszaken essentieel voor een goed functioneren van de partijorganisatie. Op het congres van maart 2001 werd daarom de Adviesraad Verenigingszaken ingesteld. In dit adviesorgaan van het partijbestuur zit een vertegenwoordiger vanuit ieder bestuur van de afdelingen met 500 en meer leden (Amsterdam, Amsterdam Centrum, Amsterdam Oud-Zuid, Amsterdam Oost-Watergraafsmeer, Rotterdam, Utrecht, Den Haag Groningen, Almere, Amersfoort, Arnhem, Nijmegen, Delft, Deventer, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Zwolle en Zaanstad) en vertegenwoordigers van de 12 gewestbesturen De AV zal in 2007 ongeveer zes keer bijeenkomen. In het kader van de voorbereidingen van de campagnes en de organisatieontwikkeling van de partij zal in het voorjaar van 2007 een werkconferentie worden gehouden over de verhouding centraal-decentraal samen met het pb. Begrotingspost

19 6. De PvdA als partij van bekwame volksvertegenwoordigers en bestuurders Scouting en opleiding van politieke talenten is een van de belangrijkste kerntaken van een politieke partij. Het opzetten van een HRM beleid was in 2005 een van de speerpunten van het partijbestuur. Er is een HRMdatabestand opgezet, de Talentencommissie is opgestart, er is een competentieprofiel voor Tweede Kamerleden geformuleerd en de Talentenacademie voor high-potentials is van start gegaan. Ook heeft het partijbestuur een integriteitcode voor PvdA-vertegenwoordigers opgesteld. De ambitie voor 2007 is om het HRM-beleid te continueren en dit ook in de afdelingen en gewesten vorm en inhoud te geven. HRM In 2005 is de HRM-databestand voor politieke talenten opgezet. De cv s van leden die hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in een landelijke/internationale functie zijn hierin opgenomen. In 2006 is dit bestand uitgebreid met de cv s van hen die belangstelling hebben voor het lokaal bestuur (burgemeesters en wethouders). Hiervoor wordt in samenwerking met het kamerlid verantwoordelijk voor burgemeestersbenoemingen en het CLB competentieprofielen opgesteld en worden (ex-)clb-contribuanten gevraagd te reflecteren. De voorzitter van de partij, de fractievoorzitter van de Tweede Kamer en de HRM-functionaris kunnen het bestand raadplegen. begrotingspost Om talenten op te sporen voor landelijke en internationale functies is een Talentencommissie (TC)ingesteld bestaande uit Ahmed Aboutaleb, Hans Alders, Gerrie van Delft, Veronica Dirksen, Hugo Fernandes Mendes,Cox Habbema, Otto van der Harst, Michiel van Hulten, Haci Karacaer, Lein Labruyere, Ralph Pans, Ronald Plasterk, Martin van Rijn, Willemien Ruygrok, Coen Teulings, Tonny van der Vondervoort en Marjet van Zuijlen). In deze commissie zit q.q. de portefeuillehouder Scouting en Werving. De TC zoekt actief naar politiek talent en kunnen op verzoek van de HRM-functionaris gesprekken voeren. De HRM-functionaris neemt de resultaten van deze gesprekken op in de HRMdatabestand. Op deze wijze wordt het bestand aangevuld. Op verzoek kan de Talentencommissie de fractievoorzitter van de Tweede Kamer en de partijvoorzitter adviseren. De Talentencommissie ondersteunt de werkzaamheden van de HRM-functionaris en heeft nadrukkelijk de opdracht politieke talenten op te sporen in de periode voorafgaande aan de kandidaatstelling. begrotingspost Met het opzetten van een landelijke vacaturebank op wordt vraag en aanbod in de PvdA bij elkaar gebracht. De leden die in hun profiel hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een functie (Openbaar bestuur, PvdA-bestuur en/of vrijwilligers) ontvangen vervolgens een waarin de functie wordt aangeboden. Geïnteresseerden in de desbetreffende functie kunnen vervolgens solliciteren bij respectievelijk de betreffende secretaris of de HRM-functionaris. begrotingspost Het ontwikkelen en het implementeren van een HRM-cyclus in alle lagen van de partij. Vooral op lokaal niveau is dat noodzakelijk en zal dat extra aandacht moeten krijgen. Het partijbestuur wil hiervoor meer dwingende regels opstellen o.a. door het ontwikkelen van beleid en procedures voor het functioneren en beoordelen van zittende mensen. In het hand- en werkboek Nieuw Elan is hiervoor een eerste aanzet gegeven. Na de gemeenteraadsverkiezingen is een grote groep raadsleden en wethouders aangetreden en is het van belang hierover goede afspraken te maken zodat het meer bespreekbaar maken van het functioneren van raadsleden en wethouders gangbaar wordt. begrotingspost

20 6.1.5 Voor leden met meer ambitie is de PvdA-Talentenacademie ontwikkeld, een leergang op het snijvlak van HRM en opleiding. Belangrijk onderdeel van dit leertraject is het selectieproces: hebben kandidaten voldoende talenten en competenties voor topfuncties in de PvdA. Veel aandacht wordt besteed aan de sociaal-democratische politieke inhoud en het politiek handwerk. In 2005 is gestart met een plotproject. Mede op basis van de ervaringen wordt het assessment en het programma aangepast. Allochtone talenten, vrouwen en talenten uit de regio worden expliciet uitgenodigd om mee te doen. begrotingspost Alle nieuw geïnstalleerde PvdA-raadsleden en -wethouders moeten voor hun aantreden de integriteitcode onderschrijven. In 2007 zullen ook integriteittrainingen worden aangeboden. Voor de kandidaat Statenleden, Eerste en Tweede Kamerleden wordt ook een aanbod ontwikkeld. begrotingspost

21 7. Interne communicatie Communicatie is een voorwaarde om de werkprocessen in de partij goed te laten verlopen. De afgelopen jaren is hierin veel geïnvesteerd. Voor 2007 zijn er ook weer een aantal actiepunten Voor alle medewerkers van het partijbureau wordt in 2007 een postregistratie- en documentbeheersysteem geïmplementeerd. Belangrijke argumenten om dit te doen zijn: een systematische en centrale archivering zonder redundantie (denk hierbij aan en projecten), betere beveiliging van informatie (beheersbaar rechtenbeheer), workflow voor vaste procedures, sterk verbeterde toegankelijkheid van informatie en verbeterde aansluiting op de wensen van het Instituut voor Internationale Sociale Geschiedenis (IISG) Er heeft in 2005 een pakketselectie en aanbesteding procedure plaatsgevonden en er is een leverancier gekozen. In het najaar van 2006 is een start gemaakt met de implementatie en in 2007 wordt de eerste fase van het project afgerond. Voor deze implementatie is een upgrade van de bestaande office software nodig, die overigens ook moet worden aangeschaft om andere software te verbeteren.daarnaast worden op de afdeling Automatisering uren vrijgemaakt voor het applicatiebeheer van dit systeem, op het Bestuurssecretariaat wordt het project inhoudelijk begeleidt. Hiertegenover staat op termijn een besparing in de benodigde tijd voor het beheer van bestaande systemen die hierdoor overbodig worden Begrotingspost

22 8. Personeel en Organisatie Om de realisatie van het werkplan mogelijk te maken is op het partijbureau een brede organisatie beschikbaar.deels is deze organisatie voorwaardenscheppend voor de activiteiten op landelijk en lokaal niveau. Denk hierbij aan de financiële administratie, het bestuurssecretariaat, systeembeheer en de ledenadministratie. Andere delen van de organisatie houden zich uitsluitend met activiteiten bezig, zoals het,de medewerkers doelgroepen en de webredactie. Andere delen van de organisatie zijn op beide terreinen actief. 8.1 Personeel De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de verdere professionalisering van het personeelsbeleid, o.a. door het ontwikkelen van een functiewaarderingssysteem. Dit is in 2006 afgerond. Daarnaast staan er nog een aantal andere ontwikkelingen op de rol: Begrotingspost In verband met de gewenste uitbreiding van het bedrijfshulpverlening team (BHV-team) is volledige scholing voor ten minste twee personen begroot. Daarnaast dienen de huidige BHV-leden een opfriscursus te krijgen. Ook voor de defibrillator moeten opfriscursussen worden gegeven. Ten minste twee leden van het BHV-team dienen extra scholing te ontvangen op het gebied van de organisatie van bedrijfshulpverlening Dienstverlening ARBO In verband met de wettelijke verplichting een preventiemedewerker aan de organisatie te binden, dient extra expertise te worden ingehuurd. Daarnaast is extra begroot een training voor leidinggevenden voor het voeren van verzuimgesprekken Ondernemingsraad In verband met groot aantal wijzigingen in de CAO is het nodig de OR iets meer speelruimte te geven betaald advies in te winnen Juridisch advies personeel Veel CAO-artikelen zijn gebaseerd op wetgeving die momenteel sterk aan verandering onderhevig is. Om te komen tot overeenstemming met OR voor onderbouwde wijzigingen en juridische steekhoudende regelingen is deskundige begeleiding nodig. Ook dient de pensioenregeling getoetst te worden. Deze gelegenheid wordt aangegrepen om de regeling in zijn geheel door te lichten (toetsen verhouding kosten t.o.v. verzekering). 8.2 Organisatie In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de organisatie, waarbij benoemd wordt welke activiteiten worden uitgevoerd en hoeveel mensen daarbij actief zijn Partijbestuur, Directie en bestuurssecretariaat. Het bestuurssecretariaat is een zelfsturende afdeling, waar diverse disciplines samenkomen, te weten: ondersteuning van de algemeen directeur, ondersteuning van de partijvoorzitter, ondersteuning van het partijbestuur, algemene secretariaatwerkzaamheden De werkzaamheden van het bestuurssecretariaat zullen in het komende jaar worden uitgebreid met het beheer en de complete opslag van het nieuwe postregistratie- en documentatiesysteemhet bestuurssecretar Totaal 7,5 Begrotingspost 1 en

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING De Jan Schaper-leergang 2 Jan Schaper, in 1897 in Groningen gekozen als het eerste SDAP-raadslid in Nederland. Een van de 12 oprichters (de 12 apostelen) van de SDAP. Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum Jaarplan 2018 Namens het afdelingsbestuur Secretaris Amsterdam Centrum 1 1. Inleiding 2. Vereniging en leden 3. Communicatie 2 1. Inleiding Samenstelling bestuur en fractie 2017 In de fractie en het bestuur

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek 2016-754 Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 26 oktober 2016 - Provinciale Staten op

Nadere informatie

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu!

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! Met de groei naar ruim 25.000 leden in de afgelopen jaren is een basis gelegd voor een bloeiende en financieel gezonde vereniging. Met 12 Tweede

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18468 13 april 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 april 2016, 2016-0000091001,

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Aanbeveling 1: Er moet nu worden doorgepakt met het hervormen van de partijorganisatie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2017 Concept augustus 2014 Vastgesteld PM AAV oktober 2014 (ter informatie) Opstellers: Martijn Groenestein Stefan van Hoef Sjef de Wit Sjoerd Manschot Marieke van Beurden José Bielderman

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017 Inhoud Inleiding... 2 1. Verkiezingscampagnes... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving... 4 5. Werving

Nadere informatie

Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek

Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek Plan van aanpak samengaan van PvdA-afdelingen Sittard-Geleen en Stein-Beek Datum: 2 juni 2017 Door: Paul Kubben en Marijke Clerx Status: Definitief

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Bestuur Gewest Noord- Holland

Jaarplan 2017 Bestuur Gewest Noord- Holland 1 Jaarplan 2017 Bestuur Gewest Noord- Holland Vastgesteld in bestuursvergadering van 17 december 2016 Inleiding Op 24 augustus 2016 heeft het partijbestuur een Heidag georganiseerd om een aanzet te maken

Nadere informatie

Werkplan Bestuur GroenLinks Den Bosch 2015, aanvulling

Werkplan Bestuur GroenLinks Den Bosch 2015, aanvulling Werkplan Bestuur GroenLinks Den Bosch 2015, aanvulling 1. Inleiding Het werkplan dat in de ALV van 27 november 2014 is goedgekeurd beschrijft de algemene werkwijze, de taakverdeling van het bestuur en

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA Bovenste rij (v.l.n.r.): Edou Hamstra (bestuurslid leden), Simon Putman (bestuurslid politiek & scholing) Twan Wilmes (penningmeester &

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Beste partijgenoten,

Jaarverslag 2013. Beste partijgenoten, Jaarverslag 2013 Beste partijgenoten, Zo kort na het verstrijken van een jaar is het moeilijk om aan te geven wat de gebeurtenissen en ontwikkelingen in dat jaar voor de langere termijn betekenen. Dat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur!

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Solliciteer nu voor het landelijk bestuur van DWARS! Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Als bestuurslid

Nadere informatie

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort Preambule Dit reglement is gemaakt voor de D66-leden van de afdeling Amersfoort. D66 is een ledenpartij. Op alle niveaus binnen de partij landelijk, regionaal en afdeling bepalen de leden met elkaar wat

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Verantwoording Partijbestuur Gespreksronde provincies oktobernovember

Verantwoording Partijbestuur Gespreksronde provincies oktobernovember Verantwoording Partijbestuur 2014 Gespreksronde provincies oktobernovember 2014 Werkplan 2013-2014 1. Borgen aanbevelingen van Dijk en uitvoering congresuitspraken van 3 maart 2013. 2. Optimale voorbereiding

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

REGIOBESTUUR VACATURES MEI 2017

REGIOBESTUUR VACATURES MEI 2017 Regiobestuur Zuid-Holland Van het versterken van de bestuurskracht van ruim 50 lokale afdelingen, organiseren van opleidingen en regiocongressen, tot inhoudelijke ontwikkeling en versterken van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Werkplan 2016. sowieso persoonlijke gesprekken onvermeld.

Werkplan 2016. sowieso persoonlijke gesprekken onvermeld. Werkplan 2016 Leeswijzer In maart 2015 hebben de leden van PvdA Amsterdam de ambities ondersteund zoals omschreven in het werkplan 2015. In de ledenvergadering van 12 november 2015 wordt het werkplan 2016

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

De Staten na de verkiezingen van 2015

De Staten na de verkiezingen van 2015 Ing. 12 oktober 2015 PS2015-629 2015-013520 PS 16 dec De Staten na de verkiezingen van 2015 Stichting Decentraalbestuur.nl 12 oktober 2015 Colofon Onderzoeker Dr. P. Castenmiller (Stichting DecentraalBestuur.nl)

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

Werkplan 2015. Gewest Utrecht. Datum 12 januari 2015 Status 2 e Concept t.b.v. gewestvergadering

Werkplan 2015. Gewest Utrecht. Datum 12 januari 2015 Status 2 e Concept t.b.v. gewestvergadering Werkplan 2015 Gewest Utrecht Datum 12 januari 2015 Status 2 e Concept t.b.v. gewestvergadering 1. Inleiding Een mooie waanzinnige wereld, zo typeert zanger / tekstschrijver Stef Bos onze huidige samenleving.

Nadere informatie

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen:

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Instellingsbesluit Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Burgemeester en wethouders besluiten: in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Waar in

Nadere informatie

Ontmoeten & Verbinden

Ontmoeten & Verbinden Ontmoeten & Verbinden Verenigingsplan PvdA Den Haag 2016-2018 Een naïef cliché als eenheid in verscheidenheid Het is wellicht een klein begin Voortbewegend naar een toekomst, soms tegen beter weten in

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA Van links naar rechts: Martijn Otten (bestuurslid politiek & communicatie), Laura Jak (vicevoorzitter/secretaris), Lieke Kuiper (bestuurslid

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Organisatiestructuur AOb Organisatiestructuur 1. Inleiding Iedereen die bij de AOb actief is, in de werkorganisatie en in de vereniging, realiseert zich dat de AOb bestaat vanwege de leden. We zijn een

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

WERKPLAN BESTUUR PVDA LEIDEN 2014-2016

WERKPLAN BESTUUR PVDA LEIDEN 2014-2016 WERKPLAN BESTUUR PVDA LEIDEN 2014-2016 Samenvatting Dit document bevat een overzicht van alle voorgenomen activiteiten van het bestuur van PvdA Leiden op het gebied van communicatie, permanente campagne

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden,

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden, Concept PROFIEL Geachte bestuursleden, Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen het Hoofdbestuur van 50PLUS zijn de afdelingsvoorzitters van mening dat de profielschets van kandidaat bestuursleden

Nadere informatie

Met optimisme verbinden

Met optimisme verbinden Met optimisme verbinden Oproep aan de PvdA Limburg Jacques Costongs Thijs Deckers Seddik Ghoule Reggy de Groot Erik Manders Lia Roefs Esther van Wamelen Aangenomen op 25 april 2015 door de Gewestelijke

Nadere informatie

Werkplan Gewest Utrecht. Datum 9 december 2014 Status Concept t.b.v. gewestvergadering

Werkplan Gewest Utrecht. Datum 9 december 2014 Status Concept t.b.v. gewestvergadering Werkplan 2015 Gewest Utrecht Datum 9 december 2014 Status Concept t.b.v. gewestvergadering 1. Inleiding Een mooie waanzinnige wereld, zo typeert zanger / tekstschrijver Stef Bos onze huidige samenleving.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Jaarplan Bestuurdersvereniging 2012

Jaarplan Bestuurdersvereniging 2012 Samen sterk Werken aan regionalisering, profilering en synergie Jaarplan Bestuurdersvereniging 2012 Bestuurdersvereniging ChristenUnie Postbus 439 3800 AK Amersfoort 033-422 69 69 bestuurdersvereniging@christenunie.nl

Nadere informatie

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld:

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld: Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau inzake de vaststelling van de uitslag van het raadplegend referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Het centraal

Nadere informatie

Mystery call en -traject

Mystery call en  -traject Mystery call en e-mail-traject Gemeenteraadsverkiezingen; Mystery guest-onderzoek onder 24 Nederlandse gemeenten SAMENVATTING 24 februari 2010 0 Inhoudsopgave 1. Projectomschrijving 1 1.1 Inleiding 1 1.2

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

Activiteitenplan GroenLinks Gelderland 2016

Activiteitenplan GroenLinks Gelderland 2016 plan GroenLinks Gelderland 2016 Dit is het activiteitenplan van GroenLinks Gelderland voor 2016. Houdt bouwt voort op de manier waarop we deze in 2015 vorm hebben gegeven. We denken namelijk nog hetzelfde

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties Kracht Lokaal Versterking van vrijwilligersorganisaties Versterking van vrijwilligersorganisaties Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

EEN LEDENVERENIGING MET PIT! Negen uitgewerkte verbeteringen om de organisatie van de PvdA te versterken en de leden een betere positie te geven

EEN LEDENVERENIGING MET PIT! Negen uitgewerkte verbeteringen om de organisatie van de PvdA te versterken en de leden een betere positie te geven EEN LEDENVERENIGING MET PIT! Negen uitgewerkte verbeteringen om de organisatie van de PvdA te versterken en de leden een betere positie te geven De PvdA heeft het niet gemakkelijk. Het kost onze vertegenwoordigers

Nadere informatie

Werkplan bestuur 2012

Werkplan bestuur 2012 Afdeling Zeist. Werkplan bestuur 2012 Inleiding Dit werkplan is de onderbouwing voor de werkzaamheden en activiteiten van het bestuur in 2012. Afgelopen jaar zijn de provinciale verkiezingen geweest. De

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden 2017 wordt voor de PvdA een heel belangrijk jaar. Allereerst hebben we op 15 maart 2017 de Tweede Kamer verkiezingen, waarbij duidelijk zal worden in hoeverre

Nadere informatie

Jaarverslag van het bestuur over 2008

Jaarverslag van het bestuur over 2008 Jaarverslag van het bestuur over 2008 Tilburg, februari 2009 Het Bestuur van GroenLinks Tilburg Nieuwlandstraat 39 5038 SM Tilburg www.groenlinkstilburg.nl e-mail: info@groenlinkstilburg.nl Bestuur GroenLinks

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN

SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN De komende weken ga ik op campagne door het land. Ik vraag jullie om meer dan het vertrouwen in mij. Ik vraag jullie om samen met

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5

INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5 JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK PAGINA 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5 5. JAARVERGADERING EN LEDENVERGADERINGEN 5 Hoeven,

Nadere informatie

DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN

DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN DÉ LANDELIJKE BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN Alkmaar, 10 december 2015 Geacht bestuur en fractie, De lokale partijen hebben in onze democratische rechtstaat een zeer belangrijke functie.

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Als PvdA vinden wij het belangrijk om samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Op lokaal niveau zorgen we op die manier

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Rode Draden 2.0 Werkplan Gewest Utrecht 2014 1

Rode Draden 2.0 Werkplan Gewest Utrecht 2014 1 Rode Draden 2.0 Werkplan Gewest Utrecht 2014 1 Inleiding Na een relatief rustig jaar zonder verkiezingen, staan we nu in de startblokken voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 en de Europese verkiezingen

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie 1 TOP Finance 25 juni 2015 Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie kwartiermakers T.b.v. Finance medewerkers 2 1 Functies 1.0 Om welke functies gaat het? Het gaat om de volgende functies: Manager

Nadere informatie

Draaiboek met betrekking tot de Provinciale Staten verkiezingen en de verkiezingen van het algemene bestuur van het waterschap Scheldestromen in 2019

Draaiboek met betrekking tot de Provinciale Staten verkiezingen en de verkiezingen van het algemene bestuur van het waterschap Scheldestromen in 2019 Draaiboek met betrekking tot de Provinciale Staten verkiezingen en de verkiezingen van het algemene bestuur van het waterschap Scheldestromen in 2019 PvdA Zeeland Gewestelijke ledenvergadering 2 december

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

Vrouwen in het burgemeestersambt

Vrouwen in het burgemeestersambt De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2500 AA DEN HAAG 1 van 7 Onderwerp Vrouwen in het burgemeestersambt 1. Inleiding In het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 1 van

Nadere informatie

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering Afdeling Zeist. Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering 1-12-2014 Inhoud Inleiding.. 1 1. Doel van het werkplan... 1 2. Verkiezingen... 1 3. Stand van zaken... 2 4. Waar willen we

Nadere informatie