urn HIM ii iiiiiii in ii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "urn HIM ii iiiiiii in ii"

Transcriptie

1 \ 0.O L H\L i QJI^JMI^WNE E R urn HIM ii iiiiiii in ii /05/2012 TWENTE injtoe» \ \ MEI 2012 pfêo ~~LBMD Pojtbus 1400, 7500 BK Ensched^ &Wp< College B&W gemeente Tubbergen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling De heer M. Proper Postbus AA TUBBERGEN Nijverheidstraat 30 Enschede Postbus 1400, 7500 BK Enschede Telefoon brandweertwente.nl Uw kenmerk - Ons kenmerk VRT/BRW/MR/ Bijlage(n) - Onderwerp Advies LPG-tankstations Tubbergen Datum 2 mei 2012 Behandeld door ir. M. Reefhuis Telefoon Geacht college, VERZONDEN 1 a Op 4 april jl. ontvingen wij van u per het verzoek om advies uit te brengen op het concept voorontwerp bestemmingsplan 'LPG-tankstations' te Tubbergen. Veiligheidsregio Twente adviseert op het gebied van de verantwoording van het groepsrisico en de rampenbestrijding op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi). Op basis van de door u toegestuurde stukken hebben wij een advies kunnen opstellen. In deze brief lichten wij ons advies toe. 1. Uitgangssituatie Verspreid over de gemeente Tubbergen liggen zes LPG-tankstations. Om de risicocontouren vast te leggen wil de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstellen. Bovendien gelden op dit moment verouderde bestemmingsplannen voor de betreffende gebieden. De gemeente wil deze zes tankstations en de omliggende ruimte in het bestemmingsplan 'LPG-tankstations' vastleggen. Het plangebied is daardoor niet één omsloten gebied, maar betreft vijf deelgebieden binnen de gemeente Tubbergen. 2. Risicobronnen Voor de externe veiligheid zijn activiteiten met gevaarlijke stoffen van belang. De zes LPGtankstations zijn stuk voor stuk een risicobron binnen het plangebied. Buiten het gebied bevindt zich een aantal risicobronnen, die bij een calamiteit een effect kunnen hebben binnen het plangebied. Wij identificeren wij de volgende risicobronnen die binnen het plangebied liggen of een effectgebied over het plangebied hebben: Inrichtingen: het LPG-tankstation aan de Vriezenveenseweg 42 te Geesteren; Inrichtingen: het LPG-tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren; Inrichtingen: het LPG-tankstation aan de Langehaarsweg 20 te Langeveen; Inrichtingen: het LPG-tankstation aan de Ootmarsumseweg 110 te Albergen; Inrichtingen: het LPG-tankstation aan de Almeloseweg 175 te Harbrinkhoek; Inrichtingen: het LPG-tankstation aan de Almeloseweg 182 te Mariaparochie; Transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen: een 8 inch 40 bar aardgastransportleiding. De LPG-tankstations zijn met behulp van de tabellen in de bijlage van de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (Revi) getoetst op het plaatsgebonden risico. De in acht te nemen afstanden voor geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van 45 meter voor het vulpunt, 25 meter voor het reservoir en 15 meter voor de afleverzuil, zijn getoetst. Hieruit blijken geen knelpunten naar voren te komen. Overigens ligt er één woning binnen de plaatsgebonden DAADKRACHTIG DESKUNDIG BEHULPZAAM Brandweer Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente

2 vervolgblad: 1 10" 6 risicocontour van het tankstation in Harbrinkhoek, maar door de beperkte bebouwingsdichtheid is sprake van niet meer dan 2 woningen per hectare. Het Bevi spreekt dan van een beperkt kwetsbaar object (art. 1 lid 1, Bevi), waarvoor de plaatsgebonden 10 6 risicocontour als richtwaarde geldt. Van een richtwaarde mag worden afgeweken, mits goed onderbouwd. Wij adviseren u de onderbouwing toe te voegen in uw toelichting. Daarnaast is voor het tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren uitgegaan van de afstanden voor tankstations met een doorzet kleiner dan m 3. Uit uw gegevens uit de tabel op bladzijde 23 van uw toelichting maken wij op dat het tankstation valt onder de categorie die gelijk is aan of groter dan m 3. Deze categorie kent in tabel 1 van het Revi een afstand van 110 meter vanaf het vulpunt. Wij adviseren u deze afstand aan te passen in het bestemmingsplan en ook op te nemen op de verbeelding. Wij adviseren u nog wel de veiligheidszone voor de afleverzuil van het tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren op te nemen op de verbeelding. Ten behoeve van het inzicht in het groepsrisico zijn grafieken voor elk tankstation afzonderlijk opgenomen in het bestemmingsplan. Uit de grafieken blijkt dat de oriëntatie waarde bij geen enkel tankstation wordt overschreden. Er is sprake van een conserverend plan, waardoor er geen sprake is van een toename van het groepsrisico. Ten aanzien van de buisleidingen constateert u dat deze aan de geldende wet- en regelgeving voor plaatsgebonden risico en groepsrisico voldoen. De buisleidingen vormen geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan. U heeft zich daarbij gebaseerd op de risicokaart. Hoewel wij uw conclusie onderschrijven, adviseren wij u om de buisleidingen in uw gemeente met het softwareprogramma Carola door te rekenen. Bestemmingsplannen met een buisleiding moeten conform artikel 19 Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb) binnen 5 jaar na inwerkingtreding voldoen aan het Bevb. Het Bevb is per 1 januari 2011 in werking getreden en daarmee dienen alle bestemmingsplannen op 1 januari 2016 in lijn te zijn met het Bevb. 3. Scenario Het advies van de veiligheidsregio heeft betrekking op de voorbereiding op de rampenbestrijding, specifiek op de thema's bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid (art. 13 lid 3, Bevi). Daarom wordt het advies gebaseerd op een scenario waarbij de effecten leidend zijn. Op basis van een LPG-tankstation als risicoveroorzaker gaan wij in de voorbereiding op calamiteiten uit van: Warme BLEVE 1 bij één van de LPG-tankstations. Bij een BLEVE explodeert een onder druk vloeibaar gemaakt brandbaar gas met als gevolg een grote vuurbal. De vuurbal zorgt voor een hittebelasting en een drukgolf in de omgeving. De effecten van een BLEVE op de omgeving zijn groot. De bijlage toont daarvan de indicatieve uitwerking. Het effectgebied is groter dan het invloedsgebied. Alle LPG-tankstations liggen aan de rand van een bebouwde kern, waardoor een deel van de bebouwing binnen het effectgebied ligt. ' Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion

3 vervolgblad: 2 Voor aardgasleidingen gaan wij uit van: fakkelbrand en vuurbal als gevolg van een uitstroming met directe ontsteking; gaswolkontbranding (en fakkelbrand) als gevolg van een uitstroming met vertraagde ontsteking. Het gevolg van beide typen incidenten is warmtestraling en een mogelijke drukgolf (bij een ontsteking). De effecten van warmtestraling - in termen van slachtoffers en schade - zijn in ons advies leidend; warmtestraling zorgt tot op grote afstand voor doden, gewonden en secundaire branden. Deze reële gevolgen doen een groot beroep op de inzet van de hulpverleningsdiensten. De brandweer gaat, voor haar voorbereiding op daadwerkelijke inzet bij een beschreven incidentscenario (hogedruk aardgasleiding met een diameter van 8 inch), uit van de volgende afstanden: 55 meter voor de afstand waarbinnen secundaire branden kunnen ontstaan (10 kw/m 2 ); 100 meter als minimale afstand voor volledig beschermde brandweermensen met ademlucht (3 kw/m 2 ); 170 meter als minimale afstand voor onbeschermde hulpverleners en omstanders (1 kw/m 2 ). De buisleiding ligt op 120 meter van het tankstation in Mariaparochie en op meer dan 900 meter van het tankstation in Albergen. De tankstations liggen daarmee op veilige afstand. Door de afstand tot het plangebied zullen wij in onze verdere analyse niet ingaan op de risico's van de buisleiding. 4. Beheersmaatregelen Doordat het bestemmingsplan een conserverend karakter kent, is er geen sprake van een toevoeging van personen binnen het invloedsgebied van risicobronnen als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Daardoor neemt het groepsrisico niet toe. Desondanks zijn er maatregelen denkbaar om de veiligheid te verbeteren. Maatregelen ter optimalisatie van de rampenbestrijding zijn erop gericht om door de inzet van de hulpverlenende diensten de effecten, in termen van slachtoffers en schade, te beperken. Hierna analyseren we de beschikbare maatregelen per tankstation. Vriezenveenseweg 42 Geesteren Het tankstation Haarhuis ligt aan de westzijde van de kern Geesteren. De doorzet is beperkt tot 500 m 3 op jaarbasis. Voor het tankstation is door de lokale brandweer een aanvalsplan opgesteld in Het tankstation is bereikbaar vanuit twee richtingen over de Vriezenveenseweg. De brandweer arriveert na melding na ongeveer 11,5 minuut 2. De norm voor industriefunctie, waaronder tankstations, is 10 minuten. Er zijn voldoende opstelplaatsen voor de hulpdiensten. Voor de bluswatervoorziening is een brandkraan beschikbaar en een open water op 500 meter. Voor het koelen van een LPG-tankwagen is liter per minuut nodig binnen 15 minuten. Een enkele brandkraan kan deze hoeveelheid niet leveren. De bluswatervoorziening is daarmee niet ideaal. Het zal de brandweer waarschijnlijk langer dan een kwartier kosten om de bluswatervoorziening over 500 meter op te bouwen, mede gelet op de opkomsttijd van de brandweer. 2 Opkomsttijden (ook voor de andere LPG-tankstations in dit advies) zijn door Brandweer Twente berekend met behulp van het softwareprogramma Care

4 vervolgblad: 3 Voldoende mogelijkheden voor zelfredzaamheid, ofwel het vermogen voor mensen om zichzelf zelfstandig in veiligheid te kunnen brengen, is een belangrijke voorwaarde voor de beperking van slachtoffers. In de omgeving van het tankstation zijn geen functies met verminderd zelfredzame bewoners. Het bestemmingsplan voorziet in agrarisch gebied, bedrijventerrein en enkele woningen. In de regel zullen de aanwezigen zelfredzaam zijn. Bovendien kunnen aanwezigen via de Vriezenveenseweg van de risicobron af vluchten. Hardenbergerweg 103 Geesteren Ten oosten van de kern Geesteren ligt het tankstation Mos. De doorzet is beperkt tot m 3 op jaarbasis. De afleverzuil ligt in de nabijheid van enkele objecten. Het vulpunt en het reservoir liggen aan de overzijde van de Hardenbergerweg. Voor het tankstation is in juni 2009 een aanvalsplan opgesteld. Het object is door de hulpdiensten goed bereikbaar vanuit meerdere richtingen. De eerste eenheid van de brandweer arriveert na circa 8,5 minuut, ruim binnen de norm van 10 minuten. Een knelpunt is de bluswatervoorziening. Er ligt één brandkraan. Voor het koelen van een aangestraalde LPG-wagen is echter een liter per minuut nodig binnen 15 minuten. Open water is op meer dan meter beschikbaar en daardoor niet binnen 15 minuten beschikbaar. Wij adviseren u in overleg met de lokale brandweer nader onderzoek te verrichten naar een geschikte, aanvullende bluswatervoorziening voor het tankstation, bijvoorbeeld in de vorm van een geboorde put. De zelfredzaamheid van de aanwezigen in de omgeving is goed. Er zijn geen functies met verminderd zelfredzame bewoners binnen het effectgebied. Wel ligt binnen 150 meter van het vulpunt een bestemming 'maatschappelijk'. Het betreft in dit geval een molen. De bestemming staat toe dat ook functies met verminderd zelfredzame bewoners zich hier kunnen vestigen. Wij adviseren u de regels dusdanig aan te passen dat zich hier in de toekomst geen functies met verminderd zelfredzame bewoners kunnen vestigen. Daarnaast ligt er een café-restaurant binnen 150 meter van het vulpunt. Bij een incident met een BLEVE zal dit restaurant snel ontruimd moeten worden. Hier ligt een aandachtspunt voor de ontruiming van het pand door de bedrijfshulpverlening (BHV). Gedacht moet worden aan (nood)uitgangen van de risicobron af. In ieder geval is er een vluchtweg van de bron af beschikbaar (Denekamperweg). Afstemming met de gebruiker over beide punten is aan te bevelen om te zorgen dat deze worden opgenomen in het bedrijfsnoodplan. Ook moet rekening worden gehouden met een verzamellocatie op veilige afstand van het incident. Aangezien binnen 330 meter mensen buiten nog steeds slachtoffer kunnen worden, moet een veilige verzamelplaats verder dan 330 meter van het tankstation liggen. Langehaarsweg 20 Langeveen Aan de noordwestkant van de kern Langeveen ligt het tankstation Rikhof. De doorzet is beperkt tot 500 m 3 op jaarbasis. Voor het tankstation is in juli 2009 een aanvalsplan opgesteld. Het object is voor de hulpdiensten goed bereikbaar vanuit meerdere richtingen over de Langehaarsweg, maar de brandweer kan pas na 13 minuten ter plaatse zijn. De bluswatervoorziening is volgens het aanvalsplan van de lokale brandweer beschikbaar via twee openbare brandkranen. De verwachting is dat deze gezamenlijk voldoende capaciteit leveren om een aangestraalde LPG-tank te koelen (2.000 liter per minuut binnen 15 minuten).

5 vervolgblad: 4 In de omgeving van het tankstation liggen alleen woningen. Over het algemeen zullen aanwezigen hier zelfredzaam zijn. Er zijn geen functies voor verminderd zelfredzame aanwezigen bestemd. Er zijn bovendien voldoende wegen die van de bron af gericht zijn. Voor de woonwijk zijn dat de Mandjesberg/Monnikenberg, de Bruinehaarsweg en de Hartmanstraat. Ootmarsumseweg 110 Albergen In de bebouwde kom van Albergen ligt aan de Ootmarsumseweg 110 het tankstation Bekhuis. De doorzet is beperkt tot 500 m 3 op jaarbasis. Voor het tankstation is in juni 2009 een aanvalsplan opgesteld. De hulpdiensten kunnen het object goed bereiken via de Ootmarsumseweg, Hoofdstraat en Van Koersveldweg. De brandweer arriveert binnen circa 11 minuten, iets langer dan de norm van 10 minuten. De bluswatervoorziening is volgens het aanvalsplan van de lokale brandweer beschikbaar via twee openbare brandkranen. De verwachting is dat deze gezamenlijk voldoende capaciteit leveren om een aangestraalde LPG-tank te koelen (2.000 liter per minuut binnen 15 minuten). De omgeving van het tankstation bestaat voornamelijk uit bedrijventerrein en woningen. Bij deze functies is het aannemelijk dat de aanwezigen zelfredzaam zijn en dus zelfstandig kunnen vluchten. Er zijn voldoende wegen die van de risicobron af leiden. Almeloseweg 175 Harbrinkhoek Het tankstation Lesscher ligt aan de zuidzijde van de kern Harbrinkhoek. Het tankstation ligt op circa 250 meter afstand van het tankstation Hondebrink (zie volgende paragraaf). Ondanks de nabije ligging van het tankstation is een domino-effect in de vorm van opeenvolgende BLEVE's niet te verwachten. Wel zijn domino-effecten in de vorm van secundaire branden te verwachten door beschadigingen. De doorzet is beperkt tot 500 m 3 op jaarbasis. De planvorming voor het tankstation stamt uit juli Het tankstation kan door de hulpdiensten vanuit drie routes worden benaderd. De brandweer arriveert in de dagsituatie binnen 9 minuten, maar in de nachtsituatie binnen 12 minuten. Er is een brandkraan nabij het object beschikbaar, maar deze ligt op een leiding met een beperkte diameter. Aanvullende brandkranen liggen op ruim 150 meter. Onbekend is of de brandkranen gezamenlijk voldoende capaciteit kunnen leveren om een LPG-tank te koelen. Open water is pas op grote afstand beschikbaar en daarmee niet op tijd. De directe omgeving van het tankstation bestaat uit verspreid liggende woningen, bedrijven en een deel van de woonwijk van Harbrinkhoek. Er zijn geen specifieke functies met verminderd zelfredzame bewoners nabij het tankstation. Het is aannemelijk dat de aanwezigen binnen het effectgebied zelfstandig kunnen vluchten. Ook is vluchten van de risicobron af mogelijk. Daarmee zijn er geen knelpunten op het gebied van zelfredzaamheid.

6 vervolgblad: 5 Almeloseweg 182 Mariaparochie Tankstation Hondebrink ligt aan de noordzijde van de kern Mariaparochie. Het tankstation ligt circa 250 meter ten zuiden van het tankstation Lesscher. De doorzet is beperkt tot 500 m 3 op jaarbasis. De planvorming voor het tankstation stamt uit juli Het object is over de Almeloseweg van twee zijden te benaderen en eventueel ook via de Slagenweg. Rondom het object zijn voldoende opstelplaatsen. De opkomsttijd van de brandweer bedraagt circa 8,5 minuut in de dagsituatie en 11,5 minuut in de nachtsituatie. De bluswatervoorziening is een knelpunt. Via het openbare waterleidingnet is onvoldoende capaciteit beschikbaar en open water ligt te ver van het object om binnen 15 minuten een koelpoging in te zetten. Er is namelijk maar één brandkraan beschikbaar op een leiding met een diameter van 100 millimeter. Open water is pas op meter beschikbaar. Voor dergelijke afstanden heeft de brandweer een groot water transport nodig en dit vereist een half uur tot een uur om op te bouwen. Wij adviseren u in overleg met de lokale brandweer nader onderzoek te verrichten naar een geschikte, aanvullende bluswatervoorziening voor het tankstation, bijvoorbeeld in de vorm van een geboorde put. Een stationaire bluswatervoorziening zou, bij een goede positionering, tevens als bluswatervoorziening voor het tankstation Lesscher kunnen dienen. Doordat het tankstation aan de rand van de kern staat zijn er in de omgeving alleen woningen en agrarisch gebied aan te treffen. De woonwijk ligt tussen de 140 en 300 meter van het vulpunt. Het is aannemelijk dat de bewoners van de wijk zelfstandig kunnen vluchten. De aanwezigen moeten wel eerst naar de Slagenweg of Almeloseweg vluchten voordat ze van de bron af kunnen vluchten. 5. Restrisico De situatie bij de zes LPG-tankstations voldoet aan de geldende grenswaarden van het plaatsgebonden risico en de oriëntatie waarde voor het groepsrisico. Desondanks is het mogelijk dat er zich een incident bij één van de LPG-tankstations voordoet, ook al is realistisch gezien de kans op een groot incident klein. Een eventuele warme BLEVE kan niet te allen tijde door de brandweer worden voorkomen. In de omliggende wijken en bedrijventerreinen van de tankstations kunnen daardoor slachtoffers vallen. Doordat de aanwezigen rond de tankstations in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen, neemt de kans toe dat het gebied rondom een tankstation tijdig ontruimd is. Conclusie Doordat het plan 'LPG-tankstations' conserverend van aard is, verandert de situatie met betrekking tot de externe veiligheid niet en is er ook geen sprake van een toename van het groepsrisico. Bovendien voldoet de situatie bij de LPG-tankstations aan de geldende wet- en regelgeving.

7 vervolgblad: 6 Wij adviseren u de volgende punten die voor het ruimtelijke plan relevant zijn: Onderbouw de aanwezigheid van een beperkt kwetsbaar object binnen de in acht te nemen afstand voor de richtwaarde voor de plaatsgebonden 10~ 6 risicocontour van het LPG-tankstation aan de Almeloseweg 175 te Harbrinkhoek. Pas de afstand voor de veiligheidszone in de verbeelding en de aan te houden afstand tussen vulpunt en geprojecteerd kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten in het bestemmingsplan aan voor het tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren. Neem de veiligheidszone van de afleverzuil van het tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren op in de verbeelding. Neem in het bestemmingsplan op dat de functie 'maatschappelijk' nabij het tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren in de toekomst niet de mogelijkheid biedt tot het vestigen van functies met verminderd zelfredzame bewoners. Daarnaast adviseren wij u op de volgende punten, die de veiligheid rondom de betreffende risicobronnen kunnen verbeteren, maar niet direct ruimtelijk relevant zijn: Voer in overleg met uw lokale brandweer nader onderzoek uit naar een geschikte aanvullende bluswatervoorziening ten behoeve van het tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren. Voer in overleg met uw lokale brandweer nader onderzoek uit naar een geschikte aanvullende bluswatervoorziening ten behoeve van het tankstation aan de Almeloseweg 182 te Mariaparochie. Deze voorziening kan tevens dienen als bluswatervoorziening voor het tankstation aan de Almeloseweg 175 te Harbrinkhoek. Ten slotte adviseren wij u nog om een berekening met het programma Carola uit te voeren voor de buisleidingen in uw gemeente. Dit advies heeft overigens geen betrekking op het bestemmingsplan 'LPG-tankstations'. Alle bestemmingsplannen dienen op 1 januari 2016 in lijn te zijn met het Bevb. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw uiteindelijke besluit af. yf Hoogachten r stuur van Veiligheidsregio Twente, inc. S.J.M com mandart 'vers MCDm arandweer VI Een afschrift van deze brief wordt verzonden naar uw clustercommandant brandweer

8 vervolgblad: 7 Bijlage bij BEVI-advies LPG-tankstations te Tubbergen: effectbenadering BLEVE Bron: Ministerie van VROM, LPG-integraal (hoofdrapport 10), vergelijkende risico-analyse van de opslag, de overslag, het vervoer en het gebruik van LP en benzine, TNO, Apeldoorn, mei 1983, p.35 Voor het maatgevende scenario wordt uitgegaan van het meest gangbare type LPG tankwagen met een waterinhoud van 40 m 3 (85% gevuld: kg LPG). LPG is een kleurloos, onder druk tot vloeistof verdicht, gas. De hoofdbestanddelen zijn propaan en butaan. Het gas is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond met kans op ontsteking door een hittebron op afstand. De vermenging van het LPG met de buitenlucht kan leiden tot een explosief gas/luchtmengsel. BLEVE Door een aantal oorzaken (zie onderstaand) kan de tank, ondanks de veiligheidsventielen, toch bezwijken. Als dit gebeurt wordt de druk in de tank atmosferisch waardoor de aanwezige vloeistof in de tank in één klap gaat koken. Daarbij komt heel veel expansie-energie vrij (expansie = uitzetten). Dit verklaart ook de Engelse term BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (explosie van uitzettend gas ten gevolge van het koken van een vloeistof). Als het gas daarbij ook brandbaar is (en dat is bij LPG het geval) zal in geval van brand ook ontsteking plaatsvinden. Gevolgen: Delen van de tank worden door het expanderende gas weggeslingerd; Er kan een enorme vuurbal ontstaan die, afhankelijk van de inhoud van de tank, honderden meters in diameter kan zijn. Oorzaken van een BLEVE kunnen zijn: Plaatselijke sterke verhitting van de tankwand op een plek in het gebied van de dampfase waardoor het materiaal van de tankwand verzwakt. Dit kan gebeuren bij direct vlamcontact met de tankwand. Daarom is de vullingsgraad belangrijk: hoe leger de tank, hoe groter het aandeel dampfase. Bij de vloeistoffase is er minder gevaar omdat de vloeistof beter in staat is warmte op te nemen en dit voorkomt dat de tankwand snel warmer wordt; Mechanische beschadiging van de tankwand door bijvoorbeeld een aanrijding. Een plaatselijke verzwakking van de tankwand kan aanleiding zijn voor een BLEVE; Te hoog oplopen van de druk van een overvulde tank door verwarming (overvullen = vullen boven de voorgeschreven vullingsgraad, meestal 85-90%). Door uitzetting van de vloeistof neemt de druk zeer snel toe en barst het reservoir. Veiligheidsventielen zijn hiervoor niet ontworpen. Effecten van een BLEVE op de omgeving BLEVE Vuurbal reikt tot: Letaliteit en longschade reiken tot: Secundaire branden en zwaargewonden bij: 1% letaliteit, tweede- en derdegraads brandwonden en gewonden Licht gewonden bij: Afstand 80 meter 100 meter meter meter meter Mensen en dieren tot op 80 meter van de vuurbal hebben een grote overlijdenskans. De bevolkingsdichtheid per hectare, de functie van omliggende bebouwing en de tijdstippen van de dag bepalen de daadwerkelijke aantallen slachtoffers en de hoeveelheid materiële schade. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een koude (directe) BLEVE en een warme BLEVE (explosie na aanstraling door brand). Omdat een koude BLEVE direct optreedt is beperkend ingrijpen door hulpverleningsdiensten niet mogelijk. Ook is geen tijd voor zelfredding aanwezig. Een dreigende warme BLEVE is mogelijk door tijdig ingrijpen van hulpdiensten te voorkomen.

9 vervolgblad: 8 Uit testen blijkt dat een BLEVE van een tank -afhankelijk van de vullingsgraad in inhoud- in ca minuten na het ontstaan van de aanstralende brand kan plaatsvinden. Er is derhalve zeer beperkte tijd voor bestrijding en zelfredding beschikbaar. In het scenario van de dreiging tot een BLEVE bestaat er een spanningsveld in de afweging tussen ontruimen/evacueren en de blootstelling van hulpverleners aan het dreigende gevaar.

'ÓFMEENTEniJS5EN-HOLIfcN - 3 JULI 2014. a. -, ZAAKNR. DOC. NR. AFD. ONTV. KOPIE. Datum

'ÓFMEENTEniJS5EN-HOLIfcN - 3 JULI 2014. a. -, ZAAKNR. DOC. NR. AFD. ONTV. KOPIE. Datum BRANDWEER^ TWENTE adres Lansinkesweg 59 Hengelo Postbus 1400, 7500 BK Enschede 'ÓFMEENTEniJS5EN-HOLIfcN I postadres Postbus 1400 7500 BK Enschede College B&W gemeente Rijssen-Holten Afdeling Wonen en Ondernemen

Nadere informatie

LPG-tankstation Gildetrom 2 Veenendaal

LPG-tankstation Gildetrom 2 Veenendaal LPG-tankstation Gildetrom 2 Veenendaal Plaatsgebonden risico De doorzet van LPG is in de vergunning vastgelegd op maximaal 1.000 m² LPG/jaar. Op grond van de Regeling externe veiligheid (Revi) gelden dan

Nadere informatie

Rapportage advies externe veiligheid

Rapportage advies externe veiligheid Rapportage advies externe veiligheid Ontwerp bestemmingsplan Gochsedijk Siebengewald Gemeente Bergen Adviesaanvrager: Gemeente Bergen Datum: 14 april 2016 Status: Opgesteld door: Collegiaal getoetst door:

Nadere informatie

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Auteur: J.M Timmerman Datum: 13 oktober 2011 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 2. Doelstelling...3 3.

Nadere informatie

B R A N D W E E R ïèlè1)))), èl/7

B R A N D W E E R ïèlè1)))), èl/7 B R A N D W E E R ïèlè1)))), èl/7 j -.î.,). t, TWENTE adres Lansinkesweg 59 Hengelo postadres Postbus 1400 7500 BK Enschede telefoon 088 256 7000 Postbus 1400,7500 B K Enschede Gemeente Wierden College

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

Gemeente Borne t.a.v. mevrouw S. Swart-Beekhuis Rheineplein 1 7622 DG Borne. m.vastert@brandweertwente.nl

Gemeente Borne t.a.v. mevrouw S. Swart-Beekhuis Rheineplein 1 7622 DG Borne. m.vastert@brandweertwente.nl adres Lansinkesweg 59 Hengelo Postbus 1400, 7500 BK Enschede postadres Postbus 1400 7500 BK Enschede telefoon 088 256 7000 Gemeente Borne t.a.v. mevrouw S. Swart-Beekhuis Rheineplein 1 7622 DG Borne Website

Nadere informatie

14011 lil 07. 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i. Omgevingsadvisering. m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio

14011 lil 07. 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i. Omgevingsadvisering. m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio 14011 lil 07 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond H.

Nadere informatie

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Willem Niessink 15 april 2009 BEVI in vogelvlucht Bronnen van (on)veiligheid Natuurverschijnselen Gedrag van mensen Technologie Natuurlijke veiligheid Sociale veiligheid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden. Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid

Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden. Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid 777 Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid Project

Nadere informatie

Nota beantwoording Overlegreacties ex art Bro concept ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68

Nota beantwoording Overlegreacties ex art Bro concept ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 Nota beantwoording Overlegreacties ex art. 3.1.1. Bro concept ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 Gemeente Zoetermeer Augustus 2016 Het concept ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 is in het kader

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Meet Inn Maroastraat 39 in Amsterdam Nieuw- West Referentie: 0046/RoEv-2016 Datum: 22 september 2016 Behandeld

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Verantwoording groepsrisico Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Status: DEFINITIEF Datum: 16 oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?...

Nadere informatie

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n.

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n. BRANDWEER Regio Groningen Afdeling Risicobeheersing B E Z O E K A D R E S Sontweg 10 Gemeente Oldambt Afdeling Ruimte en Economie Mevrouw J. De Kleine Postbus 175 9670 AD WINSCHOTEN W E B S I T E brandweer.groningen.nl

Nadere informatie

GEMEENTE PURMEREND. Verantwoording groepsrisico. Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen

GEMEENTE PURMEREND. Verantwoording groepsrisico. Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen GEMEENTE PURMEREND Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen Inhoudsopgave 1 Aanleiding...2 2 Relevante wetgeving...2 2.2 Plaatsgebonden risico (PR)...2 2.3 Groepsrisico

Nadere informatie

Bijlage 6 Uitwerking aspecten externe veiligheid

Bijlage 6 Uitwerking aspecten externe veiligheid Bijlage 6 Uitwerking aspecten externe veiligheid Toelichting BP Buitengebied Nederhorst den Berg Vastgesteld 27 september 2012 Uitwerking aspecten externe veiligheid Ontheffing ten behoeve van realisatie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Bijlage Nota van wijzigingen. Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley

Bijlage Nota van wijzigingen. Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley Bijlage Nota van wijzigingen Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley Inleiding Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen opleveren,

Nadere informatie

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas

Verantwoording groepsrisico. Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas Verantwoording groepsrisico Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas Status: DEFINITIEF Datum: 13 januari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?... 4

Nadere informatie

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven.

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven. Notitie 2015.245.02-01: Beperkte verantwoording tijdelijk asielzoekerscentrum Jachthuisweg te Hardenberg Berg en Terblijt, 6 oktober 2015 1. Inleiding Men is voornemens een asielzoekerscentrum te vestigen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Haaglanden I 2 FEB ORG. ONDERDEEL REG KENMERK

Veiligheidsregio Haaglanden I 2 FEB ORG. ONDERDEEL REG KENMERK Veiligheidsregio Haaglanden ^ BRANDWEER GHOR jjjt MKA College van burgemeester en wethoüder-sn,,, van de gemeente Rijswijk Gemeente RljSWIjk t.a.v. de heer G. Groeneveld Sectie REO Postbus 5305 I 2 FEB.

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus HG NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus HG NIJMEGEN Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer J. Groeneweg Afdeling Bedrijven G660 Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Sector Brandweer Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen Postbus

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt Referentie: 0000004/RoEv-2012 Datum: 28 februari 2012 Behandeld door:

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor

Nadere informatie

Toelichting advies. Bestemmingsplan. Dordtse kil. Dordrecht

Toelichting advies. Bestemmingsplan. Dordtse kil. Dordrecht Toelichting advies Bestemmingsplan Dordtse kil Dordrecht Versie 27 november 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling van het advies... 4 3. Risicobronnen en scenario s... 4 3.1 Weg- en watervervoer

Nadere informatie

Verantwoording van het groepsrisico

Verantwoording van het groepsrisico Verantwoording van het groepsrisico B1.1. Beleidskader Op basis van het artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Circulaire Risiconormering Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Toelichting advies. Bestemmingsplan. Veersedijk. Hendrik-Ido-Ambacht

Toelichting advies. Bestemmingsplan. Veersedijk. Hendrik-Ido-Ambacht Toelichting advies Bestemmingsplan Veersedijk Hendrik-Ido-Ambacht Versie 1 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling van het advies... 3 3. Risicobronnen en scenario s... 4 3.1 watervervoer

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Amstelkwartier fase 3 In Amsterdam Oost Referentie: 000021/RoEv-2013 Datum: 14 juni 2013 Behandeld door: J.C.

Nadere informatie

B R A N D W E E R. Brabant-NoeFd

B R A N D W E E R. Brabant-NoeFd Brabant-NoeFd B R A N D W E E R dm CLASS: College van Burgemeester en Wethouder Gemeente 's-hertogenbosch Q^e, t.a.v. Dhr. J van der Pluim Postbus 12345 5200 GZ 'S-HERTOGENBOSCH Orthenseweg 2b 5212 XA

Nadere informatie

Geachte heer De Weijer,

Geachte heer De Weijer, Gemeente Duiven De heer P. de Weijer Postbus 6 6920 AA Duiven Datum : 22 februari 2010 Uw kenmerk : - Ons kenmerk : Contactpersoon : Mark Bruijnooge Doorkiesnummer : 026-3556157 E-mail adres : mark.bruijnooge@hvdgm.nl

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico

Verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Verantwoording groepsrisico Foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle Project : 142646 Datum : 28 augustus 2015

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond IP Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Directie Risico- en Crisisbeheersing Bezoekadres Telefoon Telefax E-Mail Ons kenmerk Betreft Datum Behandeld door Wilhelminakade

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid ten behoeve van het Anthony Fokker Businesspark

Advies Externe Veiligheid ten behoeve van het Anthony Fokker Businesspark Onze referentie DIV 2009/869 Datum 3 juni 2009 Telefoon 020-5556474 Uw referentie - Onderwerp Anthony Fokker Businesspark Fax Uw verzoek van 16 maart 2009 behandelend ambtenaar F. El Aaidi M. Lubbers E-mail

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Brandweeradvies Externe Veiligheid Speelboot in IJ-haven in Amsterdam Referentie: 0000019/RoEv-2013 Datum: 5 juni 2013 Behandeld door: C.

Nadere informatie

Zuid-Limburg. In de bijlage treft u een onderbouwing van de door ons voorgestelde maatregelen aan.

Zuid-Limburg. In de bijlage treft u een onderbouwing van de door ons voorgestelde maatregelen aan. Zuid-Limburg BRANDWEER Gemeente Brunssum Dienst beleid en strategie t.a.v. Dhr. L. Hennus Postbus 250 6440 AG Brunssum Postbus 35 6269 ZG Margraten Tel: (088) 4507205, Fax:(088) 4507202 Datum Kenmerk Bijlagen

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan Coenecoop III gemeente Waddinxveen

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan Coenecoop III gemeente Waddinxveen Verantwoording groepsrisico Bestemmingsplan Coenecoop III gemeente Waddinxveen Definitief 22 juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW Memo Datum : 20 juli 2016 Bestemd voor : BuroGkracht Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW Projectnummer : 20160303 Betreft : Verantwoording groepsrisico Esschebaan 6 te Esch 1.1 Inleiding 1.1.1 Beleidskader

Nadere informatie

Amsterdam, stadsdeel Oost Verantwoording groepsrisico aardgastransportleidingen IJburg, 1-ste fase

Amsterdam, stadsdeel Oost Verantwoording groepsrisico aardgastransportleidingen IJburg, 1-ste fase Amsterdam, stadsdeel Oost Verantwoording groepsrisico aardgastransportleidingen IJburg, 1-ste fase Maakt deel uit van het bestemmingsplan "IJburg, 1-ste fase 1 Aanleiding Het stadsdeel is bezig met het

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN Realisatie vrijstaande woning, wijziging bouwvlak Luikerweg 110 Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Compositie 5 Stedenbouw bv de heer T. Kousemaeker

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Sector Brandweer Prof. Bellefroidstraat 11 6525 AG Nijmegen

Nadere informatie

Beheersverordening Nesciolaan Haren

Beheersverordening Nesciolaan Haren Beheersverordening Nesciolaan Haren Beheersverordening Nesciolaan Haren Inhoudsopgave 1 Externe veiligheid... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Toetsing beheersverordening... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Risicovolle

Nadere informatie

Notitie verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Maasboulevard.

Notitie verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Maasboulevard. Notitie verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Maasboulevard. 1. Inleiding Aan een bestemmingsplan dient een goede ruimtelijke onderbouwing ten grondslag te liggen. Dit betekent onder meer dat het

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 26/04/2013 Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Directie Risico- en Crisisbeheersing 113.19640 Bezoekadres Wilhelminakade 947 Rotterdam Telefoon 010-4468

Nadere informatie

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer Externe Veiligheid: de Basis Beginselen Ir. D.J. de Boer d.j.deboer@saxion.nl EV de Basis Beginselen: vooruitblik 1. Gericht op (het voorkomen) van dodelijke slachtoffers (niet zijnde werknemers) als gevolg

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Wouwse Plantage

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Wouwse Plantage Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Wouwse Plantage 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze verantwoording groepsrisico heeft betrekking op het bestemmingsplan Wouwse Plantage. Het

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert

Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert ons kenmerk: DPEVNML/019-2013 behandeld door: C.van den Beld doorkiesnummer: 077 359 66 89 e-mail: c.vandenbeld@venlo.nl bijlage(n): 3 datum: 4 april

Nadere informatie

MPGD32012122412400394 QD3 24,12.2012 Q394. 2012/3067/IdU

MPGD32012122412400394 QD3 24,12.2012 Q394. 2012/3067/IdU éo 2» Kxr-^o MPGD32012122412400394 QD3 24,12.2012 Q394 veiligheids 3 m ZHZ lilllïiiiiïll Directeur Stadsontwikkeling Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Uw kenmerk Ons kenmerk 2012/3067/IdU Datum 20 december 2012

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Midden- en West-Bra. ingekomen

Midden- en West-Bra. ingekomen Midden- en West-Bra mui mi ii mi ii mui 12-0003374 Gemeente Waalwijk ingekomen Concern Brandweertaken Gemeente Waalwijk College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10150 5140 GB Waalwijk Afdeling Risicobeheersing

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Sneek Van Giffenstraat

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Sneek Van Giffenstraat Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Sneek Van Giffenstraat Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

Sector Brandweer Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen Postbus 1120 6501 BC Nijmegen

Sector Brandweer Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen Postbus 1120 6501 BC Nijmegen Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. mevrouw M.A. Versleijen Bureau planologie en ruimtelijke ordening Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Sector Brandweer Groenewoudseweg 275 6524

Nadere informatie

ONTVANGEN 1 3 JUN 20H

ONTVANGEN 1 3 JUN 20H Gemeente Heerhugowaard De heer A. Indri Postbus 390 1700AJ HEERHUGOWAARD ONTVANGEN 1 3 JUN 20H *B201408818 Onze referentie Uw referentie Uw bericht van U2014/297/PME email 27 mei 2014 Telefoon E-mail Bijlagen

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. LPG-tankstation aan de Purmerenderweg 113

Verantwoording groepsrisico. LPG-tankstation aan de Purmerenderweg 113 GEMEENTE BEEMSTER Verantwoording groepsrisico LPG-tankstation aan de Purmerenderweg 113 Bestemmingsplan "Benonistraat" 31 januari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Aanleiding...3 2 Relevante wetgeving...3

Nadere informatie

tip BRANDWEER GHOR jfc MKA

tip BRANDWEER GHOR jfc MKA Veiligheidsregio Haaglanden tip BRANDWEER GHOR jfc MKA College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk t.a.v. de heer F. de Bruijn Sectie REO Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Gemeen t 2 2

Nadere informatie

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID Plan nieuwbouw school Plein Gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen Gemeente Kerkrade 13 juli 2009 versie 2 Beoordeling Externe Veiligheid bestemmingsplan school Plein

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Zeelberg 41A te Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140241/C01/RK Datum: 25 februari 2015 Opdrachtnemer: Auteur:

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas

Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas Binnen de dansschool gelegen aan de Venrayseweg in Horst aan de Maas worden ook feesten en partijen gegeven. Tegenover het pand ligt een LPG-tankstation,

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas

Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas Binnen de dansschool gelegen aan de Venrayseweg in Horst aan de Maas worden ook feesten en partijen gegeven. Tegenover het pand ligt een LPG-tankstation,

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al Auteur : J. van Berkel Datum : 4 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Proactie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond SB/MI, de heer H. Mennen Postbus 950 5700 AZ HELMOND

Proactie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond SB/MI, de heer H. Mennen Postbus 950 5700 AZ HELMOND Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond SB/MI, de heer H. Mennen Postbus 950 5700 AZ HELMOND Geacht college, U heeft op 20 februari

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van... nr. IENM/BSK-, tot wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen in verband met afstanden voor LPG-tankstations HOOFDDIRECTIE

Nadere informatie

Verantwoording van het groepsrisico

Verantwoording van het groepsrisico Verantwoording van het groepsrisico B1.1. Inleiding Beleidskader Op grond van artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en op grond van de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke

Nadere informatie

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 27 april 2010 Kenmerk N003-4721978RTG-kmn-V01-NL Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Ter Stege bouw te Hoogeveen

Nadere informatie

Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW

Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW Memo Datum : 6 september 2016 Bestemd voor : De Roever Omgevingsadvies Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW Projectnummer : 20160418 Betreft : Memo externe veiligheid Stille Wille te Oirschot 1 INLEIDING

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de verantwoording groepsrisico met daarin verwerkt het advies van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden'.

Hierbij ontvangt u de verantwoording groepsrisico met daarin verwerkt het advies van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden'. Gemeente Lingewaard t.a.v. G.A. mevrouw Rotteveel FranckenVogelzang Postbus Apeldoornseweg 15 32 6680 6814 AA BK Bemmel ARNHEM Datum : 25092014 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 20140051 Zaaknummer : Contactpersoon

Nadere informatie

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300265 Status

Nadere informatie

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief Opdrachtgever : Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV. Projectnummer : 2009380 Status : definitief Rapport : DAB Akkoord : DWD Datum

Nadere informatie

Bijlage 9: Externe veiligheid

Bijlage 9: Externe veiligheid Bijlage 9: Externe veiligheid Bijlage 9A: Brief Brandweer, 12 april 2010 Bijlage9B: Brief Gasunie, 1 april 2009 Bijlage 9A: Brief Brandweer, 12 april 2010 Gemeente Duiven De heer P. de Weijer Postbus

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Nieuw Sloten In Amsterdam Referentie: 25/RoEv-215 Datum: 29 september 215 Behandeld door: F. (Ferry)

Nadere informatie

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen Notitie nummer 150127 - AA49 datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden van Joris Jennen Roel Kouwen Antea Group Antea Group kopie Erwin de Bos SAB project Bestemmingsplan Bredius, gemeente

Nadere informatie

COMMENTAARNOTA OVERLEGREACTIES KERN RAALTE

COMMENTAARNOTA OVERLEGREACTIES KERN RAALTE COMMENTAARNOTA OVERLEGREACTIES KERN RAALTE GEMEENTE RAALTE mei 2009 B01033.177.301 Inhoud Samenvatting en 1.1 overlegreactie provincie overijssel 3 1.2 Overlegreactie Vitens 3 1.3 Vrom inspectie 3 1.4

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Londenhaven Woonzorgcomplex Twee aardgastransportleidingen tegenover 26 zorgwoningen

Verantwoording groepsrisico Londenhaven Woonzorgcomplex Twee aardgastransportleidingen tegenover 26 zorgwoningen GEMEENTE PURMEREND Verantwoording groepsrisico Londenhaven Woonzorgcomplex Twee aardgastransportleidingen tegenover 26 zorgwoningen Behoort bij het uitwerkingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, Londenhaven

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico

Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico projectnr. 184809 revisie 0.1 januari 2009 Auteur ing. A. van Elk Opdrachtgever Gemeente Venray T.a.v. de heer J. Roerink Postbus

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 4, vijfde lid, 5, derde lid, en 18, tweede lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

Gelet op de artikelen 4, vijfde lid, 5, derde lid, en 18, tweede lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen; Concept ten behoeve van internetconsultatie januari 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-, tot wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen

Nadere informatie

Een belangrijk onderdeel van de verantwoording is overleg met (advies vragen aan) de Veiligheidsregio.

Een belangrijk onderdeel van de verantwoording is overleg met (advies vragen aan) de Veiligheidsregio. Bijlage 9 - Aanvullende verantwoording groepsrisico Externe veiligheid Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke

Nadere informatie

/04/2016

/04/2016 n i m i m u i nu i min 1016027803 26/04/2016 Gemeente Oosterhout ter attentie van College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT Tramsingel 71, Breda Postbus 3208 5003 DE Tilburg

Nadere informatie

Het plangebied ligt ten zuiden van de Akersteenweg, nabij de kruising Burg. Cortenstraat.

Het plangebied ligt ten zuiden van de Akersteenweg, nabij de kruising Burg. Cortenstraat. Externe veiligheid: verantwoording groepsrisico 0. Inleiding Ter plaatse van de voormalige Rekko-locatie aan de Akersteenweg is men voornemens een appartementencomplex, een paviljoen en winkels te realiseren.

Nadere informatie

VeiligheidsRegio. 0 8 DEC. 2011 VERZONDEfsi sg) v>u "7 DEC. 2011'"33^^^^' Proactie. ««I «I ^Brabant.zuw. Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven

VeiligheidsRegio. 0 8 DEC. 2011 VERZONDEfsi sg) v>u 7 DEC. 2011'33^^^^' Proactie. ««I «I ^Brabant.zuw. Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven ««I «I ^Brabant.zuw Zuidoost VeiligheidsRegio 1117629 0 8 DEC. 2011 VERZONDEfsi sg) v>u "7 DEC. 2011'"33^^^^' Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Hat college van burgemeesteren wethouders van de

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Externe veiligheid

BIJLAGE 4 Externe veiligheid BIJLAGE 4 Externe veiligheid Zelfredzaamheid en rampenbestrijding LPG-Tankstations Dinkelland. In bijgevoegde notitie wordt nader ingegaan op de aspecten zelfredzaamheid en rampenbestrijding voor de 9

Nadere informatie

BEOORDELING E x t e r n e v e i l i g h e i d B e s t e m m i n g s p l a n D e H o v e n, L e i d e r d o r p

BEOORDELING E x t e r n e v e i l i g h e i d B e s t e m m i n g s p l a n D e H o v e n, L e i d e r d o r p BEOORDELING E x t e r n e v e i l i g h e i d B e s t e m m i n g s p l a n D e H o v e n, L e i d e r d o r p 1 Externe veiligheid Voor externe veiligheid zijn een aantal bronnen van belang, nl. het vervoer

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig

Nadere informatie

Stappenplan groepsrisicoberekening LPGtankstations

Stappenplan groepsrisicoberekening LPGtankstations Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations Opdrachtgever: Diverse gemeenten Datum: 22 mei 2007 Briefnummer: n.v.t. Uitvoerder: Centrum Externe Veiligheid (cev@rivm.nl) Gewijzigde status van dit

Nadere informatie

1 mei 2013 13-13434/13-025235 Bevi-advies ontwerpbestemmingsplan Voormalig Houthandel Het Anker Ulft (gemeente Oude IJsselstreek)

1 mei 2013 13-13434/13-025235 Bevi-advies ontwerpbestemmingsplan Voormalig Houthandel Het Anker Ulft (gemeente Oude IJsselstreek) Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 13/06/2013 13ink10735 Brandweer Gemeente Oude IJsselstreek Gemeenteraad Postbus 42 Postbus 234 7080 AA GENDRINGEN 7300 AE Apeldoorn Europaweg 79 7336 AK Apeldoorn

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Ligging plangebied

BIJLAGE 1 Ligging plangebied BIJLAGE 1 Ligging plangebied 12 Bijlage: Ligging plangebied BIJLAGE 2 Ligging gezoneerd industrieterrein De Lage Meren BIJLAGE 3 Technische beoordeling externe veiligheid Technische beoordeling externe

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Externe Veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Dhr. O. Lebon Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Projectnummer: Externe veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Nadere informatie

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Referentie 20121095-01 Rapporttitel Plattelandmuseum Roosendaalseweg

Nadere informatie