urn HIM ii iiiiiii in ii

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "urn HIM ii iiiiiii in ii"

Transcriptie

1 \ 0.O L H\L i QJI^JMI^WNE E R urn HIM ii iiiiiii in ii /05/2012 TWENTE injtoe» \ \ MEI 2012 pfêo ~~LBMD Pojtbus 1400, 7500 BK Ensched^ &Wp< College B&W gemeente Tubbergen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling De heer M. Proper Postbus AA TUBBERGEN Nijverheidstraat 30 Enschede Postbus 1400, 7500 BK Enschede Telefoon brandweertwente.nl Uw kenmerk - Ons kenmerk VRT/BRW/MR/ Bijlage(n) - Onderwerp Advies LPG-tankstations Tubbergen Datum 2 mei 2012 Behandeld door ir. M. Reefhuis Telefoon Geacht college, VERZONDEN 1 a Op 4 april jl. ontvingen wij van u per het verzoek om advies uit te brengen op het concept voorontwerp bestemmingsplan 'LPG-tankstations' te Tubbergen. Veiligheidsregio Twente adviseert op het gebied van de verantwoording van het groepsrisico en de rampenbestrijding op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi). Op basis van de door u toegestuurde stukken hebben wij een advies kunnen opstellen. In deze brief lichten wij ons advies toe. 1. Uitgangssituatie Verspreid over de gemeente Tubbergen liggen zes LPG-tankstations. Om de risicocontouren vast te leggen wil de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstellen. Bovendien gelden op dit moment verouderde bestemmingsplannen voor de betreffende gebieden. De gemeente wil deze zes tankstations en de omliggende ruimte in het bestemmingsplan 'LPG-tankstations' vastleggen. Het plangebied is daardoor niet één omsloten gebied, maar betreft vijf deelgebieden binnen de gemeente Tubbergen. 2. Risicobronnen Voor de externe veiligheid zijn activiteiten met gevaarlijke stoffen van belang. De zes LPGtankstations zijn stuk voor stuk een risicobron binnen het plangebied. Buiten het gebied bevindt zich een aantal risicobronnen, die bij een calamiteit een effect kunnen hebben binnen het plangebied. Wij identificeren wij de volgende risicobronnen die binnen het plangebied liggen of een effectgebied over het plangebied hebben: Inrichtingen: het LPG-tankstation aan de Vriezenveenseweg 42 te Geesteren; Inrichtingen: het LPG-tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren; Inrichtingen: het LPG-tankstation aan de Langehaarsweg 20 te Langeveen; Inrichtingen: het LPG-tankstation aan de Ootmarsumseweg 110 te Albergen; Inrichtingen: het LPG-tankstation aan de Almeloseweg 175 te Harbrinkhoek; Inrichtingen: het LPG-tankstation aan de Almeloseweg 182 te Mariaparochie; Transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen: een 8 inch 40 bar aardgastransportleiding. De LPG-tankstations zijn met behulp van de tabellen in de bijlage van de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (Revi) getoetst op het plaatsgebonden risico. De in acht te nemen afstanden voor geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van 45 meter voor het vulpunt, 25 meter voor het reservoir en 15 meter voor de afleverzuil, zijn getoetst. Hieruit blijken geen knelpunten naar voren te komen. Overigens ligt er één woning binnen de plaatsgebonden DAADKRACHTIG DESKUNDIG BEHULPZAAM Brandweer Twente is onderdeel van Veiligheidsregio Twente

2 vervolgblad: 1 10" 6 risicocontour van het tankstation in Harbrinkhoek, maar door de beperkte bebouwingsdichtheid is sprake van niet meer dan 2 woningen per hectare. Het Bevi spreekt dan van een beperkt kwetsbaar object (art. 1 lid 1, Bevi), waarvoor de plaatsgebonden 10 6 risicocontour als richtwaarde geldt. Van een richtwaarde mag worden afgeweken, mits goed onderbouwd. Wij adviseren u de onderbouwing toe te voegen in uw toelichting. Daarnaast is voor het tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren uitgegaan van de afstanden voor tankstations met een doorzet kleiner dan m 3. Uit uw gegevens uit de tabel op bladzijde 23 van uw toelichting maken wij op dat het tankstation valt onder de categorie die gelijk is aan of groter dan m 3. Deze categorie kent in tabel 1 van het Revi een afstand van 110 meter vanaf het vulpunt. Wij adviseren u deze afstand aan te passen in het bestemmingsplan en ook op te nemen op de verbeelding. Wij adviseren u nog wel de veiligheidszone voor de afleverzuil van het tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren op te nemen op de verbeelding. Ten behoeve van het inzicht in het groepsrisico zijn grafieken voor elk tankstation afzonderlijk opgenomen in het bestemmingsplan. Uit de grafieken blijkt dat de oriëntatie waarde bij geen enkel tankstation wordt overschreden. Er is sprake van een conserverend plan, waardoor er geen sprake is van een toename van het groepsrisico. Ten aanzien van de buisleidingen constateert u dat deze aan de geldende wet- en regelgeving voor plaatsgebonden risico en groepsrisico voldoen. De buisleidingen vormen geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan. U heeft zich daarbij gebaseerd op de risicokaart. Hoewel wij uw conclusie onderschrijven, adviseren wij u om de buisleidingen in uw gemeente met het softwareprogramma Carola door te rekenen. Bestemmingsplannen met een buisleiding moeten conform artikel 19 Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb) binnen 5 jaar na inwerkingtreding voldoen aan het Bevb. Het Bevb is per 1 januari 2011 in werking getreden en daarmee dienen alle bestemmingsplannen op 1 januari 2016 in lijn te zijn met het Bevb. 3. Scenario Het advies van de veiligheidsregio heeft betrekking op de voorbereiding op de rampenbestrijding, specifiek op de thema's bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid (art. 13 lid 3, Bevi). Daarom wordt het advies gebaseerd op een scenario waarbij de effecten leidend zijn. Op basis van een LPG-tankstation als risicoveroorzaker gaan wij in de voorbereiding op calamiteiten uit van: Warme BLEVE 1 bij één van de LPG-tankstations. Bij een BLEVE explodeert een onder druk vloeibaar gemaakt brandbaar gas met als gevolg een grote vuurbal. De vuurbal zorgt voor een hittebelasting en een drukgolf in de omgeving. De effecten van een BLEVE op de omgeving zijn groot. De bijlage toont daarvan de indicatieve uitwerking. Het effectgebied is groter dan het invloedsgebied. Alle LPG-tankstations liggen aan de rand van een bebouwde kern, waardoor een deel van de bebouwing binnen het effectgebied ligt. ' Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion

3 vervolgblad: 2 Voor aardgasleidingen gaan wij uit van: fakkelbrand en vuurbal als gevolg van een uitstroming met directe ontsteking; gaswolkontbranding (en fakkelbrand) als gevolg van een uitstroming met vertraagde ontsteking. Het gevolg van beide typen incidenten is warmtestraling en een mogelijke drukgolf (bij een ontsteking). De effecten van warmtestraling - in termen van slachtoffers en schade - zijn in ons advies leidend; warmtestraling zorgt tot op grote afstand voor doden, gewonden en secundaire branden. Deze reële gevolgen doen een groot beroep op de inzet van de hulpverleningsdiensten. De brandweer gaat, voor haar voorbereiding op daadwerkelijke inzet bij een beschreven incidentscenario (hogedruk aardgasleiding met een diameter van 8 inch), uit van de volgende afstanden: 55 meter voor de afstand waarbinnen secundaire branden kunnen ontstaan (10 kw/m 2 ); 100 meter als minimale afstand voor volledig beschermde brandweermensen met ademlucht (3 kw/m 2 ); 170 meter als minimale afstand voor onbeschermde hulpverleners en omstanders (1 kw/m 2 ). De buisleiding ligt op 120 meter van het tankstation in Mariaparochie en op meer dan 900 meter van het tankstation in Albergen. De tankstations liggen daarmee op veilige afstand. Door de afstand tot het plangebied zullen wij in onze verdere analyse niet ingaan op de risico's van de buisleiding. 4. Beheersmaatregelen Doordat het bestemmingsplan een conserverend karakter kent, is er geen sprake van een toevoeging van personen binnen het invloedsgebied van risicobronnen als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Daardoor neemt het groepsrisico niet toe. Desondanks zijn er maatregelen denkbaar om de veiligheid te verbeteren. Maatregelen ter optimalisatie van de rampenbestrijding zijn erop gericht om door de inzet van de hulpverlenende diensten de effecten, in termen van slachtoffers en schade, te beperken. Hierna analyseren we de beschikbare maatregelen per tankstation. Vriezenveenseweg 42 Geesteren Het tankstation Haarhuis ligt aan de westzijde van de kern Geesteren. De doorzet is beperkt tot 500 m 3 op jaarbasis. Voor het tankstation is door de lokale brandweer een aanvalsplan opgesteld in Het tankstation is bereikbaar vanuit twee richtingen over de Vriezenveenseweg. De brandweer arriveert na melding na ongeveer 11,5 minuut 2. De norm voor industriefunctie, waaronder tankstations, is 10 minuten. Er zijn voldoende opstelplaatsen voor de hulpdiensten. Voor de bluswatervoorziening is een brandkraan beschikbaar en een open water op 500 meter. Voor het koelen van een LPG-tankwagen is liter per minuut nodig binnen 15 minuten. Een enkele brandkraan kan deze hoeveelheid niet leveren. De bluswatervoorziening is daarmee niet ideaal. Het zal de brandweer waarschijnlijk langer dan een kwartier kosten om de bluswatervoorziening over 500 meter op te bouwen, mede gelet op de opkomsttijd van de brandweer. 2 Opkomsttijden (ook voor de andere LPG-tankstations in dit advies) zijn door Brandweer Twente berekend met behulp van het softwareprogramma Care

4 vervolgblad: 3 Voldoende mogelijkheden voor zelfredzaamheid, ofwel het vermogen voor mensen om zichzelf zelfstandig in veiligheid te kunnen brengen, is een belangrijke voorwaarde voor de beperking van slachtoffers. In de omgeving van het tankstation zijn geen functies met verminderd zelfredzame bewoners. Het bestemmingsplan voorziet in agrarisch gebied, bedrijventerrein en enkele woningen. In de regel zullen de aanwezigen zelfredzaam zijn. Bovendien kunnen aanwezigen via de Vriezenveenseweg van de risicobron af vluchten. Hardenbergerweg 103 Geesteren Ten oosten van de kern Geesteren ligt het tankstation Mos. De doorzet is beperkt tot m 3 op jaarbasis. De afleverzuil ligt in de nabijheid van enkele objecten. Het vulpunt en het reservoir liggen aan de overzijde van de Hardenbergerweg. Voor het tankstation is in juni 2009 een aanvalsplan opgesteld. Het object is door de hulpdiensten goed bereikbaar vanuit meerdere richtingen. De eerste eenheid van de brandweer arriveert na circa 8,5 minuut, ruim binnen de norm van 10 minuten. Een knelpunt is de bluswatervoorziening. Er ligt één brandkraan. Voor het koelen van een aangestraalde LPG-wagen is echter een liter per minuut nodig binnen 15 minuten. Open water is op meer dan meter beschikbaar en daardoor niet binnen 15 minuten beschikbaar. Wij adviseren u in overleg met de lokale brandweer nader onderzoek te verrichten naar een geschikte, aanvullende bluswatervoorziening voor het tankstation, bijvoorbeeld in de vorm van een geboorde put. De zelfredzaamheid van de aanwezigen in de omgeving is goed. Er zijn geen functies met verminderd zelfredzame bewoners binnen het effectgebied. Wel ligt binnen 150 meter van het vulpunt een bestemming 'maatschappelijk'. Het betreft in dit geval een molen. De bestemming staat toe dat ook functies met verminderd zelfredzame bewoners zich hier kunnen vestigen. Wij adviseren u de regels dusdanig aan te passen dat zich hier in de toekomst geen functies met verminderd zelfredzame bewoners kunnen vestigen. Daarnaast ligt er een café-restaurant binnen 150 meter van het vulpunt. Bij een incident met een BLEVE zal dit restaurant snel ontruimd moeten worden. Hier ligt een aandachtspunt voor de ontruiming van het pand door de bedrijfshulpverlening (BHV). Gedacht moet worden aan (nood)uitgangen van de risicobron af. In ieder geval is er een vluchtweg van de bron af beschikbaar (Denekamperweg). Afstemming met de gebruiker over beide punten is aan te bevelen om te zorgen dat deze worden opgenomen in het bedrijfsnoodplan. Ook moet rekening worden gehouden met een verzamellocatie op veilige afstand van het incident. Aangezien binnen 330 meter mensen buiten nog steeds slachtoffer kunnen worden, moet een veilige verzamelplaats verder dan 330 meter van het tankstation liggen. Langehaarsweg 20 Langeveen Aan de noordwestkant van de kern Langeveen ligt het tankstation Rikhof. De doorzet is beperkt tot 500 m 3 op jaarbasis. Voor het tankstation is in juli 2009 een aanvalsplan opgesteld. Het object is voor de hulpdiensten goed bereikbaar vanuit meerdere richtingen over de Langehaarsweg, maar de brandweer kan pas na 13 minuten ter plaatse zijn. De bluswatervoorziening is volgens het aanvalsplan van de lokale brandweer beschikbaar via twee openbare brandkranen. De verwachting is dat deze gezamenlijk voldoende capaciteit leveren om een aangestraalde LPG-tank te koelen (2.000 liter per minuut binnen 15 minuten).

5 vervolgblad: 4 In de omgeving van het tankstation liggen alleen woningen. Over het algemeen zullen aanwezigen hier zelfredzaam zijn. Er zijn geen functies voor verminderd zelfredzame aanwezigen bestemd. Er zijn bovendien voldoende wegen die van de bron af gericht zijn. Voor de woonwijk zijn dat de Mandjesberg/Monnikenberg, de Bruinehaarsweg en de Hartmanstraat. Ootmarsumseweg 110 Albergen In de bebouwde kom van Albergen ligt aan de Ootmarsumseweg 110 het tankstation Bekhuis. De doorzet is beperkt tot 500 m 3 op jaarbasis. Voor het tankstation is in juni 2009 een aanvalsplan opgesteld. De hulpdiensten kunnen het object goed bereiken via de Ootmarsumseweg, Hoofdstraat en Van Koersveldweg. De brandweer arriveert binnen circa 11 minuten, iets langer dan de norm van 10 minuten. De bluswatervoorziening is volgens het aanvalsplan van de lokale brandweer beschikbaar via twee openbare brandkranen. De verwachting is dat deze gezamenlijk voldoende capaciteit leveren om een aangestraalde LPG-tank te koelen (2.000 liter per minuut binnen 15 minuten). De omgeving van het tankstation bestaat voornamelijk uit bedrijventerrein en woningen. Bij deze functies is het aannemelijk dat de aanwezigen zelfredzaam zijn en dus zelfstandig kunnen vluchten. Er zijn voldoende wegen die van de risicobron af leiden. Almeloseweg 175 Harbrinkhoek Het tankstation Lesscher ligt aan de zuidzijde van de kern Harbrinkhoek. Het tankstation ligt op circa 250 meter afstand van het tankstation Hondebrink (zie volgende paragraaf). Ondanks de nabije ligging van het tankstation is een domino-effect in de vorm van opeenvolgende BLEVE's niet te verwachten. Wel zijn domino-effecten in de vorm van secundaire branden te verwachten door beschadigingen. De doorzet is beperkt tot 500 m 3 op jaarbasis. De planvorming voor het tankstation stamt uit juli Het tankstation kan door de hulpdiensten vanuit drie routes worden benaderd. De brandweer arriveert in de dagsituatie binnen 9 minuten, maar in de nachtsituatie binnen 12 minuten. Er is een brandkraan nabij het object beschikbaar, maar deze ligt op een leiding met een beperkte diameter. Aanvullende brandkranen liggen op ruim 150 meter. Onbekend is of de brandkranen gezamenlijk voldoende capaciteit kunnen leveren om een LPG-tank te koelen. Open water is pas op grote afstand beschikbaar en daarmee niet op tijd. De directe omgeving van het tankstation bestaat uit verspreid liggende woningen, bedrijven en een deel van de woonwijk van Harbrinkhoek. Er zijn geen specifieke functies met verminderd zelfredzame bewoners nabij het tankstation. Het is aannemelijk dat de aanwezigen binnen het effectgebied zelfstandig kunnen vluchten. Ook is vluchten van de risicobron af mogelijk. Daarmee zijn er geen knelpunten op het gebied van zelfredzaamheid.

6 vervolgblad: 5 Almeloseweg 182 Mariaparochie Tankstation Hondebrink ligt aan de noordzijde van de kern Mariaparochie. Het tankstation ligt circa 250 meter ten zuiden van het tankstation Lesscher. De doorzet is beperkt tot 500 m 3 op jaarbasis. De planvorming voor het tankstation stamt uit juli Het object is over de Almeloseweg van twee zijden te benaderen en eventueel ook via de Slagenweg. Rondom het object zijn voldoende opstelplaatsen. De opkomsttijd van de brandweer bedraagt circa 8,5 minuut in de dagsituatie en 11,5 minuut in de nachtsituatie. De bluswatervoorziening is een knelpunt. Via het openbare waterleidingnet is onvoldoende capaciteit beschikbaar en open water ligt te ver van het object om binnen 15 minuten een koelpoging in te zetten. Er is namelijk maar één brandkraan beschikbaar op een leiding met een diameter van 100 millimeter. Open water is pas op meter beschikbaar. Voor dergelijke afstanden heeft de brandweer een groot water transport nodig en dit vereist een half uur tot een uur om op te bouwen. Wij adviseren u in overleg met de lokale brandweer nader onderzoek te verrichten naar een geschikte, aanvullende bluswatervoorziening voor het tankstation, bijvoorbeeld in de vorm van een geboorde put. Een stationaire bluswatervoorziening zou, bij een goede positionering, tevens als bluswatervoorziening voor het tankstation Lesscher kunnen dienen. Doordat het tankstation aan de rand van de kern staat zijn er in de omgeving alleen woningen en agrarisch gebied aan te treffen. De woonwijk ligt tussen de 140 en 300 meter van het vulpunt. Het is aannemelijk dat de bewoners van de wijk zelfstandig kunnen vluchten. De aanwezigen moeten wel eerst naar de Slagenweg of Almeloseweg vluchten voordat ze van de bron af kunnen vluchten. 5. Restrisico De situatie bij de zes LPG-tankstations voldoet aan de geldende grenswaarden van het plaatsgebonden risico en de oriëntatie waarde voor het groepsrisico. Desondanks is het mogelijk dat er zich een incident bij één van de LPG-tankstations voordoet, ook al is realistisch gezien de kans op een groot incident klein. Een eventuele warme BLEVE kan niet te allen tijde door de brandweer worden voorkomen. In de omliggende wijken en bedrijventerreinen van de tankstations kunnen daardoor slachtoffers vallen. Doordat de aanwezigen rond de tankstations in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen, neemt de kans toe dat het gebied rondom een tankstation tijdig ontruimd is. Conclusie Doordat het plan 'LPG-tankstations' conserverend van aard is, verandert de situatie met betrekking tot de externe veiligheid niet en is er ook geen sprake van een toename van het groepsrisico. Bovendien voldoet de situatie bij de LPG-tankstations aan de geldende wet- en regelgeving.

7 vervolgblad: 6 Wij adviseren u de volgende punten die voor het ruimtelijke plan relevant zijn: Onderbouw de aanwezigheid van een beperkt kwetsbaar object binnen de in acht te nemen afstand voor de richtwaarde voor de plaatsgebonden 10~ 6 risicocontour van het LPG-tankstation aan de Almeloseweg 175 te Harbrinkhoek. Pas de afstand voor de veiligheidszone in de verbeelding en de aan te houden afstand tussen vulpunt en geprojecteerd kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten in het bestemmingsplan aan voor het tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren. Neem de veiligheidszone van de afleverzuil van het tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren op in de verbeelding. Neem in het bestemmingsplan op dat de functie 'maatschappelijk' nabij het tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren in de toekomst niet de mogelijkheid biedt tot het vestigen van functies met verminderd zelfredzame bewoners. Daarnaast adviseren wij u op de volgende punten, die de veiligheid rondom de betreffende risicobronnen kunnen verbeteren, maar niet direct ruimtelijk relevant zijn: Voer in overleg met uw lokale brandweer nader onderzoek uit naar een geschikte aanvullende bluswatervoorziening ten behoeve van het tankstation aan de Hardenbergerweg 103 te Geesteren. Voer in overleg met uw lokale brandweer nader onderzoek uit naar een geschikte aanvullende bluswatervoorziening ten behoeve van het tankstation aan de Almeloseweg 182 te Mariaparochie. Deze voorziening kan tevens dienen als bluswatervoorziening voor het tankstation aan de Almeloseweg 175 te Harbrinkhoek. Ten slotte adviseren wij u nog om een berekening met het programma Carola uit te voeren voor de buisleidingen in uw gemeente. Dit advies heeft overigens geen betrekking op het bestemmingsplan 'LPG-tankstations'. Alle bestemmingsplannen dienen op 1 januari 2016 in lijn te zijn met het Bevb. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw uiteindelijke besluit af. yf Hoogachten r stuur van Veiligheidsregio Twente, inc. S.J.M com mandart 'vers MCDm arandweer VI Een afschrift van deze brief wordt verzonden naar uw clustercommandant brandweer

8 vervolgblad: 7 Bijlage bij BEVI-advies LPG-tankstations te Tubbergen: effectbenadering BLEVE Bron: Ministerie van VROM, LPG-integraal (hoofdrapport 10), vergelijkende risico-analyse van de opslag, de overslag, het vervoer en het gebruik van LP en benzine, TNO, Apeldoorn, mei 1983, p.35 Voor het maatgevende scenario wordt uitgegaan van het meest gangbare type LPG tankwagen met een waterinhoud van 40 m 3 (85% gevuld: kg LPG). LPG is een kleurloos, onder druk tot vloeistof verdicht, gas. De hoofdbestanddelen zijn propaan en butaan. Het gas is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond met kans op ontsteking door een hittebron op afstand. De vermenging van het LPG met de buitenlucht kan leiden tot een explosief gas/luchtmengsel. BLEVE Door een aantal oorzaken (zie onderstaand) kan de tank, ondanks de veiligheidsventielen, toch bezwijken. Als dit gebeurt wordt de druk in de tank atmosferisch waardoor de aanwezige vloeistof in de tank in één klap gaat koken. Daarbij komt heel veel expansie-energie vrij (expansie = uitzetten). Dit verklaart ook de Engelse term BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (explosie van uitzettend gas ten gevolge van het koken van een vloeistof). Als het gas daarbij ook brandbaar is (en dat is bij LPG het geval) zal in geval van brand ook ontsteking plaatsvinden. Gevolgen: Delen van de tank worden door het expanderende gas weggeslingerd; Er kan een enorme vuurbal ontstaan die, afhankelijk van de inhoud van de tank, honderden meters in diameter kan zijn. Oorzaken van een BLEVE kunnen zijn: Plaatselijke sterke verhitting van de tankwand op een plek in het gebied van de dampfase waardoor het materiaal van de tankwand verzwakt. Dit kan gebeuren bij direct vlamcontact met de tankwand. Daarom is de vullingsgraad belangrijk: hoe leger de tank, hoe groter het aandeel dampfase. Bij de vloeistoffase is er minder gevaar omdat de vloeistof beter in staat is warmte op te nemen en dit voorkomt dat de tankwand snel warmer wordt; Mechanische beschadiging van de tankwand door bijvoorbeeld een aanrijding. Een plaatselijke verzwakking van de tankwand kan aanleiding zijn voor een BLEVE; Te hoog oplopen van de druk van een overvulde tank door verwarming (overvullen = vullen boven de voorgeschreven vullingsgraad, meestal 85-90%). Door uitzetting van de vloeistof neemt de druk zeer snel toe en barst het reservoir. Veiligheidsventielen zijn hiervoor niet ontworpen. Effecten van een BLEVE op de omgeving BLEVE Vuurbal reikt tot: Letaliteit en longschade reiken tot: Secundaire branden en zwaargewonden bij: 1% letaliteit, tweede- en derdegraads brandwonden en gewonden Licht gewonden bij: Afstand 80 meter 100 meter meter meter meter Mensen en dieren tot op 80 meter van de vuurbal hebben een grote overlijdenskans. De bevolkingsdichtheid per hectare, de functie van omliggende bebouwing en de tijdstippen van de dag bepalen de daadwerkelijke aantallen slachtoffers en de hoeveelheid materiële schade. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een koude (directe) BLEVE en een warme BLEVE (explosie na aanstraling door brand). Omdat een koude BLEVE direct optreedt is beperkend ingrijpen door hulpverleningsdiensten niet mogelijk. Ook is geen tijd voor zelfredding aanwezig. Een dreigende warme BLEVE is mogelijk door tijdig ingrijpen van hulpdiensten te voorkomen.

9 vervolgblad: 8 Uit testen blijkt dat een BLEVE van een tank -afhankelijk van de vullingsgraad in inhoud- in ca minuten na het ontstaan van de aanstralende brand kan plaatsvinden. Er is derhalve zeer beperkte tijd voor bestrijding en zelfredding beschikbaar. In het scenario van de dreiging tot een BLEVE bestaat er een spanningsveld in de afweging tussen ontruimen/evacueren en de blootstelling van hulpverleners aan het dreigende gevaar.

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid Onderzoek externe veiligheid projectnr. 0200194 revisie 02 april 2010 Auteur T. van den Broek Opdrachtgever Gemeente Venlo, Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling t.a.v. dhr. S. van den Hoogen Postbus 3434

Nadere informatie

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten zijn relevant:

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten zijn relevant: EV-advies bestemmingsplan Buitengebied Opsterland 1. INLEIDING De gemeente Opsterland bereidt de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied voor. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure gestart.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSANALYSE DE HOUTAKKER II BEMMEL

VEILIGHEIDSANALYSE DE HOUTAKKER II BEMMEL BIJLAGE 1 VEILIGHEIDSANALYSE DE HOUTAKKER II BEMMEL In deze veiligheidsanalyse wordt ingegaan op de risico s en de effecten op het bestemmingsplan De Houtakker II. Het plangebied ligt in het noordoosten

Nadere informatie

Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid Amsterdam

Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid Amsterdam Definitief 1.0 14 mei 2012 Dossiernummer Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid Amsterdam Hoe gaan we in de besluitvorming om met de risico's van gevaarlijke stoffen Pagina 2 van 74 Pagina 3 van 74 Voorwoord

Nadere informatie

REGLEMENT 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN

REGLEMENT 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN Vastgesteld bij collegebesluit van 24 augustus 2010, nr. 6g. Datum bekendmaking: 2 september 2010. Datum inwerkingtreding: 3 september 2010.

Nadere informatie

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 1 november 20132 - VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen. Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente Nijmegen

Beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen. Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente Nijmegen . Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente April 2012 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Structuur van de beleidsvisie 4 2 Inzicht: uitgangsituatie externe veiligheid

Nadere informatie

Geachte heer De Weijer,

Geachte heer De Weijer, Gemeente Duiven De heer P. de Weijer Postbus 6 6920 AA Duiven Datum : 22 februari 2010 Uw kenmerk : - Ons kenmerk : Contactpersoon : Mark Bruijnooge Doorkiesnummer : 026-3556157 E-mail adres : mark.bruijnooge@hvdgm.nl

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid. Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02

Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid. Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02 Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02 Referentie 20091655-02 Rapporttitel Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid Datum 28 oktober

Nadere informatie

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 CONCEPT BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 O INHOUDSOPGAVE Samenvatting (pag 5) I. Ruimtelijke visie op externe veiligheid (pag 10) 1. Inleiding (pag. 10) 1.1 Wat is externe veiligheid

Nadere informatie

SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID

SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID INTERREGIONALE SAMENWERKING VEILIGHEIDSREGIO S Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland Categorie

Nadere informatie

Rapport. Concept. Externe veiligheidsonderzoek Tilburg Talent Square nabij het spoortraject Tilburg - Breda

Rapport. Concept. Externe veiligheidsonderzoek Tilburg Talent Square nabij het spoortraject Tilburg - Breda Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Externe veiligheidsonderzoek Tilburg Talent Square nabij het spoortraject Tilburg - Breda Rapportnummer H 4109-5-RA d.d. 30 juni 2011 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal. Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico

Gemeente Veenendaal. Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico Gemeente Veenendaal Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico Opdrachtgever: Provincie Utrecht / Dienst Water en Milieu / Sector Stad en Milieu Pilotstudie

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu

Beleidsvisie Externe Veiligheid. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Beleidsvisie Externe Veiligheid Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu INHOUD BLZ SAMENVATTING 2 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Waarom een beleidsvisie externe veiligheid? 3 1.3 Inhoud en betekenis

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten G e m e e n t e E i j s d e n - M a r g r a t e n v e r s i e : D e f i n i t i e f d a t u m : 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018 Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018 Status Definitief rapport Datum 31 maart 2015 Documenttitel Beleidsvisie Externe Veiligheid Neder-Betuwe Verkorte documenttitel Status Definitief

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/105

Nadere informatie

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid Provincie Limburg maart 2015 PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid dossier : 9Y3672-120-100 registratienummer : AM-AF20150037/P&C versie: 3.0 Provincie

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018

Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 Gemeente Borger-Odoorn Versie 1.0, april 2014 (vastgesteld op 3 juli 2014) Samenvatting Aanleiding Bij de fabricage, de op- en overslag en het transport van gevaarlijke

Nadere informatie

ADVIES EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL

ADVIES EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL ADVIES EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL revisienr. 01 29 februari 2012 Bureau Externe Veiligheid Fryslân Postbus 1017 8900 CA Leeuwarden 1 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

BRANDWEER Kermemerland

BRANDWEER Kermemerland BRANDWEER Kermemerland Afdeling Proactie & Preventie Team Advies, Externe Veiligheid Aan het college van de Gemeente Heemstede T.a.v. De heer C. Hendricks Postbus 352 2100 AJ Heemstede * * * ^ Datum Ons

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden

Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden NUMMER GEUR STOF GELUID GEVAAR MILIEU- CATEGORIE VAN DE FUNCTIE VERKEER Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden SBI-CODE OMSCHRIJVING CATEGORIE PER MILIEUASPECT

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid - Risicoanalyse Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Tynaarlo

Onderzoek Externe Veiligheid - Risicoanalyse Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Tynaarlo Onderzoek Externe Veiligheid - Risicoanalyse Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Tynaarlo Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Provincie Drenthe Martin Power 17 december 2012 Revisie 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Regionale Handreiking Advisering Bestemmingsplannen

Regionale Handreiking Advisering Bestemmingsplannen Regionale Handreiking Advisering Bestemmingsplannen Versie 1.0, 8 juli 2004 Concept Hulpverleningsdienst Regio Twente Nijverheidstraat 30 Postbus 1400, 7500 BK ENSCHEDE Pagina 1 van 22 Versie 1.0 08-07-2004

Nadere informatie

Technische rapportage

Technische rapportage Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Technische rapportage Externe veiligheid aardgasleiding Waardenburg gemeente Neerijnen Project : 122314

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Bergen Pagina 1 van 59 BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen Titel Beleidsvisie externe veiligheid, gemeente

Nadere informatie