Voor jouw bestemming. Hoefslag NK Gorinchem. telefoon : (0183) fax : (0183) : :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor jouw bestemming. Hoefslag 8 4205 NK Gorinchem. telefoon : (0183) 62 53 50 fax : (0183) 64 71 41. : info@denoordhoek.com : www.denoordhoek."

Transcriptie

1 Voor jouw bestemming Hoefslag NK Gorinchem telefoon : (0183) fax : (0183) E I : : 1

2 INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Voorwoord en inleiding 3, 4 De school 5,6 Identiteit 7 De regio 7 Het bestuur 8,9 Personeel 10 Onderwijsondersteuning 10,11 De schoolarts 12 Stagiaires, vrijwilligers en ouders in de school 13 Vervanging bij ziekte en verlof 13 Medezeggenschap 13 Klachtenregeling, gedragscode en pestprotocol 14, 15 Sponsoring 15 Toelating en begeleiding 16,17,18 - plaatsing - rol RVC - zorg advies team - nazorg Klassen en vakken en stage 19,20,21 Contacten 22,23 Praktische zaken 24,25,26 - schooltijden - afmelden - verzekeringen Financiële zaken 26,27 - schoolfonds - leermiddelen - kosten branchegerichte cursussen - zendingsgeld voor adoptie Namen en adressen en telefoonnummers 28 Het Team 29,30,31 Vakanties en data van belangrijke activiteiten 31 Schoolregels 32,33,34,35 Scholen LOGOS 36,37 2

3 VOORWOORD Gorinchem, juli 2013 Geachte ouder/verzorger, Met veel plezier bieden wij u de schoolgids voor het komende cursusjaar aan. In de schoolgids treft u de meest relevante informatie en antwoorden op vragen die voor u van belang zijn. Onze praktijkschool is een boeiende school. Op dit moment telt de school ongeveer 155 leerlingen. Dat is een gemiddeld aantal voor een zelfstandige school voor praktijkonderwijs. Het is onze missie om alle talenten van onze leerlingen tot bloei te laten komen. Om dit in goede banen te leiden staat een professioneel en enthousiast team tot uw beschikking. Wij streven naar een school waar iedere leerling zich thuis voelt en gekend weet. Met een plezierige sfeer en duidelijke regels. Deze schoolregels staan ook in de gids vermeld. De leerlingen krijgen deze regels zelf ook, in een apart boekje genaamd ik en de ander. Achterin deze gids vindt u de zogenaamde akkoordverklaring. Met het tekenen van deze verklaring stemt u met de daarin opgesomde afspraken. Graag ontvangen wij deze verklaring met uw handtekening zo spoedig mogelijk retour. Namens het team wil ik u danken voor het vertrouwen dat u (opnieuw) in ons stelt. Wij zien uit naar een jaar waarin wij samen met u inhoud zullen geven aan de vorming en opleiding van onze leerlingen. Wij weten ons hierin geïnspireerd en gedragen door de Bijbelse boodschap van liefde, hoop en vertrouwen. Een boodschap die wij dagelijks in onze omgang met de leerlingen herkenbaar gestalte willen geven. Namens het team van de Noordhoek, Met vriendelijke groet, C.H.Nugteren, directeur 3

4 INLEIDING Deze schoolgids is in de eerste plaats bedoeld: 1. Om ouders/verzorgers te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op De Noordhoek. 2. De inhoud van deze schoolgids kan daarnaast een steun zijn bij een schoolkeuze. 3. Instanties, bedrijven, instellingen en belangstellenden kunnen deze gids zien als een nadere kennismaking met het onderwijs op deze school. Wij hopen met deze schoolgids, naast het geven van informatie, een indruk te geven van het karakter van de school. Dit geldt ook voor het kwaliteitsbeleid, de zorgverbreding en het arbeidsvoorbereidende aspect van de school, de stage. Wij benadrukken dat wij open staan voor suggesties van iedere belanghebbende die een bijdrage kan leveren om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te verbeteren. 4

5 DE SCHOOL De Noordhoek is een school voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die baat hebben bij praktisch gericht onderwijs. Het gaat om leerlingen die speciale hulp nodig hebben bij het aanleren van vaardigheden, die nodig zijn om zich op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te kunnen handhaven. Het onderwijs is in hoge mate praktijkgericht en stimuleert de zelfredzaamheid van iedere leerling. Vanaf het begin wordt dan ook veel aandacht besteed aan de praktijklessen. Hierbij wordt de theorie niet vergeten. Denk aan: rekenen/wiskunde, Nederlands, cultuur en maatschappij e.d. Deze vakken worden klassikaal aangeboden. Leidraad hierbij in de onderbouw is de methode PrOmotie, wat staat voor praktijkonderwijs in beweging. Dit is een lesmethode die speciaal voor het praktijkonderwijs is ontwikkeld. Bij deze methode lopen praktische vaardigheden als een rode draad door de lessen. In de bovenbouw wordt meer individueel gewerkt en gebruiken we naast promotie ook andere methodes. Daarnaast komen vakken als Engels en de theoretische voorbereiding voor het bromfietscertificaat, het heftruckbewijs en het (trekker)rijbewijs aan bod. De school bereidt de jongeren voor op een directe en indirecte uitstroom naar de arbeidsmarkt. Naast de arbeidsvoorbereiding geeft de school speciaal aandacht aan: de ontwikkeling van de persoonlijkheid. zelfstandigheid en werkhouding. arbeidsvaardigheden. De arbeidsvaardigheden worden vooral opgedaan tijdens de STAGE welke onze leerlingen volgen als ze in leerjaar 3 zitten. De stage neemt dan ook een belangrijke plaats in het schoolgebeuren in. De school hecht waarde aan een goede sfeer. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in kleine groepen en er wordt veel structuur in de lessen geboden. Iedere klas heeft dan ook een mentor. Hij of zij is voor de leerling het eerste aanspreekpunt op school. Wij zetten ons voortdurend in voor een veilig klimaat in de school, waarin de leerling zich geaccepteerd voelt en waarin hij of zij gestimuleerd wordt te leren omgaan met eigen kunnen en willen. 5

6 Samenvattend: Praktijkschool de Noordhoek legt extra nadruk op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de arbeidsvoorbereiding van de leerling. legt veel nadruk op de stage en de begeleiding hiervan. maakt werk van nazorg door: indien nodig, gebruik te maken van de mogelijkheid tot plaatsing van de leerling in vrije bedrijf met behulp van Job-Coach organisaties. contacten te onderhouden met het UWV en andere arbeidsinstellingen via vaste contactpersonen. intensieve contacten te onderhouden met het bedrijfsleven en instellingen. Het houden van 2 jaarlijkse enquêtes naar oud-leerlingen. zorgt ervoor dat de school: een veilige omgeving voor de leerlingen is. kleine klassen (maximaal 14 leerlingen) heeft. een lerarenteam heeft dat passie heeft voor dit onderwijs. 6

7 IDENTITEIT De Noordhoek is een protestant christelijke school. Dit komt tot uiting op de volgende wijze: Iedere dag wordt begonnen met een dagopening en wordt afgesloten met gebed. We gebruiken hiervoor de methode OASE. Een actueel voorval kan gespreksstof zijn binnen een godsdienstles. Er wordt veel aandacht geschonken aan de christelijke feestdagen; zo vieren we het kerstfeest en het paasfeest met de leerlingen. Er wordt veel aandacht besteed over het omgaan met elkaar: respect tonen voor elkaar, elkaar accepteren zoals je bent, eerlijk zijn, e.d. Als school vinden we dat we iedereen moeten accepteren en respecteren, ongeacht levensovertuiging, afkomst of handicap. De Noordhoek is een school zonder racisme. Hiertoe worden ieder jaar gerichte activiteiten ontwikkeld, georganiseerd door een commissie van medewerkers + leerlingen. DE REGIO De school heeft een duidelijke regiofunctie en wordt bezocht door leerlingen uit de volgende gebieden: ten noorden van de rivier Waal-Merwede: het gebied tussen de plaatsen Sliedrecht, Streefkerk, Lexmond, Leerdam en Herwijnen. ten zuiden van de Merwede: het gebied tussen Werkendam, Nieuwendijk, Dussen, Veen, Brakel en Woudrichem. enkele leerlingen van buiten de regio, bijvoorbeeld uit Vianen, Graafstroom en Dordrecht. 7

8 Het bestuur LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, bestaat sinds 1 augustus De Stichting heeft ten doel de versterking van het christelijk onderwijs in de regio Gorinchem, Leerdam en Lingewaal. LOGOS is het Griekse woord voor WOORD. De achtergrond van deze naam is het oorspronkelijke in het Grieks geschreven evangelie van Johannes dat begint met: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen. LOGOS heeft de volgende veertien scholen onder haar bestuur: Gorinchem: CBS De Tamboerijn CBS De Regenboog CBS Samen Onderweg Beatrix de Burcht (Christelijke school voor speciaal basisonderwijs) De Noordhoek (Christelijke school voor praktijkonderwijs) De Cirkel (Christelijke school voor zeer moeilijk lerende kinderen) Lingewaal: CBS De Open poort (Asperen) CBS De Wegwijzer (Heukelum) CBS De Hoeksteen (Spijk) CBS Het Kompas (Vuren) CBS School met de Bijbel(Herwijnen) Leerdam: CBS Ichthus CBS Klim Op CBS Koningin Wilhelmina LOGOS heeft de volgende missie: LOGOS biedt op haar scholen kwalitatief goed onderwijs vanuit de Protestants Christelijke Identiteit, zoals beschreven in haar statuten. Ons onderwijs kenmerkt zich door een aanbod gericht op de mogelijkheden van het kind en het aanleren van de basisvaardigheden. Er is ruime aandacht voor het ontwikkelen van creatieve en sociale vaardigheden. De scholen bieden structuur en veiligheid en streven meetbare doelen na. Ze hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voeren een professioneel en betrouwbaar personeelsbeleid. Aan een goede samenwerking met alle participanten in en rond de school wordt actief gewerkt. Het motto van LOGOS luidt: Kwaliteit in breedte en diepte. 8

9 De bestuurlijke bevoegdheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid ligt bij het College van Bestuur, dhr. G.H. Ordelman. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het College van Bestuur en op de algemene zaken binnen de Stichting. U kunt LOGOS bereiken: LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Industrieweg NP Leerdam Telefoon: Website: 9

10 PERSONEEL. Schoolgids Het team. Op de school werken: een directeur een teamleider docenten, waarvan de meesten aangesteld zijn als mentor van een klas vakdocenten technisch onderwijsassistenten een logopedist een orthopedagoog een maatschappelijk werkende een zorgcoördinator een stagecoördinator een administratief medewerker een conciërge De namen van alle medewerkers vindt u achterin deze gids. De technisch assistent ONDERWIJS ONDERSTEUNING De school werkt met technisch onderwijsassistenten. Zij assisteren de leerkracht bij vrijwel alle praktijkvakken. Deze vakken kunnen uitgesproken technisch van karakter zijn, echter ook vakken op het gebied van verzorging en welzijn of dierverzorging. Technisch assistenten kunnen ook begeleiding bieden bij theoretische vakken. De logopedist De logopedist test en observeert alle nieuwe leerlingen op school. Afhankelijk van de testuitslagen en motivatie van de leerling wordt er een logopedische behandeling gestart. Soms worden leerlingen aangemeld door de leerkrachten, de ouders of de orthopedagoge n.a.v. leerlingbesprekingen. Ook komen er aanmeldingen binnen als er bij de stage problemen zijn met het spreken of met de taal. Tijdens de logopedie wordt er zoveel mogelijk gewerkt aan die aspecten waarvan de leerling last heeft in zijn/haar communicatie. Dit kunnen o.a. zijn: open mondgedrag, slecht verstaanbaar spreken, kleine woordenschat, moeite met het maken van goede zinnen, sociale vaardigheden en omgangsvormen. Ouders worden d.m.v. een brief op de hoogte gebracht als hun zoon / dochter logopedie krijgt. De logopedist coördineert ook de sociale vaardigheidslessen die door de mentor gegeven worden. 10

11 De orthopedagoog Schoolgids De orthopedagoog is een deskundige op het gebied van de opvoeding en begeleiding van onze leerlingen. De orthopedagoog heeft een belangrijk aandeel bij plaatsing van nieuwe leerlingen op de school. Zij is contactpersoon naar de Regionale Verwijzings Commissie (de RVC). Zij neemt op verzoek van ouders, leerkrachten of instanties leerlingen een psychologisch onderzoek af en ze bekijkt de vorderingen t.o.v. de reken- en taalvaardigheid van de leerling. Doel van dit onderzoek is: te weten te komen of de leerling vorderingen maakt en hoe we het beste met hem verder kunnen werken. Ze heeft een uitgebreid gesprek met de leerling zelf. Deze kan dan in alle openheid over zijn ervaringen op school praten. De resultaten hiervan bespreekt zij altijd met het schoolteam. De leerkrachten geven ook hun visie op de betrokken leerling. Tenslotte krijgen de ouders een uitnodiging om samen met de orthopedagoog de test en de resultaten te bespreken. Ook heeft zij gesprekken met leerlingen, die aangeven problemen (thuis of op school) te hebben (uiteraard moeten de ouders hiermee instemmen) De orthopedagoge kan ook verwijzen naar andere hulp die een leerling nodig heeft, bijvoorbeeld: De Grote Rivieren. De orthopedagoge heeft zitting in het zorgteam en de toelating- / begeleidingscommissie van de school. Vanwege de nieuwe regelgeving rond Passend Onderwijs zal de indicatiestelling van leerlingen voor praktijkonderwijs vanaf 2014 door het Samenwerkingsverband VO worden verricht. De maatschappelijk werkende De maatschappelijk werkende van onze school kan de ouders van dienst zijn bij o.a.: Het zoeken naar antwoorden op vragen thuis, die belangrijk kunnen zijn voor het gedrag van de leerling, zoals schoolverzuim e.d. Het verstevigen en/of verduidelijken van de kontakten tussen ouders/ verzorgers en de school. Dit gebeurt door middel van persoonlijke gesprekken op school of thuis. De maatschappelijk werkende brengt een huisbezoek aan de leerlingen die aangemeld worden bij onze school. De maatschappelijk werkende kan ook doorverwijzen naar verdere hulp, bijvoorbeeld de MEE. De maatschappelijk werkende heeft eveneens zitting in het zorgteam en de toelatings- / begeleidingscommissie. De zorgcoördinator De zorgcoördinator coördineert de leerlingenzorg binnen de school Zij maakt deel uit van het zorgteam en zorgt er voor dat de leerlingen die op een bepaald tijdstip extra zorg behoeven, die zorg ook krijgen. Dit zijn vaak problemen op didactisch en sociaalemotioneel gebied. De zorgcoördinator heeft eveneens zitting in de toelating- / begeleidings-commissie. De stagecoördinator De stagecoördinator coördineert alle interne en externe stages, activiteiten van leerlingen en collega s in bedrijven en BPV- activiteiten in bedrijven. Hij zorgt ervoor dat er continuïteit zit in de organisatie, begeleiding en nazorg van de stage. Ook neemt hij deel in regionaal overleg met ROC s en collega Praktijkscholen. 11

12 De schoolarts Ook de schoolarts, dhr. dr. P.H. van Eeden heeft zitting in het zorgteam en de toelating- / begeleidingscommissie. Bij de toelating kan de leerling door hem medisch onderzocht worden, om te zien of er lichamelijk of geestelijke klachten zijn. Zonodig verwijst hij naar een medisch specialist. Wanneer men de schoolarts wil spreken, dan kan dat kenbaar gemaakt worden aan de mentor van de klas waarin de leerling zit. 12

13 STAGIAIRES, VRIJWILLIGERS EN OUDERS IN DE SCHOOL. Schoolgids Stagiaires: De school heeft afspraken met: de Hogeschool Rotterdam (opleiding pabo) en de Hogeschool Utrecht (opleiding pabo); dit zijn opleidingen voor leraren, de Hoge school Brabant (een opleiding voor sociaal pedagogisch werk), en het Da Vinci College (een mbo opleiding), voor het plaatsen van stagiaires, die zich willen oriënteren binnen ons onderwijs. Afgesproken is om per stageperiode maximaal 2 stagiaires op onze school te plaatsen. Een stagiaire kan zich oriënteren en/of actief deelnemen aan het geven van de lessen. Vrijwilligers: Op de school kunnen vrijwilligers aangesteld worden. Zij assisteren de leerkracht bij voorkeur bij praktische vakken. Assistentie van ouders: Soms bieden ouders aan een (of een aantal) lessen te willen geven, omdat zij door hun hobby of vak in bepaalde technieken gespecialiseerd zijn. VERVANGING BIJ ZIEKTE OF VERLOF Een leraar kan afwezig zijn door: ziekte, verlof of bijscholing. Hij of zij wordt dan, indien mogelijk, vervangen. Bij onverwachte afwezigheid wordt eerst geprobeerd om een eigen leraar die parttime werkt, in te schakelen. Gelukkig is die vaak bereid zijn of haar medewerking te verlenen. Lukt dit niet, dan kan er intern met leerlingen worden geschoven. Een klas naar huis sturen is een maatregel die wordt toegepast als er geen andere mogelijkheden meer zijn, bijvoorbeeld als er een aantal leraren tegelijk ziek of afwezig zijn en er geen vervanging voorhanden is. Ouders ontvangen hierover informatie per telefoon of per brief. Via internet is voor leerlingen de actuele roosterinformatie beschikbaar. Zie leerlingen roosterwijzigingen MEDEZEGGENSCHAP De medezeggenschapsraad (M.R.) van de Noordhoek, waarin vertegenwoordigers van het team en de ouders zitting hebben, heeft adviesrecht en soms instemmingsrecht t.a.v. beslissingen die door het schoolbestuur worden genomen. De vergaderingen van de M.R. zijn over het algemeen openbaar en worden op school gehouden. De Medezeggenschapsraad is samengesteld uitl 3 ouders en 3 personeelsleden van de school. De ouders en de leerkrachten worden voor een periode van 3 jaar gekozen. De M.R. bestaat uit de volgende personen: namens de ouders: De heer P.F. Roling De heer E. Perik vacature 13

14 namens het personeel: Mevr. E. Voor de Poorte De heer A. Oosterwijk Mevrouw W. Wytzes Naast de MR, medezeggenschapsraad, op schoolniveau functioneert de GMR, gezamenlijke medezeggenschapsraad, op bestuursniveau. In deze GMR hebben alle medezeggenschapsraden van de verschillende scholen van LOGOS zitting. De GMR bestaat uit tenminste één vertegenwoordiger van iedere school. De Noordhoek heeft één vertegenwoordiger in de GMR. Dit is mevr. W. Wytzes, Zij vertegenwoordigt zowel het personeel als de ouders. KLACHTENREGELING Het kan gebeuren dat u als ouder, leerling of personeelslid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school. In eerste instantie gaat u als u ontevreden over iets bent naar de direct betrokkenen, de leerkracht, de directeur of het bestuur. Zij kunnen met u proberen eruit te komen. Als dit niet lukt of het gaat om een ernstig probleem, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school. Van onze school is dat Mw. A. van der Hoeven. Deze contactpersoon helpt u verder naar de vertrouwenspersoon die door het bestuur van LOGOS is aangesteld, de heer D. Overwater (bedrijfsarts). De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden, en zo niet welke andere begeleiding of ondersteuning gewenst is. De vertrouwenspersoon kan desgewenst ondersteunen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. In geval van ongewenste intimiteiten is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij de politie. Uw klacht dient u binnen een jaar nadat de situatie, waar de klacht over gaat, begon te spelen, in te dienen. Alleen in heel bijzondere gevallen maakt de klachtencommissie hierop weleens een uitzondering. Als deze stappen u niet verder geholpen hebben, heeft u recht een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. De volledige klachtenregeling is op school aan te vragen. Adressen : Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs Postbus AR Voorburg Tel. : Fax : Algemeen secretaris : mevrouw mr. A.C. Melis Gröllers Vertrouwenspersoon : Naam D. Overwater Telefoon Schoolcontactpersoon : Naam Mw. A. van der Hoeven, tel

15 DE GEDRAGSCODE Voor alle mensen die in dienst zijn van LOGOS, voor de leerlingen van de school en hun ouders, stagiaires en alle andere mensen die werkzaamheden (zowel professioneel als vrijwillig) verrichten in de school, is er een gedragscode vastgesteld door het bevoegd gezag. Het doel van de gedragscode is het scheppen van een klimaat dat zich kenmerkt door respect, vertrouwen en acceptatie. De gedragsregels hebben een meervoudige functie. Als eerste doel vormen de gedragsregels en leidraad voor gedrag als preventiemiddel. Op de tweede plaats bieden de gedragsregels een handvat om vast te stellen of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, waartegen disciplinair opgetreden moet worden. De gedragscode kunt u vinden op onze website PESTPROTOCOL Het pesten op school kan een enorme invloed hebben op het leven van leerlingen en hun ouders. De Noordhoek staat ervoor dat zij duidelijk en effectief optreedt zodra er sprake is van pestgedrag. De richtlijnen daarvoor staan in het zogenaamde pestprotocol. U kunt dit protocol desgewenst op school inzien. SPONSORING LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, vindt sponsoring van belang vanwege de wenselijke relatie van de school met de maatschappij -dit in de eerste plaats- als ook vanwege de wenselijkheid en noodzaak om voor het bekostigen van het onderwijsproces ondersteunende activiteiten extra middelen te genereren. Concreet houdt dit in: - de erkenning dat sponsoring een tweezijdige relatie inhoudt, waarin de scholen van LOGOS een aantrekkelijke, zelfstandige partner wensen te zijn; - dat de pedagogisch/didactische opdracht van de scholen altijd voorop staat; - dat het primaire onderwijsproces niet afhankelijk mag worden van sponsoring. De Noordhoek voert een actief beleid ten aanzien van sponsoring. Actief houdt in dit verband in: - dat de school eigener beweging contacten wenst aan te gaan met het bedrijfsleven en overige relevante maatschappelijke organisaties; - dat aanbiedingen voor sponsoring door de school getoetst worden aan de hand van de hierboven vermelde criteria; - dat aanbiedingen van sponsoring gemeld worden aan de bestuursmanager; - dat alle afspraken goed worden vastgelegd; 15

16 TOELATING EN BEGELEIDING Schoolgids Plaatsing In het praktijkonderwijs kunnen die leerlingen geplaatst worden, die voor 1 oktober de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en niet toegelaten kunnen worden tot de leerwegondersteuning van een school of een afdeling voor voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo). Alle leerlingen dienen een beschikking praktijkonderwijs, afgegeven door een regionale verwijzingscommissie, te hebben. Procedure: Bij leerlingen die worden aangemeld vanuit de SBO Beatrix- de Burcht, verloopt de binnenkomst automatisch: De ouders krijgen een voorlichtingsavond op de Beatrix-De Burcht en ontvangen een uitnodiging voor de Open Avond van de Noordhoek, om kennis te maken met het praktijkonderwijs. Deze avond wordt gehouden in de maand februari. De leerlingen krijgen omstreeks maart / april een taal- en rekentest als ze nog op de Beatrix-de Burcht zitten. De ouders kunnen hun kind aanmelden met een aanmeldingsformulier dat zij van de Noordhoek ontvangen. De school meldt de leerling aan bij de Regionale Verwijzings Commissie (RVC). (zie ook hoofdstuk: RVC). Als de RVC vaststelt dat de leerling toelaatbaar is tot onze school, geeft zij een beschikking af en kan tot plaatsing worden overgegaan. In juni worden de leerlingen met hun leerkracht uitgenodigd voor een rondleiding door de school. De klassenleerkracht van de toeleverende school draagt via een gesprek met de mentoren van de eerste klassen, de leerling over aan onze school. Hij stelt van iedere leerling een kort verslag op, zodat onze school weet wat zijn / haar niveau is en waar de leerkrachten op moeten letten. Leerlingen die van een andere school komen: De ouders of de school waar de leerling op zit meldt de leerling aan; De Noordhoek neemt contact op met de vorige school en verzamelt de beschikbare testgegevens. De ouders worden uitgenodigd om de school te bezoeken voor kennismaking en de intake. Hierna volgt, indien nodig, aanvullend onderzoek door de orthopedagoog van de school. De leerling wordt, indien nodig, gezien door de schoolarts. De toelatingscommissie buigt zich over de aanmelding en als blijkt dat de leerling aan de criteria voldoet, worden de gegevens naar de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) gestuurd. Als de RVC vaststelt dat de leerling toelaatbaar is tot onze school, geeft zij een beschikking praktijkonderwijs af en kan tot plaatsing worden overgegaan. De ouders krijgen hiervan schriftelijk bericht. In de week voor de zomervakantie ontvangen alle aangemelde leerlingen een brief, waarin staat welke spullen ze op school nodig hebben en wanneer de eerste schooldag is. 16

17 Regionale Verwijzings Commissie (RVC) Wij mogen nieuwe leerlingen niet zonder meer toelaten, maar moeten hen aanmelden bij een Regionale Verwijzings Commissie (RVC). Het ministerie van Onderwijs stelt toelating door de RVC verplicht. Onze RVC heeft zijn kantoor in Dordrecht. Er zitten deskundige personen in de RVC. In onze RVC zitten een orthopedagoge, een onderwijskundige en een directeur van een school voor speciaal onderwijs. De RVC bepaalt op grond van rapportages, die wij moeten inzenden, of het kind op onze school thuishoort. Wij moeten de volgende gegevens naar de RVC te zenden: 1. een onderwijskundig rapport, dat opgesteld is door de toeleverende school. In dit rapport staan o.a. de vorderingen van uw kind 2. een ondertekende toestemming van de ouders / verzorgers 3. een intelligentietest. 4. Indien nodig, een rapport waaruit blijkt dat het kind om sociale of om emotionele redenen, beter op onze school past dan in de leerwegondersteuning van het vmbo. Met deze gegevens moeten wij aantonen dat het kind het meest gebaat is met het onderwijs op een praktijkschool. Vanaf mei sturen wij deze gegevens naar de RVC. De behandeling hiervan duurt ongeveer 6 weken. Bij een positieve beschikking mogen wij uw kind plaatsen. De ouders ontvangen eind juni bericht van ons of hun zoon / dochter is toegelaten tot onze school. Zorg Advies Team In het Zorg Advies Team van onze school hebben zitting de directeur van de school, de orthopedagoge, de maatschappelijk werkende en de zorgcoördinator. De laatste coördineert de werkzaamheden van het Zorg Advies Team. Om de week komt deze commissie bij elkaar om leerlingen die op dat moment extra aandacht op sociaal emotioneel gebied nodig hebben, met elkaar te bespreken. Deze leerlingen worden meestal ingebracht door de mentoren van de klassen. Ook kunnen ouders via de mentor van hun kind een beroep doen op het Zorg Advies Team. Deze commissie bespreekt het probleem van de ingebrachte leerling en probeert een adequate oplossing te vinden. Als het nodig is, kunnen de commissieleden ook doorverwijzen naar externe hulpverlening, zoals Riagg, een orthopedagogisch instituut e.d. Indien nodig neemt ook de schoolarts deel aan de besprekingen. 17

18 Einde schoolperiode Hoe lang kunnen de leerlingen op school blijven? Tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. Officieel mag de leerling van school, aan het einde van het schooljaar (juli) waarin de leerling 16 jaar wordt. Hij mag dan 3 dagen gaan werken en moet verplicht 2 dagen naar school. Dit mag niet onze school zijn, maar een Regionaal Opleidings Centrum (een ROC). Onze school adviseert om van school te gaan aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 17 jaar wordt, de leerling is dan namelijk leerplichtvrij. Hij of zij maakt dan meer kans op werk, omdat er dan 5 dagen gewerkt mag worden. Tussentijds schoolverlaten: 1. loopt een leerling van 17 jaar stage en is er een reële kans op vast werk dan mag de leerling op school blijven tot de dag dat hij of zij in dienst kan treden. 2. in individuele gevallen, op 16 jarige leeftijd, uiteraard na overleg met de ouders. Hierbij is ontheffing van de partiële leerplicht nodig! 3. Soms blijken leerlingen zich zo te ontwikkelen dat een overstap naar het vmbo kan worden gemaakt. Deze overstap wordt door de Noordhoek in goede samenwerking met het vmbo begeleid. Arbeidsperspectief De leerlingen van het praktijkonderwijs komen in het algemeen terecht op de ongeschoolde of lichtgeschoolde arbeidsmarkt. Dit kan zijn binnen alle sectoren waar dit werk voorhanden is. Bijvoorbeeld: de bouw, de wegenbouw, horeca, winkels, de huishoudelijke dienst van een zorginstelling, groenvoorziening, productiebedrijven enz. Een aantal jongeren kan, via een programma op maat, een (deeltijd)opleiding volgen op een Regionaal Opleidings Centrum (ROC). Al een groot aantal jaren kunnen we ca. 98% van onze leerlingen plaatsen in een betaalde baan. Nazorg De school volgt gedurende 1 jaar na het schoolverlaten de leerling op zijn werk; Als het nodig is kan de school hem of haar bij problemen een vorm van begeleiding geven of ondersteuning bieden. Al of niet via een instelling voor arbeidsreïntegratie. De school is ook bereid om in een urgent geval in de jaren hierna advies te geven. 18

19 KLASSEN EN VAKKEN Schoolgids Klassen en roosters De leerlingen zijn verdeeld over 5 leerjaren. Wij streven ernaar dat er niet meer dan 14 leerlingen in een klas zitten. De klassen zijn ingedeeld naar leeftijd en stagetijd. Indien noodzakelijk kan afgeweken worden. De klassen 1 en 2 vormen de onderbouw. De klassen 3, 4 en 5 vormen de bovenbouw. hiervan Verdeling van de leerlingen: In leerjaar 1 zitten de nieuwe leerlingen. Zij zijn de hele week op school en hebben vaste schooltijden die gelijk zijn aan de basisschooltijden. Dit in verband met eventueel bus of taxivervoer. In het 2 e leerjaar beginnen de leerlingen door de begeleide stage zich te oriënteren en voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Zij gaan onder begeleiding van een assistent of docent een ochtend stage lopen. In leerjaar 3 gaat men beginnen om 2 dagen zelfstandig stage te lopen. In leerjaar 4 blijft de stage twee of wordt het naar 3 dagen uitgebreid. In leerjaar 5 worden de leerlinge naar arbeid begeleid. Afhankelijk van hun uitstroom wordt 3 of 4 dagen stage gelopen. Alle klassen hebben een eigen mentor. Deze is didactisch en pedagogisch verantwoordelijk voor de gang van zaken in de aan hem toegewezen klas en is de eerste contactpersoon naar de ouders en instanties. In alle leerjaren zien de mentoren hun klas tijdens het mentoruur. Daarnaast geven ze nog een aantal uur les in hun klas. De theorievakken worden aangeboden in lestijden van 50 minuten per vak. Bij de praktijkvakken worden 2,3 of 4 lesuren van 50 minuten achter elkaar gekoppeld, omdat deze vakken meer tijd vergen. Op de eerste dag van het schooljaar krijgt iedere leerling een lesrooster, zodat men weet waar, wanneer en van wie men op een bepaald uur les heeft. De mentor bespreekt het lesrooster met zijn klas. Gedurende het schooljaar kan het rooster nog wel wijzigingen ondergaan. Vakken De leerlingen krijgen zowel theorie - als praktijkvakken. Doel van de lessen is het aanleren van vaardigheden, die nodig zijn om zich in de maatschappij te kunnen redden. In de theorielessen maken we hiervoor gebruik van de methode promotie. Deze methode bevat een leerlijn die speciaal voor het praktijkonderwijs is ontwikkeld. De vakken die hiervan gegeven worden zijn; Nederlands lezen en schrijven, Cultuur en maatschappij, Rekenen en Wiskunde, verkeer en informatica (onderbouw) In de bovenbouw wordt de theorie meer gericht op uitstroom en wordt naast Promotie ook nog andere methodes gebruikt. 19

20 Praktijk Bij de praktijk werken we vanuit vijf sectoren. De sectoren zijn horeca, zorg en dienstverlening, techniek, bouw en plant & dier. In de 1 e klas krijgen de leerlingen iedere dag les in een sector. Naast het aanleren van de basisvaardigheden staat de arbeidsoriëntatie in de verschillende sectoren centraal. In klas 2 koppelen we een aantal sectoren samen en kiezen de leerlingen een profiel. Profiel A zijn de vakken techniek, bouw en grove tuin en dierwerkzaamheden. Profiel B zijn de sectoren zorg en dienstverlening, horeca en fijne plant en dierwerkzaamheden. Deze vakken worden 3 keer per week in deze klas gegeven. Daarnaast blijft horeca in de 2 e klas een verplicht vak, omdat we het koken van een maaltijd van groot belang vinden voor de zelfredzaamheid van onze leerlingen. In klas 3 ontwikkelen de leerlingen zich verder in een van de profielen. Ze hebben dan nog 2 keer 3 lesuren praktijk in een profiel. Daarnaast gaan ze stage lopen. Dit heeft vooral een oriënterend karakter. In klas 4 en 5 hebben de leerlingen nog 4 lesuren praktijk in een profiel. Dit profiel sluit aan bij hun stage en uitstroomrichting. Samen met de leerling wordt gekeken welke onderdelen van vakken nodig zijn voor hun toekomst. Het doel van de profielen in de bovenbouw is de leerlingen beter toerusten met vaardigheden, die voor hun stage en toekomst van belang zijn. Arbeids gekwalificeerd assistent (AKA) Sinds een aantal jaar is er - in samenwerking met Regionaal opleidingscentrum (ROC) Da Vinci - een AKA opleidingstraject binnen onze school. Dit is een tweejarig traject waarbij leerlingen een opleiding op niveau 1 kunnen behalen. De leerlingen die deze opleiding volgen lopen in klas 4 en 5 minder stage en hebben in klas 5 geen praktijk, omdat ze meer theorievakken krijgen. Keuze vakken In de bovenbouw kunnen leerlingen voor een aantal vakken kiezen. Zo is er de mogelijkheid om een lasdiploma te behalen op niveau 1. Ook kunnen leerlingen in klas 4/5 hun veiligheidscertificaat(vca), heftruck- en tractorrijbewijs halen. Gymnastiek De leerlingen krijgen een geel shirt met Logo van de school. De bijpassende broek, zwart of blauw, moet zelf aangeschaft worden. Sportschoenen zijn ook verplicht. Deze mogen geen zwarte zolen hebben. 20

21 De stage De stage is de kern van het praktijkonderwijs, daarom wordt een groot gedeelte van de schooltijd van de leerlingen ingeruimd voor stage. De bedoeling is dat alle leerlingen een stageperiode van ten hoogste 3 jaar doorlopen. Met de stage wordt in het derde leerjaar gestart. De meeste leerlingen zijn dan 15 jaar. Een stage kan zijn voor een of meerde dagen per week. Het doel van de stage is de leerling voor te bereiden op het arbeidsproces. De stage kan plaats vinden binnen: - het vrije bedrijf - een instelling, bijv. een kinderdagverblijf - de sociale werkvoorziening De ouders worden zelf betrokken bij het zoeken naar een geschikte stageplaats. Als de leerling aan stage toe is, worden de ouders uitgenodigd op een speciaal hiervoor bestemde ouderavond. Over het stagelopen ontvangen de ouders t.z.t. een apart informatieblad. Voor veel leerlingen is de overstap op jonge leeftijd van school naar een bedrijf of instelling behoorlijk groot, ook al betreft het maar een dag per week. Om deze stap beter te begeleiden zullen in leerjaar 2 de leerlingen in groepen van ca. 4 leerlingen tegelijk op stage gaan bij één bedrijf of instelling. Ze worden daarbij begeleid door een docent of onderwijsassistent vanuit de school. 21

22 CONTACTEN Schoolgids Contacten met ouders/verzorgers De contacten met ouders/verzorgers worden onderhouden door: persoonlijke contacten: kennismakingsavond mentor mentoravonden (bespreking individueel ontwikkelplan met leerling) rapportavond informatieavonden voor ouders indien nodig, huisbezoek van de mentor na afspraak, gesprek met de mentor op school huisbezoeken van de stagedocent, als dat nodig is incidentele huisbezoeken, bijvoorbeeld bij problemen uitnodiging op school voor een bespreking van uw kind, indien dat nodig is alle ouders en bekenden zijn welkom op de jaarlijkse Open Avond contacten d.m.v. brieven en andere schriftelijke informatie. twee keer per jaar, in februari en juli, ontvangt de leerling een rapport; door middel van een cijfer worden hierin de vorderingen aangegeven in principe wordt er 3x per schooljaar een Nieuwsbrief uitgegeven. Hierin staat geschreven over de gang van zaken op school en wat er de komende tijd op school staat te gebeuren incidentele mededelingen Tenslotte verwijzen wij naar onze website Wekelijks wordt de website, indien nodig, bijgewerkt. Het samenwerkingsverband vo/svo Het bevoegd gezag van de Noordhoek is aangesloten bij het Samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs voor de regio Gorinchem ( SWV 41.1). Samenwerkingsverbanden dragen gezamenlijk zorg voor een toereikende organisatie en deskundige ondersteuning van het onderwijs voor leerlingen voor wie een orthopedagogische en orthodidacische ondersteuning geboden is alsmede voor overdracht van deskundigheid op gebied tussen scholen in het samenwerkingsverband. Deelnemende scholen in dit verband zijn: 1. Scholengemeenschap De Hovengroep met de volgende locaties: de Hoefslag, onderbouw vmbo, havo, atheneum en gymnasium het Gilde, vmbo sector techniek, Gorinchem de Windroos, vmbo sector economie, zorg en welzijn, Gorinchem de Schans, vmbo sector economie, zorg en welzijn, Sleeuwijk de Uilenhof, mavo/havo/atheneum/gymnasium, Gorinchem de Calvijn, mavo/havo/atheneum, Hardinxveld-Giessendam. 2. Aoc Groencollege de Bossekamp, Ottoland 3. Altenacollege, mavo/havo, Sleeuwijk 4. Merewade College, Gorinchem 5. Wellant College, Gorinchem 6. Heerenlanden College, Leerdam 22

23 7. Praktijkschool De Noordhoek, Gorinchem Doel van deze samenwerking is: leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden op de scholen. Zo wordt bekeken of de leerling op de voor hem juiste school zit. Heeft een leerling leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen, dan kan er binnen het samenwerkingsverband een passende oplossing voor hem worden gezocht. Voor de uitvoering ervan is een permanente commissie van leerlingzorg ( PCL) samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van de zorg van de aangesloten scholen. De PCL wordt voorgezeten door een coördinator die verantwoording aflegt aan het bestuur. Van het SWV. De activiteiten alsmede de evaluatie staan vermeld in een jaarlijks op te stellen zorgplan. Ook onze school heeft een vertegenwoordiger in de PCL van het samenwerkingsverband. De bestuursmanager van de stichting Logos maakt deel uit van het bestuur van het samenwerkingsverband. Contacten met scholen voor praktijkonderwijs De school heeft contact met 5 andere praktijkscholen scholen in de regio t.w.: 1. praktijkschool Merewade te Gorinchem 2. de Hans Petrischool te Dordrecht 3. de Sprong te Sliedrecht en Zwijndrecht 4. praktijkonderwijs Wartburgcollege te Dordrecht 5. praktijkonderwijs csg Prins Maurits te Middelharnis De Noordhoek is tevens regiovoorzitter van onze regio. Bij deze contacten gaat het om overleg tussen schoolleiding, stagecoördinatoren en af en toe teamleden van de onderlinge scholen, om de kwaliteit van het praktijkonderwijs regelmatig te toetsen en waar nodig te verbeteren. Daarnaast is de school lid van de Vereniging Landelijk Werkverband PrO. Dit is de organisatie die op landelijk niveau de belangen van het praktijkonderwijs behartigd. Zie Schorsing e/o verwijdering Indien er sprake is van (bedreiging met) fysiek geweld of als er sprake is van ernstige bedreigingen in de richting van een medeleerling of een medewerker, kan de directie besluiten een leerling te schorsen dan wel te verwijderen. Dit geldt eveneens in die gevallen waarbij naar het oordeel van de directie vanwege de ernst van een overtreding, of gedrag een schorsing noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer: Een leerling een wapen bij zich heeft; Een leerling drugs of drank bij zich heeft Er sprake is van onnodig kwetsend taalgebruik enz. Indien er sprake is van schorsing e/o verwijdering wordt altijd contact opgenomen met de ouders/verzorgers en worden deze uitgenodigd voor een gesprek. Tevens wordt de schorsing gemeld aan het bestuur van LOGOS en aan de onderwijsinspectie, via het digitaal portaal. Een schorsing is er in beginsel op gericht om na een korte periode de leerling een nieuwe kans te bieden. Indien er ernstige vermoedens zijn dat het gedrag niet kan of zal verbeteren en andere leerlingen zich daardoor blijvend onveilig voelen, kan besloten worden om voor de desbetreffende leerling verwijderingsprocedure te starten. Hiervan worden zijn ouders in een persoonlijk gesprek op de hoogte gebracht. Via de contacten die de school en het zorgteam heeft, wordt dan gezocht naar een plek om de leerling te laten behandelen, dan wel een nieuwe onderwijskans te bieden. 23

24 PRAKTISCHE ZAKEN. De lestijden. Lesuren Tijden 1e e Pauze e e Pauze e e e e Werkweken De Noordhoek organiseert voor iedere leerling gedurende de schoolloopbaan minstens 2x een werkweek. Alle leerlingen zijn verplicht hieraan deel te nemen; het maakt deel uit van ons onderwijsprogramma. Dit schooljaar gaat de onderbouw op werkweek. Afwezig melden Bij ziekte of afwezigheid is men verplicht dit tijdig aan de school door te geven, vóór 9 uur s morgens. Loopt het kind stage en valt de afwezigheid op een stagedag, dan moeten de ouders altijd zelf tijdig het stageadres bellen. Daarna dient de school geïnformeerd te worden. Als een leerling weer beter is, moet dit ook gemeld worden bij de administratie of conciërge. Bezoek aan dokter, tandarts, ziekenhuis e.d. Wij verzoeken de ouders bovenstaande bezoeken zoveel mogelijk af te spreken op een vrije ochtend of middag. Mocht een afspraak niet anders gepland kunnen worden dan moet er vooraf een verzoek hiervoor middels een briefje van school ingevuld worden. Deze is bij de administratie te verkrijgen en moet daar ook ingeleverd worden 24

25 Onwettig afwezig Schoolgids Indien de school niet op de hoogte is van de afwezigheid van een leerling, dan wordt dit beschouwd als 'onwettig afwezig' Per dag worden absentielijsten bijgehouden. Is er voor 9 uur geen bericht van verhindering, dan wordt telefonisch contact met de ouders/verzorgers opgenomen. Horen wij niets, dan zijn wij genoodzaakt om de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woont in te schakelen. Deze kan de ouders / verzorgers een boete opleggen. Het is voor ouders en voor de school een goede zaak dat beiden weten waar de leerling zich bevindt! Vrij geven Alleen in bijzondere gevallen mag er vrij gegeven worden. Bijvoorbeeld bij een jubileum van ouders of grootouders; de trouwerij van broer of zus. U kunt hier schriftelijk een verzoek voor indienen. De school verzoekt de ouders er rekening mee te houden dat er buiten de vakantieregeling geen vrij gegeven kan worden. Alleen als het zeer dringend is of als er een zeer gegronde reden is, kan aan de schoolleiding toestemming gevraagd worden om van het vakantierooster af te mogen wijken. Telefonisch- of mailcontact met de school De schoolleiding is in principe de hele week op de school bereikbaar. Dagelijks kunnen de leerkrachten (mits zij die dag les hebben) gebeld worden op de volgende tijden: van uur tot 08.25; tussen de middag van tot en na uur. Telefoonnummer: Bij geen direct contact kan een boodschap worden ingesproken op de voic . Deze boodschappen worden dagelijks beluisterd. Alle docenten hebben ook een mailadres, bestaande uit hun achternaam, gevolgd Schade aan schoolspullen Eén van de schoolregels is dat, als iemand iets met opzet of door nalatigheid, stuk maakt (b.v. gereedschap, glas, meubels e.d.), we dat hem of haar contant laten betalen. De ouders, behoeven daar niet voor op te draaien, maar hun zoon of dochter zelf! Dit kan bijvoorbeeld van het zakgeld. Kan dat niet, dan houden wij het verschuldigde bedrag af van de stagevergoeding die de leerling krijgt. Natuurlijk stellen wij de ouders tijdig op de hoogte van een dergelijk voorval! Wij hopen hiermee opzettelijk toegebrachte schade aan ons gebouw zoveel mogelijk te beperken. Het personeel is zelf ook erg zuinig op de spullen van de school en zij proberen dat de leerlingen ook bij te brengen. T.a.v. de fietsen: wij ontraden dat onze leerlingen hun fietsen uitlenen of dat zij anderen achterop nemen. Het gebeurt namelijk vaak dat hierdoor schade ontstaat. De school neemt geen verantwoordelijkheid t.o.v. hierdoor ontstane schade. 25

26 Verzekeringen Schoolgids Alle scholen van LOGOS hebben via de Besturenraad een pakket verzekeringen afgesloten. Dit pakket omvat een schoolongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een autocascoverzekering en schadeverzekering inzittenden. De ongevallenverzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle bij de activiteiten betrokken personen gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van het personeel (in de ruimste zin van het woord) van LOGOS. Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks gaan van woonadres naar school of naar de plaats waar de schoolactiviteiten plaatsvinden. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd (tot maximaal 1000,00 per gebeurtenis), voor zover de eigen zorgverzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school of het bestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurd. Dit is pas het geval als er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daarvoor zelf (of de ouders) verantwoordelijk. De school is alleen aansprakelijk als zij niet heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheids- verzekering afsluiten. De autocasco- en inzittende verzekering dekt schade, die tijdens een dienstreis of schoolactiviteit, ontstaat aan een auto of inzittende. De eigen autoverzekering gaat te allen tijde voor. 26

27 FINANCIËLE ZAKEN. Schoolfonds; betalingstermijnen werkweek en vrijwillige bijdrage Ieder jaar vinden er op school verschillende activiteiten plaats. Al deze activiteiten kosten geld en hier krijgt de school geen bekostiging voor. Daarom vragen wij aan u als ouder/verzorger een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage bedraagt voor al deze activiteiten 45, - euro per leerling per jaar. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover een brief, waarop vermeld staat op welk bankrekeningnummer u dit bedrag over kunt maken. De activiteiten waaraan dit besteed wordt zijn: Schoolfeest 5,00 Klassenuitje 10,00 Cultuuractiviteit 10,00 Paasviering 2,50 Sinterklaasfeest 7,50 Kerstviering 10,00 Hieronder vallen niet de kosten van een werkweek of excursie. Ook een examen voor heftruck, lassen, tractorrijbewijs vallen niet onder het schoolfonds en zullen apart in rekening gebracht worden. De geraamde kosten worden hieronder nog eens vermeld. 27

28 NAMEN / ADRESSEN / TELEFOONNUMMERS Schoolgids Chr. praktijkschool De Noordhoek Directeur dhr. C.H. Nugteren Hoefslag NK Gorinchem (schoolbestuur) LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Bestuurskantoor Logos dhr. G.H. Ordelman Industrieweg HP Leerdam Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a De Noordhoek Inspectie van het onderwijs Onderwijs Vragen over onderwijs: tel (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel geweld, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs tel (lokaal tarief) RVC Rijnmond zuid-holland zuid Postbus AP Rotterdam Schoolarts dhr. dr. P.H. van Eeden p/a Rivas Zorglijn Klachtencommissie Christelijk Onderwijs, Postbus 694, 2270 AR Voorburg Fax Website : Alg. secretaris : mw. mr. A.C. Melis-Gröllers 28

29 Dhr. C.H. Nugteren Mevr. H.J. de Weijer Dhr. F.J. Kooij: Mevr. A.M. den Hartogh Mevr. G. v.d. Ree Dhr. H. de Zwaan Mevr. J. Kortlever Dhr. M. van Herwijnen Dhr. J. Boon Mevr. G.H. Joon Dhr. J. Wijnbergen Dhr. C. de Jong Dhr. J. van Hattem Dhr. M. van Mourik Dhr. A. Oosterwijk Mevr. C. Muysson Mevr. E. Voor de Poorte Mevr. J. Zijderveld Dhr. M. van Maastrigt Mevr. E. de Lange HET TEAM directeur teamleider docent docent docent docent docent docent docent docent docent docent technisch assistent conciërge docent orthopedagoge logopediste docent technisch assistent docent schoolleiding teamleider/ (plv.) schoolleiding stagecoördinatie remedial teacher; mentor klas 3a coördinatie leerlingenzorg stagebegeleiding; mentor klas 5a lichamelijke opvoeding, mentor klas 1B 1b roostermaker; mentor klas 5a sectorcoördinator plant en dier mentor klas 1b (brugklas ); stagebegeleiding stagebegeleiding; mentor klas 5b roostermaker, mentor klas 4b 4 sectorcoördinator zorg en dienstverlening mentor klas 4b; sectorcoördinator techniek mentor klas 2c; ICT mentor klas4a ; sectorcoördinatie horeca mentor klas 4a; sectorcoördinatie bouw mentor klas 4d Mevr. W. Wytzes docent mentor klas 2b Dhr. H. Boer docent mentor klas 2a; stagebege- 29

30 leiding Schoolgids Mevr. H. Middelkoop docent mentor klas 1a Mevr. R. Visser docent mentor klas 3c Dhr. R. Segers docent lichamelijke opvoeding, mentor klas 2a Mevr. A. Zijderveld administratie Mevr. R. Mes Dhr. A. Kerpels technisch assistent technisch assistent Mevr. I. Schumacher docent mentor klas 3b Mevr. K. Verhoeven docent mentor klas 4c Mevr. A. van der Hoeven Maatschappelijk werkende 30

Hoefslag 8 4205 NK Gorinchem. telefoon : (0183) 62 53 50 fax : (0183) 64 71 41. : info@denoordhoek.com : www.denoordhoek.com

Hoefslag 8 4205 NK Gorinchem. telefoon : (0183) 62 53 50 fax : (0183) 64 71 41. : info@denoordhoek.com : www.denoordhoek.com Hoefslag 8 4205 NK Gorinchem telefoon : (0183) 62 53 50 fax : (0183) 64 71 41 E I : info@denoordhoek.com : www.denoordhoek.com 1 INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Voorwoord en inleiding 3 Beschrijving

Nadere informatie

Schoolgids De Noordhoek

Schoolgids De Noordhoek SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Schoolgids De Noordhoek Inleiding Deze schoolgids is in de eerste plaats bedoeld als informatiebron over het onderwijs op De Noordhoek. Wij willen u zo een indruk geven over

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

even bijtanken Doorstart

even bijtanken Doorstart Doorstart even bijtanken Welkom bij schakelopvang De Doorstart Waarom naar De Doorstart? Je bent nog (partieel) leerplichtig maar het kan zijn dat het niet zo lekker loopt op school. Misschien doordat

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Schoolgids De Noordhoek

Schoolgids De Noordhoek 2016-2017 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

ZORGPLAN November 2013

ZORGPLAN November 2013 ZORGPLAN November 2013 Inleiding zorgplan Het zorgplan van de Pontes Praktijkschool Zierikzee is hieronder chronologisch beschreven vanaf het moment dat de leerling wordt aangemeld tot en met de start

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Voor een kansrijke toekomst

Voor een kansrijke toekomst Voor een kansrijke toekomst Welke leerlingen gaan naar het praktijkonderwijs? Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma in het reguliere voortgezet onderwijs

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe personeelsleden stellen zich aan u voor: Karen de Heer. Beste ouder, verzorger, Karen de Heer: Met vriendelijke groet,

NIEUWSBRIEF. Nieuwe personeelsleden stellen zich aan u voor: Karen de Heer. Beste ouder, verzorger, Karen de Heer: Met vriendelijke groet, Oktober 201 5 nieuwsbrief NIEUWSBRIEF Beste ouder, verzorger, Welkom en/of goed u weer te zien! Het eerste geldt vooral de nieuwe ouders van onze school. U heeft via uw zoon of dochter de afgelopen weken

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl Schoolgids 2012-2013 De Lasenberg Kwadrant Onderwijs COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs CSG Liudger voor u De Ring CSG Liudger School voor praktijkonderwijs Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian Stornebrink, docenten van CSG Liudger locatie De Ring. 11.07 In dit boekje vertellen we u over

Nadere informatie

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn Hoofdstuk Bouwen aan talent! Informatiebrochure 2015-2016 Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn 1 Informatiebrochure_Windroos.indd 1 07-10-15 11:08 Het draait om jou! Het draait om

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG SALLAND 03 FEBRUARI 2018 LOCATIES LOCATIE SALLAND Salland 4 9405 GM ASSEN 0592-390290 LOCATIE CSG BEILEN De Omloop 4 9411 KA BEILEN 0593-522819 CSVINCENTVANGOGH.NL

Nadere informatie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie Begeleidingscommissie Aandacht voor elke leerling In deze brochure vindt u alle informatie over individuele begeleiding voor leerlingen op het Don Bosco College Wie doet wat? Het Don Bosco College besteedt

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Inleiding De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

IEDEREEN NAAR SCHOOL

IEDEREEN NAAR SCHOOL IEDEREEN NAAR SCHOOL Leerplicht en aanpak van schoolverzuim Bestemd voor ouders, verzorgers en leerlingen in het voortgezet onderwijs 1. Woord vooraf Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak

Nadere informatie

Klachtenregeling IJburg College

Klachtenregeling IJburg College KLACHTENREGELING Klachtenregeling IJburg College Het bestuur van het IJburg College heeft de volgende klachtenregeling vastgesteld. Alle aan het IJburg College onderwijs volgende (of gevolgd hebbende)

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. - Welk onderwijs past bij uw kind? - Hoe kiest u een school? - Wat kunt u vragen tijdens de opendagen? - Wat is het vmbo? Welke beroepsgerichte vakken zijn er

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen 1 2 Vooraf Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 van de basisschool of in

Nadere informatie

Informatie over het onderwijs en de school We willen u graag betrekken bij ons werk met uw kind(eren). Dat doen wij als volgt:

Informatie over het onderwijs en de school We willen u graag betrekken bij ons werk met uw kind(eren). Dat doen wij als volgt: 7. De ouders Wij vinden het belangrijk dat u met de school meeleeft en meedenkt, omdat dit goed is voor ons onderwijs. Voor een goede sfeer in de school zijn we ook afhankelijk van uw betrokkenheid. Informatie

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

6.17 Klachtenregeling

6.17 Klachtenregeling 6.17 Klachtenregeling Werkveld Organisatie Versie 3, 31 oktober 2007 Vastgesteld RvA d.d. 8 juni 1998 Gewijzigd CvB d.d. 26 augustus 2008 GMR advies d.d. 25 augustus 2008 Begripsbepalingen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Klachtenregeling. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o

Klachtenregeling. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o Klachtenregeling Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o Oktober 2012 Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen Pagina s 1.0 Oktober 2012 Eerste versie

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden

Pestprotocol ICBS de Tweemaster, Naarden Inleiding: Hoe gaan we om met pesten en agressief gedrag? Wij beseffen dat het klimaat van de school grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat

Nadere informatie

Pestprotocol Versie maart 2015

Pestprotocol Versie maart 2015 Pestprotocol Versie maart 2015 Inleiding De Goudse Waarden heeft in de missie beschreven waar zij voor staat. In de missie staat dat De Goudse Waarden een scholengemeenschap is die herkenbaar wil zijn

Nadere informatie

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u Meer dan je ziet! R CSG Liudger voor u Foto cover: Afian Stornebrink, onderwijs- en organisatiecoördinator en docent AVO Eelze de Boer, stagebegeleider en docent AVO Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit )

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit ) Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit 11-11-2014 ) Inhoud Inleiding 2 Aanmelding van een nieuwe leerling 2 Benodigde gegevens voor de aanname 2 Aannamecommissie

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie