Algemeen gedeelte ET Haaksbergen AC Haaksbergen. schoolgids basisschool Holthuizen Pagina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen gedeelte. 7482 ET Haaksbergen. 7480 AC Haaksbergen. r.hoogma@bsholthuizen.nl. www.bsholthuizen.nl. schoolgids basisschool Holthuizen Pagina"

Transcriptie

1 Algemeen gedeelte Bezoekadres: Telefoon: Holthuizerstraat ET Haaksbergen Postbus AC Haaksbergen (053) Website: Brinnummer: 12 YQ Directeur: R.A.M. Hoogma Postadres:

2 Een woord vooraf Dit is de schoolgids van basisschool Holthuizen. Deze schoolgids bestaat uit twee gedeelten. In dit gedeelte staat informatie die voor meerdere jaren van toepassing is. Dat is onder andere informatie over onze visie op onderwijs, ons schoolconcept, informatie over de leermethodes, over zelfstandig werken, het werken met computers en sponsoring die wij op school gebruiken. Dit deel krijgen de ouders als zij hun kind op school inschrijven. Voor andere ouders is er op verzoek een exemplaar beschikbaar. U kunt deze schoolgids ook downloaden van de website. Het andere deel is de informatiekalender. Deze kalender geeft de agenda voor het actuele schooljaar weer. Op de achterkanten van de maanden in de infokalender staat informatie over de meeste praktische zaken op school. De meest actuele informatie kunt u altijd vinden op de website en in de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die u per toegezonden krijgt. Onze school is op voortgekomen uit de samensmelting van de openbare basisschool De Wereld en de katholieke basisschool De Holthuizen. De school is één van de scholen van de Stichting Keender, de stichting die het bevoegd gezag heeft over basisscholen in Haaksbergen, Buurse, Hengevelde, Neede, Beltrum en Sint-Isidorushoeve. Een samenwerkingsschool is een school waarin het katholiek en/of protestants-christelijk onderwijs samenwerkt met het openbaar onderwijs. De school is een afspiegeling van de samenleving en van de wijk waarin de school staat. Met erkenning ván en respect vóór de verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, nemen alle geledingen van de school deel aan het onderwijs. In ons onderwijs leggen wij hierover verantwoording af aan leerlingen, ouders en maatschappij. Behalve de onderwijskundige taak heeft de samenwerkingsschool ook een pedagogische taak. Dit maakt, dat in het samenwerken ruimte aan anderen gelaten moet worden, zodat iedereen een eigen bijdrage kan leveren. Wij hopen dat wij uw kind(eren) en u een school bieden waar ze samen kunnen leren en werken, waarbij ze elkaar op een prettige wijze kunnen ontmoeten. Een ontmoetingsplaats waar zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Deze gids is ook een handreiking voor die ouders die een basisschool willen kiezen voor hun kind. In deze schoolgids beschrijven we onze school, en geven wij aan wat wij uw kind willen bieden, waarom we dat doen en op welke manier. We zijn graag bereid met u hierover in gesprek te gaan. We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Namens het team en alle betrokkenen bij onze school, René Hoogma, directeur basisschool Holthuizen.

3 Onze school Het schoolbestuur: Keender Basisschool Holthuizen valt onder het bestuur van de Stichting Keender. Deze stichting is op 1 januari 2010 tot stand gekomen na de fusie van twee schoolbesturen in de regio: De Stichting Katholiek Onderwijs Twente Achterhoek (Skota) en de Bestuurscommissie basisonderwijs gemeente Haaksbergen (BBGH). Het samenwerkingsbestuur is het bevoegde gezag over 19 basisscholen, verspreid over de gemeenten Berkelland (Beltrum, Neede en Rietmolen), Hof van Twente (Goor en Hengevelde), Haaksbergen (Buurse, Sint-Isidorushoeve) met in totaal ca. 315 personeelsleden en 3200 leerlingen. Vanaf zijn bestuur en toezicht gescheiden. Het College van Bestuur vormt het bestuur van de stichting en is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkelingen op de verschillende terreinen binnen de organisatie, de Raad van Toezicht ziet hierop toe. Het bestuur wordt ondersteund door het Onderwijsbureau Twente (OBT te Borne). Dit bureau verzorgt onder andere de personele en financiële administratie van de scholen van Keender. Samenstelling College van Bestuur Stichting Keender Voorzitter College van Bestuur: Dhr. P.J. Buhler Stafmedewerker: Mevr. R. Deggerich Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Keender Dhr. H.L.G.M. Wensink, voorzitter Dhr. L.P.F.M.C. Leeters, penningmeester Dhr. H. Dijkhuis Dhr. E. Mühlradt Adresgegevens: Stichting Keender, Postadres:. Postbus 35, 7480 AA Haaksbergen Telefoon: (053) Website: Bezoekadres: Holthuizerstraat 14, 7482 ET Haaksbergen

4 De situering van de school en het schoolgebouw Basisschool Holthuizen ligt mooi gesitueerd in een rustige, groene, kindvriendelijke omgeving met ruime speelvoorzieningen. De zwemlessen voor de groepen 3 en 4 vinden plaats in het recreatiebad De Wilder aan de Scholtenhagenweg 32, de gymlessen (groep 3 t/m 8) geven de leerkrachten in de gymzaal aan de Adriaen Brouwerstraat in Haaksbergen. Wij beschikken over 16 leslokalen, twee speellokalen voor de onderbouw en vier kantoorruimtes. De kinderen kunnen via zes ingangen de school in. Rondom de hele school zijn er speelvoorzieningen aangebracht.

5 De schoolgrootte In 2015 telt de school 31 medewerkers: 24 groepsleerkrachten, twee vakleerkrachten (muziek en gymnastiek), twee intern begeleiders, een directeur, een conciërge, een administratief medewerkster en twee onderwijsassistenten. De gemeentelijke prognose van de leerlingenaantallen laat de komende jaren een licht dalend leerlingaantal zien. Op 1 oktober 2015 telt de school 272 leerlingen. Door een goede verdeling van de speelruimte en de aanwezigheid van een groot aantal ingangen is het mogelijk om, ondanks het grote aantal leerlingen, het voor onze leerlingen toch kleinschalig te houden. De geschiedenis van Bs Holthuizen Basisschool De Holthuizen startte in 1977 als RK KBO-school t Wolferink. De meeste kinderen waren afkomstig van een andere school in Haaksbergen, grenzend aan onze wijk: de Dr. Ariënsschool. Reden voor het starten van deze school was de woninguitbreiding in de wijk t Wolferink. De openbare basisschool De Wereld is een school, die voortkomt uit de samenvoeging van de openbare Daltonschool De Delta en obs t Wolferink in De toenmalige openbare lagere school t Wolferink is in 1978 gestart in hetzelfde schoolgebouw als de katholieke basisschool De Holthuizen. Doordat beide scholen dezelfde naam droegen, is er toen voor gekozen om de naam rkbs de Holthuizen in het leven te roepen. Op gingen de beide scholen op in de basisschool Holthuizen-Wereld, op 6 juli 2011 is dit door de gemeenteraad van Haaksbergen bekrachtigd. Op 1 februari 2014 kreeg de school de huidige naam van basisschool Holthuizen.

6 De uitgangspunten van onze school Onze maatschappij verandert snel. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs dat wij aanbieden. Onderwijs bereidt de kinderen voor op een leven in die maatschappij. Onze visie op onderwijs is volop onderwerp van gesprek. Zeker als samenwerkingsschool krijgt de visie steeds meer gestalte. Onze leerlingen komen voor veel keuzes te staan. Daarom moeten zij grip krijgen op de veelheid aan informatie die via de media tot hen komt. In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Wat betekent dit voor de lessen op onze school? In de groepen 1 t/m 3 maken wij gebruik van een planbord (keuzebord), in de groepen 4 t/m 8 werken wij met een dagplan. Groep 3 stapt halverwege het schooljaar over van planbord naar dagplan. Op het dagplan staat een belangrijk deel van het onderwijsaanbod van die dag vermeld. Een leerling kan de opdrachten individueel of in een groepje plannen en zelf uitvoeren. Over de volgorde waarin het werk gemaakt wordt, beslist de leerling zelf. De leerkracht geeft op het dagplan aan hoeveel tijd voor een opdracht staat. Leerlingen die het werk af hebben, maken één van de keuzeopdrachten. Deze opdrachten sluiten aan bij de basisleerstof. Leerlingen die het aankunnen, krijgen de kans meer- en verdiepende leerstof te verwerken. De groepsleerkracht zal meer individueel kunnen helpen en er is een mogelijkheid om kinderen via het dagplan een individuele, passende opdracht te geven. De dagplannen helpen de kinderen met het maken van verantwoorde keuzes tijdens het leerproces. We streven naar een optimaal gebruik van de computer als hulpmiddel, zoals het verzamelen van (beeld)informatie en dat verwerken tot verslagen, een PowerPointpresentatie maken over een onderwerp en het presenteren hiervan en het werken met inoefenprogramma s. De identiteit Onze samenwerkingsschool streeft naar eigenheid, openheid en respect. De school vervult een actieve rol bij het stimuleren van kinderen om hun eigen keuzes te ontdekken en waar te maken. Dit doet de school op een actieve wijze door: Vorm en inhoud te geven aan intercultureel onderwijs, dat recht doet aan de maatschappelijke waarden in onze pluriforme samenleving: verdraagzaamheid, tolerantie, gelijkwaardigheid, solidariteit, samenwerking en begrip (burgerschap); Bewust verschillende godsdiensten en levensovertuigingen op respectvolle wijze aan de orde te laten komen; Aandacht te besteden aan feesten en vieringen die bij een levensovertuiging horen. Hiermee creëren wij op school een rijke leeromgeving waar nadrukkelijk aandacht is voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze pluriforme samenleving. Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze door ons onderwijs worden voorbereid. De basiswaarden zijn: een democratische houding, vrijheid van meningsuiting, oog voor gelijkwaardigheid van de mens, begrip van wat voor de ander wezenlijk is, tolerantie, afwijzen van discriminatie, op een goede manier problemen kunnen oplossen. Daarom hebben wij aandacht voor drie belangrijke domeinen bij burgerschapsvorming: democratie: kennis over de democratische rechtstaat, over besluitvorming, over democratisch handelen, over maatschappelijke waarden. participatie: kennis van basiswaarden, mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen. Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; ontdekken van levensbeschouwelijke waarden

7 Kinderen met elk een eigen thuissituatie gaan naar onze school. Zij hebben ouders met eigen opvattingen over opvoeding en levensbeschouwing. Een goede samenwerking en communicatie met ouders is daarom essentieel bij de verdere vormgeving van de levensbeschouwelijke en sociale vorming, omdat ook bij leerkrachten en ouders een voortdurend proces van identiteitsvorming plaatsvindt. Ouders en levensbeschouwelijke instellingen zijn primair verantwoordelijk voor geloofsopvoeding. Specifieke activiteiten gericht op geloofsopvoeding vinden plaats buiten schooltijd. Onze zorg voor kwaliteit De doelen van onze kwaliteitszorg Wij streven voortdurend naar een professionele schoolcultuur die geïnteresseerd is in de analyse van onderwijsresultaten; gericht is op optimaliseren van het onderwijs; schoolgericht is en niet uitsluitend groepsgericht; zich houdt aan afspraken die binnen de organisatie gemaakt zijn; gericht is op collegiale samenwerking; betrokkenheid uitstraalt. School- en leerlinggegevens Wij verzamelen relevante gegevens en informatie, zoals leerlinggegevens, leerresultaten en inen uitstroomgegevens. Deze dienen als basis om besluiten te kunnen nemen over schoolverbeteringen. Evaluatie en beoordeling Het voeren van werkoverleg, het volgen van nascholing, het houden van functioneringsgesprekken en het doen van onderzoek zijn voor ons belangrijke middelen om tot verbetering van de kwaliteit te komen. De groepsleerkrachten registreren en evalueren de individuele prestaties en gedragingen van leerlingen. Deze gegevens komen in de groepsmap en in het digitale leerlingadministratieprogramma Eduscope. Het leerlingvolgsysteem komt in een map, die alle resultaten van toetsen bevat. Ook gesprekken die over de leerling hebben plaatsgevonden, worden in deze map opgeschreven. Dit leerlingendossier is voor de ouders op verzoek ter inzage. De directie ondersteunt de groepsleerkracht door het werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen, het afleggen van klassenbezoeken en het voeren van functioneringsgesprekken. De Intern Begeleider helpt de groepsleerkracht bij het maken van handelingsplannen als kinderen uitvallen of opvallen door gedrag. Ouders worden altijd ingelicht als de Interne Begeleider bemoeienis met een leerling krijgt. Ook bespreekt de Interne Begeleider regelmatig samen met de groepsleerkracht de vorderingen van de groep. Ouders kunnen door rechtstreeks naar school te gaan zich informeren over de ontwikkeling van hun kind. De inrichting van onze kwaliteitszorg Om de kwaliteitszorg te meten, gebruiken de basisscholen van Keender de vaardigheidsmeter van Cadenza. Aan de hand van een uitgebreide lijst van criteria legt de directeur een klassenbezoek af en bespreekt dit na met de leerkracht. Om de meningen van ouders te peilen houden wij eens in de vier jaar een ouderenquête. In mei 2015 hebben wij een ouderenquête uitgezet. De uitkomsten en de verbonden conclusies daaraan staan op de website

8 Andere instrumenten die wij inzetten: Toetsen die bij de leermethoden (methodes) horen. De leerkrachten bespreken de bevindingen op groepsniveau. Leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) van het CITO. De resultaten worden besproken in de groepsbesprekingen met de Interne Begeleiders, met de leerlingen en de ouders. Conclusies trekken wij op leerling-, groeps- en schoolniveau en leiden tot maatregelen op deze niveaus. In de groepen 1 en 2 gebruiken we naast de Cito-toets ook het Leerlingvolgsysteem van Pravoo. Eindtoets basisonderwijs Cito. De leerkracht bespreekt de resultaten met de leerlingen en de ouders. De resultaten worden geanalyseerd door de Interne Begeleiding, de directie doet dit op schoolniveau, maar ook in het directeurenberaad van Keender. Dyslexieprotocol: voor het goed volgen van de ontwikkelingen binnen het leesproces. Wij volgen het dyslexieprotocol. Alle leerkrachten van de onderbouw hebben hierin scholing gehad. Evaluatiegesprekken eerste jaar voortgezet onderwijs door de leerkrachten van groep 8 en directie leiden zo nodig tot maatregelen ter verbetering. Naast de groepsbesprekingen tussen Interne Begeleiders en de groepsleerkracht kunnen er ook twee keer per jaar gesprekken gepland worden tussen Interne Begeleiders, groepsleerkracht en de orthopedagoog die in dienst van de Stichting Keender is. De organisatie van het onderwijs Schoolplan Op startte de huidige schoolplanperiode gestart. In dit schoolplan staan de beleidsvoornemens en uitgangspunten van de school beschreven. Het Strategisch Beleidsplan van de Stichting Keender vormt de leidraad voor het onderwijs voor de komende vier jaar. De inspectie van het onderwijs beoordeelt het schoolplan van de school. De Medezeggenschapsraad heeft dit schoolplan goed gekeurd. Een inspecteur bezoekt om de paar jaar de school aan de hand van overheidsrichtlijnen. In januari 2012 heeft de inspecteur voor het basisonderwijs een periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) afgelegd. Het verslag van het onderzoek vindt u op de website van de inspectie: Schoolorganisatie We werken op onze school met een leerstofjaarklassensysteem. Wij bieden in elk leerjaar een bepaalde hoeveelheid leerstof aan. Wij zoeken daarin naar een balans tussen die leerstof van dat leerjaar en dat wat de leerling aankan. De eigentijdse methodes bepalen daarbij in grote mate het aanbod van de leerstof. In de groepen 1 en 2 werken wij met thema s. Centraal staat het denken in onderwijsbehoeften van de kinderen. Een onderwijsbehoefte is datgene, dat een leerling nodig heeft om een bepaald, van tevoren vastgesteld doel te bereiken. We onderscheiden twee behoeften: de instructiebehoefte (hoeveel uitleg heeft deze leerling nodig?) en de pedagogische behoefte (hoe komt de leerling tot een goede werkhouding en omgang met anderen?) De leeractiviteiten (verhalen, liedjes, activiteiten en opdrachten) sluiten aan bij het gekozen thema. De leerkrachten bespreken samen welke doelen zij in dat thema aan bod willen laten komen. Wij leren de kinderen van meet af aan zoveel mogelijk zelfstandig te werken. De kinderen werken in groepen. Daarnaast wordt er in de kring gesproken over allerlei onderwerpen, waarbij taalvorming, rekenbegrippen en muziek aan de orde komen. Ook het bewegen (zowel in het speellokaal als op de speelplaats) komt ruimschoots aan bod.

9 Kinderen in de onderbouw (de groepen 1 tot en met 4) gaan op jaarbasis tenminste 880 uren naar school, de leerlingen van de bovenbouw tenminste 1000 uur. Dit verschil in uren maakt, dat de leerkrachten van de onderbouw ingezet kunnen worden in de bovenbouw. Dit doen zij op werk(mid)dagen, als de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 vrij zijn. Een aantal keren nemen de onderbouwleerkrachten de bovenbouwgroepen over, zodat de vrijgeroosterde leerkrachten tijd krijgen voor andere werkzaamheden (zoals voor het driedaagse schoolkamp van groep 8). In het jaarrooster zijn marge-uren opgenomen. Dit zijn uren buiten de gemeenschappelijk vastgestelde vakantiedagen om waarop de kinderen vrij van school zijn. Daardoor krijgen de leerkrachten tijd om in teamverband nascholing te volgen of om te vergaderen. De marge-uren voor dit schooljaar staan aangegeven op de infokalender. De vakantiecommissie overlegt met alle betrokkenen in Haaksbergen over het vakantierooster. De eindresultaten van de school Er zijn veel factoren van invloed op de uiteindelijke resultaten. Samen met de ouders en leerling willen wij daarna die school voor voortgezet onderwijs kiezen, die het beste past bij het kind. Hieronder staan de uitstroomgegevens van de laatste 4 jaar. Schooljaar Totaal aantal leerlingen Overplaatsing binnen het (speciaal) basisonderwijs Aantal groepen Verhuizingen BaO Verwijzingen naar SBO Verwijzing naar VSO (praktijkonderwijs) Uitstroom naar het voortgezet onderwijs VMBO-B/KB met LWOO VMBO B/KB VMBO-T HAVO-VWO GYMNASIUM 6 0 Toelating en aanmelding van nieuwe leerlingen De opvang van nieuwe leerlingen Toekomstige leerlingen kunnen een paar keer kennis komen maken op onze school. Wij regelen dit altijd in overleg met de ouders. Als de kinderen onze school eenmaal dagelijks bezoeken, doen wij ons best ervoor te zorgen dat zij zich zo snel mogelijk bij ons thuis en op hun gemak voelen. Wij vinden het belangrijk, dat ouders regelmatig even meekomen naar school om aan te geven hoe de overgang en de aanpassing verloopt. Toelating jonge kleuters Ouders van kinderen van wie hun kind voor 1 oktober van het aankomende jaar de vierjarige leeftijd bereiken, ontvangen een oproep van de gemeente om hun kind begin maart op de school van hun keuze aan te melden. Kinderen die 4 jaar worden, mogen vanaf de dag na hun verjaardag naar school. Het is gebruikelijk, dat zij vijf ochtenden mogen komen om te wennen. De leerkrachten nemen hiervoor tijdig contact op met de ouders en maken dan ook een afspraak voor een huisbezoek. Wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders.

10 De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft. De Wet op het Primair Onderwijs verplicht de scholen extra zorg te besteden aan kinderen met problemen zowel op het gebied van leren als gedrag. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste zaken rond de leerlingenzorg beschreven. Op school ligt het beleidsstuk Leerlingenzorg op Bs Holthuizen ter inzage. Hierin staat beschreven hoe de leerlingenzorg is geregeld. Procedures voor het signaleren van zorgleerlingen Wij signaleren de ontwikkeling van alle kinderen door De dagelijkse observaties van de groepsleerkracht in de groep. De observaties door de (vak)leerkracht tijdens de gym (onder andere de motoriek van leerlingen). Het afnemen van landelijk genormeerde Cito-toetsen en andere toetsen die horen bij de methodes die wij op school gebruiken. De resultaten houden wij digitaal bij, zodat wij op elk gewenst moment een uitdraai kunnen maken van de stand van zaken. We beschikken over twee Interne Begeleiders die de groepsleerkrachten ondersteunen bij de zorg voor leerlingen (zie verderop). Per schooljaar organiseren wij drie groepsbesprekingen. Dit zijn overleggen tussen de groepsleerkracht en de Interne Begeleider. Het leerlingvolgsysteem Wij maken gebruik van het Cito Leerling Onderwijsvolgsysteem Primair onderwijs. Dit is een landelijk genormeerd methode-onafhankelijk toetsensysteem. De uitslagen van deze toetsen bespreken wij met de ouders tijdens de 10-minutengesprekken. In groep 7 maken de kinderen in juni de Cito-Entreetoets. Deze toets bevraagt de kinderen op de gebieden van taal, rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie. De ouders en de leerkrachten krijgen zo een goed beeld hoe de kinderen er dan voor staan. De Cito-toetsen geven een beeld van de schoolprestaties van uw kind. Samen met andere factoren zoals werkhouding, motivatie, zelfstandigheid en ontwikkeling van het kind in de afgelopen schooljaren, kunnen wij een goede onderbouwing geven voor de keuze van het voortgezet onderwijs. In groep 8 staat in april de Cito-eindtoets basisonderwijs op het jaarprogramma. Deze toets is bedoeld voor intern gebruik(hoe was ons onderwijs voor de groep kinderen), maar ook voor de ouders (hoe doet mijn kind het ten op zichten van de andere kinderen in Nederland). De Interne Begeleiders Mirjam Haverkate en Miranda Bouwman verzorgen de interne begeleiding op onze school. Zij bewaken de zorgstructuur binnen de school. Zij bespreken met de leerkrachten de vorderingen in de groep en coördineren de extra zorg voor leerlingen als dit noodzakelijk is. Passend Onderwijs Op is de wet op Passend onderwijs van kracht geworden. Deze wet brengt een aantal veranderingen voor scholen met zich mee. Zo krijgt het schoolbestuur de verantwoordelijkheid om een kind dat ondersteuning nodig heeft, een passende plek aan te bieden. Om dit mogelijk te maken vormt het bestuur een samenwerkingsverband met andere scholen uit de regio. De school maakt deel uit van de subregio Plein Midden Twente (PMT) die valt binnen het Samenwerkings-verband Het Samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van Passend onderwijs. Plein Midden Twente bestaat uit een samenwerking van dertien schoolbesturen en vier gemeenten. Die samenwerking is gericht op het optimaal ondersteunen van alle deelnemende

11 scholen binnen de regio Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen in de zorg voor hun leerlingen. Binnen Plein Midden Twente is een uniforme werkwijze van de zorgstructuur en mogelijke ondersteuning afgesproken welke wordt gehanteerd op alle scholen. Binnen ieder schoolteam is een aantal mensen werkzaam op het gebied van ondersteuning. Dat zijn de Intern Begeleider van de school, de aan de school verbonden orthopedagoog, een maatschappelijk werker en de JGZ-verpleegkundige. Deze mensen maken deel uit van het schoolteam en leerkrachten en ouders kunnen in overleg een beroep doen op hun kennis en kunde.. U bent als ouder direct betrokkene wanneer het gaat om de ondersteuning van uw kind. U kent uw kind immers goed en uw inbreng is dan ook waardevol. De school zal altijd samen met u bespreken wat de beste aanpak is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. In een aantal gevallen lukt het de school niet alleen om de juiste zorg te geven aan alle kinderen. In overleg met u zal dan gekeken worden welke mogelijke vervolgacties kunnen worden ondernomen. De school kan expertise vanuit het Steunpunt PMT vragen of een onderzoek of observatie laten doen. Soms lukt het, ondanks alle inspanningen, toch niet om het kind dat te bieden wat het nodig heeft. Samen met u zal de school dan naar mogelijkheden zoeken hoe dat wel kan. Dat kan een verzoek om extra ondersteuning zijn, binnen school, een andere basisschool, maar ook een SBO- of een school voor speciaal onderwijs. Dat is afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en de benodigde ondersteuning. In overleg met u zal de school daarvoor een aanvraag indienen bij het Zorgplatform. Het Zorgplatform kan vervolgens een advies afgeven, waarna het kind een ondersteuningsarrangement binnen de eigen basisschool krijgt of op een andere school die tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte. Ondersteuningsmogelijkheden Allereerst is het belangrijk dat de school zelf weet welke ondersteuningsmogelijkheden de school heeft. Daarnaast is het van belang dat dit ook helder is voor de ouders en leraren. Bovendien is het van belang dat iedereen binnen het samenwerkingsverband zicht heeft op de mogelijkheden van alle aangesloten scholen. Daarom maakt het schoolteam een schoolondersteuningsprofiel, waarin het team aangeeft welke onderwijsondersteuning de school leerlingen kan bieden. Zo is voor iedereen duidelijk welke school welk specifieke aanbod heeft. Ouders en leraren hebben via de medezeggenschapsraad adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school. Onderwijsbehoeften Voor de meeste leerlingen geldt dat zij, met soms wat extra ondersteuning, het normale onderwijscurriculum kunnen doorlopen. Voor sommige leerlingen geldt echter dat zij dat, ook met extra ondersteuning, niet kunnen: zij volgen een afwijkend onderwijsprogramma. In die gevallen stelt de leerkracht binnen 6 weken na inschrijving van de leerling een ontwikkelingsperspectief op. Hierin beschrijft de leerkracht welke onderwijsdoelen kunnen worden gerealiseerd en wat de uitstroombestemming van de leerling zal zijn. Elke school kan bij het samenwerkingsverband van WSNS (Weer samen naar school) een arrangement aanvragen. Hierin onderbouwt de school welke middelen zij nodig heeft om goed onderwijs aan deze leerling te geven. Logopedie

12 De gemeente Haaksbergen heeft met ingang van de contracten met de schoollogopedisten beëindigd. Voor ons betekent dit, dat de inzet van de logopedisten is komen te vervallen. Wel geeft sinds januari 2014 een vrijgevestigde logopedist logopedie aan kinderen. Dit doet zij onder schooltijd in een ruimte op onze school. Deze logopedische hulp wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Motorische Remedial Teaching Remedial Teaching (MRT) is het geven van specifieke hulp op motorisch gebied. Naast het verbeteren van de motoriek is het vergroten van zelfvertrouwen een belangrijk aspect. De kinderen leren inzicht krijgen in allerlei bewegingssituaties om gemaakte fouten te herkennen en te verbeteren. Als een kind hiervoor in aanmerking komt, meldt de school het kind, na overleg met de ouders, aan. Als er plaats is, neemt de MRT-leerkracht contact met de ouders op. De MRT-lessen worden onder schooltijd op school gegeven door Fred Sterenborg, een leraar lichamelijke opvoeding die zich hierin gespecialiseerd heeft. Voor de ouders zijn er geen kosten aan verbonden. Zorg Advies Team (ZAT) Elke school wil er voor zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk de school doorlopen. Soms is daarbij extra zorg nodig. Dat kan zorg zijn op het gebied van leren, maar ook zorg op het gebied van gedrag, of zorg omdat een leerling niet lekker in zijn vel lijkt te zitten. De school werkt daarvoor samen met mensen die deskundig zijn op dat gebied: Het Zorg Advies Team (ZAT). Dit team adviseert de school en de ouders bij de begeleiding op het gebied van opvoeding, gedrag, medische en sociale problematiek, thuisproblematiek en allerlei andere zaken die niet direct met het leerproces op school te maken hebben, maar daar wel invloed op hebben. Het ZAT komt vier maal per jaar bijeen onder leiding van de Interne Begeleider van de school. De andere deelnemers in het ZAT zijn een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdverpleegkundige van de GGD. Een kind kan niet besproken worden in het ZAT zonder toestemming van de ouders. De Interne Begeleider zal, voordat uw kind in het ZAT besproken wordt, altijd om toestemming vragen. Als ouders geen toestemming geven, kan een kind slechts anoniem besproken worden. Schoolgericht Maatschappelijk werk De school werkt samen met het Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SGMW). Het SGMW kan ouders ondersteunen in de opvoeding. Problemen met kinderen kunnen op school gesignaleerd worden, maar ook de ouders kunnen op school aangeven, dat ze thuis problemen hebben met het kind. Dat kan variëren van onzekerheid over een bepaalde aanpak tot machteloosheid bij ongewenst gedrag. Jeugdgezondheidszorg Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen. De JGZ (Jeugdgezondheidszorg) van de GGD Regio Twente, helpt de ouders en de school daarbij. In de basisschoolperiode komen de medewerkers van de GGD op school in groep 2 en 7 voor een preventief gezondheidsonderzoek. Zij kijken dan naar de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren zien zij, ook landelijk, dat steeds meer kinderen extra aandacht nodig hebben. In 2011 zijn zij daarom gestart met een vernieuwde onderzoeksmethode. Zij zien nog steeds elk kind en hebben daarnaast meer ruimte voor zorg op maat. Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek? Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vragen zij aan u, ouders of verzorgers, twee vragenlijsten in te vullen. Deze ontvangt u via school. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke aandachtspunten op een lijst aan

13 te geven. Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Na een gesprekje worden het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te kleden. De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Wij vinden het voor de kinderen belangrijk dat zij de schoolverpleegkundige al kennen voor de controle. Daarom stelt zij zich vooraf in de groep voor. Eventueel vervolg Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd. Samenwerking met school De medewerkers van de JGZ hebben regelmatig contact met school naar aanleiding van de preventieve onderzoeken en de spreekuren op school. Daarnaast nemen ze ook deel aan het overleg van het Zorgadviesteam (ZAT). De andere gesprekspartners zijn de IB-er van school, een vertegenwoordiger van het schoolmaatschappelijk werk en mogelijk ook de orthopedagoog. Hierdoor kan bij (zorg)vragen, in een vroegtijdig stadium, een duidelijk advies gegeven worden. Wilt u meer informatie? Op de website vindt u de meest actuele informatie van de JGZ. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met hen opnemen: GGD Twente Jeugdgezondheidszorg Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede (hoofdlocatie) Postbus BK Enschede Telefoonnummer: (0900) (lokaal tarief) Jeugdtandverzorging De Jeugdtandverzorging komt twee keer per jaar met de tandartsbus naar school. Ouders kunnen op vrijwillige basis de gebitten van hun kinderen (in de leeftijd van 2,5-19 jaar) laten controleren en zo nodig behandelen. De tandartsen die voor deze stichting werken, hebben naast dit werk vaak ook een eigen praktijk aan huis. Als het gebit gecontroleerd is, krijgt uw kind een kaart mee naar huis waarop vermeld staat welke handelingen de tandarts verricht heeft. Voor spoedgevallen kunt u bellen met de stichting (053) , uw kind wordt dezelfde dag nog geholpen. Voor ouders die meer informatie willen hebben, is er op school een folder beschikbaar. Om deel te kunnen nemen aan de Jeugdtandverzorging kunt u contact opnemen met één van de onderstaande instellingen: Het behandelcentrum aan de Haaksbergerstraat 109 te Enschede is op schooldagen geopend van uur tot uur. Gedurende de middagpauze is de praktijk gesloten van uur tot uur. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden: Het behandelcentrum aan de Bartelinksgang 2 te Eibergen. Deze is op werkdagen geopend van uur tot uur. Gedurende de middagpauze is de praktijk gesloten van uur tot uur. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden: (0545) Onderwijs tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling In de wet Ondersteuning Onderwijs aan Zieke Leerlingen van 1999 is aangegeven dat ook zieke leerlingen recht hebben op onderwijs.

14 Voor kinderen of jongeren die in een ziekenhuis zijn opgenomen of ziek thuis zijn is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk door gaat. Onderwijs hoort daar zeker bij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kantoor van Onderwijs aan Zieke Leerlingen IJsselgroep (tel. (0546) , of via de website van de stichting Ziek zijn en Onderwijs (www.ziezon.nl). Het personeel Verschillende taken en functies binnen de school Basisschool Holthuizen kent een aantal functies (of combinaties van functies): Groepsleerkracht: de leerkracht die belast is met de dagelijkse begeleiding van de groep; ICT-er: de leerkracht die het computeronderwijs op de school coördineert ; ICC: de interne cultuurcoördinator die het cultuurbeleid op school coördineert; IB-er: de leerkracht die belast is met de interne begeleiding Groepsondersteuner: de leerkracht die extra begeleiding geeft aan kinderen, meestal buiten de groep Vakleerkracht gymnastiek Vakleerkracht muziek Interne vertrouwenspersoon: de leerkracht die aanspreekpunt is voor vertrouwelijke vragen en eventuele klachten BHV-er, een medewerker die gediplomeerd bedrijfshulpverlener is Logopedist Administratief medewerker Conciërge Onderwijsassistent: De medewerker die de groepsleerkracht ondersteunt in de groep; Bouwcoördinator: de leerkracht die belast is met het voorzitten en voorbereiden van de bouwvergaderingen. We werken op school met twee bouwen: de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) Directeur Op onze samenwerkingsschool functioneert een kernteam. Dit kernteam bestaat uit de directeur, de bouwcoördinatoren, de Interne Begeleiders en twee leerkrachten uit de onder- en bovenbouw. De taak van het kernteam is het (voor)bespreken van de belangrijkste schoolzaken. Inzet van leerkrachten/vervanging We streven er naar zo weinig mogelijk verschillende leerkrachten met een groep te laten werken. Door de ontwikkeling van het onderwijs (diverse functies als ICT-er; IB-er en RT-er) en de regelgeving (kortere werkweek door deeltijdwerk) is het niet meer mogelijk dat de kinderen met nog maar één groepsleerkracht te maken krijgen. Protocol: Naar huis sturen van leerlingen Alle scholen van de Stichting Keender hanteren gemeenschappelijke afspraken over het naar huis sturen van leerlingen. Als er geen mogelijkheid voor vervanging bij ziekte en/of verlof van leerkrachten is, dan sturen wij de leerlingen de eerste dag niet naar huis. Is het vooraf duidelijk dat ook de volgende dag of dagen de leerlingen geen onderwijs kunnen krijgen, dan zal de directie de leerlingen een brief meegeven waarin u geïnformeerd hoe de school verder handelt. Wanneer de periode dat de leerlingen geen onderwijs krijgen langer duurt, zullen de lesvrije dagen over meerdere groepen verdeeld worden. Indien groepen thuis moeten blijven, wordt daar melding van gedaan aan het bestuur en aan de inspectie voor het basisonderwijs.

15 De begeleiding en inzet van stagiaires Elk schooljaar bieden wij aan studenten van de opleidingsschool voor leerkrachten (PABO) de mogelijkheid om op onze school stage te lopen. Behalve studenten van de PABO, zullen ook studenten geplaatst worden vanuit het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Zij volgen de opleiding tot onderwijsassistent of klassenassistent en lopen twee tot vier dagen per week stage in diverse groepen. Zij worden begeleid door de groepsleerkracht bij wie zij in de groep zitten. Maar ook studenten van andere opleidingen bieden wij een stageplaats als dit mogelijk is. Ouders en school Ouderactiviteiten Ouders zijn bij veel activiteiten op school betrokken. Zo worden ouders betrokken bij het lezen in groep 3 en 4, computerhulp, vervoer van leerlingen, kaften en plastificeren en andere activiteiten. Elke klas heeft een klassenouder. Deze ouder of verzorger coördineert de ouderhulp in een groep en regelt een aantal zaken zoals het inzamelen van geld voor een speciale gelegenheid. Aan het begin van elk nieuw schooljaar ontvangen alle ouders een brief waarin om hulp wordt gevraagd bij de diverse activiteiten. Daarin kan iedereen aangeven bij welke activiteiten hij/zij op school behulpzaam wil zijn. Voor een aantal activiteiten wordt incidenteel om uw hulp gevraagd, zoals bij het vervoer naar een bepaalde activiteit. Informatie aan ouders Contacten die wij structureel met ouders onderhouden zijn: Een informatieavond in de derde of vierde week van het nieuwe schooljaar. De leerkracht informeert de ouders/verzorgers over belangrijke zaken die in het lopende schooljaar aan de orde komen. De inloopavond aan het begin van elk schooljaar. Dit is een kennismaking met de school voor alle ouders. De leerlingen laten de eigen klas en de materialen zien waarmee ze dagelijks werken. De leerkrachten zijn aanwezig voor uw vragen. 10-minuten gesprekken in november en februari Voor de 10-minuten gesprekken in november en februari worden de ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 7 uitgenodigd. De gesprekken met de ouders van groep 8 vinden vaak op een andere datum plaats. Dit heeft te maken met de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De data van beide 10-minutengesprekken staan op de infokalender vermeld. Ook staan deze data op de website van school. Als u al van tevoren weet, dat u op de avond van de 10-minutengesprekken verhinderd bent, wilt u dit dan uiterlijk 14 dagen van tevoren doorgeven aan de groepsleerkracht? Met het inroosteren van de gesprekken kunnen wij hier dan mee rekening houden. Helaas is het gezien het aantal gezinnen onmogelijk om ook rekening te houden met voorkeuren wat betreft de gesprekstijd. Na het laatste rapport bestaat de mogelijkheid voor een gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met de groepsleerkracht. Wij gaan er zelf van uit dat de noodzakelijke gesprekken al vóór het 2e rapport hebben plaats gevonden. Informatieavond in juni voor de ouders van de nieuwe kleuters van het nieuwe schooljaar. Thema-avond. In overleg met het team, oudervereniging en medezeggenschapsraad kiezen we een passend onderwerp voor deze avond. Rapporten: Alle leerlingen krijgen per schooljaar twee rapporten (februari en juli). In november nodigen wij alle ouders uit voor een voortgangsgesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren).

16 Beleid inzake informatie naar gescheiden ouders We willen alle ouders graag goed informeren. Dit geldt dus ook in bijzondere situaties zoals bij een scheiding. Voor de school en/of de groepsleerkracht is het niet mogelijk om in alle gevallen ervoor te zorgen, dat alle informatie ook bij beide ouders terecht komt. Daarvoor zijn de hieronder omschreven afspraken opgesteld. Schoolgids De schoolgids kan gedownload worden van de website Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders, ook zij die niet op het verzorgadres wonen, op verzoek een exemplaar van de schoolgids krijgen. De 10-minutengesprekken Wij gaan er van uit dat beide ouders gezamenlijk op de 10-minutengesprekken aanwezig zijn. Indien de situatie van beide ouders het niet toelaat om deze gesprekken gezamenlijk bij te wonen, dan zorgt de groepsleerkracht ervoor dat de ouders afzonderlijk worden uitgenodigd. Dit gebeurt echter alleen wanneer de niet-verzorgende ouder hierover van te voren contact heeft opgenomen met de betreffende groepsleerkracht en daarover afspraken zijn gemaakt. Rapporten, brieven en overige informatie De school gaat er van uit dat de verzorgende ouder de andere ouder informeert over de verkregen informatie. Dit is geen verantwoordelijkheid van de school. Tussentijdse informatiegesprekken Bij tussentijdse informatiegesprekken over het functioneren van het kind wordt hierover in eerste instantie met de verzorgende ouder gesproken. Deze is er verantwoordelijk voor, dat de verstrekte informatie ook bij de andere ouder terecht komt. Het is aan de leerkracht om beide ouders voor het gesprek uit te nodigen. Informatie op verzoek De niet-verzorgende ouder is te allen tijde gerechtigd om bij de groepsleerkracht informatie op te vragen over zijn/haar kind(eren). Zittenblijven Hoewel het een wens is alle leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te laten werken, komt het voor dat onderlinge verschillen te groot worden. In overleg met ouders komen we soms tot de conclusie dat het in het belang van het kind is om een leerjaar over te doen. Uiteenlopende argumenten kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. De beslissing tot zittenblijven gebeurt altijd in overleg met de ouders. Wij willen het advies en de procedure betreffende zittenblijven goed onderbouwen. Wij volgen hierbij het protocol Grenzen aan de zorg, dat onderdeel uitmaakt van het beleidsstuk Leerlingenzorg op de BS Holthuizen. Dit protocol is vastgesteld in de MR en ligt op school ter inzage. Plaatsing in combinatiegroepen Afhankelijk van de aantallen leerlingen maken we dan de keuze of de kinderen geplaatst worden in een enkele klas of in een combinatieklas. Een combinatieklas bestaat uit twee verschillende jaargroepen. We gaan over tot het opnieuw indelen van een groep als: - Een groep te klein is om als zelfstandige groep verder te gaan; - Een groep te groot is of wordt om als zelfstandige groep verder te gaan; - De leerkrachtformatie te krap is om voor iedere jaargroep een leerkracht in te zetten; - Door tussentijdse uitbreiding van formatie door leerlingengroei binnen het schooljaar een nieuwe groep geformeerd kan worden; - De jaargroep niet optimaal functioneert en een andere groepsindeling gewenst is. Procedure indeling groepen

17 Het stappenplan om tot de groepsindeling te komen is: - De directie en het team kiezen na uitgebreid en zorgvuldig overleg een passende organisatievorm en groepsindeling. De directeur beslist. - Met de betrokken leerkracht(-en), de intern begeleider(s) en eventueel de directie worden alle bij een verandering betrokken leerlingen besproken en ingedeeld. De motivatie van de leerkracht weegt zwaar. De kindkenmerken (zie hieronder) en criteria worden per kind afgewogen. - De groepsindeling wordt bekend gemaakt in de nieuwsbrief aan het eind van het schooljaar. Dit betreft het aantal groepen en de verdeling van de leerlingen over deze groepen. - Ouders van leerlingen van wie een verandering plaats vindt, krijgen aanvullende informatie. - De ouders/verzorgers kunnen binnen een paar dagen hun zwaarwegende argumenten tegen de voorgenomen indeling gemotiveerd kenbaar maken aan de directie. - De directie neemt na zorgvuldige overweging een bindend besluit en deelt dit mee aan de ouders/verzorgers. Kindkenmerken en criteria. De volgende kindkenmerken en criteria spelen een belangrijke rol bij de groepsindeling: - Sociaal-emotioneel welbevinden, het gedrag: In welke groep zal de leerling zich goed voelen? - Zelfstandigheid: Gaat de leerling goed met opdrachten om, gaat hij/zij snel aan het werk, weet de leerling wat er van hem/haar verwacht wordt. - Concentratie, werkhouding. Kan de leerling na een opdracht direct aan het werk gaan, zich voor langere tijd bezighouden met een opdracht of is de leerling vluchtig en snel afgeleid? Heeft de leerling extra aandacht nodig van de leerkracht of is hij/zij voor een groot deel zelfredzaam. - Schoolprestaties. Verloopt het lezen (aanvankelijk, technisch of begrijpend lezen), spellen en (aanvankelijk) rekenen naar wens of doen zich problemen voor op één of meerdere gebieden? - Persoonlijke afwegingen. Per leerling kunnen aandachtspunten een rol spelen bij de groepsindeling bijv. vriendjes of vriendinnetjes. Het geven van beoordelingen en het maken van de rapportcijfers Aan de hand van toetsen, observaties en de algemene indruk van het werk van een kind komen wij tot de rapportbeoordeling. In de onderbouwgroepen is het komen tot een goede beoordeling niet altijd gemakkelijk. Vandaar dat wij voorzichtig zijn met het geven van hoge waarderingen. Naarmate de kinderen langer naar school gaan, krijgen wij meer zicht op de prestaties van de kinderen. De groepsleerkracht geeft in de rapportgesprekken aan, waarom hij/zij tot die beoordeling gekomen is. We werken met een door ons zelf ontwikkeld rapport. Verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs Het voortgezet onderwijs wil de leerlingen die zij krijgt graag plaatsen in het niveau dat bij een leerling past. Om dat voor elkaar te krijgen laten zij zich op twee manieren adviseren: Het advies van de basisschool over de leerlingen door de leerkracht van groep 8. Het leerlingvolgsysteem en de eventuele handelingsplannen onderbouwen mede dit advies. - Een belangrijke rol in dit geheel is het overleg tussen de ouders en de leerkracht van groep 8. Dat begint bij de eerste 10-minutengesprekken in november. Bij de gesprekken in maart ligt het 1e rapport van groep 8 en ook de uitslag van de Entreetoets (groep 7) op tafel. Ouders en leerkracht hebben overleg over het advies van de leerkracht en de keuze van de ouders voor het (niveau van het) voorgezet onderwijs. Vanaf 2015 vindt de afname van de Cito Eindtoets plaats in april (was altijd februari). Ten aanzien van de verwijzing naar het voortgezet onderwijs is in samenwerking met het voortgezet onderwijs een procedure opgesteld om misverstanden te voorkomen.

18 Onderwijskundige rapporten Als u verhuist en het kind gaat naar een andere basisschool, dan ontvangt deze school van ons een onderwijskundig rapport over uw kind. In dit onderwijskundig rapport staat vermeld hoe het kind zich gedraagt, hoe het kind leert, de methodes die wij gebruiken en of het kind speciale hulp nodig heeft. Indien nodig worden relevante testresultaten ook meegezonden. De informatie die wij overdragen kunt u inzien. De oudervereniging (OV) In de Infokalender staat steeds het overzicht van de ouders die actief zijn in onze oudervereniging. Wij zijn blij met alle hulp die we van ouders kunnen krijgen en die bijdraagt tot een goed leer- en werkklimaat voor de leerlingen en collega s op de school. Hebt u tijd om mee te helpen, een goed idee, of twijfelt u nog, neem gerust contact op met één van de ouders, met de leerkrachten of directie. Doel De oudervereniging (OV) is primair opgericht om de communicatie van de ouders (onderling) dan wel van de ouders met het team en de directie optimaal te houden. Een goede communicatie tussen deze groepen draagt bij aan een optimale schooltijd voor de kinderen Contributie (ouderbijdrage) Elk jaar wordt op de jaarvergadering van de Oudervereniging (OV) de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage is op basis van vrijwilligheid. De OV werkt met begrotingen en budgetten om de inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk te beheren De oudervereniging int ook de bijdrage voor de (eendaagse) schoolreisjes van groep 1 tot en met 7. Kinderen die na 1 januari op school beginnen, betalen voor dat schooljaar de helft van de ouderbijdrage. Zij betalen echter wel de hele bijdrage voor het schoolreisje. Groep 8 betaalt een aparte bijdrage voor het schoolkamp naar Ameland. Hierover berichten de groepsleerkrachten u in februari/maart in een afzonderlijke brief. Lidmaatschap OV U bent automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt op school, tenzij u kenbaar maakt geen lid te willen zijn. De oudervereniging is verantwoordelijk voor diverse activiteiten die zowel binnen als buiten de school plaatsvinden. Ook levert de oudervereniging een substantiële bijdrage in de financiering van activiteiten van de school. Het bestuur van de OV van basisschool Holthuizen (de ouderraad) wordt gevormd door: leden van het dagelijks bestuur zes ouders een afgevaardigde uit de medezeggenschapsraad 1 of 2 afgevaardigden van het team Van alle schoolse activiteiten wordt aan het begin van een schooljaar een lijst gemaakt. De daarop vermelde taken worden verdeeld onder de leden van de oudervereniging. De ouderraad (OR) vergadert op de eerste dinsdag van de maand. De vergaderingen hebben een openbare agenda. Een OR -lid blijft lid voor een periode van drie aaneensluitende jaren. De taak van een OR-lid is dat hij of zij de groepsspecifieke zaken (wensen, vragen, opmerkingen) naar voren brengt in een vergadering. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan de oudervereniging en op de jaarvergadering aan de leden van de vereniging. Bankrekeningnummer oudervereniging: NL70 RABO Ten name van Oudervereniging Holthuizen Vermeldt u de voor- en achternaam waarmee uw kind op school staat ingeschreven. Ook graag de groep vermelden.

19 In oktober ontvangt u een brief van de penningmeester van de ouderraad voor de betaling van de ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje. adres van de oudervereniging: Een actueel overzicht van de OR-leden vindt u in de infokalender van het huidige schooljaar. Praktische ouderhulp Onze school maakt, net als de meeste andere basisscholen, graag gebruik van de hulp van ouders. Ouders zetten zich bijvoorbeeld in als leesouder, knutselouder of computerouder en verder zijn er natuurlijk ook altijd excursies en uitstapjes waar we hulp bij kunnen gebruiken. Medezeggenschapsraad (MR) De centrale taak van de medezeggenschapsraad is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Het bestuur van de Stichting Keender is wettelijk verplicht de medezeggenschapsraad op de hoogte te houden van alle zaken die op school spelen en waar besluiten over worden genomen. Door middel van het instemmings- en adviesrecht kan de medezeggenschapsraad invloed op het beleid uitoefenen. In de praktijk wordt geprobeerd alle zaken goed door te spreken in een zo vroeg mogelijk stadium, zodat de mening van de medezeggenschapsraad al gevraagd is voor de definitieve besluiten genomen worden. De wet noemt duidelijk als taak van de medezeggenschapsraad overleg en openheid op school te bevorderen. Daarnaast moet de medezeggenschapsraad waken voor discriminatie op welk gebied of welke grond dan ook. De medezeggenschapsraad vergadert in de regel zes keer per schooljaar. Bij die vergadering is de directeur van de school ook aanwezig, hij vertegenwoordigt het bestuur en kan achtergrondinformatie geven. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Ouders kunnen via de ouders die in de medezeggenschapsraad zitten ook agenda- en bespreekpunten aandragen. Wie zitten er in de medezeggenschapsraad? In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van ouders en personeelsleden. Beide geledingen zijn even groot (pariteit: een gelijk aantal ouders en personeelsleden. Kandidaat stellen? - Uit het voorgaande blijkt, dat mensen die zitting hebben in de MR een uitdagende en belangrijke taak hebben. U kunt zo als ouder rechtstreeks meedenken over belangrijke schoolzaken en ervoor zorgen dat ook de ouders binnen school gehoord worden. - Mocht u geïnteresseerd zijn in de MR en lijkt het u een uitdaging om op bestuurlijk niveau mee te denken met de school, dan kunt u zich kandidaat stellen. De ouders kunnen via een verkiezingsprocedure stemmen. Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met een van de MR-leden of mail: - Een actueel overzicht van de MR-leden vindt u in de infokalender. Wat zijn de bevoegdheden/rechten van de MR? De verschillende bevoegdheden van de MR zijn te verdelen in twee categorieën. De algemeneen de bijzondere bevoegdheden. De algemene bevoegdheden bestaan uit drie rechten: - Recht op overleg: De MR heeft het recht om met het schoolbestuur te overleggen over zaken die de MR (of een geleding hiervan) belangrijk vindt. - Initiatiefrecht

20 De MR mag alle aangelegenheden die de school aangaan, bespreken. Bovendien mag de MR daarover aan het schoolbestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Het bestuur moet hier binnen een vastgestelde termijn op reageren. - Recht op informatie De MR heeft informatie nodig om zijn taken goed uit te kunnen voeren en om een volwaardige gesprekspartner van het bestuur te kunnen zijn. Deze informatie moet door het bestuur tijdig worden verstrekt. Daarnaast zijn er de bijzondere bevoegdheden van de MR. Het bestuur moet de MR in sommige gevallen in de gelegenheid stellen om advies- of instemming uit te brengen. In het (G)MR- reglement staat duidelijk omschreven wanneer een MR adviesrecht heeft en wanneer instemmingsrecht. - Instemmingsrecht In sommige gevallen (vastgelegd in het (G)MR-reglement) moet het bestuur instemming krijgen van de MR. Het bestuur schrijft dan een beleidsnotitie over het onderwerp en legt dit voor aan de MR. Dit voorgenomen besluit kan niet definitief worden als de instemming van de MR ontbreekt. - Adviesrecht Bij een aantal onderwerpen (vastgelegd in het (G)MR-reglement) moet de MR door het bestuur om advies worden gevraagd. De adviesbevoegdheid kan in veel gevallen van grote invloed zijn op de uiteindelijke invulling van het bestuurlijk besluit. Taken van de MR De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke terugkerende schoolzaken zoals: - Het schoolplan - Jaarverslag van het schoolbestuur - Financiële verantwoording van het bestuur - Het vaststellen van vakanties en vrije dagen - Scholing en bijscholing - Het formatieplan Ook wordt er gesproken over onderwerpen die niet jaarlijks terugkeren, maar wel van belang zijn. Bijvoorbeeld: - Onderhoud van gebouwen en inventaris - Communicatie met ouders en buurt - De manier waarop men ouders kan betrekken bij het onderwijs - Fusie De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De personeelsleden van Stichting Keender en ouders van leerlingen zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Keender. De GMR is namens de scholen die onder Keender vallen gesprekspartner van het College van Bestuur Keender en controleert, adviseert en overlegt met het College van Bestuur over allerlei school overstijgende zaken. De GMR houdt zich o.a. bezig met stichtingsbeleid, het bestuursformatieplan, personeelsbeleid en financieel beleid. De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. De klachtenregeling Met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Met deze regeling beoogt het bestuur van de Stichting Keender een zorgvuldige behandeling van klachten. De Stichting Keender wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat bieden.

Algemeen gedeelte. Bezoekadres: Holthuizerstraat ET Haaksbergen. Postadres: Postbus AC Haaksbergen. Telefoon: (053)

Algemeen gedeelte. Bezoekadres: Holthuizerstraat ET Haaksbergen. Postadres: Postbus AC Haaksbergen. Telefoon: (053) Algemeen gedeelte Bezoekadres: Holthuizerstraat 12 7482 ET Haaksbergen Postadres: Postbus 128 7480 AC Haaksbergen Telefoon: (053) 572 39 93 E-mail: r.hoogma@bsholthuizen.nl Website: www.bsholthuizen.nl

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken.

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken. De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Alfonsusschool te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De opvang van nieuwe leerlingen in de school De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Troubadour te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' School : basisschool 'De Saffier' Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17EZ Onderzoeksnummer : 91919 Datum schoolbezoek : 17 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015 Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen,augustus 2015 Protocol Gescheiden ouders Dit protocol beschrijft de afspraken die De Stromen hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Protocol gescheiden ouders KBS de Brakken, Rijen

Protocol gescheiden ouders KBS de Brakken, Rijen Protocol gescheiden ouders KBS de Brakken, Rijen Versie maart 2013 1 Protocol Gescheiden ouders Dit protocol beschrijft de afspraken die De Brakken hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE HOLTHUIZEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE HOLTHUIZEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE HOLTHUIZEN School : De Holthuizen Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 12YQ Onderzoeksnummer : 60848 Datum schoolbezoek : 27 en 28 juni 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST School : Openbare Montessorischool Zeist Plaats : Zeist BRIN-nummer : 12IW Onderzoeksnummer : 92056 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: REGLEMENT OUDERCOMMISSIE AL-GHAZALI UITGANGSPUNTEN Onderwijs omvat meer dan scholing alleen. Naast scholing zijn ook de opvoeding die de kinderen krijgen, de begeleiding en andere vormen van leren en vorming

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS DE ELSTAR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR" School : rkbs "De Elstar" Plaats : Elst BRIN-nummer : 28BG Onderzoeksnummer : 82399 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling : 23 november 2006

Nadere informatie

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN ouderbetrokkenheid Pagina 1 De identiteit van de school Obs de Bouwsteen is een openbare basisschool. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen.

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL School : o.b.s. Burgerschool Plaats : Dokkum BRIN-nummer : 12NT Onderzoeksnummer : 93364 Datum schoolbezoek : 15 mei 2007 Datum vaststelling : 26 juni 2007

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER' School : Oec. basisschool 'De Ladder' Plaats : Maarn BRIN-nummer : 09IP Onderzoeksnummer : 73257 Datum schoolbezoek : 13 april 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie