Algemeen gedeelte ET Haaksbergen AC Haaksbergen. schoolgids basisschool Holthuizen Pagina

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen gedeelte. 7482 ET Haaksbergen. 7480 AC Haaksbergen. r.hoogma@bsholthuizen.nl. www.bsholthuizen.nl. schoolgids basisschool Holthuizen Pagina"

Transcriptie

1 Algemeen gedeelte Bezoekadres: Telefoon: Holthuizerstraat ET Haaksbergen Postbus AC Haaksbergen (053) Website: Brinnummer: 12 YQ Directeur: R.A.M. Hoogma Postadres:

2 Een woord vooraf Dit is de schoolgids van basisschool Holthuizen. Deze schoolgids bestaat uit twee gedeelten. In dit gedeelte staat informatie die voor meerdere jaren van toepassing is. Dat is onder andere informatie over onze visie op onderwijs, ons schoolconcept, informatie over de leermethodes, over zelfstandig werken, het werken met computers en sponsoring die wij op school gebruiken. Dit deel krijgen de ouders als zij hun kind op school inschrijven. Voor andere ouders is er op verzoek een exemplaar beschikbaar. U kunt deze schoolgids ook downloaden van de website. Het andere deel is de informatiekalender. Deze kalender geeft de agenda voor het actuele schooljaar weer. Op de achterkanten van de maanden in de infokalender staat informatie over de meeste praktische zaken op school. De meest actuele informatie kunt u altijd vinden op de website en in de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die u per toegezonden krijgt. Onze school is op voortgekomen uit de samensmelting van de openbare basisschool De Wereld en de katholieke basisschool De Holthuizen. De school is één van de scholen van de Stichting Keender, de stichting die het bevoegd gezag heeft over basisscholen in Haaksbergen, Buurse, Hengevelde, Neede, Beltrum en Sint-Isidorushoeve. Een samenwerkingsschool is een school waarin het katholiek en/of protestants-christelijk onderwijs samenwerkt met het openbaar onderwijs. De school is een afspiegeling van de samenleving en van de wijk waarin de school staat. Met erkenning ván en respect vóór de verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, nemen alle geledingen van de school deel aan het onderwijs. In ons onderwijs leggen wij hierover verantwoording af aan leerlingen, ouders en maatschappij. Behalve de onderwijskundige taak heeft de samenwerkingsschool ook een pedagogische taak. Dit maakt, dat in het samenwerken ruimte aan anderen gelaten moet worden, zodat iedereen een eigen bijdrage kan leveren. Wij hopen dat wij uw kind(eren) en u een school bieden waar ze samen kunnen leren en werken, waarbij ze elkaar op een prettige wijze kunnen ontmoeten. Een ontmoetingsplaats waar zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Deze gids is ook een handreiking voor die ouders die een basisschool willen kiezen voor hun kind. In deze schoolgids beschrijven we onze school, en geven wij aan wat wij uw kind willen bieden, waarom we dat doen en op welke manier. We zijn graag bereid met u hierover in gesprek te gaan. We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Namens het team en alle betrokkenen bij onze school, René Hoogma, directeur basisschool Holthuizen.

3 Onze school Het schoolbestuur: Keender Basisschool Holthuizen valt onder het bestuur van de Stichting Keender. Deze stichting is op 1 januari 2010 tot stand gekomen na de fusie van twee schoolbesturen in de regio: De Stichting Katholiek Onderwijs Twente Achterhoek (Skota) en de Bestuurscommissie basisonderwijs gemeente Haaksbergen (BBGH). Het samenwerkingsbestuur is het bevoegde gezag over 19 basisscholen, verspreid over de gemeenten Berkelland (Beltrum, Neede en Rietmolen), Hof van Twente (Goor en Hengevelde), Haaksbergen (Buurse, Sint-Isidorushoeve) met in totaal ca. 315 personeelsleden en 3200 leerlingen. Vanaf zijn bestuur en toezicht gescheiden. Het College van Bestuur vormt het bestuur van de stichting en is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkelingen op de verschillende terreinen binnen de organisatie, de Raad van Toezicht ziet hierop toe. Het bestuur wordt ondersteund door het Onderwijsbureau Twente (OBT te Borne). Dit bureau verzorgt onder andere de personele en financiële administratie van de scholen van Keender. Samenstelling College van Bestuur Stichting Keender Voorzitter College van Bestuur: Dhr. P.J. Buhler Stafmedewerker: Mevr. R. Deggerich Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Keender Dhr. H.L.G.M. Wensink, voorzitter Dhr. L.P.F.M.C. Leeters, penningmeester Dhr. H. Dijkhuis Dhr. E. Mühlradt Adresgegevens: Stichting Keender, Postadres:. Postbus 35, 7480 AA Haaksbergen Telefoon: (053) Website: Bezoekadres: Holthuizerstraat 14, 7482 ET Haaksbergen

4 De situering van de school en het schoolgebouw Basisschool Holthuizen ligt mooi gesitueerd in een rustige, groene, kindvriendelijke omgeving met ruime speelvoorzieningen. De zwemlessen voor de groepen 3 en 4 vinden plaats in het recreatiebad De Wilder aan de Scholtenhagenweg 32, de gymlessen (groep 3 t/m 8) geven de leerkrachten in de gymzaal aan de Adriaen Brouwerstraat in Haaksbergen. Wij beschikken over 16 leslokalen, twee speellokalen voor de onderbouw en vier kantoorruimtes. De kinderen kunnen via zes ingangen de school in. Rondom de hele school zijn er speelvoorzieningen aangebracht.

5 De schoolgrootte In 2015 telt de school 31 medewerkers: 24 groepsleerkrachten, twee vakleerkrachten (muziek en gymnastiek), twee intern begeleiders, een directeur, een conciërge, een administratief medewerkster en twee onderwijsassistenten. De gemeentelijke prognose van de leerlingenaantallen laat de komende jaren een licht dalend leerlingaantal zien. Op 1 oktober 2015 telt de school 272 leerlingen. Door een goede verdeling van de speelruimte en de aanwezigheid van een groot aantal ingangen is het mogelijk om, ondanks het grote aantal leerlingen, het voor onze leerlingen toch kleinschalig te houden. De geschiedenis van Bs Holthuizen Basisschool De Holthuizen startte in 1977 als RK KBO-school t Wolferink. De meeste kinderen waren afkomstig van een andere school in Haaksbergen, grenzend aan onze wijk: de Dr. Ariënsschool. Reden voor het starten van deze school was de woninguitbreiding in de wijk t Wolferink. De openbare basisschool De Wereld is een school, die voortkomt uit de samenvoeging van de openbare Daltonschool De Delta en obs t Wolferink in De toenmalige openbare lagere school t Wolferink is in 1978 gestart in hetzelfde schoolgebouw als de katholieke basisschool De Holthuizen. Doordat beide scholen dezelfde naam droegen, is er toen voor gekozen om de naam rkbs de Holthuizen in het leven te roepen. Op gingen de beide scholen op in de basisschool Holthuizen-Wereld, op 6 juli 2011 is dit door de gemeenteraad van Haaksbergen bekrachtigd. Op 1 februari 2014 kreeg de school de huidige naam van basisschool Holthuizen.

6 De uitgangspunten van onze school Onze maatschappij verandert snel. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs dat wij aanbieden. Onderwijs bereidt de kinderen voor op een leven in die maatschappij. Onze visie op onderwijs is volop onderwerp van gesprek. Zeker als samenwerkingsschool krijgt de visie steeds meer gestalte. Onze leerlingen komen voor veel keuzes te staan. Daarom moeten zij grip krijgen op de veelheid aan informatie die via de media tot hen komt. In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Wat betekent dit voor de lessen op onze school? In de groepen 1 t/m 3 maken wij gebruik van een planbord (keuzebord), in de groepen 4 t/m 8 werken wij met een dagplan. Groep 3 stapt halverwege het schooljaar over van planbord naar dagplan. Op het dagplan staat een belangrijk deel van het onderwijsaanbod van die dag vermeld. Een leerling kan de opdrachten individueel of in een groepje plannen en zelf uitvoeren. Over de volgorde waarin het werk gemaakt wordt, beslist de leerling zelf. De leerkracht geeft op het dagplan aan hoeveel tijd voor een opdracht staat. Leerlingen die het werk af hebben, maken één van de keuzeopdrachten. Deze opdrachten sluiten aan bij de basisleerstof. Leerlingen die het aankunnen, krijgen de kans meer- en verdiepende leerstof te verwerken. De groepsleerkracht zal meer individueel kunnen helpen en er is een mogelijkheid om kinderen via het dagplan een individuele, passende opdracht te geven. De dagplannen helpen de kinderen met het maken van verantwoorde keuzes tijdens het leerproces. We streven naar een optimaal gebruik van de computer als hulpmiddel, zoals het verzamelen van (beeld)informatie en dat verwerken tot verslagen, een PowerPointpresentatie maken over een onderwerp en het presenteren hiervan en het werken met inoefenprogramma s. De identiteit Onze samenwerkingsschool streeft naar eigenheid, openheid en respect. De school vervult een actieve rol bij het stimuleren van kinderen om hun eigen keuzes te ontdekken en waar te maken. Dit doet de school op een actieve wijze door: Vorm en inhoud te geven aan intercultureel onderwijs, dat recht doet aan de maatschappelijke waarden in onze pluriforme samenleving: verdraagzaamheid, tolerantie, gelijkwaardigheid, solidariteit, samenwerking en begrip (burgerschap); Bewust verschillende godsdiensten en levensovertuigingen op respectvolle wijze aan de orde te laten komen; Aandacht te besteden aan feesten en vieringen die bij een levensovertuiging horen. Hiermee creëren wij op school een rijke leeromgeving waar nadrukkelijk aandacht is voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze pluriforme samenleving. Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze door ons onderwijs worden voorbereid. De basiswaarden zijn: een democratische houding, vrijheid van meningsuiting, oog voor gelijkwaardigheid van de mens, begrip van wat voor de ander wezenlijk is, tolerantie, afwijzen van discriminatie, op een goede manier problemen kunnen oplossen. Daarom hebben wij aandacht voor drie belangrijke domeinen bij burgerschapsvorming: democratie: kennis over de democratische rechtstaat, over besluitvorming, over democratisch handelen, over maatschappelijke waarden. participatie: kennis van basiswaarden, mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen. Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; ontdekken van levensbeschouwelijke waarden

7 Kinderen met elk een eigen thuissituatie gaan naar onze school. Zij hebben ouders met eigen opvattingen over opvoeding en levensbeschouwing. Een goede samenwerking en communicatie met ouders is daarom essentieel bij de verdere vormgeving van de levensbeschouwelijke en sociale vorming, omdat ook bij leerkrachten en ouders een voortdurend proces van identiteitsvorming plaatsvindt. Ouders en levensbeschouwelijke instellingen zijn primair verantwoordelijk voor geloofsopvoeding. Specifieke activiteiten gericht op geloofsopvoeding vinden plaats buiten schooltijd. Onze zorg voor kwaliteit De doelen van onze kwaliteitszorg Wij streven voortdurend naar een professionele schoolcultuur die geïnteresseerd is in de analyse van onderwijsresultaten; gericht is op optimaliseren van het onderwijs; schoolgericht is en niet uitsluitend groepsgericht; zich houdt aan afspraken die binnen de organisatie gemaakt zijn; gericht is op collegiale samenwerking; betrokkenheid uitstraalt. School- en leerlinggegevens Wij verzamelen relevante gegevens en informatie, zoals leerlinggegevens, leerresultaten en inen uitstroomgegevens. Deze dienen als basis om besluiten te kunnen nemen over schoolverbeteringen. Evaluatie en beoordeling Het voeren van werkoverleg, het volgen van nascholing, het houden van functioneringsgesprekken en het doen van onderzoek zijn voor ons belangrijke middelen om tot verbetering van de kwaliteit te komen. De groepsleerkrachten registreren en evalueren de individuele prestaties en gedragingen van leerlingen. Deze gegevens komen in de groepsmap en in het digitale leerlingadministratieprogramma Eduscope. Het leerlingvolgsysteem komt in een map, die alle resultaten van toetsen bevat. Ook gesprekken die over de leerling hebben plaatsgevonden, worden in deze map opgeschreven. Dit leerlingendossier is voor de ouders op verzoek ter inzage. De directie ondersteunt de groepsleerkracht door het werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen, het afleggen van klassenbezoeken en het voeren van functioneringsgesprekken. De Intern Begeleider helpt de groepsleerkracht bij het maken van handelingsplannen als kinderen uitvallen of opvallen door gedrag. Ouders worden altijd ingelicht als de Interne Begeleider bemoeienis met een leerling krijgt. Ook bespreekt de Interne Begeleider regelmatig samen met de groepsleerkracht de vorderingen van de groep. Ouders kunnen door rechtstreeks naar school te gaan zich informeren over de ontwikkeling van hun kind. De inrichting van onze kwaliteitszorg Om de kwaliteitszorg te meten, gebruiken de basisscholen van Keender de vaardigheidsmeter van Cadenza. Aan de hand van een uitgebreide lijst van criteria legt de directeur een klassenbezoek af en bespreekt dit na met de leerkracht. Om de meningen van ouders te peilen houden wij eens in de vier jaar een ouderenquête. In mei 2015 hebben wij een ouderenquête uitgezet. De uitkomsten en de verbonden conclusies daaraan staan op de website

8 Andere instrumenten die wij inzetten: Toetsen die bij de leermethoden (methodes) horen. De leerkrachten bespreken de bevindingen op groepsniveau. Leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) van het CITO. De resultaten worden besproken in de groepsbesprekingen met de Interne Begeleiders, met de leerlingen en de ouders. Conclusies trekken wij op leerling-, groeps- en schoolniveau en leiden tot maatregelen op deze niveaus. In de groepen 1 en 2 gebruiken we naast de Cito-toets ook het Leerlingvolgsysteem van Pravoo. Eindtoets basisonderwijs Cito. De leerkracht bespreekt de resultaten met de leerlingen en de ouders. De resultaten worden geanalyseerd door de Interne Begeleiding, de directie doet dit op schoolniveau, maar ook in het directeurenberaad van Keender. Dyslexieprotocol: voor het goed volgen van de ontwikkelingen binnen het leesproces. Wij volgen het dyslexieprotocol. Alle leerkrachten van de onderbouw hebben hierin scholing gehad. Evaluatiegesprekken eerste jaar voortgezet onderwijs door de leerkrachten van groep 8 en directie leiden zo nodig tot maatregelen ter verbetering. Naast de groepsbesprekingen tussen Interne Begeleiders en de groepsleerkracht kunnen er ook twee keer per jaar gesprekken gepland worden tussen Interne Begeleiders, groepsleerkracht en de orthopedagoog die in dienst van de Stichting Keender is. De organisatie van het onderwijs Schoolplan Op startte de huidige schoolplanperiode gestart. In dit schoolplan staan de beleidsvoornemens en uitgangspunten van de school beschreven. Het Strategisch Beleidsplan van de Stichting Keender vormt de leidraad voor het onderwijs voor de komende vier jaar. De inspectie van het onderwijs beoordeelt het schoolplan van de school. De Medezeggenschapsraad heeft dit schoolplan goed gekeurd. Een inspecteur bezoekt om de paar jaar de school aan de hand van overheidsrichtlijnen. In januari 2012 heeft de inspecteur voor het basisonderwijs een periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) afgelegd. Het verslag van het onderzoek vindt u op de website van de inspectie: Schoolorganisatie We werken op onze school met een leerstofjaarklassensysteem. Wij bieden in elk leerjaar een bepaalde hoeveelheid leerstof aan. Wij zoeken daarin naar een balans tussen die leerstof van dat leerjaar en dat wat de leerling aankan. De eigentijdse methodes bepalen daarbij in grote mate het aanbod van de leerstof. In de groepen 1 en 2 werken wij met thema s. Centraal staat het denken in onderwijsbehoeften van de kinderen. Een onderwijsbehoefte is datgene, dat een leerling nodig heeft om een bepaald, van tevoren vastgesteld doel te bereiken. We onderscheiden twee behoeften: de instructiebehoefte (hoeveel uitleg heeft deze leerling nodig?) en de pedagogische behoefte (hoe komt de leerling tot een goede werkhouding en omgang met anderen?) De leeractiviteiten (verhalen, liedjes, activiteiten en opdrachten) sluiten aan bij het gekozen thema. De leerkrachten bespreken samen welke doelen zij in dat thema aan bod willen laten komen. Wij leren de kinderen van meet af aan zoveel mogelijk zelfstandig te werken. De kinderen werken in groepen. Daarnaast wordt er in de kring gesproken over allerlei onderwerpen, waarbij taalvorming, rekenbegrippen en muziek aan de orde komen. Ook het bewegen (zowel in het speellokaal als op de speelplaats) komt ruimschoots aan bod.

9 Kinderen in de onderbouw (de groepen 1 tot en met 4) gaan op jaarbasis tenminste 880 uren naar school, de leerlingen van de bovenbouw tenminste 1000 uur. Dit verschil in uren maakt, dat de leerkrachten van de onderbouw ingezet kunnen worden in de bovenbouw. Dit doen zij op werk(mid)dagen, als de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 vrij zijn. Een aantal keren nemen de onderbouwleerkrachten de bovenbouwgroepen over, zodat de vrijgeroosterde leerkrachten tijd krijgen voor andere werkzaamheden (zoals voor het driedaagse schoolkamp van groep 8). In het jaarrooster zijn marge-uren opgenomen. Dit zijn uren buiten de gemeenschappelijk vastgestelde vakantiedagen om waarop de kinderen vrij van school zijn. Daardoor krijgen de leerkrachten tijd om in teamverband nascholing te volgen of om te vergaderen. De marge-uren voor dit schooljaar staan aangegeven op de infokalender. De vakantiecommissie overlegt met alle betrokkenen in Haaksbergen over het vakantierooster. De eindresultaten van de school Er zijn veel factoren van invloed op de uiteindelijke resultaten. Samen met de ouders en leerling willen wij daarna die school voor voortgezet onderwijs kiezen, die het beste past bij het kind. Hieronder staan de uitstroomgegevens van de laatste 4 jaar. Schooljaar Totaal aantal leerlingen Overplaatsing binnen het (speciaal) basisonderwijs Aantal groepen Verhuizingen BaO Verwijzingen naar SBO Verwijzing naar VSO (praktijkonderwijs) Uitstroom naar het voortgezet onderwijs VMBO-B/KB met LWOO VMBO B/KB VMBO-T HAVO-VWO GYMNASIUM 6 0 Toelating en aanmelding van nieuwe leerlingen De opvang van nieuwe leerlingen Toekomstige leerlingen kunnen een paar keer kennis komen maken op onze school. Wij regelen dit altijd in overleg met de ouders. Als de kinderen onze school eenmaal dagelijks bezoeken, doen wij ons best ervoor te zorgen dat zij zich zo snel mogelijk bij ons thuis en op hun gemak voelen. Wij vinden het belangrijk, dat ouders regelmatig even meekomen naar school om aan te geven hoe de overgang en de aanpassing verloopt. Toelating jonge kleuters Ouders van kinderen van wie hun kind voor 1 oktober van het aankomende jaar de vierjarige leeftijd bereiken, ontvangen een oproep van de gemeente om hun kind begin maart op de school van hun keuze aan te melden. Kinderen die 4 jaar worden, mogen vanaf de dag na hun verjaardag naar school. Het is gebruikelijk, dat zij vijf ochtenden mogen komen om te wennen. De leerkrachten nemen hiervoor tijdig contact op met de ouders en maken dan ook een afspraak voor een huisbezoek. Wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders.

10 De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft. De Wet op het Primair Onderwijs verplicht de scholen extra zorg te besteden aan kinderen met problemen zowel op het gebied van leren als gedrag. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste zaken rond de leerlingenzorg beschreven. Op school ligt het beleidsstuk Leerlingenzorg op Bs Holthuizen ter inzage. Hierin staat beschreven hoe de leerlingenzorg is geregeld. Procedures voor het signaleren van zorgleerlingen Wij signaleren de ontwikkeling van alle kinderen door De dagelijkse observaties van de groepsleerkracht in de groep. De observaties door de (vak)leerkracht tijdens de gym (onder andere de motoriek van leerlingen). Het afnemen van landelijk genormeerde Cito-toetsen en andere toetsen die horen bij de methodes die wij op school gebruiken. De resultaten houden wij digitaal bij, zodat wij op elk gewenst moment een uitdraai kunnen maken van de stand van zaken. We beschikken over twee Interne Begeleiders die de groepsleerkrachten ondersteunen bij de zorg voor leerlingen (zie verderop). Per schooljaar organiseren wij drie groepsbesprekingen. Dit zijn overleggen tussen de groepsleerkracht en de Interne Begeleider. Het leerlingvolgsysteem Wij maken gebruik van het Cito Leerling Onderwijsvolgsysteem Primair onderwijs. Dit is een landelijk genormeerd methode-onafhankelijk toetsensysteem. De uitslagen van deze toetsen bespreken wij met de ouders tijdens de 10-minutengesprekken. In groep 7 maken de kinderen in juni de Cito-Entreetoets. Deze toets bevraagt de kinderen op de gebieden van taal, rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie. De ouders en de leerkrachten krijgen zo een goed beeld hoe de kinderen er dan voor staan. De Cito-toetsen geven een beeld van de schoolprestaties van uw kind. Samen met andere factoren zoals werkhouding, motivatie, zelfstandigheid en ontwikkeling van het kind in de afgelopen schooljaren, kunnen wij een goede onderbouwing geven voor de keuze van het voortgezet onderwijs. In groep 8 staat in april de Cito-eindtoets basisonderwijs op het jaarprogramma. Deze toets is bedoeld voor intern gebruik(hoe was ons onderwijs voor de groep kinderen), maar ook voor de ouders (hoe doet mijn kind het ten op zichten van de andere kinderen in Nederland). De Interne Begeleiders Mirjam Haverkate en Miranda Bouwman verzorgen de interne begeleiding op onze school. Zij bewaken de zorgstructuur binnen de school. Zij bespreken met de leerkrachten de vorderingen in de groep en coördineren de extra zorg voor leerlingen als dit noodzakelijk is. Passend Onderwijs Op is de wet op Passend onderwijs van kracht geworden. Deze wet brengt een aantal veranderingen voor scholen met zich mee. Zo krijgt het schoolbestuur de verantwoordelijkheid om een kind dat ondersteuning nodig heeft, een passende plek aan te bieden. Om dit mogelijk te maken vormt het bestuur een samenwerkingsverband met andere scholen uit de regio. De school maakt deel uit van de subregio Plein Midden Twente (PMT) die valt binnen het Samenwerkings-verband Het Samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van Passend onderwijs. Plein Midden Twente bestaat uit een samenwerking van dertien schoolbesturen en vier gemeenten. Die samenwerking is gericht op het optimaal ondersteunen van alle deelnemende

11 scholen binnen de regio Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen in de zorg voor hun leerlingen. Binnen Plein Midden Twente is een uniforme werkwijze van de zorgstructuur en mogelijke ondersteuning afgesproken welke wordt gehanteerd op alle scholen. Binnen ieder schoolteam is een aantal mensen werkzaam op het gebied van ondersteuning. Dat zijn de Intern Begeleider van de school, de aan de school verbonden orthopedagoog, een maatschappelijk werker en de JGZ-verpleegkundige. Deze mensen maken deel uit van het schoolteam en leerkrachten en ouders kunnen in overleg een beroep doen op hun kennis en kunde.. U bent als ouder direct betrokkene wanneer het gaat om de ondersteuning van uw kind. U kent uw kind immers goed en uw inbreng is dan ook waardevol. De school zal altijd samen met u bespreken wat de beste aanpak is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. In een aantal gevallen lukt het de school niet alleen om de juiste zorg te geven aan alle kinderen. In overleg met u zal dan gekeken worden welke mogelijke vervolgacties kunnen worden ondernomen. De school kan expertise vanuit het Steunpunt PMT vragen of een onderzoek of observatie laten doen. Soms lukt het, ondanks alle inspanningen, toch niet om het kind dat te bieden wat het nodig heeft. Samen met u zal de school dan naar mogelijkheden zoeken hoe dat wel kan. Dat kan een verzoek om extra ondersteuning zijn, binnen school, een andere basisschool, maar ook een SBO- of een school voor speciaal onderwijs. Dat is afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en de benodigde ondersteuning. In overleg met u zal de school daarvoor een aanvraag indienen bij het Zorgplatform. Het Zorgplatform kan vervolgens een advies afgeven, waarna het kind een ondersteuningsarrangement binnen de eigen basisschool krijgt of op een andere school die tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte. Ondersteuningsmogelijkheden Allereerst is het belangrijk dat de school zelf weet welke ondersteuningsmogelijkheden de school heeft. Daarnaast is het van belang dat dit ook helder is voor de ouders en leraren. Bovendien is het van belang dat iedereen binnen het samenwerkingsverband zicht heeft op de mogelijkheden van alle aangesloten scholen. Daarom maakt het schoolteam een schoolondersteuningsprofiel, waarin het team aangeeft welke onderwijsondersteuning de school leerlingen kan bieden. Zo is voor iedereen duidelijk welke school welk specifieke aanbod heeft. Ouders en leraren hebben via de medezeggenschapsraad adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school. Onderwijsbehoeften Voor de meeste leerlingen geldt dat zij, met soms wat extra ondersteuning, het normale onderwijscurriculum kunnen doorlopen. Voor sommige leerlingen geldt echter dat zij dat, ook met extra ondersteuning, niet kunnen: zij volgen een afwijkend onderwijsprogramma. In die gevallen stelt de leerkracht binnen 6 weken na inschrijving van de leerling een ontwikkelingsperspectief op. Hierin beschrijft de leerkracht welke onderwijsdoelen kunnen worden gerealiseerd en wat de uitstroombestemming van de leerling zal zijn. Elke school kan bij het samenwerkingsverband van WSNS (Weer samen naar school) een arrangement aanvragen. Hierin onderbouwt de school welke middelen zij nodig heeft om goed onderwijs aan deze leerling te geven. Logopedie

12 De gemeente Haaksbergen heeft met ingang van de contracten met de schoollogopedisten beëindigd. Voor ons betekent dit, dat de inzet van de logopedisten is komen te vervallen. Wel geeft sinds januari 2014 een vrijgevestigde logopedist logopedie aan kinderen. Dit doet zij onder schooltijd in een ruimte op onze school. Deze logopedische hulp wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Motorische Remedial Teaching Remedial Teaching (MRT) is het geven van specifieke hulp op motorisch gebied. Naast het verbeteren van de motoriek is het vergroten van zelfvertrouwen een belangrijk aspect. De kinderen leren inzicht krijgen in allerlei bewegingssituaties om gemaakte fouten te herkennen en te verbeteren. Als een kind hiervoor in aanmerking komt, meldt de school het kind, na overleg met de ouders, aan. Als er plaats is, neemt de MRT-leerkracht contact met de ouders op. De MRT-lessen worden onder schooltijd op school gegeven door Fred Sterenborg, een leraar lichamelijke opvoeding die zich hierin gespecialiseerd heeft. Voor de ouders zijn er geen kosten aan verbonden. Zorg Advies Team (ZAT) Elke school wil er voor zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk de school doorlopen. Soms is daarbij extra zorg nodig. Dat kan zorg zijn op het gebied van leren, maar ook zorg op het gebied van gedrag, of zorg omdat een leerling niet lekker in zijn vel lijkt te zitten. De school werkt daarvoor samen met mensen die deskundig zijn op dat gebied: Het Zorg Advies Team (ZAT). Dit team adviseert de school en de ouders bij de begeleiding op het gebied van opvoeding, gedrag, medische en sociale problematiek, thuisproblematiek en allerlei andere zaken die niet direct met het leerproces op school te maken hebben, maar daar wel invloed op hebben. Het ZAT komt vier maal per jaar bijeen onder leiding van de Interne Begeleider van de school. De andere deelnemers in het ZAT zijn een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdverpleegkundige van de GGD. Een kind kan niet besproken worden in het ZAT zonder toestemming van de ouders. De Interne Begeleider zal, voordat uw kind in het ZAT besproken wordt, altijd om toestemming vragen. Als ouders geen toestemming geven, kan een kind slechts anoniem besproken worden. Schoolgericht Maatschappelijk werk De school werkt samen met het Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SGMW). Het SGMW kan ouders ondersteunen in de opvoeding. Problemen met kinderen kunnen op school gesignaleerd worden, maar ook de ouders kunnen op school aangeven, dat ze thuis problemen hebben met het kind. Dat kan variëren van onzekerheid over een bepaalde aanpak tot machteloosheid bij ongewenst gedrag. Jeugdgezondheidszorg Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen. De JGZ (Jeugdgezondheidszorg) van de GGD Regio Twente, helpt de ouders en de school daarbij. In de basisschoolperiode komen de medewerkers van de GGD op school in groep 2 en 7 voor een preventief gezondheidsonderzoek. Zij kijken dan naar de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren zien zij, ook landelijk, dat steeds meer kinderen extra aandacht nodig hebben. In 2011 zijn zij daarom gestart met een vernieuwde onderzoeksmethode. Zij zien nog steeds elk kind en hebben daarnaast meer ruimte voor zorg op maat. Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek? Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vragen zij aan u, ouders of verzorgers, twee vragenlijsten in te vullen. Deze ontvangt u via school. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke aandachtspunten op een lijst aan

13 te geven. Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Na een gesprekje worden het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te kleden. De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Wij vinden het voor de kinderen belangrijk dat zij de schoolverpleegkundige al kennen voor de controle. Daarom stelt zij zich vooraf in de groep voor. Eventueel vervolg Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd. Samenwerking met school De medewerkers van de JGZ hebben regelmatig contact met school naar aanleiding van de preventieve onderzoeken en de spreekuren op school. Daarnaast nemen ze ook deel aan het overleg van het Zorgadviesteam (ZAT). De andere gesprekspartners zijn de IB-er van school, een vertegenwoordiger van het schoolmaatschappelijk werk en mogelijk ook de orthopedagoog. Hierdoor kan bij (zorg)vragen, in een vroegtijdig stadium, een duidelijk advies gegeven worden. Wilt u meer informatie? Op de website vindt u de meest actuele informatie van de JGZ. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met hen opnemen: GGD Twente Jeugdgezondheidszorg Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede (hoofdlocatie) Postbus BK Enschede Telefoonnummer: (0900) (lokaal tarief) Jeugdtandverzorging De Jeugdtandverzorging komt twee keer per jaar met de tandartsbus naar school. Ouders kunnen op vrijwillige basis de gebitten van hun kinderen (in de leeftijd van 2,5-19 jaar) laten controleren en zo nodig behandelen. De tandartsen die voor deze stichting werken, hebben naast dit werk vaak ook een eigen praktijk aan huis. Als het gebit gecontroleerd is, krijgt uw kind een kaart mee naar huis waarop vermeld staat welke handelingen de tandarts verricht heeft. Voor spoedgevallen kunt u bellen met de stichting (053) , uw kind wordt dezelfde dag nog geholpen. Voor ouders die meer informatie willen hebben, is er op school een folder beschikbaar. Om deel te kunnen nemen aan de Jeugdtandverzorging kunt u contact opnemen met één van de onderstaande instellingen: Het behandelcentrum aan de Haaksbergerstraat 109 te Enschede is op schooldagen geopend van uur tot uur. Gedurende de middagpauze is de praktijk gesloten van uur tot uur. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden: Het behandelcentrum aan de Bartelinksgang 2 te Eibergen. Deze is op werkdagen geopend van uur tot uur. Gedurende de middagpauze is de praktijk gesloten van uur tot uur. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden: (0545) Onderwijs tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling In de wet Ondersteuning Onderwijs aan Zieke Leerlingen van 1999 is aangegeven dat ook zieke leerlingen recht hebben op onderwijs.

14 Voor kinderen of jongeren die in een ziekenhuis zijn opgenomen of ziek thuis zijn is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk door gaat. Onderwijs hoort daar zeker bij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kantoor van Onderwijs aan Zieke Leerlingen IJsselgroep (tel. (0546) , of via de website van de stichting Ziek zijn en Onderwijs (www.ziezon.nl). Het personeel Verschillende taken en functies binnen de school Basisschool Holthuizen kent een aantal functies (of combinaties van functies): Groepsleerkracht: de leerkracht die belast is met de dagelijkse begeleiding van de groep; ICT-er: de leerkracht die het computeronderwijs op de school coördineert ; ICC: de interne cultuurcoördinator die het cultuurbeleid op school coördineert; IB-er: de leerkracht die belast is met de interne begeleiding Groepsondersteuner: de leerkracht die extra begeleiding geeft aan kinderen, meestal buiten de groep Vakleerkracht gymnastiek Vakleerkracht muziek Interne vertrouwenspersoon: de leerkracht die aanspreekpunt is voor vertrouwelijke vragen en eventuele klachten BHV-er, een medewerker die gediplomeerd bedrijfshulpverlener is Logopedist Administratief medewerker Conciërge Onderwijsassistent: De medewerker die de groepsleerkracht ondersteunt in de groep; Bouwcoördinator: de leerkracht die belast is met het voorzitten en voorbereiden van de bouwvergaderingen. We werken op school met twee bouwen: de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) Directeur Op onze samenwerkingsschool functioneert een kernteam. Dit kernteam bestaat uit de directeur, de bouwcoördinatoren, de Interne Begeleiders en twee leerkrachten uit de onder- en bovenbouw. De taak van het kernteam is het (voor)bespreken van de belangrijkste schoolzaken. Inzet van leerkrachten/vervanging We streven er naar zo weinig mogelijk verschillende leerkrachten met een groep te laten werken. Door de ontwikkeling van het onderwijs (diverse functies als ICT-er; IB-er en RT-er) en de regelgeving (kortere werkweek door deeltijdwerk) is het niet meer mogelijk dat de kinderen met nog maar één groepsleerkracht te maken krijgen. Protocol: Naar huis sturen van leerlingen Alle scholen van de Stichting Keender hanteren gemeenschappelijke afspraken over het naar huis sturen van leerlingen. Als er geen mogelijkheid voor vervanging bij ziekte en/of verlof van leerkrachten is, dan sturen wij de leerlingen de eerste dag niet naar huis. Is het vooraf duidelijk dat ook de volgende dag of dagen de leerlingen geen onderwijs kunnen krijgen, dan zal de directie de leerlingen een brief meegeven waarin u geïnformeerd hoe de school verder handelt. Wanneer de periode dat de leerlingen geen onderwijs krijgen langer duurt, zullen de lesvrije dagen over meerdere groepen verdeeld worden. Indien groepen thuis moeten blijven, wordt daar melding van gedaan aan het bestuur en aan de inspectie voor het basisonderwijs.

15 De begeleiding en inzet van stagiaires Elk schooljaar bieden wij aan studenten van de opleidingsschool voor leerkrachten (PABO) de mogelijkheid om op onze school stage te lopen. Behalve studenten van de PABO, zullen ook studenten geplaatst worden vanuit het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Zij volgen de opleiding tot onderwijsassistent of klassenassistent en lopen twee tot vier dagen per week stage in diverse groepen. Zij worden begeleid door de groepsleerkracht bij wie zij in de groep zitten. Maar ook studenten van andere opleidingen bieden wij een stageplaats als dit mogelijk is. Ouders en school Ouderactiviteiten Ouders zijn bij veel activiteiten op school betrokken. Zo worden ouders betrokken bij het lezen in groep 3 en 4, computerhulp, vervoer van leerlingen, kaften en plastificeren en andere activiteiten. Elke klas heeft een klassenouder. Deze ouder of verzorger coördineert de ouderhulp in een groep en regelt een aantal zaken zoals het inzamelen van geld voor een speciale gelegenheid. Aan het begin van elk nieuw schooljaar ontvangen alle ouders een brief waarin om hulp wordt gevraagd bij de diverse activiteiten. Daarin kan iedereen aangeven bij welke activiteiten hij/zij op school behulpzaam wil zijn. Voor een aantal activiteiten wordt incidenteel om uw hulp gevraagd, zoals bij het vervoer naar een bepaalde activiteit. Informatie aan ouders Contacten die wij structureel met ouders onderhouden zijn: Een informatieavond in de derde of vierde week van het nieuwe schooljaar. De leerkracht informeert de ouders/verzorgers over belangrijke zaken die in het lopende schooljaar aan de orde komen. De inloopavond aan het begin van elk schooljaar. Dit is een kennismaking met de school voor alle ouders. De leerlingen laten de eigen klas en de materialen zien waarmee ze dagelijks werken. De leerkrachten zijn aanwezig voor uw vragen. 10-minuten gesprekken in november en februari Voor de 10-minuten gesprekken in november en februari worden de ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 7 uitgenodigd. De gesprekken met de ouders van groep 8 vinden vaak op een andere datum plaats. Dit heeft te maken met de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De data van beide 10-minutengesprekken staan op de infokalender vermeld. Ook staan deze data op de website van school. Als u al van tevoren weet, dat u op de avond van de 10-minutengesprekken verhinderd bent, wilt u dit dan uiterlijk 14 dagen van tevoren doorgeven aan de groepsleerkracht? Met het inroosteren van de gesprekken kunnen wij hier dan mee rekening houden. Helaas is het gezien het aantal gezinnen onmogelijk om ook rekening te houden met voorkeuren wat betreft de gesprekstijd. Na het laatste rapport bestaat de mogelijkheid voor een gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met de groepsleerkracht. Wij gaan er zelf van uit dat de noodzakelijke gesprekken al vóór het 2e rapport hebben plaats gevonden. Informatieavond in juni voor de ouders van de nieuwe kleuters van het nieuwe schooljaar. Thema-avond. In overleg met het team, oudervereniging en medezeggenschapsraad kiezen we een passend onderwerp voor deze avond. Rapporten: Alle leerlingen krijgen per schooljaar twee rapporten (februari en juli). In november nodigen wij alle ouders uit voor een voortgangsgesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren).

16 Beleid inzake informatie naar gescheiden ouders We willen alle ouders graag goed informeren. Dit geldt dus ook in bijzondere situaties zoals bij een scheiding. Voor de school en/of de groepsleerkracht is het niet mogelijk om in alle gevallen ervoor te zorgen, dat alle informatie ook bij beide ouders terecht komt. Daarvoor zijn de hieronder omschreven afspraken opgesteld. Schoolgids De schoolgids kan gedownload worden van de website Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders, ook zij die niet op het verzorgadres wonen, op verzoek een exemplaar van de schoolgids krijgen. De 10-minutengesprekken Wij gaan er van uit dat beide ouders gezamenlijk op de 10-minutengesprekken aanwezig zijn. Indien de situatie van beide ouders het niet toelaat om deze gesprekken gezamenlijk bij te wonen, dan zorgt de groepsleerkracht ervoor dat de ouders afzonderlijk worden uitgenodigd. Dit gebeurt echter alleen wanneer de niet-verzorgende ouder hierover van te voren contact heeft opgenomen met de betreffende groepsleerkracht en daarover afspraken zijn gemaakt. Rapporten, brieven en overige informatie De school gaat er van uit dat de verzorgende ouder de andere ouder informeert over de verkregen informatie. Dit is geen verantwoordelijkheid van de school. Tussentijdse informatiegesprekken Bij tussentijdse informatiegesprekken over het functioneren van het kind wordt hierover in eerste instantie met de verzorgende ouder gesproken. Deze is er verantwoordelijk voor, dat de verstrekte informatie ook bij de andere ouder terecht komt. Het is aan de leerkracht om beide ouders voor het gesprek uit te nodigen. Informatie op verzoek De niet-verzorgende ouder is te allen tijde gerechtigd om bij de groepsleerkracht informatie op te vragen over zijn/haar kind(eren). Zittenblijven Hoewel het een wens is alle leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te laten werken, komt het voor dat onderlinge verschillen te groot worden. In overleg met ouders komen we soms tot de conclusie dat het in het belang van het kind is om een leerjaar over te doen. Uiteenlopende argumenten kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. De beslissing tot zittenblijven gebeurt altijd in overleg met de ouders. Wij willen het advies en de procedure betreffende zittenblijven goed onderbouwen. Wij volgen hierbij het protocol Grenzen aan de zorg, dat onderdeel uitmaakt van het beleidsstuk Leerlingenzorg op de BS Holthuizen. Dit protocol is vastgesteld in de MR en ligt op school ter inzage. Plaatsing in combinatiegroepen Afhankelijk van de aantallen leerlingen maken we dan de keuze of de kinderen geplaatst worden in een enkele klas of in een combinatieklas. Een combinatieklas bestaat uit twee verschillende jaargroepen. We gaan over tot het opnieuw indelen van een groep als: - Een groep te klein is om als zelfstandige groep verder te gaan; - Een groep te groot is of wordt om als zelfstandige groep verder te gaan; - De leerkrachtformatie te krap is om voor iedere jaargroep een leerkracht in te zetten; - Door tussentijdse uitbreiding van formatie door leerlingengroei binnen het schooljaar een nieuwe groep geformeerd kan worden; - De jaargroep niet optimaal functioneert en een andere groepsindeling gewenst is. Procedure indeling groepen

17 Het stappenplan om tot de groepsindeling te komen is: - De directie en het team kiezen na uitgebreid en zorgvuldig overleg een passende organisatievorm en groepsindeling. De directeur beslist. - Met de betrokken leerkracht(-en), de intern begeleider(s) en eventueel de directie worden alle bij een verandering betrokken leerlingen besproken en ingedeeld. De motivatie van de leerkracht weegt zwaar. De kindkenmerken (zie hieronder) en criteria worden per kind afgewogen. - De groepsindeling wordt bekend gemaakt in de nieuwsbrief aan het eind van het schooljaar. Dit betreft het aantal groepen en de verdeling van de leerlingen over deze groepen. - Ouders van leerlingen van wie een verandering plaats vindt, krijgen aanvullende informatie. - De ouders/verzorgers kunnen binnen een paar dagen hun zwaarwegende argumenten tegen de voorgenomen indeling gemotiveerd kenbaar maken aan de directie. - De directie neemt na zorgvuldige overweging een bindend besluit en deelt dit mee aan de ouders/verzorgers. Kindkenmerken en criteria. De volgende kindkenmerken en criteria spelen een belangrijke rol bij de groepsindeling: - Sociaal-emotioneel welbevinden, het gedrag: In welke groep zal de leerling zich goed voelen? - Zelfstandigheid: Gaat de leerling goed met opdrachten om, gaat hij/zij snel aan het werk, weet de leerling wat er van hem/haar verwacht wordt. - Concentratie, werkhouding. Kan de leerling na een opdracht direct aan het werk gaan, zich voor langere tijd bezighouden met een opdracht of is de leerling vluchtig en snel afgeleid? Heeft de leerling extra aandacht nodig van de leerkracht of is hij/zij voor een groot deel zelfredzaam. - Schoolprestaties. Verloopt het lezen (aanvankelijk, technisch of begrijpend lezen), spellen en (aanvankelijk) rekenen naar wens of doen zich problemen voor op één of meerdere gebieden? - Persoonlijke afwegingen. Per leerling kunnen aandachtspunten een rol spelen bij de groepsindeling bijv. vriendjes of vriendinnetjes. Het geven van beoordelingen en het maken van de rapportcijfers Aan de hand van toetsen, observaties en de algemene indruk van het werk van een kind komen wij tot de rapportbeoordeling. In de onderbouwgroepen is het komen tot een goede beoordeling niet altijd gemakkelijk. Vandaar dat wij voorzichtig zijn met het geven van hoge waarderingen. Naarmate de kinderen langer naar school gaan, krijgen wij meer zicht op de prestaties van de kinderen. De groepsleerkracht geeft in de rapportgesprekken aan, waarom hij/zij tot die beoordeling gekomen is. We werken met een door ons zelf ontwikkeld rapport. Verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs Het voortgezet onderwijs wil de leerlingen die zij krijgt graag plaatsen in het niveau dat bij een leerling past. Om dat voor elkaar te krijgen laten zij zich op twee manieren adviseren: Het advies van de basisschool over de leerlingen door de leerkracht van groep 8. Het leerlingvolgsysteem en de eventuele handelingsplannen onderbouwen mede dit advies. - Een belangrijke rol in dit geheel is het overleg tussen de ouders en de leerkracht van groep 8. Dat begint bij de eerste 10-minutengesprekken in november. Bij de gesprekken in maart ligt het 1e rapport van groep 8 en ook de uitslag van de Entreetoets (groep 7) op tafel. Ouders en leerkracht hebben overleg over het advies van de leerkracht en de keuze van de ouders voor het (niveau van het) voorgezet onderwijs. Vanaf 2015 vindt de afname van de Cito Eindtoets plaats in april (was altijd februari). Ten aanzien van de verwijzing naar het voortgezet onderwijs is in samenwerking met het voortgezet onderwijs een procedure opgesteld om misverstanden te voorkomen.

18 Onderwijskundige rapporten Als u verhuist en het kind gaat naar een andere basisschool, dan ontvangt deze school van ons een onderwijskundig rapport over uw kind. In dit onderwijskundig rapport staat vermeld hoe het kind zich gedraagt, hoe het kind leert, de methodes die wij gebruiken en of het kind speciale hulp nodig heeft. Indien nodig worden relevante testresultaten ook meegezonden. De informatie die wij overdragen kunt u inzien. De oudervereniging (OV) In de Infokalender staat steeds het overzicht van de ouders die actief zijn in onze oudervereniging. Wij zijn blij met alle hulp die we van ouders kunnen krijgen en die bijdraagt tot een goed leer- en werkklimaat voor de leerlingen en collega s op de school. Hebt u tijd om mee te helpen, een goed idee, of twijfelt u nog, neem gerust contact op met één van de ouders, met de leerkrachten of directie. Doel De oudervereniging (OV) is primair opgericht om de communicatie van de ouders (onderling) dan wel van de ouders met het team en de directie optimaal te houden. Een goede communicatie tussen deze groepen draagt bij aan een optimale schooltijd voor de kinderen Contributie (ouderbijdrage) Elk jaar wordt op de jaarvergadering van de Oudervereniging (OV) de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage is op basis van vrijwilligheid. De OV werkt met begrotingen en budgetten om de inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk te beheren De oudervereniging int ook de bijdrage voor de (eendaagse) schoolreisjes van groep 1 tot en met 7. Kinderen die na 1 januari op school beginnen, betalen voor dat schooljaar de helft van de ouderbijdrage. Zij betalen echter wel de hele bijdrage voor het schoolreisje. Groep 8 betaalt een aparte bijdrage voor het schoolkamp naar Ameland. Hierover berichten de groepsleerkrachten u in februari/maart in een afzonderlijke brief. Lidmaatschap OV U bent automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt op school, tenzij u kenbaar maakt geen lid te willen zijn. De oudervereniging is verantwoordelijk voor diverse activiteiten die zowel binnen als buiten de school plaatsvinden. Ook levert de oudervereniging een substantiële bijdrage in de financiering van activiteiten van de school. Het bestuur van de OV van basisschool Holthuizen (de ouderraad) wordt gevormd door: leden van het dagelijks bestuur zes ouders een afgevaardigde uit de medezeggenschapsraad 1 of 2 afgevaardigden van het team Van alle schoolse activiteiten wordt aan het begin van een schooljaar een lijst gemaakt. De daarop vermelde taken worden verdeeld onder de leden van de oudervereniging. De ouderraad (OR) vergadert op de eerste dinsdag van de maand. De vergaderingen hebben een openbare agenda. Een OR -lid blijft lid voor een periode van drie aaneensluitende jaren. De taak van een OR-lid is dat hij of zij de groepsspecifieke zaken (wensen, vragen, opmerkingen) naar voren brengt in een vergadering. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan de oudervereniging en op de jaarvergadering aan de leden van de vereniging. Bankrekeningnummer oudervereniging: NL70 RABO Ten name van Oudervereniging Holthuizen Vermeldt u de voor- en achternaam waarmee uw kind op school staat ingeschreven. Ook graag de groep vermelden.

19 In oktober ontvangt u een brief van de penningmeester van de ouderraad voor de betaling van de ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje. adres van de oudervereniging: Een actueel overzicht van de OR-leden vindt u in de infokalender van het huidige schooljaar. Praktische ouderhulp Onze school maakt, net als de meeste andere basisscholen, graag gebruik van de hulp van ouders. Ouders zetten zich bijvoorbeeld in als leesouder, knutselouder of computerouder en verder zijn er natuurlijk ook altijd excursies en uitstapjes waar we hulp bij kunnen gebruiken. Medezeggenschapsraad (MR) De centrale taak van de medezeggenschapsraad is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Het bestuur van de Stichting Keender is wettelijk verplicht de medezeggenschapsraad op de hoogte te houden van alle zaken die op school spelen en waar besluiten over worden genomen. Door middel van het instemmings- en adviesrecht kan de medezeggenschapsraad invloed op het beleid uitoefenen. In de praktijk wordt geprobeerd alle zaken goed door te spreken in een zo vroeg mogelijk stadium, zodat de mening van de medezeggenschapsraad al gevraagd is voor de definitieve besluiten genomen worden. De wet noemt duidelijk als taak van de medezeggenschapsraad overleg en openheid op school te bevorderen. Daarnaast moet de medezeggenschapsraad waken voor discriminatie op welk gebied of welke grond dan ook. De medezeggenschapsraad vergadert in de regel zes keer per schooljaar. Bij die vergadering is de directeur van de school ook aanwezig, hij vertegenwoordigt het bestuur en kan achtergrondinformatie geven. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Ouders kunnen via de ouders die in de medezeggenschapsraad zitten ook agenda- en bespreekpunten aandragen. Wie zitten er in de medezeggenschapsraad? In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van ouders en personeelsleden. Beide geledingen zijn even groot (pariteit: een gelijk aantal ouders en personeelsleden. Kandidaat stellen? - Uit het voorgaande blijkt, dat mensen die zitting hebben in de MR een uitdagende en belangrijke taak hebben. U kunt zo als ouder rechtstreeks meedenken over belangrijke schoolzaken en ervoor zorgen dat ook de ouders binnen school gehoord worden. - Mocht u geïnteresseerd zijn in de MR en lijkt het u een uitdaging om op bestuurlijk niveau mee te denken met de school, dan kunt u zich kandidaat stellen. De ouders kunnen via een verkiezingsprocedure stemmen. Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met een van de MR-leden of mail: - Een actueel overzicht van de MR-leden vindt u in de infokalender. Wat zijn de bevoegdheden/rechten van de MR? De verschillende bevoegdheden van de MR zijn te verdelen in twee categorieën. De algemeneen de bijzondere bevoegdheden. De algemene bevoegdheden bestaan uit drie rechten: - Recht op overleg: De MR heeft het recht om met het schoolbestuur te overleggen over zaken die de MR (of een geleding hiervan) belangrijk vindt. - Initiatiefrecht

20 De MR mag alle aangelegenheden die de school aangaan, bespreken. Bovendien mag de MR daarover aan het schoolbestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Het bestuur moet hier binnen een vastgestelde termijn op reageren. - Recht op informatie De MR heeft informatie nodig om zijn taken goed uit te kunnen voeren en om een volwaardige gesprekspartner van het bestuur te kunnen zijn. Deze informatie moet door het bestuur tijdig worden verstrekt. Daarnaast zijn er de bijzondere bevoegdheden van de MR. Het bestuur moet de MR in sommige gevallen in de gelegenheid stellen om advies- of instemming uit te brengen. In het (G)MR- reglement staat duidelijk omschreven wanneer een MR adviesrecht heeft en wanneer instemmingsrecht. - Instemmingsrecht In sommige gevallen (vastgelegd in het (G)MR-reglement) moet het bestuur instemming krijgen van de MR. Het bestuur schrijft dan een beleidsnotitie over het onderwerp en legt dit voor aan de MR. Dit voorgenomen besluit kan niet definitief worden als de instemming van de MR ontbreekt. - Adviesrecht Bij een aantal onderwerpen (vastgelegd in het (G)MR-reglement) moet de MR door het bestuur om advies worden gevraagd. De adviesbevoegdheid kan in veel gevallen van grote invloed zijn op de uiteindelijke invulling van het bestuurlijk besluit. Taken van de MR De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke terugkerende schoolzaken zoals: - Het schoolplan - Jaarverslag van het schoolbestuur - Financiële verantwoording van het bestuur - Het vaststellen van vakanties en vrije dagen - Scholing en bijscholing - Het formatieplan Ook wordt er gesproken over onderwerpen die niet jaarlijks terugkeren, maar wel van belang zijn. Bijvoorbeeld: - Onderhoud van gebouwen en inventaris - Communicatie met ouders en buurt - De manier waarop men ouders kan betrekken bij het onderwijs - Fusie De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De personeelsleden van Stichting Keender en ouders van leerlingen zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Keender. De GMR is namens de scholen die onder Keender vallen gesprekspartner van het College van Bestuur Keender en controleert, adviseert en overlegt met het College van Bestuur over allerlei school overstijgende zaken. De GMR houdt zich o.a. bezig met stichtingsbeleid, het bestuursformatieplan, personeelsbeleid en financieel beleid. De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. De klachtenregeling Met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Met deze regeling beoogt het bestuur van de Stichting Keender een zorgvuldige behandeling van klachten. De Stichting Keender wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat bieden.

schoolgids 2015 / 2016

schoolgids 2015 / 2016 schoolgids 2015 / 2016 inhoudsopgave Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders? 4 4.2.3 Het leerlingvolgsysteem 12 4.2.4 Het onderwijskundig rapport 12 6. De Ouders Rechten en plichten van ouder(s)

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Aloysiusschool... 3 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij...

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29 Inhoudsopgave 1. Onze school... 3 Algemene gegevens... 3 Een woord vooraf... 3 Ligging en schoolgebouw... 4 2. Waar onze school voor staat... 4 Missie... 4 Visie... 4 De sfeer op school... 5 Richting en

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 Schoolgids 2013-2014 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Rijnlaan 103 5704HZ Helmond Tel.nr. 0492-592727 www.obsdestroom.nl Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van Openbare Basisschool De Stroom. Elke school is anders, niet alleen in

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT!

EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT! EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT! Schoolgids 2 INHOUDSOPGAVE - 3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD H1 EVANGELISCHE BASISSCHOOL DE OASE H2 ONZE UITGANGSPUNTEN H3 ONS ONDERWIJS H4 AANNAMEBELEID H5 BEGELEIDING H6 KWALITEIT

Nadere informatie