Jaarverslag obs De Broekheurne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag obs De Broekheurne 2010-2011"

Transcriptie

1

2 Jaarverslag obs De Broekheurne Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Leerlingen 4 3. Personeel Formatie 3.2 Aantal medewerkers 3.3 Ziekteverzuim 3.4 Verlof en BAPO regeling 3.5 Vervanging 3.6 Compensatieverlof 3.7 Stagiaires 3.8 Pensionering 4. IPB integraal personeelsbeleid Algemeen 4.2 Functiemix 4.3 Nascholing en uitvoering op schoolniveau 4.4 Nascholing individueel niveau 4.5 Conclusie 5. Onderwijskundige ontwikkelingen/opbrengst gericht werken Onderwijskundige ontwikkelingen 5.2 Opbrengst gericht werken 6. Schoolactiviteiten Brede school Wesselerbrink 6.2 Ouderbetrokkenheid themabijeenkomsten Alifa 6.3 Overige activiteiten 7. Leerlingvolgsysteem Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 7.2 Leerling volgsysteem 7.3 Schooladvies VO 7.4 Uitstroom groep Schakelklas voor 4 en 5 jarigen 7.6 Onderwijsleertijd verlenging 7.7 Keuzevak Godsdienstonderwijs 7.8 Nieuwe verkeersmethode `Wijzer door het verkeer 8. Kwaliteitszorg Algemeen 8.2 Instrument Kwaliteitsmeter KMPO 8.3 Inspectie 9. Huisvesting Financiën Algemeen Consentbreed 10.2 Schoolbegroting 10.3 Vergoeding 10.4 Overige inkomsten 10.5 Investeringen 10.6 Beheer 10.7 Reservering 10.8 Verantwoording (wie, wie (jaarverslag), wanneer) Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

3 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van OBS De Broekheurne. OBS De Broekheurne valt onder Stichting Consent. Consent is het concern voor openbaar onderwijs, dat alle Enschedese basisscholen voor openbaar en speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs bestuurt. OBS De Broekheurne maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Wesselerbrink en heeft twee vestigingen. De andere scholen die hiertoe behoren zijn OBS Het Lang en OBS Het Bijvank. Het Samenwerkingsverband heeft een gezamenlijke centraal directeur. In het jaarverslag hebben we de schoolontwikkelingen van het afgelopen schooljaar en de beleidsvoornemens geëvalueerd en beschreven. Na het schrijven van het jaarverslag worden er opnieuw beleidsvoornemens voor het komende schooljaar uitgewerkt in het schoolverbeterplan. Deze beleidsvoornemens worden gemaakt door de directeur en interne begeleider(s) in overleg met de leerkrachten. Het jaarverslag is bedoeld als terugblik op het afgelopen schooljaar voor het team en de directie. Tevens is dit document een verantwoording naar de centraal directeur, het schoolbestuur en inspectie. Het jaarverslag en de beleidsvoornemens worden op de website van onze school vermeld, zie: zodat ouders en belangstellenden een goed beeld van de school krijgen. Tevens ligt er een exemplaar voor alle ouders ter inzage op school. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

4 2. Leerlingen Op de teldatum van 1 oktober 2010 telde de school 230 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Het percentage gewichtenleerlingen is ongeveer 20%. Het is belangrijk dat kinderen die een achterstand in hun taalontwikkeling hebben, zo snel mogelijk de gelegenheid krijgen te profiteren van intensief taalonderwijs. Dat kan in één van de typen schakelklassen die Enschede telt. In vestiging Het Oosterveld was schooljaar een schakelklas gevestigd. De schakelklas wordt door de Gemeente Enschede bekostigd. Er zijn 12 Leerlingen uit de groepen 1 en 2 die hierdoor een extra taalaanbod hebben gehad. De samenwerking met de schakelklasleerkracht is zeer goed. Er is ook veel samenwerking met de peuterspeelzalen van Alifa Welzijn: Dribbel (in het gebouw van vestiging Het Oosterveld gevestigd) en Peuterpost is gevestigd bij vestiging De Posten. Onze school bediende dit schooljaar één rugzakleerling. Ook dit jaar waren er enkele mutaties. Uitschrijvingen o.a. door verhuizingen en verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs. Het door het bestuur genomen besluit onze vestiging aan het Oosterveld mogelijk te sluiten heeft geresulteerd in stagnatie van nieuwe inschrijvingen. Door het definitieve besluit de vestiging te sluiten per 1 augustus 2011 zijn er aan het einde van het schooljaar inschrijvingen geannuleerd en hebben ouders hun kinderen uitgeschreven. Aan het einde van het schooljaar namen we afscheid van 32 leerlingen van groep 8. Ze vertrekken naar diverse scholen van het Voortgezet Onderwijs. Wij gingen er vanuit in oktober 2011 te starten met 219 leerlingen te beginnen. Op de officiële teldatum bleken we 201 leerlingen te hebben verdeeld over 11 groepen. Het grote verschil is grotendeels ontstaan doordat ouders van vestiging Het Oosterveld op het laatste moment (vlak voor of na de zomervakantie) toch overstapten naar een andere school of hun inschrijving annuleerden, i.v.m. de aangekondigde sluiting. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

5 3. Personeel 3.1 Formatie Met ingang van 1 augustus 2007 is Consent overgestapt op de t-systematiek. Dat wil zeggen dat de formatie van dit schooljaar was vastgesteld op basis van het aantal leerlingen van 1 oktober Afhankelijk van deze prognoses zijn de rijksvergoedingen vastgesteld. De impulsgelden voor de scholen met extra gewichten, besteden we aan personeel. Dit schooljaar hadden wij 13 groepen verdeeld over beide vestigingen. 3.2 Aantal medewerkers De school telt 29 medewerkers. De directie bestaat uit de centraal directeur, de directeur en de vestigingsdirecteur. Naast de groepsleerkrachten zijn er 2 intern begeleiders, een conciërge, een administratief medewerker, een ICT leerkracht, een ICT beheerder en een onderwijsassistent werkzaam. 3.3.Ziekteverzuim Het verzuim is van augustus 2010 t/m mei 2011 gemiddeld 12,44 % (streefpercentage is 7%). Het verzuimpercentage is boven het gewenste streefpercentage. Het verzuim bestaat uit: Extra lang verzuim (meer dan 365 dagen) 4.03% Langdurig verzuim ( dagen) 7,23% Middellang verzuim (8-42 dagen) 0,84 % Kortdurig verzuim (1-7 dagen) 0,34 % Er zijn in deze periode slechts 14 ziekmeldingen geweest. Het ziekte verzuim is vrij hoog t.g.v. van langdurige zieken. Zij zijn ziek om verschillende redenen. Kortdurig verzuim is ruim binnen de marge. Er is een hoog percentage 0-verzuimers. Het beleid vanuit Consent is, dat er verzuimgesprekken plaatsvinden indien medewerkers meer dan 2 x per jaar hebben moeten verzuimen. Van deze gesprekken doet de directeur verslag aan het bestuur. Dit jaar hebben er enkele verzuimgesprekken plaatsgevonden met medewerkers die veelvuldig verzuim hebben. 3.4 Verlof en BAPO-regeling Dit schooljaar hebben twee medewerkers gebruik gemaakt van zwangerschapsverlof en één medewerker van ouderschapsverlof. Negen medewerkers hebben gebruik gemaakt van de BAPO-regeling. Eén medewerker heeft gebruik gemaakt van de lerarenbeurs, hiervoor kon zij studieverlof opnemen. 3.5 Vervanging Er is dit schooljaar voor het aanvragen van invalleerkrachten gewerkt met personeelsvoorziening Twente. Dit is een bureau dat de invallers voor de scholen regelt. Wij hebben geen problemen ervaren met het krijgen van invallers. Daarbij hebben eigen part-timers ook extra uren gewerkt om ziekte en verlof op te vangen. De directeur is in maart 2011 ziek geworden, zijn werkzaamheden zijn overgenomen door de locatiedirecteur van het Oosterveld. 3.6 Compensatieverlof In de CAO primair onderwijs staan de bepalingen omtrent de normjaartaak en de arbeidsduur (vastgelegd in de artikelen 2.1 tot en met 2.5 van de CAO-PO). De algemene arbeidsduur van een werknemer die is aangesteld in een voltijd normbetrekking (werktijdfactor 1) bedraagt 1659 uur op jaarbasis. Er is een nota taakbeleidsplan gemaakt in De directie heeft voor elke leerkracht de normjaartaak inclusief taakbeleid vastgesteld. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

6 3.7 Stagiaires Ook dit schooljaar hebben we een aantal stagiaires gehad vanuit de verschillende PABO s uit de regio (Edith Stein, Saxion) en het ROC. 3.8 Pensionering Schooljaar hebben we afscheid genomen van drie medewerkers: Rita Hagting, Henk Steenhagen en Anita Stroomberg. Zij gingen met fpu. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

7 4. IPB integraal personeelsbeleid 4.1 Algemeen Bij goed personeelsbeleid krijgen medewerkers de kans hun professionaliteit voortdurend te ontwikkelen en op een hoger peil te brengen. Belangrijk is dat het personeelsbeleid nauw verbonden is met de schoolontwikkelingen op beleids- en managementniveau. Wij volgen de gesprekscyclussen: doelstellingengesprek, popgesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek. Alle gesprekken, behalve het beoordelingsgesprek zijn geïmplementeerd. Implementatie van het beoordelingsgesprek is uitgesteld naar het volgende schooljaar. Alle gesprekken worden vastgelegd en opgeborgen in het bekwaamheidsdossier. Er wordt gebruikgemaakt van: Personeel: IB: Dir/adj.dir.: -Competentieformulier (360º graden feedback) -Open feedback formulier -POP formulier -Formulier functioneringsgesprek -Formulier klassenconsultatie -Open feedback formulier -Formulier ib-competenties -POP formulier -Formulier functioneringsgesprek -NSA-competenties -Jaarlijkse verantwoording eisen RDO/NSA -POP formulier -Formulier functioneringsgesprek Alle personeelsleden hebben een bekwaamheidsdossier (vanaf 1 januari 2007 verplicht). De opgenomen informatie in het bekwaamheidsdossier heeft betrekking op de gehele loopbaan van de medewerker binnen de school. Alle personeelsleden doen aan nascholing. In teamverband en enkelen individueel. Alle leerkrachten hebben een POP geschreven en uitgevoerd. Er hebben klassenbezoeken plaatsgevonden door de directeur, interne begeleider en externen gericht op de klassenadministratie, klasseninrichting, begrijpend lezen, IGDI model en voortgezet technisch lezen. 4.2 Functiemix M.i.v. augustus 2010 is de functiemix ingevoerd. Voor ons betekent dat 1,30 fte (personeelsleden) in de LB schaal heeft gewerkt. Twee leerkrachten zijn m.i.v , na een sollicitatieprocedure, aangesteld in de LB schaal. De functiemix is de verdeling van leraren (in voltijdbanen, fte s) over de salarisschalen van de leraren. Wij volgen de procedure zoals die door het bestuur is vastgesteld. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

8 Het doel van de invoering van de functiemix is: het bieden van carrièreperspectief in het leraarsberoep: men kan binnen een lesgevende functie nu meer gaan verdienen; het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door het formuleren van zwaardere cq verdiepende functie-eisen aan leraren LB basisonderwijs (hierna bao) en leraren LC speciaal (basis)onderwijs (hierna: s(b)o); het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van het basisonderwijs. Benoeming LB schaal In juni 2010 zijn er twee leerkrachten in de LB schaal door de sollicitatiecommissie functiemix benoemd. Daarnaast zijn beide interne begeleiders ook in de LB schaal geplaatst. De benoeming is vanaf 1 augustus 2010 ingegaan. 4.3 Nascholing en uitvoering op schoolniveau -Nascholing: Deelname door het voltallige team aan de Taalpilot van Kees Vernooy en taaloffensief SPOE-CPS (leesverbeterplan) -MI -Klassenconsultaties VKZ (technisch lezen en begrijpen lezen/ws) door Expertis gr 3 t/m 8 -Implementatie cursus Schatkist gr 1 en 2 -Evaluatie klassenconsultaties op team- en individueel niveau door Expertis -Datafeedback tijdens teamvergaderingen en groepsbesprekingen 4.4 Nascholing individueel niveau RDO directeur De directeur, staat sinds 2007 ingeschreven bij de NSA (Nederlandse schoolleiders academie) als RDO directeur. Het NSA register is bestemd voor alle leidinggevenden uit het primair onderwijs. Hij voldoet aan de instapcriteria en mag zic, Register Directeur Onderwijs noemen. Tevens zal hij zal zich voortdurend professioneel blijven ontwikkelen. Masterclassbijeenkomsten van CPS voor de taalpilot en M.I. Bijeenkomsten SPOE Directeurenbijeenkomsten met thema s Studiedag Covey netwerkbijeenkomsten Leerkrachten Eén leerkracht volgt opleiding interne begeleiding (Amina el Felali) Eén leerkracht volgt de opleiding Inleiding Klinische Psychologie (LOI) (Carlien Rutsen) Bijeenkomsten Meervoudige Intellignetie (gehele team) Verdere implementatie begrijpend lezen/woordenschat o.a studiemiddagen en klassenconsultaties (gehele team) Studiemiddagen ivm implementatie Schatkist (leerkrachten gr 1/2) (herhaling) BHV (3 leerkrachten, congierge) Interne begeleiders/adjunct directeur Directeurenbijeenkomsten met thema s (adj.dir) Masterclassbijeenkomsten van CPS voor de taalpilot (adj.dir/ib) Studiedag Gedragsproblematiek (adj.dir/ib) Herhaling BHV (adj.dir/ib) Studiedag Covey (adj.dir) Netwerkbijeenkomsten (adj.dir) 4.5 Conclusie Alle nascholingen zijn naar tevredenheid gevolgd. Het aanbod van de taalpilot SPOE-CPS (bijeenkomsten in het kader van het leesverbeterplan/woordenschat/begrijpend lezen) heeft uiteindelijk veel opgebracht: de leesopbrengsten zijn verhoogd en de werkwijze opbrengst gericht werken, heeft geleid tot nieuwe inzichten, effectievere instructie, het in kaart brengen van leerlingen op hun niveau en het uitvoeren van daarbij behorende groepsplannen. De nascholing MI is afgerond. Er bleek op dit moment onvoldoende draagvlak te zijn onder de teamleden om het traject definitief in te gaan. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

9 5. Onderwijskundige ontwikkelingen/opbrengst gericht werken 5.1. Onderwijskundige ontwikkelingen De kwaliteit van onderwijs wordt bewaakt aan de hand van het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Dit vindt eens per vier jaar plaats. Consent plaatst kwaliteitszorg en zelfevaluatie nadrukkelijk in het perspectief van de kwaliteitsontwikkeling van de school. Vanaf schooljaar worden de verschillende onderwerpen met de vastgestelde normen helder in beeld gebracht in de kwaliteitskaart. Deze kwaliteitskaart wordt in juni ingevuld en bestaat uit de volgende onderdelen: Algemene schoolgegevens Waarderingskader inspectie Waarderingskader ICT KMPO (kwaliteits meter primair onderwijs) resultaten Personeelsbeleid Leerprestaties gerelateerd aan de vastgestelde doelen op fundamentele kwaliteit, streefkwaliteit en excellente kwaliteit. Resultaten EEG8 onderzoek en verwijzingen Dit cyclische proces levert een profiel op van de school met een verzameling verbeterpunten welke ieder jaar worden vastgelegd in een verbeterplan, gebaseerd op de dimensies van effectief onderwijs. De kwaliteitskaart en het bijbehorende plan van aanpak is onderwerp van gesprek tijdens het schoolbezoek door het bestuur, dat 1 x per schooljaar plaatsvindt. Zie verder verbeterplan schooljaar Opbrengst gericht werken De Consentscholen staan landelijk bekend vanwege de goede leesresultaten en het opbrengst gericht werken. Zij scoren hoger dan het landelijk gemiddelde. Technisch lezen In het schooljaar is een start gemaakt met de werkwijze opbrengst gericht werken. Het opbrengst gericht werken richt zich op het beste uit het kind halen. Het beste-eruit-halen richt zich op de kwaliteit, de leertijd en de effectiviteit van de instructie. Ten aanzien van technisch lezen moeten alle Consentscholen in juni van het schooljaar de fundamentele kwaliteit van 85% behalen (volgens de norm Vernooy). Dit betekent, dat 85% van de leerlingen op de CITO-toetsen een score van A of B of C moet behalen. De landelijke norm ligt op 75 %. Resultaten AVI leesverbeterplan. Groep Doel Behaald juni groep 3 AVI-E3 69 % juni groep 4 AVI-E4 77 % juni groep 5 AVI E5 83 % Juni groep 6 AVI E6 85 % juni groep 7 AVI E7 83 % Als school evalueren wij de opbrengsten na elke toetsronde, er worden daarnaast analyses gemaakt om de opbrengsten te herleiden. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

10 Begrijpend lezen In het schooljaar hebben wij deel genomen aan het traject begrijpend lezen/woordenschat. Ook voor dit traject zijn doelen vastgesteld. Consent (het bestuur) baseert zich bij het vaststellen van de doelen op het rapport van de commissie Meijerink doorlopende leerlijnen. Ten aanzien van begrijpend lezen moeten alle Consentscholen in het schooljaar de fundamentele kwaliteit van 80 % behalen (volgens de norm commissie Meijerink ). Dit betekent, dat 80% van de leerlingen op de CITO-toetsen een score van A of B of C moet behalen. De landelijke norm ligt op 75 %. Score CITO toetsen. Doel en realisatie van score op CITO toetsen voor begrijpend lezen, per groep. Groep Doel A-B-C op CITO-toetsen Behaald op CITO-toetsen voor begrijpend lezen Juni gr 4 80% 68% Januari gr 5 80% 78% Januari gr 6 80% 81% Januari gr 7 80% 70% Januari gr 8 80% 34% Uit dit overzicht blijkt, dat het verbeterplan begrijpend lezen met name in de middenbouw zijn vruchten afwerpt. In de bovenbouw valt nog het nodige resultaat te behalen. Aanbevelingen hiervoor vanuit het basisteam zijn opgenomen in het verbeterplan. Tevens willen wij opmerken dat in groep 8 het gemiddelde IQ 90 was. De aanpak en methode van het leesverbeterplan, om de leesvaardigheden te verbeteren als belangrijke voorwaarde om te kunnen leren, werkt en heeft succes. De leesresultaten bij kinderen zijn over de gehele breedte in alle jaargroepen enorm verbeterd. De kern van die aanpak is gericht op veel leeskilometers maken. Hiervoor is o.a. het stilleesbeleid opgesteld. Lessen starten met klassikale instructie waarna gedifferentieerd gewerkt wordt, variërend van een instructie-behoefte tot instructie-arme aanpak passend bij de verschillen in niveaus van de kinderen in de klas. Dit vraagt om een andere didactische aanpak en benadering van kinderen. Het gaat om de leerkracht, die er toe doet. Opbrengstgericht werken door het toepassen van de dimensies van effectief onderwijs zal in de toekomst ook worden toegepast op het rekenonderwijs. Subsidie Dankzij subsidie hebben wij in het kader van het leesverbeterplan de gehele methode Schatkist en extra materialen op het gebied van taal voor groep 1 en 2 aan kunnen schaffen, deze zijn in het schooljaar geïmplementeerd. Ook hebben wij middels subsidie gebruik kunnen maken van Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL. Voor leesbevordering is ook gebruik gemaakt van het project de Rode Draad. Kosten hiervan werden betaald vanuit de leespilot. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

11 6. Schoolactiviteiten 6.1 Brede school Wesselerbrink De Brede school Wesselerbrink bestaat uit het samenwerken van de volgende scholen en instanties, nl. RKBS de Windroos, CBS de Mecklenburg, CBS Prins Maurits, Obs de Broekheurne, Obs Het Bijvank, Obs Het Lang en Alifa (onder Alifa vallen kinderwerk, jongerenwerk, opvoedingsondersteuning en de peuterzalen. In het platform is door de Brede school Wesselerbrink een gezamenlijke aanvraag voor het Basisprogramma 053 Brede school opgesteld. Het basisprogramma is een project dat zich richt op kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders. Dit sluit aan bij de gekozen richting van het platform Brede school Wesselerbrink, namelijk het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen, het versterken van de relatie tussen buurt en school en opvoedingsondersteuning voor ouders. Conclusie: De activiteiten van onze brede school waarmee we aan realisering van hiervoor vermelde doelen werken zijn gerealiseerd. (koffieochtenden voor de ouders, project kom op voor jezelf, Fruit op school in alle groepen en naschoolse-activiteiten). Er is opnieuw een gezamenlijke aanvraag (Brede scholen Wesselerbrink) voor het komende schooljaar gedaan (Basis 053) om de activiteiten een vervolg te kunnen geven. Het thema voor volgend schooljaar is respect. 6.2 Ouderbetrokkenheid- thema bijeenkomsten Alifa Er zijn op locatie Het Oosterveld koffieochtenden georganiseerd door Alifa dankzij Basis 053 gelden en de GGD. De bijeenkomsten zijn redelijk bezocht. De ouders zijn erg enthousiast. 6.3 Overige activiteiten In het kader van educatie, sport en cultuur hebben wij aan verschillende projecten meegedaan en verschillende festiviteiten gevierd, o.a. schoolsporttoernooien, verkeersexamen, Street Wise, Kinderpostzegels, WeCycle, Proef eet, Kerstmarkt, Open Dag, bijwonen voorstellingen in het Muziekcentrum, bezoek aan musea, plein/buurt feest De beide groepen 4 hebben het gehele schooljaar 1 x in de week kosteloos muziekles gehad van een docent van de Muziekschool. Ook zijn alle groepen op schoolreis geweest. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

12 7.Volgen ontwikkeling leerlingen / Leerlingvolgsysteem 7.1 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen De ontwikkeling van de kinderen, zowel sociaal-emotioneel als cognitief, wordt goed gevolgd door de groepsleerkrachten en interne begeleiders. Zij doen dit middels: - observaties - methode gebonden toeten - landelijke cito toetsen en landelijke cito eindtoets - afname sociometrisch onderzoek - gesprekken met ouders - gesprekken met kinderen - gesprekken met externe instanties 7.2 Leerlingenvolgsysteem De volgende CITO-toetsen hebben wij afgenomen: - ordenen groep 1/2 jan/juni - taal voor kleuters groep 1/2 jan/juni - technisch lezen (AVI/DMT) groep 3 jan/mrt/juni - technisch lezen (AVI/DMT) groep 4 t/m 8 jan/juni - NIO intelligentie onderzoek groep 8 nov - Begrijpend lezen groep 4 t/m 8 jan - Begrijpend lezen groep 3/4 mei/juni - Rekenen-wiskunde groep 3 t/m 8 jan/juni - Spelling groep 3 t/m 8 jan/juni In 2012 zijn alle Cito toetsen vervangen door de nieuwe versies. Alle nieuwe toetsen worden digitaal afgenomen, behalve begrijpen lezen. De interne begeleiders maken n.a.v. de toetsresultaten een schoolanalyse, die zij bespreekt met de directie en het team. Hieruit worden conclusies getrokken voor te maken beleidskeuzes. -Dit jaar hebben er groepsbesprekingen plaatsgevonden door de interne begeleider en de groepsleerkracht. Dit gebeurt minimaal twee keer per jaar. -Er hebben 3 driehoeks-overleggen plaatsgevonden. -Er zijn 3 zorgadviesteam-overleggen geweest. Uit deze overleggen komen handelingsadviezen naar voren, die de school kan toepassen om kinderen verder goed te kunnen begeleiden. Ook volgen hieruit aanbevelingen voor onderzoeken. Uit onderzoeken kan naar voren komen dat een verwijzing of rugzakaanvraag noodzakelijk is. -Er is een intensieve samenwerking met bureau Jeugdzorg, AMK en andere instanties. -Meerdere MDO (multi disciplinair overleg) gesprekken zijn door de interne begeleider bijgewoond. -Nieuwe CITO toetsen zijn ingevoerd. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

13 7.3 Schooladvies VO In groep 8 het NIO-onderzoek (intelligentieonderzoek) afgenomen. In februari hebben de kinderen meegedaan met de landelijke cito eindtoets. Eind februari hebben de directeur, de intern begeleider en de groepsleerkracht van groep 8 samen het schooladvies bepaald voor de leerlingen a.d.h.v. het onderwijskundig rapport. De ouders zijn begin maart uitgenodigd kennis te nemen van het onderwijskundig rapport en het daarmee samenhangende schooladvies. Het rapport is met toestemming van de ouders doorgestuurd naar het V.O. Het V.O. heeft met de leerkracht van groep 8 de leerlingen besproken, die naar de betreffende scholen gaan. De leerlingen van groep 8 hebben een schoolbezoek gebracht bij AOC, Stedelijk Lyceum Zuid en Zwering. 7.4 Uitstroom groep 8 Ons inziens gaat het erom wat een school een kind heeft bijgeleerd tussen de tijd dat het als vierjarige de school binnenkomt en als twaalfjarige de school weer verlaat. Het kan zijn dat een kind of kinderen met een hoge eindscore in de 8 schooljaren minder hebben bijgeleerd dan een kind met een lagere score. Bovendien spelen andere factoren dan alleen kennis een rol. Wij kunnen op basis van het leerrendement concluderen dat 93% van de leerlingen van groep 8 afgelopen schooljaar op of boven hun niveau hebben gescoord. Op dit resultaat zijn wij erg trots! In de onderstaande tabel treft u de uitstroom aan van beide vestigingen. Uitstroom VWO: 15,6% HAVO: 9,4% VMBO-t: 25% VMBO-k: 31,25% VMBO-b: 12,5% Praktijkonderwijs: 6,25% In de onderstaande tabel treft u de resultaten van de Cito eindtoets Cito Eindtoets De Broekheurne Landelijk Gemiddelde score Zonder correctie 526,2 535,1 Correctie LG 530,3 535,3 Correctie LG en BL 533,5 535,3 7.5 Schakelklas voor 4 en 5 jarigen Vanaf januari 2008 is er bij ons op school een schakelklas gestart. Dit project wordt bekostigd door de Gemeente. Kinderen die extra taalaanbod nodig hebben, kunnen geplaatst worden in de schakelklas. Plaatsing wordt uitgevoerd volgens protocol en aanmelding bij SPOE. 7.6 Onderwijsleertijd verlenging Meer leertijd voor kinderen die meer kunnen dan ze laten zien. In het voorjaar 2009 is de subsidieregeling onderwijstijdverlenging basisonderwijs van kracht geworden. Wij zijn in maart 2010 met dit project onderwijsleertijdverlenging gestart. Wij zijn begonnen met een kleine groep leerlingen uit groep 7 en 8 en hebben ons gericht op onderpresteerders van het Cito A-B niveau (woordenschat en begrijpend lezen), aangevuld met hoge C s. Dus leerlingen die volgens ons beter kunnen presteren. Bij onze keuze maken wij naast de Cito gegevens ook gebruik van de NIO I.Q gegevens ( dit geldt voor de lln. Van groep 8 ). Deze Pilot heeft als doel het maximale uit de kinderen te halen, zodat zij op een hoger niveau in het Voortgezet Onderwijs kunnen in te stromen. Er wordt tijdens deze lessen m.n. gewerkt aan woordenschat en begrijpend lezen. De lessen zijn gegeven op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van tot uur. Een leerkracht heeft hiervoor extra uren. Volgend schooljaar wordt deze pilot voortgezet. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

14 7.7 Keuzevak Godsdienst onderwijs Er is geïnventariseerd of ouders interesse hebben om hun kind(eren) vrijwillig het keuze-vak Godsdienst- of Hervormingsonderwijs te laten volgen. Na de inventarisatie bleek dat er voldoende belangstelling is voor het vak Godsdienstonderwijs. Wij zijn schooljaar gestart met een groep van 8 leerlingen. Josee Veltkamp verzorgt de lessen namens de GVO organisatie. Dit vak wordt gegeven op vestiging Het Oosterveld. 7.8 Nieuwe verkeersmethode Wijzer door het verkeer` Dank zij een subsidie van de gemeente Enschede hebben wij een nieuwe verkeersmethode aan kunnen schaffen voor alle groepen, inclusief digi soft ware. Hiermee is dit schooljaar gewerkt. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

15 8.Kwaliteitszorg 8.1 Algemeen Het concept jaarverslag wordt aan het eind van het schooljaar of begin van het nieuwe schooljaar met het team besproken. Het definitieve jaarverslag wordt aan de Centraal directeur, team, het bestuur, inspectie en MR uitgereikt. Het document ligt ter inzage op school. Het document wordt op de website van de school geplaatst. 8.2 Instrument Kwaliteitsmeter KMPO juni Dit schooljaar is volgens planning de KMPO niet afgenomen. De afname in juni 2010 staat vermeld in de schoolgids en op de site. 8.3 Inspectie Schooljaar zijn er twee inspectiebezoeken geweest. Eén in het kader van het onderzoek naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Enschede, samen met peuterspeelzaal Peuterpost (december 2010) en één in het kader van het vierjaarlijks bezoek (december 2010). De bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Enschede: De inspectie heeft vastgesteld dat op peuterspeelzaal Peuterpost en basisschool De Broekheurne de kwaliteit van voor-en vroegschoolse educatie in voldoende mate aanwezig is. De bevindingen van het bezoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek: Waarderingskader OV / Norm minimaal score 3 Score 2 Score 3 Score 4 Datum: inspectie Kwaliteitsaspect 1: opbrengsten 1.1, 1.2,1.4,1.5 Kwaliteitsaspect 7a: begeleiding 7.1 Kwaliteitsaspect 8: zorg 8.1,8.2, 8.3,8,4 Kwaliteitsaspect 9: kwaliteitszorg 9.2,9.3,9.5, ,9.4 Naleving wet- en regelgeving NT1a, NT1b,NT2a,NT2b, NT3a,NT3b,NT4a, NT4b De Inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Broekheurne op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Beide rapporten zijn terug te vinden op de site van de Onderwijsinspectie: Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

16 9. Huisvesting In 2009 stond renovatie gepland voor vestiging Het Oosterveld. Deze plannen waren in december 2008 in ver gevorderd stadium toen het bestuur plotseling de beslissing nam om de vestiging m.i.v. 1 augustus 2009 te sluiten. Dit veroorzaakte veel onrust. Uiteindelijk kwam het bestuur met het voorstel om de vestiging nog twee jaar de kans te geven om aan te tonen dat er groei mogelijk was. Op 1 oktober 2011 moest er een leerling aantal van 130 kinderen zijn. Schooljaar werd al duidelijk dat dit onmogelijk was. De negatieve publiciteit en de boven het hoofdhangende mogelijke sluiting weerhield ouders om hun kind aan te melden, ondanks alle inspanningen van de ouderraad, team en directie. In januari 2011 zijn we met het bestuur, het team, de MR en de OGR s in overleg gegaan om te kijken wat de meest gunstige oplossing voor de toekomst is. Kunnen we in augustus 2011 al starten met de verbouwing van vestiging De Posten? Is het gunstiger om misschien vestiging De Posten af te stoten? Op beide vestigingen is momenteel sprake van terugloop van het aantal leerlingen. Er is toen een enquête gehouden onder de ouders van beide vestigingen. Voorafgaande aan de uitgifte van de enquête is op beide vestigingen een goed bezochte informatieavond geweest. Deze enquête, de onduidelijkheid en het uitstellen van het besluit door het bestuur, heeft wederom tot veel onrust geleid onder alle ouders. Veel ouders van Het Oosterveld gingen informeren bij andere scholen. Begin juli 2011 kwam het bestuur met het definitieve besluit om de vestiging Het Oosterveld per 1 augustus 2012 af te stoten en dan terug te geven aan de gemeente. Schooljaar gaan we starten in beide vestigingen. Met de ouders van het Oosterveld is overeengekomen dat in september/oktober samen met ouders, team, directie en bestuur een plan wordt gemaakt betreffende de overdracht naar de scholen van hun keuze. Begin schooljaar wordt tevens gestart met het maken van een renovatie/moderniserings plan, eventueel met uitbreiding van maximaal 2 lokalen voor de hoofdvestiging. Bij het ontwerp van de verbouwing krijgen vooral de leerkrachten grote inbreng. Het streven is de verbouwing mei 2012 af te kunnen ronden. Tijdens de verbouwing gaan de groepen van de hoofdvestiging tijdelijk naar vestiging het Oosterveld en obs Het Bijvank. De gehele organisatie zal een flinke inspanning van alle betrokkenen vragen. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

17 10.Financiën 10.1 Algemeen Consentbreed Sinds 2006 kent het primair onderwijs lumpsumfinanciering. Dit betekent aan de ene kant beleidsmatige vrijheid ten aanzien van de besteding van de middelen, maar dit brengt anderzijds ook financiële risico s en verplichtingen met zich mee. De lumpsumfinanciering is gebaseerd op de leerlingaantallen van het voorgaande schooljaar (t-1). De formatie wordt binnen Stichting Consent verdeeld op basis van de leerlingaantallen van het betreffende schooljaar (t). Bij een stijging van het leerlingaantal betekent dit een (bovenschoolse) voorfinanciering voor Stichting Consent. Het beleid van het bestuur kan alleen worden uitgevoerd als er op korte en lange termijn een gezonde financiële basis aanwezig is. Ondanks structureel lagere inkomsten vanaf 2011, is daarvan op dit moment sprake. Zie hiervoor de (meerjaren)begroting 2011, waarin tevens de speerpunten van beleid zijn verwoord Schoolbegroting Als input voor de begroting van Consent, wordt er jaarlijks een schoolbegroting door de schooldirecteur opgesteld. De schooldirecteur krijgt hiertoe een indicatie-begroting toegestuurd vanuit het bestuursbureau. De schoolbegroting wordt besproken met de centraal directeur. De schoolbegroting moet uiterlijk (eind) oktober door de MR worden voorzien van een advies. De schooldirecteur dient de begroting vervolgens in bij het College van Bestuur (CvB) Vergoedingen De vergoeding die de school ontvangt voor personeel wordt per schooljaar bepaald op basis van het leerlingaantal van het betreffende schooljaar (t). De vergoeding die de school ontvangt voor materieel wordt per kalenderjaar bepaald op basis van het leerlingaantal op 1 oktober van het voorgaande jaar (t-1). De vergoeding die de school ontvangt voor P&A is gebaseerd op een percentage (2011: 30%, 2012: 15%) van de rijksvergoeding P&A. Van het vervangingsfonds ontvangt de school een vergoeding voor de kosten van vervanging van personeel. De administratieve verwerking van bovenstaande vindt plaats op het bestuursbureau Overige inkomsten De overige vergoedingen zijn deels afhankelijk van de leerling-populatie en verschillen hierdoor per school. Wij ontvangen de volgende vergoedingen: - subsidie voor rugzakleerlingen (1 lln); - subsidie in verband met impulsgelden; - subsidie voor versterking cultuureducatie; - lerarenbeurs voor scholing (1 lkr). Ook hebben wij van het bestuur uit het bovenschoolse budget geld ontvangen (flankerend beleid) De administratieve verwerking van bovenstaande vindt plaats op het bestuursbureau Investeringen Dit schooljaar hebben wij een investering mogen doen. Wij hebben een nieuwe taal methode aangeschaft (Taal Actief) en een nieuwe aardrijkskunde methode (Meander) 10.6 Beheer De directeur is er verantwoordelijk voor dat de bestedingen binnen de beschikbaar gestelde budgetten blijven. Maandelijks ontvangt de directeur een budgetoverzicht, door het bestuursbureau beschikbaar gesteld. Per kwartaal vindt monitoring op de budgetten plaats vanuit het bestuursbureau Reservering Obs De Broekheurne voldoet aan de verplichte reserves (weerstandsvermogen) Verantwoording (wie, wat (jaarverslag), wanneer) Stichting Consent stelt jaarlijks jaarstukken op, waarin het financieel beleid en financiële positie van heel Consent tot uiting komt. Daarnaast vindt verantwoording over het beleid van de school plaats tijdens de jaarlijkse schoolbezoeken met de centraal directeur. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003 Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint schooljaar 2002-2003 december 2003 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Bestuurlijke kenmerken 3. Onderwijzend personeel 4. Onderwijsondersteunend personeel 5. Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schooljaarverslag 2013

Schooljaarverslag 2013 Schooljaarverslag 2013 Meerwerf basisschool Tuindorp Dr. Jac. P. Thijsse 1 Inhoud: 1. NAW gegevens 2. Doel 3. Leerling Kengetallen van de school 3.1 leerling populatie 3.2 aantal leerlingen 1 oktober 2013

Nadere informatie

2 O.B.S. De Zevensprong...

2 O.B.S. De Zevensprong... 2 O.B.S. De Zevensprong... Inhoudsopgave Woord vooraf 6 Hoofdstuk 1 Onze school 1.1 De geschiedenis van onze school 8 1.2 Gebouw en plein 9 1.3 Het aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar 9 1.4 Identiteit

Nadere informatie

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool Jaarverslag Oecumenische Basisschool De Binnendijk Schooljaar 2013-2014 Jaarversla 2013-2014 Bs de Binnendijk Inleiding Bij deze presenteren wij het jaarverslag van het schooljaar 2013-2014. Als motto

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding

Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding Het vorig schooljaar hebben we hard gewerkt aan opbrengstgericht onderwijs, het schoolklimaat en passend onderwijs. Het adequaat inspelen op specifieke onderwijs- en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 2011

JAARVERSLAG 2010 2011 JAARVERSLAG 2010 2011 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2012

BESTUURSVERSLAG 2012 BESTUURSVERSLAG 2012 excellent presteren door met elkaar te leren Colofon mei 2013 - Stichting STOPOZ Tekst: Irene Jansen, Algemeen Directeur Ontwerp & Vormgeving: Studio Naskin - naskin.nl Fotografie:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 5

Inhoudsopgave VOORWOORD 5 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Missie en visie van de organisatie 9 2.3 Kerngegevens 10 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010-2011 Pcbs Ichthus Apeldoorn

Jaarverslag 2010-2011 Pcbs Ichthus Apeldoorn 1 Jaarverslag 2010-2011 Pcbs Ichthus Apeldoorn Aantallen en gegevens: 3 Pcbs Ichthus 3 Kalmoesstraat 261 3 7322NS Apeldoorn 3 055-3666057 3 Gewichtenregeling: 4 Stroomgegevens 6 Groepsverdeling: 7 CITO

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Stichting Sirius. Begroting 2014

Stichting Sirius. Begroting 2014 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Planning &

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Uitgave:

Jaarverslag 2010 Uitgave: Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie 2 6 8 10 7 9 Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als

Nadere informatie