Jaarverslag obs De Broekheurne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag obs De Broekheurne 2010-2011"

Transcriptie

1

2 Jaarverslag obs De Broekheurne Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Leerlingen 4 3. Personeel Formatie 3.2 Aantal medewerkers 3.3 Ziekteverzuim 3.4 Verlof en BAPO regeling 3.5 Vervanging 3.6 Compensatieverlof 3.7 Stagiaires 3.8 Pensionering 4. IPB integraal personeelsbeleid Algemeen 4.2 Functiemix 4.3 Nascholing en uitvoering op schoolniveau 4.4 Nascholing individueel niveau 4.5 Conclusie 5. Onderwijskundige ontwikkelingen/opbrengst gericht werken Onderwijskundige ontwikkelingen 5.2 Opbrengst gericht werken 6. Schoolactiviteiten Brede school Wesselerbrink 6.2 Ouderbetrokkenheid themabijeenkomsten Alifa 6.3 Overige activiteiten 7. Leerlingvolgsysteem Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 7.2 Leerling volgsysteem 7.3 Schooladvies VO 7.4 Uitstroom groep Schakelklas voor 4 en 5 jarigen 7.6 Onderwijsleertijd verlenging 7.7 Keuzevak Godsdienstonderwijs 7.8 Nieuwe verkeersmethode `Wijzer door het verkeer 8. Kwaliteitszorg Algemeen 8.2 Instrument Kwaliteitsmeter KMPO 8.3 Inspectie 9. Huisvesting Financiën Algemeen Consentbreed 10.2 Schoolbegroting 10.3 Vergoeding 10.4 Overige inkomsten 10.5 Investeringen 10.6 Beheer 10.7 Reservering 10.8 Verantwoording (wie, wie (jaarverslag), wanneer) Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

3 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van OBS De Broekheurne. OBS De Broekheurne valt onder Stichting Consent. Consent is het concern voor openbaar onderwijs, dat alle Enschedese basisscholen voor openbaar en speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs bestuurt. OBS De Broekheurne maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Wesselerbrink en heeft twee vestigingen. De andere scholen die hiertoe behoren zijn OBS Het Lang en OBS Het Bijvank. Het Samenwerkingsverband heeft een gezamenlijke centraal directeur. In het jaarverslag hebben we de schoolontwikkelingen van het afgelopen schooljaar en de beleidsvoornemens geëvalueerd en beschreven. Na het schrijven van het jaarverslag worden er opnieuw beleidsvoornemens voor het komende schooljaar uitgewerkt in het schoolverbeterplan. Deze beleidsvoornemens worden gemaakt door de directeur en interne begeleider(s) in overleg met de leerkrachten. Het jaarverslag is bedoeld als terugblik op het afgelopen schooljaar voor het team en de directie. Tevens is dit document een verantwoording naar de centraal directeur, het schoolbestuur en inspectie. Het jaarverslag en de beleidsvoornemens worden op de website van onze school vermeld, zie: zodat ouders en belangstellenden een goed beeld van de school krijgen. Tevens ligt er een exemplaar voor alle ouders ter inzage op school. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

4 2. Leerlingen Op de teldatum van 1 oktober 2010 telde de school 230 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Het percentage gewichtenleerlingen is ongeveer 20%. Het is belangrijk dat kinderen die een achterstand in hun taalontwikkeling hebben, zo snel mogelijk de gelegenheid krijgen te profiteren van intensief taalonderwijs. Dat kan in één van de typen schakelklassen die Enschede telt. In vestiging Het Oosterveld was schooljaar een schakelklas gevestigd. De schakelklas wordt door de Gemeente Enschede bekostigd. Er zijn 12 Leerlingen uit de groepen 1 en 2 die hierdoor een extra taalaanbod hebben gehad. De samenwerking met de schakelklasleerkracht is zeer goed. Er is ook veel samenwerking met de peuterspeelzalen van Alifa Welzijn: Dribbel (in het gebouw van vestiging Het Oosterveld gevestigd) en Peuterpost is gevestigd bij vestiging De Posten. Onze school bediende dit schooljaar één rugzakleerling. Ook dit jaar waren er enkele mutaties. Uitschrijvingen o.a. door verhuizingen en verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs. Het door het bestuur genomen besluit onze vestiging aan het Oosterveld mogelijk te sluiten heeft geresulteerd in stagnatie van nieuwe inschrijvingen. Door het definitieve besluit de vestiging te sluiten per 1 augustus 2011 zijn er aan het einde van het schooljaar inschrijvingen geannuleerd en hebben ouders hun kinderen uitgeschreven. Aan het einde van het schooljaar namen we afscheid van 32 leerlingen van groep 8. Ze vertrekken naar diverse scholen van het Voortgezet Onderwijs. Wij gingen er vanuit in oktober 2011 te starten met 219 leerlingen te beginnen. Op de officiële teldatum bleken we 201 leerlingen te hebben verdeeld over 11 groepen. Het grote verschil is grotendeels ontstaan doordat ouders van vestiging Het Oosterveld op het laatste moment (vlak voor of na de zomervakantie) toch overstapten naar een andere school of hun inschrijving annuleerden, i.v.m. de aangekondigde sluiting. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

5 3. Personeel 3.1 Formatie Met ingang van 1 augustus 2007 is Consent overgestapt op de t-systematiek. Dat wil zeggen dat de formatie van dit schooljaar was vastgesteld op basis van het aantal leerlingen van 1 oktober Afhankelijk van deze prognoses zijn de rijksvergoedingen vastgesteld. De impulsgelden voor de scholen met extra gewichten, besteden we aan personeel. Dit schooljaar hadden wij 13 groepen verdeeld over beide vestigingen. 3.2 Aantal medewerkers De school telt 29 medewerkers. De directie bestaat uit de centraal directeur, de directeur en de vestigingsdirecteur. Naast de groepsleerkrachten zijn er 2 intern begeleiders, een conciërge, een administratief medewerker, een ICT leerkracht, een ICT beheerder en een onderwijsassistent werkzaam. 3.3.Ziekteverzuim Het verzuim is van augustus 2010 t/m mei 2011 gemiddeld 12,44 % (streefpercentage is 7%). Het verzuimpercentage is boven het gewenste streefpercentage. Het verzuim bestaat uit: Extra lang verzuim (meer dan 365 dagen) 4.03% Langdurig verzuim ( dagen) 7,23% Middellang verzuim (8-42 dagen) 0,84 % Kortdurig verzuim (1-7 dagen) 0,34 % Er zijn in deze periode slechts 14 ziekmeldingen geweest. Het ziekte verzuim is vrij hoog t.g.v. van langdurige zieken. Zij zijn ziek om verschillende redenen. Kortdurig verzuim is ruim binnen de marge. Er is een hoog percentage 0-verzuimers. Het beleid vanuit Consent is, dat er verzuimgesprekken plaatsvinden indien medewerkers meer dan 2 x per jaar hebben moeten verzuimen. Van deze gesprekken doet de directeur verslag aan het bestuur. Dit jaar hebben er enkele verzuimgesprekken plaatsgevonden met medewerkers die veelvuldig verzuim hebben. 3.4 Verlof en BAPO-regeling Dit schooljaar hebben twee medewerkers gebruik gemaakt van zwangerschapsverlof en één medewerker van ouderschapsverlof. Negen medewerkers hebben gebruik gemaakt van de BAPO-regeling. Eén medewerker heeft gebruik gemaakt van de lerarenbeurs, hiervoor kon zij studieverlof opnemen. 3.5 Vervanging Er is dit schooljaar voor het aanvragen van invalleerkrachten gewerkt met personeelsvoorziening Twente. Dit is een bureau dat de invallers voor de scholen regelt. Wij hebben geen problemen ervaren met het krijgen van invallers. Daarbij hebben eigen part-timers ook extra uren gewerkt om ziekte en verlof op te vangen. De directeur is in maart 2011 ziek geworden, zijn werkzaamheden zijn overgenomen door de locatiedirecteur van het Oosterveld. 3.6 Compensatieverlof In de CAO primair onderwijs staan de bepalingen omtrent de normjaartaak en de arbeidsduur (vastgelegd in de artikelen 2.1 tot en met 2.5 van de CAO-PO). De algemene arbeidsduur van een werknemer die is aangesteld in een voltijd normbetrekking (werktijdfactor 1) bedraagt 1659 uur op jaarbasis. Er is een nota taakbeleidsplan gemaakt in De directie heeft voor elke leerkracht de normjaartaak inclusief taakbeleid vastgesteld. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

6 3.7 Stagiaires Ook dit schooljaar hebben we een aantal stagiaires gehad vanuit de verschillende PABO s uit de regio (Edith Stein, Saxion) en het ROC. 3.8 Pensionering Schooljaar hebben we afscheid genomen van drie medewerkers: Rita Hagting, Henk Steenhagen en Anita Stroomberg. Zij gingen met fpu. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

7 4. IPB integraal personeelsbeleid 4.1 Algemeen Bij goed personeelsbeleid krijgen medewerkers de kans hun professionaliteit voortdurend te ontwikkelen en op een hoger peil te brengen. Belangrijk is dat het personeelsbeleid nauw verbonden is met de schoolontwikkelingen op beleids- en managementniveau. Wij volgen de gesprekscyclussen: doelstellingengesprek, popgesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek. Alle gesprekken, behalve het beoordelingsgesprek zijn geïmplementeerd. Implementatie van het beoordelingsgesprek is uitgesteld naar het volgende schooljaar. Alle gesprekken worden vastgelegd en opgeborgen in het bekwaamheidsdossier. Er wordt gebruikgemaakt van: Personeel: IB: Dir/adj.dir.: -Competentieformulier (360º graden feedback) -Open feedback formulier -POP formulier -Formulier functioneringsgesprek -Formulier klassenconsultatie -Open feedback formulier -Formulier ib-competenties -POP formulier -Formulier functioneringsgesprek -NSA-competenties -Jaarlijkse verantwoording eisen RDO/NSA -POP formulier -Formulier functioneringsgesprek Alle personeelsleden hebben een bekwaamheidsdossier (vanaf 1 januari 2007 verplicht). De opgenomen informatie in het bekwaamheidsdossier heeft betrekking op de gehele loopbaan van de medewerker binnen de school. Alle personeelsleden doen aan nascholing. In teamverband en enkelen individueel. Alle leerkrachten hebben een POP geschreven en uitgevoerd. Er hebben klassenbezoeken plaatsgevonden door de directeur, interne begeleider en externen gericht op de klassenadministratie, klasseninrichting, begrijpend lezen, IGDI model en voortgezet technisch lezen. 4.2 Functiemix M.i.v. augustus 2010 is de functiemix ingevoerd. Voor ons betekent dat 1,30 fte (personeelsleden) in de LB schaal heeft gewerkt. Twee leerkrachten zijn m.i.v , na een sollicitatieprocedure, aangesteld in de LB schaal. De functiemix is de verdeling van leraren (in voltijdbanen, fte s) over de salarisschalen van de leraren. Wij volgen de procedure zoals die door het bestuur is vastgesteld. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

8 Het doel van de invoering van de functiemix is: het bieden van carrièreperspectief in het leraarsberoep: men kan binnen een lesgevende functie nu meer gaan verdienen; het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door het formuleren van zwaardere cq verdiepende functie-eisen aan leraren LB basisonderwijs (hierna bao) en leraren LC speciaal (basis)onderwijs (hierna: s(b)o); het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van het basisonderwijs. Benoeming LB schaal In juni 2010 zijn er twee leerkrachten in de LB schaal door de sollicitatiecommissie functiemix benoemd. Daarnaast zijn beide interne begeleiders ook in de LB schaal geplaatst. De benoeming is vanaf 1 augustus 2010 ingegaan. 4.3 Nascholing en uitvoering op schoolniveau -Nascholing: Deelname door het voltallige team aan de Taalpilot van Kees Vernooy en taaloffensief SPOE-CPS (leesverbeterplan) -MI -Klassenconsultaties VKZ (technisch lezen en begrijpen lezen/ws) door Expertis gr 3 t/m 8 -Implementatie cursus Schatkist gr 1 en 2 -Evaluatie klassenconsultaties op team- en individueel niveau door Expertis -Datafeedback tijdens teamvergaderingen en groepsbesprekingen 4.4 Nascholing individueel niveau RDO directeur De directeur, staat sinds 2007 ingeschreven bij de NSA (Nederlandse schoolleiders academie) als RDO directeur. Het NSA register is bestemd voor alle leidinggevenden uit het primair onderwijs. Hij voldoet aan de instapcriteria en mag zic, Register Directeur Onderwijs noemen. Tevens zal hij zal zich voortdurend professioneel blijven ontwikkelen. Masterclassbijeenkomsten van CPS voor de taalpilot en M.I. Bijeenkomsten SPOE Directeurenbijeenkomsten met thema s Studiedag Covey netwerkbijeenkomsten Leerkrachten Eén leerkracht volgt opleiding interne begeleiding (Amina el Felali) Eén leerkracht volgt de opleiding Inleiding Klinische Psychologie (LOI) (Carlien Rutsen) Bijeenkomsten Meervoudige Intellignetie (gehele team) Verdere implementatie begrijpend lezen/woordenschat o.a studiemiddagen en klassenconsultaties (gehele team) Studiemiddagen ivm implementatie Schatkist (leerkrachten gr 1/2) (herhaling) BHV (3 leerkrachten, congierge) Interne begeleiders/adjunct directeur Directeurenbijeenkomsten met thema s (adj.dir) Masterclassbijeenkomsten van CPS voor de taalpilot (adj.dir/ib) Studiedag Gedragsproblematiek (adj.dir/ib) Herhaling BHV (adj.dir/ib) Studiedag Covey (adj.dir) Netwerkbijeenkomsten (adj.dir) 4.5 Conclusie Alle nascholingen zijn naar tevredenheid gevolgd. Het aanbod van de taalpilot SPOE-CPS (bijeenkomsten in het kader van het leesverbeterplan/woordenschat/begrijpend lezen) heeft uiteindelijk veel opgebracht: de leesopbrengsten zijn verhoogd en de werkwijze opbrengst gericht werken, heeft geleid tot nieuwe inzichten, effectievere instructie, het in kaart brengen van leerlingen op hun niveau en het uitvoeren van daarbij behorende groepsplannen. De nascholing MI is afgerond. Er bleek op dit moment onvoldoende draagvlak te zijn onder de teamleden om het traject definitief in te gaan. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

9 5. Onderwijskundige ontwikkelingen/opbrengst gericht werken 5.1. Onderwijskundige ontwikkelingen De kwaliteit van onderwijs wordt bewaakt aan de hand van het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Dit vindt eens per vier jaar plaats. Consent plaatst kwaliteitszorg en zelfevaluatie nadrukkelijk in het perspectief van de kwaliteitsontwikkeling van de school. Vanaf schooljaar worden de verschillende onderwerpen met de vastgestelde normen helder in beeld gebracht in de kwaliteitskaart. Deze kwaliteitskaart wordt in juni ingevuld en bestaat uit de volgende onderdelen: Algemene schoolgegevens Waarderingskader inspectie Waarderingskader ICT KMPO (kwaliteits meter primair onderwijs) resultaten Personeelsbeleid Leerprestaties gerelateerd aan de vastgestelde doelen op fundamentele kwaliteit, streefkwaliteit en excellente kwaliteit. Resultaten EEG8 onderzoek en verwijzingen Dit cyclische proces levert een profiel op van de school met een verzameling verbeterpunten welke ieder jaar worden vastgelegd in een verbeterplan, gebaseerd op de dimensies van effectief onderwijs. De kwaliteitskaart en het bijbehorende plan van aanpak is onderwerp van gesprek tijdens het schoolbezoek door het bestuur, dat 1 x per schooljaar plaatsvindt. Zie verder verbeterplan schooljaar Opbrengst gericht werken De Consentscholen staan landelijk bekend vanwege de goede leesresultaten en het opbrengst gericht werken. Zij scoren hoger dan het landelijk gemiddelde. Technisch lezen In het schooljaar is een start gemaakt met de werkwijze opbrengst gericht werken. Het opbrengst gericht werken richt zich op het beste uit het kind halen. Het beste-eruit-halen richt zich op de kwaliteit, de leertijd en de effectiviteit van de instructie. Ten aanzien van technisch lezen moeten alle Consentscholen in juni van het schooljaar de fundamentele kwaliteit van 85% behalen (volgens de norm Vernooy). Dit betekent, dat 85% van de leerlingen op de CITO-toetsen een score van A of B of C moet behalen. De landelijke norm ligt op 75 %. Resultaten AVI leesverbeterplan. Groep Doel Behaald juni groep 3 AVI-E3 69 % juni groep 4 AVI-E4 77 % juni groep 5 AVI E5 83 % Juni groep 6 AVI E6 85 % juni groep 7 AVI E7 83 % Als school evalueren wij de opbrengsten na elke toetsronde, er worden daarnaast analyses gemaakt om de opbrengsten te herleiden. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

10 Begrijpend lezen In het schooljaar hebben wij deel genomen aan het traject begrijpend lezen/woordenschat. Ook voor dit traject zijn doelen vastgesteld. Consent (het bestuur) baseert zich bij het vaststellen van de doelen op het rapport van de commissie Meijerink doorlopende leerlijnen. Ten aanzien van begrijpend lezen moeten alle Consentscholen in het schooljaar de fundamentele kwaliteit van 80 % behalen (volgens de norm commissie Meijerink ). Dit betekent, dat 80% van de leerlingen op de CITO-toetsen een score van A of B of C moet behalen. De landelijke norm ligt op 75 %. Score CITO toetsen. Doel en realisatie van score op CITO toetsen voor begrijpend lezen, per groep. Groep Doel A-B-C op CITO-toetsen Behaald op CITO-toetsen voor begrijpend lezen Juni gr 4 80% 68% Januari gr 5 80% 78% Januari gr 6 80% 81% Januari gr 7 80% 70% Januari gr 8 80% 34% Uit dit overzicht blijkt, dat het verbeterplan begrijpend lezen met name in de middenbouw zijn vruchten afwerpt. In de bovenbouw valt nog het nodige resultaat te behalen. Aanbevelingen hiervoor vanuit het basisteam zijn opgenomen in het verbeterplan. Tevens willen wij opmerken dat in groep 8 het gemiddelde IQ 90 was. De aanpak en methode van het leesverbeterplan, om de leesvaardigheden te verbeteren als belangrijke voorwaarde om te kunnen leren, werkt en heeft succes. De leesresultaten bij kinderen zijn over de gehele breedte in alle jaargroepen enorm verbeterd. De kern van die aanpak is gericht op veel leeskilometers maken. Hiervoor is o.a. het stilleesbeleid opgesteld. Lessen starten met klassikale instructie waarna gedifferentieerd gewerkt wordt, variërend van een instructie-behoefte tot instructie-arme aanpak passend bij de verschillen in niveaus van de kinderen in de klas. Dit vraagt om een andere didactische aanpak en benadering van kinderen. Het gaat om de leerkracht, die er toe doet. Opbrengstgericht werken door het toepassen van de dimensies van effectief onderwijs zal in de toekomst ook worden toegepast op het rekenonderwijs. Subsidie Dankzij subsidie hebben wij in het kader van het leesverbeterplan de gehele methode Schatkist en extra materialen op het gebied van taal voor groep 1 en 2 aan kunnen schaffen, deze zijn in het schooljaar geïmplementeerd. Ook hebben wij middels subsidie gebruik kunnen maken van Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL. Voor leesbevordering is ook gebruik gemaakt van het project de Rode Draad. Kosten hiervan werden betaald vanuit de leespilot. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

11 6. Schoolactiviteiten 6.1 Brede school Wesselerbrink De Brede school Wesselerbrink bestaat uit het samenwerken van de volgende scholen en instanties, nl. RKBS de Windroos, CBS de Mecklenburg, CBS Prins Maurits, Obs de Broekheurne, Obs Het Bijvank, Obs Het Lang en Alifa (onder Alifa vallen kinderwerk, jongerenwerk, opvoedingsondersteuning en de peuterzalen. In het platform is door de Brede school Wesselerbrink een gezamenlijke aanvraag voor het Basisprogramma 053 Brede school opgesteld. Het basisprogramma is een project dat zich richt op kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders. Dit sluit aan bij de gekozen richting van het platform Brede school Wesselerbrink, namelijk het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen, het versterken van de relatie tussen buurt en school en opvoedingsondersteuning voor ouders. Conclusie: De activiteiten van onze brede school waarmee we aan realisering van hiervoor vermelde doelen werken zijn gerealiseerd. (koffieochtenden voor de ouders, project kom op voor jezelf, Fruit op school in alle groepen en naschoolse-activiteiten). Er is opnieuw een gezamenlijke aanvraag (Brede scholen Wesselerbrink) voor het komende schooljaar gedaan (Basis 053) om de activiteiten een vervolg te kunnen geven. Het thema voor volgend schooljaar is respect. 6.2 Ouderbetrokkenheid- thema bijeenkomsten Alifa Er zijn op locatie Het Oosterveld koffieochtenden georganiseerd door Alifa dankzij Basis 053 gelden en de GGD. De bijeenkomsten zijn redelijk bezocht. De ouders zijn erg enthousiast. 6.3 Overige activiteiten In het kader van educatie, sport en cultuur hebben wij aan verschillende projecten meegedaan en verschillende festiviteiten gevierd, o.a. schoolsporttoernooien, verkeersexamen, Street Wise, Kinderpostzegels, WeCycle, Proef eet, Kerstmarkt, Open Dag, bijwonen voorstellingen in het Muziekcentrum, bezoek aan musea, plein/buurt feest De beide groepen 4 hebben het gehele schooljaar 1 x in de week kosteloos muziekles gehad van een docent van de Muziekschool. Ook zijn alle groepen op schoolreis geweest. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

12 7.Volgen ontwikkeling leerlingen / Leerlingvolgsysteem 7.1 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen De ontwikkeling van de kinderen, zowel sociaal-emotioneel als cognitief, wordt goed gevolgd door de groepsleerkrachten en interne begeleiders. Zij doen dit middels: - observaties - methode gebonden toeten - landelijke cito toetsen en landelijke cito eindtoets - afname sociometrisch onderzoek - gesprekken met ouders - gesprekken met kinderen - gesprekken met externe instanties 7.2 Leerlingenvolgsysteem De volgende CITO-toetsen hebben wij afgenomen: - ordenen groep 1/2 jan/juni - taal voor kleuters groep 1/2 jan/juni - technisch lezen (AVI/DMT) groep 3 jan/mrt/juni - technisch lezen (AVI/DMT) groep 4 t/m 8 jan/juni - NIO intelligentie onderzoek groep 8 nov - Begrijpend lezen groep 4 t/m 8 jan - Begrijpend lezen groep 3/4 mei/juni - Rekenen-wiskunde groep 3 t/m 8 jan/juni - Spelling groep 3 t/m 8 jan/juni In 2012 zijn alle Cito toetsen vervangen door de nieuwe versies. Alle nieuwe toetsen worden digitaal afgenomen, behalve begrijpen lezen. De interne begeleiders maken n.a.v. de toetsresultaten een schoolanalyse, die zij bespreekt met de directie en het team. Hieruit worden conclusies getrokken voor te maken beleidskeuzes. -Dit jaar hebben er groepsbesprekingen plaatsgevonden door de interne begeleider en de groepsleerkracht. Dit gebeurt minimaal twee keer per jaar. -Er hebben 3 driehoeks-overleggen plaatsgevonden. -Er zijn 3 zorgadviesteam-overleggen geweest. Uit deze overleggen komen handelingsadviezen naar voren, die de school kan toepassen om kinderen verder goed te kunnen begeleiden. Ook volgen hieruit aanbevelingen voor onderzoeken. Uit onderzoeken kan naar voren komen dat een verwijzing of rugzakaanvraag noodzakelijk is. -Er is een intensieve samenwerking met bureau Jeugdzorg, AMK en andere instanties. -Meerdere MDO (multi disciplinair overleg) gesprekken zijn door de interne begeleider bijgewoond. -Nieuwe CITO toetsen zijn ingevoerd. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

13 7.3 Schooladvies VO In groep 8 het NIO-onderzoek (intelligentieonderzoek) afgenomen. In februari hebben de kinderen meegedaan met de landelijke cito eindtoets. Eind februari hebben de directeur, de intern begeleider en de groepsleerkracht van groep 8 samen het schooladvies bepaald voor de leerlingen a.d.h.v. het onderwijskundig rapport. De ouders zijn begin maart uitgenodigd kennis te nemen van het onderwijskundig rapport en het daarmee samenhangende schooladvies. Het rapport is met toestemming van de ouders doorgestuurd naar het V.O. Het V.O. heeft met de leerkracht van groep 8 de leerlingen besproken, die naar de betreffende scholen gaan. De leerlingen van groep 8 hebben een schoolbezoek gebracht bij AOC, Stedelijk Lyceum Zuid en Zwering. 7.4 Uitstroom groep 8 Ons inziens gaat het erom wat een school een kind heeft bijgeleerd tussen de tijd dat het als vierjarige de school binnenkomt en als twaalfjarige de school weer verlaat. Het kan zijn dat een kind of kinderen met een hoge eindscore in de 8 schooljaren minder hebben bijgeleerd dan een kind met een lagere score. Bovendien spelen andere factoren dan alleen kennis een rol. Wij kunnen op basis van het leerrendement concluderen dat 93% van de leerlingen van groep 8 afgelopen schooljaar op of boven hun niveau hebben gescoord. Op dit resultaat zijn wij erg trots! In de onderstaande tabel treft u de uitstroom aan van beide vestigingen. Uitstroom VWO: 15,6% HAVO: 9,4% VMBO-t: 25% VMBO-k: 31,25% VMBO-b: 12,5% Praktijkonderwijs: 6,25% In de onderstaande tabel treft u de resultaten van de Cito eindtoets Cito Eindtoets De Broekheurne Landelijk Gemiddelde score Zonder correctie 526,2 535,1 Correctie LG 530,3 535,3 Correctie LG en BL 533,5 535,3 7.5 Schakelklas voor 4 en 5 jarigen Vanaf januari 2008 is er bij ons op school een schakelklas gestart. Dit project wordt bekostigd door de Gemeente. Kinderen die extra taalaanbod nodig hebben, kunnen geplaatst worden in de schakelklas. Plaatsing wordt uitgevoerd volgens protocol en aanmelding bij SPOE. 7.6 Onderwijsleertijd verlenging Meer leertijd voor kinderen die meer kunnen dan ze laten zien. In het voorjaar 2009 is de subsidieregeling onderwijstijdverlenging basisonderwijs van kracht geworden. Wij zijn in maart 2010 met dit project onderwijsleertijdverlenging gestart. Wij zijn begonnen met een kleine groep leerlingen uit groep 7 en 8 en hebben ons gericht op onderpresteerders van het Cito A-B niveau (woordenschat en begrijpend lezen), aangevuld met hoge C s. Dus leerlingen die volgens ons beter kunnen presteren. Bij onze keuze maken wij naast de Cito gegevens ook gebruik van de NIO I.Q gegevens ( dit geldt voor de lln. Van groep 8 ). Deze Pilot heeft als doel het maximale uit de kinderen te halen, zodat zij op een hoger niveau in het Voortgezet Onderwijs kunnen in te stromen. Er wordt tijdens deze lessen m.n. gewerkt aan woordenschat en begrijpend lezen. De lessen zijn gegeven op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van tot uur. Een leerkracht heeft hiervoor extra uren. Volgend schooljaar wordt deze pilot voortgezet. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

14 7.7 Keuzevak Godsdienst onderwijs Er is geïnventariseerd of ouders interesse hebben om hun kind(eren) vrijwillig het keuze-vak Godsdienst- of Hervormingsonderwijs te laten volgen. Na de inventarisatie bleek dat er voldoende belangstelling is voor het vak Godsdienstonderwijs. Wij zijn schooljaar gestart met een groep van 8 leerlingen. Josee Veltkamp verzorgt de lessen namens de GVO organisatie. Dit vak wordt gegeven op vestiging Het Oosterveld. 7.8 Nieuwe verkeersmethode Wijzer door het verkeer` Dank zij een subsidie van de gemeente Enschede hebben wij een nieuwe verkeersmethode aan kunnen schaffen voor alle groepen, inclusief digi soft ware. Hiermee is dit schooljaar gewerkt. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

15 8.Kwaliteitszorg 8.1 Algemeen Het concept jaarverslag wordt aan het eind van het schooljaar of begin van het nieuwe schooljaar met het team besproken. Het definitieve jaarverslag wordt aan de Centraal directeur, team, het bestuur, inspectie en MR uitgereikt. Het document ligt ter inzage op school. Het document wordt op de website van de school geplaatst. 8.2 Instrument Kwaliteitsmeter KMPO juni Dit schooljaar is volgens planning de KMPO niet afgenomen. De afname in juni 2010 staat vermeld in de schoolgids en op de site. 8.3 Inspectie Schooljaar zijn er twee inspectiebezoeken geweest. Eén in het kader van het onderzoek naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Enschede, samen met peuterspeelzaal Peuterpost (december 2010) en één in het kader van het vierjaarlijks bezoek (december 2010). De bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Enschede: De inspectie heeft vastgesteld dat op peuterspeelzaal Peuterpost en basisschool De Broekheurne de kwaliteit van voor-en vroegschoolse educatie in voldoende mate aanwezig is. De bevindingen van het bezoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek: Waarderingskader OV / Norm minimaal score 3 Score 2 Score 3 Score 4 Datum: inspectie Kwaliteitsaspect 1: opbrengsten 1.1, 1.2,1.4,1.5 Kwaliteitsaspect 7a: begeleiding 7.1 Kwaliteitsaspect 8: zorg 8.1,8.2, 8.3,8,4 Kwaliteitsaspect 9: kwaliteitszorg 9.2,9.3,9.5, ,9.4 Naleving wet- en regelgeving NT1a, NT1b,NT2a,NT2b, NT3a,NT3b,NT4a, NT4b De Inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Broekheurne op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Beide rapporten zijn terug te vinden op de site van de Onderwijsinspectie: Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

16 9. Huisvesting In 2009 stond renovatie gepland voor vestiging Het Oosterveld. Deze plannen waren in december 2008 in ver gevorderd stadium toen het bestuur plotseling de beslissing nam om de vestiging m.i.v. 1 augustus 2009 te sluiten. Dit veroorzaakte veel onrust. Uiteindelijk kwam het bestuur met het voorstel om de vestiging nog twee jaar de kans te geven om aan te tonen dat er groei mogelijk was. Op 1 oktober 2011 moest er een leerling aantal van 130 kinderen zijn. Schooljaar werd al duidelijk dat dit onmogelijk was. De negatieve publiciteit en de boven het hoofdhangende mogelijke sluiting weerhield ouders om hun kind aan te melden, ondanks alle inspanningen van de ouderraad, team en directie. In januari 2011 zijn we met het bestuur, het team, de MR en de OGR s in overleg gegaan om te kijken wat de meest gunstige oplossing voor de toekomst is. Kunnen we in augustus 2011 al starten met de verbouwing van vestiging De Posten? Is het gunstiger om misschien vestiging De Posten af te stoten? Op beide vestigingen is momenteel sprake van terugloop van het aantal leerlingen. Er is toen een enquête gehouden onder de ouders van beide vestigingen. Voorafgaande aan de uitgifte van de enquête is op beide vestigingen een goed bezochte informatieavond geweest. Deze enquête, de onduidelijkheid en het uitstellen van het besluit door het bestuur, heeft wederom tot veel onrust geleid onder alle ouders. Veel ouders van Het Oosterveld gingen informeren bij andere scholen. Begin juli 2011 kwam het bestuur met het definitieve besluit om de vestiging Het Oosterveld per 1 augustus 2012 af te stoten en dan terug te geven aan de gemeente. Schooljaar gaan we starten in beide vestigingen. Met de ouders van het Oosterveld is overeengekomen dat in september/oktober samen met ouders, team, directie en bestuur een plan wordt gemaakt betreffende de overdracht naar de scholen van hun keuze. Begin schooljaar wordt tevens gestart met het maken van een renovatie/moderniserings plan, eventueel met uitbreiding van maximaal 2 lokalen voor de hoofdvestiging. Bij het ontwerp van de verbouwing krijgen vooral de leerkrachten grote inbreng. Het streven is de verbouwing mei 2012 af te kunnen ronden. Tijdens de verbouwing gaan de groepen van de hoofdvestiging tijdelijk naar vestiging het Oosterveld en obs Het Bijvank. De gehele organisatie zal een flinke inspanning van alle betrokkenen vragen. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

17 10.Financiën 10.1 Algemeen Consentbreed Sinds 2006 kent het primair onderwijs lumpsumfinanciering. Dit betekent aan de ene kant beleidsmatige vrijheid ten aanzien van de besteding van de middelen, maar dit brengt anderzijds ook financiële risico s en verplichtingen met zich mee. De lumpsumfinanciering is gebaseerd op de leerlingaantallen van het voorgaande schooljaar (t-1). De formatie wordt binnen Stichting Consent verdeeld op basis van de leerlingaantallen van het betreffende schooljaar (t). Bij een stijging van het leerlingaantal betekent dit een (bovenschoolse) voorfinanciering voor Stichting Consent. Het beleid van het bestuur kan alleen worden uitgevoerd als er op korte en lange termijn een gezonde financiële basis aanwezig is. Ondanks structureel lagere inkomsten vanaf 2011, is daarvan op dit moment sprake. Zie hiervoor de (meerjaren)begroting 2011, waarin tevens de speerpunten van beleid zijn verwoord Schoolbegroting Als input voor de begroting van Consent, wordt er jaarlijks een schoolbegroting door de schooldirecteur opgesteld. De schooldirecteur krijgt hiertoe een indicatie-begroting toegestuurd vanuit het bestuursbureau. De schoolbegroting wordt besproken met de centraal directeur. De schoolbegroting moet uiterlijk (eind) oktober door de MR worden voorzien van een advies. De schooldirecteur dient de begroting vervolgens in bij het College van Bestuur (CvB) Vergoedingen De vergoeding die de school ontvangt voor personeel wordt per schooljaar bepaald op basis van het leerlingaantal van het betreffende schooljaar (t). De vergoeding die de school ontvangt voor materieel wordt per kalenderjaar bepaald op basis van het leerlingaantal op 1 oktober van het voorgaande jaar (t-1). De vergoeding die de school ontvangt voor P&A is gebaseerd op een percentage (2011: 30%, 2012: 15%) van de rijksvergoeding P&A. Van het vervangingsfonds ontvangt de school een vergoeding voor de kosten van vervanging van personeel. De administratieve verwerking van bovenstaande vindt plaats op het bestuursbureau Overige inkomsten De overige vergoedingen zijn deels afhankelijk van de leerling-populatie en verschillen hierdoor per school. Wij ontvangen de volgende vergoedingen: - subsidie voor rugzakleerlingen (1 lln); - subsidie in verband met impulsgelden; - subsidie voor versterking cultuureducatie; - lerarenbeurs voor scholing (1 lkr). Ook hebben wij van het bestuur uit het bovenschoolse budget geld ontvangen (flankerend beleid) De administratieve verwerking van bovenstaande vindt plaats op het bestuursbureau Investeringen Dit schooljaar hebben wij een investering mogen doen. Wij hebben een nieuwe taal methode aangeschaft (Taal Actief) en een nieuwe aardrijkskunde methode (Meander) 10.6 Beheer De directeur is er verantwoordelijk voor dat de bestedingen binnen de beschikbaar gestelde budgetten blijven. Maandelijks ontvangt de directeur een budgetoverzicht, door het bestuursbureau beschikbaar gesteld. Per kwartaal vindt monitoring op de budgetten plaats vanuit het bestuursbureau Reservering Obs De Broekheurne voldoet aan de verplichte reserves (weerstandsvermogen) Verantwoording (wie, wat (jaarverslag), wanneer) Stichting Consent stelt jaarlijks jaarstukken op, waarin het financieel beleid en financiële positie van heel Consent tot uiting komt. Daarnaast vindt verantwoording over het beleid van de school plaats tijdens de jaarlijkse schoolbezoeken met de centraal directeur. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

Inhoud. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar

Inhoud. Jaarverslag van OBS De Broekheurne, schooljaar Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Leerlingen... 4 3. Personeel... 5 3.1 Formatie... 5 3.2 Aantal medewerkers... 5 3.3.Ziekteverzuim... 5 3.4 Verlof en BAPO-regeling... 5 3.5 Vervanging... 5 3.6 Normjaartaak

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Leerlingen... 4 3. Personeel... 5 3.1 Formatie... 5 3.2 Aantal medewerkers... 5 3.3.Ziekteverzuim... 5 3.4 Verlof en BAPO-overgangsregeling... 5 3.5 Vervanging...

Nadere informatie

Inhoud. 10.1 Schoolbegroting... 16 10.2 Beheer... 16 10.3 Verantwoording (wie, wat (jaarverslag), wanneer)... 16 11.Tot slot:...

Inhoud. 10.1 Schoolbegroting... 16 10.2 Beheer... 16 10.3 Verantwoording (wie, wat (jaarverslag), wanneer)... 16 11.Tot slot:... Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Leerlingen... 4 3. Personeel... 5 3.1 Formatie... 5 3.2 Aantal medewerkers... 5 3.3.Ziekteverzuim... 5 3.4 Verlof en BAPO-overgangsregeling... 5 3.5 Vervanging... 5 3.6 Normjaartaak

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - - Schoolleider - - leerkracht Augustus = controleren = uitvoeren lkr= leerkracht, = schoolleider, S= secr, = interne begeleider,

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Trekvogel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel" Plaats : IJsselstein Ut BRIN-nummer : 23UG Onderzoeksnummer : 126650 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2013-2014 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2013 2014 Datum 1-10-2014 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2014-2015 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2014 2015 Datum 1-10-2015 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Waddinxveen BRIN-nummer : 09WM Onderzoeksnummer : 126140 Datum schoolbezoek : 26 april 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN Inleiding MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN De discussie over wat en hoe je moet meten om de kwaliteit van onderwijs in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Voor Stichting Onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 't Noorderlicht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 't Noorderlicht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 't Noorderlicht Plaats : Goes BRIN-nummer : 10XC Onderzoeksnummer : 125735 Datum schoolbezoek : 22 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YW Onderzoeksnummer : 124678 Datum schoolbezoek : 10 January Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Schuilplaats Plaats : Putten BRIN nummer : 23ZZ C1 Onderzoeksnummer : 150592 Datum onderzoek : 15 januari 2013 Datum vaststelling : 28 maart

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET School : Basisschool 't Palet Plaats : Vlijmen BRIN-nummer : 09NW Onderzoeksnummer : 88750 Datum schoolbezoek : 18 januari 2007 Datum vaststelling : 9 maart

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON School : De Kameleon Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 Datum schoolbezoek : 3 juli 2007 Datum vaststelling : 21 september 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK WINDKRACHT 10

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK WINDKRACHT 10 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK WINDKRACHT 10 School : Windkracht 10 Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 15FD Onderzoeksnummer : 90552 Datum schoolbezoek : 11 januari 2007 Datum vaststelling : 23 februari 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK nbbs Vrije School Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 07EX C1 Onderzoeksnummer : 283456 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

jaarverslag 2013-2014

jaarverslag 2013-2014 jaarverslag 2013-2014 obs Spitsbergen onderdeel van leerplein055 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Onderwijskundige ontwikkeling... 4 2.1 Woordenschat... 4 2.2 ZIEN!... 4 2.3 Schoolcultuur... 4 2.4 Werken

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek Plaats : Den Hout Nb BRIN-nummer : 03WF Onderzoeksnummer : 124428 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK School : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 Datum schoolbezoek : 13 maart 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap Plaats : Uithuizermeeden BRIN-nummer : 05XE Onderzoeksnummer : 126684 Datum schoolbezoek : 16 juli 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER School : OBS De Vijver Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AX Onderzoeksnummer : 112596 Datum schoolbezoek : 7 en 8 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS De Tender Plaats : Enschede BRIN nummer : 19KG C1 Onderzoeksnummer : 195413 Datum onderzoek : 14 mei 2013 Datum vaststelling : 8 juli

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 Datum schoolbezoek : 13 juni 2006 Datum vaststelling : 18 oktober 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 obs Het Palet Brinn: 16MB Floris Versterstraat 2B 8932 BR Leeuwarden 058-21248833 directie.palet@proloog.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Wat waren we van plan? 4 Onderwijs 4 Zorg

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan Plaats : Laren Nh BRIN-nummer : 04ZM Onderzoeksnummer : 126722 Datum schoolbezoek : 11 september 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie