Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 31 aug. 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 31 aug. 2012"

Transcriptie

1 Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 31 aug inzake Faillissement Stichting Achterhoeks bureau voor toerisme Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 12/371 Datum vonnis faillietverklaring : 31 juli 2012 Rechter-Commissaris : mr. J.S.W. Lucassen (Rechtbank Zutphen) Curator : mr. M.K. ter Horst te Zutphen Kenmerk dossier curator : Stichting ABT: faillissement (12.363) Onderneming gefailleerde : Bevorderen van vreemdelingenverkeer naar en in de Achterhoek Omzet : 2008: : : : Personeel : 2 Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal : vanaf faillissementsdatum : 86 uren, waarvan: 82 uur mr. M.K. ter Horst 3,5 uur mr. R.J. Voorink (i.v.m. een tweetal arbeidsrechtelijke procedures) 0,5 uur mw. A. van Zeeburg-Peters (faillissementsmedewerkster) : 86 uren 1. Inventarisatie (tijd: 129 punten) 1.1 Directie en organisatie De Stichting Achterhoeks bureau voor toerisme (hierna te noemen: gefailleerde of ABT ) is op 18 december 1952 opgericht. Volgens de statuten heeft het ABT ten doel het vreemdelingenverkeer naar en in de Achterhoek te bevorderen door te samenwerken met organisaties werkzaam op nationaal, provinciaal en regionaal toeristisch terrein, alsmede door te samenwerken met gemeenten, (toeristisch) bedrijfsleven en plaatselijke verenigingen voor vreemdelingenverkeer en regionale en landelijke organisaties, VVV organisaties of daarmee gelijk te stellen organisaties. Stichting ABT faillissementsverslag 1 1

2 Enig bestuurder van gefailleerde is de Stichting VVV Achterhoek. Directeur van bestuurder is mevrouw R. Beij, met wie daags na het faillissement diverse besprekingen hebben plaatsgevonden. Mevrouw Beij is in augustus 2010 in dienst getreden bij bestuurder; in oktober 2010 verkreeg zij aldaar de functie van directeur. Zij volgde daarmee de vorige directeur, Walter van Hulsteijn, op. Gefailleerde werkt nauw samen met bestuurder, Stichting VVV Achterhoek. Dit vanwege het feit dat hun werkzaamheden vergelijkbaar zijn (promotie van de Achterhoek) en daardoor overlappen. Stichting VVV Achterhoek en gefailleerde zijn derhalve ook gevestigd op hetzelfde adres te Zutphen. Vaste lasten, maar ook software/boekhoudsystemen worden gedeeld. Regelmatig worden werknemers van gefailleerde ingezet bij Stichting VVV Achterhoek en vice versa, zo deelde Beij mede. Gefailleerde was voor haar inkomsten hoofdzakelijk afhankelijk van subsidies van de Regio Achterhoek, een samenwerking van gemeenten in de Achterhoek. Deze subsidies verkreeg gefailleerde hoofdzakelijk uit hoofde van een subsidieovereenkomst die voor 4 jaar werd aangegaan (op dat moment liep een overeenkomst die werd aangegaan voor de jaren 2009 t/m 2012) in verband met het promoten van de Achterhoek in zijn algemeenheid. Daarnaast werden er door de Regio Achterhoek afzonderlijke subsidies voor losse projecten aan gefailleerde verstrekt, gericht op promotie van specifieke activiteiten in de Achterhoek (zoals kamperen, wild eten, cultuur etc.). Gefailleerde initieerde deze projecten en legde deze vervolgens voor aan de Regio Achterhoek. Wanneer de Regio Achterhoek zich daarin kon vinden werd daarvoor een subsidie verstrekt en kon gefailleerde het project uitvoeren. Beij deelde mede dat toen zij in dienst trad (medio 2010), er op dat moment (tijdelijk) geen projecten meer werden gesubsidieerd vanuit de Regio Achterhoek vanwege een verschil van inzicht tussen de Regio Achterhoek en de toenmalig directeur, Van Hulsteijn. Er was daardoor sprake van een terugval in inkomsten. Beij is toen het gesprek met Regio Achterhoek aangegaan om nieuwe afspraken te maken en zodoende weer inkomsten uit projecten te kunnen genereren. De Regio Achterhoek heeft gefailleerde toen een tweede kans gegeven en is weer projecten gaan subsidiëren. Desondanks waren de inkomsten uit projecten - naast de inkomsten uit de subsidieovereenkomst - niet voldoende, zo deelde Beij mede. De Regio Achterhoek bleek niet bereid om voldoende projecten te subsidiëren. Reden daarvoor was dat de Regio Achterhoek voornemens was een eigen toeristische organisatie op te zetten; dit vanwege bezuinigingen en efficiencyoverwegingen. Bovendien wilde de Regio Achterhoek meer Stichting ABT faillissementsverslag 1 2

3 transparantie en inspraak in de projecten die zij subsidieerde, hetgeen met een eigen toeristische organisatie bewerkstelligd zou kunnen worden. De voornemens om een eigen toeristische organisatie op te richten bestonden er al vanaf 2007, zo had Beij begrepen. Aanvankelijk was daarbij het idee dat alle toeristische organisaties in de Achterhoek (waaronder Stichting ABT, Stichting VVV Achterhoek, de lokale VVV s, Recreatieschap Achterhoek en Liemers) werden ondergebracht in deze nieuw op te richten organisatie. Hiertoe werd een zogenaamde stuurgroep opgericht, waarin Beij sinds februari/maart 2011 zitting nam. Doel was om te bekijken hoe al deze organisaties konden worden gefuseerd, dan wel konden opgaan in deze nieuwe organisatie. Na enige tijd bleek echter dat de Regio Achterhoek niet bereid was de organisaties als zodanig te fuseren; zij wilde met een nieuwe organisatie starten, los van de reeds bestaande toeristische organisaties waaronder gefailleerde. Het fuseren van alle organisaties en het overnemen van al het personeel zou teveel lasten leggen op deze nieuwe organisatie. De Regio Achterhoek wilde opnieuw beginnen zonder lasten van andere organisaties uit het verleden met zich mee te dragen. Beij deelde mede dat zij desalniettemin probeerde om werknemers van de Stichting VVV Achterhoek en Stichting ABT een nieuwe baan te laten krijgen in deze nieuwe organisatie. Gelet op het vorenstaande bleek de Regio Achterhoek hier echter niet toe bereid. Toen bleek dat van een fusie of overname van het ABT geen sprake zou zijn, stagneerden de inkomsten uit projecten verder. Tegelijkertijd had het ABT tezamen met de Stichting VVV Achterhoek een grote kostenpost te verwerken, in verband met het aanschaffen van licenties voor het boekhoudsysteem Exact. Tot halverwege 2011 deelden het ABT en de Stichting VVV Achterhoek het boekhoudsysteem met het Gelders Overijssels bureau voor toerisme (hierna: GOBT), die houder was van de betreffende licentie. Toen het GOBT halverwege 2011 aankondigde ermee te stoppen, konden het ABT en de Stichting VVV Achterhoek deze licentie niet zomaar overnemen, aldus Beij. Er moest een eigen licentie worden aangekocht. De kosten die hiermee gemoeid waren bedroegen ruim ,00, zo deelde Beij mede. De licentie werd op naam van Stichting VVV Achterhoek aangekocht en de kosten werden vervolgens 50%-50% verdeeld tussen het ABT en Stichting VVV Achterhoek, die immers gezamenlijk gebruikmaakten van het boekhoudsysteem. Door het nieuwe boekhoudsysteem (dat technisch verder ontwikkeld was dan het systeem dat eerder werd gedeeld met GOBT) werden vele werkzaamheden die voorheen handmatig werden uitgevoerd, voortaan overbodig. Hierdoor werd een medewerkster van Stichting VVV Achterhoek (die tevens werkzaamheden verrichte voor het ABT) overbodig. In verband met het feit dat de projecten ook steeds verder terugliepen, werden ook op andere functies werknemers overbodig. Eind 2011 werd er een reorganisatie Stichting ABT faillissementsverslag 1 3

4 doorgevoerd en werd ontslag aangevraagd voor 4 van de 6 werknemers van het ABT (en daarnaast voor 2 werknemers van Stichting VVV Achterhoek). Van deze 4 werknemers van het ABT werden er uiteindelijk 3 ontslagen. Tegelijkertijd kondigde de Regio Achterhoek eind 2011 aan dat het ABT in de eerste helft van 2012 geen inkomsten uit projecten meer hoefde te verwachten. Tevens kondigde de Regio Achterhoek aan dat er geen nieuwe subsidieovereenkomst meer zou worden aangegaan na Voor het ABT, dat afhankelijk was van subsidies van de Regio Achterhoek, zou dit betekenen dat zij geen inkomsten meer zou hebben. Noodgedwongen en anticiperend op deze terugval vroeg zij vervolgens haar faillissement aan. 1.2 Winst en verlies 2008: winst 2009: winst 2010: verlies 2011: verlies 1.3 Balanstotaal 2008: : : : Lopende procedures De curator is niet gebleken dat gefailleerde per faillissementsdatum was betrokken in een procedure. 1.5 Verzekeringen Per faillissementsdatum liepen (in ieder geval) de volgende verzekeringen: - autoverzekering (ANWB) - ziekteverzuimverzekering (Meeus) Voornoemde lopende verzekeringen zijn opgezegd. Eventuele restituties vloeien in de boedel H u u r Gefailleerde huurde een pand aan de Piet Heinstraat 9. Ook liep nog een oude huurovereenkomst betreffende de huur van een vorig pand dat gefailleerde (5+5 jaar) huurde van VVV Zutphen, welke huurovereenkomst niet werd opgezegd toen zij verhuisde naar de Piet Heinstraat. De huur is door de curator tegen de vroegst mogelijke datum opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement Voor de oorzaak zie 1.1. Stichting ABT faillissementsverslag 1 4

5 2. Personeel (tijd: 117 punten) 2.1 Personeel per faillissementsdatum Per faillissementsdatum waren twee medewerkers in dienst. 2.2 Personeel in het jaar daarvoor 2008: : : : O n t slag Met machtiging van de Rechter-Commissaris werden alle werknemers ontslagen tegen de kortst mogelijke termijn. Eén medewerker stelde beroep in tegen deze machtiging. 3. Activa (tijd: 70 punten) Onroerende zaken Bedrijfsmiddelen 3.5 Er zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen. Het betreft onder meer kantoormeubilair, een auto en domeinnamen. Deze bedrijfsmiddelen zijn allen te koop gezet. 3.6 Verkoopopbrengst Omschrijving Activa Renault Mégane Estate V 100 Expression (13- NFF-9) Projecten in de ruimste zin des woords, voor zover gefailleerde hierop (intellectuele) eigendomsrechten heeft: - Wild eten in de Achterhoek; - Cultuurzomer Achterhoek; - Gezond Genieten in de Achterhoek; - Kamperen in de Achterhoek; - Camperplaatsen in de Achterhoek; - Geocachen in de Achterhoek; - Mobiele applicaties - Informatiezuilen Verkoopopbrengst 9.002,71 (ex btw) ,00 (ex btw) Nog te betalen Stichting ABT faillissementsverslag 1 5

6 Alsmede de navolgende domeinnamen - wildetenindeachterhoek.nl - achterhoeksewijnen.nl - gezondgenietenindeachterhoek.nl - gezondgenietenachterhoek.nl - cultuurzomerachterhoek.nl - cultuurachterhoek.nl - geocachenindeachterhoek.nl - geocachenachterhoek.nl - campingcardachterhoek.nl - achterhoek.nl - vvvachterhoek.nl 300,00 (ex btw) - topachterhoek.nl 400,00 (ex btw) - topsachterhoek.nl - achterhoeksekerkenpaden.nl - achterhoektepaard.nl 314,79 (ex btw) - fietsenwandelenachterhoek.nl 325,00 (ex btw) Nog te betalen 3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden / onderhanden werk 3.9 Er zijn diverse voorraden promotiemateriaal aangetroffen, waaronder gidsen, wandelboekjes, fietsroutes, folders, etc; specifiek gericht op de Achterhoek (naar schatting 3000 kg). Het promotiemateriaal is (o.a.) aangeboden aan de VVV s in de Achterhoek. Een klein deel daarvan werd reeds verkocht Verkoop(opbrengst) Omschrijving voorraad Verkoopopbrengst 398 fietsroutes Aalten 194,50 (ex btw) 15 wandelboekjes Graafschap 108,99 (ex btw) 25 Achterhoekgidsen 876 stuks fietsroute 80-jarige oorlog 75,00 (ex btw) Nog te betalen 3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing. Stichting ABT faillissementsverslag 1 6

7 Andere activa Verkoop(opbrengst) 4. Debiteuren (tijd: 41 punten) 4. 1 O m v a n g Er zijn diverse debiteuren. De debiteurenstand zoals die bleek uit de boekhouding van gefailleerde, bedroeg per faillissementsdatum , Opbrengst Er zijn diverse debiteuren die zich hebben beroepen op verrekening. Bezien wordt of dit beroep wordt gehonoreerd. Aan debiteuren die zich (nog) niet op verrekening hebben beroepen valt naar verwachting ,00 te innen. Tot op heden werd 9.210,32 aan debiteuren geïnd. 4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 5. Bank / zekerheden (tijd: 8 punten) 5.1 Vorderingen van banken Er zijn (vooralsnog) geen vorderingen van banken. Er was een saldo van ,59 aanwezig op de bankrekening die gefailleerde aanhield bij ING. Dit saldo werd inmiddels overgeboekt naar de boedelrekening. 5.2 Leasecontracten Gefailleerde had een leaseovereenkomst met Ricoh in verband met kopieerapparaten. Dit contract werd inmiddels opgezegd. De betreffende kopieerapparaten zijn opgehaald. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Stichting ABT faillissementsverslag 1 7

8 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten. 6. Doorstart / voortzetten onderneming (tijd: 0 punten) Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage en werkzaamheden 7. Rechtmatigheid (tijd: 35 punten) 7.1 Boekhoudplicht Tot en met faillissementsdatum is de boekhouding goed bijgehouden en er zijn steeds jaarstukken opgesteld door een accountant. De conceptjaarrekening over het jaar 2011 is beschikbaar. De indruk is dat gefailleerde aan haar boekhoudplicht heeft voldoen. 7.2 Depot jaarrekeningen Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Gefailleerde was niet verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Op gefailleerde is de vrijstellingsregeling (art. 2:396 BW) van toepassing. Er is zodoende geen verplichting tot controle van de jaarrekening. 7.4 Stortingsverplichting op aandelen Stichting ABT faillissementsverslag 1 8

9 7.5 Onbehoorlijk bestuur Hiervan is vooralsnog niet gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Dit wordt onderzocht. Voorshands zijn er geen aanwijzingen gevonden voor paulianeus handelen. 8. Crediteuren (tijd: 128 punten) 8.1 Boedelvorderingen Er zijn, naast de faillissementskosten, boedelvorderingen te verwachten in verband met de opgezegde huurovereenkomst en het ontslag van de werknemers. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus Nog onbekend. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Nog onbekend. 8.4 Andere preferente crediteuren Er zijn vooralsnog geen andere preferente schuldvorderingen bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Het aantal bekende crediteuren dat een concurrente vordering indiende bedraagt Bedrag concurrente crediteuren De concurrente crediteuren dienden vorderingen in tot een bedrag van , Verwachte wijze van afwikkeling Het is nog te vroeg om te voorspellen hoe dit faillissement zal worden afgewikkeld. 9. Overig (tijd: 320 punten) 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Gestreefd wordt naar een afwikkeling binnen 6 maanden na heden. 9.2 Plan van aanpak De komende tijd zal besteed worden aan de verkoop van activa, het innen van debiteuren en het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen. 9.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal uiterlijk drie maanden na heden worden ingediend. Stichting ABT faillissementsverslag 1 9

10 Zutphen, 31 augustus 2012 mr. M.K. ter Horst curator Stichting ABT faillissementsverslag 1 10

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012 Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012 inzake Faillissement M.J. Weerstra h.o.d.n. WOOD! Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 12/350 Datum vonnis faillietverklaring :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 11 juli 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Solution Benelux B.V. statutair gevestigd te Rotterdam kantoorhoudende te (2840 AA) Moordrecht aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake Faillissement van : Charobe vof (h.o.d.n. VK Print) De heer K.M. Volman Mevrouw B.A.M. Volman - Kloppenburg Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie