Basisschool Los Hoes Hassinkborgh CT Haaksbergen Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisschool Los Hoes Hassinkborgh 16 7483 CT Haaksbergen 053-5743822 directie@bs-loshoes.nl www.bs-loshoes.nl. Jaarverslag 2013-2014"

Transcriptie

1 Basisschool Los Hoes Hassinkborgh CT Haaksbergen Jaarverslag

2 Inleiding Samenvattend is dit jaarverslag een goed instrument om naar de direct belanghebbenden (ouders, team, College van Bestuur, Raad van Toezicht, Inspectie) verantwoording af te leggen. In dit jaarverslag van basisschool Los Hoes geven wij weer welke activiteiten zijn ondernomen, wat de resultaten daarvan zijn geweest en welke aandachtspunten dit heeft opgeleverd voor de beleidsvoornemens voor het schooljaar Daardoor heeft dit jaarverslag ook een interne functie binnen de beleidsontwikkeling van de school en de Keender organisatie. Eindverantwoordelijk voor dit verslag is de directeur. De MR stemt in en voegt haar eigen verslag toe aan dit jaarverslag en is daar ook verantwoordelijk voor. In schooljaar zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen en een aantal positieve uitschieters geweest. Een aantal hiervan wil ik in willekeurige volgorde hieronder kort weergeven: In samenwerking met de OR zijn er 30 ipads aangeschaft; Een paginagroot artikel in TC Tubantia in april 2014; Meegeven uitdraai minigrafieken Cito LOVS bij ontwikkelingsgesprekken; 40-jarig jubileum van Wil van Ulsen; Introductie van het zelfevaluatie formulier Zo werk ik in de MB en BB; Ouderavond over begrijpend lezen; Succesvol verlopen sporttoernooien; Grote vrijwillige inzet van ouders, verzorgers, grootouders en anderen; Mooie groei resultaten begrijpend lezen als gevolg van het verbetertraject; Druk bezochte Los Hoesshow Open air op 10 juli 2014; Invoering Passend Onderwijs; Groot aantal scholen die ons hebben bezocht. Robert Everink Directeur basisschool Los Hoes Oktober 2014 Logo verbetertraject Begrijpend lezen 2 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

3 Inhoudsopgave jaarverslag Inleiding 2 Inhoudsopgave 3 1 Gegevens verzameling Gegevens van de school Ontwikkelingen van de gegevens Ontwikkelingen 5 2 Onderwijs & identiteit Algemene beschrijving van de school Missie van de school Aanschaf methodes Beleidsvoornemens Onderwijs & Identiteit Verbetertraject begrijpend lezen 9 3 Kwaliteit Beschrijving van de kwaliteit Inspectiebezoek Intern vertrouwenspersoon Opbrengsten onderwijs 12 4 Personeel & organisatie Organisatie in de school Nascholingsactiviteiten van het team Ziekteverzuim en veiligheid Stagiaires Beleidsvoornemens Personeel & Organisatie 17 5 Materieel & huisvesting 18 6 Financiën Sponsoring 19 7 Ouderparticipatie 19 8 Vooruitblik schooljaar Bijlage 1: Exploitatieoverzicht 2013 Bijlage 2: Jaarverslag MR Los Hoes show Open Air 3 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

4 1. Gegevens verzameling 1.1 Gegevens van de school: Basisschool Los Hoes Hassinkborgh CT Haaksbergen Oprichtingsdatum: (eerste jaar onder brinnummer 12JF Theo Scholteschool) Brinnummer: 29 TN (toekenning per ) De school maakt deel uit van de Stichting Keender p/a Sterrebosstraat DD Haaksbergen 1.2 Ontwikkeling van de gegevens Directie: Naam Functie Mutaties Robert Everink Directeur geen Personeel: Aantal Functie Mutaties einde schooljaar 28 Leerkracht Gestart: Kelly Cattier Karin Keizers Thea Nijenhuis 6 LB-schaal + 1 nvt Vakleerkracht (gym, muziek) geen 1 Onderwijsassistent ingehuurd via Vier nvt Algemeen medewerker +1 gedetacheerd via Hameland nvt Conciërge / schoolassistent geen 1 Administratief medewerker geen nvt Schoonmaak In dienst van Facility Groep Nederland Wisseling schoonmaaksters 4 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

5 Leerlingen instroom en uitstroom: Aantal lln. start schooljaar Aantal lln. einde schooljaar Aantal lln. teldatum 1-10 (i.v.m. bekostiging onderwijs) Aantal lln. met een indicatie (rugzak) Aantal groepen 2 4 Start: : Start: : Verwijzing SBO en SO 0 1 SBO 1 SO 1 SBO 1 SO 1 SBO 0 1 (SO) (LGF) (LGF) 1 SO (LGF) 1 SBO Aanmeldingen jarigen Instroom uit SO Instroom in overige groepen Uitstroom naar andere basisschool Uitstroom naar VO nvt nvt nvt nvt nvt * * Verwacht aantal leerlingen 1.3 Ontwikkelingen In het afgelopen jaar heeft de school te maken gehad met: Interne ontwikkelingen: - Verdere groei van de school in leerlingenaantallen; - Toename van het aantal personeelsleden; - Veel aandacht voor begrijpend lezen- en rekenonderwijs in de hele school; - Masterstudie leerkracht en met succes afsluiten van de masterstudie van de directeur. - Directeur heeft tussen april en einde schooljaar directietaken waargenomen, samen met een collega directeur, op een andere basisschool binnen het Keender bestuur: Basisschool de Sterrenboog in Beltrum; - Voortdurende problemen m.b.t. het binnenklimaat, verwarming en beheer installaties. - In samenwerking met de OR het aanschaffen van 30 ipads. - Het opdoen van ervaringen in het werken in het open paleis in de MB met twee mentorgroepen. Externe ontwikkelingen: - Toenemende aandacht voor meetbare resultaten binnen de stichting Keender; - Benoemen kwaliteitscoördinator binnen de stichting Keender; - Opbouw samenwerkingsrelatie Overblijfklup en SKH; - Ontwikkelingen in het kader van Passend onderwijs. 5 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

6 Deze ontwikkelingen hebben geleid tot: - Verdere gerichtheid op opbrengsten; - Verdere onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen van de school, met name op het gebied van begrijpend lezen, rekenen en Topondernemers, mede aan de hand van interne scholing; - Mede-investering in ipads en opbergsystemen en nadenken over implementatie; - Meer druk uitoefenen, samen met MR, op verantwoordelijke partijen om de problematiek van het gebouw en binnenklimaat op te lossen. - Een voorzichtige start gemaakt met het ontwikkeling van Kindcentrum Los Hoes; - Meer duidelijkheid m.b.t. processen, afspraken, protocollen etc. in het nieuwe samenwerkingsverband 23.02/Plein Midden Twente (PMT). 2. Onderwijs & identiteit 2.1 Algemene beschrijving van de school Basisschool Los Hoes is een andere basisschool. Aan de hand van het schoolontwerp Kiezen, Delen, Maken is deze school vorm gegeven. Dit schoolontwerp is anders dan de al bestaande basisscholen in Haaksbergen. Dit wordt duidelijk in de vele aspecten die de school aangaan. Te denken valt hierbij aan de visie en het daaruit voortvloeiende onderwijsconcept, de inrichting van het gebouw en het didactisch en pedagogisch handelen van de leerkrachten. Basisschool Los Hoes is een samenwerkingsschool tussen het katholiek onderwijs en het openbaar onderwijs. Vanuit deze samenwerking willen we actief pluriform zijn. Dit betekent dat we doelbewust omgaan met verschillen vanuit godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen, met respect voor elke opvatting waarbij de ontmoeting en dialoog voorop staan. Deze verscheidenheid aan achtergronden met verschillen in waarden en normen wordt bewust aangegrepen om het onderwijs vorm te geven en biedt kansen aan kinderen en ouders om op een actieve en betrokken wijze een sociale positie te ontwikkelen. Voor ieder kind is plek op school van waaruit in alle openheid en met een wijde blik identiteitsvormende vragen gesteld mogen en kunnen worden. Daarmee wordt de school een ontmoetingsplaats waar kinderen bezig gaan met vraagstukken die belangrijk zijn in hun leven. Leerling- en ouderpopulatie Aan het einde van het schooljaar woonde ruim 10% van de leerlingen niet in de wijk. Hier zien we een afname (-2 %) van het aantal leerlingen. Wel zien we dat in de OB het totaal aantal leerlingen wat niet in de wijk woont toeneemt. Einde schooljaar was dit 16%. Bij het opleidingsniveau van de ouders zien wij dat ruim 95% middelbaar of hoger opgeleid is en dat voor het overgrote deel beide ouders beroepsmatig werkzaam zijn. Door de crisis zien we een toenemend aantal ouders dat (tijdelijk) werkeloos is of wordt. Bij de tussen schoolse opvang (TSO) zien we een afname. Ouders zoeken naar andere oplossingen bv. door het als ouders samen te regelen of door het inzetten van gastouders of grootouders. In het afgelopen schooljaar waren er 268 leerlingen die actief gebruik maken van de overblijf. Samen goed voor gemiddeld 370 overblijfbeurten per week. Waarschijnlijk als gevolg van de crisis en wijzigingen in het toeslagenstelsel van de Belastingdienst zien we ook een afname bij de buiten schoolse opvang (BSO). De meeste kinderen maken gebruik van BSO georganiseerd door SKH. Anderen hebben thuis opvang 6 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

7 geregeld of maken gebruik van andere aanbieders, waaronder Bloesem, Ons Dorp of Catalpa. Basisschool Los Hoes heeft alleen leerlingen met een leerlingengewicht van Missie van de school Basisschool Los Hoes is een humane school die een rijke leeromgeving creëert waarin kinderen worden uitgenodigd en uitgedaagd hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De school staat open voor ieder kind en heeft respect en aandacht voor haar/zijn achtergrond. De school wil een inspirerende gemeenschap van lerende kinderen en volwassenen zijn en biedt hen de gelegenheid om te leren kiezen, delen en maken. In het schoolplan zijn de visie in relatie met de missie beschreven en de toekomstige ontwikkelingen die voor onze school van belang zijn. 2.3 Aanschaf methodes In het afgelopen schooljaar zijn geen nieuwe methodes aangeschaft. Wel is het materiaal uitgebreid. Voor het komende schooljaar zal Groove me voor Engels aangeschaft worden. 2.4 Beleidsvoornemens Onderwijs & Identiteit Wat Wanneer Doel Evaluatie Borging: 1-zorgstructuur Handelingsgericht werken Schooljaren Een onderwijs- en begeleidingsroute met als doel het realiseren van onderwijs dat zoveel mogelijk is afgestemd op de onderwijsbehoefte van alle leerlingen. Doel is bereikt. Het vraagt continu afstemming tussen onder meer leerlingen, leerkrachten, IB-ers, ouders en indien nodig externen. Document afstemming is geïmplementeerd in de leerlingenzorg. Beleid meerbegaafde kinderen Beleidsontwikkeling meer begaafde kinderen is klaar. Verrijkingsgroep is gecontinueerd en voorziet in behoefte. Doel is niet bereikt. Plan is in ontwikkeling. Opbrengstgericht werken gericht op de basisvaardigheden rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen Schooljaren Schooljaar : Verbetertraject begrijpend lezen en rekenen Het verbeteren van het onderwijsproces zodat de leerling-prestaties toenemen. De Cito toetsen worden conform afspraken afgenomen. Verhogen opbrengsten begrijpend lezen en rekenen. Het verbetertraject Begrijpend lezen is geëvalueerd. De resultaten voor begrijpend lezen hebben zich in alle groepen positief ontwikkeld. Het verdiepingstraject rekenen is in dit schooljaar gestart. Het kennisniveau van de leerkrachten is toegenomen. Leerkrachten weten wat 1F en 1S betekent en zijn op de hoogte van de cruciale 7 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

8 Vorm en inhoud geven aan de bovenbouw. Schooljaren Engels leermomenten in het leerjaar waarin zij lesgeven. Er zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het in de context plaatsen van de leerstof, het houden van reken-thema-weken in het nieuwe schooljaar en er heeft didactische afstemming plaats gevonden tussen leerjaren. De rekenresultaten ontwikkelen zich positief t.o.v. de M-afname en E-afname Over het algemeen laten de resultaten een positieve tendens zien m.u.v. groep 3. Deze is verklaarbaar. Het eindresultaat van groep 8 ligt boven het landelijk gemiddelde. De school heeft een De methode verantwoord onderwijsaanbod Topondernemers is voor de bovenbouw dat geïmplementeerd. voldoet aan de kerndoelen en Voor Engels in de BB is referentieniveaus. gekozen voor een andere Het aanbod past binnen de methode (Groove me) die schoolvisie en het concept. beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Het nakijkprotocol is geëvalueerd en herzien. Pedagogisch klimaat: Goed gedrag Schooljaar Het verbeteren van de leerprestaties door een gezonde sociale omgeving voor de kinderen van school te scheppen. Het creëren van een goed pedagogisch klimaat op school. Kinderen worden niet buitengesloten. Leerkrachten weten wat nodig is voor een goed pedagogisch klimaat en handelen hiernaar. Het aanleren van gewenst gedrag. Besloten is voorlopig af te zien van de implementatie van Positive Behavior Support in de school. Samen met leerkrachten en leerlingen is gewerkt aan het rustig werken in de paleizen en de andere ruimtes. Het werken in de open ruimte door de beide groepen 3 heeft veel gevraagd van leerkrachten en leerlingen. Wij zijn nog niet tevreden met het bereikte resultaat. Opleidingsschool Schooljaar Het vergroten van de kwaliteit van de opleiding tot leraar. Het opleiden van leerkrachten binnen het onderwijsconcept. Het beleid Opleiden in de school is ontwikkeld. School is opleidingsschool geworden, in samenwerking met de Theo 8 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

9 Het samen leren van elkaar. Deskundigheidsbevordering leerkrachten school. Scholteschool en Pius X voor de PABO Saxion Hengelo, naast dat wij alleen opleidingsschool zijn voor de PABO Saxion Deventer. De helft van de leerkrachten heeft de mentoren opleiding gevolgd, gegeven door Saxion Deventer. De andere helft is aan het begin van het nieuwe schooljaar aan de beurt. 2.5 Verbetertraject begrijpend lezen Dit schooljaar is, in het kader van het verbetertraject Begrijpend Lezen, ingezet op het hanteren van het instructiemodel GRIMM, het modellen en het aanbieden van lees-, herstel- en sturingsstrategieën in alle groepen om de doorgaan de lijn te bevorderen. Het modellen is geoefend en er is een kijkwijzer ontwikkeld waarmee de collega s bij elkaar kunnen kijken naar het modellen en hun ervaringen vervolgens kunnen nabespreken. Deze kijkwijzer is ingezet in de onderbouw, maar nog niet in midden- en bovenbouw. Dit wordt in het begin van het nieuwe schooljaar opgepakt. Elke collega heeft in het POP een ontwikkelpunt t.a.v. begrijpend lezen opgenomen. De directeur heeft in alle groepen een klassenbezoek afgelegd tijdens een les begrijpend lezen of begrijpend luisteren. Ook is gestart met het schrijven van het beleidsplan Begrijpend Lezen. Tijdens een studieochtend is een analyse gemaakt van de soorten tekstgenres en typen vraagstellingen die in de Cito Begrijpend Leestoetsen per leerjaar aan de orde komen. Hiervan is een overzicht gemaakt met adviezen hoe leerkrachten kinderen hier op kunnen voorbereiden. Ook is afgesproken de kinderen te laten werken in de toetsboekjes i.p.v. met een antwoordblad, zodat zij aangeleerde strategieën (bv. het onderstrepen van belangrijke stukjes tekst) ook kunnen toepassen tijdens de Citotoets. Tijdens een studiemiddag Kansrijke Taal zijn activiteiten besproken die passend zijn om het leesbegrip bij kinderen te bevorderen. Deze activiteiten worden meegenomen in de planning van Kansrijke Taalactiviteiten. Ook is aandacht besteed aan het ontwikkelen van de woordenschat en zijn per bouw afspraken gemaakt over hoe dit wordt gedaan. Met de leerlingen is gesproken over het verbetertraject. Leerkrachten hebben hun leerlingen bewust betrokken bij het bereiken van hun eigen doelen en de doelen van de school. Zij zijn bewust gemaakt van het belang van begrijpend lezen. Ouders zijn in de Nieuwsbrief op de hoogte gebracht van het verbetertraject. Ook zijn tips voor het voorlezen en de woordenschatontwikkeling via de Nieuwsbrief gedeeld. In april is een ouderavond georganiseerd waarop Carry Bruggink (Bibliotheek Haaksbergen) voor de ouders van groep 1 t/m 4 heeft gesproken over voorlezen en de keuze van geschikte boeken. Voor de ouders van groep 5 t/m 8 is een voorlichting gegeven door Bianca Eekelder en Robert Everink over het onderwijs in begrijpend lezen en het modellen op onze school. De MR is geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het verbetertraject. Aan het eind van het schooljaar zijn in het team de doelen van het verbeterplan geëvalueerd. Hiervan is een evaluatieverslag geschreven en het plan voor schooljaar geschreven. 9 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

10 Uit onderstaande tabel kan worden afgeleid dat afgelopen schooljaar een positieve ontwikkeling zichtbaar is in alle leerjaren bij de vaardigheidsscore bij de CITO LOVS Midden afname van Begrijpend lezen. Groep Ondergrens inspectie Gemiddelde vaardigheidsscore Groep Groep ,8 Groep Groep ,4 Groep Uit onderstaande tabel wordt zichtbaar dat de gemiddelde vaardigheidsgroei in de groepen 4 t/m 8 in gegroeid is in vergelijking met de gemiddelde vaardigheidsgroei in schooljaar CITO LOVS toets vergelijking Landelijk gemiddelde vaardigheidsgroei Gemiddelde vaardigheidsgroei school Gemiddelde vaardigheidsgroei school Groep 4 (vaardigheidsgroei van E3 naar M4) Groep 5 (vaardigheidsgroei van E4 naar M5) Groep 6 (vaardigheidsgroei van M5 naar M6) Groep 7 (vaardigheidsgroei van M6 naar M7) Groep 8 (vaardigheidsgroei van M7 naar M8) , , , ,3 3. Kwaliteit 3.1 Beschrijving van de kwaliteitszorg Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij de goede dingen goed. Belangrijk hierbij is dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat beslissingen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene 10 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

11 worden gedragen. Dit betekent ook dat er conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op (individueel) leerkrachtniveau en schoolniveau. Kwaliteitszorg die begint bij interne kwaliteitszorg en het verandervermogen van de school, kan alleen gerealiseerd worden als op de school een passende cultuur is ontwikkeld. Er is een cultuur nodig die wordt gekenmerkt door voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering en voor reflectie en ontwikkeling. De zorg voor kwaliteit is een zorg voor allen. Kwaliteitszorg loopt op deze manier als een rode draad door het werk. Het is een cyclisch proces op alle niveaus en binnen alle situaties. Ieder individu en iedere groep werkt vanuit de gedachte Hoe lever ik de beste kwaliteit? en werkt volgens de methode Plan - Do - Check - Act. Kwaliteitszorg wordt daardoor een werkwijze en continu proces van werken aan ontwikkeling en verbetering. Op Basisschool Los Hoes wordt met verschillende kwaliteitsinstrumenten gewerkt. In het afgelopen schooljaar zijn dat: - Het kind-volg-systeem, waaronder de leerlijn Kiezen, delen, maken, CITO LOVS, observeren en registreren. - De 1-zorgroute - De CITO gegevens, waaruit tweemaal per jaar een diepteanalyse wordt gemaakt en verbeterpunten worden geformuleerd. - Het overzicht tussen- en eindopbrengsten. - De groepsbezoeken. - De Cadenza vaardigheidsmeter Instructiegedrag leerkrachten. - De halfjaarlijkse en jaarlijks evaluatiedagen met het gezamenlijke team. - De gesprekken met het personeel in het kader van de gesprekkencyclus. - Het schoolplan en de daaruit voortvloeiende beleidsvoornemens. - Het Persoonlijk ontwikkelingsplan. - De managementgesprekken met het College van Bestuur Keender. - De intervisie voor directie, IB-ers en het team. - De nascholing op team, IB en individueel niveau. - De gesprekken met de Medezeggenschapsraad en Oudervereniging. 3.2 Inspectiebezoek Basisschool Los Hoes heeft geen Inspectiebezoek gehad. De resultaten liggen boven de door Inspectie geldende norm en dat maakt dat er geen aanleiding tot contact is. 3.3 Intern vertrouwenspersoon De schoolcontactpersoon (scp) heeft dit schooljaar de Keender Meldcode geïntroduceerd in het gehele team van Los Hoes. Verder heeft zij de twee bijeenkomsten bijgewoond van het Netwerk Contactpersonen van Stichting Keender. In deze bijeenkomsten werden ervaringen uitgewisseld. Met toestemming van het directeurenberaad is de naam van de scp gewijzigd in Intern vertrouwenspersoon. In het kader van preventie en een veilig schoolklimaat heeft de scp de uitvoering van het anti-pest protocol op schoolniveau bewaakt (onder meer de veiligheidsmeter, sociometrisch onderzoek). In dit kader heeft de scp workshops gegeven aan de kinderen over de omgang met elkaar. De TimeOut tegel tegen pesten heeft een plek gekregen op het schoolplein. In de middenbouw en bovenbouw hangt een brievenbus waarin kinderen berichten kunnen doen als zij een probleem ervaren, en niet weten met wie of hoe zij dit bespreekbaar kunnen maken. De functie van deze brievenbus is goed ingebed in de 11 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

12 schoolcultuur. Individuele kinderen en groepjes kinderen hebben er veelvuldig gebruik van gemaakt. De scp gaat in gesprek met het kind om samen tot een oplossing of advies te komen. Er vindt in alle gevallen minimaal één vervolggesprek plaats. Met enkele kinderen worden gedurende een periode structurele gesprekken gevoerd. Het initiatief kan liggen bij het kind, de mentor of de ouders. 3.4 Opbrengsten onderwijs Ook dit schooljaar hebben wij een rapportage opgesteld waarin verslag wordt gedaan van de diepteanalyse van de CITO LOVS-toetsen midden en einde schooljaar. Deze documenten hebben de school inzicht verschaft in de resultaten en hebben geleid, daar waar nodig, tot onderwijskundige veranderingen en verbeteringen. De resultaten vallen binnen de door de Inspectie gestelde kwaliteitseisen. Eindopbrengsten groep 8 Onze school neemt geen Eindtoets basisonderwijs af. Daarom kijkt de Inspectie, bij het beoordelen van de eindopbrengsten, naar het Citoleerlingvolgsysteem. Zij maakt dan gebruik van de toetsgegevens Begrijpend lezen en Rekenen en wiskunde van de midden afname van groep 8 Tot en met het schooljaar waren de beoordelingscriteria: < 25% D en E scores. In onderstaande tabel het overzicht van de resultaten: Scores: Afname leerjaar Norm % A % B % C % % E medio inspectie D Rekenen < 25% D/E Begrijpend lezen < 25% D/E Vanaf schooljaar worden de volgende beoordelingscriteria gehanteerd. Bron: Inspectie van het onderwijs, (2014). Analyse en waarderingen van het onderwijs Primair Onderwijs. Utrecht. 12 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

13 Voor onze school gelden de normen in categorie: < 15% gewogen leerlingen. In onderstaande tabel geven de getallen de vaardigheidsscores weer. Groep 7 Midden afname Eind afname Rekenen en wiskunde Inspectie norm: 98 Los Hoes: Inspectie norm: 102 Los Hoes: Begrijpend lezen Inspectie norm: 45 Geen toets Los Hoes: Rekenen en wiskunde Inspectie norm: 98 Los Hoes: 98.1 Inspectie norm: 102 Los Hoes: Begrijpend lezen Inspectie norm: 45 Los Hoes: 49.4 Geen toets Groep 8 Midden afname Rekenen en wiskunde Inspectie norm: 110 Los Hoes: Begrijpend lezen Inspectie norm: 55 Los Hoes: Rekenen en wiskunde Inspectie norm: 110 Los Hoes: Begrijpend lezen Inspectie norm: 55 Los Hoes: 62.3 Op basis van de in hoofdstuk 2 van: Inspectie van het onderwijs, (2014). Analyse en waarderingen van het onderwijs Primair Onderwijs. Utrecht, beschreven beoordelingscriteria zal basisschool Los Hoes op basis van bovenstaande gegevens een voldoende scoren. Een goed wordt gescoord als drie jaren achter elkaar de resultaten boven de norm liggen. In schooljaar werd deze norm voor groep 8 net niet behaald. Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs leerjaar Aantal leerlingen Praktijkonderwijs VMBO B VMBO K VMBO T VMBO T/Havo HAVO VWO Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs per school leerjaar Aantal leerlingen Maxx Neede Assink Lyceum Haaksbergen Bonhoeffer Enschede Montessori Hengelo Jaarverslag Basisschool Los Hoes

14 4. Personeel & organisatie In het jaarverslag schreven we het volgende: In het afgelopen schooljaar hebben wij verder gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie en de personele ontwikkeling. De leerkrachten hebben team- en individuele scholing gevolgd. De nieuwe leerkrachten zijn ingewerkt en verder begeleid. Uit de afgelopen schooljaren is duidelijk geworden dat leerkrachten die starten op onze school enige tijd nodig hebben om zich de werkwijze en in het concept denken eigen te maken. Dit kost tijd en energie, vooral tot aan de herfstvakantie. Uiteindelijk heeft een leerkracht een jaar nodig om goed ingewerkt te raken in het concept. Om de leerkracht daarbij te ondersteunen wordt er gewerkt met maatjesleren en is er een begeleidings- en informatieplan opgesteld waarbij de nieuwe leerkrachten door leden van het kernteam worden geïnformeerd en begeleid. Ook in het afgelopen schooljaar hebben we dit ervaren en dus is deze informatie nog actueel. In het afgelopen schooljaar heeft school een detacheringsovereenkomst gesloten met de Hameland Sociale werkvoorziening voor de detachering van een medewerkster voor 20 uur per week. Tevens hebben we zeer wisselende ervaringen opgedaan, i.s.m. met de gemeente Haaksbergen, met het te werk stellen van mensen die vanuit de gemeente een bijstandsuitkering ontvangen. Het doel van dit traject is om mensen werkervaring op te laten doen en daarmee hun kansen op werk te vergroten. In totaal zijn er 5 mensen geweest, waarvan er 2 personen werk hebben gevonden, 1 persoon een opleiding is gaan volgen, 1 persoon zwanger is geworden en met verlof is gegaan en 1 persoon is gestopt met werken op onze school. 4.1 Organisatie in de school De wijze waarop de school is georganiseerd is duidelijk en transparant. Dit zorgt voor duidelijkheid en rust voor alle betrokkenen. Organigram basisschool Los Hoes Directeur Medezeggenschapsraad Kernteam (IB-ers en bouwcoördinatoren in de LB schaal) Leerkrachten Onderwijsassistenten Stagiaires 4.2 Nascholingsactiviteiten van het team De scholingsactiviteiten waren gericht op het bereiken van de beleidsvoornemens voor dit schooljaar. Daarnaast hebben personeelsleden scholingen gevolgd in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling. 14 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

15 Gezamenlijke scholingen: Stichting Keender heeft voor al haar personeel een studiemiddag over begrijpend lezen georganiseerd Twee studiedagdelen over begrijpend lezen onder begeleiding van de eigen regiegroep begrijpend lezen. Drie studiedagdelen over rekenen. Twee studiedagdelen Kansrijke Taal (Woordenschat). Vier studiedagen t.b.v. de 1-zorgroute. Individuele scholingen: Leerkrachten hebben deelgenomen aan scholingen en workshops georganiseerd door SWV 8.02 met zorg gerelateerde onderwerpen. Enkele leerkrachten hebben deelgenomen aan externe workshops en congressen. Een grote groep leerkrachten heeft deelgenomen aan de mentorcursus georganiseerd door het Saxion gericht op het begeleiding van stagiaires. Eén leerkracht heeft, op basis van de leerkrachtenbeurs, het tweede jaar gevolgd van de Master Leren en innoveren. Eén leerkracht heeft de LB opleiding gedaan. De directeur heeft, op basis van de leerkrachtenbeurs, de Master Educational Leadershipsuccesvol afgesloten. De betekenis van de bovenstaande studiedagen zijn belangrijk geweest voor het inhoudelijke, conceptuele en onderwijskundige aspect van het onderwijs op deze school. Tevens hebben deze dagen bijgedragen aan de teamvorming. 4.3 Ziekteverzuim en veiligheid Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim was dit schooljaar 7.36%. Dit schooljaar hebben we twee langdurige ziektemeldingen gehad. Beide zijn eind december ziek gemeld. Eén leerkracht is vrij snel naar de ziekmelding gestart met een re-integratie en extern coaching traject. De andere is tot aan de zomervakantie niet gestart met re-integratie. Bij één van de zieke leerkrachten ligt de oorsprong van de ziekmelding niet in het werk maar heeft het werk het ziek zijn bevordert. Bij andere liggen lichamelijk oorzaken ten gronde aan de ziekmelding. De ziekmeldingsfrequentie was afgelopen schooljaar 0.99 Ziekteverzuim in de afgelopen schooljaren: Schooljaar Ziekteverzuim BS Keender Los Hoes % 6.1 % % 5.7 % % 7.2 % % 7.5 % % 7.5 % % 8.1 % Veiligheid Basisschool Los Hoes wil een veilige leef- en werkomgeving creëren voor alle betrokkenen, daartoe heeft zij een veiligheidsbeleid opgesteld. Dit is op school in te zien. Elk ongeval wordt geregistreerd. Het gaat hierbij om ongevallen waarbij het ongeval aanleiding gaf om een (tand)arts te consulteren. 15 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

16 Een overzicht: schooljaar Aantal leerlingen Aantal procentueel ( 1 okt.) registraties % % % % % % % Scholing BHV Alle BHV-ers hebben 2x een BHV scholing (brand en EHBO) gevolgd. Basisschool Los Hoes heeft 13 opgeleide BHV-ers. Beleidsvoornemen: Wat Wanneer Doel Evaluatie Veiligheid Schooljaar De school creëert een plaats waar alle leerlingen, personeel en ouders zich thuis en veilig voelen en waar alle betrokkenen respectvol omgaan met elkaar, de ander en de omgeving. Een veilig schoolklimaat waarbinnen veiligheidsrisico s worden geminimaliseerd en incidenten zoveel mogelijk worden voorkomen. De hygiëne van de leerlingentoiletten is verbeterd door hier samen met de Kinderraad en de leerlingen aan te werken. Onderwerp blijft aandacht vragen. Verkeersveiligheid rond om het schoolgebouw blijft onze aandacht vragen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt om de veiligheid te vergroten tegen indringers. 4.4 Stagiaires In het afgelopen schooljaar hebben stagiaires van de volgende opleidingen stage gelopen, vanuit de diverse leerjaren: Opleiding ROC Graafschapcollege Onderwijsassistent. Opleiding ROC Graafschapcollege SPW. Opleiding PABO Edith Stein. Opleiding PABO Saxion Opleiding HBO Pedagogiek. Assink Lyceum, in het kader van maatschappelijke stage. 16 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

17 4.5 Beleidsvoornemens Personeel & Organisatie Wat Wanneer Doel Evaluatie Borging schoolorganisatie Teamontwikkeling Schooljaren : Werkdruk Nakijkprotocol Inwerken nieuwe leerkrachten Een school waar een goede werksfeer en goed werkklimaat heersen en waarin het personeel tot zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar samenwerking bevorderd wordt. Een school die voortdurend een optimalisering van de kwaliteit van het werk nastreeft. Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Het definitief oplossen van de problemen m.b.t. het binnenklimaat is niet gelukt. Inmiddels zijn er bindende afspraken met MR, CvB Keender en gemeente Haaksbergen gemaakt zodat mogelijk begin volgend schooljaar het probleem opgelost is. Omdat het probleem nog niet is opgelost, heeft dit tot effect gehad dat leerlingen en leerkrachten klagen over warmte. Dit leidt tot hoofdpijn en dorst klachten. Ook de Arbodienst is door een leerkracht ingeschakeld. Er is zon- en warmte werend folie aangebracht op de lichtstraat in de centrale hal. Leerkrachten hebben meer duidelijkheid, overzicht en inzicht ontwikkeld t.a.v. jaarplanning en afstemming van werkzaamheden die vanuit de verschillende disciplines naar voren komen. Elke bouw en individuele leerkracht heeft zijn eigen weg hierin gevonden. Elke leerkracht heeft haar talenten in kaart gebracht tijdens het functioneringsgesprek. Het team continueert het digitale Prikbord. Het team heeft de vergaderstructuur geëvalueerd en besloten de TV af te schaffen, de BV, intervisie en studiedagen te continueren. Alle leerkrachten waarbij de Cadenza vaardigheidsmeter is afgenomen hebben deze behaald. Uit de afname komt naar voren dat alle leerkrachten het doel van de les benoemen, maar het aandachtspunt hierbij is dat het doel nog onvoldoende gespecificeerd is en onvoldoende op toepassingsniveau geformuleerd is. 17 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

18 5. Materieel & huisvesting Ook dit afgelopen schooljaar heeft de verdere inrichting (onderwijskundig, meubilair en aankleding) van de school verder gestalte gekregen. Ook het afgelopen schooljaar heeft het binnenklimaat van de school veel aandacht gekregen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een Klimaat onderzoek ten behoeve van basisschool Los Hoes te Haaksbergen. In opdracht van de gemeente Haaksbergen uitgevoerd door Adviesbureau Sijperda-Hardy uit IJlst. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de week van maandag 7 juli De conclusie van het onderzoek is samenvattend: Er zijn meetbare klachten: De ruimtetemperatuur is in de meetperiode te hoog; Opwarming van het gebouw wordt veroorzaakt door zonnestraling op gevels en dak, alsmede door het inblazen van ventilatielucht met een te hoge temperatuur; De relatieve vochtigheid, de CO2-concentratie en het luchtdebiet (de hoeveelheid lucht dat in een bepaalde tijdseenheid verplaatst wordt) voldoen aan de gestelde eisen, m.u.v. het gele paleis. Samenvattend wordt geconcludeerd dat de bevindingen in het klimaatonderzoek overeen komen met de bevindingen van de school. In schooljaar zullen deze conclusies besproken worden en zal een plan van aanpak worden geformuleerd. Wel heeft de school een warmte werende folie laten aanbrengen op de lichtstraat in de centrale hal. Omdat het gebouw nog niet is overgedragen aan de stichting Keender, zijn er nog geen onderhoudscontracten afgesloten met de verschillende partijen. Dit maakt dat alle reparaties en storingen rechtstreeks betaald moeten worden. 6. Financiën Evenals verwoord in het jaarverslag van hebben we in het afgelopen schooljaar wederom, in verband met de groei van de school, de verdere inrichting (onderwijskundig, meubilair en aankleding) van de school prioriteit gegeven. Daarvoor zijn er verschillende aanschaffen en investeringen gedaan. Uit het exploitatieoverzicht 2013 (zie bijlage 1) blijkt dat de inkomsten van de Rijksoverheid OCW groter zijn dan begroot. Uit het exploitatieoverzicht blijkt verder dat de school een positief exploitatie resultaat heeft behaald van bijna Dit bedrag zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit eigen vermogen bedraagt op ,39 Daarnaast heeft de school een personele bestemmingsreserve van ,00 en een materiële reserve van ,00. Dit maakt dat het totale eigen vermogen ,39 bedraagt. 18 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

19 Uit de eindafrekening van het grootboek blijkt dat op de volgende onderdelen een positief begrotingsresultaat is geboekt: Loonkosten derden Nascholing Overige personele lasten Overige huisvestingslasten Telefoonkosten Verbruiksmaterialen Kopieerkosten Uitgaven MR Uit de eindafrekening van het grootboek blijkt dat op de volgende onderdelen een opvallend negatief begrotingsresultaat is geboekt: Schoonmaak Electra Schoolse activiteiten Dagelijks onderhoud ICT De kosten van ICT zijn 50% hoger dan begroot. Oorzaak hiervan is dat de HOI-net bijdrage 2013 is verhoogd van 35,00 per leerling naar 62,50 per leerling. 6.1 Sponsoring Sponsoring in het afgelopen schooljaar: De school heeft in juni ontvangen van de OR ten behoeve van de aanschaf van ipads. Elk schooljaar sponsort de school i.s.m. de OR een goed doel. Schooljaar Goede Doel Voedselbank Haaksbergen-Enschede Serious Request Enschede Schoenendozenactie voor kinderen in Ciacova in Roemenië Sponsorloop t.b.v. de het nieuwe schoolplein 7. Ouderparticipatie Meebeslissen Ook dit schooljaar heeft de school de goede samenwerking met de MR kunnen continueren. Vanuit het jaarverslag van de MR wordt er weergegeven wat de MR voor de school heeft betekend. Ook het financieel overzicht van de MR wordt toegevoegd, zie bijlage 2. Meedenken Oudervereniging In het afgelopen schooljaar heeft de Oudervereniging verschillende activiteiten voor de kinderen op school georganiseerd. De samenwerking tussen de Oudervereniging, vertegenwoordigt door de Ouderraad (OR) en school is goed. Er wordt op een prettige en constructieve manier samengewerkt. Aan het einde van het schooljaar heeft Yuri de Lugt, voorzitter van de OR vanaf het begin van de school, afscheid genomen van de OR. Zijn taak is overgenomen door Ellen van Rijn. 19 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

20 Kijkochtenden Voor ouders van de kinderen die instromen wordt er 3x per schooljaar meerdere dagen achter elkaar gepland waarop deze ouders op een ochtend kennis kunnen maken met de werkwijze van de school, met name in de OB. Meehelpen We vragen regelmatig ouderhulp op school. Het gaat hierbij om ouders die hulp kunnen bieden tijdens feestelijkheden, als chauffeur/begeleider bij uitstapjes en tijdens onderwijskundige activiteiten. Ook dit jaar zijn we er in geslaagd alle activiteiten doorgang te laten vinden. Ook geven ouders workshops op school of ondersteunen zij hun kind dat op school een workshop geeft. Meeleven Wij ervaren telkens weer dat ouders sterk meeleven met hun kind en de school. Daar zijn wij erg blij mee. Het legt de basis voor goed educatief partnerschap. 20 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

21 8. Vooruitblik schooljaar Jaarplan Wat Doel Acties Planning Zorg Beleid meer begaafde kinderen Beleidsnotitie voor meer begaafde kinderen is opgesteld. Vaststellen structuur notitie Schrijven notitie Vaststellen notitie Kernteam Zorgstructuur Passend Onderwijs Nieuwe werkwijze zorgstructuur is binnen de school beschreven en wordt gaandeweg ingevoerd (Doelstelling 2 Jaarplan Keender). Hernieuwd opstellen ondersteuningsplan Studiemorgen Passend Onderwijs in samenwerking met Keender en het SWV Afhankelijk van het tijdspad van het SWV/PMT Opbrengstgericht werken gericht op de basisvaardigheden. De Centrale eindtoets PO wordt conform afspraken afgenomen. Keuze eindtoets PO Kinderen én ouders voorbereiden Afnemen Eindtoets Evalueren eindtoets November september , 22 en 23 april 2015 Juni 2015 Verhogen opbrengsten begrijpend lezen (Overeenkomstig doelstelling 3 en 32 Jaarplan Keender) en rekenen. Verbetertraject Begrijpend lezen: zie plan Verdiepingstraject rekenen: zie plan Zie plan Zie plan Tussenevaluatie Kernteam: Eindevaluatie: Kernteam Aan het einde van het schooljaar zijn alle opbrengsten van de basisvaardigheden toegenomen (Overeenkomstig doelstelling 3 Jaarplan Keender). Het verbeteren van het onderwijsproces waarbij de focus ligt op het goed formuleren van de lesdoelen om daarmee onder meer ook de kwaliteit van de evaluatie te vergroten. Instructie tijdens BV door Robert Groeps- en flitsbezoeken hele jaar door Cadenza VHM afname oktober-maart De school heeft schooldoelstellingen m.b.t opbrengsten van basisvaardigheden opgesteld en vastgelegd in het jaarplan (Doelstelling 1 Jaarplan Keender). Aan het einde van het schooljaar heeft school keuzes gemaakt ten aanzien van de inhoud en vormgeving van het De huidige schooldoelstellingen worden geëvalueerd en geherformuleerd. Vormgeving en opdrachtstelling Werkgroep (voortgezet) Technisch lezen Uitvoering door WG Na diepteanalyse in Kernteam Opdrachtstelling en vorming WG in sept Planning volgens WG 21 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

22 (voortgezet) technisch leesonderwijs. Advisering Kernteam/team School heeft afspraken gemaakt aan welke excursies en activiteiten de school cq. de bouwen en mentorgroepen mee doen, zonder dat het te veel druk geeft in het programma. Ontwikkelen afsprakenlijst Kernteam en BV Teamontwikkeling Een school waar een goede werksfeer en goed werkklimaat heersen en waarin het personeel tot zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar samenwerking bevorderd wordt. Een school die voortdurend een optimalisering van de kwaliteit van het werk nastreeft. Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van het realiseren van de visie van de school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Onderdelen: Gesprekkencyclus Alle leerkrachten hebben de gesprekken gevoerd zoals deze vastgelegd zijn in de Keender gesprekkencyclus. Aan het einde van het schooljaar heeft de directeur met zijn medewerkers een beoordelingsgesprek gevoerd (Doelstelling 31 Jaarplan Keender). Alle leerkrachten hebben een POP opgesteld, een POP gesprek en een beoordelingsgesprek gehad. Volgens jaarplanning: Pop gesprek: 14 t/m 16 oktober 2014 Beoordelingsgesprek: mei/juni 2015 Deskundigheidsdossier Iedere medewerker heeft van en voor zichzelf een overzicht gemaakt van de 10% besteding van de normjaartaak aan deskundigheidsbevordering. Daarbij is het geaccepteerd dat er over 5 jaren gemiddeld wordt i.v.m. belastende opleidingen (Doelstelling 9 Jaarplan Keender). Tijdens het POP gesprek laat elke leerkracht haar deskundigheidsdossier zien. Tijdens het beoordelingsgesprek wordt het gewaardeerd. Volgens jaarplanning: Pop gesprek: 14 t/m 16 oktober 2014 Beoordelingsgesprek: mei/juni Jaarverslag Basisschool Los Hoes

23 Talenten Alle leerkrachten en de directeur hebben hun deskundigheidsdossier op orde, zoals vastgelegd binnen het Keender beleid. Basisschool Los Hoes heeft haar talenten in beeld gebracht en stimuleert het personeel deze talenten in school en voor de organisatie in te zetten (Doelstelling 10 Jaarplan Keender). Robert maakt een September 2014 overzicht van alle talenten Bespreking op basisschool Los Hoes. In de BV/ BV/Kernteam Kernteamvergadering 2014 en aansluitend worden de talenten in de BV. gedeeld en wordt besproken in hoeverre talenten nog meer ingezet kunnen worden. Conceptontwikkeling Aan het einde van het schooljaar heeft de Werkgroep Conceptueel werken een keuze gemaakt op welke wijze de school haar concept inhoudelijk praktisch inhoud wil geven in OB, MB en BB. Vormgeving en Opdrachtstelling en opdrachtstelling vorming WG in sept. Werkgroep 2014 Conceptueel werken Uitvoering door WG Planning volgens WG Advisering Kernteam/team Schoolplan Aan het einde van het schooljaar heeft de school een schoolplan opgesteld. Future search dag organiseren. Opstellen en schrijven schoolplan, volgens Keender kader Future search dag Planning Schoolplan opstellen afh. van kader Keender. Binnenklimaat Aan het einde van het schooljaar zijn alle problemen met betrekking tot het binnenklimaat opgelost. Gespreken met gemeente. Gemeente is leidend en verder na planning. Implementatie ipads Aan het einde van het schooljaar heeft de school een beleidsnotitie opgesteld op welke wijze ipads ingezet worden zodat alle kinderen leren de tablets te gebruiken en leerkrachten leren de tablets zinvol in te zetten voor leerdoeleinden. WG ipads Volgens plan: ze planning Terugkoppeling in BV en Kernteam Overschakeling naar glasvezel op 9 en Elke Kernteamvergadering korte tussen evaluatie. Pedagogisch klimaat Het verbeteren van de leerprestaties door een gezonde sociale omgeving voor de kinderen van school te scheppen. Het creëren van een goed pedagogisch klimaat op school. Kinderen worden niet buitengesloten. Leerkrachten weten wat nodig is voor een goed pedagogisch klimaat en handelen hiernaar. Het aanleren van gewenst gedrag. Informatie en besluitvorming The Leader in Me. Voorjaar Jaarverslag Basisschool Los Hoes

24 Opleidingsschool Het vergroten van de kwaliteit van de opleiding tot leraar. Het opleiden van leerkrachten binnen het onderwijsconcept. Implementatie beleid. Alle leerkrachten hebben de mentoren opleiding gevolgd. Mentoren scholing sept. en okt Hele jaar door o.l.v. van OIDS September/November 2014 Basisschool Los Hoes is de spil in de wijk: actieve afstemming met andere organisaties (doelstelling 19 en 20 Jaarplan Keender). Aan het eind van het schooljaar is er een gemeenschappelijk overzicht van uitspraken m.b.t. de maatschappelijke rol van basisschool Los Hoes, passend binnen de Keender kaders. En er is een overzicht opgesteld van de (mogelijke) partners van de school (doelstelling 19 en 20 Jaarplan Keender). Nog te plannen i.s.m. MR. Op weg naar één Los Hoes (Ontwikkeling richting IKC?) (doelstelling 13 Jaarplan Keender). Aan het eind van het schooljaar ligt er een visie document over de IKC gedachte en haalbaarheid binnen het Los Hoes. WG is gevormd , Eerste Vervolg afspraak op kennismakingsbijeenkomst met medewerkers SKH en BS Los Hoes. 24 Jaarverslag Basisschool Los Hoes

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen! Schoolplan 2011-2015 Gemaakt door het team van cbs De Zaaier voorjaar 2011 Handtekeningen en naam teamleden; 1. Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2012

BESTUURSVERSLAG 2012 BESTUURSVERSLAG 2012 excellent presteren door met elkaar te leren Colofon mei 2013 - Stichting STOPOZ Tekst: Irene Jansen, Algemeen Directeur Ontwerp & Vormgeving: Studio Naskin - naskin.nl Fotografie:

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015 IvOO - VSO Diplomastroom Bezoek : Proost de Beaufortstraat 45 6231 EB Meerssen Post : Postbus 4382 6202 VB Maastricht Tel : +31 43 346 77

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Uitgave:

Jaarverslag 2010 Uitgave: Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie 2 6 8 10 7 9 Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als

Nadere informatie

RECONVALESCENTENSCHOOL

RECONVALESCENTENSCHOOL RECONVALESCENTENSCHOOL / 2 Naam school Reconvalescentenschool Brinnummer 20RT Adres Dordtsestraatweg 472 Postcode 3075 BN Telefoon 010-4849233 E-mail directie@reconvalescentenschool.nl Website www.reconvalescentenschool.nl

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 5

Inhoudsopgave VOORWOORD 5 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Missie en visie van de organisatie 9 2.3 Kerngegevens 10 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie