StepeloInformeert. de voorzitte. Ondernemersbijeenkomst Jaarvergadering Datum: 18 april 20uu1r3. Programm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "StepeloInformeert. de voorzitte. Ondernemersbijeenkomst Jaarvergadering 2013. Datum: 18 april 20uu1r3. Programm"

Transcriptie

1 Stplo niuwsbrif april 2013 StploInformrt Van d voorzittr Gacht collga ondrnmr, Wr n niuw uitgav mt wtnswaardighdn ovr ons bdrijvntrrin Stplo. Samn wrkn w aan n attractif industritrrin mt aantrkklijk bdrijvn, maar d huidig conomisch situati trkt ook zijn sporn op ons industritrrin. En bld van lg gzichtsbpalnd pandn is natuurlijk nit bvordrlijk voor ons trrin. Maar. w zin ook wr bouwactivitit op andr plkkn n d vstiging van vl niuw ondrnmrs. Ook d bdrijvnvrniging is volop aan ht wrk mt niuw projctn. Voor ons alln is ht n tijd van xtra d schoudrs rondr willn zttn om n zo god moglijk rsultaat t kunnn bokn. 18 april D jaarlijks ondrnmrsbijnkomst! Ondrnmrsbijnkomst Jaarvrgadring 2013 D jaarlijks bijnkomst vindt dit jaar plaats in ht niuw gbouw van d firma Linsch. Er wordt n intrssant programma voorbrid. Naast d knnismaking mt ht bdrijf Linsch, dat n snll groi hft doorgmaakt d afglopn jarn, wordt n liv dmonstrati ggvn van ht camrasystm op Stplo. Ho functionrt ht camrasystm n wat is r zichtbaar op d bldn. Vooraf wordt n kort n bondig ovrzicht ggvn van ht jaar 2012 n d plannn voor All bdrijvn op Stplo zijn van hart wlkom. Mn zgt wl ns als d krant vol stond mt positiv zakn dan kan hij nit mr door d bus.daarom bprkt d krant zich tot ht ngativ. Maar daar wordn w nit btr van op Stplo! Latn wij positif blijvn dnkn ondanks d nit aflatnd stroom ngativ brichtgving. Mnsn willn positiv mnsn ontmotn n latn w dat bij lkaar opropn. Ik hoop wr vl collga ondrnmrs op 18 april op onz ldnbijnkomst t mogn bgrotn. Gé Gosling Datum 18 april 20uu1r3 Aanvang 16.00, Elktrostraat 7 Locati Linsch a Programm mt koffi r Ontvangst d voorzitt woord van st m o 12 lk 0 2 W g.20 adrin ht/jaarvrg ic rz v ro a.00 Ja rt h in ht ko m 5 Linsc camrasyst 0 ti.0 17 monstra d v Li kj n ra.45 n d g mt hapj in it lu fs A

2 Kurmrk Vilig Ondrnmn (KVO) n Camra bviliging KVO D bviliging op Stplo staat op n hoog nivau. Sinds ht KVO programma loopt zijn d criminalititscijfrs strk grducrd. Hlaas warn r in 2012 wl nkl auto inbrakn t mldn. Er wordt prmannt aandacht bstd aan d vilighid door n vast wrkgrop bstaand uit ondrnmrs, politi, gmnt n brandwr. Zij bschikkn ovr n wrkplan waarin all t nmn vilighidsmaatrgln zijn opgnomn. Om d 2 jaar mot n niuw vilighidsplan wordn gmaakt om ht KVO crtificaat t blijvn houdn. Aan d ondrnmrs op Stplo wordt gvraagd n bijdrag t lvrn door n vilighidsnquêt in t vulln. D uitkomstn van dz nquêt wordn gbruikt voor n niuw vilighidsplan. In sptmbr zal dan n niuw KVO crtificaat wordn vrkrgn zodat d ldn van Stplo van d voordln (kortingn op vrzkringn n bviliging) gbruik kunnn blijvn makn. Vrgt nit d vilighidsnqut in t vulln! Camrasystm Ht camra bwakingssystm vormt n cruciaal ondrdl van d bviliging van ht trrin. In ht afglopn jaar is ht systm grondig gmodificrd. Er is o.a. n niuw srvr mt n complt niuw softwar pakkt gïnstallrd. Ht systm mot gschikt zijn voor aansluiting van mr camra s n aangpast aan d niuw isn van onz alarmcntral SMC. Tijdns d ldnbijnkomst op 18 april zal d wrking van ht systm mt camrabldn wordn gdmonstrrd.

3 Onvilig plkkn op Stplo Van tijd tot tijd makn ldn van d KVO wrkgrop n inspctirond ovr ht bdrijvntrrin. D inspctirond hft tot dol onvilig situatis in bld t brngn. Er wordt dan nit alln gkkn naar d opnbar ruimt, maar ook bij bdrijvn zlf voor zovr dit vanaf d opnbar wg zichtbaar is. Er wordt glt op buitnopslag van matrialn n containrs, di soms (brand)gvaarlijk situatis oplvrn, maar vooral ook uitnodign tot difstal. Soms is zijn gbouwn praktisch onzichtbaar door hoog opgroind gron of door ht ontbrkn van vrlichting in d nacht. Rommlig opslag trkt divn aan! D ignaar hft knnlijk gn blang mr bij d spulln!

4 Duurzaam bouwn op Stplrvld D bouw van d niuw fabrik van Unipro op Stplrvld vordrt gstaag. Alls ondr één dak; dat is d filosofi voor d niuwbouw van Unipro. En wat voor n dak! En vgtatidak! Ht unik gbouw hft n houtn hoofddraagconstructi. All ruimtn wordn zowl van binnnuit als van buitn god zichtbaar. Ovral is daglicht n in d cntral ruimt van ht gbouw kunnn wrknmrs n gastn straks pauzrn n tn. Ht ontwrp is gbasrd op n uitgkind combinati van vrschillnd nrgi zuinig n duurzam maatrgln. Ht vgtatidak zorgt voor vrhoogd isolati n vrdamping. D vrwarming wordt grgld mt n watrpomp. Er wordn duurzam houtsoortn gbruikt n d vrlichting volgt automatisch ht daglicht. Grot ovrstkkn vormn n natuurlijk zonwring. D vrwachting is dat d vrhuizing naar dz niuwbouw bgin 2014 zal plaatsvindn. Er wordt wr gbouwd op Stplo Scholtn Mtaal is al sinds d jarn 80 actif als mtaalbdrijf n gvstigd in Dldn. In d bgin jarn als constructibdrijf voor hoofdzaklijk stalinrichtingn, maar vanaf middn jarn 90 is Scholtn Mtaal zich mr n mr gaan richtn op d frammachinbouw n systmbouw. Mt d bouw van dit bdrijf aan d Mtaalstraat 10 vlak naast ht bdrijf Kizrs Mtaal ontstaat op Stplo n concntrati van mtaalindustri. D bid bdrijvn zin ht als n vrstrking van lkaars tchnisch xprtis. Ook vindt r al uitwissling plaats van vakbkwaam prsonl. Momntl gaat ht in d mtaalsctor btrkklijk god n is r voldond wrk. Er is zlfs n tkort aan vakbkwaam prsonl, vooral jongrn. Mn vrwacht dat ht tkort aan god opglid tchnisch prsonl d komnd jarn nog vrdr zal tonmn.

5 Stplo blijft rgi houdn bij gronondrhoud Ondanks d bzuinigingn op ht ondrhoudsbudgt voor ht gmntlijk gron zijn Stplo n d Gmnt ht ns gwordn ovr ht ondrhoudscontract voor D opdracht is opniuw aan d bdrijvnvrniging Stplo ggvn. Ht collctiv ondrhoudscontract, waaraan ook d ondrnmrs kunnn mdon, is pr 1 maart 2013 van start ggaan. D gmnt wil - om kostn t bsparn - voor ht gronondrhoud in D parkamanagr n onz hovnir Frank Witbruk gaan zich inspannn d opnbar ruimt op d bdrijvntrrinn n lagr kwalititsnivau om ook in 2013 ht bdrijvntrrin r onbrisplijk uit t latn invorn. Er is nu nmaal mindr gld bschikbaar. Maar dat is nit zin; indin nodig mt n xtra bijdrag van d bdrijvnvrniging. wat d ondrnmrs willn. Ht ondrhoudsnivau mot op zijn Als zovl moglijk ondrnmrs zich aansluitn bij dit collctiv minst op htzlfd nivau blijvn n mag zkr nit vrmindrn. gronondrhoudscontract, blijft Stplo n vilig n god ondr- Stplo mot n ntt n attractiv uitstraling blijvn houdn. houdn bdrijvntrrin.

6 Glasvzlvrbinding op Stplo! Op ht bdrijvntrrin Stplo n Stplrvld is dringnd bhoft aan n snll n btaalbar glasvzlvrbinding. Op 7 maart 2013 is r n voorlichtingsbijnkomst gorganisrd voor d ondrnmrs in ht gmnthuis van Haaksbrgn. Omdat hulp van n rvarn partij daarbij gn ovrbodig lux is, hft bdrijvnvrniging in samnwrking mt d Gmnt d stichting Brdband in Bdrijf ingschakld. Brdband in Bdrijf ondrstunt d vraagbundling n hlpt bij d lvrancirskuz. In d voll raadzaal wrdn d voordln van glasvzl toglicht. En 10-tal ondrnmrs was dirct gïntrssrd n ondrtknd tr plkk ht intntiformulir. Op Stplo n Stplrvld is op dit momnt gn nduidig aanbod van brdbanddinstn. Om d vaak hog aansluitkostn n maandlijks tarivn omlaag t brngn, is ht blangrijk dat voldond ondrnmrs gzamnlijk ovrstappn op glasvzl. Ondrnmrs kunnn door middl van ht invulln van ht intntiformulir aangvn dat z blangstlling hbbn. Bij voldond dlnam wordt uit n slcti van vrschillnd ntwrklvrancirs ht bst aanbod gkozn. D inschrijvingstrmijn sluit mdio april. Voor informati nm contact op mt d parkmanagr of tl

7 Nit alln d brandwr maar ook ht bdrijf hft blang bij n ofning in d praktijk D Brandwr ofnt op Stplo bij Linsch Ht vrbtrn van d brandvilighid op ht bdrijvn trrin is n vast ondrdl van ht KVO programma dat al bijna 8 jaar loopt op Stplo. D brandwr mot god voorbrid zijn op moglijk calamititn. Mt n z.g. brikbaarhidskaart zijn all pandn n brandkrann op ht trrin in kaart gbracht. Daardoor is d brandwr snl tr plaats om in acti t komn. Maar wat trffn d brandwr mannn aan..? Idr bdrijf is wttlijk vrplicht zich voor t bridn op moglijk calamititn n mot bschikkn ovr n z.g. BHV-plan gbasrd op n risico analys di voor idr bdrijf andrs kan zijn. Vl bdrijvn dnkn dat n ontruimingsplan (ho kom ik ht snlst bij d (nood)uitgangn) voldond is. Dat is n misvatting. En als r wl BHV-plannn bstaan,... wat zijn dz plannn waard als r cht its fout gaat. Nit alln d brandwr maar ook ht bdrijf hft blang bij n ofning in d praktijk Linsch is n jong n snl groind bdrijf. Ht hft nog nit zo lang gldn n niuw pand op Stplo btrokkn. Er zijn vl niuw mnsn bijgkomn n r wordt in 2 plogn gwrkt, ovrdag n s avonds. D BHV organisati bstaat uit 9 mnsn. Mn hft onlangs n BHV plan gmaakt, dat is d thori, maar ho wrkt ht in d praktijk als r cht wat gburt?. D brand is gblust n d valuati kan bginnn Samn mt d brandwr wordt nu bkkn of alls god is vrlopn n wlk rol d BHV rs hbbn gspld tijdns d ontruiming n d bhandling van d slachtoffrs. D praktijk is misschin andrs dan in ht plan bschrvn staat. Ht thortisch plan wordt gtotst aan d wrklijkhid. Ht gaat om praktisch zakn. Zo blijkt dat ht lktronisch slutlsystm dat wordt ghantrd nit wrkt in gval van n calamitit. Daar is dus n aanpassing nodig. Ht was n nuttig ofning nit alln voor d brandwr maar ook voor ht bdrijf. Vrgt nit dat d dircti vrantwoordlijk blijft voor n vilig bdrijfsvoring. Dat mot nit ondrschat wordn. D brand wordt in scn gzt Tijdns d wrktijd is r plotsling brand uitgbrokn in d productihal van ht bdrijf. D brandhaard wordt snl grotr n d rookontwikkling is norm. Er wordt alarm gslagn n d aanwzig wrknmrs vluchtn in panik ht pand uit. Maar ht vrmodn is dat r nog mnsn binnn zijn n gwond zijn graakt. D brandwrmannn zijn inmiddls mt hun tankautospuit bij ht pand aangkomn. Trwijl d manschappn d brandslangn aansluitn n d slangn uitrolln, ovrlgt d bvlvordr mt d aanwzig BHV r van ht bdrijf. Wat is r prcis gburd n zijn r slachtoffrs? Er zijn vrmodlijk nog 2 prsonn binnn! Op zijn aanwijzingn gaat n vrknningsplog naar binnn, bhodzaam omdat r altijd n wg trug mot zijn. Dz brandblusplog, di in dirct contact staat mt d bvlvordr, wordt gvolgd door n 2 plog om d vrmist slachtoffrs t lokalisrn n t rddn. Buitn wordt d brandhaard inmiddls ook aangpakt. D bvlvordr zorgt r voor dat alls systmatisch vrloopt n d brandwrmannn daar waar nodig wordn ingzt. Dat dot hij door god t obsrvrn n d juist bslissingn t nmn, bijvoorbld ovr d inzt van brandblusmiddln. Bovndin mot hij r voor zorgn dat zijn mannn wr vilig naar huis kunnn. D brand is indlijk ondr control n d slachtoffrs zijn gvondn n mt d ambulanc afgvord. D Arbowt vrplicht idr wrkgvr d vilighids- n gzondhidsrisico s in kaart t brngn. In ht RI&E wordt bschrvn wlk risico s binnn ht bdrijf aanwzig zijn. Nit all risico s kunnn mt maatrgln wordn opglost. In ht BHV-plan staat ho ht bdrijf zlf mt dz risico s omgaat. Idr bdrijf is wttlijk vrplicht dit plan in d kast t hbbn staan. Ontruimingsplattgrondn zijn slchts n ondrdl van dit BHV-plan.

8 Labldiscountr.com in d pictur Labl Discountr bstaat nu 5 jaar n is in 2008 opgricht door Richard n Elsbth Rnsn. Ht jong chtpaar komt oorspronklijk uit d Randstad maar was vanaf 2005 wrkzaam als licntihoudr van ht filiaal van Cash Convrtrs in Enschd, n bdrijf bknd om zijn grot variati aan productn n snll omzttn. Door puur toval blanddn zij in d tikttn n labl branch. ntr.com u o c s i d l b La vr n o t k i h c s b wbsit v i t c a r int! in 6 taln Productn di zij vl godkopr n snllr kunnn lvrn dan d bknd lvrancirs. Tijdns hun 2 jarig vrblijf in China t hbbn zij mt dat land uitstknd handlsrlatis opgbouwd. Dz combinati hft glid tot n onstuimig groi van hun bdrijf. Op Stplo bgonnn in d Txtilstraat mostn zij al snl op zok naar n grotr n gschiktr pand. Dat wrd glukkig op Stplo gvondn aan d Mtaalstraat. Momntl hft Labl Discountr praktisch ht hl pand aan d Mtaalstraat 2-4 tot haar bschikking. Inmiddls zijn r 6 prsonn wrkzaam. Labl discountr lvrt allrli soortn labls n tikttn compatibl mt bijvoorbld Dymo of Brothr printrs. Tot hun klantnkring bhorn o.a. ziknhuizn, wbshops n grootwinklbdrijvn in ghl Europa. Niuw is ht lvrn van custom-mad tikttn, di op n niuw printr wordn gmaakt. Slutl tot dit succs is snll lvring voor n lag prijs. Maak uw bdrijf zichtbaar op All ldn van d bdrijvnvrniging krijgn n vrmlding op d Stplo wbsit. Naast d firmanaam n contactggvns vind j r ook n kort bschrijving van d bdrijfsactivititn n doorklik moglijkhid naar d bdrijfswbsit. Om dz bdrijfsggvns t vrfraain kan idr bdrijf zijn ign logo op onz sit plaatsn. Lvr uw ggvns pr mail aan Ht logo in JPG-formaat, minimaal 200x156 pixls. Wilt u n voorbld zin? Ga naar klik op Bdrijvn n bijvoorbld op ht bdrijf NINIX of PROBEG Bdrijvnvrniging Stplo voorzittr pnningmstr scrtaris parkmanagr Stplo Gé Gosling Tho Hansté Willy Davina Chris Kustr Postadrs Bdrijvnvrniging Stplo Txtilstraat PB Haaksbrgn Ontwrp/opmaak/producti NINIX crativ communicati bv Rdacti Chris Kustr Oplag 220 xmplarn

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

ASRE M RL Masterproof 2004

ASRE M RL Masterproof 2004 Nit Vrtrouw ASRE M RL Mastrproof 2004 ik Privat Samnwrking vrsus Privat Financ 'It is not th nam of a projct but th consquncs that rally mattr' Mastrproof in ht kadr van d postdoctoral MRE opliding bij

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl Intrviw mt Tink

Nadere informatie

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen Raad splt in op vrwacht financiël krapt D krant van Wsp, inclusif MuidrNiuws Huisarts advisrt vaccinrn tgn mxicaans grip Vlign in n mga grot hlikoptr is gwldig 3 5 13 21 Wonsdag 4 novmbr 2009 MUIDERNIEUWS

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St.

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie