Community safety of fictie? Is in ederland een optimum bereikt of kan het met Community Safety nog beter?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Community safety of fictie? Is in ederland een optimum bereikt of kan het met Community Safety nog beter?"

Transcriptie

1 Community safety of fictie? Is in ederland een optimum bereikt of kan het met Community Safety nog beter? Auteur: Alex Overbeeke Bedrijf: Overbeeke Advies Samenvatting Community Safety betreft beleid dat zich richt op de integratie van de rol van de bevolking in de veiligheid. Recent wordt in gemeenten in Nederland voor het verhogen van fysieke veiligheid Community Safety ingevoerd. De maatregelen die hieruit volgen kenmerken zich door, en beperken zich voorlopig tot extra financiële inspanningen van de brandweer die zich concretiseren in huisbezoeken (Home Fire Safety Checks), het plaatsen van rookmelders bij mensen thuis en voorlichting over brandveiligheid aan speciale doelgroepen. Tot de verbeelding sprekende voorbeelden zijn projecten die de brandweer uitvoert met de naam Meer rood op straat en de wijkscan van brandweer Enschede 1 (winnaar van de NVBR Jan van der Heijden innovatieprijs). Dit artikel beargumenteert in navolging van een recent rapport van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid dat de tijd rijp is voor een nieuwe risicobenadering waarin naast extra inspanningen van de (overheids)brandweer, de betrokkenheid van de bevolking nadrukkelijker aandacht verdient. 1. Achtergrondinformatie 1.1. Community Safety Home Fire Safety, Community Safety, Wijkveiligheid, etc is terminologie die inmiddels aardig inburgert bij brandweerkorpsen in Nederland. Dit artikel schetst na een uitleg een context van het beleid dat achter deze termen weg komt en dat in 2009 door de brandweerbranche gepromoot zal worden (bericht NVBR website januari 2009). Waar komt het begrip Community Safety vandaan? 1 NVBR Jan van der Heijden innovatieprijs 2008: de wijkscan van Enschede. Met een gifgroene tankautospuit gaat de brandweer in Enschede de wijken in, om het veiligheidsbewustzijn van burgers en ondernemers te vergroten. Door de risico's per wijk in kaart te brengen, kan Brandweer Enschede heel gericht contact leggen met burgers en instellingen, om de risico's te verlagen en de brandveiligheid te vergroten. 1

2 VVK Congres 2009 Een vijftal punten geven informatie over het begrip. Punt 1: op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Brandweerzorg en Rampenbestrijding 2 in 2007 (www.nvbr.nl) zijn de ervaringen 3 van brandweer Liverpool met Community Safety door de ondercommandant van brandweer Liverpool, Mike Hagen, gepresenteerd. Sedertdien zijn in een aantal gemeenten (Amersfoort, Ridderkerk (opsomming is niet limitatief)) initiatieven ontplooid om voor de eigen gemeente beleid te ontwikkelen op het vlak van Community Safety. Punt 2: de politie in Engeland past Community Safety al langer toe. De effecten van maatregelen die behoren bij Community Safety op het gebied van sociale veiligheid zijn meetbaar en het is mogelijk om het rendement van de maatregelen te bepalen. Voor de brandveiligheid geldt bijvoorbeeld dat een rookmelder een twee keer zo grote kans biedt om een brand te overleven. De strategie blijkt effectief te zijn [1]. Punt 3: de Merseyside Fire and Rescue Service is in 1999 gestart met Community Safety met als doel het relatief hoge aantal doden door brand met 40% te reduceren. Online Home Fire Safety Checks is een instrument dat hiervoor gebruikt wordt. Reeds in 2004 heeft de Fire & Rescue Service Merseyside een reductie van het aantal doden door brand met 33% weten te bereiken, reden om de strategie verder uit te bouwen [2]. Punt 4: vorig jaar stierven in Nederland 69 mensen door brand. Ten opzichte van 2007 is het aantal dodelijke slachtoffers in 2008 met 92% toegenomen 4. De toename van brandslachtoffers is niet te verklaren met als reden dat de aangeboden brandweerzorg is afgenomen. De brandweerzorg is namelijk niet afgenomen omdat in de branche reeds een aantal jaren juist een versterking van de kwaliteit is ingezet. De toenemende aandacht voor brandweerzorg en rampenbestrijding (bijvoorbeeld na de incidenten in Enschede en Volendam) realiseert niet een trendbreuk in het aantal gemeten slachtoffers door brand per jaar. Dit aantal blijft tussen de 62 en 85 slachtoffers in de periode van 1997 tot NVBR: de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding is de branchevereniging van de brandweerkorpsen (www.nvbr.nl) 3 Het kostte de brandweer van Liverpool huisbezoeken en een half miljoen rookmelders, maar het resultaat is er: sinds brandweerlieden consequent wijken bezoeken en rookmelders ophangen, is het aantal doden bij woningbranden meer dan gehalveerd. In 1999 vielen er 21 doden, vorig jaar nog maar acht. 4 Persbericht NVBR 5 januari 2009: Verdubbeling dodelijke slachtoffers door brand 2

3 Punt 5: met als aanname dat de veiligheidssituatie thuis een zwaarwegende aanleiding is voor het aantal dodelijke slachtoffers bij brand, heeft de gemeente Amersfoort een proef met wijkveiligheid gehouden. De gemeente Amersfoort hield in 2007 een proef onder 1400 huisbezoeken: ruim 80 procent van de woningen had géén rookmelder. De proef is als succesvol beoordeeld door de brandweerbranche (NVBR). De proef is gericht op veiligheid in huishoudens, vooral in meer risicovolle wijken. De activiteiten in het kader van wijkveiligheid zijn het geven van voorlichting over het nemen van brandpreventieve maatregelen en bewustwording over de (brand)risico s in huis. De ambitie is dat mensen zelf de risico's verminderen en beter zichzelf kunnen redden bij een brand. Samenvatting: een directe relatie tussen het terugdringen van het aantal brandslachtoffers en het versterken van de brandweer is niet te leggen. het aantal brandslachtoffers is in 2008 toegenomen Community Safety werpt zijn vruchten af bij het terugdringen van het aantal brandslachtoffers in Engelse steden die Community Safety in het beleid hebben geïntegreerd Ontwikkelingen bij de brandweer in Nederland In de jaren vijftig verschuift het accent in de veiligheidswetgeving langzaam van repressie naar preventie. Dat wil zeggen van maatregelen achteraf, als alles is misgegaan, naar maatregelen vooraf.., de brandweer, die van nature gericht is op repressie (blussen), schenkt steeds meer aandacht aan brandpreventie. [3]. Omgaan met risico s: Niet alleen de berekening van kansen en risico s van rampen staat in de belangstelling, ook het anticiperen op de gevolgen van rampen. Zo komt er halverwege de jaren tachtig een Rampenwet die zich richt op de openbare veiligheid en een Brandweerwet die leidt tot een andere rol van de brandweer bij rampen. De brandweer beperkt zich sinds de jaren zeventig al lang niet meer tot het blussen van branden. Ook het redden van mensen uit liften, auto s en water, technische hulpverlening in jargon, is een belangrijke activiteit geworden. De Brandweerwet formaliseert deze situatie en maakt een einde aan de competentiestrijd tussen de BB-organisatie en de brandweer, vooral als de overheid de Wet bescherming bevolking uit 1952 intrekt en de BB opheft. Met het einde van de georganiseerde zelfbescherming daalt ook de betrokkenheid van de be- 3

4 VVK Congres 2009 volking bij hulpverlening. De Nederlandse burger ontwikkelt hierna steeds meer het gevoel dat veiligheid een zaak is van uitsluitend de overheid. [4] Recent worden de ontwikkelingen bij de brandweerkorpsen gekenmerkt door organisatieveranderingen (de regionalisering van de gemeentelijke brandweer). Toch zijn ook een aantal relevante inhoudelijke ontwikkelingen te vermelden. Kortheidshalve is een klein aantal vakinhoudelijke ontwikkelingen op een rij gezet welke mede de context vormen voor de nieuwe ontwikkeling van Community Safety die de branche promoot. De taak van de brandweer omvat de veiligheidsketen: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Hieronder volgt een globale uitwerking van de schakels van de veiligheidsketen. Pro-actie is het structureel voorkomen van onveiligheid, bijvoorbeeld door vanuit veiligheidsoptiek invloed uit te oefenen op het maken van ruimtelijke plannen. Preventie is het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan door het doorvoeren van preventieve maatregelen in een bepaald gebied, bijvoorbeeld aan vergunningen voorwaarden verbinden met het oog op veiligheid. Preparatie is de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van mogelijke aantasting van de veiligheid, zoals het opstellen van en het oefenen met aanvals- en rampenplannen. Repressie is de bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten. Nazorg is alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale verhoudingen, door bijvoorbeeld opvang van slachtoffers en hulp bij de afwikkeling van schadeclaims. Als voorbeeld worden voor preventie, repressie en nazorg enkele ontwikkelingen bij de brandweer geschetst. Ontwikkelingen bij preventie: iets meer dan 30 jaar geleden, in 1977, vielen 33 dodelijke slachtoffers bij de brand in hotel Polen in Amsterdam. In het hotel was geen brandmeldinstallatie aanwezig en voor het melden van de brand was de telefoon in de lobby door de rokontwikkeling niet meer bereikbaar. Daarom moest via het verder gelegen hotel Krasnapolsky de brand gemeld worden. Onderzoek wees uit dat de brandpreventieve voorzieningen in het hotel te wensen overlieten. Anno 2009 zijn weten regelgeving en de beschikbaarheid van betere technische voorzieningen erop gericht om soortgelijke situaties beter te beheersen. 4

5 Ontwikkelingen bij repressie: bij een recent aantal incidenten zijn bij de bestrijding brandweerslachtoffers te betreuren geweest. Onderzoek wees uit dat door veiligheidsmaatregelen het gevaar tijdens de inzet van de brandweer verder terug te dringen is. Daartoe is door de branche een Risico Inventarisatie en Evaluatie instrument ontwikkeld dat gericht is op de repressieve werkzaamheden van de brandweer. Tevens wordt in de opleidingen nog dringender de aandacht gevestigd op het herkennen van gevaarlijke situaties. Ontwikkelingen bij nazorg: recent voeren brandweerkorpsen structureel onderzoek uit naar brand(oorzaken) in de nafase van een brand. Vanuit strafrechtelijk perspectief is deze taak oorspronkelijk toebedeeld aan de politie voor het vergaren van bewijs. Door als brandweer deze taak uit te voeren en de expertise te ontwikkelen, wordt bereikt dat de lessons learnt van brandweerinzetten verbeteringen mogelijk maken. Samenvatting: niet alleen uit de genoemde voorbeelden maar ook uit meer signalen (zoals kwaliteitsonderzoeken, budget- en formatietoename, regionalisering van brandweer, vorming veiligheidsregio s, ) valt op te maken dat de brandweer verbetert, versterkt, het systeem van de taakuitvoering optimaliseert en hierin de samenwerking met andere hulpverleningsdiensten versterkt; tegelijkertijd is bij de intrekking van de Wet bescherming bevolking een tendens ingezet waarbij de betrokkenheid van de bevolking bij hulpverlening daalt; de Nederlandse burger ontwikkelt hierna steeds meer het gevoel dat veiligheid een zaak is van uitsluitend de overheid Maatregelen die veiligheid verhogen Maatregelen die risico s terugdringen zijn voor een belangrijk deel de maatregelen om veiligheid te verhogen. Dit geldt voor allerlei risico s, risico s van de categorie beren op de weg, tot de risico s van de categorie berekenbare en objectieve risico s. Kortheidshalve wordt slechts deze laatste categorie uitgewerkt. Risico is te analyseren door risicoanalyse: bij een risicoanalyse worden bedreigingen benoemd en in kaart gebracht. Per bedreiging wordt de kans van het optreden ervan bepaald en vervolgens wordt berekend wat als gevolg de schade is die op zou kunnen optreden als een bedreiging zich daadwerkelijk voordoet [5]. Op grond van een risicoanalyse kunnen de volgende maatregelen worden genomen om 5

6 VVK Congres 2009 risico s terug te dringen: preventie: het voorkomen dat iets gebeurt of het verminderen van de kans dat het gebeurt; repressie: het beperken van de schade wanneer een risico verwezenlijkt; Daarnaast bestaat de optie om geen actie te ondernemen: acceptatie: geen maatregelen, men accepteert de kans en het mogelijke gevolg van een bedreiging. De bedoeling van een risicoanalyse is dat er na de analyse wordt vastgesteld op welke wijze de risico's beheerst kunnen worden, of teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Alvorens tot het treffen van maatregelen over te gaan, kan naast een risicoanalyse ook een kosten en baten analyse worden uitgevoerd. Op voorhand hoeft niet ieder risico te worden afgedekt: wanneer de kosten van de maatregelen om een risico te beperken hoger zijn dan de mogelijke schade, dan kan besloten worden het risico te accepteren. risicofactoren kritische gebeurtenis consequenties = barrière die gebeurtenissen voorkomt Figuur 1: : schematische weergave van Bow Tie model Het Bow tie model schetst risico s, maatregelen en consequenties in het onderlinge verband. De naam Bow tie (vlinderdas, strik) verwijst naar het schema (zie Figuur 1) in de vorm van een vlinderdas. Centraal in het model (de knoop van de vlinderdas) staat een ongewenste of kritische gebeurtenis, de verwezenlijking van het risico, zoals bijvoorbeeld een brand. Het model geeft aan de linkerzijde een duidelijk beeld over hoe bepaalde risico s tot een ongewenste gebeurtenis kunnen leiden en de rechterzijde van het model geeft de mogelijke consequenties of schade weer. Daarnaast geeft het model inzicht in mogelijke barrières die voorkomen dat een bepaalde fout daadwerkelijk plaatsvindt en / of de kritische gebeurtenis leidt tot ongewenste consequenties. Aan weerszijden van de knoop worden respectievelijk preventieve barrières (die voorkomen dat een fout plaatsvindt) en herstelmaatregelen (die de ernst van de gevolgen vermin- 6

7 deren) gevisualiseerd. Het Bow tie model sluit bij voorbaat de risicodrager (diegene die het risico draagt, ondergaat en de eventuele schade ondervindt als gevolg van een ongewenste gebeurtenis) en het risico draagt niet uit van het systeem. Het is juist andersom, het blijkt dat de risicodrager integraal onderdeel uitmaakt van het model. Het is immers zo dat risicodragers voorafgaand aan de ongewenste gebeurtenis deze kunnen afwenden en in geval van deze gebeurtenis zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Met andere woorden: Community Safety is niet uitsluitend een zaak van de overheidsbrandweer of van de hulpdiensten en kan dus ook niet alleen resulteren in uitsluitend een versterking van de brandweer. Community safety is een zaak van (overheids)brandweer, hulpdiensten en burgers, en maatregelen die zelfredzaamheid verhogen en die burgers in staat stellen in een vroegtijdig stadium onheil af te wenden sluiten heel goed aan bij de barrières zoals genoemd in het Bow tie model. Samenvatting: veiligheidsverhogende maatregelen die erop gericht zijn risico s te verminderen sluiten de rol van de risicodrager in en niet uit Samenvatting van de achtergrondinformatie Hoewel de brandweer aan het slot van de vorige eeuw tot heden structureel versterkt wordt, lijkt dit weinig invloed te hebben op het aantal brandslachtoffers in Nederland. In 2008 is er zelfs een toename van brandslachtoffers waar te nemen. Literatuur geeft aan dat de betrokkenheid van de bevolking bij de hulpverlening daalt [4] (zie ook 1.2). Community Safety gaat over de betrokkenheid van de bevolking bij hulpverlening. In Engeland zijn goede ervaringen met het toepassen van Community Safety, in die zin dat een aantoonbaar verband bestaat in de afname van het aantal brandslachtoffers en de invoering van maatregelen in het kader van Community Safety. Het gedrag en handelen van risicodrager / potentiële slachtoffers heeft invloed op de mate van veiligheid; veiligheidsverhogende maatregelen die erop gericht zijn risico s te verminderen sluiten de rol van de risicodrager in en niet uit. 7

8 VVK Congres Welke maatregelen worden in het kader van Community Safety toegepast en wat is in dit verband uit het voorgaande af te leiden? 2.1. Maatregelen in het kader van Community Safety De activiteiten van de brandweer die onder Community Safety geschaard kunnen worden zijn: Home Fire Safety Checks: Op verzoek wordt door personeel van de brandweer een controle op brandveiligheid van een woning uitgevoerd. Naast de feitelijke controle op technische brandveiligheid beoogt de maatregel het verhogen van veiligheidsbewustzijn. Door als brandweer nauw samen te werken met andere organisaties kan signaaltoezicht plaatsvinden op sociaal maatschappelijk welzijn. Door controleresultaten te registeren in een systeem (zodat specifieke gegevens beschikbaar komen bij repressief optreden), is de brandweer bij een inzet beter op de hoogte van specifieke omstandigheden. Plaatsen van rookmelders bij mensen thuis: Op basis van risicoanalyse per doelgroep worden door de brandweer rookmelders in woningen geplaatst. In sommige gevallen is deze maatregel noodzakelijk geweest omdat in bepaalde gebieden door de brandweer niet meer aan de vereiste opkomsttijden voldaan kon worden. Om de alarmeringstijd te bekorten is in bepaalde gebieden overgegaan tot het verstrekken van rookmelders. In het kader van Community Safety is deze maatregel geïntroduceerd vanwege het direct aantoonbare verband tussen de aanwezigheid van rookmelders en het aantal doden bij brand. Voorlichting aan specifieke doelgroepen: Op grond van statistische gegevens ten aanzien van oorzaken van brand bij specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld bejaarden) wordt gericht voorlichting gegeven. Een voorbeeld in dit kader is een voorlichtingscampagne over het gebruik van elektrische dekens door ouderen. 8

9 2.2. Passen de maatregelen 100% in de strategie van Community Safety? Het voorgaande hoofdstuk onderstreept het belang van de betrekken van de risicodrager in alle maatregelen van Community Safety. Activiteiten die uitsluitend gericht zijn op het verbeteren van de brandweertaken zijn in de afgelopen jaren al intensief ingevoerd. Opkomsttijden zijn verbeterd door de opkomst van tankautospuiten binnen de eigen gemeentegrenzen te vervangen door de opkomst van brandweervoertuigen binnen repressieve grenzen. De brandweer is daardoor eerder ter plaatse. De waargenomen achterstanden in de gebruiksvergunningen (de vergunningen die het brandveilig gebruik regelen) zijn ingelopen door de Inhaalslag Gebruiksvergunningen. Zo zijn er meer versterkingsmaatregelen te benoemen die door de brandweer zijn ingezet. De toepassing van Community Safety als middel om de brandweertaakuitvoering verder te verbeteren, zal tot een lager optimum leiden dan de integratie van de activiteiten van risicodragers (de bevolking) in de veiligheidsmaatregelen, feitelijk burgerparticipatie. Het uitbuiten en ten nutte maken van de mogelijkheden waarover de bevolking zelf beschikt om de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te verhogen dient nagestreefd te worden. Bij het treffen van maatregelen is er de keus waarin te geïnvesteerd moet worden (hoe wordt de veiligheidseuro besteed). Geïnvesteerd kan worden in maatregelen die uitsluitend de overheidsbrandweer / hulpverleningsdiensten versterken, of in maatregelen die gericht zijn op burgerparticipatie op het gebied van veiligheid, of in een combinatie van beide. Een voorbeeld van investeren in uitsluitend de overheidsbrandweer is de uitbreiding van de repressieve dienst (die optreed bij incidenten). Een voorbeeld van burgerparticipatie is het verstrekken van gratis rookmelders of het trainen in brandbestrijding door bijvoorbeeld BHV cursussen (BHV is bedrijfshulpverleningsdienst). Door adequaat gebruik van blussers en door rookmelders kan gerealiseerd worden dat branden sneller gedetecteerd worden en daardoor kleiner blijven (de eerste klap is ook bij brandbestrijding een daalder waard). Optimaliseren van het een, investeren in louter de brandweer, of het ander, investeren in louter burgerparticipatie, kan leiden tot suboptimalisatie. Community Safety gaat juist over het integreren van beide. Op het vlak van de verhoging van de betrokkenheid van de bevolking zijn al een aantal initiatieven ontplooid, waaronder de gewijzigde aanpak van rampbestrijdingsplannen bij Brandweer Amsterdam-Amstelland. Hierbij is voor de berekening van het vereiste hulpverleningspotentieel rekening gehouden met de aanname dat bij grote slachtofferaantallen in het aantal niet direct getroffenen, zich altijd een aantal potentiële hulpverleners (zoals EHBO-ers, artsen en verpleegkundigen) bevinden. Dezen zullen en kunnen direct de eerste hulpverleningsactiviteiten ondernemen (bron: presentatie I. Helsloot op het NVBR congres 2007). 9

10 VVK Congres Conclusie Inspanningen in de tweede helft van de vorige eeuw ten spijt, lijkt het aantal fatale brandslachtoffers door deze inspanningen niet sterk af te nemen. Nieuw beleid voor het verbeteren van de situatie is in een aantal gemeenten in Nederland gevormd in de vorm van Community Safety, dit in navolging van het succes ervan in Engeland. Literatuur geeft aan dat de betrokkenheid van de bevolking bij de hulpverlening aan het dalen is en hier gaat Community Safety juist over: de betrokkenheid van de bevolking (zie ook 1.2). In paragraaf 1.2 is ook beschreven hoe de rol van de potentiële slachtoffers (risicodrager, bevolking) invloed heeft op de mate van veiligheid en dit is een reden om de betrokkenheid te verhogen. Toepassing van Community Safety in Nederland richt zich momenteel vooral op aanvullende taken en activiteiten van de brandweer. Het verder verbeteren en versterken van brandweer leidt echter tot suboptimalisatie. Wat nodig is, is het op gang krijgen van de betrokkenheid van de bevolking in de hulpverlening. De verandering die ingezet moet worden betreft een paradigmashift, in die zin dat wordt ingezien dat (brand) veiligheid niet meer alleen een zaak is van uitsluitend de overheid(sbrandweer). Naast versterking van de brandweerzorg betekent optimalisatie een investering in instrumenten die de veiligheid verhogen en die ingezet kunnen worden door de bevolking zelf: Instrumenten om de veiligheid te verhogen zijn onder andere de ontwikkeling van veerkracht, coping capacity en de reductie van kwetsbaarheid 5. [6]. Community Safety betreft niet alleen een extra inspanning van de brandweer zelf, maar moet gezien worden als beleid dat past in een nieuwe risicobenadering. Deze visie sluit aan op de visie in het rapport van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid 5 Coping capacity staat voor de mate waarin men kan omgaan met de omstandigheden bij een ramp. Veerkracht is bepaald door het vermogen om in onvoorspelbare en onbekende situaties effectief en efficiënt te blijven handelen en functioneren. Kwetsbaarheid gaat over het grote verschil dat bestaat in de houding van mensen tegenover risico s en de manier waarop zij er mee omgaan. Voor een deel hebben die verschillen te maken met de verschillen in kwetsbaarheid tussen bijvoorbeeld een groep bejaarden en schoolgaande kinderen. Maatregelen die specifiek gericht zijn op een kwetsbare groep, reduceren de kwetsbaarheid van de samenleving als geheel (bijvoorbeeld de jaarlijkse griepprik). 10

11 dat in 2008 uitkwam met de titel Onzekere veiligheid: verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid [7]. Op het terrein van de fysieke veiligheid constateert de Raad een complexe en in veel opzichten onoverzichtelijke verdeling van verantwoordelijkheden. De eigen verantwoordelijkheid van de samenleving wordt hiermee niet als sterk beoordeeld. De Raad onderzocht onder andere hoe de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving kan worden versterkt. De Raad concludeert dat de huidige omgang met risico s en verdeling van verantwoordelijkheden (klassieke risicobenadering) onvoldoende toekomstbestendig is, omdat de samenleving niet zozeer met risico s maar met onzekerheden wordt geconfronteerd. Uit dat besef is een nieuwe risicobenadering ontstaan die nieuwe vragen voortbrengt over de verdeling van verantwoordelijkheden voor fysieke veiligheidszorg. De Raad spreekt van een nieuw paradigma, een nieuwe risicobenadering waarin het omgaan met onzekerheid centraal staat. Community Safety is een instrument om de veiligheid te verhogen mits gebruikt in de nieuwe risicobenadering zoals geschetst in de rapport van de WRR. Community Safety gaat dan niet over een verdergaande versterking van de brandweer maar eerder over het ontwikkelen van burgerparticipatie. De bereidheid van de bevolking om bij onveiligheid het onheil af te wenden is er en is dan groot (citaat uit de presentatie van Ben Ale op het NVVK congres in 2007 [8]). Literatuur 1. Tim Newburn, Crime and Criminal Justice Policy, Pearson Education Walter Zwaard, Kroniek van de Nederlandse Veiligheid. Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde. p Walter Zwaard, Kroniek van de Nederlandse Veiligheid. Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde. p Wikipedia, zoekterm risicoanalyse. 6. Overbeeke, A, , de macht van een getal. Scriptie in het kader van de opleiding Master of Crisis and Disaster Management. p Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, Amsterdam University Press, Den Haag/Amsterdam. p 129 ev. 8. Ale, B., Externe veiligheid, wie bevoegd is is verantwoordelijk. NVVK congres

Community Safety of Fictie? Is in Nederland een optimum bereikt of kan het met community safety nog beter?

Community Safety of Fictie? Is in Nederland een optimum bereikt of kan het met community safety nog beter? I. Rampenbestrijding Community Safety of Fictie? Is in Nederland een optimum bereikt of kan het met community safety nog beter? Ir. Alex Overbeeke, projectleider Brandweer Den Haag, Overbeeke Advies, e-mail:

Nadere informatie

Community Safety aanpak & ontwikkelingen

Community Safety aanpak & ontwikkelingen Community Safety aanpak & ontwikkelingen Bijeenkomst Brandveiligheid voor en door de burger 7 mei 2011 Community Safety aanpak & ontwikkelingen Belang van Community Safety Ontwikkelingen in Nederland Aanpak

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN HULPVERLENINGSDIENST GRONINGEN BRANDWEER STAD EN REGIO GRONINGEN DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN Opstellers : Mike de Laat, Jan Timmer en Roelf Knoop Datum

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken?

Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken? Naar een brandveiliger samenleving.. Met minder brand, minder slachtoffers én minder schade Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken? Ricardo Weewer, Strategisch Centrum NVBR Netwerkdag

Nadere informatie

De Brandweer over Morgen. Risico Beheersing in verandering

De Brandweer over Morgen. Risico Beheersing in verandering De Brandweer over Morgen Risico Beheersing in verandering Beeld van de brandweer? De brandweer Kan het nog beter? Klaar voor de toekomst of aanpassen? De omgeving verandert Knelpunten: Snel veranderde

Nadere informatie

FSE in de Brandweer over mor en

FSE in de Brandweer over mor en FSE in de Brandweer over mor en Ricardo Weewer NVBR Projectgroep Strategische Reis Derde Nationale Congres Fire Safety Engineering 9 en 10 juni 2010 Programma Intro: Nieuwe visie brandweer over morgen

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Jolly@rbogv.nl Inleiding Om verschillende typen incidenten als gevolg van

Nadere informatie

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Netwerkdag 27 april 2011 Rob Frek Portefeuillehouder verantwoordelijkheidsverdeling en veiligheidsbewustzijn Directeur

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Brandweer, meer dan een vliegende keep?! Welkom op Papendal! Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding

Brandweer, meer dan een vliegende keep?! Welkom op Papendal! Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Brandweer, meer dan een vliegende keep?! Welkom op Papendal! Voetbalwijsheden Aanval is de beste verdediging Totaal voetbal Risico s afwegen & keuzes maken Marc Lammers, bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen,

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Risico s bij brandbestrijding Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Congres Bouwkundige Brandpreventie 19 november 2008 Programma Enige achtergronden Brandweer in Nederland Standaard werkwijze

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement y. Functie specialist brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub y Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Terug naar de toekomst!

Terug naar de toekomst! Terug naar de toekomst! Innovatiecongres Veiligheid 2010 Stephan Wevers Commandant brandweer Twente Bestuurslid NVBR De innovatiemomenten en het zoeken naar samenhang 1. Bidden en breken 25 v.chr. 1393

Nadere informatie

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn Nr. 1998/5/6 Sector MI Exloo, 14 april 1998 Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn OS M c,c? S" / i J Aan de gemeenteraad, ^~- ) De raden van de voormalige

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Reflectie op interne en externe hulpverlening.

Reflectie op interne en externe hulpverlening. Reflectie op interne en externe hulpverlening. Eerste reactie: waarom hulpverlening en geen dienstverlening? Waaraan moet ik geholpen worden dan? Tweede reactie: FSE is veel te operationeel en te weinig

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid. 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR

Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid. 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR 1 Programma Korte intro: Brandweer over Morgen Nieuwe doctrine Brandveiligheid Visie Brandveiligheid en Actieprogramma Mythes

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2015 Uitgeest. Regionaal. Nieuwe controlesystematiek. Brandveilig leven

Jaaroverzicht 2015 Uitgeest. Regionaal. Nieuwe controlesystematiek. Brandveilig leven Regionaal Nieuwe controlesystematiek De bestuursnotitie - Nieuwe controlesystematiek brandveiligheid in regio Kennemerland ligt ter besluitvorming voor bij de gemeenten in Kennemerland. Gemeente Zandvoort,

Nadere informatie

Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken?

Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken? Naar een brandveiliger samenleving.. Met minder brand, minder slachtoffers én minder schade Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken? Ricardo Weewer, Strategisch Centrum NVBR René Hagen,

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

2013 Masterscriptie: Onderzoek naar brandweermens 2.0 en Brandveilig Leven in Rotterdam- Rijnmond

2013 Masterscriptie: Onderzoek naar brandweermens 2.0 en Brandveilig Leven in Rotterdam- Rijnmond 2013 Masterscriptie: Onderzoek naar brandweermens 2.0 en Brandveilig Leven in Rotterdam- Rijnmond Sumeyra Metin Studentnummer: 319122 Master: Arbeid, Organisatie en Management Begeleider: Ben Kuipers Datum:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Fysieke Veiligheid

Nadere informatie

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Ontwikkelingen Van regelgestuurd

Nadere informatie

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen.

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen. Fatale woningbranden 2011 Managementsamenvatting Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft onderzoek verricht naar de oorzaken, omstandigheden en het verloop van woningbranden met dodelijke

Nadere informatie

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen )

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Eerste doormeldingen in Nederland Eerste doormelding in Nederland in 1874 Beroepsbrandweer

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

De bestuurlijke afweging van risico s tegen de maatschappelijke kosten en baten van een risicovolle activiteit. Beleidsinstrument Mal Groepsrisico

De bestuurlijke afweging van risico s tegen de maatschappelijke kosten en baten van een risicovolle activiteit. Beleidsinstrument Mal Groepsrisico De bestuurlijke afweging van risico s tegen de maatschappelijke kosten en baten van een risicovolle activiteit Beleidsinstrument Mal Groepsrisico Kennistafel buisleidingen, 1 juni 2010 Wim Brinker, Leo

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Data en trendanalyse Brandveilig Leven. Woningbranden en woningcheck s brandveiligheid 2010 t/m 2012

Data en trendanalyse Brandveilig Leven. Woningbranden en woningcheck s brandveiligheid 2010 t/m 2012 Data en trendanalyse Brandveilig Leven Woningbranden en woningcheck s brandveiligheid 2010 t/m 2012 Afdeling: Onderzoek & Analyse Team Brandveilig Leven Auteur: Lucie Berning Opdrachtgever: A.P. de Graaf,

Nadere informatie

Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen

Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen Kennispublicatie Bedrijfsbrandweren: de 12 meest gestelde vragen 1 Infopunt Veiligheid Zoveel industriële activiteiten, zoveel vragen. Waar moet bijvoorbeeld een bedrijfsbrandweer uit bestaan en wie legt

Nadere informatie

Notitie Informatie. BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen

Notitie Informatie. BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen Notitie Informatie BRANDVEILIG LEVEN van én voor iedereen 1 In de vergadering van 27 september 2013 heeft het AB zijn goedkeuring gegeven aan het Jaarverslag Brandveilig Leven 2012 2013. Activiteiten voor

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN

DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN BrandweerBRZO DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN Nederland telt

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-generaal Veiligheid Fysieke Veiligheid en Bestuur Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen.

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Maas en Waal voor de gemeente Beuningen Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Plan uw preventie. AT&C Consultancy: planmatige preventie. Protecting Your Future

Plan uw preventie. AT&C Consultancy: planmatige preventie. Protecting Your Future Plan uw preventie AT&C Consultancy: planmatige preventie Protecting Your Future AT&C Consultancy Planmatige preventie Preventie is alleen effectief als de gekozen maatregelen goed bij de risico s van uw

Nadere informatie

NVBR Brandveilig Leven in de praktijk

NVBR Brandveilig Leven in de praktijk NVBR Brandveilig Leven in de praktijk Hoe zet ik een project op? In samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting Inleiding Gedragsverandering bij een vooraf vastgestelde doelgroep Een project

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Verantwoording van het groepsrisico

Verantwoording van het groepsrisico Verantwoording van het groepsrisico B1.1. Beleidskader Op basis van het artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Circulaire Risiconormering Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

Nadere informatie

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Toetsingskader

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Toetsingskader Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio Toetsingskader 1 Inleiding 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Opkomsttijden 4 2.2 Samenstelling van basisbrandweereenheden 7 2.3 Beschikbaarheid van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 1 Artikel 1 Brandweer Zuid-Limburg De beschikken over een brandweer. In de regeling daarvan wordt voorzien door middel gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer.

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Periodiek 1) inventariseren en analyseren van de incidentele en structurele risico s en het daarop afstemmen van het gemeentelijk en regionaal risicobeheer,

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Samenwerken aan een veilige werk- en leefomgeving Bedrijventerreinmanagement Jukeboxmuseum Menen 21 januari 2012 Voorstelling Delegatie Jan Leenknecht,

Nadere informatie

Risicobenadering en scenariodenken in brandveiligheid

Risicobenadering en scenariodenken in brandveiligheid Risicobenadering en scenariodenken in brandveiligheid René Hagen, lector brandpreventie februari 2008 1 Mensen nemen vrijwillig risico s op grond van persoonlijke beslissingen februari 2008 2 copyright

Nadere informatie

TOELICHTING. Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding

TOELICHTING. Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding TOELICHTING Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding Algemeen In 1985 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een modelverordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie nationale veiligheid NVROO Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Nederlandse museumvereniging

Integrale veiligheid. Nederlandse museumvereniging Integrale veiligheid Nederlandse museumvereniging Over waterschappen,wijkagenten en wachtende mensen Over Edinburgh,Palermo en Sicilië Over Schotland en Manhattan Over psychiatrie en de nooduitgang van

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening Raadsbesluit nummer : Rb2009/05 Onderwerp : Verordening Brandveiligheid en hulpverlening De raad der gemeente Hulst gelet op; 1. artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, 2. artikel

Nadere informatie

- Momenteel lopen er projecten in Groot-Brittanië (Liverpool) en in Nederland

- Momenteel lopen er projecten in Groot-Brittanië (Liverpool) en in Nederland Dag van de Brandpreventieadviseur: Community safety in Vlaanderen Wat? - Veiligheid door en voor de burger - Verhogen van de zelfredzaamheid - Bescherming op eigen initiatief van de burger - Brandweer

Nadere informatie

Brandpreventie bij ouderen

Brandpreventie bij ouderen School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Opdrachtgever is de heer T. Blijlevens, Cluster coördinator Veilig Leven, Regionale Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Brandveilig

Nadere informatie

Masterclass Ontwerpen met Externe Veiligheid

Masterclass Ontwerpen met Externe Veiligheid Masterclass Ontwerpen met Externe Veiligheid oostkracht10.nl milieu & veiligheid Voorstellen Dirk Jan de Boer Eigenaar en veiligheidsconsultant Oostkracht 10 B.V. dirkjan@oostkracht10.nl 06 36 38 02 16

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement p. Functie medewerker brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub p Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Thema Veiligheid Commissie Bestuur 31 mei 2012

Thema Veiligheid Commissie Bestuur 31 mei 2012 Thema Veiligheid 2013-2016 Commissie Bestuur 31 mei 2012 IVB Politie DAS Brandweer Deurne 14-6-2012 1 Wat? CIJFERS 2009-2012 KADER 2013-2016 14-6-2012 2 1 IVB 2009-2012 Integraal Veiligheidsbeleid Kadernota

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Project NUT. Onderzoek, conclusies en aanbevelingen. Congres NUT 17 november René Hagen, projectuitvoerder

Project NUT. Onderzoek, conclusies en aanbevelingen. Congres NUT 17 november René Hagen, projectuitvoerder Project NUT Onderzoek, conclusies en aanbevelingen Congres NUT 17 november 2011 René Hagen, projectuitvoerder Onderzoeksvraag In het kader van het verminderen van de regeldruk heeft BZK een voorstel ontwikkeld

Nadere informatie

De brandweer en het voorkomen van brand

De brandweer en het voorkomen van brand De brandweer en het voorkomen van brand Taken van de brandweer Gevraagd is vijf taken van de brandweer te noemen en in volgorde van belangrijkheid te zetten. De belangrijkste eerst. Dan de op een na belangrijkste

Nadere informatie

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Projectevaluatie Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 00 Projectleider : Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Datum: 8 augustus 00 Ondertekening: Opdrachtgever: Datum:

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College, College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt datum 17 december 2008 uw kenmerk behandeld door Dhr. B.J.J. Verbugt ons kenmerk 2008501495 doorkiesnummer +31 (077)

Nadere informatie

Kennismaking met Risico-analyses. HKZ 18 juni 2015

Kennismaking met Risico-analyses. HKZ 18 juni 2015 Kennismaking met Risico-analyses HKZ 18 juni 2015 kwaliteit en veiligheid zorg-en welzijnssector HKZ, ISO, ZKN 18 jaar ervaring Willy Limpens, adviseur en gekwalificeerd Lead Auditor, o.a. HKZ VMS Agenda

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Zin en onzin van de brandkromme. ing. R. van den Dikkenberg MCDM 22 april 2010

Zin en onzin van de brandkromme. ing. R. van den Dikkenberg MCDM 22 april 2010 Zin en onzin van de brandkromme ing. R. van den Dikkenberg MCDM 22 april 2010 Meerjarenprogramma verbeteren brandveiligheid van BZK: Heeft tot doel brandveiligheid in Nederland te verbeteren. Verbetering

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens per 4 jaar een beleidsplan vast, waarin ten minste de operationele prestaties van de

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

Raadsstuk. Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 7 oktober 2008 Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid woningen

Raadsstuk. Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 7 oktober 2008 Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid woningen Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 239/2008 2 december 2008 VVH/vh 08/181913 Beantwoording vragen van de heer J. Fritz en mevrouw H. Koper inzake brandveiligheid woningen Aan

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen.

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid Razendsnelle ontwikkelingen Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten in ons leven. In eerste instantie is dat natuurlijk

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en burgerhulp. Nancy Oberijé

Zelfredzaamheid en burgerhulp. Nancy Oberijé Zelfredzaamheid en burgerhulp Nancy Oberijé 2 oktober 2014 1 Doel 1. Bewustwording en kennis opdoen van fenomeen zelfredzaamheid/burgerhulp 2. Meningsvorming over mogelijkheid benutten zelfredzaamheid/burgerhulp

Nadere informatie

Datum 28 november 2012 Onderwerp Handreiking registratie afwijkingen en motivatie

Datum 28 november 2012 Onderwerp Handreiking registratie afwijkingen en motivatie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Weerbaarheidsverhoging NCTv Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nctv.nl Contactpersoon D.C. Landa T 070 426

Nadere informatie

Studiedag ACV Openbare Diensten Greet Aelter. Coördinator Sociale Veiligheid. Veilig op Weg

Studiedag ACV Openbare Diensten Greet Aelter. Coördinator Sociale Veiligheid. Veilig op Weg Studiedag ACV Openbare Diensten 17-05-13 Greet Aelter Coördinator Sociale Veiligheid Inleiding Opstellen beleid Subcomité sociale veiligheid Stuurgroep Vragen 05/06/2013 Sociale Veiligheid De Lijn 2 Inleiding

Nadere informatie

Werk in uitvoering...

Werk in uitvoering... Werk in uitvoering... AT&C Detachering: vakkundige repressie Protecting Your Future AT&C Detachering Vakkundige repressie In de schakels pro-actie, preventie en preparatie verricht uw veiligheidsorganisatie

Nadere informatie

Korte alarmberichten opstellen is een kwestie van opleiden, trainen en oefenen Welke expertise is nodig voor het opstellen van korte alarmberichten?

Korte alarmberichten opstellen is een kwestie van opleiden, trainen en oefenen Welke expertise is nodig voor het opstellen van korte alarmberichten? Korte alarmberichten opstellen is een kwestie van opleiden, trainen en oefenen Welke expertise is nodig voor het opstellen van korte alarmberichten? Gegevens auteur 1 Titulatuur: Dr.ir. Voorletters: H.M.

Nadere informatie