ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 1 mei 2007 Openbaar Onderwerp : gebruiksvergunningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 1 mei 2007 Openbaar Onderwerp : gebruiksvergunningen"

Transcriptie

1 ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 1 mei 2007 Openbaar Onderwerp : gebruiksvergunningen Portefeuillehouder(s) : P. C. Tange Afdelingshoofd/hoofd BMO: J. van der Stoop Paraaf : Paraaf: Afdeling : VROM Datum : Taakveld : BWT Reg. nr. : Redacteur : J.Schavemaker Betrokken afd./or : Inspraak : Nee Bezwaar/beroep mogelijk : Nee Conceptbesluit: 1. Kennis te nemen van de rapportage van de RBZW en het betreffende advies; 2. Burgemeester Tange voert gesprekken met directie Torenerf en de eigenaar van de sporthal en stelt daarin de datum vast waarop de aanpassingen in orde zijn; 3. Akkoord te gaan met het voorstel van de RBZW voor het laatste gedeelte van afhandeling van de inhaalslag, conform de afhandeltermijnen als genoemd op bijlage B; 4. Kennis nemen van de brief van VNG; 5. De rapportage met advies ter kennis te brengen aan de gemeenteraad. Paraaf: Akkoord Bespreken Het college heeft besloten: burgemeester Conform advies op : 1e wethouder het advies aan te houden 2e wethouder wijziging(en) aanpassen 3e wethouder besloten met wijziging(en) secretaris Bevoegdheid: Gemeenteraad (voorblad griffie vereist) College van Burgemeester en Wethouders Burgemeester Agenderen raadsavond (voorblad griffie vereist) Delegatie/mandaat Voorhangprocedure: Ja (voorblad griffie vereist) Nee }

2 Aanleiding: Ontvangen is de voortgangsrapportage brandveiligheid - 1 juli t/m 31 december van de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland (RBZW). Deze rapportage treft u aan als bijlage A. Zoals is het verleden, wordt u een korte info gegeven over de voortgang met betrekking tot het onderdeel gebruiksvergunningen in Wormerland. Dit advies handelt hierover. Intern wordt op dit moment uitgezocht op welke wijze ook repliek gegeven kan worden op de andere onderdelen van de voortgangsrapportage. De bovengenoemde rapportage is tevens voorzien van een aantal bijlagen. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de verleende gebruiksvergunningen. Bijlage 2 geeft een overzicht van de nog in procedure zijnde gebruiksvergunningen. Hier valt over op te merken dat er enkele zijn stopgezet in verband met toekomstige ontwikkelingen en dat er diverse nieuwe aanvragen bij zitten. Hier wordt later inhoudelijk op teruggekomen. Bijlage 3 geeft een overzicht van de controles aan. De hercontroles van controles liggen op schema. Ter verduidelijking treft u hierbij nog een eigen overzicht aan (bijlage E) van alle onderzochte objecten met bijbehorende informatie zoals niet vergunningsplichtig / controle frequentie verleende vergunning etc. Bestaand beleid: Op 25 september 2001 heeft de gemeenteraad instemming gegeven aan het vaststellen van de nota versnellen gebruiksvergunning (in 4 2 jaar op adequaat niveau i.p.v. 6 jaar). Eind 2001 is de Regionale Brandweer Zaanstreek (= RBZ, dat later overgegaan is in de RBZW) vooruitlopend op besluitvorming gestart met voorwerkzaamheden voor het verstrekken van gebruiksvergunningen in Wormerland. Op 25 juni 2002 heeft de gemeenteraad het voorstel om de RBZW te belasten met de uitvoering van en controle op de gebruiksvergunningen - en bijkomende aspecten - met algemene stemmen aangenomen. Tevens zijn andere zaken geregeld zoals het vaststellen nieuwe brandbeveiligingsverordening, het mandateren van de commandant van regionale brandweer voor verlenen van de gebruiksvergunningen en voorafgaande werkzaamheden, het vaststellen van het minimale beleid van bestaande bebouwing met betrekking tot het brandveiligheidniveau, instemmen met de prioriteitsstelling voor wat betreft het oppakken van gebruiksvergunningen. Om hierover verantwoording af te leggen maakt de RBZW halfjaarlijkse voortgangsrapportages over de brandveiligheid. Deze handelen over de werkzaamheden van de RBZW en stand van zaken met betrekking tot de brandveiligheid in ruime zin. Onderdeel hiervan zijn de gebruiksvergunningen. Uitgaande van het gegeven dat de RBZW medio 2002 formeel gestart is met werkzaamheden voor het verkrijgen van gebruiksvergunning binnen de gemeente Wormerland, betekent dat medio 2008 de inhaalslag gereed moet zijn. Aanvullend op de eerdere voortgangsrapportage van 1 augustus 2003 tot 1 januari 2004 is aangegeven dat de inhaalslag niet te doen is in 42 jaar (de gekozen regionale optie), maar dat hier 6 jaar voor nodig is. Dit had alles te maken met dat achteraf bleek dat de landelijke kengetallen van het ministerie gebaseerd waren op de regelgeving van bestaande bouw van het Bouwbesluit en dus niet op het vastgestelde minimale beleid van bestaande bebouwing met betrekking tot het brandveiligheidniveau. Hierdoor worden aan de huidige gebruiksvergunning veel meer eisen gesteld wat de veiligheid ten goede komt. Het betekent echter wel dat er meer capaciteit mee gemoeid is om tot een vergunning te komen. Tevens wordt binnen de regio de werkwijze gehanteerd waarbij pas een gebruiksvergunning afgegeven wordt als alle voorzieningen zijn uitgevoerd en akkoord bevonden. Deze werkwijze biedt meer duidelijkheid aan de burgers/bezoekers dan wanneer er eerst een gebruiksvergunning wordt verleend met beperkende voorwaarden omdat er nog niet volledig voldaan wordt aan de eisen. Ontwikkelingen en voortgang gebruiksvergunningen: Regelgeving: De voormalige minister Dekker van VROM wilde - nadat 5 jaren volop is ingezet op het item gebruiksvergunningen naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en horecabrand in Volendam - nu het aantal gevallen waarvoor een gebruiksvergunning vereist is beperken. Dit alles heeft te maken met een akkoord van het kabinet om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met 25% te beperken. De invoering van het gebruiksbesluit is op dit moment uitgesteld naar 1 januari De invoering van dit besluit houdt in dat de gebruiksvergunningplicht voor ruimten waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn komt te vervallen. De brief van het VNG d.d. 22 november bijlage 4 - geeft hierover een overzicht. Echter is wel duidelijk dat betreffende ruimten dan wel weer een eis hebben als meldingsplicht waarbij deze ruimten aan dezelfde eerdere eisen moeten blijven voldoen. Op welke manier hier invulling aan wordt gegeven is nog niet duidelijk Wel is duidelijk dat voor meldingsplichtige zaken geen leges geheven mogen worden. Hoe het overgangsregiem eruit komt te zien is ook nog onduidelijk. Daarnaast is op 23 november 2006 bij inwerkingtreding van de 11e wijziging van de bouwverordening de gebruiksvergunningplicht voor bedrijven met brandgevaarlijke stoffen komen te vervallen. Er wordt geacht dat dit aspect geregeld wordt in de milieuregelgeving.

3 Overleg/afspraken/inhoud: Op 20 juli 2006 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en de brandweer. Namens de gemeente waren burgemeester P. Tange, gemeente secretaris M. van den Hende en voormalige commandant R. de Vries aanwezig. Naast dat toen gesproken werd over de ontvlechting van de RBZW en de brandweer Zaanstad, is toen toegezegd dat de inhaalslag gebruiksvergunningen op 1 januari 2007 voor Wormerland gereed zou zijn. In het voortgangsoverleg heeft de heer M. de Meere - het hoofd van de afdeling gebruiksvergunningen van de RBZW - aangegeven dat de inhaalslag voor meer dan 95% gereed is, maar dat het voor verschillende zaken het niet lukt alle gebruiksvergunningen voor 1 januari 2007 gereed te hebben. (Tijdens een lustrum bijeenkomst van de VROM-Inspectie Noord-West op 25 januari 2007 met het thema Brandveiligheid bij Gebouwen was gemeld dat medio % van de gemeenten de inhaalslag gebruiksvergunningen nog niet had gerealiseerd). De gemeente heeft de heer De Meere opdracht gegeven duidelijkheid te verstrekken welke objecten een gebruiksvergunning nodig hebben, welke nog niet zijn verleend en de reden daartoe, een inschatting te geven wanneer de gebruiksvergunning wordt afgegeven en het risico aan te geven in deze gevallen uit het oogpunt van de brandweer. Hiertoe heeft de RBZW een overzicht gebruiksvergunningen aangeleverd, gedateerd en treft u aan als bijlage B. Daarbij heeft de RBZW uit namen van de heer De Meere op 2 maart 2007 schriftelijk aangegeven (bijlage C), dat de gebreken - waardoor bij enkele objecten nog geen gebruiksvergunning voor is afgegeven - geen dusdanige brandveiligheidsrisico bevatten dat direct optreden noodzakelijk is. Het brandveiligheidsrisico van deze objecten is niet levensbedreigend of uitermate brandgevaarlijk. Het overzicht (bijlage B) geldt in feite als basisdocument voor het gemeentebestuur om haar verantwoordelijkheid te kunnen nemen en tot verantwoorde besluiten te komen in gevallen dat gebouwen in gebruik zijn zonder te beschikken over de vereiste gebruiksvergunning. Naast enkele nieuwe aanvragen wordt ingezoemd op de volgende inrichtingen: 1 Gerkens Cacao : alle voorzieningen zijn getroffen; certificering van de spinklerinstallatie wordt medio 2007 verwacht; vergunning wordt opgemaakt onder de voorwaarde dat de certificering nader wordt toegezonden 2 Lassie : de nieuwe eigenaar heeft plannen en wil de nodige voorzieningen met geplande werkzaamheden in 2008 (de RBZW vindt dit acceptabel) 3 ADM Cacao : het nieuwe distributiecentrum wordt binnenkort afgerond; de aangebrachte installatie heeft betrekking op de oude gebouwen die op dit moment in samenwerking met ADM geïnventariseerd worden; bedrijfsbrandweer aanwezig 4 Torenerf : hoofddraagconstructie voldoet bouwkundige brandveiligheidniveau bestaande niveau; een Bedrijfs Hulp Verlening (=BHV) moet nog geregeld worden; op basis van de Arbowet is deze BHV geregeld voor woongebouwen waar minder zelfredzame mensen wonen of verblijven; echter op basis van de bouwverordening (bijlage 2 bij toelichting) kan dit ook als nadere is gesteld worden bij een gebruiksvergunning; dit aspect is ook expliciet in het actieprogramma Brandveiligheid van het Ministerie van BzK opgenomen en door alle verantwoordelijke ministeries naar hun betreffende achterbannen verwoord; ambtelijk wordt u geadviseerd druk uit te oefenen op de directie van Torenerf om zo snel mogelijk de BHV geregeld te hebben 5 Prinsenstichting : bouwkundige voorzieningen zijn gereed; de brandmeldinstallatie wordt op onderdelen aangepast; de verwachting is dat dit binnen enkele weken gerealiseerd is 6 Sporthal Wormer : de gebreken zijn tweeledig; voor het sportevenement zijn vluchtwegen goed geregeld; er dient wel een brandscheiding aangebracht te worden tussen de twee hallen in verband met compartimentering; voor het houden van evenementen dient er o.a. een brandmeldinstallatie aangebracht te worden; ambtelijk wordt geadviseerd dat u geen evenementen toestaat totdat de gebruiksvergunning hiervoor is afgegeven 7 Mercurius panden : in verband met het geplande vertrek in augustus naar de nieuwe locatie in Zaanstad is om economische redenen het niet reëel nog voorzieningen te treffen aan betreffende panden; volgens de RBZW is er geen sprake van een onveilige situatie 8 Ned. Gerf. Kerk : gebruiker wenste uitstel in verband met toekomstige uitbreiding; de RBZW vindt het te lang duren; volgens de RBZW is er geen sprake van een onveilige situatie 9 scholen : de nieuwbouw van de scholen de Eendragt en de Harpoen zijn gereed en worden binnenkort afgerond Contractvorming: Na eerdere besluitvorming over ontvlechting van de RBZW en de brandweer Zaanstad, het terugdraaien hiervan in verband met o.a. synergieverlies (veiligheidsketen) en frictiekosten, is in maart 2007 besloten dat de brandweer Zaanstad de taak heeft om te zorgen dat over de preventie taken contracten worden gesloten met deelnemende gemeenten. Ter voorbereiding op de contracten zijn Wormerland, Landsmeer en Oostzaan samen opgetrokken om in de hoedanigheid van opdrachtgever en financierder aan de voorkant eensluidende

4 voorwaarden te formuleren. Voor Zaanstad zijn deze voorwaarden in grote lijnen acceptabel. Medio 2007 zal de heer H.Harding concept contract voorleggen aan Wormerland. Oplossingrichting/beoogd resultaat Meer dan 95% van de inhaalslag is op gerealiseerd. Voor enkele gevallen is het om diverse redenen niet gelukt. De RBZW heeft een voorstel gedaan binnen welk termijn dit alsnog gerealiseerd moet zijn. In algemeenheid kan gesteld worden dat de brandveiligheid binnen Wormerland de laatste jaren door het realiseren van de gebruiksvergunningen flink is verbeterd. Door de gehanteerde systematiek van vergunningverlening (pas verlenen als alles in orde is) betekent het dat de objecten die een gebruiksvergunning aangemerkt kunnen worden als brandveilige objecten. Torenerf vormt een aandachtspunt. Geadviseerd wordt dat u druk uitoefent op de directie van Torenerf om zo snel mogelijk de BHV geregeld te hebben. Evenementen zijn niet toegestaan in de sporthal Wormer zolang er geen gebruiksvergunning is. Uit financieel oogpunt kan de inhaalslag gebruiksvergunningen als gerealiseerd beschouwd worden. De kosten die voortvloeien uit werkzaamheden van de nog af te ronden gevallen, zullen betaald worden uit het reguliere budget. Conceptbesluit 1. Kennis te nemen van de rapportage van de RBZW en het betreffende advies; 2. Burgemeester Tange voert gesprekken met directie Torenerf en de eigenaar van de sporthal en stelt daarin de datum vast waarop de aanpassingen in orde zijn; 3. Akkoord te gaan met het voorstel van de RBZW voor het laatste gedeelte van afhandeling van de inhaalslag, conform de afhandeltermijnen als genoemd op bijlage B; 4. Kennis nemen van de brief van VNG; 5. De rapportage met advies ter kennis te brengen aan de gemeenteraad. Bevoegdheid College van burgemeester en wethouders. Communicatie geen Beslag op middelen Extra kosten voor wat betreft de inhaalslag gebruiksvergunningen zijn per stopgezet. Het kleine restant van de inhaalslag wordt bekostigd uit het reguliere budget. Tijdpad/procedure xx Evaluatie xx Bijlage: A. voortgangsrapportage RBZW van 01 juli 2006 tot en met 31 december 2006; B. overzichtslijst gebruiksvergunningen Wormerland van RBZW, gedateerd ; C. inschatting brandveiligheidsrisico door de RBZW van de nog niet vergunde objecten; D. Brief VNG d.d. 22 november 2006; E. Overzicht Wormerland over onderzochte objecten naar gebruiksvergunningen

5

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

Handleiding PREVAP 2009. Deskundigenadvies

Handleiding PREVAP 2009. Deskundigenadvies Handleiding PREVAP Handleiding PREVAP 2009 Deskundigenadvies Samenstelling: bureau SAVE (onderdeel van Ingenieursbureau Oranjewoud), Deventer. Ondanks de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg

Nadere informatie

Brandveiligheid van Cellencomplexen (Unitbouw)

Brandveiligheid van Cellencomplexen (Unitbouw) Brandveiligheid van Cellencomplexen (Unitbouw) 27 juli 2006 status: definitief 2 1 MANAGEMENTSAMENVATTING... 5 2 INLEIDING... 13 2.1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK... 13 2.2 DOEL VAN HET ONDERZOEK... 13

Nadere informatie

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning www.vrom.nl Schema beoordeling aanvraag gebruiksvergunning Vergunning aanvraag 1. Gebouw 1a: Bepaal het beoogde gebruik 1b: Bepaal de bezetting voor

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

(BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN

(BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN www.vrom.nl (BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN Een onderzoek door vier Rijksinspecties naar brandveiligheid en legionellabestrijding Datum: 7 mei 2007 Status: definitief 8202 1 Inleiding 5 1.1

Nadere informatie

Besluit van xx xxxx 2010, houdende bepalingen met betrekking tot basishulpverlening (Besluit basishulpverlening)

Besluit van xx xxxx 2010, houdende bepalingen met betrekking tot basishulpverlening (Besluit basishulpverlening) Bijlage 1 Versie 9 augustus 2010 Besluit van xx xxxx 2010, houdende bepalingen met betrekking tot basishulpverlening (Besluit basishulpverlening) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

1 (modelverordening)

1 (modelverordening) 1 (modelverordening) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordenveld Tekst van de verordening De raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van het college van 18 november

Nadere informatie

Rapportage. Brandveiligheid van. politiecellen

Rapportage. Brandveiligheid van. politiecellen Rapportage Brandveiligheid van politiecellen Rapportage Brandveiligheid van politiecellen Inhoud 1 Inleiding 04 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 04 1.2 Leeswijzer 04 2 Doel van het onderzoek en onderzoeksmethodiek

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004. Appendix voor raadscommissie Werk en Inkomen

JAARVERSLAG 2004. Appendix voor raadscommissie Werk en Inkomen JAARVERSLAG 2004 Appendix voor raadscommissie Werk en Inkomen Colofon De Nijmeegse Rekenkamer: De (verder de Rekenkamer) bestaat uit raadsleden, heeft een externe voorzitter en wordt ondersteund door een

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

-gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen;

-gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; -gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2015; -gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden"

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden CONCEPTZaaknummer HHVBE10 Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden" Raadsvoorstel Inleiding Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie Heusden

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier voor AB

Aanbiedingsformulier voor AB Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 6 Datum 25 juni 2012 Onderwerp Vaststelling vergunningenplan Verseon: 2012005916 Vertrouwelijk nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting door

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Brandveiligheid van zorginstellingen

Brandveiligheid van zorginstellingen Brandveiligheid van zorginstellingen Een onderzoek van de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg Pagina 2 van 92 Colofon VROM-Inspectie Directie

Nadere informatie