HANDBOEK VSV Voor u ligt het Handboek van de Stichting Vitale Sportvereniging. Dit handboek geeft u inzicht in het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK VSV Voor u ligt het Handboek van de Stichting Vitale Sportvereniging. Dit handboek geeft u inzicht in het"

Transcriptie

1 HANDBOEK VSV Voor u ligt het Handboek van de Stichting Vitale Sportvereniging. Dit handboek geeft u inzicht in het gedachtengoed dat is ontwikkeld in de afgelopen jaren. Het geeft praktische handvatten om een vitale sportvereniging te kunnen worden. Elke vitale sportvereniging is anders en heeft maatwerk nodig. Dit handboek is een blauwdruk voor elke vereniging die vitaal wil worden en zal de basis zijn tot het realiseren van uw eigen vitale sportvereniging. Een sportvereniging heeft een bijzondere maatschappelijke functie. Sporten verbindt mensen en bevordert een gezonde leefstijl. Zo heeft iedere sportvereniging in meer of mindere mate een positieve invloed op de leefbaarheid van een wijk, dorp of stad. De Stichting Vitale Sportvereniging stimuleert de ontwikkeling van sportverenigingen tot actieve en maatschappelijk betrokken ondernemingen. Bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, zorg en arbeidsparticipatie. Zo wordt de vereniging de centrale ontmoetingsplek in de wijk voor iedereen.

2 VOORWOORD In Nederland zijn ruim 5 miljoen mensen lid van een sportvereniging. De sportvereniging is voor veel mensen dé wekelijkse ontmoetingsplek voor sociale interactie in plaats van een kerk, buurthuis of café. Bovendien zijn sport en de sportvereniging de grootste democratische en integrerende krachten voor een maatschappij. Stichting Vitale Sportvereniging heeft vanuit deze context een uniek concept ontwikkeld: Vitale Sportvereniging. Een Vitale Sportvereniging is een actieve club met hart voor de wijk en stad. Ze zet haar kernkwaliteiten niet alleen in voor eigen (sport)leden, maar ook voor de samenleving. Kortom, de sportvereniging als netwerk voor kinderen, jongeren, ouderen en gezinnen uit wijk, dorp en stad. Sport biedt ingang voor het oplossen van tal van (financiële) vraagstukken op terrein van gezondheid, opvoeden, druk op de professionele zorg, participatie, schoolprestaties van kinderen, eenzaamheid en armoede. Sport zorgt voor een betere gezondheid en vitaliteit. Sport zorgt voor onderlinge contacten en verbroedering en gaat dus eenzaamheid tegen. Sport en de sportaccommodatie liggen centraal in de wijk en kunnen juist de verbindende schakel zijn in de wijk tussen mensen Door gemeenten, sportbonden en sportverenigingen is echter te lang eenzijdig gekeken naar puur het beoefenen van de betreffende sport. Dat gebeurt een paar keer per week buiten schooltijden in de avonduren en in het weekend. De rest van de week zijn de meeste sportaccommodaties gesloten en liggen sportvelden en bijbehorende gebouwen er verlaten bij. De implementatie van het concept Vitale Sportvereniging betekent voor zowel gemeenten als sportverenigingen een behoorlijke koerswijziging. Dit vraagt om durf en lef. Dat gaat uiteraard niet van de een op de andere dag en vergt een gedegen voorbereiding. In ieder geval dient er overtuiging te zijn dat de Vitale Sportvereniging iets oplevert. De Stichting Vitale Sportvereniging ondersteunt u hier graag bij en dit Handboek vormt de basis om een succesvolle implementatie van de Vitale Sportvereniging te realiseren. Centraal hierbij staat de inzet van een professional, de Verenigingsmanager. Wij geloven dat deze professional de basis vormt voor kwalitatieve en toekomstigbestendige sportverenigingen, waar hoog opgeleiden en werklozen, ouderen en jongeren, gelovigen en niet-gelovigen, elkaar blijven ontmoeten in wijk, dorp of stad. Stichting Vitale Sportvereniging Wouter du Gardijn Koert Hetterscheidt VAN EEN SCHOUDER- KLOPJE HEEFT NOG NOOIT IEMAND EEN BLESSURE GEKREGEN Foppe de Haan

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 1. De Accommodatie Omschrijving project De uitdaging Partners Meerwaarde VSV Dagbesteding WMO Groeischema De Verenigingsmanager Inleiding Functieprofiel Verenigingsmanager Kernwoorden Arbeidsvoorwaarden Checklist Verenigingsmanager Kennismaking Sportpark Langdurig werklozen Financiën Verenigingsmanager Het Sportcluster Onderhoudschema do s VSV De Aangrenzende wijk VSV stagiaires Verplichte opdrachten voor studenten Competentieontwikkeling Afspraken Projecten VSV Kracht van Sport Happy fit Optimaal vitaal Doe mee Scoren met Wajongers Life goals cup Ruud van Nistelrooy academy De Partners Het Aanbod Dagprogramma Hoe verder 36

4 INLEIDING De Vitale Sportvereniging is een krachtig concept dat is ontwikkeld vanuit 7 jaar ervaring bij sportverenigingen. Het zorgt voor de verbinding tussen de sportvereniging en buurtbewoners, maar dat niet alleen. Door de accommodatie overdag open te stellen, een verenigingsmanager aan te stellen en nieuwe vrijwilligers naar het sportpark te halen ontstaat een dynamiek die een vereniging tot de ontmoetingsplek van de buurt maken. Voor u ligt het handboek van de Vitale Sportvereniging. Dit document dient als leidraad voor de ontwikkeling van een Vitale Sportvereniging. In dit handboek kunt u alles vinden wat nodig is om te starten als Vitale Sportvereniging. Het handboek is opgebouwd volgens de uitgangspunten van de Vitale Sportvereniging: Hoofdstuk 1: Openstellen van de accommodatie voor iedereen, Hoofdstuk 2: Fulltime Verenigingsmanager als dagelijks aanspreekpunt + inzet van Nieuwe vrijwilligers, Hoofdstuk 3: Sportclusters met leden, Hoofdstuk 4: Maken van verbindingen met de aangrenzende wijk(en), Hoofdstuk 5: Aanbieden doorlopend en vernieuwend beweeg- en activiteitenaanbod voor leden en niet- leden en tot slot de bijlagen. Wij raden u aan om de website van de Vitale Sportvereniging te bekijken (www.vitalesportvereniging.nl) daar vindt u onder andere ons filmpje, de beleidsdocumenten en de kansen die de stichting Vitale Sportvereniging biedt. Mocht u daarnaast nog vragen hebben over de stichting Vitale Sportvereniging dan kunt u contact opnemen met Koert Hetterscheidt. Contact Stichting Vitale Sportvereniging Kevin Tuin Pantheon PR Enschede Vitale Sportvereniging

5 1. DE ACCOMMODATIE Een Vitale Sportvereniging kenmerkt zich door haar sterke verbinding met de aangrenzende wijk en burgers. Deze verbinding zorgt dat een Vitale Sportvereniging meer betekent voor de wijk dan een reguliere vereniging. Centraal hierbij staat de openstelling van de sportaccommodatie. Door overdag de accommodatie open te stellen voor iedereen wordt de sportvereniging de ontmoetingsplek in de wijk In dit hoofdstuk vindt u de omschrijving van het project, de uitdaging, mogelijke partners en de meerwaarde die de vitale sportvereniging biedt voor een vereniging. Daarnaast wordt een uiteenzetting gegeven van de mogelijkheden die een vitale sportvereniging biedt voor het aanbieden van dagbesteding op de sportaccommodatie. Als laatste vindt u het groeischema dat is ontwikkeld door de stichting vitale sportvereniging. Dit groeischema geeft aan hoe mensen instromen, welk aanbod zij krijgen en hoe zij kunnen uitstromen.

6 OPENSTELLING 1.1 Omschrijving project Een vitale sportvereniging (VSV) is een actieve club met hart voor de buurt. VSV zet haar kern - kwaliteiten niet alleen in voor eigen (sport)leden, maar ook voor de samenleving. De VSV biedt een doorlopend sport- en activiteitenaanbod aan dat bijdraagt aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van burgers in haar directe omgeving. De VSV is een natuurlijke en veilige ontmoetingsplaats voor jong en oud in de buurt. 1.2 De uitdaging De VSV ziet het als uitdaging om een nieuw servicepunt in de buurt te zijn voor: SPORT & BEWEGEN, PARTICIPATIE, WERK, SCHOLING, DAGBESTEDING, AFVALINZAMELING, VRIJWIL - LIGERSWERK en TALENTONTWIKKELING. Dit gebeurt door het professionaliseren en verbeteren van de faciliteiten van de sportvereniging. Sport is hierbij de gedeelde factor van de onderstaande partners van de sportvereniging. 1.4 Meerwaarde Vitale Sportvereniging De VSV onderscheidt zich van een traditionele (sport)vereniging door: Tennis, Honkbal, Basketbal en Volleybal); activiteitenaanbod 0 tot 100 jaar; van afval; sportkantine; middelbaar,hbo en Universiteit; meerjarenbegroting; 1.3 Partners Partners van de VSV zijn: sportverenigingen, burgers, gemeente, onderwijs, werkplein, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, zorginstellingen, sportbonden, ondernemers en andere lokale partners. In samen - werking met deze partners beoogt de VSV de sociale samenhang, binding en respect bij (sport)verenigingen te bevorderen en de financiële zelfredzaamheid van deze verenigingen te vergroten. HET MAAKT DE VERENIGING EN DE OMGEVING VITALER Koert Hetterscheidt

7 DAGBESTEDING WMO Context In de Wmo gaat het om meedoen in de samenleving, op eigen kracht of waar het kan en nodig is geholpen door familie, vrienden of buren, of vrijwilligers. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen, ongeacht leeftijd, economische positie of beperkingen die iemand ondervindt. Daarbij staat de eigen kracht van de burger en zijn omgeving centraal. In 2015 worden grote delen van de AWBZ ondersteuning voor kwetsbare mensen overgedragen aan gemeenten. Deze transitie van zorgtaken geeft mogelijkheden en kansen voor verenigingen. Met name voor verenigingen die zich hebben aangesloten bij het concept van de Stichting Vitale Sportvereniging (VSV) is al veel voorwerk verricht, waardoor implementatie van zorg en ondersteuningstaken relatief makkelijk zijn in te voeren. De rol van gemeenten De gemeente kent de eigen inwoners beter dan de landelijke overheid. Zij weten beter wat er leeft, speelt en de inwoners nodig hebben. Gemeenten maken de plannen voor maatschappelijke ondersteuning niet alleen, dat doen ze samen met de inwoners die op deze manier kunnen controleren wat de gemeente doet, maar ook aan de gemeenteraad duidelijk kunnen maken of ze wel of niet tevreden zijn. Gemeenten kunnen lokaal verbindingen leggen tussen gemeentelijke domeinen, zoals de Wmo, sport, re-integratie, de bijstand en het woonbeleid, gezondheidsbeleid, dagbesteding, participatie, jeugdbeleid etc. Ook organisaties in de directe omgeving van burgers zoals verenigingen en vrijwilligersorganisaties zouden bijvoorbeeld meer kwetsbare groepen of personen met een ondersteuningsbehoefte kunnen insluiten en hierbij professionele instellingen betrekken. Als de gemeente haar Wmo en het verenigingsnetwerk met elkaar verbindt, zorgt voor gezamenlijke doel - stellingen en bijbehorende boodschap, kunnen de Wmo-ambities worden waargemaakt. In essentie draait het om het volgende: de gemeente stimuleert haar burgers om via verenigingen (weer) mee te doen in de samenleving! Vitale Sportvereniging

8 De rol van vitale verenigingen In de nieuwe Wmo is de vitale (sport)vereniging een belangrijke partner voor de gemeente, omdat zo n vereniging vanuit z n specifieke waarden actief bijdraagt aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, vorming, sociale binding, economie en leefbaarheid in wijk en stad. Uitgangspunt is dat de focus op het aan te pakken probleem van deze thema s ligt en niet op een doelgroep. Vanuit dit beleid werken gemeenten reeds samen met sportorganisaties (van sportvereniging tot commercieel), scholen (van primair tot universitair), zorginstellingen (zoals de GGD, jeugdzorg, ouderenzorg, consultatiebureau, gezondheidshoes), kinderopvang, speeltuinen, Centrum voor jeugd en gezin, jongerenwerk en welzijnswerk, woningcorporaties, wijkraden en media. De vitale vereniging richt zich hierbij op zowel de leden als niet-leden en vormt een belangrijke ontmoetingsplek voor de burgers in wijk en stad. Enschede kent een vijftal vitale sportclusters, onderdeel van VSV, die laten zien dat een vereniging prima ingezet kan worden voor het realiseren van maatschappelijke doelen. Bijvoorbeeld bij het activeren en begeleiden van leden naar werk, maar ook op het terrein van veiligheid, onderwijs, participatiebanen en sociale cohesie in de wijk. Deze verenigingen zijn er aan gewend dat de voorziening (velden en gebouwen) ook overdag gebruikt worden. Zowel bestuur, leden als vrijwillig kader zijn bekend en accepteren medegebruik van de verenigingsvoor - zieningen. Ook de gedachte dat door nieuwe activiteiten de vereniging een betere financiële positie kan verwerven, en daardoor duurzamer kan bestaan heeft bij de vitale verenigingen al post gevat. ALS JE IETS GOEDS ZIET GEEF DAN EEN COMPLI- MENT. ALS JE IETS FOUTS ZIET, BIED DAN JE HULP AAN Nelson Mandela

9 Samenwerkingspartners De samenwerkende (lokale) partners hebben allemaal ook een eigen belang bij de vitale vereniging: - De vereniging trekt als activiteitencentrum mensen aan, hetgeen voor haar extra inkomsten genereert; - De gemeente bespaart na initiële subsidie van de vereniging - op uitgaven aan uitkeringen; - De burger heeft belang bij het activiteitenaanbod en de indirecte effecten in gezondheid, cohesie, onderlinge betrokkenheid en veiligheid in de wijk; - De ondernemer/werkgever maakt de verbinding tussen werk en inkomen en beschikt over een relatienetwerk; - De woningcorporatie richt zich op de (duurzame) ontwikkeling van een multifunctionele sport - accommodatie en waarde van onroerend goed in de wijk; - De zorgverzekeraar heeft belang bij een langere levensduur (gezondheid) van de verzekerden en bij een toename van de leefbaarheid in de wijk. Bovenstaand verduidelijkt dat bij de vitale vereniging nadrukkelijk de relatie van burgers en maatschappelijke partners met de (lokale) overheid aan orde is. Bij de vitale vereniging gaat de lokale overheid met name uit van de kracht van verenigingen zelf en probeert daar op innovatieve wijze haar eigen handelen op aan te passen. Uiteraard kan de gemeente daarbij zelf verschillende rollen vervullen. De gemeente reguleert, faciliteert en is coproducent van beleid. Dat geldt niet alleen voor thema s in de directe woon- en leefomgeving, maar ook voor samen doelen bereiken, investeren en verantwoordelijkheid nemen. Een belangrijke uitgangspunt voor gemeenten is hierbij het multifunctionele gebruik van maatschappelijke vastgoed en openbare ruimten. Deze multifunctionaliteit houdt in dat huidige accommodatie door meer verschillende functies gebruikt gaan worden dan nu. Functies die kunnen worden toegevoegd dienen de beleidsdoelen uit o.a. de driehoek onderwijs, -sport en -welzijn te ondersteunen. Vitale Sportvereniging

10 Doelstelling De doelstelling van Dagbesteding WMO Stichting Vitale Sportvereniging is tweeledig: Versterken vereniging en bijdragen aan participatie en integratie kwetsbare mensen. Mensen die door de gemeente zijn geïndiceerd voor een vorm van dagbesteding in de eigen buurt. Dat kan door de volgende activiteiten: - Versterken van de vereniging en daarmee verstevigen en duurzaam maken van de activiteiten van de sportvereniging door middel van het realiseren van extra huur en gebruiksinkomsten. - Bijdragen aan participatie en integratie van kwetsbare mensen wordt gerealiseerd door het aanbieden van activiteiten in het kader van dagbesteding. Daarmee draagt de vereniging, haar vrijwilligers, bestuur en leden bij aan de doelen van de WMO en van de lokale overheid, dat iedereen mee moet kunnen doen. De vitale verenigingen die aan het project dagbesteding WMO mee doen werken actief aan deze participatie wens en staan open om kwetsbare mensen in hun verenigingsgemeenschap op te nemen. Bijdragen aan participatie en integratie van kwetsbare mensen komt voort uit de vraag van mensen zelf om deel te nemen en actief te zijn in de samenleving. Om te beginnen bij de verenigingen van de vitale sportvereniging. Het versterken van de vereniging wordt binnen dit project op twee manieren gerealiseerd: - Door een bijdrage aan de personeelskosten van de verenigingsmanagers en de accommodatiekosten; - Door het realiseren van een positieve uitstraling van de vereniging door deze activiteit. De bijdrage aan participatie en integratie van kwetsbare mensen wordt gerealiseerd door het aanbieden van dagdelen dagbesteding per vitale sportcluster onder begeleiding van een professionele dagactiviteiten - begeleider op MBO+ niveau. In de praktijk komt dat neer op 7 personen per dagdeel. Het totale aanbod van dagdelen dagbesteding WMO van de Stichting Vitale Sportvereniging in Enschede bedraagt 5 x = dagdelen.

11 Expertise Dagbesteding Op basis van een jarenlange ervaring van de met de doelgroep kwetsbare mensen uit de wijk, zal een passend dagbestedingsprogramma VSV worden ontwikkeld. Centraal hierbij staat de ontmoetingsplek in de wijk waar: 1. iedereen met een (verstandelijke) beperking wordt ondersteund bij dagactiviteiten en/of werk; 2. iedereen elkaar kan ontmoeten, leren en ontwikkelen; 3. iedereen zich prettig voelt. Op iedere sportcluster is een aanbod van werkzaamheden gericht op: : - Werken in de horeca (eetcafé/gastheer en vrouw kantine) - Werken in het groen (onderhoudsploeg buitenaccommodatie) - Schoonmaken - Administratie - Onderhoudswerkzaamheden - Boodschappen doen - Vrijwilligerswerk - Ondersteuning sportvereniging Deze activiteiten worden gecoördineerd en uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een HBO-Verenigingsmanager en een medewerker CAO Welzijn. Vitale Sportvereniging

12 GROEISCHEMA 1.6 Groeischema In onderstaand groeischema is af te lezen welke buurtbewoners kunnen instromen bij de vitale sportvereniging. welk aanbod zij krijgen en hoe zij uiteindelijk weer uitstromen. Contact Stichting Vitale Sportvereniging GROEIMODEL De vitale sportvereniging als werk- en dagbestedingsplek Pantheon PR Enschede persoonlijke groei + sociale groei = Koert Hetterscheidt TOEKOMST +31 (0) UITSTROOM Deelnemers uit de wijk Langdurig werklozen Wajongers Arbeidsongeschikten Laaggeschoolden Sociaal geïsoleerden Functies Buitendienst Eetcafé Administratie Binnendienst Gastvrouw / Gastheer Ochtenddienst: 08:30-14:00 uur Middagdienst: 13:30-19:00 uur Begeleiding Fulltime Verenigingsmanager Werkcoach Competentie-gestuurde leeromgeving Fysiek aanbod Wekelijks sporten Diëtiste Fysieke meting kapper Gezonde voeding Cursusaanbod Taal en rekentoets Maatschappelijke participatie HACCP - Sociale Hygiëne VCA - Veilig buitenwerken AKA / BBL opleiding Werk Sponsoren vereniging Vakschool Vitale Sportvereniging Reguliere werkgevers INSTROOM Dagbesteding Vrijwilliger bij de vereniging in de wijk Stichting Vitale Sportvereniging 2014

13 2. DE VERENIGINGSMANAGER Het belangrijkste aspect van de vitale sportvereniging is de inzet van een professional op het sportpark. Om alle doelgroepen naar het sportpark te halen is er een aanspreekpunt nodig op de locatie. Deze manager is verantwoordelijk van uur tot uur voor het sportpark, hij geeft leiding aan de nieuwe vrijwilligers, de studenten en ondersteunt de vereniging. De verenigingsmanager is een fulltime kracht die zorgt voor de verbinding met de wijk en partners. In dit hoofdstuk vindt u alles over de verengingsmanager. Welke capaciteiten moet deze persoon hebben, wat zijn zijn taken en wat de functie van verenigingsmanager precies in. Daarnaast wordt er een checklist weergegeven met daarin alle taken en acties die een verenigingsmanager moet ondernemen om te kunnen starten op een sportcluster dat vitale sportvereniging wil worden. Deze checklist kan door toekomstige verenigingsmanagers worden nagelopen en zorgt ervoor dat zij voorbereid aan hun baan kunnen beginnen.

14 AANSPREEKPUNT 2.1 Inleiding De Verenigingsmanager wordt aangestuurd vanuit de Stichting Vitale Sportvereniging en ondersteund door een Participatiecoach vanuit de gemeente, werkt samen met de verbindingsmanager en de welzijnsorganisatie ten aanzien van de begeleiding van langdurig werklozen. 2.2 Functie- en competentieprofiel van de verenigingsmanager A. Doel van de functie: Duurzaam versterken van de sportvereniging. Resultaatgebieden (de kritische prestatie indicatoren/output van de verenigingsmanager): Op basis van ondernemerschap realiseert de verenigingsmanager in 3 jaar de (financiële) zelfredzaamheid van deze verenigingen. En is in staat een doorlopend en sluitend (sport)aanbod te creëren dat bijdraagt aan het welzijn en participatie van de bevolking in de wijk en stad. B. Inhoud van de functie: Verantwoordelijkheden(de verenigingsmanager is hierop aan te spreken): Voor de aansturing en samenwerking van meerdere sportverenigingen op een sportlocatie. Taken( de belangrijkste werkzaamheden van de verenigingsmanager): Faciliteren verenigingsbestuur op het gebied van inkoop, horeca en contributiegelden; Aansturen werkzaamheden op sportaccommodatie en openstellen sportlocatie; Aansturen, coachen en inspireren van 25 langdurig werklozen; Communicatie- en loketfunctie voor de sportvereniging; Initiëren en coördineren nieuwe (wijk)activiteiten en sportconcepten; Schriftelijk rapporteren inhoudelijke en financiële voortgang; Vormgeven vernieuwende ideeën rondom het bereiken van nieuwe doelgroepen, verbinding zoeken met nieuwe partners, gebruik van nieuwe media e.d. Vitale Sportvereniging

15 COMPETENTIES C. Vereiste competenties Sociale Intelligentie - verplaatst zich in de gevoelens van anderen en past het eigen gedrag hierop aan. Resultaatgerichtheid - Budget bewaken; - Concrete afspraken maken met anderen over te behalen resultaten; - Verantwoording afleggen over behaalde resultaten; Ondernemend - Onderneemt direct actie wanneer zich kansen voordoen om zakelijk voordeel te behalen Leidinggevende capaciteiten - Iemand begeleiden en motiveren zodat het beste resultaat ontstaat. Communicatieve vaardigheden - Heeft toegevoegde waarde door het inbrengen van vakinhoudelijke kennis en expertise tijdens een overleg/gesprek - Weet op een actieve en toegankelijke wijze contact te leggen; - Voert gesprekken met diverse instanties. Affiniteit met financiën - Accuraat zijn; - Analytisch vermogen. D. Eisen waaraan de verenigingsmanager in ieder geval moet voldoen: - Leeftijd: jaar; - Opleiding: MBO+/HBO commerciële economie/marketing/sport; - Werkervaring: 3 tot 5 jaar; - Aantoonbare affiniteit met sport, verenigingsleven en jeugd; - Maatschappelijk betrokken; - Woonachtig in Enschede en/of betreffende wijk; - Bereid tot werken in de avonduren; - Achtergrond als (top)sporter.

16 2.3 Kernwoorden Financiën, Leidinggeven, Coachen, Politiek, Administratief, Creatief, Organisatie, Veranderaar en Communicatie 2.4 Arbeidsvoorwaarden Een afwisselende en zelfstandige fulltime (40 uur) functie op een sportcluster met minimaal twee sportverenigingen. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. In eerste instantie bieden wij een jaarcontract dat verlengd kan worden met nieuwe tijdelijke contracten. Vitale Sportvereniging

17 CHECKLIST 2.5 Checklist Verenigingsmanager Deze checklist dient als basisdocument voor de verenigingsmanager, de handleiding om te starten. Hierin kunnen alle voorbereidingen en acties worden gevonden dievoor de verenigingsmanager van belang zijn. Wat belangrijk is om mee te nemen is dat de vereniging de eerste drie maanden nog blijft ondersteunen bij het inzetten van de langdurig werklozen. Om zodoende ervoor te zorgen dat zij goed ingewerkt zijn, voorkomt veel problemen en onduidelijkheden Kennismaking 1 Kennismaken met Bestu(u)r(en). 2 Kennismaken met vrijwilligers 3 Kennismaken met Stadsdeelmanager 4 Kennismaken met Wijkraad 5 Kennismaken met Buurtvereniging 6 Welzijnsorganisatie (Opbouwwerker, jongerenwerken, sportbuurtwerker, etc ) 7 Groenvoorziening gemeente 8 Vertegenwoordigers basisscholen 9 Sportconsulent / Combinatiefunctionaris 10 Bredeschool regisseur 11 Ouderencentrum Sportpark 1 Verkrijgen van sleutels van de accommodaties. 2 Foto s maken van de accommodatie (deze ook maken bij elke aanpassing). 3 Inventariseren van de materialen. 4 Aankopen van ontbrekende materialen. 5 Terras van de vereniging verbeteren. 6 Aankleding sportpark verbeteren. 7 Footgolfparcours regelen en uitzetten. 8 Smeedijzeren poort regelen. 9 Materiaal via gemeente regelen (Bosmaaier, kantensteker, etc ). 10 Ruimtes aanpassen zodat zij geschikt zijn voor verhuur. 11 Partners updaten van de ontwikkelingen op het sportpark.

18 2.5.3 Nieuwe vrijwilligers 1 Met Werkplein (langdurig) werklozen bespreken. 2 Taken (langdurig) werklozen inventariseren. 3 Zorgen voor de lunch van de (langdurig) werklozen. 4 Zorgen voor werkkleding voor (langdurig) werklozen. 5 Maken van weekplanning voor (langdurig) werklozen 6 Pop gesprekken voeren met (langdurig) werklozen 7 (langdurig) werklozen indelen in verschillende groepen 8 Taakverdeling (langdurig) werklozen maken. 9 Reglement voor de (langdurig) werklozen uitdelen 10 Contract voor de werkkleding laten tekenen. 11 Vakantie regels bespreken met (langdurig) werklozen 12 Opleidings- en cursusmogelijkheden inventariseren 13 Opleidingen en cursussen voor de (langdurig) werklozen inzetten Financiën 1 Plan schrijven voor Aaanjaagsubsidie. 2 Inkoop in kaart brengen. 3 Financiële gegevens achterhalen. 4 Wijkbudgetten in kaart brengen. 5 Aanvraag schrijven voor wijkbudgetten. 6 Offertes voor invalidentoiletten. 7 Budget vrijmaken voor aanpassingen aan kantines/complex en dergelijke. 8 Zoeken naar subsidiemogelijkheden. 9 Mogelijkheden voor binnenhalen van gelden in de daluren van de vereniging. Vitale Sportvereniging

19 2.5.5 Verenigingsmanager 1 Plan van aanpak schrijven. 2 Jaarplanning maken. 3 Activiteiten initiëren. 4 BHV/EHBO diploma halen. 5 Zoeken naar interessante partijen voor samenwerking. 6 Contact leggen met lokale media. 7 Bekendheid genereren in de omgeving. 8 Kennismaken met collega verenigingsmanager 9 Meelopen bij collega verenigingsmanagers 10 Kleedkamer gesprekken plannen. 11 Weekoverzichten maken. EERST BEGRIJPEN DAN BEGREPEN WORDEN Stephen Covey

20 3. HET SPORTCLUSTER Om een vitale sportvereniging te worden is het de een voorwaarde om een sportcluster te vormen van minimaal 2 verenigingen. Deze twee verenigingen dienen samen minimaal 1000 leden te hebben. Dit zorgt voor een basis om de verbinding met de wijk te maken en de ontmoetingsplek te worden die een vitale sportvereniging kan zijn. Deze 1000 leden zijn daarnaast nodig om de financiering van de verenigingsmanager te realiseren. In dit hoofdstuk vindt u een beschrijving van de werkzaamheden die de langdurig werklozen kunnen uitvoeren en ziet u hoe een werkschema eruit LBO [JFO %BBSOBBTU XPSEU VJUFFOHF[FU XBU EF belangrijkste do s van de vitale sportvereniging zijn. Deze zijn gecategoriseerd op bedrijfsvoering, financiën, partnerschap, facilitair en maatschappij. %F[F LFONFSLFO HFWFO PWFS[JDIUFMJKL XFFS wat de vitale sportvereniging voor uw vereniging, stad, dorp en wijk kan betekenen. Na het lezen van dit hoofdstuk heeft u kennis over alle actiepunten die u kunt uitvoeren op uw vereniging.

21 ONDERHOUDSCHEMA 3.1 Onderhoudschema s Binnen de vitale sportverenigingen zijn er verschillende onderhoudschema s. Hieronder is daarvan een voorbeeld weergegeven. Dit maakt inzichtelijk welke taken er allemaal kunnen worden uitgevoerd. NR Werkzaamheden Ma Di Woe Do Vrij 1 Ramen lappen X X 2 Lampen afnemen X X 3 Tafels afnemen X X X X X 4 Vloer vegen en dweilen X X X X X 5 Toiletten schoonmaken X X X X X 6 Toiletten bij bestuurskamer X X X X X 7 Muren van toiletten X X X X X 8 Wasbakken toiletten X X X X X 9 Kozijnen afnemen X X X 10 Bestuurskamer schoonmaken X X X 11 Kantoor(boven) schoonmaken X 12 Commissiekamer schoonmaken X X X 13 Keuken achter de bar schoonmaken X X X X X 14 Elftallenkamer schoonmaken X X X 15 Tafels en stoelen schoonhouden X X X X X 16 Entree schoonhouden X X X Voltooid (handtekening): Indien niet voltooid toelichting: Bijzonderheden: Vitale Sportvereniging

22 50 DOʼS VSV do s Vitale Sportvereniging Deze 50 do s leiden tot een gezonde, actieve en levendige vereniging, verhoging van het aantal leden en een toename van de (kantine)omzet. De 50 do s voor een vitale sportvereniging Bedrijfsvoering 1. Leg je visie op de toekomst (visie, missie, profiel, doelstellingen en acties) vast in een meerjarenbeleidsplan. 2. Zorg voor een duidelijk omschreven organisatiestructuur, met taakomschrijvingen en eventueel benodigde kennis en capaciteiten. 3. Zorg voor een bedrijfsmatig functionerend kader dat voldoende gekwalificeerd is. Werf potentiele kaderleden op grond van ambities. 4. Zorg dat de samenstelling van het kader qua leeftijd gevarieerd is. Dus niet alleen gepensioneerden. 5. Zoek kwaliteit en deskundigheid buiten de deur als je het niet in huis hebt. 6. Werk samen met andere verenigingen of fuseer zo nodig om efficiënter te werken. 7. Stel een fulltime Verenigingsmanager aan. De verenigingsmanager zorgt voor het open- en onderhouden van de accommodatie, het aansturen van de vrijwilligers en stagiaires en het onderhouden van contacten met diverse instanties. Hij/zij is tevens vertrouwenspersoon. 8. Ontwikkel een stimulerend vrijwilligersbeleid (maatschappelijke elftal competitie juniorenleden, waarbij ieder elftal punten kan verdienen voor getoonde inzet en daarmee bijvoorbeeld een geldbedrag voor een uitje kan winnen). 9. Begeleid vrijwilligers bij hun functioneren; train, beloon en waardeer ze. 10. Organiseer verplichte scheidsrechter cursussen. Dit geeft respect voor de scheidsrechters en zorgt voor voldoende capaciteit. 11. Zorg voor een actuele en correcte ledenadministratie 12. Werf en behoud leden door sociale nevenactiviteiten en gerichte pr. 13. Werf en behoud jeugdleden door jeugd- en ouderparticipatie. Het verloop binnen een VSV tot 18 jaar mag slechts 20% zijn. 14. De jeugd verandert. Verander mee met de jeugd. 15. Stel een plan op voor interne en externe communicatie. 16. Houd bij het bepalen van je (sport)aanbod rekening met de wensen van leden, potentiële leden of buurtbewoners. 17. Sluit convenanten met partners binnen en buiten de sport (zie ook onderdeel Maatschappelijk). 18. Bepaal zelf de regels buiten het sportveld, maar binnen de grenzen van het eigen sportpark.

23 Financiën 19. Zorg voor een sluitende begroting, die door de ledenvergadering is goedgekeurd. 20. Voer een goed financieel beleid. Dit blijkt uit de liquiditeit, solvabiliteit en eigen vermogen van de vereniging. 21. Zorg voor extra inkomsten door publiek-private samenwerking. 22. Koop gezamenlijk in met andere verenigingen zodat je gebruik kunt maken van een bonusstaffel van de leverancier. 23. Versterk de onderhandelingspositie en zorg voor interessante proposities voor (nieuwe) sponsoren. 24. Verhoog de contributie regelmatig en realistisch, anticipeer daarbij op grote vervangingen. 25. Spaar een bedrag per lid voor het vervangen van bijvoorbeeld het kunstgrasveld of het dak. Zorg ervoor dat je tegen de tijd dat dit vervangen moet worden minimaal 1/3 uit eigen zak kunt betalen. De gemeente en ander partners zullen dan eerder co-financieren. Partnerschap 26. Praat met bedrijven, ondernemingen en verzekeraars over maatschappelijk verantwoord ondernemen en bied hen mogelijkheden om daarin te investeren. 27. Verbind je vereniging op een slimme manier met onderwijs en maatschappelijke organisaties. 28. Werk samen met alle basisscholen binnen een straal van 2,5 kilometer. 29. Zorg dat je vereniging een ontmoetingsplaats en netwerk is van voorzieningen voor burgers, overheid, zorgaanbieders, onderwijs- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en het bedrijfsleven. 30. Verbindt meerdere sporten, zoals voetbal, judo, hockey en tennis, met elkaar en maakt gebruik van elkaars krachten. Facilitair 31. Stel je accommodatie zeven dagen in de week, 16 uur per dag beschikbaar en zorg dat er activiteit is. Door je complex optimaal te benutten is de sociale controle groot en de kans op vernielingen minder. 32. Zorg voor structureel onderhoud en anticipeer op grote werkzaamheden. 33. Bied een doorlopend sport- en activiteitenaanbod dat bijdraagt aan het welzijn en de participatie van bewoners in je directe omgeving. 34. Zoek contacten met de kinderopvang voor wat betreft mogelijkheden voor tussen- en buitenschoolse opvang. 35. Stel je accommodatie ook open voor ontmoetingsgroepen, kookclubs, huiswerkbegeleiding etc. 36. Serveer een daghap a 5 euro per maaltijd voor stads/buurtbewoners. 37. Faciliteer nieuw sportaanbod zoals Footgolf, zodat je accommodatie optimaal benut wordt en je nieuwe inkomsten kunt genereren. 38. Zorg dat je accommodatie schoon en je kantine ( s winters) verwarmd is. 39. Mix ouderen en jongeren in de teams voor bar- en keukendienst. 40. Laat sporters met een rode kaart (= schade voor de vereniging) extra bar- of keukendienst draaien voor het aantal wedstrijden dat ze geschorst zijn. 41. Zorg voor gezonde snacks in de kantine en richt dit aantrekkelijk in. De sportkantine moet af van het vette imago. Vitale Sportvereniging

24 Maatschappelijk 42. Stel verenigingsdoelen op die inspelen op de veranderende samenleving. Zorg voor een relatie met de woonomgeving en wees een partner bij thema s als gezondheid, sociale binding en vorming. 43. Zorg dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in een positieve sfeer, waarbij onderscheid op gebied van sociale status, ras of geloof wegvalt. 44. Stel een gedragscode op, waarin de normen en waarden van de samenleving gerespecteerd worden. Elementen in de code zijn o.a.: respect, fair play, antidiscriminatie en gezonde ontwikkeling als mens (lichamelijk en geestelijk). De vereniging handhaaft deze gedragscode, onder andere via maatregelen bij overtredingen zoals administratieve boetes en tuchtzaken. 45. Breng mensen die maatschappelijk op grote afstand van elkaar leven bij elkaar, zodat ze door die contacten een sociaal netwerk opbouwen en elkaar kunnen versterken. 46. Creëer een veilige omgeving met respect voor elkaar en de regels van de sport, zodat een goede basis ontstaat voor samen leven. 47. Ga aan de slag met langdurig werklozen (de vrijwilligers van de toekomst) en re-integratietrajecten. 48. Zoek verbinding met de Centra Jeugd en Gezin op het gebied van opvoedondersteuning. 49. Haak aan bij programma s/thema s als Ouders langs de lijn, Weerbaarheid, Alcohol en Drugs etc. 50. Pas aanbod en faciliteiten aan zodat mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen ook kunnen participeren. YOU MISS 100% OF THE SHOTS YOU DONʼT TAKE Wayne Gretsky

25 4. DE AANGRENZENDE WIJK Een Vitale Sportvereniging kenmerkt zich door haar sterke verbinding met de aangrenzende wijk en burgers. Deze verbinding zorgt dat een Vitale Sportvereniging meer betekent voor de wijk dan een reguliere vereniging. Deze verbinding geeft mogelijkheden om de sportvereniging als middelpunt van de wijk neer te zetten. Gemeenten kunnen haar verenigingen inzetten voor de transities in de zorg, de vereniging wordt hiermee een algemene voorziening. In dit hoofdtstuk leest u hoe sportverenigingen verbinding kunnen maken met de aangrenzende wijk met behulp van studenten en langdurig werklozen. U vindt onder andere een overzicht met afsprakendie u als vitale sportvereniging kunt maken met het ROC. Hoe u de invulling van studenten op een sportvereniging kunt doen en hoe u daarmee de bestmogelijke verbinding met de wijk maakt. Daarnaast vindt u ook een overzicht met de projecten die zijn geland bij de vitale sportvereniging. Hierin komt goed naar voren welke mogelijkheden er allemaal zijn als vitale sportvereniging.

26 LEERWERKPLEK 4.1 ROC - stagiairs Opzet samenwerking Vitale Sportvereniging en ROC van Twente Sport & Bewegen. Schooljaar indeling 1e periode kennismaken/opstarten week (26 aug- 8 nov) 2e periode winterseizoen week 46 5 ( 11 nov-31 jan) 3e periode winterseizoen/zomerseizoen week 6 15 (3 febr-11 april) 4e periode zomerseizoen week (14 april-27 juni) 4.2 Verplichte opdrachten voor studenten 1e periode projectweek 45 a. Analyse organisatie VSV + omgeving b. Jaarplanning maken c. Maandlogboek september + oktober 2e periode projectweek 5 a. Minimaal 2 les/activiteitvoorbereidingen + evaluatie p.p. b. Doelgroep analyse c. Eén evenement voor de VSV vereniging (zelf in te vullen) d. Maandlogboek november + december + januari 3e periode projectweek 15 a. Minimaal 2 les/activiteitvoorbereidingen + evaluatie p.p. b. Sportevenement NSW c. Maandlogboek februari + maart + april 4e periode projectweek 26 a. Minimaal 2 les/activiteitvoorbereidingen + evaluatie p.p. b. Sportevenement NSW c. Eindevenement voor eigen doelgroep d. Maandlogboek mei + juni Gehele jaar Bijhouden urenstaat, elke les/activiteit moet voorbereid worden in een lesvoorbereiding of draaiboek.

27 4.3 Competentie ontwikkeling - Lesgeven; - Voorbereiden; - Organiseren; - Evalueren. 4.4 Afspraken VSV/stageplek - Bij elke stageplek is er een begeleider fysiek aanwezig om: - vooruit te blikken; - les te bekijken; - les te evalueren. Dit kan de Verenigingsmanager, stagiaire niveau 4 of doelgroep -begeleider zijn. - Verenigingsmanager is hoofdverantwoordelijk voor de stagiaires. - Lesvoorbereiding opdracht vallen onder de fysieke begeleider. - Alle overige opdrachten vallen onder de verenigingsmanagers-stagiaire niveau 4. - Elke maand is er een evaluatie met fysieke begeleider, VM-er en studenten. Dit is ook een mogelijkheid om het maandlogboek in te vullen en de urenstaat af te tekenen. ROC van Twente - Na elke periode is er een periode -evaluatie. Dan moeten de opdrachten voor die periode ook klaar zijn. Deze zal plaatsvinden in de laatste week, ook wel bekend als de projectweek. - Totaal zijn er dus drie tussenbeoordelingen + één eindbeoordeling. - Bij de evaluaties/beoordelingen zijn VM er + eigen SLB-er aanwezig. Het schema volgt en zal ook direct aan het begin van het schooljaar bekend zijn. Studenten - De stagetijd loopt van uur. - Het is verplicht om de sportkleding van school te dragen. - Afmelden doe je telefonisch bij desbetreffende VM er en ook op school. - Minimum aantal uur dat je moet lopen is 120 uur om de stage te halen. Vitale Sportvereniging

28 DE VERBINDING 4.5 Projecten Vitale Sportvereniging De Vitale Sportvereniging biedt een aantal projecten aan. De inhoud van deze projecten worden hieronder weergegeven Kracht van Sport In Enschede Zuid wordt veel overlast veroorzaakt door criminele probleemjongeren. Voor deze problematiek is de afgelopen jaren veel aandacht geweest. Echter, de aanpak was vooral gericht op het individu, maar voor een effectieve aanpak moet ook de omgeving van niet-probleem jongeren worden meegenomen. Deze zgn. risicojongeren worden blootgesteld aan de slechte invloeden van probleemjongeren en daarom is de kans groot om ook hiermee in aanraking te komen. s.v. de Enschedese Boys en v.v. Victoria 28 zijn twee van de grootse voetbalverenigingen in Enschede Zuid. Totaal hebben zij rond de 450 jongeren als leden van de vereniging. Binnen deze verenigingen zijn een groot deel van de risicojongeren actief. Een deel hiervan stroomt uit bij de sportvereniging en komt in de wijk terecht. Om deze jongeren te binden aan de vereniging worden er activiteiten ondernomen om de vereniging voor hen interessant te houden. Met uiteindelijk doel om uitval tegen te gaan en preventief te voorkomen dat jongeren aan de verkeerde kant van de scheidslijn terecht komen Happy Fit Dit project is er op gericht om kinderen met veel overgewicht het plezier in bewegen terug te geven. Beweging is erg belangrijk voor kinderen, want zij zijn nog in de groei. Daarnaast zorgt sporten voor een gezonde geest en daar heeft iedereen baat bij. Het is ontwikkeld in samenwerking met de Kinderopvang en een Diëtistenpraktijk. Kinderen bewegen in een vriendelijke en veilige omgeving met als doel: meer zelfwaardering, geloof in eigen kunnen en motorisch en lichamelijke ontwikkeling. Na deelname worden de kinderen lid van de sportvereniging Optimaal Vitaal De Vitale Sportvereniging zet zich graag in voor (alleenstaande) ouderen. Door een wekelijks beweegaanbod intern bij de zorgpartner aan te bieden worden vele niet-mobiele ouderen vermaakt. Deze unieke ervaring voor jongeren (studenten)en de vitaliteit voor de ouderen maakt dat deze activiteiten met veel plezier worden beleefd en uitgevoerd. DE ENIGE PLEK WAAR HOOG EN LAAGGESCHOOL- DEN NOG SAMENKOMEN, IS HET VOETBALVELD Henk Spaan

29 4.5.4 Doe Mee In samenwerking met diverse zorgpartners uit de wijk is het sportaanbod Doe mee! ontstaan. In samenspraak met cliënten en begeleiders zijn beweegactiviteiten opgezet om meer cliënten te laten bewegen. Onder begeleiding van ons beweegteam worden wekelijks diverse sporten aangeboden, zoals: basketbal, volleybal, badminton en voetbal Scoren met Wajongers Scoren met Wajongers heeft tot doel om jonggehandicapten te plaatsen op werkervaringsplaatsen bij de Vitale Sportvereniging. In plaats van passief thuis te zitten, geeft dit project deelnemers kansen om hun mogelijkheden te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving. Wekelijks komen deel - nemers bijeen om te sporten en te bewegen door middel van een voetbaltraining. Einddoel is dat deelnemers binnen 2 jaar in staat zijn om via een re-integratietraject een betaalde baan krijgen Life Goals Cup De Vitale Sportvereniging en v.v. Victoria 28 en s.v. de Enschedese Boys gaan een krachtige interventie voor (kwetsbare) bewoners in de wijk Wesselerbrink realiseren met de Life Goals Cup. De Wesselerbrink wordt gekenmerkt door diversiteit aan nationaliteiten, werkloosheid, weinig sociale cohesie en een zeer lage sportdeelname. De Life Goals Cup is een interventie die kwetsbare mensen tussen jaar in staat stelt deel te nemen en door te stromen naar een sportvereniging. De doelgroep bestaat uit: Mensen die gebruik maken van hulpverlening vanwege psychosociale of materiële problemen en mensen met afstand tot de samenleving. De doelstelling is deelname van 150 kwetsbare mensen, waarvan 75 mensen in georganiseerd verband blijven sporten. De overige 75 deelnemers hebben kennis gemaakt met een actieve en sportieve leefstijl en blijven bewegen in ongeorganiseerd verband, doordat zij kennis hebben gemaakt met een gevarieerd sportaanbod dat door de coalitie wordt ontwikkeld Ruud van Nistelrooy Academy De Ruud van Nistelrooy Academy voorziet in buitenschoolse activiteiten waarmee wordt bijgedragen aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Met behulp van coaches en de speciaal voor de Academy door de hoofdcoach ontworpen Ruud van Nistelrooy- methode wordt het de kinderen mogelijk gemaakt sociale competenties te ontwikkelen en weer in zichzelf en eigen kunnen te geloven. Vitale Sportvereniging

30 4.6 Partners De Vitale Sportvereniging heeft veel samenwerkingspartners. Deze samenwerkingspartners zijn van groot belang voor het doen slagen van het gedachtengoed van de vitale sportvereniging. De partners zijn zowel lokaal, regionaal als landelijk. In onderstaand ovezicht een greep uit onze partners.!!!!!!!!!!

31 5. HET AANBOD Een Vitale Sportvereniging tracht voor elke doelgroep wat te kunnen betekenen. Om dit te realiseren is er een ruim en gevarieerd sport- en beweegaanbod gecreëerd. Dit aanbod is er op gericht om zoveel mogelijk mensen te laten participeren, hen te activeren en hen letterlijk in beweging te laten komen. Dit beperkt zich niet tot bewegen, maar biedt ook scholing, leerwerkplekken en ontmoetingsactiviteiten aan. Een vitale sportvereniging is er voor iedereen. In dit hoofdstuk vindt u het overzicht van alle activiteiten die plaats vinden op een vitale sportvereniging. Schematisch staat weergegeven welke activiteiten op welke dagen plaatsvinden. Hierin kunt u goed zien hoe divers het aanbod kan zijn op het moment dat u uw accommodatie openstelt en multifunctioneel inzetbaar maakt. Een dergelijke vereniging is van onschatbare waarde voor de wijk en help bij te dragen aan doelstellingen die voor een bepaalde wijk behaalt dienen te worden. Het aanbod zal u inspireren en u laten inzien dat het ook voor u mogelijk is om vitaal te worden.

32 DAGPROGRAMMA De Vitale sportvereniging zet het gemeentelijk sportpark in voor een optimale BENUTTING en BEZETTING van het maatschappelijk vastgoed en wil van meerwaarde zijn voor haar buurt. Bij de Vitale Sportvereniging wordt dagelijks een dagprogramma georganiseerd op het gebied van sport, bewegen, welzijn, zorg, dagbesteding, ontmoeten en verbinden. Zo worden buurtbewoners met een bijstandsuitkering geactiveerd en gere-integreerd naar betaald werk en kunnen basisschool kinderen gratis naschools sporten onder begeleiding van ROC-studenten. Hieronder volgt een overzicht van het wekelijkse dagprogramma bij een Vitale Sportvereniging: Maandag Arbeidsre-integratie: 25 Langdurig werklozen Iedere dag worden langdurig werklozen begeleid op het sportpark met als doel om hen dichterbij de arbeidsmarkt te brengen. Zij maken gebruik van het (sponsor) netwerk van de verenigingen Ontmoeten: Huiskamer van de buurt en Digiruimte De kantine van de Vitale Sportvereniging fungeert als Huiskamer van de buurt. Het sportpark leent zich prima om overdag mensen te ontvangen die hier gezellig een kop koffie willen drinken, een potje willen kaarten, gebruik wil maken van de aangesloten computers of biljarten Talentonwikkeling: Taal- en rekencursus Elke maandag en donderdagochtend is er cursus voor bijvoorbeeld Allochtone vrouwen. Dit om hun werknemersvaardigheden te verbeteren, met name op het gebied van taal en rekenen Welzijn: All-stars naschools sporten Alle kinderen (4 t/m 12 jaar) uit de buurt zijn welkom om gratis te komen sporten en bewegen bij de vitale sportvereniging. Door studenten van ROC Sport & Bewegen wordt wekelijks gevarieerd beweegaanbod aangeboden Sport & Bewegen: Cruyff Foundation Schoolplein14 Op basisscholen worden sport en spel vlakken aangebracht om kinderen meer te laten bewegen op het schoolplein. Er wordt uitdaging gecreëerd op het sportveld, zodat de kinderen het weer leuk gaan vinden om op het schoolplein te spelen Talentontwikkeling: Ruud van Nistelrooy Academy De RvN Academy ondersteunt kinderen die opgroeien in achterstandswijken. Dat kan iets op sportief gebied zijn, maar ook op creatief, sociaal, organisatorisch of cognitief terrein. Breed worden de sterktes van ieder individueel kind gezocht en wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van dat talent.

33 Welzijn: Kaartverenigingen Bij verschillende Vitale Sportverenigingen worden op maandagavond kaartavonden georganiseerd in samenwerking met kaartverenigingen Verbinden: Wijkraad De wijkraad vergadert wekelijks in de bestuurskamer. De wijkraad en de Vitale Sportvereniging hebben hiermee een structurele samenwerking gevonden om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Dinsdag Arbeidsre-integratie: 25 Klimoppers (langdurig werklozen) Ontmoeten: Huiskamer van de buurt en Digiruimte Talentontwikkeling: Cursus Sollicitatie en werkvaardigheden Cursus sociale werkvaardigheden voor (langdurig) werklozen. ROC Educatie verzorgt taallessen, computerlessen, financiële en sociale vaardigheden. Dit om de klimoppers goed voorbereid richting de arbeidsmarkt te begeleiden Zorg: Sporten voor ouderen In samenwerking met verschillende zorginstellingen voor ouderen worden diverse spel- en beweegactiviteiten georganiseerd met circa 30 ouderen per groep (5 groepen) onder begeleiding van ROC studenten. Woensdag Welzijn: Ontbijt voor basisschoolkinderen (pilot) Ouders kunnen kinderen om uur brengen voor een gezond ontbijt. Rond uur worden de kinderen onder begeleiding van langdurig werklozen naar de school in de wijk gebracht (uit gesprekken met verschillende schooldirecteuren blijkt dat er veel kinderen niet thuis ontbijten voordat zij naar school gaan). (Start in 2015) Arbeidsre-integratie: 25 Klimoppers (langdurig werklozen) Ontmoeten: Huiskamer van de buurt en Digiruimte Vitale Sportvereniging

34 Welzijn: Judo en weerbaarheidstraining voor kinderen De F- en E-jeugd van beide verenigingen (6 t/m 10 jaar) krijgen gratis judo- en weerbaarheidslessen. Elke woensdagmiddag worden er circa 30 kinderen per leeftijdscategorie ingeroosterd Talentonwikkeling: Typecursus voor basisscholieren Basisscholieren leren stapsgewijs beter omgaan met het toetsenbord. Door hun typediploma te behalen hebben zij een voorsprong op andere leerlingen voor de middelbare school. Donderdag Arbeidsre-integratie: 25 Klimoppers (langdurig werklozen) Talentonwikkeling: Taal- en rekencursus voor Allochtone vrouwen Ontmoeten: Huiskamer van de buurt en Digiruimte Talentontwikkeling: Cursus vaardigheden Cursus sociale werkvaardigheden voor (langdurig) werklozen. ROC Educatie verzorgt taallessen, computerlessen, financiële en sociale vaardigheden. Dit om de klimoppers goed voorbereid richting de arbeidsmarkt te begeleiden Welzijn: Sporten voor Volwassenen Elke donderdag is er ruimte om als volwassene om onder begeleiding te sporten bij de Vitale Sportvereniging. Dit is voor iedereen, tussen de 25 en 65 jaar, toegankelijk en gratis. Hiermee wordt er gewerkt aan thema s zoals het halen van de beweegnorm, gezonde levensstijl en sportieve participatie Welzijn/Zorg: Sport voor Allochtone Vrouwen Wijkbewoonsters krijgen sportles aangeboden om vitaler, weerbaarder en fitter te worden, daarnaast proberen wij hen ook te helpen beter te integreren in de maatschappij Welzijn: Sport voor Zorgcliënten In samenwerking met Leger des Heils, SMD E-H, RIBW, Mediant, Humanitas Onder-Dak een sportaanbod voor hun cliënten. Hierbij kunnen cliënten die behoefte hebben aan en baat bij sport deelnemen. JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT Johan Cruijff

35 Vrijdag Arbeidsre-integratie: 25 Klimoppers (langdurig werklozen) Zorg: Dagbesteding 8 Licht Verstandelijk Gehandicapten Ontmoeten: Huiskamer van de buurt en Digiruimte Welzijn: All-stars naschools sporten Alle kinderen (4 t/m 12 jaar) uit de buurt zijn welkom om te komen sporten en bewegen bij de vitale sportvereniging. Door studenten van ROC Sport & Bewegen wordt wekelijks gevarieerd beweegaanbod aangeboden. Suggesties/ideeën voor nieuwe activiteiten (met inzet team) zijn: - Organisatie vakantieactiviteiten (in samenwerking speeltuinen). - Scholing begeleiders sportvereniging en ouders met veel contact jongeren in de wijk. - Opzomeren van de buurt (schoonmaken, aankleden en onderhouden). - Huiswerk- en bijlesbegeleiding jeugd. - Huisbezoeken en klussendienst voor ouderen. - Vervoersdiensten voor gehandicapten. - Educatie voor verstandelijk gehandicapten door oud begeleiders, ouders en HBO leerlingen. - Activiteiten gehandicapten samen met zorgorganisatie die in staat zijn het aanbod klein en op maat te ondersteunen. Vitale Sportvereniging

Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken

Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken RAPPORTAGE / 27 februari 2012 Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken Opdrachtgever: Samenstelling: Ton Markink, ICSadviseurs Mark van Rotterdam, ICSadviseurs Referentienummer: 960313/20120227EO01

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Enschede-West

Jaarplan 2015. Enschede-West Jaarplan 2015 Enschede-West Stadsdeelteam Enschede-West Januari 2015 Voorwoord Op 18 november 2014 hebben we in speeltuin Stadsveld met veel betrokkenheid en betrokkenen, tijdens een gezamenlijke maaltijd,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Nota Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Goed voor en met elkaar! Gemeente Bergambacht 2011-2014. WMO Prestatieveld 4: Vrijwilligers en Mantelzorgers

Nota Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Goed voor en met elkaar! Gemeente Bergambacht 2011-2014. WMO Prestatieveld 4: Vrijwilligers en Mantelzorgers Nota Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Goed voor en met elkaar! Gemeente Bergambacht 2011-2014 WMO Prestatieveld 4: Vrijwilligers en Mantelzorgers Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 4 3. Vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden Colofon Titel: Ondertitel: Onderwijsinstelling: Opleiding: Afstudeerbegeleider: Opdrachtgever: Contactpersoon: Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen

Nadere informatie

WMO Beleidskader 2015 2018

WMO Beleidskader 2015 2018 WMO Beleidskader 2015 2018 Gemeente Houten Augustus 2015 Inhoud Inleiding Pagina 1. WMO trends en ontwikkelingen 2. Visie, Uitgangspunten en Doelen 3. Preventie 4. Fysieke aandachtspunten 5. Eigen kracht

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Prestatieplan 2014. Maatschappelijke opgave 1a Een gezonde geest in een gezond lichaam. Versie: definitief, 15 april 2013

Prestatieplan 2014. Maatschappelijke opgave 1a Een gezonde geest in een gezond lichaam. Versie: definitief, 15 april 2013 Prestatieplan 2014 Maatschappelijke opgave 1a Een gezonde geest in een gezond lichaam Versie: definitief, 15 april 2013 Samengesteld in overleg tussen de partners binnen de maatschappelijke opgave 1a Een

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding. Dagbesteding. Voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding. Dagbesteding. Voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding Dagbesteding Voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo 1 Voorwoord Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden? Waar liggen

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

ALKMAARSCHE BOYS ADVIESRAPPORT 12/12/2010. Mathijs Horio Sportbureau Alkmaar 1 Ontwikkeling als poort naar de toekomst. Adviesrapport Alkmaarsche Boys

ALKMAARSCHE BOYS ADVIESRAPPORT 12/12/2010. Mathijs Horio Sportbureau Alkmaar 1 Ontwikkeling als poort naar de toekomst. Adviesrapport Alkmaarsche Boys Ontwikkeling als poort naar de toekomst Adviesrapport Alkmaarsche Boys 12/12/2010 ADVIESRAPPORT ALKMAARSCHE BOYS Studentennummer: 549370 Opdrachtgever: Alkmaarsche Boys Groep van: N. van Ginhoven Begeleider:

Nadere informatie

OVERLEVENISMEEDOEN. Ook in de Sport!

OVERLEVENISMEEDOEN. Ook in de Sport! OVERLEVENISMEEDOEN Ook in de Sport! Notitie Sportraad Apeldoorn (VSA) over de toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn, mei 2013 2 3 Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding pagina 5 Hoofdstuk 2: Samenvatting

Nadere informatie

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: Christel Soede Tel nr: 06-35113529 Nummer: 15A.00470 Datum: 18 mei 2015 Team: Jeugd, leefbaarheid & veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie