Openbare basisschool De Twijn. Mw. B. Landhuis-Wiegerink Dhr. J. Stegeman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare basisschool De Twijn. Mw. B. Landhuis-Wiegerink Dhr. J. Stegeman"

Transcriptie

1

2 Openbare basisschool De Twijn. Hedeveld 3, 7603 TK Almelo. Tel Fax www. obsdetwijn.nl Directeur: Mw. B. Landhuis-Wiegerink Adjunct-directeur: Dhr. J. Stegeman 2

3 INHOUDSOPGAVE deel B 8 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 8.1 Cijfers over de vorderingen van en de specifieke zorg voor leerlingen 8.2 Uitstroomgegevens 8.3 Schoolontwikkeling op De Twijn 9 REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 9.1 Schooltijden 9.2 Wanneer gaan de deuren open 9.3 Het einde van de schooldag 9.4 Gymnastiek 9.5 Regels in geval van schoolverzuim en bereikbaarheid ouders 9.6 Maatregelen preventie schoolverzuim 9.7 Vakanties en vrije dagen De ouderbijdrage 9.9 Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst en verlofregelingen voor kinderen 10 AFSPRAKEN 10.1 Algemene zaken 10.2 Vragen of mededelingen 10.3 Schoolregels 10.4 Eten, drinken en traktaties 10.5 Vieringen 11 NAMEN 11.1 Teamleden 11.2 Ouderraad 11.3 Medezeggenschapsraad 11.4 Verkeersouder 11.5 OPOA 11.6 Overige 11 BIJLAGEN Toetskalender 3

4 8 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 8.1 Cijfers over de vorderingen van en de specifieke zorg voor leerlingen Op obs De Twijn wordt met grote inspanning gewerkt aan het verbeteren van de resultaten van de kinderen. Alle leerlingen worden regelmatig getoetst. Dat doen we zelf met methodegebonden en methode onafhankelijke toetsen. Bij de halfjaarlijkse schoolonderzoeken gebruiken we in de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 de AVI -toets/dmt om het leesniveau te bepalen, de tempotoets rekenen (TTR) en een Cito-toets om de rekenvorderingen te meten en andere Cito-toetsen om het niveau van het begrijpend lezen, woorden- schat en de spelling te meten. De leerlingen in de groepen 1 en 2 maken twee Cito-toetsen: taal voor kleuters en rekenen voor kleuters. De Cito-entreetoets vindt plaats eind groep 7 of begin groep 8, afhankelijk of de grote vakantie vroeg of laat valt. De Cito-eindtoets groep 8 is op 11,12 en 13 februari De uitslagen van de toetsen bewaren we in de groepsmappen en in het schoolarchief. Op basis van de resultaten stellen we 2 X per jaar groepsplannen voor de verschillende vakgebieden samen. Leerlingen krijgen aanbod op maat. De Cito-toetsen worden de scores uitgedrukt in I t/m V, waarbij I de hoogste en V de laagste score is. De gemiddelde score van de Cito-eindtoets 2013 is in groep 8: 536,2. Het landelijk gemiddelde is 533,8 De resultaten zijn objectief omdat we ze kunnen vergelijken met resultaten van soortgelijke scholen als obs De Twijn. De uitslag van de Cito-eindtoets is op school in te zien. Onze zorg voor uw kinderen is er op gericht het resultaat optimaal te laten zijn, de kinderen een gelukkige schooltijd te bezorgen en om ze goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Deze zorg komt tot uiting in de werkwijze in de groep en in de specifieke aandacht voor zorgleerlingen, dit zijn kinderen die meer ondersteuning nodig hebben of meer uitdaging en verdieping aan kunnen. 8.2.Uitstroomgegevens Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van het voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. De kinderen van onze school zijn de afgelopen jaren naar de volgende opleidingen gegaan: Schooltype VMBO -B 2 2 VMBO -B + LWOO 1 VMBO K/GT VMBO T/HAVO Mavo+ 2 2 HAVO 1 HAVO VWO VWO Gymnasium/Technasium 3 3 Totaal aantal leerlingen Van deze leerlingen gingen in 2013: 16 leerlingen naar Het Erasmus 4 leerlingen naar St. Canisius of Pius X college 0 leerling naar CSG Het Noordik 1 leerlingen naar overig 4

5 8.3 Schoolontwikkeling op De Twijn Algemeen: Per jaar wordt het beleid van het afgelopen jaar geëvalueerd en het beleid voor het komende schooljaar opgesteld. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen: Evaluatie van het schooljaar Beleidsvoornemens EVALUATIE SCHOOLJAAR Onderwijskundig beleid: Taal/lezen: - Werken aan vlot leren lezen en een grotere woordenschat. - In de kleutergroepen extra aandacht voor fonemisch bewustwording. De tutor heeft hier ook extra aandacht aan geschonken. - Veel aandacht voor taal/lezen, plus minus 10 uur taal in het rooster. In het taakbeleid hebben we ruimte gevonden voor de taal/leesspecialist. Effectieve instructie was ook dit jaar een speerpunt. Rekenen: - De nieuwe rekenmethode Wereld in getallen is geïmplementeerd. Aardrijkskunde: - De nieuwe aardrijkskundemethode De Blauwe Planeet is geïmplementeerd. Geschiedenis: - Een werkgroep heeft onderzocht welke geschiedenismethode bij onze school past. Deze methode, Argus Clou, wordt komend schooljaar geïmplementeerd. 4D-Ondernemende school. - Het beleidsplan ondernemend onderwijs is niet ontwikkeld, dit wordt komend jaar opgezet. - Burgerschap is o.a. gekoppeld aan de ondernemende school, onze leerlingenraad. Er was blijvende aandacht voor klassenmanagement en zelfstandig verwerken. Er was blijvende aandacht voor efficiënte groepsadministratie. Kwaliteitsbeleid: Resultaten van ons onderwijs worden in de bouwvergaderingen en de thema vergaderingen nauwlettend gevolgd. Ambitiegesprekken werden met de kinderen uit groep 8 gevoerd n.a.v. de uitslag van de Cito-entreetoets. Opbrengstgericht werken. - De groepsplannen zijn ingevoerd voor rekenen, spelling en sociaal emotionele ontwikkeling. - Door de directie en de internbegeleider zijn schooldoelen gesteld voor de vakken die Cito getoetst worden. - De leerkrachten hebben dit jaar twee keer de doelen die ze met de kinderen willen behalen vastgesteld. Halverwege de periode was er een tussenevaluatie en aan het eind van de periode kwam de eindevaluatie. De resultaten werden en worden met het team gezamenlijk besproken. Er zijn waar nodig plannen van aanpak opgesteld en/of groepsplannen aangepast. Het rekenbeleidsplan is in ontwikkeling. Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) is OPOA-breed ingevoerd. DHH is een digitaal systeem voor de identificatie en het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Het beleidsplan hoogbegaafdheid is ingevoerd. Scholen met succes heeft een leerling- en leerkrachtentevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 5

6 Resultaten van ons onderwijs Alle reguliere basisscholen van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo verantwoorden zich over de eindresultaten van het onderwijs dat aan uw kinderen is aangeboden door deel te nemen aan de CITO Eindtoets groep 8. Sinds 2012 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de Cito-eindtoets waarmee de inspectie de eindopbrengsten van een school weegt en waardeert. De aangepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en bovengrens die gelden zijn afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school. Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen. Om het gewicht van de leerlingen van groep 8 gezamenlijk te kunnen bepalen, wordt als enig criterium het hoogst genoten opleidingsniveau van één van beide ouders van elk individueel kind van deze groep gehanteerd. De eindresultaten van een bepaald schooljaar zijn: Goed Als de standaardscore op of boven de bovengrens ligt Voldoende Als de standaardscore op of boven de ondergrens en onder de bovengrens ligt Onvoldoende Als de standaardscore onder de ondergrens ligt Daarnaast wordt de school de mogelijkheid geboden om bepaalde leerlingen niet mee te wegen in de eindopbrengsten van de school. Het gaat dan om leerlingen die: Pas sinds groep 7 of groep 8 de school bezoeken Korter dan vier jaar in Nederland verblijven Een indicatie hebben voor het speciaal onderwijs of losgekoppeld zijn van het reguliere onderwijsaanbod. Het niet meewegen van deze leerlingen in de eindopbrengsten leidt tot de zogenoemde opgeschoonde score (score 2). Over de leerlingen die door de school op de opschoonlijst zijn geplaatst is de school verantwoording schuldig aan zowel het bestuur van OPOA als aan de inspectie voor primair onderwijs. Voor de score wordt door de inspectie van onderwijs jaarlijks een ondergrens, een landelijk gemiddelde en een bovengrens bepaald. Voor onze school ziet dat er als volgt uit: Scholengroep Ondergrens inspectie LG* Bovengrens ,8 533,8 535, ,8 533,8 535, n.v.t. 533,8 535,2 536,6 *LG: landelijk gemiddelde Onze school heeft de afgelopen drie jaar de volgende scores behaald: Score Standaardscore 536,5 534,3 536,2 2 Opgeschoond n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6

7 Leerlingenzorg: Passend onderwijs, het zorgprofiel van De Twijn is ontwikkeld en ligt ter beoordeling bij het bestuur Door de directie en de internbegeleider zijn schooldoelen gesteld voor de vakken die Cito getoetst worden. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van het groepsplan rekenen, spelling en sociaal emotionele ontwikkeling. Verdere groepsplannen worden gefaseerd ingevoerd. De inhoud van en de omgang met de groepsmappen werd regelmatig geëvalueerd. Het zorgnetwerkoverleg heeft 3 keer plaatsgevonden. Het CITO-handboek voor informatieverwerking wordt in de bovenbouwgroepen gebruikt. Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) is OPOA-breed ingevoerd. DHH is een digitaal systeem voor de identificatie en het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs De IB-er kon weer een beroep doen op Lidy Ulfman (Expertis) voor de consultatie, bespreking van kinderen die extra zorg nodig hebben. Daarnaast is het Zorgteam van ons samenwerkingsverband enkele keren ingeschakeld voor observatie en advies. Het zorgnetwerkoverleg, bestaande uit een leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werker, een schoolverpleegkundige, een jeugdagent, IB-er en de directeur heeft 4 keer plaatsgevonden. Medewerkers: De intervisiegesprekken i.h.k.v. de professionalisering hebben 2x plaatsgevonden. Er zijn met alle leerkrachten functioneringsgesprekken gehouden. Het taakbeleidsplan is geëvalueerd en wordt nodig aangepast. De Normjaartaak en OPOA-nota taakbeleid worden gehanteerd. Er zijn verschillende studie(mid)dagen geweest. De focus tijdens deze studiedagen lag op opbrengstgericht werken, ondernemend onderwijs en talentontwikkeling. BHV-ers zijn op een herhalingscursus geweest. Wesley Westenberg en Rosan Westerink zijn een leerkracht in opleiding (lio) zij hebben lesgegeven in respectievelijk groep 6/7 en 5/6. Nascholing: Drie leerkrachten hebben deelgenomen aan de trainingen m.b.t. de kleutermethode Onderbouwd. Een leerkracht volgt de master Leren en Innoveren. Er zijn verschillende studie(mid)dagen geweest. Tijdens de studie tweedaagse lag de focus op opbrengstgericht werken, ondernemend onderwijs en talentontwikkeling van kinderen. Huisvesting en financiën: Er zijn 15 notebooks en 1 ipad aangeschaft. Er is een laptopkar aangeschaft. Er is een nieuw draadloos netwerk geïnstalleerd. Er is een nieuwe aardrijkskundemethode aangeschaft. De schoolbibliotheek is uitgebreid. Het verwarmingssysteem is onderhanden genomen en moet komende winter beter werken. Het geld voor methoden en verbruiksmateriaal is helemaal ingezet voor de kinderen / groepen. De toiletten zijn door een OPOA-medewerker extra gereinigd met een hogedrukspuit. Er is een risico inventarisatie uitgevoerd in samenwerking met de MR. ICT: We zijn bezig met de implementatie het OPOA-beleidsplan, komend jaar wordt deze aangepast aan onze eigen school. Er zijn flexibele werkplekken en een draadloze internetverbinding gerealiseerd. Er zijn 15 notebooks en 1 ipad aangeschaft. Er is een laptopkar aangeschaft. OPOA-breed zijn we overgegaan op een nieuw netwerk, van Heutink naar QLICT. 7

8 Actief burgerschap en sociale integratie: 4 D -Ondernemende school: Enkele leerlingen uit groep 8 hebben acties voor Serious Request opgezet. De organisatie van de boekenmarkt was geheel in handen van de leerlingen van groep 8. - Een sportdag voor de hele school is in voorbereiding. - Onze school heeft aan de braderie van het Sluiterveld deelgenomen. Leerlingenraad: - De leerlingenraad bestond uit 5 leerlingen. - De leerlingenraad heeft zich gepresenteerd in alle groepen. Veel kinderen hebben na schooltijd gebruik gemaakt van de materialen en het aanbod van de Sportmobiel. De activiteiten in het kader van de Verlengde Schooldag worden door onze leerlingen goed bezocht. De kinderen konden kiezen uit een ruim aanbod. Engels voor groep 3 was nieuw in het aanbod en een groot succes. De bakjes methode wordt in alle groepen gebruikt. Er is een redactiecommissie voor de schoolkrant samengesteld. De kinderen hebben aan Streetwise van de ANWB meegedaan. Het project Bouwen hebben wij afgesloten met een tentoonstelling waarbij de kinderen trots hun gemaakte werkstukken e.d. konden laten zien. Overige onderwerpen: We sluiten dit schooljaar af met 149 leerlingen. Vanuit de BBS is er een scholencarrousel georganiseerd. Dit heeft ons nieuwe leerlingen opgebracht. Er is HVO en godsdienst gegeven. De bekostiging van het geheel vindt plaats in het kader van een landelijk project. Alle groepen hebben gebruik gemaakt van het aanbod van KEPA (Kunst Educatie Platform Almelo). Onze school heeft meegedaan aan de internationale Kangoeroe reken/wiskunde wedstrijd. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 met een Cito I-score konden zich opgeven. Er deden 23 kinderen mee. Het vijf-gelijke dagen-model is naar tevredenheid ingevoerd. Er is een redactiecommissie, bestaande uit kinderen en ouders, ingesteld die een nieuwe schoolkrant heeft ontwikkeld.. Wij hebben, samen met de Griffel, meegedaan aan het project ik lekker fit. Dit project is vanuit de BBS opgezet. Er werden verschillende activiteiten uitgevoerd. Met een wijkwaardebon is een mozaïekbank gerealiseerd. Kinderen, ouders, leerkrachten en wijkbewoners hebben hieraan meegeholpen. Samen met de Griffel, de 3+-groep en de kinderopvang is het project Bouwen uitgevoerd. Woningstichting STJA heeft ons hierbij ondersteund. Er zijn, vanuit de BBS, verschillende activiteiten voor ouders opgezet, o.a. taarten maken, bloemschikken, sieraden maken en een workshop digitale fotografie. Het 10-jarig bestaan is gevierd. Het was, mede dankzij de hulp van ouders/vrijwilligers, een groot succes. 8

9 BELEIDSVOORNEMENS SCHOOLJAAR Onderwijskundig beleid: Taal/lezen: - Een werkgroep gaat onderzoeken welke taalmethode bij onze school past. - We blijven werken aan vlot leren lezen en een grotere woordenschat. - In de kleutergroepen extra aandacht voor fonemisch bewustwording. - Veel aandacht voor taal/lezen, plus minus 10 uur taal in het rooster. In het taakbeleid worden uren gepland voor de taal/leesspecialist. Effectieve instructie blijft ook dit jaar speerpunt. Leerkrachten gaan in het kader van effectieve instructie elkaar in de groepen bezoeken. Rekenen: - Verdere ontwikkeling en implementatie van het rekenbeleidsplan. Geschiedenis: - Implementatie van de nieuwe methode Argus Clou. - 4D-Ondernemende school. - Er wordt een beleidsplan ondernemend onderwijs ontwikkeld. - Burgerschap wordt o.a. gekoppeld aan de ondernemende school. Blijvende aandacht voor klassenmanagement, zelfstandig verwerken. Blijvende aandacht voor efficiënte groepsadministratie. Kwaliteitsbeleid: Resultaten van ons onderwijs worden in de bouwvergaderingen en de thema vergaderingen nauwlettend gevolgd. Ambitiegesprekken worden met de kinderen uit groep 8 gevoerd n.a.v. de uitslag van de Entreetoets. Opbrengstgericht werken. - Verdere ontwikkeling van de invoering van groepsplannen. Door de directie en de internbegeleider zijn schooldoelen gesteld voor de vakken die Cito getoetst worden. - Verdere verdieping van opbrengstgericht werken en de toepassing in de onderwijspraktijk. Twee keer per jaar stellen de leerkrachten de doelen die ze met de kinderen willen behalen vast. Halverwege de periode is er een tussenevaluatie en aan het eind van de periode komt de eindevaluatie. De resultaten worden met het team gezamenlijk besproken. Het taalbeleidsplan wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het rekenbeleidsplan wordt ontwikkeld. Vervolgacties worden doorgezet. Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) en het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid worden geïmplanteerd. We handhaven de kwaliteitsmatrix van OPOA. Leerlingenzorg: Passend onderwijs, verder ontwikkelen en implementeren van het zorgprofiel van De Twijn. Door de directie en de internbegeleider zijn schooldoelen gesteld voor de vakken die Cito getoetst worden. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van het groepsplan rekenen en spelling, verdere groepsplannen worden gefaseerd ingevoerd. De inhoud van en de omgang met de groepsmappen wordt regelmatig geëvalueerd. Het zorgnetwerkoverleg zal 4 keer plaatsvinden. Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) is OPOA-breed ingevoerd. DHH is een digitaal systeem voor de identificatie en het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Uitvoeren van het zorgstappenplan. 9

10 Medewerkers: De intervisiegesprekken worden gecontinueerd i.h.k.v. de professionalisering. Er worden met alle leerkrachten functioneringsgesprekken gehouden. Het taakbeleidsplan is geëvalueerd en waar nodig aangepast. De Normjaartaak en OPOA-nota taakbeleid worden gehanteerd. Er zijn verschillende studiemiddagen gepland. De focus tijdens deze studiedagen komt te liggen op Passend Onderwijs en Handelingsgericht Werken. BHV-ers gaan op een herhalingscursus. Alle teamleden volgen de twee studiemiddagen van OPOA. Nascholing: De leerkrachten nemen deel aan de mentortraining. Een leerkracht volgt de master Leren en Innoveren. De directeur volgt de master Educational Leadership. Er zijn verschillende studiemiddagen gepland. De focus tijdens deze studiedagen komt te liggen op Handelingsgericht werken en Passend Onderwijs. Alle teamleden volgen de twee studiemiddagen van OPOA. Huisvesting en financiën: Aanschaf van een nieuwe voortgezet lezen methode. Vervanging van de taalmethode. ICT: We zijn bezig met de implementatie het OPOA-beleidsplan, komend jaar wordt deze aangepast aan onze eigen school. Onderzoeken van mogelijkheden gebruik van mobieltjes in de lessen. Opzetten van een school Facebook pagina. Overige onderwerpen: Er wordt een protocol m.b.t. de leerlingenraad opgesteld. Er wordt een beleidsplan Contacten met Ouders ontwikkeld. De verlengde schooldag wordt weer aangeboden. De kinderen krijgen een ruim aanbod om uit te kiezen. Er worden vanuit de BBS weer verschillende activiteiten voor ouders opgezet. Vanuit de VVE-inspectie zijn ontwikkelpunten geformuleerd, hieraan wordt structureel gewerkt. 10

11 9 REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 9.1 Schooltijden De schooltijden zijn als volgt: Maandag tot en met vrijdag voor alle groepen uur. 9.2 Wanneer gaan de deuren open? De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Om 8.30 uur s morgens gaat de bel, u als ouder wordt vriendelijk verzocht om dan het lokaal te verlaten zodat de lessen kunnen beginnen. De kleuters komen binnen via de hellingbaan of de trap bij het speellokaal, de groepen 3 en 4 komen binnen via de trap bij het speellokaal. De groepen 5 t/m 8 komen binnen via de hoofdingang. 9.3 Het einde van de schooldag Om uur komen de kinderen van groep 1 en 2 samen met hun leerkracht naar buiten. De kinderen van de groepen 1 en 2 wachten bij de zandbak op het kleuterplein bij de leerkracht. Om te voorkomen dat een kind alleen of met een verkeerde ouder meeloopt, mag een kind pas weg als diegene die hem/haar ophaalt zich gemeld heeft bij de leerkracht. De kinderen van groep 3 wachten bij de leerkracht bij het schoolhek bij de hellingbaan. Kinderen van de groepen 4 t/m 8 verlaten zelfstandig de school. Wanneer uw kind klassendienst heeft kan het wat later worden. 9.4 Gymnastiek De groepen 3 t/m 8 hebben 2 x per week gymnastiekles, op maandag en woensdag. De kleutergroepen hebben elke dag bewegingsles en/of spelen buiten. Kleutergym: Om hygiënische en veiligheidsredenen is het gebruik van ritmiekschoenen met profiel verplicht. Wij raden schoenen aan zonder veters. Het is de bedoeling dat de schoenen op school blijven. Groepen 3 t/m 8: Tijdens de gymles dragen de meisjes een gympak of net als de jongens een korte broek en een T-shirt en gymschoenen. Om veiligheidsredenen mogen sieraden niet gedragen worden tijdens het sporten. Lang haar wordt tijdens het gymmen in een paardenstaart gedragen. Na het gymmen wordt er door alle kinderen gedoucht. De kinderen nemen een handdoek mee. Om voetwratten te voorkomen kunt u slippers meegeven. 9.5 Regels in geval van schoolverzuim en bereikbaarheid ouders Iedereen is wel eens ziek, dus ook uw kind kan dat overkomen. Wilt u bij ziekte tussen 8.00 en 8.30 uur de school bellen? ( ) Het is belangrijk dat we weten waar iedereen is! De absentie houden wij op school bij. Kinderen kunnen ook op school ziek worden, ondanks alle veiligheidsmaatregelen kunnen ze vallen of een ongeluk krijgen. Ouders moeten dan bereikbaar zijn! Als uw kind u nodig heeft moeten wij u kunnen bereiken. Het juiste telefoonnummer van u en een reservenummer moet op school bekend zijn! 11

12 Krijgt u een ander telefoonnummer? Geef dit direct door aan school! U kunt dit ook via de mail doorgeven: In het berichtje graag het nieuwe telefoonnummer, de naam van het kind en de groep vermelden. 9.6 Maatregelen preventie schoolverzuim Indien een kind zonder melding afwezig is, bellen wij altijd naar uw huis of naar het reservenummer. We willen voorkomen dat kinderen, zonder dat u of wij dat weten, de school verzuimen. Wij zijn verplicht het verzuim van uw kinderen bij te houden in een registratiesysteem. Mocht uw kind vaak afwezig of vaak ziek zijn, dan zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten. 9.7 Vakanties en vrije dagen 2013/2014 Herfstvakantie: maandag 21 oktober 2013 tot en met vrijdag 25 oktober 2013 Kerstvakantie: maandag 23 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014 Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari 2014 tot en met vrijdag 28 februari 2014 Pasen: maandag 21 april 2014, Goede Vrijdag vervalt Meivakantie: maandag 28 april 2014 tot en met vrijdag 9 mei 2014 Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014 en vrijdag 30 mei 2014 Pinksteren: maandag 9 juni 2014 Zomervakantie: vrijdag 4 juli 2014 tot en met vrijdag 15 augustus 2014 Extra vrije dagen: maandag 23 september 2013, vrijdag 6 december 2013, maandag 3 maart 2014, woensdag 18 juni De ouderbijdrage In de ouderbijdrage zijn alle kosten voor extra activiteiten opgenomen, ook de excursies, schoolreisjes en het kamp. Voor schooljaar 2013/2014 is de ouderbijdrage voor kinderen uit de groepen 1 t/m 6 45, - per kind. Voor de groepen 7 en 8 is de ouderbijdrage, i.v.m. het kamp, 95.- per kind. De hoogte en besteding van de ouderbijdrage wordt met instemming van de oudergeleding van de MR vastgesteld. De vrijwillige ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer van de Rabobank onder vermelding van de naam van uw kind en groep. U kunt de ouderbijdrage evt. ook contant betalen. Er is een mogelijkheid om te sparen en elke week/maand een bedrag te betalen. U krijgt hierover aan het begin van het schooljaar bericht. Zie ook punt 6.7 in deel A. De bijdrage is vrijwillig, maar desondanks verzoekt de ouderraad u met klem dit bedrag te betalen. Zonder uw bijdrage kunnen er geen activiteiten georganiseerd worden. Het schoolreisgeld is wel verplicht! 9.9 Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst en verlofregelingen voor kinderen A. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen elke dag naar school gaan! Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk tenzij er sprake is van artikel 13a van de leerplichtwet 1969, waarin staat aangegeven dat het alleen wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek daarvoor moet u minimaal 2 maanden van tevoren bij de directeur van de school schriftelijk indienen. Tevens moet er een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat er geen verlof binnen de officiële vakanties mogelijk is. Dit verlof kan slechts 1 keer per jaar worden verleend, mag niet langer duren dan 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de 1e 2 weken van het schooljaar. Tegen de beslissing van de directeur is bezwaar of beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. B Gewichtige omstandigheden: hoogstens 10 schooldagen per jaar Dit kunnen plezierige maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van de leerplichtwet van 1969, voor 10 schooldagen per 12

13 leerjaar of minder, dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op basis van de wet te worden afgehandeld. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden: Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; Voor een verhuizing voor ten hoogste 1 dag; Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende; Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de leerplichtambtenaar van de woongemeente; Bij overlijden: van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag; Dit uitgangspunt houdt in dat een extra vakantie wegens, wintersport, een 2e vakantie, een extra lang weekend, deelname aan evenementen, een langdurig bezoek aan familie in het land van herkomst enz. niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden. C. Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt gevraagd wegens de onder B. gemelde omstandigheden dan dienen de meerdere dagen via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd. D. Als een leerling op landelijk niveau sport beoefent, kan voor het deelnemen aan wedstrijden verlof worden verleend. LET OP: De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt. 13

14 10 AFSPRAKEN 10.1 Algemene zaken Elk schooljaar heeft u drie keer de gelegenheid om tijdens het rapportgesprek met de leerkracht(en) te praten over de vorderingen van uw kind(eren). Daarnaast is er een informatieavond waar alles rondom het schooljaar van uw kind wordt toegelicht. Bij gescheiden ouders hanteren wij hiervoor het volgende protocol: Op het moment dat er sprake is van een gezamenlijke voogdij gaan wij er vanuit dat we het rapportgesprek ook met beide ouders voeren. Als de voogdij bij een van de ouders ligt, dan voeren we het gesprek met die ouder maar is er uiteraard wel de mogelijkheid voor de andere ouder om een gesprek aan te vragen met de desbetreffende leerkracht(en). Informatieverstrekking wordt op dezelfde manier uitgevoerd Vragen of mededelingen Wij kennen geen officieel spreekuur. Wij vinden dat u zo snel mogelijk met uw vragen bij ons terecht moet kunnen. In spoedgevallen uiteraard onder schooltijd, anders ervoor of erna. Het liefst erna, want het werkt storend als de kinderen moeten wachten. Een afspraak is altijd mogelijk. Eventueel zullen wij met u een afspraak maken voor een huisbezoek Schoolregels Overal waar mensen bij elkaar zijn, zijn regels nodig: ook op onze school. Regelmatig praten we met de kinderen over deze regels. We willen geen school zijn met een boek vol regels, maar waar anderen last ondervinden wordt een grens gelegd. Een aantal schoolregels opgesteld met en door de kinderen: Onze Schoolregels Wij zijn aardig voor elkaar We accepteren de ander en discrimineren niet Wij zorgen voor een rustige sfeer in en om de school We hebben respect voor elkaars ideeën en spullen. Wij zorgen ervoor dat we ongestoord les kunnen geven en krijgen Wij gaan netjes om met het gebouw en alles wat er in en bij de school staat 14

15 10.4 Eten, drinken en traktaties Wij eten en drinken gezamenlijk op twee momenten in de klas. Rond kwart over 10 krijgen de kinderen tijd om iets te eten en te drinken. Het is niet de bedoeling dat een volledige maaltijd wordt genuttigd. Een gezonde hap zoals een boterham, een pakje/beker drinken (zonder prik!) of een stuk fruit zien wij het liefst. Om kwart over 12 kunnen de kinderen de meegebrachte lunch nuttigen. De kinderen eten in de eigen groep met de eigen leerkracht. De verjaardag van de kinderen wordt op school uitgebreid gevierd. Het jarige kind mag trakteren, daarna gaat de jarige met één of twee klasgenootjes de klassen rond. Op de verjaardagskaart schrijven de leerkrachten hun felicitatie en plakken daar een sticker bij. Een hartig hapje of fruit is zeer gewild als traktatie. Wij verzoeken u vriendelijk uw kind niet op snoep te laten trakteren Vieringen Wij vinden het belangrijk dat uw kind ook in de gelegenheid wordt gesteld om op school een kleinigheidje te maken voor een feestelijke gelegenheid. Toch willen we om de onderwijsleertijd te waarborgen hier wel begrenzingen aan geven. Daarnaast maken de kinderen in de groepen 1 t/m 4 iets voor Moeder- en Vaderdag. Met de hele school besteden wij aandacht aan o.a. Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. 15

16 11. NAMEN 11.1 TEAMLEDEN - Directeur Bep Landhuis-Wiegerink, Adjunct-directeur Jeroen Stegeman, Intern begeleider Maja de Vries, - Verlengde schooldag coördinator Facilitair medewerker Alina Huijskens, - Contactpersonen Maja de Vries, Henk-Jan Broekhuis, - Groep 1/2A Lotte Kuiper, maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag Wilma de Jong, donderdag - Groep 1/2B Anita de Voer-van Duiven, maandag en dinsdag Linda van Ek, woensdag, donderdag en vrijdag - Groep 3 Mariëtte Derkman, maandag, dinsdag en woensdag Elise Scholte op Reimer, donderdag en vrijdag - Groep 4 Liselotte de Jong, maandagmorgen, donderdag en vrijdag Marieke Visser, dinsdagmorgen en woensdag Mariëtte Derkman, maandagmiddag en dinsdagmiddag - Groep 5 Antoinette Boom, maandag, dinsdag en woensdag Rolinde Middeljans, donderdag en vrijdag - Groep 6/7 Quirine van der Veen, alle dagen - Groep 7/8 Jeroen Stegeman, maandag, donderdag en vrijdag Henk-Jan Broekhuis, dinsdag en woensdag 16

17 11.2 Ouderraad Ouders: Saskia Bloemers, Wendy Krüzen, Margaretha Finke, Michelle Nijkamp, Diana Reurink, Frank Veneman, Mark Visser, 2 vacatures Leerkrachten: Quirine van der veen, Anita de Voer 11.3 Medezeggenschapsraad 0uders: Weya Evers, Richard Schut, Margarita Vastert Leerkrachten: Liselotte de Jong, Henk-Jan Broekhuis, Alina Huijskens 11.4 Verkeersouder vacant 11.5 OPOA Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) Algemeen Directeur OPOA mevr. M.G.S. Voets (ad interim) Sluiskade ZZ XT Almelo Tel: Bestuur OPOA Secretariaat Sluiskade ZZ XT Almelo Bestuursleden OPOA Dhr. G.J. Siertsema, voorzitter, Dhr. J. Vermeulen, Dhr. G. Groothuis, Mevr. C. Marijn-Sloot, Mevr. G. Kuipers 11.5 Overige - Inspectie van het onderwijs Kantoor Zwolle Postbus GA Zwolle Vragen over onderwijs: (gratis) - Meldpunt Vertrouwensinspecteurs Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: (lokaal tarief) - Leerplichtambtenaar Mw. Netty Aalvink Gemeente Almelo Bureau leerplichtzaken. Tel Schoolarts Mw. M. Wickermann-Schmitz, GGD, Afdeling Jeugdgezondheidszorg Nijverheidstraat JM Enschede. Tel

18 Bijlage Toetskalender Toets Sept okt. nov. dec. jan. febr mrt. apr. mei juni Taal voor kleuters M1/2 E1/2 Fonemische E2 analysetest(uitvaller) Techn.lezen (wk.4,22,23) M3/4 en 5 E3/4 en 5 DMT & M3/8 E3/7 uitvaller AVI Begr. lezen M4/8 E3/4 Woordenschat M3/8 E3/7 Spelling Niet werkwoorden Werkwoorden M3/8 M8 Studievaardigheden B 8 E5/7 Rek./ wisk. M1/8 E1/7 E3/7 E7 Entreetoets Eindtoets Scol leerlingen Gr Gr.7

19 19

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen.

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen. Basisschool Pius X Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. van september 0 Jordaansingel 0, 81 GP, Haaksbergen. Tel. 03-136. Directie@piusx.eu Beste ouders en kinderen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen:

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Augustus 2016 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 10 26 12 28 13 29 Start schooljaar 14 30 15 31 16 Schooltijden: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 8.30-12.00 / 13.15-15.15 uur 8.30-12.00 / 13.15-15.15

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

SCHOOL informatie

SCHOOL informatie SCHOOL informatie 2017 2018 (locatie Duivenkamp) (locatie Kamelenspoor) Duivenkamp 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan Verantwoording van ons onderwijs in 2015-2016 Evaluatie jaarplan 2015-2016 Als school werken wij met jaarplannen. In dit jaarplan beschrijven we de doelen die we hebben voor onze school. Hieronder kunt

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Vakantie De zomervakantie is tot en met 16 augustus; 17 augustus is géén vrije dag, het is de eerste schooldag.

Vakantie De zomervakantie is tot en met 16 augustus; 17 augustus is géén vrije dag, het is de eerste schooldag. November 2014 Agenda 5 nov Start Traject MEE 6 nov Inspectiebezoek 7 nov Start Traject SMW 10 nov Start Kwaliteitsonderzoeken 18 nov Oudergesprekken 20 nov Oudergesprekken 4 dec Nieuwsbrief december Vakantie

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35 augustus 204 2 3 4 5 6 7 8 9 0 wk32 2 3 4 5 6 7 Wk33 8 9 20 2 22 23 24 Wk34 25 26 27 28 29 30 3 Wk 35 = Nieuwsbrief ouders = deze week hoofdluiscontrole Schooltijden Basisschool: ma t/m vrij: 8.30-4.45

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Praktische informatiegids

Praktische informatiegids Praktische informatiegids 2015-2016 Gegevens Bijlage schoolgids 2015-2016 Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528 225556 Email: obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl Website: www.obshetspectrum.nl

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

Openbare basisschool De Twijn. Hedeveld 3, 7603 TK Almelo. Tel Fax www. obsdetwijn.nl.

Openbare basisschool De Twijn. Hedeveld 3, 7603 TK Almelo. Tel Fax www. obsdetwijn.nl. Openbare basisschool De Twijn. Hedeveld 3, 7603 TK Almelo. Tel. 0546-491549 Fax. 0546-491548 E-mail: info@twijnopoa.nl www. obsdetwijn.nl Directeur: Mw. B. Landhuis-Wiegerink Adjunct-directeur: Dhr. J.

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

Medewerkers van de school. Directeur Marjon van Twuijver maandag/dinsdag (wisselend) en donderdag Leerkrachten Jennifer Koning maandag en dinsdag

Medewerkers van de school. Directeur Marjon van Twuijver maandag/dinsdag (wisselend) en donderdag Leerkrachten Jennifer Koning maandag en dinsdag Beste ouders/verzorgers van de Bello. Hierbij ontvangt u de jaarlijkse praktische informatie over de Bello. Hier leest u ook de verantwoording over de inrichting van ons onderwijs. Via digiduif kunt u

Nadere informatie

Mailadres Leerkrachten

Mailadres Leerkrachten Welkom in de groep Beste ouders, wij heten u van harte welkom in groep 4/5. Uiteraard bent u altijd welkom om in de klas te komen kijken. Dit kan bijvoorbeeld goed na schooltijd. Uw kind zal vast en zeker

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden Beste ouders, verzorgers en belangstellenden In deze bijlage van de schoolgids vindt u specifieke informatie voor het schooljaar 2012-2013. We gaan ervan uit, dat we u, samen met de reguliere schoolgids

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Standdaarbuiten, 19-05-2016 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,

Standdaarbuiten, 19-05-2016 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Nieuwsbrief 2015-2016. No. 9 19-05-2016 Website: www.bsaventurijn.nl Email : l.vanaperen@borgesius.net Standdaarbuiten, 19-05-2016 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Voor u ligt de negende nieuwsbrief

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014 Schoolgids Bijlage Schooljaar OBS Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen 0528-270080, info@obsvillakakelbont.nl www.obsvillakakelbont.nl 1. VILLA KAKELBONT 1.1 Schoolgrootte Bijlage schoolgids

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden.

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden. NOORDERSTRAAT 6, 1017 TV AMSTERDAM NUMMER 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 KOPIJ VOOR DE BREDE REUS? MAIL: REDACTIE@DEKLEINEREUS.ORG Leerplicht Afgelopen week hebben we bezoek gehad in het kader van het naleven

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2013-2014 Pikemar 17, 8939CR Leeuwarden Telefoon 058-2880250, Info.wynwizer@proloog.nl, www.wynwizer.nl 1. Voorwoord Voor u ligt het schooljaarverslag van Obs Wynwizer. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie