Openbare basisschool De Twijn. Mw. B. Landhuis-Wiegerink Dhr. J. Stegeman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare basisschool De Twijn. Mw. B. Landhuis-Wiegerink Dhr. J. Stegeman"

Transcriptie

1

2 Openbare basisschool De Twijn. Hedeveld 3, 7603 TK Almelo. Tel Fax www. obsdetwijn.nl Directeur: Mw. B. Landhuis-Wiegerink Adjunct-directeur: Dhr. J. Stegeman 2

3 INHOUDSOPGAVE deel B 8 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 8.1 Cijfers over de vorderingen van en de specifieke zorg voor leerlingen 8.2 Uitstroomgegevens 8.3 Schoolontwikkeling op De Twijn 9 REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 9.1 Schooltijden 9.2 Wanneer gaan de deuren open 9.3 Het einde van de schooldag 9.4 Gymnastiek 9.5 Regels in geval van schoolverzuim en bereikbaarheid ouders 9.6 Maatregelen preventie schoolverzuim 9.7 Vakanties en vrije dagen De ouderbijdrage 9.9 Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst en verlofregelingen voor kinderen 10 AFSPRAKEN 10.1 Algemene zaken 10.2 Vragen of mededelingen 10.3 Schoolregels 10.4 Eten, drinken en traktaties 10.5 Vieringen 11 NAMEN 11.1 Teamleden 11.2 Ouderraad 11.3 Medezeggenschapsraad 11.4 Verkeersouder 11.5 OPOA 11.6 Overige 11 BIJLAGEN Toetskalender 3

4 8 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 8.1 Cijfers over de vorderingen van en de specifieke zorg voor leerlingen Op obs De Twijn wordt met grote inspanning gewerkt aan het verbeteren van de resultaten van de kinderen. Alle leerlingen worden regelmatig getoetst. Dat doen we zelf met methodegebonden en methode onafhankelijke toetsen. Bij de halfjaarlijkse schoolonderzoeken gebruiken we in de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 de AVI -toets/dmt om het leesniveau te bepalen, de tempotoets rekenen (TTR) en een Cito-toets om de rekenvorderingen te meten en andere Cito-toetsen om het niveau van het begrijpend lezen, woorden- schat en de spelling te meten. De leerlingen in de groepen 1 en 2 maken twee Cito-toetsen: taal voor kleuters en rekenen voor kleuters. De Cito-entreetoets vindt plaats eind groep 7 of begin groep 8, afhankelijk of de grote vakantie vroeg of laat valt. De Cito-eindtoets groep 8 is op 11,12 en 13 februari De uitslagen van de toetsen bewaren we in de groepsmappen en in het schoolarchief. Op basis van de resultaten stellen we 2 X per jaar groepsplannen voor de verschillende vakgebieden samen. Leerlingen krijgen aanbod op maat. De Cito-toetsen worden de scores uitgedrukt in I t/m V, waarbij I de hoogste en V de laagste score is. De gemiddelde score van de Cito-eindtoets 2013 is in groep 8: 536,2. Het landelijk gemiddelde is 533,8 De resultaten zijn objectief omdat we ze kunnen vergelijken met resultaten van soortgelijke scholen als obs De Twijn. De uitslag van de Cito-eindtoets is op school in te zien. Onze zorg voor uw kinderen is er op gericht het resultaat optimaal te laten zijn, de kinderen een gelukkige schooltijd te bezorgen en om ze goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Deze zorg komt tot uiting in de werkwijze in de groep en in de specifieke aandacht voor zorgleerlingen, dit zijn kinderen die meer ondersteuning nodig hebben of meer uitdaging en verdieping aan kunnen. 8.2.Uitstroomgegevens Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van het voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. De kinderen van onze school zijn de afgelopen jaren naar de volgende opleidingen gegaan: Schooltype VMBO -B 2 2 VMBO -B + LWOO 1 VMBO K/GT VMBO T/HAVO Mavo+ 2 2 HAVO 1 HAVO VWO VWO Gymnasium/Technasium 3 3 Totaal aantal leerlingen Van deze leerlingen gingen in 2013: 16 leerlingen naar Het Erasmus 4 leerlingen naar St. Canisius of Pius X college 0 leerling naar CSG Het Noordik 1 leerlingen naar overig 4

5 8.3 Schoolontwikkeling op De Twijn Algemeen: Per jaar wordt het beleid van het afgelopen jaar geëvalueerd en het beleid voor het komende schooljaar opgesteld. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen: Evaluatie van het schooljaar Beleidsvoornemens EVALUATIE SCHOOLJAAR Onderwijskundig beleid: Taal/lezen: - Werken aan vlot leren lezen en een grotere woordenschat. - In de kleutergroepen extra aandacht voor fonemisch bewustwording. De tutor heeft hier ook extra aandacht aan geschonken. - Veel aandacht voor taal/lezen, plus minus 10 uur taal in het rooster. In het taakbeleid hebben we ruimte gevonden voor de taal/leesspecialist. Effectieve instructie was ook dit jaar een speerpunt. Rekenen: - De nieuwe rekenmethode Wereld in getallen is geïmplementeerd. Aardrijkskunde: - De nieuwe aardrijkskundemethode De Blauwe Planeet is geïmplementeerd. Geschiedenis: - Een werkgroep heeft onderzocht welke geschiedenismethode bij onze school past. Deze methode, Argus Clou, wordt komend schooljaar geïmplementeerd. 4D-Ondernemende school. - Het beleidsplan ondernemend onderwijs is niet ontwikkeld, dit wordt komend jaar opgezet. - Burgerschap is o.a. gekoppeld aan de ondernemende school, onze leerlingenraad. Er was blijvende aandacht voor klassenmanagement en zelfstandig verwerken. Er was blijvende aandacht voor efficiënte groepsadministratie. Kwaliteitsbeleid: Resultaten van ons onderwijs worden in de bouwvergaderingen en de thema vergaderingen nauwlettend gevolgd. Ambitiegesprekken werden met de kinderen uit groep 8 gevoerd n.a.v. de uitslag van de Cito-entreetoets. Opbrengstgericht werken. - De groepsplannen zijn ingevoerd voor rekenen, spelling en sociaal emotionele ontwikkeling. - Door de directie en de internbegeleider zijn schooldoelen gesteld voor de vakken die Cito getoetst worden. - De leerkrachten hebben dit jaar twee keer de doelen die ze met de kinderen willen behalen vastgesteld. Halverwege de periode was er een tussenevaluatie en aan het eind van de periode kwam de eindevaluatie. De resultaten werden en worden met het team gezamenlijk besproken. Er zijn waar nodig plannen van aanpak opgesteld en/of groepsplannen aangepast. Het rekenbeleidsplan is in ontwikkeling. Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) is OPOA-breed ingevoerd. DHH is een digitaal systeem voor de identificatie en het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Het beleidsplan hoogbegaafdheid is ingevoerd. Scholen met succes heeft een leerling- en leerkrachtentevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 5

6 Resultaten van ons onderwijs Alle reguliere basisscholen van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo verantwoorden zich over de eindresultaten van het onderwijs dat aan uw kinderen is aangeboden door deel te nemen aan de CITO Eindtoets groep 8. Sinds 2012 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de Cito-eindtoets waarmee de inspectie de eindopbrengsten van een school weegt en waardeert. De aangepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en bovengrens die gelden zijn afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school. Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen. Om het gewicht van de leerlingen van groep 8 gezamenlijk te kunnen bepalen, wordt als enig criterium het hoogst genoten opleidingsniveau van één van beide ouders van elk individueel kind van deze groep gehanteerd. De eindresultaten van een bepaald schooljaar zijn: Goed Als de standaardscore op of boven de bovengrens ligt Voldoende Als de standaardscore op of boven de ondergrens en onder de bovengrens ligt Onvoldoende Als de standaardscore onder de ondergrens ligt Daarnaast wordt de school de mogelijkheid geboden om bepaalde leerlingen niet mee te wegen in de eindopbrengsten van de school. Het gaat dan om leerlingen die: Pas sinds groep 7 of groep 8 de school bezoeken Korter dan vier jaar in Nederland verblijven Een indicatie hebben voor het speciaal onderwijs of losgekoppeld zijn van het reguliere onderwijsaanbod. Het niet meewegen van deze leerlingen in de eindopbrengsten leidt tot de zogenoemde opgeschoonde score (score 2). Over de leerlingen die door de school op de opschoonlijst zijn geplaatst is de school verantwoording schuldig aan zowel het bestuur van OPOA als aan de inspectie voor primair onderwijs. Voor de score wordt door de inspectie van onderwijs jaarlijks een ondergrens, een landelijk gemiddelde en een bovengrens bepaald. Voor onze school ziet dat er als volgt uit: Scholengroep Ondergrens inspectie LG* Bovengrens ,8 533,8 535, ,8 533,8 535, n.v.t. 533,8 535,2 536,6 *LG: landelijk gemiddelde Onze school heeft de afgelopen drie jaar de volgende scores behaald: Score Standaardscore 536,5 534,3 536,2 2 Opgeschoond n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6

7 Leerlingenzorg: Passend onderwijs, het zorgprofiel van De Twijn is ontwikkeld en ligt ter beoordeling bij het bestuur Door de directie en de internbegeleider zijn schooldoelen gesteld voor de vakken die Cito getoetst worden. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van het groepsplan rekenen, spelling en sociaal emotionele ontwikkeling. Verdere groepsplannen worden gefaseerd ingevoerd. De inhoud van en de omgang met de groepsmappen werd regelmatig geëvalueerd. Het zorgnetwerkoverleg heeft 3 keer plaatsgevonden. Het CITO-handboek voor informatieverwerking wordt in de bovenbouwgroepen gebruikt. Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) is OPOA-breed ingevoerd. DHH is een digitaal systeem voor de identificatie en het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs De IB-er kon weer een beroep doen op Lidy Ulfman (Expertis) voor de consultatie, bespreking van kinderen die extra zorg nodig hebben. Daarnaast is het Zorgteam van ons samenwerkingsverband enkele keren ingeschakeld voor observatie en advies. Het zorgnetwerkoverleg, bestaande uit een leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werker, een schoolverpleegkundige, een jeugdagent, IB-er en de directeur heeft 4 keer plaatsgevonden. Medewerkers: De intervisiegesprekken i.h.k.v. de professionalisering hebben 2x plaatsgevonden. Er zijn met alle leerkrachten functioneringsgesprekken gehouden. Het taakbeleidsplan is geëvalueerd en wordt nodig aangepast. De Normjaartaak en OPOA-nota taakbeleid worden gehanteerd. Er zijn verschillende studie(mid)dagen geweest. De focus tijdens deze studiedagen lag op opbrengstgericht werken, ondernemend onderwijs en talentontwikkeling. BHV-ers zijn op een herhalingscursus geweest. Wesley Westenberg en Rosan Westerink zijn een leerkracht in opleiding (lio) zij hebben lesgegeven in respectievelijk groep 6/7 en 5/6. Nascholing: Drie leerkrachten hebben deelgenomen aan de trainingen m.b.t. de kleutermethode Onderbouwd. Een leerkracht volgt de master Leren en Innoveren. Er zijn verschillende studie(mid)dagen geweest. Tijdens de studie tweedaagse lag de focus op opbrengstgericht werken, ondernemend onderwijs en talentontwikkeling van kinderen. Huisvesting en financiën: Er zijn 15 notebooks en 1 ipad aangeschaft. Er is een laptopkar aangeschaft. Er is een nieuw draadloos netwerk geïnstalleerd. Er is een nieuwe aardrijkskundemethode aangeschaft. De schoolbibliotheek is uitgebreid. Het verwarmingssysteem is onderhanden genomen en moet komende winter beter werken. Het geld voor methoden en verbruiksmateriaal is helemaal ingezet voor de kinderen / groepen. De toiletten zijn door een OPOA-medewerker extra gereinigd met een hogedrukspuit. Er is een risico inventarisatie uitgevoerd in samenwerking met de MR. ICT: We zijn bezig met de implementatie het OPOA-beleidsplan, komend jaar wordt deze aangepast aan onze eigen school. Er zijn flexibele werkplekken en een draadloze internetverbinding gerealiseerd. Er zijn 15 notebooks en 1 ipad aangeschaft. Er is een laptopkar aangeschaft. OPOA-breed zijn we overgegaan op een nieuw netwerk, van Heutink naar QLICT. 7

8 Actief burgerschap en sociale integratie: 4 D -Ondernemende school: Enkele leerlingen uit groep 8 hebben acties voor Serious Request opgezet. De organisatie van de boekenmarkt was geheel in handen van de leerlingen van groep 8. - Een sportdag voor de hele school is in voorbereiding. - Onze school heeft aan de braderie van het Sluiterveld deelgenomen. Leerlingenraad: - De leerlingenraad bestond uit 5 leerlingen. - De leerlingenraad heeft zich gepresenteerd in alle groepen. Veel kinderen hebben na schooltijd gebruik gemaakt van de materialen en het aanbod van de Sportmobiel. De activiteiten in het kader van de Verlengde Schooldag worden door onze leerlingen goed bezocht. De kinderen konden kiezen uit een ruim aanbod. Engels voor groep 3 was nieuw in het aanbod en een groot succes. De bakjes methode wordt in alle groepen gebruikt. Er is een redactiecommissie voor de schoolkrant samengesteld. De kinderen hebben aan Streetwise van de ANWB meegedaan. Het project Bouwen hebben wij afgesloten met een tentoonstelling waarbij de kinderen trots hun gemaakte werkstukken e.d. konden laten zien. Overige onderwerpen: We sluiten dit schooljaar af met 149 leerlingen. Vanuit de BBS is er een scholencarrousel georganiseerd. Dit heeft ons nieuwe leerlingen opgebracht. Er is HVO en godsdienst gegeven. De bekostiging van het geheel vindt plaats in het kader van een landelijk project. Alle groepen hebben gebruik gemaakt van het aanbod van KEPA (Kunst Educatie Platform Almelo). Onze school heeft meegedaan aan de internationale Kangoeroe reken/wiskunde wedstrijd. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 met een Cito I-score konden zich opgeven. Er deden 23 kinderen mee. Het vijf-gelijke dagen-model is naar tevredenheid ingevoerd. Er is een redactiecommissie, bestaande uit kinderen en ouders, ingesteld die een nieuwe schoolkrant heeft ontwikkeld.. Wij hebben, samen met de Griffel, meegedaan aan het project ik lekker fit. Dit project is vanuit de BBS opgezet. Er werden verschillende activiteiten uitgevoerd. Met een wijkwaardebon is een mozaïekbank gerealiseerd. Kinderen, ouders, leerkrachten en wijkbewoners hebben hieraan meegeholpen. Samen met de Griffel, de 3+-groep en de kinderopvang is het project Bouwen uitgevoerd. Woningstichting STJA heeft ons hierbij ondersteund. Er zijn, vanuit de BBS, verschillende activiteiten voor ouders opgezet, o.a. taarten maken, bloemschikken, sieraden maken en een workshop digitale fotografie. Het 10-jarig bestaan is gevierd. Het was, mede dankzij de hulp van ouders/vrijwilligers, een groot succes. 8

9 BELEIDSVOORNEMENS SCHOOLJAAR Onderwijskundig beleid: Taal/lezen: - Een werkgroep gaat onderzoeken welke taalmethode bij onze school past. - We blijven werken aan vlot leren lezen en een grotere woordenschat. - In de kleutergroepen extra aandacht voor fonemisch bewustwording. - Veel aandacht voor taal/lezen, plus minus 10 uur taal in het rooster. In het taakbeleid worden uren gepland voor de taal/leesspecialist. Effectieve instructie blijft ook dit jaar speerpunt. Leerkrachten gaan in het kader van effectieve instructie elkaar in de groepen bezoeken. Rekenen: - Verdere ontwikkeling en implementatie van het rekenbeleidsplan. Geschiedenis: - Implementatie van de nieuwe methode Argus Clou. - 4D-Ondernemende school. - Er wordt een beleidsplan ondernemend onderwijs ontwikkeld. - Burgerschap wordt o.a. gekoppeld aan de ondernemende school. Blijvende aandacht voor klassenmanagement, zelfstandig verwerken. Blijvende aandacht voor efficiënte groepsadministratie. Kwaliteitsbeleid: Resultaten van ons onderwijs worden in de bouwvergaderingen en de thema vergaderingen nauwlettend gevolgd. Ambitiegesprekken worden met de kinderen uit groep 8 gevoerd n.a.v. de uitslag van de Entreetoets. Opbrengstgericht werken. - Verdere ontwikkeling van de invoering van groepsplannen. Door de directie en de internbegeleider zijn schooldoelen gesteld voor de vakken die Cito getoetst worden. - Verdere verdieping van opbrengstgericht werken en de toepassing in de onderwijspraktijk. Twee keer per jaar stellen de leerkrachten de doelen die ze met de kinderen willen behalen vast. Halverwege de periode is er een tussenevaluatie en aan het eind van de periode komt de eindevaluatie. De resultaten worden met het team gezamenlijk besproken. Het taalbeleidsplan wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het rekenbeleidsplan wordt ontwikkeld. Vervolgacties worden doorgezet. Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) en het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid worden geïmplanteerd. We handhaven de kwaliteitsmatrix van OPOA. Leerlingenzorg: Passend onderwijs, verder ontwikkelen en implementeren van het zorgprofiel van De Twijn. Door de directie en de internbegeleider zijn schooldoelen gesteld voor de vakken die Cito getoetst worden. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van het groepsplan rekenen en spelling, verdere groepsplannen worden gefaseerd ingevoerd. De inhoud van en de omgang met de groepsmappen wordt regelmatig geëvalueerd. Het zorgnetwerkoverleg zal 4 keer plaatsvinden. Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) is OPOA-breed ingevoerd. DHH is een digitaal systeem voor de identificatie en het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Uitvoeren van het zorgstappenplan. 9

10 Medewerkers: De intervisiegesprekken worden gecontinueerd i.h.k.v. de professionalisering. Er worden met alle leerkrachten functioneringsgesprekken gehouden. Het taakbeleidsplan is geëvalueerd en waar nodig aangepast. De Normjaartaak en OPOA-nota taakbeleid worden gehanteerd. Er zijn verschillende studiemiddagen gepland. De focus tijdens deze studiedagen komt te liggen op Passend Onderwijs en Handelingsgericht Werken. BHV-ers gaan op een herhalingscursus. Alle teamleden volgen de twee studiemiddagen van OPOA. Nascholing: De leerkrachten nemen deel aan de mentortraining. Een leerkracht volgt de master Leren en Innoveren. De directeur volgt de master Educational Leadership. Er zijn verschillende studiemiddagen gepland. De focus tijdens deze studiedagen komt te liggen op Handelingsgericht werken en Passend Onderwijs. Alle teamleden volgen de twee studiemiddagen van OPOA. Huisvesting en financiën: Aanschaf van een nieuwe voortgezet lezen methode. Vervanging van de taalmethode. ICT: We zijn bezig met de implementatie het OPOA-beleidsplan, komend jaar wordt deze aangepast aan onze eigen school. Onderzoeken van mogelijkheden gebruik van mobieltjes in de lessen. Opzetten van een school Facebook pagina. Overige onderwerpen: Er wordt een protocol m.b.t. de leerlingenraad opgesteld. Er wordt een beleidsplan Contacten met Ouders ontwikkeld. De verlengde schooldag wordt weer aangeboden. De kinderen krijgen een ruim aanbod om uit te kiezen. Er worden vanuit de BBS weer verschillende activiteiten voor ouders opgezet. Vanuit de VVE-inspectie zijn ontwikkelpunten geformuleerd, hieraan wordt structureel gewerkt. 10

11 9 REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 9.1 Schooltijden De schooltijden zijn als volgt: Maandag tot en met vrijdag voor alle groepen uur. 9.2 Wanneer gaan de deuren open? De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Om 8.30 uur s morgens gaat de bel, u als ouder wordt vriendelijk verzocht om dan het lokaal te verlaten zodat de lessen kunnen beginnen. De kleuters komen binnen via de hellingbaan of de trap bij het speellokaal, de groepen 3 en 4 komen binnen via de trap bij het speellokaal. De groepen 5 t/m 8 komen binnen via de hoofdingang. 9.3 Het einde van de schooldag Om uur komen de kinderen van groep 1 en 2 samen met hun leerkracht naar buiten. De kinderen van de groepen 1 en 2 wachten bij de zandbak op het kleuterplein bij de leerkracht. Om te voorkomen dat een kind alleen of met een verkeerde ouder meeloopt, mag een kind pas weg als diegene die hem/haar ophaalt zich gemeld heeft bij de leerkracht. De kinderen van groep 3 wachten bij de leerkracht bij het schoolhek bij de hellingbaan. Kinderen van de groepen 4 t/m 8 verlaten zelfstandig de school. Wanneer uw kind klassendienst heeft kan het wat later worden. 9.4 Gymnastiek De groepen 3 t/m 8 hebben 2 x per week gymnastiekles, op maandag en woensdag. De kleutergroepen hebben elke dag bewegingsles en/of spelen buiten. Kleutergym: Om hygiënische en veiligheidsredenen is het gebruik van ritmiekschoenen met profiel verplicht. Wij raden schoenen aan zonder veters. Het is de bedoeling dat de schoenen op school blijven. Groepen 3 t/m 8: Tijdens de gymles dragen de meisjes een gympak of net als de jongens een korte broek en een T-shirt en gymschoenen. Om veiligheidsredenen mogen sieraden niet gedragen worden tijdens het sporten. Lang haar wordt tijdens het gymmen in een paardenstaart gedragen. Na het gymmen wordt er door alle kinderen gedoucht. De kinderen nemen een handdoek mee. Om voetwratten te voorkomen kunt u slippers meegeven. 9.5 Regels in geval van schoolverzuim en bereikbaarheid ouders Iedereen is wel eens ziek, dus ook uw kind kan dat overkomen. Wilt u bij ziekte tussen 8.00 en 8.30 uur de school bellen? ( ) Het is belangrijk dat we weten waar iedereen is! De absentie houden wij op school bij. Kinderen kunnen ook op school ziek worden, ondanks alle veiligheidsmaatregelen kunnen ze vallen of een ongeluk krijgen. Ouders moeten dan bereikbaar zijn! Als uw kind u nodig heeft moeten wij u kunnen bereiken. Het juiste telefoonnummer van u en een reservenummer moet op school bekend zijn! 11

12 Krijgt u een ander telefoonnummer? Geef dit direct door aan school! U kunt dit ook via de mail doorgeven: In het berichtje graag het nieuwe telefoonnummer, de naam van het kind en de groep vermelden. 9.6 Maatregelen preventie schoolverzuim Indien een kind zonder melding afwezig is, bellen wij altijd naar uw huis of naar het reservenummer. We willen voorkomen dat kinderen, zonder dat u of wij dat weten, de school verzuimen. Wij zijn verplicht het verzuim van uw kinderen bij te houden in een registratiesysteem. Mocht uw kind vaak afwezig of vaak ziek zijn, dan zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten. 9.7 Vakanties en vrije dagen 2013/2014 Herfstvakantie: maandag 21 oktober 2013 tot en met vrijdag 25 oktober 2013 Kerstvakantie: maandag 23 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014 Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari 2014 tot en met vrijdag 28 februari 2014 Pasen: maandag 21 april 2014, Goede Vrijdag vervalt Meivakantie: maandag 28 april 2014 tot en met vrijdag 9 mei 2014 Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014 en vrijdag 30 mei 2014 Pinksteren: maandag 9 juni 2014 Zomervakantie: vrijdag 4 juli 2014 tot en met vrijdag 15 augustus 2014 Extra vrije dagen: maandag 23 september 2013, vrijdag 6 december 2013, maandag 3 maart 2014, woensdag 18 juni De ouderbijdrage In de ouderbijdrage zijn alle kosten voor extra activiteiten opgenomen, ook de excursies, schoolreisjes en het kamp. Voor schooljaar 2013/2014 is de ouderbijdrage voor kinderen uit de groepen 1 t/m 6 45, - per kind. Voor de groepen 7 en 8 is de ouderbijdrage, i.v.m. het kamp, 95.- per kind. De hoogte en besteding van de ouderbijdrage wordt met instemming van de oudergeleding van de MR vastgesteld. De vrijwillige ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer van de Rabobank onder vermelding van de naam van uw kind en groep. U kunt de ouderbijdrage evt. ook contant betalen. Er is een mogelijkheid om te sparen en elke week/maand een bedrag te betalen. U krijgt hierover aan het begin van het schooljaar bericht. Zie ook punt 6.7 in deel A. De bijdrage is vrijwillig, maar desondanks verzoekt de ouderraad u met klem dit bedrag te betalen. Zonder uw bijdrage kunnen er geen activiteiten georganiseerd worden. Het schoolreisgeld is wel verplicht! 9.9 Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst en verlofregelingen voor kinderen A. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen elke dag naar school gaan! Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk tenzij er sprake is van artikel 13a van de leerplichtwet 1969, waarin staat aangegeven dat het alleen wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek daarvoor moet u minimaal 2 maanden van tevoren bij de directeur van de school schriftelijk indienen. Tevens moet er een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat er geen verlof binnen de officiële vakanties mogelijk is. Dit verlof kan slechts 1 keer per jaar worden verleend, mag niet langer duren dan 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de 1e 2 weken van het schooljaar. Tegen de beslissing van de directeur is bezwaar of beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. B Gewichtige omstandigheden: hoogstens 10 schooldagen per jaar Dit kunnen plezierige maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van de leerplichtwet van 1969, voor 10 schooldagen per 12

13 leerjaar of minder, dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op basis van de wet te worden afgehandeld. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden: Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; Voor een verhuizing voor ten hoogste 1 dag; Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende; Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de leerplichtambtenaar van de woongemeente; Bij overlijden: van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag; Dit uitgangspunt houdt in dat een extra vakantie wegens, wintersport, een 2e vakantie, een extra lang weekend, deelname aan evenementen, een langdurig bezoek aan familie in het land van herkomst enz. niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden. C. Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt gevraagd wegens de onder B. gemelde omstandigheden dan dienen de meerdere dagen via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd. D. Als een leerling op landelijk niveau sport beoefent, kan voor het deelnemen aan wedstrijden verlof worden verleend. LET OP: De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt. 13

14 10 AFSPRAKEN 10.1 Algemene zaken Elk schooljaar heeft u drie keer de gelegenheid om tijdens het rapportgesprek met de leerkracht(en) te praten over de vorderingen van uw kind(eren). Daarnaast is er een informatieavond waar alles rondom het schooljaar van uw kind wordt toegelicht. Bij gescheiden ouders hanteren wij hiervoor het volgende protocol: Op het moment dat er sprake is van een gezamenlijke voogdij gaan wij er vanuit dat we het rapportgesprek ook met beide ouders voeren. Als de voogdij bij een van de ouders ligt, dan voeren we het gesprek met die ouder maar is er uiteraard wel de mogelijkheid voor de andere ouder om een gesprek aan te vragen met de desbetreffende leerkracht(en). Informatieverstrekking wordt op dezelfde manier uitgevoerd Vragen of mededelingen Wij kennen geen officieel spreekuur. Wij vinden dat u zo snel mogelijk met uw vragen bij ons terecht moet kunnen. In spoedgevallen uiteraard onder schooltijd, anders ervoor of erna. Het liefst erna, want het werkt storend als de kinderen moeten wachten. Een afspraak is altijd mogelijk. Eventueel zullen wij met u een afspraak maken voor een huisbezoek Schoolregels Overal waar mensen bij elkaar zijn, zijn regels nodig: ook op onze school. Regelmatig praten we met de kinderen over deze regels. We willen geen school zijn met een boek vol regels, maar waar anderen last ondervinden wordt een grens gelegd. Een aantal schoolregels opgesteld met en door de kinderen: Onze Schoolregels Wij zijn aardig voor elkaar We accepteren de ander en discrimineren niet Wij zorgen voor een rustige sfeer in en om de school We hebben respect voor elkaars ideeën en spullen. Wij zorgen ervoor dat we ongestoord les kunnen geven en krijgen Wij gaan netjes om met het gebouw en alles wat er in en bij de school staat 14

15 10.4 Eten, drinken en traktaties Wij eten en drinken gezamenlijk op twee momenten in de klas. Rond kwart over 10 krijgen de kinderen tijd om iets te eten en te drinken. Het is niet de bedoeling dat een volledige maaltijd wordt genuttigd. Een gezonde hap zoals een boterham, een pakje/beker drinken (zonder prik!) of een stuk fruit zien wij het liefst. Om kwart over 12 kunnen de kinderen de meegebrachte lunch nuttigen. De kinderen eten in de eigen groep met de eigen leerkracht. De verjaardag van de kinderen wordt op school uitgebreid gevierd. Het jarige kind mag trakteren, daarna gaat de jarige met één of twee klasgenootjes de klassen rond. Op de verjaardagskaart schrijven de leerkrachten hun felicitatie en plakken daar een sticker bij. Een hartig hapje of fruit is zeer gewild als traktatie. Wij verzoeken u vriendelijk uw kind niet op snoep te laten trakteren Vieringen Wij vinden het belangrijk dat uw kind ook in de gelegenheid wordt gesteld om op school een kleinigheidje te maken voor een feestelijke gelegenheid. Toch willen we om de onderwijsleertijd te waarborgen hier wel begrenzingen aan geven. Daarnaast maken de kinderen in de groepen 1 t/m 4 iets voor Moeder- en Vaderdag. Met de hele school besteden wij aandacht aan o.a. Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. 15

16 11. NAMEN 11.1 TEAMLEDEN - Directeur Bep Landhuis-Wiegerink, Adjunct-directeur Jeroen Stegeman, Intern begeleider Maja de Vries, - Verlengde schooldag coördinator Facilitair medewerker Alina Huijskens, - Contactpersonen Maja de Vries, Henk-Jan Broekhuis, - Groep 1/2A Lotte Kuiper, maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag Wilma de Jong, donderdag - Groep 1/2B Anita de Voer-van Duiven, maandag en dinsdag Linda van Ek, woensdag, donderdag en vrijdag - Groep 3 Mariëtte Derkman, maandag, dinsdag en woensdag Elise Scholte op Reimer, donderdag en vrijdag - Groep 4 Liselotte de Jong, maandagmorgen, donderdag en vrijdag Marieke Visser, dinsdagmorgen en woensdag Mariëtte Derkman, maandagmiddag en dinsdagmiddag - Groep 5 Antoinette Boom, maandag, dinsdag en woensdag Rolinde Middeljans, donderdag en vrijdag - Groep 6/7 Quirine van der Veen, alle dagen - Groep 7/8 Jeroen Stegeman, maandag, donderdag en vrijdag Henk-Jan Broekhuis, dinsdag en woensdag 16

17 11.2 Ouderraad Ouders: Saskia Bloemers, Wendy Krüzen, Margaretha Finke, Michelle Nijkamp, Diana Reurink, Frank Veneman, Mark Visser, 2 vacatures Leerkrachten: Quirine van der veen, Anita de Voer 11.3 Medezeggenschapsraad 0uders: Weya Evers, Richard Schut, Margarita Vastert Leerkrachten: Liselotte de Jong, Henk-Jan Broekhuis, Alina Huijskens 11.4 Verkeersouder vacant 11.5 OPOA Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) Algemeen Directeur OPOA mevr. M.G.S. Voets (ad interim) Sluiskade ZZ XT Almelo Tel: Bestuur OPOA Secretariaat Sluiskade ZZ XT Almelo Bestuursleden OPOA Dhr. G.J. Siertsema, voorzitter, Dhr. J. Vermeulen, Dhr. G. Groothuis, Mevr. C. Marijn-Sloot, Mevr. G. Kuipers 11.5 Overige - Inspectie van het onderwijs Kantoor Zwolle Postbus GA Zwolle Vragen over onderwijs: (gratis) - Meldpunt Vertrouwensinspecteurs Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: (lokaal tarief) - Leerplichtambtenaar Mw. Netty Aalvink Gemeente Almelo Bureau leerplichtzaken. Tel Schoolarts Mw. M. Wickermann-Schmitz, GGD, Afdeling Jeugdgezondheidszorg Nijverheidstraat JM Enschede. Tel

18 Bijlage Toetskalender Toets Sept okt. nov. dec. jan. febr mrt. apr. mei juni Taal voor kleuters M1/2 E1/2 Fonemische E2 analysetest(uitvaller) Techn.lezen (wk.4,22,23) M3/4 en 5 E3/4 en 5 DMT & M3/8 E3/7 uitvaller AVI Begr. lezen M4/8 E3/4 Woordenschat M3/8 E3/7 Spelling Niet werkwoorden Werkwoorden M3/8 M8 Studievaardigheden B 8 E5/7 Rek./ wisk. M1/8 E1/7 E3/7 E7 Entreetoets Eindtoets Scol leerlingen Gr Gr.7

19 19

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Kbs De LINIEDOORN SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 24-25 AUGUSTUS 24 MA DI WO DO week 31 week 32

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT!

EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT! EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT! Schoolgids 2 INHOUDSOPGAVE - 3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD H1 EVANGELISCHE BASISSCHOOL DE OASE H2 ONZE UITGANGSPUNTEN H3 ONS ONDERWIJS H4 AANNAMEBELEID H5 BEGELEIDING H6 KWALITEIT

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014 OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014 2 Infogids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord/Colofon 1. Onze school 1.1 Schoolspecifiek 1.1.1 Gebouw 1.1.2 Leerlingenaantal 1.1.3 Team 1.2 Waar de school

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuur 2 Waar staat onze school voor 2 De organisatie van ons onderwijs 5 De zorg voor onze leerlingen 7 De effecten van het onderwijs 9 Kwaliteit als prioriteit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl V o o r w o o r d Beste ouders, Voor u ligt de uitgave 2012-2013 van de schoolgids van openbare basisschool De Stapsteen. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de belangrijkste zaken van onze

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOL- GIDS 2013-2014 SAMEN BELEVEN!

SCHOOL- GIDS 2013-2014 SAMEN BELEVEN! SAMEN BELEVEN! SCHO OLGIDS 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf blz. 1 Waarom krijgt u de schoolgids? De Onderwijsgids Tabijn Contact met het bestuur Scholen De school blz. 2 Waar wij als school voor staan

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Beste ouders, Mede namens al mijn collega s wens ik u en uw kind(eren) een heel fijn en succesvol schooljaar toe op de Morskring.

Beste ouders, Mede namens al mijn collega s wens ik u en uw kind(eren) een heel fijn en succesvol schooljaar toe op de Morskring. SCHOOLGIDS 2012-2013 openbare basisschool 'DE MORSKRING' Damlaan 1 2332 XG Leiden Tel. 071 5760852 Fax 071 5760853 E mail Algemeen: morskring@morskring.nl Directie: directie@morskring.nl Beste ouders,

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. Op t Veld gebeurt t

Schoolgids 2011-2012. Op t Veld gebeurt t Schoolgids 2011-2012 Op t Veld gebeurt t Naam school : O.B.S. Op t Veld Adres school : Barnar 5A, 7826 EP Emmen Telefoon : 0591-629364 Fax : 0591-629874 E-mail : administratie@obs-optveld.nl Website :

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie