SCHOOLGIDS DE ZEVENSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2013-2014 DE ZEVENSTER"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Basisschool De Zevenster Mr. Muldersstraat VA Denekamp Tel

2 SCHOOLGIDS DE ZEVENSTER Katholieke basisschool De Zevenster Stichting Meester Muldersstraat 45 Katholiek 7591 VA Denekamp Onderwijs Tel Noord Oost Twente

3 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Zevenster... 3 Inleiding Wie zijn wij Onze school Ons bestuur Missie/visie Identiteit Gebouw Wijk/buurt Populatie Personeel/stagiaires Onderwijs Ons onderwijs Kwaliteitszorg Ouders als partner: Procedures en protocollen: Leerplicht en leerrecht Verlofaanvraag Toelating en verwijdering, schorsing Meldcode huiselijk geweld Medisch protocol Protocol sociale media op school Veiligheidsprotocol Omgang met sponsporgelden Klachtenregeling Vervanging zieke leerkrachten Praktische zaken: Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) Traktaties Schoolreisjes (kamp, sporttoernooi en andere activiteiten) Verkeersveiligheid Luizencontrole Eten en drinken Schoolfotograaf Oud papier Verzekeringen

4 Schoolgids van De Zevenster Inleiding Deze gids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers (*) en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In deze gids laten wij zien waar basisschool De Zevenster voor staat, op welke manier we kinderen willen laten leren en op welke wijze wij werken. Onze basisschool behoort tot de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Deze stichting bestaat uit 22 scholen, gesitueerd in de gemeentes Oldenzaal, Dinkelland en Losser. De naam van de school is vernoemd naar een moerasplantje dat in de omgeving van t Goor, een natuurgebied nabij de school, veelal groeide. De groeiwijze van dit plantje wordt als metafoor gezien voor de ontwikkeling die onze kinderen. De schoolgids wordt voor vier jaar vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarkatern vastgesteld. Beide delen zijn op de website van de school geplaatst. Documenten met aanvullende informatie waarnaar in deze schoolgids verwezen worden, vindt u op de website van de school (www.zevensterdk.nl). Daar waar het afspraken van stichting Konot betreft kunt u deze documenten vinden op de website van Konot (www.konot.nl). Mocht u naast de gegeven informatie behoefte hebben aan een nadere kennismaking, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij ons op school. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met de directie. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat uw kind/kinderen een fijne en leerzame tijd bij ons op school mag/mogen hebben. Lidy Bolscher Directeur Onderwijsgemeenschap De Zevenster/Willibrord/Mariaschool (*) ter bevordering van de leesbaarheid kiezen wij ervoor om hierna ouders te schrijven, waar ouders en/of verzorgers wordt bedoeld. 3

5 1. Wie zijn wij 1.1 Onze school Schoolleiding 1. Mw. Lidy Bolscher (directeur onderwijsgemeenschap) 2. Mw. Inez Heideman (adjunct-directeur/locatieleider) Groepsleerkrachten 3. Mw. Susan Baars 4. Mw. Ilone Boswerger 5. Mw. Juul Bouwmann 6. Mw. Myra Braamse 7. Mw. Frieda uit het Broek 8. Mw. Marieke Brunninkhuis 9. Mw. Ilse Bult 10. Mw. Simone Busscher 11. Mw. Tessa Drent 12. Mw. Nicole Elshoff 13. Mw. Marloes Engbers 14. Mw. Christel Geers 15. Mw. Marieke Gosemeijer 16. Dhr. Bert Harperink 17. Mw. Clara Limpens 18. Mw. Marije Moleman 19. Mw. José Oude Weme 20. Mw. Mijke Pleijhuis 21. Mw. Annemieke Reimer 22. Mw. Mirjam Rojewski/Koop 23. Mw. Ellis Sanders 24. Mw. Petra Snoeijink 25. Mw. Yvonne Volmer 26. Mw. Sabine van Weezep 27. Mw. Renate Wilbers 28. Mw. Lian Wildemors 29. Mw. Anne Winkelhuis 30. Mw. Elke Heithuis 31. Mw. Linda Frijink (invall) 32. Mw. Marije Wolfs (inval) Vakleerkrachten 33. Dhr.Raymond Breukers (muziek) 34. Mw. Sabine Bulter (gym) Ondersteunend personeel 35. Mw. Anja Brummelhuis (onderwijsassistente) 36. Mw. Nathalie Everlo (onderwijsassistente) 37. Mw. Lotte Heuvels (adm. medewerkster) 4

6 Afkortingen Hieronder staan afkortingen die veel worden gebruikt in deze schoolgids. IB er LVS ICT er ICC er RT SCP BC IC er MT ZAT MR OR BHV RIE intern begeleider leerlingvolgsysteem intern computer deskundige intern coördinator voor cultuur & educatie remedial teacher schoolcontactpersoon bouwcoördinator identiteitscoördinator managementteam zorg en advies team medezeggenschapsraad ouderraad bedrijfshulpverlener risico inventarisatie en evaluatie 1.2 Ons bestuur Zoals eerder beschreven behoort onze school tot de stichting Konot. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Dit bestuur bestaat uit twee leden. Het CvB en de directies worden ondersteund door stafmedewerkers. Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de gehele stichting. Tevens sturen zij nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten aan om directeuren te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in een bijzondere school. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders en de inspectie over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn behaald en de besteding van de middelen. Op het niveau van de stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) actief. Zij adviseert over het beleid en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid. Op schoolniveau is de Medezeggenschap Raad (MR) actief. De leden bestaan uit ouders/verzorgers en leerkrachten en worden gekozen volgens de bepalingen van het MRreglement. Vanuit de MR worden een afgevaardigde gekozen voor de GMR. Contactgegevens CvB: Postbus AJ Oldenzaal Telefoonnummer secretariaat:

7 Organogram Raad van Toezicht (RvT) College van Bestuur (CvB) Gemeenschap-pelijke MR (GMR) Staf Konot Staf Konot Secretariaat Identiteit ICT Personeel&Organisatie Financiën&Huisvesting Onderwijs Kwaliteitszorg Directie KOG Directie School Medezeggenschapsraad (MR) Ondersteuning Ondersteuning Team school 1 Team school 2 Team school3 Team School Konot OnderwijsGemeenschappen (KOG): 1. De Meander, n Baoken, n Esch, t Kämpke 2. De Veldkamp, De Alexander 3. De Zevenster, De Mariaschool, Willibrordschool 4. De Wendakker, De Maten 5. De Esch, Franciscusschool Individuele Konotscholen: 1. Aloysiusschool 2. Bernardusschool 3. De Bongerd 4. De Drie-Eenheid 5. De Kerkewei 6. De Leemstee 7. Plechelmusschool 8. Bs. Willibrordus 9. De Windroos (SBaO) 1.3 Missie/visie Missie De visie, missie, ambitie en identiteit van onze school is afgeleid van die van de stichting Konot (Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente). Hieronder omschrijven we welke identiteit en ambities voor ons team gelden en hoe we daar richting en inhoud aan willen geven. Onze missie hebben we als volgt omschreven: Samen sterk, in uitdagend onderwijs en een veilige ontwikkeling. Visie Samen sterk zijn in het ontwikkelen van uitdagend onderwijs waarin het kind zich veilig voelt. Door kinderen uit te dagen op zijn of haar niveau en waarbij passend onderwijs daadwerkelijk inhoud krijgt. Dat doen we door onderwijsbehoeften van kinderen in kaart te brengen en ons onderwijs daarop in te richten. Voor de hoofdvakken taal en rekenen zullen we de kinderen lessen op drie niveaus aanbieden. Door te werken met groepsplannen zullen we hen beter kunnen bedienen. Door een goede analyse te maken van sterkten en zwakten van elk kind proberen we de opbrengsten per groep te vergroten. De wijze waarop we kinderen willen laten leren moet uitdagend zijn. We vragen op aanbiedingsniveau meer van hen dan op beheersingsniveau. 6

8 We willen daarbij vooral uitgaan van wat het kind kan. Dat geeft over het algemeen een veiliger gevoel dan steeds maar te kijken naar wat het niet kan. We willen kinderen leren zelfstandig te werken en te verwerken, samen te werken en verantwoordelijk te zijn voor henzelf (eigen handelen) en anderen. Samen sterk, in uitdagend onderwijs en een veilige ontwikkeling willen we met onze teamleden en andere instanties zijn. Ouders zien we als educatieve partners. Samen met hen willen we onderwijs inhoud en richting geven waarbij de belangen van het kind centraal staan. Onze school kenmerkt zich met name door stralende kinderen, enthousiaste ouders en gemotiveerde leerkrachten. De ambitie die we willen uitspreken is dat we in 2014 met ouders, leerkrachten en derden een organisatie hebben neergezet waarin kinderen worden uitgedaagd om niet te snel tevreden te zijn, ouders als educatieve partners meedenken over het onderwijs aan hun kind(eren) en leerkrachten zich proactief opstellen om uitdagend en veilig (passend) onderwijs binnen een brede school te realiseren. Binnen die brede school zal wellicht in de nabije toekomst afstemming plaatsvinden tussen instanties die met kinderen werken. Dat kan voor- en naschoolse opvang zijn maar evenzo op het gebied van hobby s. (Creatieve middagen, sport of begeleiding van kinderen voor mentale / fysieke ondersteuning, dans, cultuur en muziek maar ook voor logopedie of huiswerkbegeleiding.) We streven daarbij naar een veilige, uitdagende, voorbereidende leeromgeving waarin mens, natuur, gezondheid en maatschappij centraal staan. 1.4 Identiteit Onze school is een katholieke school die met behoud van onze eigen identiteit openstaat voor andersdenkenden. Onze identiteit biedt de mogelijkheid om de tradities van leerkrachten, kinderen en ouders, samen met hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we met kinderen communiceren en handelen. Deze waarden zijn: dynamiek, respect, openheid, betrokkenheid en vertrouwen. Vanuit die tradities en ervaringen stellen wij onszelf en elkaar deze zes levensvragen: (Wie is de mens? Wat is goed en kwaad? Hoe leven mensen samen? Wat is de betekenis van lijden en dood? Wat is ruimte? Wat is tijd?) Onze identiteit wordt zichtbaar door: Rituelen te gebruiken als: dagopeningen, gedenkhoek en vieringen. Burgerschapsvorming te bevorderen door middel van: schoolregels, corvee, protocollen met betrekking tot identiteitsonderwerpen. Levensbeschouwelijke communicatie-lessen te verzorgen met ruimte voor: verhalen, tradities en de zes levensvragen. Betrokkenheid op de wereld te bevorderen door: samen te werken met maatschappelijke en ideële organisaties, mee te doen aan acties en projecten. Methode Hemel en Aarde Wij werken op school met de methode godsdienst/levens -beschouwing Hemel & Aarde. Deze methode kent elk schooljaar vijf nieuwe projecten. Elk project bevat aangepaste lessen voor de onder -, midden - en de bovenbouw. 7

9 Bidden op school Zelfgemaakte gebedjes door leerkracht of kinderen, standaardgebeden (onze Vader, wees gegroet), voorbeeldgebeden enz. geven hieraan vorm en inhoud. Tijdens de dagopening en dagsluiting wordt aandacht besteed aan het bidden. Kerstviering Voorafgaand aan Kerstmis voeren wij ieder jaar een kerstmusical op. De kinderen van groep 7 zijn daarbij de hoofdrolspelers. Alle overige groepen hebben ook een muzikale inbreng in deze musical. De uitvoering, waarbij ouders worden uitgenodigd, vindt plaats in de naast de school gelegen sportzaal. Voorafgaand of na afloop is er voor de kinderen een "broodmaaltijd in kerstsfeer". Het vormsel In groep 8 bereiden ouders, parochie en school de kinderen voor op het vormsel. Voor dit sacrament wordt door de parochie en school een informatieavond georganiseerd. Met ouders wordt besproken hoe de kinderen goed voorbereid kunnen worden op dit sacrament en hoe met het voorbereidingsproject zal worden gewerkt. Eveneens wordt met de ouders afgesproken welk deel van de voorbereiding zij voor hun rekening zullen nemen. Eerste communie In groep 4 bereiden ouders, parochie en school de kinderen voor op hun eerste communie. Op een informatieavond wordt besproken hoe de kinderen goed voorbereid kunnen worden op dit sacrament en hoe met het project zal worden gewerkt. Eveneens wordt met de ouders afgesproken welk deel van de voorbereiding zij voor hun rekening zullen nemen. Schoolafscheidsviering Voor de kinderen van groep 8 is er op het eind van het schooljaar een schoolafscheidsviering. De viering vindt plaats in de kerk. In deze viering kijken kinderen, ouders, parochie en school terug op de afgelopen jaren basisonderwijs en wordt vooruit gekeken naar de toekomst. Gezinsvieringen Binnen onze Sint-Nicolaasparochie functioneert een werkgroep gezinsvieringen. In deze werkgroep zijn pastores, leerkrachten, ouders van alle Denekampse scholen vertegenwoordigd. Deze werkgroep verzorgt alle gezinsvieringen met medewerking van de kinderen van de scholen en het jeugdkoor. Gedenkhoek Vanaf september 2011 is in de school een gedenkhoek waar kinderen, ouders en leerkrachten gebruik van kunnen maken. In overleg met de coördinator identiteit wordt hieraan vorm en inhoud geven. Voor de gedenkhoek is een centrale plek in de school gekozen. 8

10 1.5 Gebouw De school is in 1997 opgericht uit een fusie tussen twee katholieke scholen, namelijk de Paus Johannes de XIV en de Hilgenhorst. De school heeft door herhaaldelijke verbouwingen (vanwege de toename van leerlingen) een lange vorm met meerdere z-hoeken. Het telt twee lokalen op de eerste verdieping. In december 2008 zijn er twee niet permanente lokalen, de zogenaamde Sterrenhoek, en in maart 2010 een niet permanent gebouwd lokaal met nevenruimte, de zogenaamde Zonnehoek, geplaatst. De school staat op steenworp afstand van een recreatiegebied. Naast de school staat een sportzaal die door de school intensief wordt gebruikt. 1.6 Wijk/buurt De Zevenster is gelegen in de wijk de Kerkeres. De school is omgeven met bijzonder veel speelruimte. Naast de school staat de sportzaal en op enkele honderden meters bevindt zich het prachtige recreatiegebied t Goor. De Zevenster is een katholieke dorpsschool die is opgericht in Vanaf 1997 maakt de school samen met 21 andere scholen deel uit van de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). De school is in velerlei opzichten het centrum van het wijkgebeuren; veel activiteiten worden samen met de school uitgevoerd. In het dorp zijn meerdere basisscholen. Die liggen allen ten westen van het centrum. De Zevenster ligt als enige school aan de oostkant ervan. De laatste jaren zijn aan deze kant meerdere nieuwbouwwijken ontstaan. 1.7 Populatie De meeste ouders zijn overwegend gemiddeld opgeleid (lager beroepsonderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs), maar er zijn ook ouders die hoger zijn opgeleid (hoger beroepsonderwijs en universitair / academisch). Veel kinderen komen uit gezinnen waarvan beide ouders werken. De betrokkenheid van ouders bij de school is groot. Ons onderwijs kan worden gekenmerkt als leerstofjaarklassensysteem, waarbij het adaptief onderwijs mogelijkheden biedt om in te inspelen op de verschillen tussen de leerlingen. Het aantal leerlingen is flink toegenomen. In vijf jaar tijd is het leerlingenaantal van ca. 250 leerlingen gegroeid naar 400 leerlingen. In mei 2013 telde de school 435 leerlingen. Vanaf september 2013 starten we met 16 groepen en bestaat het team uit 35 personeelsleden. 1.8 Personeel/stagiaires Schoolleiding Eindverantwoordelijk voor de totale organisatie: personeel, onderwijs, financiën en materieel Directeur: Lidy Bolscher Adjunct-directeur/lokatieleider: Inez Heideman Managementteam Het managementteam (MT) bestaat uit het directieteam en de bouwcoördinatoren van de onder-, midden- en bovenbouw. Vergaderfrequentie: 6 à 7 keer per school-jaar. 9

11 Leerlingenzorg (IB ers) Verantwoordelijk voor organisatie leerlingenzorg, coaching/begeleiding van team inzake didactische werkwijzen, ontwikkeling leerlingvolgsysteem en de organisatie van de klassenconsultatie. Bert Harperink, Juul Bouwmann en Clara Limpens zijn onze IB ers. Bouwcoördinator Is met de schoolleiding en IB ers verantwoordelijk voor het aansturen van het bouwoverleg en terugkoppeling naar schoolleiding en team. Coördinatoren: Mijke Pleijhuis (onderbouw), Marieke Gosemeijer (middenbouw) en Marieke Brunninkhuis (bovenbouw) Team Verantwoordelijk voor totale zorg voor leerlingen en de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Afstemming middels teamvergadering of bouwoverleg waar gezamenlijk algemeen, organisatorisch en onderwijsinhoudelijk beleid wordt voorbereid, besproken, vastgelegd en geëvalueerd. Leerkracht Verantwoordelijk voor het onderwijs en het klassenmanagement in de groep en de toebedeelde schooltaken. Vakleerkracht Verantwoordelijk voor vakonderwijs en klassenmanagement in de groep en het opstellen van het jaarplan vakonderwijs. Vakleerkrachten Sabine Bulter (gym) en Raymond Breukers (muzikale vorming) Onderwijsassistent(e) Verantwoordelijk voor de begeleiding van zorgleerlingen. Hij/zij werkt onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. Kinderen worden individueel of in groepjes begeleid. De onderwijsassistent(e) wordt aangestuurd door de IB er. Onderwijsassistente: Anja Brummelhuis en Nathalie Everlo. Coördinator ICT Verantwoordelijk voor aansturing en ontwikkeling van de voortgang van het ICT-onderwijs. Coördinator: Frieda uit het Broek Coördinator BHV/RIE: Verantwoordelijk voor aansturen team m.b.t. bedrijfshulpverlening, calamiteitenplan, plan van aanpak m.b.t. knelpunten risico-inventarisatie e.d. Op dit moment is in het taaktoebedelingsbeleid nog niet bekend wie de coördinator wordt. 10

12 Coördinator Rekenen: Verantwoordelijk voor het rekenonderwijs binnen onze school met name het rekenverbetertraject onder begeleiding van de directie. Coördinator: Clara Limpens. Coördinator Taal/Lezen: Verantwoordelijk voor het leesonderwijs binnen onze school met name het leesverbetertraject onder begeleiding van de directie. Coördinator: Marieke Gosemeijer Coördinator identiteit: Verantwoordelijk voor het vorm geven aan de katholieke identiteit binnen onze school. Coördinator: Ilse Bult Administratief medewerker: Ter ondersteuning van de directie en het team. Lotte Gosemeijer. Stagiaires Jaarlijks worden stagiaires van hbo en mbo opleidingen aangetrokken voor stageplaatsen. Zij kunnen, afhankelijk van de opleiding, een half jaar of een jaar stage lopen gedurende een jaar of 6 maanden. De namen van de stagiaires worden in het begin van het schooljaar in een nieuwsbrief aan de ouders bekend gemaakt. 11

13 2. Onderwijs 2.1 Ons onderwijs Uitgangspunt voor de organisatie van ons onderwijs is het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat we met jaargroepen werken. Een grote klas betekent niet altijd dat er veel problemen zijn. Een kleine klas betekent eveneens niet altijd dat er minder problemen zijn. Belangrijkste uitgangspunt jaarlijks bij het indelen van de groepen is dat er een gezonde mix is tussen de leerlingen die zorg, aandacht en begeleiding nodig hebben en de leerlingen die dat niet of minder nodig hebben. We streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 27/28 leerlingen. Voor het komende jaar zijn er drie grote groepen met meer dan 30 leerlingen. Voor deze groepen wordt extra begeleiding ingezet. De groepsleerkracht begeleidt dagelijks, individueel of in groepjes, (zorg)leerlingen. Zij doen dit o.a. door leerlingen vroegtijdig te leren om zelfstandig te kunnen werken, door de eerste en tweede instructie te hanteren en door het organiseren, in overleg met de hoofd IB er, van remedial teaching en/of ondersteuning door een onderwijsassistente. Schooldoelen Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen in principe een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. We hebben te maken met de eisen die de overheid stelt aan de aan te bieden leerstof. Deze eisen noemen we kerndoelen. Onze zorg voor kwaliteit betekent dat we onze organisatie, onze werkvormen en onze methoden regelmatig aanvullen, aanpassen of vervangen om die kwaliteit voortdurend te kunnen verbeteren. Burgerschapsvorming: Als basisschool willen we dat onze leerlingen zich zoveel mogelijk ontplooien en bereiden we ze voor op deelname aan onze samenleving. Daarom leren we ze vaardigheden die je nodig hebt om je in die samenleving staande te houden (denk aan goed lezen, schrijven en rekenen). Maar daarnaast willen we de leerlingen ook stimuleren om later actief aan onze democratische samenleving deel te nemen. Daar heb je kennis voor nodig (hoe zit de samenleving in elkaar?), maar ook vaardigheden (bijvoorbeeld hoe discussieer je respectvol met elkaar?) en is het bovendien van belang dat je leert handelen vanuit met elkaar gedeelde waarden en normen. Hieronder enkele doelstellingen: - wij willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat - wij werken aan een fijne sfeer in de groepen de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit, waarbij de beste resultaten worden behaald in een optimale samenwerking tussen school en ouders - we willen kinderen waarderen zoals ze zijn, we reiken ze volop diverse mogelijkheden aan om ze hun talenten te laten ontdekken - we willen dat kinderen een goed beeld van zichzelf krijgen - we willen dat kinderen verantwoordelijkheid tonen voor elkaar en interesse hebben in elkaars werk en spel - we willen een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders respect hebben voor elkaars opvattingen - we willen een school zijn die een sfeer van geborgenheid en je thuis kunnen voelen uitstraalt 12

14 - we willen een gebouw dat er opgeruimd uitziet en waar ook de lokalen aantrekkelijk zijn aangekleed - we willen een school zijn waar voor kinderen duidelijke huisregels zijn en waar voldoende ruimte is voor rust en concentratie - we willen een school zijn waar leerkrachten geen superieure houding uitstralen waar leerkrachten kinderen stimuleren in samenwerken - we willen waardering laten blijken voor getoonde inzet en geen ontmoediging bij gemaakte fouten - we willen in het bijzonder extra aandacht geven aan kinderen die niet zo goed mee kunnen komen of andere problemen hebben - we kiezen weloverwogen onze lesmethoden en materialen - we betrekken ouders bij het reilen en zeilen van onze school. We begrijpen maar al te goed, dat deze doelstellingen niet altijd gerealiseerd kunnen worden. Wel willen we met behulp van deze doelstellingen ons onderwijs vormgeven. Dat willen we samen met u! Als we daar met zijn allen aan blijven werken, dan zal onze Zevenster een school zijn met: stralende kinderen! enthousiaste ouders! gemotiveerde leerkrachten! Groepen 1 en 2 In de kleutergroepen gaan we uit van de zogenaamde basisontwikkeling. Het doel hiervan is het kind te begeleiden vanuit zijn of haar bekende wereld naar het onbekende, het volgende niveau. Tijdens de kleuterperiode staat het kind centraal, d.w.z. de kleuter krijgt de gelegenheid zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen, vooral op sociaal en emotioneel gebied. Het bewust worden van je eigen houding en gedrag neemt een grote plaats in. Door gebruik te maken van de zogenaamde kleine en grote kring proberen we kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. De kleine kring wordt minimaal twee keer per dag gehouden. In de kleine kring krijgen de leerlingen extra begeleiding. Op die manier willen we tegemoet komen aan een aangepast aanbiedingsniveau met name op het gebied van ordenen en taalontwikkeling. Groep 1 In groep 1 ligt de nadruk op het veilig voelen. Het is de basis voor een goed leerproces. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Kinderen leren door te spelen. Maar ook wordt structuur aangebracht door dagritmekaarten en het gebruik van het planbord. Kinderen leren al keuzes te maken en er is aandacht voor zelfstandig werken. Er wordt gewerkt aan de hand van thema s (herfst, boerderij, Pasen enz.). Er is veel aandacht voor de taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren. Groep 2 In groep 2 volgt een verdere uitdieping van de basis die in groep 1 is opgestart. 13

15 Het planbord helpt de kinderen bij het maken van keuzes ten aanzien van de dagelijkse activiteiten en zij leren het begrip tijd te hanteren. Volgorde en moeilijkheidsgraad spelen daarbij een rol. Alle voorwaarden om een goede start te maken in groep 3 worden op een speelse en levendige manier verwerkt in de thema s die de kinderen aanspreken en waar ze met plezier aan werken. Er worden allerlei activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Actieplan verdere ontwikkeling doorgaande lijn taal en rekenen en wiskunde voor de groepen 1, 2 en 3 De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor menig kind nog altijd een flinke stap. Daarom vinden we het gewenst om het onderwijs m.b.t. de voorbereidende taal- en rekenactiviteiten in de groepen 1 en 2 en het reken -, lees- en taalonderwijs van m.n. groep 3 beter op elkaar af te stemmen. We hebben de volgende afspraken in een actieplan vastgelegd. Met behulp van de methode Schatkist en de werkwijze KIJK gaan we in de groepen 1 en 2 gericht werken aan voorbereidende reken- en taal- en leesactiviteiten. De methode en de werkwijze bieden op deze leerontwikkelingsgebieden een doorgaande lijn met het onderwijs in groep 3. Eveneens bieden beide activiteiten op drie niveaus aan. Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben en voor kinderen die qua ontwikkeling vooruitlopen zijn speciale activiteiten ontwikkeld. We ondersteunen deze activiteiten met behulp van computerprogramma s die bij Schatkist zijn ontwikkeld en waarmee de kinderen in principe zelfstandig kunnen werken. Als blijkt (observaties en toetsen) dat kinderen moeite hebben met het onder de knie krijgen van deze voorbereidende reken -, taal- en leesactiviteiten dan vindt er overleg plaats tussen leerkracht en IB er. In overleg wordt bekeken of er extra begeleiding nodig is. Groepen 3 en 4 Vanaf groep 3 wordt op de leerstof voor taal en rekenen op drie niveaus aangeboden. Groep 3 In deze groep staat het leren lezen en schrijven centraal. Na de instructie gaan de kinderen de aangeboden leerstof (letters en woorden) veelal zelfstandig verwerken. Het planbord wordt ook in deze groep dagelijks gehanteerd. De kerntaken zijn voor iedereen hetzelfde. Uit de keuzetaken kan het kind kiezen wat het beste bij hem past. Rekenen, taal en schrijven behoren tot de kerntaken. De methode Veilig Leren Lezen biedt extra verdieping voor leerlingen die dit nodig hebben. Deze extra stof wordt aangeboden in de zonboekjes. Tegelijkertijd met het leren lezen van de letters leren de kinderen de letters schrijven in schrijfletters. Later in het schooljaar gaat ook het begrijpend lezen een rol spelen. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen, zijn in groep 3 ook spelmomenten ingebouwd. De computer wordt zowel bij het reken- als taalonderwijs ondersteunend gebruikt. 14

16 Groep 4 Wat de leerstof betreft is er voor elk kind een basispakket. Bij het rekenen is dat het automatiseren t/m 20, optellen en aftrekken tot 100 en de tafels van 1 t/m 5 en 10 moeten beheerst worden. Kinderen die meer in hun mars hebben worden gestimuleerd door middel van extra taken. Het aanvankelijk leesproces moet in deze groep voltooid worden. Dit onderdeel krijgt eveneens bijzondere aandacht. De kinderen krijgen naast het technisch lezen ook begrijpend lezen. Dus niet alleen technisch goed lezen maar ook kunnen begrijpen wat er is gelezen. Dat is later van groot belang als de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer e.d. aan de orde komen. Aan deze vakken wordt beperkt aandacht geschonken in groep 4. Vanaf januari gaan de kinderen ook met pen schrijven, hiervoor krijgen de kinderen een vulpen van school. Bij het taalonderwijs werken we met thema s. Deze sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Zo wordt op een kindgerichte manier omgegaan met taalbeheersing. (luisteren, spreken, stellen). Speciale aandacht is er de methode voor uitbreiding van de woordenschat. Bij de methode horen twee computerprogramma s waarmee de kinderen werken. Gym, handvaardigheid, tekenen en muziek ontbreken natuurlijk niet op de weekrooster. Verder hebben we allerlei leuke en leerzame reken- en taalspelletjes, puzzels, leesboeken en constructiemateriaal in de klas. Groepen 5 t/m 8 Groep 5 In groep 5 wordt de leerstof van de voorgaande 4 leerjaren afgerond. Er wordt nog veel oefenstof herhaald. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het technisch en begrijpend lezen. De meeste kinderen zullen aan het eind van groep 5 leesniveau AVI E5 behaald hebben. Leesniveau AVI E5 is noodzakelijk om in groep 6 goed te kunnen werken. Tijdens de rekenlessen besteden we veel aandacht aan de tafels, de deeltafels, automatiseren t/m 100. Verder komen de getallen tot aan de orde. Het handig rekenen komt in elke rekentaak weer terug. Meten, tijd en geld vormen ook belangrijke onderdelen in het rekenonderwijs. Eind groep 5 wordt een begin gemaakt met het cijferend optellen en aftrekken. De taaloefeningen worden dit schooljaar langer en de dictees moeilijker. Van september tot aan de kerstvakantie bereiden de kinderen zich voor op het houden van een presentatie. Ze doen dat door een presentatie te houden voor de klas over een door hen zelf gekozen onderwerp. Het gewennen aan het iets vertellen voor de groep staat daarbij centraal. Vanaf januari wordt dan gestart met het houden van spreekbeurten. Het schrijven gebeurt nu in schriften met minder en andere hulplijntjes. Het zelfstandig werken wordt in groep 5 verder ontwikkeld. De kinderen maken in dit jaar wat uitgebreider kennis met de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuuronderwijs. Er wordt veel gezamenlijk gewerkt. Ook worden er toetsen gemaakt over deze lessen. De kinderen krijgen hiervoor werk mee naar huis. De toetsen zijn nog vrij simpel. 15

17 Groep 6 Het rekenen in groep 6 bestaat uit het automatiseren van basissommen als optellen, aftrekken, tafels, deeltafels enz. Verder komen met name het cijferen, de oriëntatie in de (grote) getallen, breuken en projecttaken aan bod. Met taal werken we met de methode Taal Actief. Hierin zitten taaloefeningen, woordpakketten en de leeswoordenschat. Het geheel wordt ondersteund door software op de computer. Begrijpend lezen richt zich o.a. op het halen van informatie uit verschillende tekstsoorten, werken met verwijswoorden, soorten tekst onderscheiden en het opzoeken van woorden in het woordenboek. Technisch lezen wordt klassikaal en/of groepsgewijs geoefend. De zaakvakken worden inhoudelijk diepgaander en zakelijker. Aardrijkskunde gaat in op de topografie van Nederland en onderwerpen als legenda s, kaartlezen, infrastructuur enz. Een computerprogramma ondersteunt het leren van de topografie. Met geschiedenis behandelen we de tijd vanaf de prehistorie tot de moderne tijd. Hierin komen verschillende thema s voor. Natuur behandelt onderwerpen als de waterkringloop, zintuigen, milieuvervuiling, flora, fauna enz. Dit wordt aangevuld met de tv-lessen over de natuur, bezoek aan museum Wonderrijk voorheen Natura Docet. Groep 7 In deze groep komen vooral op rekengebied enkele nieuwe zaken aan de orde: de breuken worden uitgebreid behandeld, de staartdeling (nieuwe en oude stijl) wordt aangeleerd, een eerste kennismaking met procenten en ook de kommagetallen passeren de revue. Het automatiseren van de basisbewerkingen wordt verder geoefend. Op taalgebied wordt het woordpakket uitgebreid met een werkwoordpakket waarin eerst de tegenwoordige tijd en later ook de verleden tijd en het voltooid deelwoord centraal staan. Ook het stelonderwijs, spreekbeurten en boekbesprekingen krijgen de nodige aandacht. Nieuw is dit jaar de aanbieding van een tweede taal, het Engels. Het accent ligt vooral op luisteren en het kunnen houden van korte gesprekjes. Het begrijpend lezen laat de kinderen ervaren hoe een tekst is opgebouwd en hoe ze de belangrijkste zaken uit een tekst kunnen halen. Het gebruik van naslagwerken komt uiteraard ook aan de orde. De wereld oriënterende vakken brengen ons terug in de tijd (geschiedenis), laten de wereld om ons heen zien (natuuronderwijs) en laten ons kennismaken met ons omringende landen.(aardrijkskunde) Vanzelfsprekend maken we hierbij gebruik van de mogelijkheden die ons anderszins worden geboden. Te denken valt hier aan de computer, het museum en evt. excursies. Dit jaar wordt er een groter appèl op de zelfstandigheid van de kinderen gedaan. Bij het zelfstandig werken komt dit aan de orde en ook bij de planning van eventuele huisopdrachten. Groep 8 In groep 8 vindt herhaling, uitbreiding en verdieping van de leerstof plaats die in de voorgaande jaren is aangeleerd. Voor wat betreft de belangrijkste vakken enkele voorbeelden: 16

18 Te beginnen met rekenen. We gaan ons verdiepen in verhoudingen, procenten, vermenigvuldigen en delen van breuken en kommagetallen. Ook wordt er een groot beroep gedaan op inzicht in complexere vraagstukjes. Wat begrijpend lezen betreft gaan we nu vooral leren het wezenlijke van een tekst te ontdekken, het studerend lezen. Binnen het taalonderwijs gaan we ons verdiepen in de zinsontleding en woordbenoeming. Ook de werkwoordspelling en de moeilijker onveranderlijke woorden krijgen nadrukkelijk aandacht. Het houden van spreekbeurten, c.q. presentaties over gekozen onderwerpen behoort eveneens tot de taalactiviteiten. In groep 8 ligt het eerste halfjaar sterk het accent op de schoolkeuze na het basisonderwijs. De kinderen maken kennis met de diverse vormen van voortgezet onderwijs. Ze worden door middel van een proefcito voorbereid op de Citotoets die in februari of later in het schooljaar wordt afgenomen. Samen met ouders en kinderen proberen we een goede keuze te maken voor wat betreft het vervolgonderwijs. In de tweede helft van het schooljaar wordt er veel aandacht gegeven aan de voorbereiding op het vervolgonderwijs: leren plannen op korte en lange termijn en het maken van een werkstuk. Daarnaast wordt er veel aandacht gegeven aan creativiteit, expressie en sociale vaardigheden. De leerlingen gaan in deze periode drie dagen op kamp en voeren een musical op. De onderlinge band, de zelfstandigheid en het sociaal gedrag worden hierdoor verstevigd. We sluiten graag de basisschoolperiode op deze wijze af en hopen onder andere hierdoor dat de leerlingen met plezier kunnen terugkijken en dat er een stevig fundament is gelegd voor hun verdere ontwikkeling in het voortgezet onderwijs. De vakken beter bekeken In dit hoofdstuk vindt u een algemene beschrijving van de verschillende ontwikkelingsleergebieden uit ons onderwijsprogramma. Tijdens de groepsinformatieavonden aan het begin van het schooljaar krijgt u aanvullende informatie hierover. Tevens wordt uitgelegd hoe hiermee in de groep wordt gewerkt. Als we een nieuwe methode voor een bepaald ontwikkelingsleergebied aanschaffen, dan moet die methode voldoen aan eisen. Deze heten kerndoelen. In die kerndoelen staat omschreven wat kinderen na 8 jaar basisonderwijs moeten kennen/kunnen. Regelmatig vernieuwen we ons onderwijsprogramma om zo de kinderen onderwijs te kunnen aanbieden op basis van de meest actuele inzichten op het gebied van onderwijs. Rekenen en wiskunde In de groepen 1 en 2 bieden we de kinderen voorbereidende rekenactiviteiten aan met behulp van de methode Schatkist en het bijbehorend computerprogramma. De kleuters doen spelenderwijs ervaringen op met onderdelen van het rekenen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma Pluspunt. Dit programma bereidt kleuters voor op het werken met de methode die in de groepen 3 t/m 8 wordt gebruikt. s Ochtends starten we met het zogenaamde re-laatje (rekenlaatje) met automatiseringsoefeningen (ca. 5 minuten). Door deze herhalingsoefeningen denken we dat de kinderen beter gaan rekenen. Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Wereld in getallen (WIG). Kinderen leren rekenproblemen zoveel mogelijk zelfstandig op te lossen. 17

19 De kinderen leren eveneens nieuwe en meerdere manieren om de vaardigheden van het rekenen onder de knie te krijgen. Hoofdrekenen, schattend rekenen, toepassing rekenen en automatiseren krijgen in deze methode veel aandacht. Het accent ligt daarbij op het hoofdrekenen en het handig leren rekenen. Ook werken de kinderen met een aantal ondersteunende computerprogramma s. De kinderen leren tabellen en grafieken lezen. Voor ingewikkelde rekenbewerkingen gebruiken we in de hoogste groepen de rekenmachine. Nederlandse taal/lezen In de groepen 1 en 2 bieden we de kinderen de methode Schatkist en maken we gebruik van de map Fonemisch Bewustzijn. We oefenen de vaardigheid om binnen gesproken woorden klanken te onderscheiden. We willen het taalgebruik bij de 4- en 5-jarigen ontwikkelen door: - het uitbreiden van hun woordenschat - spreken en luisteren in de kring - verhalen vertellen - kennismaking met (prenten)boeken, letters enz. Eveneens zijn er computerprogramma s in de kleutergroepen die de taalontwikkeling stimuleren. In groep 3 beginnen de kinderen met het aanvankelijk lezen. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen. Ook bij het aanleren van het aanvankelijk lezen maken we gebruik van een gelijknamig computerprogramma. De oefeningen in dit programma ondersteunen en stimuleren de kinderen nog eens extra om met plezier het lezen te leren. Als na een eerste periode de eerste letters en woorden zijn aangeleerd,volgt het oefenen door veel te lezen. Dit lezen heet ook wel technisch lezen. Het technisch lezen is een basisvoorwaarde voor het verdere leren. Het begrijpend lezen is een tweede basisvoorwaarde voor het verdere leren. Hiervoor gebruiken we voor de groepen 4 t/m 8 de methode Grip. De kinderen leren op verschillende manieren een tekst te overzien en te begrijpen, zodat ze hoofdzaken van bijzaken weten te onderscheiden. Naast het technisch en begrijpend lezen proberen we kinderen ook liefde en plezier bij te brengen in het lezen door vertellen, voorlezen en het zelf lezen van kinderboeken. In iedere groep is een grote klassenbibliotheek die regelmatig wordt aangevuld. Ook maken we daarbij gebruik van de diensten van de plaatselijke bibliotheek. Actieprogramma lezen Om het technisch leesonderwijs te verbeteren en het plezier in lezen en voorlezen door kinderen te verhogen is het actieplan lezen ontwikkeld: A. Verbetering technisch leesonderwijs - Tijdens de lessen technisch lezen begeleidt de leerkracht de zwakke lezers. De overige kinderen lezen zelfstandig in groepjes al dan niet begeleid door een tweede leerkracht. - Ouderhulp thuis wordt ingeschakeld in m.n. groep 3 en 4 om de leesbegeleiding te verbreden. Ouders krijgen handreikingen van ons m.b.t. de wijze waarop ze kinderen daarbij 18

20 kunnen helpen. Eveneens wordt de leesstof (o.a. leesbladen voor speciale leesbegeleiding) door school verstrekt. - Voor kinderen die aan genoemde begeleiding niet genoeg hebben wordt de RT ingezet om kinderen individueel of in groepjes te helpen. - Er zijn speciale computerprogramma s aangeschaft om kinderen zelfstandig hun leesniveau te laten verbeteren. - In groep 3 starten we na de periode van aanvankelijk lezen vanaf januari met tutorlezen. De betere lezers uit groep 7 en 8 begeleiden ieder twee kinderen uit groep 3 bij het lezen. De leerkrachten van de groepen 7 en 8 lezen op die tijden met de overige kinderen in hun groep. - Methode Estafette is voor de groepen 4 en 5 aangeschaft. - In de groepen 4 t/m 8 maken we gebruik van de zogenaamde bakjesaanpak. B: Stimuleringsprogramma lezen Op school is een werkgroep lezen in het leven geroepen. Acties: - activiteiten organiseren in het kader van de Boekenweek - organiseren van voorleeswedstrijden in verschillende groepen - deelname aan de landelijke voorleeswedstrijd - ouders, genodigden en kinderen lezen kinderen voor - deelname van de groepen 5,6 en 8 aan een tweetal leesstimuleringsprojecten. C: Leesverbetertraject Onder begeleiding van externe adviseurs zijn we het technisch leesonderwijs aan het ontwikkelen. We willen meer tijd investeren in het dagelijkse leesaanbod en andere werkwijzen toepassen om met de kinderen betere resultaten te behalen. Er is de methode Estafette aangeschaft voor de groepen 4 en 5. Later volgen deze voor 6 en 7. Taal We werken met de nieuwste versie van de methode Taal Actief. Luisteren, spreken, opstel, alfabet, woordenboek en taalbeschouwing komen hier veelvuldig aan bod. Ook leren de kinderen het spellen van de onveranderlijke woorden en de werkwoorden. In de methode wordt bijzonder veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat. We besteden eveneens veel aandacht aan het mondeling taalgebruik. Goed leren luisteren naar wat anderen zeggen om vervolgens je eigen mening, verhaal, boodschap e.d. onder woorden te brengen is hierbij erg belangrijk. Bij de methode horen twee computerprogramma s t.w. Woordenschat en Spelling, waarmee de kinderen wekelijks werken. De kinderen werken in de taallessen veel samen. 19

21 Schrijven In groep 2 starten we met de schrijfmethode Pennenstreken. Verhalen met daaraan gekoppeld diverse activiteiten voor een zinvol en ontwikkelingsgerichte voorbereiding op het schrijfonderwijs. In de groepen 2 t/m 7 leren de kinderen schrijven met behulp van een nieuwe methode Pennenstreken. We leren kinderen om tot een duidelijk, leesbaar, verzorgd en vlot handschrift te komen. Creatief schrijven (blokletters, sierletters) is in de hoogste groepen onderdeel van het schrijven. Wereldoriëntatie Onder de verzamelnaam wereldoriëntatie valt aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, sociale redzaamheid, bevordering gezond gedrag, maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen en techniek. In onze methoden aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zijn al deze leergebieden opgenomen. In de groepen praten we met de kinderen over de wereld om ons heen en brengen we hun kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Het gaat daarbij naast het aanleren van kennis ook om het ontwikkelen van een juiste houding ten opzichte van bijv. de natuur, andere volkeren, onze voorouders enz. We laten kinderen vanaf groep 4 spreekbeurten houden over gekozen onderwerpen. Ook maken kinderen werkstukjes. Schooltv uitzendingen gebruiken we als achtergrondinformatie voor ons dagelijks onderwijs. We maken gebruik van de volgende methoden voor wereld oriënterende vakken: In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van het (methode Schatkist) en bronnenboek Idee. Dit ideeënboek bevat allerlei suggesties om onderwerpen te behandelen die aansluiten bij Schatkist. In de groepen 3 t/m 8 werken we met de aardrijkskunde-methode De blauwe planeet. Voor het aanleren van de topografie werken de kinderen van groep 5 t/m 8 met het computerprogramma. Voor de geschiedenislessen werken we met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 met de methode Wijzer door de tijd. Voor ons natuuronderwijs gebruiken we voor de groepen 4 t/m 8 de methode Wijzer door natuur en techniek (herziende versie). Eveneens maken alle groepen gebruik van het lesaanbod van het natuurhistorisch museum Natura Docet. Verkeer Voor verkeer gebruiken we in de groepen 3 Rondje en 4 Op stap. Voor de groepen 5/6 de werkwijze Op voeten en fietsen en voor de groepen 7/8 De jeugdverkeerskrant van 3VO. Groepen 7 en 8 nemen deel aan het 3VO theoretisch verkeersexamen. Na het theoretische gedeelte gaan de leerlingen van groep 8 op voor het praktijkexamen. De leerlingen van de groepen 7 en 8 maken deel uit van het brigadieren aan de Brandlichterweg. Engels We geven Engels op de basisschool om de kinderen alvast wat vertrouwd te maken met een vreemde taal. 20

22 In de groepen 7 en 8 leren we de kinderen eenvoudige gesprekjes te voeren in de Engelse taal over de meest alledaagse onderwerpen. Het met elkaar praten in het Engels is hierbij het belangrijkst. We doen dat met behulp van de methode Hello World. Tekenen en handvaardigheid Hierbij leren we kinderen gebruik te maken van verschillende materialen en technieken. Voor zowel tekenen als handvaardigheid hebben we een basisprogramma vastgesteld. Voor tekenen en handvaardigheid maken we in de groepen 3 t/m 8 gebruik van de methode Uit de Kunst. Muzikale vorming We leren kinderen hun eigen muzikale mogelijkheden en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Plezier beleven aan zingen, dansen en bespelen van muziekinstrumenten staat daarbij voorop. We hebben op school een vakleerkracht die iedere week in de groepen 3 t/m 8 muziekles geeft. Hiervoor is een jaarplan opgesteld. waarbij de muzikale ontwikkeling van het kind als rode draad fungeert. Daarnaast zingen de kinderen in de groep o.l.v. de groepsleerkracht. Lichamelijke oefening Als we kijken naar het vrije spel van jonge kinderen dan zien we dat ze graag en veel bewegen. De kinderen van groep 1 en 2 hebben een aantal keren per week bewegingsonderwijs in het speellokaal. Afspraken gymkleding kleuters: - hemd en onderbroek - gymschoenen (blijven op school) voorzien van naam De groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week les van de vakleerkracht. De tweede les, die door de groepsleerkracht wordt gegeven, sluit aan bij het gymprogramma dat door de vakdocent is opgesteld. Afspraken gymkleding groepen 3 t/m 8 - korte broek - T-shirt (geen blote buik) - sportschoenen (geen balletschoenen) - géén maillots In het voorjaar nemen kinderen gymkleding voor binnen en buiten mee. Dit vanwege de kans op wisselvallig weer. Computergebruik We zien de computer op school vooral als een extra leermiddel voor onze leerlingen. Een leermiddel dat voor leerkracht en leerling gemakkelijk toegankelijk moet zijn. Tevens moeten de programma s voor de kinderen attractief en uitdagend zijn. De programma s zijn als zodanig ook gekozen en hebben een toegevoegde waarde voor het dagelijks onderwijs. De leerkracht zal steeds meer het leerproces begeleiden in plaats van alleen kennis overdragen. In de groepen 7 en 8 staan 5 computers en in de groepen 3 t/m 6 staan 4 computers per lokaal. In de groepen 1 en 2 staan 2 computers per lokaal. 21

23 Het accent ligt vooral op het werken met de verschillende programma s die we integreren in ons dagelijks onderwijs. Daarnaast maken kinderen projectmatig (spreekbeurten, werkstukken) kennis maken met ICT. Eveneens zullen we hen projectmatig de digitale snelweg ( en, surfen e.d.) leren verkennen. Sinds augustus 2010 beschikt de school over 12 digitale borden voor de groepen 3 t/m 8 en sinds augustus 2012 zijn in de groepen 2 touchscreens geplaatst. Overzicht van de computerprogramma s Groep Lezen Taal Rekenen Aardrijkskunde 1 en 2 Schatkist Onderwijsconcept Uitgangspunt voor de organisatie van ons onderwijs is het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat we met jaargroepen werken. Een grote klas betekent niet altijd dat er veel problemen zijn. Een kleine klas betekent eveneens niet altijd dat er minder problemen zijn. Belangrijkste uitgangspunt jaarlijks bij het indelen van de groepen is dat er een gezonde mix is tussen de leerlingen die zorg, aandacht en begeleiding nodig hebben en de leerlingen die dat niet of minder nodig hebben. We streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 27/28 leerlingen. Voor groepen die groter zijn wordt, indien er voldoende formatie beschikbaar is, extra begeleiding ingezet. De groepsleerkracht begeleidt dagelijks, individueel of in groepjes, (zorg)leerlingen. Zij/hij doet dit o.a. door leerlingen vroegtijdig te leren om zelfstandig te kunnen werken, door de eerste en tweede instructie te hanteren en door het organiseren, in overleg met de hoofd IB er, van remedial teaching en/of ondersteuning door een onderwijsassistente. Het onderwijs aanbod voor taal en rekenen bieden we op drie niveaus aan. We werken met een rooster van 5 gelijke dagen van tot uur. 22 Woordenschat (gr. 2) 3 Veilig leren lezen Leesladder Estafette 4 Leesladder Estafette 5 Leesladder Estafette Schatkist Woordenschat (gr. 2) Veilig leren lezen Woordenschat Spelling Woordenschat Spelling 6 Estafette Woordenschat Spelling 7 Estafette Woordenschat Spelling 8: Estafette Woordenschat Spelling Schatkist Pluspunt Ambrasoft Maatwerk Pluspunt Ambrasoft Maatwerk Pluspunt Ambrasoft Maatwerk Pluspunt Ambrasoft Maatwerk Pluspunt Ambrasoft Maatwerk Pluspunt Ambrasoft Maatwerk Pluspunt Voor RT Leesladder, Estafette Flits Maatwerk Pluspunt De blauwe planeet De blauwe planeet De blauwe planeet De blauwe planeet De blauwe planeet

24 2.1.2 Leerlingzorg Organisatie leerlingzorg op schoolniveau Onze uitgangspunten Iedere basisschool heeft te maken met leerlingen die leer- en/of gedragsproblemen hebben. Deze kinderen werden in het verleden al snel doorverwezen naar een speciale school voor basisonderwijs. Om de groei van het aantal leerlingen op die speciale school voor basisonderwijs tegen te gaan is het project Weer Samen Naar School (WSNS) in het leven geroepen. Het doel van dit project is om kinderen met leer- en/of gedragsproblemen zoveel mogelijk extra hulp te bieden binnen het reguliere (normale) basisonderwijs. Scholen krijgen hiervoor jaarlijks extra uren om deze leerlingen beter te kunnen begeleiden. Kinderen met achterstanden hebben onze bijzondere aandacht. Dit zijn vooral onze zorg- en risicoleerlingen. Zorgleerlingen zijn leerlingen die op een bepaald moment problemen krijgen met de leerstof en/of die even niet lekker in hun vel zitten. Dat kunnen ook leerlingen zijn die onderpresteren. Er wordt dan gelijk actie ondernomen om die leerlingen te helpen en voorafgaand worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. De problemen zijn dan vaak van dien aard dat we de betreffende leerlingen weer goed op weg kunnen helpen. Er zijn sinds kort mogelijkheden voor ouders van kinderen met (zeer) ernstige leesproblemen om in groep 7 hun kind mee te laten doen aan een dyslexieonderzoek. De school vraagt daar een bijdrage van 100,-- voor. De rest van de kosten wordt door het Samenwerkingsverband 8.05 en het Carmel College gedragen. Risicoleerlingen zijn leerlingen die het groepsniveau vaak niet kunnen volgen ondanks alle extra hulp. Dat kan zijn op cognitief of sociaal emotioneel niveau of een combinatie hiervan. Er is vroegtijdig overleg met de ouders om met hen naar oplossingen te zoeken. Interne begeleiding Op onze school zijn Bert Harperink en José Oude Weme de interne begeleiders. Zij hebben de leiding over de leerlingenzorg. Zij hebben daarbij de volgende taken: - zorg voor leerlingendossiers, - actualiseren orthotheek - zorg voor het toetsrooster - afnemen van extra toetsen - houden van groepsbesprekingen (3x per jaar) - houden van leerlingenbesprekingen (3 x per jaar) - zorg voor hulpplannen - zorg voor het bijhouden van het leerlingvolgsysteem - contacten met speciale scholen en zorginstanties - deelname overleg samenwerkingsverband WSNS - coaching leerkrachten 23

SCHOOLGIDS 2012-2013 DE ZEVENSTER

SCHOOLGIDS 2012-2013 DE ZEVENSTER SCHOOLGIDS 2012-2013 DE ZEVENSTER Katholieke basisschool De Zevenster Stichting Meester Muldersstraat 45 Katholiek 7591 VA Denekamp Onderwijs Tel. 0541-351716 Noord Oost Twente E-mail: dir.zevenster@konot.nl

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Overzicht Methoden en middelen

Overzicht Methoden en middelen Bijlage 6 Overzicht Methoden en middelen Vakvormingsgebied/activiteit Nederlands Het taalonderwijs is gericht op de "totaal"- ontplooiing van het kind, en is gericht op ontwikkeling, ontplooiing en stimulering

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

5. W A T L E E R T M I J N K I N D O P D E Z E S C H O O L?

5. W A T L E E R T M I J N K I N D O P D E Z E S C H O O L? 5. W A T L E E R T M I J N K I N D O P D E Z E S C H O O L? Op De Kerkewei proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 7

Informatieboekje GROEP 7 Informatieboekje GROEP 7 Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), - 1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 7 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de ouderbezoeken,

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED DEELSCHOOLWERKPLAN; SCHRIJVEN INHOUDSOPGAVE; 5.3.2.0. omschrijving vakgebied 5.3.2.1. visie op schrijven 5.3.2.2. bijdrage van het leergebied aan de integrale doelen 5.3.2.3. beginsituatie 5.3.2.4. globale

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

1. RK Basisschool De Kerkewei

1. RK Basisschool De Kerkewei 1. RK Basisschool De Kerkewei 1.1 Onze school De Kerkewei ressorteert sedert 1 januari 1999 onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). De administratie wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Infoavond 21 september groep 7a,

Infoavond 21 september groep 7a, Infoavond 21 september groep 7a, Opening Juf Maureen, juf Petra, juf Sophie en juf Rieke stellen zich voor. Werkwijze instructie Op school werken we met het volgende instructiemodel; -korte instructie;

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Rekenen (methode Wereld in Getallen)

Rekenen (methode Wereld in Getallen) Informatie groep 7 cursusjaar 2017-2018 De leerstof in groep 7: In groep 7 stijgt het tempo en het niveau De leerstof is een stuk moeilijker Er komen extra vakken bij zoals Engels en Blitz (studievaardigheden)

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 6!

Welkom op de informatieavond van groep 6! Welkom op de informatieavond van groep 6! Wilt u zo vriendelijk zijn de lijst met noodnummers te controleren? Graag een vinkje als het oké is. De lijst ligt op de instructietafel. Juf Corine Verschoor

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015 informatie groep 4 Kbs De Werft Raaimoeren 21 4824 KA Breda 076-5410515 www.dewerft.nl kbsdewerft_info@inos.nl Beste ouders, 8 september 2015 Uw kind zit ondertussen alweer enkele jaren op de basisschool.

Nadere informatie

Er staat koffie voor u klaar!

Er staat koffie voor u klaar! Er staat koffie voor u klaar! Even voorstellen.. Onze directeur: Joost Heemskerk Barend Schuurman IB Saskia Smeets 7S Judith Does 7J LIO-stagiaire Amy Spaans Sophie Kistemaker Op de vrijdag Catechese Jaaropening

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2013-2014 19-08-2013 Agenda Veel handen in de klas Schoolmissie Brede basisschool De Klimboom Eigen verantwoordelijkheid Organisatie in de groep Vakken

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Basisschool De Vlonder Heufkens LV UDEN

Basisschool De Vlonder Heufkens LV UDEN Basisschool De Vlonder Heufkens 502 5403 LV UDEN 0413 33 23 23 info@devlonder.nl www.devlonder.nl Wat doen we op de Vlonder in groep 7? Rekenen Methode Wereld in getallen Oriëntatie in de getallen - Getallen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Wat doen de kinderen allemaal in groep 3/4? Van de kleutergroep naar groep 3 is een hele stap! Een eigen potlood, een gummetje,

Nadere informatie

Klassenbrief. Leerkrachten: Juf Iris, Floor en meester Jan. Afspraken in de klas: 1 ste week met de leerlingen gemaakt.

Klassenbrief. Leerkrachten: Juf Iris, Floor en meester Jan. Afspraken in de klas: 1 ste week met de leerlingen gemaakt. Algemene informatie Leerkrachten: Juf Iris, Floor en meester Jan Afspraken in de klas: 1 ste week met de leerlingen gemaakt. Website: www.demeander-delfgauw.nl Verjaardag leerkrachten. Rekenen Nieuwe methode

Nadere informatie

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften Deel 4.2 Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften 1. Omschrijving van de zorg De kinderen behalen bij rekenen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een achterstand

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie

Klassenbrief. Groep 8, Algemene informatie

Klassenbrief. Groep 8, Algemene informatie Algemene informatie Leerkrachten: Juf Michelle (ma-don)/ Sharona (vrij) en Juf Susanne (ma-vrij) Afspraken in de klas: 1 ste week samen met de kinderen gemaakt d.m.v. SCL. Website: www.demeander-delfgauw.nl

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 5-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 5 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Wat leert mijn kind allemaal in groep 5/6? Wanneer wordt er getoetst? Belangrijkste einddoelen per vak per groep Wat voor huiswerk wordt er meegegeven? Wat

Nadere informatie