Jaarverslag. Vereniging t Helmgras Rondemaatweg NJ ENSCHEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Vereniging t Helmgras Rondemaatweg 75 7544NJ ENSCHEDE"

Transcriptie

1 2011 Jaarverslag Vereniging t Helmgras Rondemaatweg NJ ENSCHEDE

2 1

3 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Organisatie Bestuur Ledenvergadering Bijeenkomsten van de Ledenvergadering Bestuurslid Jaarrekening en jaarverslag P.R. groep Verwarmingsketels Wat is voor jullie de waarde van t Helmgras? Wat levert het jullie op dat het jullie bedrijf is? Verslag PR groep aan de ledenvergadering in november Werkgroep Tuin Werkgroep Ambachten In Memoriam bij het afscheid van Gerard Schomakers Lidmaatschap en medewerkervergoeding Samenwerking met andere instellingen CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indicatie voor de leden ANBI erkenning Subsidies Medewerkers Personeel Partners Kwaliteitsontwikkeling medewerkers/leden Keramiek, Gastlessen mevrouw Marie-Louise Kersbergen Fotocursus de heer Henny de Mönnink Realisatie Vakkennis van ons personeel

4 1.16 Verzekeringen Belastingen Recreatieve plannen Hoofdstuk 2. Beheer vastgoed bezit vastgoed Boerderijgebouw Appartementen Ambachtenhuis Toonzaal Bestrating Schuur De glazen kas Tunnelkassen Pelletkachel Hoofdstuk 3 Verhuur en bewonerszaken De bestaande en de nieuwe groep bewoners Overleg met appartementenbewoners Aanmeldings- en Verhuurprocedure Begeleiding bewoners Woonunits Woonbegeleiding Mediant RIBW Huuradministratie inning van de huren jaarlijkse huurverhoging Voorbereiding nieuwe financieringsvorm Hoofdstuk 4 Kwekerij en Oude Ambachten Kwekerij herinrichting terrein

5 4.1.2 groentetuin Ambachten Keramiek Kaarsen Hout draaien De Toonzaal PR Interne PR Externe PR jaarrekening Balans Toelichting op de balans afschrijvingen Verlies- en winstrekening Toelichting op de V- & W-rekening Goedkeuring jaarrekening door algemene ledenvergadering.40 4

6 HOOFDSTUK 1 ORGANISATIE 1.1 BESTUUR In 2011 maakten de volgende personen deel uit van het bestuur: Naam Functie Datum aantreding Datum uittreding Drs. A.J.M. Konter Voorzitter A.J. van den Berg Secretaris, vice voorzitter A. Hof Penningmeester L.W. Harens Lid P.B.H. Leferink Lid E.H.A. Nijhof Lid Drs. P.G.M.M. van Veen Lid P.J.M. Ordelmans Lid J. ter Harmsel Lid R. ten Veldhuis Lid Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.(art.14.4) A.J.M. Konter A.J van den Berg A. Hof E.H.A Nijhof L.W. Harens P.B.H.Leferink P.G.M.M. van Veen R. ten Veldhuis J. ter Harmsel 5

7 Het bestuur heeft ten aanzien van haar werkzaamheden recht op de vrijwilligersvergoeding, zoals deze volgens de regels van de Belastingdienst belastingvrij mogen worden betaald. Evenals in voorgaande jaren heeft het voltallige bestuur deze vergoeding terug geschonken. Volgens correspondentie met de Belastingdienst is het niet voldoende, dat het bestuur de regels die de Belastingdienst hanteert om giften in de vorm van afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbaar te maken, beschouwt als onze regels. Het dient daarover expliciet de besluiten in een bestuursvergadering c.q. onze statuten ter zake aan te passen. Daarom is in de bestuursvergadering van 13 juli 2010 besloten om, met terugwerkende kracht tot de aanvang van de vereniging, dat vrijwilligers een vergoeding voor hun activiteiten en de door hen gemaakte onkosten kunnen ontvangen met inachtneming van de regels die de Belastingdienst stelt om deze vergoeding: Belastingvrij te laten zijn en Als aftrekbare gift in aanmerking te laten komen, wanneer de vrijwilliger afziet van de vergoeding. We zullen de notaris vragen om de statuten op dit punt aan te passen. Alle externe bestuursleden hebben een extra taak binnen het bestuur. Met de bestuursleden uit de ledenvergadering is in een aantal sessies overlegd welke rol zij extra kunnen vervullen in het bestuur ten behoeve van de leden. Mevrouw Ordelmans kondigde aan dat zij haar bestuursfunctie van t Helmgras beëindigt. Zij deelde mee dat het bestuurswerk haar te zwaar valt en dat zij wilde stoppen. Tijdens de vergadering van 13 mei heeft zij afscheid genomen. Voor de ontstane vacature heeft zich de heer ten Veldhuis bereid verklaard deze functie namens de ledenvergadering te vervullen. Het dagelijks bestuur heeft met hem gesprekken gevoerd en het bestuur voorgesteld hem in het bestuur op te nemen. Unaniem is het besluit genomen R. ten Veldhuis met ingang van 13 juli 2011 te benoemen tot bestuurslid van de vereniging t Helmgras. 1.2 LEDENVERGADERING Op 31 december 2011 waren de onderstaande mensen lid van t Helmgras. Renate van Wageningen Janet van der Veen Jeanette Vos Annelies Bronneberg Marion Vlaanderen 6

8 Gladys Jans Pauline Linthorst Rachel Hunneman Paula Ordelmans Peter Kluin Erwin Plekkenpol Mark Klasens Pascal Lammerts Johnny ten Brinke Klaas Plekkenpol Jan ter Harmsel Huib van den Berg Peter Leferink Henk Menger Thomas Dekkers Gerrit Jonker Gerrie Busschers Roeland ten Veldhuis René Hofsté Patrick Duiven Koos Hutting 7

9 De ledenvergaderingen van onze vereniging zijn van groot belang. Ze maken de leden steeds weer duidelijk dat zij verantwoordelijk zijn voor het bedrijf t Helmgras. Op 31 december 2011 hadden we 31 medewerkers van wie er 26 lid waren. t Helmgras is een vereniging, niet van het bestuur of een instelling van de geestelijke gezondheidszorg. Eigenaar zijn de leden. De leden bepalen of een zaak bindend is of ontbindend, zie statuten artikel 22. In artikel 2 van de statuten staat het doel en belang beschreven van vereniging t Helmgras. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. (Art.14.3) 1.3 BIJEENKOMSTEN VAN DE LEDENVERGADERING We geven een uitvoerig verslag van de ledenvergaderingen van 2011 omdat zij een nieuw omslagpunt kunnen vormen voor het beleid van de vereniging. We hebben twee ledenvergaderingen gehouden, een in juni en een in november. In juni werden de volgende onderwerpen besproken BESTUURSLID In juni heeft mevrouw Ordelmans haar functie in het bestuur neergelegd en is de leden gevraagd of iemand zich beschikbaar wil stellen voor deze functie. De heer ten Veldhuis is als vervanger van mevrouw Ordelmans in het bestuur gekomen JAARREKENING EN JAARVERSLAG 2010 De leden hebben allen het jaarverslag ontvangen en kunnen doornemen. Door middel van dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over Nadat het jaarverslag is doorgenomen, zijn de leden met het verslag akkoord gegaan. Het jaarverslag wordt toegezonden aan geïnteresseerden, zoals subsidieverstrekkers, gemeente etc P.R. GROEP In de loop van de jaren is t Helmgras enorm gegroeid en het is nu tijd om te zorgen voor meer bekendheid van onze producten. We willen onze producten beter verkopen en dus is het noodzakelijk om hiervoor reclame te gaan maken. Besloten is een PR groep in het leven te roepen. Huib van den Berg, Paula Ordelmans, Rachel Hunneman en Patrick van Duiven hebben zich aangemeld voor deze PR groep. Alle leden is gevraagd opmerkingen en wensen uit te spreken over de PR. De leden hebben met elkaar de volgende voorstellen besproken. Folders verspreiden Helmerhoek. Reclame d.m.v. folders, huis aan 8

10 huis verspreiding (in eigen beheer), advertenties in wijkbladen, zoals Huis aan Huis. Een eerste stap om naar buiten te treden is de rommelmarkt/braderie op de Helmerhoek. Je bereikt hiermee een breed publiek. PR is echt nodig. De wijk in gaan, wijkkrant, internet en heel belangrijk is de mond op mond reclame. Het is enorm belangrijk dat we laten zien dat t Helmgras meer is dan alleen een kwekerij. We moeten zorgen voor meer bekendheid VERWARMINGSKETELS In 2012 moeten de verwarmingsketels vervangen worden. Het bestuur onderzoekt in 2012 of een pelletkachel een goede optie is. Dit is een behoorlijk grote financiële uitgave en er zal een subsidie geregeld moeten worden. De vergadering gaat akkoord met een financiële uitgave van ± ,- als de rest via fondsen of subsidie binnenkomt WAT IS VOOR JULLIE DE WAARDE VAN T HELMGRAS? WAT LEVERT HET JULLIE OP DAT HET JULLIE BEDRIJF IS? De volgende antwoorden werden gegeven: Ondanks alle handicaps/beperkingen heeft eenieder de ruimte om er te zijn, om te werken met zijn/haar beperking. Iedereen die werkt op t Helmgras heeft een probleem maar dat mag en kan. Het belang van sociale contacten, prettige werksfeer en genieten van het buiten werken. De waarde van t Helmgras is werk hebben, bezig zijn en een sociaal gebeuren. Daarnaast geeft het structuur want als t Helmgras er niet zou zijn dan zou ik thuis zitten en niets te doen hebben. Andere bezigheden lukken mij niet. t Helmgras biedt een werktempo dat op maat is voor iedereen! Kort gezegd, je doet wat je kunt. Ergens anders zou ik ontslagen zijn en daarin ben ik waarschijnlijk niet de enige. We voelen ons goed als we bezig zijn op t Helmgras. Werken op t Helmgras betekent voor mij structuur en ontwikkeling van geest. t Helmgras is voor mij van onschatbare waarde en een stuk eigenwaarde. Daarnaast zijn we zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op t Helmgras en dat spreekt me enorm aan. Sociale contacten, fijne werksfeer, ontspanning door het werken buiten. Ik voel me er goed! Het sociale contact onderling is voor mij erg belangrijk. Er heerst een goede werksfeer op t Helmgras waar ik erg van geniet en zorgt voor de nodige ontspanning. De waarde van t Helmgras voor mij is dat we een fijn team hebben, fijne mensen om mee samen te werken. We doen werk wat we zelf graag doen en bouwen dit langzaam op. Het geeft ons een doel in ons leven. We werken samen aan een goede toekomst voor ons allemaal. Voor mij is t Helmgras een thuis! Mensen om je heen. Het voelt als een soort schat die we samen moeten bewaken, iets moois verzorgen. Het werken is een zinvolle dagbesteding en we kunnen op deze manier iets bereiken. Het is te vergelijken met een school waar je iedere dag weer heen kunt om te leren en dat geeft een goed gevoel. Zonder school geen toekomst, zonder werk geen toekomst en zonder t Helmgras geen toekomst. Er is saamhorigheid. t Helmgras is er voor iedereen die zo ver is gekomen, ieder van ons heeft een lange weg afgelegd om uiteindelijk te kunnen werken en/of wonen op t Helmgras. We bereiken hier een vorm van zelfstandigheid, ieder op zijn/haar eigen manier. 9

11 1.3.6 VERSLAG PR GROEP AAN DE LEDENVERGADERING IN NOVEMBER 2011 In november werd een ledenvergadering gehouden waarin de in juni opgerichte PR groep verslag uitbracht van haar werkzaamheden. De ledenvergadering werd ook gehouden om te peilen hoe de leden tegenover de voorstellen van de PR groep staan. De PR groep is er o.a. op gericht om de inkomsten van t Helmgras en de naamsbekendheid te vergroten. Wij proberen aan naamsbekendheid te werken d.m.v. Nieuwsbrieven. Het is ons doel om in de toekomst meer bekendheid en aanloop te hebben van bewoners van de Wesselerbrink, de Helmerhoek en van medewerkers van Mediant. Daartoe is ook door de PR groep een verkennend bezoek gebracht aan kwekerij de Border in Delden. Zo n 85% van de leden is naderhand bij de Border te Delden geweest om inspiratie op te doen. Er zijn ideeën opgedaan over een andere indeling van de kwekerij en een verandering en aanvulling van producten. Bij de daaropvolgende discussie blijken er ideeën genoeg. Er is veel enthousiasme voor de ontwikkeling van een groentetuin, maar duidelijk is dat ook nagedacht moet worden over de herindeling van de gehele es. Op een stuk es dat achteraf ligt en dat momenteel vaak buiten de aandacht valt, zouden in de toekomst bijvoorbeeld fruitbomen gepland kunnen worden en zo zijn er meer ideeën die mogelijk ook voor een grotere omzet kunnen zorgen. Is het stuk dat voor een groentetuin gereserveerd is niet te groot? De indeling van de tuin is voornamelijk afhankelijk van de medewerkers. Het wordt onze tuin. Wij komen tot de conclusie dat we met het verbouwen van groenten klein moeten beginnen. Het is nog maar de vraag of we met vereende krachten een groentetuin in zijn geheel kunnen onderhouden. Er moet wellicht onderzoek gedaan worden naar de kwaliteit van de grond. De mensen onder ons die in een eventuele groentetuin gaan werken zullen expertise moeten verwerven, bijvoorbeeld over hoe de grond bewerkt moet worden en wanneer de grond bijvoorbeeld tijdelijk braak zal moeten liggen om te herstellen, of wat er na elkaar verbouwd kan worden. Iedere deelnemer die zich betrokken voelt bij de groentetuin zal ook in grote mate verantwoordelijk moeten zijn voor het welvaren van de groentetuin, dus zorgen dat er over het jaar verdeeld, genoeg handen aan het werk zijn, dat er ook tijdens vakanties onderhoud gepleegd wordt.ook zal men door zoveel mogelijk ervaring op te doen een goed advies moeten kunnen geven aan eventuele klanten en ook de verkoopprijs bepalen van de verschillende groenten en moeten we ook samen bepalen wat er aan nieuw materiaal bij moet komen. Bij een gehouden stemming stemmen 11 personen vóór de groentetuin en 5 personen niet vóór; niet vóór betekent niet zondermeer tégen! WERKGROEP TUIN Er moet een Werkgroep Tuin komen die een plan opstelt voor het aanleggen van de kwekerij en een groentetuin. Deze initiële groep zal voelsprieten uitsteken voor wat er leeft. Bij telling zijn er momenteel 13 mensen die werkzaam willen zijn in de groentetuin De begroting voor de aanleg van een groentetuin, die o.a. voorziet in hekken, hekjes, gaas, palen, pootmateriaal en bemesting is beraamd op 4200,-. 10

12 1.3.8 WERKGROEP AMBACHTEN Tijdens de discussie over de kwekerij ontstond de indruk dat er een binnengroep en een buitengroep is. Een aantal mensen wil onderstrepen dat de ambachten binnen het Helmgras een even belangrijke functie innemen als de werkzaamheden die buiten plaatsvinden. Het zou ook prettig zijn als meer mensen kennisnamen van wat er zich in het ambachtenhuis afspeelt en dat er zodoende misschien ook meer mensen gemotiveerd kunnen worden om zich ook hier in te zetten. Er zit een stijgende lijn in de kwaliteit van de ambachten. Wij spreken af dat er naast dat er naast de beoogde Werkgroep van de Tuin, ook een Werkgroep Ambachten wordt gevormd. 1.4 IN MEMORIAM BIJ HET AFSCHEID VAN GERARD SCHOMAKERS Onze Gerard is overleden op 22 december. Hij was een van de oprichters van t Helmgras. Vanaf de eerste vergadering in 1986 heeft hij zich met ons verbonden gevoeld. In 1991 was hij de eerste die de sleutel van zijn woonunit overhandigd kreeg. t Helmgras heeft zijn naam ontvangen van zijn oprichters. Een vereniging die haar eigen baas is, los van psychiatrische instellingen, los van Mediant. Helmgras is een grassoort die in Nederland gebruikt wordt om het stuifzand vast te houden. Zo proberen we elkaar vast te houden om niet te verwaaien en elkaar tot steun te zijn met onze psychische handicap. Voor ons was Gerard een man met een groot hart voor t Helmgras, ook al zei hij meer dan 10 jaar over t Helmgras : da get nich good. Hij was een bijzonder mens, onze Gerard. De stoel op de deel waar hij zich altijd pontificaal nestelde, is nu leeg. Allereerst zijn glimlach, zijn ondeugende glimlach, was helemaal eigen aan Gerard; en dan dat hij zich geroepen voelde te preken, te pas en te onpas. Ten derde, dat hij in 1988 een van de oprichters was van t Helmgras, een prachtig stuk natuur. Als je bij ons de laan komt inrijden in het licht van de zon heeft het iets paradijselijks. Wij mogen ons hier allemaal troosten met de gedachte dat we Gerard tot steun in het leven geweest zijn, dat we allemaal een beetje bijgedragen hebben aan zijn geluk. Bij ons pakte hij na jaren voor het eerst zijn gereedschapskist weer uit. Trots was hij dat alles nog goed in het vet zat. De troffels en voegspijker waren zo weer te gebruiken. Hij heeft meegeholpen bij de eerste restauraties van het boerderijgebouw en daarna allerlei kleine metselwerkzaamheden verzorgd. Het kostte hem geestelijk uiteindelijk teveel moeite. Het zweet brak hem soms uit als hij de troffel weer in de hand nam. Niemand van ons kon de zeis hanteren toen bij de aankoop van de boerderij het onkruid en gras kniehoog stond. Gerard wel. Met een verholen glimlach zag hij onze onkunde. Verblijf in ziekenhuizen maakte hem ongelukkig. Geluk vond hij weer bij ons op de boerderij. Vanuit de boerderij kreeg hij ook contact met mensen in de wijk Helmerhoek. Daar werd hij gastvrij ontvangen om te kunnen klaverjassen en dansen. Daar zijn we de mensen in de wijk dankbaar voor. Bij ons is hij 20 jaar lang thuis geweest, bij ons wilde hij ook sterven. Zijn unieke en heel eigen manier van doen zullen we missen. Het was goed dat hij bij ons woonde en vrede voor zijn ziel kon vinden. Rust vond hij ook bij zijn familie. Voor hen was het niet altijd gemakkelijk om met zijn ziekte en verdriet te leven. Toch was het contact met hen heel belangrijk. Het troostte hem als hij het moeilijk had. Het was zijn grote passie om te pas en te onpas te spreken over God. Mag hij nu bij God en zijn huisgenoot Johan rust vinden voor zijn onrustige geest. 11

13 1.5 LIDMAATSCHAP EN MEDEWERKERVERGOEDING Elke medewerker ontvangt per gewerkt dagdeel een vergoeding van 2,00. De hoogte van deze vergoeding wordt aan het eind van elke maand berekend en uitbetaald. De ledencontributie á 4,50 per maand wordt met de medewerkersvergoeding verrekend. Medewerkers die geen lid willen worden, nemen niet deel aan de ledenvergaderingen omdat zij geen statutaire bevoegdheden hebben. Tevens is besloten dat de mensen geen lidmaatschapsgeld hoeven te betalen wanneer ze langere tijd ziek zijn. De termijn daarvoor begint iedere eerste van de maand. Men dient zich ziek te melden. De Vereniging doneert. 0,50 per persoon per gewerkt dagdeel in de zogenaamde Feestpot waaruit gemeenschappelijke recreatieve activiteiten worden betaald. 1.6 SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN Mediant, Geestelijke Gezondheidszorg in Oost- en Midden-Twente Mediant; Speciale Thuiszorg; RIBW (Regionale Instelling voor Begeleiding op het gebied van Wonen, Werken en Welzijn); Tactus Gemeente Enschede 1.7 CIZ (CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG) INDICATIE VOOR DE LEDEN Bij de medewerkers is er steeds op aangedrongen om met de begeleidende hulpverlener te bespreken of de CIZ- indicatie met benodigde diagnose is geregeld c.q. er op aan te dringen dat dit wordt geregeld. Zo niet, dan wordt geadviseerd ten aanzien van de CIZ indicatie zelf verantwoordelijkheid te nemen. 1.8 ANBI ERKENNING De regels voor de ANBI zijn per veranderd. De vereniging moet voor 90% het algemeen nut dienen. De bestuursleden en gezichtsbepalende functionarissen mogen de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld voor het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld en het gebruik van geweld. Zowel bij het bestuur (ook ons nieuwe bestuurslid) als bij onze functionarissen is dit niet aan de orde is. 1.9 SUBSIDIES Voor de verdere ontwikkeling van t Helmgras zijn we aangewezen op fondsen die ons ondersteunen. In 2011 hebben we verantwoording afgelegd over de eerder toegezegde subsidies ten behoeve van de bouw van de appartementen. De Dokter Wittenbergstichting heeft ons eind 2010 een subsidie verstrekt teneinde de vaardigheden van onze medewerkers verder te ontwikkelen. Dank zij deze subsidie hebben cursussen fotografie en keramiek kunnen organiseren. 12

14 1.10 MEDEWERKERS Alle aspirant-medewerkers melden zich zelfstandig om bij t Helmgras te mogen werken. Bij aanmelding wordt hen gevraagd of behandelaars, verpleegkundigen, casemanagers en circuit Herstel van Mediant op de hoogte zijn van de sollicitatie. Voor onze vereniging is van belang dat begeleiders van onze toekomstige medewerkers op de hoogte zijn van hun aanmelding om gewenningsproblemen te kunnen bespreken. Op 31 december 2011 hadden we de volgende medewerkers: Berg, Huib van de Jonker, Gerrit Menger, Henk Vlaanderen, Marion Brinke, Jhonny ten Kappelhof, Menno Ordelmans, Paula Vonno, Alexander Busschers, Gerrie Klasens, Mark Ottenschot, Laurens Vos, Janet Duiven, Patrick Kluin, Peter Plekkenpol, Erwin Wageningen, Renate van Harmsel Jan ter Koure, Elias Plekkenpol, Klaas Waanders, Karin Hofste, René Lammerts, Pascal Sugal, Rakia Zwaverink, Beppy Hunneman, Rachel Leferink, Peter Veen, Janet van der Jans, Gladys Linthorst, Pauline Veldhuis, Roeland ten Het totale aantal medewerkers over het jaar 2011 bedroeg 43, waarvan 27 mannen en 16 vrouwen PERSONEEL Vincent Hofstede Jan te Brake Gea van der Veen De heer V.E. Hofstede, bedrijfsleider, is sinds 1 februari 1997 werkzaam bij t Helmgras. Hij heeft de leiding over het bedrijf. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid ligt in handen van de heer Hofstede en het bestuur bepaalt het beleid. Waar nodig zullen bestuursleden nog wel uitvoerende taken verrichten. De heer Hofstede woont de bestuursvergaderingen bij en zal daar verslag en verantwoording afleggen over de uitvoering van het beleid Per 1 november 2010 is mevrouw van der Veen aangesteld als begeleider. Zij stuurt de activiteiten in het Ambachtenhuis en de Toonzaal aan. Zij werkt 5 dagdelen. De arbeidsovereenkomst welke is aangegaan, is met een jaar verlengd. De heer J. te Brake is op 1 januari 2011 parttime aangesteld voor het aansturen van het werk op de kwekerij. Ook zijn contract is verlengd. Wij werken op dit moment met tijdelijke contracten, omdat de financiële situatie van t Helmgras nog zeer onzeker is i.v.m. alle kortingen op de PGB s. Als er helderheid is over onze financiële situatie en het mogelijk is over te gaan tot definitieve aanstellingen zal het bestuur daartoe besluiten. 13

15 Wij hebben onze medewerkers aangesloten bij de PGGM (pensioenfonds) en (desgewenst) het IZZ (collectieve ziektekostenverzekeraar) PARTNERS We zijn onderaannemer van de volgende instellingen: Mediant RIBW Twente Tactus Van der Bent Stichting Genoemde instellingen verwijzen cliënten naar t Helmgras. De CIZ-indicaties, nodig voor de financiering van onze activiteiten via de AWBZ, worden door de verwijzers verzorgd. De gemeente Enschede heeft ons een budget, groot , verstrekt waaruit de begeleiding van cliënten waarvoor geen ciz-indicatie is verkregen, wordt gefinancierd. Dit budget is over het verslagjaar niet volledig uitgeput. De van der Bent Stichting heeft in 2011 geen cliënten naar t Helmgras verwezen. Veel medewerkers van t Helmgras zijn in behandeling bij Mediant via de polikliniek of zijn daar in behandeling geweest. Waar nodig is er contact met casemanagers of persoonlijk begeleiders van de medewerkers. Het contact is altijd met medeweten van en/of in aanwezigheid van het betreffende lid van onze vereniging KWALITEITSONTWIKKELING MEDEWERKERS/LEDEN Voor de kwaliteitsontwikkeling bij onze medewerkers hebben we in 2011 met financiële hulp van de Dokter Wittenbergstichting (zie ook 1.9) zowel een cursus keramiek als een cursus fotografie kunnen organiseren KERAMIEK, GASTLESSEN MEVROUW MARIE-LOUISE KERSBERGEN Het afgelopen jaar hebben de deelnemers van t Helmgras de mogelijkheid gekregen om gastlessen te volgen van beeldend kunstenaar Marie-Louise Kersbergen van galerie Groeneveld in Almelo. Het accent van deze lessen lag op de ontwikkeling van ieders persoonlijke creativiteit, om vervolgens die creativiteit om te zetten in het maken van leuke, en vooral eigen werkstukken. Naast de deelnemers die al geruime tijd werkzaam waren in het atelier, hebben we ook een aantal kwekerijmedewerkers gevraagd aan de lessen deel te nemen. Iedereen was erg enthousiast en we zijn gestart met een groep van 12 deelnemers. In de eerste lessen lag de nadruk op de basisbeginselen van het werken met klei. De docente heeft aan de hand van eigen werkstukken uitgelegd hoe een werkstuk moet worden opgebouwd. Ze accentueerde dat we het herkenbare beeld wat we van een object hebben los moeten laten en meer te gaan werken vanuit je fantasie en je eigen kunnen, hierdoor kun je een eigen draai geven aan je werk waardoor het een eigen werk wordt. 14

16 De opdracht was om te beginnen met een ronde plaquette, die de basis van het werkstuk vormt. Van hieruit wordt het werkstuk vervolgens met rolletjes klei verder opgebouwd. Gaandeweg krijgt het werkstuk een bepaalde vorm, die dan naar eigen inzicht verder ontwikkeld wordt. Dit leidde tot de meest uiteenlopende werkstukken, die allemaal een eigen karakter hadden. De deelnemers waren erg enthousiast en vonden het bijzonder leuk om een eigen draai aan het werkstuk te kunnen geven. Een vaas of een schaal kun je op tientallen manieren maken maar door je eigen gevoel, fantasie en expressie erin te leggen wordt het jouw eigen schaal! Hiermee kun je een verschil maken, twee mensen die dezelfde schaal maken kunnen op deze manier de schaal een persoonlijk en eigen karakter geven. Dat is wat mevrouw Kersbergen wilde benadrukken, en met succes! In de daaropvolgende lessen is er veel aandacht besteed aan het glazuren van de gemaakte werkstukken. De docente heeft uitgelegd hoe belangrijk kleuren zijn en met behulp van de kleurencirkel heeft ze uitgelegd welke kleuren gecombineerd kunnen worden om zo tot een mooi resultaat te komen. Tijdens ons bezoek, vorig jaar aan haar galerie heeft ze met voorbeelden kunnen laten zien hoe belangrijk de combinatie van kleuren is voor bepaalde objecten. Voorbeeld: één van de deelnemers had vanuit een ronde bol een vogel gemaakt. Door het aanbrengen van meerdere kleuren glazuur werd het een hele mooie abstracte vogel met een eigen karakter. Hiermee liet mevrouw Kersbergen zien hoe je van een heel herkenbaar object een abstract, kunstzinnig object maakt dat vanuit je eigen gevoel gemaakt is. De lessen hebben veel invloed gehad op de deelnemers. Men is erg trots op het gemaakte werk en kan nu een eigen stijl geven aan het werk. Boeiend om te zien is dat, door deze lessen, de deelnemers nu een eigen herkenbare stijl ontwikkelen. Inmiddels is er een leuke, hechte groep ontstaan. Het afgelopen jaar hebben we een behoorlijke groei doorgemaakt, mede dankzij de gastlessen. Hieruit werd duidelijk dat technische ondersteuning enorm belangrijk is om te kunnen groeien en dat heeft een ieder van ons nodig om zelfstandig eigen werk te kunnen maken. De lessen zijn hierin een goed gefundeerd begin geweest. Iedereen heeft een begin kunnen maken met het ontwikkelen van een eigen stijl. We hopen dan ook dat we in de toekomst nog eens de kans krijgen om ons verder te ontwikkelen FOTOCURSUS DE HEER HENNY DE MÖNNINK Een andere cursus die we onze medewerkers konden aanbieden ging over fotografie en grafische vormgeving. De verantwoording van deze cursus hebben de cursisten zelf vorm gegeven op de volgende pagina: 15

17 16

18 1.14 REALISATIE 2011 Maand Tactus Gemeente Enschede RIBW Twente Mediant PGB Totaal jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec Totaal aantal dagdelen 4721 Gemiddeld aantal personen per dagdeel 10, PGB Mediant RIBW Gemeente Tactus jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec Hiervoor is de realisatie dagdelen in totaal en naar financieringsvorm weergegeven in zowel een tabel als in een grafiek. De invloed van de zomervakantie en de kerstperiode is duidelijk zichtbaar. 17

19 1.15 VAKKENNIS VAN ONS PERSONEEL Voor de onwikkeling van het personeel is een werkplan ontwikkeld. Er is een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd door het personeel en twee van onze vaste bewoners De heer Vincent Hofstede volgt een cursus management. Hij ontvangt maandelijks lessen van een bestuurslid. In deze lessen wordt aandacht gegeven aan het stroomlijnen van bedrijfsprocessen en het aansturen van personeel Gezamenlijk met alle personeelsleden is er een begin gemaakt met een cursus om inzicht te verkrijgen in de theoretische kant en achtergronden van de psychische problemen van de deelnemers en ook in de consequenties daarvan voor het werk. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid de werkprocessen aan te passen aan de mogelijkheden en beperkingen van die deelnemers. De heer Vincent Hofstede heeft opnieuw een bewijs van vakbekwaamheid uitvoeren gewasbescherming gehaald, dit bewijs is 5 jaar geldig VERZEKERINGEN Ten aanzien van de verzekeringen zijn er in het jaar 2011 geen nieuw ontwikkelingen geweest. Onze opstallen, machines, gereedschappen en inventarissen zijn adequaat verzekerd, we hebben een aansprakelijkheidsverzekering en een inkomensverzekering voor de opvang van langdurige ziekte van onze personeelsleden. Er ontbreekt nog een rechtsbijstandsverzekering. Daarvoor hebben we in het verleden wel een offerte ontvangen, maar de geboden dekking was onvoldoende. Dit blijft een punt van aandacht BELASTINGEN Door de Belastingdienst zijn we erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een dergelijke erkenning heeft voordelen: voor ons zijn schenkingen, legaten en erfenissen onbelast en begunstigers kunnen hun gift aan ons aftrekken bij hun aangifte voor de inkomstenbelasting. Ook zijn we vrijgesteld van het doen van aangiften voor de omzetbelasting. Over onze omzet hoeven we geen BTW af te dragen, daar staat tegenover dat we ook de door ons betaalde BTW op onze inkopen niet kunnen verrekenen. Voor de gemeentelijke belastingen heeft de gemeente Enschede onze onroerende zaken getaxeerd. Vooral de waarde van de appartementen was veel te hoog geschat, bijna twee maal de waarde die we ten behoeve van de hypotheekverstrekker door een taxateur van Ten Hag hebben laten bepalen. We hebben met succes tegen deze te hoge taxatie bezwaar aangetekend. 18

20 1.18 RECREATIEVE PLANNEN Om onze verbondenheid te benadrukken worden jaarlijks enkele momenten gecreëerd, waarin we gezellig en ontspannen met elkaar omgaan zoals er in 2011 waren: Bij de start van het nieuwe jaar samen bowlen en een etentje; Een brunch bij de presentatie van het jaarverslag; Voor aanvang van de zomervakantie een barbecue; De start na de zomervakantie met een hapje en midgetgolven en De jaarafsluiting met door ons zelf gebakken oliebollen en de uitreiking van de eveneens door onszelf samengestelde kerstpakketten. 19

21 HOOFDSTUK 2. BEHEER VASTGOED 2.1 BEZIT VASTGOED. De vereniging t Helmgras bezit de volgende 8 opstallen: Het boerderijgebouw met 4 algemene ruimtes en 6 woonunits. Het appartementengebouw met 8 appartementen Het ambachtenhuis. De toonzaal De schuur. De schaduwhal De glazen kas Het kippenhok Daarnaast beschikken we nog over een viertal semipermanente tunnelkassen Om dit alles op de juiste manier te kunnen beheren is er een meerjarenbegroting opgesteld. 20

22 Om te kunnen voldoen aan de huidige veiligheidsnormen is door een erkend bureau een brandveiligheid-scan en BHV-scan uitgevoerd. Deze zijn in een rapport opgenomen De technische werkzaamheden, die hiervoor nodig waren, zijn voor een groot deel in 2011 uitgevoerd. Voor de diverse gebouwen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd BOERDERIJGEBOUW De vloerbedekking van de deel, de woonkeuken en het kantoor zijn vervangen door tarkett. De nieuwe oppervlaktebescherming van tarkett biedt niet alleen een uitstekende weerstand tegen slijtage, vlekken en chemische producten, maar verlaagt ook de onderhoudskosten met meer dan 30 procent. De kunststofkozijnen en boeien zijn gereinigd. We hebben voor de bewoners een draadloos belsysteem aangebracht met beldrukkers bij de toegangspoort. Er zijn extra rookmelders aangebracht. In de keuken hebben we een thermische melder geplaatst De blusmiddelen zijn gekeurd. We zijn met de voorbereiding gestart om de nooduitgang op de bovenverdieping te verbeteren. Er is een deurdranger op de deur van de deel naar de bovenverdieping geplaatst. In alle kamers van de bewoners hebben we een blusdeken aangebracht APPARTEMENTEN Ook voor de bewoners van het appartementengebouw hebben we bij de toegangspoort een draadloos belsysteem aangebracht met beldrukkers AMBACHTENHUIS De onderzijde van het dakoverstek is geschilderd. Op diverse plekken is de kabelgoot dichtgezet. We hebben extra rookmelders aangebracht en een aantal vlamdovende prullenbakken geplaatst TOONZAAL Het houtwerk (kozijnen, deuren en boeien) aan de buitenzijde is geschilderd. Ook de kozijnen en deuren aan de binnenzijde zijn geschilderd. De isolatie aan de binnenzijde van het dak en de beschotting hebben we in eigen beheer uitgevoerd. Er zijn extra rookmelders en een pictogram voor de brandblusser aangebracht BESTRATING Ter hoogte van de toonzaal is extra bestrating aangebracht om de nieuwe plantvakken goed te kunnen bereiken. Dit is in eigen beheer uitgevoerd. 21

23 2.1.6 SCHUUR We hebben enkele rookmelders geplaatst en bordjes niet roken opgehangen. De brandblusser is verhangen naar een goed zichtbare plaats. Dit is tevens met een bordje nog extra aangegeven DE GLAZEN KAS. In de glazen kas is een blusdeken gehangen. Rond de houtkachel is een afbakening aangebracht. Binnen deze afbakening mogen geen brandbare spullen worden geplaatst TUNNELKASSEN De folie van één van de tunnelkassen was na veertien jaar hard aan vervanging toe, dit hebben we in eigen beheer uitgevoerd PELLETKACHEL In 2011 is begonnen met de voorbereiding om een CV kachel te plaatsen die gestookt wordt op houtpellets. Deze zal de gasgestookte ketels en boilers voor de boerderij met woonunits, het appartementengebouw en het ambachtenhuis vervangen. De pelletsgestookte cv zal een besparing opleveren van ongeveer 50% van de stookkosten. In 2012 zullen de bestaande ketels worden vervangen. We moeten denken aan een investering van ± , -. Om deze investering te kunnen realiseren zijn we afhankelijk van een substantiële subsidie. 22

24 HOOFDSTUK 3 VERHUUR EN BEWONERSZAKEN 3.1 DE BESTAANDE EN DE NIEUWE GROEP BEWONERS Het contact tussen de boerderijbewoners en de appartementbewoners is inmiddels zeer goed. Er is geen sprake van onderlinge partijvorming o.i.d. Het dagelijks contact en het samen werken spelen hierin een positieve rol. 3.2 OVERLEG MET APPARTEMENTENBEWONERS De 8 bewoners die in 2010 in de nieuwe appartementen zijn komen wonen, hebben zich in 2011 verder gesetteld. Ze uiten zich zonder uitzondering zeer positief over hun nieuwe woonsituatie. Wat vooral door hen gewaardeerd wordt, is het wonen op een veilige en rustige plek, waar je buren bekenden zijn die je ook op het werk tegenkomt. Men maakt nogal eens de vergelijking met het alleen wonen in een anonieme flat in de wijk en voelt zich dan bevoorrecht in de huidige situatie. Het informele contact onderling is wisselend, afhankelijk van ieders behoefte, maar het idee niet alleen te zijn is voor ieder het belangrijkste. In 2011 is er, na ampele overweging en in goed overleg, 1 bewoner vertrokken naar de RIBW. Voor betrokkene was duidelijk dat hij behoefte had aan een woonvorm met meer bescherming en begeleiding. Inmiddels is zijn plek ingenomen door een nieuwe bewoonster. 3.3 AANMELDINGS- EN VERHUURPROCEDURE In 2011 is de procedure van aanmelding en selectie voor het wonen bij t Helmgras in het bestuur besproken en is een voorstel tot aanpassingen aangenomen. De nieuwe procedure leidt tot een verbetering in de communicatie en geeft een duidelijker plaats aan verhuurtechnische en financiële aspecten, dit d.m.v. een separaat gesprek van de kandidaat met de penningmeester van de Vereniging. 3.4 BEGELEIDING BEWONERS WOONUNITS Ook de groep van 6 bewoners op de boerderij heeft in 2011 goed gefunctioneerd. Wel waren er problemen met de gezondheidstoestand van 1 van hen. Het betrof een bewoner van het eerste uur, die dus al jaren op de boerderij woonde en destijds deel uitmaakte van de initiatiefgroep. Terwijl werd gevreesd dat hij wellicht niet langer op de boerderij kon blijven wonen, overleed hij onverwacht in het najaar. Het was kenmerkend voor de sfeer bij t Helmgras dat vrijwel alle bewoners en medewerkers hem begeleidden naar zijn laatste rustplaats. Ook bij bewonersgroep van de boerderij heeft regelmatig een bewonersoverleg plaatsgevonden. Evenals bij de andere (appartementen-) groep is hieraan een duidelijke behoefte, vooral omdat het een duidelijke plek betekent om zaken aan de orde te kunnen stellen en om de voortgang van afspraken en voornemens te bewaken. 3.5 WOONBEGELEIDING MEDIANT Zoals ook bij de bewonersgroep op de boerderij het geval is, is er nu een regelmatig bewonersoverleg met de bewonersgroep van de appartementen, in aanwezigheid van de woonbegeleider extern wonen 23

25 van Mediant, Margreet Kok, de bedrijfsleider en 1 bestuurslid van de Vereniging. In dit overleg komen praktische zaken aan de orde, daarnaast is er aandacht voor de woonsfeer. 3.6 RIBW Via de RIBW zijn 2 medewerkers aan het werk bij ons, één van deze medewerkers woont ook bij ons. De invulling van de vorm van begeleiding kan variëren. Bij de nieuwe woonvorm is een meer individuele benadering passend. De variatie zit hem dan eerder in de mate waarin de autonomie van de bewoner dient te worden ondersteund om optimaal te kunnen functioneren. Hierbij past maatwerk, wat tot uiting komt in de indicering via de CIZ en kan variëren van een indicatie tot verblijf - waarbij de RIBW de woning huurt en inricht - tot een indicatie voor ambulante woonbegeleiding, waarbij er sprake is van een zaakwaarnemer, waarmee afspraken worden gemaakt en een procesbegeleider. Zie citaat hieronder uit het stuk "missie en visie" van de RIBW: "De RIBW Twente werkt vanuit de methode Kleine Schaars. Deze methode biedt cliënten de kans hun eigen weg te bewandelen, verantwoordelijkheid te nemen en zelf te beslissen. Iedere cliënt krijgt een zaakwaarnemer en een procesbegeleider. De zaakwaarnemer ondersteunt en begeleidt de cliënt bij de dagelijkse gang van zaken: bij het wonen, het aangaan en onderhouden van sociale contacten, dagbesteding en werk en bij de financiën en zelfzorg. Waarbij de cliënt precies begeleiding wil en hoeveel begeleiding hij of zij daarbij nodig heeft, wordt vastgelegd in het persoonlijke cliëntplan. De procesbegeleider helpt de cliënt met het verwoorden van zijn of haar wensen en behoeften. Bovendien houdt deze begeleider in de gaten of de communicatie tussen de cliënt en diens zaakwaarnemer goed verloopt. De zaakwaarnemer en de procesbegeleider worden ondersteund door een team van woonbegeleiders". In het algemeen gesteld vinden we een ontwikkelingsmodel gericht op toenemende samenwerking met de RIBW, als kader voor begeleiding van zorg op afstand -via slaapdienst en weekenddienst- als bestuur een goede mogelijkheid die past bij het woonbeleid van t Helmgras. 3.7 HUURADMINISTRATIE INNING VAN DE HUREN De huuradministratie ligt in handen van de penningmeester. Het uitgangspunt is om de huur door middel van een incasso te innen. Enkele bewoners hebben hun financiën uitbesteed aan een budgetbeheerder c.q. staan onder bewind. Dan is er veelal geen sprake van incasso van de huur. Slechts één bewoners heeft een betalingsachterstand. Met die bewoner is een betalingsregeling getroffen waardoor deze achterstand al grotendeels is ingelopen JAARLIJKSE HUURVERHOGING Jaarlijks wordt de huur aangepast met een percentage dat landelijk wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2011 is dit percentage bepaald op 1,3%, het inflatiecijfer over het jaar

26 3.8 VOORBEREIDING NIEUWE FINANCIERINGSVORM Ook m.b.t. de groep bewoners is het van groot belang dat duidelijk wordt hoe na het ( grotendeels) verdwijnen van de PGB financiering voor dagbesteding en voor evt. aanvullende zorg, een alternatieve financiering eruit gaat zien. In 2011 heeft het Bestuur een begin gemaakt met een oriëntatie hierop. 25

27 HOOFDSTUK 4 KWEKERIJ EN OUDE AMBACHTEN 4.1. KWEKERIJ HERINRICHTING TERREIN Door de diverse projecten in de laatste jaren (ontruiming woonwagenplek, nieuwbouw toonzaal en woningen en de plaatsing van het ambachtenhuis) was het noodzakelijke de inrichting van ons terrein aan te passen. Hierdoor hebben de tunnelkassen en de vaste plantenhoek een andere plaats gekregen. Aanpassing van de bestrating was hierdoor nodig. In 2011 is de bestrating voltooid waardoor nu de vaste plantenhoek ook goed kan worden bereikt. Langs deze nieuwe bestrating is nu ook de verkoop van kerstbomen gesitueerd, zodat medewerkers en klanten ook bij slecht weer niet door zand en modder hoeven te lopen. We streven ernaar dat de toonzaal het middelpunt is van onze presentatie en verkoopactiviteiten. Daarom is er door middel van taxussen, uit eigen kwekerij, een gang gemaakt op het grasveld die op een natuurlijke wijze bezoekers naar de toonzaal geleid. Nu we na de nieuwbouw bezig zijn met het verplaatsen van de totale vaste plantenhoek komt er achter op de kwekerij een perceel vrij GROENTETUIN Door de herindeling van ons terrein is er een perceel vrij gekomen. Hierdoor werden we aangezet over de invulling van dit perceel na te denken. Binnen de PR groep (zie ook 4.4) was intussen het idee ontstaan om voor eigen gebruik iets met groente te gaan doen. Dat idee is meegenomen in het besluit om de vrijgekomen deel van ons terrein in te richten als een sier- en groentetuin. De in de groentetuin gekweekte producten staan veel dichter bij de deelnemers, deze zijn immers voor eigen consumptie bestemd, en daardoor zal de betrokkenheid met het werken op de kwekerij toenemen. De medewerkers worden ook betrokken bij de vraag wat willen we kweken en daardoor ook in de beplantingskeuze. Hoewel we in 2011 al veel werk hebben verzet in de groentetuin, zal een groot deel van de uitvoering c.q. het voor de eerste maal kweken van groenten in 2012 zijn beslag krijgen. Een uitdaging voor ons allemaal. Het bijkomende voordeel is een gezondere levensstijl door beschikbaarheid van verse groentes AMBACHTEN KERAMIEK We hebben het afgelopen jaar een aantal veranderingen doorgevoerd in het atelier. De grootste verandering is dat we de drempel verlaagd hebben voor de deelnemers. Hierbij is het enorm belangrijk dat een ieder op zijn/haar eigen tempo en niveau kan werken en daarvoor gewaardeerd wordt. Ons streven is om iedereen de kans te geven om te laten zien wat je ondanks ziekte, handicap of beperking nog WEL kunt! Uit ervaring weet ik inmiddels dat je vaak meer aan kunt dan dat je zelf beseft. 26

28 Inmiddels is de keramiek-groep behoorlijk gegroeid en zijn er nu twaalf deelnemers die op verschillende dagdelen werken in het atelier. Het afgelopen jaar hebben we gastlessen gehad van beeldend kunstenaar Marie-Louise Kersbergen van galerie Groeneveld in Almelo(zie ook ). Het thema van deze lessen lag op de ontwikkeling van een ieders eigen creativiteit. Naast de deelnemers die al geruime tijd werkzaam waren in het atelier hebben we ook een aantal mensen van de kwekerij gevraagd om aan de cursus deel te nemen. Gaandeweg ontstonden er hele leuke werkstukken maar werd ook duidelijk dat het werken met klei erg arbeidsintensief is en dat een werkstuk technisch goed in elkaar gezet moet worden omdat het anders knapt in de oven. De lessen van Marie-Louise waren bedoeld om op een andere manier te kijken naar hetgeen we maakten. Marie Louise moedigde ons aan om het herkenbare beeld wat we van een bepaald object hebben los te laten en wat meer expressie en eigenheid in het werkstuk te leggen. Zo kun je een eigen draai aan je werk geven waardoor het werkstuk een eigen karakter krijgt. Duidelijk werd dat de basisbeginselen voor het werken met klei enorm belangrijk zijn. Hier is extra aandacht aan besteed in de lessen. Daarnaast is de afwerking van een werkstuk erg belangrijk. In de lessen is ook veel aandacht besteed aan het glazuren van het gemaakte werkstuk. Glazuren lijkt makkelijk maar vergt veel aandacht en geduld. Met glazuur kun je een werkstuk verfraaien maar indien niet goed opgebracht kun je met het glazuur ook een werkstuk helemaal verknoeien. Glazuur zorgt voor de verfijning van het werkstuk. Dit jaar hebben we tijdens de kerstverkoop laten zien dat de verschillende disciplines van t Helmgras elkaar goed aanvullen. De kerstbakjes die dit jaar gemaakt zijn, waren volledig eigen handgemaakte producten. De bakjes zijn gemaakt door de keramiekafdeling, de kaarsen zijn gemaakt in onze eigen kaarsenmakerij en het groen van de kwekerij. Verschillende disciplines die enorm goed samenwerken! Daarnaast hebben we dit jaar, samen met de PR-groep, een kerst- flyer gemaakt die we op de Helmerhoek hebben verspreid. Dit leverde hele leuke reacties op! 27

29 4.2.2 KAARSEN We hebben momenteel een goed basispakket kaarsen samengesteld. We hebben de keuze gemaakt om het aantal kaarsvormen terug te brengen naar een klein aantal basisvormen in verschillende formaten. We gebruiken als basiskleur ivoor en daarna kunnen de kaarsen over gedompeld worden in verschillende kleuren. Ook maken we gebruik van marmer was. Door de kaarsen in deze was te dompelen krijgen deze een mooie marmerstructuur. Deze marmerwas kan in verschillende kleuren aangebracht worden. Naast het gieten van kaarsen zijn er het afgelopen jaar ook weer veel dinerkaarsen gedompeld. De kaarsen worden gemaakt met behulp van dompelrekjes. Deze rekjes worden ingespannen met lont en vervolgens diverse keren gedompeld in de paraffine. Als de gewenste dikte bereikt is moeten de kaarsen aan de onderkant netjes recht afgesmolten worden. Hiervoor gebruiken we een `afsmelter`. De kaarsen zijn klaar en kunnen van het dompelrek afgeknipt worden en vervolgens nog over gedompeld worden in de gewenste kleur. Tijdens de kerstperiode zijn er veel kaarsen gemaakt. Dunne dinerkaarsen voor in de door ons zelf gemaakte kerstbakjes. Daarnaast hebben alle klanten die een kerstboom kochten ook dit jaar weer twee dinerkaarsen cadeau gekregen HOUT DRAAIEN Eén deelnemer is actief met het houtdraaien. Hij volgt eens per week een cursus houtdraaien om de technieken onder de knie te krijgen en één dagdeel per week draait hij in het atelier hele mooie werkstukken. 28

30 Hij is nu bezig met het draaien van houten vazen. Hier komen weer hele andere technieken aan te pas dan bijvoorbeeld bij het maken van houten schalen. Het vergt veel precisie en enorm veel geduld om de betreffende vaas met een beitel uit te hollen. Het resultaat is erg mooi. De originele houtstructuur krijgt een extra accent door de werkstukken met olie te poetsen. 4.3 DE TOONZAAL Al onze producten, keramiek, kaarsen en houtdraaiwerk, verkopen we in de toonzaal. De toonzaal krijgt steeds meer uitstraling en wordt steeds meer het middelpunt van t Helmgras. Begin december is er meegewerkt aan een kerstmarkt voor het personeel van Mediant. Het personeel van Mediant kreeg de mogelijkheid op deze markt hun eigen kerstpakket samenstellen bij de verschillende kramen. Dit was voor ons een groot succes, we hebben veel keramiek, houten werkstukken en kaarsen verkocht. De deelnemers stonden zelf achter de kraam om te verkopen en kregen enorm veel waardering voor de door hen gemaakte produkten. Onze werkstukken zijn uniek omdat ze volledig handgemaakt zijn. Doordat er veel verkocht is, moeten we flink aan de slag om de toonzaal weer gevuld te krijgen. 4.4 PR Na de algemene ledenvergadering van 2011 is er een PR groep geïnstalleerd. De behoefte bestaat om ons meer te profileren en daardoor ons bestaansrecht te vergroten. Om te leren hoe een PR gestalte moet krijgen heeft de groep een bezoek gebracht aan Kwekerij de Border in Delden. De groep was zeer onder de indruk van de opzet en de uitstraling van de Border. Ook de groentetuin riep veel enthousiasme op. Zo werden er ideeën ontwikkeld om ook ons terrein meer uitstraling te geven INTERNE PR AFSTEMMING MET OVERIGE LEDEN/LEDENVERGADERING Maar al snel bleek dat in het bijzonder interne PR nodig was. Er ontstond enig wantrouwen tussen de overige deelnemers en de PR groep: zij bedenken allerlei nieuwe dingen en wij moeten straks het werk doen. Om iedereen een idee te geven, waar het enthousiasme van de PR groep zijn oorsprong vond, zijn alle leden uitgenodigd voor een bezichtiging van de Border om hen dezelfde ervaring op te laten doen als de PR leden en daarna een ledenvergadering te houden. Het was zeer wenselijk dat alle leden zich een beeld kunnen vormen van een nieuwe indeling van de es, een nieuwe presentatie van de Oude Ambachten en het houden van een groentetuin. Er zijn in oktober twee bezoeken gebracht aan Kwekerij De Border in Delden. Aan de PR leden is gevraagd om mensen hier zoveel mogelijk voor te motiveren. Het WIJ GEVOEL is belangrijk! Besloten werd om na deze bezoeken een LEDENVERGADERING bijeen te roepen op woensdag 2 november. De vraag die we elkaar op deze ledenvergadering hebben gesteld waren: Waar willen wij naar toe met de es? 29

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Opgeslagen op:23 november 2015 1 Inleiding Dit is het beleidsplan van

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015 Jaarverslag Stichting ELSA 2015 Met speciale dank aan Toon Beerens van AMECO, dankzij hem is stichting ELSA voor een groot deel tot ontwikkeling gekomen. 1 Inhoudsopgave Doelstelling van de stichting Jaarplan

Nadere informatie

Stichting Villa Puur. Jaarrekening 2016

Stichting Villa Puur. Jaarrekening 2016 Stichting Villa Puur Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Jaarverslag... 2 Verslag van het bestuur... 2 Jaarrekening... 5 Balans per 31 december 2016... 5 Staat van Baten en lasten... 6 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeente des Heeren Apeldoorn

Beleidsplan Gemeente des Heeren Apeldoorn Beleidsplan Gemeente des Heeren Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Doel en grondslag... 2 3 Het bestuur en haar taken... 3 3.1 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden... 3 3.2 Besluitvorming... 3

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

VERENIGING AFDELING Delft van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA)

VERENIGING AFDELING Delft van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) VERENIGING AFDELING Delft van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) Fiscaal nummer TAA afdeling Delft: 8081.90.003 BELEIDSPLAN INLEIDING In onderstaand beleidsplan legt

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Stichting Agathos Houten

Stichting Agathos Houten Stichting Agathos Houten Financieel jaarverslag 2013 Dit verslag beschrijft de financiële situatie van de Stichting Agathos Houten (hierna te noemen Agathos ) over het kalenderjaar 2013. Op dit moment

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING AFDELING ZEEUWS-VLAANDEREN - Officiële naam Vereniging afdeling Zeeuws Vlaanderen van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Zeeuws Vlaanderen) - Fiscaal nummer

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 STICHTING VRIENDEN VAN HET RIEMKEHUIS Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De oprichting van de Stichting vrienden van Het Riemkehuis. 3. Doelstelling 4. Besteding en doelen van

Nadere informatie

Beleidsplan Christ For The World Missions

Beleidsplan Christ For The World Missions Beleidsplan Christ For The World Missions Christ For The World Missions Javastraat 118 A 1094HP Amsterdam Beleidsplan 2013 Vastgesteld in de Bestuursvergadering van de vereniging 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR Pagina 1

JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR Pagina 1 JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR 2016 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE. Pagina 2 VOORWOORD Pagina 3 >Doel >Te bereiken door >Werving van gelden >Besteding/beheer van gelden INTERNE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten - Teuge BELEIDSPLAN 2017 2020 Februari 2017 1 De Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten opgericht op 21 juni 1996. De stichting is ingeschreven bij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN Het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten heeft het genoegen u hierbij het rapport van de jaarrekening over 2012 aan te bieden. Dit document bevat: pagina Balans per 31-12-2012 1 Exploitatierekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING - Officiële naam Vereniging afdeling Eindhoven van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade- Arbeid Adelt (TAA-afdeling Eindhoven) - Fiscaal nummer 8165.01.853 - Contactgegevens eindhoven@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

VERENIGING AFDELING Friesland van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA)

VERENIGING AFDELING Friesland van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) VERENIGING AFDELING Friesland van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) - Officiële naam Vereniging afdeling Friesland van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING - Officiële naam Vereniging afdeling s-hertogenbosch van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling s-hertogenbosch) - Fiscaal nummer 0402.17.977 - Contactgegevens

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Vereniging Arnhem en omstreken van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA Arnhem)

Vereniging Arnhem en omstreken van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA Arnhem) ANBI 2017 Vereniging Arnhem en omstreken van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA Arnhem) Fiscaal nummer: 815720786 Contactgegevens: taa.arnhem@gmail.com Bestuurssamenstelling:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

- Officiële naam: Vereniging afdeling Ede en omstreken van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Ede)

- Officiële naam: Vereniging afdeling Ede en omstreken van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Ede) Tesselschade-Arbeid Adelt afd. Ede en Omstreken Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging - Officiële naam: Vereniging afdeling Ede en omstreken van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING - Officiële naam Vereniging afdeling Lochem-Zutphen van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Lochem-Zutphen) - Fiscaal nummer 8182.58.090 - Contactgegevens

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?...

BELEIDSPLAN van STICHTING ZOALSJAN!?... STICHTING ZOALSJAN!?... Kamer van Koophandel: 63605562 RSIN / fiscaal nummer: 8553.10.431 http://www.zoalsjan.nl BELEIDSPLAN 2015 van STICHTING ZOALSJAN!?... November 2015 1 INHOUDSOPGAVE Oprichting Verkrijgen

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014 Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Jaarverslag van het bestuur 4 3. Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 7

Nadere informatie

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen Doorlopende tekst van de statuten van de Stichting New Dutch Connections, opgericht op tien maart tweeduizend vier, zoals zij luiden na de statutenwijziging van negentien december tweeduizend dertien,

Nadere informatie

VERENIGING AFDELING ZEELAND van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA)

VERENIGING AFDELING ZEELAND van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) - Officiële naam Vereniging afdeling Zeeland van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade- Arbeid Adelt (TAA-afdeling Zeeland) - Fiscaal nummer 8018.75.821 - Contactgegevens zeeland@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeente des Heeren Klazienaveen

Beleidsplan Gemeente des Heeren Klazienaveen Beleidsplan Gemeente des Heeren Klazienaveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Grondslag en doel... 3 3 Het bestuur... 4 3.1 Verantwoordelijkheden en vertegenwoordiging... 4 3.2 Besluitvorming... 4 3.3

Nadere informatie

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden JAARREKENING 2011 1 INHOUD Blz. Jaarverslag 2011 Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2011 Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

VERENIGING AFDELING DRENTHE van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA)

VERENIGING AFDELING DRENTHE van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) - Officiële naam Vereniging afdeling Drenthe van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade- Arbeid Adelt (TAA-afdeling Drenthe) - Fiscaal nummer 8100.02.140 - Contactgegevens drenthe@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

TAA AFDELING TILBURG

TAA AFDELING TILBURG TAA AFDELING TILBURG Officiële naam: Vereniging Afdeling Tilburg van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging TesselschadeArbeid Adelt Fiscaalnummer: 8080.73.810 Contactgegevens: tilburg@tesselschadearbeidadelt.nl

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Statuten Stichting Bethesda Nederland - Suriname

Statuten Stichting Bethesda Nederland - Suriname Statuten Stichting Bethesda Nederland - Suriname Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel 9 artikel 10 artikel 11 artikel 12 Naam, zetel en

Nadere informatie

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden. Jaarrekening 2016

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden. Jaarrekening 2016 Stichting Exploitatie Grasboom Leusden Jaarrekening 2016 Indeling Bestuursverslag 2016 1 Balans per 31 december 2016 2 Exploitatierekening 2016 3 Toelichting op de balans 2016 4 Toelichting op de exploitatierekening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

Bijlage 11 informatiemap

Bijlage 11 informatiemap Bijlage 11 informatiemap Contactinformatie. Beter Leven Zorg Markt 38 4841 AC Prinsenbeek Tel: 076-8896901 (bereikbaar op kantoortijden) E-Mail: info@beterlevenzorg.nl Datum laatst aangepast: 01 januari

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) Huishoudelijk Reglement (HR) ¹ van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) ¹ Artikel 14 lid 1 Statuten SGL INHOUD HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN, INTERPRETATIES Artikel 1 Positie van de SGL in het evangelische

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR Pagina 1

JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR Pagina 1 JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR 2015 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE. Pagina 2 VOORWOORD Pagina 3 >Doel >Te bereiken door >Werving van gelden >Besteding/beheer van gelden INTERNE ORGANISATIE

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Deze brief hebben de direct betrokken huurders wonend in Schuttersbosch ontvangen.

Deze brief hebben de direct betrokken huurders wonend in Schuttersbosch ontvangen. Deze brief hebben de direct betrokken huurders wonend in Schuttersbosch ontvangen. Datum: 12 april 2011 Kenmerk: Schuttersbosch Behandeld door: de heer Wil Geenen Onderwerp: Informatie toekomstvisie Schuttersbosch

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. April 2016

Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. April 2016 Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen April 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans per

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking Promens Care Een eigen plek onder de zon Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo

Nadere informatie

Vereniging t Helmgras

Vereniging t Helmgras Vereniging t Helmgras Rondemaatweg 75, 7544 NJ Enschede 053-4781505 www.helmgras.nl 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Ledenvergadering... 5 1.3 Bijeenkomsten van de Ledenvergadering...

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Missie en doelstelling... 3 2. Interne organisatie... 3 a) Bestuur... 3 b) Bezoldiging

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Bijlage 1 Goedkeuring jaarrekening door de Algemene Vergadering 34

Bijlage 1 Goedkeuring jaarrekening door de Algemene Vergadering 34 Jaarverslag 2010 1 2 Inhoud blz. Hoofdstuk 1 Organisatie 5 1.1 Bestuur 5 1.2 Leden 6 1.3 Ledenvergadering 7 1.4 In Memoriam bij het afscheid van Johan Brinkhuis 8 1.5 Lidmaatschap/medewerkersvergoeding

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

- Officiële naam Vereniging afdeling Alkmaar van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Alkmaar)

- Officiële naam Vereniging afdeling Alkmaar van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Alkmaar) - Officiële naam Vereniging afdeling Alkmaar van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Alkmaar) - Fiscaal nummer 8163.65.155 - Contactgegevens alkmaar@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

STICHTING NIEUWE ERVEN AMERSFOORT. rapport inzake

STICHTING NIEUWE ERVEN AMERSFOORT. rapport inzake AMERSFOORT rapport inzake jaarrekening 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag pagina 1. Algemeen 2 2. Ontwikkelingen 2013 2 3. ANBI Status 3 4. Bestemming resultaat 3 5. Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING - Officiële naam Vereniging afdeling Breda van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade Arbeid Adelt (TAA-afdeling Breda) - Fiscaal nummer 8081.62.548 - Contactgegevens breda@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

Statuten van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum

Statuten van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum Inleidende bepalingen : Waar in deze statuten wordt gesproken van: A. Probusclub : wordt daaronder verstaan de locale, autonome club van dames en heren boven de vijfenvijftig jaar, welke club is erkend

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim

Beleidsplan Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim Beleidsplan 2016 2019 Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Vermogen 4 3a. Beheer van vermogen 4 3b. Geldverwerving 5 3c. Besteding van het vermogen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Statuten Ecolonie. Artikel 1. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 - Middelen. Artikel 4 - Zetel. Artikel 5 - Leden

Statuten Ecolonie. Artikel 1. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 - Middelen. Artikel 4 - Zetel. Artikel 5 - Leden Statuten Ecolonie Artikel 1 Met de huidige statuten is door de betrokkenen een vereniging opgericht volgens de wet van 1 juli 1901 en het dekreet van 16 augustus 1901 onder de titel: ECOLONIE, CENTRE ECOLOGIQUE

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2014 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

VERENIGING AFDELING ZEEUWS-VLAANDEREN van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA)

VERENIGING AFDELING ZEEUWS-VLAANDEREN van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) AFDELING ZEEUWS-VLAANDEREN VERENIGING AFDELING ZEEUWS-VLAANDEREN van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) BELEIDSPLAN 2017 Samenstelling bestuur van de vereniging afdeling

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2018 Kootwijkerbroek, januari 2017 Voorwoord Voor je ligt het beleidsplan 2017-2018 van Stichting DAANtje. Stichting DAANtje is een initiatief van Peter en Tamara Brons, zorgondernemers

Nadere informatie

O V E R E E N K O M S T. collectieve uitvoering van schilderwerk aan de panden van het Witte Dorp te Eindhoven

O V E R E E N K O M S T. collectieve uitvoering van schilderwerk aan de panden van het Witte Dorp te Eindhoven Vereniging Onderhoudsfonds Het Witte Dorp Stichting Beheer Onderhoudsfonds Het Witte Dorp O V E R E E N K O M S T collectieve uitvoering van schilderwerk aan de panden van het Witte Dorp te Eindhoven 1.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

WONEN. Voor volwassenen met een psychische beperking. Promens Care

WONEN. Voor volwassenen met een psychische beperking. Promens Care WONEN Voor volwassenen met een psychische beperking Promens Care Een eigen plek Wat heeft u nodig om u ergens thuis te kunnen voelen? Het antwoord verschilt van mens tot mens. Dat geldt dus ook voor mensen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3 JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH Inhoudsopgave voorwoord pagina 2 doelstelling pagina 3 organisatie pagina 3 financiering woonproject pagina 4 activiteiten pagina 4 inkomsten en

Nadere informatie

1988 Oprichting van de vereniging 't Helmgras en ondertekening van de statuten op 8 september.

1988 Oprichting van de vereniging 't Helmgras en ondertekening van de statuten op 8 september. Historie 1986 In december 1986 besluit een groep van 5 patiënten van de afdeling voor klinische psychotherapie van het Mediant een werk- en woonboerderij op te richten, die door henzelf beheerd zal worden.

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave Algemeen Pagina 1. Jaarverslag van het bestuur 1 2. Gegevens van de rechtspersoon 2 3. Vaststelling van de jaarrekening 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie