Rampbestrijdingsplan. J.N. Schuurmans. Veiligheidsregio Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rampbestrijdingsplan. J.N. Schuurmans. Veiligheidsregio Fryslân"

Transcriptie

1 Rampbestrijdingsplan J.N. Schuurmans Veiligheidsregio Fryslân <datum>

2 Vaststelling Op grond van het besluit Veiligheidsregio s artikel 6.2.1, stelt het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân een rampbestrijdingsplan vast voor brand in een van de bouwwerken bestemt voor opslag van vuurwerk op het terrein van Schuurmans of een brand in een truck geladen met vuurwerk op het terrein van Schuurmans. Dit rampbestrijdingsplan richt zich op de voorzienbare calamiteiten die kunnen plaatsvinden op het terrein van Eerste Nederlandse kunstvuurwerkfabriek J.N. Schuurmans, gevestigd aan de Harlingertrekweg 85, 8914 AV Leeuwarden. Dit rampbestrijdingsplan biedt de functionarissen in de hoofdstructuur van de rampbestrijding inzicht in de maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen voor de alarmering, opschaling en bestrijding van een brand op het terrein van Schuurmans. Het plan beschrijft de wijze waarop de hulpverleningsdiensten en de gemeente Leeuwarden een ernstige gebeurtenis bestrijden op het bedrijf. Dit rampbestrijdingsplan is op <datum> vastgesteld en treedt vanaf die datum in werking. Bestuur Veiligheidsregio Fryslân, Voorzitter Secretaris <naam> <naam> Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 2 van 43

3 Inhoudsopgave Vaststelling... 2 Inhoudsopgave Inleiding Reikwijdte... 4 Deel A: Operationeel - COPI Operationele informatie voor het COPI Operationele uitgangspunten Opdracht aan het COPI Opdracht aan Schuurmans Scenario s en scenarioselectie Opbouw scenario s... 8 Processchema scenariokeuze Schuurmans (bewaarplaats) Uitwerking scenario s Tactische informatie van het ROT Informatie Schuurmans De omgeving van Schuurmans Opdracht aan het ROT Tactische uitgangspunten Scenario s na de chaotische fase Leiding en coördinatie Rampbestrijdingsprocessen Deel C Strategisch / bestuurlijk deel Bestuurlijke informatie voor het beleidsteam Schuurmans Taken voor het beleidsteam Verantwoordelijkheden en bevoegdheden BT Communicatie Bijlagen deel A + B + C Bijlage 1: Plattegrond Schuurmans Plattegrond van de omgeving Bijlage 2 Afkortingenlijst Bijlage 3 Begrippenlijst Deel D: Beheer en beleid Beheer en beleid Uitgangspunten beheer en beleid Beheer rampbestrijdingsplan Ontwikkeling planvorming en procedures Implementeren en Oefenen Bijlagen Bijlage A: Vaststellingsprocedure A.1 Openbaarheidstelling A.2 Vaststellingsprocedure A.3 Informatievoorziening Bijlage B Lijst met gebruikte documenten Bijlage C Verzendlijst Bijlage D Revisielijst Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 3 van 43

4 1. Inleiding Op grond van de aard en hoeveelheid aanwezige stoffen bij het bedrijf J.N. Schuurmans, dient Veiligheidsregio Fryslân op grond van de Wet veiligheidsregio s een rampbestrijdingsplan op te stellen en dit periodiek te actualiseren. Dit plan vervangt het op 9 mei 2006 vastgestelde Rampbestrijdingsplan J.N. Schuurmans. Dit geheel herziene en actuele rampbestrijdingsplan sluit volledig aan op de begrippen en eisen in de vernieuwde wetgeving. Tevens zijn nieuwe ontwikkelingen op het terrein van Schuurmans en in de directe omgeving meegenomen. Dit rampbestrijdingsplan heeft tot doel snelle en doelmatige hulpverlening en crisisbeheersing bij grootschalige incidenten op Schuurmans te ondersteunen. Het is daartoe opgebouwd vanuit de operationele inzet. Naast de maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen voor de alarmering, opschaling en bestrijding van een vuurwerkbrand, beschrijft het plan de gecoördineerde inzet, de informatievoorziening en geneeskundige hulpverlening op hoofdlijnen. Het plan is als volgt gestructureerd: A. Een operationeel deel gericht op de incidentlocatie voor leden van het COPI; B. Een tactisch deel dat zich richt op de omgeving, effecten en scenario s voor het ROT; C. Een strategisch-bestuurlijk deel dat is afgestemd op de leden van het beleidsteam; D. Beheer en beleid; dit deel bevat de beheersmatige aspecten en beschrijft het oefenen. Deel A, B en C zijn de operationele delen die bij een incident van belang zijn, aansluitend hierop zijn de bijlagen toegevoegd die behoren bij deze delen. Deel D heeft geen operationele betekenis en wordt in de versie voor gebruik in operationele omstandigheden weggelaten. Het bevat tevens de bijlagen die van belang zijn voor het beheer en beleid. 1.1 Reikwijdte Het rampbestrijdingsplan richt zich op het terrein van Schuurmans en de hierbinnen voorzienbare scenario s, waarbij een gecoördineerde inzet van de hulpdiensten noodzakelijk is. Effecten die buiten het terrein kunnen optreden als gevolg van een scenario bij Schuurmans maken deel uit van de beschreven scenario s. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 4 van 43

5 Deel A: Operationeel - COPI Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 5 van 43

6 2. Operationele informatie voor het COPI Het operationele deel van het rampbestrijdingsplan richt zich op de leden van het COPI. Het beschrijft de scenario s met bijbehorende alarmering, opschaling en taak. Het geeft inzicht in de ontwikkeling van scenario s, benoemt praktische aandachtspunten en laat zien met welke omvang van hulpvraag en inzet er per scenario gerekend moet worden. Dit deel dient als leidraad voor de verschillende hulpverleningsdiensten tijdens een incident. Het operationele deel richt zich vooral op de inzet van de hulpdiensten tijdens de eerste paar uur van een calamiteit. Het operationele deel voorziet de hulpverleningsdiensten van informatie die nodig is gedurende deze periode en die gebruikt kan worden voor de processen die uitgevoerd moeten worden na deze periode. 2.1 Operationele uitgangspunten Bij het bestrijden van een incident dat valt binnen de reikwijdte van het plan, gelden de volgende operationele uitgangspunten: Het rampbestrijdingsplan is in hoofdzaak gericht op de eerste uren (maximaal 24) van een incident. Nadat de zogenoemde chaotische fase van een incident voorbij is, moet er gebruik gemaakt kunnen worden van de voorbereide crisisbeheersingsprocessen. Het rampbestrijdingsplan is een stuk gereedschap dat zorgt voor de nodige ondersteuning gedurende de chaotische fase. Bij het bestrijden van de calamiteit staat de veiligheid van de hulpverleners op de eerste plaats. Bij incidenten met gevaarlijke stoffen geldt als uitgangspunt dat de GHOR en politie niet zijn uitgerust met beschermende middelen. De inzet van GHOR en politie in het effectgebied is gebaseerd op dit gegeven en vindt pas plaats na overleg met de leidinggevende van de brandweer. Bij incidenten met gevaarlijke stoffen geldt dat ook de overige partners (gemeente, provincie, waterschappen) en de mensen van Schuurmans niet zijn uitgerust met adembescherming. De inzet van deze partners zal nagenoeg niet plaatsvinden op de plaats van het incident. Voor de brandweer geldt als uitgangspunt dat het redden van eventuele slachtoffers prioriteit heeft. Tijdens calamiteiten zal gebruik gemaakt worden van de standaard verbindingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van het C2000-netwerk. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 6 van 43

7 2.2 Opdracht aan het COPI Het COPI heeft tot taak om op de plaats van het ongeval of de calamiteit sturing te geven aan een effectieve en veilige inzet van alle bij de bestrijding in het brongebied betrokken eenheden. Het brongebied omvat de plaats van het incident en de directe omgeving. Dit is ten minste het terrein van Schuurmans en het gebied waarbinnen de hulpdiensten invulling geven aan onderstaande taken en processen. Het is aan de leider COPI om samen met het ROT vast te stellen waar de praktisch toepasbare grens ligt. Het uitgangspunt is dat het terrein van Schuurmans het brongebied is. De sturing van de onder verantwoordelijkheid van het COPI optredende eenheden richt zich op: 1. Het redden en stabiliseren van eventuele slachtoffers; 2. Het blussen van brand en het voorkomen van brandoverslag; 3. Het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van het vrijkomen en verspreiden van gevaarlijke stoffen; 4. Het veilig stellen van sporen; 5. Het informeren van de operationeel leider en (doen) informeren van de verantwoordelijk bestuurder(s). Op pagina 17 in hoofdstuk 5 is een overzichtslijst van de rampbestrijdingsprocessen per hulpverleningsdienst opgenomen. 2.3 Opdracht aan Schuurmans Bij een ongeval of incident draagt Schuurmans zorg voor alarmering van de hulpdiensten en het beschikbaar hebben van: Een lid van de BHV die als gids fungeert voor de eerste voertuigen van de hulpverleningsdiensten. Deze functionaris is als zodanig herkenbaar voor de overige hulpdiensten; Actuele gegevens over het aantal aanwezige personen op het bedrijfsterrein, te verdelen in eigen personeel, personeel van derden en bezoekers; Actuele grafische informatie over de locatie en de opgeslagen soorten vuurwerk; Een leidinggevende die deel uit kan maken van het COPI. Bij brand zal de melding via de aanwezige brandbeveiligingsinstallatie bij de gemeenschappelijke meldkamer binnenkomen. 2.4 Scenario s en scenarioselectie Binnen de inrichting van Schuurmans vindt grootschalige opslag van consumentenvuurwerk plaats. Het ontstaan van een intensieve brand waar vuurwerk bij betrokken is, vormt het belangrijkste risico. Dit vormt de basis voor de mogelijke scenario s: Brand in een bewaarplaats (opslagloods); dit is een afgesloten ruimte met maximaal kg vuurwerk voorzien van een sprinklerinstallatie en voorzieningen voor drukontlasting. Brand op de laad- en losplaats; hier kan maximaal kg verpakt vuurwerk aanwezig zijn; de laad- en losplaats is overkapt, maar niet besloten en voorzien van een sprinklerinstallatie. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 7 van 43

8 Brand in een bufferbewaarplaats; dit is een afgesloten ruimte waarin vuurwerk uit de transportverpakking wordt genomen voor het samenstellen van pakketten. Hier is maximaal kg vuurwerk aanwezig; de bufferbewaarplaats beschikt over een sprinklerinstallatie en voorzieningen voor drukontlasting. Brand in een truck op het terrein. Grootschalige explosies, waarbij een grote hoeveelheid vuurwerk ineens ontploft (Enschede 2000), zijn met het bij Schuurmans aanwezige consumentenvuurwerk feitelijk uitgesloten. De eerste twee scenario s zullen bij normaal functioneren van de aanwezige sprinklervoorzieningen beperkt van omvang zijn. Het betreft verpakt consumentenvuurwerk, waardoor de effecten in de meeste gevallen beperkt blijven tot hitte en irriterende rook. Bij brand in de bufferbewaarplaats is het risico op het wegschieten van stukken vuurwerk die uit de transportverpakking zijn genomen groter. De constructieve voorzieningen, waaronder een zelfsluitende deur verkleinen de kans op effecten buiten de ruimte aanzienlijk. Qua risico s is dit scenario een kleinschalige variant van de bewaarplaats. Het truckbrand scenario is niet specifiek voor de inrichting. Het kan leiden tot een hevige brand die de brandweer moet bestrijden. Gegeven de voorzieningen in en constructie van de bewaarplaatsen zijn domino-effecten (overslag naar de bewaarplaats) redelijkerwijs uitgesloten. Uitgewerkt zijn twee scenario s: 1. Een ontwikkelde brand waar een grote hoeveelheid vuurwerk bij betrokken is; 2. Het in brand staan van een truck die (deels) geladen is met vuurwerk. Meldingen van brand in de gesprinklerde delen van het bedrijf zijn geen aanleiding tot activeren van het rampbestrijdingsplan en de hier beschreven scenario s. Pas bij het niet functioneren van de sprinklerinstallatie is een ontwikkelde brand zoals hier beschreven realistisch. De samenstelling van vuurwerk brengt met zich mee dat de rook bij een brand specifieke toxische stoffen bevat. Dit zijn onder andere zwaveloxiden, stikstofoxiden en metaaloxiden waaronder, lood, strontium en koper. De onvolledige verbranding leidt tot potentieel hoge concentraties koolmonoxide. Bij incidenten met vuurwerk is de informatiebehoefte en de media-aandacht groot. Naast een effectieve incidentbestrijding, vormt het organiseren van de informatie naar de omgeving, media en binnen de betrokken diensten een cruciaal proces. 2.5 Opbouw scenario s Beide scenario s zijn opgebouwd uit de volgende elementen: Typering van de situatie, Wat is er aan de hand? Een eerste alarmering met bijbehorend GRIP niveau; Een schets van de activiteiten gedurende de eerste fase van het scenario inclusief tijdspad; Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 8 van 43

9 De in deze fase te alarmeren of informeren eenheden. De benoemde inzet is steeds de totale operationele monodisciplinaire inzet; De specifiek via de GRIP regeling te informeren of alarmeren vertegenwoordigers (belast met multidisciplinaire processen) zijn niet apart benoemd; Een opschalingssituatie, waarin het bijbehorend GRIP niveau, de dan te verrichten activiteiten en te alarmeren eenheden zijn benoemd; De per discipline te verrichten taken. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 9 van 43

10 Processchema scenariokeuze Schuurmans (bewaarplaats) Automatische melding Brand? Ja Sprinkler in werking? Nee Controle op locatie; reset installatie Controle op werking sprinkler Einde inzet Effectief Nee Offensieve ondersteunende inzet Ja Monitoren blussing Nacontrole Effectief Einde inzet Nee Ja Defensieve strategie GRIP 2; Rampbestrijdingsplan actief Continueren inzet gericht op blussen Bij brand in een truck op het terrein zal de inzet van de brandweer bij aanvang offensief zijn. Afhankelijk van de veiligheid en effectiviteit kan ook hier tot een defensieve strategie worden besloten (zie scenario 2). Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 10 van 43

11 2.6 Uitwerking scenario s

12 Scenario 1: Brand in een bewaarplaats bij Schuurmans Er is brand ontstaan in één van de bewaarplaatsen bij Schuurmans. De bluspoging is niet succesvol waardoor escalatie dreigt en een defensieve inzetstrategie noodzakelijk blijkt. 1.A Start: Bevestigde brandmelding in bewaarplaats Grip 0 Tijd (indicatief) Wat gebeurt er Actie Door t = 0 Er ontstaat brand automatische melding OMS t = Offensieve inzet blijkt niet succesvol; noodzaak tot wijzigen strategie Inzet hulpverlening en crisismanagement Organisatie Schuurmans BRW GHOR Politie Gemeente Tijd na opschalen (indicatief) Activeren rampbestrijdingsplan GRIP 2 Taken OVD-B Grip 2 t=2 Alarmeren Grip 2 Meldkamer t=5-15 Alarmeren Voorbereiden eenheden / ombouwen bijstand inzet naar Voorkomen uitbreiding Brandweer defensieve strategie Beperken emissie t=20-30 Bijstand ter plaatse Voorkomen uitbreiding Beperken emissie Afzetten / afschermen Verkeer regelen Brandweer Brandweer Politie Politie t= 30 Meetploegen ter plaatse Meten rookgassen Brandweer t = 30 t = 60 t = 90 t = Organisatie BRW GHOR Politie Gemeente ROT Inzet BHV Aandachtspunten ondersteuning met specifieke kennis producten en voorzieningen; Vergund: 1.4 S en 1.4 G 2 TS; HW; OVD-B Maak inschatting tav opschaling. Grip 1? Rookontwikkeling: mogelijk effectgebied overweeg inzet meetploegen bluswater verontreinigd; voorkomen verspreiding 1 ambulance 1 eenheid Informeren burgemeester 1.B Opschalen: Defensieve inzet Wat gebeurt er? COPI bijeen onbemande blussing (voorkomen uitbreiding) ingezet 2e COPI 1e meetresultaten beschikbaar Voorkomen opwarmen omliggende bewaarplaatsen COPI Voorkomen opwarmen omliggende bewaarplaatsen Monitoren ontwikkeling; Bluspoging restant bewaarplaats? Voorkomen opwarmen omliggende bewaarplaatsen Inzet hulpverlening en crisismanagement Inzet Peloton brandbestrijding (4 TS; OVD-B); HW; WTS 1000; 2 meetploegen; AGS; LMPO Beoordelen situatie en besluit en advies tav: - ontwikkeling en opschaling - grens bron en effectgebied - GRIP niveau Beoordelen situatie en besluit en advies tav: - ontwikkeling en opschaling - tijdsverloop defensieve strategie - logistiek en verzorging Beoordelen effectiviteit en veiligheid inzet - advies tav ontruimen omgeving - oog voor verspreiding bluswater Veilig optreden Voorkomen escalatie Aandachtspunten Door Leider COPI Leider COPI Leider COPI aan ROT Leider COPI Meten; adviseren tav maatregelen effectgebied bluswater verontreinigd; voorkomen verspreiding informeren waterschap; duur van de brand 1 ambulance; OVD-G; GAGS Prognose effecten; kwetsbare groepen / blootstellingsduur 4 eenheden; COPI voorlichter; OVD-P Afzetten en afschermen buiten de zichtbare rook burgemeester; communicatie; team Beeldvorming brand in vuurwerkopslag bevolkingszorg;ovd-bz volledig actief (OL; sectiehoofden) LMPO Bepalen effectgebied; advies voorlichting; prognose scenario's: langdurige rookbelasting --> ontruiming?; escalatie brand --> veilig optreden en omgevingsrisico's; toets op samenstelling en gedrag vuurwerk bij langdurige opwarming? Gebruik WAS-palen? Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 12 van 43

13 Tijd (indicatief) Wat gebeurt er Taken Door t=0 Meldkamer ontvangt brandmelding Schuurmans t = 30 Organisatie Schuurmans BRW GHOR Politie Gemeente Activeren rampbestrijdingsplan GRIP 2 OVD-B Grip 2 Tijd na Wat gebeurt er? Taken Door opschaling t=2 (indicatief) Alarmeren Grip 2 meldkamer t=5-15 Alarmeren Ombouwen eenheden inzet naar bijstand defensieve strategie Voorkomen uitbreiding brandweer t=20-30 t=20-30 Voorkomen uitbreiding Afzetten / afschermen Verkeer regelen Voorkomen uitbreiding Beperken emissie brandweer politie politie brandweer brandweer t= 30 Meetploegen ter plaatse Meten rookgassen brandweer t = 30 t = 60 t = Organisatie BRW GHOR Politie Gemeente ROT Oordeel: Brand niet onder controle; defensief optreden noodzakelijk Inzet hulpverlening en crisismanagement Inzet BHV Aandachtspunten 2 TS; HW; OVD-B Gevaar voor verspreiding brand /wegschieten vuurwerk Maak inschatting tav opschaling. Grip 1? Bluswater verontreinigd; voorkomen verspreiding wegnemen brandstof mogelijk? Als veilig: inzet op uiteentrekken vuurwerk (effectievere bestrijding) 1 ambulance 1 eenheid Informeren: burgemeester 2.B Opschalen: Defensieve inzet Bijstand ter plaatse Beeldvorming en opbouw inzet COPI bijeen blussing (onbemand) ingezet 2e COPI 1e meetresultaten beschikbaar blussing continueren COPI Blussing gecontinueerd Inzet hulpverlening en crisismanagement Inzet Peloton brandbestrijding (4 TS; OVD-B); HW; WTS 1000; 2 meetploegen; AGS; LMPO burgemeester; communicatie; team bevolkingszorg;ovd-bz volledig actief (OL; sectiehoofden) LMPO ondersteuning met specifieke kennis producten en voorzieningen; Vergund: 1.4 S en 1.4 G Beoordelen situatie en besluit en advies tav: - ontwikkeling en opschaling - grens bron en effectgebied - GRIP niveau Beoordelen situatie en besluit en advies tav: - ontwikkeling en opschaling - tijdsverloop defensieve strategie - logistiek en verzorging Beoordelen effectiviteit en veiligheid inzet - advies tav ontruimen omgeving - oog voor verspreiding bluswater Aandachtspunten Beeldvorming brand in vuurwerkopslag Leider COPI Leider COPI advies aan ROT leider COPI aan ROT Meten; adviseren tav maatregelen effectgebied bluswater verontreinigd; voorkomen verspreiding informeren waterschap; duur van brand 1 ambulance; OVD-G; GAGS Prognose effecten; kwetsbare groepen / blootstellingsduur 4 eenheden; COPI voorlichter; OVD-P afzetten en afschermen buiten de zichtbare rook Bepalen effectgebied; advies voorlichting; prognose scenario: duur rookbelasting a. beperkt tot truck: < 2 uur --> niet ontruimen; b. uitbreiding reeel: > 2-4 uur: ontruimen overwegen Toets op samenstelling en gedrag vuurwerk bij langdurige opwarming Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 13 van 43

14 Deel B: Tactisch - ROT Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 14 van 43

15 3. Tactische informatie van het ROT Dit deel richt zich specifiek op het ROT. Naast meer gedetailleerde informatie over Schuurmans en de omgeving, beschrijft dit deel de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, leiding en coördinatie bij toepassing van het rampbestrijdingsplan voor Schuurmans. Het benoemt de tactische uitgangspunten en geeft aandachtspunten voor de volgende fase in de crisisbeheersing. Tenslotte zijn de relevante crisisbeheersingsprocessen benoemd. 3.1 Informatie Schuurmans Schuurmans is gelegen langs de Harlingertrekvaart aan de Harlingertrekweg 85 te Leeuwarden. Schuurmans draagt zorg voor de op- en overslag van vuurwerk, maar produceert geen vuurwerk. Alleen vuurwerk van categorie 1.4S en 1.4G (het zogenaamde consumentenvuurwerk) wordt opgeslagen. Dit vuurwerk heeft een gering gevaar voor ontploffing. De Harlingertrekvaart is een vaarwater dat wordt gebruikt door zowel beroepsvaart als door recreatievaartuigen. Deze vaart is circa 40 meter breed en ligt ten zuiden van het bedrijfsterrein. Aan de overzijde van het water is op circa 200 meter een bouwstoffenbedrijf gevestigd. Aan de westkant, in de nabijheid van de hoofdpoort bevindt zich een bedrijfswoning op circa 30 meter van de laad- en losplaats. Het bedrijfsterrein van Schuurmans wordt vrijwel geheel omsloten door een hekwerk. Alleen aan het zuidelijke deel van de westzijde is een sloot aanwezig. De toegangspoort van het terrein is gelegen aan het Fryslânplein (noordzijde). Aan te rijden via de Heliconweg of de Slauerhoffweg. Daarnaast zijn aan de Harlingertrekvaart twee toegangspoorten aanwezig (zie ook de plattegrond in bijlage 1). 3.2 De omgeving van Schuurmans In de omgeving van Schuurmans liggen de volgende (kwetsbare) gebouwen: Ten noordwesten: o Een bedrijfsterrein van een containerverhuur- en transportonderneming; o Een bedrijfswoning (ca. 30 m. afstand). Ten westen ligt op 150 meter afstand het ROC Friese Poort, Anne Wadmanwei 6, met vakopleidingen voor jongvolwassenen. Ten oosten liggen op een afstand van 100 meter de hallen van het WTC Expo Centrum en een vestiging van Holland Casino. Tussen de hallen van het WTC en Schuurmans bevinden zich parkeerplaatsen. Ook ten noorden van Schuurmans bevinden zich parkeerplaatsen van het WTC. Naast een congresfunctie heeft het WTC ook een hotelfunctie. Ten noordoosten/oosten: De dichtstbijzijnde woonwijk (Heliconweg) ligt op een afstand van circa 400 meter van de inrichtingsgrens van Schuurmans. Ten noorden van Schuurmans ligt het Fryslânplein, het plein heeft de functie van een evenemententerrein en grenst direct aan het terrein van Schuurmans. Hier zijn grootschalige evenementen mogelijk. Via de Harlingertrekvaart passeert scheepvaart. Bij incidenten kan door de bruggen in de Slauerhoffweg en Heliconweg gesloten te houden een zeer groot deel van de scheepvaart op voldoende afstand gehouden worden. Aandachtspunt is de steekhaven aan de zuidzijde van de trekvaart. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 15 van 43

16 3.3 Opdracht aan het ROT Het ROT heeft als taak sturing te geven aan het COPI, het beleidsteam te adviseren en de inzet in het effectgebied te coördineren. Het ROT draagt hierbij zorg voor: Het coördineren en aansturen van de totale operationele inzet; De maatregelen om het scheepvaartverkeer in de Harlingertrekvaart en vanuit de steekhaven stil te leggen; Bewaken continuïteit multidisciplinaire operationele inzet (voorbereiden aflossing eenheden); Beslissen over verdelen van schaarse operationele middelen en het plannen, coördineren en aanvragen van bijstandspotentieel; Scenario denken op de middellange termijn. Hierbij wordt ook afgewogen of eventuele opschaling naar GRIP 3 noodzakelijk is; Het adviseren van de burgemeester over het waarschuwen, alarmeren, verplaatsen en opvangen van de bevolking. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn de rookontwikkeling en windrichting. Een massa explosie met effecten buiten de inrichting is, uitgaande van het vergunde consumentenvuurwerk (1.4G en 1.4S) feitelijk uitgesloten; Het coördineren van de informatievoorziening aan de bevolking en overige te activeren crisisbeheersingsprocessen. Het effectgebied is het volledige gebied buiten het brongebied (2.2) waar ten gevolge van de gebeurtenissen merkbare effecten optreden. Het ROT is verantwoordelijk voor de operationele inzet en uitvoering van de crisisbeheersingsprocessen in dit gebied. 3.4 Tactische uitgangspunten Voor dit rampbestrijdingsplan gelden onderstaande uitgangspunten: In het rampbestrijdingsplan wordt uitgegaan van het niet functioneren van de sprinklerinstallatie. Dit omdat anders geen aanleiding bestaat voor het activeren van het rampbestrijdingsplan. De samenstelling van vuurwerk brengt met zich mee dat de rook bij een brand irriterend is en verschillende toxische stoffen en zware metalen bevat. In de omgeving van Schuurmans liggen een ROC, het WTC expo met zowel congresfunctie als hotelfunctie en een vestiging van Holland Casino. Eventuele evacuatie leidt tot een grote stroom van personen.voor de hotelgasten moet met nachtopvang worden gerekend. Bezoekers en scholieren zullen grotendeels zelfredzaam zijn. Grootschalige explosies, waarbij een grote hoeveelheid vuurwerk ineens ontploft (Enschede 2000), zijn met het bij Schuurmans aanwezige consumentenvuurwerk feitelijk uitgesloten. De realistische effectafstanden van vuurwerk blijven beperkt tot 25 m. Naar behoefte kan het ROT verzoeken om een vertegenwoordiger van Schuurmans. 3.5 Scenario s na de chaotische fase Het ROT heeft tot taak om een realistische en pessimistische ontwikkeling van het scenario uit te werken. Gegeven de aanwezige voorzieningen en beschreven inzet is verdere escalatie niet waarschijnlijk, maar ook niet uit te sluiten. Het is aan het ROT om op basis van het feitelijke verloop een tweetal scenariolijnen te bepalen en doorlopend te monitoren. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 16 van 43

17 Daarnaast is het voor het ROT van belang om aandacht te schenken aan: Het verzamelen en beoordelen van informatie over rookverspreiding, klachten en meetresultaten; Informatie en advies aan betrokkenen (omwonenden, ondernemers en bezoekers ROC en WTC Expo); Informeren van de media; Het voorkomen en beperken van ramptoerisme door het afzetten en afschermen van de incidentlocatie (zie voor mogelijke locaties de kaart in bijlage 1); Beoordelen van de noodzaak en zo nodig activeren van het processtrafrechtelijk onderzoek; Toetsen van de noodzaak tot het voorbereiden en doen uitvoeren van noodverordeningen. 4. Leiding en coördinatie Bij een incident wordt opgeschaald volgens de GRIP regeling van Veiligheidsregio Fryslân. De scenario s zijn voorbereid tot een GRIP 2 niveau. Onderstaand zijn de verantwoordelijkheden voor leiding en coördinatie van de onderdelen van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing benoemd: Het COPI heeft de operationele leiding over de inzet in het brongebied. Het brongebied bestaat uit het terrein van Schuurmans (zie paragraaf 2.2, p. 8); De OvD s sturen hun eenheden aan, de OvD s zijn zelfsturend binnen de operationele kaders die worden aangegeven door de AC s; De operationeel leider stuurt de leider COPI aan, de leider COPI is zelfsturend binnen de operationele kaders die door de operationeel leider worden aangegeven; De operationeel leider geeft leiding aan de leden van het ROT. Het schema op pagina 17 toont de actieve onderdelen van de hoofdstructuur per GRIP niveau, de onderlinge samenhang en verantwoordingslijnen. Tijdens het incident wordt gewerkt volgens een vergadercyclus. COPI en ROT werken in een ritsmodel. Dit geldt evenzeer voor ROT en het beleidsteam. Het CoPI heeft een opkomsttijd van 30 minuten. De verzamelde informatie en opdrachten worden doorgegeven aan het eerste ROT, het ROT heeft een opkomsttijd van 45 minuten. De besluitvorming van het ROT wordt teruggekoppeld in het tweede COPI. Deze cyclus herhaalt zich waarbij bijeenkomsten naar behoefte worden ingepland. Tussen de diverse COPI en ROT bijeenkomsten dient er voldoende ruimte te zijn voor het uitvoeren van de opdrachten en het verzamelen van nieuwe informatie. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 17 van 43

18 ROT RCC GRIP 2 Sectie Informatiemanagement Sectie Brandweer zorg Sectie Politiezorg Sectie Geneeskundige zorg Sectie Bevolkingszorg Sectie(s) Overigen Ter plaatse COPI( s) CoPI( s) GRIP 1 Eenheden Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 18 van 43

19 5. Rampbestrijdingsprocessen Voor een doelmatige uitvoering van de bestrijding van een ramp of zwaar ongeval moet multidisciplinair een groot aantal activiteiten worden verricht. In onderstaand schema is per proces aangegeven welke partner hier invulling aan geeft. Waar verschillende partners samen invulling geven aan processen, zijn de desbetreffende kolommen van een arcering voorzien. Specifieke aandachtspunten zijn uitgewerkt in 5.1. Hulpdienst nr. Proces Algemene en multiprocessen Beeld, oordeels- en besluitvorming Verbindingen Verzorging - logistiek Verslaglegging en rapportage Brandweerzorg 1 Bestrijdingen van brand en emissie gevaarlijke stoffen 2 Redden en technische hulpverlening 3 Ontsmetten van mens en dier 4 Ontsmetten van voertuigen en infrastructuur 5 Waarnemen en meten 6 Waarschuwen van bevolking 7 Toegankelijk en begaanbaar maken Brw GHOR Politie Start < 30 min Gemeente Brw GHOR Politie Start 30 < 90 min Gemeente Naar behoefte Geneeskundige zorg 8 Spoedeisende medische hulpverlening 9 Preventieve openbare gezondheidszorg 10 Psychosociaal Politie zorg 11 Ontruimen en evacueren 12 Afzetten en afschermen 13 Verkeer regelen 14 Handhaven rechtsorde 15 Identificatie van slachtoffers 16 Gidsen 17 Strafrechtelijk onderzoek Gemeente 18 Communicatie 19 Opvang en verzorging (publieke zorg) 20 Voorzien in primaire levensbehoeften (publieke zorg) 21 Uitvaartverzorging (publieke zorg) 22 Registratie en informatie slachtoffers 23 Schaderegistratie- en afhandeling 24 Omgevingszorg 25 Nazorg

20 5.1 Aandachtspunten bij de rampbestrijdingsprocessen 1. Bron- en effectbestrijding (01) Verschillende diensten en bedrijven kunnen bij de bron- en effectbestrijding een rol spelen. Mogelijk in te schakelen diensten kunnen zijn: - Materiële ondersteuning (Afd. Stadsontwikkeling); - Wetterskip Fryslân; - Milieu-advies en assistentie (Afd. Milieu gemeente / RIVM). 2. Waarnemen / meten (05) De waarschuwings- en verkenningsdienst van de brandweer draagt zorg voor het verrichten van metingen om de contouren en intensiteit van met name toxiciteit inzichtelijk te maken. Het scenario bij Schuurmans kan de volgende snel meetbare verbrandingsgassen tot gevolg hebben: stikstofoxiden, zwaveloxide. Onderstaand zijn de effecten van het vrijkomen van deze stoffen in een matrix uitgewerkt. Stikstofoxiden (meetbuisje 58 Nitreuze gassen) Grenswaarden Waarschuwen Symptomen Alarmeringsgrenswaarde Oog, huid en (NO2) NO 20 mg/m mg/m 3 Alarmeren bevolking ademhalingsproblemen Voorlichtingsrichtwaarde 1 mg/m 3 Informeren bevolking Geurklachten Zwaveloxiden (meetbuisje 53 Mierenzuur) Grenswaarde Waarschuwen Symptomen Oog, huid en Alarmeringsgrenswaarde 5 mg/m 3 Alarmeren bevolking ademhalingsproblemen Voorlichtingsrichtwaarde 1 mg/m3 Informeren bevolking Geurklachten 3. Waarschuwen van de bevolking (06) Bij de beschreven scenario s bij Schuurmans is het waarschijnlijk dat de bevolking gewaarschuwd moet worden. Tijdens publieksevenementen in of bij het WTC Expo zal hiervoor bijzondere aandacht nodig zijn. Ter illustratie is een globale analyse van omgevingseffecten uitgewerkt. De feitelijke situatie bij brand kan hier sterk van afwijken. Op het moment dat een bewaarplaats met een oppervlak van 200 m 2 volledig in brand staat, komt hierbij naar schatting tussen de 0,1 en 1 kg/s aan stikstof en zwaveloxiden vrij 1. De rook kan dan in een gebied tot maximaal 1,3 km afstand klachten veroorzaken. Bij een westelijke wind, wordt de Harmonie precies bereikt. Het te waarschuwen deel van de stad en bevolking hangt af van de meteorologische omstandigheden. Operationele details worden ingevuld door de Leider MeetPlan Organisatie (LMPO). Deze functionaris zal bij een bevestigde brand gealarmeerd worden, als ook enkele meetploegen. 1 Werkblad, versie 14. Aangenomen is neutraal weer en een windsnelheid van 4 m/s. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 20 van 43

21 4. Ontruimen en evacueren (11) en afzetten en beschermen (12) Het te evacueren en af te zetten gebied en het aantal eenheden dat daarvoor nodig is, is afhankelijk van een aantal factoren. Voor de besluitvorming zijn de volgende aandachtspunten van belang: Is de evenementenhal in gebruik en hoeveel mensen zijn binnen; Is het ROC open en hoeveel mensen zijn daar aanwezig; Windrichting en ontwikkeling; Hoe ver in de omgeving is de rook zichtbaar. Daar komt namelijk publiek op af; Welk gebied moet afgezet worden; Moet er daadwerkelijk ontruimd worden (denk aan ROC/WTC Expo). De meest waarschijnlijke afzettingen zijn aangegeven op de overzichtskaart in bijlage 1. Hierbij is uitgegaan van zuidwestelijke wind. 5. Communicatie (18) Operationele voorlichting vanaf de plaats incident zal verzorgd worden door het COPI. De overige voorlichting vindt plaats vanuit de gemeente onder regie van het ROT en de burgemeester. 6. Opvang en verzorging (19) In Leeuwarden zijn voldoende vaste opvanglocaties beschikbaar om de te verwachten vraag vanuit het WTC Expo op te vangen. De aanwezigen in het ROC kunnen in de regel naar huis. In eerste aanleg zijn de opvanglocaties: Stadschouwburg De Harmonie; 500 personen; Sporthal Kalverdijkje; 600 personen. 7. Milieubescherming (24) Bij het scenario bij Schuurmans is milieuverontreiniging waarschijnlijk. Naast de rook, vormt het bluswater een aandachtspunt. Dit bevat door de samenstelling van het vuurwerk milieubelastende stoffen die in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Het zo veel mogelijk beperken van uitstroom en verspreiding in samenwerking met de waterkwaliteitsbeheerder is noodzakelijk. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 21 van 43

22 Deel C Strategisch / bestuurlijk deel Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 22 van 43

23 6. Bestuurlijke informatie voor het beleidsteam Dit deel gaat in op Schuurmans en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het beleidsteam. Het aspect voorlichting wordt hierbij apart belicht. 6.1 Schuurmans Schuurmans is gelegen langs de Harlingertrekvaart aan de Harlingertrekweg 85 te Leeuwarden. Schuurmans draagt zorg voor de op- en overslag van vuurwerk, maar produceert geen vuurwerk. Alleen vuurwerk van categorie 1.4S en 1.4G (het zogenaamde consumentenvuurwerk) wordt opgeslagen. Dit vuurwerk heeft een gering gevaar voor ontploffing. In de directe omgeving van Schuurmans liggen een aantal kwetsbare objecten, waaronder een ROC en het WTC Expo met zowel een conferentiefunctie als hotelfaciliteit. 6.2 Taken voor het beleidsteam Het beleidsteam heeft tot taak om: Actief contacten met de bevolking en media te onderhouden; Inzicht te (doen) verwerven en uit te dragen over de risico s van de brand en de rook; Te sturen op en invulling te geven aan de lange termijn effecten van het scenario (de nafase, informatie voorziening, nazorg en herstel, evaluatie en verantwoording); Personele en materiële hulp van elders aan te vragen, voor zover dit niet gemandateerd is aan de diensten; Toezicht te houden op de uitvoering van genomen beslissingen. 6.3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden BT Voor dit rampbestrijdingsplan gelden de onderstaande bestuurlijke uitgangspunten: Overeenkomstig de Wet veiligheidsregio s heeft de burgemeester het opperbevel; In de ontwikkelingsfase van een incident waarbij van routinematig handelen wordt overgeschakeld naar multidisciplinair optreden, wordt het plan geactiveerd door de officier van dienst van één van de operationele disciplines. De beschreven scenario s zijn gebaseerd op een hevige brand met rookoverlast. Een opschaling tot GRIP 2 is voorzien. Er is geen volwaardig beleidsteam actief. De burgemeester kan (op advies van het ROT) besluiten op te schalen naar GRIP 3. Overwegingen die tot dit besluit kunnen leiden zijn: Communicatie en beeldvorming bij publiek en media (risico s van vuurwerk); Ontruiming van één of meer omliggende kwetsbare objecten; De mate waarin klachten worden ontvangen over de rook; De openbare orde, in het bijzonder nieuwsgierig publiek. Voor het afkondigen van een noodverordening is opschaling naar GRIP 3 niet noodzakelijk. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 23 van 43

24 6.4 Communicatie Operationele voorlichting op de plaats incident verzorgt het COPI. Deze beperkt zich tot feitelijke informatie over de inzet. De overige voorlichting vindt plaats vanuit het ROT en wordt verzorgd door de coördinerend voorlichter, onder regie van de burgemeester. De voor deze processen beschikbare draaiboeken binnen het crisisplan vormen het vertrekpunt. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 24 van 43

25 Bijlagen deel A + B + C Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 25 van 43

26 Bijlage 1: Plattegrond Schuurmans Vuurwerkopslagplaats Schuurmans Overzicht Schuurmans met voorbereide afzettingen en COPI locatie Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 26 van 43

27 Copi Schuurmans Politie afzetting Toegang Terreingrens Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 27 van 43

28 Plattegrond van de omgeving Vuurwerkopslagplaats Schuurmans Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 28 van 43

29 Bijlage 2 Afkortingenlijst Afkorting Betekenis Amvb Bri BZK CdK CGV COPI CRIB CvDG GAC GAGS GBT GGD GGZ GHOR GRIP GRS GSP HSGHOR LMPO MCL MKA MKF MMT OL OvD-B OvD-G OvD-P PSHO RAV RBP RCC RCvD RGF RIT ROT SIGMA Wrzo Wm WTC Algemene maatregel van bestuur Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen (Ministerie van ) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Commissaris van de Koningin Coördinator Gewondenvervoer Commando Plaats Incident Centraal Registratie en Informatie Bureau Commandant van Dienst Geneeskundig Gemeentelijk Actie Centrum Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Gemeentelijk Beleidsteam Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidzorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Gemeentelijke Rampenstaf Gewondenspreidingsplan Hoofd sectie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Leider Meetplanorganisatie Medisch Centrum Leeuwarden Meldkamer Ambulance Meldkamer Fryslân Mobiel Medisch Team Operationeel Leider (leiding ROT) Officier van Dienst Brandweer Officier van Dienst Geneeskundig Officier van Dienst Politie Psychosociale hulpverlening en opvang Regionale Ambulancevoorziening Rampbestrijdingsplan Regionaal Coördinatiecentrum Regionaal Commandant van Dienst (Regionale Brandweer) Regionaal Geneeskundig Functionaris (GGD) Rampen Identificatie Team Regionaal Operationeel Team Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie Wet rampen en zware ongevallen Wet milieubeheer World Trade Center Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 29 van 43

30 Bijlage 3 Begrippenlijst Actiecentrum De plaats van waaruit een operationele dienst of organisatie de eigen bijdrage aan de rampenbestrijding regelt. Commando Plaats Incident (COPI) De leider COPI met zijn operationele staf. Deze staf bestaat naast de leider COPI uit functionarissen die ter plaatse leiding geven aan operationele eenheden van politie GHOR en brandweer. Verder maakt een COPI-persvoorlichter deel uit van dit team. Op verzoek van de leider COPI kan het team eventueel aangevuld worden met een of meerdere functionarissen die vanuit hun specialisme een toegevoegde waarde kunnen leveren aan het functioneren van het COPI. Deze functionarissen kunnen van binnen de organisatie (bijvoorbeeld een brandweerofficier gevaarlijke stoffen) als van buiten komen (bijvoorbeeld een bedrijfsdeskundige). Crisisplan Het regionale organisatieplan, waarin in algemene zin is aangegeven hoe in geval van een ramp of crisis gehandeld dient te worden, teneinde tot een doelmatig bestrijden van de crisis en de gevolgen daarvan te komen. Gemeentelijk Beleids team (GBT) Orgaan waarbinnen, onder voorzitterschap van de burgemeester of diens vervanger, besluitvorming, beleidsbepaling en beleidscoördinatie plaatsvindt. Het GBT bestaat naast de burgemeester tenminste uit de gemeentesecretaris, gemeentelijk voorlichter, ambtenaar OO&V / Ambtenaar Rampenbestrijding en een liaison vanuit het ROT. Incident Een incident is een gebeurtenis, waardoor een verstoring van de openbare veiligheid is of kan ontstaan, waarbij operationele coördinatie en overleg tussen bestuurlijk en operationeel niveau noodzakelijk zijn. Leider Commando Plaats Incident (Leider COPI) De functionaris die het overleg van de operationele staf ter plaatse leidt en het besluitvormingsproces in het COPI bewaakt. Afhankelijk van de GRIP fase waarin het incident zich bevindt, informeert hij de burgemeester of rapporteert hij aan de Operationeel Leider. De Leider COPI valt onder het opperbevel van de burgemeester(s), mochten deze besluiten tot het uitoefenen daarvan. Ongeval Een ongeval is een (onbewust) voorval ten gevolge waarvan iemand lichamelijk letsel heeft opgelopen, dan wel enig goed is beschadigd. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 30 van 43

31 Operationeel Leider (OL) De functionaris die door het bevoegd gezag is aangewezen om de operationele leiding uit te oefenen in het ROT. Hij adviseert de burgemeester in het beleidsteam over operationele aangelegenheden. Beleidsbeslissingen vertaalt hij binnen het ROT in operationele opdrachten en hij coördineert de uitvoering daarvan. Operationele leiding De bevoegdheid tot het in opdracht van de burgemeester geven van bindende aanwijzingen aan commandanten / hoofden van de bij de rampbestrijding samenwerkende zelfstandige diensten, zonder daarbij te treden in de bevoegdheden van de commandanten / hoofden van de diensten aangaande de wijze van uitvoering van de taken. Ramp Een gebeurtenis of zwaar ongeval waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen dan wel grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd dan wel zijn geschaad en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillend vakgebied vereist is. Rampenbestrijding Het geheel van overheidsmaatregelen ter bescherming van de bevolking en gericht op de beperking of verzachting van de gevolgen van grote ongevallen en rampen. Rampbestrijdingsplan Een door de veiligheidsregio vastgesteld plan, bevattende een samenstel van maatregelen, dat is voorbereid voor het geval zich een ramp voordoet, die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is. Rampterrein Het door de opperbevelhebber aangewezen gebied, waarbinnen bijzondere regimes gelden ten aanzien van de handhaving en het herstel van de openbare orde. Regionaal Beleids Team (RBT) Het door de Voorzitter Veiligheidsregio samengestelde orgaan dat hem bij de bestuurlijke coördinatie van het zware ongeval of ramp bijstaat. Regionaal Operationeel Team (ROT) Het team van vertegenwoordigers van de betrokken diensten/organisaties dat onder leiding van de Operationeel Leider een gecoördineerde uitvoering van de rampenbestrijding bevordert. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 31 van 43

32 Deel D: Beheer en beleid Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 32 van 43

33 7. Beheer en beleid Het opstellen van een rampbestrijdingsplan staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een breder proces van operationele voorbereiding en crisisbeheersing en vormt de koepel waarbinnen specifieke en meer gedetailleerde plannen van de inrichting of diensten ten behoeve van de eigen inzet en taken hun functie hebben. Een rampbestrijdingsplan heeft tot doel om het optreden van hulpdiensten en gemeenten bij voorzienbare grootschalige of complexe incidenten te ondersteunen. Een plan hebben is één, het kennen is twee, effectief gebruiken is drie. In dit hoofdstuk wordt toegelicht: Op welke manier het beheer van het rampbestrijdingsplan vorm wordt gegeven; Op welke wijze planvorming en procedures worden ontwikkeld; Hoe het door periodieke oefening en actualisatie blijvend zijn rol kan vervullen. 7.1 Uitgangspunten beheer en beleid De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op het beheer en beleid van het rampbestrijdingsplan Schuurmans: De Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor het beheer, de multidisciplinaire implementatie en het beoefenen van het rampbestrijdingsplan. Ze initieert en voert de regie. Hierbij wordt ten minste voldaan aan artikel Besluit Veiligheidsregio s. Het meenemen en verwerken in monodisciplinaire plannen en procedures is de verantwoordelijkheid van de betrokken diensten. Alle relevante veranderingen die plaatsvinden bij het object en binnen de hulpverleningsketen moeten verwerkt worden in het plan. Daartoe zal het rampbestrijdingsplan bij relevante wijzigingen en ten minste eens per jaar geëvalueerd en geactualiseerd worden. Naast de publieke partners wordt hiertoe Schuurmans B.V. uitgenodigd. Dit revisiemoment zal steeds in het 2 e kwartaal plaatsvinden. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 33 van 43

34 7.2 Beheer rampbestrijdingsplan De coördinatie van het beheer ligt in handen van de Veiligheidsregio Fryslân. De veiligheidsregio draagt zorg voor het verzamelen van alle gegevens en vraagt minimaal eenmaal per jaar advies aan de overige hulpverleningsdiensten over de eventuele consequenties die veranderingen voor dit plan hebben. Veiligheidsregio Fryslân draagt tevens zorg voor een volledig dossier. Indien één van de partners die een rol spelen bij dit rampbestrijdingsplan op de hoogte is van cruciale veranderingen die een mogelijk effect hebben op dit rampbestrijdingsplan, dan neemt deze onmiddellijk contact op met Veiligheidsregio Fryslân. Gezamenlijk overleggen zij de te nemen stappen om zo spoedig mogelijk te komen tot een actueel rampbestrijdingsplan. Na iedere actie (incident of oefening) vindt een evaluatie plaats. Rapportage vindt plaats aan het bestuur van de veiligheidsregio. Een rampbestrijdingsplan moet een levend document zijn. Daartoe zal onder regie van het veiligheidsbureau ten minste één maal per jaar een breed multidisciplinair overleg over rampbestrijdingsplannen plaatsvinden. Aspecten als oefenprogramma, ervaringen en ontwikkelingen komen aan bod Frequentie van beheer In onderstaande tabel is aangegeven met welke frequentie bepaalde gegevens uit het rampbestrijdingsplan gecontroleerd dienen te worden. Verantwoordelijk Betreft Actualisatie frequentie Veiligheidsregio Fryslân Rampbestrijdingsplan als geheel Minimaal eens per drie jaar Veiligheidsregio Fryslân Rampbestrijdingsplan (delen A, B en C) Verandering taken en/of Minimaal eens per jaar* organisatie hulpverleningsdiensten Hoofden Ruimtelijke Ordening Verandering van omgeving Minimaal eens per jaar* Hoofd BHV Schuurmans Gegevens, voorzieningen en gebruik van de inrichting Minimaal eens per jaar* Inzicht omtrent maatregelen bij de Brandweer Fryslân scenario s Minimaal eens per jaar* Minimaal eens per jaar* Melding- en Een functionaris van elke alarmeringsprocedures en dienst telefoonnummers Minimaal eens per half jaar* * Bij cruciale veranderingen worden de partijen eerder geïnformeerd. 7.3 Ontwikkeling planvorming en procedures Het rampbestrijdingsplan biedt ondersteuning aan de multidisciplinaire inzet bij een incident bij Schuurmans. Dit plan vormt de kapstok voor de diverse hulpverleningsorganisaties waarbij vertaling in meer specifieke en gedetailleerde (mono) disciplinaire planvorming en de uitwerking van procedures ten behoeve van de eigen inzet plaatsvindt. Bij de ontwikkeling van de monodisciplinaire plannen is het van belang dat er afstemming plaatsvindt tussen de hulpdiensten. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 34 van 43

35 Ten behoeve van deze afstemming zal de veiligheidsregio (het veiligheidsbureau) ten minste één maal per jaar een overleg organiseren waarbij een functionaris van elke betrokken partner aanwezig is. Tijdens het overleg worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van planvorming en procedures besproken. Waar nodig worden ontwikkelingen ook tussentijds afgestemd. De veiligheidsregio verwerkt de multidisciplinaire ontwikkelingen en oefenevaluaties in een revisieversie van het rampbestrijdingsplan. 7.4 Implementeren en Oefenen Een absolute voorwaarde om doelmatig en doeltreffend rampen en zware ongevallen te kunnen bestrijden is het regelmatig, systematisch en gevarieerd oefenen van de relevante vaardigheden. Het veiligheidsbureau draagt zorg voor het systematisch meenemen van de rampbestrijdingsplannen in oefencycli van COPI, ROT en beleidsteams. Deze paragraaf beschrijft: Welke stappen te doorlopen bij het invoeren van een rampbestrijdingsplan; Hoe het plan door periodieke oefening en actualisatie blijvend zijn rol kan vervullen. Daarbij is het rampbestrijdingsplan in samenhang met de onderliggende plannen en als onderdeel van het proces van multidisciplinaire voorbereiding op voorzienbare (grootschalige) incidenten beschouwd Uitgangspunten Uitgangspunten voor het invoeren en levend houden van een rampbestrijdingsplan (RBP) zijn: Het plan en de oefencyclus dienen te voldoen aan de wettelijke vereisten 2 ; Bij vaststellen 3 dient het plan bekend te zijn bij de gebruikers (zie criteria bij invoeren); Het oefenen van multidisciplinaire plannen is onderdeel van de (regionale) oefencyclus; Monodisciplinaire aspecten uit het plan dienen binnen de eigen kolom (lokaal) te worden beoefend Doelgroepen en doelgroepspecifieke criteria Een rampbestrijdingsplan kent verschillende doelgroepen en gebruikers. De wijze waarop en intensiteit waarmee deze groepen met het plan in aanraking komen is verschillend. Reden om in de doelgroepen onderscheid te maken tussen de direct en indirect betrokkenen. Direct betrokken en actieve gebruikers zijn: Centralisten van de gemeenschappelijke meldkamer; OvD n van brandweer, politie, GHOR en gemeente; HOvD n. Indirect betrokken zijn: Leden van het ROT; Directie van Schuurmans; 2 Ten minste eens per drie jaar vindt een oefening plaats gezamenlijk met de hoofdstructuur van de crisisbeheersing en rampenbestrijding, artikel Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het plan vast, nadat voldaan is aan de eisen voor publicatie, ter inzage legging. Hier is het moment van feitelijke ondertekening en vaststellen bedoeld. Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 35 van 43

36 Medewerkers in diverse actiecentra betrokken bij crisisbeheersingsprocessen; Leden van het (R)BT Invoeren van een rampbestrijdingsplan Het effectief invoeren van een rampbestrijdingsplan vraagt betrokkenheid van de gebruikers. Van kwalitatief goede invoering is sprake, als bij het vaststellen van het plan alle gebruikers: Kennis hebben van de systematiek en doelstelling van het rampbestrijdingsplan; Zich bewust zijn van de eigen rol en de beschikbaarheid van het rampbestrijdingsplan; De vastgestelde opschalings- en alarmeringsregeling kunnen toepassen; Voldoen aan de specifieke criteria voor de eigen doelgroep. De direct betrokkenen zullen naast algemene kennis van het plan, zich bewust moeten zijn van de scenario s die bij de inrichtingen en gebeurtenissen met een hoog risico binnen het verzorgingsgebied kunnen voorkomen. Een globaal inzicht in de risico s en beseffen hoe incidenten zich kunnen ontwikkelen staan daarbij centraal. Het combineren van deze kennis met het plan als naslagwerk, stelt hen in staat om binnen de systematiek van het grootschalig multidisciplinair optreden doeltreffend op te treden. De indirect betrokkenen dienen het plan als kapstok en ondersteuning bij effectieve besluitvorming binnen het team te kunnen benutten. Invoeren van een rampbestrijdingsplan vindt plaats via een stapsgewijs proces. Dit richt zich op het plan zelf, waarna in de reguliere oefencyclus het systeem (GRIP, COPI, ROT) en de eigen rol daarbinnen centraal staan. Per stap is aangegeven welke doelgroep(en) die stap moeten doorlopen. Als de verschillende gebruikers van het plan onderstaande doelgroepspecifieke stappen hebben doorlopen, mag het plan bekend worden verondersteld. Bij vaststellen is het plan bekend en vanwege de ervaringen bestaat een basis voor effectief gebruik bij incidenten. Stap Doelgroep Doel 1 a) Informeren over de ontwikkeling of beschikbaarheid van een concept plan 1 b) Toelichten van het plan 2 a) Table top oefening gericht op het COPI 2 b) Toelichten en testen alarmering en opschaling Alle gebruikers Alle COPI leden in het operationele deelgebied waarbinnen de inrichting waarop het plan zich richt is gelegen Centralisten 3. Ter inzage leggen Belanghebbenden 4. Vaststellen plan (na bijstelling) Gebruikers Weten dat het plan er is / komt Inzicht in specifieke risico s binnen de regio Bekend en vertrouwd maken met het (concept)plan Uitlichten en toelichten processen / scenario s / tijdtempo factoren / specifieke aandachtspunten Bekend en vertrouwd maken met planspecifieke alarmering en opschaling Invoeren en testen voorbereide opschaling in meldkamersystemen Bekendheid bij belanghebbenden Voldoen aan wettelijke eisen Bekrachtigen plan en gemaakte afspraken Falck AVD Versie: 2.0 Pagina 36 van 43

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Rampbestrijdingsplan. Vliegbasis Leeuwarden. Veiligheidsregio Fryslân

Rampbestrijdingsplan. Vliegbasis Leeuwarden. Veiligheidsregio Fryslân <datum> Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden Veiligheidsregio Fryslân Vaststelling Op grond van het Besluit veiligheidsregio s artikel 6.2.1, lid 1, stelt het bestuur van de veiligheidsregio een

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement s. Functie meetplanleider Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub s Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon 1. Overzicht Incident 6 april 2017 Zeer grote brand, kringloopwinkel Saartje Gemeente Hollands Kroon GRIP 2 Omschrijving Op

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland 1. Overzicht Incident 30 mei 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Venhuizen Gemeente Drechterland GRIP 1 Omschrijving Op dinsdag

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement a. Functie adviseur gevaarlijke stoffen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub a Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND. (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND. (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP) Opsteller : Werkgroep Multidisciplinaire Planvorming Goedkeuring Revisienr. Datum Omschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE VALKEN SWAARD

GEMEENTE VALKEN SWAARD GEMEENTE VALKEN SWAARD Postbus 10100 aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard (040) 208 34 44 (040) 204 58 90 Kenmerk: Onderwerp: Behandeld door. Bijlage: Datum: 10uit07530 brand 21 juli 2010

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

Bijlage B: Format rapportage

Bijlage B: Format rapportage Bijlage B: Format rapportage Format Rapportage Systeemoefening [naam regio] - dit document is op aanvraag in wordversie beschikbaar - [maand / jaar] Versie conclusies Bijlage B: format rapportage 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 28 sep 2011 definitief i Versie- en wijzigingsbeheer Opsteller Projectleider Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat 26 januari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 26 januari 2017 GRIP 1 Zeer grote brand portiekflat Gemeente Alkmaar, Cornelis Evertsenplein 31. Omschrijving

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie hoofdofficier van dienst werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik.

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Vademecum Crisisbeheersing Loenen Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes

Nadere informatie

WET. Toelichting N.v.t.

WET. Toelichting N.v.t. TOETSINGSKADER RADAR In de periode mei 2008 t/m december 2009 voert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) het project RADAR uit. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik Quickscan brand bedrijfsverzamelgebouw Medemblik, 10 maart 2016 Incident 10 maart 2016 Brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Rook bij brand. Brand hektrawler Scheveningen 302, Velsen, 30 januari - 2 februari 2007. Schelte Egbers Veiligheidsbureau Kennemerland

Rook bij brand. Brand hektrawler Scheveningen 302, Velsen, 30 januari - 2 februari 2007. Schelte Egbers Veiligheidsbureau Kennemerland Rook bij brand Brand hektrawler Scheveningen 302, Velsen, 30 januari - 2 februari 2007 Schelte Egbers Veiligheidsbureau Kennemerland Presentatie De brand Meten en maatregelen Communicatie Feiten en beeld;

Nadere informatie

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder Multidisciplinaire Quickscan GRIP 1 Stadhuis Den Helder, 28 september 2016 1. Overzicht Incident 28 september 2016 Middelbrand in het stadhuis

Nadere informatie

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik 1. Overzicht Incident Zaterdag 29 april 2017 Ammoniaklekkage Zwaagdijk Gemeente Medemblik GRIP 1 Omschrijving Op zaterdag 29 april 2017 krijgt de

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Deel I Crisisbestrijdingsorganisatie 0. Overzicht

Deel I Crisisbestrijdingsorganisatie 0. Overzicht Deel I Crisisbestrijdingsorganisatie 0. Overzicht Inleiding De operationele aspecten van de crisisbestrijding worden beschreven. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Hoofdstuk Onderwerp Pagina

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0754, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie: (GRIP-procedure en Alarmeringsverantwoordelijkheid) BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen 10 maart 2005 1 Versie 3.5 Inhoudsopgave Deel I: Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen...4

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten Rampenplan van de gemeente Roermond Versiebeheer datum paraaf AOV vastgesteld door B&W op: Juli 2005 1 e wijziging: Juli 2007 2 e wijziging: Januari 2008 3 e wijziging Juli 2009 4 e wijziging 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010 Handboekje crisisorganisatie Versie: oktober 2010 2 Crisisorganisatie 3 Voor het bestrijden en beheersen van grootschalige incidenten of rampen moet de hulpverleningsorganisatie binnen korte tijd kunnen

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden 1 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Haaglanden Door: Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden Brandweer Haaglanden Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Haaglanden Politie Haaglanden

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie