Het Schip:algemene school voor voortgezet speciaal onderwijs. Postadres: postbus AS Enschede. Bezoekadres: van Deinselaan PE Enschede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Schip:algemene school voor voortgezet speciaal onderwijs. Postadres: postbus 742 7500 AS Enschede. Bezoekadres: van Deinselaan 32 7542 PE Enschede"

Transcriptie

1

2 Algemene informatie 2011: het Schip. Het Schip:algemene school voor voortgezet speciaal onderwijs Postadres: postbus AS Enschede Bezoekadres: van Deinselaan PE Enschede T: F E I Intentieverklaring Alle processen op het Schip worden getoetst aan het belang voor de leerling. De leerling staat centraal. Doelstelling Het doel van het Schip is leerlingen zo snel mogelijk schakelen naar die vorm van onderwijs of arbeid waarin de leerling zich normaal gesproken moet kunnen handhaven en/of ontwikkelen Het uitgangspunt Centraal in de begeleiding van de leerlingen staat de sociaal emotionele ontwikkeling via Planmatige gedragsbeïnvloeding. Er wordt gewerkt met een individueel handelingsplan, gebaseerd op de uitstroomgerichte leerroute. Uitgangspunt voor iedereen binnen de school is toewerken naar zelfverantwoordelijke zelfbepaling Zorg voor een goede koers De koers voor leerlingen: Een volwaardige plek in de maatschappij. De koers voor personeel: optimaal kunnen functioneren in een goed arbeidsklimaat, met volop ontwikkelingsmogelijkheden De koers voor de organisatie: Zorgvuldig besteden van de middelen en goed onderhouden wat we hebben. De koers voor beleid: het goede van bestaande ontwikkelingen verder uitbouwen, en inspirerend vormgeven van nieuwe ontwikkelingen, waaronder passend onderwijs. 2

3 inhoudsopgave pagina 1 inleiding Zorg voor een goede koers 4 2 Het INK als model voor het jaarverslag 5 3 Leiderschap 6 4 Strategie en beleid 7 5 Managen van medewerkers Totaal overzicht personeel Scholing en ontwikkeling Onderwijs in cijfers 6 Managen van middelen Geld en liquiditeit Huisvesting 7 Managen van processen uitgangspunten organogrammen overleg intern overleg extern jaarverslag leerlingcoordinatie jaarverslag de Sluis jaarverslag Educatie jaarverslag Chez Nous jaarverslag de Mast jaarverslag vertrouwenspersoon jaarverslag de helling jaarverslag MR Resultaten: waardering van medewerkers uit het auditrapport ziekteverzuim overzicht Resultaten: waardering van klanten en leveranciers 10 Resultaten: waardering door de maatschappij uit het auditrapport Eindresultaten: bevindingen externe Audit van de WEC raad instroom uitstroom reguliere leerlingen instroom/ uitstroom Loods leerlingen Enschede instroom/ uitstroom Op de Rails leerlingen Enschede

4 inleiding Elk jaar maakt het Schip een jaarverslag. Dat doet zij omdat, in een werkveld waarin stilstand niet voorkomt, het goed is om van enige afstand achteraf te kijken wat er allemaal heeft plaatsgevonden en hoe heeft de school daarop gereageerd. Vanuit de opvatting tellen en vertellen geeft het Schip vorm aan haar jaarverantwoording kan gezien worden als een intensief en tumultueus jaar. Natuurlijk kan gesteld worden dat voortkabbelende jaren in het onderwijs niet voorkomen, gelukkig niet, maar soms zijn er ontwikkelingen die ervoor zorgen dat net dat ene schepje meer erbovenop gedaan moet worden. Er zijn een aantal zaken geweest die ons danig hebben beziggehouden: In de eerste plaats de verhuizing van de Bougie naar de nieuwbouw van de Mast. Dit unieke project, samen met jongerenwerk van Alifa heeft voor de mensen aldaar het hele kalenderjaar extra inzet in focus gekost. Het concept van de brede school voor voortgezet speciaal onderwijs, met een ambitieus strategisch plan, samen met het inrichten en laten werken van een nieuw gebouw is geen sinecure. Het niet toekennen van ESF aan het Schip omdat zij onvoldoende punten zou hebben behaald in de ranking door een jury heeft de continuïteit van de school in een aantal facetten direct geraakt. Of ook in de toekomst het Schip weer ESF middelen tegemoet kan zien is volgens de school een kwestie geworden van een loterij. De locatie ChezNous heeft, in nauw overleg met SSTS, in het voorjaar een upgrading gedaan van het gebouw. Geschokt waren de collega s dan ook toen in de eerste week van de zomervakantie er een fikse brand is gesticht waarbij het gebouw ernstige schade heeft opgeleverd. Deze ravage heeft ervoor gezorgd dat leerlingen direct de dupe zijn geworden van deze situatie. Door goede afstemming met Attendiz en de gemeente Enschede heeft er uiteindelijk een goede herbouw plaatsgevonden, maar ook dit hele proces heeft veel energie gekost. Veel tijd en energie heeft het Schip moeten steken in de invoering van Bron, een controlesysteem vanuit de overheid om dubbeltelling van leerlingen te voorkomen. Het Schip ervaart dit systeem als een zeer bureaucratisch systeem, waarbij meerdere mensen veel tijd moesten steken in louter administratieve handelingen. De bestuurlijke overgang van SSTS naar Attendiz heeft binnen de school zelf geen ingrijpende wijzigingen teweeg gebracht. Alleen voor de directie zijn een aantal zaken veranderd waarbij alle scholen voor speciaal onderwijs in de regio verbonden zijn binnen een organisatie. Toch moeten dan ook zaken worden aangepast, afgestemd, overlegd e.d heeft beleidsmatig in het teken gestaan van Passend onderwijs. Binnen het Samenwerkingsverband VO Twente, maar ook binnen Attendiz worden de ontwikkelingen met grote aandacht (en zorg) gevolgd omdat de uitkomsten van het regeringsbeleid grote gevolgen aan hebben voor het regulier onderwijs, maar ook voor alle scholen voor speciaal onderwijs. Wim Markerink (directeur) 4

5 Het INK model Het INK model en het jaarverslag Het Schip hanteert al jarenlang het INK model als leidraad voor de beschrijving van haar organisatie en resultaten. Daarbij gebruikt de school wel een interpretatie van het model die zoveel mogelijk opmaat beschrijft hoe het Schip opereert en wil verbeteren. Dat model ziet er zo uit: do leiderschap Managen van medewerkers Waardering medewerkers processen Bestuur en financiers plan Strategie en beleid Waardering klanten check Managen van middelen Waardering maatschappij act Leren en verbeteren Voor het Schip zijn onderstaande uitgangpunten belangrijk in haar beleid en uitvoering medewerkers medewerkers leiderschap * Initiatiefrijk* loyaal en * zelfbewust mensen voelen zich geboeid en verbonden processen Bestuur en financiers * Creatief * Gedurfd * consequent Strategie en beleid *Vernieuwend, * slagvaardig,* kwaliteit * Efficient * goed beheerst * logisch klanten Klanten waarderen de kwaliteit van het aanbod * De school haalt zijn doelstellingen *de school beheert het budget op een goede manier middelen * Eenvoudig,* overzichtelijk, * op elkaar afgestemd maatschappij De school wordt door de maatschappij gewaardeerd * de inspectie (of andere toezichthouders ) zijn tevreden 5

6 leiderschap In 2010 heeft het Schip zich de opdracht gegeven om zich optimaal voor te bereiden op twee grote majeure beleidszaken: Passend onderwijs en de nieuwe Wet op het Speciaal Onderwijs. Om zo goed mogelijk in te kunnen steken heeft de directie van het Schip zich in 2010 ten doel gesteld om zo goed mogelijk volledig inzicht te krijgen in alle Schip processen. Het zijn de eerste stappen naar een verantwoorde risicoanalyse op basis waarvan de school in 2011 maatregelen kan voorbereiden op de invoering van Passend onderwijs en de nieuwe wet op het Speciaal onderwijs. Ook heeft het Schip de eerste maatregelen genomen in het kader van de te verwachte bezuinigingen. In 2010 heeft het Schip gekozen om een externe audit te organiseren die de kwaliteit van de school toetst op basis van haar eigen opvattingen, anders dan die van de inspectie. Daartoe heeft de school drie auditoren gevraagd vanuit de WEC raad om hun bevindingen te rapporteren. Elders in dit jaarverslag kunt u de bevindingen terugvinden was eindelijk de start van de Mast. De brede school voor voortgezet speciaal onderwijs samen met jongerenwerk met een programma aanbod van 8.30 tot uur is een uniek concept dat in Nederland nog niet voorkomt. Samen met de mensen van Alifa is er een strategisch plan opgesteld en is er in 2010 een actieve start gemaakt om vooral samen met de ketenpartners dit concept te laten slagen. Een kwestie van lange adem en geduld is beloond met een prachtige voorziening, die alleen maar tot stand is gekomen dankzij een breed front van schouders die gezamenlijk deze opdracht heeft geklaard. De wijk VelveLindenhof is al jaren onderwerp van aandacht in het kader van de prachtwijken. In 2010 heeft het Schip de opdracht gekregen om invulling te geven aan een sociaal wijkrestaurantje. Voor mensen die moeilijker buiten de deur komen zal het Schip een laagdrempelige voorziening zijn waar goedkoop een maaltijd kan worden genuttigd. Daarbij zullen leerlingen een belangrijke rol spelen. Voor de directie van het Schip is duidelijk dat de komende jaren een ingrijpende invloed kan hebben op de school en haar opdracht. Zij heeft ervoor gekozen om vanuit een aantal duidelijke leiderschapscomponenten de zaken aan te pakken: Wie het weet mag het zeggen; niet alleen de baas heeft het gezag Samen moeten we het doen, solidariteit is essentieel We vertrekken vanuit de situatie nu, want we weten nog niet hoe die gaat worden We gaan aan de slag vanuit de visie: de leerling staat centraal en zorg voor een goede koers We gaan niet inleveren op onze kwaliteit, en het werk met de leerling staat centraal Meten is weten, want als je iets kunt meten weet je meer. Tellen en vertellen. Standariseren van processen zal geen recht doen: op weg naar maatwerk 6

7 Strategie en beleid In 2010 heeft het Schip actief geparticipeerd in het samenwerkingsverband VO Twente, kamer Enschede en kamer Noordoost Twente. Zowel vanuit de stuurgroep als vanuit het zorgplatform is meegedacht en meegewerkt aan de voorbereidingen op Passend onderwijs. Het Schip heeft actief meegewerkt aan een rapport van Sardes: Passend Voortgezet Onderwijs in Enschede. In dat rapport is een 0-meting gemaakt met betrekking tot de zorgstructuur in Enschede. In het tweede deel van het kalenderjaar hebben de directies van de VO scholen in Enschede met elkaar de stappen onderzocht voor het vervolg van Passend Onderwijs. In 2011 zal het Schip analoog aan alle andere VO scholen een zorgprofiel opstellen. In 2010 heeft het Schip, samen met Alifa een strategisch plan voor het brede school concept de Mast opgesteld. Gedurende het jaar hebben beide teams actief invulling gegeven aan de gezamenlijke opdracht. Hoogtepunt in 2010 was de officiële opening van de Mast die alom erg is gewaardeerd. Daarna heeft de school actief invulling gegeven aan het verder optuigen van het concept de Mast: jonge moeder groepen worden begeleid, verslaafden van Tactus maken het gebouw schoon. Er wordt Agressie regulatrie training gegeven vanuit de Brede school VO in Enschede. In 2010 is de huisvesting van verschillende locaties onder handen genomen. In Oldenzaal is intensief overleg geweest over de verhuizing van de Sluis naar de Bentheimerstraat. In goed overleg met de gemeente Oldenzaal zijn een aantal stappen gezet. Teneinde een adequaat onderwijsaanbod te generen, nu en in de toekomst heeft het Schip onderzoek gedaan naar het aantal zmolkers binnen de school. Het is gebleken dat een substantieel onderdeel van de Schip populatie niet alleen een gedragsprobleem heeft, maar ook verstandelijk beperkt is. Met deze informatie gaat het Schip onderzoeken of er aanpassingen noodzakelijk zijn. In 2010 heeft de school haar webbased leerlingvolgsysteem verder verbeterd zodat het cyclische karakter nog duidelijker is geworden. In het kader van te verwachten bezuinigingen heeft het Schip al in 2010 uitgesproken dat bij verloop van personeel er niet meer vervangen wordt, tenzij de functie dat noodzakelijk maakt. Verder heeft het Schip zich voorbereid op taakstellingbeleid door actief te starten met risicomanagement. In het kader van verbeteringen van de positie van de jongere richting de arbeidsmarkt heeft het Schip geïnvesteerd in ATC, in het 1000 jongerenplan, in de taakgroep arbeidstoeleiding van de landelijke vereniging cluster 4. 7

8 medewerkers In 2010 heeft de personeelsinzet van het Schip er als volgt uitgezien: Inhoudelijke Staf: Ellen Zinger: maatschappelijk werk Agnes Zijl: psychologisch assistent Loes Fransen: orthopedagoog Desireevd Veer: schoolarts Directie: WimMarkerink GerritMeere Staf: Marianne Bolsenga (hoofd) Melanie Bruintjes Aavas ICT dienstattendiz P&O en financiën Attendiz Leerlingencoördinatie: Gerrit Meere: adjunct directeur, lln.coördinator Marijke Ros: coördinator Herstart Michel v Zuilekom: coördinator Projectleerlingen Jan vdwel: coördinator projectleerlingen NO Twente Marianne Bolsenga: coordinator C.V.I. Kader: Wim Markerink, directeur Gerrit Meere, adjunct directeur Jan vd Wel, vestigingsleider de Sluis Hans Bossink, vestigingsleider ChezNous Marijke Ros, vestigingsleider de Bougie Warner Braspenning: Educatie Marianne Bolsenga: hoofd staf MR: Warner Braspenning HenkEuving Brigitte Fidder Pieter Comello Karin van derheijden Flora Meijers Vestiging ChezNous: Hans Bossink: vestigingsleider Brigitte Fidder: mentor Gerrit Onstein: mentor HaikeKemna: mentor LoraineLeferink: mentor Hans Rutjes: Toa Jesse Rabbeljee: Toa Danielle Prent: Mentor Wolter Scheggetman: conciërge Henk de Vries: materialenman Vestiging de Mast: Marijke Ros: vestigingleidier HenkEuving: mentor Renate Pol: mentor Irene Kaspers, Mentor Ernst Wissink: Poa Willem Liem: Poa Theo Busch: Poa Hans Rutjes: Toa ( tot 1-8) Edwin Lansink: gebouwenbeheer Mohammed Bourbita: medewerker garage AniqueBossink: Toa Vestiging De Sluis: Jan vd Wel: vestigingsleider Warner Braspenning: mentor Marianna Dammers: mentor Flora Meijers: mentor TjardyZenderink: mentor Marlien van Kempen: Toa tot 1/8 Peter ten Wolde: Poa Raymond Wegdam: Toa Gerard van der Wal: Poa Hanneke Pool: Toa Hans Cristenhusz: gebouwen beheer Vestiging Educatie: Warner Braspenning: vestigingsleider Hans Jongman: mentor Marion Poorthuis: mentor Esther Zwiers: mentor Karin van derheijden: mentor Theo Braakhuis: Toa Roelie Visser: Toa Hans Oosting: gebouwenbeheerder IrjaAgterhuis: Toa Marlien van kempen: Toa Vestiging ATC de Helling: Hans Bossink: vestigingsleider J. W. Wessels: mentor Ben Speerstra: Toa Frans vd Burg: Toa Activiteiten niet gebonden aan een vestiging Sophia Kiel: Poa: schoonmaakproject Schoon Schip Jan van Hemert: Poa: stratenmaken Marlien van Kempen: paardrijden GerritOnstein: outwardbound Pieter comello: Integraal traject begeleider Roy van der Neut: creatief therapeut Activiteiten niet gebonden aan een vestiging Renate Pol: opleidingsstagecoordinator Flora Meijers, Hans Jongman, Henk Euving: AB Henk Euving, Brigitte Fidder, Flora Meijers: coördinatie cultuur Hans Bossink: coördinator het Twentse Ros TjardyZenderink: Heft in eigen handen 8

9 medewerkers Het Schip is van mening dat de werkers die met de leerlingen werken de spil zijn van de organisatie. Al vanaf de start van de school wordt gewerkt vanuit het principe van teamteaching. Een groep van medewerkers op een locatie is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle processen op de vestiging. De directie van het Schip heeft in 2010 een externe audit gevraagd door de WEC-raad om te onderzoeken of de school kwalitatief op de goede koers is. Daarbij is ook indringend gesproken met personeel. Personeel heeft zich geschoold en bijeenkomsten gevolgd rondom arbeidstoeleiding via Liesa. De directeur heeft in het kader van een aantal masterclasses georganiseerd door Edunova,over arbeidstoeleiding en moeilijk plaatsbare jongeren op de arbeidsmarkt een studiereis gemaakt naar Amerika, om vanuit de State University van San Diego een aantal best practices te zien op het gebied van transitieplannen voor jongeren. De medewerkers van de Mast hebben, samen met de jongerenwerkers van Alifa, een aantal bijeenkomsten gevolgd om het concept van de Mast verder vorm te geven. Via Attendiz hebben medewerkers van het Schip de BHV gevolgd. Marieke Stolmeijer heeft veel inzet gestoken in het op orde brengen van Dotcom en Bron Medewerkers hebben zich beziggehouden met een aantal branchegerichte cursussen. Medewerkers hebben zich verdiept in een aantal interne studiebijeenkomsten: een over oplossingsgericht werken, een over ZMOLKERS binnen het Schip en de consequenties voor de school, een studiebijeenkomst over zelfbeschadiging De Sluis is met het hele team twee dagen op de hei geweest om met elkaar prioriteiten te stellen voor de komende jaren. Vier collega s hebben een lerarenbeurs aangevraagd en gekregen. Zij zetten deze in om een coachingsopleiding te volgen, en een opleiding voor Projectmanagement. Alle collega s hebben ook in 2010 een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld en werken daaraan In het kader van de functiemix heeft het Schip, in nauw overleg met Attendiz een visie ontwikkeld. 9

10 medewerkers De onderstaande gegevens van Onderwijs in Cijfers zijn gebaseerd op de teldatum van 1 oktober. Door de grillige leerlingenstromen maakt het Schip altijd gebruik van de buitenreguliere teldatum van 16 januari. Dat geeft wel een nuancering van het beeld. 10

11 medewerkers 11

12 middelen Geld en liquiditeit Elk jaar maakt het Schip een jaarrekening, als onderdeel van de jaarrekening van het bestuur. Bij het schrijven van dit jaarverslag is nog niet bekend hoe de jaarrekening van 2010 eruit gaat zien. Feitelijk heeft het Schip al jaren geen eenduidige jaarrekening gehad in verband met bestuurlijke veranderingen. (van Openbaar Onderwijs naar Consent, van Consent naar SSTS, van SSTS naar Attendiz. Dat maakt het moeilijk voor de school om aan te geven hoe de werkelijk financiële situatie is. Het Schip ontving zijn middelen in 2010 op de volgende wijze: 1. Een vergoeding van het ministerie van OCW voor de reguliere bekostiging van het onderwijs 2. Een subsidie van ESF in het kader van projecten om de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren. De aanvraag voor ESF 2010 is overigens op volledig onterechte gronden afgewezen. 3. Een vergoeding van het REC Oost Nederland via de WEC raad om trajecten voor jongeren uit te voeren in het kader van Op de Rails 4. Gelden vanuit Attendiz in het kader van de inrichting van de Mast 5. Een vergoeding van het REC Oost Nederland via de WEC raad om trajecten voor jongern uit voeren in het kader van Herstart 6. Een vergoeding van het samenwerkingsverband VO Twente om trajecten uit te voeren in het kader van de reboundregeling (Loods) 7. Middelen die de school ontvangt voor activiteiten die de school uitvoert in opdracht van klanten. Hierbij moet gedacht worden aan cateringklussen, kerstpakketten, grafische opdrachten, garageactiviteiten, tuinonderhoud, schoonmaakopdrachten e.d. 8. Middelen die de school ontvangt in het kader van de plusregeling voortgezet onderwijs en MBO 9. Middelen die de school ontvangt voor de voorbereiding en de verzorging van de agressieregulatie training Wegvallen ESF geld Op basis van een rankingsysteem heeft het Schip geen beschikking gekregen over ESF-gelden om jongeren beter te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Samen met de Kapstok is het Schip naar het ministerie geweest om haar zaak te bepleiten. Dat heeft geen resultaten gehad. Dat heeft tot een onverwachte korting op de begroting geleid van Euro. Ondanks het feit dat het Schip waarschijnlijk met een jaarrekening het jaar afsluit met een beeld van evenwicht in de uitgaven en inkomsten is al in 2010 gesteld dat er goed en gedegen naar de uitgaven moet worden gekeken. 12

13 middelen huisvesting De Mast De al jarenlang aangekondigde nieuwbouw van de leerwerkplaatsen vestiging is in 2009 daadwerkelijk gerealiseerd. Het unieke concept samen met Alifa welzijn is gereedgekomen in november onder de naam de Mast. De Mast zal functioneren vanuit een brede school concept waarbij er een programma geboden wordt van 8.30 uur tot uur. Het gebouw is ingericht door de mensen van de Mast. Samen met jongeren is er gewerkt aan meubels, schilderwerk, bestrating, bewegwijzering, inrichting op een wijze die door iedereen als mooi wordt ervaren. Er is intensief samengewerkt tussen de mensen van de Mast om het gebouw tot een gezamenlijke voorziening te maken. Hoogtepunt in 2010 was de officiële opening waarbij niet alleen inhoudelijk een goed programma was, maar ook werd er door jongeren actief meegeholpen bij de feestelijke opening. Educatie De Educatie heeft in 2010 een beschikking gekregen om een project uit te voeren voor de Eetkamer, een laagdrempelig buurt restaurantje, gerund door het Schip in VelveLindenhof. Om de voorwaarden daarvoor te scheppen is in samenspraak met de gemeente Enschede, de woningbouwcorporaties en het Schip gezamenlijk geïnvesteerd in een nieuwe keuken op Educatie. Deze keuken is in 2009 geplaatst en zal in 2010 onderdeel zijn van de Eetkamer. Er is wel wat vertraging geweest en per 1 februari 2011 zal de Eetkamer operationeel zijn. Er is in 2010 niet specifiek in het pand geïnvesteerd. De noodzaak daartoe is niet echt duidelijk geweest, maar voor de komende jaren zal goed naar het gebouw gekeken moeten worden om het in goede staat te houden. 13

14 middelen huisvesting De Sluis Oldenzaal De Sluis heeft in 2010 de officiële opening gehad van de verbouwingen en aanpassingen zoals die in 2009 zijn ingezet. In 2010 is besloten om de Sluis in het ambtelijk traject te zetten om voor de definitieve huisvesting uit te wijken naar de Bentheimerstraat. Daar zijn de plannen voor uitgewerkt en inganggezet. In 2010 is aan het pand van de Sluis niet expliciet gewerkt. De Basis kende een groot probleem in 2009 met betrekking tot haar plek. Door de aanpak van de gemeente Oldenzaal is het mogelijk gebleven dat de Kapstok en de Sluis gebruik kunnen blijven maken van de Basis. De voorzijde van het gebouw is in gebruik door de Kapstok, waar zij haar metaalopleiding verzorgt, de achterkant is voor de Sluis, waar zij invulling geeft aan houtbewerking, bouwplaatsmedewerker en metaal. Chez Nous In 2009 is een begin gemaakt met het opknappen van Chez Nous en met name door de medewerkers zelf is hard gewerkt om dingen voor elkaar te krijgen. Als een moker kwam dan ook het bericht aan dat door brandstichting er een enorme schade aan het pand is ontstaan waardoor alles waar door mensen aan gewerkt is weer opnieuw kon worden gedaan. Door gezamenlijke inzet van de gemeente Enschede, Attendiz en vooral de mensen van Chez Nous is er hard gewerkt om de boel weer op te bouwen. Tegelijk is ook het plein van Chez Nous opgepakt. Eind van het kalenderjaar is de heropbouw grotendeels klaar. Dit hele proces rondom de brand heeft veel van de medewerkers gekost. 14

15 processen De processen zijn de verbindende factor tussen de doelen en de resultaten. Zonder efficiënte, goed beheerste en logische processen is het buitengewoon lastig om de gestelde doelen te bereiken. Het Schip gaat uit van de cyclische benadering. Deze benadering heeft invloed op alle organisatie en resultaatgebieden. Schematisch ziet dat er zo uit: 15

16 processen organogrammen Het schip is onderdeel van Attendiz. Attendiz als organisatie bestaat van oudsher uit drie geledingen: Cluster 2, cluster 3 en Cluster 4. Vanuit elk cluster is er een bestuurder vertegenwoordigd in het college van bestuur. Deze drie clusters hebben weer ongeveer 25 scholen. Soms zijn deze scholen verdeeld in sectoren. Dat is vooral zo georganiseerd binnen cluster 4. Daarnaast heeft Attendiz een dienstencentrum waarin de ambulante begeleiding is geregeld en de expertise wordt bewaakt. Het Schip heeft haar organogram opgebouwd rondom het matrixmodel van Mintzberg. Daarbij is elke locatie een zelfstandige unit. Er zijn twee staffuncties: een voor de ondersteuning en een inhoudelijke staf. 16

17 processen Overleg intern Soort overleg doel Wie en hoe vaak Plenaire vergadering Informatie uitwisseling, vaststellen van hoofdzaken Alle personeel 1x per maand Directie overleg Kader overleg Kaderdagen Afstemming, beleidsvoorstellen maken, strategie bedenken, informatie Beleidsvoorstellen, strategie bedenken, informatie uitwisselen. Strategisch beleidsplan evalueren, bijstellen, nieuw beleid inventariseren Directie, 1x per week Directie en vestigingsleiders 1 x per week Het kader 2-daagse 1 x per jaar Vestigings overleg Informatie uitwisseling, vaststellen beleid op de vestiging, Alle mensen op een vestiging 1x per week Commissie van begeleiding 1 Leerlingenzorg en- coördinatie Vestigingsleiders, leerlingencoördinatie, orthopedagoog, maatschappelijk werk. 1xper week Commissie van begeleiding 2 Maken handelingsplan voor leerlingen Schoolarts, plus Commissie van begeleiding 1x per 6 weken Stafoverleg Afstemming en informatie uitwisseling Op afroep Mentor overleg Leerling bespreking Leerlingen evaluaties Verdieping van leerlingenzaken, afstemming, informatie uitwisselen Informatie-uitwisseling en afstemming in de leerlingenzorg Evalueren handelingsplannen en bijstellen van handelingsplannen Alle mentoren, 1 x per kwartaal Elke vestiging 1 x per week Elke vestiging, 1 x per kwartaal 17

18 processen Overleg extern Soort overleg doel Wie en hoe vaak Attendiz: C.v.B, staf MT Beleidsafstemming binnen het bestuur van Attendiz Managementteamleden van het Schip en Attendiz REC Oost Nederland De Mast Samenwerkings verband VO Twente ATC Taakgroep arbeidstoeleiding LVC4 ESF VO Pro Vangnetten of ZAT Stichting Balans Inrichten C.v.I. Organisatie A.B, en LGF. Uitvoering Op de rails en Herstart. Informatie uitwisseling en beleidsafstemming Binnen stuurgroep en projectgroepen vorm geven aan het concept van brede school de Mast Stuurgroep: zorgbeleid in het VO vaststellen. Zorgplatform: afstemming zorgtrajecten Arbeidstoeleiding en coaching van moeilijk plaatsbare jongeren op de arbeidsmarkt Ontwikkeltraject voor arbeidsinpassing d.m.v. beleidsadvisering naar de landelijke vereniging cluster 4. Verbetering arbeidsmarktpositie cluster 4 leerlingen m.b.v Europese subsidies Afstemming en advisering van leerlingenzaken binnen het VO Faciliteitenbeheer ten behoeve van meervoudige achterstandsjongeren Alle REC scholen van REC Oost Nederland. incidenteel Alifa, gemeente Enschede, personeel de Mast Alle scholen voor VO, de Pro, OPDC, zorglocatie, Schip 1 x 6 weken Scholen V.O., R.O.C., VSO, jeugdzorg, welzijn, A.T.C, Schip Cluster 4 scholen in het hele land gemiddeld 1 x per kwartaal Cluster 4 scholen in heel Nederland Alle scholen voor VO, leerplicht, jeugdzorg, GGD, ATC, Schip Marcel Poppink, Hans Reiber, Rob Groote Haar, Gerrit Dijkhuizen, Wim Markerink 5x per jaar Jarabee Inrichten van het plan veilige haven Bestuurder Jarabee, management, op afroep. Samen met ATC Landelijke vereniging Cluster 4 Informeren, afstemmen, adviseren van cluster 4 zaken op landelijk gebied Alle cluster 4 scholen in Nederland 1 a 2 x per jaar 1000 jongeren plan Een provinciaal plan om middels subsidie en ITB jongeren aan werk te krijgen en te houden SSTS, Jarabee, Provincie Overijssel, regio Twente TriMM gemeenten Alifa Nieuwbouw de Mast Basis VO, brede school Maken en hosten van een digitaal leerlingvolg systeem Informatie-uitwisseling, beleidsafstemming Huisvesting, inrichting zorgstructuur in de gemeente Inhoudelijk overleg over de programma s van de nieuwbouw Implementatietraject voor geïntegreerde programma s op de Mast Brede schoolactiviteiten t.b.v. voortgezet onderwijs, incl. praktijkscholen en het Schip Op afroep: Wim Markerink, Loes Fransen, Eric Kramer, Paul Meijers Periodiek. Directie het Schip, bestuur Attendiz beleidsmedewerkers gemeenten. Door verschillende mensen op verschillende beleidsterreinen over verschillende onderwerpen. Projectgroep de Mast, stuurgroep de Mast, werkers en gemeente Enschede Vertegenwoordigers scholen, regisseur A.Overmars en gemeente Enschede 18

19 processen Jaarverslag leerlingencoördinatie 2010 was een jaar met een groot verloop van leerlingen. In januari werd gestart met 131 leerlingen. In de loop van het schooljaar stroomden er 73 leerlingen uit. Er werden 49 nieuwe leerlingen aangemeld. Vooral doordat de toestroom van leerlingen in het laatste kwartaal minder was dan in de vergelijkbare periode in andere jaren, hadden we aan het einde van het kalenderjaar 107 leerlingen. Commissie van begeleiding. De commissie van begeleiding bestond dit jaar uit de volgende personen: Loes Fransen (orthopedagoog), Michel van Zuilekom (coördinator projectleerlingen), Ellen Zinger (schoolmaatschappelijk werker), Marianne Bolsenga (administratie), Désiree van der Veer (schoolarts), en vier locatievertegenwoordigers: Jan van der Wel, Marijke Ros, HaikeKemna, Warner Braspenning (na de zomervakantie Marion Poorthuis). Gerrit Meere was als leerlingcoördinator, voorzitter van de Commissie van Begeleiding. Deze commissie vergaderde bijna wekelijks om vestigingsoverstijgend leerlingen te bespreken die meer zorg nodig hadden. Daarnaast werd er op iedere vestiging wekelijks een leerlingbespreking gehouden. Ook werden er dit jaar twee leerlingenevaluaties gehouden op ieder locatie. Hierin werd de stand van zaken besproken van ieder leerling en een plan van aanpak gemaakt. In 2010 werden er drie studiemiddagen georganiseerd, o.a. over Agressie Reductie Training Oplossingsgericht werken, en over de voortgang van de Portfolio. Vangnetoverleg. : Z.A.T. In 2010 bezocht Gerrit Meere de onderwijsvangnetten die in de loop van het jaar Z.A.T. s zijn gaan heten (Zorgadviesteams). In dit overleg worden de risicoleerlingen van genoemde scholen besproken. Gerrit Meere bezocht de Z.A.T. s van het Stedelijk Lyceum en van het Bonhoeffer College, Michel van Zuilekom het Z.A.T. van de Scholingsboulevard en Jan van der Wel het Z.A.T. van het Twents Carmel College in Oldenzaal. Ook was Jan van der Wel aanwezig bij de netwerkoverleggen Losser-Overdinkel- Ootmarsum/Weerselo en Denekamp. Samenwerkingsverband VO 7.01 Stuurgroep en Zorgplatform. Het Schip heeft in 2009 geparticipeerd als deelnemer binnen het samenwerkingsverband 7.01, zowel in de stuurgroep (Wim Markerink) als in het zorgplatform (Gerrit Meere in Enschede en Jan van de Wel in Oldenzaal) REC Oost-Nederland en de C.V.I. De verantwoordelijkheid schoolgebonden als het gaat om de indicatie van onze cluster 4 leerlingen ligt bij de intakefunctionarissen. Op onze school zijn dat voor Enschede Gerrit Meere en Loes Fransen, In Noord-Oost Twente is dat Jan van der Wel. Marianne Bolsenga en Marijke Ros deden hier veel in de administratieve ondersteuning. Genoemde intakefunctionarissen bezochten de bijeenkomsten van REC Oost Nederland over de indicatiestelling. Loes Fransen is samen met Wim Markerink bezig geweest om het leerlingvolgsysteem meer up-todate te krijgen, 19

20 processen Jaarverslag leerlingencoördinatie Voor verdere cijfers over de in- en uitstroom van leerlingen kunnen elders in dit jaarverslag de grafieken worden ingezien. Loods. Dit project wordt landelijk ook wel Rebound genoemd. Coördinatoren binnen onze school zijn Jan van der Wel en Michel van Zuilekom. Zie verderop in dit jaarverslag. Herstart. Dit landelijke project is bedoeld voor leerlingen die langer dan vier weken thuis zitten en die geen onderwijs meer volgen. Na een periode van ongeveer 10 tot 12 weken wordt gekeken met welk vervolgtraject de leerling het best geholpen kan worden. Coördinator binnen onze school was tot de zomervakantie Marijke Ros. Na de zomervakantie heeft Michel van Zuilekom in Enschede de coördinatie gekregen van alle Projectleerlingen, dus ook van project Herstart en project Op de Rails. Jan van der Wel deed voor deze projecten de coördinatie voor Noord-Oost Twente. Op de Rails. Bedoeld voor leerlingen die binnen het voortgezet onderwijs een bedreiging vormen voor anderen en/of voor zichzelf. Voor een periode van maximaal een jaar worden deze leerlingen op Het Schip geplaatst. De aanmelding geschiedt door het Zorgplatform. Het Schip heeft tot de zomervakantie doorlopende plaatsen binnen haar school gereserveerd voor dit project. Na de zomervakantie konden we 25 plaatsen reserveren voor dit project. Zie verderop in dit jaarverslag. 20

21 processen Jaarverslag de Sluis Onderwijs. We zijn op 4 januari 2010 gestart met 35 leerlingen. Aan het eind van het jaar waren er 28 leerlingen. 54 jongeren zijn in het jaar 2010 voor korte of langere tijd leerling(regulier-loods-herstart-rails) geweest van locatie de Sluis. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers uit het jaar 2008(52 leerlingen)-2009(57 leerlingen). De 54 jongeren wonen in de volgende plaatsen: Oldenzaal 23 Dinkelland 10 Losser 11 Enschede 5 Hengelo 1 Duitsland 4 Er is sprake van een lichte toename van het aantal jongeren dat in een pleeggezin/instelling woont(22 in 2010 en 20 in 2009). Dit is een trend die zich door lijkt te zetten. Schakelen van leerlingen. In 2010 zijn er in totaal 26 jongeren uit en/of teruggestroomd. Dit aantal is vergelijkbaar met het jaar De jongeren zijn uitgestroomd naar onderstaande plaatsen; Vanuit de Loods terug naar TCC 4 VMBO - AOC 1 Praktijkonderwijs 1 ROC (nivo 1) 4 Kapstok leerwerktrajecten 5 Andere locatie Het Schip 1 Beschermd werk (Wajong) 1 Andere school voor cluster IV i.v.m.verhuizing 3 Andere school voor cluster IV i.v.m. plaatsing in een besloten 6 behandelgroep 21

22 processen Activiteiten. Jaarverslag de Sluis Vanuit de centrale ruimte, de groepsruimte, worden in het gebouw aan de Carmelstraat de volgende activiteiten aangeboden; techniek, horeca, studie, zorg en welzijn. Daarnaast is er een groot aanbod van activiteiten buiten de school(zie onderstaand schema). Jongeren van de Sluis kunnen o.a. aan het werk op de houtafdeling van de Basis. Op de Basis; -onderzoeken jongeren die geschakeld worden naar het regulier onderwijs(3 de leerjaar) of ze het keuzeprofiel techniek gaan kiezen -onderzoeken jongeren die geschakeld worden naar het MBO(ROC of Kapstok) of ze een richting in de techniek gaan kiezen - wordt er gewerkt aan een oriëntatie en schakeltraject naar de opleiding bouwplaatsassistent. De Sluis Basis Arbeids- training Boerderij Sportzaal, sportschool buitenactivite iten Stations- restauratie Klussen vanuit Werkwijzer circus medialab Helling Werkwijzer Grolsch Veste Stages nemen een belangrijke plaats in. In het kader van de uitstroomgerichte leerroute worden stages ingezet als oriëntatie op toekomstmogelijkheden en in het kader van de arbeidstraining. Jongeren die op stage gaan moeten de cursus VCA, Veilig op Stage, of Sociale hygiëne gevolgd hebben of volgen. Vanuit de Sluis zal komend jaar een stageplan gemaakt worden waarbij de relatie met de uitstroomprofielen arbeid en onderwijs nog nadrukkelijker gelegd zal gaan worden. Het afgelopen jaar zijn er ook een aantal specifieke activiteiten aangeboden waaronder Love Limits, gastles Tactus, workshops vanuit de muziekschool. In het kader van de Dag van de Leerplicht heeft een aantal jongeren deelgenomen aan het ontbijtdebat en in het kader van NL Doet heeft een groepje jongeren samen met 2 begeleiders op 19 maart meegeholpen bij een wandeltocht voor rolstoelafhankelijke bejaarden vanuit de Molenkamp. 22

23 processen Schoolkampen Jaarverslag de Sluis In 2010 zijn er twee schoolkampen geweest; -een fietskamp van 31 mei t/m 4 juni -een kamp in België van 20 t/m 24 september Plan van aanpak n.a.v. conclusies zelfevaluatie kwaliteit speciaal Het plan van aanpak is in november 2010 geëvalueerd en bijgesteld.in het plan zijn een aantal verbeterpunten opgenomen.vanuit de principes plan, do, check, act wordt continue gestreefd naar kwaliteitsverbetering. Personeel. In 2010 heeft er een personele wisseling plaatsgevonden op de Sluis.Na de zomervakantie 2010 is Marlien van Kempen begonnen op de locatie Educatie in Enschede. Flora Meijers verzorgt de ambulante begeleiding en is daarnaast i.p.v. 1 dag per week vanaf augustus 2010 bijna 3 dagen per week werkzaam op de Sluis. Op 21 en 22 januari 2010 is de eerste team 2-daagse van de Sluis gehouden. Deze 2-daagse heeft een bijdrage geleverd aan de samenwerking in het team.we zijn ons veel bewuster geworden van de verschillende kwaliteiten die we bezitten en waar we gebruik van kunnen maken.samen zijn we gekomen tot een pop voor het team van de Sluis. Het personeel heeft samen met het kinder- en jongerenwerk van Impuls (Welzijn en Educatie) op 8 november een scholing Straatcultuur gevolgd.de trainng werd verzorgd door Frank van Strijen van Jeugd enzo. Stagiaires. In het jaar 2010 zijn er op de Sluis stagiaires geweest vanuit de opleidingen CIOS, SPW, SPH. Huisvesting. Op 28 januari 2010 is er aandacht besteed aan de facelift en uitbreiding van het huidige gebouw. Het nieuwe gedeelte werd door wethouder W. Termijtelen officieel geopend.om de samenwerking met het Twents Carmel College zichtbaar te maken werd en door Dhr. H. Claessen, rector van het Twents Carmel College een bord aangeboden. 23

24 processen Jaarverslag de Sluis Direct na de opening zijn de gesprekken van start gegaan i.v.m. definitieve oplossing t.a.v. de huisvesting. Er is een inpassingstudie gedaan van het gebouw van de Windroos aan de Bentheimerstraat. Als de aanbevelingen vanuit de inpassingstudie opgevolgd worden dan is het gebouw zeer geschikt voor de Sluis.Een eerste gesprek met de Gemeente Oldenzaal n.a.v. de inpassingstudie heeft inmiddels plaatsgevonden. In 2011 zal een definitief besluit genomen worden. Communicatie. Externe contacten. Vanuit de Sluis wordt deelgenomen aan de volgende structurele overlegvormen; Oldenzaal; netwerk 12+ en 16+ Losser: netwerk jeugdhulpverlening 12+ Losser en gebiedsgericht netwerk Overdinkel/ Dinkelland: netwerkoverleg Denekamp en netwerkoverleg Ootmarsum/WeerseloWerkgroep Gezonde en Veilige school. In deze werkgroep nemen alle locaties van het Twents College en de Sluis deel. Daarnaast wordt deelgenomen aan de vergaderingen van het zorgplatform. De vergaderingen worden gehouden in het gebouw van de OTDIB. Vanuit de Sluis kan dagelijks tot uur gebruik gemaakt worden van dit gebouw. Er is maandelijks overleg met het jongerenwerk en Bureau Jeugdzorg Overijssel(steunpunt Oldenzaal) geweest. Daarnaast is er o.a. regelmatig contact met de leerplichtambtenaren van de Gemeenten uit N.O. Twente, procesmanager jeugdbeleid, Carint, Politie, Ambiq, Jarabee, Tactus, Mee Twente, jeugdzorg(waaronder jeugdreclassering), gezinsvoogden vanuit BJZO, WSG, Leger des Heils, beleidsgroep N.O. Twente etc. Ouders en verzorgers worden uiteraard als zeer belangrijke partner gezien.er is geïnvesteerd in het contact met ouders en verzorgers.op 12 januari 2010 is er een ouderavond gehouden.een heldere en zorgvuldige communicatie is van belang. De Sluis heeft een eigen gedeelte op de website van het Schip. De ouders/verzorgers worden via de site op de hoogte gehouden van nieuws, vrije dagen etc. In de maand juni is er een tevredenheidonderzoek afgenomen onder ouders/verzorgers van de Sluis.85% van de ouders en verzorgers hebben meegewerkt aan het onderzoek. De ouders en verzorgers waarderen de school met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. De vragen in het onderzoek hadden betrekking op het gebouw, de schooltijden, de betrokkenheid leerlingen, de sfeer op school, het handelingsplan, het contact met de school en het vervolgtraject. Ouders en verzorgers zijn heel erg tevreden over het contact met de school. Er zijn ook wat verbeterpunten waar het team van de Sluis mee aan het werk zal gaan. Over het geheel genomen zijn de uitkomsten van het onderzoek vergelijkbaar met de uitkomsten van het onderzoek dat in juni 2008 is afgenomen. 24

25 processen Jaarverslag Educatie Leerlingen Educatie is gestart met 32 leerlingen. December is men geëindigd met 30 leerlingen.totaal is er gewerkt met 58 leerlingen. Zowel reguliere leerlingen, maar ook Rebound, Op de Rails en Herstart leerlingen. Personeel Het personeel bestond dit jaar uit: Warner Braspenning (vestigingsleider). Marion Poorthuis, Esther Zwiers en Karin van der Heijden (mentoren). Theo Braakhuis, Roelie Visser, Irja Achterhuis en Marlien van Kempen (toa's). Hans Jongman (ambulant begeleider). Roy van der Neut (creatief therapeut). Hans Oosting (gebouwenbeheerder). Begeleiding voor de activiteiten survival en circus, kwam van respectievelijk Gerrit Onstein en Hans Rutjes. De vervanging van zieke collega's gebeurde door Theo Braakhuis en Irja Achterhuis Stagiaires Er zijn in totaal zes stagiaires werkzaam geweest uit de opleidingen mwd, spw, cios en de opleiding onderwijsassistent Windesheim Ouderavond Er is op 18 mei een ouderavond georganiseerd die werd bezocht door 10 ouders. Het thema van die avond was "digi pesten". Wijkgerichte activiteiten Ook dit jaar is ons gebouw veelvuldig gebruikt door o.a. wijkbewoners, de gemeente Enschede, de woningbouwverenigingen en de omliggende basisscholen We zijn o.a. gastheer geweest voor: Minister van der Laan die voor ong. 100 bewoners van de wijk VelveLindenhof kwam praten over de ontwikkelingen in de wijk. De woonplaats organiseerde twee informatie- en inspraakdagen voor wijkbewoners. De gemeente Enschede, Stadsdeel Oost organiseerde een tweetal informatiebijeenkomsten i.v.m. de plannen voor de Oosterkerk. Humanitas gebruikte ons gebouw ook dit jaar weer voor het jaarlijkse kerstdiner voor haar 120 vrijwilligers. Het kerstdiner werd door de leerlingen bereid. Onze keuken is drie keer gebruikt voor een kookworkshop voor wijkbewoners georganiseerd door Aliva en één keer door personeel van het wijkbureau Oost. In het kader van de Brede School, hebben de basisscholen De Kubus en De Lipper de keuken 7 keer gebruikt voor het geven van een kookworkshop "gezond eten" De Brede School techniek gebruikte zes middagen de techniekruimte Ten behoeve van de fietskeuring voor leerlingen van de basisscholen werd de techniek ruimte twee middagen gebruikt. Het restaurant, in aanbouw, werd ook al gebruikt door de bejaardensociëteit. t.b.v. hun nieuwjaarsborrel. en hun reguliere bijeenkomsten. 25

26 processen Jaarverslag Educatie Schoolkampen Er zijn twee schoolkampen georganiseerd. In het voorjaar hebben Hans Jongman en Roelie Visser met 6 leerlingen een traject van het Pieterpad gelopen. Eind juni zijn Theo Braakhuis en Warner Braspenning met 6 leerlingen naar Zuid Duitsland geweest. Activiteiten met leerlingen De leerlingen zijn betrokken geweest bij alle bovenstaande wijkgerichte activiteiten. maar ook bij het verzorgen van de wekelijkse middaghap voor de basisschool de Kubus en de talrijke klussen in de keuken voor derden. Het verzorgen van een lunch en hapjes komen bijna wekelijks voor. Buitenschoolse activiteiten Bezoek aan de kerstmarkt in Munster Afsluiting Love Limits met bezoek Amsterdam Afsluiting schooljaar op Het Rutbeek Bezoeken squashhal Bezoeken Klimhal Bezoek film concordia Sloeproeien op De Helling Schaatsen op de markt Sint Nicolaas musical Partners T.b.v. de leerlingen is samen gewerkt met: BJZ Overijssel De reclassering Leger des Heils jeugdzorg Mediant Jeugd Karakter Bonhoeffer college Stedelijk Lyceum Aoc oost Tactus verslavingszorg Leerplicht Enschede GGD schoolarts De basisscholen De Lipper en De Kubus Ontwikkeling In het kader van deskundigheidsbevordering hebben Karin en Roelie een werkbezoek gebracht aan de praktijkschool Het Genseler in Hengelo. Marion heeft het onderwijs verkend van de scholen die leerlingen naar ons verwijzen in het kader van Rebound en Op de Rails. Roelie volgt de opleiding jongerenwerk. Het team heeft een aantal sessies "Leren Leren" onder leiding van Wim gevolgd. De ontwikkeling met betrekking tot de Eetkamer verlopen traag. Afgesproken is dat het 'restaurant' in februari 2011 open gaat. 26

27 processen Jaarverslag Chez Nous Leerlingen In Januari 2010 hadden we 30 leerlingen op de lijst. Het schooljaar 2010 / 2011 begonnen we in augustus met 23 leerlingen. Eind December waren er 28 leerlingen Er zijn dit jaar 17 leerlingen geschakeld/ c.q. uitgestroomd Andere vestiging van Het Schip: 5 ; waarvan 2 naar de Mast en 3 naar Educatie VSO 2 Praktijk ond. 6 loods lln terug geschakeld: 1 Regulier ond. 1 Uitstroom Justitie 2 Stagiaires Marije SPW ( tot febr. 2010) Lauri SPW ( tot juli 2010) Michelle Pedagogisch werker (hele jaar) Aniek SPW (hele jaar) Rick CIOS (vanaf september) Marc ROC Integratie ( vanaf september) Schoolkampen Werk/ survivalkamp in de Ardennen Begeleiders; Loraine, Gerrit en Lauri Circuskamp Begeleider; Hans R Skutsje kamp Begeleiders Hans B, Hans R en Michelle Kamp Texel Begeleiders Brigitte, Daniëlle en Aniek Kamp naar Engeland Begeleiders Jesse Rabbeljee en Marc vestiging overstijgende aktiviteiten circus medialab outwardbound 27

28 processen Jaarverslag Chez Nous Gebouwen Voorjaar 2010 is de afronding van de bouw van de archief- en kantoorruimtes op de zolder van het hoofdgebouw Eerste week van de grote vakantie is er brand geweest in het houten gebouw. Er was grote schade aan de kantine en het houtlokaal. Herbouw van de kantine en houtlokaal was noodzakelijk. Dit is in december 2010 opgeleverd. Er is hier wederom een grote bijdrage geleverd door de mensen van ChezNous.. Mede hierdoor konden we aardig onderhandelen over de herbouw en hebben we het anders ingericht. Met dank aan Johan Kalvenaar (gem. Enschede) die ons hier de vrije hand heeft gegeven, mits we maar binnen het budget zouden blijven Ook aannemer Hannink heeft hieraan goed bijgedragen.we denken dat het resultaat er wezen mag. Bestrating Ondertussen is er een geheel nieuwe bestrating op ChezNous gerealiseerd door de Firma Balk met medewerking van eigen leerlingen en Jan v. Hemert.Ook hier is er de inzet van ChezNous geweest om toch nog meer te realiseren. Hoewel alles nog niet is afgerond door de weersomstandigheden ziet het er goed uit en kunnen we in mei onze Jeu de Boules baan openen. Wolter heeft een nieuwe plek voor zijn aanhangers van Balans. Hierdoor zijn de zeecontainers beter bereikbaar en kan circus Tijdgeest die optimaal benutten als opslag. Bijzondere activiteiten en gebeurtenissen Buurt BBQ ; School introductie in de wijk Wij hebben in het jaar 2010 verschillende voorlichtingen van Halt en Tactus gehad. Er zijn gesprekken geweest met de jeugdpolitie voor een betere samenwerking. Er zijn een aantal taakstraffen op ChezNous uitgevoerd in samenwerking met de Reclassering Op ChezNous hebben we het hele jaar door klussen, bijv. Keukenklussen, Tuinklussen Bosonderhoud in samenwerking met het Overijssels Landschap Waterskieen op het Rutbeek Film concordia met alle leerlingen Kerstbomen project. Als afsluiting van het schooljaar hebben we met de leerlingen een circuit gedaan op de vestiging en gebarbecued. Met onze kerstafsluiting hebben we met de leerlingen gebowld bij Starworld. Met aansluitend een kerst diner Loes, onze orthopedagoog heeft aan onze leerlingen( meisjes) sexuele voorlichting gegeven. Als laatste wil ik nog kwijt dat we met zijn allen ervoor gezorgd hebben( zelfwerkzaamheid enz.) dat ChezNous behoorlijk is opgeknapt Hier kunnen we de eerste jaren mee verder. 28

29 organisatie Jaarverslag de Mast 1 januari 2010 zijn we begonnen met 37 leerlingen, waarvan 26 jongens en meisjes. In de loop van het jaar zijn er nog 16 jongens en 5 meisjes ingestroomd. In totaal hebben we 58 leerlingen bediend. In 2010 zijn er 28 leerlingen uitgestroomd. Uitstroom aantal ROC 7 Regulier VO 2 Werk 2 VSO elders 6 Leerplicht / RMC 6 Verhuizing/ buitenland 3 Detentie 2 Nieuwbouw de Mast Het fraaie pand aan de van Deinselaan werd begin januari betrokken. De eerste maanden van dit jaar stonden in het teken van de verhuizing uit en de ontruiming van het pand aan de Blekerstraat. Ook werd er hard gewerkt aan de inrichting van de nieuwbouw. Samen met leerlingen werden de lokalen en de soosruimte ingericht. De officiële opening door burgemeester P. Den Oudsten vond op 21 mei plaats. Voor belangstellenden werd er een dag later een open dag georganiseerd. Omdat het nieuwbouwproject een gezamenlijk initiatief van het speciaal onderwijs en Alifa jongerenwerk is, werd er dit jaar veel geïnvesteerd in de samenwerking tussen beide organisaties. Behalve veel overlegmomenten heeft de samenwerking dit jaar al veel concrete vruchten afgeworpen: de catering bij de nieuwjaarsreceptie van alifa werd verzorgd door het Schip; Alifa maakt regelmatig gebruik van de keuken, en de reboundruimte. Jongeren van Alifa kunnen sleutelen aan hun scooter. Zowel Alifa als het Schip stonden dit jaar met een kraam op de kerstmarkt die in de wijk het Hogeland werd gehouden. Activiteiten Eind juni is er een groep leerlingen op het Skûtsje het Twentse Ros op schoolkamp geweest in Friesland. De maanden November en December stonden weer in het teken van de kerstpakketten die we o.a. voor de Enschedese Consentscholen. Een mooi leerwerktraject voot onze jongeren. 29

30 organisatie Jaarverslag de Mast Activiteiten vervolg Paardrijden, dansen en circusactiviteiten zaten structureel in ons programma-aanbod. Vanuit de Mast, met zijn goed geoutilleerde keuken zijn er regelmatig cateringklussen voor derden verricht. Andere klussen werden gedaan in de garage en de leerwerkplaatsten grafische technieken en algemene techniek. De Buurt-aan-zet tenten werken diverse keren met jongeren opgezet en afgebroken in en rond Enschede. Dankzij de cultuurkaart konden we met onze leerlingen en Cinema Concordia een interessante film bezoeken. Enkele leerlingen hebben op de dag van de Leerplicht deelgenomen aan een debat in de raadzaal van het Stadhuis. Er werd voorlcihting gegeven door Tactus over middelengebruik. Ook het ROC van Twente gaf een voorlichting, opdat de leerlingen een duidelijker beeld krijgen van hun mogelijkheden op het MBO. Marijke Ros en AniqueBossink hebben in Utrecht de opleiding ART gevolgd en zullen in de toekomst leerlingen van het Schip, maar ook andere scholen agressie regulatie training geven. Dit jaar hebben studenten van de opleiding SPW, CIOS, Pedagogiek, en Universiteit stage gelopen. processen Verslag van de vertrouwenspersoon In 2010 heb ik als vertrouwenspersoon geen enkele klacht gekregen. Dit wil niet zeggen dat er geen sprake is geweest van ongewenst gedrag op school. De jongeren op Het Schip zullen het eerst contact leggen met de mensen die ze vertrouwen. In het algemeen is dat de mentor of een van de andere medewerkers op de betreffende vestiging. In alle gevallen zijn de zaken naar tevredenheid opgelost. In 2010 is er 1 overleg gevolgd voor vertrouwenspersonen. Jan van der Wel 30

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2014-2015 een school van Inhoud Een woord vooraf... 5 Hoofdlocatie... 6 Afdelingen... 6 Lestijden locaties... 7 Leeswijzer... 9 Inleiding: Profiel van de school...

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2013-2017 MET DE WIND IN DE ZEILEN KOERSEND NAAR DE STIP AAN DE HORIZON H E T SCHIP E N S C HE DE & NOOR D O O S T TWENTE

SCHOOLPLAN 2013-2017 MET DE WIND IN DE ZEILEN KOERSEND NAAR DE STIP AAN DE HORIZON H E T SCHIP E N S C HE DE & NOOR D O O S T TWENTE SCHOOLPLAN 2013-2017 MET DE WIND IN DE ZEILEN KOERSEND NAAR DE STIP AAN DE HORIZON H E T SCHIP E N S C HE DE & NOOR D O O S T TWENTE Schoolplan 2013-2017 - vso Het Schip Enschede en noordoost Twente -

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

SCHOOLVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 Stichting Heliomare Onderwijs. Vastgesteld 4 december 2014

SCHOOLVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 Stichting Heliomare Onderwijs. Vastgesteld 4 december 2014 SCHOOLVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Stichting Heliomare Onderwijs Vastgesteld 4 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 De collectieve ambitie... 4 1.1 Missie en collectieve ambitie van

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Onderwijsexpertise gedrag so. het Poortje

Onderwijsexpertise gedrag so. het Poortje 2011 2012 Onderwijsexpertise gedrag so S C H O O L G I D S het Poortje INHOUDSOPGAVE 3 4 Voorwoord Onderwijsexpertise gedrag so De doelen en de uitganspunten van 8 10 22 het onderwijs De werkwijze van

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Scoop welzijn

Jaarverslag 2013 Scoop welzijn Jaarverslag 2013 Scoop welzijn Scoop welzijn Jaarverslag 2013 250414-1 - Inhoudsopgave jaarverslag 2013 A. Jaarverslag 2013 3 1. Organisatiegegevens 4 2. Ontwikkelingen 4 3. Organisatie 5 4. Middelen 9

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Nieuwsbrief, nr.5 December 2006 Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER

Nadere informatie

VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 7 INLEIDING 9 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 10

VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 7 INLEIDING 9 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 10 Inhoudsopgave VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 7 INLEIDING 9 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 10 1.1 ALGEMEEN 10 1.1.1 GESCHIEDENIS 10 1.1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Servicecentrum Studie & Beroep

Jaarverslag 2012. Servicecentrum Studie & Beroep Servicecentrum Studie & Beroep Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Servicecentrum Studie & Beroep Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Verslag van de dienst 2.1 Strategie 2 2.2 Realisatie speerpunten genoemd

Nadere informatie