SCH OOL GIDS. Bonhoeffer College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCH OOL GIDS. Bonhoeffer College"

Transcriptie

1 SCH OOL GIDS Bonhoeffer College

2 Inhoud Welkom op het Bonhoeffer College...4 Het Bonhoeffer... 6 Waarom Bonhoeffer... 6 Doelstellingen van ons onderwijs... 8 Internationalisering en goed-doelacties... 9 Maatschappelijke stage... 9 Onderwijskwaliteit Rapportage en bevordering Eén school, zes locaties Bruggertstraat...11 Geessinkweg Vlierstraat 85 vmbo Vlierstraat 75 praktijkonderwijs...14 Van der Waalslaan Scholingsboulevard...16 Onderwijstijd...17 Lessentabel Lesverzuim Vrijgeven buiten vakanties...18 Schoolvakanties leerlingen Onderwijsaanbod Praktijkonderwijs...19 Vmbo/mavo...19 Sectoren vmbo/mavo...20 Havo en vwo in de onderbouw Havo en tweede fase Vwo en tweede fase Begaafdheidsprofielschool vwo Technasium...23 Business School...24 Locaties en onderwijssoorten in schema...25 De instroom...25 Begeleiding op maat...26 Studiebegeleiding...26 Loopbaanoriëntatie en keuzebegeleiding Dyslexiebeleid Faalangst/examenvrees Sociale vaardigheidstraining en sociale vorming Sociaal-emotionele begeleiding Hoogbegaafdheid Passend onderwijs...29 Expertise Centrum...29 Leerlinggebonden financiering/ extra ondersteuning Vertrouwenspersonen...33 Vertrouwensinspecteur Professionele hulp Wijkzorgteam Extra ondersteuningsvoorzieningen Externe hulp en begeleiding Inspectie van het onderwijs...35 Vragen over het onderwijs...35 Pesten en geweld op school...35 Meldpunt cyberpesten...35 Hulplijn Seksuele intimidatie...35 Kindertelefoon...35 Mijn kind online...35 Loes-loket...35

3 Ouders/verzorgers en school...36 Ouderavonden...36 Onderwijsportaal...36 Communicatie...36 Informatieverschaffing aan gescheiden ouders...36 Medezeggenschap...37 Medezeggenschapsraad...37 Samenstelling MR Ouderraad...39 Leerlingenraad Leerlingenstatuut Personeelsraad ipads...46 Vrijwillige ouderbijdrage...46 Leermiddelen Toeslagen Tegemoetkoming ouders...48 Tegemoetkoming scholieren...48 Verzekeringen...48 Schade toegebracht aan derden...48 Verlies, diefstal en vernieling...49 Contact...51 Colofon Resultaten Vensters voor verantwoording...40 Wet- en regelgeving School, kind en ouders...41 Meerderjarige leerling...41 Afhandeling van klachten...41 Ongewenst gedrag...42 Klokkenluidersregeling...42 Privacy...42 Leerling gegevens Internet en Gebruik mobiele telefonie en tablets Fotografie en filmpjes...44 Schorsing en verwijdering...44 Rookverbod Schoolnoodplan Sponsoring Financiën en verzekeringen Gratis lesmateriaal

4 Welkom op het Bonhoeffer College In het schooljaar volgen ongeveer leerlingen onderwijs op het Bonhoeffer College. Of het nu gaat om vmbo, havo, vwo of praktijkonderwijs, voor elke leerling is er een onderwijssoort die past bij zijn/haar interesses en capaciteiten. Wij zijn een grote school, maar ons onderwijs is kleinschalig georganiseerd. Het Bonhoeffer College bestaat uit zes locaties verspreid over Enschede. Elke locatie is onderverdeeld in meerdere afdelingen en heeft een onderbouw en een bovenbouw. Leerlingen krijgen les van een vast team docenten en hebben een eigen mentor en een eigen afdelingsleider. Meer dan de helft van de Enschedese jeugd tussen 12 en 18 jaar kiest voor het Bonhoeffer College en wij zijn ongelooflijk trots op het vertrouwen dat leerlingen en ouders in onze school stellen. Het is tegelijkertijd een geweldige uitdaging om dat vertrouwen waar te maken. Onze opdracht is om in samenspraak met leerlingen, ouders van leerlingen en medewerkers, zorg te dragen voor een goed en gevarieerd onderwijsaanbod. Het Bonhoeffer College hecht aan een open en veilige cultuur waarin de genoemde groepen ruimte hebben om mee te denken en invloed op het beleid hebben. Per locatie zijn er hiervoor ouderraden, klankbordgroepen, leerlingenraden en personeelsraden en is er een centrale medezeggenschapsraad. De school heeft ook de opdracht om via deze raden en aan de inspectie van het onderwijs verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. 4

5 Voor leerlingen is het natuurlijk van belang dat ze een fijne schooltijd hebben, waar ze later met plezier aan terug denken. Naast onderwijs organiseren wij daarom ook veel activiteiten op het gebied van sport en cultuur, soms als aanvulling op het lesprogramma en soms als leuke en boeiende extra activiteit. Denk daarbij aan excursies, sporttoernooien, schoolreizen, schoolfeesten en acties voor goede doelen. Te veel om ze hier op te noemen. In deze schoolgids beschrijft het Bonhoeffer College de schoolorganisatie en het onderwijskundig beleid. Deze informatie is ook te vinden op via deze site is ook de meer specifieke informatie van de locaties te vinden. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht via mail of telefoon. Achterin deze gids vindt u de contactgegevens van onze medewerkers. Wij wensen allen een inspirerend en succesvol schooljaar toe. Met vriendelijke groet, Namens de directie en alle medewerkers van het Bonhoeffer College Jan van Schilt, voorzitter centrale directie 5

6 Het Bonhoeffer Het Bonhoeffer College is een interconfessionele scholengemeenschap waar leerlingen terecht kunnen voor alle vormen van voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo (atheneum én gymnasium) van hoge kwaliteit zijn verenigd in één school, verdeeld over zes locaties. Hierdoor blijft onze school met ruim 4500 leerlingen overzichtelijk en kleinschalig en voelen leerlingen zich snel thuis. Het Bonhoeffer College draagt een oecumenische gezindheid uit. Vorming van een eigen identiteit, zorg voor elkaar en visie op het leven zijn belangrijke onderwerpen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de lessen levensbeschouwing, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan geloofsvragen die betrekking hebben op wereldreligies als Christendom, Jodendom, Islam en Hindoeïsme. Wij willen bereiken dat onze leerlingen zich kritisch en actief bezighouden met de elementaire waarden en normen in het leven en zich ontwikkelen tot mondige wereldburgers. Onze onderwijsvisie is gericht op het leveren van onderwijs op maat, waarin alle ruimte is voor ontwikkeling. We verwachten van elke leerling en medewerker dat hij bereid is zijn talenten te geven, zelf en anderen te helpen groeien en daarvan met elkaar te genieten. Waarom Bonhoeffer? Onze school is vernoemd naar Dietrich Bonhoeffer, een vooraanstaand 20 e -eeuws Duits theoloog ( ). Bonhoeffer werd in 1906 geboren in Breslau, het tegenwoordige Wroclaw in Polen. Hij studeerde theologie in Tübingen en Berlijn, werkte bij de Duitse Lutherse gemeente in Barcelona en later bij de Berlijnse theologische faculteit. In 1930 studeerde en doceerde hij in New York en vervolgens werd hij privaatdocent in Berlijn en tevens studentenpredikant aan de Technische Hogeschool. Toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, nam Bonhoeffer duidelijk stelling tegen het nieuwe regime. Hij ging naar Londen als predikant van de Duitse gemeente aldaar. In 1935 keerde hij terug om leiding te geven aan het Prediger Seminar van de Bekennende Kirche, dat zich niet wilde aansluiten bij het naziregime. Het seminarie werd in 1937 door de Gestapo gesloten, maar Bonhoeffer ging illegaal verder. Hij raakte betrokken bij het Duitse verzet, dat een aanslag op Hitler voorbereidde. Hij werd in april 1943 gevangen genomen en op 9 april 1945 ter dood gebracht. In Dietrich Bonhoeffer herkennen wij drie hoofdelementen van de identiteit van onze school: een sterke oecumenische gerichtheid, vooruitstrevende opvattingen over mondige mensen in een wereld waaraan wij vooral zelf vorm moeten geven en grote zorg voor kwetsbare mensen in het bijzonder. 6

7 De vriend Als een kostbare, zeldzame bloesem - ontsproten aan de vrijheid van de geest, speels, vrijmoedig en vol vertrouwen in een uur van geluk - zo is een vriend voor een vriend. Als een helder, koel water, waarin de geest het stof van de dag afspoelt en verkoeling zoekt in gloeiende hitte en kracht put in moede tijden als een burcht, waarin de geest na gevaar en verwarring terugkeert en waar hij toevlucht, steun en kracht vindt, zo is een vriend voor zijn vriend. Dietrich Bonhoeffer, augustus

8 Doelstellingen van ons onderwijs We streven ernaar dat leerlingen in de kortst mogelijke tijd een diploma kunnen behalen dat past bij hun kennis- en vaardigheidsniveau. Iedere leerling wordt individueel begeleid bij het kiezen van de juiste afdeling binnen de school. Leerlingen worden met goede en eigentijdse lesprogramma s op het eindexamen voorbereid. Ook zorgen wij met een professioneel opgezette studie- en stagebegeleiding voor een goede voorbereiding op een vervolg studie of werkplek. Maar dat is niet alles. In het proces waarin leerlingen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke, kritische en zelfstandige jong volwassenen staan wij hen bij op sociaal-emotioneel en op cultureel, sportief en creatief gebied. Denk hierbij aan diverse activiteiten, zoals excursies, projecten, internationale uitwisselingen, sport, muziek en toneel. Uitleg begrippen vmbo: voortgezet middelbaar beroeps onderwijs vmbo-b: vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo-k: vmbo kaderberoepsgerichte leerweg mavo: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (voorheen vmbo-tl) mavo (gt): mavo gemengde theoretische leerweg havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Kijk voor meer informatie over het Nederlandse onderwijsstelsel op 8

9 Internationalisering en goed-doelacties Dankzij de toegenomen mobiliteit en het gebruik van moderne communicatiemiddelen ontwikkelen mensen zich steeds meer tot wereldburgers. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op dat wereldburgerschap. Het Bonhoeffer College hecht daarom veel waarde aan internationalisering. In lessen en projecten wordt aandacht besteed aan andere landen, volken en culturen. Met goed-doelacties voor de Derde Wereld krijgen leerlingen inzicht in de situatie van ontwikkelingslanden. Werkweken en schoolreizen staan vaak in het teken van andere culturen en gewoonten. Al deze activiteiten maken deel uit van burgerschapsvorming. Maatschappelijke stage (MaS) De maatschappelijke stage (vrijwilligerswerk) is bij uitstek een vorm van burgerschapsvorming. Het Bonhoeffer College onderschrijft het belang van vrijwilligerswerk en buitenschools leren. Het biedt leerlingen de gelegenheid om de samenleving te verkennen en daaraan een bijdrage te leveren. Daarbij leren de leerlingen vooral door te doen. De maatschappelijke stage fungeert als een zogenaamde oefenplaats voor burgerschap. Tijdens de maatschappelijke stage van 30 uur doen leerlingen vrijwilligerswerk bij uiteenlopende organisaties zoals een buurthuis, een verzorgingstehuis, een bibliotheek, een sportvereniging of bijvoorbeeld een zorgboerderij. De maatschappelijke stage is voor het grootste gedeelte ondergebracht in het derde leerjaar. Jaarlijks wordt er een stagemarkt (MaSmarkt) georganiseerd waar leerlingen een leuke plek kunnen vinden. Aan het einde van elk schooljaar wordt de MaS-award uitgereikt aan de leerling en organisatie met de meest bijzondere maatschappelijke stage. Er wordt door het Bonhoeffer College intensief samengewerkt met alle Enschedese VO-scholen, de gemeente, de stage-biedende instanties en de makelaar maatschappelijke stage. De MaSmarkt, stagedocumenten, MaS-award, uniformiteit van de maatschappelijke stage in Enschede, komen onder andere voort uit deze samenwerking. Burgerschapsvorming Burgerschapsvorming is niet opgezet als vak, maar als algemene (wettelijke) taak voor de school. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving te willen zijn en er een positieve bijdrage aan te leveren. Bij burgerschapsvorming zijn vooral houdingen en vaardigheden van belang. Leren door te doen dus! Er wordt gewerkt aan burgerschapsvorming door excursies, gastsprekers, projecten, maatschappelijke stage en tijdens de normale les. 9

10 Onderwijskwaliteit Kwaliteitszorg is een vast onderdeel van de beleidsplannen binnen de school en werkt door in alle onderdelen van onze organisatie. Met behulp van kwaliteitszorg werken we aan het verzorgen van goed onderwijs in de breedste zin van het woord. Daarbij hoort ook de tevredenheid van leerlingen, hun ouders en onze medewerkers en zijn goede examenresultaten en een goed imago van groot belang. Middelen die worden ingezet zijn: Overleggen met klankbordgroepen bestaande uit leerlingen en/of ouders; Enquêteren van leerlingen, ouders of medewerkers; de uitkomsten van enquêtes geven het management nuttige informatie voor het opstellen van beleidsplannen. Uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken staan gepubliceerd op de website Vensters voor verantwoording (www.schoolvo.nl); Doorstroomgegevens en examenresultaten evalueren en bespreken met betrokkenen, teams, docenten en vakgroepen; Overleggen met basisonderwijs over een goede aansluiting van basis- en voortgezet onderwijs. Rapportage en bevordering Bij goede begeleiding hoort een sluitend leerlingvolgsysteem. De rapportages zijn hiervan een basisonderdeel. Ten minste drie keer per jaar brengt de school een rapport uit over de prestaties van de leerling. De resultaten die een leerling heeft behaald worden tijdens de rapportvergaderingen besproken. In de rapportvergaderingen in de loop van het schooljaar komen de docenten op basis van hun bevindingen tot verbeterpunten en aanbevelingen. Deze kunnen dan door de mentor met de ouders worden besproken, bij voorkeur tijdens de spreekavond. Ouders kunnen bij die gelegenheden desgewenst ook een vakdocent, de afdelingsleider of de decaan spreken. Overigens kunnen ouders/verzorgers ook buiten deze avonden met de mentor contact hebben over hun kind, bijvoorbeeld wanneer de informatie die via het Onderwijsportaal is verkregen daartoe aanleiding geeft (zie hoofdstuk Ouders/verzorgers en school). Aan het einde van het schooljaar nemen de rapportvergaderingen op basis van de resultaten een beslissing over de bevordering. Omdat het Bonhoeffer College alle afdelingen in huis heeft, kan een leerling bij ons altijd de meest geschikte leerroute volgen. Een leerling in de onderbouw blijft slechts bij uitzondering zitten. 10

11 Eén school, zes locaties Binnen de kaders van de gezamenlijke doelstellingen en de missie hebben de locaties ruimte om eigen beleid te voeren. Dit gebeurt in samenspraak met elkaar en onder supervisie van de schoolleiding. Elke locatie behoudt zo zijn specifieke karakter. Centraal in de onderwijsontwikkelingen staat het thema Geef, groei, geniet. Elke locatie geeft hieraan invulling op een wijze die past bij het eigene van die locatie. De locaties Bruggertstraat Bonhoeffer College Bruggertstraat is een school met meer dan 900 leerlingen waar in overzichtelijke groepen les wordt gegeven. De school heeft een brede instroom en biedt in het 1 e en 2 e leerjaar mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) aan. Havo en vwo worden aangeboden tot en met het eindexamen. Voor havo en vwo heeft de school naast het reguliere aanbod een sterk bètaprofiel in de vorm van het Technasium en een economieprofiel in de vorm van een VECON Business School. Het Technasium kenmerkt zich door het bètavak O&O (onderzoek en ontwerpen). Leerlingen krijgen de kans om aan hun persoonlijke kwaliteiten te werken en zich vaardigheden eigen te maken die aansluiten bij de praktijk van hoger opgeleide bètatechnici. Het Technasium werkt met competenties die zijn geformuleerd vanuit de beroepspraktijk. Bonhoeffer College Bruggerstraat maakt deel uit van het Technasiumnetwerk en is in Overijssel één van de vijf scholen in Overijssel die Technasium aanbiedt. Een VECON Business School is een doorlopende leerlijn van de brugklas tot en met de eindexamenklas havo of vwo en richt zich op ondernemerschap. In deze leerlijn zitten verschillende keuzemomenten waardoor een leerling kortere of langere tijd met onderdelen van het Business Schoolprogramma bezig is. Het bovenbouwprogramma van de Business School is een gecertificeerde opleiding. De locatie Bruggertstraat heeft drie studie- of leerwerkhuizen waar de leerlingen ervaring opdoen met keuzewerktijd: één voor de onderbouw mavo, één voor de onderbouw havo/vwo en één voor de bovenbouw havo/vwo. In de onderbouw krijgen de leerlingen opdrachten die ze onder begeleiding grotendeels zelfstandig in en buiten de school moeten uitvoeren. Zo leren ze samen te werken en zelf beslissingen te nemen. Leerlingen die het Technasium volgen, hebben geen lessen in het studie- of leerwerkhuis. Leerlingen die gekozen hebben voor de Business School hebben minder lessen in het studiehuis. Zij leren, in de vorm van projecten, vaardigheden die tot het ondernemend leren horen. 11

12 In de bovenbouw zijn de praktische en (waar mogelijk) vakoverstijgende opdrachten de logische opvolgers van de onderbouwprojecten en een goede voorbereiding op een vervolgstudie. Voor de onderbouw is er ook een interne steunorganisatie; daarbij begeleiden bovenbouwleerlingen de onderbouwleerlingen in alle vakken. Er zijn regelmatig verbredingsprojecten voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere leerstof. De Bruggertstraat besteedt veel aandacht aan sport en cultuur. Naast de reguliere sportlessen wordt sportoriëntatie in verschillende sportactiviteiten aangeboden. De aandacht voor de cultuur komt in de onderbouw naar voren in onder andere het RAW-project. RAW staat voor Respect, Aandacht en Wilskracht. RAW is een kunsteducatieproject in het voortgezet onderwijs dat is ontstaan vanuit het Eigen Kracht -principe: een methode om jongeren zelf de regie te geven over hun eigen leven en vanuit hun eigen krachten en talenten hun idealen te bereiken. Verder staan bezoeken aan musea en andere culturele voorzieningen in de regio op het programma. In de bovenbouw kunnen de leerlingen ervoor kiezen om examen te doen in het vak tekenen. Bij cultuur in brede zin is ook aandacht voor andere aspecten van het volwassen worden. Daarbij gaat het om allerlei vormen van voorlichting. Bijvoorbeeld over je veilig door het verkeer bewegen en het kiezen van een gezonde levensstijl. Geessinkweg Bonhoeffer College Geessinkweg is met ruim 550 leerlingen een relatief kleine school. De school heeft een brede in- stroom en biedt in het 1e en 2e leerjaar vmbo-b/k, mavo (gt), havo en vwo (atheneum en gymnasium) aan. Vwo wordt aangeboden t/m het 3e leerjaar en havo wordt aangeboden tot en met het eindexamen. Het onderwijs wordt verzorgd volgens het concept Leren door te doen. Dit concept richt zich op een betere aansluiting op het vervolgonderwijs in het mbo, hbo of wo. In de onderbouw kenmerkt leren door te doen zich door het aanbieden van samenhangende vakken als leergebieden. De meeste vakken worden geperiodiseerd. Dat houdt in dat vakken in een korte periode heel intensief aan bod komen. In het juniorstudiehuis (leerjaar 1 en 2) en het studiehuis bovenbouw worden de leerlingen begeleid door een docent of een onderwijsassistent. Ze werken met een studiewijzer waarin precies staat wat voor een bepaald vak gedaan moet worden en wanneer dit gereed moet zijn. Ook het huiswerk is daarin opgenomen. Voor leerlingen in leerjaar 1 en 2 betekent dit dat het huiswerk meestal af is als zij naar huis gaan. In nagenoeg de gehele onderbouw wordt gewerkt met ipads. 12

13 Deze ipads ondersteunen de leerlingen bij de verschillende werkvormen die in de lessen worden aangeboden. Er wordt op een interactieve en gedifferentieerde manier lesgegeven. Een aantal jaren geleden is gestart met een project voor leerlingen met een mavo (gt)-diploma, die willen instromen in 4 havo. Onderdeel van het toelatingstraject is een cursus in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. De cursus vindt voor de start van de zomervakantie plaats en wordt afgesloten met een toets. Heeft de leerling voor deze toets een zes en beschikt hij/zij over voldoende motivatie en werkhouding, dan mag de leerling instromen in 4 havo. In de bovenbouw van de havo bieden wij gym als examenvak aan. Leerlingen in 4 havo kunnen in elk profiel in de vrije ruimte BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) kiezen. Ze volgen deze lessen naast de reguliere LO-lessen. BSM wordt afgesloten met een schoolexamen. Tijdens de BSM-lessen ligt het accent niet alleen op het bewegen, maar vooral ook op leidinggeven en organiseren. Vlierstraat 85 vmbo Bonhoeffer College Vlierstraat vmbo is met ongeveer 170 leerlingen een kleinschalige vmbo/mavo-locatie. De locatie is gespecialiseerd in onderwijsondersteuning die in dienst staat van het onderwijsproces. Er is voor iedere leerling sprake van maatwerk in de vorm van een individueel handelingsplan. Hiermee wordt de leerling begeleid naar een vmbo/mavodiploma en een passend vervolgtraject. De school heeft een brede vmboinstroom in het tweede leerjaar en heeft in het derde en vierde leerjaar een afdeling mavo. De school is bedoeld voor leerlingen die voldoende intelligentie hebben voor het behalen van een vmbo/mavo-diploma, maar die daarin belemmerd worden door leer- en/of gedragsstoornissen (bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, PDD-NOS) en/of problemen door externe factoren. Daarbij geldt in het algemeen dat het gaat om leerlingen die structuur in zichzelf missen. Die structuur moet daarom van buitenaf worden aangebracht en daarvoor is een kleine locatie de beste plek. Gedurende de schoolperiode zitten de leerlingen zoveel mogelijk in een vaste groep in een eigen lokaal. De mentor geeft zoveel mogelijk lessen in zijn eigen klas en is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt. Hij wordt in de begeleiding terzijde gestaan door het zorgteam dat onder andere bestaat uit een orthopedagoog en een zorgcoördinator. Door de kleinschaligheid heid van de locatie zijn de lijnen kort. 13

14 De school is onderverdeeld in een onderbouw vmbo b/k en mavo en een bovenbouw mavo. In de locatie Vlierstraat 85 is tevens het Expertisecentrum gevestigd. Kijk voor meer informatie op pagina 29 (Passend Onderwijs). Vlierstraat 75 praktijkonderwijs Bonhoeffer College Vlierstraat is een school voor praktijkonder wijs met ongeveer leerlingen. De kerntaken van de locatie zijn gericht op arbeidstoeleiding, branchegerichte certificering en het bevorderen van maatschappelijke participatie. De sociale vaardigheidstraining leefstijl besteedt veel aandacht aan de versterking van de persoonlijkheid en aan de omgang met elkaar. Iedere leerling heeft een Individueel Ontwikkelingplan (IOP) dat, samen met de leerling en de ouders wordt opgesteld. De organisatie van het onderwijs is erop gericht dat leerling en school samenwerken aan de realisatie van de leer- en ontwikkeldoelen van het IOP. De afdeling praktijkonderwijs is er voor leerlingen die moeite hebben met het theoretische onderwijs en daardoor niet in staat zijn een diploma vmbo te halen. Een leerling kan worden toegelaten na een beschikking van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). Het praktijkonderwijs heeft als doel leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Dat doet de school door de praktische en sociale zelf redzaamheid te bevorderen en door in te zetten op arbeidsvoorbereiding en -bemiddeling. Iedere leerling volgt een individueel leertraject en krijgt daarbij intensieve begeleiding. De inhoud van de vakken is afgestemd op de vaardigheden en handelingen die de jongeren nodig hebben om zelfstandig in de samenleving te functioneren. Er is een aangepaste basisvorming met aandacht voor theoretische vaardigheden, gericht op de toekomstige woon-, werk- en vrijetijdssituatie. Tijdens de praktijkvakken worden veel basistechnieken en -vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om het stageprogramma te kunnen volgen. Tijdens de interne stage wordt de leerling door een combinatie van leren/werken op de externe stage voorbereid. Deze is weer een voorbereiding op de overgang van schoolnaar werksituatie. Het eerste jaar op de arbeidsmarkt krijgt de schoolverlater nog begeleiding vanuit school. Ook voor de leerling die naast zijn baan nog verder gaat op het ROC (BBL) biedt het praktijkonderwijs begeleiding. 14

15 Van der Waalslaan Bonhoeffer College Van der Waalslaan is een school met ongeveer 1700 leerlingen. De school heeft een brede instroom van mavo, havo t/m vwo+/gymnasium. De leer lingen binnen de mavo volgen het eerste en tweede leerjaar onderwijs op de Van der Waalslaan. Havo, atheneum en gymnasium worden aangeboden tot en met het eindexamen. Om iedere leerling een eigen veilige leeromgeving te bieden, is de locatie opgedeeld in een bovenbouw- en een onderbouwdomein. De twee domeinen hebben elk hun eigen afdelingen. Zo is het onderbouwdomein overzichtelijk ingedeeld in vmbo-bkt-, mavo, havo- en een havovwo-afdeling, elk op een eigen verdieping en met een eigen onderwijsteam. De leerling heeft naast reguliere lessen in klassenverband de mogelijkheid samen te werken of zelfstandig te werken in een studie/werkruimte. Maximaal één uur per dag werken de leerlingen aan vaste vakopdrachten onder begeleiding van onderwijs assistenten. In de bovenbouw vullen de leerlingen met keuzewerktijd hun lesrooster aan tot en met 28 lessen per week. Naast het reguliere onderwijsaanbod is de school een begaafdheidsprofielschool met een vwo+-afdeling. Voor hoog- en meerbegaafden heeft de school een gevarieerd, uitdagend pakket aan mogelijkheden. Alle leerlingen in leerjaar 2 van het atheneum en het gymnasium krijgen Engelse les volgens de Cambridgemethode. Doordat het niveau van het Cambridge English de bekende vwo- eindtermen overstijgt, vormen de Cambridge-certificaten een waardevolle aanvulling op het atheneum- of gymnasiumdiploma. De Van der Waalslaan heeft diverse actieve leerlingencommissies. De culturele commissie, de evenementencommissie, de leerlingenraad, de schoolkrantcommissie en de commissie licht- en geluid bieden volop gelegenheid tot talentontwikkeling. Verder is er een schoolkoor (60 leerlingen) en een fotoclub. De groepen worden begeleid door een docent (assessor). Hierdoor wordt de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd. 15

16 Scholingsboulevard (SBE) Het vmbo- en mavo-onderwijs in de Scholingsboulevard Enschede is een samenwerkingsverband tussen de Enschedese scholen Bonhoeffer College en Het Stedelijk Lyceum. Gezamenlijk hebben zij het initiatief genomen de SBE op te richten en blijven zij werken aan verdere ontwikkeling en verbetering. Op de Scholingsboulevard worden vanaf leerjaar 3 vmbo-b/k en mavo aangeboden, met uitzondering van agrarisch onderwijs. De Scholingsboulevard is dan ook de vmbo/mavobovenbouwlocatie van het Bonhoeffer College. Het doel van de SBE is dat (v) mbo- en mavo-leerlingen een zo hoog mogelijke startkwalificatie op de SBE behalen dan wel op een adequate wijze doorstromen naar een vervolgstudie op en zo hoog mogelijk niveau, zodat alle leerlingen na afronding van hun studie een duurzame plaats op de arbeidsmarkt verwerven. Daarbij staan de mogelijkheden van de leerling centraal. Meer informatie over de Scholings boulevard vindt u op 16

17 Onderwijstijd Voldoende onderwijstijd is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. De inspectie ziet erop toe dat scholen hun leerlingen voldoende onderwijstijd aanbieden. De onderwijstijd in het voortgezet onderwijs is in de onderbouw 1040 uur per jaar. In de bovenbouw krijgen leerlingen 1000 uur onderwijs en in het examenjaar 700 uur. Onder onderwijstijd wordt verstaan het in schooltijd verzorgde onderwijs, maar ook activiteiten zoals begeleid theateren museumbezoek. Van onderwijstijd is dus sprake als: het gaat om begeleid onderwijs (niet noodzakelijkerwijs begeleid door een docent); het deel uitmaakt van het voor alle leerlingen verplichte onderwijsprogramma; het wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van onderwijspersoneel. Lesuitval wordt zoveel mogelijk vermeden. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van een docent, kan het echter voorkomen dat een les niet door kan gaan. Leerlingen kunnen dan meestal terecht in het studiehuis en met behulp van hun studiewijzers zelfstandig aan het werk gaan. In het studiehuis is altijd een begeleider aanwezig. Op de locatie Vlierstraat praktijkonderwijs en Vlierstraat vmbo zijn geen tussenuren. Lessentabel Elke locatie legt in de eigen lessen tabel vast hoe de lestijd wordt benut. Hoewel de lessentabellen van de locaties op elkaar zijn afgestemd, zijn er toch verschillen. Die verschillen bestaan uit het vormen van vakkencombinaties, de periodisering van de vakken over de leerjaren en, voor een enkel vak, het leerjaar waarin dat vak wordt aangeboden. De lessentabellen kunnen worden opgevraagd bij de administratie van de school. Lesverzuim De aanwezigheid op school is een wettelijke verplichting. Spijbelen wordt bestraft. Als een leerling door spijbelen een proefwerk mist, krijgt de spijbelaar daarvoor het cijfer 1. Overigens kan spijbelen ook door de leerplichtambtenaar bij justitie worden aangegeven. Ouders riskeren een flinke geldboete. Natuurlijk kan het kind voor bijzondere gebeurtenissen, zoals bruiloften en begrafenissen, vrij krijgen. Een ouder moet dat dan aanvragen bij de afdelingsleider. Als het kind naar een dokter of tandarts moet, kan ook daarvoor vrij gegeven worden, maar om het missen van lessen zoveel mogelijk te voorkomen, is het beter om dit soort bezoeken buiten schooltijd af te leggen. Als het kind geen verlof vraagt en zonder overleg de les verzuimt, wordt de afwezigheid als ongeoorloofd (spijbelen) beschouwd. 17

18 Vrijgeven buiten vakanties De school mag volgens de wet geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen zonder dat daarvoor een bijzondere reden is. In zeer speciale gezins- en familieomstandigheden kan vrij worden gegeven. Het is dan ook noodzakelijk op tijd te overleggen. Elke aanvraag zal afzonderlijk worden beoordeeld. Als het nodig is zal de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. Als bijzondere redenen gelden niet: een extra vakantie (bijvoorbeeld wintersport, lang weekend), deelname van leerlingen aan evenementen, langdurig bezoek aan familie in het land van herkomst, enz. De school is verplicht luxe verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Bonhoeffer College volgt hiervoor de vastgestelde richtlijnen van de leerplicht die in de verzuimkaart zijn opgenomen. Schoolvakanties leerlingen Herfstvakantie ma. 13 oktober t/m vr. 17 oktober 2014 Kerstvakantiemaandag ma. 22 december 2014 t/m vr. 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie ma. 23 februari t/m vr. 27 februari 2015 Tweede Paasdag ma. 6 april 2015 Meivakantie ma. 27 april t/m vr. 8 mei 2015 Hemelvaart do. 14 mei en vr. 15 mei 2015 Tweede Pinksterdag ma. 25 mei 2015 Zomervakantie ma. 6 juli t/m vr. 14 augustus 2015 Vrije dagen vanwege studiedagen personeel en rapportvergaderingen LET OP: PER LOCATIE KUNNEN DE DAGEN VERSCHILLEN Bruggertstraat Geessinkweg Vlierstraat praktijkonderwijs Vlierstraat vmbo Van der Waalslaan vr. 3 oktober do. 27 november di. 27 januari di. 17 maart di. 30 juni wo. 1 juli do. 2 juli vr. 3 oktober do. 27 november wo. 28 januari di. 17 maart di. 30 juni wo. 1 juli do. 2 juli vr. 3 oktober vr. 4 november wo. 28 januari do. 19 maart di. 30 juni wo. 1 juli do. 2 juli vr. 4 november wo. 28 januari di. 17 maart do. 23 april di. 30 juni wo. 1 juli do. 2 juli vr. 3 oktober vr. 28 november do. 29 januari di. 31 maart di. 30 juni wo. 1 juli do. 2 juli 18

19 Onderwijsaanbod Bonhoeffer College biedt alle vormen van voortgezet onderwijs aan. Een tussentijdse overstap naar een andere onderwijssoort, op advies of op eigen verzoek, kan meestal binnen onze school. Een leerling kan dan aan de eigen of aan een van onze andere locaties de studie voortzetten. In dit hoofdstuk worden alle onderwijssoorten beschreven. Praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs is er voor leer lingen van 12 tot 18 jaar die op grond van beperkte intellectuele capaciteiten niet tot het vmbo worden toegelaten. Het praktijkonderwijs heeft drie hoofdtaken: arbeidsvoorbereiding, arbeidsbemiddeling en het bevorderen van praktische en sociale redzaamheid. De vakken zijn afgestemd op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Het onderwijstraject is in drie delen ingedeeld. In het eerste deel krijgt de leerling zowel praktische als theoretische informatie die hij/zij later op het werk en in de samen leving nodig heeft. In het tweede deel ligt de nadruk op praktische kennis. De leerling wordt door praktijklessen, excursies, stages (zowel intern op school als in bedrijven) voorbereid op arbeid of, indien mogelijk, vervolgonderwijs. In het derde en laatste deel is de leerling in principe arbeidsgeschikt. Door middel van plaatsingsstages worden leerlingen naar een baan geleid. Vmbo/mavo Ongeveer de helft van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt het vmbo, dat vier jaar duurt met een onderbouw van twee jaar. Deze onderbouwperiode wordt aangeboden op de instroomlocaties Geessinkweg, Bruggertstraat en Van der Waalslaan. De eerste twee jaar wordt de leerling op alle sectoren voorbereid. Dit betekent dat na de eerste twee jaar nog alle sectoren gekozen kunnen worden. Het derde leerjaar verhuist de leerling naar de vmbo/mavo-bovenbouwlocatie van het Bonhoeffer College. Deze locatie is ondergebracht in het gebouw van de Scholingsboulevard. Let wel: de leerlingen blijven bij het Bonhoeffer College ingeschreven staan. In de bovenbouw (derde en vierde leerjaar) volgt de leerling een beroepsvoorbereidend leertraject in de gekozen sector. De leerweg (dat is het niveau) wordt op basis van behaalde resultaten door de school bepaald. De Scholingsboulevard biedt alle mogelijke leerwegen aan, eventueel aangevuld met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in de vorm van bijv. een aangepast leerwerk traject. In de theoretische leerweg (mavo) maken leerlingen ook kennis met het vak Technologie. Het programma Technologie is een brede oriëntatie in de sectoren Techniek, Zorg & Welzijn en Economie. De leerwegen zijn de theoretische en gemengd-theoretische leerweg (mavo en mavo gt), de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) en de 19

20 basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b). Uiteindelijk kan de leerling een vmbo/ mavo-diploma halen waarop de gevolgde leerweg en de zes examenvakken staan vermeld. Alle leerwegen zijn routes naar een middenkader- of een vakopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), verzorgd door de regionale opleidingscentra (ROC s). Met een mavo-diploma kan een leerling in sommige gevallen ook naar het havo. Een leerling die praktisch is ingesteld en graag met zijn handen werkt, kiest voor de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg. In deze leerwegen leren de leerlingen vooral doordat ze bezig zijn: leren door doen. Een leerling die ook theoretische achtergronden wil weten, kiest voor de gemengde leerweg (mavo gt) met vijf theorievakken en één beroepsgericht vak, alle vakken op het hoogste niveau of de theoretische leerweg (mavo) met zes theorievakken op het hoogste niveau. De keuze voor de afdeling en daarmee de sector maken leerlingen aan het eind van het tweede jaar. Natuurlijk krijgen ouders en leer lingen bij deze belangrijke keuze informatie en advies van de school. Sectoren vmbo/mavo Als de leerlingen een leerweg hebben gekozen, moeten ze nog een bepaalde sector kiezen. Die keuze hangt af van hun interesse en van het beroep dat ze later willen uitoefenen. Zo zal een leerling, die de ouderenzorg of de psychiatrie in wil, kiezen voor de sector Zorg & Welzijn. De Scholingsboulevard kent binnen het vmbo en mavo (gt) drie sectoren, met daarbinnen verschillende onderwijsprogramma s: Sector Techniek: Techniekbreed Voertuigentechniek Bouwtechniek ICT-route Grafimedia Sector Zorg & Welzijn: Zorg en Welzijn Breed Sport, Dienstverlening en Veiligheid Sector Economie: Consumptiefbreed Handel & Administratie De meeste programma s zijn brede en oriënterende opleidingen. Alleen de programma s Bouwtechniek en Voertuigentechniek zijn nog smal ingericht. Ook biedt de sector Techniek een speciaal programma aan, gericht op interesse van meisjes in techniek. In het programma van Handel & Administratie is het onderdeel Logistiek toegevoegd. Naast de dakpanklassen kennen we in het eerste leerjaar ook homogene klassen in vmbo-b en mavo. 20

21 Havo en vwo in de onderbouw De eerste drie leerjaren havo en vwo worden de onderbouw genoemd. De onderbouw bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs in de bovenbouw. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft via kerndoelen aan wat leerlingen in deze periode moeten leren, maar scholen krijgen wel de ruimte de onderbouw zelf in te richten. Het Bonhoeffer College heeft ervoor gekozen in de onderbouw enkele vakken te bundelen, zodat er meer samenhang tussen de vakken ontstaat. Havo en tweede fase Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt vijf jaar. In leerjaar 3 worden de leerlingen voorbereid op de keuze van een profiel. Onder een profiel verstaan we een samenhangend onderwijsprogramma dat de leerling voorbereidt op vervolgstudies. Bij de keuze van het profiel krijgen de leerlingen begeleiding en advies van de mentor en de schooldecaan. Bovendien is er voor de ouders/verzorgers een informatieve ouderavond waar alle informatie over die keuze wordt gepresenteerd. Alle profielen bestaan uit een gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen hetzelfde), een profieldeel met vakken die aansluiten op het gekozen profiel en een vrij deel. In de tweede fase (leerjaar 4 en 5) bereidt de leerling zich in zijn gekozen richting voor op het examen en het vervolgonderwijs. Met een havodiploma kan een leerling naar het hoger beroepsonderwijs. Ook is een overstap naar het vwo mogelijk. De leerling werkt in de tweede fase naast de lessen ook in het studiehuis. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen voor het leerproces. Natuurlijk kan elke leerling blijven rekenen op persoonlijke begeleiding. Een volledige havo-opleiding kan op het Bonhoeffer College worden gevolgd op de locaties Bruggertstraat, Geessinkweg en Van der Waalslaan. Het onderwijs in de tweede fase op deze locaties is op hoofdlijnen op elkaar afgestemd. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek 21

22 22 Vwo en tweede fase Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt zes jaar. Het vwo bestaat op het Bonhoeffer College uit twee afdelingen: atheneum en gym nasium. Het wezenlijke verschil tussen het gymnasium en het atheneum bestaat uit de extra vakken Grieks en Latijn. Dit houdt in dat gymnasiumleerlingen tot en met het derde leerjaar onderwijs in beide talen volgen. Daarna kunnen zij kiezen voor Latijn of Grieks of voor beide talen. De klassieke talen hebben een grote, algemeen vormende waarde. In het derde jaar vwo wordt de leerling voorbereid op de keuze van profielen in de tweede fase. Een profiel is een samenhangend onderwijsprogramma dat de leerling voorbereidt op vervolgstudies. De profielen zijn dezelfde als op de havo. Ze zijn alleen meer uitgebreid en ze vragen meer inzicht van de leerling, en leiden op voor een verdere studie aan universiteit en/ of hogeschool. De vier profielen: Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Alle profielen bestaan uit een gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen hetzelfde), een profieldeel met vakken die aansluiten op het gekozen profiel en een vrij deel.

23 In de tweede fase (leerjaar 4, 5 en 6) bereidt de leerling zich in zijn gekozen richting voor het examen en het vervolgonderwijs. Met een vwo-diploma kan een leerling naar de universiteit of het hoger beroeps onderwijs. De leerling werkt in de tweede fase naast de lessen ook in het studiehuis. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen voor het leerproces. Natuurlijk kan iedere leerling blijven rekenen op persoonlijke begeleiding. Een volledige vwo-opleiding, inclusief gymnasium, is mogelijk op de locaties Bruggertstraat en Van der Waalslaan. Op de locatie Geessinkweg kunnen leerlingen de eerste drie jaren van het vwo volgen. De locatie Bruggertstraat begint met het gymnasium in het eerste leerjaar en geeft via een korte inhaalcursus een instroommogelijkheid voor het tweede leerjaar. De locaties Van der Waalslaan en Geessinkweg beginnen met het gymnasium in het tweede leerjaar na een selectie in het eerste jaar. Begaafdheidsprofielschool vwo+ In Nederland is een landelijk netwerk van 25 begaafdheidsprofielscholen. Bonhoeffer College Van der Waalslaan is er daar één van. Dit betekent dat wij leerlingen die intellectueel wat extra s in huis hebben extra ontplooiingsmogelijkheden en ondersteuning bij hun specifieke hulpvragen kunnen bieden. We hebben een convenant met de Universiteit Twente om onze leerlingen extra mogelijkheden te bieden. Voor de begeleiding van de leerlingen is er een orthopedagoog. In principe komen leerlingen met een vwo-advies van de basisschool en een hoge score op de Cito-toets voor vwo+ in aanmerking. Daarnaast hebben deze leerlingen op school ook nog een prestatiemotivatietest gedaan. We willen de leerlingen in de plusstroom meer op hun capaciteiten aanspreken door hen veel zelfstandig te laten werken en extra vakken aan te bieden. Daarnaast werken ze in projecten en leren en oefenen daardoor diverse vaardig heden die passen bij hun talenten. Deze projecten bieden wij aan in het eerste, tweede en derde leerjaar. In de bovenbouw volgen de leerlingen extra vakken, werken ze aan zelfgekozen projecten of volgen ze vakken op de UT. Technasium Technasium, een onderwijsstroom voor havo en vwo, is een formule voor versterkt bèta-onderwijs. De Technasiumformule wordt ontwikkeld door het Landelijk Platform Technasium, samen met netwerken van scholen in verschillende regio s in Nederland. Het netwerk Overijssel bestaat uit vijf scholen, waaronder het Bonhoeffer College Bruggertstraat. Technasiumleerlingen volgen, deels naast en deels in plaats van het reguliere programma, het vak O&O (onderzoek en ontwerpen). 23

24 Dit vak staat vanaf het eerste leerjaar op het rooster. Technasium leerlingen volgen geen lessen in het studie- of leerwerkhuis. Een leerling krijgt op het Technasium ruim de gelegenheid kennis te maken met de wereld van bèta en techniek. In elk leerjaar werken de leerlingen aan vier grote project opdrachten waarin denken en doen nauw zijn verbonden. Op deze manier draagt het Technasium bij aan het ontstaan van samenhang in de beleving van een leerling. Tijdens de O&O-projecten werken de leerlingen in kleine groepjes samen. Een belangrijke doelstelling van het Technasium is het vergroten van de doorstroom naar technische beroepen, vooral ook voor meisjes. De samenwerking met beroepspraktijk en vervolgopleiding is een vast onderdeel van de projectopdrachten. Op het Technasium wordt gewerkt met competenties afkomstig uit de beroepspraktijk en het hoger onderwijs. Leerlingen maken in praktijksituaties kennis met allerlei beroepen met een bèta-achtergrond. van de normale vakken krijgt de leerling de kans om in de huid van de ondernemer te kruipen. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van praktijkopdrachten, het schrijven van een ondernemersplan, bedrijfs excursie, enz. In leerjaar 2 en 3 maken alle havo/vwo-leerlingen binnen de lessen economie kennis met het onderwerp ondernemerschap binnen de Business School. In de bovenbouw havo/vwo (leerjaar 4, 5 en 6) kunnen leerlingen het vak management & organisatie kiezen om deel te nemen aan de Business School. Leerlingen volgen een individueel programma en halen naast hun havoof vwo-diploma het certificaat Business School. Daarnaast kunnen de leerlingen verschillende modules volgens zoals elementaire boekhouding. De modules worden afgerond met een erkend diploma. Business School De Business School is een stroom binnen havo en vwo die bedoeld is voor ondernemende, enthousiaste en creatieve leerlingen. Naast het volgen 24

25 Van der Waalslaan Bruggertstraat Geessinkweg Scholingsboulevard Vlierstraat vmbo Vlierstraat PrO praktijkonderwijs alle leerjaren vmbo-b leerjaar 1 en 2 leerjaar 1 en 2 leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 leerjaar 1 en 2 vmbo-k leerjaar 1 en 2 leerjaar 1 en 2 leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 leerjaar 1 en 2 mavo (gt) leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 mavo leerjaar 1 en 2 leerjaar 1 en 2 leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 leerjaar 2, 3 en 4 havo alle leerjaren alle leerjaren alle leerjaren vwo/atheneum alle leerjaren alle leerjaren leerjaar 1, 2 en 3 vwo/gymnasium alle leerjaren alle leerjaren leerjaar 1, 2 en 3 technasium alle leerjaren havo/vwo vwo+ alle leerjaren vwo business school alle leerjaren havo/vwo lwoo leerwegondersteunend onderwijs is mogelijk in alle leerjaren van het vmbo op alle locaties De instroom Leerlingen worden in het eerste leerjaar in dakpanklassen geplaatst. Dit zijn klassen met leerlingen van meerdere niveaus bij elkaar, bijvoorbeeld havo en vwo. De leerling kan dan wennen aan de nieuwe omgeving en nieuwe docenten. Mentor en docenten krijgen zicht op de prestaties van de leerling en zo wordt duidelijk of havo dan wel vwo de meest geschikte vervolg-opleiding is. Wij kennen de volgende dakpanklassen: vmbo-b/ vmbo-k, vmbo-k/mavo (gt), mavo (gt)/ havo en havo/vwo. De plaatsing hangt af van het advies van de basisschool, van een eventuele testuitslag (zoals de Citotoets) en van de wensen van de ouders. 25

26 Begeleiding op maat Zowel in algemene als in meer specifieke zin besteedt het Bonhoeffer College ruim aandacht aan ondersteuning en begeleiding. Dit betekent dat iedere leerling de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. De uitgangspunten van het beleid zijn vastgelegd in een zorgplan. In de begeleiding speelt de mentor een belangrijke, algemene rol. Voor meer specifieke ondersteuning kunnen de leerlingen terecht bij diverse specialisten, zoals bijvoorbeeld een dyslexie coördinator en een orthopedagoog. Het Bonhoeffer College biedt diverse ondersteunende activiteiten op het gebied van begeleiding, zoals studiebegeleiding, hulp voor dyslectische leerlingen, faalangstreductietraining, hulplessen bij taalachterstand, sociale vaardigheidstraining, sociaal-emotionele begeleiding en agressieregulatietraining. Ook voor hoog begaafde leerlingen is er speciale begeleiding. Voor het vaststellen van extra ondersteuning die een leerling nodig heeft, test en screent de school waar nodig. Als blijkt dat extra ondersteuning nodig is, worden ouders/verzorgers daarover geïnformeerd en wordt in overleg een handelingsplan opgesteld. Soms is de problematiek van zodanige aard dat een leerling recht heeft op extra ondersteuning. In dat geval krijgen ouders/verzorgers het advies om een leerlinggebonden financiering aan te vragen. Studiebegeleiding Vooral de mentor is, naast de vakdocent in de les, verantwoordelijk voor een goede studievoortgang van de leerlingen in zijn klas. Daartoe geeft de mentor ook mentorlessen om de leerlingen studievaardigheden bij te brengen. De mentor houdt de studieresultaten bij en is daarover aanspreekbaar. De mentor houdt de ouders regelmatig op de hoogte, onder andere op ouder avonden. Ook van de ouders wordt initiatief verwacht om op de hoogte te blijven van de studieresultaten van hun kind. Dit kan onder andere via het Onderwijsportaal. Daarnaast zijn er verschillende vormen van begeleiding in de onderbouw, bijvoorbeeld wanneer de leerling moeite heeft met sommige onder delen van de studie. In de tweede fase hebben de mentoren slechts een klein aantal leerlingen om te begeleiden (ca ). Dit is belangrijk omdat juist in deze groepen, met een steeds grotere mate van zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid, de behoefte aan individuele begeleiding en controle groot kan zijn. 26

27 Loopbaanoriëntatie en keuzebegeleiding Leerlingen moeten regelmatig kiezen hoe ze hun schoolloopbaan verder verantwoord invullen. Leerwegen, afdelingen, profielen, vrije ruimtes: voortdurend moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Om de leerlingen daarbij te helpen hebben we een uitgebreid systeem van keuzebegeleiding. In dat systeem spelen de mentor, de decaan en de afdelingsleider een belangrijke rol. Zij helpen de leerling de juiste keuzes te maken. Vooral de schooldecaan is verantwoordelijk voor loopbaanoriëntatie en keuzebegeleiding, daarbij ondersteund door de andere functionarissen. Dyslexiebeleid Het dyslexiebeleid van het Bonhoeffer College is erop gericht om de dyslectische leerling een eerlijke kans te geven om een diploma te halen dat past bij zijn/haar individuele capaciteiten en interesses. Daarom heeft het Bonhoeffer College een speciaal protocol Dyslexie waarin de compenserende maatregelen zijn opgenomen waarop de dyslectische leerling recht heeft. Leerlingen kunnen op basis van onderzoek een dyslexieverklaring krijgen. Dit onderzoek heeft soms al op de basisschool plaatsgevonden, maar kan ook plaatsvinden op het Bonhoeffer College. Als de basisschool een vermoeden van dyslexie heeft, zal dit in een speciaal overdrachtsformulier worden vermeld. Er vindt dan in de brugklas een extra screening plaats om te kijken of er inderdaad van dyslexie sprake is. Sommige leerlingen blijken hun dyslexie aanvankelijk goed te kunnen compenseren en ervaren pas later in hun schoolcarrière problemen die voortkomen uit de dyslexie. Wanneer dergelijke problemen worden gesignaleerd, kan een leerling alsnog op dyslexie worden gescreend. Faalangst/examenvrees Als leerlingen bij proefwerken keer op keer een onvoldoende halen, terwijl ze goed hebben geleerd en over voldoende capaciteiten beschikken, kan het zijn dat deze leerlingen faalangst hebben. In de brugklas wordt een test afgenomen om te zien of leerlingen faalangstig zijn. Als uit de test mocht blijken dat er inderdaad sprake is van faalangst, dan kan een leerling faalangstreductietraining volgen. Deze training wordt gegeven door speciaal hiervoor opgeleide docenten of pedagogischpsychologisch medewerkers. Als een leerling in het examenjaar last heeft van faalangst, dan kan hij/zij een speciale examenvreestraining krijgen om daarmee om te leren gaan. 27

SCH OOL GIDS. Bonhoeffer College

SCH OOL GIDS. Bonhoeffer College SCH OOL GIDS 2015 2016 Bonhoeffer College Inhoud Welkom op het Bonhoeffer College 4 Over Bonhoeffer College 5 Waarom Bonhoeffer 5 Doelstellingen van ons onderwijs 6 Internationalisering en goed-doelacties

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Schoolgids SCHOOLJAAR 2017 / 2018

Schoolgids SCHOOLJAAR 2017 / 2018 Schoolgids SCHOOLJAAR 2017 / 2018 Inhoud Welkom op het Bonhoeffer College 4 Het Bonhoeffer College 5 Onze naam 5 Doelstellingen van ons onderwijs 6 Uitleg begrippen 6 Internationalisering en goed-doelacties

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Voorlichting

Voorlichting Voorlichting 2017-2018 Voorstellen Van basisschool naar Zuyderzee Lyceum Iedereen start op het Junior Kleinschalig (max. 450 leerlingen op locatie). Korte lijnen, iedereen kent elkaar. Veilig en vertrouwd.

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Op naar de brugklas!!!!

Op naar de brugklas!!!! Op naar de brugklas!!!! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Programma Welkom en toelichting programma Voorbereiding VO De Cito-toets Informatie over scholen en schooltypes Het adviestraject en de inschrijving

Nadere informatie

Schoolgids SCHOOLJAAR 2016 / 2017

Schoolgids SCHOOLJAAR 2016 / 2017 Schoolgids SCHOOLJAAR 2016 / 2017 Inhoud Welkom op het Bonhoeffer College 4 Het Bonhoeffer 5 Waarom Bonhoeffer 5 Doelstellingen van ons onderwijs 6 Uitleg begrippen 6 Internationalisering en goed-doelacties

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar Welkom! Naar het voortgezet onderwijs: wat verandert er? Een grotere school Niet meer de oudste, maar de jongste op school Onder één dak met kinderen van 12 tot 16-18 jaar meer veranderingen: Meestal:

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick.

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick. Hoe steekt het huidige voortgezet onderwijs in elkaar? VMBO: HAVO: VWO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Na de basisschool

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

Voorlichtingsavond. Voortgezet onderwijs groep 8

Voorlichtingsavond. Voortgezet onderwijs groep 8 Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs groep 8 Programma van de avond 19.00 uur programma ouders en kinderen samen. 19.30 voorlichting ouders, kinderen richten de tentoonstelling in. 20.00 tentoonstelling

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Welkom op de infoavond

Welkom op de infoavond Welkom op de infoavond Locatie Stadion Richard van Ommen directeur locatie Stadion Programma voor deze avond De avond is in twee delen: Eerste deel: Tweede deel: ouders en kinderen gescheiden. - kinderen

Nadere informatie

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Wat gaan we doen? Inleiding Voortgezet onderwijs Opbouw advies t.w. -Advies Basisschool (ABS) -CITO Aannamebeleid scholen Vragen Sluiting Samen kiezen Kind

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. - Welk onderwijs past bij uw kind? - Hoe kiest u een school? - Wat kunt u vragen tijdens de opendagen? - Wat is het vmbo? Welke beroepsgerichte vakken zijn er

Nadere informatie

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

Voor talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs! Stadion

Voor talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs! Stadion Voor talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs! Stadion Welkom op de informatieavond! Het Hooghuis Stadion Jan van Vucht, Locatiedirecteur W e l k o m Programma voor deze avond De avond is in

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

gymnasium atheneum havo

gymnasium atheneum havo Damstede gymnasium atheneum havo Brede oriëntatie & Talentontwikkeling Klassieke Vorming Informatie voor ouders van toekomstige brugklassers 2015-2016 exact (pilot Technasium) kunstzinnig-actief sportief

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

OVO Talentontwikkeling

OVO Talentontwikkeling OVO Talentontwikkeling basisschool de Tweemaster Stichting OVO Samen werken aan talent Stichting OVO is het bestuur van acht basisscholen en vier middelbare scholen. Wij kunnen daardoor leerlingen van

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo 2017-2018 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In dit document staan onze

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Presentatie Basisscholen door:.

Presentatie Basisscholen door:. Presentatie Basisscholen door:. Voor elke leerling een passend aanbod Locatie vmbo Gemert Locatie vmbo Laarbeek Locatie havo/vwo Praktijkschool Wat maakt het Commanderij College uniek? Voor elke leerling

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Het VWO op het Eckartcollege

Het VWO op het Eckartcollege VWO Het VWO op het Eckartcollege Welkom Welkom op het eckartcollege. Het Eckartcollege heeft een VWO afdeling, In deze folder staat een korte uitleg over de VWO-afdeling van het Eckartcollege. Visie Het

Nadere informatie