Evaluatierapport Risicobeheersing en bestuurlijke communicatie biogasveiligheid Neem het zekere, voor het onzekere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatierapport Risicobeheersing en bestuurlijke communicatie biogasveiligheid 2005-2014. Neem het zekere, voor het onzekere"

Transcriptie

1 Evaluatierapport Risicobeheersing en bestuurlijke communicatie biogasveiligheid Neem het zekere, voor het onzekere versie: 17 maart 2015

2 Overzicht vier slibgistingsinstallaties Vechtstromen Emmen Enschede Hengelo Goor Opsteller: Opdrachtgevers: drs. J.W. ten Klooster (controller) dr. S.M.M. Kuks en drs. O. Dijkstra

3 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en leeswijzer Onderzoeksopdracht Aanleiding voor het onderzoek Onderzoeksvragen Onderzoeksmethodiek Ontstaansgeschiedenis, onderhoudsregimes en keuzes bij vervangingsinvesteringen Ontstaansgeschiedenis vier rwzi s met slibvergisting Afweging temporiseringen investeringen Onderhoudsregimes Wet- en regelgeving rondom biogasveiligheid Arbo-beleid Stelsel van audits en kwaliteitscriteria Waterschap Velt en Vecht t/m Waterschap Regge en Dinkel t/m Waterschap Vechtstromen Korte beschouwing over arbozorgsystemen versus externe audits Conclusies en aanbevelingen Doorvertaling landelijke leerpunten explosie rwzi Raalte Explosie rwzi Raalte en landelijke leerpunten Doorvertaling leerpunten waterschap Velt en Vecht t//m Doorvertaling leerpunten waterschap Regge en Dinkel t//m Landelijke bijeenkomsten biogasveiligheid Doorvertaling leerpunten waterschap Vechtstromen Conclusies en aanbevelingen Rolverdeling opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Rolverdeling waterschap Velt en Vecht Rolverdeling waterschap Regge en Dinkel Rolverdeling waterschap Vechtstromen vanaf 2014/ Cultuur Conclusies en aanbevelingen... 75

4 7. Bestuurlijke communicatie Bestuurlijke communicatie 2005 t/m 2012 Velt en Vecht Bestuurlijke communicatie 2005 t/m 2012 Regge en Dinkel Bestuurlijke communicatie vanaf 21 oktober 2012 t/m Bestuurlijke communicatie 2014 Vechtstromen Conclusies en aanbevelingen Maatregelen toekomstige veiligheid Veiligheidscultuur Bestuurlijke randvoorwaarden Organisatorische randvoorwaarden Technische randvoorwaarden Arbozorgsysteem / Veiligheidsbeheerssysteem / Inspecties Permanente kennisontwikkeling Bijlage 1: Lijst met geïnterviewden Bijlage 2: Veiligheidsbeheerssysteem biogasveiligheid Bijlage 3: Feitenoverzicht evaluatie biogasveiligheid

5 Overzicht afkortingen Afkorting Omschrijving Arbo Arbeidsomstandigheden As built De uiteindelijke overzichtstekening van leidingwerk en instrumenten in een procesinstallatie (zoals daadwerkelijk is gerealiseerd) ATEX ATmosphères EXplosibles ATEX-richtlijn Europese veiligheidsrichtlijn op het gebied van explosiegevaar BBZ Afdeling: Beleid en Beheer Zuiveren (WRD t/m 2013) BHV BedrijfsHulpVerlening BVR Bestuurlijk VoortgangsRapport BWK Eenheid Beheer WaterKeten (WVS: 2014) CE-markering CE staat voor: Conformité Européenne (= in overeenstemming met Europese normen) DVO DienstVerleningsOvereenkomst EVD ExplosieVeiligheidsDocument GMB Groep Midden Betuwe (slibverwerking t.b.v. waterschap V&V) HAZOP HAZard OPerability studie: Dit betreft een risico-analyse bij het ontwerp IiP Investors in People INK Instituut Nederlandse Kwaliteit ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie KAM Kwaliteit, Arbo, Milieu KIWA onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt KMD KwartierMakersDirectie (directieoverleg 2012/2013 in aanloop naar fusie) LEL Lowest Explosion Level (laagste explosiegrens) MgCl Magnesium Chloride MJA3 MeerJarenAfspraak energie-efficiency verbetering MT Management Team N Stikstof NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij NEN Nederlands Normalisatie-instituut: Het nationale orgaan dat de ISO-standaarden en Nederlandse uitgaven daarvan in beheer heeft NPR Nederlandse Praktijk Richtlijn OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series P Fosfor P&ID Piping & instrumentation diagram: De theoretische overzichtstekening van leidingwerk en instrumenten in een procesinstallatie (bij ontwerp) PPOB Eenheid Primair Proces Ondersteunende Beheerdiensten (WVS: 2014) PTO Afdeling: Projecten, Technologie & Onderhoud (WRD t/m 2013) RI&E Risico-Inventarisatie en -Evaluatie RWZI RioolWaterZuiveringsInstallatie SGT SlibGistingsTank SIL Safety Integrity Level: ter borging van veiligheidskritische systemen SNB NV Slibverwerking Noord Brabant TDH Thermische Druk Hydrolyse (nieuwe techniek die wordt toegepast bij energiefabriek Hengelo) TRA Taak-Risico-Analyse UEL Upper Explosion Level (bovenste explosiegrens) VBS Veiligheidsbeheerssysteem VCA VCA = Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers V&V Waterschap Velt en Vecht VvZB Vereniging van Zuiveringsbeheerders (afdelingshoofden zuiveren) WKK's Warmte Kracht Koppelingen: (Gasmotoren die biogas omzetten in warmte en elektriciteit) WRD Waterschap Regge en Dinkel WVS Waterschap Vechtstromen W&W Eenheid Waterzuivering en Waterbeheersing (V&V t/m 2013)

6

7 1. Samenvatting en leeswijzer 1.1 Samenvatting In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit dit evaluatierapport Risicobeheersing en bestuurlijke communicatie biogasveiligheid Deze evaluatie heeft als ondertitel meegekregen Neem het zekere voor het onzekere. Want voor een veilige werkomgeving voor medewerkers op de rioolwaterzuiveringen met een slibgistingsinstallatie is het belangrijk dat bestuur, management en medewerkers op basis van dit uitgangspunt handelen. Wat zijn slibgistingsinstallaties? Na de zuivering van het rioolwater blijft slib als restproduct over. Slibgistingsinstallaties reduceren deze hoeveelheden slib via een proces van vergisting. Dit scheelt transport- en slibverwerkingskosten. Bij de vergisting van slib komt biogas vrij dat wordt gebruikt om energie op te wekken. Biogas is explosief en brandbaar en dat maakt dat ten behoeve van een veilige werkomgeving, aandacht voor veiligheidsaspecten belangrijk is. Aanleiding voor dit evaluatie-onderzoek In het tweede kwartaal van 2014 zijn verbeteringen gereedgekomen aan de drie slibgistingsinstallaties op onze rioolwaterzuiveringen in Enschede, Hengelo en Goor. In de commissie Waterketen is in juni 2014 door het dagelijks bestuur aangegeven dat daarmee voor deze drie installaties de belangrijkste maatregelen waren getroffen en dat in Emmen de situatie in 2013 reeds op orde was. Eerder was al toegezegd om eind 2014 een totale systeemaudit uit te voeren voor alle vier slibgistingsinstallaties van waterschap Vechtstromen. Dit is gebeurd via het interne onderzoek Inventarisatie biogasveiligheid (met inschakeling van een externe deskundige). Bij dit onderzoek bleek in augustus 2014 dat op de rioolwaterzuivering in Emmen de technische staat van de slibgistingsinstallatie en de bijbehorende administratie niet volledig aan de wettelijke vereisten voldeden. Volgend hierop is door het dagelijks bestuur opdracht gegeven maatregelen te treffen teneinde veiligheidsrisico s uit te sluiten en is de biogasproductie op de rioolwaterzuivering in Emmen afgebouwd en tijdelijk stilgelegd. Daarnaast is gebleken dat ook voor de andere drie installaties (Enschede, Hengelo en Goor) er een noodzaak was tot aanvullende veiligheidsmaatregelen. Voor alle vier locaties geldt daarmee dat er in juni 2014 (gedeeltelijk) onjuiste constateringen zijn gedaan over het op orde zijn van deze installaties. Mede op initiatief van de fractie Bedrijven (en ondersteund door de andere fracties) is in september 2014 besloten tot een evaluatie van de organisatorische aspecten van risicobeheersing en bestuurlijke communicatie rondom biogasveiligheid bij waterschap Vechtstromen en haar rechtsvoorgangers. Het doel van deze evaluatie is om intern leerpunten te genereren voor zowel de bedrijfsvoering als in de bestuurlijke communicatie. Het uiteindelijke effect hiervan is een veilige werksituatie voor medewerkers op de zuiveringen met slibgistingsinstallaties te borgen. Voor de onafhankelijkheid van het onderzoek is gekozen om de voorzitter en de secretaris-directeur opdrachtgevers te laten zijn. Hoofdconclusies De hoofdconclusies vanuit dit evaluatie-onderzoek voor de vier slibgistingsinstallaties zijn dat: 1. aan de onjuiste constatering voor Emmen verschillende redenen ten grondslag liggen, namelijk: een focus bij bestuur en management op de oplossing van technische problemen met de installatie (mede ingegeven door sterke bestuurlijke druk op efficiency), in combinatie met een onvoldoende geactualiseerd inzicht in de risico s, een in 2013 uitgevoerd onderzoek naar de technische integriteit van de slibgistingsinstallatie Emmen dat meer diepgang had moeten hebben, onvoldoende borging van technische verbetermaatregelen uit het verleden, alsmede nieuwe veiligheidsinzichten vanuit het in het derde kwartaal 2014 uitgevoerde interne onderzoek Inventarisatie biogasveiligheid ; 2. de (gedeeltelijk) onjuiste constateringen voor Enschede, Hengelo en Goor worden veroorzaakt door: de temporisering eind 2013 van eerder geïnventariseerde veiligheidsmaatregelen, in combinatie met onduidelijkheden over de taakverdeling tussen beheer en onderhoud (met als gevolg dat aanbevelingen uit eerdere inspectierapporten niet volledig zijn ingevuld) en nieuwe veiligheidsinzichten vanuit het in het derde kwartaal 2014 uitgevoerde interne onderzoek Inventarisatie biogasveiligheid. 7

8 Wat valt uit het verleden te leren en wat is al geborgd qua biogasveiligheid bij Vechtstromen? a. Borging veiligheidseisen in de organisatie (sturing) De risicobeheersing biogasveiligheid behoort in vier stappen op papier georganiseerd te zijn via: 1. een HAZOP (= HAZard OPerability studie): Dit betreft een risico-analyse bij het ontwerp van de installatie, zodat dan al rekening kan worden gehouden met explosiegevaar; 2. een SIL-classificatie (= Safety Integrity Level): ter borging van de veiligheidskritische systemen; 3. daaruit volgt dan een verdiepende RI&E (= Risico Inventarisatie & Evaluatie); 4. en als sluitstuk daarop volgt dan het EVD (= het ExplosieVeiligheidsDocument). Al onze vier slibgistingsinstallatie voldoen niet aan de administratieve veiligheidsrichtlijnen dat hiervoor een HAZard Operability studie en Safety Integrity Level is opgesteld. In het eerder uitgevoerde onderzoek Inventarisatie biogasveiligheid is nagegaan in hoeverre dit daadwerkelijk noodzakelijk is, met als conclusies: voor Enschede en Goor geven de ontwerpgegevens hiervoor geen aanleiding; voor Hengelo volgt dit bij het ontwerp voor de nieuwe energiefabriek; voor Emmen worden deze in het vierde kwartaal 2014/eerste kwartaal 2015 alsnog opgesteld, aangezien hiervoor in het vierde kwartaal 2014 een nieuw ontwerp is opgesteld. Verder wordt de noodzakelijke actualisatie van de vier verdiepende RI&E s opgepakt via de maatregelen die voortkomen uit het onderzoek Inventarisatie biogasveiligheid. Eind 2014 zijn de explosieveiligheidsdocumenten voor alle vier de locaties geheel geactualiseerd. Tot slot is in het eerste kwartaal 2014 een geharmoniseerde checklist ontwikkeld voor het biogassysteem van de vier slibgistingsinstallaties (dit ten behoeve van periodieke interne inspecties). b. Planmatig onderhoud van de installaties Gebleken is dat het planmatig onderhoud voor alle vier slibgistingsinstallaties onvoldoende in beeld was. Vanuit het onderzoek Inventarisatie biogasveiligheid is daarom invulling gegeven aan het op orde brengen van een onderhoudsbeheerssysteem voor waterschap Vechtstromen. Hierin zijn eind 2014 alle componenten ingevoerd die relevant zijn voor het planmatig onderhoud van de drie slibgistingsinstallaties Enschede, Hengelo en Goor, terwijl dit voor Emmen in het 2 e kwartaal 2015 wordt afgerond. c. Investeringen biogasveiligheid Op basis van de technische en administratieve bevindingen (vanuit het onderzoek Inventarisatie biogasveiligheid ) zijn en worden maatregelen getroffen. Hiervoor is in november 2014 een krediet beschikbaar gesteld van in totaal M 7,0. Dit bedrag kent de volgende opbouw: (i) M 4,9 voor Emmen: dit betreft zowel de maatregelen uit het nieuwe ontwerp als de maatregelen ter verbetering van de biogasveiligheid; (ii) M 2,1 voor Enschede, Hengelo en Goor: dit heeft alleen betrekking op maatregelen ter verbetering van de biogasveiligheid. De uitvoering van de kredietaanvraag van M 7 voor de biogaslijn rwzi s Vechtstromen is direct ter hand genomen. In januari 2015 zijn voor alle vier slibgistingsinstallaties zogeheten plannen van aanpak (projectplannen) opgesteld. Het streven is om de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen slibgisting Emmen in juli 2015 gereed te hebben. Parallel hieraan verloopt de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen voor de andere drie slibgistingsinstallaties, zodat voor alle vier installaties geldt dat dit eind 2015 technisch op orde is. 8

9 Wat is aanvullend nog nodig qua borging biogasveiligheid bij Vechtstromen? Essentieel voor het veilig functioneren van de slibvergistingsinstallaties is het (vooraf) in beeld hebben van de risico s rondom biogas en het gericht sturen daarop. Uiteindelijk laten de aanbevelingen vanuit deze evaluatie zich samenvatten rond zes thema s. 1. Veiligheidscultuur De (biogas)veiligheid is niet alleen een zaak van techniek en organisatie, maar is ook een kwestie van cultuur. Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van hun eigen handelen en veiligheidsrisico s bespreekbaar maken: zowel met elkaar als met de leidinggevenden. Verder dienen deze signalen door leidinggevenden serieus te worden opgepakt. 2. Bestuurlijke randvoorwaarden Aanbeveling is om de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur nader uit te werken zodat het dagelijks bestuur zich ervan kan vergewissen dat directie en management adequaat sturen op de (biogas)veiligheidsrisico s. Scherp daarnaast het beleid rondom de (biogas)veiligheid nader aan in de formulering van de beleidsteksten Meerjarenverkenning / Programmabegroting. 3. Organisatorische randvoorwaarden Definieer wat eigenaarsschap van de slibgistingsinstallaties inhoudt en beleg deze (opdrachtgevende) rol bij de eenheidsmanager Watersysteem en zuiveren. Stel in het MT het Arbo-beleid vast voor waterschap Vechtstromen en formuleer hierin ook een duidelijke paragraaf rondom biogasveiligheid waarin zowel de verantwoordelijkheden van het MT (als werkgever) als de eigen verantwoordelijkheden van de medewerkers worden vastgelegd. Herformuleer voor waterschap Vechtstromen welke principes van risicogericht onderhoudsmanagement van toepassing zijn en stem hiermee het onderhoud helder en eenduidig af op de bedrijfsdoelstellingen van de primaire processen. 4. Technische randvoorwaarden Draag zorg voor een goed ingericht onderhoudsbeheerssysteem. Zorg er daarnaast voor dat risicoafwegingen helder naar voren komen in (bestuurs)voorstellen voor kredieten en bij keuzes bij herprogrammeringen van investeringsbudgetten. 5. Arbozorgsysteem / Veiligheidsbeheerssysteem / Inspecties Weeg af welke voordelen het heeft om een arbozorgsysteem in te voeren versus een externe audit met een toets van de technische processen zelf. Overweeg de invoering van een veiligheidsbeheerssysteem voor (bio)gasveiligheid met als onderdelen: (a) administratief te regelen zaken, (b) technische uitvoering onderhoud en (c) de vastlegging van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Herintroduceer het instrument van interne periodieke inspecties door de teamleider en eenheidsmanager. Laat het slibgistingsteam Emmen periodiek een interne audit verrichten op de slibgistingsinstallaties Enschede, Hengelo en Goor (en vice versa) en participeer als waterschap Vechtstromen actief in het auditteam biogasveiligheid Waterkracht. 6. Permanente kennisontwikkeling Benut de handvaten voor opleidingen vanuit het rapport projectteam biogasveiligheid Waterkracht. Harmoniseer het beleid rondom toolboxen biogasveiligheid. Laat de senior-medewerker zuiveren van de slibgistingsinstallaties Enschede, Hengelo en Goor een workshop verzorgen voor de medewerkers van de slibgistingsinstallatie Emmen (en vice versa). Bezoek als team van beheer-, onderhouds-, project- en Arbo-medewerkers andere organisaties die van doen hebben met (bio)gasveiligheid (bijvoorbeeld: Shell, de NAM of een ander waterschap). Bezie of eigen medewerkers (zowel kwalitatief als kwantitatief) voldoende meegroeien met nieuwe toegepaste technologieën op het gebied van winning van energie uit rioolslib. 9

10 1.2 Leeswijzer De snelle lezer kan zich voor het vervolg beperken tot de conclusies en aanbevelingen die aan het eind van elk hoofdstuk/paragraaf zijn opgenomen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt naar bestuurlijke aandachtspunten en aanbevelingen voor de bedrijfsvoering. De zeven bestuurlijke aandachtspunten volgen met name uit: (afweging temporiseringen investeringen) en 7.5 (bestuurlijke communicatie). Vanuit de overige paragrafen resulteren in totaal 33 aanbevelingen voor de bedrijfsvoering. Voorafgaande aan het onderzoek zijn twee centrale onderzoeksvragen geformuleerd, te weten: 1. Hoe is in de bedrijfsvoering de risicobeheersing biogasveiligheid voor de vier rwzi s met slibvergisting van waterschap Vechtstromen georganiseerd, hoe functioneert dit in de praktijk en welke leerpunten kunnen hieruit worden getrokken? 2. Hoe kunnen de gesignaleerde knelpunten biogasveiligheid Emmen (d.d. augustus 2014) worden verklaard in de context van de bestuurlijke communicatie over de biogasveiligheid voor het gehele gebied van waterschap Vechtstromen (vanaf oktober 2012) en welke leerpunten kunnen hieruit worden getrokken? Deze twee centrale onderzoeksvragen zijn doorvertaald in zes deelvragen. De conclusies en aanbevelingen per deelvraag zijn als volgt terug te vinden: 1. Ontstaansgeschiedenis, onderhoudsregimes en keuzes bij vervangingsinvesteringen ( 3) Ontstaansgeschiedenis vier rwzi s met slibvergisting ( 3.1.3) pagina 25, 26 Afwegingen temporiseringen investeringen ( 3.2.4) pagina 31, 32 Onderhoudsregimes ( 3.3.4) pagina 37, 38 Wet- en regelgeving biogasveiligheid ( 3.4.6) pagina 43, 44 Arbo-beleid ( 3.5.4) pagina 47, Stelsel van audits en kwaliteitscriteria ( 4.5) pagina 55, Doorvertaling landelijke leerpunten explosie rwzi Raalte ( 5.7) pagina 65, Rolverdeling opdrachtgever- en opdrachtnemerschap ( 6.4) pagina 75, Bestuurlijke communicatie ( 7.5) pagina 87, Maatregelen toekomstige veiligheid ( 8) pagina 89, 90 10

11 2. Onderzoeksopdracht 2.1 Aanleiding voor het onderzoek In de commissie waterketen van 11 juni 2014 heeft de fractie Bedrijven een vraag gesteld ten aanzien van de biogasveiligheid naar aanleiding van de explosie rwzi Raalte. Namens het dagelijks bestuur is geantwoord: Dat in Hengelo en Goor de meest urgente maatregelen zijn getroffen. In Enschede zijn per juli 2014 de meest urgente zaken afgerond. De situatie in Emmen was in 2013 al op orde. Het is een continu proces en ook in 2014 moet weer gekeken worden welke punten nog verbetering behoeven, met als doel dat eind 2014 een totale systeemaudit wordt uitgevoerd. In de vergadering van het algemeen bestuur van 2 juli 2014 is gemeld dat de WarmteKrachtKoppelingen (WKK s) behorend bij de slibgistingsinstallaties Enschede en Hengelo op 27 juni 2014 zijn stopgezet. Dit is gebeurd vanwege technische problemen met de WKK s. Hierdoor kon de veiligheid en de continuïteit van de bedrijfsvoering niet worden gegarandeerd. In het Bestuurlijk voortgangsrapport 2014 (BVR 2014) is in dit verband gemeld dat hiermee k 430 aan extra exploitatielasten is gemoeid (met name: extra energiekosten). Begin oktober 2014 zijn beide WKK s weer in bedrijf genomen. De zogeheten Lessons Learned hieruit worden nog afzonderlijk geëvalueerd. In de commissie waterketen van 3 september 2014 is door het dagelijks bestuur een memo uitgereikt waarin de actuele stand van zaken is weergegeven rondom de biogasveiligheid. Hierin is aangegeven dat: In lijn met het onderzoek naar de biogasveiligheid van de rwzi s Enschede, Hengelo en Goor eveneens eenzelfde onderzoek is gestart bij de rwzi Emmen. Bij het vorderen van het onderzoek in Emmen werd duidelijk dat het geconstateerde achterstallige onderhoud tot een mogelijke onveilige situatie zou kunnen leiden. Daarom is op 20 augustus 2014 besloten, op zeer korte termijn, maatregelen te nemen om de veiligheid van deze rwzi met slibvergisting op een voldoende niveau te brengen (waaronder het stil leggen van de slibgisting op de rwzi in Emmen). Er zijn met spoed verschillende technische onderzoeken uitgevoerd, waaronder een gasdetectie. Dit onderzoek wees uit dat er op meerdere locaties op de rwzi Emmen sprake is van gaslekkage. De genomen maatregelen hebben er toe geleid dat de situatie op de rwzi in Emmen op 1 september 2014 beheersbaar veilig is. Het stilleggen van de slibgisting in Emmen kost maandelijks k 150 (extra energielasten en slibverwerkingskosten). In de BVR 2014 is in dit verband gemeld dat hiermee een bedrag van k 600 aan extra exploitatielasten is gemoeid (voor de periode september t/m december 2014). Door het dagelijks bestuur is toegezegd dat er een evaluatie wordt uitgevoerd naar de knelpunten biogasveiligheid Emmen. In de db-vergadering van 23 september jl. is afgesproken dat deze evaluatie intern wordt uitgevoerd door een van de controllers van de organisatie. De opdrachtgevers voor deze evaluatie zijn de voorzitter van het dagelijks bestuur en de secretaris-directeur. Het doel van deze evaluatie is om intern leerpunten te genereren voor zowel de bedrijfsvoering als in de bestuurlijke communicatie. Samenvattend zijn er in de commissie waterketen van 3 september 2014 de volgende vragen gesteld: a. het verrassingselement van de geconstateerde knelpunten en zijn de maatregelen toereikend? b. is er sprake van achterstallig onderhoud en hoe dit heeft kunnen gebeuren? c. is de situatie te wijten aan de keuze van de leverancier, de wijze van aanbesteden en de expertise rondom beheer en onderhoud? d. wat er is gedaan met de leerpunten explosie rwzi Raalte? e. hoe wordt er door medewerkers en organisatie omgegaan met arboveiligheid? f. worden er ook audits door externe partijen gedaan (incl. certificering) rondom de biogasinstallaties? g. hoe wordt met de interne verantwoordelijkheden omgegaan? N.B. In de rest van het onderzoek wordt verder niet de term biogasinstallatie gebruikt, maar bewust de term rwzi met slibvergisting. De reden hiervoor is dat de term biogasinstallatie verwarring kan geven. De primaire functie van een slibgistingstank is namelijk reductie van het slib (inclusief verhoging droge stof percentage). De secundaire functie van een slibgistingstank is dat er biogas wordt geproduceerd (zie hierover nader: 3.1.2). 11

12 2.2 Onderzoeksvragen Twee centrale onderzoeksvragen: De vragen vanuit de commissie waterketen zijn doorvertaald in twee centrale onderzoeksvragen: 1. Hoe is in de bedrijfsvoering de risicobeheersing biogasveiligheid voor de vier rwzi s met slibvergisting van waterschap Vechtstromen georganiseerd, hoe functioneert dit in de praktijk en welke leerpunten kunnen hieruit worden getrokken? 2. Hoe kunnen de gesignaleerde knelpunten biogasveiligheid Emmen (d.d. augustus 2014) worden verklaard in de context van de bestuurlijke communicatie over de biogasveiligheid voor het gehele gebied van waterschap Vechtstromen (vanaf oktober 2012) en welke leerpunten kunnen hieruit worden getrokken? Het onderzoek beperkt zich dus niet tot een evaluatie van alleen de gesignaleerde knelpunten biogasveiligheid Emmen, maar strekt zich uit over alle vier rwzi s met slibvergisting van waterschap Vechtstromen. Deze verbreding is aangebracht om de knelpunten Emmen te kunnen spiegelen aan het beleid dat is ingezet voor de andere drie rwzi s met slibvergisting te Enschede, Hengelo en Goor. Bovendien sluit dit goed aan op de in november 2014 afgeronde Inventarisatie Biogasveiligheid. Aangezien de grootste knelpunten zich hebben voorgedaan bij de slibgistingsinstallatie rwzi Emmen, ligt de focus van deze evaluatie hierop het meest en is dit in de context geplaatst van de andere drie slibgistingsinstallaties van waterschap Vechtstromen. Onderzoek Inventarisatie Biogasveiligheid Het onderzoek Inventarisatie Biogasveiligheid (d.d. 19 november 2014) betrof onder meer een technische audit naar de biogasveiligheid op de vier rwzi s van Hengelo, Enschede, Goor en Emmen. Naar aanleiding van de gebeurtenissen met de slibgisting op de rwzi Raalte was reeds in 2013 bij de voormalige waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel onderzoek gedaan naar de biogasveiligheid. Door beide waterschappen is dit echter op eigen wijze ingevuld. Deze verschillende wijze van aanpak was aanleiding om na de fusie de uitgevoerde onderzoeken te vergelijken en hier een vervolg aan te geven. Ook bestuurlijk is toegezegd om eind 2014 een totale systeemaudit uit te voeren. Op 1 juli 2014 is de projectopdracht verstrekt voor het onderzoek Inventarisatie biogasveiligheid. In dit project is ervoor gekozen om een externe adviseur aan te trekken. De externe adviseur betreft een project-/proces- en crisismanager en heeft een achtergrond in de (proces) techniek. In het onderzoek is gekeken naar: (i) techniek (technische staat installaties), (ii) administratie (procedures, wet- en regelgeving) en (iii) organisatie (rollen en verantwoordelijkheden). De aanbevelingen uit de Inventarisatie Biogasveiligheid zijn betrokken in deze voorliggende evaluatie. Uit de technische en administratieve bevindingen Inventarisatie Biogasveiligheid zijn maatregelen gedestilleerd. Hiervoor is een kostenraming opgesteld van M 7,0. Deze raming kent de volgende opbouw: M 4,9 voor Emmen: dit betreft zowel de maatregelen uit het nieuwe ontwerp als de maatregelen biogasveiligheid; M 2,1 voor Enschede, Hengelo en Goor: dit heeft alleen betrekking op de maatregelen biogasveiligheid. Op basis hiervan is een kredietaanvraag opgesteld die is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 26 november Rapport Biogasveiligheid op rioolwaterzuiveringsinstallaties Eind 2014 is eveneens verschenen het rapport Biogasveiligheid op rioolwaterzuiveringsinstallaties (d.d. 13 november 2014). Dit is een rapport van het projectteam biogasveiligheid hetgeen is uitgegeven onder het thema zuiveren vanuit de shared services organisatie Waterkracht. Een projectteam van de Waterkracht organisaties heeft de opdracht opgepakt om een bijdrage te leveren aan verbetering van de biogasveiligheid op RWZI s. In het rapport zijn onder meer de volgende zaken geïnventariseerd: 1. landelijke ontwikkelingen rondom de Arbo-catalogus Explosieveiligheid ; 2. ontwikkelingen op het gebied van opleidingen m.b.t. gasveiligheid op rwzi s; 3. keuringen en inspecties gasinstallaties en NEN-richtlijnen voor biogasleidingen c.q. installaties; 4. inventarisatie administratieve zaken bij de vijf waterschappen Waterkracht; 5. inventarisatie onderhoudsacties biogasinstallaties bij de vijf waterschappen Waterkracht; 6. afspraken voor opdrachtverlening en controle bij uitbesteden aan derden; 7. overzicht ontwerpfilosofie / uitgangspunten voor biogasinstallaties. Dit rapport van het projectteam biogasveiligheid Waterkracht is betrokken in deze evaluatie. 12

13 Reikwijdte van deze evaluatie Deze evaluatie betreft niet zo zeer een technisch onderzoek, maar een onderzoek naar het risicobeleid rondom de biogasveiligheid. In de beide commissievergaderingen waterketen en besturen en organiseren van 12 november 2014 is door het dagelijks bestuur aangegeven dat het onderzoek inzicht moet geven in: 1. wat het beleid is van Vechtstromen inzake biogasveiligheid; 2. hoe Vechtstromen uitvoering en naleving van dat beleid vorm geeft; 3. hoe Vechtstromen het lerend vermogen op dit thema vorm geeft. Biogasveiligheid wordt in dit licht dus gedefinieerd als: het (vooraf) in beeld hebben van de risico s rondom biogas en daar gericht op sturen. De voorliggende evaluatie strekt zich uit over de periode 2005 t/m Voor deze periode is gekozen, aangezien vanaf 2005 opnieuw is geïnvesteerd in de rwzi Emmen. Onder meer is geanalyseerd hoe de destijds gemaakte (bestuurlijke) keuzes hun doorwerking hebben gehad op de situatie In het RIVM-rapport Veilig bouwen en beheren van (co)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties (d.d. januari 2012) is het volgende aangegeven over biogasveiligheid: Biogas heeft brandbare en toxische eigenschappen en brengt daardoor een veiligheidsrisico met zich mee. Deze risico s zijn er voornamelijk voor mensen in en nabij de installatie (arbeidsrisico s). Voor omwonenden lijken deze risico s (externe veiligheid) beperkt. Biogas is een mengsel van veel verschillende stoffen. Vooralsnog lijken de stoffen zwavelwaterstof (H 2S) en methaan (CH 4) de risicobepalende stoffen te zijn voor de arbeidsveiligheid en de externe veiligheid. Veiligheidsaspecten die in het RIVM-rapport worden onderscheiden zijn: - het ontwerp en de bouw van een installatie; - het beheer en onderhoud van de installatie; - de kennis en kunde van de operator. Deze veiligheidsaspecten zijn ook vervat in de voor dit evaluatie-onderzoek geldende zes deelvragen. Zes deelvragen: De beantwoording van de twee centrale onderzoeksvragen gebeurt aan de hand van de volgende zes deelvragen: 1. Wat is de ontstaansgeschiedenis van de vier rwzi s van Vechtstromen met slibvergisting en welke onderhoudsregimes (inclusief risicoprofielen) zijn hiervoor afgesproken en in hoeverre zijn deze nageleefd, alsmede hoe heeft in de afgelopen jaren de afweging plaatsgevonden tussen een (eventuele) temporisering van (vervangings)investeringen groot onderhoud en de risico s die daarvan het gevolg kunnen zijn? 2. Is er voor de vier rwzi s van Vechtstromen met slibvergisting een stelsel van audits en kwaliteitscriteria en hoe werkt dit in de praktijk? 3. Hoe zijn de landelijke leerpunten gasexplosie rwzi Raalte doorvertaald naar de bedrijfsvoering voor de vier rwzi s van Vechtstromen met slibvergisting? 4. Hoe is de rolverdeling in termen van checks & balances georganiseerd qua opdrachtgever- en opdrachtnemerschap voor de vier rwzi s van Vechtstromen met slibvergisting en hoe is aan deze verantwoordelijkheden invulling gegeven? 5. Hoe is er in de afgelopen twee jaar bestuurlijk gecommuniceerd over de veiligheid van de vier rwzi s van Vechtstromen met slibvergisting, alsmede over de implementatie van de landelijke leerpunten gasexplosie rwzi Raalte? 6. Wat is naar de toekomst nodig om de vier rwzi s van Vechtstromen met slibvergisting veilig te laten functioneren (incl. een beoordeling van de reeds in de afgelopen maanden getroffen maatregelen)? Deze onderzoeksvragen zijn geformuleerd in nauwe afstemming met de opdrachtgevers voor het onderzoek (d.d. 14 oktober 2014), alsmede met het dagelijks bestuur (d.d. 21 oktober 2014) en met de beide commissies waterketen en besturen en organiseren (d.d. 12 november 2014). Met inachtneming van de suggesties vanuit de beide commissies heeft het dagelijks bestuur op 18 november 2014 de definitieve onderzoeksopdracht vastgesteld voor de Evaluatie knelpunten biogasveiligheid Emmen. Het aangepaste onderzoeksvoorstel is vervolgens op 20 november 2014 toegezonden aan alle leden van het algemeen bestuur. 13

14 2.3 Onderzoeksmethodiek Voor het onderzoek is de volgende onderzoeksmethodiek gehanteerd: a. Opstellen chronologisch feitendossier over biogasveiligheid. Als bronnen hebben hiervoor onder meer gediend: (i) verslagen van bestuurlijke overleggen, (ii) begrotingen, bestuurlijke voortgangsrapportages en jaarverslagen, (iii) bestuurlijke kredietvoorstellen, (iv) ambtelijke projectplannen en projectevaluaties, (v) ambtelijke jaarplannen en rapportages, (vi) interne en externe audits, (vii) onderzoeksrapporten en (viii) wet- en regelgeving. Het feitenoverzicht is zo veel mogelijk gebaseerd op alles hetgeen schriftelijk is vastgelegd. In de praktijk zijn er echter bij het ene waterschap meer feitelijke gegevens qua verslaglegging voorhanden dan bij het andere waterschap 1. Vanwege dit verschil is er voor deze evaluatie minder feitelijk materiaal beschikbaar vanuit waterschap Velt en Vecht. Deze leemte is opgevuld door hierop via interviews navraag te doen. b. Interviews met 30 interne en externe betrokkenen. Deze interviews zijn in drie fases afgenomen: 1. in fase 1 is voor de eerste beeldvorming gesproken met acht betrokkenen. Dit betroffen de beide projectleiders die eerder onderzoek hebben verricht naar de biogasveiligheid, alsmede met de verantwoordelijken t/m 2013 op tactisch (eenheidsmanagers) en operationeel niveau (teamleiders) en met twee externe deskundigen (oud-afdelingshoofd zuiveren waterschap Groot Salland en de externe adviseur bij de inventarisatie biogasveiligheid waterschap Vechtstromen); 2. in fase 2 is deze eerste beeldvorming getoetst bij veertien huidige verantwoordelijken vanaf 2014 op operationeel niveau (teamleiders, inhoudelijk deskundigen en arbo-medewerkers); 3. in fase 3 is de eerste en tweede beeldvorming getoetst bij acht (huidige) verantwoordelijken op tactisch (programmaleider en eenheidsmanagers) en strategisch niveau (directie en db-leden). Een totaaloverzicht met de geïnterviewden is weergegeven in bijlage 1. c. Naar aanleiding van de interviews is het chronologische feitendossier nader aangevuld en verder gecomplementeerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een feitendossier met 295 feiten en gebeurtenissen (zie bijlage 3). d. Vervolgens is een interpretatie en analyse uitgevoerd op het feitendossier en uitkomsten interviews. e. Tot slot is het eindrapport opgesteld inclusief hoor- en wederhoor over de concept-uitkomsten met een deel van de geïnterviewden. Aanbeveling 0.1: Werk naar de toekomst toe voor bestuurlijke overleggen minimaal met een beknopte actielijst per overleg. Aanbeveling 0.2: Werk naar de toekomst toe voor ambtelijke werkgroepen met minimaal: (i) een opdrachtformulering, (ii) een beknopte actielijst per overleg en (iii) een evaluatie van de uitwerking van de opdracht op proces en inhoud. 1 Bij het voormalige waterschap Regge en Dinkel werden voor alle bestuurlijke overleggen verslagen vastgelegd (dus van alle db-portefeuille-overleggen, vergaderingen dagelijks bestuur, ab-commissies en algemeen bestuur). Bij het voormalige waterschap Velt en Vecht werden niet voor alle bestuurlijke overleggen verslagen vastgelegd (van de portefeuille-overleggen is alleen een agenda beschikbaar, van de vergaderingen dagelijks bestuur is er een schriftelijke verslaglegging en van het algemeen bestuur is een agenda beschikbaar en een geluidsband: de overweging hierbij is dat op deze wijze alle gesproken woorden door de leden van het algemeen bestuur vastliggen op internet, alsmede dat op deze wijze de intonatie van deze gesproken woorden behouden blijft). Bij het voormalige waterschap Regge en Dinkel werd meer gewerkt met schriftelijk vastgelegde actiepuntenlijsten vanuit ambtelijke overleggen dan bij waterschap Velt en Vecht. 14

15 3. Ontstaansgeschiedenis, onderhoudsregimes en keuzes bij vervangingsinvesteringen In dit hoofdstuk wordt deelvraag 1 beantwoord: Wat is de ontstaansgeschiedenis van de vier rwzi s van Vechtstromen met slibvergisting en welke onderhoudsregimes (inclusief risicoprofielen) zijn hiervoor afgesproken en in hoeverre zijn deze nageleefd, alsmede hoe heeft in de afgelopen jaren de afweging plaatsgevonden tussen een (eventuele) temporisering van (vervangings)investeringen groot onderhoud en de risico s die daarvan het gevolg kunnen zijn? In 3.1 wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de vier rwzi s met slibvergisting. In 3.2 wordt ingegaan op afwegingen bij temporiseringen van investeringen.in 3.3 worden de onderhoudsregimes toegelicht. Vervolgens wordt in 3.4 ingegaan op de wet- en regelgeving rondom biogasveiligheid en tot slot wordt in 3.5 het arbo-beleid toegelicht. Elke subparagraaf wordt afgesloten met de samenvattende conclusies en aanbevelingen (zie 3.1.3, 3.2.4, 3.3.4, en 3.5.4). 3.1 Ontstaansgeschiedenis vier rwzi s met slibvergisting Twintig standaard-rwzi s en vier met slibgistingsinstallatie Waterschap Vechtstromen telt momenteel in totaal 24 rwzi s. Hiervan zijn er 20 te karakteriseren als een zogeheten standaard-rwzi, terwijl 4 rwzi s als aanvullende voorziening een slibgistingsinstallatie hebben. In een standaard -rwzi werkt het zuiveringsproces als volgt: 1. Roosterharkgebouw: Hier begint de zuivering van het afvalwater (influent) met de verwijdering van de grove bestanddelen. 2. Vijzelgemaal: De vijzels pompen het afvalwater omhoog, zodat het in vrij verval een aantal procesonderdelen kan doorlopen. 3. Zandvang: In de zandvanginstallatie bezinkt het meegevoerde zand. 4. Voorbezinktanks: Hier bezinken de bezinkbare stoffen naar de bodem. Dit zogeheten (primair) versslib wordt verder behandeld in de rwzi s met een slibgistingsinstallatie. 5. Actief slibinstallatie: Hier vindt de (biologische) zuivering van het afvalwater plaats. 6. Nabezinktanks: Hierin komt het overstortende actief slib/watermengsel. Een gedeelte van dit slib gaat opnieuw zijn reinigende werk doen (retourslib). De rest (secundair slib) wordt verwerkt in de slibgistingsinstallatie (surplusslib). Het gezuiverde water (effluent) komt via een overstortgoot in één van de waterlopen van Vechtstromen terecht. In een rwzi met actieve slibvergisting werkt het slibvergistingsproces als volgt: 1. Slibgistingstank(s) [SGT]: Hier wordt zowel het primair als secundair slib ingebracht. Dit wordt op een constante termperatuur van ongeveer 33 graden Celcius gehouden voor een optimale slibgisting. De primaire functie hiervan is dat dit leidt tot reductie van de uiteindelijk af te voeren hoeveelheden slib. Dit wordt gemeten in een percentage droge stof. De secundaire functie is dat er in een periode van 25 á 30 dagen biogas (methaangas) wordt geproduceerd. 2. Gashouder: Via gasleidingen wordt het biogas verzameld in een zogeheten gashouder. Dit is een betonnen of metalen behuizing met daarin een gaszak. Op de gaszak liggen gewichten om het biogas een kleine overdruk te geven. 3. Fakkelinstallatie: Indien de gashouder voor ongeveer 90% gevuld is, wordt het surplus automatisch doorgeleid naar de fakkelinstallatie. Daar wordt het teveel aan gas afgefakkeld. 4. WarmteKrachtKoppelingsinstallatie (WKK): Hierin wordt het biogas omgezet in elektriciteit en warmte. Enerzijds dient het biogas als brandstof voor een gasmotor die met een generator een belangrijk deel van de elektrische energie voor de rwzi levert. Anderzijds verwarmt het koelwater van de gasmotor het slib in de slibgistingstank. 5. CV-ketel: Aanvullend op de WKK s is er een zelfstandige energiebron om het slib in de slibgistingstank op temperatuur te houden (danwel voor verwarming van het bedrijfsgebouw). 6. Gascompressor(en)/Mechanische menger: Deze zorgen voor de menging van de gistingstanks. 7. Slibna-indikkers: Het uitgegiste slib wordt door bezinking verder ingedikt. 8. Slibontwateringsgebouw: Tenslotte wordt het slib met behulp van een slibcentrifuge ontwaterd. De slibkoek wordt in een silo opgeslagen en daarna afgevoerd naar een slibverbrandingsinstallatie. 15

16 Overzicht componenten slibgistingsinstallaties Slibgistingstank Gashouder Fakkelinstallatie WKK CV-ketel Gascompressoren De vier rwzi s met actieve slibvergisting betreffen momenteel: Emmen, Enschede, Hengelo en Goor. Een actuele ontwikkeling is dat in de db-besluiten van 15 januari 2013 is vastgelegd om de verwerking van het zuiveringsslib (hoofdzakelijk) te centraliseren op de rwzi in Hengelo. Daarmee wordt de slibgisting Enschede in 2018 beëindigd en fungeert de slibgisting Goor als back-up-voorziening. De slibgisting Emmen blijft (gezien de lengte van de transportafstanden naar Hengelo) eveneens voortbestaan. 16

17 Van belang is nog dat in het verleden ook de rwzi s Oldenzaal en Vriezenveen een gistingsinstallatie kenden (datering: 1975). Deze zijn bij ab-besluit in 2008 opgeheven 2. Tot slot geldt voor de rwzi Tubbergen dat ook hier een slibgistingstank aanwezig is. Deze is echter alleen in bedrijf voor de zogeheten koude gisting (= tijdelijke slibopslag), maar hierbij komt wel (op beperkte schaal) biogas vrij. In de interviews is aangegeven dat het daarom zinvol is om voor Tubbergen te onderzoeken welke eventuele veiligheidsrisico s hier kunnen spelen. De ontstaansgeschiedenis van de vier rwzi s met slibgistingsinstallaties (inclusief gepleegde investeringen voor zowel de waterlijn als sliblijn) is als volgt. Tabel 1: Ontstaansgeschiedenis vier rwzi s met slibvergisting [incl. investeringen *)] Periode Emmen Enschede Hengelo Goor : plaatsing 2 SGT s : aanleg eerste zuiveringsstraat 1974: bouw SGT-1) : aanleg tweede zuiveringsstraat (incl. slibbedrijf en bouw SGT-2 met 2 WKK s) : renovatie deel slibbedrijf (o.a. SGT-1) : Fase 1: Renovatie tweede zuiveringsstraat en ander deel slibbedrijf (excl. SGT-2): M 19, : Fase 2: M 1,2: waarvan in 2010: M 0,4: vervangen leidingwerk biogaslijn en plaatsing debietmeters in : M 0,2: informatie op orde 1974: plaatsing 3 e SGT 1970: plaatsing 3 SGT s 1970: plaatsing 2 SGT s 1980: Renovatie 3 SGT s : renovatie M 37, [ incl. ATEX **) ] : vervangen gashouder: M 0, : optimalisatie slibgistingsinstallatie: M 0, : renovatie M 32, : renovatie [ incl. ATEX **) ] : renovatie SGT, WKK (incl. ATEX **) o.a. SGT, gashouder, gasleidingen: M 4, : doseerinstallatie: M 0, : vervangen WKK s: M 1, : vervangen WKK: M 1, : vervangen WKK: M 1, : aanvullende veiligheidsmaatr:m 0, : Optimalisatie slibgisting: M 0, /2015: renovatie rwzi Emmen en biogasveiligheid: M 4, : urgente maatr biogas: M 0,1 2015: maatregelen biogasveiligheid: M 0,75 Bron: Projectevaluaties V&V en WRD en kredietvoorstellen : urgente maatr. biogas: M 0,1 2015: maatregelen biogasveiligheid: M 1, : bouw energiefabriek Hengelo (incl. TDH-reactor): M : urgente maatr biogas: M 0,1 2015: maatregelen biogasveiligheid: M 0,4 *) Voor de investeringen 1943 t/m 1999 was niet overal meer te achterhalen hoeveel deze hebben bedragen. Daarnaast zijn verder niet vermeld de zogeheten verzamelinvesteringen: bij voormalig waterschap Velt en Vecht gold hiervoor een jaarlijks optimalisatie-investeringsbudget van M 0,6; bij voormalig waterschap Regge en Dinkel betrof dit een jaarlijks vervangingsinvesteringsbudget van M 1,2. **) ATEX = ATmosphères EXplosibles: Europese richtlijn op het gebied van explosiegevaar. Zie In de toelichting bij het ab-besluit is aangegeven dat: Een algehele renovatie van de gistingsinstallaties Oldenzaal en Vriezenveen te ingrijpend en kostbaar was. Bovendien diende de gistingsinstallatie te voldoen aan strenge wettelijke explosieveiligheidseisen. Uit een waterschapsbrede slibstrategiestudie bleek dat er op de locaties Hengelo, Enschede en Goor voldoende verwerkingscapaciteit is. 17

18 Vanuit de bovenstaande tabel en met de inzichten uit de hiervoor onderliggende kredietvoorstellen en projectevaluaties vallen de volgende zaken op: 1. De slibgistingsinstallatie Enschede is de oudste en dateert uit 1943 (waarbij in 1974 een derde slibgistingstank (SGT) is geplaatst). De andere drie slibgistingsinstallaties dateren allemaal uit de beginjaren zeventig (waarbij in Emmen in 1989 een tweede SGT is geplaatst; tevens is destijds na vijftien jaar onder meer de in 1974 gebouwde eerste SGT gerenoveerd). 2. Toen per 30 juni 2003 de ATEX-veiligheidseisen van kracht werden, is hierop als volgt geanticipeerd: (i) bij de lopende renovatie Enschede en Hengelo is dit direct betrokken door de benodigde maatregelen als aanvullende investeringen 2003 uit te voeren. Voor Enschede geldt dat dit was exclusief renovatie slibgistingstanks en leidingwerk (aangezien dit in 1980 nog was gebeurd), terwijl voor Hengelo geldt dat dit was inclusief renovatie slibgistingstanks en leidingwerk; (ii) voor Goor is dit betrokken in de geplande renovatie ; (iii) voor Emmen geldt dat de volgende renovatie is uitgevoerd in In de projectevaluatie (d.d ) wordt geconcludeerd: dat het over het algemeen een succesvol project is dat op een goede manier is verlopen. In de interviews is echter vanuit verschillende kanten aangegeven dat het project veel strubbelingen heeft gekend met de leverancier. Uiteindelijk is het opgeleverde werk door de ambtelijke organisatie geaccepteerd. Bij de renovatie Emmen (fase 1). is nergens terug te vinden dat er aandacht is geschonken aan de ATEX-veiligheidsrichtlijnen. In het Programma van Eisen (d.d ) is qua veiligheids- en gezondheidsaspecten alleen opgenomen dat: Bij het opstellen van het ontwerp rekening moet worden gehouden met de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbo-wet. De rwzi dient tijdens de bedrijfsvoering veilig te zijn en geen gevaren op te leveren voor de gezondheid. Verder is in het ontwerp aangegeven dat het van belang is dat in het kader van de Arbo-wet wordt opgesteld: een RI&E-rapport voor de gehele installatie (dit is uiteindelijk in 2009 gebeurd, zie 3.4.1); een explosieveiligheidsdocument (dit is uiteindelijk in 2006 gebeurd, zie 3.3); (iv) tot slot geldt voor Emmen dat er een bewuste bestuurlijke keuze is gemaakt om de renovatie Emmen in twee fasen uit te voeren. De reden hiervoor is dat van een aantal aanpassingen uit fase 1 niet van tevoren helder is hoe die zouden uitwerken op het geheel. Als projectdoelstellingen zijn voor fase 1 in het Programma van Eisen opgenomen: introductie van biologische fosfaatverwijdering; het oplossen van een aantal knelpunten in de waterlijn en sliblijn; het zodanig aanpassen van de slibverwerking, dat al het slib uit het beheersgebied van waterschap Velt en Vecht kan worden vergist en ontwaterd; het realiseren van het bovenstaande op kosteneffectieve en duurzame wijze, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de bestaande onderdelen. 3. In de jaren 2010 t/m 2014 zijn vervolgens nog de volgende investeringen gedaan: (i) voor Enschede en Goor geldt dat hier diverse optimalisaties aan de slibgistingsinstallaties zijn gedaan (inclusief aanvullende veiligheidsmaatregelen). Ook is de gashouder Enschede in vervangen, vanwege een technisch mankement; (ii) bij Enschede en Hengelo zijn in de WKK s vervangen, terwijl dit in is uitgevoerd in Emmen. Zowel de investering WKK s Enschede/Hengelo als Emmen waren oorspronkelijk niet voorzien in de meerjarenramingen; (iii) voor Emmen geldt dat uiteindelijk in fase 2 een bedrag van M 1,2 is besteed om de overgebleven knelpunten in de rwzi op te lossen en het slibbedrijf te renoveren. Dit is gebeurd via zeven deelprojecten 3. Met name de nog steeds veelvuldig voorkomende storingen op en uitval van het besturingssysteem rwzi Emmen zijn aanleiding om een onafhankelijk onderzoek te laten 3 1. Informatie op orde (M 0,2), 2. Leidingwerk en debietmeters biogaslijn (M 0,4), 3. Onderzoek naar alternatieve wijzen van vergisten (M 0,05), 4. Uitwerken primair slibbuffer en oplossen terugkerende verstopping van de voorindikker (M 0,25); 5. Realiseren van een korte termijn oplossing om te voldoen aan lozingseisen (M 0,0); 6. Oplossen van bedrijfsvoerende knelpunten (M 0,15) en 7. extra ontwateringcapaciteit en lange termijn oplossing voldoen lozingseisen (M 0,1). 18

19 instellen naar de oorzaken. Dit wordt in 2011/2012 uitgevoerd. In de projectopdracht is specifiek voor de slibontwateringsinstallatie aangegeven dat: Er een tekort is aan ontwateringscapaciteit en het gistingsproces verloopt niet optimaal. In dit verband is één van deze deelprojecten het bovengronds plaatsen van een gasleiding en plaatsing gasdebietmeters. Dit dient met hoge spoed te worden uitgevoerd om hoge reparatiekosten terug te dringen en beter rendement van de gisting en de huidige WKK s te verkrijgen. In bepaalde situaties ontstaat een ontoelaatbare druk in de SGT s waardoor de beveiligingen worden aangesproken en er gas ontsnapt. In de interviews is aangegeven dat de geplaatste gasdebietmeters bij aanvang reeds problemen kenden en feitelijk nooit goed hebben gefunctioneerd. Uiteindelijk is het opgeleverde werk door de ambtelijke organisatie geaccepteerd. Tot slot is in de projectevaluatie (d.d. 5 augustus 2013) van deze zeven deelprojecten aangegeven dat: Het project veel wisselingen heeft gekend van projectleiders en opdrachtgevers. Dat is niet bevorderlijk geweest voor de voortgang en focus. In de interviews is aangegeven dat er in de periode 2005 t/m 2013 sprake was van vier verschillende projectleiders, alsmede dat er in dezelfde periode sprake is geweest van vier verschillende bedrijfsleiders voor de rwzi Emmen. (iv) voor Enschede, Hengelo en Goor geldt dat nog aanvullende uitgaven zijn gedaan (van M 0,3) als uitvloeisel van de urgente maatregelen biogasveiligheid die volgen uit de inventarisatie knelpunten ATEX-gerelateerde installatieonderdelen bij de rwzi s Enschede, Hengelo en Goor (d.d. 18 oktober 2013). Zie hierover nader Voor spelen de maatregelen biogasveiligheid voor de vier slibgistingsinstallaties vanuit het kredietvoorstel biogaslijn rwzi s Vechtstromen (van M 7) en de bouw van de energiefabriek Hengelo (M 24). De bouw van de energiefabriek betreft het optimaliseren van het slibgistingsproces op de rwzi Hengelo. In het kredietvoorstel (d.d. 15 januari 2013) is aangegeven dat: Dit is gericht op een hogere biogasproductie en daarmee de productie van groene stroom. Daarnaast zal door het nieuwe proces ook méér slib kunnen worden vergist op de rwzi Hengelo. Optimalisatie van het gistingsproces wordt gerealiseerd door de toepassing van een Thermische Druk Hydrolysereactor (TDH). Dit is een industrieel vormgegeven proces waarin het slib kapot wordt gekookt waardoor het in de slibgistingstanks vergaand afgebroken kan worden. Het project vergt een hoge investering en is complex en risicovol. De uitwerking van de plannen wordt daarom in deelprojecten aangepakt en is medio 2013 in gang gezet. De investering van M 7 ten behoeve van de biogaslijn rwzi s Vechtstromen kent de volgende opbouw. Verderop in dit evaluatierapport zal per component worden aangegeven in hoeverre deze investeringen voortvloeien uit bijvoorbeeld: een temporisering vanuit het verleden in de investeringen ( 3.2), achterstallig onderhoud ( 3.3), niet uitgevoerde maatregelen uit de EVD s ( 3.4 en 5.2.2) en niet (volledig) uitgevoerde verbeterpunten uit inspecties ( 4.2 / 4.3). Tabel 2: Specificatie investeringen: M 7 biogaslijn rwzi s Vechtstromen Component Emmen Toelichting Emmen Enschede Hengelo Goor Toelichting E de/h lo/goor Totaal Technisch M 2,4 4.3 / M 0,1 M 0, M 2,6 Slibgistingstanks M 1, M 0,05 M 0,45 M 0, M 2,4 Gashouder/vlamdovers M 0,2 4.3 M 0,15 M 0, M 0,4 Gashok M 0,1 4.3 M 0,1 Fakkel M 0,1 4.3 M 0,15 M 0, M 0,4 Protocollen/afspraken M 0, M 0,1 M 0,1 M 0, M 0,4 Documenten M 0, M 0,2 M 0,15 M 0, M 0,7 Totaal M 4,9 M 0,75 M 0,95 M 0,40 M 7,0 Bronnen: Nieuw ontwerp Emmen en maatregelen en kosten biogasveiligheid (d.d ) Maatregelen en kosten biogasveiligheid 2014: Enschede, Hengelo en Goor (d.d ) 19

20 3.1.2 Technische gegevens voor de vier rwzi s met slibgistingsinstallatie De vier huidige rwzi s met actieve slibvergisting kennen de volgende technische gegevens: Tabel 3: Specificatie componenten vier rwzi s met slibvergisting Component Emmen Enschede Hengelo Goor SGT 2: (gemiddeld: m3) 3: (gemiddeld: m3) 3 (gemiddeld: m3) 2: (gemiddeld: m3) gashouder 2: (gemiddeld: 325 m3) 1: (560 m3) 1: (650 m3) 1: (170 m3) gasfakkel 1: (250 m3 per uur) 1: (225 m3 per uur) 1: (400 m3 per uur) 1: (250 m3 per uur) WKK s 1: (gem. 400 kwh per uur 2 (gem.450 kwh per uur) 2 (gem.275 kwh per uur) 1 (165 kwh per uur) CV-ketel 1 (maximaal: 580 kwh) 2 (gemiddeld: 245 kwh) 3: (gemiddeld 325 kwh) 1: (300 kwh) Gascompressor 3 (gemiddeld 450 m3 per uur) 3 (720 m3 per uur) 2 (250 m3 per uur) Bron: V&V-Jaarverslag Zuiveringen en Slibbedrijf 2013 en WRD-Jaarverslag Zuiveringsbeheer 2013 De vier huidige rwzi s met actieve slibvergisting kennen de volgende productiegegevens voor het behaalde percentage droge stof slibkoek. Geen: in plaats hiervan: mechanische menger Tabel 4: Productiegegevens percentage droge stof slibkoek vier rwzi s met slibvergisting Jaar Emmen Enschede Hengelo Goor ,0% 21,1% 22,4% nvt *) ,1% 22,9% 22,3% nvt *) ,2% 22,7% 22,7% nvt *) ,5% 22,3% 22,5% nvt *) ,0% 22,5% 21,6% nvt *) gemiddeld 23,0% 22,3% 22,3% nvt *) Bron: V&V-Jaarverslag Zuiveringen en Slibbedrijf 2013 en WRD-Jaarverslag Zuiveringsbeheer 2013 *) Goor heeft weliswaar een gistingsinstallatie, maar geen slibontwatering, vanwaar slib wordt afgevoerd naar SNB. 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% Emmen Enschede Hengelo Opvallend hierbij is dat in Emmen het percentage droge stof geleidelijk aan steeds hoger wordt, terwijl dit in Enschede en Hengelo nagenoeg constant blijft. In de interviews is als verklaring voor het gestegen percentage droge stof in Emmen gegeven het doorvoeren van verbeteringen in de bedrijfsvoering via de toepassing vanaf 2011 van de techniek van magnesiumchloride-dosering 4. In de praktijk leidt een stijging van het percentage droge stof met 1% bij voormalig Velt en Vecht tot een besparing op de exploitatielasten van circa (dit tegen de geldende vaste en variabele prijsafspraken met slibverwerker 4 Met behulp van magnesiumchloride-dosering wordt fosfaat als zogeheten struviet (magnesium-ammonium-fosfaat) in het slib vastgelegd. De struvietkristallen zorgen voor: (i) een lichte verhoging van de gloeirest van de slibdrogestof waardoor de ontwaterbaarheid verbetert en (ii) een slibkoek die beter waterdoorlatend wordt. 20

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Uitgesproken. Procesevaluatie project Aanpassing Garmerwolde. Zwolle, 9 juni 2009. Kenmerk: 2103.0001Rmm090699

Uitgesproken. Procesevaluatie project Aanpassing Garmerwolde. Zwolle, 9 juni 2009. Kenmerk: 2103.0001Rmm090699 Uitgesproken Procesevaluatie project Aanpassing Garmerwolde Zwolle, 9 juni 2009 Kenmerk: 2103.0001Rmm090699 RAPPORT Opdrachtgever: Dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest Contactpersoon: De heer H. van t

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Meer voor Minder een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Voorwoord Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Deel 2 Samenvatting van de reactie van het College van B & W

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Cogas Infra en Beheer B.V. Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 (openbaar) Pagina 1 van 60 Dit is de openbare versie van het KCD 2013 van Cogas Infra en Beheer

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage

Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage 12 maart 2010 In opdracht van de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Rotterdam Policy Research Corporation Copyright 2010 Kantoor België:

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Vastgesteld door de stuurgroep 18 juli 2013 PAGINA 1/30 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en opdracht... 4 2. 1.3 Het bedrijfsplan...

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport "Prestatie- en effectmonitoring" Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief

Onderzoeksrapport Prestatie- en effectmonitoring Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief Onderzoeksrapport "Prestatie- en effectmonitoring" Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief 's-hertogenbosch, 25 april 2012 Onderzoeksrapport Prestatie- en effectmonitoring 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Certificeren arbozorg, meer dan papier!

Certificeren arbozorg, meer dan papier! Certificeren arbozorg, meer dan papier! Een onderzoek naar de certificering van arbodiensten en deskundigen, en de invloed hiervan op de kwaliteit van de toetsing van de RI&E Projectleider en contactpersoon

Nadere informatie