Inhoudsopgave. De toekomst is begonnen 5. Financieel 6. Verslag van de Raad van Commissarissen 8. Profiel van de Raad van Commissarissen 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. De toekomst is begonnen 5. Financieel 6. Verslag van de Raad van Commissarissen 8. Profiel van de Raad van Commissarissen 9"

Transcriptie

1 arverslag 2013

2 2

3 Inhoudsopgave De toekomst is begonnen 5 Financieel 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Profiel van de Raad van Commissarissen 9 Kerncijfers 10 Missie, visie en strategie 10 Kernactiviteiten Twente Milieu 13 Focus op aandeelhoudende gemeenten 15 Personeel 19 3

4 4 Per 1 januari 2014 heeft Twente Milieu de medewerkers en het beheer van de openbare ruimte van de gemeente Borne overgenomen.

5 De toekomst is begonnen In 2013 is een mijlpaal bereikt met de toetreding van een nieuwe aandeelhouder. Per 1 januari 2014 heeft Twente Milieu de medewerkers en het beheer van de openbare ruimte van de gemeente Borne overgenomen. De door Twente Milieu geformuleerde missie, visie en strategie is in 2013 mede vertaald in het toetreden van de gemeente Borne als aandeelhouder. Daarbij verzorgt Twente Milieu vanaf 1 januari 2014 het integraal beheer van de openbare ruimte in die gemeente. We hebben hiermee een belangrijke stap gezet richting het behalen van de doelstelling van een afvalloze samenleving in In 2013 is door de Raad van Commissarissen (RVC) besloten een externe adviseur aan te stellen, om een onderzoek te doen naar de leiderschapsstijl en cultuur binnen Twente Milieu. Als gevolg hiervan heeft directeur Albert van Winden begin 2014 besloten zijn taken neer te leggen en zijn ontslag ingediend. Door de RVC is een interim directeur aangesteld om de taken van de directeur waar te nemen. In 2014 zullen als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe vertegenwoordigers worden gekozen die de aandeelhouders gaan vertegenwoordigen. Hier zal de komende tijd veel aandacht voor zijn, om de relatie met de aandeelhouders op de juiste wijze te kunnen invullen. De nieuwbouw in Hengelo zal in het voorjaar van 2014 worden opgeleverd, waardoor Twente Milieu weer vanaf een volwaardige locatie ook vanuit Hengelo kan werken aan een optimale dienstverlening. Twente Milieu is de afgelopen jaren positief gepositioneerd, door middel van diverse campagnes en uitingen. De komende tijd zal de nadruk worden gelegd op het verzilveren van deze positionering en zal de organisatie intern worden klaargestoomd voor de toekomstige uitdagingen. Het jaar 2013 was financieel wederom een goed jaar. Er was een resultaat van euro begroot, maar met het werkelijke resultaat van euro op een omzet van bijna 29 miljoen euro mag iedereen zeer tevreden zijn. Hoewel het resultaat aanmerkelijk lager is dan in 2012, lag de oorzaak daarvan in het bevriezen van de indexering voor de aandeelhouders. Daarmee zijn de kostenstijgingen, welke begroot waren in belangrijke mate, ten laste van het resultaat gekomen. Daarnaast zijn er diverse besparingen gerealiseerd. We zijn trots op alle medewerkers die eraan meegewerkt hebben dit te realiseren. Theo Lemmen, Interim directeur Twente Milieu 5

6 Financieel 2013 was een financieel gezond jaar voor Twente Milieu. De tarieven zijn in 2013 niet verhoogd, zoals is overeengekomen met de aandeelhouders. De omzet is gestegen door toename van de werkzaamheden. De kosten zijn ten opzichte van de omzet licht gestegen als gevolg van algehele kostenstijgingen, met name het op gebied van personeel. Het jaar 2013 is daardoor afgesloten met een kleine winst. Indexering In 2013 zijn de tarieven niet verhoogd. De werkelijke stijging van de loonkosten, afschrijving, rente, brandstoffen en andere kosten bedroeg rond 3,2 procent. In verband met de vermogenspositie van Twente Milieu is de stijging van de kosten niet doorberekend in de tarieven. Resultaten Het jaar 2013 verliep op financieel gebied naar verwachting. De netto-omzet nam in 2013 toe met 3 procent tot 29,4 miljoen euro. Het nettoresultaat is gedaald doordat de stijging van de kosten niet is doorberekend in de tarieven. Het resultaat bedraagt 0,1 miljoen euro in 2013 en bedroeg in ,8 miljoen euro. De omzet is in 2013 toegenomen door enerzijds werkzaamheden op het gebied van beheer openbare ruimte in verschillende gemeenten, zoals onderhoud verkeersmeubilair, prullenbakken ledigen, beheer fietsenstallingen, rioolreiniging en gladheidbestrijding. Anderzijds is de omzet toegenomen door een toename van werkzaamheden op het gebied van afvalbeheer, zoals inzameling oud papier met mini-containers, inzameling kunststoffen huis aan huis, inzameling gescheiden afvalstromen bij verzamelcontainers, beheer en onderhoud van ondergrondse containers en adviezen op het gebied van beleid en communicatie. De omzet is gedaald door bezuinigingen van gemeenten op het gebied van vegen en het efficiënter inzamelen van de stromen rest- en GFT-afval. De loonkosten zijn gunstig beïnvloed door een gedaald ziekteverzuim in De kosten zijn onder druk komen te staan door de verhoging van de loonkosten op het gebied van Cao-indexeringen en pensioenlasten en verdergaande automatisering van processen op het gebied van logistiek en advieskosten. De kosten van rente en afschrijving zijn gedaald door het efficiënter inzetten van materieel en lagere rentekosten. In 2013 is een solvabiliteit bereikt van 35 procent, ruim boven de bandbreedte die is afgesproken met de aandeelhouders. Deze bandbreedte bedraagt tussen de 25 en 30 procent solvabiliteit. Hier hebben zowel de behaalde winst als de daling van het balanstotaal aan bijgedragen. Aandeelhouderschap Zes gemeenten zijn aandeelhouder van Twente Milieu N.V. : Almelo (17,6 procent), Enschede (39,0 procent), Hengelo (21,4 procent), Hof van Twente (8,8 procent), Losser (5,7 procent) en Oldenzaal (7,5 procent). Er zijn in 2013 geen veranderingen in het aandeelhouderschap van Twente Milieu geweest. Per 1 januari 2014 is Borne toegetreden als aandeelhouder van Twente Milieu. 6

7 Dienstverleningovereenkomsten De afspraken over de dienstverlening van Twente Milieu worden voor iedere gemeente vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In 2013 is gewerkt aan een meer outputgestuurde DVO die het huidige format van de DVO gaat vervangen. Beheer afvalstromen De verwerkingscontracten van onze gemeenten voor restafval en GFT worden door ons beheerd. De overige afvalstromen die we inzamelen op onze afvalbrengpunten vermarkten we en gaan naar diverse bewerkers en verwerkers. Verantwoording Deze jaarrapportage behandelt onze bedrijfsvoering in het algemeen over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december Het rapport is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de directie en tot stand gekomen met medewerking van de leden van het managementteam en medewerkers die belast zijn met de uitvoering. Corporate Governance Code Twente Milieu werkt volgens een Corporate Governance Code. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 3 juli 2009 is daarvoor een bestuursreglement en het reglement Raad van Commissarissen vastgesteld. Aan de hand hiervan is in overleg met de aandeelhouders besloten een volledige Corporate Governance Code te laten uitwerken op 17 augustus Hierin werden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de aandeelhouders, opdrachtgevers, Raad van Commissarissen en directie omschreven. Zo is onder andere de RVC uitgebreid met twee personen tot in totaal vijf. In 2013 zijn de wijzigingen van de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst verder uitgewerkt. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 december 2013 zijn de wijzigingen vastgesteld. Op 31 december zijn de statuten formeel gewijzigd, waardoor het aandeelhouderschap van Borne op 1 januari 2014 is ingegaan. Theo Lemmen, Interim directeur Twente Milieu 7

8 Verslag van de Raad van Commissarissen Allereerst wil de Raad van Commissarissen (RVC) zijn waardering uitspreken aan de medewerkers en medewerksters die ook in 2013 zich met hart en ziel hebben ingezet voor het schoon, gezond en fris houden van Twente ten behoeve van de aandeelhouders. In 2013 heeft de gemeente Borne besloten aandeelhouder te worden per 1 januari 2014 en tegelijk al haar taken op het gebied van afvalinzameling en beheer openbare ruimte (BOR) aan Twente Milieu op te dragen. Tegelijk zijn de medewerkers van Borne in dienst getreden van Twente Milieu. Samenstelling De samenstelling van de RVC is in 2013 hetzelfde gebleven als in De RVC bestond in 2013 derhalve uit de heren W. Meulman (voorzitter), K. Pool, D. Schiphorst, mevrouw S. Ayranci en de heer W. van Leijsen. Bijeenkomsten De RVC kwam in 2013 dertien keer bijeen, waarvan drie keer met de aandeelhouders in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), twee keer met de Ondernemingsraad (OR) in het kader van het zogenaamde artikel 24: Overleg, en acht keer in het kader van de toezichts- en adviesfunctie. Naast de jaarrekening 2012, die door de AvA werd goedgekeurd, bespreekt de RVC het Duurzaamheidsverslag en de Contourennota in het kader van de op te stellen begroting voor Uitgangspunt voor de begroting is dat de tarieven niet stijgen en dat nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk meegenomen worden. Relatie met de directeur De voorzitter van de RVC heeft elke maand bilateraal overleg met de directeur. Samen met hem zijn aandeelhouders, zusterbedrijven, symposia en dergelijke bezocht. Er is een remuneratiecommissie actief die de directeur voor zijn werkzaamheden heeft beoordeeld. Eind 2013 is gebleken dat er spanningen waren tussen de directeur en het MT van Twente Milieu. Daartoe is adequaat gehandeld en is eind 2013 een externe adviseur benoemd, om de verhoudingen te onderzoeken en analyseren. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid, dat de directeur begin 2014 zijn taken heeft neergelegd en zijn ontslag heeft aangeboden. Meerjarenvisie Ten aanzien van de strategische koers van Twente Milieu is in 2012 afgesproken met de AvA dat een meerjarenvisie zou worden opgesteld met als belangrijk kader het Tweede Landelijk Afvalstoffenplan (LAP2). Deze strategische koers zal in 2014 met de AvA worden besproken en vastgesteld. Toekomstige koers Onderwerpen die verder de aandacht van de RVC hebben gehad betreffen de nieuwbouw in Hengelo, het te voeren PR-beleid, het functioneren van de leden van de RVC op basis van de door de voorzitter gehouden interviews, een vervolg op de Governance Code en het jaarplan Ook is regelmatig stilgestaan bij de mogelijke participatie van de gemeente Borne in Twente Milieu. 8

9 Profiel van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is per ultimo 2013 als volgt samengesteld: De heer W. Meulman (voorzitter) Benoemd: 16 november 2011 Zittingstermijn tot: 16 november 2015 (eerste termijn) Profiel: geboren in 1946, oud-burgemeester van de gemeente Hardenberg, oud-burgemeester van de gemeente Den Ham en oud-wethouder van de gemeente Hilversum. Nevenfuncties: bestuurslid van een stichting voor hulp aan mensen in financiële noodsituaties, voorzitter van een stichting met als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de relatie van voeding en kanker en bestuurslid van de stichting bijzondere leerstoel en onderwijsrecht, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Terminal Coevorden-Emmen-Hardenberg, adviseur vastgoedbedrijf, voorzitter van een stichting die zich ten doel stelt kinderen die een moeilijke toekomst tegemoet dreigen te gaan een hoopvol perspectief te bieden. De heer D. Schiphorst Benoemd: 1 oktober 2008 Zittingstermijn tot en met: 2016 (tweede termijn) Profiel: geboren in 1945, oud-algemeen directeur Cogas Energie. Nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Vredehof, lid AB Waterschap Regge en Dinkel, voorzitter Bio-energiecluster Oost-Nederland. De heer K. Pool Benoemd: 26 mei 2010 Zittingstermijn tot: 26 mei 2014 (eerste termijn) Profiel: geboren in 1958, directeur-eigenaar van interim-management en consultancybureau Pool Management & Organisatie BV. Nevenfuncties: voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Noord Twente. Mevrouw S. Ayranci Benoemd: 1 april 2012 Zittingstermijn tot: 1 april 2016 (eerste termijn) Profiel: geboren in 1972, districtsdirecteur Particulieren ABN AMRO Bank voor district Twente. Nevenfuncties: geen. De heer W. van Leijsen Benoemd: 9 november 2012 Zittingstermijn tot: 9 november 2016 (eerste termijn) Profiel: geboren 1960, directeur Saver NV te Roosendaal, een overheidsgedomineerd afvalinzamelen reinigingsbedrijf. Bestuurder Stichting de Kringloper Nevenfuncties: ledenraadslid Rabobank Roosendaal Woensdrecht, bestuurslid EVO regiobestuur Noord-Brabant, penningmeester stichting beheer bedrijvenpark Borchwerf II, bestuurslid vereniging van eigenaren bedrijvenpark Borchwerf II, bestuurslid StartersCentrum Roosendaal. 9

10 Kerncijfers Ontwikkeling van kerncijfers van Twente Milieu ingezamelde afval totaal x 1000 kg aantal aansluitingen ziekteverzuim % fte 6,4 7,3 8,3 6,5 5,0 5,7 bruto marge x 1000 euro bedrijfsresultaat x 1000 euro netto resultaat x 1000 euro balanstotaal x 1000 euro eigen vermogen x 1000 euro Missie, visie en strategie De droom van Twente Milieu is een afvalloze samenleving. Daarin is afval niet waardeloos, maar een waardevolle grondstof. We richten onze blik daarom ook meer en meer op de toekomst en willen iedereen leren wat de waarde van grondstoffen is. Missie Twente Milieu werkt met zeven aandeelhoudende gemeenten en inwoners aan een schoon, gezond en fris Twents Milieu. Schoon: wat schoon is, moet schoon blijven. Daarom vegen we de straten en maken we de pleinen na de (week)markten weer netjes schoon en halen we huishoudelijk afval gescheiden op. Gezond: het is hygiënisch. Er ontstaan immers ongezonde situaties wanneer we het afval niet inzamelen. Fris: we doen dit alles op een frisse manier, in frisse kleding, met frisse blik en met plezier. Visie Als partner van onze gemeenten willen we op basis van betekenismaximalisatie een zichtbare meerwaarde bieden. Dit doen we door: de grondstoffen verantwoord in te zamelen en te laten verwerken; te werken aan een schone leefomgeving; constructief bij te dragen aan het gemeentelijk afvalbeleid; met plezier een prestatie neerzetten; gebruik te maken van een adequaat voertuigenpark; het milieubewustzijn bij burgers, bedrijven en scholen te bevorderen door middel van voorlichting en educatie. 10

11 Strategie Twente Milieu wil op een maatschappelijk verantwoorde wijze bijdragen aan een duurzame samenleving, waarbij de lineaire economie zo veel mogelijk plaatsmaakt voor een circulaire economie. Dit is noodzakelijk, omdat we anders de natuurlijke grondstoffen in onze wereld uitputten. Recyclen (het hergebruiken van grondstoffen) is een belangrijke voorwaarde voor de circulaire economie. Onze strategie is om hier op een duurzame manier aan bij te dragen. We gooien echter in Twente nog steeds heel veel grondstoffen weg. Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van onze grijze container vol zit met grondstoffen. Onze droom is om dit apart in te zamelen en te laten recyclen. Twente Milieu gaat daarbij voor betekenismaximalisatie in plaats van winstmaximalisatie, een zo hoog mogelijk milieurendement behalen en een schone, gezonde en veilige leefomgeving creëren. Vestigingen Ons hoofdkantoor staat in Enschede. Op dezelfde locatie bevindt zich de centrale werkplaats. Onze twee andere vestigingen bevinden zich in Almelo en Hengelo. In Almelo is eveneens een werkplaats aanwezig. We exploiteren in de gemeente Enschede drie afvalbrengpunten en in Hengelo, Almelo en Oldenzaal ieder één. Klanten Onze dienstverlening is primair gericht op onze aandeelhoudende gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Borne. Ook verrichten wij, op beperkte schaal, diensten voor andere overheden of overheidsgerelateerde en commerciële bedrijven. De in dat kader uitgevoerde dienstverlening moet altijd kosten- én milieueffectief zijn en de leefbaarheid bevorderen. Stakeholders Onze stakeholders zijn onze aandeelhoudende gemeenten, Twentse niet-aandeelhoudende gemeenten, overheidsgerelateerde organisaties in de regio, Twence, Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, bedrijven, leveranciers en bewoners. We houden onderweg veel contact met hen en blikken vooruit op basis van openheid en vertrouwen. Ook werken wij intensief samen met Circulus en Berkel Milieu, twee soortgelijke organisaties als Twente Milieu. Dit heeft efficiencyvoordeel door gezamenlijke inkoop en het delen van kennis en kunde. Daarnaast bestaat er een gezamenlijke ICT-dienst (Cibas) die alle gegevens beheert voor containermanagement, afval- en milieupassen en Diftar. 11

12 Benieuwd?... Op 19 augustus weten jullie meer De jeugd middels een educatief lesproramma zo vroeg mogelijk leren verstandig om te gaan met afval. Wereldverbeteraars is een initiatief van Oude elektrische apparaten hebben nog waarde. Lever ze in bij Twente Milieu. Campagne in Twente. 12

13 Kernactiviteiten Twente Milieu Grondstoffen duurzaam inzamelen Twente Milieu houdt zich voornamelijk bezig met de inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens. De afvalstromen GFT, papier, glas, klein chemisch afval, plastic verpakkingsmateriaal en diverse grove afvalstromen zamelen we gescheiden in. Op de afvalbrengpunten kan een groot aantal deelstromen ingeleverd worden. Daarnaast halen we het afval op bij diverse bedrijven en instellingen. Beheer openbare ruimte Het beheer van de openbare ruimte (machinale straatreiniging, maaien, plaagdier-, onkruid-, gladheid- en calamiteitenbestrijding) voeren we per gemeente op maat uit. Dit doen we zeer efficiënt dankzij een integrale aanpak. Twente Milieu wordt hierin steeds meer de regievoerder tussen verschillende instanties. Het reinigen, inspecteren, restaureren en onderhouden van riolen en kolken zuigen zijn ook diensten die Twente Milieu uitvoert. Adviesdiensten Twente Milieu wordt steeds meer benaderd door gemeenten en andere partijen voor adviezen op het terrein van beleid en communicatie omtrent het behalen van de milieudoelstellingen. Twente Milieu is hiermee voor haar aandeelhoudende gemeenten een belangrijke adviseur op het gebied van afval en openbare ruimte en de communicatie daarover. Twente Milieu geeft hierbij gericht advies omtrent de vertaling van beleidsdoelstellingen in concrete voorstellen voor optimalisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan adviezen over de inzamelstructuur van plastic verpakkingsmateriaal en het integraal beheer van de openbare ruimte. Ook wat betreft de communicatie over afval en openbare ruimte heeft Twente Milieu een belangrijke adviserende rol. Daarnaast coördineert Twente Milieu ook de ontwikkeling van campagnes en communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld de schone wijk weken in Almelo en de JA-campagne in Enschede. Centraal in onze adviesdienstverlening staat dan ook de ontzorging van de aandeelhoudende gemeenten op het gebied van communicatie met bewoners, beleidsontwikkeling en -evaluatie. Materieelbeheer De afdeling materieelbeheer zorgt er op een duurzame wijze voor dat de medewerkers van Twente Milieu het werk goed kunnen doen met de daarvoor bestemde wagens. Het materieel is volledig in eigen beheer en wordt op een kwalitatief hoogwaardige wijze onderhouden en gerepareerd. Daarnaast maken verschillende gemeenten en bedrijven gebruik van onze afdeling materieelbeheer. Bedrijfsvoering Om bovenstaande kernactiviteiten mogelijk te maken blijft de bedrijfsvoering en facilitaire ondersteuning van Twente Milieu continu in ontwikkeling. In 2013 hebben de volgende ontwikkelingen plaats gevonden: Automatisering In 2013 is ons complete serverpark vernieuwd zodat we weer een aantal jaren vooruit kunnen. Er is een start gemaakt met oriëntatie voor de mogelijke vervanging van onze primaire software AfvalRis. We werken in deze oriëntatie samen met branchegenoot Circulus/Berkel Milieu. Facilitair Start nieuwbouw locatie Hengelo Wegtersweg. Centrale planning Centrale planning is in het tweede kwartaal operationeel geworden. Planning van alle resources vindt centraal plaats, zodat de beschikbare capaciteit optimaal wordt ingezet. Routeoptimalisatie inzameling ondergrondse containers operationeel. Besparingen op logistieke inzet gerealiseerd. Introductie van volledig gedigitaliseerde automatische routeplanning voor huis aan huis inzameling. Diverse routeaanpassingen doorgevoerd, optimalisatie bestaande routes en nieuwe routes voor kunststof verpakkingen (KVM) en papier. 13

14 Kwaliteit, Arbo en Milieu Onze dienstverlening stelt hoge eisen aan mens, milieu en organisatie. Voor het personeel is het belangrijk dat ze meegroeien met de ontwikkelingen in de samenleving. Ook om die reden verbetert Twente Milieu continu de interne processen. Kwaliteitsmanagement (ISO 9001) In week 49 van 2013 is het kwaliteitsmanagementsysteem (conform ISO 9001) van Twente Milieu weer doorgelicht door DEKRA. Hierbij zijn twee verbeterpunten naar voren gekomen. Hiervoor zijn corrigerende maatregelen uitgevoerd, zodat Twente Milieu weer volledig aan deze norm voldoet. Arbo management (VCA** & OHSAS 18001) In 2013 is er bij Twente Milieu een OHSAS managementsysteem opgezet. In week 49 van 2013 is het opgezette Arbo managementsysteem door DEKRA beoordeeld in een zogenaamde documentatie-audit. Deze is positief afgesloten. Hiermee kunnen we de certificering voortzetten in januari De afdeling Rioleringsbeheer zal volgens de VCA** norm blijven werken. In januari 2014 zal de DEKRA beoordelen of de afdeling Rioleringservices nog steeds volgens de VCA** norm werkt. Milieumanagement (ISO 14001) In 2013 is tevens ons milieumanagementsysteem door DEKRA doorgelicht. Door Twente Milieu te certificeren, bewijzen wij dat we continu werken aan een veilige en gezonde werkplek. Door de goede medewerking en inzet van iedereen blijft Twente Milieu voldoen aan de gestelde eisen en normen. 14

15 Focus op de aandeelhoudende gemeenten In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Twente Milieu van november 2013 is een gezamenlijke behoefte van gemeenten en Twente Milieu ontstaan om te onderzoeken welke bezuinigingen mogelijk en haalbaar zijn door toe te werken naar een harmonisering op het gebied van de inzameling van huishoudelijk afval. Om verdere grotere bezuinigingen te realiseren is het noodzakelijk om een trendbreuk te realiseren. Hiermee willen we toewerken naar uniformering op het gebied van afvalinzameling en dienstverlening en afspraken over gelijke randvoorwaarden tussen alle gemeenten en Twente Milieu. Tijdens een ambtelijk/bestuurlijk overleg op 19 december 2013 heeft Twente Milieu een presentatie gegeven en is bovenstaande besproken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben de portefeuillehouders gezamenlijk opdracht gegeven aan Twente Milieu om dit in samenwerking met de ambtenaren van de zeven gemeenten nader uit te werken. Hoogtepunten 2013 Gezamenlijke opdracht 7 aandeelhoudende gemeenten uniformering afvalinzameling en dienstverlening Toetreding Borne per 1 januari 2014 Oprichting Twentse textielcirkel (van inzameling tot en met hergebruik) in samenwerking met kringloopbedrijven en Texperium in Haaksbergen Beheer en exploitatie afvalbrengpunten Enschede en Oldenzaal Doorontwikkeling inzamel- en verwerkingsstructuur (optimalisatie scheiding ABP s, diverse proeven huis aan huis inzameling enz.) Sessie aandeelhoudende gemeente de Broeierd Twente Milieu en integraal beheer van de openbare ruimte Inzameling plastic verpakkingsmateriaal huis aan huis in Enschede en Hof van Twente Opening milieueilandjes 15

16 Ontwikkelingen en resultaten per gemeente in 2013 Almelo In 2011 heeft de gemeenteraad van Almelo het besluit genomen om in 2014 stadsbreed een minicontainer voor oud papier en karton in te voeren. Afgelopen jaren heeft de gemeente echter al in drie wijken de minicontainer ingevoerd. In één van deze twee wijken wordt ook een proef gedaan, waarbij het restafval één keer in de vier weken wordt ingezameld. Eén inzamelbeurt voor restafval wordt hierbij vervangen door een inzamelbeurt voor oud papier en karton. Deze proef is in 2013 geëvalueerd en de resultaten zijn zeer succesvol. In 2014 gaat de gemeente Almelo met de nieuwe raad kijken welke stappen naar aanleiding hiervan verder worden gezet. Op het gebied van openbare ruimte heeft Twente Milieu samen met de gemeente Almelo een prestatiebestek getekend. Hierbij gaat het om het integraal beheer van de openbare ruimte. Daarnaast hebben de gemeente Almelo en Twente Milieu diverse campagnes opgestart zoals voor blad, vuurwerk en gevel-tot-gevelreiniging onder de noemer de Schone Wijk Weken. Oldenzaal In de gemeente Oldenzaal is men in 2013 verder gegaan met het vervangen van blokcontainers voor restafval door ondergrondse containers. Met de gemeente is een akkoord bereikt over de exploitatie van het Milieupark Oldenzaal door Twente Milieu vanaf 1 januari Dit gaat gepaard met een revitalisatie van het Milieupark in ALMELO HOF VAN TWENTE Enschede De gemeente Enschede heeft in 2013 twee Milieueilanden gerealiseerd in de binnenstad, voor de inzameling van grondstoffen. Binnen de bebouwde kom hadden huishoudens al de beschikking over een papiercontainer aan huis, in september 2013 is de papiercontainer ook ingevoerd in het buitengebied. De container wordt eens in de twee maanden geleegd. Op 1 oktober is gemeentebreed een haalsysteem ingevoerd voor plastic verpakkingen, na een succesvolle proef in de wijk Deppenbroek. Tweewekelijks wordt het plastic met behulp van zakken ingezameld. In kwartaal vier was de stijging al direct waarneembaar. 16

17 HENGELO OLDENZAAL ENSCHEDE LOSSER Twente Milieu heeft in 2013 het beheer van de fietsenstalling, onderhoud verkeersmeubilair en het technische parkeerbeheer van de gemeente Enschede in opdracht gekregen. Hengelo Vanaf maart 2013 is de gemeente Hengelo gestart met het gescheiden inzamelen van blik. Hiertoe is een inzamelstructuur opgezet met bovengrondse containers bij de tien grootste winkelcentra. Inzameling loopt goed, in negen maanden tijd is bijna kilo ingezameld. De systematiek van Diftar is verder ontwikkeld in 2013, door aanpassing van de tarieven en verdere inzet op het verminderen van restafval. Hiertoe zijn ook de bovengrondse Milieueilanden geoptimaliseerd qua capaciteit en ledigingfrequentie. Met behulp van de SWB en Handhaving is ingezet op vermindering bijplaatsingen bij verzamelcontainers. Gedurende een half jaar heeft Hengelo meegedaan met een landelijk onderzoek naar de gescheiden inzameling van drankenkartons bij hoogbouw. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage aan de staatssecretaris, die medio 2014 landelijk advies uitbrengt over de inzameling van drankenkartons. Hof van Twente In de gemeente Hof van Twente is vanaf 1 oktober een haalsysteem met zakken ingevoerd voor plastic verpakkingsmateriaal. Het haalsysteem is ingevoerd in de gehele gemeente en heeft in een periode van drie maanden direct geleid tot een stijging van gemiddeld 9 kilo plastic per huishouden in 2012 naar gemiddeld 12 kilo plastic per huishouden in Losser In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor een eerste Milieueiland in De Lutte. Ook is begonnen met de voorbereidingen voor een proef met de verpakkingencontainer; een minicontainer aan huis voor plastic verpakkingen, blik en drankenkartons. Deze proef wordt tot uitvoering gebracht in De Lutte in

18 Een afvalloos Twente in 2030 Welke 3 vakmensen willen daar aan meewerken? Bij Twente Milieu hebben we een droom. Een droom die gaat over een afvalloze maatschappij in Een maatschappij waarin al het afval grondstof is voor nieuwe producten of brandstof is voor duurzame energie. Een maatschappij die daardoor meer houdbaar wordt. Een maatschappij waarin de volgende generatie trots kan zijn op de keuzes die we nu al maken. Vandaar dat we ons nu al elke dag inzetten voor het scheiden van afval in zuivere stromen die gerecycled kunnen worden voor een schoon, gezond en fris Twents milieu. In onze werkplaats in Enschede is ruimte voor een Chef werkplaats Je bent o.a. verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de werkplaats organisatie. Voor onze locatie in Almelo zijn wij op zoek naar een Werkvoorbereider Je zorgt o.a. voor het tot stand brengen van een efficiënte koppeling tussen werkaanbod, rijdend materieel en het beschikbare personeel. Onze locatie in Enschede heeft plaats voor een Uitvoerder Parkeerbeheer & Afvalbrengpunten Je bent o.a. verantwoordelijk voor de aansturing en inzet van medewerkers en middelen en het bevorderen van de kwaliteit en efficiency in de uitvoerende processen op operationeel niveau. Het gaat om uitdagende jobs in een organisatie die vooruit wil en je hebt volop gelegenheid om daar je steentje aan bij te dragen. Kijk voor de 3 complete vacatures op: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook De campagne werd ook ingezet rondom de feestdagen. Meer afval scheiden betekent minder afval in de grijze container. Campagne gemeente Enschede. 18

19 Personeel Het personeelsbeleid van Twente Milieu is erop gericht dat mensen hun werk op een prettige en professionele manier kunnen doen. Kerncijfers Ultimo Totaal aantal medewerkers Aantal medewerkers TM Aantal fte s 2 220, Gemiddelde leeftijd 3 46,4 46,1 45,5 Aantal deeltijders Aantal vrouwen Ziekteverzuim (in procenten) 3 6,4 7,6 8,3 Flexibele schil (in fte) Gedetacheerd via sw-bedrijven Met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 2 Fulltime equivalent (1,0 fte is een volledige werkweek) 3 Jaargemiddelde In- en uitstroom 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en Instroom Uitstroom

20 Formatie inclusief intern en extern personeel % 70% 69% 60% 50% 40% 30% 20% 18% 13% 10% 0% Eigen Inhuur SW Opleidingen Twente Milieu steekt veel tijd en energie in het opleiden van haar personeel. Hierin staat een persoonlijke ontwikkeling en het op peil houden van vakinhoudelijke kennis voorop. In het kader van de zogenaamde richtlijn vakbekwaamheid (code 95) bestaat er voor vrachtwagenchauffeurs al een wettelijke verplichting om bij te blijven op het vakgebied. In 2013 heeft Twente Milieu ongeveer 1,1 procent van haar loonsom besteed aan opleidingen voor medewerkers van uitvoering tot en met het management. Er zijn verscheidene trajecten gestart in Hierbij valt te denken aan nascholing en bijscholing op het terrein van: - Richtlijn Vakbekwaamheid (code 95) - Bestrijdings- en rioleringstechniek; - Opstart meerjarig opleidingsplan voor de werkplaatsen; - Management Development middenkader. Gezond op pad met TwenteFIT Medewerkers stimuleren tot een gezonde leefstijl. Dat is het doel van TwenteFIT. In 2013 zijn diverse activiteiten georganiseerd voor het personeel van Twente Milieu. Bij een aantal van deze activiteiten is de samenwerking gezocht met de personeelsvereniging en de gemeente Enschede. Hierdoor kon er een grotere doelgroep bereikt worden en de kosten gedeeld worden. Voor de komende jaren hopen we deze samenwerking te kunnen intensiveren. In 2013 hebben onder andere de volgende collectieve activiteiten plaatsgevonden: Workshop mindfullness MTB clinic Deelname volleybaltoernooi en highland-games gemeente Enschede Deelname Enschede marathon en singelloop Fietsreis en voorbereidende trainingen voor de reis naar de Tourmalet Deelname UT-triathlon en Rutbeektriathlon Deelname Ambtenarentoertocht Gezinsactiviteit in het klimbos Avatarz Schaatstrainingen 20

21 Daarnaast heeft er ook een aantal individuele trajecten plaatsgevonden: Leefstijlcoaching voor meerdere medewerkers Voedingsanalyses en -advies Beweegadvies Rugscholing Cursus Stoppen met roken Verzuim In het kader van het NOC-NSF-topsportprogramma stelde Twente Milieu in 2010 schaatsster Moniek Kleinsman aan als projectleider. In oktober 2011 ontving Twente Milieu het keurmerk Topsportvriendelijke werkgever. Dit keurmerk wordt uitgereikt aan alle werkgevers die een topsportvriendelijke stage- of werkplek hebben aangeboden aan (ex-)topsporters binnen het programma Goud op de werkvloer. Dit is een initiatief van NOC*NSF, Randstad en stichting Sport & Zaken. Door middel van activiteiten, zowel collectief als individueel, die binnen het programma TwenteFIT worden georganiseerd, kunnen onze medewerkers actief bezig zijn en zich laten adviseren op het terrein van: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Kortom Bravo. Door middel van dit programma zijn we ervan overtuigd onze medewerkers bewuster te maken van wat goed is voor lichaam en geest, voor nu en in de toekomst. Verdeling vaste formatie over de afdelingen 2013 Werkplaats 9% Inhuur uitvoering 18% Uitvoerend 43% SW 13% Staf 17% 21

22 HENGELO_PRESENTATIEWAND RIDDER 850x2000.indd :54 Blik in de blikcontainer. Vanaf maart 2013 is de gemeente Hengelo gestart met het gescheiden inzamelen van blik. Nieuwe bewoners: Welkom in Hengelo Informatie over afval en grondstof De gemeente Hengelo is een groene gemeente. Ook op het gebied van afvalinzameling. Hengelo wil in 2030 graag een afvalloze gemeente zijn. Afval is grondstof en kan dus opnieuw worden gebruikt. In Hengelo betaalt u niet alleen een vast tarief ( 145,08 per huishouden per jaar) voor uw afval. U betaalt ook per keer dat u uw container aan straat zet of uw ondergrondse container gebruikt (kosten per klik ). Dit tarief voor 2014 is: Variabele tarieven 2014 Scan de QR Code voor de locaties van de blikcontainers De gemeente Hengelo streeft naar duurzaamheid. Op het gebied van afvalinzameling betekent dit dat we de afvalberg willen verkleinen. Hengelo stimuleert u om goed uw afval te scheiden. Daarom heeft Hengelo gekozen voor Diftar, een gedifferentieerd TARief. Met Diftar betaalt u naast een vast tarief voor afval ook voor de keren dat u uw container aan straat zet of afval in de ondergrondse container gooit. Diftar heeft als doel zo min mogelijk restafval over te houden, afval is grondstof! Grijze container 140 liter 4,95 per leging Grijze container 240 liter 8,50 per leging Groene container 140 liter 1,20 per leging Groene container 240 liter 2,00 per leging Ondergrondse verzamelcontainers 1,70 per klik Dus; hoe minder afval, hoe minder u betaalt. Goed scheiden bespaart geld. U kunt uw afval of grondstof op verschillende manieren aanbieden: Huis-aan-huis inzameling Uw huishouden heeft een grijze en groene container, of een ondergrondse container. Twente Milieu haalt bij veel huishoudens het GFT-, restafval en plastic afval aan huis op. Kijk op voor inzameldata of download gratis de Twente Milieu app. Met de app kunt u de inzameldata bekijken en herinneringen instellen in uw telefoon. In veel wijken wordt oud papier maandelijks huis-aan-huis opgehaald. U kunt via de afvalkalender op de website van Twente Milieu zien wanneer dat bij u gebeurt. Plastic afval zet u aan de straat in een doorzichtige plastic zak. Plastic en papier worden gratis opgehaald. Afval is grondstof We verruimen onze blik Vanaf 9 maart kunt u blik apart inzamelen. Volg Twente Milieu op Facebook en Twitter A5_FLYER_9 MAART.indd :44 22

23 Vacatures Het werven van personen voor diverse functies is in 2013 geslaagd. Dit werd mede veroorzaakt door het ruime aanbod van sollicitanten door de economische crisis. Twente Milieu dient wel na te denken over een adequaat instroombeleid wanneer de zogenaamde babyboomgeneratie vanaf 2015 voor een groot deel uittreedt. Arbeidsomstandigheden Twente Milieu is aangesloten bij de Werkgeversvereniging Energie & Nutsbedrijven (WENb) en volgt de cao Afval & Milieu-Services. Daarnaast hanteert Twente Milieu ook een eigen Bedrijf Eigen Regeling (BER). Deze is geïntegreerd met het Handboek P&O. De huidige cao kent een looptijd tot september 2014 en op dit moment worden de onderhandelingen voor een nieuwe cao geopend. Vertrouwens- en klachtencommissie Twente Milieu beschikt over een vertrouwenscommissie en een klachtencommissie. De vertrouwenscommissie bestaat uit een extern raadspersoon, een extern vertrouwenspersoon en twee interne medewerkers. In 2013 is er één vertrouwenskwestie behandeld. De vertrouwenscommissie bestaat uit onafhankelijk voorzitter Mr. Bertil Morsink, een vertegenwoordiger namens de werkgever (Wilma Verhoef, controller Twente Milieu) en een vertegenwoordiger namens de werknemers (Peter Overgoor, salarisadministrateur Twente Milieu). In 2013 zijn er geen klachten gemeld bij de klachtencommissie. Twente Milieu kent een protocol ten aanzien van inkomende klachten. Deze is vastgesteld door het managementteam en de ondernemingsraad (OR). In 2012 is er een commissie geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit een extern deskundige/onafhankelijk voorzitter (Mw. Henriette Penning), een vertegenwoordiger namens de werkgever (Albert Flonk, assistent controller Twente Milieu) en een vertegenwoordiger namens de werknemers (Eddie van Raamsdonk, voorzitter OR Twente Milieu). De ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) van Twente Milieu bestaat uit negen personen. De OR-verkiezing vindt om de twee jaar plaats waarbij respectievelijk vier en vijf zetels beschikbaar komen. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De OR kiest uit de gekozen leden het dagelijks bestuur, een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en tweede secretaris. Van iedere locatie van Twente Milieu neemt een medewerker plaats in de raad. De laatste verkiezing heeft in mei 2012 plaats gevonden. De volgende OR-verkiezing wordt in mei 2014 gehouden. De OR overlegt iedere maand met elkaar en houdt maandelijks overleg met de directie. Onderwerpen die door de directie in 2012 voor advies of instemming aan de OR zijn voorgelegd: De toetreding van gemeente Borne als aandeelhouder, de overdracht van taken in de openbare ruimte en daarmee de overgang van medewerkers uit Borne (adviesrecht OR); daarvoor is ook regelmatig contact geweest met de ondernemingsraad van de gemeente Borne. De aanpassing van het beleid op het gebied van BedrijfsHulpVerlening (BHV) (instemmingsrecht OR). Daarnaast zijn de volgende onderwerpen behandeld: de statutenwijziging; de nieuwe statuten voor Twente Milieu) zijn in dec door de aandeelhouders vastgesteld, de gevolgen van de Wet Markt en Overheid (WMO) de indexeringen voor de begroting 2014 de begroting en het jaarplan 2013, de jaarrekening 2012 de jaarlijkse resultaatsafhankelijke uitkering openingstijden afvalbrengpunten de urenregistratie het ziekteverzuim de werkkostenregeling de sponsoring van evenementen 23

24 In het kader van Art. 24 van de wet op de OR komen de OR en directie tweemaal per jaar bijeen. Dan worden in voorbereiding zijnde onderwerpen besproken voor advies of instemming van de OR. Ingediend in 2012: informatie over financieel, economisch en sociaal beleid; bespreking algemene zaken. Hierbij is ook de Raad van Commissarissen aanwezig. Ter voorbereiding van in de OR te bespreken onderwerpen met betrekking tot Arbo-zaken heeft de OR een VGM-commissie ingesteld. Ook heeft de OR diverse commissies samengesteld die verschillende onderwerpen behandelen zoals financiën en Bedrijf Eigen Regeling (BER). Tevens is zij vertegenwoordigd binnen diverse andere commissies binnen Twente Milieu, onder andere de klachtencommissie. Bedrijfsongevallen Arbo-jaarplan Naar aanleiding van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), veranderingen in wet- en regelgeving en gemelde gevaarlijke situaties wordt elk jaar een Arbojaarplan opgesteld. De acties en resultaten worden in een Arbo-jaarverslag gerapporteerd aan de directie. De belangrijkste thema s die in 2013 zijn aangepakt: Ontwikkelen vangvoorziening putten rioleringsservices Inrichting en certificeer klaar maken Arbo managementsysteem volgens OHSAS Start werken met VGM Observatie- / toezichtteams Persoonlijke Bescherming Middelen winterdienst; uitzetten man-down toestellen Milieu / ziekteverzuim barometer per locatie Implementatie 5-S methode (Scheiden, Schikken, Stimuleren, Schoonmaken, Standaardiseren) materieelbeheer RI&E, Milieu RI&E en PVA Interne training BHV / ontruiming Almelo i.s.m. gemeente Almelo Geregistreerde ongevallen en bijna-ongevallen: Waarvan: Bijna ongevallen zonder verzuim: Omgevallen met verzuim: Ernstige ongevallen:

25 Voorlichtingsavond over zwerfafval in Beckum. Zwerfafval klepper Sprekend nieuws over dump- en zwerfafval voor Beckum en Oele nummer 1, oktober 2013 In Oele en Beckum geen plaats voor zwerfafval! De hoeveelheid zwerf- en dumpafval moet worden aangepakt. Dat hebben de bewoners van Beckum en Oele bepaald tijdens de totstandkoming van het Dorpsplan Om het probleem aan te pakken is een werkgroep ingesteld, bestaande uit inwoners van Beckum en Oele. Zij zullen samen met Twente Milieu en de gemeente Hengelo het afvalprobleem onder de aandacht brengen. In deze flyer vindt u informatie over de manier waarop we samen de hoeveelheid zwerfafval in Beckum en Oele kunnen beperken. Meer informatie: Op vindt u het complete dorpsplan. Op onder meldingen openbare ruimte kunt u doorklikken naar het meldingsformulier. Scan deze QR-code en download direct de BuitenBeter app! Volg ons op Openingstijden Milieupark: maandag t/m zaterdag 9:30-16:00 uur. Wat kunnen we samen doen? Allereerst onderzoeken we de omvang van het probleem. Daar kunt u bij helpen! Hoe meer we weten over het afval dat buiten wordt achtergelaten, hoe beter we actie kunnen ondernemen. We vragen alle bewoners daarom dump- en zwerfafval te melden via de BuitenBeter app of de website van de gemeente. Hierover meer op de achterkant van deze flyer. Het aantal meldingen wordt vanaf oktober 2013 tot en met januari 2014 onderzocht. Wat gebeurt er na een melding? Het vuil wordt opgeruimd en indien mogelijk wordt de vervuiler opgespoord. Meld rondzwervend afval ook wanneer u het zelf opruimt. Op basis van de resultaten gaan we in gesprek met partijen die invloed hebben op de vervuilers, plannen we een gezamenlijke opruimdag en zorgen we samen met de gemeente voor handhaving. Dat betekent dat vervuilers die betrapt worden een fikse boete tegemoet kunnen zien. We houden u van de situatie op de hoogte middels de volgende Zwerfafval klepper, die begin volgend jaar zal verschijnen. Krijgen we hiermee uiteindelijk een brandschoon buitengebied? Nee, er blijven altijd mensen die illegaal hun wietplantage dumpen of een leeg blikje in de sloot gooien. Echter, een schonere omgeving nodigt uit om deze schoon te houden, dus daar gaan we voor! Werkgroepleden Harry Markslag, Martin Winters, Janneke Leferink-Kothuis en Clemens ter Bekke De charmante Kim is het boegbeeld van de campagne in Enschede. 25

26 26 Samen de wijk schoon maken. Schone Wijk Weken gemeente Almelo.

27 Jaarrekening

28 28

29 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina Balans per 31 december 30 Winst-en-verliesrekening over de periode 32 Kasstroomoverzicht over de periode 33 Algemene toelichting 34 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 34 Grondslagen voor resultaatbepaling 38 Toelichting op de balans 39 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 45 Toelichting op de winst-en-verliesrekening 46 Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming 48 Controleverklaring 50 29

30 1. Balans per 31 december 31 december december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Gebouwen en bedrijfsterreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa (2) Vorderingen op participanten VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Debiteuren (3) Vorderingen op participanten (4) Overige vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

31 31 december december 2012 PASSIVA Eigen vermogen (5) Geplaatst kapitaal Agio reserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Voorzieningen (6) Overige Langlopende schulden (7) Langlopende leningen Kortlopende schulden Aflossing langlopende leningen Handelscrediteuren Investeringscrediteuren Schulden aan participanten (4) Pensioenpremies Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden (8) TOTAAL PASSIVA

32 2. Winst-en-verliesrekening over de periode Netto- Omzet (9) Uitbesteed werk en externe kosten Personeelskosten (10) Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten (11) Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten Rentelasten ( ) ( ) Uitkomst der financiële baten en lasten ( ) ( ) Resultaat voor belasting Vennootschapsbelasting 0 0 Resultaat na belasting

33 3. Kasstroomoverzicht over de periode Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Boekresultaat desinvesteringen (1) (79.303) ( ) Mutatie voorzieningen (6) Afschrijvingen materiële vaste activa (1) Mutatie werkkapitaal(excl. rekening-courant krediet) ( ) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Financiële baten en lasten ( ) ( ) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa ( ) ( ) Desinvesteringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten (1) ( ) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Deelnemingen (2) 0 0 Langlopende leningen (7) ( ) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( ) ( ) Afname c.q. toename liquiditeiten Saldo liquide middelen per 1 januari ( ) Saldo liquide middelen 31 december (inclusief rekening courant krediet) 33

34 4. Algemene toelichting Activiteiten De activiteiten van Twente Milieu N.V. bestaan voornamelijk uit: Inzameling huishoudelijk afval; Beheer openbare ruimte onder andere d.m.v. gladheidbestrijding, rioolbeheer, plaagdierbestrijding, maaien en onkruidbestrijding; Reparatie en onderhoud materieel. De dienstverlening vindt voornamelijk plaats in de regio Twente en aan gemeenten die aandeelhouder zijn van het bedrijf. 5. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van Twente Milieu zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De jaarrekening is opgemaakt op 5 juni Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met per categorie vastgestelde lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingstermijnen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Bedrijfsterreinen: Gebouwen en opstallen: Andere vaste bedrijfsmiddelen: hierover wordt niet afgeschreven 5-30 jaar 1-20 jaar De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 34

35 De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt bij het contant maken van de kasstromen een marktconforme disconteringsvoet gehanteerd. Een bijzondere waardeverminderingverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord. Financiële vaste activa De vordering op participanten betreft de tegenhanger van de verplichting die op de vennootschap rust uit hoofde van de ijdrage ziektekostenverzekering voormalige werknemers. De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden nitieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst- en verliesrekening. Voorraden De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs volgens de fifo-methodiek. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 35

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave De toekomst zijn we zelf 5 Financieel 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Profiel van de Raad van Commissarissen 9 Corporate Governance Code 10 Kerncijfers

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord 3 Missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 8 Kerncijfers 13 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Cogas Infra en Beheer B.V.

Cogas Infra en Beheer B.V. Cogas Infra en Beheer B.V. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Financiële ratio s (Besluit financieel beheer netbeheerder) 5 Verslag van de directie 6 Jaarrekening 2013 14 Bijlage: Gesegmenteerde

Nadere informatie

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014 De Staffing Groep BV Inhoudsopgave Pagina Kerngegevens 3 Verslag van de directie 1 Profiel en historie De Staffing Groep 4 2 Organisatie 4 3 Het jaar 2014 6 4 Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

Samen met Essent. Opleidingen. Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren. Jaarverslag. Positie. Ontwikkelen. Onderhoud & Service.

Samen met Essent. Opleidingen. Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren. Jaarverslag. Positie. Ontwikkelen. Onderhoud & Service. Opleidingen Wagenpark Personeelsbeleid Werkprocessen Samen met Essent Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren CV-ketels Dichtbij verwarming Verhuizing Installatie Warmte Google Adwords Selectie Jaarverslag

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013

PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2 3 4 5 5 6 8 10 12 14 15 Vestigingen Kerncijfers Ondernemingsprofiel Strategie Personalia Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

2005 SU. Schoner met Saver! 2007 SU

2005 SU. Schoner met Saver! 2007 SU 2005 SU Schoner met Saver! 2007 SU Jaarverslag Saver NV 2006 Inhoud Verslag van de directie Kerncijfers Organisatieprofiel Saver in 2006 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Sociaal Saver algemeen Midwaste

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 1 Financieel jaarverslag 2012 INHOUD Samenvatting & Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Deel I Directieverslag 5 Algemene Informatie 5 Financiële paragraaf 7 Risicoparagraaf 9 Bedrijfsvoeringverklaring 11 Governance

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Aedes vereniging van woningcorporaties Jaarverslag 2002

Aedes vereniging van woningcorporaties Jaarverslag 2002 Aedes vereniging van woningcorporaties Jaarverslag 2002 LR 26.06.03 juni 2003 Inhoud Pagina Jaarverslag 2002 Verslag van de raad van commissarissen van Aedes 2002 7 Bestuursverslag 13 Jaarrekening 2002

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2012 3 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 5 Jaarrekening 20 Balans per 31 december 2012.21 Winst- en verliesrekening over 2012.23

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

apg Groep NV Jaarverslag 2014

apg Groep NV Jaarverslag 2014 apg Groep NV Jaarverslag APG Groep NV JAARVERSLAG Profiel van APG De financiële dienstverlener APG verzorgt voor pensioenfondsen diensten zoals pensioenadministratie, pensioencommunicatie, asset management

Nadere informatie