ONDERWIJSCENTRUM HET ROESSINGH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJSCENTRUM HET ROESSINGH"

Transcriptie

1 ONDERWIJSCENTRUM HET ROESSINGH Schoolgids Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 1

2 Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van onze school, bedoeld om ouders/verzorgers en andere betrokkenen duidelijke informatie te geven over het reilen en zeilen van de school. Naast informatie, geeft de gids een beeld over het onderwijs op Onderwijscentrum Het Roessingh (OCR) en de organisatie. Voor goed onderwijs aan kinderen met beperkingen is samenwerking met andere instanties heel belangrijk. De school werkt onder andere nauw samen met het Revalidatiecentrum Het Roessingh (RCR), vormt met andere scholen voor speciaal onderwijs in de regio een Regionaal Expertise Centrum (REC) en heeft op landelijk niveau veel contacten. Deze contacten zijn vooral bedoeld om in te kunnen spelen op allerlei ontwikkelingen en veranderingen voor het Mytyl- en Tyltylonderwijs. Mytyl en Tyltyl Mytyl en Tyltyl zijn de namen van twee kinderen uit het sprookje "De blauwe vogel" van de Waalse schrijver Maurice Maeterlinck. In dit sprookje gaan de jongen Mytyl en het meisje Tyltyl op zoek naar de zeldzame blauwe vogel. In een droom hebben ze te horen gekregen dat alleen de blauwe vogel hun ernstig zieke buurmeisje kan genezen. Ze zoeken de hele wereld af, maar de blauwe vogel is onvindbaar. Weer thuisgekomen, besluiten de kinderen om hun enige bezit, een witte tortelduif, aan het zieke meisje te geven. De witte duif verandert op dat moment in een prachtig blauwe vogel die de vrijheid kiest en daardoor ongrijpbaar wordt, zoals ook het geluk ongrijpbaar is. Heel snel daarna geneest het zieke meisje en leeft als een gezond en gelukkig kind verder. MYTYL- en TYLTYLONDERWIJS Door dit sprookje zijn de namen Mytyl en Tyltyl aanduidingen geworden voor respectievelijk lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen. Onze school is er voor deze leerlingen. Het OCR verzorgt Mytylonderwijs en Tyltylonderwijs (speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) Meer dan alleen een aanduiding van ons schooltype geven deze namen het programma van onze school weer. De medewerkers van ons onderwijscentrum hebben de ambitie om door onderwijs en vorming van kinderen en jongeren iets van zichzelf aan de leerlingen te kunnen geven opdat zij in het leven verder kunnen. Missie en Visie Onderwijs Centrum Het Roessingh (OCR) is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap en/of langdurig zieke leerlingen van 4 tot 20 jaar, behorend tot regionaal expertise centrum Oostmarke. De criteria voor toelating tot OCR zijn landelijk vastgesteld en worden getoetst door een onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CVI). (De minister van onderwijs is voornemens om de wetgeving t.a.v. toelating speciaal onderwijs aan te passen in de zogenaamde Wet Passend Onderwijs. ) Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 2

3 OCR biedt op maat gesneden onderwijs, variërend van zeer moeilijk lerend niveau tot en met diplomagericht, waarbij we uitgaan van de individuele ontwikkelingsmogelijkheden en hulpvraag van de leerlingen. Het onderwijs is op een systematische en planmatige wijze ingericht waarbij een bijdrage geleverd wordt aan een continu ontwikkelingsproces van de leerlingen. Het doel van het onderwijs is te komen tot de meest haalbare integratie in de samenleving met betrekking tot vervolgonderwijs, arbeid, zinvolle dagbesteding, wonen en vrije tijd. Om dit doel te bereiken, creëert de school een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en met elkaar kunnen omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect. Betrokkenheid op elkaar, openheid, structuur en zorg op maat zijn belangrijke uitgangspunten. Heel elementair daarin is de afstemming met ouders. OCR werkt nauw samen met het revalidatiecentrum, waarbij therapieën worden ingezet ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Hierbij gaan we uit van één kind, één plan. Door middel van intensieve samenwerking en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn wij een lerende organisatie die werkt aan een duidelijke structuur, een eenduidige aanpak en een doorgaande lijn. Als leden van een multidisciplinair team ondersteunen en begeleiden wij elkaar daarbij. Voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap en/of langdurig zieke leerlingen binnen het reguliere onderwijs biedt OCR ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding uitgevoerd door het Dienstencentrum Attendiz. De schoolgids is een handig naslagwerk met veel praktische informatie, maar misschien heeft u toch nog vragen. Wij doen graag ons best om die vragen te beantwoorden. Naast deze schoolgids verschijnt er voor elke vakantie een schoolkrant voor en door kinderen gemaakt en iedere maand is er een nieuwsbrief met actueel nieuws voor ouders. Harry Spies (directeur) Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 3

4 Inhoudsopgave ADRES EN TELEFOON 5 SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIEROOSTER 6 VERLOF AANVRAGEN. 6 SPECIAAL ONDERWIJS. 6 HET RUGZAKJE.. 9 AMBULANTE BEGELEIDING 11 REGIONAAL EXPERTISE CENTRUM 12 PLANMATIG HANDELEN.. 13 UITSTROOMGEGEVENS 13 DE ORGANISATIE 14 WIE WERKEN ER. 15 SCHOLING PERSONEEL 18 EEN VEILIGE SCHOOL.. 19 VERZORGING. 20 ALS LESSEN UITVALLEN.. 21 SCHORSEN EN VERWIJDEREN. 22 CONTACTEN MET OUDERS/VERZORGERS. 22 ALS ER KLACHTEN ZIJN 26 SPONSORING. 29 SAMENWERKING. 29 ONDERWIJS EN ZORG. 30 WAT KOST HET 31 TOT SLOT 35 Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 4

5 Adres en telefoon Stichting Attendiz : Bezoekadres : Welbergweg 20 Postadres : Postbus 8105, KC Hengelo Tel.nr. : Onderwijscentrum Het Roessingh: Bezoekadres : Roessinghsbleekweg 35, 7522 AH Enschede De receptie is geopend van uur. Tel.nr. : Fax.nr. : Postadres : Postbus 1288, 7500 BG Enschede Het managementteam OCR: Directeur: Harry Spies Teamleiders: Voor de groepen: K2-B1-2-3-, VSO ZML 1-2 Annet Brookhuis C Joke Wassink M1-2-3, K1-4 Miriam ter Elst A Frieke Verspiek VSO PrO Gerard Wessels VSO DG : Bert van de Pol* en Monic Hofman Hoofd leerlingenzorg: Inge Habets Hoofd ondersteunende dienst en onderwijs ontwikkeling: Trudy Tanke * Bert van de Pol is ook teamleider van de medewerkers van het bewegingsonderwijs Telefonische bereikbaarheid en openingstijden: Onderwijscentrum Het Roessingh is iedere schooldag telefonisch bereikbaar en geopend van uur. De leerkrachten/klassenassistenten zijn iedere schooldag telefonisch bereikbaar van uur en direct na schooltijd (15.30 uur) Aanmelden nieuwe leerlingen: Aanmeldingsloket: Bezoekadres : Roessinghsbleekweg 35 Postadres : Postbus 1288, 7500 BG Enschede Tel.nr. : en/of Afmelden bij ziekte e.d. indien uw dochter of zoon ziek is vragen we u dit te melden voor aanvang van school. Mocht uw dochter of zoon de betreffende dag ook therapie hebben verzoeken we u de ziekmelding ook door te geven aan de receptie van het Revalidatiecentrum Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 5

6 Schooltijden en vakantierooster SCHOOLTIJDEN SO VSO Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag VAKANTIEROOSTER Herfstvakantie ma t/m vr Kerstvakantie vr t/m vr Voorjaarsvakantie ma t/m vr Pasen vr t/m ma Meivakantie ma t/m vr Hemelvaart do t/m vr Tweede pinksterdag ma t/m wo Zomervakantie VSO wo t/m vr SO ma t/m vr Studiedagen maandag 26 september 2011 woensdag 22 februari 2012 donderdag 19 april 2012 vrijdag 6 juli 2012 Verlof aanvragen Voor het verlenen van verlof hanteren we de richtlijnen weergegeven in de leerplichtwet. Als u een dagje vrij wilt vragen voor uw zoon of dochter voor bijvoorbeeld een bruiloft moet u dat schriftelijk aanvragen. U kunt de richtlijnen en een aanvraagformulier downloaden van de website (Links klikken op ouders/verzorgers en dan klikken op Verlofregeling en verlofaanvraag ) Ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de teamleider van de afdeling. Als uw aanvraag binnen de regels van de leerplichtwet valt krijgt u daarna een beschikking terug. Speciaal onderwijs KENMERKEN VAN DE SCHOOL Onderwijscentrum Het Roessingh (OCR) is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die vanwege hun lichamelijke beperking, al of niet in combinatie met verstandelijke beperkingen, aangepast onderwijs en (para)medische behandeling nodig hebben in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 6

7 In de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is het ook mogelijk langdurig zieke kinderen te plaatsen. OCR werkt nauw samen met Revalidatiecentrum Het Roessingh (RCR), waarbij therapieën worden ingezet ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Hierbij wordt uitgegaan van één kind, één plan. De therapieën vinden plaats onder schooltijd. Het onderwijsprogramma en het revalidatieprogramma vormen een geïntegreerd geheel. De school streeft ernaar samen met het revalidatiecentrum te komen tot een zo optimaal mogelijke afstemming van medische therapieën en onderwijskundige zorg. Leerlingen die het OCR bezoeken komen uit Twente en een groot deel van de Achterhoek. VERSCHILLENDE TYPEN ONDERWIJS Mytylonderwijs is bestemd voor leerlingen met een lichamelijke beperking van 4-20 jaar die niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. Uitgangspunt van dit type onderwijs is: gewoon waar dat kan, speciaal waar dat moet. Het onderwijsniveau is vergelijkbaar met regulier onderwijs, de vorm van lesgeven is gericht op de individuele leerling. Leerlingen die naast hun lichamelijke beperking moeilijk lerend zijn (ml) passen ook in de Mytylafdeling. Tyltylonderwijs is bestemd voor meervoudig gehandicapte leerlingen van 4-20 jaar. Het gaat hier om leerlingen die naast hun lichamelijke beperking ook zeer moeilijk lerend (zml) zijn. Met een op de leerling toegesneden programma wordt hij/zij voorbereid, zo zelfstandig als mogelijk is, te functioneren in de maatschappij. Daarnaast worden er leerlingen opgevangen met een zeer lage ontwikkelingsleeftijd, waarbij gezocht wordt naar de mogelijkheden die leerlingen hebben en deze te ontwikkelen vanuit de visie "ontwikkelen = leren = onderwijs", met andere woorden; onderwijs is doelgericht werken aan de ontwikkeling. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen is gericht op leerlingen die vanwege medische of lichamelijke beperkingen en/of de lichamelijk gevolgen daarvan, niet adequaat kunnen worden geholpen in het regulier onderwijs of andere vormen van speciaal onderwijs. Deze vorm van onderwijs wordt gegeven binnen het VSO. Ambulante Begeleiding maakt het leerlingen mogelijk om, door middel van extra hulp vanuit onze stichting, onderwijs te volgen aan een reguliere school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (zie ook ambulante begeleiding). DOEL EN AANBOD VAN DE SCHOOL Het doel van het onderwijs is te komen tot de meest haalbare integratie in de samenleving met betrekking tot vervolgonderwijs, arbeid, zinvolle dagbesteding, wonen en vrije tijd. Met het onderwijs wil Onderwijscentrum Het Roessingh een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling, waarbij wij ons richten op sociaal/emotionele, cognitieve, zintuiglijke, motorische en creativiteitsontwikkeling. Leren is vooral inzicht krijgen in betekenissen en kennis. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 7

8 Het onderwijsaanbod gaat uit van de kerndoelen van het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Voor de afdeling VSO DG streven we ernaar het aanbod af te stemmen op het reguliere voortgezet onderwijs. Er wordt op alle niveaus rekening gehouden met de verschillen in ontwikkeling van de leerling, de motorische of medische problematiek. De leerling wordt gevolgd in zijn individuele ontwikkeling, ook de sociale omgang en deelname aan groepsprocessen krijgen aandacht. Naast de therapieën biedt de school mogelijkheden voor aangepast bewegingsonderwijs, logopedie en muziek. Het gebouw is ingericht voor kinderen met motorische problemen en de twee speelpleinen zijn voorzien van aantrekkelijke materialen en toestellen. Aandacht voor beweging tijdens het leerproces vinden we van groot belang. We gaan bij het onderwijs op Onderwijscentrum Het Roessingh uit van vooral de sterke kanten en individuele mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Plaatsing op Onderwijscentrum Het Roessingh moet leiden tot optimale persoonlijkheidsontwikkeling, zodat er perspectieven ontstaan voor een zo volledig mogelijke maatschappelijke integratie. AANMELDING LEERLING De aanmeldingen van nieuwe leerlingen verloopt via het e-loket. Aanmeldingsloket Bezoekadres : Roessinghsbleekweg 35 Postadres : Postbus 1288, 7500 BG Enschede Tel.nr. : en/of Een kind wordt door de ouders of verzorgers aangemeld. In het schooljaar 2008/2009 is gestart met één aanmeldingsloket voor alle cluster drie scholen in Enschede (Onderwijscentrum Het Roessingh, de Huifkar en de Schutte s Bosschool). De cluster 3 scholen: ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen), LG (lichamelijk gehandicapt), MG (meervoudig gehandicapt) en LZK (langdurig zieke kinderen). Dat maakt het mogelijk om voor elk kind passend onderwijs te bieden. Bij aanmelding zal centraal gekeken worden naar de beste lesplaats voor een kind met een specifieke vraag naar ondersteuning op het gebied van onderwijs en zorg binnen de criteria van cluster 3. In een kennismakingsgesprek krijgen ouders of verzorgers adviezen over de aanmelding en informatie over de scholen. De medewerkers van het loket vertegenwoordigen de scholen en helpen de ouders bij het vullen van een dossier, dat nodig is voor de aanvraag van een beschikking. Uit het door ouders samengestelde dossier moet blijken dat voldaan wordt aan de wettelijk geldende criteria. De beschikking voor plaatsing op een REC school of een rugzakje, wordt voor maximaal drie jaar afgegeven. Na drie jaar volgt er voor alle kinderen een procedure voor herindicatie. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 8

9 Het rugzakje WEC Scholen voor leerlingen met een handicap vallen sinds augustus 2002 onder de Wet op de Expertise Centra (WEC). (De minister van onderwijs is voornemens om deze wetgeving aan te passen in de zogenaamde Wet Passend Onderwijs. Tot die tijd zal aanmelding en plaatsing gaan zoals hieronder verder wordt aangegeven.) Deze speciaal onderwijs scholen worden ingedeeld naar handicap in vier clusters: Cluster 1: Scholen voor visueel gehandicapte kinderen. Cluster 2: Scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met spraak- en/of taalstoornissen. Cluster 3: Scholen voor lichamelijk en/of meervoudig gehandicapte kinderen, scholen voor langdurig zieke kinderen en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen. Cluster 4: Scholen voor kinderen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische stoornissen. Scholen voor leerlingen met een handicap moeten binnen een cluster samen een Regionaal Expertise Centrum (REC) vormen/in stand houden, waarin alle onderwijssoorten van dat cluster vertegenwoordigd zijn. Onderwijscentrum het Roessingh hoort bij het REC Oostmarke, cluster 3. LEERLING GEBONDEN FINANCIERING / Rugzakje Naast de WEC is er per november 2002 een wet voor bekostiging van onderwijs aan kinderen met een handicap, te weten de wet op de Leerling Gebonden Financiering (LGF). Deze wet wordt ook aangeduid met Rugzakje. ( Ook deze wetgeving zal verdwijnen op ) Ouders/verzorgers van een kind met een handicap kunnen leerlinggebonden financiering aanvragen. Bij een beschikking voor een leerlinggebonden budget kunnen ouders/verzorgers kiezen of hun kind onderwijs gaat volgen op een REC school of met een rugzakje naar een reguliere school gaat. Met het rugzakje moet de reguliere school in overleg met de ouders/verzorgers de speciale hulp voor het betreffende kind bekostigen. Deze school is samen met de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de inzet van extra middelen hetgeen wordt vastgelegd in een handelingsplan. Naast ambulante begeleiding van een REC school (zie ambulante begeleiding) zitten in de rugzak de financiele middelen voor speciale hulp. Om voor leerlinggebonden financiering in aanmerking te komen zijn door het ministerie landelijke indicatiecriteria vastgesteld met een procedure. AANVRAAG LGF Om voor leerlinggebonden financiering in aanmerking te komen wordt een aanvraag ingediend worden bij een Commissie voor Indicatiestelling (CvI) van een REC. Deze commissie beoordeelt of de leerling voldoet aan de landelijk geldende indicatiecriteria van het cluster. Wanneer de leerling voldoet aan de indicatiecriteria geeft de CvI een beschikking. Aanmelding gebeurt met een officieel aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij Stichting EduKint. Bij het invullen van het formulier kunt u een beroep doen op trajectbegeleiders binnen de scholen van het REC of de secretaris van de CvI. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 9

10 Voor een aanvraag zijn onderzoeksgegevens noodzakelijk. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het verzamelen en mee sturen van de onderzoeksgegevens. Uiteraard kunt u ook hierbij hulp krijgen. Wanneer u als ouder een beschikking heeft kunt u uw kind aanmelden bij een reguliere school naar keuze, een school voor speciaal onderwijs of een school aangesloten bij een REC. De beschikking voor plaatsing op een REC school of een rugzakje, wordt voor maximaal drie jaar afgegeven, voor meervoudig gehandicapten vier jaar. Na drie/vier jaar volgt er voor alle kinderen een herindicatie. INDICATIECRITERIA LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN 1. Op basis van medisch en psychodiagnostisch onderzoek zijn één of meer stoornissen vastgesteld die motorische beperkingen veroorzaken en die leiden tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen. 2. Er is sprake van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit: een zeer geringe zelfredzaamheid: voor algemeen dagelijkse levensverrichtingen afhankelijk van derden of voor de onderwijsvoorwaardelijke (fijn) motorische activiteiten en handelingen of een leerachterstand: laagste deciel bij begrijpend lezen, technisch lezen of spellen en rekenen (bij voortgezet onderwijs behorende tot de 10 % zwakst presterenden bij begrijpend lezen, technisch lezen of spellen en rekenen); het ontbreken van algemene leervoorwaarden: bij nog geen onderwijs of schoolverzuim: vermindering van de leertijd met minstens 25 % door noodzakelijke zorg of aan de stoornis gerelateerd verzuim. 3. De zorg vanuit het regulier onderwijs, eventueel met beschikbare ondersteuning door zorg - of hulpverleningsinstanties, heeft onvoldoende effect gesorteerd of zal kunnen sorteren zoals blijkt uit handelingsplannen gedurende ten minste een half jaar. INDICATIECRITERIA MEERVOUDIG GEHANDICAPTEN 1. Eén of meer stoornissen die motorische beperkingen veroorzaken en die leiden tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen 2. Het kind heeft een IQ lager dan 70. INDICATIECRITERIA LANGDURIG (SOMATISCH) ZIEKE KINDEREN 1. Op basis van psychodiagnostisch en medisch onderzoek is vastgesteld: een chronische somatische stoornis of een chronische centrale of chronische perifere neurologische stoornis of een chronische psychosomatische stoornis; die niet in hoofdzaak leidt tot een stoornis in motorische functies, maar wel leidt tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen. 2. Er sprake is van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit: een zeer geringe zelfredzaamheid: voor algemeen dagelijkse levensverrichtingen afhankelijk van derden zie bij LG of Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 10

11 een leerachterstand: laagste deciel bij begrijpend lezen, technisch lezen of spellen en rekenen (bij voortgezet onderwijs behorende tot de 10 % zwakst presterenden bij begrijpend lezen, technisch lezen of spellen en rekenen); het ontbreken van algemene leervoorwaarden: bij nog geen onderwijs of schoolverzuim: vermindering van de leertijd met minstens 25 % door noodzakelijke zorg of aan de stoornis gerelateerd verzuim. 3. De zorg vanuit het regulier onderwijs, eventueel met beschikbare ondersteuning door zorg - of hulpverleningsinstanties, onvoldoende effect heeft gesorteerd of zal kunnen sorteren zie LG. Ambulante begeleiding Ambulante begeleiding is bestemd voor kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige handicap of langdurige ziekte, die extra voorzieningen (rugzak) en ondersteuning nodig hebben om het reguliere basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs te kunnen volgen. In het regulier onderwijs zijn de kansen voor integratie in de maatschappij groter en de leerling kan in de eigen woonomgeving naar school. ( Door de voorgenomen wetswijziging zal de huidige vorm van ambulante begeleiding verdwijnen op ) Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning voor scholen en leerkrachten in het reguliere onderwijs. Via ambulante begeleiding wordt expertise en ervaring van het speciaal onderwijs in het reguliere onderwijs ingezet. Het doel van de ondersteuning is de school in staat te stellen om leerlingen met een rugzak zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het reguliere onderwijs. Het reguliere onderwijs verzorgt met deze ondersteuning de dagelijkse begeleiding van leerlingen en is hiervoor verantwoordelijk. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afstemming tussen de mogelijkheden, behoeften en wensen van leerling, ouders en school. De ambulante begeleiding is ondergebracht in een centrale dienstverlening vanuit het Dienstencentrum Attendiz. De centrale dienstverlening bestaat uit ambulant begeleiders die ervaring hebben met leerlingen uit het speciaal onderwijs of de speciale basisschool. De dienstverlening wordt ondersteund op paramedisch gebied door een ergotherapeut en pedagogisch-didactisch is er ondersteuning van een orthopedagoog en een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De centrale dienstverlening ambulante begeleiding heeft gekozen voor maatwerk, wat betekent dat naast de reguliere taken van de ambulant begeleider (advisering en ondersteuning op school) een breed pakket van ondersteunende diensten wordt aangeboden. Hiermee kan het regulier onderwijs haar expertise vergroten en wordt beter ingespeeld op de begeleidingsbehoefte en de hulpvraag van leerlingen met een beperking. Het pakket van ondersteunende diensten ziet er als volgt uit: Het inschakelen van een ergotherapeut omtrent advisering van aanpassingen, voorzieningen en ADL (activiteiten dagelijks leven). Tevens kan de ergotherapeut ingeschakeld worden voor een motorische observatie. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 11

12 Psychodiagnostisch onderzoek en/of observatie door een orthopedagoog ten aanzien van cognitieve- en sociaal emotionele problemen. Advisering door een vakleerkracht bewegingsonderwijs van Onderwijscentrum het Roessingh. Advisering door een maatschappelijk werker. Het inschakelen van het Centrum voor Epilepsie voor leerlingen met epilepsie. Advisering/onderzoek door een schoolverpleegkundige. Ondersteuning bij het begeleiden van kinderen met een Autistische Spectrum Stoornis (ASS) in combinatie met een motorische beperking door het Steunpunt ASS van REC Oostmarke. Afspraken over de inzet van de rugzak op de basisschool en de ambulante begeleiding worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan wordt door ouders, reguliere school en ambulant begeleider ondertekend. AANMELDING De aanmelding vindt plaats bij de Commissie van Indicatiestelling van het Regionaal Expertise Centrum. Inlichtingen over de gang van zaken kunt u krijgen bij de centrale dienst ambulante begeleiding van REC Oostmarke, Welbergweg 90, 7556 PE Hengelo tel , Regionaal Expertise Centrum REC OOSTMARKE Onderwijscentrum Het Roessingh maakt deel uit van het Regionaal Expertise Centrum (REC) Oostmarke, een expertisecentrum voor kinderen met een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap, meervoudige handicap of langdurig zieke kinderen. Een regionaal expertise centrum is een groep scholen voor speciaal onderwijs die nauw samenwerken om ouders/verzorgers en kinderen met een handicap zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. ( De voorgestelde wetswijziging zal inhouden dat de REC s met ingang van zullen ophouden te bestaan.) Regionale expertisecentra zijn ingericht op basis van de soort handicap verdeeld in vier clusters, zie ook het rugzakje ; REC Oostmarke valt onder cluster 3. Bij het REC Oostmarke zijn de volgende scholen aangesloten: SO ZMLK Dr. Herderscheeschool. School voor zeer moeilijk lerende kinderen, Almelo VSO ZMLK De Brug. School voor zeer moeilijk lerende kinderen, Almelo SO ZMLK t Iemenschoer. School voor zeer moeilijk lerende kinderen, Hengelo VSO ZMLK t Korhoen. School voor zeer moeilijk lerende kinderen, Hengelo SO/VSO ZMLK De Leeuwerik. School voor zeer moeilijk lerende kinderen, Neede SO/VSO ZMLK De Huifkar. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 12

13 School voor zeer moeilijk lerende kinderen, Enschede SO/VSO Mytyl, Tyltyl, VSO-LZK Onderwijscentrum Het Roessingh. School voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen, VSO langdurig zieke kinderen, Enschede SO LZK Schutte s Bosschool. School voor langdurig zieke kinderen, Enschede Planmatig handelen Op Onderwijscentrum Het Roessingh staat de leerling centraal. We gaan uit van mogelijkheden van kinderen en richten ons op optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Om ontwikkelingen van kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen worden per groep plannen gemaakt voor de onderwijsprogramma s. Naast de groepsplannen is er voor ieder kind een individueel handelingsplan(ihp). Het eerste handelingsplan wordt opgesteld door een commissie van begeleiding vanuit handelingsgerichte diagnostiek. Een handelingsplan op maat waarin aandacht is voor de ontwikkeling van het kind op alle gebieden en niet alleen op didactisch niveau. De medische achtergronden van het kind spelen daarbij een belangrijke rol. Hierbij is afstemming met het revalidatiecentrum van belang en gewaarborgd via een geïntegreerd behandelplan. We willen toewerken naar het principe één kind, één plan. Individuele handelingsplannen worden opgesteld voor de lange en korte termijn. Ieder schooljaar worden de handelingsplannen(ihp s) geëvalueerd en waar nodig bijgesteld in de bespreking. Bij die evaluaties zijn alle disciplines betrokken en wordt alle relevante informatie die van belang is voor de ontwikkeling van het kind besproken. Schematisch ziet planmatig handelen er als volgt uit: 1. De Commissie van Begeleiding stelt binnen 4 weken een start handelingsplan op. 2. Na plaatsing volgt een periode van 6 tot 8 weken waarin gekeken wordt hoe we de leerling het best kunnen helpen. 3. Individueel handelingsplan wordt opgesteld met ouders, besproken en daarna vastgesteld. 5. Het individueel handelingsplan wordt uitgevoerd. 6. Eén keer per schooljaar wordt gekeken of het plan goed werkt, of dat er zaken moeten worden aangepast. 7. Het bijgestelde individueel handelingsplan wordt uitgevoerd. Voor de coördinatie van planmatig handelen en het volgen van de ontwikkeling van kinderen heeft de school een systeem voor leerlingenzorg en interne begeleiding. Uitstroomgegevens De uitstroomgegevens worden ieder jaar gepubliceerd op de web-site van de school. Omdat de schoolgids eerder gedrukt wordt dan dat alle gegevens betreffende de uitstroom beschikbaar zijn, is ervoor gekozen deze te publiceren op de website. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 13

14 De organisatie Onderwijscentrum Het Roessingh is een school met ongeveer 325 leerlingen. De school kent de volgende afdelingen: Mytyl (M en Afdeling), Tyltyl (B en C afdeling)en VSO (Pro en Dg afdeling),zie organogram. Binnen de afdeling leerlingenzorg werken de intern begeleiders, gedragskundigen en logopedisten. Alles wat te maken heeft met leerlingenzorg van instroom, doorstroom, tot en met uitstroom binnen de school wordt gecoördineert en bewaakt door deze afdeling. In alle afdelingen wordt gewerkt in kleine groepen. Binnen het VSO diplomagericht wordt gewerkt met vakleerkrachten die tevens mentor zijn over de leerlingen. Naast de leerkracht of groepsbegeleider is een klassenassistent werkzaam in de groep. Voor het uitvoeren van het handelingsplan, dat tijdens de schooluren plaatsvindt, wordt een beroep gedaan op een team van deskundigen zoals gedragskundige, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, creatief therapeut, maatschappelijk werkende of bewegingsagoog. De revalidatiearts is verantwoordelijk voor de medische en paramedische behandeling. Bij een opname in Revalidatiecentrum Het Roessingh is het mogelijk kinderen en jongeren op te nemen in de speciaal hiervoor bestemde kinderkliniek, waar ook een aparte observatieklas is ingericht. Leerlingen met een lichamelijke, meervoudige beperking of chronische ziekte die deelnemen aan het reguliere onderwijs kunnen begeleid worden door ambulant begeleiders. Leeftijd Afdeling VSO Leerstroom 20 jaar Leerstroom Leerstroom VSO ZML Diploma Praktijkgericht gericht onderwijs HAVO VMBO Leerstroom C-groepen ± 12 jaar Leerstroom M- groepen Afdeling Mytyl Leerstroom A-groepen Afdeling Tyltyl Leerstroom B- groepen ± 6 jaar 4 jaar Kleutergroep Kleutergroep Leerstroom C-groepen De teamleider heeft integrale verantwoordelijkheid voor het onderwijs- en personeelsbeleid binnen zijn leerstroom. Er zijn zeven leerstromen: 1. M-stroom teamleider Miriam ter Elst 2. A-stroom teamleider Frieke Verspiek 3. B-stroom (incl VSO ZML) teamleider Annet Brookhuis 4. C-stroom teamleider Joke Wassink 5. VSO Praktijkonderwijs teamleider Gerard Wessels 6. VSO diplomagericht onderwijs vmbo/havo teamleider Bert van de Pol 7. VSO diplomagericht vmbo vmbo/havo teamleider Monic Hofman Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 14

15 STICHTING ATTENDIZ Onderwijscentrum Het Roessingh maakte tot 1 augustus 2010 deel uit van Stichting Edukint. Maar dit is per1 augustus 2010 veranderd. De stichtingen Edukint, Het Maatman en de Scholengroep Twente Speciaal zijn gefuseerd tot Stichting Attendiz. De naam Attendiz staat voor extra aandacht (attentie) en zorg voor onze leerlingen. De drie besturen hebben besloten tot deze fusie omdat ze van mening zijn dat ze gezamenlijk meer voor u, uw kind en het overige onderwijs in onze regio kunnen betekenen dan iedere stichting afzonderlijk. Zo bundelen ze vrijwel alle kennis voor leerlingen met een extra zorgvraag in onze regio en zijn daardoor beter in staat om zorg op maat te bieden. Bovendien streven ze er naar om voor u de toegang tot onze scholen voor speciaal onderwijs te vergemakkelijken. Daarbij denken ze onder andere aan de aanmelding via één loket ongeacht de specifieke onderwijsbehoefte van uw kind. De scholen merken in de praktijk, in de klas, weinig van deze fusie. Vooral op het gebied van organisatie, personeel en financiën zijn er veel voordelen. Onderwijscentrum het Roessingh is met deze fusie minder kwetsbaar voor veranderingen in wetgeving en regels. De aansturing van de scholen van Stichting Attendiz gebeurt door een managementteam dat bestaat uit de directies van de scholen en de bestuurders. Het management van Attendiz bewaakt dat de eigenheid, het klimaat en de manier van werken van de scholen behouden blijft. BESTUUR Stichting Attendiz heeft een Raad van Toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de drie stichtingen van voor de fusie. De dagelijkse leiding is in handen van het college van bestuur bestaande uit Drs. G.A. van de Borg, Drs. H. Klaster en Drs. H.Nijhuis. Het bestuursbureau is gevestigd in Hengelo, Welbergweg 20, 7556 PE. Wie werken er op het OCR DIRECTIE De directie bestaat uit één algemeen directeur De directeur is eindverantwoordelijk voor het totale schoolgebeuren. De teamleiders en hoofden van dienst bewaken het gehele onderwijsproces op het Onderwijscentrum en verzorgen de intake van nieuwe leerlingen en uitstroom op de eigen afdeling. TEAMLEIDER De teamleider geeft leiding aan een team van leerkrachten, intern begeleider en onderwijsondersteunende personeelsleden van een aantal groepen. Hij/zij heeft de dagelijkse leiding en is voor ouders en personeel het eerste aanspreekpunt. (Voor in deze gids staat wie de teamleider is van de groep waarin uw zoon of dochter zit.) Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 15

16 ONDERSTEUNENDE DIENST EN ONDERWIJSONTWIKKELING Trudy Tanke (hoofd ondersteunende dienst en onderwijsontwikkeling) geeft leiding aan de personeelsleden belast met de ondersteunende taken (technische dienst, ICT, administratie en receptie). Daarnaast coördineert zij de onderwijskundige ontwikkeling binnen Onderwijscentrum Het Roessingh. COÖRDINATIE LEERLINGENZORG Inge Habets (hoofd leerlingenzorg) is belast met de opzet, inrichting en coördinatie van de leerlingenzorg binnen de school. Zij geeft leiding aan het team leerlingenzorg bestaande uit gedragskundigen, logopedisten en ondersteuning van die disciplines. Er is een commissie van begeleiding voor de Mytyl-, Tyltylafdeling en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. LEERKRACHT/MENTOR De leerkracht verzorgt het onderwijs in de klas en is mentor over de leerlingen in de groep. Als mentor volgt de leerkracht nauwgezet de individuele ontwikkeling van de leerlingen. GROEPSBEGELEIDER In de Tyltylafdeling wordt in een aantal groepen gewerkt met een groepsbegeleider onder verantwoordelijkheid van een coördinerende leerkracht. KLASSENASSISTENT De klassenassistent ondersteunt de leerkracht of groepsbegeleider bij het onderwijsproces en heeft verzorgende taken. ZORGASSISTENT De zorgassistent is niet altijd specifiek groepsgebonden. De functionaris behoort tot het onderwijs-ondersteunend personeel met niet lesgebonden c.q. niet behandeltaken. De werkzaamheden behoeven geen voorbereiding of nawerk. Assisteert in de groep met betrekking tot enkel verzorgende taken. VAKLEERKRACHT Het bewegingsonderwijs en muziek wordt verzorgd door vakleerkrachten. In de afdeling voortgezet onderwijs hebben de leerlingen les van zowel groepsleerkrachten als vakleerkrachten. INTERN BEGELEIDER De intern begeleider levert een bijdrage aan de leerlingenzorg vanuit een systeem voor interne begeleiding en geeft ondersteuning en begeleiding aan leerkrachten en klassenassistenten. DECAAN De decaan helpt leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs bij de keuze van studierichting en vakkenpakket. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 16

17 STAGECOORDINATOR De stagecoördinator begeleidt leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs bij het vinden van een geschikte stageplaats en de invulling van deze stage. AMBULANT BEGELEIDER (VANUIT REC OOSTMARKE) De ambulant begeleider ondersteunt het team van een reguliere school bij de opvang van leerlingen die met een rugzakje geplaatst zijn. Leerlingen die vanuit het Speciaal Onderwijs instromen in het regulier onderwijs kunnen ook gebruik maken van de ambulante begeleiding. GEDRAGSKUNDIGEN De gedragskundige onderzoekt leerlingen om de mogelijkheden te bepalen op het gebied van onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling. Ook ondersteuning in de begeleiding van individuele leerlingen en de pedagogische aanpak bij gedragsproblemen horen bij de taak van de orthopedagoog of psycholoog. Deze is tevens lid van de commissie van begeleiding. PSYCHOLOGISCH MEDEWERKER De psychologisch medewerker observeert leerlingen in de klassensituatie en neemt testen af ter ondersteuning van de orthopedagoog of psycholoog. Deze verwerkt de gegevens. LOGOPEDIST De logopedist volgt de stem-, spraak- en taalontwikkeling van de leerling. Als het nodig is doet de logopedist onderzoek en geeft hulp en ondersteuning in de vorm van individuele behandeling of behandeling in groepsverband. SCHOOLVERPLEEGKUNDIGEN Op onze school zijn twee part-time verpleegkundigen werkzaam (Mw.Rolien Voortman-Brink en Mw.Alice Plegt- Heerink). Zij zijn s morgens van 9.00 tot uur bereikbaar. ICT COORDINATOR De informatie en communicatietechnologie neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. De leerlingen raken al vroeg vertrouwd met het gebruik van computers. Via tal van aanpassingen kunnen leerlingen met lichamelijke en/of motorische stoornissen hun handicap compenseren. De ICT coördinator implementeert software, zoekt en ontwikkelt geschikte software en schoolt het personeel in het gebruik van deze middelen. SYSYEEMBEHEERDER Het systeembeheer draagt zorg voor het onderhoud van de machines voor ICT en het netwerk. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 17

18 ADMINISTRATIE Op de administratie worden de schooladministratie van leerlingen, de telefoon en alle andere administratieve werkzaamheden verzorgd. De administratief medewerkers kunnen behulpzaam zijn bij het invullen van formulieren. TECHNISCHE DIENST De technische dienst is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de inventaris, waaronder het meubilair. De TD zorgt voor aanpassingen aan leerlingensets, fietsen en andere gebruiksvoorwerpen ten behoeve van de onderwijssituatie en de zelfredzaamheid. Het hoofd technische dienst maakt tevens deel uit van de werkgroep ARBO en is hoofd BHV (bedrijfshulpverlening) REVALIDATIECENTRUM (RCR) Bijna alle leerlingen zijn patiënt van Revalidatiecentrum Het Roessingh. De revalidatie arts geeft advies op medisch gebied en bepaalt welke therapie met welke frequentie noodzakelijk is. De volgende therapieën zijn mogelijk: Fysiotherapie: behandeling en advies bij motorische problemen. Ergotherapie: aanleren van vaardigheden. Creatieve therapie: voor hulp bij emotionele problemen. Maatschappelijk werk: voor aanmelding voor woonvormen, activiteitencentra, centra voor dagbesteding, voor advies bij het aanvragen van verstrekkingen, voor het aanvragen van speciale voorzieningen en het regelen van studiefinanciering. Scholing personeel Onderwijscentrum Het Roessingh stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Om de kwaliteit te kunnen blijven waarmaken en waarborgen is het personeel voortdurend bezig met haar eigen professionele ontwikkeling. Regelmatig bezoeken medewerkers van het OCR studiedagen, conferenties en symposia om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwing, medische achtergronden en specialistische aanpakken. De school vindt het van groot belang dat medewerkers op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied om zo het onderwijs voortdurend te kunnen bijstellen op grond van nieuwe inzichten en nieuw ontwikkelde expertise met betrekking tot de ontwikkelingen in het regulier onderwijs. De school organiseert jaarlijks een aantal studiedagen voor het voltallige personeel, waarbij de onderwijsontwikkelingen en vernieuwingen centraal staan. Daarnaast heeft de school in samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek aanbod ontwikkeld voor scholing van klassenassistentes, leraarondersteuners en leerkrachten. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 18

19 Een veilige school Voor een goed leerklimaat is veiligheid zeer belangrijk. Veiligheid op alle gebied. Onderwijscentrum Het Roessingh hecht er waarde aan dat iedereen zich veilig voelt: Leerlingen, personeel, ouders/verzorgers en bezoekers. PEDAGOGISCH KLIMAAT De school creëert een klimaat op basis van gelijkwaardigheid en respect waarin iedereen zich veilig voelt. Sociaal emotioneel en lichamelijk welbevinden staan daarbij voorop. In het onderwijs richten we de leeromgeving zo in dat het kind tot een optimale persoonlijkheidsontwikkeling kan komen voor een stabiele plek in de maatschappij. De school ruimt veel aandacht en tijd in voor een prettig, veilig en open schoolklimaat. In het lesprogramma wordt ruime aandacht geschonken aan het omgaan met elkaar. GEDRAGSCODE Voor veiligheid en omgang met elkaar is een gedragscode opgesteld voor alle EduKint scholen met als doel: Het scheppen van een schoolklimaat dat zich kenmerkt door openheid, veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen. Een dergelijk klimaat is een voorwaarde voor alle leden van de scholen binnen Stichting Attendiz om optimale leerprestaties en werkprestaties te kunnen leveren. In de gedragscode zijn 10 gedragsregels opgenomen op basis van de wetgeving: 1. Een personeelslid/leerling maakt geen misbruik van zijn of haar macht. 2. Een personeelslid/leerling geeft een ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 3. Een personeelslid/leerling discrimineert een ander niet. Dit betekent dat hij/zij geen enkele vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur toepast, waardoor de gelijkheid van rechten en/of fundamentele vrijheden van anderen aangetast worden. 4. Een personeelslid/leerling geeft geen uiting aan racistische opvattingen. Dit betekent dat hij/zij geen mening geeft over de superioriteit of inferioriteit van lichamelijke kenmerken van mensen, van hun cultuur of van beide. 5. Een personeelslid/leerling spreekt een ander niet aan op uiterlijk of seksuele geaardheid. 6. Een personeelslid/leerling valt een ander niet fysiek en/of psychisch lastig, bedreigt een ander niet, valt een ander niet aan en negeert een ander niet. 7. Een personeelslid/leerling vernielt en/of verstopt geen eigendommen van een ander. 8. Een personeelslid/leerling dringt zijn/haar mening niet op aan een ander. 9. Een personeelslid/leerling dringt niet binnen in de persoonlijke levenssfeer van een ander. 10. Een personeelslid/leerling houdt zich aan deze gedragsregels en ziet toe dat deze gedragsregels ook door anderen worden nageleefd. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 19

20 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN Arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor veiligheid en welbevinden. Alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om risico s te verkleinen worden genomen. Voor arbeidsomstandigheden is er een ARBO beleidsplan. De school heeft een ARBO coördinator en bedrijfshulpverleners die ingeschakeld worden als er ongelukken of calamiteiten zijn. Voor ernstige ongelukken of calamiteiten is er een ontruimingsplan. Jaarlijks zijn er oefeningen met leerlingen en personeel voor een ontruiming. Ook zijn er afspraken gemaakt met de taxibedrijven over het halen en brengen van leerlingen en de veiligheid op het Roessinghterrein. Voor en na schooltijd is er voldoende toezicht en hulp om de leerlingen te begeleiden. ROOKBELEID Het schoolgebouw is geheel rookvrij. Wie wil roken doet dat op de aangegeven rookplekken. Dat geldt voor medewerkers, leerlingen ouder dan 16 jaar en bezoekers. Van de leerlingen die willen roken moet de school een ondertekende toestemming van de ouders c.q. verzorgers hebben. VERZEKERINGEN Onze leerlingen zijn allemaal collectief verzekerd voor lichamelijk letsel als gevolg van ongelukken in het schoolgebouw, op het schoolterrein en tijdens door de school georganiseerde excursies of schoolreizen. Voor schade, door leerlingen veroorzaakt aan het gebouw of de inventaris, is de school niet verzekerd. Dergelijke schades zullen derhalve op de ouders/verzorgers worden verhaald. Ouders/verzorgers worden daarom met klem aangeraden een WA-VERZEKERING af te sluiten. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan eigendommen van leerlingen of voor het verdwijnen van waardevolle voorwerpen uit jassen of tassen op de gangen. De school doet er overigens alles aan om dergelijke voorvallen te voorkomen. Verzorging Bij de plaatsing op onze school wordt aan ouders gevraagd een formulier in te vullen waarop ze aandachtspunten met betrekking tot de verzorging van hun kind kunnen aangeven. De verzorging van leerlingen vindt zo veel mogelijk op vaste tijden plaats. Wanneer er ten aanzien van de verzorging iets verandert of in het geval er vragen zijn rond de verzorging kunt u het beste contact opnemen met de betreffende klassenassistent. De benodigdheden voor de verzorging zoals luiers, plakzakjes, verbandmiddelen e.d. moeten van huis worden meegenomen. Het is prettig om een extra stel kleren van uw kind op school te hebben. Vergeet u niet benodigde medicijnen mee te geven naar school. Met name binnen de SO afdeling is het lunchen onderdeel van het onderwijsprogramma. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 20

21 GEBRUIK MEDICIJNEN Wanneer uw kind medicijnen gebruikt op school, dan kunt u, in overleg met de klassenassistente, het toestemmingformulier voor het toedienen van medicatie invullen. In dit formulier staan de nodige gegevens van het medicijn, de medicijninstructie en de afspraken die gemaakt zijn, beschreven. Wanneer veranderingen in het medicijngebruik plaats moeten vinden, verzoeken wij u deze veranderingen schriftelijk door te geven aan de klassenassistente. Dit document zal aan het toestemmingsformulier toegevoegd worden. Medicijnen worden alleen in ontvangst genomen wanneer ze in de originele verpakking zitten. VERJAARDAGEN EN TRAKTATIE Jarig zijn is leuk en daarbij hoort een feestelijke happening. Op school besteden wij daar de nodige aandacht aan. Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren in de eigen klas en eventueel op de afdeling ook de klassen rond als ze de medewerkers willen trakteren. Als lessen uitvallen Het komt voor dat leerkrachten ziek zijn of afwezig om een andere reden. In dergelijke gevallen doet de school er alles aan om te voorkomen dat lessen uitvallen. Allereerst zoeken we naar vervanging voor de leerkracht die afwezig is. In de praktijk blijkt dat lastig en lukt dat niet altijd. De school heeft een aantal belangrijke doelen als het gaat om uitval van leerkrachten Het belang van kinderen staat voorop; Lasten worden zo goed mogelijk verdeeld; We doen alles om te voorkomen De school treft de volgende maatregelen bij uitval van leerkrachten; de school regelt vervanging; wanneer geen vervanging beschikbaar is, worden kinderen verdeeld over andere groepen voor maximaal 2 dagen*; bij langdurige ziekte en geen vervanging volgt een roulatiesysteem waarbij groepen afwisselend naar huis worden gestuurd; kinderen worden maximaal 1 dag per week per groep naar huis gestuurd; ouders worden gebeld of kinderen krijgen een briefje mee wanneer een groep vrij heeft. Met deze maatregelen wordt de pijn verdeeld over de groepen en krijgt u als ouder tijdig bericht, zodat u niet verrast wordt bij ziekte dat uw kind ineens thuis is. In voorkomende gevallen hopen we op uw medewerking en begrip voor het ongemak. * met uitzondering van de Tyltylgroepen C i.v.m. de specifieke pedagogische vraagstelling Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 21

22 Schorsen en verwijderen Onderwijscentrum Het Roessingh hecht er waarde aan dat iedereen zich veilig voelt,leerlingen, personeel, ouders/verzorgers en bezoekers (zie ook een veilige school ). De school creëert een klimaat op basis van gelijkwaardigheid en respect waarin iedereen zich veilig voelt. Voor veiligheid en omgang met elkaar is onder andere een gedragscode opgesteld. We gaan er niet van uit, maar het kan voorkomen dat ondanks alle maatregelen er sprake is van ongewenst gedrag door een leerling. Als school zullen we samen met leerlingen, waar nodig met ouders/verzorgers, er alles aan doen om ongewenst gedrag te voorkomen. Voor situaties waarbij ondanks alle maatregelen er toch sprake is van ongewenst gedrag kan de school disciplinaire maatregelen toepassen. Deze maatregelen heeft de school vastgelegd in een protocol schorsing en verwijdering van leerlingen. De school kent drie soorten maatregelen die kunnen worden genomen. Time-out Schorsing Verwijdering Bij alle vormen van disciplinaire maatregelen worden ouders/verzorgers ingeschakeld. Samen met ouders/verzorgers en de leerling worden afspraken gemaakt om het gedrag van de leerling te veranderen. In het ergste geval kan het zijn dat voortzetting van de schoolloopbaan op Onderwijscentrum het Roessingh niet wenselijk is, voor die situaties wordt een oplossing gezocht buiten de school. Contacten met ouders / verzorgers Een goed en intensief contact met de ouders/verzorgers is voor de school van groot belang. Daarvoor wordt voor jongere en ernstig spraakgebrekkige kinderen gebruik gemaakt van een communicatieschriftje en zijn er tal van telefonische contacten. Voor de school zijn ouders/verzorgers de deskundigen bij uitstek. Hun inbreng is van belang voor een optimale afstemming van onderwijs en zorg. Voor contacten tussen school en ouders/verzorgers zijn verschillende activiteiten: kennismakingsdag en meeloopdag op de therapieafdeling van het revalidatiecentrum huisbezoeken door leerkrachten en klassenassistenten Individueel handelingsplan(ihp) besprekingen IPV- evaluatie besprekingen rapportbesprekingen het werken met een communicatieschriftje of agenda informatiegelegenheden voor ouders van nieuwe leerlingen ouderavonden en thema-avonden Daarnaast worden ouders/verzorgers meer bij de school betrokken door: de mogelijkheid om bij het zwemonderwijs te komen kijken de mogelijkheid om te komen kijken in de groep Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 22

23 een schoolkrant en een nieuwsbrief deelname aan de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad assistentie bij werkzaamheden in de school (bibliotheek, handvaardigheid, feestdagen, speldagen,luizenmoeders etc.) INFORMATIEVOORZIENING GESCHEIDEN OUDERS Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, kan het voor ons (de school) moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen. De wet biedt ons hierin echter een duidelijke richtlijn. We zijn als school namelijk verplicht beide ouders op gelijke wijze te informeren. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast heeft recht op informatie. Alleen in gevallen van zeer zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden afgeweken. Als school willen we geen speelbal tussen ouders worden. Vanwege onze neutrale positie hebben wij ervoor gekozen beide ouders op een gelijke wijze te informeren. Om hierboven genoemde redenen zal het adres van de niet met het ouderlijk gezag belast zijn de ouder evenzo in onze administratie worden opgenomen. Voorzover van toepassing, wordt uw medewerking gevraagd bij het vastleggen van oudergegevens. Wij vragen begrip voor onze positie. Als de adresgegevens van de niet bij het kind wonende ouder bij ons bekend zijn, wordt hij/zij door de school op de hoogte gesteld van: - Schoolgids; - schoolkrant; - ouderavonden; - schoolresultaten; - rapporten; - informatie aangaande schoolreizen; - verwijzing naar vervolgonderwijs en aanmeldingen SABD of PCL. Als dit niet is toegestaan (b.v. via een gerechtelijke uitspraak), moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden overlegd. Van groot belang is dat de juiste achternaam van de leerling in de administratie van de school is verwerkt. Dat wil zeggen de naam van de leerling zoals die bij de burgerlijke stand vermeldt staat. Beide ouders worden uitgenodigd voor de gezamenlijke IHP (individueel handelingsplan) bespreking(en). MEDEZEGGENSCHAP Op elke school is een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is een inspraakorgaan dat wettelijk op alle scholen verplicht aanwezig moet zijn. Deze raad beslist mee over allerhande zaken waar Onderwijscentrum het Roessingh mee te maken heeft. De MR bestaat idealiter uit vijf ouders en vijf personeelsleden (voor iedere afdeling is een personeelsvertegenwoordiger). De MR heeft inspraak op verschillende beleidsterreinen zoals bijv. financieel beleid, formatiebeleid, onderwijsbeleid. De inspraak op het schoolbeleid is vastgelegd in de WMO, Wet Medezeggenschap Onderwijs, daarin staat aangegeven waarover de raad instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 23

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Onderwijscentrum Het Roessingh de Meander Schoolgids 2015-2016 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Onderwijscentrum Het Roessingh... 4 De Meander...

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking CHECKLIST INDICATIESTELLING ONDERWIJSSOORTEN CLUSTER 3: onderwijssoorten: lichamelijk gehandicapte kinderen (LG) en langdurig zieke kinderen (LZK) m.i.v. 01-08-2008 Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VSO Cluster 3: Zeer moeilijk lerend (ZML)

Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VSO Cluster 3: Zeer moeilijk lerend (ZML) Zeer moeilijk lerend (ZML) Het toekennen van een TLV VSO cluster 3 ZML gebeurt op basis van de combinatie van vastgestelde kindkenmerken en de ondersteuningsbehoeften. De leerling heeft ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING CLUSTER 3 1. ZEER MOEILIJK LEREN 2. LANGDURIGE ZIEKTE 3. LICHAMELIJKE HANDICAP 4. MEERVOUDIG HANDICAP

AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING CLUSTER 3 1. ZEER MOEILIJK LEREN 2. LANGDURIGE ZIEKTE 3. LICHAMELIJKE HANDICAP 4. MEERVOUDIG HANDICAP AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING CLUSTER 3 1. ZEER MOEILIJK LEREN 2. LANGDURIGE ZIEKTE 3. LICHAMELIJKE HANDICAP 4. MEERVOUDIG HANDICAP 1. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SO CLUSTER 3 ZEER MOEILIJK LEREN

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen De Mytylschool PJF en Onderwijscentrum De Springplank zijn scholen voor leerlingen van vier tot achttien jaar, met een mogelijke

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Schooljaar 2016/2017 Voor toelating tot het VSO cluster 3 is er een TLV nodig. Bij elke TLV-aanvraag voor het VSO cluster

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Onderwijscentrum Het Roessingh & De Meander

Schoolgids 2016/2017 deel A Onderwijscentrum Het Roessingh & De Meander Schoolgids 2016/2017 deel A Onderwijscentrum Het Roessingh & De Meander Datum vaststelling Attendiz: datum 22-06-2016 Datum instemming MR: datum 21-06-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5

Nadere informatie

Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs

Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs Versie 3 1 In oktober 2013 is de landelijke werkgroep Arrangeren en Indiceren door de raad van bestuur (rvb)

Nadere informatie

Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs

Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Tyltylcentrum De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Tyltylcentrum De Witte Vogel SO VSO SO De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag tel. 070-388 88 50 info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS. Leerlingen van 4 t/m 13 jaar

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS. Leerlingen van 4 t/m 13 jaar SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS Leerlingen van 4 t/m 13 jaar Stichting De Kleine Prins Stichting De Kleine Prins verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Huifkar Schoolgids 2016-2017 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Klasbord... 4 Gymnastiek... 5 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE Voorwoord Met de invoering van passend onderwijs wordt het proces van indiceren naar arrangeren werkelijkheid. Passend Onderwijs Almere heeft afgesproken dat de onderwijsbehoefte van kinderen centraal

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

5. Toelaatbaarheidscriteria Voortgezet Speciaal onderwijs

5. Toelaatbaarheidscriteria Voortgezet Speciaal onderwijs 5. Toelaatbaarheidscriteria Voortgezet Speciaal onderwijs Inleiding De vier samenwerkingsverbanden voor Voortgezet Onderwijs, Den Haag e.o, Zoetermeer, Delft en Westland hanteren voor de indicatiestelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V Inleiding Deze notitie is een verantwoording van de werkwijze en dient tevens als informatie aan de ouders en alle instanties die met onze aanname van leerlingen

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel Schoolondersteuningsprofiel 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur op 29 januari 2014 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

De Kleine Prins. Creërt mogelijkheden. Expertisecentrum. Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins

De Kleine Prins. Creërt mogelijkheden. Expertisecentrum. Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins Expertisecentrum Creërt mogelijkheden Revalideren en naar school? Dat kan! Arrangement De Kleine Prins 1 Arrangement Revalidatie en school gaan hand in hand Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Definitie zieke leerlingen: Die leerlingen die geen (volledig) schoolprogramma

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

Meer over De Vlinder

Meer over De Vlinder Meer over De Vlinder Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! Uw kind komt naar De Vlinder. In deze brochure leest u meer over wie we zijn en wat we doen. De Vlinder is een Cluster 4-school. Dat betekent

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de Richtlijnen voor de dossiervorming van aanvragen voor extra ondersteuning en plaatsing in speciaal (basis)onderwijs van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Zeer moeilijk leren Syndroom van Down

Nadere informatie

De GVR gebruiken we als symbool voor de schoolregels en het pedagogisch klimaat. We willen ons hier richten op de schoolregels.

De GVR gebruiken we als symbool voor de schoolregels en het pedagogisch klimaat. We willen ons hier richten op de schoolregels. ORANJE NASSAUSCHOOL voor oecumenisch basisonderwijs Rembrandtlaan 2a, 1399 VJ Muiderberg, tel. 0294-263475 postadres: Postbus 23, 1399 ZG Muiderberg Beleidsplan GEDRAG GEDRAGSCODE We werken aan een positief

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep Kinderopvang Irene Een bijzonder kind verdient speciale aandacht Kinderopvang Irene is een dagcentrum voor kinderen van nul tot vijf jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedragsproblemen.

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO)

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO) Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge art. 28c WEC voor scholen die vallen onder de WPO en WVO Blad 1/2 Na invulling zenden naar:

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 08-01-2015 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Begeleiding op maat. Verstandelijke beperkingen verschillen per kind

Begeleiding op maat. Verstandelijke beperkingen verschillen per kind In vogelvlucht... Begeleiding op maat Wij zijn De Leeuwerik en de Triviant zijn openbare streekscholen voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen van 4 tot 20 jaar met een

Nadere informatie

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Cor Emousschool SO VSO SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 info@cor-emous.net www.cor-emous.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon: Van Koetsveldschool 2017-2018 Archimedesplantsoen 98 1098 KB Amsterdam Telefoon: 020-66 83 821 Welkom ouders en leerlingen! We zijn trots en blij dat u als ouder en jij als leerling in dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

o Het externe bureau buiten schooltijd

o Het externe bureau buiten schooltijd Behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige CHECKLIST TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & NOODZAKELIJKE RAPPORTAGE m.b.t. INDICATIESTELLING VOOR HET ONDERWIJS AAN KINDEREN/DEELNEMERS MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP (ZMLK) Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Schoolplan

Schoolplan Schoolplan 2012 2016 INHOUD Woord vooraf... 3 Inleiding: typering van de school... 6 1 Visie en beleid... 12 1.1 Onze missie en visie... 12 1.2 Beleidsvorming... 16 1.3 Omgevings- en toekomstgerichtheid...

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Indicatiestelling en criteria

Indicatiestelling en criteria Indicatiestelling en criteria voor het speciaal onderwijs of een rugzak Brochure voor ouders Regeling van juli 2005 Indicatiestelling en criteria voor het speciaal onderwijs of een rugzak 1 1 Brochure

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

2

2 2 Inhoud 3 o o o 4 o o 5 6 7 1 8 a. 9 b. 10 11 12 a. b. 13 14 15 Soort informatie IQgegevens (IQ < 70) Eventueel: naam van document waarin de gevraagde informatie te vinden is Ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 1

Leerroutedocument. Leerroute 1 Leerroutedocument Leerroute 1 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Leerplaatsomschrijving

Leerplaatsomschrijving Leerplaatsomschrijving Locatie/werkplek: De Campinglaan Onderdeel van KDC de Kleine Beer Adres: Postcode en woonplaats Vastgesteld: Campinglaan 1 a 9727 KH Groningen mei-2016 De Kleine Beer Kinderen/jongeren

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2012-2013 Locatie Buitenpost Prof. Wassenberghstraat 3 9285 PS Buitenpost [1] Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel (versie 1:2012-2013) van het Nordwin College, locatie

Nadere informatie