ONDERWIJSCENTRUM HET ROESSINGH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJSCENTRUM HET ROESSINGH"

Transcriptie

1 ONDERWIJSCENTRUM HET ROESSINGH Schoolgids Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 1

2 Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van onze school, bedoeld om ouders/verzorgers en andere betrokkenen duidelijke informatie te geven over het reilen en zeilen van de school. Naast informatie, geeft de gids een beeld over het onderwijs op Onderwijscentrum Het Roessingh (OCR) en de organisatie. Voor goed onderwijs aan kinderen met beperkingen is samenwerking met andere instanties heel belangrijk. De school werkt onder andere nauw samen met het Revalidatiecentrum Het Roessingh (RCR), vormt met andere scholen voor speciaal onderwijs in de regio een Regionaal Expertise Centrum (REC) en heeft op landelijk niveau veel contacten. Deze contacten zijn vooral bedoeld om in te kunnen spelen op allerlei ontwikkelingen en veranderingen voor het Mytyl- en Tyltylonderwijs. Mytyl en Tyltyl Mytyl en Tyltyl zijn de namen van twee kinderen uit het sprookje "De blauwe vogel" van de Waalse schrijver Maurice Maeterlinck. In dit sprookje gaan de jongen Mytyl en het meisje Tyltyl op zoek naar de zeldzame blauwe vogel. In een droom hebben ze te horen gekregen dat alleen de blauwe vogel hun ernstig zieke buurmeisje kan genezen. Ze zoeken de hele wereld af, maar de blauwe vogel is onvindbaar. Weer thuisgekomen, besluiten de kinderen om hun enige bezit, een witte tortelduif, aan het zieke meisje te geven. De witte duif verandert op dat moment in een prachtig blauwe vogel die de vrijheid kiest en daardoor ongrijpbaar wordt, zoals ook het geluk ongrijpbaar is. Heel snel daarna geneest het zieke meisje en leeft als een gezond en gelukkig kind verder. MYTYL- en TYLTYLONDERWIJS Door dit sprookje zijn de namen Mytyl en Tyltyl aanduidingen geworden voor respectievelijk lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen. Onze school is er voor deze leerlingen. Het OCR verzorgt Mytylonderwijs en Tyltylonderwijs (speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) Meer dan alleen een aanduiding van ons schooltype geven deze namen het programma van onze school weer. De medewerkers van ons onderwijscentrum hebben de ambitie om door onderwijs en vorming van kinderen en jongeren iets van zichzelf aan de leerlingen te kunnen geven opdat zij in het leven verder kunnen. Missie en Visie Onderwijs Centrum Het Roessingh (OCR) is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap en/of langdurig zieke leerlingen van 4 tot 20 jaar, behorend tot regionaal expertise centrum Oostmarke. De criteria voor toelating tot OCR zijn landelijk vastgesteld en worden getoetst door een onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CVI). (De minister van onderwijs is voornemens om de wetgeving t.a.v. toelating speciaal onderwijs aan te passen in de zogenaamde Wet Passend Onderwijs. ) Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 2

3 OCR biedt op maat gesneden onderwijs, variërend van zeer moeilijk lerend niveau tot en met diplomagericht, waarbij we uitgaan van de individuele ontwikkelingsmogelijkheden en hulpvraag van de leerlingen. Het onderwijs is op een systematische en planmatige wijze ingericht waarbij een bijdrage geleverd wordt aan een continu ontwikkelingsproces van de leerlingen. Het doel van het onderwijs is te komen tot de meest haalbare integratie in de samenleving met betrekking tot vervolgonderwijs, arbeid, zinvolle dagbesteding, wonen en vrije tijd. Om dit doel te bereiken, creëert de school een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en met elkaar kunnen omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect. Betrokkenheid op elkaar, openheid, structuur en zorg op maat zijn belangrijke uitgangspunten. Heel elementair daarin is de afstemming met ouders. OCR werkt nauw samen met het revalidatiecentrum, waarbij therapieën worden ingezet ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Hierbij gaan we uit van één kind, één plan. Door middel van intensieve samenwerking en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn wij een lerende organisatie die werkt aan een duidelijke structuur, een eenduidige aanpak en een doorgaande lijn. Als leden van een multidisciplinair team ondersteunen en begeleiden wij elkaar daarbij. Voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap en/of langdurig zieke leerlingen binnen het reguliere onderwijs biedt OCR ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding uitgevoerd door het Dienstencentrum Attendiz. De schoolgids is een handig naslagwerk met veel praktische informatie, maar misschien heeft u toch nog vragen. Wij doen graag ons best om die vragen te beantwoorden. Naast deze schoolgids verschijnt er voor elke vakantie een schoolkrant voor en door kinderen gemaakt en iedere maand is er een nieuwsbrief met actueel nieuws voor ouders. Harry Spies (directeur) Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 3

4 Inhoudsopgave ADRES EN TELEFOON 5 SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIEROOSTER 6 VERLOF AANVRAGEN. 6 SPECIAAL ONDERWIJS. 6 HET RUGZAKJE.. 9 AMBULANTE BEGELEIDING 11 REGIONAAL EXPERTISE CENTRUM 12 PLANMATIG HANDELEN.. 13 UITSTROOMGEGEVENS 13 DE ORGANISATIE 14 WIE WERKEN ER. 15 SCHOLING PERSONEEL 18 EEN VEILIGE SCHOOL.. 19 VERZORGING. 20 ALS LESSEN UITVALLEN.. 21 SCHORSEN EN VERWIJDEREN. 22 CONTACTEN MET OUDERS/VERZORGERS. 22 ALS ER KLACHTEN ZIJN 26 SPONSORING. 29 SAMENWERKING. 29 ONDERWIJS EN ZORG. 30 WAT KOST HET 31 TOT SLOT 35 Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 4

5 Adres en telefoon Stichting Attendiz : Bezoekadres : Welbergweg 20 Postadres : Postbus 8105, KC Hengelo Tel.nr. : Onderwijscentrum Het Roessingh: Bezoekadres : Roessinghsbleekweg 35, 7522 AH Enschede De receptie is geopend van uur. Tel.nr. : Fax.nr. : Postadres : Postbus 1288, 7500 BG Enschede Het managementteam OCR: Directeur: Harry Spies Teamleiders: Voor de groepen: K2-B1-2-3-, VSO ZML 1-2 Annet Brookhuis C Joke Wassink M1-2-3, K1-4 Miriam ter Elst A Frieke Verspiek VSO PrO Gerard Wessels VSO DG : Bert van de Pol* en Monic Hofman Hoofd leerlingenzorg: Inge Habets Hoofd ondersteunende dienst en onderwijs ontwikkeling: Trudy Tanke * Bert van de Pol is ook teamleider van de medewerkers van het bewegingsonderwijs Telefonische bereikbaarheid en openingstijden: Onderwijscentrum Het Roessingh is iedere schooldag telefonisch bereikbaar en geopend van uur. De leerkrachten/klassenassistenten zijn iedere schooldag telefonisch bereikbaar van uur en direct na schooltijd (15.30 uur) Aanmelden nieuwe leerlingen: Aanmeldingsloket: Bezoekadres : Roessinghsbleekweg 35 Postadres : Postbus 1288, 7500 BG Enschede Tel.nr. : en/of Afmelden bij ziekte e.d. indien uw dochter of zoon ziek is vragen we u dit te melden voor aanvang van school. Mocht uw dochter of zoon de betreffende dag ook therapie hebben verzoeken we u de ziekmelding ook door te geven aan de receptie van het Revalidatiecentrum Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 5

6 Schooltijden en vakantierooster SCHOOLTIJDEN SO VSO Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag VAKANTIEROOSTER Herfstvakantie ma t/m vr Kerstvakantie vr t/m vr Voorjaarsvakantie ma t/m vr Pasen vr t/m ma Meivakantie ma t/m vr Hemelvaart do t/m vr Tweede pinksterdag ma t/m wo Zomervakantie VSO wo t/m vr SO ma t/m vr Studiedagen maandag 26 september 2011 woensdag 22 februari 2012 donderdag 19 april 2012 vrijdag 6 juli 2012 Verlof aanvragen Voor het verlenen van verlof hanteren we de richtlijnen weergegeven in de leerplichtwet. Als u een dagje vrij wilt vragen voor uw zoon of dochter voor bijvoorbeeld een bruiloft moet u dat schriftelijk aanvragen. U kunt de richtlijnen en een aanvraagformulier downloaden van de website (Links klikken op ouders/verzorgers en dan klikken op Verlofregeling en verlofaanvraag ) Ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de teamleider van de afdeling. Als uw aanvraag binnen de regels van de leerplichtwet valt krijgt u daarna een beschikking terug. Speciaal onderwijs KENMERKEN VAN DE SCHOOL Onderwijscentrum Het Roessingh (OCR) is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die vanwege hun lichamelijke beperking, al of niet in combinatie met verstandelijke beperkingen, aangepast onderwijs en (para)medische behandeling nodig hebben in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 6

7 In de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is het ook mogelijk langdurig zieke kinderen te plaatsen. OCR werkt nauw samen met Revalidatiecentrum Het Roessingh (RCR), waarbij therapieën worden ingezet ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Hierbij wordt uitgegaan van één kind, één plan. De therapieën vinden plaats onder schooltijd. Het onderwijsprogramma en het revalidatieprogramma vormen een geïntegreerd geheel. De school streeft ernaar samen met het revalidatiecentrum te komen tot een zo optimaal mogelijke afstemming van medische therapieën en onderwijskundige zorg. Leerlingen die het OCR bezoeken komen uit Twente en een groot deel van de Achterhoek. VERSCHILLENDE TYPEN ONDERWIJS Mytylonderwijs is bestemd voor leerlingen met een lichamelijke beperking van 4-20 jaar die niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. Uitgangspunt van dit type onderwijs is: gewoon waar dat kan, speciaal waar dat moet. Het onderwijsniveau is vergelijkbaar met regulier onderwijs, de vorm van lesgeven is gericht op de individuele leerling. Leerlingen die naast hun lichamelijke beperking moeilijk lerend zijn (ml) passen ook in de Mytylafdeling. Tyltylonderwijs is bestemd voor meervoudig gehandicapte leerlingen van 4-20 jaar. Het gaat hier om leerlingen die naast hun lichamelijke beperking ook zeer moeilijk lerend (zml) zijn. Met een op de leerling toegesneden programma wordt hij/zij voorbereid, zo zelfstandig als mogelijk is, te functioneren in de maatschappij. Daarnaast worden er leerlingen opgevangen met een zeer lage ontwikkelingsleeftijd, waarbij gezocht wordt naar de mogelijkheden die leerlingen hebben en deze te ontwikkelen vanuit de visie "ontwikkelen = leren = onderwijs", met andere woorden; onderwijs is doelgericht werken aan de ontwikkeling. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen is gericht op leerlingen die vanwege medische of lichamelijke beperkingen en/of de lichamelijk gevolgen daarvan, niet adequaat kunnen worden geholpen in het regulier onderwijs of andere vormen van speciaal onderwijs. Deze vorm van onderwijs wordt gegeven binnen het VSO. Ambulante Begeleiding maakt het leerlingen mogelijk om, door middel van extra hulp vanuit onze stichting, onderwijs te volgen aan een reguliere school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (zie ook ambulante begeleiding). DOEL EN AANBOD VAN DE SCHOOL Het doel van het onderwijs is te komen tot de meest haalbare integratie in de samenleving met betrekking tot vervolgonderwijs, arbeid, zinvolle dagbesteding, wonen en vrije tijd. Met het onderwijs wil Onderwijscentrum Het Roessingh een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling, waarbij wij ons richten op sociaal/emotionele, cognitieve, zintuiglijke, motorische en creativiteitsontwikkeling. Leren is vooral inzicht krijgen in betekenissen en kennis. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 7

8 Het onderwijsaanbod gaat uit van de kerndoelen van het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Voor de afdeling VSO DG streven we ernaar het aanbod af te stemmen op het reguliere voortgezet onderwijs. Er wordt op alle niveaus rekening gehouden met de verschillen in ontwikkeling van de leerling, de motorische of medische problematiek. De leerling wordt gevolgd in zijn individuele ontwikkeling, ook de sociale omgang en deelname aan groepsprocessen krijgen aandacht. Naast de therapieën biedt de school mogelijkheden voor aangepast bewegingsonderwijs, logopedie en muziek. Het gebouw is ingericht voor kinderen met motorische problemen en de twee speelpleinen zijn voorzien van aantrekkelijke materialen en toestellen. Aandacht voor beweging tijdens het leerproces vinden we van groot belang. We gaan bij het onderwijs op Onderwijscentrum Het Roessingh uit van vooral de sterke kanten en individuele mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Plaatsing op Onderwijscentrum Het Roessingh moet leiden tot optimale persoonlijkheidsontwikkeling, zodat er perspectieven ontstaan voor een zo volledig mogelijke maatschappelijke integratie. AANMELDING LEERLING De aanmeldingen van nieuwe leerlingen verloopt via het e-loket. Aanmeldingsloket Bezoekadres : Roessinghsbleekweg 35 Postadres : Postbus 1288, 7500 BG Enschede Tel.nr. : en/of Een kind wordt door de ouders of verzorgers aangemeld. In het schooljaar 2008/2009 is gestart met één aanmeldingsloket voor alle cluster drie scholen in Enschede (Onderwijscentrum Het Roessingh, de Huifkar en de Schutte s Bosschool). De cluster 3 scholen: ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen), LG (lichamelijk gehandicapt), MG (meervoudig gehandicapt) en LZK (langdurig zieke kinderen). Dat maakt het mogelijk om voor elk kind passend onderwijs te bieden. Bij aanmelding zal centraal gekeken worden naar de beste lesplaats voor een kind met een specifieke vraag naar ondersteuning op het gebied van onderwijs en zorg binnen de criteria van cluster 3. In een kennismakingsgesprek krijgen ouders of verzorgers adviezen over de aanmelding en informatie over de scholen. De medewerkers van het loket vertegenwoordigen de scholen en helpen de ouders bij het vullen van een dossier, dat nodig is voor de aanvraag van een beschikking. Uit het door ouders samengestelde dossier moet blijken dat voldaan wordt aan de wettelijk geldende criteria. De beschikking voor plaatsing op een REC school of een rugzakje, wordt voor maximaal drie jaar afgegeven. Na drie jaar volgt er voor alle kinderen een procedure voor herindicatie. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 8

9 Het rugzakje WEC Scholen voor leerlingen met een handicap vallen sinds augustus 2002 onder de Wet op de Expertise Centra (WEC). (De minister van onderwijs is voornemens om deze wetgeving aan te passen in de zogenaamde Wet Passend Onderwijs. Tot die tijd zal aanmelding en plaatsing gaan zoals hieronder verder wordt aangegeven.) Deze speciaal onderwijs scholen worden ingedeeld naar handicap in vier clusters: Cluster 1: Scholen voor visueel gehandicapte kinderen. Cluster 2: Scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met spraak- en/of taalstoornissen. Cluster 3: Scholen voor lichamelijk en/of meervoudig gehandicapte kinderen, scholen voor langdurig zieke kinderen en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen. Cluster 4: Scholen voor kinderen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische stoornissen. Scholen voor leerlingen met een handicap moeten binnen een cluster samen een Regionaal Expertise Centrum (REC) vormen/in stand houden, waarin alle onderwijssoorten van dat cluster vertegenwoordigd zijn. Onderwijscentrum het Roessingh hoort bij het REC Oostmarke, cluster 3. LEERLING GEBONDEN FINANCIERING / Rugzakje Naast de WEC is er per november 2002 een wet voor bekostiging van onderwijs aan kinderen met een handicap, te weten de wet op de Leerling Gebonden Financiering (LGF). Deze wet wordt ook aangeduid met Rugzakje. ( Ook deze wetgeving zal verdwijnen op ) Ouders/verzorgers van een kind met een handicap kunnen leerlinggebonden financiering aanvragen. Bij een beschikking voor een leerlinggebonden budget kunnen ouders/verzorgers kiezen of hun kind onderwijs gaat volgen op een REC school of met een rugzakje naar een reguliere school gaat. Met het rugzakje moet de reguliere school in overleg met de ouders/verzorgers de speciale hulp voor het betreffende kind bekostigen. Deze school is samen met de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de inzet van extra middelen hetgeen wordt vastgelegd in een handelingsplan. Naast ambulante begeleiding van een REC school (zie ambulante begeleiding) zitten in de rugzak de financiele middelen voor speciale hulp. Om voor leerlinggebonden financiering in aanmerking te komen zijn door het ministerie landelijke indicatiecriteria vastgesteld met een procedure. AANVRAAG LGF Om voor leerlinggebonden financiering in aanmerking te komen wordt een aanvraag ingediend worden bij een Commissie voor Indicatiestelling (CvI) van een REC. Deze commissie beoordeelt of de leerling voldoet aan de landelijk geldende indicatiecriteria van het cluster. Wanneer de leerling voldoet aan de indicatiecriteria geeft de CvI een beschikking. Aanmelding gebeurt met een officieel aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij Stichting EduKint. Bij het invullen van het formulier kunt u een beroep doen op trajectbegeleiders binnen de scholen van het REC of de secretaris van de CvI. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 9

10 Voor een aanvraag zijn onderzoeksgegevens noodzakelijk. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het verzamelen en mee sturen van de onderzoeksgegevens. Uiteraard kunt u ook hierbij hulp krijgen. Wanneer u als ouder een beschikking heeft kunt u uw kind aanmelden bij een reguliere school naar keuze, een school voor speciaal onderwijs of een school aangesloten bij een REC. De beschikking voor plaatsing op een REC school of een rugzakje, wordt voor maximaal drie jaar afgegeven, voor meervoudig gehandicapten vier jaar. Na drie/vier jaar volgt er voor alle kinderen een herindicatie. INDICATIECRITERIA LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN 1. Op basis van medisch en psychodiagnostisch onderzoek zijn één of meer stoornissen vastgesteld die motorische beperkingen veroorzaken en die leiden tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen. 2. Er is sprake van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit: een zeer geringe zelfredzaamheid: voor algemeen dagelijkse levensverrichtingen afhankelijk van derden of voor de onderwijsvoorwaardelijke (fijn) motorische activiteiten en handelingen of een leerachterstand: laagste deciel bij begrijpend lezen, technisch lezen of spellen en rekenen (bij voortgezet onderwijs behorende tot de 10 % zwakst presterenden bij begrijpend lezen, technisch lezen of spellen en rekenen); het ontbreken van algemene leervoorwaarden: bij nog geen onderwijs of schoolverzuim: vermindering van de leertijd met minstens 25 % door noodzakelijke zorg of aan de stoornis gerelateerd verzuim. 3. De zorg vanuit het regulier onderwijs, eventueel met beschikbare ondersteuning door zorg - of hulpverleningsinstanties, heeft onvoldoende effect gesorteerd of zal kunnen sorteren zoals blijkt uit handelingsplannen gedurende ten minste een half jaar. INDICATIECRITERIA MEERVOUDIG GEHANDICAPTEN 1. Eén of meer stoornissen die motorische beperkingen veroorzaken en die leiden tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen 2. Het kind heeft een IQ lager dan 70. INDICATIECRITERIA LANGDURIG (SOMATISCH) ZIEKE KINDEREN 1. Op basis van psychodiagnostisch en medisch onderzoek is vastgesteld: een chronische somatische stoornis of een chronische centrale of chronische perifere neurologische stoornis of een chronische psychosomatische stoornis; die niet in hoofdzaak leidt tot een stoornis in motorische functies, maar wel leidt tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen. 2. Er sprake is van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit: een zeer geringe zelfredzaamheid: voor algemeen dagelijkse levensverrichtingen afhankelijk van derden zie bij LG of Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 10

11 een leerachterstand: laagste deciel bij begrijpend lezen, technisch lezen of spellen en rekenen (bij voortgezet onderwijs behorende tot de 10 % zwakst presterenden bij begrijpend lezen, technisch lezen of spellen en rekenen); het ontbreken van algemene leervoorwaarden: bij nog geen onderwijs of schoolverzuim: vermindering van de leertijd met minstens 25 % door noodzakelijke zorg of aan de stoornis gerelateerd verzuim. 3. De zorg vanuit het regulier onderwijs, eventueel met beschikbare ondersteuning door zorg - of hulpverleningsinstanties, onvoldoende effect heeft gesorteerd of zal kunnen sorteren zie LG. Ambulante begeleiding Ambulante begeleiding is bestemd voor kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige handicap of langdurige ziekte, die extra voorzieningen (rugzak) en ondersteuning nodig hebben om het reguliere basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs te kunnen volgen. In het regulier onderwijs zijn de kansen voor integratie in de maatschappij groter en de leerling kan in de eigen woonomgeving naar school. ( Door de voorgenomen wetswijziging zal de huidige vorm van ambulante begeleiding verdwijnen op ) Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning voor scholen en leerkrachten in het reguliere onderwijs. Via ambulante begeleiding wordt expertise en ervaring van het speciaal onderwijs in het reguliere onderwijs ingezet. Het doel van de ondersteuning is de school in staat te stellen om leerlingen met een rugzak zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het reguliere onderwijs. Het reguliere onderwijs verzorgt met deze ondersteuning de dagelijkse begeleiding van leerlingen en is hiervoor verantwoordelijk. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afstemming tussen de mogelijkheden, behoeften en wensen van leerling, ouders en school. De ambulante begeleiding is ondergebracht in een centrale dienstverlening vanuit het Dienstencentrum Attendiz. De centrale dienstverlening bestaat uit ambulant begeleiders die ervaring hebben met leerlingen uit het speciaal onderwijs of de speciale basisschool. De dienstverlening wordt ondersteund op paramedisch gebied door een ergotherapeut en pedagogisch-didactisch is er ondersteuning van een orthopedagoog en een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De centrale dienstverlening ambulante begeleiding heeft gekozen voor maatwerk, wat betekent dat naast de reguliere taken van de ambulant begeleider (advisering en ondersteuning op school) een breed pakket van ondersteunende diensten wordt aangeboden. Hiermee kan het regulier onderwijs haar expertise vergroten en wordt beter ingespeeld op de begeleidingsbehoefte en de hulpvraag van leerlingen met een beperking. Het pakket van ondersteunende diensten ziet er als volgt uit: Het inschakelen van een ergotherapeut omtrent advisering van aanpassingen, voorzieningen en ADL (activiteiten dagelijks leven). Tevens kan de ergotherapeut ingeschakeld worden voor een motorische observatie. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 11

12 Psychodiagnostisch onderzoek en/of observatie door een orthopedagoog ten aanzien van cognitieve- en sociaal emotionele problemen. Advisering door een vakleerkracht bewegingsonderwijs van Onderwijscentrum het Roessingh. Advisering door een maatschappelijk werker. Het inschakelen van het Centrum voor Epilepsie voor leerlingen met epilepsie. Advisering/onderzoek door een schoolverpleegkundige. Ondersteuning bij het begeleiden van kinderen met een Autistische Spectrum Stoornis (ASS) in combinatie met een motorische beperking door het Steunpunt ASS van REC Oostmarke. Afspraken over de inzet van de rugzak op de basisschool en de ambulante begeleiding worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan wordt door ouders, reguliere school en ambulant begeleider ondertekend. AANMELDING De aanmelding vindt plaats bij de Commissie van Indicatiestelling van het Regionaal Expertise Centrum. Inlichtingen over de gang van zaken kunt u krijgen bij de centrale dienst ambulante begeleiding van REC Oostmarke, Welbergweg 90, 7556 PE Hengelo tel , Regionaal Expertise Centrum REC OOSTMARKE Onderwijscentrum Het Roessingh maakt deel uit van het Regionaal Expertise Centrum (REC) Oostmarke, een expertisecentrum voor kinderen met een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap, meervoudige handicap of langdurig zieke kinderen. Een regionaal expertise centrum is een groep scholen voor speciaal onderwijs die nauw samenwerken om ouders/verzorgers en kinderen met een handicap zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. ( De voorgestelde wetswijziging zal inhouden dat de REC s met ingang van zullen ophouden te bestaan.) Regionale expertisecentra zijn ingericht op basis van de soort handicap verdeeld in vier clusters, zie ook het rugzakje ; REC Oostmarke valt onder cluster 3. Bij het REC Oostmarke zijn de volgende scholen aangesloten: SO ZMLK Dr. Herderscheeschool. School voor zeer moeilijk lerende kinderen, Almelo VSO ZMLK De Brug. School voor zeer moeilijk lerende kinderen, Almelo SO ZMLK t Iemenschoer. School voor zeer moeilijk lerende kinderen, Hengelo VSO ZMLK t Korhoen. School voor zeer moeilijk lerende kinderen, Hengelo SO/VSO ZMLK De Leeuwerik. School voor zeer moeilijk lerende kinderen, Neede SO/VSO ZMLK De Huifkar. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 12

13 School voor zeer moeilijk lerende kinderen, Enschede SO/VSO Mytyl, Tyltyl, VSO-LZK Onderwijscentrum Het Roessingh. School voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen, VSO langdurig zieke kinderen, Enschede SO LZK Schutte s Bosschool. School voor langdurig zieke kinderen, Enschede Planmatig handelen Op Onderwijscentrum Het Roessingh staat de leerling centraal. We gaan uit van mogelijkheden van kinderen en richten ons op optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Om ontwikkelingen van kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen worden per groep plannen gemaakt voor de onderwijsprogramma s. Naast de groepsplannen is er voor ieder kind een individueel handelingsplan(ihp). Het eerste handelingsplan wordt opgesteld door een commissie van begeleiding vanuit handelingsgerichte diagnostiek. Een handelingsplan op maat waarin aandacht is voor de ontwikkeling van het kind op alle gebieden en niet alleen op didactisch niveau. De medische achtergronden van het kind spelen daarbij een belangrijke rol. Hierbij is afstemming met het revalidatiecentrum van belang en gewaarborgd via een geïntegreerd behandelplan. We willen toewerken naar het principe één kind, één plan. Individuele handelingsplannen worden opgesteld voor de lange en korte termijn. Ieder schooljaar worden de handelingsplannen(ihp s) geëvalueerd en waar nodig bijgesteld in de bespreking. Bij die evaluaties zijn alle disciplines betrokken en wordt alle relevante informatie die van belang is voor de ontwikkeling van het kind besproken. Schematisch ziet planmatig handelen er als volgt uit: 1. De Commissie van Begeleiding stelt binnen 4 weken een start handelingsplan op. 2. Na plaatsing volgt een periode van 6 tot 8 weken waarin gekeken wordt hoe we de leerling het best kunnen helpen. 3. Individueel handelingsplan wordt opgesteld met ouders, besproken en daarna vastgesteld. 5. Het individueel handelingsplan wordt uitgevoerd. 6. Eén keer per schooljaar wordt gekeken of het plan goed werkt, of dat er zaken moeten worden aangepast. 7. Het bijgestelde individueel handelingsplan wordt uitgevoerd. Voor de coördinatie van planmatig handelen en het volgen van de ontwikkeling van kinderen heeft de school een systeem voor leerlingenzorg en interne begeleiding. Uitstroomgegevens De uitstroomgegevens worden ieder jaar gepubliceerd op de web-site van de school. Omdat de schoolgids eerder gedrukt wordt dan dat alle gegevens betreffende de uitstroom beschikbaar zijn, is ervoor gekozen deze te publiceren op de website. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 13

14 De organisatie Onderwijscentrum Het Roessingh is een school met ongeveer 325 leerlingen. De school kent de volgende afdelingen: Mytyl (M en Afdeling), Tyltyl (B en C afdeling)en VSO (Pro en Dg afdeling),zie organogram. Binnen de afdeling leerlingenzorg werken de intern begeleiders, gedragskundigen en logopedisten. Alles wat te maken heeft met leerlingenzorg van instroom, doorstroom, tot en met uitstroom binnen de school wordt gecoördineert en bewaakt door deze afdeling. In alle afdelingen wordt gewerkt in kleine groepen. Binnen het VSO diplomagericht wordt gewerkt met vakleerkrachten die tevens mentor zijn over de leerlingen. Naast de leerkracht of groepsbegeleider is een klassenassistent werkzaam in de groep. Voor het uitvoeren van het handelingsplan, dat tijdens de schooluren plaatsvindt, wordt een beroep gedaan op een team van deskundigen zoals gedragskundige, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, creatief therapeut, maatschappelijk werkende of bewegingsagoog. De revalidatiearts is verantwoordelijk voor de medische en paramedische behandeling. Bij een opname in Revalidatiecentrum Het Roessingh is het mogelijk kinderen en jongeren op te nemen in de speciaal hiervoor bestemde kinderkliniek, waar ook een aparte observatieklas is ingericht. Leerlingen met een lichamelijke, meervoudige beperking of chronische ziekte die deelnemen aan het reguliere onderwijs kunnen begeleid worden door ambulant begeleiders. Leeftijd Afdeling VSO Leerstroom 20 jaar Leerstroom Leerstroom VSO ZML Diploma Praktijkgericht gericht onderwijs HAVO VMBO Leerstroom C-groepen ± 12 jaar Leerstroom M- groepen Afdeling Mytyl Leerstroom A-groepen Afdeling Tyltyl Leerstroom B- groepen ± 6 jaar 4 jaar Kleutergroep Kleutergroep Leerstroom C-groepen De teamleider heeft integrale verantwoordelijkheid voor het onderwijs- en personeelsbeleid binnen zijn leerstroom. Er zijn zeven leerstromen: 1. M-stroom teamleider Miriam ter Elst 2. A-stroom teamleider Frieke Verspiek 3. B-stroom (incl VSO ZML) teamleider Annet Brookhuis 4. C-stroom teamleider Joke Wassink 5. VSO Praktijkonderwijs teamleider Gerard Wessels 6. VSO diplomagericht onderwijs vmbo/havo teamleider Bert van de Pol 7. VSO diplomagericht vmbo vmbo/havo teamleider Monic Hofman Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 14

15 STICHTING ATTENDIZ Onderwijscentrum Het Roessingh maakte tot 1 augustus 2010 deel uit van Stichting Edukint. Maar dit is per1 augustus 2010 veranderd. De stichtingen Edukint, Het Maatman en de Scholengroep Twente Speciaal zijn gefuseerd tot Stichting Attendiz. De naam Attendiz staat voor extra aandacht (attentie) en zorg voor onze leerlingen. De drie besturen hebben besloten tot deze fusie omdat ze van mening zijn dat ze gezamenlijk meer voor u, uw kind en het overige onderwijs in onze regio kunnen betekenen dan iedere stichting afzonderlijk. Zo bundelen ze vrijwel alle kennis voor leerlingen met een extra zorgvraag in onze regio en zijn daardoor beter in staat om zorg op maat te bieden. Bovendien streven ze er naar om voor u de toegang tot onze scholen voor speciaal onderwijs te vergemakkelijken. Daarbij denken ze onder andere aan de aanmelding via één loket ongeacht de specifieke onderwijsbehoefte van uw kind. De scholen merken in de praktijk, in de klas, weinig van deze fusie. Vooral op het gebied van organisatie, personeel en financiën zijn er veel voordelen. Onderwijscentrum het Roessingh is met deze fusie minder kwetsbaar voor veranderingen in wetgeving en regels. De aansturing van de scholen van Stichting Attendiz gebeurt door een managementteam dat bestaat uit de directies van de scholen en de bestuurders. Het management van Attendiz bewaakt dat de eigenheid, het klimaat en de manier van werken van de scholen behouden blijft. BESTUUR Stichting Attendiz heeft een Raad van Toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de drie stichtingen van voor de fusie. De dagelijkse leiding is in handen van het college van bestuur bestaande uit Drs. G.A. van de Borg, Drs. H. Klaster en Drs. H.Nijhuis. Het bestuursbureau is gevestigd in Hengelo, Welbergweg 20, 7556 PE. Wie werken er op het OCR DIRECTIE De directie bestaat uit één algemeen directeur De directeur is eindverantwoordelijk voor het totale schoolgebeuren. De teamleiders en hoofden van dienst bewaken het gehele onderwijsproces op het Onderwijscentrum en verzorgen de intake van nieuwe leerlingen en uitstroom op de eigen afdeling. TEAMLEIDER De teamleider geeft leiding aan een team van leerkrachten, intern begeleider en onderwijsondersteunende personeelsleden van een aantal groepen. Hij/zij heeft de dagelijkse leiding en is voor ouders en personeel het eerste aanspreekpunt. (Voor in deze gids staat wie de teamleider is van de groep waarin uw zoon of dochter zit.) Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 15

16 ONDERSTEUNENDE DIENST EN ONDERWIJSONTWIKKELING Trudy Tanke (hoofd ondersteunende dienst en onderwijsontwikkeling) geeft leiding aan de personeelsleden belast met de ondersteunende taken (technische dienst, ICT, administratie en receptie). Daarnaast coördineert zij de onderwijskundige ontwikkeling binnen Onderwijscentrum Het Roessingh. COÖRDINATIE LEERLINGENZORG Inge Habets (hoofd leerlingenzorg) is belast met de opzet, inrichting en coördinatie van de leerlingenzorg binnen de school. Zij geeft leiding aan het team leerlingenzorg bestaande uit gedragskundigen, logopedisten en ondersteuning van die disciplines. Er is een commissie van begeleiding voor de Mytyl-, Tyltylafdeling en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. LEERKRACHT/MENTOR De leerkracht verzorgt het onderwijs in de klas en is mentor over de leerlingen in de groep. Als mentor volgt de leerkracht nauwgezet de individuele ontwikkeling van de leerlingen. GROEPSBEGELEIDER In de Tyltylafdeling wordt in een aantal groepen gewerkt met een groepsbegeleider onder verantwoordelijkheid van een coördinerende leerkracht. KLASSENASSISTENT De klassenassistent ondersteunt de leerkracht of groepsbegeleider bij het onderwijsproces en heeft verzorgende taken. ZORGASSISTENT De zorgassistent is niet altijd specifiek groepsgebonden. De functionaris behoort tot het onderwijs-ondersteunend personeel met niet lesgebonden c.q. niet behandeltaken. De werkzaamheden behoeven geen voorbereiding of nawerk. Assisteert in de groep met betrekking tot enkel verzorgende taken. VAKLEERKRACHT Het bewegingsonderwijs en muziek wordt verzorgd door vakleerkrachten. In de afdeling voortgezet onderwijs hebben de leerlingen les van zowel groepsleerkrachten als vakleerkrachten. INTERN BEGELEIDER De intern begeleider levert een bijdrage aan de leerlingenzorg vanuit een systeem voor interne begeleiding en geeft ondersteuning en begeleiding aan leerkrachten en klassenassistenten. DECAAN De decaan helpt leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs bij de keuze van studierichting en vakkenpakket. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 16

17 STAGECOORDINATOR De stagecoördinator begeleidt leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs bij het vinden van een geschikte stageplaats en de invulling van deze stage. AMBULANT BEGELEIDER (VANUIT REC OOSTMARKE) De ambulant begeleider ondersteunt het team van een reguliere school bij de opvang van leerlingen die met een rugzakje geplaatst zijn. Leerlingen die vanuit het Speciaal Onderwijs instromen in het regulier onderwijs kunnen ook gebruik maken van de ambulante begeleiding. GEDRAGSKUNDIGEN De gedragskundige onderzoekt leerlingen om de mogelijkheden te bepalen op het gebied van onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling. Ook ondersteuning in de begeleiding van individuele leerlingen en de pedagogische aanpak bij gedragsproblemen horen bij de taak van de orthopedagoog of psycholoog. Deze is tevens lid van de commissie van begeleiding. PSYCHOLOGISCH MEDEWERKER De psychologisch medewerker observeert leerlingen in de klassensituatie en neemt testen af ter ondersteuning van de orthopedagoog of psycholoog. Deze verwerkt de gegevens. LOGOPEDIST De logopedist volgt de stem-, spraak- en taalontwikkeling van de leerling. Als het nodig is doet de logopedist onderzoek en geeft hulp en ondersteuning in de vorm van individuele behandeling of behandeling in groepsverband. SCHOOLVERPLEEGKUNDIGEN Op onze school zijn twee part-time verpleegkundigen werkzaam (Mw.Rolien Voortman-Brink en Mw.Alice Plegt- Heerink). Zij zijn s morgens van 9.00 tot uur bereikbaar. ICT COORDINATOR De informatie en communicatietechnologie neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. De leerlingen raken al vroeg vertrouwd met het gebruik van computers. Via tal van aanpassingen kunnen leerlingen met lichamelijke en/of motorische stoornissen hun handicap compenseren. De ICT coördinator implementeert software, zoekt en ontwikkelt geschikte software en schoolt het personeel in het gebruik van deze middelen. SYSYEEMBEHEERDER Het systeembeheer draagt zorg voor het onderhoud van de machines voor ICT en het netwerk. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 17

18 ADMINISTRATIE Op de administratie worden de schooladministratie van leerlingen, de telefoon en alle andere administratieve werkzaamheden verzorgd. De administratief medewerkers kunnen behulpzaam zijn bij het invullen van formulieren. TECHNISCHE DIENST De technische dienst is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de inventaris, waaronder het meubilair. De TD zorgt voor aanpassingen aan leerlingensets, fietsen en andere gebruiksvoorwerpen ten behoeve van de onderwijssituatie en de zelfredzaamheid. Het hoofd technische dienst maakt tevens deel uit van de werkgroep ARBO en is hoofd BHV (bedrijfshulpverlening) REVALIDATIECENTRUM (RCR) Bijna alle leerlingen zijn patiënt van Revalidatiecentrum Het Roessingh. De revalidatie arts geeft advies op medisch gebied en bepaalt welke therapie met welke frequentie noodzakelijk is. De volgende therapieën zijn mogelijk: Fysiotherapie: behandeling en advies bij motorische problemen. Ergotherapie: aanleren van vaardigheden. Creatieve therapie: voor hulp bij emotionele problemen. Maatschappelijk werk: voor aanmelding voor woonvormen, activiteitencentra, centra voor dagbesteding, voor advies bij het aanvragen van verstrekkingen, voor het aanvragen van speciale voorzieningen en het regelen van studiefinanciering. Scholing personeel Onderwijscentrum Het Roessingh stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Om de kwaliteit te kunnen blijven waarmaken en waarborgen is het personeel voortdurend bezig met haar eigen professionele ontwikkeling. Regelmatig bezoeken medewerkers van het OCR studiedagen, conferenties en symposia om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwing, medische achtergronden en specialistische aanpakken. De school vindt het van groot belang dat medewerkers op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied om zo het onderwijs voortdurend te kunnen bijstellen op grond van nieuwe inzichten en nieuw ontwikkelde expertise met betrekking tot de ontwikkelingen in het regulier onderwijs. De school organiseert jaarlijks een aantal studiedagen voor het voltallige personeel, waarbij de onderwijsontwikkelingen en vernieuwingen centraal staan. Daarnaast heeft de school in samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek aanbod ontwikkeld voor scholing van klassenassistentes, leraarondersteuners en leerkrachten. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 18

19 Een veilige school Voor een goed leerklimaat is veiligheid zeer belangrijk. Veiligheid op alle gebied. Onderwijscentrum Het Roessingh hecht er waarde aan dat iedereen zich veilig voelt: Leerlingen, personeel, ouders/verzorgers en bezoekers. PEDAGOGISCH KLIMAAT De school creëert een klimaat op basis van gelijkwaardigheid en respect waarin iedereen zich veilig voelt. Sociaal emotioneel en lichamelijk welbevinden staan daarbij voorop. In het onderwijs richten we de leeromgeving zo in dat het kind tot een optimale persoonlijkheidsontwikkeling kan komen voor een stabiele plek in de maatschappij. De school ruimt veel aandacht en tijd in voor een prettig, veilig en open schoolklimaat. In het lesprogramma wordt ruime aandacht geschonken aan het omgaan met elkaar. GEDRAGSCODE Voor veiligheid en omgang met elkaar is een gedragscode opgesteld voor alle EduKint scholen met als doel: Het scheppen van een schoolklimaat dat zich kenmerkt door openheid, veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen. Een dergelijk klimaat is een voorwaarde voor alle leden van de scholen binnen Stichting Attendiz om optimale leerprestaties en werkprestaties te kunnen leveren. In de gedragscode zijn 10 gedragsregels opgenomen op basis van de wetgeving: 1. Een personeelslid/leerling maakt geen misbruik van zijn of haar macht. 2. Een personeelslid/leerling geeft een ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 3. Een personeelslid/leerling discrimineert een ander niet. Dit betekent dat hij/zij geen enkele vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur toepast, waardoor de gelijkheid van rechten en/of fundamentele vrijheden van anderen aangetast worden. 4. Een personeelslid/leerling geeft geen uiting aan racistische opvattingen. Dit betekent dat hij/zij geen mening geeft over de superioriteit of inferioriteit van lichamelijke kenmerken van mensen, van hun cultuur of van beide. 5. Een personeelslid/leerling spreekt een ander niet aan op uiterlijk of seksuele geaardheid. 6. Een personeelslid/leerling valt een ander niet fysiek en/of psychisch lastig, bedreigt een ander niet, valt een ander niet aan en negeert een ander niet. 7. Een personeelslid/leerling vernielt en/of verstopt geen eigendommen van een ander. 8. Een personeelslid/leerling dringt zijn/haar mening niet op aan een ander. 9. Een personeelslid/leerling dringt niet binnen in de persoonlijke levenssfeer van een ander. 10. Een personeelslid/leerling houdt zich aan deze gedragsregels en ziet toe dat deze gedragsregels ook door anderen worden nageleefd. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 19

20 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN Arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor veiligheid en welbevinden. Alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om risico s te verkleinen worden genomen. Voor arbeidsomstandigheden is er een ARBO beleidsplan. De school heeft een ARBO coördinator en bedrijfshulpverleners die ingeschakeld worden als er ongelukken of calamiteiten zijn. Voor ernstige ongelukken of calamiteiten is er een ontruimingsplan. Jaarlijks zijn er oefeningen met leerlingen en personeel voor een ontruiming. Ook zijn er afspraken gemaakt met de taxibedrijven over het halen en brengen van leerlingen en de veiligheid op het Roessinghterrein. Voor en na schooltijd is er voldoende toezicht en hulp om de leerlingen te begeleiden. ROOKBELEID Het schoolgebouw is geheel rookvrij. Wie wil roken doet dat op de aangegeven rookplekken. Dat geldt voor medewerkers, leerlingen ouder dan 16 jaar en bezoekers. Van de leerlingen die willen roken moet de school een ondertekende toestemming van de ouders c.q. verzorgers hebben. VERZEKERINGEN Onze leerlingen zijn allemaal collectief verzekerd voor lichamelijk letsel als gevolg van ongelukken in het schoolgebouw, op het schoolterrein en tijdens door de school georganiseerde excursies of schoolreizen. Voor schade, door leerlingen veroorzaakt aan het gebouw of de inventaris, is de school niet verzekerd. Dergelijke schades zullen derhalve op de ouders/verzorgers worden verhaald. Ouders/verzorgers worden daarom met klem aangeraden een WA-VERZEKERING af te sluiten. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan eigendommen van leerlingen of voor het verdwijnen van waardevolle voorwerpen uit jassen of tassen op de gangen. De school doet er overigens alles aan om dergelijke voorvallen te voorkomen. Verzorging Bij de plaatsing op onze school wordt aan ouders gevraagd een formulier in te vullen waarop ze aandachtspunten met betrekking tot de verzorging van hun kind kunnen aangeven. De verzorging van leerlingen vindt zo veel mogelijk op vaste tijden plaats. Wanneer er ten aanzien van de verzorging iets verandert of in het geval er vragen zijn rond de verzorging kunt u het beste contact opnemen met de betreffende klassenassistent. De benodigdheden voor de verzorging zoals luiers, plakzakjes, verbandmiddelen e.d. moeten van huis worden meegenomen. Het is prettig om een extra stel kleren van uw kind op school te hebben. Vergeet u niet benodigde medicijnen mee te geven naar school. Met name binnen de SO afdeling is het lunchen onderdeel van het onderwijsprogramma. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 20

21 GEBRUIK MEDICIJNEN Wanneer uw kind medicijnen gebruikt op school, dan kunt u, in overleg met de klassenassistente, het toestemmingformulier voor het toedienen van medicatie invullen. In dit formulier staan de nodige gegevens van het medicijn, de medicijninstructie en de afspraken die gemaakt zijn, beschreven. Wanneer veranderingen in het medicijngebruik plaats moeten vinden, verzoeken wij u deze veranderingen schriftelijk door te geven aan de klassenassistente. Dit document zal aan het toestemmingsformulier toegevoegd worden. Medicijnen worden alleen in ontvangst genomen wanneer ze in de originele verpakking zitten. VERJAARDAGEN EN TRAKTATIE Jarig zijn is leuk en daarbij hoort een feestelijke happening. Op school besteden wij daar de nodige aandacht aan. Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren in de eigen klas en eventueel op de afdeling ook de klassen rond als ze de medewerkers willen trakteren. Als lessen uitvallen Het komt voor dat leerkrachten ziek zijn of afwezig om een andere reden. In dergelijke gevallen doet de school er alles aan om te voorkomen dat lessen uitvallen. Allereerst zoeken we naar vervanging voor de leerkracht die afwezig is. In de praktijk blijkt dat lastig en lukt dat niet altijd. De school heeft een aantal belangrijke doelen als het gaat om uitval van leerkrachten Het belang van kinderen staat voorop; Lasten worden zo goed mogelijk verdeeld; We doen alles om te voorkomen De school treft de volgende maatregelen bij uitval van leerkrachten; de school regelt vervanging; wanneer geen vervanging beschikbaar is, worden kinderen verdeeld over andere groepen voor maximaal 2 dagen*; bij langdurige ziekte en geen vervanging volgt een roulatiesysteem waarbij groepen afwisselend naar huis worden gestuurd; kinderen worden maximaal 1 dag per week per groep naar huis gestuurd; ouders worden gebeld of kinderen krijgen een briefje mee wanneer een groep vrij heeft. Met deze maatregelen wordt de pijn verdeeld over de groepen en krijgt u als ouder tijdig bericht, zodat u niet verrast wordt bij ziekte dat uw kind ineens thuis is. In voorkomende gevallen hopen we op uw medewerking en begrip voor het ongemak. * met uitzondering van de Tyltylgroepen C i.v.m. de specifieke pedagogische vraagstelling Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 21

22 Schorsen en verwijderen Onderwijscentrum Het Roessingh hecht er waarde aan dat iedereen zich veilig voelt,leerlingen, personeel, ouders/verzorgers en bezoekers (zie ook een veilige school ). De school creëert een klimaat op basis van gelijkwaardigheid en respect waarin iedereen zich veilig voelt. Voor veiligheid en omgang met elkaar is onder andere een gedragscode opgesteld. We gaan er niet van uit, maar het kan voorkomen dat ondanks alle maatregelen er sprake is van ongewenst gedrag door een leerling. Als school zullen we samen met leerlingen, waar nodig met ouders/verzorgers, er alles aan doen om ongewenst gedrag te voorkomen. Voor situaties waarbij ondanks alle maatregelen er toch sprake is van ongewenst gedrag kan de school disciplinaire maatregelen toepassen. Deze maatregelen heeft de school vastgelegd in een protocol schorsing en verwijdering van leerlingen. De school kent drie soorten maatregelen die kunnen worden genomen. Time-out Schorsing Verwijdering Bij alle vormen van disciplinaire maatregelen worden ouders/verzorgers ingeschakeld. Samen met ouders/verzorgers en de leerling worden afspraken gemaakt om het gedrag van de leerling te veranderen. In het ergste geval kan het zijn dat voortzetting van de schoolloopbaan op Onderwijscentrum het Roessingh niet wenselijk is, voor die situaties wordt een oplossing gezocht buiten de school. Contacten met ouders / verzorgers Een goed en intensief contact met de ouders/verzorgers is voor de school van groot belang. Daarvoor wordt voor jongere en ernstig spraakgebrekkige kinderen gebruik gemaakt van een communicatieschriftje en zijn er tal van telefonische contacten. Voor de school zijn ouders/verzorgers de deskundigen bij uitstek. Hun inbreng is van belang voor een optimale afstemming van onderwijs en zorg. Voor contacten tussen school en ouders/verzorgers zijn verschillende activiteiten: kennismakingsdag en meeloopdag op de therapieafdeling van het revalidatiecentrum huisbezoeken door leerkrachten en klassenassistenten Individueel handelingsplan(ihp) besprekingen IPV- evaluatie besprekingen rapportbesprekingen het werken met een communicatieschriftje of agenda informatiegelegenheden voor ouders van nieuwe leerlingen ouderavonden en thema-avonden Daarnaast worden ouders/verzorgers meer bij de school betrokken door: de mogelijkheid om bij het zwemonderwijs te komen kijken de mogelijkheid om te komen kijken in de groep Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 22

23 een schoolkrant en een nieuwsbrief deelname aan de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad assistentie bij werkzaamheden in de school (bibliotheek, handvaardigheid, feestdagen, speldagen,luizenmoeders etc.) INFORMATIEVOORZIENING GESCHEIDEN OUDERS Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, kan het voor ons (de school) moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen. De wet biedt ons hierin echter een duidelijke richtlijn. We zijn als school namelijk verplicht beide ouders op gelijke wijze te informeren. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast heeft recht op informatie. Alleen in gevallen van zeer zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden afgeweken. Als school willen we geen speelbal tussen ouders worden. Vanwege onze neutrale positie hebben wij ervoor gekozen beide ouders op een gelijke wijze te informeren. Om hierboven genoemde redenen zal het adres van de niet met het ouderlijk gezag belast zijn de ouder evenzo in onze administratie worden opgenomen. Voorzover van toepassing, wordt uw medewerking gevraagd bij het vastleggen van oudergegevens. Wij vragen begrip voor onze positie. Als de adresgegevens van de niet bij het kind wonende ouder bij ons bekend zijn, wordt hij/zij door de school op de hoogte gesteld van: - Schoolgids; - schoolkrant; - ouderavonden; - schoolresultaten; - rapporten; - informatie aangaande schoolreizen; - verwijzing naar vervolgonderwijs en aanmeldingen SABD of PCL. Als dit niet is toegestaan (b.v. via een gerechtelijke uitspraak), moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden overlegd. Van groot belang is dat de juiste achternaam van de leerling in de administratie van de school is verwerkt. Dat wil zeggen de naam van de leerling zoals die bij de burgerlijke stand vermeldt staat. Beide ouders worden uitgenodigd voor de gezamenlijke IHP (individueel handelingsplan) bespreking(en). MEDEZEGGENSCHAP Op elke school is een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is een inspraakorgaan dat wettelijk op alle scholen verplicht aanwezig moet zijn. Deze raad beslist mee over allerhande zaken waar Onderwijscentrum het Roessingh mee te maken heeft. De MR bestaat idealiter uit vijf ouders en vijf personeelsleden (voor iedere afdeling is een personeelsvertegenwoordiger). De MR heeft inspraak op verschillende beleidsterreinen zoals bijv. financieel beleid, formatiebeleid, onderwijsbeleid. De inspraak op het schoolbeleid is vastgelegd in de WMO, Wet Medezeggenschap Onderwijs, daarin staat aangegeven waarover de raad instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Schoolgids Onderwijscentrum Het Roessingh 23

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ De Witte Vogel Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Tyltylcentrum De Witte Vogel Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Willem Dreespark

Nadere informatie

SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt!

SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt! SCHOOL GIDS school voor speciaal onderwijs Mytylschool Ulingshof 2014-2015 ELK TALENT TELT! 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Voorwoord 1. De school 2. Waar wij voor staan 3. Leerlingen en personeel 4. Toelating

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden,

Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden, Schoolgids Het Berkenhofcollege locatie Galderseweg 2008-2009 Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden, Dit is de schoolgids van de locatie aan de Galderseweg. U leest deze

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015 IvOO - VSO Diplomastroom Bezoek : Proost de Beaufortstraat 45 6231 EB Meerssen Post : Postbus 4382 6202 VB Maastricht Tel : +31 43 346 77

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz.

Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz. Woord vooraf Voor u ligt de Schoolgids 2012-2013 van onderwijs-zorgklas De Regenboog. De Regenboog is een gezamenlijk initiatief van Jarabee en Attendiz, SO Het Mozaïek onderbouw. Deze schoolgids wordt

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011-2012

SCHOOLGIDS 2011-2012 1 SCHOOLGIDS 2011-2012 Thriantaschool Naam school THRIANTASCHOOL voor ZML SO/VSO Hoofdgebouw en postadres Zuidlaarderbrink 4 Locatie VSO 7812 GE Emmen Telefoon 0591 652 190 Fax 0591 652 199 E-mailadres

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids De Brouwerij

Schoolgids De Brouwerij 2014 2015 Schoolgids De Brouwerij SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 Inhoudsopgave Inleiding Wettelijke status schoolgids 2 1 Scholengemeenschap De Brouwerij 1.1 Leslocaties 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Directeur

Nadere informatie

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De tekst hiervan, evenals van andere actuele zaken, vindt u ook op onze website www.berkenschutse.nl. De schoolgids is niet alleen bedoeld

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

SO Alphons laudy schoolgids

SO Alphons laudy schoolgids SO Alphons Laudy SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL Ruimte voor spelen Ruimte voor ontwikkeling Ruimte voor aandacht Ruimte voor ontplooiing Ruimte voor leren 2 3 SCHOOLGIDS

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 23-24 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2012-2015

Ondersteuningsplan 2012-2015 Ondersteuningsplan 2012-2015 BS de Klokkenberg Juni 2012 Inhoud: Ondersteuningsplan BS de Klokkenberg Pagina 1 1. Inleiding; BS de Klokkenberg is een basisschool met ongeveer 200 leerlingen. De school

Nadere informatie