Werkgroep Zwolle Enschede Rocov Overijssel en Rocov Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgroep Zwolle Enschede Rocov Overijssel en Rocov Twente"

Transcriptie

1 Werkgroep Zwolle Enschede Rocov Overijssel en Rocov Twente Aan de provincie Overijssel en de regio Twente p/a College van Gedeputeerde Staten van Overijssel t.a.v. de heer W. Dijkstra Postbus GB Zwolle Kampen, 2 oktober 2012 Betreft: advies inzake het Program van Eisen voor de spoorverbinding Zwolle - Enschede Geachte heer Dijkstra, Bij brief van 30 juli 2012 hebt u aan het Rocov Overijssel en het Rocov Twente advies gevraagd over het PvE voor de treindienst Zwolle Enschede. Met het oog op deze treinverbinding hebben de Rocov s een gezamenlijke Werkgroep ZWEN ingesteld. Op 21 september 2012 is de werkgroep voor het eerst bijeengekomen. In deze vergadering is van uw kant een toelichting gegeven en zijn de vragen van de werkgroep beantwoord. De werkgroep biedt u hierbij het namens beide Rocov s opgestelde advies aan. Samenvatting: Hoewel wij ons wel kunnen vinden in de teneur van het Program van Eisen, bevat het elementen, waarbij wij vragen of bedenkingen hebben en waarvan wij vinden dat zij van uw kant heroverweging verdienen. In de volgende paragrafen geven wij u per onderwerp onze overwegingen, gevolgd door in totaal elf adviezen. Wij wijzen u met name op de paragrafen A., B. en G van ons advies. A. Planning van de aanbesteding In het PvE is een voorlopige planning opgenomen, waarin de publicatie van de aanbesteding op 30 oktober 2012 is gepland, het gunningbesluit op 16 april 2013 en de start van de concessie in december Uit uw toelichting ter vergadering is naar voren gekomen, dat voor de aanschaf van nieuwe treinstellen moet worden uitgegaan van een termijn van 24 tot 30 maanden tussen bestelling en indienststelling. Verder hebt u ons medegedeeld dat Provinciale Staten op 7 en 14 november 2012 een beraad hebben gepland over de provinciale ambities inzake het openbaar vervoer (inclusief mogelijke elektrificatie van het baanvak Zwolle Wierden) en dat daarom de publicatie van de aanbesteding pas medio december 2012 zal plaatsvinden. Dit betekent dat de tijd tussen gunningbesluit en start van de concessie met 1½ maand zal worden bekort tot 18 maanden. Deze tijd is te kort om nieuwe treinen in te zetten bij de start van de concessie. Leidt een provinciaal besluit tot elektrificatie, dan is niet de levering van nieuwe treinstellen bepalend, maar het gereed zijn van de elektrificatie door Prorail. Ook in dat geval is inzet van nieuwe treinen bij de start niet mogelijk. In beide gevallen betekent Advies PvE ZWEN, 2 oktober 2012, pag. 1

2 het dat bij start van de concessie in 2014, vooralsnog gebruikt materieel moet worden ingezet. In het eerste geval voor een korte, in het tweede geval voor een lange(re) periode. Wel vinden wij dat meteen sprake moet zijn van goede toegankelijkheid en dat dit materieel dus moet voldoen aan de eisen gesteld in de punten 4 en 5 van C.4.5. Advies 1: Wij adviseren u een bepaling op te nemen dat vooralsnog gebruikt dieselmaterieel mag worden ingezet, dat voldoet aan de toegankelijkheidseisen, gesteld in de punten 4 en 5 van C.4.5. Het nieuwe materieel wordt, als het dieselmaterieel is, zo spoedig mogelijk na aflevering in gebruik genomen en, als het om elektrisch materieel gaat, onmiddellijk na het gereedkomen van de elektrificatie. B. Doelstelling en hoofdkeuzes In het PvE worden in A.2.2 de doelen aangegeven die u stelt voor de treindienst Zwolle Enschede: reizigersgroei, modal split, alternatief voor de auto, kwaliteit, bekendheid en betrouwbaarheid. In A.2.3 vermeldt u de hoofdkeuzes, die inhouden dat u in eerste instantie een basisdienstregeling vergelijkbaar met de huidige dienstregeling vraagt, de inschrijvers uitdaagt de dienstverlening uit te breiden, met prioriteit voor frequentieverhoging tussen Zwolle en Almelo, en tenslotte kansen ziet voor een intercityverbinding tussen Zwolle en Enschede. In A.2.2 is niet aangegeven, hoe u de gestelde doelen wilt bereiken. Uit 2.3. valt op te maken, dat u frequentieverhoging ziet als één van de middelen. Verder zou gedacht kunnen worden aan de verbetering van de voorzieningen op de stations, die de ketenmobiliteit bevorderen, zoals voldoende parkeerruimte voor de fiets, conform het advies van het LOCOV van 10 maart 2010, en voor de auto. Een ander middel zou de goede aansluiting van de bussen op de treinen zijn. Wij menen echter dat bekorting van de reistijd tussen Zwolle en de grotere steden in Twente de belangrijkste succesfactor zou vormen. Wij vinden dat het in het PvE ontbreekt aan ambitie en een duidelijk omschreven eindbeeld. Ook al is het gegeven de economische onzekerheden en het begrensde budget onmogelijk dit einddoel spoedig te bereiken, toch is het van groot belang dit helder te stellen, zodat alle verbeteringstappen, investeringen in treinmaterieel en baanvak, in een duidelijk kader komen te staan. In onze ogen zou het einddoel moeten zijn, dat er een intercityverbinding tussen Zwolle en de Twentse steden komt met een aanmerkelijke tijdwinst. De huidige stoptreinverbinding vergt voor een reis van Zwolle naar Enschede over 67 kilometer een reistijd van 69 minuten en deze zou voor een intercity, bij verhoging van de baanvaksnelheid en vermindering van het aantal stops, teruggebracht moeten worden tot een reistijd van 40 à 45 minuten. Wij merken op dat in het beleidsprogramma van de provincie Overijssel als doel is opgenomen: de verbetering van de bereikbaarheid tussen Kampen / Zwolle en de Twentse steden met op korte termijn een betere punctualiteit en voldoende capaciteit en op langere termijn bekorting van de reistijd. Advies 2: Wij adviseren u als einddoel in het PvE op te nemen, dat u in stappen wilt toewerken naar een hoogwaardige, snelle en frequente treinverbinding tussen netwerkstad Zwolle Kampen en de Twentse steden. C. Nader advies over Proces & Gunningcriteria De provincie en het Rocov Overijssel hebben afgesproken, dat wijzigingen die door de opdrachtgevers zelf dan wel door toedoen van derden (gemeenten) in het PvE worden aangebracht nadat het Rocov advies heeft gegeven over het PvE, alsnog aan het Rocov zullen worden voorgelegd. Dit geldt ook voor wijzigingen tijdens de informatiefase van het aanbestedingsproces (A3). Advies PvE ZWEN, 2 oktober 2012, pag. 2

3 Wij kunnen instemmen met een gunning op basis van het criterium meest voordelige aanbieding, maar willen nog wel advies kunnen geven over de weging van de vier aspecten (prijs, kwaliteit, capaciteit en omgang met onzekerheden samenloop), die in de beoordeling worden betrokken (B.2.3). Advies 3: Wij verwachten dat ons nog om advies gevraagd zal worden bij wijzigingen in het PvE en over de invulling van de gunningcriteria. D. Rocov In paragraaf C.2.6 is een tekst opgenomen over de Rocov s. Wij verzoeken de eerste zin van deze tekst te wijzigen. Wij vragen voorts twee onderwerpen toe te voegen, te weten rapportage over de klachten en de afhandeling daarvan, en het reizigershandvest dan wel de huisregels van de inschrijver. Advies 4: De inschrijver dient tweemaal per jaar met de consumentenorganisaties, het Rocov Overijssel en het Rocov Twente, dan wel met de door deze organisaties ingestelde gezamenlijke Werkgroep Zwolle Enschede, te overleggen over de volgende onderwerpen en daarover zo nodig advies te vragen: a t/m e (ongewijzigd) f. de ontvangen klachten en de afhandeling daarvan; g. het reizigershandvest en/of de huisregels. E. Toegankelijkheid In paragraaf C.4.5 Comfort is in punt 5 is beschreven, dat het materieel toegankelijk moet zijn voor mensen met een functiebeperking, die in staat zijn om zonder assistentieverlening gebruik te maken van het OV. Wij gaan ervan uit, dat bedoeld is dat treinvloer zich op dezelfde hoogte bevindt als het perron (Europese norm van 76 cm), zodat zij zelf in hun rolstoel naar binnen en buiten kunnen rijden. Dit impliceert dat de treinstellen voorzien zijn van schuiftreden bij de deuren, die de afstand tot de perronrand overbruggen. Zolang er nog perrons zijn die niet zijn aangepast aan die Europese norm van een hoogte van 76 cm, zal op de betreffende stations (tijdelijk) toch assistentie verleend moeten worden door de steward. Advies 5: Wij stellen voor bepalingen op te nemen omtrent de aanwezigheid van schuiftreden bij de deuren en tijdelijke assistentie door de steward bij het in- en uitrijden op niet aangepaste perrons. F. Personeel Advies 6: Wij verzoeken aan 5.3. Klantvriendelijkheid personeel onder 1 toe te voegen: j. beschikt over een BHV-kwalificatie. G. Tarieven en OV-chipkaart In paragraaf C.6.2 is onder punt 2 vermeld, dat de inschrijver ervoor moet zorgen, dat de reizigers op elk station saldo kunnen laden en producten kunnen afhalen. Dit betekent dat u vraagt om op de stations, die niet door NS worden bediend, buitenoplaadapparaten te plaatsen, zoals die ook op de stations aan de Emmerlijn zullen worden geplaatst. Bij dit type apparaten kunnen geen kaartjes worden verkregen. Wij gaan ervan uit dat bij deze oplaadapparaten wel dezelfde reisproducten kunnen worden gekocht en geladen als bij de automaten van NS. Dit geldt ook voor het activeren van autoreload. In het volgende punt (C.6.2, 3) is aangegeven dat de inschrijver ervoor moet zorgen dat de reiziger een los kaartje kan kopen, eventueel bij een automaat. Advies PvE ZWEN, 2 oktober 2012, pag. 3

4 Onduidelijk is, of de steward hierbij een rol vervult. Als hij zoals op de Emmerlijn in de trein een vaste, aan de buitenzijde duidelijk gemarkeerde, balie krijgt, kan hij de kaartverkoop van losse kaartjes verzorgen. Dit geldt uiteraard voor de kaartjes naar stations aan de lijn Zwolle Enschede. De gebruikte formulering laat echter de mogelijkheid open dat de reiziger een kaartje kan verkrijgen naar elk station in Nederland. Wij nemen aan dat dit, evenmin als bij de Vechtdallijnen, uw bedoeling is. U noemt ook de mogelijkheid dat de reiziger een los kaartje kan verkrijgen bij een automaat. Als deze automaten op de stations worden geplaatst, ontstaat op de stations die ook door NS worden aangedaan, een onoverzichtelijke situatie met naast verschillende in- en uitcheckpalen ook nog eens verschillende kaartautomaten, hetgeen in onze ogen niet aanvaardbaar is. Wij geven er de voorkeur aan, dat voor de verkoop van losse kaartjes het model van de Emmerlijn wordt toegepast. Dit betekent niet alleen dat bij de steward losse kaartjes kunnen worden gekocht voor stations aan de lijn Zwolle Enschede, maar ook kaartjes als de railrunner, dagkaart fiets en dagkaart hond. Bovendien zal een regeling moeten worden getroffen voor de incidentele reiziger zonder eigen OV-chipkaart, die naar andere stations in Nederland wil reizen. Wij erkennen weliswaar dat de OVchipkaart leidend is, maar er zullen altijd reizigers zijn zonder zo n kaart en die zullen toch ook op een gemakkelijke manier met het OV moeten kunnen reizen. Daarom moeten er voor hen bij winkels en bij de steward op de trein anonieme OV-chipkaarten (met voldoende saldo) verkrijgbaar zijn. Verder zouden deze reizigers bij de steward, die dan wel voorzien moet zijn van laptop en printer, een E-ticket moeten kunnen verkrijgen voor het NS- deel van hun reis. De samenloop van treinen van verschillende vervoerders op het traject Enschede Wierden zorgt voor problemen bij de reizigers, die in het PvE niet worden benoemd. In C.6.2 wordt onder 2 gesteld, dat de inschrijver zorgt voor cicopalen op alle stations. Dit betekent dat op de stations palen van twee verschillende vervoerders, op sommige stations mogelijk zelfs van drie of vier vervoerders, zullen kunnen voorkomen. Dit zorgt elders in het land al voor de nodige verwarring, als het om verschillende baanvakken gaat, maar roept voor de samenloopsituatie nieuwe vragen op, zoals: Wat gebeurt er bij inchecken bij de ene en reizen met de andere vervoerder? Hoe zit het als de reis op een tussenliggend station wordt onderbroken en met een andere vervoerder wordt voortgezet? Onze conclusie is, dat deze samenloop van verschillende vervoerders pas zonder problemen voor de reizigers kan verlopen als in de treinketen de enkelvoudige check in / check out tot stand is gekomen. Het is momenteel onzeker of dit haalbaar is en het kan in elk geval nog wel even duren voordat dit gerealiseerd is. Daarom zit er niet veel anders op dan dat de NS- systemen (in- en uitcheckpalen en automaten) op deze lijn vooralsnog gehandhaafd blijven en dat er de nodige afspraken worden gemaakt met NS en TLS. Paragraaf C. 6.3 (punten 1 en 2) behoeft nadere verheldering, in die zin dat sprake moet zijn van volstrekte interoperabiliteit. De formulering zou zodanig moeten zijn dat alle landelijke NS- reisproducten met de bijbehorende NS- tarieven op de lijn Zwolle Enschede van toepassing zijn. Daarbij gaat het niet alleen om abonnementen, maar ook om kortingsproducten, railrunner, dagkaart fiets, dagkaart hond, opstaptarief en kilometertarief. Alleen dan maakt het niet uit met welke vervoerder je reist tussen Enschede en Wierden. Ook de trajectabonnementen moeten volledig inter-operabel zijn. Voorts zouden papieren kaartjes tussen stations van NS (bij voorbeeld van Groningen naar Enschede) geaccepteerd moeten worden op de lijn Zwolle Enschede, zodat een reiziger voor de snelste route kan kiezen. De acceptatieplicht van NS van regionale vervoersbewijzen (C.6.3 onder 4) tussen Wierden en Enschede moet afdoende geregeld zijn, zodat de reiziger zonder meer de eerst aankomende trein kan nemen. Advies 7: Wij bepleiten een adequate regeling voor de verkoop van losse vervoerbewijzen. Onze voorkeur gaat uit naar verkoop door de steward op de trein van ten minste kaartjes naar stations aan de lijn Zwolle Enschede, railrunners en dagkaar- Advies PvE ZWEN, 2 oktober 2012, pag. 4

5 ten fiets en hond. De steward zou ook vervoerbewijzen moeten kunnen verstrekken aan incidentele reizigers zonder OV-chipkaart, die verder reizen, met NS of een andere treinvervoerder, naar elk station in Nederland. Advies 8: Wij achten een enkelvoudige check in / check out in de treinketen noodzakelijk, als op het hoofdrailnet treinen van verschillende vervoerders rijden. Wij adviseren de NS- systemen op de lijn Zwolle Enschede te handhaven, zolang deze enkelvoudige check in / check out nog niet gerealiseerd is. Advies 9: Wij adviseren u C.6.3 zo te formuleren dat duidelijk uitkomt dat sprake is van volstrekte interoperabiliteit ter zake van alle vervoersbewijzen tussen NS en de inschrijver, op het gehele baanvak Zwolle Enschede en het gedeelte Enschede Wierden in het bijzonder. H. Overige punten Het is ons opgevallen dat in het PvE ten opzichte van andere PvE s, met name dat van de Vechtdallijnen, een aantal zaken ontbreken. Advies 10: Wij verzoeken u te bezien, of de volgende punten nog moeten worden opgenomen in het PvE voor ZWEN: o (Tussentijdse) beëindiging van de concessie; o Wijziging van de concessie; o Toelatingsovereenkomst Prorail; o Bonus/malus voor punctualiteit en andere prestaties; o Inzet reservematerieel bij rituitval; o Inzet vervangend busvervoer bij rituitval, ongevallen of werkzaamheden; o Aansluiting bij de geschillencommissie OV. Wij stellen voor enkele zinsneden toe te voegen aan C.7.7, onder 2: Advies 11: Formulieren voor geldteruggave zijn te verkrijgen bij de steward en op internet. Afhandeling van verzoeken dient binnen een maand te geschieden. Tenslotte stellen wij enkele correcties voor in de tekst: Punt 7.2, onder 3: er worden nauwelijks meer OV- boekjes uitgegeven Punt 7.4, onder 2: zichtbaar voor alle reizigers (ook rolstoelers) Punt 7.4, onder 4: invoegen ook voor in het donker. Met vriendelijke groet, G. Douma, secretaris Cc: de heer P. Verheijdt, provincie Overijssel de heer W. Michel, Regio Twente Advies PvE ZWEN, 2 oktober 2012, pag. 5

Afschrift aan: - Stadsregio Arnhem Nijmegen - College B en W gemeente Doetinchem. Bijlagen: 1

Afschrift aan: - Stadsregio Arnhem Nijmegen - College B en W gemeente Doetinchem. Bijlagen: 1 Ing. 22 juni 2009 PS2009-462 2009-007953 PS23/9 Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. de Griffie Postbus 9090 6800 GX ARNHEM Uw kenmerk: zaaknummer 2009-007953 Uw datum: 28 april 2009 Ons Kenmerk: RGS136

Nadere informatie

Bestek deel A - D: Programma van Eisen Openbaar Vervoer Noord-Brabant 2015

Bestek deel A - D: Programma van Eisen Openbaar Vervoer Noord-Brabant 2015 Provincie Noord-Brabant Bestek deel A - D: Programma van Eisen Openbaar Vervoer Noord-Brabant 2015 Concessie West-Brabant en Concessie Oost-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Publicatiedatum

Nadere informatie

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983.

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983. Pagina 1/62 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DTVP/2015/201308

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen

Ontwerp Programma van Eisen Provincie Limburg Ontwerp Programma van Eisen Concessie Openbaar Vervoer Limburg dec.2016-dec.2031 Gedeputeerde Staten van Limburg 25 februari 2014 Colofon Ontwerp Programma van Eisen Aanbesteding Openbaar

Nadere informatie

1 h FEB. 2012. 2012-06730/7/A.7, W 379601 Sinnema H. (050)316 4109 H.Sinnema@provinciegroningen.nl. Brief OV-chipkaart

1 h FEB. 2012. 2012-06730/7/A.7, W 379601 Sinnema H. (050)316 4109 H.Sinnema@provinciegroningen.nl. Brief OV-chipkaart "^ L^(? groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr:

Nadere informatie

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen Stadsregio Arnhem Nijmegen Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen September 2010 Wilko Mol, David Eerdmans, Sebastiaan van Kooij inno-v is een adviesbureau voor slimme mobiliteit. Gespecialiseerd

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Haaglanden december 2016 Vastgesteld 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken... 3 1.3

Nadere informatie

6.1.1 Sociale veiligheid 47 2.2 Samenwerking 8. 6.1.3 Programma STS verbeterplan 49 2.3 Vervoerplan 2015 8. 4.1.2 Programma Be- en. 3.

6.1.1 Sociale veiligheid 47 2.2 Samenwerking 8. 6.1.3 Programma STS verbeterplan 49 2.3 Vervoerplan 2015 8. 4.1.2 Programma Be- en. 3. Vervoerplan 01 1 Samenvatting Inleiding en context Sturing: prestatie- en Betrouwbaarheid informatie-indicatoren en capaciteit Deur tot deurbeleving Goed geregeld.1 Strategie 7.1 Sturing 11.1 Betrouwbaarheid:.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse. Geldig vanaf 4 augustus 2014

Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse. Geldig vanaf 4 augustus 2014 Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (avr-ns) Geldig vanaf 4 augustus 2014 Algemene voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van

Nadere informatie

Kwartaalrapportage OV loket

Kwartaalrapportage OV loket Kwartaalrapportage OV loket 1 januari 2015 31 maart 2015 1. Voorwoord Een reiziger beoordeelt de kwaliteit van het openbaar vervoer vooral aan de hand van de vraag: kan ik tegen een acceptabele prijs,

Nadere informatie

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 1 INLEIDING... 6 1.1 OV in de hoofdrol... 6 1.1.1 Ambities van de provincie Noord-Holland... 6 1.1.2 Doelstelling aanbesteding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 Beheerplan 2015 Beheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en hoofdlijnen 4 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 2.1 Naar een betrouwbare operatie 6 2.2 Verbetering kwaliteit en beschikbaarheid infrastructuur

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : 15.00 17.00 uur 1. Opening/mededelingen

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Datum 29 september 2014 Betreft Consultatie/ audit prestatie-indicatoren, NS en decentrale spoorconcessies, toiletten in Sprinters.

Datum 29 september 2014 Betreft Consultatie/ audit prestatie-indicatoren, NS en decentrale spoorconcessies, toiletten in Sprinters. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân

Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân 23 september 2009 Brief van de Noordelijke Rekenkamer Assen, 23 september 2009 Geachte leden der Provinciale Staten van Fryslân, Hierbij bieden wij het door ons

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet

Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet In deze revisie-versie zijn alle wijzigingen verwerkt uit het wijzigingsbesluit d.d. PM DATUM (n.a.v. de evaluatie van de spoorwetgeving en deze concessie). Daarnaast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007,

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2013, nr. 13.10.14.; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Rapport December 2011 Monitoring Commissie Corporate Governance Code derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December

Nadere informatie

Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) Tweede, Geactualiseerde versie APRIL 2013

Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) Tweede, Geactualiseerde versie APRIL 2013 VNG Handreiking Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) Tweede, Geactualiseerde versie APRIL 2013 VNG Handreiking Horizontale verantwoording Archiefwet 1995

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie