Inhoudsopgave. MVO Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. MVO Jaarverslag 2013 3"

Transcriptie

1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2013

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding Organisatie en bestuur Waarom MVO 5 2 People Inleiding Bezetting Opbouw Opleidingen bouwplaatsmedewerkers Opleidingen UTA-personeel Inzet leerlingen en stagiaires Jubilarissen Veiligheid, gezondheid Situatie bij Nijhuis Deskundige diensten Ziekteverzuim Gedragscode en vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon 16 3 Planet Energie Afval Printen en kopiëren Duurzaam bouwen Betrokkenheid bij de gemeenschap 20 4 Profit Organisatie Afzetmarkt Omzet en resultaten Financiële parameters Inventarisatie groepen stakeholders Ontwikkelingen Nijhuis KwaliteitsSysteem (NKS) De Ondernemingsraad in 2013* Global Reporting Initiative -G3 index toepassingsniveau C** Organogram Nijhuis Bouw B.V Contactgegevens 34 3 MVO Jaarverslag

4 1 Inleiding 1.1 Organisatie en bestuur Met circa 270 eigen medewerkers is Nijhuis werkzaam in de volgende sectoren: Alle sectoren van de woningbouw (sociale huur en -koop en de marktsector). De instandhouding (van klantenwerk tot grootschalige renovatieprojecten). Utiliteitsbouw (in het bijzonder de zorgsector, kantoren en combinatieprojecten). Een belangrijk deel van de omzet bestaat uit eigen risicodragende ontwikkelingen in woningbouw en utiliteitsbouw. Ook is Nijhuis actief op het gebied van locatieontwikkeling. De activiteiten hebben in 2013 vanuit drie vestigingen plaatsgevonden, te weten: Nijhuis Noord met als vestigingsplaats Assen. Nijhuis Rijssen met als vestigingsplaats Rijssen. Nijhuis Apeldoorn met als vestigingsplaats Apeldoorn. De vestiging in Rijssen werkt naast de hoofdvestiging in Rijssen eveneens vanuit een tweetal nevenvestigingen. Deze vestigingen zijn gevestigd in Enschede (Nijhuis Enschede) en Zwolle (Nijhuis Zwolle). Het hoofdkantoor van Nijhuis Bouw B.V. is gevestigd in Rijssen. Dit is ook de statutaire vestigingsplaats. In Rijssen zijn de centrale directie en de stafdiensten gehuisvest. De stafdiensten omvatten de Centrale Financiële Administratie, Personeel & Organisatie, ICT, Kwaliteit, Arbo en Milieu, Bouwprocesontwikkeling en de Materieeldienst. De centrale directie wordt, evenals voorgaande jaren, gevormd door de twee broers drs. F.J. Nijhuis en drs. R. Nijhuis. Inzake een streven naar een evenwichtige samenstelling van de directie tussen mannen en vrouwen geeft de huidige directie bij eventuele toekomstige wisselingen, ongeacht geslacht, prioriteit aan kwalitatieve aspecten en branchedeskundigheid. De statutaire directie wordt ter zijde gestaan door één extern adviseur, drs. ing. H. van Zandvoort. De heer Van Zandvoort is dertig jaar werkzaam geweest bij Bouwfonds, laatstelijk als directievoorzitter van Bouwfonds Property Development. Het beleid wordt gemaakt door de statutaire directie, haar adviseur en de drie vestigingsdirecteuren. Daar waar nodig en zinvol wordt de Ondernemingsraad ingeschakeld. In het gehanteerde model van een gedecentraliseerde organisatie worden de vestigingen aangestuurd door een managementteam onder leiding van een vestigingsdirecteur. De invulling van de vestigingsdirectiefunctie is als volgt: De heer H.J.E. Visscher voor de vestiging Nijhuis Noord. De heer H.T.A. Grobben voor de vestiging Nijhuis Rijssen. De heer H.A. Bosch (vanaf maart 2013) voor de vestiging Nijhuis Apeldoorn. In het kader van de synergie, onderlinge afstemming en ter bevordering van de eenduidigheid van werken vindt periodiek overleg plaats tussen de diverse disciplines van de vestigingen. Ook vindt vanuit de centrale directie in het kader van optimalisatie en controlling vierwekelijks een risico-overleg plaats met de afzonderlijke vestigingsdirecties. Aanvullend daarop zijn er tweemaandelijkse besprekingen met de gezamenlijke vestigingsdirecties. Met de Ondernemingsraad vindt vijf keer per jaar overleg met de directie en het hoofd van de afdeling P&O plaats in de vorm van een overlegvergadering. Ook vindt er jaarlijks een BOT-overleg plaats en is de directie en het hoofd van de afdeling P&O één dagdeel aanwezig bij de jaarlijkse OR-cursus. Nijhuis wil zich laten certificeren in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) volgens de zogenaamde norm MVO Prestatieladder. Deze certificering vindt plaats begin MVO Jaarverslag

5 1.2 Waarom MVO Wat is MVO voor Nijhuis? MVO is een vorm van ondernemen waarbij Nijhuis rekening houdt met de impact die haar activiteiten hebben op de belanghebbenden, het milieu en de maatschappij (drie P`s: People, Planet en Profit). Belanghebbenden zijn alle organisaties en individuen die op één of andere manier worden beïnvloed door de activiteiten die Nijhuis uitvoert en de besluiten die zij neemt. Nijhuis moet de belanghebbenden betrekken bij haar bedrijfsvoering door met hen in gesprek te gaan. Verder moeten wij onze afvalstromen en energieverbruik inventariseren en waar mogelijk verminderen. MVO past naadloos in onze bestaande missie, die luidt: Wij als Nijhuis Bouw zijn ons bewust van onze rol als bouwonderneming in de maatschappij en van onze verantwoordelijkheid naar alle belanghebbenden. Wij streven naar een optimale werkomgeving voor de medewerkers, een omgeving die een informele cultuur koppelt aan de vereiste zakelijkheid, om zo onze doelstellingen te realiseren. Daarnaast geven wij prioriteit aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden met zo min mogelijke belasting voor het milieu. Dit heeft ook tot gevolg dat veiligheid en gezondheid altijd prioriteit hebben boven snelheid en financiën. Waarom deze certificering? De reden dat wij voor een MVO certificering gaan, is dat Nijhuis zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor mens, milieu en maatschappij. Daarnaast vraagt de maatschappij hier ook steeds meer om. Ook commercieel is MVO een steeds belangrijker onderwerp dat door opdrachtgevers gewaardeerd wordt. Wat betekent dit voor ons? De verandering heeft vooral betrekking op de medewerk(st)ers die veel communiceren naar externe bedrijven, zoals opdrachtgevers en toeleveranciers. Nu is dit niet allemaal nieuw; veel activiteiten die nu het stempel MVO krijgen, doen wij al jaren zonder daar veel ophef over te maken. Dat willen wij ook gewoon blijven doen. Nu moeten wij deze activiteiten meer aantoonbaar maken. Daarnaast zal Nijhuis met een MVO jaarverslag transparant naar buiten treden. Dit verslag zal daarom ook te lezen zijn op De drie E s Nijhuis voert haar MVO-beleid in op een manier die past bij de cultuur van het bedrijf. Eenvoudig -> MVO gaat niet gepaard met ingewikkelde procedures. Effectief -> MVO moet zin hebben en (maatschappelijk) resultaat opleveren. Eigen -> MVO, en de manier waarop we hierover communiceren, moet passen bij Nijhuis. Onderleggers voor het MVO jaarverslag 2013 binnen Nijhuis Bouw B.V. zijn: De memo van de centrale directie Uitgangspunten plan Het Jaarplan 2014 en de evaluatie van het jaarplan 2013 van de verschillende vestigingen. De Arbobeleidsverklaring Het Arbosociaal jaarverslag De Global Reporting Initiative -G3 index toepassingsniveau C. Erik Nijhuis Directeur Rob Nijhuis Directeur Rijssen, september 2014 MVO Jaarverslag

6 MVO Jaarverslag

7 MVO Jaarverslag

8 2 People 2.1 Inleiding In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de personeelsbezetting en het personeelsverloop in 2013 en wordt er een vergelijking gemaakt met voorgaande jaren. Er worden een aantal statistische overzichten weergegeven die kort worden besproken. Alle medewerkers zijn in het bezit van een arbeidscontract op basis van de CAO voor bouwnijverheid. Het personeel is het belangrijkste instrument van Nijhuis. Het is onze plicht om te zorgen voor veilige arbeidsplekken. Samen oud worden is hiervan ook een onderdeel. Hoe kun je gezond mee tot je 67 e jaar? Medewerkers worden gestimuleerd door functioneringsgesprekken om hierover na te denken. Deze functioneringsgesprekken worden periodiek met alle medewerkers gehouden. 2.2 Bezetting Aan de hand van figuur 1 wordt gekeken naar de hoeveelheid medewerkers in dienst van Nijhuis Bouw B.V. U ziet de onderverdeling in Uitvoerende Technische en Administratieve medewerkers (UTA) - en bouwplaatsmedewerkers. Daarnaast is het verloop in de afgelopen jaren opgenomen in de grafiek. De gegevens zijn exclusief inleen- en uitzendkrachten en stagiaires. Figuur 1 De trend van daling van het personeelsbestand heeft zich wederom voortgezet in Als we kijken naar het aantal medewerkers in 2009 en in 2013 betekent dit een totale daling van het aantal medewerkers over de afgelopen 5 jaar met ongeveer 20%. Wel is er een voorzichtige toename te zien van de aanname van UTApersoneel al staat het nog in geen verhouding tot de uitstroom. Uit de grafiek is verder te lezen dat Nijhuis gedurende de jaren vergelijkbare omzet is gaan maken met minder vast personeel. MVO Jaarverslag

9 Figuur 2 Bij alle vestigingen is het aantal uitdiensttredingen groter dan het aantal indiensttredingen. Opvallend is dat de vestiging Apeldoorn een relatief hoog uitstroompercentage heeft ten opzichte van de andere vestigingen. Dit kan verklaard worden door de reorganisatie die hier in 2013 heeft plaatsgevonden. Ook bij Nijhuis Rijssen heeft eind 2013 een reorganisatie plaatsgevonden, maar deze cijfers komen gedeeltelijk pas in 2014 tot uiting doordat een aantal van deze dienstverbanden pas in het voorjaar van 2014 aflopen. Van het totale aantal uitdiensttredingen is opvallend dat bijna 62% heeft plaatsgevonden op verzoek van de werkgever en 0% op verzoek van de werknemer. Wel zijn er 9 medewerkers die gebruik zijn gaan maken van de regeling (vroeg)pensioen en zijn er 4 medewerkers ingestroomd in de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Er zijn geen medewerkers overleden. Ook zijn er geen ontslagen op staande voet geweest in Opbouw Onderstaande tabellen en figuren geven de leeftijdsopbouw weer van het personeelsbestand in Leeftijdsopbouw per 31 december 2013 Figuur 3 MVO Jaarverslag

10 De leeftijdsopbouw geeft ongeveer hetzelfde beeld weer als voorgaande jaren. Dit is opvallend gezien het hoge uitstroompercentage en betekent dat er ongeveer evenveel medewerkers in elke categorie zijn uitgestroomd. UTA Bouw Figuur 4 Het beeld dat de dienstjarenopbouw geeft, komt overeen met het beeld dat de in- en uitstroom weergeeft in tabel in- uitdiensttredingen per vestiging. Wat opvalt, is de relatief grotere afname van het aantal dienstverbanden in de groep met dienstverbanden langer dan 23 jaar. Blijkbaar is er in verhouding iets meer afscheid genomen van medewerkers met lange dienstverbanden. 2.4 Opleidingen bouwplaatsmedewerkers Onderstaand wordt in figuur 5 weergegeven welke opleidingen in 2013 zijn gevolgd door de bouwplaatsmedewerkers. Het gaat hier om kortdurende cursussen waarvan zowel de begindatum als de einddatum in 2013 liggen. Er is een splitsing gemaakt in 62a-cursussen, waarvoor een vergoeding wordt verkregen van het Scholingsfonds en overige cursussen. Gevolgde opleidingen bouwplaatsmedewerkers 2013 Opleidingscode Aantal Aantal dagen per Totaal aantal dagen deelnemers cursus Autolaadkraan herhaling Bevestigingstechniek Powertraining Bladlood Bouwliften FSC/PEFC Heftruckopleiding Loodvervangers Luchtdicht bouwen MVO Jaarverslag

11 Nascholing Leermeester Nascholing TCVT Productinformatiedag Leermeesters Renovatie en G.O Steigerbouwer A Tekeninglezen Terugkomdag maatvoerders Voorkomen van opleverpunten Totaal 62a Overige cursussen: VCA basis herhaling 4 Assistent uitvoerder 1 BHV herhaling 3 BHV/EHBO herhaling 38 KOB wvb/uitvoering 1 Totaal overig Figuur Opleidingen UTA-personeel In deze paragraaf schetsen we een beeld van de gevolgde opleidingen voor UTA-personeel. In figuur 6 zijn de gevolgde cursussen in 2013 weergegeven. Alle opleidingen met een startdatum in 2013 zijn opgenomen. Opleidingen die gestart zijn in 2012 en een doorlooptijd hadden in 2013 zijn niet opgenomen. Opleidingscode Aantal keren gevolgd VOL VCA herhaling 1 Beton en onderhoud module 1 Gevel en onderhoud module 1 Sociale vaardigheden 1 BHV-herhaling 4 BHV/EHBO herhaling 39 Bouwbesluit bestaande bouw 2 Bouwrecht 1 Energiesparing 2 Excel 1 Heftruckopleiding 1 Indesign 1 KOB module ondernemen 1 Leergang RGVO 2 Leergang Vastgoed 1 Luchtdicht bouwen 7 Nascholing Leermeester 1 Praktijkbegeleider (Fundeon) 1 Productinformatiedag leermeester 1 Projectleider B&U 1 Uitvoerder als professional 2 Klantgericht en 32 Totaal Figuur 6 MVO Jaarverslag

12 Er zijn in 2013 bijna de helft minder cursussen gevolgd dan in 2012 (203 cursussen). Het verschil valt te verklaren doordat er slechts twee incompanytrainingen hebben plaatsgevonden. Als we de EHBO/BHV-cursussen buiten beschouwing laten, zijn er in medewerkers naar een incompanytraining geweest en in 2013 maar 32 medewerkers. 2.7 Jubilarissen 2.6 Inzet leerlingen en stagiaires In 2013 daalde het aantal leerlingen naar het lage aantal van 3. Wij blijven streven naar de inzet van leerlingen omdat we deze aankomende vakmensen in de toekomst hard nodig hebben. Kennisuitwisseling tussen stagiaires en werknemers, c.q. tussen praktijk en theorie blijven wij nastreven. Ook in 2013 hadden wij een groot aantal stageverzoeken. In totaal hebben we 13 MBO-ers en HBO-ers de mogelijkheid kunnen bieden hun stageperiode bij Nijhuis in te vervullen. Figuur 8 In 2013 waren er minder jubilarissen dan de afgelopen 2 jaren. Zoals gebruikelijk zijn de jubilea met alle jubilarissen op feestelijke wijze gevierd. 2.8 Veiligheid, gezondheid Arbo-ongevallen op de bouwplaats In 1972 kreeg gemiddeld ruim 1 op de 10 bouwplaatsmedewerkers jaarlijks een ongeval met als gevolg verzuim op de bouwplaats. 40 jaar later krijgt minder dan 1 op de 20 medewerkers een ongeval op de bouwplaats. Er is in deze jaren dus wel het een en ander verbeterd. In Groot Brittannië krijgt 1 op de 80 bouwplaatsmedewerkers een ongeval. Wij zijn er dus nog niet. Bij Nijhuis krijgt ongeveer 1 op de 30 tot 50 bouwplaatsmedewerkers jaarlijks een ongeval. Figuur 7 (Peildatum steeds in september nieuwe stageperiode na de bouwvak). MVO Jaarverslag

13 Figuur 9 Ontwikkeling aantal ongevallen met verzuim van bouwplaatsmedewerkers. Bron: monitor arbeidsongevallen 2012, stichting Arbouw 2.9 Situatie bij Nijhuis Het totaal aantal ongevallen op de bouwplaats is gehalveerd; van 14 in 2012 naar 7 in 2013 wanneer de verzuimongevallen van Nijhuis en van derden bij elkaar opgeteld worden. Deze aantallen vindt u terug in figuur 10. Er zijn minder incidenten en bijna-ongevallen gemeld, totaal 10 stuks. De doelstelling was minimaal 20. Er hebben zich geen ernstige ongevallen met (blijvend) letsel voorgedaan. De gemiddelde verzuimduur bij eigen medewerkers is gehalveerd ten opzichte van het voorgaande jaar. Onderstaande tabellen geven een cijfermatig beeld weer van de situatie bij Nijhuis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu Incident/ (bijna)ongeval derden Ongeval derden Incident/ (bijna)ongeval Nijhuis Ongeval Nijhuis Figuur 10 MVO Jaarverslag

14 verzuim 1-15 dagen verzuim >15 dagen Figuur Ongevallen frequentie Gemiddelde frequentie Figuur 12 De ongevallen frequentie (IF) betreft het aantal ongevallen per miljoen gewerkte uren. De gemiddelde frequentie is de frequentie over de afgelopen 3 jaren. MVO Jaarverslag

15 2.10 Deskundige diensten Aboma Aboma is een kennis-, certificerings- en adviesbureau voor Arbozaken in de bouwnijverheid. Alle Nijhuismedewerkers hebben online toegang tot alle veiligheidspublicaties. Voor specifieke adviezen is Aboma dit jaar niet ingeschakeld. Inspectie SZW De Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) heeft in totaal 8 bezoeken aan 7 projecten afgelegd en inspecties uitgevoerd. Bij 5 inspecties is een waarschuwing gegeven. Er zijn 2 projecten geïnspecteerd waar geen tekortkomingen aanwezig waren Ziekteverzuim Met onderstaande tabel wordt een beeld geschetst van het ziekteverzuim binnen Nijhuis Bouw B.V. Er wordt gekeken naar het ziekteverzuim van de afgelopen jaren, per CAO. De cijfers van het ziekteverzuim worden geregistreerd en per kwartaal door de centrale afdeling P&O verstrekt aan (vestigings-)directie, OR en Arboteam. Het totale ziekteverzuimpercentage (aantal ziektedagen gedeeld door het aantal roosterdagen) over 2013 is gestegen ten opzichte van De doelstelling voor 2013 was 3,5%. Hier zijn we met 5,3% ruim boven gekomen. Het verzuim is ruim boven het gemiddelde van 3,8% in de branche Bouw UTA Totaal Figuur 13 MVO Jaarverslag

16 2.12 Gedragscode en vertrouwenspersoon Nijhuis is sinds 2009 lid van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB), deze houdt een openbaar register bij van bouwbedrijven met een gedragscode. In 2013 zijn er geen overtredingen van de Nijhuis gedragscode geregistreerd Vertrouwenspersoon Er zijn in 2013 geen meldingen geweest van (seksuele)intimidatie, agressie, discriminatie en of geweld bij de vertrouwenspersoon. MVO Jaarverslag

17 MVO Jaarverslag

18 3 Planet 3.1 Energie In 2013 is een driejarig contract afgesloten met EON om vanaf 2014 groene stroom af te nemen voor de kantoren en werkplaatsen in Apeldoorn, Rijssen en Zwolle. Dit betreft groene stroom op basis van waterkracht. Wij zijn erg tevreden met de keuze voor groene stroom omdat het op twee punten voordelig is: het is beter voor het milieu en het is financieel voordeliger. 3.3 Printen en kopiëren Na de bouwvak 2013 zijn alle printers verwijderd en alle Mulitfunctionals (printen, scannen en kopiëren) vernieuwd. Deze nieuwe apparaten zijn energiezuiniger en zijn zodanig ingesteld dat er standaard dubbelzijdig wordt geprint. Het aantal locaties waar wordt geprint is hiermee met 75% afgenomen. Hiermee wordt ook papierloos werken gestimuleerd. 3.2 Afval Het scheiden en recyclen van bouw- en sloopafval voorkomt dat het materiaal moet worden gestort. Bouw- en sloopafval vormen in Nederland een grotere afvalstroom dan huishoudelijk afval. In tonnages zelfs ruim tweemaal zoveel als huishoudelijk afval. Daarom zetten wij actief in op afvalscheiding, om afval te beheersen en te beperken. In de werkvoorbereiding denken wij al na over afval scheiden en recyclemogelijkheden. Door het faciliteren van meerdere afvalcontainers en knapzakken (voor folies) kunnen verschillende afvalstromen gescheiden worden aan de bron. Om afvalscheiding een impuls te geven is in 2013 een contract met Herms afgesloten voor het afvoeren en verwerken van alle afval van de bouwplaatsen. Er zijn in 2013 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden met uitvoerders en projectleiders om afval te voorkomen en zo efficiënt en effectief mogelijk af te voeren met zo min mogelijke belasting voor het milieu. In 2013 zijn we gestart met meten van de afvalstromen op onze bouwplaatsen. Van al het afgevoerde afval wordt 67% tot 100% hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten of materialen. 3.4 Duurzaam bouwen Nijhuis Zwolle realiseerde in opdracht van de heer Noordman een energieneutrale villa aan de Zalkerdijk in Zwolle. Op het volgende blad vindt u een impressie van dit project. De ervaringen die wij met dit project hebben opgedaan worden in nieuwe projecten waar mogelijk toegepast. MVO Jaarverslag

19 MVO Jaarverslag

20 3.5 Betrokkenheid bij de gemeenschap Nijhuis toont haar betrokkenheid door initiatieven te ondersteunen die mensen bij de samenleving betrekt, mensen in een achterstandsituatie kansen biedt en de leefbaarheid in wijken verbeterd. Voorbeelden zijn: Initiatieven die leefbaarheid en integratie van bewoners in wijken bevorderen. Initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces te betrekken. Initiatieven om onderwijs en bedrijfsleven beter te laten samenwerken. Initiatieven om (chronisch) zieken bij de samenleving te betrekken. Initiatieven om mensen volwaardige huisvesting te geven ,00 Figuur 14 MVO Jaarverslag

21 Van: Geert van den Barg Verzonden: dinsdag 3 september :27 Aan: Secretariaat Apeldoorn Onderwerp: hekwerk opbouw stilteplek bij Sprengeloo Betreft: Sponsoring hekwerk opbouw stilteplek Wenum Hoeve op buitenterrein school Sprengeloo Geachte heer Smit, Wij zijn zeer verheugd dat Nijhuis Bouw wil participeren in de realisatie van de stilteplek voor de zorgboerderij Wenum Hoeve. Dank daarvoor! Vanochtend hebben wij weer vergaderd bij Sprengeloo en de locatie bekeken op het buitenterrein van Sprengeloo waar de stilteplek in elkaar wordt gezet. 20 m1 hekwerk zou ruim voldoende moeten zijn. Is het mogelijk dat uw bedrijf de hekken komt brengen en plaatsen (incl. betonnen voeten en koppelstukken) en op nader te bepalen tijdstip weer komt ophalen? Alvast hartelijk dank voor uw deelname in het project en de reactie op deze mail. Met vriendelijke groet, Geert van den Barg MVO Jaarverslag

22 Duurzame renovatie Bosveld Ulft Bewoners enthousiast over hun inbreng in de renovatie en het eindresultaat. De Vaneg woningen van Woningcorporatie Wonion waren toe aan een grondige update. Hoog tijd om aan de markt te vragen met een integraal renovatieaanbod te komen. Drie consortia werden uit een grote groep aanbieders geselecteerd om een plan en prijs te maken voor de eerste 54 rijwoningen. Consortium Samen 1, met de partners Nijhuis Bouw, KAW-architecten, installatiebedrijf Van Dam, constructeur Lucassen, adviesburo Nieman en onderhoudsadvies BDC leverden het winnende concept met een nieuw proces op weg naar duurzaam wonen, ook voor mensen die het minder breed hebben. Veel enthousiasme was er bij de bewoners, die een wezenlijke eigen inbreng kregen bij de gevelindeling van hun woning. Bewoners kiezen zelf wat ze willen Keuzevrijheid voor bewoners was geen flauw praatje maar de kern van het winnende concept. De architectuur is bedacht om hen iets te bieden in plaats van iets voor hen te bepalen. Elke gevel is verdeeld in vakken van 3 m2 die de bewoner zelf kan indelen. Per vak waren er 8 gratis opties. Wie meer wilde kon er iets extra s bij kopen, zoals een balkon. Het consortium richtte zich op maximaal faciliteren, door bewoners te helpen bij de juiste keuze en alles met betrekking tot techniek en regelgeving te tackelen. De bewoners konden zo echt kiezen wat ze wilden! Plug to play systeem voor en hink-stap-sprong De gerenoveerde woningen zijn helemaal voorbereid om in de toekomst nog duurzamer te worden. Met een Plug to Play systeem kunnen later zonnepanelen en CO2 gestuurde ventilatie aangebracht worden zonder verdere ingrepen. Zo kan de corporatie de woningen op termijn (tegen waarschijnlijk lagere kosten) makkelijk opwaarderen tot energielabel A++. Een echte energetische hink-stap-sprong die uiteindelijk verder rijkt dan wanneer alles in één keer was opgelost. Open en transparant De open en transparante werkwijze van Nijhuis Bouw is zichtbaar in het financiële traject (wij bieden standaard alle begrotingen open aan). De begroting is opgebouwd uit directe kosten, algemene bouwplaatskosten en staartkosten. Elke ontwikkeling kent afhankelijk van de fase waarin het bouwproces zich bevindt nog een post uitwerkingsrisico, zeg maar een post onvoorzien. Deze post hebben wij het op het moment van indiening vastgesteld op een bedrag van ,00 exclusief BTW. Dit bedrag is tijdens de verdere planuitwerking transparant bewaakt en hieruit kunnen dan eventuele omissies in onze aanbieding worden betaald' Er is uiteindelijk meer kwaliteit in de woning gestopt, dit is vanuit dit budget betaald. Zowel bij Wonion als Nijhuis is de ervaring dat deze werkwijze zeer positief heeft bijgedragen aan het bouwproces. Door een goede samenwerking waarbij iedereen verantwoordelijk was om eventuele tegenvallers te compenseren door meevallers, hebben wij van dit bedrag ,00 overgehouden. Er is vooraf de afspraak gemaakt dat de helft van het geld dat is overgebleven na oplevering, wordt besteed ten behoeve van de bewoners van de wijk. Discussies rondom meer- /minderwerk in het grijze gebied werden hiermee soepel afgewikkeld. MVO Jaarverslag

23 Nijhuis en de overige deelnemers in het consortium vinden deze manier van samenwerken tussen de verschillende bouwpartners op basis van gelijkwaardigheid met een gezamenlijke doelstelling zeer belangrijk. Hierbij wordt bewust niet gekeken naar de laagste prijs maar naar de toegevoegde waarde van de verschillende partijen voor het bouwproces bij het werken in teamverband. Een goede samenwerking gebaseerd op vakmanschap en vertrouwen levert voor alle partijen een goed projectresultaat op en dit willen wij graag etaleren. Het resultaat Voor de besteding van het bedrag hebben leerlingen van het plaatselijke ROC een enquête uitgevoerd onder de bewoners om hun wensen te inventarissen. De bewoners wilden graag een speeltuin centraal gelegen in de wijk, nestkastjes voor de vogelpopulatie en een kunstwerk. Deze voorstellen zijn in overleg met de bewoners, de gemeente en Wonion uitgewerkt tot een prachtige duurzame speeltuin, de aanschaf van ruim 240 nestkasten en een kunstwerk in de vorm van een valk. In november 2013 zijn het kunstwerk, de speeltuin en de nestkastjes feestelijk overhandigt aan de bewoners van de wijk. MVO Jaarverslag

24 MVO Jaarverslag

25 4 Profit 4.1 Organisatie Nijhuis Bouw B.V. is een besloten vennootschap (B.V.) en is een 100% dochteronderneming van Nijhuis Rijssen B.V. Deze bovenliggende vennootschap fungeert uitsluitend als een holdingvennootschap. Alle (operationele) activiteiten vinden plaats vanuit Nijhuis Bouw B.V. De UBO s (Ultimate Benificial Owner) zijn de heren R. Nijhuis (50%) en F.J. Nijhuis (50%). 4.2 Afzetmarkt Nijhuis Bouw B.V is met 5 vestigingen actief in het noorden, oosten en midden van Nederland. De vestigingsplaatsen zijn Assen, Zwolle, Enschede, Rijssen en Apeldoorn. Vanuit de vestiging Apeldoorn wordt een deel van de Randstad, De Betuwe en Brabant bediend. De omzet wordt bijna geheel gerealiseerd in de woningbouw in de ruimste zin van het woord (inclusief bijvoorbeeld zorgcomplexen en in geïntegreerde projecten commerciële ruimtes/ winkels). 4.3 Omzet en resultaten De omzet van Nijhuis Bouw B.V. is over het boekjaar 2013 uitgekomen op 100 miljoen euro. Het verloop over de afgelopen 5 jaar geeft het volgende beeld: Figuur 15 Omzet Nijhuis Bouw B.V. 4.4 Financiële parameters De ontwikkeling van het eigen vermogen, het totaal vermogen en de daaruit volgende solvabiliteit is over de afgelopen 5 jaar als volgt geweest: De sectoren binnen de woningbouw zijn als volgt samengesteld: Nieuwbouw woningen circa 40% van de omzet. Renovatie/groot onderhoud 50% van de omzet. Kleinschalig mutatieonderhoud en particuliere opdrachtgevers: 10% van de omzet. De realisatie van de omzet vindt plaats in opdracht van diverse partijen. De woningbouwverenigingen/ corporaties zijn het meest dominant vertegenwoordigd. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de omzet. Vanuit eigen projectontwikkeling wordt circa 20% van de omzet gerealiseerd. De overige 10% komt tot stand in opdracht van externe ontwikkelaars en individuele kopers (CPO). Figuur 16 Financiële parameters Nijhuis Bouw B.V. MVO Jaarverslag

26 Een verdere specificatie van de kerncijfers over de periode ziet er als volgt uit: Omzet Personeelskosten Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Netto winst Balans totaal Vlottende activa Eigen vermogen Kortlopende schulden Geïnvesteerd vermogen Gemiddeld aantal medewerkers Productiviteit Operationele marge (%) 3,0 2,7 4,5 4,3 3,5 Netto marge (%) 1,3 1,0 2,9 3,0 2,6 Netto winst gemiddeld EV (%) 3,7 3,8 12,9 13,1 12,6 Rendement op geïnvesteerd vermogen (%) 8,3 9,2 17,4 16,7 14,5 Solvabiliteit 59,7 60,1 53,2 56,8 54,3 Current ratio 2,5 2,5 2,1 2,3 2,2 Van Dun & Bradstreet, een organisatie die de financiële gezondheid van bedrijven beoordeeld, heeft Nijhuis het certificaat D-U-N-S nummer ontvangen. Hiermee staat Nijhuis geregistreerd als D&B rating 1 bedrijf hoogste kredietwaardigheidsklasse, minimaal risico op faillissement. 4.5 Inventarisatie groepen stakeholders De inventarisatie dient om inzicht te krijgen in de stakeholders van Nijhuis. Stakeholders hebben in verschillende mate invloed op Nijhuis en Nijhuis heeft daarentegen in verschillende mate belang bij stakeholders. In deze inventarisatie wordt nog geen rekening gehouden met de mate van invloed en belang van de stakeholders. MVO Jaarverslag

27 Inventarisatie stakeholders Nijhuis Figuur 17 Uit analyse is gebleken dat werknemers, co-makers, opdrachtgevers, kopers, leveranciers, directie/aandeelhouders en onderaannemers de belangrijkste stakeholders voor Nijhuis zijn. Stakeholders worden door Nijhuis geïnformeerd over haar MVO-activiteiten. Uit gesprekken in 2012 en 2013 zijn de volgende speerpunten naar voren gekomen: Werkgelegenheid genereren. Energiegebruik/CO2 uitstoot verminderen. Betrokkenheid en ondersteuning geven bij ontwikkeling van de gemeenschap. Productinformatie geven aan bewoners. Deze speerpunten vormen een onderdeel van ons beleid en komen regelmatig terug in onze overlegstructuur. 4.6 Ontwikkelingen Nijhuis KwaliteitsSysteem (NKS) Het NKS, beschrijft de 'spelregels' voor het klantgericht uitvoeren van alle stappen in het bouwproces, van acquisitie tot en met de oplevering en nazorg. Met het NKS wordt geborgd dat Nijhuis voldoet aan de eisen volgens de normen ISO 9001, VCA**, FSC Chain of Custody, PEFC Chain of Custody en MQM. De vestigingen in Apeldoorn en Zwolle zijn in 2013 gecertificeerd volgens de eisen van Maintenance Quality Management (MQM). Dit label, dat al eerder was behaald door Nijhuis Enschede, is gericht op de verbetering van de kwaliteit van het onderhoudswerk dat wordt verricht in opdracht van corporaties. MVO Jaarverslag

28 5. De Ondernemingsraad in 2013* Inleiding De ondernemingsraad bestond in 2013 uit 8 medewerkers (3% van het totaal aantal medewerkers) verdeeld over UTA en CAO en de verschillende vestigingen. Daarvan waren 4 leden ook lid van de VGWM-commissie (1,5% van het totaal aantal medewerkers). VGWM staat voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Allereerst lijkt het dat we de crisis hebben doorstaan, echter heeft deze wel vat gehad op Nijhuis Bouw B.V. De omzet is bijvoorbeeld een aanzienlijk stuk lager uitgevallen dan gepland. Dit heeft er helaas toe geleid dat er op een aantal plekken personele maatregelen getroffen moesten worden. Wij hebben als OR erop toegezien dat deze maatregelen van directie en P&O zo wenselijk/menselijk mogelijk verlopen zijn. Tot slot kunnen we wel stellen dat er door het jaar heen, door de hele organisatie er op meerdere vlakken goede prestaties zijn geleverd. Hierdoor hebben we het jaar met een positief resultaat afgesloten en het lijkt erop dat wij deze lijn in 2014 doorzetten. Werkkostenregeling In 2013 heeft Nijhuis Bouw niet deelgenomen aan de werkkostenregeling, omdat de regeling ongunstig zou zijn voor de werknemers en dus ook voor Nijhuis Bouw. Nu is echter bekend geworden dat per 1 januari 2015 de werkkostenregeling daadwerkelijk van kracht wordt. Dus is er het komende jaar volop werk aan de winkel.. PMO's/PAGO PAGO staat voor Periodiek Arbeids Gezondsheids Onderzoek. De afkorting PAGO is inmiddels vervangen door PMO, Preventief Medisch Onderzoek. Evaluatie PMO's/PAGO's 2012 Algemeen Het is positief om te zien dat de respons op de PMO/PAGO erg hoog was. Nijhuis beschikt, relatief gezien, over gezonde medewerkers ten opzichte van andere bedrijven. Gewicht Uit de evaluatie van Arbodienst 365 bleek dat het gewicht een probleem is. Bij 50 tot 80% van de onderzochte deelnemers is de BMI te hoog. Arbouw heeft subsidie beschikbaar gesteld zodat medewerkers met een BMI boven de 26 begeleid kunnen worden door een lifestylecoach. Gehoor Qua gehoor is er een onderscheid gemaakt tussen medewerkers ouder en jonger dan 40 jaar. Nijhuis heeft dit probleem echter maar beperkt in de hand. Wij willen bij deze dus ook stimuleren dat er op de bouwplaats meer gebruik wordt gemaakt van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s). Conclusie Nijhuis was in 2013 tevreden over wijze waarop de PAGO s zijn uitgevoerd. Qua procedure liep het goed. MVO Jaarverslag

29 BOT-overleg Woensdag 9 oktober 2013 hebben wij het jaarlijkse BOT-overleg gehad. BOT staat voor Benen Op Tafel. Dit houdt in dat dit een informele en belangrijker nog een niet genotuleerde vergadering is. Deze vergaderingen hebben het karakter van een open dialoog tussen de bestuurder, het hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie en de ondernemingsraad. Meestal zijn er een beperkt aantal gespreksonderwerpen. Vaak komen beide partijen met een gespreksonderwerp. De ondernemingsraad noteert gedurende het jaar mogelijke onderwerpen en leggen deze voor aan de bestuurder en vice versa. Dit jaar stonden er 3 onderwerpen op de agenda. Het eerste onderwerp was: "Waar liggen de komende tijd de kansen voor Nijhuis Bouw". Het tweede onderwerp was: "Communicatie en Mentaliteit van de medewerkers, hoe dit goed op gang te krijgen". En tot slot het onderwerp 'Samen oud worden, hoe?. De laatste twee onderwerpen hebben wij samengevoegd tot één onderwerp en daar zijn wij ook mee begonnen. De onderwerpen lokten dit jaar een goede discussie uit en daardoor was het een zeer interessante avond. Financiële commissie/periodecijfers De commissie heeft een aantal acties op de jaarplanning gezet. Aan de hand van de periodecijfers zijn er tussentijdse overleggen ingepland. Mochten de cijfers of andere ter tafel gekomen onderwerpen tot vragen leiden, dan wordt er een afspraak gemaakt met de controller/ boekhouder. Het afgelopen jaar is qua omzet en rendement geen goed jaar geweest. De omzet bleef achter bij het plan, maar de kosten bleven wel gelijk, waardoor de norm zoals opgenomen in het plan voor het rendement niet is gehaald. Gelukkig hebben we 2013 afgesloten met een positief resultaat. Rittenstaten voor caddy s en bedrijfsbussen De VGWM-commissie heeft zich het afgelopen jaar onder meer beziggehouden met de rittenstaten voor de caddy s en bedrijfsbussen. Na een proefperiode van enkele weken zijn per 1 januari 2014 de nieuwe rittenstaten ingevoerd. Vermindering van kwartsstof De VGWM-commissie heeft nagedacht over het verminderen van kwartsstof en hoe je dit Nijhuis-breed kunt aanpakken. Deze actie loopt nog gedeeltelijk. Inmiddels is het elektrisch gereedschap in de bedrijfsbussen voorzien van stofafzuiging. Ook voor de bouwplaatsen wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van stofafzuiging op de elektrische machines en gereedschappen. Communicatieprotocol Samen met de KAM coördinator heeft de VGWM-commissie gekeken naar het communicatieprotocol. Dit betreft een checklist waarop vermeld staat hoe en door wie te handelen wanneer er ernstige calamiteiten op de bouwplaats gebeuren of onderweg naar huis. Dit protocol is nu toegevoegd aan het NKS. MVO Jaarverslag

30 Cursus VGWM De VGWM-commissie is in 2013 op cursus geweest. Het thema was om beter te kunnen plannen en te vergaderen. Dit heeft er toe geleid dat er op de agenda steeds vaste onderwerpen terugkeren. Ook is geleerd hoe onderwerpen in de jaarplanning van de OR geplaatst worden, zodat iedereen ziet welk onderwerp wanneer behandeld wordt. Een uitvoerder van Nijhuis Noord is vanwege zijn digitale vaardigheden toegevoegd aan de VGWM-commissie. Het is een groot voordeel om de vergaderingen meteen digitaal vast te leggen en te versturen naar de OR. Acties worden direct verdeeld of er wordt meteen een gestuurd naar de desbetreffende persoon. Zo worden acties sneller opgelost en ontvangen wij sneller een reactie. Kledingpakket Dit jaar zijn er twee aanvullingen geweest op het kledingpakket, namelijk: Rode Grizzly soft shell jack. Blauw grijze Fristadt schipperstrui. * Dit hoofdstuk is tot stand gekomen onder verantwoording van de OR. MVO Jaarverslag

31 6. Global Reporting Initiative -G3 index toepassingsniveau C** 1. Visie en strategie; Hoofdstuk 1.1. Visie en strategie Verklaring van de Directie Organisatieprofiel; 2.1. Naam van de organisatie Producten en diensten Operationele structuur 1.1, Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 1.1, Landen van vestiging n.v.t Eigendomsstructuur en rechtsvorm Markten Omvang van de organisatie 4.2, 4.3, 4.2, Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom n.v.t Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend 4.4, Reikwijdte van het verslag; 3.1. Verslagperiode Datum van het meest recente verslag voorblad 3.3. Verslaggevingscyclus Contactgegevens voor verdere informatie Proces inhoud verslag Afbakening van het verslag Afbakening beperkingen n.v.t Basis voor verslaglegging over samenwerkingsverbanden n.v.t Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie n.v.t Beïnvloedende factoren voor de vergelijkbaarheid tussen verslagperioden n.v.t. 4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid 4.1. Bestuursstructuur Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam Het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam Mechanismen voor aandeelhouders en medewerkers om aanbevelingen te doen aan het hoogste bestuurslichaam. 1.1, Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken 4.5 MVO Jaarverslag

32 Vervolg Global Reporting Initiative -G3 index toepassingsniveau C** Economische indicatoren EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd waaronder omzet, inkomsten, operationele kosten en maatschappelijke investeringen 4.3, 4.4, 3.5 Milieu indicatororen EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame energie gebaseerde producten en diensten, evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven 3.1, 3.3, 3.4 EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen 3.1, 3.3, 3.4 Arbeidsomstandigheden en indicatoren voor volwaardig werk LA1 Totale personeelsbestand 2.2 LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop 2.2 LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt 2.1 LA6 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo-programma s 5 LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen en verzuimcijfers. 2.9, 2.11 LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteed aan opleidingen 2.4, 2.5 LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling 2.1 ** Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profit organisatie welke hulpmiddelen biedt voor duurzaamheidrapportages door organisaties wereldwijd. Nadere informatie over Global Reporting Initiative: MVO Jaarverslag

33 Organogram 7. Organogram Nijhuis Bouw B.V. MVO Jaarverslag

34 Adressen 8. Contactgegevens Voor meer informatie of opmerkingen over dit verslag kunt u contact opnemen met de heer H. Hoenink. Hij is bereikbaar via MVO Jaarverslag

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 Verwijzing paginanummers Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie. 1. Voorwoord 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. 1. Voorwoord,

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 BMA Ergonomics b.v. rapporteert volgens de core variant van versie G4 van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Op de indicatoren en de informatie in het

Nadere informatie

NUMMER OMSCHRIJVING Pagina( s) in verslag JV = Jaarverslag 2015 TV = Transparantieverslag 2015

NUMMER OMSCHRIJVING Pagina( s) in verslag JV = Jaarverslag 2015 TV = Transparantieverslag 2015 GRI-TABEL 4.0 BDO De afgelopen jaren hebben wij de eerste stappen gezet om duurzame economische, ecologische, sociale en bestuurlijke resultaten te integreren in onze verslaggeving. Wij hebben daarbij

Nadere informatie

Toelichting GRI tabel

Toelichting GRI tabel Toelichting GRI tabel Bij de samenstelling van het verslag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijke organisatie, gevestigd in

Nadere informatie

Global Reporting Initiative (GRI) tabel

Global Reporting Initiative (GRI) tabel Global Reporting Initiative (GRI) tabel - 2016 General Standard Disclosures Omschrijving Waar in verslag Pagina / locatie G4-1 Verklaring van de directie. Jaaroverzicht G4-1 G4-3 Naam van de verslaggevende

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2013

Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 10 6. Toekomst 11

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015

G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015 G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015 Strategie en analyse Profiel Beschrijving Gerapporteerd Pagina/vindplaats 1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 R. Govers Spaarnelanden nv Arbo jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Datum Mei 2014 Revisie Opdrachtgever Directie Spaarnelanden nv Samenstelling en

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2016 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 1 Duurzaamheid en Stern juni 2013 Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 Agenda Stern in vogelvlucht People Planet Vragen? 2 Stern Groep Retailgroep in automobiliteit 2.000 medewerkers 90 verkooppunten

Nadere informatie

Wie is Salverda. Betrokken Bouwers maken het verschil

Wie is Salverda. Betrokken Bouwers maken het verschil Wie is Salverda Betrokken Bouwers maken het verschil In het kort.. Gevestigd in t Harde krachtig, middelgroot allround bouwbedrijf, al ruim 60 jaar een betrouwbare partner onderdeel Schagen Groep uit Hasselt

Nadere informatie

GRI-tabel. duurzaamheidsverslag 2015

GRI-tabel. duurzaamheidsverslag 2015 GRI-tabel duurzaamheidsverslag 2015 general standard disclosures visie en strategie verslag opmerkingen G4-1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie. duurzaamheidsverslag 2015

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam vooruit Dakaccent wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met medewerkers, klanten, leveranciers en overige

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

November 2015 Paul Feenstra KAM Manager. Communicatieplan CO2 prestatieladder

November 2015 Paul Feenstra KAM Manager. Communicatieplan CO2 prestatieladder November 2015 Paul Feenstra KAM Manager Communicatieplan prestatieladder Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 2 3. Doelgroepen 3 3.1 Stakeholdersanalyse 3 3.2 Doelgroepen intern 3

Nadere informatie

MVO jaarverslag Beheer, onderhoud en realisatie. van de openbare ruimte

MVO jaarverslag Beheer, onderhoud en realisatie. van de openbare ruimte MVO jaarverslag Beheer, onderhoud en realisatie van de openbare ruimte Een schone en leefbare wereld Voor iedereen Over Krinkels Krinkels werkt graag aan een mooie, veilige en schone leefomgeving. Dit

Nadere informatie

GRI-index MVO-verslag 2010 en jaarverslag 2010

GRI-index MVO-verslag 2010 en jaarverslag 2010 Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie 4 5 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico s en mogelijkheden 4 5 Organisatieprofiel 2.1 Naam van de verslaggevende organisatie Koninklijke

Nadere informatie

Beleidsdocument Milieu,Duurzaamheid & MVO 2015-2016

Beleidsdocument Milieu,Duurzaamheid & MVO 2015-2016 Beleidsdocument Milieu,Duurzaamheid & MVO 2015-2016 november 2015 Paul Feenstra KAM Manager Inhoudsopgave 1. Beleidsverklaring, visie en missie 2. Doelstellingen en metingen a. Kwartaalmetingen b. Actiepunten

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Bijlage 1 GRI tabel 2016

Bijlage 1 GRI tabel 2016 Bijlage 1 GRI tabel MVO-verslag Plukon Food Group GRI tabel Deze bijlage behoort tot de rapportage over. GRI Standaard Omschrijving Directe informatie, paginanummer Algemene verslagleggingsvoorschriften

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies 26 juni 2013 > Samenvatting 2 > Conclusies 5 1 Samenvatting en conclusies Deze samenvatting en conclusies komen uit het

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat Inleiding Droste BV heeft een heldere visie op de woon-, werk-, en leefomgeving van haar klanten en medewerkers. Wij bouwen voor uw leefplezier!

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM Milieu jaarplan Plan van Aanpak 2013 BAM Utiliteitsbouw bv Afdeling KAM Datum: 19-12-2012 1. Inleiding Duurzaamheid is een onlosmakelijk aspect van de bedrijfsvoering van BAM. Mens en milieu staan hierbij

Nadere informatie

Memo. W&R-Renovatie. P. Gijsen - KAM (030) (030) juli 2015 PK15025/PG 1 van Inleiding In dit verslag

Memo. W&R-Renovatie. P. Gijsen - KAM (030) (030) juli 2015 PK15025/PG 1 van Inleiding In dit verslag Memo Aan Kopie aan MT BAM Woningbouw, regiodirecties, directie Pennings, directie Heilijgers, directie W&R, directie W&R-Renovatie Adj. directeuren/ hoofden Voorbereiding, adj. directeuren/ hoofden Productie,

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2016

Maatschappelijk Jaarverslag 2016 Maatschappelijk Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 3 4. Speerpunten 4 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 11

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 1.1 Organisatie en structuur 1.2 Relevantie van MVO voor de organisatie 2. People...7 2.1 Inleiding 2.2 Bezetting

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief December 2013-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0 Communicatieplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 5.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: oktober 2016 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2014. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0)

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2014. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 14 gri tabel op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) 14 Strategie en analyse G4-1 Verklaring management over visie en strategie van duurzame ontwikkeling 2 Voorwoord

Nadere informatie

MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV

MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV 2 juni 2015 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid... 4 1.2. Gezondheid... 4 1.3. Opleiding...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 Periode Hoeflake Electrotechniek. Hoeflake Infratechniek. Hoeflake Installatietechniek VIOSS

Communicatieplan CO2 Periode Hoeflake Electrotechniek. Hoeflake Infratechniek. Hoeflake Installatietechniek VIOSS Communicatieplan CO2 Periode 2016 Hoeflake Electrotechniek Hoeflake Infratechniek Hoeflake Installatietechniek VIOSS Montad Elektrotechnisch Adviesbureau Goedgekeurd door Datum: 01-06-2016 Directeur: mevr.

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Onderwerp/Doelstelling 1 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage is 5,5% en meldingsfrequentie naar landelijk gemiddelde Activiteit/ maatregel Uitvoeren

Nadere informatie

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel MVO-rapportage Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel Door Hennie Stam 4 december 2015 Opgesteld door Stam Bouw B.V. - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid...

Nadere informatie

kragten CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan

kragten CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan Rapport kragten CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan kragten CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan Datum 2-12-2014 Versie 1.0 Opsteller Ir. S.W.P. Pulles Validatie Drs. ing. J.W. Boots Verificatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2014. Uitgave 30 januari 2015.

MVO Jaarverslag 2014. Uitgave 30 januari 2015. MVO Jaarverslag 2014 Uitgave 30 januari 2015. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: MVO dagen: Aero Dynamiek biedt zijn medewerkers extra vrije dagen aan. Maximaal 2 dagen per jaar waarin de medewerker

Nadere informatie

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016 MVO communicatieplan Pagina 1 van 7 MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV Versie: februari 2016 Opgesteld door H.J. Boneschansker (adviseur) Paraaf.. Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf.. Goedgekeurd

Nadere informatie

MVO-rapportage A&M Wegenbouw BV. Lindenheuvel 10-5165AZ waspik

MVO-rapportage A&M Wegenbouw BV. Lindenheuvel 10-5165AZ waspik MVO-rapportage A&M Wegenbouw BV Lindenheuvel 10-5165AZ waspik 8 juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid... 4 1.2. Gezondheid... 4 1.3. Opleiding... 4 2. Milieu... 5 2.1.

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

ikkan het zakelijk voordeel laten zien van investeren in duurzame inzetbaarheid.

ikkan het zakelijk voordeel laten zien van investeren in duurzame inzetbaarheid. ikkan het zakelijk voordeel laten zien van investeren in duurzame inzetbaarheid. 8 De 8 business cases IHC Merwede Balemans MKB SSWT/Timmerbranche Thebe thuiszorg Woningcorporatie Beter Wonen Biga groep

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

Communicatieplan CO2. Gebr. van t Hek BV

Communicatieplan CO2. Gebr. van t Hek BV Communicatieplan CO2 Gebr. van t Hek BV Versie 2: 10 januari 2011 Opgesteld door: Goedgekeurd door: J.M. Borst R.J. van t Hek 1. Inleiding Voor de CO 2 prestatieladder is transparantie nodig. Nadat inzicht

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2015

Maatschappelijk Jaarverslag 2015 Maatschappelijk Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 3 4. Speerpunten 4 5. Duurzaam bouwen 8 6. Toekomst 11

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Communicatieplan

CO2 Prestatieladder Communicatieplan CO2 Prestatieladder Communicatieplan Missie: Samen werken aan CO2 reductie Rapportage: Communicatieplan CFA Datum: 5 januari 2016 Opgesteld: Monique Harmsen Versie: 2.0 (2016) Inhoudsopgave: 1 Inleiding...

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

Communicatieplan. H. van Steenwijk B.V. ID5C

Communicatieplan. H. van Steenwijk B.V. ID5C Communicatieplan H. van Steenwijk B.V. ID5C Amsterdam, 7 juni 2017 Status: Definitief Akkoord namens betrokkenen: Naam Functie Paraaf G.J.H. van den Boogaard Directeur GJHVDB B. van Slot KAM-coördinator

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie