Inhoudsopgave. MVO Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. MVO Jaarverslag 2013 3"

Transcriptie

1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2013

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding Organisatie en bestuur Waarom MVO 5 2 People Inleiding Bezetting Opbouw Opleidingen bouwplaatsmedewerkers Opleidingen UTA-personeel Inzet leerlingen en stagiaires Jubilarissen Veiligheid, gezondheid Situatie bij Nijhuis Deskundige diensten Ziekteverzuim Gedragscode en vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon 16 3 Planet Energie Afval Printen en kopiëren Duurzaam bouwen Betrokkenheid bij de gemeenschap 20 4 Profit Organisatie Afzetmarkt Omzet en resultaten Financiële parameters Inventarisatie groepen stakeholders Ontwikkelingen Nijhuis KwaliteitsSysteem (NKS) De Ondernemingsraad in 2013* Global Reporting Initiative -G3 index toepassingsniveau C** Organogram Nijhuis Bouw B.V Contactgegevens 34 3 MVO Jaarverslag

4 1 Inleiding 1.1 Organisatie en bestuur Met circa 270 eigen medewerkers is Nijhuis werkzaam in de volgende sectoren: Alle sectoren van de woningbouw (sociale huur en -koop en de marktsector). De instandhouding (van klantenwerk tot grootschalige renovatieprojecten). Utiliteitsbouw (in het bijzonder de zorgsector, kantoren en combinatieprojecten). Een belangrijk deel van de omzet bestaat uit eigen risicodragende ontwikkelingen in woningbouw en utiliteitsbouw. Ook is Nijhuis actief op het gebied van locatieontwikkeling. De activiteiten hebben in 2013 vanuit drie vestigingen plaatsgevonden, te weten: Nijhuis Noord met als vestigingsplaats Assen. Nijhuis Rijssen met als vestigingsplaats Rijssen. Nijhuis Apeldoorn met als vestigingsplaats Apeldoorn. De vestiging in Rijssen werkt naast de hoofdvestiging in Rijssen eveneens vanuit een tweetal nevenvestigingen. Deze vestigingen zijn gevestigd in Enschede (Nijhuis Enschede) en Zwolle (Nijhuis Zwolle). Het hoofdkantoor van Nijhuis Bouw B.V. is gevestigd in Rijssen. Dit is ook de statutaire vestigingsplaats. In Rijssen zijn de centrale directie en de stafdiensten gehuisvest. De stafdiensten omvatten de Centrale Financiële Administratie, Personeel & Organisatie, ICT, Kwaliteit, Arbo en Milieu, Bouwprocesontwikkeling en de Materieeldienst. De centrale directie wordt, evenals voorgaande jaren, gevormd door de twee broers drs. F.J. Nijhuis en drs. R. Nijhuis. Inzake een streven naar een evenwichtige samenstelling van de directie tussen mannen en vrouwen geeft de huidige directie bij eventuele toekomstige wisselingen, ongeacht geslacht, prioriteit aan kwalitatieve aspecten en branchedeskundigheid. De statutaire directie wordt ter zijde gestaan door één extern adviseur, drs. ing. H. van Zandvoort. De heer Van Zandvoort is dertig jaar werkzaam geweest bij Bouwfonds, laatstelijk als directievoorzitter van Bouwfonds Property Development. Het beleid wordt gemaakt door de statutaire directie, haar adviseur en de drie vestigingsdirecteuren. Daar waar nodig en zinvol wordt de Ondernemingsraad ingeschakeld. In het gehanteerde model van een gedecentraliseerde organisatie worden de vestigingen aangestuurd door een managementteam onder leiding van een vestigingsdirecteur. De invulling van de vestigingsdirectiefunctie is als volgt: De heer H.J.E. Visscher voor de vestiging Nijhuis Noord. De heer H.T.A. Grobben voor de vestiging Nijhuis Rijssen. De heer H.A. Bosch (vanaf maart 2013) voor de vestiging Nijhuis Apeldoorn. In het kader van de synergie, onderlinge afstemming en ter bevordering van de eenduidigheid van werken vindt periodiek overleg plaats tussen de diverse disciplines van de vestigingen. Ook vindt vanuit de centrale directie in het kader van optimalisatie en controlling vierwekelijks een risico-overleg plaats met de afzonderlijke vestigingsdirecties. Aanvullend daarop zijn er tweemaandelijkse besprekingen met de gezamenlijke vestigingsdirecties. Met de Ondernemingsraad vindt vijf keer per jaar overleg met de directie en het hoofd van de afdeling P&O plaats in de vorm van een overlegvergadering. Ook vindt er jaarlijks een BOT-overleg plaats en is de directie en het hoofd van de afdeling P&O één dagdeel aanwezig bij de jaarlijkse OR-cursus. Nijhuis wil zich laten certificeren in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) volgens de zogenaamde norm MVO Prestatieladder. Deze certificering vindt plaats begin MVO Jaarverslag

5 1.2 Waarom MVO Wat is MVO voor Nijhuis? MVO is een vorm van ondernemen waarbij Nijhuis rekening houdt met de impact die haar activiteiten hebben op de belanghebbenden, het milieu en de maatschappij (drie P`s: People, Planet en Profit). Belanghebbenden zijn alle organisaties en individuen die op één of andere manier worden beïnvloed door de activiteiten die Nijhuis uitvoert en de besluiten die zij neemt. Nijhuis moet de belanghebbenden betrekken bij haar bedrijfsvoering door met hen in gesprek te gaan. Verder moeten wij onze afvalstromen en energieverbruik inventariseren en waar mogelijk verminderen. MVO past naadloos in onze bestaande missie, die luidt: Wij als Nijhuis Bouw zijn ons bewust van onze rol als bouwonderneming in de maatschappij en van onze verantwoordelijkheid naar alle belanghebbenden. Wij streven naar een optimale werkomgeving voor de medewerkers, een omgeving die een informele cultuur koppelt aan de vereiste zakelijkheid, om zo onze doelstellingen te realiseren. Daarnaast geven wij prioriteit aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden met zo min mogelijke belasting voor het milieu. Dit heeft ook tot gevolg dat veiligheid en gezondheid altijd prioriteit hebben boven snelheid en financiën. Waarom deze certificering? De reden dat wij voor een MVO certificering gaan, is dat Nijhuis zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor mens, milieu en maatschappij. Daarnaast vraagt de maatschappij hier ook steeds meer om. Ook commercieel is MVO een steeds belangrijker onderwerp dat door opdrachtgevers gewaardeerd wordt. Wat betekent dit voor ons? De verandering heeft vooral betrekking op de medewerk(st)ers die veel communiceren naar externe bedrijven, zoals opdrachtgevers en toeleveranciers. Nu is dit niet allemaal nieuw; veel activiteiten die nu het stempel MVO krijgen, doen wij al jaren zonder daar veel ophef over te maken. Dat willen wij ook gewoon blijven doen. Nu moeten wij deze activiteiten meer aantoonbaar maken. Daarnaast zal Nijhuis met een MVO jaarverslag transparant naar buiten treden. Dit verslag zal daarom ook te lezen zijn op De drie E s Nijhuis voert haar MVO-beleid in op een manier die past bij de cultuur van het bedrijf. Eenvoudig -> MVO gaat niet gepaard met ingewikkelde procedures. Effectief -> MVO moet zin hebben en (maatschappelijk) resultaat opleveren. Eigen -> MVO, en de manier waarop we hierover communiceren, moet passen bij Nijhuis. Onderleggers voor het MVO jaarverslag 2013 binnen Nijhuis Bouw B.V. zijn: De memo van de centrale directie Uitgangspunten plan Het Jaarplan 2014 en de evaluatie van het jaarplan 2013 van de verschillende vestigingen. De Arbobeleidsverklaring Het Arbosociaal jaarverslag De Global Reporting Initiative -G3 index toepassingsniveau C. Erik Nijhuis Directeur Rob Nijhuis Directeur Rijssen, september 2014 MVO Jaarverslag

6 MVO Jaarverslag

7 MVO Jaarverslag

8 2 People 2.1 Inleiding In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de personeelsbezetting en het personeelsverloop in 2013 en wordt er een vergelijking gemaakt met voorgaande jaren. Er worden een aantal statistische overzichten weergegeven die kort worden besproken. Alle medewerkers zijn in het bezit van een arbeidscontract op basis van de CAO voor bouwnijverheid. Het personeel is het belangrijkste instrument van Nijhuis. Het is onze plicht om te zorgen voor veilige arbeidsplekken. Samen oud worden is hiervan ook een onderdeel. Hoe kun je gezond mee tot je 67 e jaar? Medewerkers worden gestimuleerd door functioneringsgesprekken om hierover na te denken. Deze functioneringsgesprekken worden periodiek met alle medewerkers gehouden. 2.2 Bezetting Aan de hand van figuur 1 wordt gekeken naar de hoeveelheid medewerkers in dienst van Nijhuis Bouw B.V. U ziet de onderverdeling in Uitvoerende Technische en Administratieve medewerkers (UTA) - en bouwplaatsmedewerkers. Daarnaast is het verloop in de afgelopen jaren opgenomen in de grafiek. De gegevens zijn exclusief inleen- en uitzendkrachten en stagiaires. Figuur 1 De trend van daling van het personeelsbestand heeft zich wederom voortgezet in Als we kijken naar het aantal medewerkers in 2009 en in 2013 betekent dit een totale daling van het aantal medewerkers over de afgelopen 5 jaar met ongeveer 20%. Wel is er een voorzichtige toename te zien van de aanname van UTApersoneel al staat het nog in geen verhouding tot de uitstroom. Uit de grafiek is verder te lezen dat Nijhuis gedurende de jaren vergelijkbare omzet is gaan maken met minder vast personeel. MVO Jaarverslag

9 Figuur 2 Bij alle vestigingen is het aantal uitdiensttredingen groter dan het aantal indiensttredingen. Opvallend is dat de vestiging Apeldoorn een relatief hoog uitstroompercentage heeft ten opzichte van de andere vestigingen. Dit kan verklaard worden door de reorganisatie die hier in 2013 heeft plaatsgevonden. Ook bij Nijhuis Rijssen heeft eind 2013 een reorganisatie plaatsgevonden, maar deze cijfers komen gedeeltelijk pas in 2014 tot uiting doordat een aantal van deze dienstverbanden pas in het voorjaar van 2014 aflopen. Van het totale aantal uitdiensttredingen is opvallend dat bijna 62% heeft plaatsgevonden op verzoek van de werkgever en 0% op verzoek van de werknemer. Wel zijn er 9 medewerkers die gebruik zijn gaan maken van de regeling (vroeg)pensioen en zijn er 4 medewerkers ingestroomd in de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Er zijn geen medewerkers overleden. Ook zijn er geen ontslagen op staande voet geweest in Opbouw Onderstaande tabellen en figuren geven de leeftijdsopbouw weer van het personeelsbestand in Leeftijdsopbouw per 31 december 2013 Figuur 3 MVO Jaarverslag

10 De leeftijdsopbouw geeft ongeveer hetzelfde beeld weer als voorgaande jaren. Dit is opvallend gezien het hoge uitstroompercentage en betekent dat er ongeveer evenveel medewerkers in elke categorie zijn uitgestroomd. UTA Bouw Figuur 4 Het beeld dat de dienstjarenopbouw geeft, komt overeen met het beeld dat de in- en uitstroom weergeeft in tabel in- uitdiensttredingen per vestiging. Wat opvalt, is de relatief grotere afname van het aantal dienstverbanden in de groep met dienstverbanden langer dan 23 jaar. Blijkbaar is er in verhouding iets meer afscheid genomen van medewerkers met lange dienstverbanden. 2.4 Opleidingen bouwplaatsmedewerkers Onderstaand wordt in figuur 5 weergegeven welke opleidingen in 2013 zijn gevolgd door de bouwplaatsmedewerkers. Het gaat hier om kortdurende cursussen waarvan zowel de begindatum als de einddatum in 2013 liggen. Er is een splitsing gemaakt in 62a-cursussen, waarvoor een vergoeding wordt verkregen van het Scholingsfonds en overige cursussen. Gevolgde opleidingen bouwplaatsmedewerkers 2013 Opleidingscode Aantal Aantal dagen per Totaal aantal dagen deelnemers cursus Autolaadkraan herhaling Bevestigingstechniek Powertraining Bladlood Bouwliften FSC/PEFC Heftruckopleiding Loodvervangers Luchtdicht bouwen MVO Jaarverslag

11 Nascholing Leermeester Nascholing TCVT Productinformatiedag Leermeesters Renovatie en G.O Steigerbouwer A Tekeninglezen Terugkomdag maatvoerders Voorkomen van opleverpunten Totaal 62a Overige cursussen: VCA basis herhaling 4 Assistent uitvoerder 1 BHV herhaling 3 BHV/EHBO herhaling 38 KOB wvb/uitvoering 1 Totaal overig Figuur Opleidingen UTA-personeel In deze paragraaf schetsen we een beeld van de gevolgde opleidingen voor UTA-personeel. In figuur 6 zijn de gevolgde cursussen in 2013 weergegeven. Alle opleidingen met een startdatum in 2013 zijn opgenomen. Opleidingen die gestart zijn in 2012 en een doorlooptijd hadden in 2013 zijn niet opgenomen. Opleidingscode Aantal keren gevolgd VOL VCA herhaling 1 Beton en onderhoud module 1 Gevel en onderhoud module 1 Sociale vaardigheden 1 BHV-herhaling 4 BHV/EHBO herhaling 39 Bouwbesluit bestaande bouw 2 Bouwrecht 1 Energiesparing 2 Excel 1 Heftruckopleiding 1 Indesign 1 KOB module ondernemen 1 Leergang RGVO 2 Leergang Vastgoed 1 Luchtdicht bouwen 7 Nascholing Leermeester 1 Praktijkbegeleider (Fundeon) 1 Productinformatiedag leermeester 1 Projectleider B&U 1 Uitvoerder als professional 2 Klantgericht en 32 Totaal Figuur 6 MVO Jaarverslag

12 Er zijn in 2013 bijna de helft minder cursussen gevolgd dan in 2012 (203 cursussen). Het verschil valt te verklaren doordat er slechts twee incompanytrainingen hebben plaatsgevonden. Als we de EHBO/BHV-cursussen buiten beschouwing laten, zijn er in medewerkers naar een incompanytraining geweest en in 2013 maar 32 medewerkers. 2.7 Jubilarissen 2.6 Inzet leerlingen en stagiaires In 2013 daalde het aantal leerlingen naar het lage aantal van 3. Wij blijven streven naar de inzet van leerlingen omdat we deze aankomende vakmensen in de toekomst hard nodig hebben. Kennisuitwisseling tussen stagiaires en werknemers, c.q. tussen praktijk en theorie blijven wij nastreven. Ook in 2013 hadden wij een groot aantal stageverzoeken. In totaal hebben we 13 MBO-ers en HBO-ers de mogelijkheid kunnen bieden hun stageperiode bij Nijhuis in te vervullen. Figuur 8 In 2013 waren er minder jubilarissen dan de afgelopen 2 jaren. Zoals gebruikelijk zijn de jubilea met alle jubilarissen op feestelijke wijze gevierd. 2.8 Veiligheid, gezondheid Arbo-ongevallen op de bouwplaats In 1972 kreeg gemiddeld ruim 1 op de 10 bouwplaatsmedewerkers jaarlijks een ongeval met als gevolg verzuim op de bouwplaats. 40 jaar later krijgt minder dan 1 op de 20 medewerkers een ongeval op de bouwplaats. Er is in deze jaren dus wel het een en ander verbeterd. In Groot Brittannië krijgt 1 op de 80 bouwplaatsmedewerkers een ongeval. Wij zijn er dus nog niet. Bij Nijhuis krijgt ongeveer 1 op de 30 tot 50 bouwplaatsmedewerkers jaarlijks een ongeval. Figuur 7 (Peildatum steeds in september nieuwe stageperiode na de bouwvak). MVO Jaarverslag

13 Figuur 9 Ontwikkeling aantal ongevallen met verzuim van bouwplaatsmedewerkers. Bron: monitor arbeidsongevallen 2012, stichting Arbouw 2.9 Situatie bij Nijhuis Het totaal aantal ongevallen op de bouwplaats is gehalveerd; van 14 in 2012 naar 7 in 2013 wanneer de verzuimongevallen van Nijhuis en van derden bij elkaar opgeteld worden. Deze aantallen vindt u terug in figuur 10. Er zijn minder incidenten en bijna-ongevallen gemeld, totaal 10 stuks. De doelstelling was minimaal 20. Er hebben zich geen ernstige ongevallen met (blijvend) letsel voorgedaan. De gemiddelde verzuimduur bij eigen medewerkers is gehalveerd ten opzichte van het voorgaande jaar. Onderstaande tabellen geven een cijfermatig beeld weer van de situatie bij Nijhuis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu Incident/ (bijna)ongeval derden Ongeval derden Incident/ (bijna)ongeval Nijhuis Ongeval Nijhuis Figuur 10 MVO Jaarverslag

14 verzuim 1-15 dagen verzuim >15 dagen Figuur Ongevallen frequentie Gemiddelde frequentie Figuur 12 De ongevallen frequentie (IF) betreft het aantal ongevallen per miljoen gewerkte uren. De gemiddelde frequentie is de frequentie over de afgelopen 3 jaren. MVO Jaarverslag

15 2.10 Deskundige diensten Aboma Aboma is een kennis-, certificerings- en adviesbureau voor Arbozaken in de bouwnijverheid. Alle Nijhuismedewerkers hebben online toegang tot alle veiligheidspublicaties. Voor specifieke adviezen is Aboma dit jaar niet ingeschakeld. Inspectie SZW De Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) heeft in totaal 8 bezoeken aan 7 projecten afgelegd en inspecties uitgevoerd. Bij 5 inspecties is een waarschuwing gegeven. Er zijn 2 projecten geïnspecteerd waar geen tekortkomingen aanwezig waren Ziekteverzuim Met onderstaande tabel wordt een beeld geschetst van het ziekteverzuim binnen Nijhuis Bouw B.V. Er wordt gekeken naar het ziekteverzuim van de afgelopen jaren, per CAO. De cijfers van het ziekteverzuim worden geregistreerd en per kwartaal door de centrale afdeling P&O verstrekt aan (vestigings-)directie, OR en Arboteam. Het totale ziekteverzuimpercentage (aantal ziektedagen gedeeld door het aantal roosterdagen) over 2013 is gestegen ten opzichte van De doelstelling voor 2013 was 3,5%. Hier zijn we met 5,3% ruim boven gekomen. Het verzuim is ruim boven het gemiddelde van 3,8% in de branche Bouw UTA Totaal Figuur 13 MVO Jaarverslag

16 2.12 Gedragscode en vertrouwenspersoon Nijhuis is sinds 2009 lid van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB), deze houdt een openbaar register bij van bouwbedrijven met een gedragscode. In 2013 zijn er geen overtredingen van de Nijhuis gedragscode geregistreerd Vertrouwenspersoon Er zijn in 2013 geen meldingen geweest van (seksuele)intimidatie, agressie, discriminatie en of geweld bij de vertrouwenspersoon. MVO Jaarverslag

17 MVO Jaarverslag

18 3 Planet 3.1 Energie In 2013 is een driejarig contract afgesloten met EON om vanaf 2014 groene stroom af te nemen voor de kantoren en werkplaatsen in Apeldoorn, Rijssen en Zwolle. Dit betreft groene stroom op basis van waterkracht. Wij zijn erg tevreden met de keuze voor groene stroom omdat het op twee punten voordelig is: het is beter voor het milieu en het is financieel voordeliger. 3.3 Printen en kopiëren Na de bouwvak 2013 zijn alle printers verwijderd en alle Mulitfunctionals (printen, scannen en kopiëren) vernieuwd. Deze nieuwe apparaten zijn energiezuiniger en zijn zodanig ingesteld dat er standaard dubbelzijdig wordt geprint. Het aantal locaties waar wordt geprint is hiermee met 75% afgenomen. Hiermee wordt ook papierloos werken gestimuleerd. 3.2 Afval Het scheiden en recyclen van bouw- en sloopafval voorkomt dat het materiaal moet worden gestort. Bouw- en sloopafval vormen in Nederland een grotere afvalstroom dan huishoudelijk afval. In tonnages zelfs ruim tweemaal zoveel als huishoudelijk afval. Daarom zetten wij actief in op afvalscheiding, om afval te beheersen en te beperken. In de werkvoorbereiding denken wij al na over afval scheiden en recyclemogelijkheden. Door het faciliteren van meerdere afvalcontainers en knapzakken (voor folies) kunnen verschillende afvalstromen gescheiden worden aan de bron. Om afvalscheiding een impuls te geven is in 2013 een contract met Herms afgesloten voor het afvoeren en verwerken van alle afval van de bouwplaatsen. Er zijn in 2013 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden met uitvoerders en projectleiders om afval te voorkomen en zo efficiënt en effectief mogelijk af te voeren met zo min mogelijke belasting voor het milieu. In 2013 zijn we gestart met meten van de afvalstromen op onze bouwplaatsen. Van al het afgevoerde afval wordt 67% tot 100% hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten of materialen. 3.4 Duurzaam bouwen Nijhuis Zwolle realiseerde in opdracht van de heer Noordman een energieneutrale villa aan de Zalkerdijk in Zwolle. Op het volgende blad vindt u een impressie van dit project. De ervaringen die wij met dit project hebben opgedaan worden in nieuwe projecten waar mogelijk toegepast. MVO Jaarverslag

19 MVO Jaarverslag

20 3.5 Betrokkenheid bij de gemeenschap Nijhuis toont haar betrokkenheid door initiatieven te ondersteunen die mensen bij de samenleving betrekt, mensen in een achterstandsituatie kansen biedt en de leefbaarheid in wijken verbeterd. Voorbeelden zijn: Initiatieven die leefbaarheid en integratie van bewoners in wijken bevorderen. Initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces te betrekken. Initiatieven om onderwijs en bedrijfsleven beter te laten samenwerken. Initiatieven om (chronisch) zieken bij de samenleving te betrekken. Initiatieven om mensen volwaardige huisvesting te geven ,00 Figuur 14 MVO Jaarverslag

21 Van: Geert van den Barg Verzonden: dinsdag 3 september :27 Aan: Secretariaat Apeldoorn Onderwerp: hekwerk opbouw stilteplek bij Sprengeloo Betreft: Sponsoring hekwerk opbouw stilteplek Wenum Hoeve op buitenterrein school Sprengeloo Geachte heer Smit, Wij zijn zeer verheugd dat Nijhuis Bouw wil participeren in de realisatie van de stilteplek voor de zorgboerderij Wenum Hoeve. Dank daarvoor! Vanochtend hebben wij weer vergaderd bij Sprengeloo en de locatie bekeken op het buitenterrein van Sprengeloo waar de stilteplek in elkaar wordt gezet. 20 m1 hekwerk zou ruim voldoende moeten zijn. Is het mogelijk dat uw bedrijf de hekken komt brengen en plaatsen (incl. betonnen voeten en koppelstukken) en op nader te bepalen tijdstip weer komt ophalen? Alvast hartelijk dank voor uw deelname in het project en de reactie op deze mail. Met vriendelijke groet, Geert van den Barg MVO Jaarverslag

22 Duurzame renovatie Bosveld Ulft Bewoners enthousiast over hun inbreng in de renovatie en het eindresultaat. De Vaneg woningen van Woningcorporatie Wonion waren toe aan een grondige update. Hoog tijd om aan de markt te vragen met een integraal renovatieaanbod te komen. Drie consortia werden uit een grote groep aanbieders geselecteerd om een plan en prijs te maken voor de eerste 54 rijwoningen. Consortium Samen 1, met de partners Nijhuis Bouw, KAW-architecten, installatiebedrijf Van Dam, constructeur Lucassen, adviesburo Nieman en onderhoudsadvies BDC leverden het winnende concept met een nieuw proces op weg naar duurzaam wonen, ook voor mensen die het minder breed hebben. Veel enthousiasme was er bij de bewoners, die een wezenlijke eigen inbreng kregen bij de gevelindeling van hun woning. Bewoners kiezen zelf wat ze willen Keuzevrijheid voor bewoners was geen flauw praatje maar de kern van het winnende concept. De architectuur is bedacht om hen iets te bieden in plaats van iets voor hen te bepalen. Elke gevel is verdeeld in vakken van 3 m2 die de bewoner zelf kan indelen. Per vak waren er 8 gratis opties. Wie meer wilde kon er iets extra s bij kopen, zoals een balkon. Het consortium richtte zich op maximaal faciliteren, door bewoners te helpen bij de juiste keuze en alles met betrekking tot techniek en regelgeving te tackelen. De bewoners konden zo echt kiezen wat ze wilden! Plug to play systeem voor en hink-stap-sprong De gerenoveerde woningen zijn helemaal voorbereid om in de toekomst nog duurzamer te worden. Met een Plug to Play systeem kunnen later zonnepanelen en CO2 gestuurde ventilatie aangebracht worden zonder verdere ingrepen. Zo kan de corporatie de woningen op termijn (tegen waarschijnlijk lagere kosten) makkelijk opwaarderen tot energielabel A++. Een echte energetische hink-stap-sprong die uiteindelijk verder rijkt dan wanneer alles in één keer was opgelost. Open en transparant De open en transparante werkwijze van Nijhuis Bouw is zichtbaar in het financiële traject (wij bieden standaard alle begrotingen open aan). De begroting is opgebouwd uit directe kosten, algemene bouwplaatskosten en staartkosten. Elke ontwikkeling kent afhankelijk van de fase waarin het bouwproces zich bevindt nog een post uitwerkingsrisico, zeg maar een post onvoorzien. Deze post hebben wij het op het moment van indiening vastgesteld op een bedrag van ,00 exclusief BTW. Dit bedrag is tijdens de verdere planuitwerking transparant bewaakt en hieruit kunnen dan eventuele omissies in onze aanbieding worden betaald' Er is uiteindelijk meer kwaliteit in de woning gestopt, dit is vanuit dit budget betaald. Zowel bij Wonion als Nijhuis is de ervaring dat deze werkwijze zeer positief heeft bijgedragen aan het bouwproces. Door een goede samenwerking waarbij iedereen verantwoordelijk was om eventuele tegenvallers te compenseren door meevallers, hebben wij van dit bedrag ,00 overgehouden. Er is vooraf de afspraak gemaakt dat de helft van het geld dat is overgebleven na oplevering, wordt besteed ten behoeve van de bewoners van de wijk. Discussies rondom meer- /minderwerk in het grijze gebied werden hiermee soepel afgewikkeld. MVO Jaarverslag

23 Nijhuis en de overige deelnemers in het consortium vinden deze manier van samenwerken tussen de verschillende bouwpartners op basis van gelijkwaardigheid met een gezamenlijke doelstelling zeer belangrijk. Hierbij wordt bewust niet gekeken naar de laagste prijs maar naar de toegevoegde waarde van de verschillende partijen voor het bouwproces bij het werken in teamverband. Een goede samenwerking gebaseerd op vakmanschap en vertrouwen levert voor alle partijen een goed projectresultaat op en dit willen wij graag etaleren. Het resultaat Voor de besteding van het bedrag hebben leerlingen van het plaatselijke ROC een enquête uitgevoerd onder de bewoners om hun wensen te inventarissen. De bewoners wilden graag een speeltuin centraal gelegen in de wijk, nestkastjes voor de vogelpopulatie en een kunstwerk. Deze voorstellen zijn in overleg met de bewoners, de gemeente en Wonion uitgewerkt tot een prachtige duurzame speeltuin, de aanschaf van ruim 240 nestkasten en een kunstwerk in de vorm van een valk. In november 2013 zijn het kunstwerk, de speeltuin en de nestkastjes feestelijk overhandigt aan de bewoners van de wijk. MVO Jaarverslag

24 MVO Jaarverslag

25 4 Profit 4.1 Organisatie Nijhuis Bouw B.V. is een besloten vennootschap (B.V.) en is een 100% dochteronderneming van Nijhuis Rijssen B.V. Deze bovenliggende vennootschap fungeert uitsluitend als een holdingvennootschap. Alle (operationele) activiteiten vinden plaats vanuit Nijhuis Bouw B.V. De UBO s (Ultimate Benificial Owner) zijn de heren R. Nijhuis (50%) en F.J. Nijhuis (50%). 4.2 Afzetmarkt Nijhuis Bouw B.V is met 5 vestigingen actief in het noorden, oosten en midden van Nederland. De vestigingsplaatsen zijn Assen, Zwolle, Enschede, Rijssen en Apeldoorn. Vanuit de vestiging Apeldoorn wordt een deel van de Randstad, De Betuwe en Brabant bediend. De omzet wordt bijna geheel gerealiseerd in de woningbouw in de ruimste zin van het woord (inclusief bijvoorbeeld zorgcomplexen en in geïntegreerde projecten commerciële ruimtes/ winkels). 4.3 Omzet en resultaten De omzet van Nijhuis Bouw B.V. is over het boekjaar 2013 uitgekomen op 100 miljoen euro. Het verloop over de afgelopen 5 jaar geeft het volgende beeld: Figuur 15 Omzet Nijhuis Bouw B.V. 4.4 Financiële parameters De ontwikkeling van het eigen vermogen, het totaal vermogen en de daaruit volgende solvabiliteit is over de afgelopen 5 jaar als volgt geweest: De sectoren binnen de woningbouw zijn als volgt samengesteld: Nieuwbouw woningen circa 40% van de omzet. Renovatie/groot onderhoud 50% van de omzet. Kleinschalig mutatieonderhoud en particuliere opdrachtgevers: 10% van de omzet. De realisatie van de omzet vindt plaats in opdracht van diverse partijen. De woningbouwverenigingen/ corporaties zijn het meest dominant vertegenwoordigd. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de omzet. Vanuit eigen projectontwikkeling wordt circa 20% van de omzet gerealiseerd. De overige 10% komt tot stand in opdracht van externe ontwikkelaars en individuele kopers (CPO). Figuur 16 Financiële parameters Nijhuis Bouw B.V. MVO Jaarverslag

26 Een verdere specificatie van de kerncijfers over de periode ziet er als volgt uit: Omzet Personeelskosten Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Netto winst Balans totaal Vlottende activa Eigen vermogen Kortlopende schulden Geïnvesteerd vermogen Gemiddeld aantal medewerkers Productiviteit Operationele marge (%) 3,0 2,7 4,5 4,3 3,5 Netto marge (%) 1,3 1,0 2,9 3,0 2,6 Netto winst gemiddeld EV (%) 3,7 3,8 12,9 13,1 12,6 Rendement op geïnvesteerd vermogen (%) 8,3 9,2 17,4 16,7 14,5 Solvabiliteit 59,7 60,1 53,2 56,8 54,3 Current ratio 2,5 2,5 2,1 2,3 2,2 Van Dun & Bradstreet, een organisatie die de financiële gezondheid van bedrijven beoordeeld, heeft Nijhuis het certificaat D-U-N-S nummer ontvangen. Hiermee staat Nijhuis geregistreerd als D&B rating 1 bedrijf hoogste kredietwaardigheidsklasse, minimaal risico op faillissement. 4.5 Inventarisatie groepen stakeholders De inventarisatie dient om inzicht te krijgen in de stakeholders van Nijhuis. Stakeholders hebben in verschillende mate invloed op Nijhuis en Nijhuis heeft daarentegen in verschillende mate belang bij stakeholders. In deze inventarisatie wordt nog geen rekening gehouden met de mate van invloed en belang van de stakeholders. MVO Jaarverslag

27 Inventarisatie stakeholders Nijhuis Figuur 17 Uit analyse is gebleken dat werknemers, co-makers, opdrachtgevers, kopers, leveranciers, directie/aandeelhouders en onderaannemers de belangrijkste stakeholders voor Nijhuis zijn. Stakeholders worden door Nijhuis geïnformeerd over haar MVO-activiteiten. Uit gesprekken in 2012 en 2013 zijn de volgende speerpunten naar voren gekomen: Werkgelegenheid genereren. Energiegebruik/CO2 uitstoot verminderen. Betrokkenheid en ondersteuning geven bij ontwikkeling van de gemeenschap. Productinformatie geven aan bewoners. Deze speerpunten vormen een onderdeel van ons beleid en komen regelmatig terug in onze overlegstructuur. 4.6 Ontwikkelingen Nijhuis KwaliteitsSysteem (NKS) Het NKS, beschrijft de 'spelregels' voor het klantgericht uitvoeren van alle stappen in het bouwproces, van acquisitie tot en met de oplevering en nazorg. Met het NKS wordt geborgd dat Nijhuis voldoet aan de eisen volgens de normen ISO 9001, VCA**, FSC Chain of Custody, PEFC Chain of Custody en MQM. De vestigingen in Apeldoorn en Zwolle zijn in 2013 gecertificeerd volgens de eisen van Maintenance Quality Management (MQM). Dit label, dat al eerder was behaald door Nijhuis Enschede, is gericht op de verbetering van de kwaliteit van het onderhoudswerk dat wordt verricht in opdracht van corporaties. MVO Jaarverslag

28 5. De Ondernemingsraad in 2013* Inleiding De ondernemingsraad bestond in 2013 uit 8 medewerkers (3% van het totaal aantal medewerkers) verdeeld over UTA en CAO en de verschillende vestigingen. Daarvan waren 4 leden ook lid van de VGWM-commissie (1,5% van het totaal aantal medewerkers). VGWM staat voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Allereerst lijkt het dat we de crisis hebben doorstaan, echter heeft deze wel vat gehad op Nijhuis Bouw B.V. De omzet is bijvoorbeeld een aanzienlijk stuk lager uitgevallen dan gepland. Dit heeft er helaas toe geleid dat er op een aantal plekken personele maatregelen getroffen moesten worden. Wij hebben als OR erop toegezien dat deze maatregelen van directie en P&O zo wenselijk/menselijk mogelijk verlopen zijn. Tot slot kunnen we wel stellen dat er door het jaar heen, door de hele organisatie er op meerdere vlakken goede prestaties zijn geleverd. Hierdoor hebben we het jaar met een positief resultaat afgesloten en het lijkt erop dat wij deze lijn in 2014 doorzetten. Werkkostenregeling In 2013 heeft Nijhuis Bouw niet deelgenomen aan de werkkostenregeling, omdat de regeling ongunstig zou zijn voor de werknemers en dus ook voor Nijhuis Bouw. Nu is echter bekend geworden dat per 1 januari 2015 de werkkostenregeling daadwerkelijk van kracht wordt. Dus is er het komende jaar volop werk aan de winkel.. PMO's/PAGO PAGO staat voor Periodiek Arbeids Gezondsheids Onderzoek. De afkorting PAGO is inmiddels vervangen door PMO, Preventief Medisch Onderzoek. Evaluatie PMO's/PAGO's 2012 Algemeen Het is positief om te zien dat de respons op de PMO/PAGO erg hoog was. Nijhuis beschikt, relatief gezien, over gezonde medewerkers ten opzichte van andere bedrijven. Gewicht Uit de evaluatie van Arbodienst 365 bleek dat het gewicht een probleem is. Bij 50 tot 80% van de onderzochte deelnemers is de BMI te hoog. Arbouw heeft subsidie beschikbaar gesteld zodat medewerkers met een BMI boven de 26 begeleid kunnen worden door een lifestylecoach. Gehoor Qua gehoor is er een onderscheid gemaakt tussen medewerkers ouder en jonger dan 40 jaar. Nijhuis heeft dit probleem echter maar beperkt in de hand. Wij willen bij deze dus ook stimuleren dat er op de bouwplaats meer gebruik wordt gemaakt van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s). Conclusie Nijhuis was in 2013 tevreden over wijze waarop de PAGO s zijn uitgevoerd. Qua procedure liep het goed. MVO Jaarverslag

29 BOT-overleg Woensdag 9 oktober 2013 hebben wij het jaarlijkse BOT-overleg gehad. BOT staat voor Benen Op Tafel. Dit houdt in dat dit een informele en belangrijker nog een niet genotuleerde vergadering is. Deze vergaderingen hebben het karakter van een open dialoog tussen de bestuurder, het hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie en de ondernemingsraad. Meestal zijn er een beperkt aantal gespreksonderwerpen. Vaak komen beide partijen met een gespreksonderwerp. De ondernemingsraad noteert gedurende het jaar mogelijke onderwerpen en leggen deze voor aan de bestuurder en vice versa. Dit jaar stonden er 3 onderwerpen op de agenda. Het eerste onderwerp was: "Waar liggen de komende tijd de kansen voor Nijhuis Bouw". Het tweede onderwerp was: "Communicatie en Mentaliteit van de medewerkers, hoe dit goed op gang te krijgen". En tot slot het onderwerp 'Samen oud worden, hoe?. De laatste twee onderwerpen hebben wij samengevoegd tot één onderwerp en daar zijn wij ook mee begonnen. De onderwerpen lokten dit jaar een goede discussie uit en daardoor was het een zeer interessante avond. Financiële commissie/periodecijfers De commissie heeft een aantal acties op de jaarplanning gezet. Aan de hand van de periodecijfers zijn er tussentijdse overleggen ingepland. Mochten de cijfers of andere ter tafel gekomen onderwerpen tot vragen leiden, dan wordt er een afspraak gemaakt met de controller/ boekhouder. Het afgelopen jaar is qua omzet en rendement geen goed jaar geweest. De omzet bleef achter bij het plan, maar de kosten bleven wel gelijk, waardoor de norm zoals opgenomen in het plan voor het rendement niet is gehaald. Gelukkig hebben we 2013 afgesloten met een positief resultaat. Rittenstaten voor caddy s en bedrijfsbussen De VGWM-commissie heeft zich het afgelopen jaar onder meer beziggehouden met de rittenstaten voor de caddy s en bedrijfsbussen. Na een proefperiode van enkele weken zijn per 1 januari 2014 de nieuwe rittenstaten ingevoerd. Vermindering van kwartsstof De VGWM-commissie heeft nagedacht over het verminderen van kwartsstof en hoe je dit Nijhuis-breed kunt aanpakken. Deze actie loopt nog gedeeltelijk. Inmiddels is het elektrisch gereedschap in de bedrijfsbussen voorzien van stofafzuiging. Ook voor de bouwplaatsen wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van stofafzuiging op de elektrische machines en gereedschappen. Communicatieprotocol Samen met de KAM coördinator heeft de VGWM-commissie gekeken naar het communicatieprotocol. Dit betreft een checklist waarop vermeld staat hoe en door wie te handelen wanneer er ernstige calamiteiten op de bouwplaats gebeuren of onderweg naar huis. Dit protocol is nu toegevoegd aan het NKS. MVO Jaarverslag

30 Cursus VGWM De VGWM-commissie is in 2013 op cursus geweest. Het thema was om beter te kunnen plannen en te vergaderen. Dit heeft er toe geleid dat er op de agenda steeds vaste onderwerpen terugkeren. Ook is geleerd hoe onderwerpen in de jaarplanning van de OR geplaatst worden, zodat iedereen ziet welk onderwerp wanneer behandeld wordt. Een uitvoerder van Nijhuis Noord is vanwege zijn digitale vaardigheden toegevoegd aan de VGWM-commissie. Het is een groot voordeel om de vergaderingen meteen digitaal vast te leggen en te versturen naar de OR. Acties worden direct verdeeld of er wordt meteen een gestuurd naar de desbetreffende persoon. Zo worden acties sneller opgelost en ontvangen wij sneller een reactie. Kledingpakket Dit jaar zijn er twee aanvullingen geweest op het kledingpakket, namelijk: Rode Grizzly soft shell jack. Blauw grijze Fristadt schipperstrui. * Dit hoofdstuk is tot stand gekomen onder verantwoording van de OR. MVO Jaarverslag

31 6. Global Reporting Initiative -G3 index toepassingsniveau C** 1. Visie en strategie; Hoofdstuk 1.1. Visie en strategie Verklaring van de Directie Organisatieprofiel; 2.1. Naam van de organisatie Producten en diensten Operationele structuur 1.1, Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 1.1, Landen van vestiging n.v.t Eigendomsstructuur en rechtsvorm Markten Omvang van de organisatie 4.2, 4.3, 4.2, Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom n.v.t Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend 4.4, Reikwijdte van het verslag; 3.1. Verslagperiode Datum van het meest recente verslag voorblad 3.3. Verslaggevingscyclus Contactgegevens voor verdere informatie Proces inhoud verslag Afbakening van het verslag Afbakening beperkingen n.v.t Basis voor verslaglegging over samenwerkingsverbanden n.v.t Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie n.v.t Beïnvloedende factoren voor de vergelijkbaarheid tussen verslagperioden n.v.t. 4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid 4.1. Bestuursstructuur Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam Het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam Mechanismen voor aandeelhouders en medewerkers om aanbevelingen te doen aan het hoogste bestuurslichaam. 1.1, Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken 4.5 MVO Jaarverslag

32 Vervolg Global Reporting Initiative -G3 index toepassingsniveau C** Economische indicatoren EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd waaronder omzet, inkomsten, operationele kosten en maatschappelijke investeringen 4.3, 4.4, 3.5 Milieu indicatororen EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame energie gebaseerde producten en diensten, evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven 3.1, 3.3, 3.4 EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen 3.1, 3.3, 3.4 Arbeidsomstandigheden en indicatoren voor volwaardig werk LA1 Totale personeelsbestand 2.2 LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop 2.2 LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt 2.1 LA6 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo-programma s 5 LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen en verzuimcijfers. 2.9, 2.11 LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteed aan opleidingen 2.4, 2.5 LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling 2.1 ** Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profit organisatie welke hulpmiddelen biedt voor duurzaamheidrapportages door organisaties wereldwijd. Nadere informatie over Global Reporting Initiative: MVO Jaarverslag

33 Organogram 7. Organogram Nijhuis Bouw B.V. MVO Jaarverslag

34 Adressen 8. Contactgegevens Voor meer informatie of opmerkingen over dit verslag kunt u contact opnemen met de heer H. Hoenink. Hij is bereikbaar via MVO Jaarverslag

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Bouwgroep Dijkstra Draisma Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag conform GRI Eisma Milieuconsultancy 4-12-2013 Inhoud Voorwoord... 3 1. Bedrijfsprofiel Bouwgroep Dijkstra Draisma... 5 1.1. Begrip

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Klantwaarde. door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing.

Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Klantwaarde. door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing. Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Klantwaarde door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing. Onze visie: Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing.

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Jaarverslag. Aan alles gedacht. vooruit. Maatschappelijke en financiële verslaglegging

Jaarverslag. Aan alles gedacht. vooruit. Maatschappelijke en financiële verslaglegging Jaarverslag Maatschappelijke en financiële verslaglegging vooruit Aan alles gedacht Onze visie: Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing. Ketensamenwerking Wij werken met BIM: Bouw

Nadere informatie

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 JAARVERSLAG over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 1 Algemene gegevens Statutaire naam van de toegelaten instelling : Stichting Goed Wonen Adres : Drossard de la Courtstraat 51 5421 JG Gemert Postadres

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Focus op kwaliteit en klantgerichtheid. ruimte voor leven

Jaarverslag 2013. Focus op kwaliteit en klantgerichtheid. ruimte voor leven Jaarverslag 2013 Focus op kwaliteit en klantgerichtheid ruimte voor leven Jaarverslag Viverion 2013 Focus op kwaliteit en klantgerichtheid 1 2 Gegevens over Viverion Naam van de corporatie Stichting Viverion

Nadere informatie

Albron GRI-verslag 2014

Albron GRI-verslag 2014 Albron GRI-verslag 2014 Index Bladzijde Samenvatting... 4 Algemene indicatoren Strategie en analyse... 6 Organisatieprofiel... 8 Commitments met externe initiatieven... 11 Vaststelling van materiële onderwerpen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 ARBEIDSMARKT... 26 4.1 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKT 2011...26 4.2 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 2011...27

Hoofdstuk 4 ARBEIDSMARKT... 26 4.1 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKT 2011...26 4.2 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 2011...27 I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF... 4 2011 Enkele hoogtepunten...6 Deel I ALGEMENE INFORMATIE...8 Hoofdstuk 1 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2011... 9 Wat gebeurde er allemaal in 2011?...9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Trebbe Energie notaloos Wonen. CO 2 -Prestatieladder. Lichte omzetstijging. Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Trebbe Energie notaloos Wonen. CO 2 -Prestatieladder. Lichte omzetstijging. Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Trebbe Energie notaloos Wonen Een huis zonder energierekening is niet duur CO 2 -Prestatieladder In 2012 stapten we met trots in op niveau 3 Lichte omzetstijging Hogere omzet in utiliteitsbouw, woningbouw

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen 2012

Duurzaam ondernemen 2012 Duurzaam ondernemen Jaarverslag 2009 2012 Duurzaam ondernemen 2012 Inhoud Voorwoord Doelen en resultaten 1 Sympathiek met lef 1.1 Onze ambitie: duurzame koploper worden en blijven 1.2 Verankering van

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk Duurzaam Ondernemen 2011 Samen meer mogelijk Prestatiedashboard Onze medewerkers Indicator Meeteenheid Resultaat 2011 Aantal bedrijfsongevallen Injury Frequency Rate (IF) Aantal bedrijfsongevallen met

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG. Maak de Toekomst. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG. Maak de Toekomst. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. DUURZAAMHEIDSVERSLAG Maak de Toekomst Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. INHOUDSOPGAVE COLOFON Redactie en productie TBI Holdings B.V., Rotterdam C&F Report, Amsterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Jaarverslag 2010 Coverfoto: Kolibri in de mondial kleuren blauw en groen. Voorwoord Alblasserdam, maart 2011 Lezer, Nadat we vorig jaar het eerste gecombineerde

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013. Reeuwijkse Poort 201 2811 MZ Reeuwijk 0182-506 000 0182-506 005 www.vanneerbosbouwmarkten.com

Sociaal Jaarverslag 2013. Reeuwijkse Poort 201 2811 MZ Reeuwijk 0182-506 000 0182-506 005 www.vanneerbosbouwmarkten.com Sociaal Jaarverslag 2013 Reeuwijkse Poort 201 2811 MZ Reeuwijk 0182-506 000 0182-506 005 www.vanneerbosbouwmarkten.com I N H O U D S O P G A V E 2013...0 Reeuwijkse Poort 201...0 WOORD VOORAF... 3 Deel

Nadere informatie

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie