Beleidsplan V R T ^ VEILIGHEIDSZOO TWENTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan V R T 2016-2019 ^ VEILIGHEIDSZOO TWENTE"

Transcriptie

1 Beleidsplan V R T ^ S VEILIGHEIDSZOO

2 Autorisatie O P S T E L L E R S : Jacqueline aan de Stegge, W i m van der Loos, Henriette Hoogerheiden B I J D R A G E IN D E W E R K G R O E P * : Marcel Reefhuis Dennis Ellenbroek Elvira Meulenbroek Hans Brouwer Albert Gieling Annelies Barret Ron Poot Frederik Jansen W i m van der Loos Henriette Hoogerheiden Jacqueline aan de Stegge Versiegegevens V E R S I E : D A T U M : O M S C H R I J V I N G : concept Twente, Versie , Veiligheidsregio Twente, Enschede, auteursrechten voorbehouden. Overname van dit rapport (of gedeelten daarvan) is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

3 Voorwoord Graag breng ik onder uw aandacht het tweede beleidsplan van Veiligheidsregio Twente (VRT). Het geeft u een beeld van onze ambities voor de jaren 2016 tot en met Beleid dat is gebaseerd op onze missie om "samen te werken aan een veilig Twente", op (landelijke) ontwikkelingen, onze wettelijke verplichtingen en het financieel kader voor de komende jaren. Dit beleidsplan vormt het beleidsplan veiligheidsregio zoals bedoeld in de Wet Veiligheidsregio. Conform artikel 14 van de wet dient het bestuur van elke veiligheidsregio tenminste eenmaal in de 4 jaar een mede op het risicoprofiel gebaseerd beleidsplan op te stellen. Het voorliggende beleidsplan is de opvolger van het beleidsplan Verreweg de meeste acties en doelstellingen voor de periode zijn inmiddels gerealiseerd of zijn gestart. Het beleidsplan is een logische opvolger van het beleidsplan W e continueren het bestaande beleid en willen nadrukkelijk inzetten op een goede crisisorganisatie, innovatie en samenwerking om te komen tot meer veiligheid voor diegenen die in Twente wonen, werken en verblijven. Daarnaast blijven we inzetten op het voorkomen van rampen en crises. De periode van het vorige beleidsplan stond voor een belangrijk deel in het teken van het verder inrichten van de organisatie V R T en het invullen van financiële taakstellingen. Zo heeft bijvoorbeeld de regionalisering van de brandweer vorm gekregen, is de crisisorganisatie verder ingericht, zijn we op verschillende onderdelen efficiënter gaan werken en hebben we op onderdelen bezuinigd. Inhoudelijk is het nodige bereikt: een Twents evenementenbeleid, de ontwikkelingen van concepten op de Twente Safety Campus, zoals de Riskfactory, de oefenlocatie Troned en het geneeskundig oefencentrum Zuidkamp en andere innovaties. Er staat nu een mooie organisatie VRT. Op basis van landelijke criteria behoort Twente tot de top van de veiligheidsregio's. De komende periode willen wij onze blik meer naar buiten richten en onze initiatieven verder, samen met onze partners en inwoners, ontwikkelen. Fred de Graaf, Voorzitter Veiligheidsregio Twente.

4 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 1 Inleiding 5 2 Veiligheidsregio Twente Veiligheidsregio Twente: missie en visie Wettelijke taken Niet-wettelijke taken 3 Landelijke ontwikkelingen en uitgangspunten Participatiesamenleving 3.2 Digitale samenwerking in de veiligheidsketen 3.3 Veranderde wetgeving 3.4 Transitie meldkamer 3.5 Rembrand: landelijke discussie over opkomsttijden en brandveiligheid Evaluatie Wet Veiligheidsregio's en aanbevelingen commissies Bruinooge en Hoekstra Landelijke Strategische Agenda Rapport Algemene Rekenkamer 11 4 Het Regionaal Risicoprofiel Incident met ondergrondse opslag 4.2 Verstoring telecommunicatie en ICT Maatschappelijke onrust 4.4 Brand in dichte binnenstad 4.5 Ziektegolf 5 Strategische beleidsdoelstellingen Innovatie als uitgangpunt van ons denken en doen Goede informatievoorziening Anticiperen op en faciliteren van ontwikkelingen in de samenleving Resultaatgerichte regionale crisisorganisatie, die aansluit bij de samenleving Betekenisvol samenwerken Beleidsdoelstellingen en de reguliere werkzaamheden Dekkingsplan Brandweer Financiën en kwaliteit Begrotingskader 6.2 Kwaliteit Bijlage 1 Stand van zaken actiepunten beleidsplan Bijlage 2 Multi opleidings- en oefenbeleidsplan Bijlage 3 Dekkingsplan Brandweer Twente 27 Bijlage 4 Wettelijke taken

5 1 inleiding Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, rampen en crises en het voorkomen en beperken van schade bij incidenten, rampen en crises. De risico's in de regio vormen de basis waarop het veiligheidsbeleid door Veiligheidsregio Twente wordt vormgegeven. Veiligheidsregio Twente voelt zich verantwoordelijk voor het mogelijk reduceren van risico's en voor het bestrijden en beperken van de effecten. Op basis van dit beleidsplan wordt de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de risico- en crisisbeheersing vormgegeven. Het voorliggende beleidsplan vormt het strategische beleidskader en geeft richting aan de inspanningen van Veiligheidsregio Twente voor de komende vier jaar. Vervolgens wordt ieder jaar in het jaarplan en in de begroting specifieker weergegeven welke activiteiten er in een jaar plaatsvinden. Het Beleidsplan zal tussentijds (in het 1e kwartaal van 2018) worden geëvalueerd. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de strategische beleidsdoelstellingen, bijbehorende acties die onderdeel waren van het beleidsplan en hoe het met de realisatie van deze activiteiten staat (stand van zaken medio 2014). De afgelopen periode heeft Veiligheidsregio Twente verschillende bezuinigingen doorgevoerd. Deels kon door de regionalisering een efficiencyslag plaatsvinden, maar deels hebben we ook besloten bepaalde taken minder of helemaal niet meer uit te voeren. De ambities in dit plan zijn afgestemd op de verminderde beschikbaarheid van financiële middelen. Wij zijn doordrongen van de noodzaak om goedkoper en dus slimmer te werken, hetgeen er toe leidt dat op een andere wijze met veiligheid moet worden omgegaan. Innovatie en samenwerking vormen hierbij de sleutelwoorden op basis waarvan verder vorm gegeven wordt aan de inspanningen om te komen tot een meer betaalbare veiligheid. Veiligheidsregio Twente heeft dan ook de ambitie om de komende jaren op een innovatieve wijze uitvoering te geven aan haar wettelijke taken, in samenwerking met onze inwoners, partners, private en publieke partijen en maatschappelijke instellingen. In hoofdstuk 6 zijn de ambities beschreven welke wij voor de komende vier jaren hebben geformuleerd. De hoofdstukken voorafgaand aan hoofdstuk 6 zijn een beschrijving van wie wij zijn, wat onze missie en visie is, wat wij doen, met welke risico's wij in Twente te maken hebben en welke landelijke ontwikkelingen we signaleren. Op basis daarvan zijn de strategische doelstellingen voor de komende vier jaar tot stand gekomen. J Het beleidsplan is voorbereid in een multidisciplinaire werkgroep van de Veiligheidsregio Twente bestaande uit vertegenwoordigers van het Veiligheidsbureau, Brandweer, GHOR, Politie en gemeenten. Het Dagelijks Bestuur heeft het Beleidsplan op 25 maart 2015 in concept goedgekeurd en voorgelegd aan de 14 Twentse gemeenten, Politie Eenheid Oost, Veiligheidsregio's Noord en Oost Gelderland, IJsselland, Gelderland Midden, en Gelderland Zuid, de Provincie Overijssel, het Waterschap Vechtstromen, het Openbaar Ministerie, het Regionaal Militair Commando, Pro Rail, Rijkswaterstaat Oost Nederland en Netbeheer / T W E " N T E R A N D ^ ^ " " v f \ Nederland (GasUnie, Enexis, Cogas). T U B B E R C E N V Het definitieve Beleidsplan wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni / D I N K E L L A N D J H E L L E N D O O R N A L M E L O \ ( W I E R D E N L O S S E R j \ B O R N E O L D E N Z A A L / [ R I J S S E N / H O L T E N / N. H E N G E L O \ ^ \ ^ ^ H O F V A N T W E N T E ^ P ^ E N S C H E D E / ^ H A A K S B E R G E N f BELEIDSPLAN VRT, // PAGINA 5

6 2 Veiligheidsregio Twente 2.1 Veiligheidsregio Twente: missie en visie Veiligheidsregio Twente is ingesteld door de 14 Twentse gemeenten op basis van de Wet Veiligheidsregio's. O m de taken die vanuit de wet aan Veiligheidsregio Twente worden gesteld te realiseren wordt intensief samengewerkt met verschillende partners. Onder andere met de veertien Twentse gemeenten, politie, OM, defensie en het waterschap. Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Twente wordt gevormd door de burgemeesters van de Twentse gemeenten. Veiligheidsregio Twente is onderverdeeld in een Veiligheidsbureau, Brandweer Twente en de GHOR. Centraal staan bij het doen en laten van alle activiteiten onze missie en visie, welke wij enkele jaren geleden hebben opgesteld en vastgesteld. Aan deze missie en visie voegen wij de ambitie toe dat Veiligheidsregio Twente de komende jaren op een innovatieve wijze uitvoering wil geven aan haar wettelijke taken. Missie Onze missie luidt: 'Samen werken aan een veilig Twente'. Door samen te werken creëren we meer veiligheid in Twente en hebben we aandacht voor meer Hiermee borduurt Veiligheidsregio Twente voort op de lange traditie van samenwerken in de regio veiligheidsrisico's. Twente. Visie Iedereen is tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk voor een veilig en gezond leven. Dat geldt voor individuele personen en voor (overheids-) organisaties. Daarom zorgen we samen voor veiligheid, burger én overheid. Dat is onze visie. Deze visie uit zich in het feit dat wij: De veiligheidsrisico's in Twente kennen; De aanpak van risico's, rampen en crises coördineren; Samenwerking tussen politie, brandweer, G H O R en de veertien Twentse gemeenten organiseren; Deskundige medewerkers inzetten, die hart hebben voor hun werk; Proactief inwoners en ondernemers informeren over risico's in Twente; Inwoners en ondernemers van Twente stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig en gezond leven. 2.2 Wettelijke taken Op basis van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) beschikt iedere Veiligheidsregio in Nederland over de middelen om zware ongevallen, branden, rampen en crises waar mogelijk te voorkomen en, in geval van, professioneel en slagvaardig te kunnen optreden. Veiligheidsregio Twente heeft primair tot doel de Wet Veiligheidsregio's uit te voeren, meer in het bijzonder de taken zoals genoemd in artikel 10 van de Wvr. In bijlage 5 van dit beleidsplan is een beschrijving van de wettelijk verplichte taken opgenomen. Deze taken voeren wij uiteraard uit. De onderdelen waaraan wij extra aandacht gaan besteden, komen in dit beleidsplan aan bod. 2.3 Niet-wettelijke taken Naast de wettelijke taakstelling voert Veiligheidsregio Twente in de beleidsperiode de volgende niet-wettelijke taken uit: a. het adviseren van gemeenten en provincie voor zover niet bij wet geregeld (de niet-wettelijke adviestaak). b. het adviseren bij grootschalige evenementen: V R T wil zoveel mogelijk evenementen zo veilig mogelijk maken. Daar is reeds een evenementenbeleid voor opgesteld. Deze wordt geëvalueerd en daarnaast wordt in Oost-5 verband (samenwerking tussen de 5 oostelijke veiligheidsregio's) een multi-kader opgesteld. c. Het bieden van een platform voor samenwerking op het gebied van de sociale veiligheid-ivz taken. d. bevorderen van de landsgrens overschrijdende samenwerking. VERSIE 2.0 // PAGINA 6

7 3 Landelijke ontwikkelingen en uitgangspunten Landelijke ontwikkelingen en uitgangspunten zijn voor ons, naast onze eigen missie en visie, en (wettelijke) taken, ook van invloed op het bepalen van onze strategische doelstellingen. Zonder een uitputtend overzicht te willen geven volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die wij signaleren en waarmee wij rekening houden. Een wereldwijde ontwikkeling is de radicalisering en alle daaraan verwante zaken. Als veiligheidsregio hebben wij daar een beperkte rol in. Daarom gaan wij hier in dit beleidsplan dan ook niet verder op in. Wèl kunnen wij in onze regio uiteraard met mogelijke gevolgen of effecten te maken krijgen, waarbij wij ons zullen inzetten zoals gebruikelijk is bij rampen, crises en incidenten. 3.1 Participatiesamenleving Toenemende nadruk op zelfredzaamheid Een terugkerend thema de laatste jaren is dat Nederland zich moet gaan ontwikkelen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving 'waarin burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving en hun eigen leven'. Zelfredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Dit is deels ingegeven door minder beschikbare gelden in de samenleving, deels ook ingegeven doordat mensen mondiger zijn, ouder worden (vergrijzing) en zelfstandiger (willen) blijven of zijn en deels ook door alle technologische (ICT) mogelijkheden. Deze ontwikkeling heeft ook zijn weerslag op het veiligheidsdomein. Mensen en bedrijven/instellingen worden geacht zich bewust te zijn van de veiligheidsrisico's en, tot op zekere hoogte, te weten wat zij moeten doen als een risico zich voordoet. Bovendien neemt het gevoel van veiligheid toe, als mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen veiligheidssituatie. VEILIGHEIDS!», v..;j. typ nier een tfer*oora Homp MMS 'ti ïwenip Attuelp lóktn V«xgc.tPli)p RMM Oownlwds Conian RISICO'S IN tve*om oj] i-*>'nt. i V'--iN] n Via de/e sile vul vvèammna vi-i -f-- je neipen wn p v<xn te befe.oen op tx*xk-1ua1ie<; die m Iwerte kunnen p^alwïrwje Weel jij WHI e dan moei doen? O! not? je /e Kurt vwxbefeider)? Jt? Jee^t het hiei ACTUEEL NL-Alert Direct inforr een noodsituatie Meer informatie c VEELGESTELDE VRAGEN "WAT IS EEN NOODPAKKETT In verband met de economische recessie wordt door bedrijven en instellingen minder geïnvesteerd in veiligheidsvoorzieningen. Indien veiligheidsvoorzieningen te laag worden, is het niet mogelijk dit veiligheidshiaat op te lossen met repressie. Deze trend vraagt dus dat wij ons blijven inzetten voor gedragsverandering in het kader van (brand)veilig leven. Dit gebeurt door burgers en bedrijven bewust te maken van de (brand)veiligheidsrisico's en door ze een handelingsperspectief te bieden en zo in de samenleving brandveilig gedrag te stimuleren. Door de toenemende nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid in de zorg zullen komende jaren veel minder bewoners verblijven in zorginstellingen. Een grotere groep oudere en minder zelfredzame mensen zullen zelfstandig wonen en geen gebruik meer maken van de faciliteiten op het gebied van veiligheid die een zorginstelling beidt (BHV, brandmeldsystemen, toezicht). Voor de veiligheid betekent dit een groter risico's op slachtoffers binnen deze groep. Komende beleidsperiode betekent dit dat met betrokken partijen gezocht wordt naar oplossingen om dit risico zo klein mogelijk te maken, bijvoorbeeld door te zoeken naar middelen om de zelfredzaamheid te verhogen. BELEIDSPLAN VRT, // PAGINA 7

8 Onderdeel van onze visie is dat inwoners en ondernemers van Twente gestimuleerd worden hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig en gezond leven. Hiervoor zijn inmiddels ook al een aantal projecten gestart, bijv. project spoor Borne en Wierden, de Risk Factory en het project "Extra handen in de nacht". 3.2 Digitale samenwerking in de veiligheidsketen I n t e n s i e v e i n f o r m atie _ u itwi sseling t u s s e n de N e d e r l a n d s e o v e r h e i d, b u r g e r s en bedrijven is n o o d z a k e l i j k o m N e d e r l a n d veiliger te m a k e n. W a a r bij digitale veiligheid n e t zo belangrijk is als f y s i e k e veiligheid. U i t e e n o n d e r z o e k v a n C a p g e m i n i, u i t g e v o e r d d o o r T N S N I P O o n d e r b u r g e r s, blijkt dat de o v e r h e i d zich in e e n lastige s p a g a a t b e v i n d t : e n e r z i j d s v e r l a n g t de b u r g e r m e e r veiligheid en e e n p r o a c t i e v e h o u d i n g v a n de o v e r h e i d, a n d e r z i j d s m a g h e t niet t e n k o s t e g a a n v a n zijn e i g e n privacy. V e e l b u r g e r s zijn v a n m e n i n g dat de o v e r h e i d o r g a n i s a t i e s m e t e e n vitale functie zoals e n e r g i e b e d r i j v e n, de financiële en t e l e c o m s e c t o r, m o e t s t e u n e n o m beter b e s t a n d te zijn t e g e n m o g e l i j k e I C T - v e r s t o r i n g e n. T e r w i j l diezelfde o v e r h e i d m a a r 2 0 % v a n die vitale functies in h a n d e n heeft. H e t k o m t dus a a n o p s a m e n w e r k i n g in d e z e belangrijke m a a r v e r s n i p p e r d e v e i l i g h e i d s k e t e n. N i e u w e digitale m o g e l i j k h e d e n b i e d e n d a a r v o l o p k a n s e n voor. De mondige en verwachtingsvolle burger en de opkomst van digitale media Onze samenleving is platter en gelijkwaardiger geworden. Mensen bewegen zich door vele verschillende netwerken. Er is minder gevoel voor hiërarchie. Velen willen hun mening, ervaringen delen en kunnen dit dankzij de digitale media sneller dan ooit. Aan de andere kant is alles wat een organisatie doet, mede door de vergaande digitalisering, snel zichtbaar. Niet doen wat je belooft, wordt direct afgestraft. Vertrouwen is een sleutelwoord. Informatie en communicatie spelen een steeds belangrijkere rol, en krijgen ook binnen Veiligheidsregio Twente een prominente plek in het denken en doen, zowel in de dagelijkse werkzaamheden als in crisissituaties. Een voorbeeld hiervan is het media-monitoring systeem. 3.3 Veranderde wetgeving Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor onze organisatie en voor ons handelen. Zo is de Omgevingswet één nieuwe, integrale wet waarmee het kabinet besluitvorming over ruimtelijk relevante ontwikkelingen wil vergemakkelijken en gaat o.a. over ruimte, bouwen, water, milieu en infrastructuur. De nieuwe wet heeft "een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit" als één van zijn hoofddoelstellingen. De Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) zijn belast met uitvoeringstaken op het terrein van het omgevingsrecht. De introductie van de RUD's heeft invloed op de vormgeving van de advisering door de brandweer. In Twente is de brandweer geen partner in de RUD, maar wel als extern kennispunt brandveiligheid verbonden aan de RUD. Door de decentralisaties in de jeugd- en ouderenzorg komen er meer taken te liggen bij de gemeenten. Dit kan z'n weerslag krijgen op veiligheidsgebied. Crisissituaties bijvoorbeeld op het terrein van jeugdzorg kunnen sneller op het bordje van de gemeenten terechtkomen. VERSIE 2.0 // PAGINA 8

9 VEILIGHEIDSMUUR 3.4 Transitie meldkamer S i n d s loopt e e n landelijk traject onder de n a a m Transitie Landelijke M e l d k a m e r Organisatie. Hierin wordt uitvoering g e g e v e n a a n het besluit v a n d eminister o m over t e g a a n n a a r één n i e u w e m e l d k a m e r o r g a n i s a t i e d i e verantwoordelijk wordt voor 10 landelijke m e l d k a m e r s ( i. p. v. d e 2 5 r e g i o n a l e m e l d k a m e r s ). U i t g a n g s p u n t bij d e t r a n s i t i e i s d a t dit e e n g e l e i d e l i j k p r o c e s is w a a r b i j d e nieuwe manier van werken wordt uitgewerkt en beproefd. D e p l a n n i n g i s d a t dit t r a j e c t u i t e r l i j k in i s a f g e r o n d. I n T w e n t e is inmiddels e e n projectorganisatie h i e r m e e bezig. D e k o m e n d e b e l e i d s p e r i o d e blijft d e ' g o i n g c o n c e r n ' v a n d e meldkamer bestaan. Veiligheidsregio T w e n t e is beheersmatig verantwoordelijk voor de transitie v a n d e meldkamer. D a a r n a a s t speelt n o g het v r a a g s t u k rond dat w a t achterblijft, v o o r a l e e n c o m b i n a t i e v a n m e l d k a m e r, R C C e n C O 2 4. D e k o m e n d e periode worden hiervoor plannen ontwikkeld. 3.5 Rembrand: landelijke discussie over opkomsttijden en brandveiligheid In h e t h u i d i g e B e s l u i t V e i l i g h e i d s r e g i o ' s z i j n n o r m t i j d e n v o o r d e o p k o m s t t i j d e n v a n d e b r a n d w e e r v a s t g e l e g d. H e t b e s t u u r v a n d e v e i l i g h e i d s r e g i o k a n g e m o t i v e e r d v a n d e z e n o r m t i j d e n a f w i j k e n. D a a r b i j w o r d t zij a a n g e z e t tot e e n b e w u s t e afweging v a n brandveiligheid, waarbij risicobeheersing en preparatie/repressie integraal w o r d e n beschouwd. I m m e r s overal in N e d e r l a n d v o l d o e n a a n de gestelde opkomsttijden is niet haalbaar. E r zijn gebieden w a a r de brandrisico's niet o p w e g e n tegen d einvestering o m d e 'ideale' opkomsttijden t e halen. Het landelijk Veiligheidsberaad heeft o n d e r z o e k laten uitvoeren naar de relatie t u s s e n opkomsttijden en brandveiligheid. O p k o m s t t i j d e n i s o p dit m o m e n t d e e n i g e w e t t e l i j k e i n d i c a t o r v o o r p r e s t a t i e s v a n d e b r a n d w e e r. D a t i s o n t e r e c h t, blijkt uit h e t d o o r T N O u i t g e v o e r d e o n d e r z o e k ' R e m B r a n d f a s e 1 ' e n h e t dit j a a r v e r s c h e n e n e i n d r a p p o r t ' R e m b r a n d f a s e 2'. Het eindrapport v a n R e m B r a n d fase 1 -verschenen inmaart en o o k a a n d e c o m m i s s i e Hoekstra a a n g e b o d e n v o r m t de basis voor een alternatieve werkwijze waarbij d einzet voor het v o o r k o m e n en bestrijden v a n brand m e t elkaar in b a l a n s z i j n. H e t z o g e h e t e n ' b r a n d v e i l i g h e i d s m o d e l ' ( g e b a s e e r d o p h e t P r o g r a m L o g i c M o d e l ) h e l p t h i e r b i j. In h e t - i n j a n u a r i v e r s c h e n e n - e i n d r a p p o r t " R e m b r a n d f a s e 2 ' i s a a n b o v e n s t a a n d e e e n a a n v u l l e n d e c o n c l u s i e t o e g e v o e g d : h e t b e r e i k e n v a n 'minder branden, minder slachtoffers en minder s c h a d e ' k a n a l l e e n i n e e n c o p r o d u c t i e t u s s e n verschillende partijen. D e b r a n d w e e r k a n dit n i e t a l l e e n e n i s h i e r n i e t a l l e e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r. T e r e c h t stelt d e w e t e i s e n a a n d e b r a n d w e e r, m a a r m e t d i e e i s e n alléén w o r d t g e e n b r a n d v e i l i g h e i d g e o r g a n i s e e r d. B r a n d v e i l i g h e i d w o r d t b e v o r d e r d z w a k k e schakels ind eketen te versterken. Dat betekent dat risicofactoren m o e t e n w o r d e n aangepakt, door de v e r a n t w o o r d e l i j k e p a r t i j e n a a n t e s p r e k e n e n v o o r b r a n d v e i l i g h e i d t e w i n n e n. D e s t r a t e g i e d a a r b i j is z o e k e n n a a r winstpotentie: w e l k e factoren zijn relatief e e n v o u d i g te v e r b e t e r e n en w e l k e actoren zijn relatief gemakkelijk a a n s p r e e k b a a r? D e r e g i e v a n d e z e a c t i v i t e i t e n ligt v o o r h e t p l a a t s e l i j k e bij d e g e m e e n t e n, o n d e r s t e u n d d o o r d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v e i l i g h e i d s r e g i o, e n v o o r h e t l a n d e l i j k e bij h e t R i j k, o n d e r s t e u n d door onder andere d elandelijke s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n v a n de brandweer (Veiligheidsberaad, Raad van Brandweercommandanten / Brandweer Nederland, Raad van Directeuren Veiligheidsregio's). door V o o r de concrete acties die hieruit v o l g e n zie bijlage 3 o p l e g n o t i t i e bij d e k k i n g s p l a n B r a n d w e e r T w e n t e. I n n a v o l g i n g op d elandelijke ontwikkelingen, is B r a n d w e e r T w e n t e in gestart m e t het project Innovatieve Incidentbestrijding. D e landelijke z i e n s w i j z e n w o r d e n hierbij t o e g e p a s t en vertaald n a a r de T w e n t s e praktijk. B E L E I D S P L A N V R T, // P A G I N A 9

10 VEILIGHEIDSMUUR 3.6 Evaluatie Wet Veiligheidsregio's en aanbevelingen commissies Bruinooge en Hoekstra Drie jaar na inwerkingtreding v a n de W e t Veiligheidsregio's heeft d e Inspectie Veiligheid en Justitie onderzocht o f de prestaties die de w e t voorschrijft o p het gebied v a n d e rampenbestrijding e n crisisbeheersing d o o r de Veiligheidsregio's zijn gerealiseerd. Uit de evaluaties v a n grootschalige incidenten en/of o e f e n i n g e n blijken d e prestaties per veiligheidsregio sterk te verschillen. O pbasis v a n d e landelijke criteria b e h o o r t T w e n t e tot de top v a n d e Veiligheidsregio's. D e Inspectie V & J heeft T w e n t e naar aanleiding van d e'staat van d erampenbestrijding 2013' vier aanbevelingen gedaan: 1. R e a l i s e e r c o n f o r m e i g e n a m b i t i e e e n jaarlijkse s y s t e e m t o e t s ; ; 2. Stel criteria v o o r het o p s c h a l e n v a n d e m e l d k a m e r v a s t ; 3. B o r g e e n tijdige o p k o m s t v a n f u n c t i o n a r i s s e n v a n d e h o o f d s t r u c t u u r e n e e n o p k o m s t r e g i s t r a t i e ; 4. I m p l e m e n t e e r e e n netcentrisch s y s t e e m w a a r i n d e verschillende o n d e r d e l e n het eigen en totaalbeeld bijhouden. Veiligheidsregio T w e n t e heeft in n o v e m b e r d e Inspectie Veiligheid e n Justitie a a n g e v e n dat alle vier d e a a n b e v e l i n g e n zijn opgepakt. M e t d e Inspectie w o r d t v e r d e r overleg g e v o e r d o m bepaalde G R I P - s i t u a t i e s o o k als s y s t e e m o e f e n i n g in a a n m e r k i n g t e laten k o m e n. Zoals het m o n s t e r t r u c k d r a m a en dak-drama F C T w e n t e stadion. D e commissie Hoekstra heeft aanbevelingen gedaan over de werking v a n d e W e t veiligheidsregio's en over het brede Nederlandse stelsel v a n rampenbestrijding e ncrisisbeheersing. E r isvooral g e k e k e n n a a r de w e r k i n g v a n de w e t e n d e m e e r w a a r d e v a n d e veiligheidsregio's. S a m e n v a t t e n d zijn adviezen g e g e v e n over o.a. verduidelijking v a n het t a k e n p a k k e t v o o r d e veiligheidsregio, handhaving verlengd lokaal bestuur en sturing o p centraal n i v e a u. Dit ter b e v o r d e r i n g v a n d e lokale inbedding e nlandelijke uniformiteit. W i j zijn h i e r m e e a a n d eslag g e g a a n. T t ^ D E VEILIGHEIDSREGIO ir a m m Praktische eisen aan bevolkingszorg D e commissie Bruinooge heeft een gedragen visie en landelijke prestatie-eisen ontwikkeld voor de processen Bevolkingszorg. De commissie heeft geconstateerd dat de voorbereiding o pd ecrisisbeheersing en dus o o k bevolkingszorg, onvoldoende aansluiten o pd ehuidige samenleving. B e t r o k k e n e n zijn z e l f r e d z a a m, z e helpen elkaar en d ebetrokken a m b t e n a r e n b e s c h i k k e n o v e r improvisatietalent tijdens e e n crisis. D e visie, u i t g a n g s p u n t e n en prestatie-eisen v a n deze c o m m i s s i e s zijn vastgesteld ino n s A l g e m e e n Bestuur. D e k o m e n d e jaren staan in het t e k e n v a n d e verdere implementatie van Bevolkingszorg Op Orde. 3.7 Landelijke Strategische Agenda In m e i h e e f t h e t V e i l i g h e i d s b e r a a d i n g e s t e m d m e t d e s t r a t e g i s c h e a g e n d a ' V e r s t e r k e n V e i l i g h e i d s r e g i o ' s '. M e t h e t vaststellen v a n d estrategische agenda hebben de veiligheidsregio's d egezamenlijke ambitie voor de k o m e n d e jaren v e r w o o r d. H o o f d d o e l v a n d e z e a g e n d a is N e d e r l a n d veiliger te m a k e n door het v o o r k o m e n e n t e g e n g a a n v a n maatschappelijke ontwrichting. H o e? Door het versterken van risicobeheersing e n crisisbeheersing. H e t Veiligheidsberaad w e r k t a a n d e z e versterking middels z e s g e z a m e n l i j k vastgestelde prioritaire t h e m a ' s, w a a r v a n e r d r i e s a m e n m e t h e t m i n i s t e r i e v a n V & J w o r d e n o p g e p a k t. D e z e d o e l s t e l l i n g e n z i j n m e e g e w o g e n bij d e b e l e i d s v o o r n e m e n s in dit p l a n. A. Doelstellingen ministerie Veiligheid en Justitie en Veiligheidsberaad W a t e r e n e v a c u a t i e ( v o o r o n z e r e g i o s p e e l t h e t t h e m a w a t e r m i n d e r ; w e k u n n e n w e l e e n rol s p e l e n bij d e e v a c u a t i e v a n a n d e r e d e l e n i n N e d e r l a n d ) Continuïteit v a n d e s a m e n l e v i n g ( i n d i t b e l e i d s p l a n v e r w e r k t, z i e p a r t i c i p a t i e e n T S & S ) Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (speelt ino n z e regio rond d e kerncentrale in Lingen e n d e d i s t r i b u t i e v a n j o d i u m t a b l e t t e n, dit w a s a l o n d e r d e e l v a n h e t v o r i g e b e l e i d s p l a n ). B. D o e l s t e l l i n g e n V e i l i g h e i d s b e r a a d 4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid (-terug laten k o m e n in hoofdstuk bedrijfsvoering) 5. Versterking bevolkingszorg (-nog terug laten k o m e n in beleidsdoelstelling crisisorganisatie) V E R S I E 2.0 // P A G I N A 10

11 6. Versterking samenwerking veiligheidsregio's en Defensie (- nog terug laten komen bij beleidsdoelstelling crisisorganisatie-). Met het uitvoeren van de projecten kunnen wij als V R T onze eigen verantwoordelijkheid hierin uitvoeren. Bij het opstellen van dit beleidsplan verkeren de verschillende projecten nog in de ontwerpfase. Welk werk er voor ons als V R T uit voortkomt, waar wij aan gaan werken en hoe de financiering geregeld is, is op dit moment nog niet duidelijk. Wel spreken wij de intentie uit dat wij zoveel mogelijk onze inzet en verantwoordelijkheid zullen leveren op de verschillende prioriteiten. Een aantal van deze zijn onderdeel van dit beleidsplan. De verschillende ontwikkelingen hebben we meegenomen in de afweging rond de strategische beleidsdoelstellingen. Deze komen in hoofdstuk 5 aan de orde. 3.8 Rapport Algemene Rekenkamer Het onlangs verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer "Zicht overheden op beschermen burger" geeft aanbevelingen teneinde de rol van de veiligheidsregio als ook in de relatie met het Rijk te versterken zodat dit de bescherming van de burger ten goede komt. De Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) wil graag samen optrekken om enkele aanbevelingen op te pakken. Dit naast de uitwerking van bovengenoemde gezamenlijke doelstellingen. De R V D R heeft de focus gelegd op de volgende thema's en wil daarbij zoveel mogelijk aanhaken bij bestaande ontwikkelingen: 1. Meer samenwerken bij het opstellen van de risicoprofielen zodat deze makkelijker bij de nationale risicobeoordeling betrokken kunnen worden. 2. Een systeem ontwikkelen waarmee kosten, risicobeoordeling, capaciteitenanalyse en besluitvorming over bescherming kunnen worden vergeleken. 3. Een betere samenwerking, kennisdeling en informatie-uitwisseling tussen veiligheidsregio's. 4. Het verkennen van de mogelijkheden om de relatie met de gemeenteraden te versterken. BELEIDSPLAN VRT, // PAGINA 11

12 4 Het Regionaal Risicoprofiel Volgens artikel 15 van de Wet Veiligheidsregio's stelt het bestuur van de Veiligheidsregio voor de regio een risicoprofiel vast. Het risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van aanwezige risico's die kunnen leiden tot een ramp of crisis in de regio. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's te voorkomen en te beperken en de crisisbeheersingsorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden. Het Regionaal Risicoprofiel Twente komt tot twee aanbevelingen voor dit beleidsplan: 1. Continueer de inspanningen die de afgelopen beleidsperiode zijn aangevangen op de prioritaire risico's uit Regionaal Risicoprofiel Twente Dit betreft de volgende risico's: Brandbare/explosieve stof bij spoorvervoer Giftige stof bij een inrichting Incident nabij kerncentrale. 2. Geef uitvoering aan de analyse van beschikbare en benodigde inspanningen op de prioritaire risico's die volgen uit het geactualiseerde regionale risicoprofiel, te weten: Incident met ondergrondse opslag Verstoring telecommunicatie en ICT Maatschappelijke onrust. In aanvulling op de aanbevelingen uit het rapport is vanuit de consultatie van de kolommen (brandweer, gemeenten, GHOR, politie) monodisciplinair verzocht om de volgende risico's ook als prioritair op te nemen: Brand in dichte binnenstad Ziektegolf. Onderstaand volgt een nadere toelichting op de prioritaire risico's genoemd onder punt 2. Dit zijn namelijk nieuw benoemde risico's ten opzichte van de vorige beleidsperiode. De prioritaire risico's genoemd onder punt 1 zijn reeds beschreven in het beleidsplan De risico's welke zijn voortgekomen vanuit de consultatie van de kolommen komen onderstaand ook aan de orde. 4.1 Incident met ondergrondse opslag Mede naar aanleiding van de lekkage in een zoutcaverne met olie in Epe (Duitsland) en de aanstaande realisatie van een gasolieopslag onder de Marssteden te Enschede, is de behoefte ontstaan om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten voor veiligheid, gezondheid en milieu van dergelijke opslagen. Te meer omdat de opslag onder de Marssteden uniek in Nederland zal zijn. Inmiddels loopt een onderzoek naar vergelijkbare situaties in het buitenland en worden incidenten met dergelijke opslagen in het buitenland in kaart gebracht door het RIVM. 4.2 Verstoring telecommunicatie en ICT De verstoring van telecommunicatie en ICT is ingegeven vanuit de ontwikkeling dat vitale functies complexer worden en dat in de samenleving trends zichtbaar zijn zoals individualisering, een terugtrekkende overheid en de zelfredzaamheid van ouderen. Verstoringen in de continuïteit van vitale functies worden daardoor ingrijpender, terwijl een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van de samenleving, vooral in de landelijke gebieden en kleinere kernen in Twente, omdat vooral daar het voorzieningenniveau afneemt. Nader inzicht in de kwetsbare gebieden waar verstoring van telecommunicatie en ICT tot keteneffecten kan leiden is daardoor van belang. Bij de verstoring van telecommunicatie en ICT kan tevens het scenario uitval elektriciteitsvoorziening van invloed zijn. Ook dit scenario wordt in het regionaal risicoprofiel uitgewerkt. 4.3 Maatschappelijke onrust Maatschappelijke onrust kan zich in velerlei vormen voordoen. Kleine gebeurtenissen leiden tegenwoordig sneller tot één of meerdere gevolgincidenten. De maatschappij kan ook te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, die zorgen voor spanningen in de samenleving. Overheden hebben minder grip op dergelijke incidenten doordat informatiestromen via verschillende typen media verlopen. De posities van burgemeester en openbaar ministerie komen daardoor meer in VERSIE 2.0 // PAGINA 12

13 het middelpunt van de belangstelling te staan. Dergelijke incidenten hebben een groot bestuurlijk afbreukrisico. Gemeenten in Twente hebben inmiddels de Handreiking Aanpak Maatschappelijke Onrust opgesteld. In hoofdstuk 5 van dit beleidsplan wordt nader ingegaan op de beleidsambities op dit terrein. 4.4 Brand in dichte binnenstad Bij dit risico gaat het om een (beginnende) brand die laat wordt opgemerkt en niet direct geblust kan worden en/of een brand waardoor het verlaten van het pand noodzakelijk is. In dichte binnensteden staan vaak nog oude panden, die moeilijk toegankelijk zijn voor de hulpdiensten. De beschikbaarheid van bluswater is in dichte binnensteden vaak beperkt en ingericht op kleinere incidenten. Het kost in dat geval (veel) tijd grootschalige watertransportsystemen op te bouwen. Bij dit risico komt het vaak voor dat een deel van de bewoners en winkeliers van omliggende panden moeten worden opgevangen. En dat, vanwege de gevolgen van de brand voor de constructieve veiligheid, een deel van de omliggende straten afgezet moet worden. In enkele Twentse gemeenten zijn bovendien grote aantallen studenten woonachtig. Studenten hebben over het algemeen een andere dynamiek en tijdsindeling, waardoor moeilijker te achterhalen is of zij aanwezig zijn. Afgelopen jaren zijn diverse branden in binnensteden in het nieuws geweest, waarbij helaas niet alleen het pand zelf, maar ook omringende panden niet meer te redden waren (Deventer, Leeuwarden, Alkmaar). In hoofdstuk 5 wordt dit risico geadresseerd in de geformuleerde beleidsdoelstellingen. 4.5 Ziektegolf Continuïteit van de samenleving kan in het geding komen wanneer epidemieën uitbreken. Door toegenomen mobiliteit tussen landen verspreiden virussen of een grieppandemie zich snel tussen landen en continenten. Ziekten als S A R S of Ebola kunnen een ernstige bedreiging of beschadiging van leven en gezondheid vormen. Door een dergelijke uitbraak kan de continuïteit van de dienstverlening van zorg, overheid en bedrijfsleven in gevaar komen. Er is dan sprake van een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid, scholen worden (mogelijk) gesloten en gezonde mensen blijven thuis om zieke familieleden te verzorgen of uit angst voor besmetting. Het aantal personen dat uitvalt tijdens een grieppandemie kan fors oplopen. Mogelijk zullen de ziekenhuizen moeten worden afgeschermd van een toestroom van patiënten om de schaarse en beperkte gespecialiseerde zorg zo eerlijk mogelijk te verdelen. Een bovenregionaal (internationaal) gecoördineerde inzet van diensten en organisaties is in dit geval vereist. BELEIDSPLAN VRT, // PAGINA 13

14 5 Strategische beleidsdoelstellingen Rekening houdend met de landelijke uitgangspunten en -ontwikkelingen, het regionaal risicoprofiel, de wettelijke kaders en onze missie en visie (samenwerken aan een veilig Twente) heeft Veiligheidsregio Twente voor de komende jaren een aantal strategische beleidsdoelstellingen geformuleerd. Het betreft -in willekeurige volgorde- de volgende strategische beleidsdoelstellingen: 1. Innovatie als uitgangspunt van ons denken en doen; 2. Goede informatievoorziening; 3. Anticiperen op en faciliteren van ontwikkelingen in de samenleving; 4. Een op de samenleving afgestemde crisisorganisatie; 5. Samenwerking zoeken en intensiveren. Hieronder wordt elke doelstelling nader uitgewerkt. 5.1 Innovatie als uitgangpunt van ons denken en doen Veiligheid en innovatie gaan hand in hand in Twente. Belangrijke gebeurtenissen zoals de vuurwerkramp, het Glazen Huis in Enschede of het uitvallen van de stroom in Haaksbergen hebben geleid tot de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met als doel een veilig Twente. Innovatie is daarmee een onderwerp dat door de hele organisatie en al onze activiteiten zichtbaar is en wordt. Van de voorkant van de veiligheidsketen, in het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven, tot de achterkant van de keten, bij het bestrijden van incidenten, rampen en crises. In Twente streven we met innovatie de volgende doelstellingen na: de inzet van innovatieve techniek om veiligheid betaalbaar te houden. Een goed voorbeeld hiervan is op dit moment de inzet van Drones bij de bestrijding van incidenten. innovatie om te blijven aansluiten bij en inspelen op de behoeften van de burger/ maatschappij. Een voorbeeld hierbij is de innovatieve pilot met betrekking tot communicatie rondom het project 'Spoor' in Borne. innovatie bij het ontwerpen en toepassen van nieuwe werkwijzen en methoden. Zo is bij het opleiden en oefenen van onze medewerkers innovatie een thema, dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een eerste aanzet voor virtueel oefenen. Bij welk aspect van onze organisatie innovatie ook wordt toegepast, een centraal doel is dat de innovatie moet leiden tot meer (of in ieder geval dezelfde) veiligheid voor hetzelfde of minder geld. Dit past binnen de tijd van bezuinigingen en de daarmee gepaard gaande efficiencyslag waar de V R T mee bezig is. ^ ^ ^ ^ ^ De afgelopen jaren zijn innovatieve ontwikkelingen op gang gekomen waar Twente trots op kan zijn. Meerdere projecten zijn de afgelopen jaren opgestart vanuit de veiligheidsregio, GHOR, brandweer, politie, etc. In deze projecten is al samengewerkt met kennisinstituten zoals Universiteit Twente, het bedrijfsleven en zorginstellingen. Veiligheidsregio Twente wil de komende jaren de reeds in gang gezette innovatieve ontwikkelingen met kracht verder brengen. Tot en met 2016 zullen we indien mogelijk streven naar duurzame financiering van projecten en de voorstellen doen aan het bestuur voor de gewenste governance. Nieuwe innovaties krijgen na een positieve beoordeling ook een kans. In het kader van innovatie heeft Veiligheidsregio Twente het initiatief genomen tot een tweetal samenhangende en elkaar versterkende ontwikkelingen, waarmee we beogen een grote impuls te geven aan de innovatieve kracht op gebied van veiligheid in onze regio. Het betreft: Twente Safety & Security Twente Safety Campus Op de volgende pagina worden beide concepten beknopt toegelicht. VERSIE 2.0 // PAGINA 14

15 VEILIGHEIDSMUUR Twente Safety & Security T w e n t e heeft e e n grote diversiteit a a n innovatieve hightech o n d e r n e m i n g e n. T w e n t e wil d e z e bedrijven, kennisinstellingen, o v e r h e d e n e n maatschappelijke organisaties m e t elkaar verbinden. T w e n t e wil d eplek zijn w a a r partners uithet fysieke veiligheidsdomein elkaar fysiek e nthematisch o n t m o e t e n o ms a m e n t e w e r k e n a a n innovatie e n veiligheid. O m dit mogelijk t e m a k e n is in T w e n t e S a f e t y & S e c u r i t y ( T S & S ) opgestart. Dit is e e n publiek-private s a m e n w e r k i n g t u s s e n overheid, kennisinstituten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties e n burgers. T S & S is in e e n o p s t a r t f a s e w a a r b i j d e s a m e n w e r k e n d e p a r t i j e n z i c h georiënteerd h e b b e n o p d e m o g e l i j k h e d e n v o o r T w e n t e e n h o e de kracht van T w e n t e versterkt kan worden. Met T S & S zoekt T w e n t e ook d e samenwerking o p andere soortgelijke initiatieven innederland. H i e r m e e versterkt T w e n t e haar positie als e e n v a n d e drie veiligheidsknooppunten o p landelijk niveau. Twente Safety C a m p u s D e T w e n t e S a f e t y C a m p u s ( T S C ) is e e n plek w a a r partners o p het gebied v a n veiligheid elkaar o n t m o e t e n e n s a m e n w e r k e n. D et w e n t e S a f e t y C a m p u s isdoor o n s opgezet vanuit e e n d e n k e n - d o e n - b e l e v e n - concept. H e t S a f e t y Fieldlab ise e n plek w a a r k e n n i s ('het d e n k e n ' ) centraal staat e n platform biedt o m s a m e n m e t kennisinstituten e n bedrijven kennis e n producten naar d e veiligheidspraktijk t e brengen. In d e k e n n i s p r o g r a m m a ' s wordt s a m e n g e w e r k t m e t a n d e r e partijen waarbij w e o p z o e k zijn naar innovatieve veiligheidsoplossingen. Het Fieldlab biedt d a a r m e e bedrijven e e n platform o m kennis e n producten naar d e v e i l i g h e i d s p r a k t i j k t e b r e n g t. O p l o s s i n g e n d i e T w e n t e ( b e t a a l b a a r ) v e i l i g h o u d e n én d i e m o g e l i j k v e r m a r k t kunnen worden: van kennis naar kunde naar kassa. Het 'doen' gedeelte is het o e f e n c e n t r u m T R O N E D w a a r verschillende hulpdiensten k u n n e n w e r k e n a a n h u n v a k b e k w a a m h e i d. E r is r u i m t e o m t e o e f e n e n, o m t e e x p e r i m e n t e r e n e n o m bezig t e zijn m e t d e praktijk. Ind er i s k F a c t o r y k a n veiligheid 'beleefd' w o r d e n. H e t doel is v e r g r o t e n v a n het v e i l i g h e i d s b e w u s t z i j n e n zelfredzaamheid v a n burgers. Ind eriskfactory k u n n e n m e n s e n door levensechte simulaties (on)veiligheid a a n d e n lijve e r v a r e n. Z o l e r e n m e n s e n e e n o n v e i l i g e situatie t e h e r k e n n e n o f te v o o r k o m e n. O o k leren z e o m i n e e n b e p a a l d e situatie snel, veilig e nz e k e r t e k u n n e n optreden. Hierbij krijgen z e voorlichting e n handelingsperspectieven aangeboden. H i e r m e e is d e T S C e e n belangrijke ontmoetingsplek voor veiligheid in Twente. D e verschillende onderdelen van de T S C halen verschillende disciplines e n d e s k u n d i g h e d e n bij e l k a a r e n w a a r m e n s e n e n k e n n i s bij e l k a a r k o m e n o n t s t a a n ideeën e n b e d r i j v i g h e i d. D i t i s de kern van T S C. Het geneeskundig trainingscentrum Z u i d k a m p is opgezet m e t d e acute zorgpartners (ziekenhuizen, huisartsenposten) o md e acute zorg realistisch t e k u n n e n trainen. T W E N Trainingscentrum voor professionele hulpdiensten T E ^ Kenniscentrum voor veiligheidsbranche RISK ^ ^ ^ ^ ^ B FACTORY Veiligheidseducatiecentrum In n o v e m b e r h e e f t h e t A B V R T b e s l o t e n o m e e n d e e l v a n T S C uit d e p r o j e c t f a s e t e h a l e n e n d i t d e e l a l s i n t e g r a a l onderdeel van d e Veiligheidsregio T w e n t e voor een periode van tenminste 5 jaar t e exploiteren e n door te ontwikkelen. D a a r n a a s t is ind e c e m b e r door het A B V R T opdracht g e g e v e n v o o r het uitwerken v a n e e n 'open ontwikkelroute' waarin d e toekomstige mogelijkheden, inclusief d e bijbehorende route e n beslispunten, v a n T S C ins a m e n h a n g met T S & S worden verkend. 5.2 Goede informatievoorziening I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t is binnen Veiligheidsregio T w e n t e e e n speerpunt. Multidisciplinair e n inalle schakels v a n d e v e i l i g h e i d s k e t e n i s e e n g o e d e i n f o r m a t i e p o s i t i e r a n d v o o r w a a r d e l i j k v o o r e e n g o e d e n efficiënt f u n c t i o n e r e n. M e t h e t slimmer bijeen brengen e n v e r w e r k e n v a n relevante data e n informatie, z o w e l binnen d eorganisatie als v a n partners e n bedrijven d i e actief zijn in het veiligheidsdomein, ontstaat e e n optimale informatiepositie d i e d e basis v o r m t v o o r g o e d e besluitvorming e n d a a r m e e o n s h a n d e l e n, z o w e l monodisciplinair als multidisciplinair. V R T wil e e n organisatie zijn d i e B E L E I D S P L A N V R T, // P A G I N A 15

16 haar handelen baseert op actuele en accurate informatie en analyses. Dit betekent dat we de komende jaren de focus leggen op: data en informatie op orde: de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar bij de juiste persoon; business intelligence: analyse en vroegtijdig inspelen op situaties op basis van de beschikbare data en informatie; goede informatievoorziening richting maatschappij (waaronder risico- en crisiscommunicatie) en burgers. Het werken aan een goede informatievoorziening is niet nieuw. In Twente loopt al een aantal initiatieven op dit gebied. Voorbeelden zijn: Het project CO24 omtrent innovatief informatiemanagement gericht op het ondersteunen van professionals in zorg en veiligheid; De pilots rondom het spoor in Borne en Wierden om de weerbaarheid en zelfredzaamheid van burgers en aanwezigen te vergroten in de invloedsgebieden rondom het spoor; De ontwikkeling van de app Evenementenkalender, waardoor iedere betrokkene de juiste informatie heeft over actuele en aankomende evenementen; Liveopp als systeem om de juiste informatie op het juiste moment bij operationele inzetten beschikbaar te hebben. Project Co24 Het verstevigen van onze informatiepositie doen we niet alleen voor interne doeleinden. Een goede informatiepositie maakt het juist mogelijk om burgers en bedrijven nog beter te informeren over veiligheidssituaties, en hiermee de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. De beschikbare informatie wordt door middel van risicocommunicatie (ter preventie van incidenten) en crisiscommunicatie (tijdens en na een incident) gedeeld met burgers en bedrijven. Andersom leveren de nieuwe digitale communicatiemiddelen de organisatie ook weer nieuwe informatie op. Het accent bij zowel risico- en crisiscommunicatie is dan ook aan het verschuiven van zenden naar luisteren en inspelen op de behoefte/vraag. 5.3 Anticiperen op en faciliteren van ontwikkelingen in de samenleving Naar aanleiding van de reeds beschreven ontwikkelingen in onze huidige participatiesamenleving, blijven we de komende jaren inzetten op het vergroten, stimuleren en faciliteren van de zelfredzaamheid van onze inwoners, bedrijven en organisaties. W e hebben goede ervaringen met burgers die 1 e hulp geven bij tal van zaken (bijv. Monstertruck, reanimeren, afzetten) of die een rol willen spelen in geval van calamiteiten. Rol van ons is/wordt dat we meer begeleiden en faciliteren dan initiatieven tegen te houden zoals we in het verleden vaak deden. V R T biedt een platform voor samenwerking en werkt samen met de gemeenten via het platform IVZ en het AOV-overleg. Middels het AOV-overleg wordt goed samengewerkt in projecten op het gebeid van fysieke veiligheid (m.n. gemeentelijke crisisbeheersing en bevolkingszorg). Ook worden overkoepelende thema's als het evenementenbeleid en maatschappelijke onrust opgepakt. Middels het platform IVZ worden diverse (gemeentelijke) thema's op het terrein van de sociale veiligheid gecoördineerd en in gezamenlijkheid uitgevoerd. In de preventieve sfeer haken we aan bij de VERSIE 2.0 // PAGINA 16

17 VEILIGHEIDSMUUR v e r h o o g d e z e l f r e d z a a m h e i d. Z o p r o b e r e n w e m i d d e l s o n s e v e n e m e n t e n b e l e i d d o o r vóóraf e v e n e m e n t e n t e t o e t s e n o p veiligheid, schade achteraf te v o o r k o m e n. Door een goede voorlichting aan d evoorkant e n door s a m e n w e r k i n g met (keten)partners, proberen w e i n w o n e r s e n organisaties b e w u s t e r t e m a k e n v a n (brand)gevaar. Dit o m t e v o o r k o m e n d a t w e achteraf (branden) moeten blussen. N a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t k o m s t e n v a n d e c o m m i s s i e B r u i n o o g e, willen w e d e k o m e n d e j a r e n bij d e v o o r b e r e i d i n g o p d e c r i s i s b e h e e r s i n g b e t e r i n s p e l e n o p d e h u i d i g e s a m e n l e v i n g, w a a r i n m e n z e l f r e d z a m e r is, m e n e l k a a r m e e r h e l p t e n b e t r o k k e n f u n c t i o n a r i s s e n b e s c h i k k e n o v e r improvisatietalent tijdens e e n crisis. 5.4 Resultaatgerichte regionale crisisorganisatie, die aansluit bij de samenleving M e t d e k o m s t v a n d e W e t Veiligheidsregio's zijn d e Veiligheidsregio's verplicht tot het opstellen v a n e e n regionaal crisisplan. O p 1 d e c e m b e r is d e Veiligheidsregio T w e n t e g a a n w e r k e n c o n f o r m het regionaal crisisplan. In is de i m p l e m e n t a t i e v a n het regionaal crisisplan afgerond e nafgesloten m e t d e zelftest v a n d e h o o f d s t r u c t u u r in n o v e m b e r O p b a s i s v a n d e e v a l u a t i e v a n s c o r p i u s e n e e n a a n t a l a n d e r e e v a l u a t i e s uit , w a a r o n d e r d e ' s t a a t v a n d e rampenbestrijding' kan w o r d e n geconcludeerd dat Veiligheidsregio T w e n t e voor het grootste gedeelte voldoet aan d e harde (wettelijke) proceseisen d i e gesteld zijn a a n d ecrisisorganisatie. D ecrisisorganisatie heeft d a a r m e e e e n stevig fundament. Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat d e crisisorganisatie int w e n t e intern gericht is, als gevolg v a n d e focus o p het v o l d o e n a a n de wet e n behorende eisen. Daardoor is d e crisisorganisatie vooral gericht o p afstemming e nprocedures e n minder o p resultaat, flexibiliteit e n slagkracht. D e ambitie van d e Veiligheidsregio T w e n t e is o m d estap t e m a k e n v a n een interne gerichte crisisorganisatie naar een outputgerichte crisisorganisatie, die d e b u r g e r c e n t r a a l stelt. E r dient m e t a n d e r e woorden een betere balans gezocht t e worden tussen d enoodzakelijke afstemming enerzijds e n het slagvaardig e nresultaatgericht kunnen optreden anderzijds. O o k d e k o l o m bevolkingszorg e n crisiscommunicatie zijn m e t e e n n i e u w e visie e n prestatie-eisen, zoals b e s c h r e v e n in de notitie Bevolkingszorg o porde int w e n t e, gestart m e t d e doorontwikkeling v a n h u n crisisorganisatie. M o m e n t e e l w o r d t b e k e k e n h o e w e d e crisisstructuur d e k o m e n d e j a r e n k u n n e n g e b r u i k e n bij crisis in het sociaal d o m e i n. Kort samengevat: D eveiligheidsregio heeft d eambitie o md ecrisisorganisatie v a n e e n intern gerichte organisatie naar e e n o u t p u t g e r i c h t e o r g a n i s a t i e t e v o o r z i e n, d i e d e b u r g e r c e n t r a a l s t a a t e n w a a r i n r u i m t e is v o o r flexibiliteit. D eveiligheidsregio b e n u t e n bevordert z e l f r e d z a a m h e i d v o o r a f g a a n d a a n e n tijdens crisis. Multidisciplinaire a a n p a k v a n d e nafase. D e z e crisisorganisatie dient uiteraard opgeleid, getraind e n geoefend d e blijven. Het doel hiervan is het verder professionaliseren v a n d ecrisisorganisatie door middel v a n opleiden, trainen e n o e f e n e n v a n d emultidisciplinaire t e a m s binnen d ecrisisbeheersing e nrampenbestrijding inveiligheidsregio T w e n t e. In b i j l a g e 2 i s e e n b e s c h r i j v i n g o p g e n o m e n v a n h e t m u l t i o p l e i d i n g s - e n o e f e n b e l e i d s p l a n Betekenisvol samenwerken Veiligheidsregio T w e n t e wil h a a r t a k e n d e k o m e n d e periode z o v e e l mogelijk s a m e n m e t d e inwoners, s a m e n w e r k i n g s p a r t n e r s e n andere partijen o p p a k k e n. S a m e n staan w e i m m e r s sterker e n bereiken w e meer. Veiligheid is o o k g e e n o p z i c h z e l f s t a a n d i e t s. D i t w o r d t o. a. o p n i e u w b e v e s t i g d i n d e u i t k o m s t e n v a n h e t l a n d e l i j k e t r a j e c t R e m b r a n d (zie paragraaf 3.5). W es p r e k e n v a n e e n veiligheidsketen, w a a r i n alle partners s a m e n e r v o o r k u n n e n z o r g e n dat d eveiligheid goed gewaarborgd wordt. W e hebben reeds samenwerkingsconvenanten met een aantal partners. D e z e convenanten worden regelmatig geactualiseerd. Daarnaast willen w e daar w a a r mogelijk nieuwe convenanten opstellen met partners. B E L E I D S P L A N V R T, // P A G I N A 17

Beleidsplan VRT 2016-2019

Beleidsplan VRT 2016-2019 Beleidsplan VRT 2016-2019 Autorisatie OPSTELLERS: Jacqueline aan de Stegge, Wim van der Loos, Henriette Hoogerheiden BIJDRAGE IN DE WERKGROEP*: Marcel Reefhuis Dennis Ellenbroek Elvira Meulenbroek Hans

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ MET 4 BELANGRIJKE VRAGEN AAN U Gespreksnotitie bij REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ 2016-2019 VRGZ 2.0 - Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid VEILIGHEID, DAAR ZIJN WE SÁMEN VERANTWOORDELIJK VOOR

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 Programmabegroting 2016 Programmabegroting 2016 Definitief Versie 0.2, 29-06-2015 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de programmabegroting van Veiligheidsregio Twente, voor het dienstjaar 2016. In de

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Inleiding Conform de Wet Veiligheidsregio s (WVr) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze Onderwerp Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2020/ advies zienswijze Steller J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Agendapuntnr.: 14 Nr.: 142585 Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 10 maart 2016

Datum raadsvergadering 10 maart 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 februari 2016 Datum raadsvergadering 10 maart 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-261 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse Presentatie VGGM Politieke maandag Wageningen 10 oktober 2016 Albert-Jan van Maren Masja Kruse 1 Brandweer Gelderland- Midden Brandweer Wageningen per 1-1-2014 geregionaliseerd: onderdeel van Brandweer

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Een goed netwerk is cruciaal

Een goed netwerk is cruciaal Programma Veiligheidsbureau Peter Kessels, hoofd Veiligheidsbureau Een goed netwerk is cruciaal Elkaar kennen. Samenwerking stimuleren. Zorgvuldige besluitvorming. Dat zijn de termen waarmee Peter Kessels

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen.

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid Razendsnelle ontwikkelingen Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten in ons leven. In eerste instantie is dat natuurlijk

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Namens het Kabinet informeer ik u hierbij over de in 2012 ontwikkelde scenario s en de te versterken capaciteiten die daar uit voortvloeien.

Namens het Kabinet informeer ik u hierbij over de in 2012 ontwikkelde scenario s en de te versterken capaciteiten die daar uit voortvloeien. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de voorzitter van de Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Datum 2 juli 2014 Onderwerp Voortgangsrapportage kabinetsreactie Evaluatiecommissie Hoekstra

Datum 2 juli 2014 Onderwerp Voortgangsrapportage kabinetsreactie Evaluatiecommissie Hoekstra 1 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Minister van Veiligheid en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Informatiebeleid: moetje of kans?

Informatiebeleid: moetje of kans? Informatiebeleid: moetje of kans? Guus Zijlstra m.m.v. Arend de Jong 25 november 2009 Jullie workshopleiders Guus Zijlstra: Programmacoordinator NVBR (v.a. 1 maart) Beleid en advieswerk op het grensvlak

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Partijen A. De Veiligheidsregio Twente, de Veiligheidsregio IJsselland, de Veiligheidsregio Noord- en Oost

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Aanleiding: De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB

Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB Aanleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s in werking getreden. Deze wet bepaalt dat elke veiligheidsregio per april 2011

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM

VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM Contactdag Inspectie Veiligheid en Justitie RBCB en Brandweer Erik van Borkulo, Coördinator Netcentrisch Werken Guus Welter, Adviseur Informatisering Agenda Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de

Nadere informatie

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden Samenvatting Regionaal Risicoprofiel Haaglanden Regionaal Beleidsplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Risicoprofiel, Beleidsplan

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens per 4 jaar een beleidsplan vast, waarin ten minste de operationele prestaties van de

Nadere informatie

Programmabegroting 2017

Programmabegroting 2017 Programmabegroting 2017 Programmabegroting 2017 Concept Versie 0.1, 24-03-2016 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de programmabegroting van Veiligheidsregio Twente, voor het dienstjaar 2017. In de programmabegroting

Nadere informatie

Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ

Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ Concern Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ 15 april 2015 Inhoud Invloed inhoudelijk / financieel Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 284376 Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Zienswijzen over het regionaal risicoprofiel en het spreiding- en dekkingsplan en wensen over het regionaal

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

(on) mogelijkheden van de brandweer

(on) mogelijkheden van de brandweer (on) mogelijkheden van de brandweer Ing. H. Killaars, Adviseur Risicobeheersing 1 Taken conform de Wet op de veiligheidsregio s Artikel 25 1. De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Alert en slagvaardig voor de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân. Alert en slagvaardig voor de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân Veiligheidsregio Fryslân Alert en slagvaardig voor de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân Veiligheidsregio 25 veiligheidsregio s in Nederland In Fryslân bestaat de veiligheidsregio

Nadere informatie

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio Raadsvoorstel Nr. 2010-048 (gewijzigd) Houten, 26 oktober 2010 Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

VOORSTEL. Algemeen Bestuur. Besluit. Voorstel. Samenvatting. Aan het algemeen bestuur. Hofland,Arco. [Toelichting]

VOORSTEL. Algemeen Bestuur. Besluit. Voorstel. Samenvatting. Aan het algemeen bestuur. Hofland,Arco. [Toelichting] VOORSTEL Algemeen Bestuur ONDERWERP Infrastructurele aanpassingen TSC AGENDAPUNT E03a DATUM 12 oktober 2015 OPENBAAR ja BEHANDELD DOOR A. Gieling REGISTRATIENUMMER [Registratienummer] TELEFOONNUMMER 088

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Telefoon: Bijlage: -1 set - Fax: E-maii: ludo. vrhm. nl

Telefoon: Bijlage: -1 set - Fax: E-maii: ludo. vrhm. nl Veiligheidsregio HOLLANDS MIDDEN Samen sterk voor meer veiligheid! Aan de Gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden t.a.v. de griffiers

Nadere informatie

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Ontwikkelingen Van regelgestuurd

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06428

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06428 Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06428 Onderwerp : Voorstel om met instemming kennis te nemen van het regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio

Nadere informatie

Opgesteld door: Veiligheidsbureau Peter Kessels Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 25 juni Stand van zaken nieuw regionaal beleidsplan

Opgesteld door: Veiligheidsbureau Peter Kessels Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 25 juni Stand van zaken nieuw regionaal beleidsplan A.6 1. Samenvatting voorstel Naast het regionaal risicoprofiel wordt dit jaar ook het regionaal beleidsplan herzien. Intentie is om eind dit jaar een herijkt regionaal beleidsplan in concept gereed te

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0039 Rv. nr.: 11.0039 B en W-besluit d.d.: 10-5-2011 B en W-besluit nr.: 11.0487 Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Concept regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Kaderbrief 2017 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Kaderbrief 2017 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Kaderbrief 2017 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Januari 2016 2 3 Kaderbrief 2017 Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 28 januari 2016 de Kaderbrief

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: Ontwikkelingen 2016: Agendapunt 6

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: Ontwikkelingen 2016: Agendapunt 6 Agendapunt 6 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 20 februari 2015 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: In deze notitie worden de uitgangspunten voor de begroting van 2016

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Het regionaal risicoprofiel en cultureel erfgoed. Ruud Houdijk Projectleider Handreiking Regionaal Risicoprofiel

Het regionaal risicoprofiel en cultureel erfgoed. Ruud Houdijk Projectleider Handreiking Regionaal Risicoprofiel Het regionaal risicoprofiel en cultureel erfgoed Ruud Houdijk Projectleider Handreiking Regionaal Risicoprofiel Inhoud Risico s voor cultureel erfgoed: waar hebben we het over? Wat is een risicoprofiel?

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Hoe veilig is veilig Samen werken aan veiligheid

Hoe veilig is veilig Samen werken aan veiligheid Hoe veilig is veilig Samen werken aan een veilige leefomgeving Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2012-2015 Concept 14 juni 2011 2 Samenvatting Regionaal

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe

Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is een uitvoeringsorganisatie van en voor gemeenten. Samen met gemeenten en partners wordt gewerkt aan een veilig Drenthe. Om te

Nadere informatie

VRGZ 2.0. Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid. Regionaal beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

VRGZ 2.0. Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid. Regionaal beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ 2.0 Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid Regionaal beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie Datum Auteurs Wijzigingen Conceptversie 0.7 12-11-2015 Sanne Bastings

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2 Visiedocument Gezond en veilig Crisisbeheersing in de publieke gezondheid Datum: 3 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Tijdgeest... 3 Missies... 4 Visie... 4 Doelen... 4 Speelveld...

Nadere informatie

Kadernota voor het meerjarenbeleidsplan 2015 2018

Kadernota voor het meerjarenbeleidsplan 2015 2018 Kadernota voor het meerjarenbeleidsplan 2015 2018 versie 0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Wie en waarvoor zijn we?... 3 1.3 Terugblik en ontwikkelingen... 4 2.

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief voor professionals met een functie in risico- en/of crisisbeheersing

Nadere informatie