Spelregels Kick-In 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelregels Kick-In 2015"

Transcriptie

1 Spelregels Kick-In 2015 Spelregels voor participerende organisaties Algemene Kick-In 2015 Definities UT: SU: Koepel: Algemene Kick-In: Deelnemer: Participerende organisatie: KIC: Universiteit Twente gevestigd te Enschede. Stichting Student Union Universiteit Twente gevestigd te Enschede. Verzameling van deelnemers van de SU zoals vastgelegd in haar deelnemersreglement. Verzamelterm voor alle activiteiten die door de SU en deelnemers worden georganiseerd in het kader van de introductie van nieuwe studenten in hun woon-, werk- en leefomgeving, conform de verantwoordelijkheid die hiertoe door het College van Bestuur van de UT aan de SU verstrekt is en vastgelegd is in de overeenkomst SU-UT, te vinden op de website van de SU, welke plaatsvinden van 19 t/m 27 augustus Deelnemer aan het programma van de Algemene Kick-In. Deelnemer van de SU conform haar deelnemersreglement (te vinden op de website van de SU, die activiteiten organiseert tijdens de algemene Kick-In. Kick-In Commissie 2015 van de SU, zoals aangesteld en gemachtigd door het bestuur van de SU als verantwoordelijk orgaan voor de organisatie van de algemene Kick-In en ten doel daarvan rechtsgeldig vertegenwoordiger van de SU. Spelregels 1. Milieu, gezondheid en veiligheid a) Tijdens de algemene Kick-In is het enkel met toestemming van de KIC toegestaan muziek te draaien, alleen tussen 10:00 en 22:00 uur en op een acceptabel volume (te bepalen door de KIC). Aanwijzingen die omtrent de muziek worden gegeven door de evenementenmanager van de UT of diens vervanger, leden en vertegenwoordigers van de KIC en veiligheidsfunctionarissen van de UT, dienen direct te worden opgevolgd. b) De participerende organisatie verklaart kennis te hebben genomen van het document Alcoholbeleid Kick-In 2015 zoals vastgesteld door de KIC, en akkoord te gaan met de daarin gestelde regels en bijbehorende sancties. c) De participerende organisatie dient haar voertuigen te plaatsen en activiteiten te laten plaatsvinden uitsluitend op de door de KIC of haar vertegenwoordigers toegewezen plaatsen. 1

2 d) De participerende organisatie dient de haar toegewezen plaats aan het eind van de activiteit te verlaten met medeneming van alle door haar meegebrachte zaken en veeg- of prikschoon op te leveren. e) Elektrische voorzieningen dienen door een vakbekwaam persoon te zijn aangelegd en te zijn gezekerd. Er mogen uitsluitend deugdelijke, goedgekeurde (CE-gemarkeerde) apparatuur en installaties toegepast worden. f) Het gebruik van open vuur (inclusief klein vuur waaronder waxinelichtjes en kaarsen) is verboden. Voor gebruik van barbecues moet expliciet schriftelijk toestemming worden verleend door de KIC. g) (Bijzondere) risicosituaties dienen zo snel mogelijk bij de KIC of haar vertegenwoordigers gemeld te worden. Voorafgaand aan de algemene Kick-In kan dat per (via en tijdens de algemene Kick-In telefonisch (op tel ) of persoonlijk bij de informatiebalie. 2. Sponsoring en promotie a) Hoofdsponsors tijdens de algemene Kick-In 2015 zijn: Grolsch (biermerken) Vrumona (frisdranken, sappen, energiedranken) Acasa (woningstichtingen) b) Op geen enkele wijze mag door de participerende organisatie een niet onder 2a genoemd bedrijf (of een product daarvan) worden gepromoot dat werkzaam is in een onder 2a genoemde branche (hierna te noemen niet-toegestane bedrijven ). c) De participerende organisatie mag geen medewerker en/of eigenaar van een bedrijf aanwezig laten zijn bij de algemene Kick-In die op welke manier dan ook zijn of haar organisatie promoot. d) Het onder 2b genoemde verbod geldt niet voor reclame van sponsors van participerende organisaties die vast is aangebracht op voertuigen die eigendom zijn van de participerende organisatie of op kleding van de participerende organisatie. Vlaggen, spandoeken en dergelijken vallen niet onder deze uitzondering en zijn niet toegestaan. e) Het is niet toegestaan om stickers, posters of andere promotie-uitingen te plakken of hangen op gebouwen, niet-eigen materialen of een andere niet daarvoor bestemde locatie. Bij overtreding zal de organisatie van wie de promotie-uiting afkomstig is aansprakelijk worden gesteld voor de schoonmaakkosten. 3. Organisatie-activiteiten a) De participerende organisatie committeert zich aan het programma van de algemene Kick- In. De KIC verzorgt het algemene programma van de Kick-In met als doel de nieuwe studenten te introduceren in hun nieuwe woon-, werk- en leefomgeving. Het is toegestaan om parallel aan dit algemene programma activiteiten te organiseren, mits: de KIC op de hoogte is gesteld van de activiteit; de activiteit niet interfereert met afspraken die de KIC, ten behoeve van de eerstejaars studenten, maakt met de stad Enschede, de stad Hengelo en de partners van de SU; de activiteit niet interfereert met centrale programmaonderdelen die van wezenlijk 2

3 belang geacht worden voor de introductie van de eerstejaars studenten, vast te stellen in overleg; de activiteit voldoet aan de eisen gesteld in artikel 4. b) De participerende organisatie kan in overleg toestemming krijgen van de KIC om een activiteit te organiseren die opgenomen wordt in het officiële programma van de algemene Kick-In. In het geval van een dergelijke opzet zullen extra voorwaarden in een losse overeenkomst worden vastgelegd. c) Het algemene deel van de Kick-In is toegankelijk voor niet-nederlandstalige studenten. Dit betekent dat er te allen tijde een programmaonderdeel wordt aanboden dat toegankelijk is voor deze groep studenten. De KIC is hiervoor verantwoordelijk. Indien de participerende organisatie een programmaonderdeel in het algemene deel van de Kick-In verzorgt waar deelname met begrip van de Nederlandse taal geen vereiste is wordt daarom verwacht dat al het gebruikte promotiemateriaal (ook) in het Engels gepresenteerd wordt. d) Indien de participerende organisatie een programmaonderdeel in het algemene deel van de Kick-In verzorgt waar deelname met begrip van de Nederlandse taal een vereiste is, kan de KIC parallel aan dit programmaonderdeel een andere activiteit voor Engelstalige studenten aanbieden. De participerende organisatie is in dit geval niet verplicht om de promotie in het Engels te presenteren. De participerende organisatie heeft wel de verantwoordelijkheid om met de KIC een geschikt moment in het programma te zoeken om deze activiteit aan te bieden. e) Bij communicatie met externe partijen moet altijd duidelijk gemaakt worden van welke organisatie de commissie onderdeel uitmaakt, en dat het bedrijf geen contact heeft met de KIC. 4. Randvoorwaarden aanwezigheid a) De KIC heeft aan drie dagen een speciaal karakter toegewezen waarmee de nadruk van programmering op die dag moet liggen op het karakter van die participerende organisaties uit gespecificeerde koepels. Dit zijn: Donderdag 20 augustus: koepel sport Vrijdag 21 augustus: koepel cultuur Zaterdag 22 augustus: koepel gezelligheid Het is de participerende organisatie toegestaan een activiteit op te zetten op een dag die gewijd is aan een andere koepel dan waar de organisatie deel van uitmaakt, met inachtneming van onderstaande voorwaarden: er wordt voor de activiteit geen promotie gemaakt; de activiteit wordt gehouden in nabijheid van de officiële programmaonderdelen; de activiteit past binnen het karakter van de koepel van die dag; de activiteit is toegankelijk voor alle deelnemers van de Kick-In; geproduceerd geluid mag niet hoorbaar zijn bij officiële programmaonderdelen. Voor dergelijke activiteiten moet altijd schriftelijk toestemming verleend worden door de KIC. b) De participerende organisatie mag gedurende enkele programmaonderdelen geen geluid produceren dat hoorbaar is op locatie van het onderdeel. Ook mag er geen promotie 3

4 worden gemaakt voor activiteiten die parallel aan de volgende onderdelen georganiseerd worden: Woensdag 19 augustus tijdens het onderdeel Centrale opening Donderdag 20 augustus tijdens het onderdeel Groepsactiviteit Woensdag 26 augustus tijdens het onderdeel Concert op de Oude Markt Donderdag 27 augustus tijdens het onderdeel Goede-doelenactiviteit c) De participerende organisatie mag enkel activiteiten organiseren op zondag 23 augustus die passen binnen het karakter van een rustdag. Feesten zijn niet toegestaan. 5. Algemene bepalingen a) De participerende organisatie verklaart dat zij verantwoordelijk is voor de uit naam van de organisatie aanwezige personen bij activiteiten van de algemene Kick-In (bijvoorbeeld het bestuur en betrokkenen bij de organisatie van de activiteiten) en dat zij ervoor zorg zal dragen dat deze personen zich houden aan deze spelregels. b) De participerende organisatie verklaart alle aanwijzingen van de KIC, haar vertegenwoordigers, veiligheidsfunctionarissen van de UT, EHBO ers en BHV ers onmiddellijk en stipt te zullen opvolgen. c) De participerende organisatie verklaart zich ermee akkoord dat de kosten die door de KIC moeten worden gemaakt als gevolg van handelen van de participerende organisatie in strijd met de spelregels, zullen worden verhaald op de participerende organisatie. d) De participerende organisatie verklaart zich ermee akkoord dat iedere schade die ontstaat als gevolg van hun participatie aan en organisatie van activiteiten van de algemene Kick-In, zal worden gedragen door de participerende organisatie. e) De participerende organisatie verklaart zich bereid een onmiddellijk door de SU opeisbaar bedrag van 1000,- te zullen betalen voor iedere geconstateerde overtreding van het onder 2b en 2c genoemd verbod. f) De participerende organisatie verklaart zich ermee akkoord dat indien zij zich niet houdt aan deze spelregels, zij onmiddellijk kan worden verwijderd van het terrein. Zij verklaart eventuele instructies daartoe van de evenementenmanager van de UT, zijn vervanger, leden en vertegenwoordigers van de KIC of veiligheidsfunctionarissen van de UT direct op te volgen. Bij een ernstige schending van de spelregels kan de KIC besluiten dat de desbetreffende organisatie met onmiddellijke ingang van verdere participatie aan KICactiviteiten wordt uitgesloten, ook voor volgende jaren. g) Een geschil over de uitleg van deze spelregels kan worden voorgelegd aan de SU, die een uitspraak over het geschil doet. Het aanbrengen van een geschil heeft geen opschortende werking ten aanzien van aanwijzingen van de evenementenmanager van de UT en zijn vervanger, de KIC, haar vertegenwoordigers, of veiligheidsfunctionarissen van de UT. 4

5 Ondertekening De participerende organisatie verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaande spelregels; zich aan de spelregels te zullen houden; in geval van overtreding opgelegde gespecificeerde sancties te zullen accepteren. Naam: Functie: Datum: Handtekening: Naam: Functie: Datum: Handtekening: 5

6 Alcoholbeleid Kick-In 2015 Inleiding De Kick-In 2015 is een negendaags evenement dat plaatsvindt op de campus en in de omgeving van de Universiteit Twente van 19 t/m 27 augustus Dit evenement wordt georganiseerd door de Student Union Universiteit Twente, vertegenwoordigd door de Kick-In Commissie 2015, hierna te noemen KIC, in opdracht van de Universiteit Twente te Enschede. Gezien er enkele programmaonderdelen zijn tijdens de Kick-In waarbij alcohol geschonken zal worden en er minderjarige deelnemers aanwezig zullen zijn, heeft de KIC een beleid opgesteld omtrent het schenken van alcohol. Dit beleid heeft betrekking op zowel onderdelen die direct door de KIC worden georganiseerd als onderdelen die door andere partijen worden opgezet in samenwerking of in opdracht van de KIC. Het beleid bestaat uit meerdere hoofdstukken, die elk een ander aspect van het beleid bespreken: Maatregelen vanuit de KIC: de acties die de KIC heeft genomen met preventie en controle als doel; Eisen studentenorganisaties: eisen die gesteld worden aan studentenorganisaties die tijdens en/of in het kader van de Kick-In 2015 alcohol verstrekken aan deelnemers; Eisen alcohol schenkende gelegenheden: eisen die gesteld worden aan partijen die tijdens en/of in het kader van de Kick-In 2015 alcohol verstrekken aan deelnemers; Sancties: de gevolgen van overtreding van gestelde regels; Algemeen: enkele eindbepalingen. Door middel van een overeenkomst zullen alle studentenorganisaties die activiteiten organiseren in het kader van de Kick-In 2015 gevraagd worden akkoord te gaan met dit beleid, de gestelde regels en genoemde sancties bij overtreding. Verder worden alle minderjarige deelnemers bij inschrijving voorgelicht over de wetgeving, het beleid en de gevolgen hiervan middels een brief. Doegroepouders krijgen eveneens extra training op dit gebied. Externe partijen zullen gewezen worden op het beleid en akkoord gaan bij het ondertekenen van het contract tussen deze partij en de KIC. Dit beleid is vastgesteld in samenwerking met de Universiteit Twente en wordt gevoerd door de organisatie gedurende de Kick-In 2015 met goedkeuring van de gemeente Enschede. Definities KIC: Kick-In Commissie 2015; HOI-week: introductieweek van Saxion Hogescholen te Enschede; Minderjarige deelnemer: een deelnemer die 17 jaar of jonger is; Doegroepouders: begeleiders van deelnemers van de Kick-In; 6

7 1. Maatregelen vanuit de Kick-In Commissie De KIC heeft verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om alcoholconsumptie door minderjarigen te voorkomen. Ook wordt gewerkt aan een soepel verloop van uitgifte van alcohol en controle op naleving van gestelde regels. 1.1 Herkenbaarheid leeftijd voor tappers a) Deelnemers die tijdens de Kick-In 2015 nog geen 18 jaar of ouder zijn zullen van de KIC een afwijkend rood polsbandje krijgen waardoor zij eenvoudig te onderscheiden zijn van deelnemers die 18 jaar of ouder zijn. b) Minderjarige deelnemers van de HOI-week krijgen polsbandjes in dezelfde kleur als minderjarige deelnemers van de Kick-In c) Voor personen die geen deelnemer zijn van de Kick-In zal de KIC speciale polsbandjes verstrekken die te verkrijgen zijn via speciale uitgiftepunten na tonen van een geldig legitimatiebewijs. d) Controle van leeftijd op basis van polsbandjes gebeurt op eigen risico van de tapper en gelegenheid in kwestie. 1.2 Verantwoordelijkheid deelnemers a) Deelnemers die tijdens de Kick-In 2015 nog geen 18 jaar of ouder zijn krijgen van de KIC extra informatie over de wettelijke leeftijdsgrens, getroffen maatregelen, gestelde eisen en gevolgen bij overtreding bij hun aanmelding. b) De KIC zorgt zowel voor als tijdens de Kick-In 2015 voor voldoende voorlichting richting zowel minderjarige als meerderjarige deelnemers over alcoholgebruik. Dit gebeurt waar mogelijk in samenwerking met landelijke campagnes en andere landelijke introductie organisaties. c) Deelnemers die tijdens de Kick-In 18 jaar worden, kunnen hun rode polsbandje omwisselen met een groene bij de infobalie op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 1.3 Verantwoordelijkheid doegroepouders a) Bij de training van doegroepouders wordt aandacht besteed aan de gestelde wet- en regelgeving, evenals het door de KIC gestelde alcoholbeleid. b) Deze training is verplicht voor alle officiële doegroepouders. c) Doegroepouders worden aangespoord om een rol als voorbeeld en voorlichter op zich te nemen richting de deelnemers. 1.4 Programmering a) Alle programmaonderdelen worden geschikt gemaakt voor minderjarige deelnemers. Indien dit niet mogelijk is, zal er een alternatief programma worden verzorgd. b) De KIC streeft naar een gemeenschappelijk en gemengd programma gedurende de volledige Kick-In Alleen wanneer er geen alternatief programma gevonden kan worden, zal er onderscheid gemaakt worden tussen minderjarige en meerderjarige deelnemers. 7

8 2. Eisen studentenorganisaties Bij verschillende programmaonderdelen biedt de KIC studentenorganisaties de ruimte om zichzelf te prolifereren. Er worden voorwaarden gesteld aan verstrekking en consumptie van alcohol tijdens deze programmaonderdelen. 2.1 Beperkingen verstrekking en consumptie alcoholhoudende dranken a) Alcoholhoudende dranken mogen alleen tussen 16:00 en 7:00 geschonken en geconsumeerd worden tijdens activiteiten in het kader van de Kick-In b) Bij activiteiten die plaatsvinden op het terrein van de Universiteit Twente mag geen alcoholhoudende drank verstrekt worden aan deelnemers zonder toestemming van de KIC. 3. Eisen alcohol schenkende gelegenheden Tijdens de Kick-In 2015 wordt er op verschillende locaties alcohol geschonken. Via het alcoholbeleid worden eisen gesteld aan het personeel, het aanbod van alcoholhoudende drank en de controle op naleving van wet- en regelgeving gedurende programmaonderdelen. 3.1 Aanbod dranken a) Bij elk onderdeel waar alcohol geschonken wordt, moet worden gezorgd voor voldoende non-alcoholische alternatieven. b) Het (laten) bestellen van grote hoeveelheden (>12) alcoholhoudende dranken door een persoon of groep is niet toegestaan. 3.2 Verantwoordelijk tappers a) Op elke alcohol schenkende locatie moeten alle tappers een IVA-cursus hebben gedaan, welke voldoet aan de vergunning van de schenkende gelegenheid. b) Verantwoordelijkheid voor controle op bezit van een IVA-certificaat ligt bij de organisatie in kwestie. 3.3 Verantwoordelijkheid schenkende gelegenheden a) Gelegenheden moeten zelf zorgen voor voldoende voorlichting richting hun tappers over de wetgeving en dit beleid. b) Schenkende gelegenheden met eigen horecavergunning handelen altijd naar hun eigen horecavergunning, ook indien zij onderdeel uitmaken van het programma van de Kick-In c) Schenkende gelegenheden die alcoholhoudende drank verstrekken, zijn verplicht de leeftijdsgrenzen zichtbaar en goed leesbaar aan te geven. d) Schenkende gelegenheden moeten het aanwezigheidsverbod uit de Drank en Horecawet voor personen die zichtbaar teveel hebben gedronken, te allen tijde naleven. e) Schenkende gelegenheden zijn zelf verantwoordelijk voor controle op naleving van dit alcoholbeleid. 8

9 f) Schenkende gelegenheden die gebruikmaken van een horecavergunning van of via de Universiteit Twente, hebben zich te allen tijde te houden aan afspraken die zij, buiten dit document om, met de Universiteit Twente hebben. Dit beleid is geen vervanging voor bestaande beleidsdocumenten en regelgeving. 4. Sancties Om de regels te kunnen handhaven heeft de KIC de volgende sancties opgesteld aan de hand van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de verschillende situaties. 4.1 Sancties deelnemers, verenigingen en schenkende gelegenheden a) Indien de organisatie een deelnemer betrapt op overtreding tijdens de Kick-In 2015 kan de KIC besluiten de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Kick-In b) Wanneer een studentenvereniging of studentenorganisatie aanwezig is bij een activiteit van de Kick-In 2015 en hierbij de regels overtreedt, kan de KIC overgaan tot uitsluiting van deelname van de vereniging tijdens de Kick-In van 2015 of Deze sanctie kan alleen gesteld worden indien de overtreding aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van de vereniging of organisatie. c) Wanneer een schenkende gelegenheid aanwezig is bij een activiteit van de Kick-In 2015 of een activiteit organiseert tijdens de Kick-In 2015 en hierbij de regels overtreedt, kan de KIC overgaan tot uitsluiting van deelname voor de gelegenheid tijdens de Kick-In van 2015 of volgende jaren. Deze sanctie kan alleen gesteld worden indien de overtreding aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van de gelegenheid. 5. Algemeen Afsluitend worden enkele algemene punten genoemd die betrekking hebben op het hele beleid. Dit dient als eindbepaling bij twijfel of geschillen. 5.1 Eindbepalingen a) Eventuele boetes die uitgeschreven worden aan deelnemers, tappers of schenkende gelegenheden gedurende het programma van de Kick-In 2015 zijn volledig voor rekening van de beboete partij. b) De KIC onttrekt zich aan alle verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve afgifte van alcoholhoudende dranken aan minderjarigen gedurende het programma van de Kick-In 2015 op basis van alternatieve middelen voor leeftijdscontrole die door de KIC worden geboden. c) Indien inhoud van dit beleid kan worden uitgelegd op een manier die strijdig is met bestaande wet- en regelgeving, plaatselijke verordeningen en/of andere toepasbare overheidsregelgeving, is dergelijke wet- en/of regelgeving leidend. In het geval er een andere interpretatie mogelijk is die als niet strijdig uitgelegd kan worden, geldt die interpretatie. d) Bij twijfel over uitleg van regels in dit beleid kan contact worden opgenomen met de Kick-In Commissie Deze kan schriftelijk nadere uitleg geven. e) Een geschil over de uitleg van deze afspraken kan worden voorgelegd aan het bestuur van de Student Union Universiteit Twente, dat een uitspraak over het geschil zal doen. 9

Alcoholbeleid AID 2015

Alcoholbeleid AID 2015 Alcoholbeleid AID 201 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen Artikel 1.1: Openingstijden Artikel 1.2: Schenktijden Artikel 1.: Alcohol nuttigen Artikel 1.4: Alcohol schenken en doorspelen Artikel 1.: Drankaanbod

Nadere informatie

Evenementen en de Drank- & Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers. VVEM 2014, versie 20140602

Evenementen en de Drank- & Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers. VVEM 2014, versie 20140602 Evenementen en de Drank- & Horecawet Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers VVEM 2014, versie 20140602 Inhoud Inleiding... 3 Betrokken partijen... 3 Regelgeving vanaf 1 januari 2014... 3 Voorbereiding...

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG SPORTHALLEN GYMZALEN

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG SPORTHALLEN GYMZALEN VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ ALGEMENE OPENSTELLING, HUUR & VERHUUR VAN ZWEMACCOMMODATIES IJSSPORTACCOMMODATIES SPORTHALLEN GYMZALEN SPORTHALLEN

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap naar Belgisch recht PAR-T BVBA, inschreven met ondernemersnummer 0824891166, en zijn van toepassing

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

algemene voorwaarden v1.1 // heavents b.v.

algemene voorwaarden v1.1 // heavents b.v. Algemene voorwaarden Heavents b.v. 1. Definities 1.1. Organisatie : Heavents B.V., statutair gevestigd te Hoek van Holland en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62991361 1.2. Evenement :

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (kortweg: Sporthal Overasselt), gevestigd te Overasselt.

Algemene Voorwaarden van Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (kortweg: Sporthal Overasselt), gevestigd te Overasselt. Algemene Voorwaarden van Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (kortweg: Sporthal Overasselt), gevestigd te Overasselt. Geldig vanaf 22 januari 2015 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk

Nadere informatie

Gedragscode promotie- en introductieperiode van studentengezelligheidsverenigingen te Amsterdam

Gedragscode promotie- en introductieperiode van studentengezelligheidsverenigingen te Amsterdam Gedragscode promotie- en introductieperiode van studentengezelligheidsverenigingen te Amsterdam Deel A: Op elke Amsterdamse studentengezelligheidsvereniging van toepassing Dit document is een Gedragscode

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Revisie 5, november 2010 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 PRINCIPES VAN ESTATE VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 VERSIES...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Mei 2008. Een Veilige School Regels en Handelingsprotocol

Mei 2008. Een Veilige School Regels en Handelingsprotocol Mei 2008 Een Veilige School Regels en Handelingsprotocol Inhoudsopgave Voorwoord Deel A. Regels Veilige School Inleiding Algemeen Artikel 1 Algemene regels Artikel 2 Disciplinaire maatregelen Artikel 3

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten Algemene voorwaarden van: Intervisors h.o.d.n. Intervisors Internet Zeeweg 119 1971 HA IJmuiden (AS 116-12) Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341101840000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op accountmanagers

Algemene voorwaarden van toepassing op accountmanagers Algemene voorwaarden van toepassing op accountmanagers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten...

Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten... Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten... 1 Definities... 1 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene

Nadere informatie

de besloten vennootschap Good Place 2 Work, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam aan de Elektroweg 11-Z, 3051 NB.

de besloten vennootschap Good Place 2 Work, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam aan de Elektroweg 11-Z, 3051 NB. 1.1. Definities: GP2W Lidmaatschap de besloten vennootschap Good Place 2 Work, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam aan de Elektroweg 11-Z, 3051 NB. Een persoonsgebonden abonnement van een periode

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Scouting The Challenge Tilburg Versie: 1.0 Datum: goedgekeurd in de groepsraad van 16-01-2008 Huishoudelijk reglement scouting The Challenge versie 1.0 pag: 1 van 52 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Leidraad evenementen Inhoudsopgave

Leidraad evenementen Inhoudsopgave Leidraad evenementen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Definitie van evenement... 3 3. Wettelijke kaders... 4 4. Beleidskaders en regels... 7 5. Partijen... 9 6. Programmering, samenloop en variatie...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Versie 1.1 18 juli 2014 18 juli 2014 (versie 1.1) pagina 1 van 32 INHOUDSOPGAVE TERMEN EN DEFINITIES... 4 1. INLEIDING...

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer] Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen [naam Opdrachtnemer] en de provincie Noord-Holland De ondergetekenden: De

Nadere informatie

Let op! design copywriting hosting

Let op! design copywriting hosting In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. By Nouk: bedrijf dat opdrachten aanneemt en uitvoert. 2.

Nadere informatie