Spelregels Kick-In 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelregels Kick-In 2015"

Transcriptie

1 Spelregels Kick-In 2015 Spelregels voor participerende organisaties Algemene Kick-In 2015 Definities UT: SU: Koepel: Algemene Kick-In: Deelnemer: Participerende organisatie: KIC: Universiteit Twente gevestigd te Enschede. Stichting Student Union Universiteit Twente gevestigd te Enschede. Verzameling van deelnemers van de SU zoals vastgelegd in haar deelnemersreglement. Verzamelterm voor alle activiteiten die door de SU en deelnemers worden georganiseerd in het kader van de introductie van nieuwe studenten in hun woon-, werk- en leefomgeving, conform de verantwoordelijkheid die hiertoe door het College van Bestuur van de UT aan de SU verstrekt is en vastgelegd is in de overeenkomst SU-UT, te vinden op de website van de SU, welke plaatsvinden van 19 t/m 27 augustus Deelnemer aan het programma van de Algemene Kick-In. Deelnemer van de SU conform haar deelnemersreglement (te vinden op de website van de SU, die activiteiten organiseert tijdens de algemene Kick-In. Kick-In Commissie 2015 van de SU, zoals aangesteld en gemachtigd door het bestuur van de SU als verantwoordelijk orgaan voor de organisatie van de algemene Kick-In en ten doel daarvan rechtsgeldig vertegenwoordiger van de SU. Spelregels 1. Milieu, gezondheid en veiligheid a) Tijdens de algemene Kick-In is het enkel met toestemming van de KIC toegestaan muziek te draaien, alleen tussen 10:00 en 22:00 uur en op een acceptabel volume (te bepalen door de KIC). Aanwijzingen die omtrent de muziek worden gegeven door de evenementenmanager van de UT of diens vervanger, leden en vertegenwoordigers van de KIC en veiligheidsfunctionarissen van de UT, dienen direct te worden opgevolgd. b) De participerende organisatie verklaart kennis te hebben genomen van het document Alcoholbeleid Kick-In 2015 zoals vastgesteld door de KIC, en akkoord te gaan met de daarin gestelde regels en bijbehorende sancties. c) De participerende organisatie dient haar voertuigen te plaatsen en activiteiten te laten plaatsvinden uitsluitend op de door de KIC of haar vertegenwoordigers toegewezen plaatsen. 1

2 d) De participerende organisatie dient de haar toegewezen plaats aan het eind van de activiteit te verlaten met medeneming van alle door haar meegebrachte zaken en veeg- of prikschoon op te leveren. e) Elektrische voorzieningen dienen door een vakbekwaam persoon te zijn aangelegd en te zijn gezekerd. Er mogen uitsluitend deugdelijke, goedgekeurde (CE-gemarkeerde) apparatuur en installaties toegepast worden. f) Het gebruik van open vuur (inclusief klein vuur waaronder waxinelichtjes en kaarsen) is verboden. Voor gebruik van barbecues moet expliciet schriftelijk toestemming worden verleend door de KIC. g) (Bijzondere) risicosituaties dienen zo snel mogelijk bij de KIC of haar vertegenwoordigers gemeld te worden. Voorafgaand aan de algemene Kick-In kan dat per (via en tijdens de algemene Kick-In telefonisch (op tel ) of persoonlijk bij de informatiebalie. 2. Sponsoring en promotie a) Hoofdsponsors tijdens de algemene Kick-In 2015 zijn: Grolsch (biermerken) Vrumona (frisdranken, sappen, energiedranken) Acasa (woningstichtingen) b) Op geen enkele wijze mag door de participerende organisatie een niet onder 2a genoemd bedrijf (of een product daarvan) worden gepromoot dat werkzaam is in een onder 2a genoemde branche (hierna te noemen niet-toegestane bedrijven ). c) De participerende organisatie mag geen medewerker en/of eigenaar van een bedrijf aanwezig laten zijn bij de algemene Kick-In die op welke manier dan ook zijn of haar organisatie promoot. d) Het onder 2b genoemde verbod geldt niet voor reclame van sponsors van participerende organisaties die vast is aangebracht op voertuigen die eigendom zijn van de participerende organisatie of op kleding van de participerende organisatie. Vlaggen, spandoeken en dergelijken vallen niet onder deze uitzondering en zijn niet toegestaan. e) Het is niet toegestaan om stickers, posters of andere promotie-uitingen te plakken of hangen op gebouwen, niet-eigen materialen of een andere niet daarvoor bestemde locatie. Bij overtreding zal de organisatie van wie de promotie-uiting afkomstig is aansprakelijk worden gesteld voor de schoonmaakkosten. 3. Organisatie-activiteiten a) De participerende organisatie committeert zich aan het programma van de algemene Kick- In. De KIC verzorgt het algemene programma van de Kick-In met als doel de nieuwe studenten te introduceren in hun nieuwe woon-, werk- en leefomgeving. Het is toegestaan om parallel aan dit algemene programma activiteiten te organiseren, mits: de KIC op de hoogte is gesteld van de activiteit; de activiteit niet interfereert met afspraken die de KIC, ten behoeve van de eerstejaars studenten, maakt met de stad Enschede, de stad Hengelo en de partners van de SU; de activiteit niet interfereert met centrale programmaonderdelen die van wezenlijk 2

3 belang geacht worden voor de introductie van de eerstejaars studenten, vast te stellen in overleg; de activiteit voldoet aan de eisen gesteld in artikel 4. b) De participerende organisatie kan in overleg toestemming krijgen van de KIC om een activiteit te organiseren die opgenomen wordt in het officiële programma van de algemene Kick-In. In het geval van een dergelijke opzet zullen extra voorwaarden in een losse overeenkomst worden vastgelegd. c) Het algemene deel van de Kick-In is toegankelijk voor niet-nederlandstalige studenten. Dit betekent dat er te allen tijde een programmaonderdeel wordt aanboden dat toegankelijk is voor deze groep studenten. De KIC is hiervoor verantwoordelijk. Indien de participerende organisatie een programmaonderdeel in het algemene deel van de Kick-In verzorgt waar deelname met begrip van de Nederlandse taal geen vereiste is wordt daarom verwacht dat al het gebruikte promotiemateriaal (ook) in het Engels gepresenteerd wordt. d) Indien de participerende organisatie een programmaonderdeel in het algemene deel van de Kick-In verzorgt waar deelname met begrip van de Nederlandse taal een vereiste is, kan de KIC parallel aan dit programmaonderdeel een andere activiteit voor Engelstalige studenten aanbieden. De participerende organisatie is in dit geval niet verplicht om de promotie in het Engels te presenteren. De participerende organisatie heeft wel de verantwoordelijkheid om met de KIC een geschikt moment in het programma te zoeken om deze activiteit aan te bieden. e) Bij communicatie met externe partijen moet altijd duidelijk gemaakt worden van welke organisatie de commissie onderdeel uitmaakt, en dat het bedrijf geen contact heeft met de KIC. 4. Randvoorwaarden aanwezigheid a) De KIC heeft aan drie dagen een speciaal karakter toegewezen waarmee de nadruk van programmering op die dag moet liggen op het karakter van die participerende organisaties uit gespecificeerde koepels. Dit zijn: Donderdag 20 augustus: koepel sport Vrijdag 21 augustus: koepel cultuur Zaterdag 22 augustus: koepel gezelligheid Het is de participerende organisatie toegestaan een activiteit op te zetten op een dag die gewijd is aan een andere koepel dan waar de organisatie deel van uitmaakt, met inachtneming van onderstaande voorwaarden: er wordt voor de activiteit geen promotie gemaakt; de activiteit wordt gehouden in nabijheid van de officiële programmaonderdelen; de activiteit past binnen het karakter van de koepel van die dag; de activiteit is toegankelijk voor alle deelnemers van de Kick-In; geproduceerd geluid mag niet hoorbaar zijn bij officiële programmaonderdelen. Voor dergelijke activiteiten moet altijd schriftelijk toestemming verleend worden door de KIC. b) De participerende organisatie mag gedurende enkele programmaonderdelen geen geluid produceren dat hoorbaar is op locatie van het onderdeel. Ook mag er geen promotie 3

4 worden gemaakt voor activiteiten die parallel aan de volgende onderdelen georganiseerd worden: Woensdag 19 augustus tijdens het onderdeel Centrale opening Donderdag 20 augustus tijdens het onderdeel Groepsactiviteit Woensdag 26 augustus tijdens het onderdeel Concert op de Oude Markt Donderdag 27 augustus tijdens het onderdeel Goede-doelenactiviteit c) De participerende organisatie mag enkel activiteiten organiseren op zondag 23 augustus die passen binnen het karakter van een rustdag. Feesten zijn niet toegestaan. 5. Algemene bepalingen a) De participerende organisatie verklaart dat zij verantwoordelijk is voor de uit naam van de organisatie aanwezige personen bij activiteiten van de algemene Kick-In (bijvoorbeeld het bestuur en betrokkenen bij de organisatie van de activiteiten) en dat zij ervoor zorg zal dragen dat deze personen zich houden aan deze spelregels. b) De participerende organisatie verklaart alle aanwijzingen van de KIC, haar vertegenwoordigers, veiligheidsfunctionarissen van de UT, EHBO ers en BHV ers onmiddellijk en stipt te zullen opvolgen. c) De participerende organisatie verklaart zich ermee akkoord dat de kosten die door de KIC moeten worden gemaakt als gevolg van handelen van de participerende organisatie in strijd met de spelregels, zullen worden verhaald op de participerende organisatie. d) De participerende organisatie verklaart zich ermee akkoord dat iedere schade die ontstaat als gevolg van hun participatie aan en organisatie van activiteiten van de algemene Kick-In, zal worden gedragen door de participerende organisatie. e) De participerende organisatie verklaart zich bereid een onmiddellijk door de SU opeisbaar bedrag van 1000,- te zullen betalen voor iedere geconstateerde overtreding van het onder 2b en 2c genoemd verbod. f) De participerende organisatie verklaart zich ermee akkoord dat indien zij zich niet houdt aan deze spelregels, zij onmiddellijk kan worden verwijderd van het terrein. Zij verklaart eventuele instructies daartoe van de evenementenmanager van de UT, zijn vervanger, leden en vertegenwoordigers van de KIC of veiligheidsfunctionarissen van de UT direct op te volgen. Bij een ernstige schending van de spelregels kan de KIC besluiten dat de desbetreffende organisatie met onmiddellijke ingang van verdere participatie aan KICactiviteiten wordt uitgesloten, ook voor volgende jaren. g) Een geschil over de uitleg van deze spelregels kan worden voorgelegd aan de SU, die een uitspraak over het geschil doet. Het aanbrengen van een geschil heeft geen opschortende werking ten aanzien van aanwijzingen van de evenementenmanager van de UT en zijn vervanger, de KIC, haar vertegenwoordigers, of veiligheidsfunctionarissen van de UT. 4

5 Ondertekening De participerende organisatie verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaande spelregels; zich aan de spelregels te zullen houden; in geval van overtreding opgelegde gespecificeerde sancties te zullen accepteren. Naam: Functie: Datum: Handtekening: Naam: Functie: Datum: Handtekening: 5

6 Alcoholbeleid Kick-In 2015 Inleiding De Kick-In 2015 is een negendaags evenement dat plaatsvindt op de campus en in de omgeving van de Universiteit Twente van 19 t/m 27 augustus Dit evenement wordt georganiseerd door de Student Union Universiteit Twente, vertegenwoordigd door de Kick-In Commissie 2015, hierna te noemen KIC, in opdracht van de Universiteit Twente te Enschede. Gezien er enkele programmaonderdelen zijn tijdens de Kick-In waarbij alcohol geschonken zal worden en er minderjarige deelnemers aanwezig zullen zijn, heeft de KIC een beleid opgesteld omtrent het schenken van alcohol. Dit beleid heeft betrekking op zowel onderdelen die direct door de KIC worden georganiseerd als onderdelen die door andere partijen worden opgezet in samenwerking of in opdracht van de KIC. Het beleid bestaat uit meerdere hoofdstukken, die elk een ander aspect van het beleid bespreken: Maatregelen vanuit de KIC: de acties die de KIC heeft genomen met preventie en controle als doel; Eisen studentenorganisaties: eisen die gesteld worden aan studentenorganisaties die tijdens en/of in het kader van de Kick-In 2015 alcohol verstrekken aan deelnemers; Eisen alcohol schenkende gelegenheden: eisen die gesteld worden aan partijen die tijdens en/of in het kader van de Kick-In 2015 alcohol verstrekken aan deelnemers; Sancties: de gevolgen van overtreding van gestelde regels; Algemeen: enkele eindbepalingen. Door middel van een overeenkomst zullen alle studentenorganisaties die activiteiten organiseren in het kader van de Kick-In 2015 gevraagd worden akkoord te gaan met dit beleid, de gestelde regels en genoemde sancties bij overtreding. Verder worden alle minderjarige deelnemers bij inschrijving voorgelicht over de wetgeving, het beleid en de gevolgen hiervan middels een brief. Doegroepouders krijgen eveneens extra training op dit gebied. Externe partijen zullen gewezen worden op het beleid en akkoord gaan bij het ondertekenen van het contract tussen deze partij en de KIC. Dit beleid is vastgesteld in samenwerking met de Universiteit Twente en wordt gevoerd door de organisatie gedurende de Kick-In 2015 met goedkeuring van de gemeente Enschede. Definities KIC: Kick-In Commissie 2015; HOI-week: introductieweek van Saxion Hogescholen te Enschede; Minderjarige deelnemer: een deelnemer die 17 jaar of jonger is; Doegroepouders: begeleiders van deelnemers van de Kick-In; 6

7 1. Maatregelen vanuit de Kick-In Commissie De KIC heeft verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om alcoholconsumptie door minderjarigen te voorkomen. Ook wordt gewerkt aan een soepel verloop van uitgifte van alcohol en controle op naleving van gestelde regels. 1.1 Herkenbaarheid leeftijd voor tappers a) Deelnemers die tijdens de Kick-In 2015 nog geen 18 jaar of ouder zijn zullen van de KIC een afwijkend rood polsbandje krijgen waardoor zij eenvoudig te onderscheiden zijn van deelnemers die 18 jaar of ouder zijn. b) Minderjarige deelnemers van de HOI-week krijgen polsbandjes in dezelfde kleur als minderjarige deelnemers van de Kick-In c) Voor personen die geen deelnemer zijn van de Kick-In zal de KIC speciale polsbandjes verstrekken die te verkrijgen zijn via speciale uitgiftepunten na tonen van een geldig legitimatiebewijs. d) Controle van leeftijd op basis van polsbandjes gebeurt op eigen risico van de tapper en gelegenheid in kwestie. 1.2 Verantwoordelijkheid deelnemers a) Deelnemers die tijdens de Kick-In 2015 nog geen 18 jaar of ouder zijn krijgen van de KIC extra informatie over de wettelijke leeftijdsgrens, getroffen maatregelen, gestelde eisen en gevolgen bij overtreding bij hun aanmelding. b) De KIC zorgt zowel voor als tijdens de Kick-In 2015 voor voldoende voorlichting richting zowel minderjarige als meerderjarige deelnemers over alcoholgebruik. Dit gebeurt waar mogelijk in samenwerking met landelijke campagnes en andere landelijke introductie organisaties. c) Deelnemers die tijdens de Kick-In 18 jaar worden, kunnen hun rode polsbandje omwisselen met een groene bij de infobalie op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 1.3 Verantwoordelijkheid doegroepouders a) Bij de training van doegroepouders wordt aandacht besteed aan de gestelde wet- en regelgeving, evenals het door de KIC gestelde alcoholbeleid. b) Deze training is verplicht voor alle officiële doegroepouders. c) Doegroepouders worden aangespoord om een rol als voorbeeld en voorlichter op zich te nemen richting de deelnemers. 1.4 Programmering a) Alle programmaonderdelen worden geschikt gemaakt voor minderjarige deelnemers. Indien dit niet mogelijk is, zal er een alternatief programma worden verzorgd. b) De KIC streeft naar een gemeenschappelijk en gemengd programma gedurende de volledige Kick-In Alleen wanneer er geen alternatief programma gevonden kan worden, zal er onderscheid gemaakt worden tussen minderjarige en meerderjarige deelnemers. 7

8 2. Eisen studentenorganisaties Bij verschillende programmaonderdelen biedt de KIC studentenorganisaties de ruimte om zichzelf te prolifereren. Er worden voorwaarden gesteld aan verstrekking en consumptie van alcohol tijdens deze programmaonderdelen. 2.1 Beperkingen verstrekking en consumptie alcoholhoudende dranken a) Alcoholhoudende dranken mogen alleen tussen 16:00 en 7:00 geschonken en geconsumeerd worden tijdens activiteiten in het kader van de Kick-In b) Bij activiteiten die plaatsvinden op het terrein van de Universiteit Twente mag geen alcoholhoudende drank verstrekt worden aan deelnemers zonder toestemming van de KIC. 3. Eisen alcohol schenkende gelegenheden Tijdens de Kick-In 2015 wordt er op verschillende locaties alcohol geschonken. Via het alcoholbeleid worden eisen gesteld aan het personeel, het aanbod van alcoholhoudende drank en de controle op naleving van wet- en regelgeving gedurende programmaonderdelen. 3.1 Aanbod dranken a) Bij elk onderdeel waar alcohol geschonken wordt, moet worden gezorgd voor voldoende non-alcoholische alternatieven. b) Het (laten) bestellen van grote hoeveelheden (>12) alcoholhoudende dranken door een persoon of groep is niet toegestaan. 3.2 Verantwoordelijk tappers a) Op elke alcohol schenkende locatie moeten alle tappers een IVA-cursus hebben gedaan, welke voldoet aan de vergunning van de schenkende gelegenheid. b) Verantwoordelijkheid voor controle op bezit van een IVA-certificaat ligt bij de organisatie in kwestie. 3.3 Verantwoordelijkheid schenkende gelegenheden a) Gelegenheden moeten zelf zorgen voor voldoende voorlichting richting hun tappers over de wetgeving en dit beleid. b) Schenkende gelegenheden met eigen horecavergunning handelen altijd naar hun eigen horecavergunning, ook indien zij onderdeel uitmaken van het programma van de Kick-In c) Schenkende gelegenheden die alcoholhoudende drank verstrekken, zijn verplicht de leeftijdsgrenzen zichtbaar en goed leesbaar aan te geven. d) Schenkende gelegenheden moeten het aanwezigheidsverbod uit de Drank en Horecawet voor personen die zichtbaar teveel hebben gedronken, te allen tijde naleven. e) Schenkende gelegenheden zijn zelf verantwoordelijk voor controle op naleving van dit alcoholbeleid. 8

9 f) Schenkende gelegenheden die gebruikmaken van een horecavergunning van of via de Universiteit Twente, hebben zich te allen tijde te houden aan afspraken die zij, buiten dit document om, met de Universiteit Twente hebben. Dit beleid is geen vervanging voor bestaande beleidsdocumenten en regelgeving. 4. Sancties Om de regels te kunnen handhaven heeft de KIC de volgende sancties opgesteld aan de hand van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de verschillende situaties. 4.1 Sancties deelnemers, verenigingen en schenkende gelegenheden a) Indien de organisatie een deelnemer betrapt op overtreding tijdens de Kick-In 2015 kan de KIC besluiten de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Kick-In b) Wanneer een studentenvereniging of studentenorganisatie aanwezig is bij een activiteit van de Kick-In 2015 en hierbij de regels overtreedt, kan de KIC overgaan tot uitsluiting van deelname van de vereniging tijdens de Kick-In van 2015 of Deze sanctie kan alleen gesteld worden indien de overtreding aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van de vereniging of organisatie. c) Wanneer een schenkende gelegenheid aanwezig is bij een activiteit van de Kick-In 2015 of een activiteit organiseert tijdens de Kick-In 2015 en hierbij de regels overtreedt, kan de KIC overgaan tot uitsluiting van deelname voor de gelegenheid tijdens de Kick-In van 2015 of volgende jaren. Deze sanctie kan alleen gesteld worden indien de overtreding aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van de gelegenheid. 5. Algemeen Afsluitend worden enkele algemene punten genoemd die betrekking hebben op het hele beleid. Dit dient als eindbepaling bij twijfel of geschillen. 5.1 Eindbepalingen a) Eventuele boetes die uitgeschreven worden aan deelnemers, tappers of schenkende gelegenheden gedurende het programma van de Kick-In 2015 zijn volledig voor rekening van de beboete partij. b) De KIC onttrekt zich aan alle verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve afgifte van alcoholhoudende dranken aan minderjarigen gedurende het programma van de Kick-In 2015 op basis van alternatieve middelen voor leeftijdscontrole die door de KIC worden geboden. c) Indien inhoud van dit beleid kan worden uitgelegd op een manier die strijdig is met bestaande wet- en regelgeving, plaatselijke verordeningen en/of andere toepasbare overheidsregelgeving, is dergelijke wet- en/of regelgeving leidend. In het geval er een andere interpretatie mogelijk is die als niet strijdig uitgelegd kan worden, geldt die interpretatie. d) Bij twijfel over uitleg van regels in dit beleid kan contact worden opgenomen met de Kick-In Commissie Deze kan schriftelijk nadere uitleg geven. e) Een geschil over de uitleg van deze afspraken kan worden voorgelegd aan het bestuur van de Student Union Universiteit Twente, dat een uitspraak over het geschil zal doen. 9

Spelregels voor participerende organisaties

Spelregels voor participerende organisaties Spelregels voor participerende organisaties Algemene Kick-In 2014 Definities UT: SU: Koepel: Algemene Kick-In: Deelnemer: Participerende organisatie: KIC: Universiteit Twente gevestigd te Enschede. Stichting

Nadere informatie

Alcoholbeleid AID 2015

Alcoholbeleid AID 2015 Alcoholbeleid AID 201 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen Artikel 1.1: Openingstijden Artikel 1.2: Schenktijden Artikel 1.: Alcohol nuttigen Artikel 1.4: Alcohol schenken en doorspelen Artikel 1.: Drankaanbod

Nadere informatie

Alcoholbeleid AID 2016

Alcoholbeleid AID 2016 Alcoholbeleid AID 2016 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 1.1: Openingstijden 3 Artikel 1.2: Schenktijden 3 Artikel 1.3: Alcohol nuttigen 3 Artikel 1.4: Alcohol schenken en doorspelen 3 Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan December 2013 Preambule In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Dranken Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid. Introductie Commissie Utrecht

Alcohol- en drugsbeleid. Introductie Commissie Utrecht & Alcohol- en drugsbeleid Utrechtse Introductie http://www.uitenthuis2011.hyves.nl/ Tijd 2014 Introductie Commissie Utrecht Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht Heidelberglaan 8, kamer 148 & 150 Postbus

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen November 2007 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld:

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband met

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Faculty Club / Academiegebouw, gevestigd Rapenburg 67-71 te Leiden Omvattende: het restaurant, de Brasserie en de Receptiezaal Preambule

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis. RMHC de Pelikaan. alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis. RMHC de Pelikaan. alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in

Nadere informatie

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante Alcohol in het Atalante clubhuis Bestuursreglement AKV Atalante juni 2004 2 Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Bestuursreglement alcohol in het clubhuis voor de Volkstuinparken van de Bond van Volkstuinders In overweging nemende dat: Volkstuinparken, op basis van de Drank-

Nadere informatie

Alcoholbestuursreglement

Alcoholbestuursreglement Omnivereniging Avanti Secretariaat Steekterweg 156 2407 BK Alphen aan den Rijn e-mail: marijke.ast@planet.nl Tel: 06-10018937 Alcoholbestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V.

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Bestuursreglement alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29 7 2014 Preambule (Inleiding en doel) In overweging nemende dat: sportverenigingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6)

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6) (Blad 1 van 6) Artikel 1: Definities 1, De organisatie : Stichting Tilburg University Cantus Heuvelring 102 5038 CL Tilburg Nederland 2, De bezoeker : Iedere persoon die op enige wijze, direct of indirect

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

http://www.nocnsf.nl/iva

http://www.nocnsf.nl/iva Het bestuur van de tennisvereniging TV Meerburg heeft het hierna vermelde bestuursreglement alcohol in sportkantines vastgesteld op grond van de volgende overwegingen: sportverenigingen dienen op basis

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Inleiding In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk 49 7695 TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding In overweging nemende dat: verenigingen, stichtingen en

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te

Nadere informatie

ALCOHOL IN SPORTKANTINES

ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT VV Musketiers ALCOHOL IN SPORTKANTINES Opgesteld d.d. 19-06-2001 Goedgekeurd door leden in jaarvergadering d.d. 12-07-2001 Bij bestuursbesluit opnieuw vastgesteld per 2 januari 2008 Bij

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01.

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01. Bestuursreglement Alcohol in onze kantine Inhoudsopgave........................................................ 1 Bestuursverklaring..................................................... 1 Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen April 2014 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW Bestuursreglement Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Naam rechtspersoon: Gevestigd te: Tot het vaststellen van dit reglement is volgens de statuten van de vereniging de algemene vergadering bevoegd. Dit reglement is

Nadere informatie

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis In overweging nemende dat: Preambule - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat:

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat: Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Debat Café, gevestigd in het universiteitsgebouw, Schouwburgstraat 2 te Den Haag Preambule ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES van S.V. BEATRIX In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

Bestuursregelement VV Lekkerkerk

Bestuursregelement VV Lekkerkerk Bestuursregelement VV Lekkerkerk Artikel 1 Begripsbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Ckv DKOD te Heelsum Pagina: 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Horeca- en alcoholprotocol Huisregels inzake de verstrekking van (alcoholische) consumpties in de Belte

Horeca- en alcoholprotocol Huisregels inzake de verstrekking van (alcoholische) consumpties in de Belte STICHTING SPORT & CULTUUR NIEUW HEETEN Horeca- en alcoholprotocol Huisregels inzake de verstrekking van (alcoholische) consumpties in de Belte Bestuur SSC 11 maart 2015 1. Inleiding Het bestuur van de

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE KANTINE VAN SCHIETSPORTVERENIGING ZELDENROOS KNSA NUMMER 8820 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel Bestuursreglement alcohol in t Baken versie 2003 Pagina 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Aanvraagformulier Model B Gemeente Reimerswaal

Aanvraagformulier Model B Gemeente Reimerswaal Aanvraagformulier Model B Gemeente Reimerswaal GEMEENTE REIMERSWAAL De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V.Haastrecht. versie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V.Haastrecht. versie Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V.Haastrecht versie 06-2014. Inhoudsopgave: preambule 3 paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen 5 Artikel

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage =Preambule; In overweging nemende dat: Rechtspersonen geen BV of NV zijnde met een sport accommodatie, op basis van

Nadere informatie

AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB Bestuursreglement alcohol in clubhuis opgesteld mei 2001, gewijzigd tijdens de ALV van november 2011 en wederom gewijzigd tijdens de ALV van november 2014. In overweging

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

o Ja o Nee AANVRAAGFORMULIER Model C Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet

o Ja o Nee AANVRAAGFORMULIER Model C Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet AANVRAAGFORMULIER Model C Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet Registratie Gemeente Almere (uitsluitend voor intern gebruik) Dossiernr. SBA: Datum ontvangst:

Nadere informatie

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 CLUBHUIS reglement Goedgekeurd 3 juli 2006 Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 Clubhuis reglement LTCM Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

aanvraagformulier klein evenement en/of ontheffing geluidhinder niet commercieel:

aanvraagformulier klein evenement en/of ontheffing geluidhinder niet commercieel: aanvraagformulier klein evenement en/of ontheffing geluidhinder niet commercieel: bijvoorbeeld: buurtbarbeque, sport- en spel, verjaardag etc. Indien het om meerdere activiteiten dan per activiteit een

Nadere informatie

alcohol in sportkantines

alcohol in sportkantines Bestuursreglement T.C. Sint-Annaland Januari 2015 Bestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd

Nadere informatie

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF)

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) KANTINEREGLEMENT (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE. Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE. Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld: een sportvereniging

Nadere informatie

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren.

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren. Brielle, december 2012 Aan de leden van BVT E 68 Betreft: BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Dames, Heren, De Drank- en Horecawetgeving schrijft voor, dat de vergunning voor het schenken van alcoholhoudende

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines Het bestuursreglement is bedoeld om te waarborgen dat wordt gewerkt aan alcoholmatiging. In het reglement staan interne werkafspraken in

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie:.September 2015 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in de sportkantine

bestuursreglement alcohol in de sportkantine VERENIGING VOOR AANGEPAST EN GEINTEGREERD SPORTEN OPGERICHT 20 NOVEMBER 1979 Gevestigd te Zoetermeer. Forelsloot 5 2724 CA bestuursreglement alcohol in de sportkantine Zoetermeer, 20 oktober 2003 1 e wijziging:

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Plan van aanpak. Drankmatiging en Veiligheid. Evenement: UnderKofferFest 2016 Organisatie: Stichting UnderKofferFest KvK:

Plan van aanpak. Drankmatiging en Veiligheid. Evenement: UnderKofferFest 2016 Organisatie: Stichting UnderKofferFest KvK: Plan van aanpak Drankmatiging en Veiligheid. Evenement: UnderKofferFest 2016 Organisatie: Stichting UnderKofferFest KvK: 66696739 Opgesteld door: Mark Oldenhave en Thimo Woerts namens de stichting UKF

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave Stichting Hobbyserver Algemene Voorwaarden 1 Inhoudsopgave 2 Definities... 2 3 Deelname... 2 4 Inschrijfprocedure... 2 4.1 Waitlist... 3 5 Betaling... 3 5.1 Extra betalingsvoorwaarden... 3 6 Annulering...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis Op 19/12/2011 opnieuw vastgestelde versie. stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul www.geboew.nl Dagelijks Bestuur Secr. Mauritiussingel 51 6305 AZ Schin op Geul tel. (043) 459 2660 E-mail: dgswapm@planet.nl

Nadere informatie

Meldingsformulier kleine evenementen

Meldingsformulier kleine evenementen Meldingsformulier kleine evenementen Klein evenement Wanneer u een klein evenement wilt organiseren dan hoeft u geen evenementenvergunning aan te vragen, maar volstaat u met een melding. U dient hiervoor

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Bestuursreglement "alcohol in de sportkantine" van S.V. Zandvoort.

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van S.V. Zandvoort. 01-05-2017 Horecabeleid Bestuursreglement "alcohol in de sportkantine" van S.V. Zandvoort. J.J. v.d. Leden Hogeweg 5 2042 GD Zandvoort betreffende de inrichting: Kantine S.V. Zandvoort Duintjesveldweg

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Met beheerder wordt bedoeld: feitelijk leidinggevende in de onderneming

Met beheerder wordt bedoeld: feitelijk leidinggevende in de onderneming AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET VESTIGEN VAN EEN SEKSINRICHTING 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN 1. Gegevens exploiterende onderneming Naam onderneming : Postadres : Postcode :

Nadere informatie

Lasertag reglement. Realistic Lasertag Games. Unit13.eu airsoftgames.nl Realistic Airsoft Games Unit 13 Reglement voor Lasertag

Lasertag reglement. Realistic Lasertag Games. Unit13.eu airsoftgames.nl Realistic Airsoft Games Unit 13 Reglement voor Lasertag Lasertag reglement Realistic Lasertag Games Deelnamereglement 1. Voorwaarden 1.1 leeftijd De minimum leeftijd om deel te nemen aan een Unit 13-Lasertag evenement is, zonder uitzondering, 12 jaar. 1.2 huisdieren

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van

Nadere informatie

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 mei 2016 Goedgekeurd door Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2016 COC Limburg Bogaardenstraat 43 6211 SN

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Besluit, 18 mei 2017 Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor ontheffing Drank- en horecawet : Drank en horeca (evenement)

Besluit, 18 mei 2017 Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor ontheffing Drank- en horecawet : Drank en horeca (evenement) P l a atselijke Veror deni n g Besluit, 18 mei 2017 Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor ontheffing Drank- en horecawet 17-06- 2017. Activiteit : Drank en horeca (evenement) Start evenement

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7 Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7 Inleiding: In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Drank en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - In dit verband

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U"

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE FIAT Likes U ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U" Bij gebruikmaking van de gratis autodeelservice "FIAT Likes U" zijn de onderstaande algemene voorwaarden (hierna: de "Algemene Voorwaarden") van

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie