r V a ispiptatori Rijksmuseum Twenthe t e

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "r V a ispiptatori Rijksmuseum Twenthe t e"

Transcriptie

1 apport isitatie Rijksmuseum Twenthe

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 Hoofdstuk 1: Algemeen Inleiding Missie Stakeholders Beleidsprioriteiten van het ministerie Bestuur Operationaliseren van beleidsontwikkeling Positionering museum in samenleving Toekomstvisie 9 Hoofdstuk 2: Publiek Inleiding Vaste presentatie Tentoonstellingsprogramma Publieksbegeleiding Evenementen Marketing en PR Toegankelijkheid in nieuwe media 13 Hoofdstuk 3: Collectie Inleiding Collectiebeleid Collectiebeheer Digitale toegankelijkheid collectie Activering en mobiliteit collectie 15 Hoofdstuk 4: Wetenschap Inleiding Kwaliteit en kwantiteit onderzoek Wetenschappelijke omgeving Kwaliteitsborging en output Delen van de kennis met derden 17 Hoofdstuk 5: Bedrijf Inleiding Organisatie Personeel Planning en Control Veiligheid Kwaliteitszorg Sponsoring Huisvesting 20 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 6: Samenvatting en conclusies Inleiding Conclusies algemeen Conclusies publiek Conclusies collectie Conclusies wetenschap Conclusies bedrijf 23 Bijlage I: Visitatie basisdocumenten voor kwaliteitszorg in musea 24 Bijlage II: Programma visitatiebezoek 34 Bijlage III: Beoordelingskader t.b.v. visitatiecommissie musea 35 3

4 Voorwoord Voorwoord De visitatie van het Rijksmuseum Twenthe bleek een ontmoeting te zijn die de verwachtingen overtrof. De zelfevaluatie ademde openhartigheid en transparantie en dit positieve beeld werd op de visitatiedag aangevuld door zeer betrokken en bezielde medewerkers. Dit maakte de kennismaking met dit boeiende museum buitengewoon prettig en de commissie kan terugkijken op een aangename visitatie. De commissie heeft zeer veel waardering voor de wijze waarop het museum met de beperkte middelen werkt en projecten weet vorm te geven. Het museum verdient daar terecht complimenten voor. Op bepaalde aspecten is de commissie echter ook zeer kritisch geweest, maar ze ziet ook tal van mogelijkheden voor de toekomst. De markante ligging aan de rand van de bekende wijk Roombeek draagt bij aan de potentie van het museum. De organisatie van het Rijksmuseum Twenthe bruist van energie en motivatie en de commissie heeft er vertrouwen in dat het museum de aanbevelingen actief op zal pakken. Namens de commissie, Prof. Peter Leeflang (voorzitter) 4

5 inleiding Inleiding Dit rapport beschrijft de bevindingen van de visitatiecommissie van het Rijksmuseum Twenthe die de volgende vragen als leidraad heeft meegekregen: Geeft de zelfevaluatie van dit museum een getrouw beeld van de werkelijkheid in dit museum? Zo nee, op welke punten signaleert u afwijkingen en in welke zin? Geef op grond van uw bevindingen adviezen aan het museum. Om deze vragen te beantwoorden is in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een visitatiecommissie (hierna te noemen commissie) samengesteld die bestond uit de volgende leden: - Dhr. prof. dr. P.S.H. Leeflang, hoogleraar Marketing, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, - Dhr. dr. M. Sellink, directeur Musea Brugge, - Mw. J.G. Stam, voorzitter Politietop Divers, naar een duurzaam perspectief, een samenwerkingsprogramma i.o. van de minister van BZK, Als toegevoegd secretaris van de commissie en tevens opsteller van het rapport fungeerde mw. R.E. Roskam MA, MSc. De commissie heeft haar eigen werkwijze bepaald en de volgende instrumenten gekozen: Ten eerste heeft zij kennis genomen van de inhoud van de zelfevaluatie en bijlagen van maart 2010 van het museum die zijn opgesteld volgens de richtlijnen, zoals omschreven in bijlage I. Om de inhoud van het rapport te staven aan de werkelijkheid heeft ten tweede een visitatiebezoek plaatsgevonden op 21 april Over het thema wetenschap heeft de commissie om een aanvulling op de zelfevaluatie verzocht en ontvangen. Tijdens deze dag heeft de commissie gesproken met betrokkenen binnen en uit de omgeving van de te visiteren instelling (bijlage II). Tevens heeft zij kennis genomen van een selectie van de publicaties van het museum en heeft zij de sfeer van een museum in bedrijf kunnen proeven. Aan het einde van de dag heeft de commissie haar voorlopige bevindingen meegedeeld aan de directie en het managementteam van het museum. De definitieve bevindingen van de commissie zijn tenslotte neergelegd in het voorliggende rapport. De beoordeling heeft plaatsgevonden conform de richtlijnen Beoordelingskader t.b.v. visitatiecommissie musea (bijlage III). Dit beoordelingskader heeft hierbij gediend als richtinggevend en zeker niet als dwingend keurslijf. In dit kader is het visitatieproces gespecificeerd rondom vijf beoordelingsgebieden, te weten: algemeen, publiek, collectie, wetenschap en bedrijf. Elk beoordelingsgebied is opgesplitst in een aantal relevante deelvragen die in de hoofdstukken 1 tot en met 5 van dit rapport aan bod zullen komen. Tevens vindt u per deelvraag, al dan niet nader uitgewerkt en toegelicht, de bevindingen en het oordeel van de commissie. In hoofdstuk 6 is een samenvattend oordeel van de commissie opgenomen. Tot slot wil de commissie het Rijksmuseum Twenthe bedanken voor de gastvrije ontvangst en goede zorgen. 5

6 Hoofdstuk 1: Algemeen 1 Algemeen 1.1 Inleiding De commissie heeft op 21 april 2010 enthousiaste en betrokken medewerkers van het Rijksmuseum Twenthe getroffen. De kleine organisatie wordt geleid door een gedreven directeur die onmiskenbaar op handen wordt gedragen door het personeel. Het enthousiasme van de medewerkers heeft bijgedragen tot een bijzonder prettig verloop van de visitatiedag. Het Rijksmuseum Twenthe heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een visiedocument om zich verder voor te bereiden op de toekomst. De processen van de zelfevaluatie en de ontwikkeling van het visiedocument hebben in de laatste fase parallel gelopen. Zowel de zelfevaluatie als het visiedocument zijn zinvolle processen om het Rijksmuseum Twenthe voor te bereiden op de toekomst. Uit de zelfevaluatie en het visiedocument is duidelijk geworden dat het museum zich in de voorgaande jaren meer is gaan oriënteren op de regio, zijn stakeholders actief opzoekt en dat het zoekt naar zijn rol en positie in de regio en Nederland. De commissie concludeert dat het Rijksmuseum Twenthe grote stappen zet in de goede richting. Het museum bevindt zich midden in de ontwikkeling van het aanscherpen van de missie en visie die meer specifiek aansluit bij de ambities en toekomstvisie van het museum. Dat laatste lijkt de commissie noodzakelijk, aangezien de huidige missie eerder te breed en vaag is geformuleerd om goed richting te geven aan het Rijksmuseum Twenthe. Aan het einde van de paragrafen vindt u het oordeel van de commissie over de deelvragen die horen bij het beoordelingskader (zie bijlage 3). 1.2 Het museum heeft een relevante missie en past die bij de beleidsontwikkeling consequent toe. In 2009 is het Rijksmuseum Twenthe gestart met het ontwikkelen van een visiedocument. De missie van het museum is in dit visiedocument als volgt geformuleerd: - Het Rijksmuseum Twenthe wil een breed publiek verwelkomen en kennis laten maken met de beeldende en toegepaste kunst van de 14de eeuw tot heden. - De hoogwaardige collecties die duurzaam beheerd, gepresenteerd en uitgebreid worden, vormen daarbij het uitgangspunt. - Via permanente presentaties van de collecties, aanvullende tijdelijke tentoonstellingen, (nieuwe) media en overige publieksmanifestaties biedt het museum informatie, kennis, inzicht, verrassing, inspiratie en plezier. Aangezien het museum de missie en visie tegelijkertijd heeft ontwikkeld, wil de commissie de visie ook bij dit criterium betrekken. Zowel het visiedocument, de missie als de doelstellingen bieden de organisatie in de huidige vorm te weinig houvast om concrete activiteiten te ontwikkelen die tot het verwezenlijken van de doelstellingen zullen leiden. Het museum wordt daarom aangeraden om de missie, visie en doelstellingen scherper te formuleren. De ambities en visie die uit de gesprekken wel duidelijk naar voren kwamen, kunnen als leidraad worden gebruikt. Vanuit die ambities worden er nu tal van activiteiten en processen gestart en uitgewerkt. Een beter geformuleerde missie en visie zal het museum ondersteunen in de ontwikkeling en de succesvolle uitvoering van dit beleid. 6

7 Hoofdstuk 1: Algemeen De collectie van het museum strekt zich uit over een aantal eeuwen. In andere musea wordt de periode van de achttiende eeuw niet specifiek belicht en het museum heeft een bewuste keuze gemaakt om zich op deze periode te richten om een uniek aspect toe te voegen. De commissie is van oordeel dat deze keuze goed gelegitimeerd is, maar het museum wordt aangeraden om zich ook meer te profileren met topstukken uit de brede collectie. Juist ook om die brede collectie onder de aandacht te brengen van het publiek. Samenvattend oordeel over de huidige missie: voldoende 1.3 Het museum kent zijn stakeholders en betrekt hen op relevante momenten bij de beleidsontwikkeling en evaluatie Het museum kent een aantal samenwerkingsverbanden en zoekt ook naar samenwerking met andere instellingen vanuit het besef dat organisaties elkaar veel te bieden hebben. Opvallend en positief is de omslag die al enige tijd gaande is in het museum om een in zichzelf gekeerde organisatie te ontwikkelen naar een organisatie die open is naar buiten. Diverse publieksactiviteiten zijn daarvan een sprekend voorbeeld. De commissie is zeer positief over de nieuwe relatie die wordt opgebouwd met de gemeente Enschede. Het museum heeft zich gerealiseerd dat hoewel de instelling door het Rijk gefinancierd wordt, de gemeente ook een belangrijke stakeholder is. De ontwikkeling van de wijk Roombeek en de Cultuurmijl bieden voor beide partijen kansen. Het betrekken van stakeholders door middel van samenwerkingsverbanden wordt door het museum als belangrijk ervaren wegens de versterking van het maatschappelijk draagvlak. Stakeholders uit het onderwijs worden door middel van klankbordgroepen betrokken bij de ontwikkeling van educatieve programma s. Hoewel ideeën daaromtrent aanwezig zijn, adviseert de commissie de banden met ander kunstsectoren, zoals het in Enschede op hoog niveau aanwezige klassieke muziekleven, meer structureel uit te bouwen. De commissie ondersteunt de uitgesproken wens van het museum om de banden met de tot op heden minder op samenwerking gerichte kunstacademie en zijn studenten te intensiveren. Samenvattend oordeel over het betrekken van de stakeholders: goed 1.4 Het museum kent de beleidsprioriteiten van de bewindspersoon voor cultuur en geeft hier invulling aan. Het Rijksmuseum Twenthe heeft de afgelopen jaren de beleidsprioriteiten uitgewerkt in verschillende projecten. De digitalisering van de collectie en het digitaal inzetten van de collectie door middel van podcasts en Gevonden Voorwerpen zijn daar de voorbeelden van. Het museum heeft zich door allerlei activiteiten en evenementen opengesteld voor het publiek. De evenementen Gogbot en GrensWerk waren succesvol, evenals de voor het eerst georganiseerde museumnacht. Uit visitatie blijkt dat er een discrepantie bestaat tussen het beleid op papier voor cultuurparticipatie van mensen met een niet traditioneel Nederlandse achtergrond en de werkelijke uitvoering van intercultureel beleid. In de beleidsstukken en het visiedocument wordt dit beleid spaarzaam genoemd, terwijl uit de gesprekken is gebleken dat het museum een goed intercultureel beleid heeft en dit actief en gestructureerd opgenomen heeft in de integrale uitvoering. De commissie adviseert dit in de toekomst te expliciteren in visieteksten en beleidsplannen - zeker gelet op de samenstelling van de bevolking van de regio en de uitdagingen (en kansen) die dit met zich meebrengt. Samenvattend oordeel over de invulling van de beleidsprioriteiten rijksoverheid: voldoende tot goed 7

8 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.5 De Raad van Toezicht (het bestuur) krijgt tijdig de relevante informatie en benut deze effectief voor de uitoefening van haar rol. De Raad van Toezicht komt minimaal twee maal per jaar bijeen. Daarnaast overlegt de directeur regelmatig met de voorzitter van de Raad van Toezicht over actuele zaken. Uit de verslagen en het gesprek met de Raad van Toezicht komt naar voren dat de raad goed op de hoogte is van de processen en ontwikkelingen in het museum. De relatie tussen de directeur en de raad is goed. Het actief benutten van het relatienetwerk van de leden evenals een actievere rol van de Raad Van Toezicht kan de directie beter ondersteunen bij de uitdagingen waar het museum voor staat. Zowel directie als Raad van Toezicht zullen profiteren van een meer inhoudelijke en kritische informatieuitwisseling waarin een balans is gevonden tussen toezicht, meedenken en uitvoeren. Samenvattend oordeel over het bestuur: voldoende 1.6 Het museum slaagt er in de beleidsontwikkelingen te vertalen naar concrete plannen en activiteiten. De aanbevolen verscherping van de missie en visie in 1.2 raakt ook aan de uitvoering van plannen en activiteiten. Het museum organiseert voldoende activiteiten en de goede uitvoering van deze activiteiten tonen aan dat de bedrijfsvoering van het museum goed op orde is. De aansluiting tussen de missie/ visie en uitwerking van het beleid is op dit moment nog onvoldoende. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebrek aan scherpte in de missie en de visie. Een aangescherpte missie en visie zal het ontwikkelen van beleid vergemakkelijken en het maken van duidelijke keuzes met betrekking tot de uitvoering van plannen en activiteiten vereenvoudigen. Samenvattend oordeel over de vertaling van beleidsontwikkeling: onvoldoende 1.7 Het museum is overtuigend in het bepalen van zijn positie in de samenleving Hoewel het beleid zoals geformuleerd in de visie naar de mening van de commissie nog vrij vaag is, weet het door middel van activiteiten en samenwerkingsverbanden zich een positie te verwerven in de regio Twente. Het Rijksmuseum Twenthe weet in de zelfevaluatie een goed beeld te geven van de eigen positie in de regio, nationaal en internationaal. De organisatie is zich zeer bewust dat het museum zich in Nederland in zowel de periferie van de gemiddelde museumbezoeker als aan de rand van het blikveld van pers en culturele opinionmakers bevindt. Samenvattend oordeel over positiebepaling in de samenleving: goed 8

9 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.8 De toekomstvisie van het museum is actueel en relevant De toekomstvisie die in de verschillende gesprekken naar voren kwam, werd actueler en relevanter geformuleerd dan in de zelfevaluatie en het visiedocument. De vertaling van de missie in goed aansluitende activiteiten verloopt moeizaam. Het aanscherpen van de missie en een daaruit helder uitgewerkte visie zal de vertaling vergemakkelijken. Het museum wil graag een toename van bezoekers bewerkstelligen en de commissie is het eens dat het huidige aantal bezoekers erg laag is. De gewenste toename van publiek dat breed en door de afgelegen ligging van Enschede ook internationaal is samengesteld kan bereikt worden als bij de uitwerking van de missie in een toekomstvisie marketing doelgroepen als speerpunt worden genomen. Samenvattend oordeel over de actualiteit en relevantie van de visie: onvoldoende 9

10 Hoofdstuk 2: Publiek 2 Publiek 2.1 Inleiding Aan het einde van de paragrafen vindt u het oordeel van de commissie over de deelvragen die horen bij het beoordelingskader (zie bijlage 3). 2.2 De vaste presentatie biedt een relevant beeld van het verzamelgebied van het museum De collectie van het Rijksmuseum Twenthe is breed; kunstnijverheid en beeldende kunst vormen onderdelen van de gehele collectie. Daarnaast beslaat de collectie een grote tijdsperiode; van objecten uit de veertiende eeuw tot hedendaagse objecten. De breedte in kunstvormen en periode is ook zichtbaar in de vaste opstelling en de bezoeker glijdt langs kunst uit verschillende eeuwen. Het Rijksmuseum Twenthe ontwikkelt op dit moment een nieuwe vaste opstelling die in 2010 tot stand zal komen. De huidige opstelling is verouderd en het museum vindt de objectdichtheid in verhouding tot het gebouw te groot. In de nieuwe opstelling moeten de topstukken van het museum beter naar voren komen. De commissie onderschrijft deze wens. Het nieuwe profiel van de nieuwe opstelling moet de bezoeker een helder beeld geven van de voor velen onbekende, maar op diverse vlakken kwalitatief uitstekende (deel)collecties van het Rijksmuseum Twenthe. Uit gesprekken bleek dat het museum zich bewust is van de tekortkomingen van de huidige opstelling, die ook samenhangen met de complexiteit van het gebouw als eigentijds museumlocatie, en zoekt naar structurele oplossingen. Samenvattend oordeel over de vaste presentatie: voldoende 2.3 De programmering en uitvoering van tijdelijke tentoonstellingen zijn van goede kwaliteit De commissie heeft besloten twee verschillende beoordelingen te geven en een kleine kanttekening te plaatsen. Het oordeel over de programmering van de tijdelijke tentoonstellingen is goed, die van de uitvoering wil de commissie zelfs excellent noemen. Het museum neemt bij de ontwikkeling van de programmering de eigen collectie als uitgangspunt, maar waakt er voor dat dit geen keurslijf wordt. De programmering is breed en divers. De commissie realiseert zich dat het museum beperkt is in zijn ambities door de bestaande middelen, maar denkt dat het museum grotere ambities mag tonen dan nu uit de programmering spreekt. De visie op de programmering van de tijdelijke tentoonstellingen in het visiedocument is weinig concreet en behoeft verder concretisering voor de toekomst. Het museum zou erbij gebaat zijn om de geformuleerde uitgangspunten te vertalen naar concrete actiepunten. Een uitgewerkt sponsorbeleid kan - zeker in de huidige economische context waarbij subsidiëring eerder onder druk staat - een hefboom zijn om een ambitieuzer tentoonstellingsbeleid mogelijk te maken in de toekomst. Samenvattend oordeel over de kwaliteit van programmering en implementatie van tijdelijke tentoonstellingen: goed/excellent 10

11 Hoofdstuk 2: Publiek 2.4 De didactische kwaliteit van de publieksbegeleiding is toegesneden op de verschillende beoogde doelgroepen De educatieve programma s van het Rijksmuseum Twenthe zijn van zeer goede kwaliteit. Het museum weet naast scholen uit Enschede ook onderwijsinstellingen uit andere plaatsen in Overijssel en Gelderland te trekken met de diverse programma s. Bij de ontwikkeling van educatieve activiteiten worden de diverse doelgroepen van de scholen uit het basis- en middelbaar onderwijs betrokken. In samenwerking met de Rijksgebouwendienst heeft het museum een nieuw atelier gerealiseerd ten behoeve van de educatieve activiteiten. De educatieve programma s zijn aangepast op de verschillende niveaus van leerlingen, waarbij scholen ook de mogelijkheid wordt geboden om delen van een programma te volgen. De programma s hebben niet alleen kunsthistorische inhoud, maar gaan ook in op wat er achter de schermen van het museum gebeurt. Verder kunnen leerlingen in het programma Kunstkick onder begeleiding van kunstenaars objecten maken die ook getoond worden in het museum. Door middel van samenwerking met andere partijen weet het Rijksmuseum Twenthe een breed en aantrekkelijk scala van educatieve activiteiten aan te bieden die de leerlingen niet alleen betrekt bij kunst, kunstenaars en het museum, maar ook weet uit te dagen. De afdeling educatie wordt al vroeg betrokken bij de ontwikkeling van tentoonstellingen, waarbij voor iedere tentoonstelling de samenstelling van het publiek wordt ingeschat en activiteiten worden ontwikkeld voor zowel scholen als volwassenen. Samenvattend oordeel over de didactische kwaliteit van de publieksbegeleiding: excellent 2.5 Evenementen passen binnen het profiel van het museum en versterken de maatschappelijke positie van het museum In de afgelopen jaren heeft het Rijksmuseum Twenthe aansluiting gezocht bij evenementen in de stad Enschede en heeft het voor het eerst een Museumnacht georganiseerd. Verder kent het museum nog een Juniormuseumweekend. In dit weekend voeren kinderen uit de laatste groepen van de basisschool museumtaken uit als rondleider, assistent-suppoost en gastvrouw/heer. Deze grote evenementen zijn voor het museum succesvol geweest. Bij tentoonstellingen organiseert het museum verschillende activiteiten, zoals lezingen, debatten en muzikale bijeenkomsten. Het Rijksmuseum Twenthe heeft bij het organiseren van deze activiteiten succesvol aansluiting gevonden tussen de stad, de inwoners en het sociaalculturele leven in Enschede. De activiteiten, zowel buitenshuis als binnenshuis, zijn echter voor een groot deel kenmerkend traditioneel. Zonder van deze belangrijke basis af te stappen moet de organisatie veel meer de vinger leggen aan de maatschappelijke pols en vooral actiever evenementen en projecten (in partnerschap) opzetten die het museale ontstijgen en die in het stedelijk weefsel zichtbaar, voelbaar en tastbaar zijn. De commissie heeft geconstateerd dat een goede voedingsbodem bij het personeel aanwezig is om dergelijke activiteiten op te zetten. Het huidige gebouw beperkt op dit moment de mogelijkheden tot het organiseren van evenementen, maar hoeft een actieve en aantrekkelijk evenementenprogramma dat verder reikt dan het museum niet in de weg te staan. Aanpassingen aan het gebouw zullen een sterk en attractief programma wel versterken. Samenvattend oordeel over evenementen: voldoende 11

12 Hoofdstuk 2: Publiek 2.6 Het museum benut op een effectieve manier marketing- en PR-instrumenten De gemeente Enschede profileert zich als culturele stad met muziek en architectuur. Het museum ziet daarin mogelijkheden om zich daarbij aan te sluiten. Om dit te accommoderen heeft het museum een medewerker marketing en communicatie aangenomen en de commissie acht dit een goede beslissing. De inzet van marketing en communicatie-instrumenten is echter nog onvoldoende en kan op een meerdere punten worden verbeterd. Zo is bijvoorbeeld de gedrukte communicatie van het museum van mooie kwaliteit, maar straalt het niet altijd dezelfde stijl en boodschap uit. De huidige activiteiten zijn meer van promotionele aard en niet goed gebaseerd op een degelijk marketingbeleid. Alle activiteiten zijn voornamelijk gericht op het algemene museumpubliek. Hoewel het museum educatieve programma s heeft voor verschillende groepen, heeft het nog geen goed inzicht in de samenstelling van het eigen publiek. Dit bemoeilijkt het bewust en effectief inzetten van de (beperkte) mankracht en middelen. Het stroomlijnen van de diverse enquêtes waar het museum nu gebruik van maakt en het evalueren van tentoonstellingen en activiteiten, zal dan de verschillende doelgroepen van het museum in kaart brengen. Wanneer het museum een goed beeld heeft gekregen van de verschillende doelgroepen, kan het museum zijn middelen en activiteiten effectiever inzetten. Ook het verscherpen van de missie en visie zal de effectiviteit verhogen. Hoewel het betrekken van een externe marketingdeskundige nuttig is geweest voor een eerste aanzet tot een marketing- en communicatiebeleid, adviseert de commissie ten zeerste om dit vanaf heden als kernactiviteit met expertise en visie in eigen huis verder uit te bouwen. Het is evident dat het museum de achterstanden op het gebied van marketing en communicatie snel aan het inhalen is. In combinatie met de flexibiliteit van de organisatie zal het deze activiteiten naar een goed niveau kunnen en moeten brengen. Speerpunten in dit beleid zouden onder andere het aantrekken van meer bezoekers en het multifunctionele gebruik van het gebouw moeten zijn. Een gesystematiseerde evaluatie van tentoonstellingen en projecten ten opzichte van beoogd publieksbereik en de vooropgestelde inhoudelijke, zakelijke en communicatieve doelstellingen verdient aanbeveling. Ook met geringe middelen - zoals bijvoorbeeld het permanent bijhouden van nationaliteit en postcode van elke bezoeker aan de kassa - kunnen veel meer gegevens over bezoekers gegeneerd worden. De commissie beveelt aan het museum om zich grondig te oriënteren op de bestaande best practices en vele beschikbare know-how op gebied van (museum)marketing. Samenvattend oordeel over de marketing en PR: onvoldoende 12

13 Hoofdstuk 2: publiek 2.7 Het museum is ten behoeve van diverse doelgroepen op een relevante en toegankelijke manier aanwezig in nieuwe media De website van het museum geeft veel informatie over de activiteiten en de collectie van het Rijksmuseum Twenthe, maar is volgens de commissie weinig sprankelend en straalt niet die dynamiek uit die wel zichtbaar is in de organisatie. Het museum is wel actief met nieuwe media, zoals YouTube, Facebook, Twitter en Linkedin, maar staat nog aan het begin van de ontwikkeling van het gebruik van sociale media. Bijzondere vermelding verdient het audiosysteem Podcatcher, welke de bezoeker podcasts aanbiedt op de website. Men kan voorafgaand aan een bezoek verhalen bij voorwerpen downloaden voor de MP3-speler. De vindbaarheid van de podcasts op de website voor bezoekers kan echter verbeterd worden. Gelet op de beperkte middelen en mankracht acht de commissie het beter dat het museum zich op het gebied van nieuwe media scherpe, maar goed uitgewerkte en bewuste keuzes maakt in plaats van zich op een (te) breed scala aan nieuwe media te storten. Samenvattend oordeel over de toegankelijkheid in nieuwe media: voldoende 13

14 Hoofdstuk 3: collectie 3 Collectie 3.1 Inleiding De basis voor de collectie van het Rijksmuseum Twenthe is gelegd door de particulier verzamelaar Jan Bernhard van Heek. Sinds de overdracht van collectie en gebouw aan de Nederlandse staat, is de collectie verder uitgebreid door aankopen, schenkingen en legaten. De omvang is van de circa tachtig objecten uit de verzameling Van Heek uitgegroeid naar circa 8600 objecten die een beeld geven van de veertiende eeuw tot heden in beeldende en toegepaste kunst. Aan het einde van de paragrafen vindt u het oordeel van de commissie over de deelvragen die horen bij het beoordelingskader (zie bijlage 3). 3.2 Het collectiebeleid van het museum is passend bij de doelstelling en wordt consequent toegepast bij beslissingen tot aankoop of afstoot Het huidige collectieplan voldoet, maar het museum heeft geconstateerd dat het geactualiseerd dient te worden. Dit is niet alleen wenselijk in het licht van de verbouwingsplannen en herziening van de vaste opstellingen, maar ook omdat de accenten in de afgelopen tien jaar aanzienlijk zijn verschoven. De actualisering van het document kan tegelijkertijd en in lijn met de verscherping van de missie en toekomstvisie worden uitgevoerd. Samenvattend oordeel over het collectiebeleid: voldoende 3.3 Het museum heeft zijn collectiebeheer op orde, zowel qua registratie en documentatie als qua restauratie en conservering De collectie is volledig digitaal geregistreerd. Het Rijksmuseum Twenthe heeft sinds 1989 een eigen registratiesysteem ontwikkeld en heeft dit in de loop der jaren naar behoefte verfijnd. Het museum heeft recent echter de keuze gemaakt om over te stappen naar een ander systeem. Dit programma, Adlib Museum Plus, sluit beter aan bij de (inter)nationale museale standaard voor collectieregistratie. Met de keuze voor een nieuw systeem toont het museum aan op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. De registratie-gegevens worden structureel gecontroleerd en aangevuld. Wat restauratie en conservering betreft, heeft het museum een goed beeld van verbeterpunten en de noodzakelijke acties die ondernomen moeten worden. Het oppakken van deze punten wordt echter belemmerd door geringe omvang van de organisatie en de beschikbare middelen. Samenvattend oordeel over de het collectiebeheer: goed 14

15 Hoofdstuk 3: collectie 3.4 De collectie is digitaal in voldoende mate toegankelijk voor vakgenoten en publiek Op de website van Rijksmuseum Twenthe kan inmiddels meer dan vijftig procent van de gehele collectie worden geraadpleegd door derden. Per object worden de basisgegevens aangeboden en in toenemende mate worden deze gegevens aangevuld met kunsthistorische informatie. Het streven is om in 2012 de gehele collectie digitaal toegankelijk te laten zijn. De website biedt bezoekers niet alleen de mogelijkheid om te zoeken in de collecties, maar stimuleert ook het bekijken van deelcollecties aan de hand van thema s, aanwinsten e.d. In de nabije toekomst wil het museum graag gebruik maken van de digitale mogelijkheden om verbanden te leggen tussen verschillende voorwerpen, digitale publicaties te presenteren en om virtuele rondleidingen door collecties en depot aan te bieden. Het is daarbij van belang dat er een goede verbinding wordt gemaakt met de toekomstige keuzes in het gebruik van nieuwe/ sociale media. Samenvattend oordeel over de digitale toegankelijkheid: goed 3.5 Het museum slaagt er in om de toegankelijkheid van de collectie te vergroten door activering en mobiliteit daarvan Het museum hanteert een ruimhartig bruikleenbeleid waarbij wel nauwkeurig naar de opzet van een tentoonstelling of project wordt gekeken. Daarnaast moeten er aan een aantal minimale eisen worden voldaan door de bruikleennemer. Delen van de collectie zijn via de database raadpleegbaar voor bezoekers (en via de website) van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. De commissie is van mening dat het museum creatiever om zou kunnen gaan met de eigen collecties zonder daarbij onaanvaardbare risico s te lopen. Het advies is om mogelijkheden te onderzoeken bij niet-museale instellingen om onderdelen van de collectie zichtbaar te maken buiten het museum. Op het gebied van moderne en hedendaagse kunst liggen zeker kansen en mogelijkheden. Samenvattend oordeel over de activering van de collectie: voldoende 15

16 Hoofdstuk 4: wetenschap 4 Wetenschap 4.1 Inleiding Aan het einde van de paragrafen vindt u het oordeel van de commissie over de deelvragen die horen bij het beoordelingskader (zie bijlage 3). 4.2 De kwaliteit en de kwantiteit van het wetenschappelijk onderzoek zijn passend binnen de doelstellingen van het museum Het Rijksmuseum Twenthe ziet, ingegeven door de kleine organisatie en beperkte middelen, voor zichzelf een beperkte wetenschappelijke functie. Onderzoek wordt vooral gericht op de eigen collectie en uitgevoerd ten behoeve van te organiseren tentoonstellingen. Resultaten worden vastgelegd in gedrukte publicaties en in de digitale bestandscatalogus die raadpleegbaar is op de website. Inmiddels zijn ruim 4500 objecten wetenschappelijk beschreven en het streven is dat in 2012 de gehele collectie raadpleegbaar zal zijn. Wegens de breedte van de collectie, in type en periode, schakelt het museum regelmatig externe onderzoekers in. Om het onderzoek naar de collectie verder te verbreden worden samenwerkingsverbanden aangegaan en wordt er aansluiting gezocht bij andere organisaties en projecten. Zo loopt er een project met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie waarbij onderzoek gedaan wordt naar de Middeleeuwse handschriften. De kwaliteit en de omvang van het wetenschappelijk onderzoek bij het Rijksmuseum Twenthe is naar de mening van de commissie voldoende en past bij het formaat van de organisatie. Het museum is volgens de commissie te bescheiden over het eigen wetenschappelijke onderzoek. Zeer positief zijn de actieve samenwerkingsrelaties met andere instellingen. De projecten zijn echter vrij ad-hoc en sterk verbonden aan personen en specifieke projecten. Het museum wordt aangeraden om meer structurele relaties aan te gaan met vakgroepen en/of overkoepelende onderzoeksorganisaties. De commissie raadt verder aan om te inventariseren welke academische samenwerkingsverbanden er mogelijk zijn buiten bestaande relaties en om vooral ook te kijken naar minder voor de hand liggende partners en discipline overschrijdende mogelijkheden. De Universiteit Twente kent dan wel geen kunsthistorische opleiding, maar andere vakgebieden van de instelling hebben wellicht potentie, zoals bijvoorbeeld de masteropleiding human media interaction. Wanneer het museum inzicht heeft verkregen in de mogelijkheden, kan het overwogen keuzes maken over welke relaties en projecten passen in het beleid van het museum. Door de breedte van de collectie is het Rijksmuseum Twenthe aantrekkelijk als stageplaats. De mogelijkheden voor (kunst)historisch, en ook materiaaltechnisch, onderzoek nemen daarmee sterk toe en ondersteunen het museum in zijn presentatiefunctie. Daarnaast zorgen bestendige relaties dat het museum goed op de hoogte blijft wat er in de wetenschappelijke wereld speelt en kan het zijn relatie met onderzoek versterken. Samenvattend oordeel over het wetenschappelijk onderzoek: voldoende 16

17 Hoofdstuk 4: wetenschap 4.3 Het wetenschappelijk onderzoek in het museum draagt bij aan het relevante wetenschappelijke discours Door zijn collectie beschikbaar te maken voor andere organisaties draagt het museum bij aan het wetenschappelijke discours. Het eerder genoemde project met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie is daarvan een voorbeeld. Ook door de vele publicaties naar aanleiding van tijdelijke tentoonstellingen levert het museum een bijdrage. Op het gebied van restauratie zoekt het museum samenwerkingsverbanden en participeert bijvoorbeeld in de Stichting Behoud Moderne Kunst. Deze stichting speelt nationaal en internationaal een actieve rol op het gebied van beheer, behoud, documentatie, presentatie en restauratie. Binnen de mogelijkheden van het museum, levert het een voldoende bijdrage aan het discours die aansluit bij de kernen van de collectie. Samenvattend oordeel over de bijdrage aan het wetenschappelijk discours: voldoende 4.4 De kwaliteitsborging van de output van het wetenschappelijk onderzoek is op orde Het museum heeft geen wetenschappelijk beleidsplan waarin de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in protocollen en procedures is opgenomen. De commissie denkt dat een dergelijk afzonderlijk beleidsplan niet nodig is voor een organisatie van deze omvang. Wel verdient het sterke aanbeveling om wetenschappelijk onderzoek op te nemen als duidelijk beleidsonderdeel in het volgende algemene beleidsplan. Samenvattend oordeel over de kwaliteitsborging van onderzoek: geen oordeel 4.5 Het museum deelt haar kennis met derden open en doelgroepgericht Het museum deelt zijn collecties zeer genereus met derden. In de vele samenwerkings-verbanden en het gegeven dat de beschikbare kennis gepubliceerd wordt op de website komt dit duidelijk naar voren. De commissie complimenteert het museum met de manier waarop de ontwikkelingen van de kunsthistorische wetenschap via educatieve programma s en activiteiten op een brede manier inzichtelijk wordt gemaakt voor veel verschillende groepen. Samenvattend oordeel over de kennisdeling met derden: goed 17

18 Hoofdstuk 5: bedrijf 5 Bedrijf 5.1 Inleiding Aan het einde van de paragrafen vindt u het oordeel van de commissie over de deelvragen die horen bij het beoordelingskader (zie bijlage 3). 5.2 De organisatie van het museum is effectief toegesneden op de doelstellingen van het museum De organisatie van het Rijksmuseum Twenthe is klein en kenmerkt zich door een grote flexibiliteit, betrokkenheid en motivatie. Sommige functies in de formatie zijn niet ingevuld. De functie van hoofd presentatie wordt op dit moment waargenomen door de directeur. Hoewel de situatie niet ideaal is, geeft ze wel ruimte aan andere functies die de doelstellingen ondersteunen, zoals een documentalist ten behoeve van digitale toegankelijkheid van de collectie en een communicatiemedewerker. De commissie is onder de indruk van hetgeen de kleine organisatie weet te bewerkstelligen. Samenvattend oordeel van de commissie over de organisatie van het museum: goed 5.3 Het personeel van het museum is kwalitatief en kwantitatief in staat om een optimale bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelstellingen van het museum De kleine organisatie brengt ook een informele werksfeer met zich mee en het museum kent een aantal structurele overlegvormen, waaronder een maandelijkse personeelsbijeenkomst. Het museum realiseert zich dat een minimale bezetting een bedreiging vormt voor de continuïteit, maar ziet ook dat het kan leiden tot dynamiek en creatieve oplossingen. Desondanks is er in de organisatie onvoldoende menskracht aanwezig om de doelstellingen te bereiken. De directeur van het museum is zeer gedreven en weet de medewerkers zeer goed te motiveren. Het is de commissie duidelijk geworden dat de directeur veel taken zelf uitvoert, omdat de organisatie zo klein is. Zij is daar zeker toe in staat, maar de commissie denkt dat zij in haar taak ondersteund zou kunnen worden door middel van trainingen in (museaal) leiderschap. De commissie is van oordeel dat de directeur (en daarmee het museum) gebaat is bij een internationaal leiderschapsprogramma, waarbij reflectie en collegiale consultatie tot inspiratie en vernieuwing kunnen leiden. Samenvattend oordeel van de commissie over het personeel van het museum: onvoldoende (kwantitatief) en goed (kwalitatief) 18

19 Hoofdstuk 5: bedrijf 5.4 De (financiële) planning & control-cyclus van het museum levert relevante sturingsinformatie en biedt mogelijkheden tot tijdig bijsturen De financiële positie van het museum is solide en de organisatie houdt de financiële stromen op verschillende manieren bij. De commissie is van mening dat de planning en control-cyclus voldoende is, maar dat de sturing op financiële processen verbeterd kan worden. Aanbevolen wordt om breder gebruik te maken van budgetten voor verschillende afdelingen en activiteiten. Een betere analyse van financiële processen wordt ook sterk aanbevolen, zodat meer inzicht kan worden gekregen. Een nauwkeurige en regelmatige analyse zal ook bijdragen aan een betere sturing van de verschillende processen in de organisatie. De commissie beveelt ook aan om meer inzicht in, en betrokkenheid bij, budgettering en financiële processen te bevorderen onder het personeel dan momenteel het geval is. Zeker in een kleine organisatie vormt de financiële aansturing door één persoon een risico. De commissie heeft wel grote waardering voor de wijze waarop het museum veel doet met de weinige middelen die het tot de beschikking heeft en voor het algemene gevoel dat er bij het museum leeft om te zoeken naar kosten-efficiënte oplossingen. Samenvattend oordeel over de planning & control-cyclus: goed 5.5 De opvolging van calamiteiten, zowel in de publieksruimtes als in de depotruimtes is in de organisatie van het museum geborgd De vuurwerkramp in mei 2000 heeft geen schade opgeleverd aan de collectie, maar wel aan het gebouw. In zeer korte tijd moest het gebouw en de depots ontruimd worden. Dit proces is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Het museum beschikt over een bedrijfsnoodplan dat regelmatig door een audit wordt gecontroleerd. Het museum herziet het bedrijfsnoodplan regelmatig naar aanleiding van de wisselende tentoonstellingen en wijzigingen in de vaste opstelling. Het bedrijfsnoodplan voorziet in een risico-analyse met bijbehorende protocollen en een ontruimingsplan. Het museum beschikt verder over veertien medewerkers met een BHV-certificaat. De kennis van de medewerkers wordt regelmatig door een extern bureau getoetst. Sinds 2005 heeft Rijksmuseum Twenthe het verbeteringsplan uitgevoerd dat opgesteld is na de beveiligingsscan door de Rijksgebouwendienst. Samenvattend oordeel over de opvolging van calamiteiten: excellent 5.6 Het museum heeft zijn kwaliteitszorgprocessen op orde Het museum beschikt niet over een integraal kwaliteitszorgsysteem. Wel zijn alle interne en financiële procedures beschreven en worden educatieve activiteiten en tijdelijke tentoonstellingen geëvalueerd. De commissie begrijpt dat het museum gezien de omvang geen kwaliteitszorgsysteem heeft, maar kwaliteitszorgprocessen op het gebied van onder andere tentoonstellingen zijn in het licht van de ambities noodzakelijk. De kwaliteitssystemen met betrekking tot collectiebeheer zijn voldoende ontwikkeld. Samenvattend oordeel over de kwaliteitszorg: onvoldoende 19

20 Hoofdstuk 5: bedrijf 5.7 Het sponsorbeleid van het museum is passend bij de doelstellingen en solide Het museum heeft op dit moment een aantal sponsoren die gevestigd zijn in de regio. Het museum is zich bewust dat het sponsorbeleid de nodige verbetering behoeft en ziet ondanks de economische tegenwind kansen om de band met het regionale bedrijfsleven te verstevigen. Dit jaar start het museum met een businessclub. Deze ontwikkeling juicht de commissie toe, maar de commissie moet ook constateren dat het huidige sponsorbeleid onvoldoende is. Bij de ontwikkeling van een gedegen sponsorbeleid is het van groot belang dat het museum een goed beeld heeft van de groep potentiële klanten. Het museum zou zich daarbij moeten concentreren op de regio Twenthe. Het succes van activiteiten en tegenprestaties is afhankelijk van de afstemming op deze groep. Samenvattend oordeel over het sponsorbeleid: (nog niet) voldoende 5.8 De huisvesting van het museum past bij het niveau van de museale bedrijfsvoering en is van voldoende kwaliteit Het huidige gebouw maakt een gesloten indruk die niet aansluit bij de openheid die het museum uitstraalt. In samenwerking met de Rijksgebouwendienst en rijksbouwmeester Van der Pol ontwikkelt worden plannen ontwikkeld voor ingrepen die de scheiding tussen binnen en buiten wegneemt. De wijzigingen willen de zichtbaarheid van het museum aan de Cultuurmijl vergroten en het gebouw een aantrekkelijke publieke ruimte laten zijn in de stad en de wijk. De commissie is positief over de achterliggende ideeën van het nieuwe concept, maar is van mening dat de huidige huisvesting slecht aansluit bij de activiteiten van het museum. Het gebouw wekt nu een in zichzelf gekeerde indruk. Daarnaast geeft de indeling van het gebouw weinig mogelijkheden voor het presenteren van de collecties. Het museum maakt nu wel binnen de mogelijkheden optimaal gebruik van het gebouw. De commissie hoopt dat het museum voldoende middelen ter beschikking worden gesteld om het gebouw om te vormen tot een open en sprankelende publieke ruimte. Op lange termijn zou het museum meer gebaat zijn met een nieuw gebouw. Samenvattend oordeel over de huisvesting: slecht 20

21 hoofdstuk 6: samenvattende conclusies 6 Samenvattende conclusies 6.1 Inleiding Het Rijksmuseum Twenthe kampt met interne en externe factoren die grote invloed hebben op het museum. De geografische ligging van Enschede vormt een belemmering voor veel potentiële bezoekers. Tegelijkertijd ontwikkelt Enschede zich als een culturele stad. Het Rijksmuseum Twenthe is zich van deze ontwikkeling terdege bewust en zoekt weloverwogen naar kansen en mogelijkheden om daarbij aan te sluiten. Een andere factor is het gebouw. Ondanks de renovatieplannen in samenwerking met de Rijksgebouwendienst die het museum een meer open karakter moeten geven, vormt het gebouw een keurslijf waaraan de presentaties onderworpen zijn. Ondanks deze dwingende factoren heeft de commissie een museum bezocht dat met een kleine staf veel weet te bereiken. De organisatie kenmerkt zich door een grote flexibiliteit, betrokkenheid, teamgevoel en grote motivatie. Het Rijksmuseum Twenthe heeft de afgelopen jaren flinke stappen vooruit gezet in de professionalisering van de organisatie en de aanzetten op het gebied van marketing en communicatie zijn goed. 6.2 Conclusies algemeen Het afgelopen jaar heeft het museum een proces doorlopen waarin een nieuwe missie en visie zijn geformuleerd. De ambities en toekomstgedachtes die tijdens de visitatiedag naar voren kwamen zijn echter nog niet verwoord in deze nieuwe missie en visie. Een scherper geformuleerde missie en visie op basis van de bestaande ideeën zullen het museum meer houvast bieden bij het verwezenlijken van de doelstellingen. De visie en ambities die aanwezig zijn in het museum komen tot uiting in de plannen en activiteiten. De uitvoering van deze plannen en activiteiten is goed, maar een goede aansluiting van missie en visie met de beleidsontwikkeling en uitvoering ontbreekt nog. Een scherper geformuleerde missie en visie zal er voor zorgen dat ontwikkeling en uitvoering in elkaar overlopen. Juist vanuit het besef dat de organisatie klein is, zoekt het museum naar samenwerkingsverbanden met directe en indirecte stakeholders op nationaal en regionaal gebied. Ook ziet het museum dat het draagvlak in de samenleving vergroot wordt door samenwerking met verschillende instellingen. Ook is duidelijk geworden dat het museum goed weet wat zijn nationale, internationale en regionale positie is. De activiteiten van het museum dragen bij aan die positiebepaling en maken het museum, zeker regionaal, zichtbaar. De commissie beveelt het museum echter ook aan de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken met minder voor de hand liggende partners. Discipline overschrijdende projecten kunnen veel bijdragen aan de doelstellingen en profilering van het Rijksmuseum Twenthe. 21

22 hoofdstuk 6: samenvattende conclusies 6.3 Conclusies publiek De collectie van het Rijksmuseum Twenthe is breed in uitingsvormen en periode. Een nieuwe vaste presentatie waarin de topstukken beter naar voren komen, is nu in ontwikkeling. Het museum is zich zeer bewust van de beperkingen van het gebouw en zoekt naar structurele oplossingen om de collecties goed te kunnen presenteren aan het publiek. De uitvoering van tentoonstellingen, evenementen en activiteiten is zeer goed en het scala aan activiteiten is breed. De commissie denkt echter dat het programma ambitieuzer kan zijn, ook binnen de beperkte beschikbare middelen. Een verder geconcretiseerde visie en een aansluitend uitgewerkt sponsorbeleid kunnen een hefboom vormen om een ambitieuzer tentoonstellingsbeleid mogelijk te maken. De programmering van tentoonstellingen en activiteiten is voor een groot deel te karakteriseren als traditioneel en het museum wordt aangeraden om een mix van traditionele activiteiten en activiteiten die meer aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Ook de educatieve programma s en activiteiten van het Rijksmuseum Twenthe zijn van goede kwaliteit. Belanghebbenden zijn betrokken bij de maken van educatieve activiteiten. Daarnaast wordt de educatieve afdeling al in een vroeg stadium betrokken in het proces van tentoonstellingen. Hoewel duidelijk is dat het museum de achterstand op het gebied van marketing en communicatie snel aan het inlopen is, kunnen de instrumenten op meerdere punten verbeterd worden. De gedrukte communicatie is mooi, maar straalt niet altijd één stijl en boodschap uit. Promotionele activiteiten zijn nog te weinig geworteld in marketingonderzoek- en beleid. Daardoor mist het museum een goed inzicht in de samenstelling van het eigen publiek. Wanneer het museum een goed beeld heeft gekregen van zijn doelgroepen, kan het, in combinatie met het verscherpen van de missie en visie, zijn middelen beter en effectiever inzetten. Het museum wordt aanbevolen om het marketing- en communicatiebeleid verder uit te bouwen en zich daarbij te oriënteren op bestaande best practices en beschikbare know-how. Bijzonder is het audiosysteem Podcatcher waarbij podcasts over objecten in het museum op de website zijn geplaatst en te downloaden zijn voor bezoekers. Het museum is enthousiast bezig zijn weg te vinden in nieuwe/sociale media. Aanbevolen wordt om bewuste keuzes te maken om met de beperkte beschikbare middelen zich zo goed mogelijk te profileren in de nieuwe media. 6.4 Conclusies collectie Het collectiebeheer van het Rijksmuseum Twenthe is op orde en uit de zelfevaluatie en de gesprekken blijkt dat de organisatie een goed inzicht heeft. Het huidige collectieplan is voldoende, maar het museum heeft zelf aangegeven dat het geactualiseerd moet worden wegens de verbouwingsplannen en het gegeven dat de accenten de afgelopen tien jaar behoorlijk zijn verschoven. De collectie is volledig digitaal geregistreerd en het museum streeft er naar om naast de basisregistratie meer informatie over objecten toegankelijk te maken. Met de overstap naar een nieuw registratiesysteem sluit deze straks aan bij de nationale museale standaard voor collectieregistratie. 22

23 hoofdstuk 6: samenvattende conclusies 6.5 Conclusies wetenschap Het Rijksmuseum Twenthe ziet voor zichzelf een beperkte wetenschappelijke functie. Onderzoek is gericht op de collectie, vaste en tijdelijke presentaties. Het museum probeert vanwege de breedte van de collectie zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan en betrekt externe onderzoekers regelmatig bij collectieonderzoek. De kwaliteit en de omvang van het wetenschappelijk onderzoek wordt door de commissie voldoende bevonden. Het museum wordt wel aanbevolen om de mogelijkheden op het gebied van andere disciplines met minder voor de hand liggende partners te onderzoeken. Disciplineoverschrijdend onderzoek levert voor partijen een wederzijds voordeel op. 6.6 Conclusies bedrijf Het Rijksmuseum Twenthe realiseert zich terdege dat de kleine omvang van de organisatie bedreigingen met zich meebrengt ten aanzien van de continuïteit, maar constateert ook dat de beperkte omvang ook positieve gevolgen heeft voor de dynamiek en creativiteit. Ondanks de aanwezige betrokkenheid en motivatie moet de commissie concluderen dat het museum onvoldoende menskracht heeft om alle doelstellingen te bereiken. De planning en controlcyclus van het museum is op orde, maar de sturing op financiële processen kan verbeterd worden. Het verkrijgen van een beter inzicht in de processen, het breder gebruik van budgetten per afdelingen en het bevorderen van de kennis van de medewerkers met betrekking tot de financiën zal de sturing verbeteren. Het museum heeft tijdens de vuurwerkramp in 2000 laten zien dat het weet hoe het moet handelen in noodsituaties. De organisatie actualiseert regelmatig het bedrijfsnoodplan met daarin risicoanalyses, protocollen en ontruimingsplannen. De organisatie beschikt niet over een kwaliteitszorgsysteem, maar gezien de omvang van de organisatie is dat ook niet nodig. Wel wordt het museum aanbevolen om de huidige expertise en processen van bijvoorbeeld tentoonstellingen te vatten in kwaliteits-zorgprocessen, zodat deze ook geëvalueerd en geactualiseerd kunnen worden. De neerslag van de ervaring en processen is belangrijk gezien de kwetsbaarheid van de kleine organisatie. Het Rijksmuseum Twenthe heeft een aantal regionale sponsors aan zich weten te binden en de organisatie ziet, ondanks de economische tegenwind, mogelijkheden om de band met het regionale bedrijfsleven te verstevigen, onder ander door de vorming van een businessclub. De aanzetten zijn goed, maar om het sponsorbeleid succesvol te maken, is een goed inzicht in de groep potentiële klanten in met name de regio van groot belang. De huisvesting van het museum is een historisch gegeven, maar de commissie is van mening dat het huidige gebouw niet passend is bij de organisatie van het Rijksmuseum Twenthe. De verbouwingsplannen die samen met de Rijksgebouwendienst ontwikkeld worden om het gebouw een meer open uitstraling te geven zijn goed, maar lossen het probleem niet volledig op. Op lange termijn zou het museum gebaat zijn met een nieuw gebouw waarin collecties de ruimte krijgen en in verbinding kunnen komen met de bezoeker. De aanzetten op verschillende gebieden zijn goed en wanneer het Rijksmuseum Twenthe een aantal aspecten met elkaar weet te verbinden en samen te vlechten, zal het in staat zijn om de doelstellingen te bereiken. 23

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Viveste Rotterdam, 16 februari 2011 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam 1 Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam april 2015 Gitta Luiten in opdracht van de Gemeente Rotterdam 2 Inhoudsopgave 1 Opdracht 3 1.a Onderzoeksopzet 3 1.b Kaders 4 2 Samenvatting en conclusies 5 2.a Conclusies

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting Musea 1. Inleiding Musea hebben een tweeledige taak. De wortel van hun bestaan is gelegen in het beheren van collecties. Maar hun bestaansrecht ontlenen ze aan wat ze daar namens en ten behoeve van de

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Museale strategie. bewaren om teweeg te brengen

Museale strategie. bewaren om teweeg te brengen Museale strategie bewaren om teweeg te brengen Inhoud pagina 1 pagina 3 pagina 7 pagina 9 pagina 13 pagina 17 Museale strategie [1] Analyse [2] Inhoudelijke visie: bewaren en teweegbrengen [3] Continuïteit

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

culturele basisinfrastructuur 2013 2016

culturele basisinfrastructuur 2013 2016 culturele basisinfrastructuur 2013 2016 Deel 1 Slagen in Cultuur culturele basisinfrastructuur 2013 2016 1 Inhoud Deel 1 Inleiding 5 1.1 Slagen in Cultuur 7 1.2 Adviesaanvraag en beoordelingskader 9 1.3

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Woningstichting Openbaar Belang Rotterdam, versie 28 april Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM Digitaliseren met Beleid REEKX, GRONINGEN/ALMERE VERZETSMUSEUM AMSTERDAM/AMSTERDAM NOVEMBER 2007 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING II III 1. HET VERZETSMUSEUM

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Gemeente museum Den Haag 2013-2016

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Gemeente museum Den Haag 2013-2016 1 Meerjarenbeleidsplan Stichting Gemeente museum Den Haag 2013-2016 2 Mondriaan & De Stijl 3 INHOUD 1.1. Algemene informatie 5 Vooraf 9 1.2. Terugblik op en evaluatie van de periode 2009 - heden 11 1.3.

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 DE KUNST VAN HET BALANCEREN Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 Netherlands Quality Agency Den Haag, maart 2004 Sectorale kwaliteitszorg hbo Eindrapport van de

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR REALISATIE

VAN AMBITIE NAAR REALISATIE VAN AMBITIE NAAR REALISATIE Strategisch beleidsplan van VCO Oost Nederland Dit beleidsplan beschrijft de kaders van het VCO beleid voor de komende jaren. Enschede, januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie