Informatie over de mbo-opleiding. Medewerker buitenruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over de mbo-opleiding. Medewerker buitenruimte"

Transcriptie

1 Informatie over de mbo-opleiding Medewerker buitenruimte Instroomjaar Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens de opleiding? 3 4. Hoe haal ik succesvol mijn diploma? 4 5. Welke regels zijn er rond de examinering? 5 6. BPV: de beroepspraktijkvorming 8 7. De Centrale Examencommissie Extern betrokkenen Bijlagen Examenplan 12 Opleidingsplan 14 Studiegids AOC Oost mbo

2 Inleiding In dit deel van de studiegids word je geïnformeerd over de opleiding. We willen je inzicht geven in hoe je opleiding er uit ziet en hoe je beoordeeld wordt. Deze opleiding is tot stand gekomen aan de hand van een landelijk kwalificatieprofiel. Daardoor is je diploma landelijk vergelijkbaar. In deze gids vertellen we je eerst over het beroep waarvoor je wordt opgeleid (hoofdstuk 2). We geven in het kort aan hoe het onderwijs er uit zal zien. In hoofdstuk 3 leggen we preciezer uit welke onderdelen in je opleiding aan bod komen. In hoofdstuk 4. wordt uitgelegd welke toetsen meetellen voor het examen. In de studiegids staan de belangrijkste afspraken die je met het AOC maakt als je aan de opleiding deelneemt. Er zijn ook nog andere documenten die van belang zijn voor je, daarnaar wordt in deze studiegids verwezen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het lesrooster, het examenreglement, de algemene informatiegids van de sector, beroepspraktijkvorming- en onderwijsovereenkomsten. De studiegids biedt dus belangrijke informatie voor je hele opleidingstraject. We wensen je veel succes met je studie. Studiegids AOC Oost mbo

3 1. Hoe leer je bij AOC Oost? Leren en ontwikkelen doe je als je in een uitdagende leeromgeving je eigen keuzes kunt maken die passen bij jouw leervraag. Voor leren ben je zelf verantwoordelijk. Leren doe je soms alleen maar meestal samen met anderen, zowel binnen als buiten de school. Leren bij AOC Oost betekent dat je zelfbewust, ondernemend en zinvol bezig bent vanuit je hoofd, vanuit je hart en met je handen. 2. Hoe ziet je beroep eruit? Medewerker buitenruimte De medewerker buitenruimte heeft een breed werkterrein en verricht uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, bos en natuurterreinen en cultuurtechnische en civieltechnische voorzieningen. Verder bedient en onderhoudt hij technische voorzieningen, installaties en machines en is hij het aanspreekpunt voor publiek in het veld. Het uitvoeren van bodemsanering kan onderdeel van zijn taak zijn. Hij is in dienst van aannemers, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterschappen, gemeenten, rijkswaterstaat, hoveniersbedrijven of loonbedrijven. Afhankelijk van de organisatie en de jaargetijden kunnen verschillende werkzaamheden in meer of mindere mate voorkomen. 3. Wat leer je tijdens de opleiding? Hoe zit de opleiding in elkaar? Je opleiding is gebaseerd op een landelijk opgestelde kwalificatie, die door de minister is vastgesteld. In de beschrijving van die kwalificatie (het kwalificatieprofiel) staat opgenomen aan welke voorwaarden iemand moet voldoen om het betreffende diploma te kunnen ontvangen. Op basis van het kwalificatieprofiel zijn er een aantal examens vastgesteld, die elk een deel van de opleiding afsluiten. Voor de beroepsspecifieke examinering worden Proeven van Bekwaamheid (PvB s) afgenomen en eventueel ook werkprocesexamens, kennisexamens en vaardigheidsexamens. Daarnaast doe je ook andere examens voor onderdelen zoals taal en rekenen. In het volgende hoofdstuk wordt dit verder uitgelegd. De organisatie van de opleiding is gericht op het afleggen en behalen van de verschillende PvB s en de overige examens. Voorafgaand aan het afleggen van de PvB moet je in de weg er naar toe een portfolio opbouwen. Het portfolio moet met een voldoende zijn beoordeeld, voordat je wordt toegelaten tot de PvB. In het opleidingstraject dat voorafgaat aan het afleggen van elke PvB zijn er in de opleiding oefensituaties en leerarrangementen opgenomen, waarin je bewijsstukken voor je portfolio kunt verzamelen en je jezelf kunt voorbereiden op het afleggen van de PvB. In het opleidingsplan kun je meer in detail zien welke onderwijsactiviteiten je tijdens de opleiding krijgt aangeboden. Dit plan vind je bij de bijlagen. Deelname aan leeractiviteiten Je overlegt met je coach over het studieprogramma. De coach legt dit samen met jou vast. Als je persoonlijke programma afwijkt van het reguliere, dan moet worden getoetst of het aan de wettelijke eisen van onderwijstijd voldoet. Studiegids AOC Oost mbo

4 4. Hoe haal ik succesvol mijn diploma? Wanneer word je gediplomeerd? Bij een afgeronde opleiding hoort een diploma. Je ontvangt een diploma als je: 1. alle kerntaken (inclusief beroepsspecifieke eisen voor Nederlandse taal, rekenen en eventueel ook voor MVT en wettelijke beroepsvereisten) hebt behaald; 2. voldaan hebt aan de verplichting (Leren)Loopbaan & Burgerschap ((L)L&B), inclusief de eis voor studiepunten als je vóór gestart bent met je opleiding; 3. voldaan hebt aan de generieke eisen voor: a. Nederlandse taal; b. rekenen; c. Engels (alleen niveau 4 vanaf instroomjaar ); 4. de BPV met goed gevolg hebt afgelegd. In het volgende schema wordt bovenstaande overzichtelijk weergegeven: Studiegids AOC Oost mbo

5 Studenten die geslaagd zijn voor (delen van) het examen ontvangen bij het verlaten van de opleiding de desbetreffende bewijsstukken. In de bijlage Examenplan kun je voor ieder examenonderdeel lezen welke eisen precies gelden voor de opleiding die jij volgt. Als je in 2012 of eerder met de opleiding bent gestart, geldt voor jou een ander examenplan dan in de bijlage van de studiegids op deze website is weergegeven. Je vindt in dat geval het juiste plan op het intranet van AOC Oost (KISS), onder Officiële documenten - examenreglement/oer. 5. Welke regels zijn er rond de examinering? Hieronder volgen de belangrijkste regels rond de examinering. In het examenreglement van AOC Oost worden een aantal onderwerpen uitgebreider beschreven. Te laat, niet aanwezig of een onvoldoende voor het examen Als je te laat aanwezig bent voor afname van een examen of vanwege een niet geldige reden niet deelneemt aan een examen, dan vervalt het recht op deelname aan het examen. Hiermee treedt automatisch de herexamenregeling in werking. Als je door aantoonbare overmacht (bijvoorbeeld ziekte) niet aan een examen kunt deelnemen, dan krijg je de gelegenheid het betreffende examen alsnog af te leggen. Ook voor deze inhaalmogelijkheid zijn de regels voor examinering van toepassing. Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen de deelname aan de reguliere examinering voor een student problemen oplevert vanwege bijvoorbeeld medische redenen, handicaps of taalachterstanden. In deze gevallen kan door de student een aangepaste examinering worden aangevraagd. In de examenvergadering wordt beslist over de toekenning van deze aanvragen. De definitieve uitslag van een examen wordt in een examenvergadering vastgesteld. Tegen deze beslissing van de examenvergadering kun je binnen vijf schooldagen na bekendmaking van het definitieve examenresultaat bezwaar aantekenen. Het bezwaar moet je indienen bij de examensecretaris en zal worden behandeld in de Examencommissie mbo (ECM). Een format voor een bezwaarschrift staat op het intranet van AOC Oost. Indien je niet akkoord gaat met de uitspraak van de ECM inzake een bezwaar, kun je hiertegen in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Het beroep moet worden ingediend binnen 10 schooldagen nadat de ECM de uitspraak over het bezwaar heeft gedaan. Een format voor het aantekenen van een beroep vind je op het intranet. Indien je examen door de examinatoren met een onvoldoende is beoordeeld en in de examenvergadering is deze beoordeling ook zo vastgesteld, dan heb je één mogelijkheid tot het doen van een herexamen voor het betreffende examen. Je wordt in kennis gesteld van de termijn, waarbinnen je de gelegenheid hebt om je voor te bereiden op dit herexamen en wanneer de volgende mogelijkheid is om het betreffende examen nogmaals af te leggen. Studiegids AOC Oost mbo

6 Specifieke regels met betrekking tot de Proeve van Bekwaamheid (=PvB) Om voor de afname van een PvB te worden toegelaten, moet de vastgestelde inhoud van het bijbehorende portfolio met voldoende beoordeeld zijn. Je wordt vooraf in kennis gesteld wanneer het portfolio uiterlijk ter beoordeling moet worden aangeboden. Overschrijding van dit tijdstip of een onvoldoende beoordeling van het portfolio kan betekenen dat afname van de PvB niet meer in de aangegeven periode kan worden gerealiseerd. In sommige gevallen betekent dit dat de PvB een schooljaar later pas kan worden afgenomen. Als je portfolio behorend bij een PvB als voldoende is beoordeeld, word je toegelaten tot het afleggen van deze PvB. Je wordt minimaal vijf schooldagen voorafgaand aan de afname over de PvB en examineringsomstandigheden geïnformeerd. Bij het afleggen van de PvB volg je de aanwijzingen van de examinatoren op en voer je de bij de PvB behorende opdracht(en) uit. Na afronding van de PvB ontvang je van de examinatoren de voorlopige examenuitslag. De definitieve uitslag wordt in een examenvergadering vastgesteld. Als de PvB met een voldoende resultaat is beoordeeld, dan heb je dat onderdeel van de opleiding behaald. Als je portfolio behorend bij een PvB als onvoldoende of onvolledig is beoordeeld, word je nog niet toegelaten tot het afleggen van deze PvB. Je wordt in kennis gesteld van de termijn, waarbinnen je alsnog de gelegenheid hebt om je portfolio op orde te krijgen en wanneer de volgende mogelijkheid is om de betreffende PvB af te leggen. De waardering voor een PvB wordt aangegeven met voldoende, goed of onvoldoende. Onregelmatigheden Als een kandidaat zich bij de afname van een examen niet aan de regels houdt of heeft gehouden, kan de Examencommissie mbo (ECM) één van de onderstaande maatregelen nemen: de kandidaat krijgt het oordeel onvoldoende voor het examen; het examen wordt ongeldig verklaard. De ECM bepaalt op welke onderdelen de kandidaat opnieuw examen moet doen. In voorkomende gevallen ontvangt de kandidaat een brief waarin staat wat de commissie heeft besloten. Binnen drie schooldagen na ontvangst van de brief, kan de kandidaat bij de ECM bezwaar aantekenen tegen de beslissing en vragen om herziening van de beslissing. Indien je niet akkoord gaat met de uitspraak van de ECM inzake een bezwaar, kun je hiertegen in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Het beroep moet worden ingediend binnen 10 schooldagen nadat de ECM de uitspraak over het bezwaar heeft gedaan. Een format voor het aantekenen van een beroep vind je op het intranet. Examinering Nederlandse taal, moderne vreemde taal en rekenen In het examenplan, dat je kunt vinden bij de bijlagen, staat aangeven welke eisen er gelden voor jouw opleiding. Studiegids AOC Oost mbo

7 Loopbaan en Burgerschap Voor het behalen van het diploma dien je te voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap. Vrijstellingen Op basis van je vooropleiding kun je een vrijstelling krijgen voor een onderdeel van je opleiding. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek voor verlenen van vrijstelling(en) indienen bij de examensecretaris. In een examenvergadering wordt beslist over het verlenen van vrijstelling voor één of meer examenonderdelen. Als bewijs van vrijstelling geldt het ingevulde en door de examensecretaris voor akkoord ondertekende aanvraagformulier. Het is ook mogelijk dat je op basis van toetsresultaten vrijgesteld wordt voor (een deel van) de lessen. Voor alle vrijstellingen geldt dat de student wel dient te voldoen aan de wettelijke eisen voor onderwijstijd. In onderstaand overzicht staat aangegeven welke vrijstellingen een bepaalde vooropleiding kunnen opleveren: Vrijstelling Niveau-vrijstelling: Eventueel, op basis van intake en/of EVC-assessment, aangevuld met corresponderende Proeven van Bekwaamheid uit CKS Corresponderende Proeven van Bekwaamheid en beroepspraktijkvorming CKS op basis van intake en/of EVC-assessment Vooropleiding Diploma KS opleiding op niveau 1, 2, 3 en 4 of Diploma ODC opleiding op niveau 1, 2, 3 en 4 of Diploma KMAO, MAS B, MAS A (vóór ODC) Alle overige relevante kwalificaties inclusief de diploma s leerlingwezen oude stijl (= vóór ODC) Voor de onderdelen Nederlandse taal en Rekenen mogen aan studenten in principe geen vrijstellingen worden verleend. Alleen In het uitzonderingsgeval dat een student examen heeft gedaan op het vereiste referentieniveau in het mbo/havo/vwo en binnen twee jaar na het studiejaar waarin dit examen is afgelegd opnieuw gediplomeerd wordt, hoeft de student niet opnieuw een examen af te leggen. Wel geldt er in het onderwijsprogramma een onderhoudsplicht. Bijzondere erkenningen Tijdens de opleiding kunnen er onderdelen worden aangeboden en afgesloten, die leiden tot bijzondere erkenningen, zoals VCA, BHV, de spuitlicentie, Booglassen NIL1, erkend monsternemer enzovoort. De examinering van deze bijzondere erkenningen wordt veelal door externe instanties uitgevoerd. Deze brengen hiervoor vaak extra kosten in rekening. Deze kosten kunnen bij de student in rekening gebracht worden. Studievoortgang Je mag niet verder gaan in het geplande opleidingstraject (bijvoorbeeld overgaan naar een volgend leerjaar) als er geen uitzicht meer is om het diploma te behalen binnen de geplande studieduur. Studiegids AOC Oost mbo

8 6. BPV: de beroepspraktijkvorming De BPV vormt een belangrijk onderdeel van elke opleiding. Op deze manier maak je kennis met het werk in de beroepspraktijk en word je voorbereid op de uitoefening van je toekomstig beroep. De BPV-overeenkomst Bij elke BPV-periode wordt een BPV-overeenkomst opgesteld. Hierin staan opgenomen de duur en omvang van de BPV-periode, de begeleiding van de student en de wijze van beoordeling. Bij de start van de BPV moet de BPV-overeenkomst getekend zijn. Lees de volledige overeenkomst goed door. Het voorblad bestaat uit 3 exemplaren die alle drie door de student, de BPV-bieder en de school getekend moeten worden. Alle drie partijen hebben vervolgens een exemplaar van de overeenkomst in bezit. De student zorgt ervoor dat de schooladministratie het door alle partijen ondertekende formulier voor aanvang van de BPV in bezit heeft. Voor de BBL wordt de overeenkomst tevens ondertekend door Aequor, het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving. Presentie De BPV-tijden zijn met inachtneming van de arbeidstijdenwet hetzelfde als de werktijden van het personeel. Als je vanwege ziekte of een andere reden afwezig bent, dien je hiervan het BPV-bedrijf tijdig op de voor het bedrijf gebruikelijke manier in kennis te stellen. Tevens moet je de afwezigheid melden aan de schooladministratie. Dit geldt tevens voor het betermelden. BPV-dagen die je mist, worden in overleg met het BPV-bedrijf en eventueel BPVbegeleider ingehaald. Voordat je een BPV-dag inhaalt, moet je daarvan de schooladministratie in kennis stellen, anders ben je niet verzekerd. Houding Je dient je te richten op het BPV-bedrijf naar de aanwijzingen van de leidinggevende of één van de personeelsleden. Het is belangrijk dat je met een positieve en actieve houding de werkzaamheden tijdens de BPV uitvoert. Naast het meedoen is vragen, waarnemen en meedenken erg belangrijk. Als het goed is sta je nooit met lege handen en zie je het werk liggen. Vergoeding BPV-tijd is opleidingstijd. In principe ontvang je geen BPV-vergoeding. AOC Oost vraagt ook geen vergoeding aan de bedrijven. Begeleiding Als er zich problemen tijdens de BPV-periode voordoen wordt in eerste instantie contact opgenomen met je BPV-begeleider/coach. In elke BPV-periode komt je coach of een docent op bezoek. Studiegids AOC Oost mbo

9 Beoordeling De beroepspraktijkvorming is bedoeld als oefensituatie waarin je competenties ontwikkelt en die je voorbereidt op het examen. De BPV levert informatie op over je voortgang. Aan het begin van iedere BPV vindt een nulmeting plaats waarin de mate waarin de je de competenties beheerst, schriftelijk wordt vastgelegd. Naar aanleiding hiervan worden je opdrachten verstrekt of handelingenlijsten opgesteld. De praktijkopleider verzorgt een tussenbeoordeling en gebruikt daarbij het reflectieformulier. Samen met jouw zelfbeoordeling is dit de basis voor het reflectiegesprek over de ontwikkeling van je competenties. Aan het eind van de BPV-periode geeft je praktijkopleider een eindbeoordeling van je BPV. Op basis van je eigen indruk en het oordeel van de praktijkopleider vindt een gesprek plaats. Het resultaat van dit gesprek en de ingevulde formulieren dien je te plaatsen in je portfolio. Dit vormt de basis voor het coachen naar de volgende BPVplaats. De beoordeling kan onderdeel zijn van het portfolio en als zodanig voorwaardelijk voor toelating tot de Proeve van Bekwaamheid. Studiegids AOC Oost mbo

10 7. De Centrale Examencommissie De Centrale Examencommissie ziet erop toe dat er binnen AOC Oost op een deugdelijke wijze geëxamineerd wordt. De Centrale Examencommissie is als volgt samengesteld: Voorzitter: P. Duijsings, lid College van Bestuur Secretarissen: H. Weusthof, voorzitter werkgroep Examinering mbo P. Kokkelkoren, voorzitter werkgroep Examinering vmbo Leden: A. Hoeben, locatiedirecteur locatie Almelo M. Sonderen, teamleider locatie Borculo. B. Kupers, directeur mbo R. Vijn, locatiedirecteur locatie Doetinchem A. M. Huis in t Veld, locatiedirecteur locatie Enschede Vacature, locatiedirecteur locatie Twello T. Lucassen, locatiedirecteur Groeipunt Ambtelijke secretaris: R. Benerink, secretaris werkgroep Examinering mbo Voor de uitvoering van de examinering in het mbo heeft het bevoegd gezag de Examencommissie mbo (ECM) ingesteld. De Examencommissie mbo is als volgt samengesteld: Voorzitter: Leden: B. Kupers T. Lucassen (plaatsvervangend voorzitter) R. Benerink H. Weusthof De Examencommissie mbo handelt ook bezwaarschriften en gevallen van fraude af. De communicatie hierover verloopt via de examensecretaris van de mbo-locatie. Studiegids AOC Oost mbo

11 8. Extern betrokkenen Inspectie De inspectie houdt toezicht op de uitvoering van het onderwijs. De inspectie is op het volgende adres bereikbaar: Inspectie van het onderwijs Postbus GS Utrecht Tel. (088) Klachtenregeling AOC Oost heeft een klachtenregeling vastgesteld en ingevoerd. De klachtenregeling ligt ter inzage bij het onderwijs servicebureau en vind je ook op het intranet van AOC Oost. Commissie van Beroep AOC Oost heeft een commissie van beroep gevormd. Deze commissie bestaat uit: voorzitter: Dhr. J. Bornerbroek lid: Dhr. M. Janischka lid: Mevr. R.B.J. Roetgerink plaatsvervangende voorzitter: Dhr. M. Salomons plaatsvervangend lid: Mevr. C.J.M. ten Dam plaatsvervangend lid: Dhr. W.M. Woertman De Commissie van Beroep voor de examens is bereikbaar onder het postadres: Commissie van Beroep voor de examens AOC Oost P/a Postbus AD LOCHEM Tel.: Fax: Studiegids AOC Oost mbo

12 9. Bijlagen Examenplan Naam opleiding: Natuur en groene ruimte 2 (Medewerker buitenruimte) niveau 2 Crebonummer: Cohort: (studiejaar afronding opleiding ) Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Proeve van Outdoor basic - aanleg Bekwaamheid Proeve van Outdoor basic - onderhoud Bekwaamheid Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeves behaald zijn eisen Nederlands Beroepsspecifieke Hieraan is voldaan als de proeves behaald zijn eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Instellingsexamen: cijfer Lezen met één cijfer achter de Luisteren komma Referentieniveau: 2F Spreken Gesprekken voeren Schrijfvaardigheid Instellingsexamen: cijfer met één cijfer achter de komma resultaat Onvoldoende/voldoende/goed Onvoldoende/voldoende/goed Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan Cijfer 1-10 Rekenen Loopbaan en burgerschap BPV Referentieniveau: 2F Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Instellingsexamen: afgerond op een geheel cijfer De kandidaat heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen Cijfer 1-10 De kandidaat heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat) Studiegids AOC Oost mbo

13 De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - Alle proeves minimaal met een voldoende zijn afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: Toelichting - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan. De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeves op basis van de Groene standaard. Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende. Kerntaak Resultatenlijst 1 Legt natuur en leefomgeving aan Goed Goed 2 Onderhoudt natuur en leefomgeving Goed Goed Studiegids AOC Oost mbo

14 Opleidingsplan Kwalificatiedossier Uitstroomdifferentiatie Crebo-nummer Natuur en groene ruimte 2 Medewerker buitenruimte Kerntaken en Werkprocessen (wat je moet kunnen) 1. Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden 1.2 Voert grond verzet uit 1.3 Legt rioleringssystemen/drainage aan 1.4 Legt water(partijen) aan 1.5 Brengt verhardingen aan 1.6 Plaatst bouwkundige elementen 1.7 Legt technische voorzieningen aan 1.8 Legt groen aan 1.9 Rondt de aanlegwerkzaamheden af 2. Onderhoudt natuur en leefomgeving 2.1 Voert bestrijding uit van onkruid, ziekten en plagen. 2.2 Voert bodemverbetering uit 2.3 Onderhoudt rioleringssystemen/drainage 2.4 Onderhoudt water(partijen) 2.5 Onderhoudt verhardingen 2.6 Onderhoudt bouwkundige elementen 2.7 Onderhoud technische voorzieningen 2.8 Onderhoudt groen 2.9 Laat de werkomgeving verzorgd achter Begeleide leeractiviteiten Planning Deel van totale studiebelasting (*) BOL BBL Beroepspraktijkvorming 50-60% 60-80% Praktijkleren 1,5-6% 1-2,5% Contacttijd (lessen of coaching) 25-30% 10-17% Zelfstandig werken (onder begeleiding) 0-4% 0-4% (*) In één leerjaar is de totale studiebelasting 1600 studiebelastingsuren (SBU). Dit is inclusief de onbegeleide leeractiviteiten in projecten of als huiswerk. Studiegids AOC Oost mbo

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 Opleiding Commercieel Medewerker Uitstroomrichting Contact Center Medewerker MBO 3 Organisatie KPN Contact College/Afdeling Opleiding Bedrijfsopleidingen Commercieel

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 Manager/ondernemer horeca Opleidingscluster HORECA Adres uitvoeringlocatie

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg

Studiegids 2012-2013. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg Studiegids 2012-2013 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg Lentiz MBO LIFE College Bezoekadres Postadres Parallelweg 401 Postbus

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Applicatieontwikkelaar niveau 4 Leerweg BOL crebonummer 95311 Applicatieontwikkelaar versie 2014 MBO College Almere Locatie Louis Armstrongweg

Nadere informatie

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion

93781 OER Commercieel Medewerker Fashion 93781 OER Commercieel Medewerker Fashion Niveau 4 BOL Cohort 2013-2017 startdatum: 01 augustus 2013 93781 Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Procestechnologie Opleiding : Operator C mechanische variant Crebonummer : 90240 Opleidingscode : K1691 KBB : PMLF Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur :

Nadere informatie

Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker

Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker 90471 Bedrijfsadministratief medewerker VOORWOORD Welkom beste student! Van harte welkom op de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker (BOL niveau 2).

Nadere informatie

NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011

NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011 NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011 COHORT: 2010 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1 BEROEP EN LEREN, LOOPBAAN EN BURGERSCHAP... 4 1.1 Aan het werk na je opleiding...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Applicatieontwikkelaar Crebonummer : 95311 KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg ` : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort : 2015 Versie:1 ZDI clru 1 van Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Medewerker Marketing en Communicatie

Medewerker Marketing en Communicatie Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie 90530 Niveau 4 BOL cohort 2014-2017 Kwalificatiedossier 2014 Studieduur 3 jaar / 4800 sbu s Florijn College ROC

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie