Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties 9 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Missie Visie Kernwaarden Koers en ambities Algemeen beleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Zorginhoudelijke indicatoren en cliënttevredenheid Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Ontwikkeling van enkele balansposten Blik op de toekomst 31 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 2/31

3 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging Het jaar 2013 was voor veel zorginstellingen het jaar waarin vanuit landelijk beleid ingrijpende ontwikkelingen zijn ingezet, die vragen om een geheel nieuwe koers. Dit gaat gepaard met veel onzekerheden, en ook voor AriënsZorgpalet heeft dit consequenties. Maar we zijn niet somber. We zien voor AriënsZorgpalet ook in de toekomst een belangrijke rol weggelegd bij de ondersteuning van de regie over een zinvolle levensinvulling van ouderen. Hiervoor is verregaande vernieuwing nodig die onze gehele organisatie raakt. We zien dit als een uitdaging waarmee we komende jaren aan de slag gaan. Meer daarover kunt u lezen in hoofdstuk 5, het hoofdstuk over de toekomst is voor AriënsZorgpalet een jaar geweest dat naar tevredenheid is verlopen en dat we op hoofdlijnen zullen bezien vanuit het perspectief van de cliënten, de medewerkers en de organisatie. Cliëntperspectief Kwaliteit en veiligheid Wij zijn verheugd te kunnen melden dat onze organisatie in 2013 opnieuw is gecertificeerd voor de HKZ VV&T (2010). Een belangrijk keurmerk voor ons, dat ons stimuleert om continu bezig te zijn met het optimaliseren van onze zorg- en dienstverlening. In 2013 is een CQ meting (cliënttevredenheid) uitgevoerd onder al onze intramurale cliënten. De meting is uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie (Kiwa Carity) en is voor ons een belangrijke graadmeter over hoe onze zorg- en dienstverlening wordt ervaren. Op de vraag Zou u de instelling aanbevelen bij uw vrienden of familie? is het algemene oordeel van de cliënten in het verzorgingshuis een 7.9 op een schaal van 10. De cliënten in het verpleeghuis somatiek scoren deze vraag met een 7 en de cliënten van het verpleeghuis PG scoren deze vraag met een 8.3. Een heel mooi resultaat. Maar uit deze meting halen we ook weer punten waarop we kunnen verbeteren, en daar gaan we dan ook zeker mee aan de slag zal in het teken staan van de verdere invoering van procesmanagement. Daarbij leggen we de verbinding met risicomanagement. We denken hiermee het kwaliteitsdenken en cliëntveiligheid binnen onze organisatie op een nog hoger plan te kunnen tillen. Gastvrijheid Naast inhoudelijk goede zorg is ook de door cliënten en bezoekers ervaren gastvrijheid van groot belang. In 2011 is daarom voor alle medewerkers een meerjaren gastvrijheidsprogramma van start gegaan. Iedere medewerker heeft inmiddels een basistraining en een verdiepingstraining heeft gevolgd. Daarbij zijn onze kernwaarden DWARS leidend. DWARS staat voor Doen, Welkom, Afspraak=afspraak, Respect en Samenwerking. Met regelmaat horen we terug hoe gastvrij men zich ontvangen voelt door onze medewerkers, en daar zijn we trots op. Medewerkerperspectief In 2013 heeft het verzuim 6,75% bedragen, bijna 0,75% hoger dan in Onze uiteindelijke doelstelling van een verzuim van maximaal 5% is hiermee niet gerealiseerd. We zijn er van overtuigd dat 5% een haalbaar percentage is. Daarom gaan we in 2014, samen met een extern bureau, aan de slag om het verzuim daadwerkelijk te verlagen. Hierbij leggen we de link met ons vitaliteitsprogramma, waarin we ambitieus zijn. We willen een goede werkgever zijn die medewerkers stimuleert zo vitaal mogelijk te zijn. Aandacht voor vitaliteit, werkvermogen en employability versterkt duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dat resulteert in goede kwaliteit van werk en meer levenslust, zowel in de privésfeer als op het werk. Uit evaluatie blijkt dat we goed op weg zijn. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 3/31

4 Organisatieperspectief Door de collectief geleverde prestatie hebben we 2013 af kunnen sluiten met een positief financieel resultaat, zodat het eigen vermogen verder kon worden versterkt en daarmee op het gewenste niveau blijft. In 2013 is ons nieuwbouwproject Ariënshuis in Glanerbrug feestelijk geopend. Hiermee sluiten we een periode af waarin we een aantal prachtige nieuwbouwlocaties hebben kunnen realiseren, en daarmee met vertrouwen de toekomst in kunnen. Tevens hebben we ons in 2013 gebogen over de mogelijke consequenties van het scheiden van wonen en zorg voor onze organisatie. Dat de impact hiervan groot zal zijn behoeft geen betoog. De genoemde verregaande vernieuwing, onder de titel Route 2018 raakt zowel het primaire als ook de ondersteunende processen. Krimp is daarbij onvermijdelijk. Op weg naar 2018 laten we ons inspireren door de besturingsfilosofie die in het boek Verdraaide Organisaties. Terug naar de bedoeling staat beschreven. In het kort betekent dit dat we alles heel dicht bij de klant en de professional willen organiseren. Dit betekent ook de zaken simpel houden en complexe bedrijfsvoering en bureaucratie terugdringen. En steeds de kritische vraag stellen: Wat is nu eigenlijk de bedoeling? Samenwerking met Bruggerbosch In 2013 hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden met de bestuurder en toezichthouders van Bruggerbosch over een voornemen tot fusie met AriënsZorgpalet met als doel het vergroten van de toekomstbestendigheid van beide organisaties. De vraag die regelmatig is gesteld is hoe een voornemen tot fusie zich verhoudt tot een toekomst waarin er veel gaat veranderen. Omdat er onder meer een verschil van inzicht bestaat over de toekomstige inrichting van de fusieorganisatie zijn wij tot de conclusie gekomen dat er momenteel geen goede basis ligt om verdere invulling te geven aan de fusie. Beide organisaties zullen separaat aan de slag gaan met het vergroten van de toekomstbestendigheid van de eigen organisatie. Dit neemt niet weg dat we de samenwerking die is opgebouwd willen behouden en dat wij daar waar het voor onze cliënten en medewerkers van meerwaarde is, de handen zeker ineen blijven slaan. Verantwoording In het voorliggende Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording wordt in het maatschappelijk verslag op het niveau van het concern verslag gedaan van relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen AriënsZorgpalet. Hoewel het maken van een dergelijke verantwoording niet meer verplicht is, vinden wij het wel degelijk van belang naast een financiële verantwoording ook op inhoud verantwoording af te leggen. Daarom hebben wij evenals voorgaande jaren dit verslag gemaakt. Voor de jaarrekening geldt dat de geconsolideerde gegevens zijn opgenomen voor: Stichting AriënsZorgpalet Stichting AriënsZorgpalet WoonZorgcombinatie Hervormde Bouwstichting voor Bejaardenhuisvesting Enschede Stichting Huisvesting voor Bejaarden Korteland Stichting Hulpfonds AriënsZorgpalet Stichting Steunfonds AriënsZorgpalet. De Raad van Toezicht heeft het jaardocument op 22 april 2014 goedgekeurd. Jan van der Linde en Elo Gramsbergen Raad van Bestuur AriënsZorgpalet Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 4/31

5 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Stichting AriënsZorgpalet Bezoekadres hoofdkantoor Boulevard , 7511 AD Enschede Postadres Postbus 5005, 7500 GA Enschede Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern AriënsZorgpalet is een stichting met een Raad van Bestuur als statutair bestuurder en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur bestaat uit 2 leden. Naast AriënsZorgpalet opereren de Stichting AriënsZorgpalet WoonZorgcombinatie en de Hervormde Bouwstichting Bejaardenhuisvesting Enschede (HBBE). Het bestuur en de Raad van Toezicht van deze stichtingen vormen een personele unie met dat van de Stichting AriënsZorgpalet. De Stichting AriënsZorgpalet is aanbieder van de kernactiviteiten zoals in de volgende paragrafen is weergegeven. De Stichting AriënsZorgpalet WoonZorgcombinatie en de HBBE zijn de beheerders van het onroerend goed, dat niet met collectieve middelen tot stand is gekomen en/of wordt onderhouden. Het betreft dus vastgoed dat niet valt onder de WTZi. Organogram van AriënsZorgpalet Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 5/31

6 De Raad van Bestuur, de lijnmanagers en de managers van de stafafdelingen (Controlling/EAD, HRM en BKC) vormen het managementteam van de organisatie. De managers sturen elk een aantal teamleiders aan, die de operationele leiding hebben over medewerkers. De Stichting AriënsZorgpalet is in het kader van de AWBZ toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Medezeggenschap De medezeggenschap van cliënten is bij AriënsZorgpalet gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen. De medezeggenschap is centraal geregeld door middel van een Centrale Cliëntenraad. Daarnaast is voor iedere grotere locatie een lokale cliëntenraad of bewonerscommissie ingesteld. Afgevaardigden (veelal de voorzitters) uit de lokale cliëntenraden en bewonerscommissies hebben zitting in de Centrale Cliëntenraad. Ook de medezeggenschap van medewerkers is bij AriënsZorgpalet centraal geregeld door middel van één ondernemingsraad met afgevaardigden uit de gehele organisatie. De medezeggenschap is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden. In hoofdstuk 3 is een beschrijving opgenomen van de onderwerpen waarop de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad in 2013 advies/instemming hebben gegeven of waarover zij zijn geïnformeerd Kerngegevens AriënsZorgpalet rekent het tot haar verantwoordelijkheid een breed pakket aan diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling aan te bieden, dat zoveel mogelijk aansluit bij de individuele wensen van ouderen en/of mensen met een beperking. Hierbij is speciale aandacht voor het creëren van een veilige woonomgeving voor de cliënten. De combinatie van intramurale zorg (waarbinnen alle AWBZ-functies worden geboden), ZorgThuis en een breed pakket aan welzijn en aanvullende dienstverlening, biedt de mogelijkheid om de verschillende zorgvormen vloeiend op elkaar af te stemmen en aantrekkelijke zorgarrangementen voor de doelgroep samen te stellen. Binnen de verzorgingshuizen en verpleeghuizen 1 is extra aandacht voor het welzijn van cliënten, in de vorm van persoonlijke begeleiding en door een gevarieerd aanbod van welzijnsactiviteiten. Tevens biedt AriënsZorgpalet een adequaat aanbod van geestelijke zorg. Hotelmatige dienstverlening, zoals de maaltijden en onze sfeervolle restaurants, wordt door AriënsZorgpalet gezien als een primair proces, omdat deze vorm van dienstverlening in belangrijke mate bijdraagt aan het welbevinden van de cliënten Kernactiviteiten en nadere typering AriënsZorgpalet levert verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en extramurale zorg (ZorgThuis). Daarnaast verhuurt AriënsZorgpalet appartementen waar senioren zelfstandig wonen, in een veilige woonomgeving, met een breed palet aan services en faciliteiten. Hieronder zijn de locaties weergegeven waar AriënsZorgpalet wonen, zorg en/of welzijn levert, al dan niet in samenwerking met woningcorporaties. 1 Alhoewel de termen verzorgingshuis en verpleeghuis ten gevolge van het scheiden van wonen en zorg feitelijk zijn achterhaald, worden ze in dit verslag nog wel gebruikt. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 6/31

7 Verblijf / Verzorgingshuis AriënsZorgpalet heeft van oudsher 3 locaties waar cliënten met een indicatie voor verblijf (zonder behandeling) kunnen verblijven: De Eschpoort, Ariënsstaete en Ariënshuis Glanerbrug. In overleg met de cliënten wordt een zorgarrangement samengesteld. Binnen de verzorgingshuizen zijn speciale meerzorgafdelingen ingericht, waar cliënten met psychogeriatrische problematiek kunnen worden opgevangen. Het betreft hier cliënten zonder BOPZ-indicatie. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 7/31

8 Ook beschikt AriënsZorgpalet binnen de verzorgingshuizen over een aantal TOP kamers (tijdelijke opvang plaatsen), voor cliënten die tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Ook kunnen cliënten tijdelijk worden opgenomen ter ontlasting van de mantelzorger. De scheidslijn tussen verzorgingshuis en verpleeghuiszorg is ten gevolge van scheiden van wonen en zorg aan het verdwijnen. De locaties van AriënsZorgpalet waar van oudsher enkel verzorgingshuiszorg werd geboden, zijn nu ook geschikt voor wonen met een verblijfsindicatie met behandeling. Daarnaast verhuren wij op deze locaties ook appartementen waar senioren zelfstandig kunnen wonen. Verblijf en behandeling / Verpleeghuis Verblijf en behandeling wordt geboden aan cliënten met een chronische psychogeriatrische en/of een somatische zorgvraag. Geriatrische Revalidatiezorg wordt aangeboden voor cliënten met een revalidatievraag. Overbruggingszorg wordt aangeboden voor cliënten die medisch uitbehandeld zijn of op de wachtlijst staan voor een plek in een verzorgings- of verpleeghuis. Daarnaast is AriënsZorgpalet een grote aanbieder in Enschede van crisiszorg. Er zijn tien crisisbedden aanwezig (twee voor PG-cliënten en acht voor somatische cliënten). Tevens heeft AriënsZorgpalet zes MRSA-bedden beschikbaar (crisisbedden). Daarmee levert AriënsZorgpalet een belangrijke bijdrage aan de opvang van acute en semi-acute cliënten die in de thuissituatie niet meer verzorgd kunnen worden. Extramurale zorg / ZorgThuis AriënsZorgpalet biedt extramurale zorg onder de naam ZorgThuis. Extramurale zorg wordt zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget geboden vanuit 7 zelforganiserende wijkteams. Tevens levert ZorgThuis palliatief terminale zorg. Dagactiviteiten Als vorm van extramurale AWBZ-zorg worden in de locaties Eschpoort, Ariënsstaete en Ariënshuis en in de villa van woonzorgcentrum Florapark dagactiviteiten voor ouderen uit de omliggende wijken georganiseerd. Een bijzondere vorm van dagactiviteiten is Lalé, een dagactiviteitenproject in Ariënsstaete voor Turkse vrouwen. Eerstelijns behandelcentrum Binnen de muren van locatie De Eschpoort is een eerstelijns behandelcentrum gevestigd. Hier kunnen cliënten die zelfstandig wonen terecht voor behandelingen op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en psychologie. Cliënten kunnen voor deze diensten ook binnen Ariënsstaete en Klaaskateplein terecht. De diverse behandelaars behandelen ook aan huis. Financiering vindt plaats vanuit de zorgverzekeringswet. Plusdiensten: Aanvullende service extramuraal Aan bewoners van de woonzorgcentra en wijkbewoners wordt op basis van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst privaat gefinancierde aanvullende dienstverlening verleend. Hieronder valt deelname aan welzijnsactiviteiten, bemiddeling en korting voor diverse klussendiensten en de mogelijkheid om gebruik te maken van de maaltijdvoorziening en recreatieruimtes. Personenalarmering Door middel van personenalarmering biedt AriënsZorgpalet aan ouderen, zieken maar ook aan gehandicapten in de thuissituatie de zekerheid dat er in geval van nood direct hulp wordt geboden, in de vorm van sociale of professionele alarmopvolging. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 8/31

9 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 577 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 69 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per 320 einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde 599 verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 620,9 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebied Het primaire werkgebied van AriënsZorgpalet is Enschede (inclusief Glanerbrug). AriënsZorgpalet is werkzaam in de zorgkantoorregio Twente. 2.4 Samenwerkingsrelaties AriënsZorgpalet staat open voor samenwerking met anderen en toont zich daarbij een betrouwbare samenwerking- en contractpartner. Teneinde de stevige positie in de regio te behouden wordt geïnvesteerd in de samenwerkingsrelaties met onder andere woningbouwcorporaties en andere zorgaanbieders. Bestaande samenwerkingsrelaties zijn in 2013 gecontinueerd en waar nodig uitgebouwd. Doelen van samenwerking zijn voor AriënsZorgpalet het kwalitatief beter bedienen van de doelgroep, het ontwikkelen van innovatiekracht, het behalen van schaalvoordelen en doelmatigheidswinst en een sterkere positionering. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste samenwerkingspartners van AriënsZorgpalet. IZO Twente IZO (InterZorg Ouderen) Twente is een platform waarin zorgaanbieders uit Twente zijn vertegenwoordigd. AriënsZorgpalet onderschrijft het belang van een dergelijk overleg, waarin een optimale regionale afstemming van ketenzorg aan ouderen wordt nagestreefd. De IZO Twente kent ook een door haar ingestelde klachtencommissie. Per maakt AriënsZorgpalet gebruik van deze klachtencommissie voor alle klachten (inclusief BOPZ klachten). Samenwerking met andere zorgaanbieders in het kader van ketenzorg Vanuit ZorgThuis en de verzorgingshuizen worden contacten met huisartsen onderhouden, waarbij afspraken worden gemaakt over afstemming en samenwerking. Sinds 2012 heeft AriënsZorgpalet een samenwerkingsovereenkomst met de huisartsengroep Gezondheidshoes ten behoeve van het verzorgingshuis De Eschpoort. Hiermee is een meer nadrukkelijke samenwerking gerealiseerd ten bate van de cliënt. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 9/31

10 Met Medisch Spectrum Twente wordt samengewerkt met betrekking tot overbruggingszorg en het heuppad. Er zijn contacten tussen de Specialisten Ouderengeneeskunde en de medische staf van MST. Ook is er veelvuldig overleg op diverse niveaus rondom de geriatrische revalidatie. In het kader van de CVA zorg is AriënsZorgpalet uitvoerder van reactivering oftewel geriatrische revalidatie. Er is sprake van een CVA keten, een nauwe samenwerking tussen ziekenhuis (MST), revalidatiecentrum (Het Roessingh), VVT-instellingen (AriënsZorgpalet, Livio, Zorggroep Sint Maarten), Interakt Contour en de huisartsen. AriënsZorgpalet is ketenpartner met betrekking tot dementie. Binnen de keten wordt samengewerkt met andere zorgaanbieders (Bruggerbosch, Livio, De Posten, Alifa, Zorggroep Manna, MST, Stichting Informele Zorg Twente, Mediant). Vanuit de keten is enkele jaren geleden casemanagement opgestart. AriënsZorgpalet is partner in de palliatieve zorgketen. Het Netwerk Palliatieve Zorg in Twente bestaat uit 23 partijen, waaronder VVT zorgaanbieders (o.a. Bruggerbosch, Zorggroep Manna, Livio, De Posten), huisartsen, ziekenhuis (MST), Hospice, vrijwilligersorganisaties (Leendert Vriel), revalidatiecentrum (Het Roessingh), geestelijke gezondheidszorg (Mediant), Integraal Kankercentrum Noord Oost, Alifa Welzijn, verstandelijk gehandicaptenzorg (Twentse Zorgcentra), etc. AriënsZorgpalet is samen met De Posten, Zorggroep Manna en Livio partij in de samenwerkingsovereenkomst Organiseren Nachtzorg in Zuid-Oost Twente. Samenwerking met andere zorgaanbieders in het kader van personeelsvoorziening AriënsZorgpalet is lid van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. Samen met andere regionale zorg- en welzijnsaanbieders wordt gewerkt aan een adequate personeelsvoorziening voor genoemde organisaties. Samenwerking op gebied van Hygiëne & Infectiepreventiebeleid AriënsZorgpalet voert een structureel Hygiëne & Infectiepreventiebeleid. Het Infectiepreventiebeleid wordt gevoerd in een samenwerkingsverband tussen AriënsZorgpalet, ZorgAccent en Zorggroep Sint Maarten. Stichting Bartiméus Sonneheerdt Met de Stichting Bartiméus Sonneheerdt (visueel gehandicapten) is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Resultaat van deze samenwerking is dat het ontwerp van onze nieuwbouw Ariënshuis in Glanerburg tot stand is gekomen in samenspraak met deze stichting. Gemeente Enschede AriënsZorgpalet is deelnemer aan het overleg Wonen, Welzijn en Zorg in Enschede, waarin alle zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en de gemeente Enschede participeren. Daarnaast zijn de overleggen met de gemeente Enschede geïntensiveerd gezien de ontwikkelingen als het gaat om het scheiden van wonen en zorg. Per 1 januari 2015 is de gemeente Enschede verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en opvoeding. De gemeente bereidt zich samen met alle betrokken partijen voor op deze transities in het Sociaal Domein. In de Enschede: Doen wijken wordt essentieel voorbereidingswerk gedaan voor de stadsbrede aanpak van de decentralisaties. AriënsZorgpalet neemt hier actief aan deel, en participeert in een pilot t.a.v. populatie gebonden bekostiging in Glanerbrug. Woningcorporaties Om een compleet aanbod op het gebied van zorg, welzijn én wonen te kunnen bieden, is er sprake van intensieve samenwerking met woningbouwcorporaties. Samen met Wooncorporatie Ons Huis is het woonzorgcentrum Ariënsstaete gerealiseerd en met woningcorporatie De Woonplaats is het plan Klaaskateplein (voormalig verpleeghuis t Kleijne Vaert) tot stand gebracht. Bij de realisatie van de nieuwbouwlocatie Ariënshuis hebben we samengewerkt met wooncorporatie Domijn. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 10/31

11 Maatschappelijk plein FC Twente Samen met zorgcentrum De Posten heeft AriënsZorgpalet in 2011 besloten deel te nemen aan het Maatschappelijk Plein Twente van voetbalclub FC Twente. Het Maatschappelijk Plein Twente is een samenwerking tussen FC Twente scoren in de wijk (welke als doel heeft de kracht en uitstraling van de voetbalclub in te zetten voor maatschappelijke doeleinden) en organisaties die werkzaam zijn in het maatschappelijk veld. De deelnemende organisaties komen uit diversen sectoren als werk, zorg, onderwijs en welzijn en hebben allen net als AriënsZorgpalet als doel om hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen dit Maatschappelijk Plein vorm en inhoud te geven. Samenwerking met verschillende partners binnen dit plein moet leiden tot bijzondere samenwerkingsvormen en een innovatieve aanpak van sociaal maatschappelijke vraagstukken. In 2013 hebben AriënsZorgpalet en de Posten de handen hiervoor ineen geslagen en cliënten van beide organisaties laten genieten van een thuiswedstrijd van FC Twente. Begin 2014 zullen we onze deelname aan het Maatschappelijk Plein gaan evalueren. Gezien de huidige financiële ontwikkelingen en de geringe ervaren meerwaarde van het Maatschappelijk Plein, is AriënsZorgpalet voornemens het contract dat per afloopt, niet te verlengen. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 11/31

12 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur Zorgbrede Governance Code De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van AriënsZorgpalet beschouwen good governance als een vanzelfsprekendheid. AriënsZorgpalet onderschrijft de Zorgbrede Governance Code die in de sector wordt gehanteerd. AriënsZorgpalet voldoet aan de normen zoals opgenomen in deze code. Daar waar wordt afgeweken, hanteren wij het past toe of leg uit -beginsel. 3.2 Raad van Bestuur De statuten bepalen over de Raad van Bestuur als volgt: De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. De Raad van Bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en heeft alle taken en bevoegdheden die niet specifiek aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen. Samenstelling Raad van Bestuur ( ) Naam Portefeuilleverdeling Nevenactiviteiten De heer Ir. E. Gramsbergen Zorg Personeel Communicatie Medezeggenschap Geestelijke zorg Lid Raad van Advies Fast Forward Enschede De heer J.J. van der Linde MBA MHA Financiën Facilitair Bedrijf Kwaliteit Inkoop Vastgoed ICT Raad van Commissarissen Stichting Wonen Wierden-Enter Lid DB inkooporganisatie Stichting Lucrum Stichting AriënsZorgpalet wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het betreft een collegiale Raad van Bestuur met een portefeuilleverdeling. De Raad van Toezicht heeft het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld en geconcludeerd dat deze in 2013 naar behoren heeft gefunctioneerd. De bezoldiging en declaraties van de leden van de Raad van Bestuur zijn conform gemaakte afspraken en landelijke richtlijnen. Er is geen sprake van een belangenverstrengeling tussen de functieuitoefening van de bestuurders en hun nevenactiviteiten. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een Reglement Raad van Bestuur, evenals de uitgangspunten met betrekking tot besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacatures, openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid en externe verantwoording en deskundigheid. In het reglement is vastgelegd dat de Raad van Bestuur de Stichting bestuurt onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor alle besluiten voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur heeft een sterke verantwoordelijkheid in het uitdragen en ondersteunen van het maatschappelijke belang van AriënsZorgpalet en laat zich hierbij adviseren en ondersteunen door het managementteam. De Raad van Bestuur legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht middels financiële, kwantitatieve en inhoudelijke rapportages. Bezoldiging van de Raad van Bestuur is volgens de richtlijnen van de NVTZ. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 12/31

13 3.3 Raad van Toezicht De statuten bepalen over de Raad van Toezicht als volgt: De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur, het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Samenstelling Raad van Toezicht ( ) Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties De heer Prof. Dr. H.G. Bijker (voorzitter) Eerste benoeming: Algemeen beleid / Zorg- en welzijn (lid auditcommissie) Voorzitter Raad van Commissarissen Rijnbrinkgroep Nijverdal Commissaris Centrumapotheek Enschede Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Radiotherapiegroep Hoogleraar aan de UT De heer G.J.B. Beimers RA (lid) Eerste benoeming: De heer J.A.N. Mos (lid) Eerste benoeming: Mevrouw Mr. Drs. Y.M. Nijhuis (lid) Eerste benoeming: Financiën en onroerend goed (lid auditcommissie) Human Resource Management (gekozen mede op voordracht OR) Juridische zaken (gekozen mede op voordracht CCR) Adviseur Stichting VCO- Oost Nederland Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Nederland Enschede Lid Raad van Bestuur Stichting Medisch Spectrum Twente Lid Raad van Toezicht Stichting Laboratorium voor Microbiologie Twente Achterhoek Lid Raad van Toezicht Stichting Laboratorium voor Pathologie Oost Nederland Lid Raad van Commissarissen IZIT B.V. Lid Raad van Commissarissen Vermaat-MST Services B.V. Directeur P&O, Apollo Vredestein B.V. Enschede Lid Raad van Commissarissen Kersten Beheer BV tot Voorzitter Contactgroep Personeelsbeleid Enschede tot Lid Raad van Toezicht ROC van Twente tot Advocaat Kienhuis Hoving Enschede Gastdocent Gezondheidsrecht Universiteit Twente Enschede Afwijkend van de Zorgbrede Govenancecode 2010 is het zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht, verlengd. Reden hiervoor was borging van continuïteit in de Raad van Toezicht ten tijde van strategische heroriëntatie en fusiebesprekingen met Bruggerbosch die in 2013 hebben plaatsgevonden. Nu de fusiebesprekingen met Bruggerbosch zijn afgebroken, wordt in 2014 de werving van een nieuwe voorzitter Raad van Toezicht en lid opgestart. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 13/31

14 Profielschets Raad van Toezicht AriënsZorgpalet Er is een profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht. Het profiel voor de leden wordt mede bepaald door de visie, missie en doelstellingen van de Stichting AriënsZorgpalet. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en er is geen belangenverstrengeling met andere activiteiten. In de huidige Raad van Toezicht is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van gezondheidszorg, financiën, juridische zaken en vastgoed. Evenals in voorgaande jaren heeft de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren beoordeeld. Bezoldiging van toezichthouders is volgens de richtlijnen van de NVTZ. Overleg met externe accountant Het overleg met de accountant is in 2013 in eerste instantie gevoerd aan de hand van de concept jaarrekening en het concept accountantsverslag. Aan dit overleg is deelgenomen door de voorzitter en het lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied financiën (samen vormen zij de auditcommissie). Ook de Raad van Bestuur en de controller nemen aan dit overleg deel. Vervolgens zijn de definitieve stukken in het bijzijn van de accountant behandeld tijdens de Raad van Toezichtvergadering. Daarbij is door de accountant een nadere toelichting gegeven en was er gelegenheid voor de leden van de Raad van Toezicht aanvullende informatie te vragen. Functioneren Raad van Bestuur Jaarlijks hebben de voorzitter en de vice-voorzitter een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en separaat met de individuele leden van de Raad van Bestuur. Daarbij komt het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel en als individu aan de orde. Dit gebeurt aan de hand van vooraf in het jaarplan vastgestelde prestatie-indicatoren en gestelde doelen. Tevens komt de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en de samenwerking met de Raad van Toezicht aan bod. De uitkomsten van het gesprek worden in de voltallige Raad van Toezicht besproken. Conclusie van de Raad van Toezicht is dat in 2013 de door de Raad van Bestuur gestelde doelen grotendeels zijn gerealiseerd en dat de Raad van Bestuur naar behoren heeft gefunctioneerd. Verslag Raad van Toezicht 2013 De Raad van Toezicht van AriënsZorgpalet heeft in het verslagjaar keer vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Bij 3 vergaderingen was de voltallige Raad van Toezicht aanwezig. Bij 3 vergaderingen moest 1 lid verstek laten gaan. De Raad van Toezicht heeft in 2013 invulling gegeven aan al zijn taken en heeft alle informatie ontvangen die nodig was voor het goed uitvoeren van die taken. De Raad van Toezicht heeft daadwerkelijk toezicht uitgeoefend in de vergaderingen met de Raad van Bestuur en heeft zich daarbij verdiept in de desbetreffende stukken en vanuit zijn toezichthoudende verantwoordelijkheid, het belang van de instelling in het oog houdend, zich zo goed mogelijk van zijn taak gekweten. Daarnaast stonden de individuele leden van de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met hun eigen specifieke deskundigheid en professionaliteit terzijde. Met name was dit het geval in ad hoc aangelegenheden. Individuele leden van de Raad hebben tevens op eigen wijze en vanuit de eigen betrokkenheid voeling gehouden met het reilen en zeilen binnen de instelling, daarbij de eigen verantwoordelijkheid en evenzeer die van de Raad van Bestuur niet uit het oog verliezend. In dat verband werd door de Raad van Bestuur regelmatig afgestemd met de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht hebben op 19 september 2013 een zogenaamde artikel 24 WOR vergadering bijgewoond, waarin de Ondernemingsraad vergadert met de Raad van Bestuur. In deze overlegvergadering zijn de algemene gang van zaken in 2013 en een vooruitblik op 2014, voor zover het de thema s betreft die advies- c.q. instemmingsplichtig zijn, aan de orde geweest. De voorzitter en het lid van de Raad van Toezicht dat mede op voordracht van de CCR is aangesteld, hebben op 4 juli 2013 een periodiek overleg gevoerd met de CCR. Tijdens deze bijeenkomst is teruggeblikt op 2012/2013 en vooruitgekeken naar Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 14/31

15 Alle vormen van overleg en afstemming hebben ertoe bijgedragen dat de Raad van Toezicht in 2013 betrokken was en op de hoogte bleef van de strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten die in de organisatie plaatsvonden. Aan de hand van vooraf vastgestelde indicatoren is het functioneren van de Raad van Toezicht en het functioneren van de Raad van Bestuur 2013 geëvalueerd. De Raad van Toezicht is in 2013 door de Raad van Bestuur op adequate wijze geïnformeerd over de volgende onderwerpen: Gevolgen regeerakkoord 2013 Scheiden van Wonen en Zorg (onderzoeken naar consequenties op het gebied van vastgoed, zorg/personeel en restaurants) Transities sociaal domein gemeente Enschede, hoofdaannemerschap in de wijk Transitie ZorgThuis naar wijkgericht werken Begroting 2013 Financiële kwartaalverslagen en prognoses 2013 Kwartaalrapportages 2013 AO/IB KPMG Verzuimcijfers per kwartaal 2013, verzuimbeleid (reductie verzuim), inzet personeel niet in loondienst (PNIL)/uitzendkrachten Systeembeoordeling (prestaties en voortgang van processen) eindevaluatie 2012 en tussenevaluaties 2013 en maatregelen naar aanleiding van systeembeoordeling Jaardocument 2012 (maatschappelijk verslag, jaarrekening en accountantsverslag) Vastgoed/bouwplannen: nieuwbouw Glanerbrug, sloop klooster Glanerbrug, renovatie Florapark Erkenning VWS voor PG-afdeling in Ariënshuis Glanerbrug Strategische verkenningen Samenwerking/toekomstige fusie met Bruggerbosch Samenwerkingsovereenkomst met Welzorg Samenwerking met Medisch Spectrum Twente Aansluiting bij Universitair Netwerk ouderenzorg UMCG gedurende 4 jaar Risicomanagement NEN 7510 Resultaten CQ cliëntenonderzoek Kiwa Prismant Gastvrijheid met Sterren 2013 Waarschuwing IGZ betreffende medicatievoorraden Mutaties managementteam (manager ZorgThuis, secretaris RvB) en hoofd ICT Verkiezingen OR HKZ-audits Proeftuin Zelfredzaamheid Winnen Hygieia Award voor de ontwikkeling van ZIP-net Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Met terugwerkende kracht herbenoeming van twee Raad van Toezicht leden Aanpassing rooster van aftreden Raad van Toezicht Statutenwijziging AriënsZorgpalet Kaderbrief 2014 naar een nieuwe balans Zorgcontractering Zorgkantoor 2014 Managementjaarplannen 2014 Jaarplanning Raad van Toezicht 2014 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 15/31

16 3.4 Bedrijfsvoering Beleidscyclus Ontwikkelingen in de zorg, zoals wijzigingen in de AWBZ, het scheiden van wonen en zorg, de WMO, de Zorgverzekeringswet en de WTZi leiden tot een toename van de bedrijfsvoeringsrisico s voor zorgaanbieders. Mede daarom is goede, betrouwbare en tijdige managementinformatie voor AriënsZorgpalet van belang, om tijdig te kunnen bijsturen als dit nodig is. Er wordt gewerkt met een vastgestelde beleidscyclus. Enerzijds is de beleidscyclus een stuurinstrument, waarmee door middel van evaluatie van de gestelde doelen wordt bijgestuurd. Anderzijds is het een beheersinstrument, waarmee de door AriënsZorgpalet gedefinieerde risico s worden gemonitord en afwijkingen worden beheerst. Er is steeds aandacht voor de vertaling van het lange termijn beleid naar (de)centrale concrete jaarplannen, budgetten en activiteiten. Jaarlijks wordt er door de Raad van Bestuur een kaderbrief opgesteld waarin de uitgangspunten voor het volgende jaar zijn opgenomen. Op basis van de kaderbrief worden een managementjaarplan en operationele jaarplannen opgesteld. De jaarplannen vormen de basis voor de begroting. Ten behoeve van de bewaking van de uitvoering van de jaarplannen en de begroting wordt op verschillende niveaus managementinformatie verstrekt in de vorm van rapportages. Er zijn financiële en kwaliteitsrapportages ten behoeve van de teamleiders, het managementteam, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn wekelijks overzichten beschikbaar met betrekking tot de bezettingsgraad, productiegegevens en personele inzet. De jaarbegroting 2014 is in december 2013 afgerond en vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De jaarbegroting 2014 zal zoals jaarlijks gebruikelijk verwerkt worden in meerjarenbegroting Op basis van deze meerjarenbegroting kan goed worden gestuurd op toekomstige ontwikkelingen, het scheiden van wonen en zorg, liquiditeitsontwikkelingen en solvabiliteitsontwikkelingen. De gevolgen van de invoering van de NHC zijn ook verwerkt in een totale vastgoedscan van de locaties van AriënsZorgpalet. Risicomanagement In de gezondheidszorg zijn de bedrijfsrisico s relatief groot. Als het misgaat, kan dat direct grote gevolgen hebben. Het betreft niet alleen financiële risico s maar ook risico s in de primaire en de secundaire processen. Risicomanagement helpt ons bij het realiseren van onze doelen en sluit aan bij de principes van continu willen verbeteren. Middels het kwaliteitssysteem wordt binnen AriënsZorgpalet aandacht geschonken aan de risico s die kunnen optreden op het gebied van kwaliteit van zorg en de veiligheid voor cliënten en medewerkers. Door het uitvoeren van interne audits wordt aandacht besteed aan mogelijke risico s en worden waar nodig maatregelen genomen om deze risico s te beperken. Begin 2012 heeft een sessie plaatsgevonden met RvT, RvB en MT om te kijken naar de strategische risico s van onze organisatie. In 2013 is hier een vervolg aan gegeven en zijn de meest kritische processen vastgesteld. Enkele hiervan, onder andere de verhuur van onze appartementen, zorgafstemming, medicatiebeheer en bevoegd en bekwaamheden van medewerkers, zullen in 2014 worden beschreven aan de hand van procesmanagement. Gelijktijdig met het beschrijven van deze processen volgt inventarisatie van risico s per subproces plaats. Alle mogelijk faalwijzen worden in kaart gebracht en gewogen middels een risico-inventarisatiematrix. Hierbij laten we ons inspireren door de Safer methode (Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico s). De risico s en te nemen maatregelen worden vervolgens gebundeld in een risicobeheersplan als onderdeel van de beleidscyclus. Om de financiële risico s te beperken is een intern controleplan opgesteld en uitgevoerd. Ook in 2013 zijn binnen de intramurale locaties zogenaamde ontruimingsoefeningen geweest. Binnen AriënsZorgpalet zijn alle niveau 3 verzorgenden opgeleid tot BHV ers, Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 16/31

17 zodat er te allen tijde voldoende BHV ers in huis aanwezig zijn mocht zich een incident voordoen. 3.5 Cliëntenraad AriënsZorgpalet vindt een adequate medezeggenschap van cliënten van groot belang en investeert daar veel in. Een Centrale Cliëntenraad (CCR) is ingesteld en elke grotere locatie kent een eigen cliëntenraad. De CCR is in beginsel samengesteld uit de voorzitters of leden van de locatiegebonden medezeggenschapsorganen. De CCR heeft een professionele voorzitter die in dienst is van AriënsZorgpalet. Betrokken partijen zijn bekend met het mogelijke risico van belangenverstrengeling en monitoren dit permanent. De CCR houdt zich bezig met zaken die op stichtingsniveau spelen voor alle cliënten. De lokale medezeggenschapsorganen houden zich bezig met thema s die sec locatiegebonden zijn. De CCR wordt ondersteund door het secretariaat van de Raad van Bestuur. Afhankelijk van de situatie worden lokale medezeggenschapsorganen ondersteund door professionele medewerkers van AriënsZorgpalet. De cliëntenraden zijn lid van het LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden). De richtlijnen van deze organisatie en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen worden waardevol gevonden en worden in overleg met de CCR zoveel als mogelijk nageleefd. Ze zijn daar waar van toepassing verwerkt in het Reglement van de CCR. Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad ( ) Naam Aandachtsgebied Mevrouw M. Aarninkhof (voorzitter) Voorzitter in dienst van AriënsZorgpalet (welzijnsmedewerker) Mevrouw E. Bos (lid) Vertegenwoordiger cliëntenraad De Eschpoort (verpleeghuis) Mevrouw M. Dekker (lid) Vertegenwoordiger cliëntenraad De Eschpoort (verpleeghuis) De heer H. Fiselier (lid) Vertegenwoordiger bewonerscommissie Glanerbrug Mevrouw J.H.A. Hardiek (lid) Vertegenwoordiger cliëntenraad Ariënsstaete Mevrouw R. Kleine (lid) Vertegenwoordiger bewonerscommissie Florapark (ZorgThuis) Mevrouw M. Kuiper (vicevoorzitter) Vertegenwoordiger bewonerscommissie Heldershof De heer D. Oud (lid) Vertegenwoordiger bewonerscommissie Florapark Mevrouw H. Gerbers Secretarieel ondersteuner vanuit AriënsZorgpalet Institutionele ondersteuning van de CCR De CCR van AriënsZorgpalet is gelukkig met de toezegging door de Raad van Bestuur t.a.v. de ondersteuning door het secretariaat van de Raad van Bestuur. De CCR heeft de beschikking over een vergaderruimte en faciliteiten. Cliëntvertrouwenspersoon AriënsZorgpalet heeft als aanspreekpunt voor de cliënten een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon aangesteld. De cliëntvertrouwenspersoon bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt hun belangen. De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt in het verduidelijken van zijn onvrede of het verwoorden van klachten. Daarnaast wordt de cliënt geholpen bij het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat of wordt ondersteuning geboden bij het indienen van een klacht. Periodiek overleg met de Raad van Toezicht De CCR heeft op 4 juli 2013 een periodiek overleg gevoerd met de voorzitter en het lid Raad van Toezicht dat mede op voordracht van de CCR is aangesteld. Tijdens deze bijeenkomst is teruggeblikt op 2012/2013 en vooruitgekeken naar Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 17/31

18 De CCR is in 2013 geïnformeerd over/ heeft advies uitgebracht over: Gevolgen regeerakkoord 2013 Scheiden van Wonen en Zorg (onderzoeken naar consequenties op het gebied van vastgoed, zorg/personeel en restaurants) Transities sociaal domein gemeente Enschede, hoofdaannemerschap in de wijk Begroting 2013 Managementjaarplannen 2013 Jaardocument 2012 (maatschappelijk verslag, jaarrekening en accountantsverslag) Vastgoed/bouwplannen: nieuwbouw Glanerbrug, sloop klooster Glanerbrug, renovatie Florapark Erkenning VWS voor PG-afdeling in Ariënshuis Glanerbrug Samenwerking/toekomstige fusie met Bruggerbosch Instemming met Transitie ZorgThuis naar wijkgericht werken Instemming met documenten rondom levenseinde/euthanasie Instemming met zorgleveringsovereenkomsten Geriatrische Revalidatiezorg Instemming met klachtenbeleid + procedure klachtenbeleid/aansluiting bij regionale klachtencommissie Twente Instemming met procedure lief en leed cliënten CQ cliëntenonderzoek Kiwa Prismant Stoppen welzijnsactiviteiten locatie Heldershof Personenalarmering: (waterdichte en spatdichte) halszenders Toekomstbestendig horecaconcept (veranderingen betreffende voeding/restaurants) Pilot geïntegreerd zorgteam locatie Ariënsstaete Cliëntenraadvertegenwoordiging in de Ethische Commissie Publicatie consumentenbond inzake ontruimingstermijnen zorgappartementen na overlijden Gastvrijheid met Sterren 2013 Waarschuwing IGZ betreffende medicatievoorraden Mutaties managementteam (manager ZorgThuis, secretaris RvB), teamleiders hoteldiensten Glanerbrug en De Eschpoort en Geestelijk Verzorger Mutaties Centrale Cliëntenraad HKZ-audits Proeftuin Zelfredzaamheid Kaderbrief 2014 naar een nieuwe balans 4 x per jaar bijdrage aan Leven (uitgave voor cliënten van AriënsZorgpalet) De CCR is in 2013 aanwezig geweest bij/deelgenomen aan: Gezamenlijke vergadering CCR, bewonerscommissies en cliëntenraden Audits HKZ Gastvrijheid met sterren Proeftuin Zelfredzaamheid Sollicitatiegesprek Geestelijk Verzorger Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 18/31

19 3.6 Ondernemingsraad AriënsZorgpalet heeft een Ondernemingsraad (OR), waarin afgevaardigden vanuit alle geledingen van de organisatie zitting hebben. Op deze wijze vormt de raad een goede afspiegeling van de medewerkerspopulatie van AriënsZorgpalet. De OR bestaat per 31 december 2013 uit 13 personen, er zijn geen vacatures. Samenstelling van de Ondernemingsraad ( ) Naam Functie Mevrouw A. Bosman (voorzitter) Financieel medewerker EAD Mevrouw E. Kortman Medewerker Receptie en Contactcentrum Ariënsstaete Mevrouw E. Theussing (lid) PB-er Ariënshuis Glanerbrug Mevrouw J. van Beek (lid) Verzorgende 3-IG De Eschpoort Mevrouw M. de Croon (lid) Verzorgende 3-IG De Eschpoort Mevrouw C. ten Brink (vicevoorzitter) Verzorgende 2 Ariënsstaete Mevrouw J. Nobbe Verzorgende 3 Ariënsstaete Mevrouw M. Ketzener (lid) Medewerker Personenalarmering Ariënsstaete Mevrouw M. Willink (lid) Verpleegkundige Ambulante team Mevrouw J. de Vos (lid) Mevrouw Y. Leussink (lid) Mevrouw M. de Vries (lid) De heer F. Bakker (lid) Mevrouw L. de Olde, ambtelijk secretaris (geen lid) Verzorgende 2 Ariënsstaete Backoffice medewerker Verpleegkundige Ambulante team Kok Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad Verkiezingen Op 11 april 2013 zijn er verkiezingen geweest. Toen heeft de heer M. Heemink zijn OR lidmaatschap opgezegd en mevrouw W. Hamelink is niet herkozen voor de OR. Periodiek overleg met de Raad van Toezicht De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht hebben op 19 september 2013 de zogenaamde artikel 24 WOR vergadering bijgewoond. De Raad van Bestuur was hier ook bij aanwezig, evenals de manager HRM. Tijdens de vergadering is er gesproken over de algemene gang van zaken Er was een vooruitblik naar 2014 en een terugblik naar 2012/2013. Daarnaast is er gesproken over de fusieplannen tussen AriënsZorgpalet en Bruggerbosch en het scheiden wonen en zorg. De OR heeft in 2013 advies uitgebracht over/ingestemd met/informatie ontvangen over: Procedure beeldschermbril (ingestemd) Vakantiereglement (ingestemd) Sluiting G2 (ingestemd) Aanpassing werktijden postkamer (positief advies uitgebracht) Eigen risicodrager WGA (positief advies uitgebracht) Wijkgericht Werken (positief advies uitgebracht) Horecaconcept Glanerbrug (positief advies uitgebracht) Quickscan Vastgoed & Techniek (geïnformeerd) Protocol overlijden partner of kind medewerker (geïnformeerd) Twente Mobiel (geïnformeerd) Jaargesprekken (geïnformeerd) Beleidsdocument Systeembeoordeling (geïnformeerd) Veiligheid nachtdienst (geïnformeerd) Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 19/31

20 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid is geformuleerd in het Strategisch plan : Complexe Zorg, Gastvrij en Vitaal. Gegeven de huidige economische ontwikkelingen en overheidsmaatregelen is een tussentijdse aanpassing gewenst. Een eerste aanzet hiertoe is inmiddels gemaakt. Een nieuwe portfolio is vastgesteld en onze missie en visie aangescherpt. Een missie en visie die lijkt op wat we hadden, maar passend is gemaakt en inspireert op weg naar een nieuwe organisatie. De missie geeft aan waar we voor staan en gaan, de visie waar we naar toe willen en de kernwaarden wie we willen zijn en wat we belangrijk vinden als leidende beginselen van de organisatie. Een heldere visie op de kerntaken en op de toekomstige positie en beoogde ontwikkelingsrichting is noodzakelijk om te kunnen sturen en strategische keuzes te kunnen maken. Juist in deze tijd van grote veranderingen in de langdurige zorg en het sociale domein is daar grote behoefte aan Missie Onder het motto Leven naar uw wens zijn wij voor overwegend ouderen de partner in zorg, welzijn en wonen. Samen met naasten ondersteunen wij bij de regie over een waardevolle invulling van het leven Visie Wij merken in onze dagelijkse praktijk hoe belangrijk ouderen het vinden om niet alleen goede huisvesting te hebben en adequate zorg, maar ook een waardevolle invulling van de dag en het leven. Ouder worden en ouderdom brengen eigen vragen en problemen met zich mee. Ouderdom is in onze visie niet vooral met ziekte of lichamelijk gebrek verbonden. Ouder worden is ook te zien als het bewandelen van een geestelijke of spirituele weg. Een weg die ieder van ons individueel te gaan heeft. Wij willen bijdragen aan een waardevolle invulling van het leven van onze cliënten. De opvattingen over wat nu eigenlijk goede zorg en ondersteuning is, zijn de laatste jaren sterk in ontwikkeling. In het landelijke en lokale beleid staan nu centraal: zelfregie, zeggenschap over het eigen leven, gelijkwaardigheid in de rolverdeling tussen hulpvrager en de aanbieder van hulp. Wij ervaren in de praktijk van de langdurige zorg, ook binnen AriënsZorgpalet, dat een voorschrijvende en overnemende benadering vaak nog dominant aanwezig is. De overblijfselen van het medisch model, dat we toch al enige tijd geleden hebben afgezworen, zijn nog steeds herkenbaar binnen de huidige zorgverlening aan ouderen. De regie ligt feitelijk vaak bij de professionals. De huidige transitie in de langdurige zorg, waarbij participatie en het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen centraal staan, maken de zelfregie van cliënten tot een noodzakelijk vertrekpunt. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven en voor de keuzes die daarbij gemaakt (moeten) worden. Als consequentie van die eigen verantwoordelijkheid respecteren we het recht (en de noodzaak) om zelf de regie te kunnen voeren over het eigen leven en daarbij zelf keuzes te kunnen maken. AriënsZorgpalet investeert al langere tijd in het besluit om de regie over het eigen leven, en over de zorg en ondersteuning die daarbij wordt geboden, (terug) te geven aan de cliënt. In onze visie zal dat ook de komende jaren de nodige inspanningen vergen Kernwaarden De kernwaarden die AriënsZorgpalet van groot belang vindt richten zich op de cliënt, diens naasten en onze medewerkers. Gastvrijheid is de belangrijkste kernwaarde waarop we ons handelen richten en waarmee we ons intern en extern willen profileren. Gastvrijheid betekent vooral oprechte aandacht voor de beleving en het mentaal welbevinden van de Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013/ Stichting AriënsZorgpalet 20/31

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

Jaardocument zorginstellingen 2014. Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen 2014. Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2014 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2015 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011

Jaarverantwoording 2011 Jaarverantwoording 2011 4 april 2012 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag Inleiding 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 2 2. Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3 2.2

Nadere informatie

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2013 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2014 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...... 4 2 Profiel van de organisatie...... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARDOCUMENT 2009. Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei 2010. Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i

JAARDOCUMENT 2009. Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei 2010. Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i JAARDOCUMENT 2009 Laurens Zorg Compas versie 3 datum 26 mei 2010 Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i INHOUD 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 3 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. meer dan zorg

Jaarverslag 2012. meer dan zorg Jaarverslag 2012 meer dan zorg Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument 2009 Livio Jaardocument 2009 Livio Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2009, een momentopname 3 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Deel 1 Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Inhoudsopgave 1 Profiel van de organisatie... 7 1.1 Algemene identificatiegegevens... 7 1.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. De Pieter Raat Stichting

Jaarverslag 2014. De Pieter Raat Stichting Jaarverslag 2014 De Pieter Raat Stichting 2 Inhoud Maatschappelijk verslag 2014... 4 Voorwoord... 5 1 Profiel van de organisatie... 6 1.1 Algemene identificatiegegevens... 6 1.2 Medezeggenschapsstructuur...

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie