INFORMATIE KINDCENTRUM HOFFERIE ENSCHEDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE KINDCENTRUM HOFFERIE ENSCHEDE"

Transcriptie

1 INFORMATIE KINDCENTRUM HOFFERIE ENSCHEDE Pagina 1

2 Voorwoord... 4 Adressen en telefoonnummers... 5 Waar staan we voor... 5 Personeel... 6 Beroepskrachten in opleiding/ BBL-leerlingen... 7 Pedagogisch werkplan... 7 Groepsindeling... 8 Dagindeling Wennen Verjaardag en andere feesten Ziekte Medicijngebruik Ouders Overdracht (brengen en halen) minutengesprekken/warme overdracht naar basisschool Ouderavonden Schriftelijke informatie Gezamenlijke activiteiten Intake gesprek Oudercommissie (voorstel) Klachtenregeling Beëindigen of wijziging van plaatsingsovereenkomst Informatiebord Persoonlijke gegevens Nieuwsbrief Landelijk register kinderopvang Gezondheid en veiligheid Brandpreventie / Arbo / BHV Risico inventarisatie gezondheid en veiligheid Algemene zaken Aanmeldingen Eten, drinken en traktaties Roken Overige informatie Tarieven Pagina 2

3 Kinderdagverblijf Peuterarrangement Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) VVE-arrangement VVE als onderdeel van 4 dagdelen kinderopvang VVE voor de helft als onderdeel van kinderopvang Pagina 3

4 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Kindcentrum Hofferie biedt een integrale voorschoolse voorziening voor kinderen van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Het primaire doel is het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen. De scheiding tussen peuterspeelzaalkinderen en kinderdagverblijfkinderen die wordt veroorzaakt door de rijksregelingen voor financiering van voorschoolse voorzieningen valt in het kindcentrum weg. Onze kleinschalige opvang biedt voor zowel het nieuwe werken als voor de 9 tot 5 baan een passend rooster. Natuurlijk ook een vaststaand aantal dagdelen en een flexibel maandrooster behoren tot de mogelijkheden. Al vanaf 1 dagdeel per week is uw kind bij ons in vertrouwde handen. U kunt bij ons terecht voor opvang wanneer u wekelijks een ander werkschema heeft of als er behoefte is aan verlengde dagdelen. Onze openingstijden zijn van maandag t/m zaterdag van 7.30 t/m uur. Ons kindcentrum zoekt daar waar mogelijk samenwerking met andere welzijnsen onderwijsorganisaties en gaat op termijn integraal over in de nieuwe organisatiestructuur van het IKC Velve-Lindenhof Wij wensen uw kind en u zelf heel veel plezier in kindcentrum Hofferie. Met vriendelijke groet, namens kindcentrum Hofferie Pagina 4

5 Adressen en telefoonnummers Bezoekadres: Lage Bothofstraat AS Enschede Postadres: Postbus AC Haaksbergen Telefoon : LRK-nummer: web: facebook.com/kindcentrumhofferie Waar staan we voor Kindcentrum Hofferie staat voor kleinschalige en flexibele kinderopvang gecombineerd met een intensief VVE-programma voor peuters. Het primaire doel is de liefdevolle verzorging in combinatie met het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen. Een klein vast team staat garant voor stabiliteit en regelmaat. De kinderen kennen iedere leidster en wij proberen zo min mogelijk wisselingen in het team te garanderen. Alle kinderen krijgen een VVE-programma aangeboden. Na indicatie is een intensief VVE-programma mogelijk. Binnen kindcentrum Hofferie werken wij met het VVE-programma Uk en Puk en het beweegprogramma Beweegkriebels. Hierover meer in ons pedagogisch beleidsplan. Wilt U inzage in het pedagogisch beleid van kindcentrum Hofferie? Maak even een afspraak met een van onze medewerkers om het in te kunnen zien. Wij wensen uw kind en uzelf heel veel plezier bij ons kindcentrum Pagina 5

6 Personeel Naam Functie Inzet Anita Oosterholt Locatiemanager Locatiemanager Paula ter Riet Manager logistiek Manager logistiek Anita Reu Peuterspeelzaalleidster Peuterspeelzaal Belinda Visser Brenda Weda Esther Aarnink Evelien Bosman Goar Aleksanova Janneke Kempers Kim Wezendonk Leonie Schepers MBO- niveau MBO niveau HBO-niveau/VVE-coördinator MBO-niveau BBL niveau 3 MBO-niveau MBO-niveau HBO-niveau Groepsleidster Groepsleidster Groepsleidster/VVEcoördinator Groepsleidster Groepsleidster in opleiding Groepsleidster Groepsleidster Groepsleidster Linda Middel Peuterspeelzaalleidster Peuterspeelzaal Marianne van Dooren Pedagogisch medewerkster MBO- niveau Groepsleidster Marijke Meijerink Peuterspeelzaalleidster Peuterspeelzaal Madeleine Achterberg MBO-niveau Groepsleidster Sabine Geisler Groepsleidster Pagina 6

7 Wendy van der Wijk MBO-niveau MBO-niveau Groepsleidster Alle groepsleidsters hebben een verklaring goedgedrag, een BHV-diploma en een passende beroepskwalificatie, d.w.z. minimaal een MBO diploma gericht op welzijn of kinderopvang. Verder hebben de groepsleidsters van het kinderdagverblijf een kinder EHBO-diploma, zijn ze gecertificeerd voor Beweegkriebelen en Gezonde Start en zijn ze in maart 2011 VVE-gecertificeerd. Bent u geïnteresseerd in de opleidingen van het team, vraag er gerust naar. Beroepskrachten in opleiding/ BBL-leerlingen Kindcentrum Hofferie gaat gebruik maken van beroepskrachten in opleiding / BBL-leerlingen. Wij hebben hiervoor een ontwikkelplan samengesteld. De werkgever faciliteert de pedagogisch medewerker in ontwikkeling met begeleiding, leer- en opleidingsactiviteiten. Hiervoor zijn we door Calibris gecertificeerd. We kiezen ervoor een BBL-leerling boventallig op de groep te plaatsen altijd onder begeleiding van een beroepskracht. Pedagogisch werkplan Het pedagogisch beleidsplan van Hofferie is gebaseerd op het Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar van Elly Singer en Loes Kleerekoper (Elsevier Gezondheidszorg Maarssen, 2009) aangevuld door Samen verschillend pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0 13 jaar van Elly Singer en Anke van Keulen (Reed Business Amsterdam 2012). Het Pedagogisch Kader geldt als het Nederlands pedagogisch raamwerk voor het werken met jonge kinderen in kindercentra voor 0-4 jarigen. Het pedagogisch beleidsplan heeft daarmee een degelijke wetenschappelijke fundering en is tegelijkertijd herkenbaar en werkbaar voor alle organisaties. Achtereenvolgens wordt beschreven: wat heeft een kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen (pedagogische visie en uitgangspunten), wat willen we bereiken, wat zijn de doelen van kindcentrum Hofferie en welke competenties van kinderen willen we graag stimuleren, wat moeten we daarvoor doen, welke pedagogische Pagina 7

8 middelen worden ingezet, hoe wordt er gewerkt, wat zijn de randvoorwaarden (voorwaarden en relatie met overig beleid)? Voor nadere informatie over het pedagogisch beleid verwijzen we naar het beleidsplan. U kunt ook de locatiemanager Anita Oosterholt vragen stellen over het pedagogisch beleid. Groepsindeling Kindcentrum Hofferie beschikt over twee Nederlandstalige verticale dagopvanggroepen voor maximaal 16 kinderen. Verticaal houdt in dat kinderen vanaf 6 weken tot en met 4 jaar opgevangen worden binnen een groep. Plus een horizontale Nederlandstalige peutergroep. Hier kunnen kinderen van 2 en 3 jaar een (verlengde) peuterochtend afnemen. In het kader van het effectief benutten van de VVE zijn de volgende domeinen leidend voor ons kindcentrum: 1. Doorgaande leerlijn in aanbod - Werken met (S.L.O.) doelen binnen 4 domeinen: taal (begrijpend luisteren, fonemisch bewustzijn, woordenschat), rekenen, motoriek, sociaalemotionele ontwikkeling. Co-teachen. Opbrengst gericht werken. 2. Educatief en pedagogisch handelen - Inrichting taal- en spel uitlokkende omgeving - Spelbegeleiding - Liefdevol en ontwikkelingsgericht omgaan met kinderen - Professionaliteit pm-er 3. Ontwikkeling, begeleiding en zorg - Vroegtijdig signaleren en reageren - Observeren en verslaglegging (toetsen) - Extra begeleiding en differentiatie 4. Kwaliteitszorg - Monitoren - Effecten van VVE in beeld brengen - Borgen - Opbrengstgericht werken Pagina 8

9 5. Ouderbetrokkenheid - Partnerschap - Ontwikkelingsondersteuning - Duidelijke communicatie over en weer en eigen bijdrage van de ouders. Dagelijks treft u daar bij de start en het einde van de dag 2 leidsters aan. Vanaf 9 uur zal er een 3 e leidster de leiding versterken. Dit betekent dat er bij een volle groep van 16 kinderen 3 leidsters aanwezig zijn, tot 11 of 12 kinderen werken er 2 leidsters. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar De leiding heeft bewust gekozen voor verticale opvang. De kinderen leren rekening houden met elkaar. De baby s leren van de grote kinderen, de grote kinderen leren met de kleintjes omgaan en rekening houden. Er is ruimte voor activiteiten door het creëren van verschillende hoeken en middels een speelplateau voor de VVE-activiteiten. Voor ouders die niet onder de wet Kinderopvang vallen bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van peuteropvang. Uiteraard zijn ook ouders welkom die wel binnen de wet Kinderopvang vallen en specifiek opvang zoeken voor het kind van 2 of 3 jaar. Kindcentrum Hofferie hecht veel waarde aan samen spelen, binnen, maar zeker ook buiten. Zowel de dagopvang als de peutergroep beschikt over een eigen entree, een eigen afsluitbare speelplaats en buitenspelmaterialen. Pagina 9

10 Dagindeling Kinderen worden gebracht, er vindt overdracht plaats tussen ouders en leiding, en zwaaien papa en/of mama uit samen met een leidster. Er ligt spelmateriaal op tafel en er mag vrij worden gespeeld, kinderpresentielijst wordt gecontroleerd VVE-activiteiten zowel voor (VVE-geïndiceerde) peuters als voor alle kinderen van de kinderopvang. Deze activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden. Pm-ers werken planmatig, opbrengstgericht, vanuit vooropgestelde doelen met oog voor de autonomie van het individuele kind. De peuters die niet binnen de wet kinderopvang vallen, hebben een eigen ruimte binnen ons kindcentrum. Rond 9:30 uur wordt er vers fruit gegeten aan tafel en roosvicee gedronken. Ook deze activiteit wordt ingeleid door herkenbare rituelen (bijv. liedjes zingen of een verhaaltje voorgelezen De peuters gaan naar huis. Voor de kinderen in de kinderopvang is er een verschoonmoment/w.c. moment en aansluitend brood eten, melk/karnemelk drinken en liedjes zingen Vrijspelen en klaarmaken om naar huis te gaan, sommige kinderen gaan naar bed en wisselmoment kinderdagopvang Kinderen worden gebracht, er vindt overdracht plaats tussen ouders en leidsters, en de kinderpresentielijst wordt gecontroleerd VVE-activiteiten zowel voor (VVE-geïndiceerde) peuters als voor alle kinderen van de kinderopvang. Deze activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden. Pm-ers werken planmatig, opbrengstgericht, vanuit vooropgestelde doelen met oog voor de autonomie van het individuele kind. De peuters die niet binnen de wet kinderopvang vallen, hebben een eigen ruimte binnen ons kindcentrum. Pagina 10

11 Kinderen voor peuterarrangement worden opgehaald. Kinderen die vallen onder de wet Kinderopvang kunnen buitenspelen of andere activiteit, eventueel herhaling VVEaanbod Rond 15:15 uur eet en drinkmoment Warm eten geven aan de kinderen tot 1 jaar, vrijspelen voor de grote kinderen. Verschoon en W.C. moment Eet en drinkmoment (zomer) Opruimen, tafelspelmateriaal, overdracht en naar huis. Voor de baby s proberen wij het slaap en voedingsschema aan te houden, zoals u dat wenst. In het schriftje kunt u dagelijks teruglezen hoe de dag is verlopen. Vanaf 1 jaar gaan we proberen na afstemming met de ouders de kinderen mee te laten lopen met ons dagschema. Wennen Als de contracten getekend zijn kan uw kind starten. Om zowel u als uw kind een keertje te laten wennen aan wat gaat komen, mag uw kind een dagdeel komen. Wij noemen dit een wenmoment. Tijdens dit moment vult de pedagogisch medewerkster samen met u de persoonslijst in. Hierop staan o.a. de gegevens van de huisarts en mobiele telefoonnummers van de ouders. Voor de baby s is het prettig om een flesvoeding onderdeel van het wennen te laten zijn. Voor de kinderen vanaf 1 jaar is het kennismaken met de andere kinderen en leidsters belangrijk. Na deze wenochtend of wenmiddag gaan we echt beginnen. Omdat het vooral voor u als ouder wennen zal zijn, uw dierbaarste bezit geeft u uit handen, mag u te allen tijden even bellen! Ga nooit weg als u denkt dat er tijdens het brengen en/of halen geen tijd voor u is! Vaak komen veel ouders op hetzelfde moment halen en/of brengen, wacht gerust even tot de leiding tijd voor u heeft of bel later even. Verjaardag en andere feesten Vanzelfsprekend vieren wij verjaardagen van de kinderen. De verjaardagstoel, slingers, muziek en zingen, een prachtig gemaakte hoed horen er allemaal bij. Kinderen mogen ook trakteren, houdt u er bij de traktaties rekening mee dat we Pagina 11

12 graag zien dat het gezonde traktaties zijn. Wilt u dat uw zoon of dochter wat maakt voor de verjaardag van papa, mama, opa en oma, geef dat tijdig door. Het kan gebeuren dat het verloop van de dag zo is geweest dat er helaas niks is gemaakt dan vragen wij daarvoor uw begrip! De feestdagen vieren wij ook, u ziet dat terug in de VVE-thema s. Ziekte Is uw kind ziek dan kan het niet naar de opvang komen. Ziek is als uw kind koorts heeft hoger dan 38,5 graad of uw kind moet zichtbaar een besmettelijke kinderziekte hebben. Zieke kinderen vragen extra aandacht die we in groepsverband helaas niet kunnen bieden. Als uw kind ziek wordt bij kindcentrum Hofferie dan wordt u gebeld en gaan we overleggen over het ophalen. Wij bellen nooit voor niets en gaan er dan vanuit dat u alternatieve opvang regelt. Medicijngebruik Wanneer het noodzakelijk is dat uw kind medicijnen door ons toegediend krijgt, bent u verplicht een medicijnformulier in te vullen. Daarin staat o.a. vermeld de hoeveelheid, het medicijn, de datum enz. Na invullen tekent u het formulier en dat gaat in een map die wij verplicht zijn bij te houden volgens GGD normen. Ten alle tijde ligt de beslissing bij de locatiemanager over het al dan niet overgaan tot het toedienen. Ouders Overdracht (brengen en halen) Bij het brengen en halen van uw kind proberen de pm-ers tijd vrij te maken om met u over het kind en zijn belevenissen te praten. Naast dat deze dagelijkse gesprekken de band versterken tussen het kind en onze pm-ers, is dit ook een uitgelezen moment om u als ouder goed te laten informeren over de ontwikkeling van uw kind. Optimale ontwikkeling van kinderen is iets dat wij samen met ouders willen bereiken. Ouders blijven in deze ontwikkeling hun eigen verantwoordelijkheid en bijdrage leveren. Iedere vijf weken ontvangt u van ons team een ouderbrief waarin u helder wordt geïnformeerd over het VVE-thema voor de komende periode. Deze informatie is toegespitst op het ontwikkelingsniveau (leeftijd) van uw kind(eren). We proberen zo goed als mogelijk de tijd te verdelen over de verschillende ouders. We verzoeken u tijdig Pagina 12

13 voor sluitingstijd het gesprek aan te gaan zodat we voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken. Zoals aangegeven in het rooster van de dagindeling gaan op het moment dat de peuters de groep verlaten de overige kinderen aan tafel hetzij voor de lunch of het crackermoment en drinken later in de middag. 10-minutengesprekken/warme overdracht naar basisschool Om de ontwikkeling van uw kind door te nemen hebben we een keer per jaar een 10-minutengesprek. Dit gesprek vindt plaats op basis van een door ons gehanteerd kind volgsysteem (Kijk op Ontwikkeling). Op verzoek kan er altijd tussen door een gesprek plaatsvinden. Niet alleen VVE-geïndiceerde kinderen bieden wij de mogelijkheid tot een warme overdracht, maar alle ouders die hier prijs op stellen. Maakt u gerust een afspraak. Ouderavonden Twee keer per jaar (mei en november) organiseren we een ouderavond. Centraal op deze avond staat een thema die door ons in overleg met de ouders en de oudercommissie wordt bepaald. Daarnaast is er deze avond ook voldoende ruimte voor ontmoeting. Schriftelijke informatie Regelmatig verspreiden we een nieuwsbrief waarin klein en groot nieuws over kindcentrum Hofferie wordt gegeven. Ook zijn wij te vinden op facebook.com/kindcentrumhofferie Gezamenlijke activiteiten Een aantal keren per jaar organiseren we gezamenlijke activiteit met ouders en kinderen (voorjaar activiteit, najaar activiteit en Sinterklaas). Intake gesprek Voor nieuwe ouders is er een intake gesprek. In dit gesprek wordt gevraagd om informatie over uw kind zodat we een zo goed mogelijke begeleiding kunnen bieden. U krijgt tevens informatie over onze organisatie en kindcentrum Hofferie. Natuurlijk vindt er een rondleiding plaats. Pagina 13

14 Oudercommissie (voorstel) Naam Functie Ouder Nettie van Bergen KDV/PSZ Josien Tiehuis KDV/PSZ Marriet Scheeper KDV/PSZ Femke Kruijff KDV/PSZ Paulien Anderson KDV/PSZ Anne Marel Reiber KDV/PSZ De oudercommissie (OC) van kindcentrum Hofferie zet zich samen met de directie in voor goede kwaliteit van de kinderopvang. De OC bestaat minimaal uit 3 leden. De directie en de OC vergaderen 4 keer per jaar, waarbij de OC meedenkt en advies kan uitbrengen over: kwaliteitsbeleid pedagogisch beleid voedingsbeleid risico-inventarisatie klachtenregeling prijsbeleid ongevallenregistratie. Om te kunnen adviseren moet de OC kennis hebben van algemene wet- en regelgevingen in de kinderopvang, en rechten en plichten op gebied van medezeggenschap. Communiceren met directie en achterban, standpunten formuleren en kunnen onderhandelen zijn belangrijke items. Om dit in de toekomst te kunnen, volgt de OC in 2015 een cursus bij BOINK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang). Acties OC 2015: reglement OC herzien brochure Hofferie inhoudelijk bekijken teksten in nieuwsbrieven Pagina 14

15 meegedacht interne activiteiten zoals zomerfeest, oefening brandweer lief en leed: zoals bloemetje namens ouders bij trouwen pm-ers aandacht voor dag van de pm-ers Planning 2015: voorstellen van alle OC leden in de nieuwsbrief aanpassen website Hofferie met info over de OC cursus volgen bij BOINK Natuurlijk zijn nieuwe ouders altijd van harte welkom om de OC te komen versterken. Regelmatig wordt in de nieuwsbrief geschreven door een lid van de OC. De vacature voor geïnteresseerde ouders hangt in Hofferie. In de gang bij de entree van Hofferie vindt u de brievenbus waarin u al uw vragen en opmerkingen aan de oudercommissie, ook zijn daar de notulen van de vergaderingen aanwezig. Klachtenregeling Kindcentrum Hofferie is aangesloten bij de SKK, de klachtencommissie kinderopvang. Wij doen ons uiterste best om de opvang van uw kinderen zo zorgvuldig mogelijk te doen. Wij realiseren ons dat we fouten kunnen maken of dat er misverstanden kunnen ontstaan. Dat mag u uiteraard aan ons melden. Omdat onze dienstverlening vooral bestaat uit het verzorgen en opvoeden van kinderen, wordt elke klacht serieus genomen. Dit is voor ons van groot belang, want hierdoor kunnen we niet alleen iets aan de klacht doen, maar ook bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Wat voor klachten betreft het en wie kan er een klacht indienen. De klachtenregeling is bedoeld voor de ouders van de kinderen die opvang genieten bij kindcentrum Hofferie en voor de oudercommissie. Voor u als ouder of oudercommissie bij kindcentrum Hofferie is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen, indien u zelf of uw kind nadeel hebben ondervonden door onze of door gedragingen van een medewerker van Hofferie. Pagina 15

16 Het gaat hierbij altijd om persoonlijk nadeel voor de ouder of kind. De klacht kan betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen. Beëindigen of wijziging van plaatsingsovereenkomst Voor wijzigingen van een contract kunt u bij locatiemanager of manager logistiek terecht, de beëindiging van een overeenkomst moet schriftelijk, met de opzegtermijn van twee maanden, zoals vermeld in uw contract. Informatiebord Op het bord naast de groepsdeur kunt u actuele mededelingen vinden. Persoonlijke gegevens In het belang van een goede opvang en begeleiding van uw kind is het gewenst dat de medewerkers van kindcentrum Hofferie op de hoogte zijn van medische bijzonderheden en/of eventuele gezinsomstandigheden. Bij de intake krijgt U een formulier waarin gevraagd wordt om alle noodzakelijke gegevens, zoals telefoonnummers van o.a. huisarts, maar ook de nummers waarop wij u kunnen bereiken in geval van ziekte. Jaarlijks worden deze gegevens gecontroleerd, maar geeft u zelf wijzigingen ook zo snel mogelijk aan ons door? Nieuwsbrief Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief met nieuws over kindcentrum Hofferie. Landelijk register kinderopvang Kindcentrum Hofferie is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: U kunt ons vinden via de website: Ten behoeve van de aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst is dit nummer van belang. Pagina 16

17 Gezondheid en veiligheid Brandpreventie / Arbo / BHV Kindcentrum Hofferie beschikt over een ontruimingsplan en goedkeuring door de brandweer. Onze pm-ers beschikken over BHV-certificaat. Risico inventarisatie gezondheid en veiligheid Deze zijn beide uitgevoerd, daaruit zijn huisregels samengesteld, deze huisregels worden separaat bij dit informatieboekje uitgereikt. De risico inventarisatie is ter inzage bij de locatiemanager. Algemene zaken Aanmeldingen Voor een van de in dit infoboekje beschreven arrangementen kunt u contact opnemen met Anita Oosterholt, telefoonnummer: , Elke dag van de maand kan er gestart worden. Eten, drinken en traktaties In geval van allergieën is het toegestaan bijv. andere melk of brood mee te nemen. Met uit geloofsovertuiging bijv. geen varkensvlees eten, houden wij rekening. Bij traktaties gaan we er van uit dat u uw best doet om een gezonde traktaties te bedenken, vraag gerust een advies aan de groepsleiding Roken Er mag in en bij kindcentrum Hofferie niet worden gerookt. Overige informatie Voor meer informatie over Hofferie verwijzen wij u graag naar de algemene huisregels voor ouders en ons pedagogisch beleidsplan. Beide liggen ter inzage op onze locatie. Verder kunt u te allen tijden contact met ons opnemen. Pagina 17

18 Tarieven 2015 We kennen verschillende vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf peuterarrangement VVE (voor- en vroegschoolse educatie) Kinderdagverblijf Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf is bedoeld voor ouders die beiden werken of een alleenstaande ouder die werkt. De opvangprijs per uur voor het kinderdagverblijf is vastgesteld op 7,25. Op kunt u een indicatie berekenen van de hoogte van uw toeslag. Peuterarrangement Educatieve opvang voor kinderen van 2 en 3 jaar gericht op ontwikkelingsstimulering en voorbereiding op de basisschool die wordt uitgevoerd in ons Kindcentrum. Het peuterarrangement bestaat uit opvang in de schoolweken (41 weken) gedurende 2 dagen van 2 ½ uur per dag (= 5 uur per week). Indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag dan kunt u meer dan 5 uur per week afnemen. Het uurtarief is vastgesteld op 7,10. Uw ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen en bedraagt bij een modaal inkomen gemiddeld 2,05 per uur bij een peuterarrangement van 205 uur per jaar. Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan betaalt u een ouderbijdrage zoals vastgesteld door de gemeente Enschede. In de bijlage zijn de ouderbijdrage aan de hand van uw gezinsinkomen vermeld. Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) Opvang voor kinderen van 2 en 3 jaar waarin op gestructureerde en samenhangende wijze activiteiten worden aangeboden gericht op het stimuleren Pagina 18

19 van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van rekenen, taal, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor de VVE zijn drie verschillende vormen die afhankelijk zijn van uw situatie: VVE-arrangement VVE als onderdeel van 4 dagdelen kinderopvang VVE voor de helft als onderdeel van kinderopvang Voor alle situaties geldt dat u een VVE-indicatie voor uw kind moet hebben. VVE-arrangement Voor deze vorm van opvang wordt er gedurende 4 dagen per week 2,5 uur VVE geleverd aan uw kind. U vraagt toeslag aan bij de belastingdienst. Uw kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en bedraagt bij een modaal inkomen gemiddeld 0,76 per uur voor een VVE-arrangement van 410 uur per jaar. Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan betaalt u een ouderbijdrage zoals vastgesteld door de gemeente Enschede. In de bijlage zijn de ouderbijdrage aan de hand van uw gezinsinkomen vermeld. VVE als onderdeel van 4 dagdelen kinderopvang In deze situatie brengt u uw kind 4 dagdelen van 5 uur. Ieder dagdeel ontvangt uw kind VVE-ondersteuning. Het uurtarief is vastgesteld op 7,10. De VVEondersteuning wordt direct aan ons kindcentrum betaald door de gemeente Enschede. VVE voor de helft als onderdeel van kinderopvang In deze situatie brengt u uw kind 2 dagdelen kinderopvang van 5 uur. Daarnaast brengt u uw kind nog twee extra dagdelen VVE van 2,5 uur zodat uw kind 4 keer per week VVE-ondersteuning ontvangt. Het uurtarief voor de 2 dagdelen kinderopvang is vastgesteld op 7,10. De twee extra dagdelen VVE worden direct aan ons kindcentrum betaald door de gemeente Enschede. Pagina 19

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Geschreven door: Leidinggevende Stephanie Rosema en Beleidsmedewerker Sophie van Raalte Datum: Januari 2010 Herzien mei 2013 Verantwoorde MaiKids opvang

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Welkom bij KMN Kind & Co

Welkom bij KMN Kind & Co Welkom bij KMN Kind & Co Kinderdagverblijven Peutergroepen Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Wij denken in morgen Welkom bij KMN Kind & Co pagina 2 Waar vindt u... Welkom 3 Nadere kennismaking met

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY

D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY D 2.1.2 PEDAGOGISCH WERKPLAN: KINDERDAGVERBLIJF SNOOPY INHOUD: 1. BEREIKBAARHEID 2. GROEPSOMVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW 3. DAGINDELING 4. VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) 5. EIGEN SPULLEN VAN DE KINDEREN

Nadere informatie

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu

Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang ZoWieZo Februari 2012 Naam organisatie: Kinderopvang ZoWieZo Kerkstraat 35 1687 AL Wognum T: 0229-574885 E: info@zowiezo.nu Doel van het beleidsplan: Handleiding en

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 1. Inleiding Kinderdagverblijf De Kindereijk biedt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij zijn daarin een startende organisatie.

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Versie jan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord pag. 3 Informatie voor ouder pag. 4 Algemene gegevens pag. 4 Openingstijden pag. 4 Sluitingsdata pag. 4 Groepssamenstelling

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Maart 2009

Pedagogisch werkplan Maart 2009 Pedagogisch werkplan Maart 2009 Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Inhoudsopgave Voorwoord.. 2 Hoofdstuk 1 Veiligheid, persoonlijke/sociale competentie, waarden en normen... 3 Hoofdstuk 2 Plaatsing

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3

Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3 Inhoudsopgave Welkom... 2 Hoofdstuk I: 2Samen... 3 1. Een korte impressie van de organisatie... 3 2. Het personeel bij de centra van 2Samen... 3 3. Het pedagogisch beleid van 2Samen... 4 4. Hoe gaan wij

Nadere informatie

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Inhoudsopgave Voorwoord 1. Missie, visie, doel 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Doel 1.4 Pedagogische basisdoelen 1.5 Personeelsbeleid 2. Open-deuren-beleid

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Onderdeel van: Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023 AD Rijswijk GLD Tel: 0345 502536 1 Hoofdstuk 1 De visie vanuit de organisatie

Nadere informatie

Stadskanaal, april 2015

Stadskanaal, april 2015 Stadskanaal, april 2015 Kinderdagverblijf de Boerderij Heeft een rustige ligging, Heeft prima en goed geschoolde medewerkers, Heeft mooie speelplaatsen en een ruime tuin, Werkt vanuit de Christelijke identiteit.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014 1 P a g i n a 2 P a g i n a 3 P a g i n a INLEIDING Valentijn Den Haag BV (verder te noemen Valentijn Den Haag) staat voor een moderne particuliere kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6. 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 3 3. Pedagogische visie 3 4. Openingstijden en vakanties 4 5. De groepsindeling 4 6. Personeel 5 7. Feestrituelen 5 8. Wennen 5 9. Complete voeding

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Dagopvang Kwebbel groep Brons Emmen, november 2013 Dagopvang Kwebbel groep brons Wilhelminastraat 27 7811 JB Emmen Telefoon (0591) 610240 Website: www.kinderopvangkwebbel.nl E-mail:

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Informatiegids. Kindercentrum WereldKids

Informatiegids. Kindercentrum WereldKids Informatiegids Kindercentrum WereldKids Versie 1.8 November 2009 Kindercentrum WereldKids Kwakersstraat 22 hs 1053 WD Amsterdam Tel: 020-4892327 E-mail info@wereldkidsamsterdam.nl Website http://www.wereldkidsamsterdam.nl

Nadere informatie

- welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3

- welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3 INHOUD Inleiding - welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3 Meerwaarde van Calimero - kwaliteit p.4 - pedagogische visie, pedagogisch beleid p.4 - risico-inventarisatie

Nadere informatie