INFORMATIE KINDCENTRUM HOFFERIE ENSCHEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE KINDCENTRUM HOFFERIE ENSCHEDE"

Transcriptie

1 INFORMATIE KINDCENTRUM HOFFERIE ENSCHEDE Pagina 1

2 Voorwoord... 4 Adressen en telefoonnummers... 5 Waar staan we voor... 5 Personeel... 6 Beroepskrachten in opleiding/ BBL-leerlingen... 7 Pedagogisch werkplan... 7 Groepsindeling... 8 Dagindeling Wennen Verjaardag en andere feesten Ziekte Medicijngebruik Ouders Overdracht (brengen en halen) minutengesprekken/warme overdracht naar basisschool Ouderavonden Schriftelijke informatie Gezamenlijke activiteiten Intake gesprek Oudercommissie (voorstel) Klachtenregeling Beëindigen of wijziging van plaatsingsovereenkomst Informatiebord Persoonlijke gegevens Nieuwsbrief Landelijk register kinderopvang Gezondheid en veiligheid Brandpreventie / Arbo / BHV Risico inventarisatie gezondheid en veiligheid Algemene zaken Aanmeldingen Eten, drinken en traktaties Roken Overige informatie Tarieven Pagina 2

3 Kinderdagverblijf Peuterarrangement Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) VVE-arrangement VVE als onderdeel van 4 dagdelen kinderopvang VVE voor de helft als onderdeel van kinderopvang Pagina 3

4 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Kindcentrum Hofferie biedt een integrale voorschoolse voorziening voor kinderen van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Het primaire doel is het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen. De scheiding tussen peuterspeelzaalkinderen en kinderdagverblijfkinderen die wordt veroorzaakt door de rijksregelingen voor financiering van voorschoolse voorzieningen valt in het kindcentrum weg. Onze kleinschalige opvang biedt voor zowel het nieuwe werken als voor de 9 tot 5 baan een passend rooster. Natuurlijk ook een vaststaand aantal dagdelen en een flexibel maandrooster behoren tot de mogelijkheden. Al vanaf 1 dagdeel per week is uw kind bij ons in vertrouwde handen. U kunt bij ons terecht voor opvang wanneer u wekelijks een ander werkschema heeft of als er behoefte is aan verlengde dagdelen. Onze openingstijden zijn van maandag t/m zaterdag van 7.30 t/m uur. Ons kindcentrum zoekt daar waar mogelijk samenwerking met andere welzijnsen onderwijsorganisaties en gaat op termijn integraal over in de nieuwe organisatiestructuur van het IKC Velve-Lindenhof Wij wensen uw kind en u zelf heel veel plezier in kindcentrum Hofferie. Met vriendelijke groet, namens kindcentrum Hofferie Pagina 4

5 Adressen en telefoonnummers Bezoekadres: Lage Bothofstraat AS Enschede Postadres: Postbus AC Haaksbergen Telefoon : LRK-nummer: web: facebook.com/kindcentrumhofferie Waar staan we voor Kindcentrum Hofferie staat voor kleinschalige en flexibele kinderopvang gecombineerd met een intensief VVE-programma voor peuters. Het primaire doel is de liefdevolle verzorging in combinatie met het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen. Een klein vast team staat garant voor stabiliteit en regelmaat. De kinderen kennen iedere leidster en wij proberen zo min mogelijk wisselingen in het team te garanderen. Alle kinderen krijgen een VVE-programma aangeboden. Na indicatie is een intensief VVE-programma mogelijk. Binnen kindcentrum Hofferie werken wij met het VVE-programma Uk en Puk en het beweegprogramma Beweegkriebels. Hierover meer in ons pedagogisch beleidsplan. Wilt U inzage in het pedagogisch beleid van kindcentrum Hofferie? Maak even een afspraak met een van onze medewerkers om het in te kunnen zien. Wij wensen uw kind en uzelf heel veel plezier bij ons kindcentrum Pagina 5

6 Personeel Naam Functie Inzet Anita Oosterholt Locatiemanager Locatiemanager Paula ter Riet Manager logistiek Manager logistiek Anita Reu Peuterspeelzaalleidster Peuterspeelzaal Belinda Visser Brenda Weda Esther Aarnink Evelien Bosman Goar Aleksanova Janneke Kempers Kim Wezendonk Leonie Schepers MBO- niveau MBO niveau HBO-niveau/VVE-coördinator MBO-niveau BBL niveau 3 MBO-niveau MBO-niveau HBO-niveau Groepsleidster Groepsleidster Groepsleidster/VVEcoördinator Groepsleidster Groepsleidster in opleiding Groepsleidster Groepsleidster Groepsleidster Linda Middel Peuterspeelzaalleidster Peuterspeelzaal Marianne van Dooren Pedagogisch medewerkster MBO- niveau Groepsleidster Marijke Meijerink Peuterspeelzaalleidster Peuterspeelzaal Madeleine Achterberg MBO-niveau Groepsleidster Sabine Geisler Groepsleidster Pagina 6

7 Wendy van der Wijk MBO-niveau MBO-niveau Groepsleidster Alle groepsleidsters hebben een verklaring goedgedrag, een BHV-diploma en een passende beroepskwalificatie, d.w.z. minimaal een MBO diploma gericht op welzijn of kinderopvang. Verder hebben de groepsleidsters van het kinderdagverblijf een kinder EHBO-diploma, zijn ze gecertificeerd voor Beweegkriebelen en Gezonde Start en zijn ze in maart 2011 VVE-gecertificeerd. Bent u geïnteresseerd in de opleidingen van het team, vraag er gerust naar. Beroepskrachten in opleiding/ BBL-leerlingen Kindcentrum Hofferie gaat gebruik maken van beroepskrachten in opleiding / BBL-leerlingen. Wij hebben hiervoor een ontwikkelplan samengesteld. De werkgever faciliteert de pedagogisch medewerker in ontwikkeling met begeleiding, leer- en opleidingsactiviteiten. Hiervoor zijn we door Calibris gecertificeerd. We kiezen ervoor een BBL-leerling boventallig op de groep te plaatsen altijd onder begeleiding van een beroepskracht. Pedagogisch werkplan Het pedagogisch beleidsplan van Hofferie is gebaseerd op het Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar van Elly Singer en Loes Kleerekoper (Elsevier Gezondheidszorg Maarssen, 2009) aangevuld door Samen verschillend pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0 13 jaar van Elly Singer en Anke van Keulen (Reed Business Amsterdam 2012). Het Pedagogisch Kader geldt als het Nederlands pedagogisch raamwerk voor het werken met jonge kinderen in kindercentra voor 0-4 jarigen. Het pedagogisch beleidsplan heeft daarmee een degelijke wetenschappelijke fundering en is tegelijkertijd herkenbaar en werkbaar voor alle organisaties. Achtereenvolgens wordt beschreven: wat heeft een kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen (pedagogische visie en uitgangspunten), wat willen we bereiken, wat zijn de doelen van kindcentrum Hofferie en welke competenties van kinderen willen we graag stimuleren, wat moeten we daarvoor doen, welke pedagogische Pagina 7

8 middelen worden ingezet, hoe wordt er gewerkt, wat zijn de randvoorwaarden (voorwaarden en relatie met overig beleid)? Voor nadere informatie over het pedagogisch beleid verwijzen we naar het beleidsplan. U kunt ook de locatiemanager Anita Oosterholt vragen stellen over het pedagogisch beleid. Groepsindeling Kindcentrum Hofferie beschikt over twee Nederlandstalige verticale dagopvanggroepen voor maximaal 16 kinderen. Verticaal houdt in dat kinderen vanaf 6 weken tot en met 4 jaar opgevangen worden binnen een groep. Plus een horizontale Nederlandstalige peutergroep. Hier kunnen kinderen van 2 en 3 jaar een (verlengde) peuterochtend afnemen. In het kader van het effectief benutten van de VVE zijn de volgende domeinen leidend voor ons kindcentrum: 1. Doorgaande leerlijn in aanbod - Werken met (S.L.O.) doelen binnen 4 domeinen: taal (begrijpend luisteren, fonemisch bewustzijn, woordenschat), rekenen, motoriek, sociaalemotionele ontwikkeling. Co-teachen. Opbrengst gericht werken. 2. Educatief en pedagogisch handelen - Inrichting taal- en spel uitlokkende omgeving - Spelbegeleiding - Liefdevol en ontwikkelingsgericht omgaan met kinderen - Professionaliteit pm-er 3. Ontwikkeling, begeleiding en zorg - Vroegtijdig signaleren en reageren - Observeren en verslaglegging (toetsen) - Extra begeleiding en differentiatie 4. Kwaliteitszorg - Monitoren - Effecten van VVE in beeld brengen - Borgen - Opbrengstgericht werken Pagina 8

9 5. Ouderbetrokkenheid - Partnerschap - Ontwikkelingsondersteuning - Duidelijke communicatie over en weer en eigen bijdrage van de ouders. Dagelijks treft u daar bij de start en het einde van de dag 2 leidsters aan. Vanaf 9 uur zal er een 3 e leidster de leiding versterken. Dit betekent dat er bij een volle groep van 16 kinderen 3 leidsters aanwezig zijn, tot 11 of 12 kinderen werken er 2 leidsters. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar De leiding heeft bewust gekozen voor verticale opvang. De kinderen leren rekening houden met elkaar. De baby s leren van de grote kinderen, de grote kinderen leren met de kleintjes omgaan en rekening houden. Er is ruimte voor activiteiten door het creëren van verschillende hoeken en middels een speelplateau voor de VVE-activiteiten. Voor ouders die niet onder de wet Kinderopvang vallen bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van peuteropvang. Uiteraard zijn ook ouders welkom die wel binnen de wet Kinderopvang vallen en specifiek opvang zoeken voor het kind van 2 of 3 jaar. Kindcentrum Hofferie hecht veel waarde aan samen spelen, binnen, maar zeker ook buiten. Zowel de dagopvang als de peutergroep beschikt over een eigen entree, een eigen afsluitbare speelplaats en buitenspelmaterialen. Pagina 9

10 Dagindeling Kinderen worden gebracht, er vindt overdracht plaats tussen ouders en leiding, en zwaaien papa en/of mama uit samen met een leidster. Er ligt spelmateriaal op tafel en er mag vrij worden gespeeld, kinderpresentielijst wordt gecontroleerd VVE-activiteiten zowel voor (VVE-geïndiceerde) peuters als voor alle kinderen van de kinderopvang. Deze activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden. Pm-ers werken planmatig, opbrengstgericht, vanuit vooropgestelde doelen met oog voor de autonomie van het individuele kind. De peuters die niet binnen de wet kinderopvang vallen, hebben een eigen ruimte binnen ons kindcentrum. Rond 9:30 uur wordt er vers fruit gegeten aan tafel en roosvicee gedronken. Ook deze activiteit wordt ingeleid door herkenbare rituelen (bijv. liedjes zingen of een verhaaltje voorgelezen De peuters gaan naar huis. Voor de kinderen in de kinderopvang is er een verschoonmoment/w.c. moment en aansluitend brood eten, melk/karnemelk drinken en liedjes zingen Vrijspelen en klaarmaken om naar huis te gaan, sommige kinderen gaan naar bed en wisselmoment kinderdagopvang Kinderen worden gebracht, er vindt overdracht plaats tussen ouders en leidsters, en de kinderpresentielijst wordt gecontroleerd VVE-activiteiten zowel voor (VVE-geïndiceerde) peuters als voor alle kinderen van de kinderopvang. Deze activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden. Pm-ers werken planmatig, opbrengstgericht, vanuit vooropgestelde doelen met oog voor de autonomie van het individuele kind. De peuters die niet binnen de wet kinderopvang vallen, hebben een eigen ruimte binnen ons kindcentrum. Pagina 10

11 Kinderen voor peuterarrangement worden opgehaald. Kinderen die vallen onder de wet Kinderopvang kunnen buitenspelen of andere activiteit, eventueel herhaling VVEaanbod Rond 15:15 uur eet en drinkmoment Warm eten geven aan de kinderen tot 1 jaar, vrijspelen voor de grote kinderen. Verschoon en W.C. moment Eet en drinkmoment (zomer) Opruimen, tafelspelmateriaal, overdracht en naar huis. Voor de baby s proberen wij het slaap en voedingsschema aan te houden, zoals u dat wenst. In het schriftje kunt u dagelijks teruglezen hoe de dag is verlopen. Vanaf 1 jaar gaan we proberen na afstemming met de ouders de kinderen mee te laten lopen met ons dagschema. Wennen Als de contracten getekend zijn kan uw kind starten. Om zowel u als uw kind een keertje te laten wennen aan wat gaat komen, mag uw kind een dagdeel komen. Wij noemen dit een wenmoment. Tijdens dit moment vult de pedagogisch medewerkster samen met u de persoonslijst in. Hierop staan o.a. de gegevens van de huisarts en mobiele telefoonnummers van de ouders. Voor de baby s is het prettig om een flesvoeding onderdeel van het wennen te laten zijn. Voor de kinderen vanaf 1 jaar is het kennismaken met de andere kinderen en leidsters belangrijk. Na deze wenochtend of wenmiddag gaan we echt beginnen. Omdat het vooral voor u als ouder wennen zal zijn, uw dierbaarste bezit geeft u uit handen, mag u te allen tijden even bellen! Ga nooit weg als u denkt dat er tijdens het brengen en/of halen geen tijd voor u is! Vaak komen veel ouders op hetzelfde moment halen en/of brengen, wacht gerust even tot de leiding tijd voor u heeft of bel later even. Verjaardag en andere feesten Vanzelfsprekend vieren wij verjaardagen van de kinderen. De verjaardagstoel, slingers, muziek en zingen, een prachtig gemaakte hoed horen er allemaal bij. Kinderen mogen ook trakteren, houdt u er bij de traktaties rekening mee dat we Pagina 11

12 graag zien dat het gezonde traktaties zijn. Wilt u dat uw zoon of dochter wat maakt voor de verjaardag van papa, mama, opa en oma, geef dat tijdig door. Het kan gebeuren dat het verloop van de dag zo is geweest dat er helaas niks is gemaakt dan vragen wij daarvoor uw begrip! De feestdagen vieren wij ook, u ziet dat terug in de VVE-thema s. Ziekte Is uw kind ziek dan kan het niet naar de opvang komen. Ziek is als uw kind koorts heeft hoger dan 38,5 graad of uw kind moet zichtbaar een besmettelijke kinderziekte hebben. Zieke kinderen vragen extra aandacht die we in groepsverband helaas niet kunnen bieden. Als uw kind ziek wordt bij kindcentrum Hofferie dan wordt u gebeld en gaan we overleggen over het ophalen. Wij bellen nooit voor niets en gaan er dan vanuit dat u alternatieve opvang regelt. Medicijngebruik Wanneer het noodzakelijk is dat uw kind medicijnen door ons toegediend krijgt, bent u verplicht een medicijnformulier in te vullen. Daarin staat o.a. vermeld de hoeveelheid, het medicijn, de datum enz. Na invullen tekent u het formulier en dat gaat in een map die wij verplicht zijn bij te houden volgens GGD normen. Ten alle tijde ligt de beslissing bij de locatiemanager over het al dan niet overgaan tot het toedienen. Ouders Overdracht (brengen en halen) Bij het brengen en halen van uw kind proberen de pm-ers tijd vrij te maken om met u over het kind en zijn belevenissen te praten. Naast dat deze dagelijkse gesprekken de band versterken tussen het kind en onze pm-ers, is dit ook een uitgelezen moment om u als ouder goed te laten informeren over de ontwikkeling van uw kind. Optimale ontwikkeling van kinderen is iets dat wij samen met ouders willen bereiken. Ouders blijven in deze ontwikkeling hun eigen verantwoordelijkheid en bijdrage leveren. Iedere vijf weken ontvangt u van ons team een ouderbrief waarin u helder wordt geïnformeerd over het VVE-thema voor de komende periode. Deze informatie is toegespitst op het ontwikkelingsniveau (leeftijd) van uw kind(eren). We proberen zo goed als mogelijk de tijd te verdelen over de verschillende ouders. We verzoeken u tijdig Pagina 12

13 voor sluitingstijd het gesprek aan te gaan zodat we voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken. Zoals aangegeven in het rooster van de dagindeling gaan op het moment dat de peuters de groep verlaten de overige kinderen aan tafel hetzij voor de lunch of het crackermoment en drinken later in de middag. 10-minutengesprekken/warme overdracht naar basisschool Om de ontwikkeling van uw kind door te nemen hebben we een keer per jaar een 10-minutengesprek. Dit gesprek vindt plaats op basis van een door ons gehanteerd kind volgsysteem (Kijk op Ontwikkeling). Op verzoek kan er altijd tussen door een gesprek plaatsvinden. Niet alleen VVE-geïndiceerde kinderen bieden wij de mogelijkheid tot een warme overdracht, maar alle ouders die hier prijs op stellen. Maakt u gerust een afspraak. Ouderavonden Twee keer per jaar (mei en november) organiseren we een ouderavond. Centraal op deze avond staat een thema die door ons in overleg met de ouders en de oudercommissie wordt bepaald. Daarnaast is er deze avond ook voldoende ruimte voor ontmoeting. Schriftelijke informatie Regelmatig verspreiden we een nieuwsbrief waarin klein en groot nieuws over kindcentrum Hofferie wordt gegeven. Ook zijn wij te vinden op facebook.com/kindcentrumhofferie Gezamenlijke activiteiten Een aantal keren per jaar organiseren we gezamenlijke activiteit met ouders en kinderen (voorjaar activiteit, najaar activiteit en Sinterklaas). Intake gesprek Voor nieuwe ouders is er een intake gesprek. In dit gesprek wordt gevraagd om informatie over uw kind zodat we een zo goed mogelijke begeleiding kunnen bieden. U krijgt tevens informatie over onze organisatie en kindcentrum Hofferie. Natuurlijk vindt er een rondleiding plaats. Pagina 13

14 Oudercommissie (voorstel) Naam Functie Ouder Nettie van Bergen KDV/PSZ Josien Tiehuis KDV/PSZ Marriet Scheeper KDV/PSZ Femke Kruijff KDV/PSZ Paulien Anderson KDV/PSZ Anne Marel Reiber KDV/PSZ De oudercommissie (OC) van kindcentrum Hofferie zet zich samen met de directie in voor goede kwaliteit van de kinderopvang. De OC bestaat minimaal uit 3 leden. De directie en de OC vergaderen 4 keer per jaar, waarbij de OC meedenkt en advies kan uitbrengen over: kwaliteitsbeleid pedagogisch beleid voedingsbeleid risico-inventarisatie klachtenregeling prijsbeleid ongevallenregistratie. Om te kunnen adviseren moet de OC kennis hebben van algemene wet- en regelgevingen in de kinderopvang, en rechten en plichten op gebied van medezeggenschap. Communiceren met directie en achterban, standpunten formuleren en kunnen onderhandelen zijn belangrijke items. Om dit in de toekomst te kunnen, volgt de OC in 2015 een cursus bij BOINK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang). Acties OC 2015: reglement OC herzien brochure Hofferie inhoudelijk bekijken teksten in nieuwsbrieven Pagina 14

15 meegedacht interne activiteiten zoals zomerfeest, oefening brandweer lief en leed: zoals bloemetje namens ouders bij trouwen pm-ers aandacht voor dag van de pm-ers Planning 2015: voorstellen van alle OC leden in de nieuwsbrief aanpassen website Hofferie met info over de OC cursus volgen bij BOINK Natuurlijk zijn nieuwe ouders altijd van harte welkom om de OC te komen versterken. Regelmatig wordt in de nieuwsbrief geschreven door een lid van de OC. De vacature voor geïnteresseerde ouders hangt in Hofferie. In de gang bij de entree van Hofferie vindt u de brievenbus waarin u al uw vragen en opmerkingen aan de oudercommissie, ook zijn daar de notulen van de vergaderingen aanwezig. Klachtenregeling Kindcentrum Hofferie is aangesloten bij de SKK, de klachtencommissie kinderopvang. Wij doen ons uiterste best om de opvang van uw kinderen zo zorgvuldig mogelijk te doen. Wij realiseren ons dat we fouten kunnen maken of dat er misverstanden kunnen ontstaan. Dat mag u uiteraard aan ons melden. Omdat onze dienstverlening vooral bestaat uit het verzorgen en opvoeden van kinderen, wordt elke klacht serieus genomen. Dit is voor ons van groot belang, want hierdoor kunnen we niet alleen iets aan de klacht doen, maar ook bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Wat voor klachten betreft het en wie kan er een klacht indienen. De klachtenregeling is bedoeld voor de ouders van de kinderen die opvang genieten bij kindcentrum Hofferie en voor de oudercommissie. Voor u als ouder of oudercommissie bij kindcentrum Hofferie is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen, indien u zelf of uw kind nadeel hebben ondervonden door onze of door gedragingen van een medewerker van Hofferie. Pagina 15

16 Het gaat hierbij altijd om persoonlijk nadeel voor de ouder of kind. De klacht kan betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen. Beëindigen of wijziging van plaatsingsovereenkomst Voor wijzigingen van een contract kunt u bij locatiemanager of manager logistiek terecht, de beëindiging van een overeenkomst moet schriftelijk, met de opzegtermijn van twee maanden, zoals vermeld in uw contract. Informatiebord Op het bord naast de groepsdeur kunt u actuele mededelingen vinden. Persoonlijke gegevens In het belang van een goede opvang en begeleiding van uw kind is het gewenst dat de medewerkers van kindcentrum Hofferie op de hoogte zijn van medische bijzonderheden en/of eventuele gezinsomstandigheden. Bij de intake krijgt U een formulier waarin gevraagd wordt om alle noodzakelijke gegevens, zoals telefoonnummers van o.a. huisarts, maar ook de nummers waarop wij u kunnen bereiken in geval van ziekte. Jaarlijks worden deze gegevens gecontroleerd, maar geeft u zelf wijzigingen ook zo snel mogelijk aan ons door? Nieuwsbrief Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief met nieuws over kindcentrum Hofferie. Landelijk register kinderopvang Kindcentrum Hofferie is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: U kunt ons vinden via de website: Ten behoeve van de aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst is dit nummer van belang. Pagina 16

17 Gezondheid en veiligheid Brandpreventie / Arbo / BHV Kindcentrum Hofferie beschikt over een ontruimingsplan en goedkeuring door de brandweer. Onze pm-ers beschikken over BHV-certificaat. Risico inventarisatie gezondheid en veiligheid Deze zijn beide uitgevoerd, daaruit zijn huisregels samengesteld, deze huisregels worden separaat bij dit informatieboekje uitgereikt. De risico inventarisatie is ter inzage bij de locatiemanager. Algemene zaken Aanmeldingen Voor een van de in dit infoboekje beschreven arrangementen kunt u contact opnemen met Anita Oosterholt, telefoonnummer: , Elke dag van de maand kan er gestart worden. Eten, drinken en traktaties In geval van allergieën is het toegestaan bijv. andere melk of brood mee te nemen. Met uit geloofsovertuiging bijv. geen varkensvlees eten, houden wij rekening. Bij traktaties gaan we er van uit dat u uw best doet om een gezonde traktaties te bedenken, vraag gerust een advies aan de groepsleiding Roken Er mag in en bij kindcentrum Hofferie niet worden gerookt. Overige informatie Voor meer informatie over Hofferie verwijzen wij u graag naar de algemene huisregels voor ouders en ons pedagogisch beleidsplan. Beide liggen ter inzage op onze locatie. Verder kunt u te allen tijden contact met ons opnemen. Pagina 17

18 Tarieven 2015 We kennen verschillende vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf peuterarrangement VVE (voor- en vroegschoolse educatie) Kinderdagverblijf Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf is bedoeld voor ouders die beiden werken of een alleenstaande ouder die werkt. De opvangprijs per uur voor het kinderdagverblijf is vastgesteld op 7,25. Op kunt u een indicatie berekenen van de hoogte van uw toeslag. Peuterarrangement Educatieve opvang voor kinderen van 2 en 3 jaar gericht op ontwikkelingsstimulering en voorbereiding op de basisschool die wordt uitgevoerd in ons Kindcentrum. Het peuterarrangement bestaat uit opvang in de schoolweken (41 weken) gedurende 2 dagen van 2 ½ uur per dag (= 5 uur per week). Indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag dan kunt u meer dan 5 uur per week afnemen. Het uurtarief is vastgesteld op 7,10. Uw ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen en bedraagt bij een modaal inkomen gemiddeld 2,05 per uur bij een peuterarrangement van 205 uur per jaar. Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan betaalt u een ouderbijdrage zoals vastgesteld door de gemeente Enschede. In de bijlage zijn de ouderbijdrage aan de hand van uw gezinsinkomen vermeld. Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) Opvang voor kinderen van 2 en 3 jaar waarin op gestructureerde en samenhangende wijze activiteiten worden aangeboden gericht op het stimuleren Pagina 18

19 van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van rekenen, taal, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor de VVE zijn drie verschillende vormen die afhankelijk zijn van uw situatie: VVE-arrangement VVE als onderdeel van 4 dagdelen kinderopvang VVE voor de helft als onderdeel van kinderopvang Voor alle situaties geldt dat u een VVE-indicatie voor uw kind moet hebben. VVE-arrangement Voor deze vorm van opvang wordt er gedurende 4 dagen per week 2,5 uur VVE geleverd aan uw kind. U vraagt toeslag aan bij de belastingdienst. Uw kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en bedraagt bij een modaal inkomen gemiddeld 0,76 per uur voor een VVE-arrangement van 410 uur per jaar. Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan betaalt u een ouderbijdrage zoals vastgesteld door de gemeente Enschede. In de bijlage zijn de ouderbijdrage aan de hand van uw gezinsinkomen vermeld. VVE als onderdeel van 4 dagdelen kinderopvang In deze situatie brengt u uw kind 4 dagdelen van 5 uur. Ieder dagdeel ontvangt uw kind VVE-ondersteuning. Het uurtarief is vastgesteld op 7,10. De VVEondersteuning wordt direct aan ons kindcentrum betaald door de gemeente Enschede. VVE voor de helft als onderdeel van kinderopvang In deze situatie brengt u uw kind 2 dagdelen kinderopvang van 5 uur. Daarnaast brengt u uw kind nog twee extra dagdelen VVE van 2,5 uur zodat uw kind 4 keer per week VVE-ondersteuning ontvangt. Het uurtarief voor de 2 dagdelen kinderopvang is vastgesteld op 7,10. De twee extra dagdelen VVE worden direct aan ons kindcentrum betaald door de gemeente Enschede. Pagina 19

INFORMATIE KINDCENTRUM ONS DORP HAAKSBERGEN. Informatie Ons Dorp 1 juli 2012 Pagina 1

INFORMATIE KINDCENTRUM ONS DORP HAAKSBERGEN. Informatie Ons Dorp 1 juli 2012 Pagina 1 INFORMATIE KINDCENTRUM ONS DORP HAAKSBERGEN Informatie Ons Dorp 1 juli 2012 Pagina 1 Voorwoord... 3 Adressen en telefoonnummers... 4 Waar staan we voor... 4 Personeel... 4 Beroepskrachten in opleiding/

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK KINDERCENTRUM OKE-HUIS/HOFFERIE ENSCHEDE. Datum: 2013-1

INFORMATIEBOEK KINDERCENTRUM OKE-HUIS/HOFFERIE ENSCHEDE. Datum: 2013-1 INFORMATIEBOEK KINDERCENTRUM OKE-HUIS/HOFFERIE ENSCHEDE Datum: 2013-1 Voorwoord... 3 Adressen en telefoonnummers... 4 Waar staan we voor... 4 Personeel... 5 Beroepskrachten in opleiding/ BBL-leerlingen...

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK KINDCENTRUM BSO HOFFERIE ENSCHEDE. Informatie BSO Hofferie 2015-1

INFORMATIEBOEK KINDCENTRUM BSO HOFFERIE ENSCHEDE. Informatie BSO Hofferie 2015-1 INFORMATIEBOEK KINDCENTRUM BSO HOFFERIE ENSCHEDE Informatie BSO Hofferie 2015-1 Voorwoord... 3 Adressen en telefoonnummers... 4 Pedagogisch werkplan... 4 Groepsindeling... 4 Plaatsing... 5 Plaatsingsovereenkomst...

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf

Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf Informatieboekje voor Mix & Match Kinderdagverblijf 1. Inleiding 2. Wie zijn wij? 3. Kwaliteit 3.1 Veiligheid 3.2 Hygiëne 4. Dagelijkse gang van zaken 4.1 Openingstijden 4.2 Ziekte en ongevallen 4.3 Normen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON FLERINGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen 1. Openingstijden De KinderKroon Fleringen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op]

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Informatieboekje - informatieboekje - 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 Informatieboekje (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 INHOUDSOPGAVE Welkom 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid & hygiëne 4. De groep 5. Praktische informatie 6. Dagelijkse

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV KINDERDAGVERBLIJF INFORMATIE BOEKJE Kinderdagverblijf De Bron BV Beijensweide 19 6191 EK Beek 046-4379917 Landelijke registratienummer kinderopvang: 338781602 E-mail: kdv@bredeschooldebron.nl claire@bredeschooldebron.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 8 6.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje

Kinderdagverblijf t Kruimeltje Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje Inhoudsopgave 0 Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 3 4. Opzegtermijn 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Kinderdagverblijf 2 4. Het Personeel 3 4.1 Management en teamcoördinator Kinderdagverblijf 3 4.2 Pedagogisch medewerker 3 4.3 Huishoudelijk

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 9 6.

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar Heerlijk kliederen met zand en water, een hut bouwen met takken die je zelf hebt verzameld, met je regenlaarsjes stampen in de plassen, met elkaar genieten van een lekkere

Nadere informatie

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken!

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Meer dan alleen kinderopvang Kinderopvang 2Bkidz is een particuliere organisatie met verschillende vestigingen en voornamelijk gericht

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Informatiebrochure peuterspeelzaal t Kikkertje, in Gasselte

Informatiebrochure peuterspeelzaal t Kikkertje, in Gasselte Informatiebrochure peuterspeelzaal t Kikkertje, in Gasselte In deze brochure geven wij u meer informatie over de plaatsing van uw kind op de peuterspeelzaal. De Hasselbraam, Gasselte Kinderopvang vindt

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135 JV HARREVELD Registratienummer 446863488

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135 JV HARREVELD Registratienummer 446863488 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135 JV HARREVELD Registratienummer 446863488 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON TUBBERGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen 1. Openingstijden De KinderKroon Tubbergen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje 1. Brengen en halen: t Kruimeltje is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur t/m 18.00 uur. U hoeft uw kind niet voor een bepaalde tijd te brengen. Wel stellen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Inspectierapport Kikker (PSZ) Bendienlaan 27 3431RA NIEUWEGEIN

Inspectierapport Kikker (PSZ) Bendienlaan 27 3431RA NIEUWEGEIN Inspectierapport Kikker (PSZ) Bendienlaan 27 3431RA NIEUWEGEIN Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Nieuwegein Datum inspectie: 01-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Bij Kibeo kunt u kiezen

Bij Kibeo kunt u kiezen Bij Kibeo kunt u kiezen Mogelijkheden en tarieven 2012 Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Peutergroep Gastouderopvang Dichtbij, vertrouwd, Kom bij Kibeo! goed verzorgd Dichtbij, en vertrouwd, leuk.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Informatieboekje 2012. website: www.hummeltjeshoek.nl Bestemd voor ouders en of verzorgers.

Kinderdagverblijf. Informatieboekje 2012. website: www.hummeltjeshoek.nl Bestemd voor ouders en of verzorgers. Kinderdagverblijf Informatieboekje 2012 website: www.hummeltjeshoek.nl Bestemd voor ouders en of verzorgers. Voorburg 1-1-2012 Beste ouder/verzorger, Welkom op kinderdagverblijf Hummeltjeshoek. Wij zijn

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Stichting Prokino. Informatieboekje. Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk

Stichting Prokino. Informatieboekje. Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk Stichting Prokino Informatieboekje Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk Inhoudsopgave Welkom... 3 1. Aanmelding en kosten... 4 2. Plaatsing... 6 3. Veiligheid & hygiëne... 7 4. De groepen... 8 5. Praktische

Nadere informatie

Algemene informatie

Algemene informatie VOORSCHOOLSE OPVANG Eben Haëzer Den Helder Algemene informatie 2015-2016 Postadres : Postbus 42 1760 AA Anna Paulowna Bezoekadres: Lijsterstraat 1 1781 WC Den Helder 1 Kappio Directeur: Coördinator: Financiële

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker Algemene informatie Versie 1.0 datum 17-11-2015 Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker www.kinderopvangilse.nl info@kinderopvangilse.nl Telefoon: 015-8795805

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem Waarom VVE? Omdat het goed is de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, daar waar nodig te stimuleren en bij de oudste kinderen gericht met voorbereiding voor de basisschool aan de slag te gaan. Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg Informatiebrochure Hoera Kessel Locatie Binnenweg Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Groepsindeling 3 3. Dagritme 5 4. Overdracht 6 5. Openingstijden 7 6. Contactgegevens..8 2015-10, Brochure Hoera Kessel,

Nadere informatie

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Inhoudsopgave: Van Gastouderopvang: Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Van de Stichting Gastouderbureau Vechtdal Algemeen.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal)

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Inhoudsopgave VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! PEUTERKLAS IN PLAATS VAN PEUTERSPEELZAAL 3 WAT IS DE PEUTERKLAS?

Nadere informatie

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1. Wat is gastouderopvang... 4 2.2. Gastouderbureau Welluswijs... 4 2.3. Doelstelling... 5 2.4. Locaties...

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld

Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld Doel van deze ouderavond Informatie geven over de komende veranderingen per 1 januari 2018. Wat verandert er en wat blijft gelijk voor ouders

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

Inspectierapport K.D.V. de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA ASSEN Registratienummer

Inspectierapport K.D.V. de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA ASSEN Registratienummer Inspectierapport K.D.V. de Scharmhof (KDV) Scharmbarg 1 9407EA ASSEN Registratienummer 592192519 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 01-05-2015 Type onderzoek :

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Kids2b

Hartelijk welkom bij Kids2b Hartelijk welkom bij Kids2b U heeft onze folder voor peuterspeelzaalwerk in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze folder leest u wat wij u en uw peuter te bieden hebben. Voor de beste indruk

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Informatieboekje NSO Het Schoolplein

Informatieboekje NSO Het Schoolplein Informatieboekje NSO Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Anton Mauvestraat 10a 6717 JA Ede 0318 633310 www.nsohetschoolplein.nl Onderdeel van: Kinderdagverblijf Het Vlinderbos Bennekomseweg 32

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD pag DE ORGANISATIE pag OPGAVE pag OPENINGSTIJDEN pag KOSTEN pag HUISREGELS pag.

INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD pag DE ORGANISATIE pag OPGAVE pag OPENINGSTIJDEN pag KOSTEN pag HUISREGELS pag. Januari 2017 1 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD pag. 3 1. DE ORGANISATIE pag. 4 2. OPGAVE pag. 6 3. OPENINGSTIJDEN pag. 6 4. KOSTEN pag. 6 5. HUISREGELS pag. 7 6. OUDERCOMMISSIE pag. 8 7. TOT SLOT pag. 9 Januari

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Om de zaken soepel te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels waar een ieder zich aan dient te houden. 1.Openingstijden Het boerderijtje

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Beste ouders, per 1 januari 2016 bieden drie kinderopvangorganisaties, op vijf locaties, gesubsidieerde peuteropvang aan in de gemeente Dongen. Met deze

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Pedagogisch werkplan Peuteropvang Buurse. Oktober 2015. Pedagogisch werkplan Peuteropvang Buurse

Pedagogisch werkplan. Pedagogisch werkplan Peuteropvang Buurse. Oktober 2015. Pedagogisch werkplan Peuteropvang Buurse 1 Pedagogisch werkplan Oktober 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens locatie 3 3. Doelen van de locatie 3 4. Vormen van opvang en groepen 4 5. Dagindeling 4 6. Achterwacht 4 7. Spelen onder

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers.

Informatie voor ouders/verzorgers. Informatie voor ouders/verzorgers. Onderstaande informatie kunt ook (gedeeltelijk) terug vinden in de brochure Welkom bij Vlietkinderen welke u op de homepage kunt aanklikken en downloaden. Het gaat hier

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Ruilen van dagen We zoeken de balans tussen het bieden van flexibiliteit aan ouders en het garanderen van structuur en ritme voor de kinderen. We geloven dat goede communicatie hierin

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Hofferie / Okehuis

Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Hofferie / Okehuis Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Hofferie / Okehuis Per 19 augustus 2013 starten wij binnen het Kindcentrum Hofferie met het aanbieden van peuteropvang. Deze ontwikkeling komt voort uit de aanbesteding

Nadere informatie

Kinderopvang in het Erasmus MC. Kinderdagverblijven. De eerste stapjes in contact met leeftijdsgenoten

Kinderopvang in het Erasmus MC. Kinderdagverblijven. De eerste stapjes in contact met leeftijdsgenoten Kinderopvang in het Erasmus MC Zoekt u kwalitatieve opvang voor uw zoon en/of dochter? Een plek waarvan u weet dat uw kind in goede handen is. En nog belangrijker, waar uw kind zich thuis voelt. Het Erasmus

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2015

OpvanGpakketten en Tarieven 2015 OpvanGpakketten en Tarieven 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2015 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2015 - buitenschoolse opvang... 7 Thema BSO s en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

Samen leren spelen is spelenderwijs leren!

Samen leren spelen is spelenderwijs leren! Samen leren spelen is spelenderwijs leren! 1 Welkom Uw peuter is 2,5 jaar oud en gaat voor het eerst naar de peuterspeelgroep. Dat is een heel belangrijke gebeurtenis, voor de peuter en voor u! Voor uw

Nadere informatie

Maak gerust een afspraak en kom bij ons langs!

Maak gerust een afspraak en kom bij ons langs! Voorwoord 4 Onze kinderopvang Dagopvang 5 Peuterarrangement 6 Buitenschoolse opvang 6 Flexibele opvang 8 Incidentele opvang 8 Kwaliteit en professionaliteit Werkwijze 9 Oudercommissie 10 Leuk en leerzaam

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft:

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft: Huisregels peuterspeelzaal de Koningsbeer Bij de Koningsbeer gelden huisregels. In deze huisregels worden belangrijke punten beschreven van het kinderdagverblijf en regels waar iedereen zich aan moet houden.

Nadere informatie