EEN EN ANDER OVER STAPELLOOP VAN SCHEEEN D O O R

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN EN ANDER OVER STAPELLOOP VAN SCHEEEN D O O R"

Transcriptie

1 S c h i p e n W e r f 14-DAAGSCH TIJDSCH RIFT, G EW IJD AAN SC H E E P SB O U W, SCH EE PV A A RT EN HAVENBELANGEN WAARIN OPGENOMEN H ET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRO N IEK IOe JAARGANG OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DEN CENTRALEN BOND VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND H O O F D -R E D A C T IE : Ir. J. W. H E IL, w. i. en Ir. G. D E R O O IJ, s.i. Secretaris der Redactie: G. Z A N E N, W estnieuwland 12, Rotterdam, Telefoon (2 lijnen) E E R S T E JAARGANG O V E R N E M E N V A N A R T I K E L E N E N Z. V E R B O D E N ( A R T. 1 5 D E R A U T E U R S W E T ) 8 M A A R T No. 5 EEN EN ANDER OVER STAPELLOOP VAN SCHEEEN D O O R E. VLIG Hoofdingenieur bij,,de Rotterdamsche Droogdok M aatschappij * IV TW E E D E H O OFDSTUK De voorbereiding voor den eigenlijken stapelloop Hebben w ij in het eerste hoofdstuk uitsluitend de m aatregelen behandeld, die reeds gedurende den aanbouw moeten worden genomen, om den stapelloop voor te bereiden, in dit hoofdstuk zullen wij ons bezig houden, met de hulpm iddelen en inrichtingen, die meer onmiddellijk met den stapelloop verband houden. W ij zullen achtereenvolgens behandelen: De k lin k ; de smeermiddelen; de bewegingsaanwijzers en verdere hulpm iddelen; 'het remmen van het schip na den afloop. De klink D it voor een succesvollen afloop zoo belangrijk mechanisme behoort aan de volgende eischen te voldoen. 1. Voldoende sterkte om gedurende onbepaalden tijd den vollen klinkdruk zonder de minste vervorm ing te kunnen weerstaan. 2. W egneembaarheid onder alle omstandigheden en op elk w illekeurig oogenblik (zoowel vanaf de tribune als onder het schip). 3. Absoluut gelijktijdige wegneembaarheid van alle klinken bij stapelloop op meer dan één slede. Kortheidshalve zullen w ij slechts de meest gebruikelijke van de ons bekende klink-typen behandelen, waarbij zal blijken, dat lan g niet alle ten volle aan de genoemde eischen b ean t woorden. A A N Z IC H T VOLGEN Sx AFB. 11 H et meest prim itieve en op vele werven gebruikte type is de schoorklink (afb. 11). Deze bestaat uit een, meestal vierkant, stuk ijzer, A, dat m et het boveneind steunt tegen de slede B, die daar te r plaatse is voorzien van een m et ijzer beslagen uitholling, terw ijl de goot p laatselijk is onderbroken. H et ondereind steunt op een onderstopping C, en tusschen deze onderstopping en de klink zijn een tweetal zware eiken keggen D geplaatst, in een dwarsscheeps liggende goot E. Tusschen de keggen en de klink ligt een met ijzer beslagen drukstuk, K, w aarin de afgeronde onderkant van de klink A past. De goot E dient ter geleiding van den ram F, waarmede de keggen m oeten w orden losgeslagen. (De ram is een zw aar stuk hardhout en wordt bediend door een aantal w erklieden, die gelijktijdig met behulp Van de zijdelings aangebrachte to uw en T, den ram in beweging brengen.) D it wegram m en moet met één klap geschieden, daar bij slechts h alf w eggeslagen keggen de klink een oogenblik scheef kom t te staan, en daardoor zeer ongunstig wordt belast. Om dit zooveel m ogelijk te voorkomen, wordt, vooral bij grootere schepen, de klin k vaak losgeramd langs mechanischen weg. D it kan o. a. plaats hebben door het los maken van een opgehangen valgew icht, dat bij het neerkomen door middel van schijven en staaldraden den ram in werking stelt. Dit losmaken kan ook vanaf de tribune geschieden. Hoewel men, door het aaneenkoppelen der ophangdraden bij een tw ee-sleden-afloop, een volkomen gelijktijdig functionneeren van de ram m en kan bereiken, is men toch nooit vooruit absoluut zeker, dat ook de keggen in één klap en op hetzelfde oogenblik w orden w eggeslagen. De m oeilijkheid is nam elijk, dat bij een levendig schip (d. w. z. een schip, dat reeds bij het wegnemen der eerste kim - stoppings n eig in g vertoont in beweging te komen) de k lin k druk, naar gelang de kimstoppings achtereenvolgens worden verw ijderd, gestadig toeneemt, en vaak reeds nagenoeg zijn m axim um h eeft b ereik t, vóórdat alle kimstoppings zijn w eggeram d. Door dezen steeds stijgenden druk kan de geheele klinkconstructie en vooral de houten deelen daarvan zoo sterk worden in ged ru k t en vervormd, dat het wegrammen der keggen zeer bezw aarlijk, en soms geheel ónmogelijk blijkt. Deze drukbelasting kondigt zich meestal aan door een min of meer luid gekraak, en het komt vaak voor (hetgeen ook zeer

2 verklaarbaar is), dat de leider van den stapelloop, alleen hier op afgaande, de situatie zoo gevaarlijk acht, dat hij de klink laat wegnemen, voordat alle kimstoppings zijn venvijderd (van welk groot nut in dit geval de bewegingsaanwijzers kunnen zijn, zal nader worden behandeld). Deze maatregel, hoewel soms ongetwijfeld noodzakelijk, kan zeer funeste gevolgen hebben. H et thans geheel bewegingsvrije schip moet toch de nog aanwezige kimstoppings (behalve dan de voorsten, die z.g. verliezend z ijn ) omver drukken. Staan deze kim blokken op zachten grond, zoodat de achterkant in den grond kan worden gedrukt, dan geraakt het schip in den regel betrekkelijk snel. vrij. Staan zij echter zoo dicht naar het midden, dat zij op de helling zelf rusten (w at soms bij scherpe schepen n iet te vermijden is), dan kan de toestand uiterst gevaarlijk worden. Door de groote wrijvingsweerstand tusschen het schip en de zwaar belaste stopping, moet de geheele houtmassa van deze stopping worden samengedrukt, w il het schip vrij komen. Dit kan niet alleen reeds ernstige beschadiging van den scheepsromp veroorzaken, doch de geheele stapelloop kan er door m islukken. De toch al geringe aanvangssnelheid van het schip kan n a melijk door dezen weerstand zoodanig worden vertraagd, dat het vaartuig, na een korten afstand te hebben afgelegd, geheel tot stilstand kom t. (H etzelfde kan plaats hebben, als bij twee klinken slechts één daarvan loskomt, terw ijl de andere b lijft staan, waardoor het schip zichzelf geheel ltan vastw ringen). Gedurende de bovengenoemde korte bewegingsperiode komt liet vaak voor, vooral bij hooge temperatuur, dat de vetlaag inmiddels grooténdeels is w eggedrukt, en het schip niet meer in beweging is te krijgen. M o d e lk lin k De eenige oplossing in een dergelijlt geval is, het schip weer te onderstoppen en opnietxw op smeer te zetten, waarmede, afgezien van het tijdsverlies, enorme bedragen aan arbeidsloon gemoeid zijn. H et geval wordt echter nog bedenkelijker, wanneer het schip niet geheel tot stilstand kom t, doch in een steeds vertragend tempo zijn weg vervolgt. D aar de slede intusschen ten opzichte van de goot is verschoven, kan de k lin k niet meer op zijn plaats worden teruggebracht, en de practijk heeft bewezen, dat het tot stilstand brengen, vooral van zware schepen, zooveel tijd vordert, dat het vaartuig inmiddels in een uiterst precaire positie kan geraken. H et is zelfs bij lange, ondiepe rivierschepen voorgekomen, dat het achterschip ten slotte zoover over het ondereind der helling kwam te hangen, dat het bij het. wegvallen van het w ater, door de groote buigingsbelasting geheel is afgebroken. Zelfs indien men de klink kan laten staan, tot alle verdere beletselen zijn weggenomen, kan het geval zich nog voordoen, dat b.v. door talm en op de tribune met de doopplechtigheid, de klink zoo langdurig wordt belast, dat het onmogelijk blijkt deze weg te rammen. Als voorzorgsmaatregel daartegen, wordt op vele werven nog w el gebruik gem aakt van de z.g. droge stopping (H ) onm iddellijk achter de k lin k gelegen. Deze stopping, die door middel van keggen direct tegen den onderkant der slede zwaar is aangeramd, wordt dan in den regel na het vallen van de klin k losgemaakt, en moet dienen om deze op het laatst zoo veel mogelijk te ontlasten. Een groote verbetering op deze schoorklink is het op afb. 12 af geheelde type. f l I I SL D - AFB. 12 y? F ~~T -ferk;,, De klink steunt daarbij niet op de helling, doch tegen het vooreind van de achterste goten, hetw elk daar m et ijzeren beslag is versterkt. Evenals bij de schoorklink is de slede plaatselijk u it gehold en met ijzer beslagen. De klink zelf bestaat uit twee hardhouten of ijzeren stukken A en B. H et klinkstuk A steunt in de uitholling van de slede, terw ijl het stuk B tegen de goot rust. Doordat de stukken A en B niet in dezelfde lijn liggen, doch een zekeren hoek met elkaar vormen, tracht de klinkdruk zelf deze stukken weg te drukken in de richting van de op de afbeelding aangegeven pijlen. Tot aan het losnemen van de klink wordt deze beweging verhinderd'door den houten of ijzeren schoor D, die aan de onderzijde-is afgerond (zie afbeelding) en, indien van hout, aan de bovenzijde is voorzien van een ijzeren plaat. Deze schoor is geplaatst in een ijzeren goot E, die op de dwarsscheepsche balk F glijdend is op gesteld. De balk F wordt door de keggen H tegen de goot E aangedrukt. Indien de goot E in de pijlrichting over de balk F wordt weggetrokken, neemt het aan de goot E bevestigde stuk K den schoor mede. Door de afgeronde onderkanten van dezen schoor kan deze omkanten en vervolgens wegvallen, waardoor de klinkstukken A en B door den klinkdruk omlaag worden gedrukt, en het schip vrij is om af te glijden. De voor het w egtrekken der goot E benoodigde kracht is, hoewel betrekkelijk gering, toch bij de meeste schepen nog altijd zoo groot, dat deze slechts met mechanische hulpmiddelen (lieren of hellingkranen) te bereiken is. Behalve het betrekkelijk geringe bezwaar, dat het wegnemen van deze klink niet vanaf de tribune kan plaats hebben, is verder de eenige schaduwzijde van dit systeem, dat men op de vorengenoemde mechanische hulpmiddelen is aangewezen, waarbij toch altijd nog het risico b lijft bestaan, dat op het kritieke moment b.v. door kortsluiting of eenig ander defect aan de kraan-motoren de klin k niet kan worden weggetrokken,

3 Een groot voordeel boven de schoorklink is, dat bij een tweesleden-stapelloop de beide klinken onfeilbaar g elijk tijd ig w eg vallen (zie afb. 12). H et in alle opzichten meest betrouwbare klink-type is wel de m ultilever -klink. H et principe ervan is, de klinkdruk door een stelsel van hefboomen zoodanig te reduceeren, dat het schip ten slotte in bedwang kan worden gehouden, door een dunne lijn, die door den persoon, die op de tribune tevens de doopplechtigheid heeft te verrichten, kan worden doorgehakt. AFB. 13 PO 5.31 Afb. 13, waarop bij pos. I de twee eerste hefboomen schematisch zijn afgebeeld, m aakt dit principe duidelijk. Indien de hefboom No. 1 (die draaibaar is om het vaste punt A ) bij B belast wordt met b.v. 100 ton, dan bepaalt de verhouding tusschen de lengte van de hefboomarmen C en D de kracht, die w ordt uitgeoefend bij E. Is b.v. de verhouding C : D 1 : 10, dan is de kracht bij E 100 : 10 = 10 ton. W ordt deze hefboom gelegd op een tweede (No. 2 ), waarvan het vaste draaipunt lig t bij F, dan bepaalt ook hier de v erhouding tusschen de lengte van de hefboomarmen H en K de kracht, die w ordt uitgeoefend bij L. Is b.v. de verhouding H : K = 1 : 8 dan is de kracht bij L 10 : 8 l 1/) ton. Zelfs den lezer, die niet m et de wetten der m echanica v ertrouwd is, zal nu wel duidelijk zijn, hoe, op deze m anier doorgaande, de oorspronkelijke kracht van 100 ton tot op elk gewenscht m inim um kan worden teruggebracht. H et aan tal hefboomen is echter in beide richtingen gelim i teerd. Zou men b.v. bij een hoogen klinkdruk dit aantal willen beperken tot twee of drie, dan zouden, om het gewenschte m inimum te bereiken, de hefboomen zoo lan g moeten worden, dat zij o. a. in de beperkte hoogte onder het schip niet meer zouden kun n en w egvallen. D aartegenover kan (om hier niet te verklaren technische redenen) het aantal ook weer niet te groot worden gekozen, zoodat m en de eventueele laatste kracht-reductie moet vinden in een alsnog bij de tribune geplaatsten hefboom. De hefboomgroepen kunnen zonder groote kosten uit plaat- en hoekstaal worden geconstrueerd voor een klinkdruk, gaande tot 100 ton per groep. Ook de bevestiging van h et geheele mechanisme aan de goot, k an zonder bezw aar voor dezen druk worden ontworpen. Bij een één-slede-afloop kan men dus met 1 stel hefboomen aan weerszijden van de slede, reeds 200 ton klin k druk veilig in de hand hebben. Bij den tweé-sleden-afloop w ordt dit maxim um 400 ton, te rw ijl m en in beide gevallen dit nog eens kan verdubbelen, door twee stel klinken achter elkaar te plaatsen. Bij 100 ton veilige belasting per groep kan de totale toe te laten klin k d ru k dus worden op gevoerd tot 800 ton. N u is deze klinkdruk (voor alle practische doeleinden voldoende n auw keurig) g elijk aan het afloopgew icht gedeeld door het afschot, verminderd m et den w rijvingsweerstand. Zelfs bij de grootste der tot nog toe gebouwde schepen gaat deze klinkdruk de 800 ton niet te boven. P laatst men twee klinken achter elkaar, dan moeten de dunne staaldraden, die de k lin k en m et de tribune verbinden, ko rt bij de voorste klin k worden aaneengesplitst, en verder enkel naar de tribune geleid, alwaar zij ten slotte eindigen in een over een hakblok gespannen dunne man illa-lijn. Doordat alle klinkdraden ten slotte in deze eene lijn tezamen komen, bereikt men, dat, indien de lijn met het daarvoor speciaal vervaardigde bijltje wordt doorgehakt, alle klinken automatisch gelijktijdig wegvallen. Hoe het hefboom-mechanisme ten slotte functionneert is u it de onder pos. III aangegeven opeenvolgende stadia, zonder verdere toelichting duid elijk te volgen. De onder de laatste hefboom in pos. II geteekende schoortjes S zijn daar geplaatst als veiligheidsmaatregel voor het geval door een misverstand (b.v. een verkeerd begrepen belsignaal naar de tribune) de klin klijn te vroeg w ordt doorgehakt. Zoodra alle ltim blokken zijn los geramd, worden deze schoortjes met de hand verwijderd, w aarna het signaal k lin k los naar de tribune kan worden doorgegeven. De verbinding van den klinkdraad met den laatsten hefboom is overigens zoodanig uitgevoerd, dat ook, in geval v an noodzaak (zie hierover het vorig hoofdstuk) de klink onafhankelijk van de tribune kan worden losgemaakt. De in het begin van dit hoofdstuk genoemde, aan de klink te stellen eischen doorlezende, zal de lezer bemerken, dat dit klin k-typ e hieraan ten volle beantwoordt. Mits de constructie van het hefboom-systeem naar behooren is berekend en uitgevoerd, en men zorg draagt, de toe te laten belasting niet te overschrijden, behoeft de scheepsbouwer zich op geen enkel moment van den stapelloop over deze klin k bezorgd te maken. Is de klinkdraad op de tribune eenmaal doorgehakt, dan moeten alle klinken autom atisch tegelijkertijd wegvallen, indien slechts de klinkdraden vakkundig zijn aangebracht en geleid en tegen klem loopen enz. beveiligd. Als curiositeit reproduceeren w ij hier nog een tw eetal foto s

4 van een demonstratie-model van een dergelijke klink, w aarvan de een belast is met een schaal, waarop een totaalgewicht van 300 ltg is geplaatst. Deze schaal wordt voor vallen behoed, door een over het hakblokje gespannen draad naaigaren, waardoor de krachten-reduceerende eigenschappen van het systeem proefondervindelijk worden aangetoond. Een klink met zeer goede eigenschappen is ook de hydraulische. AFB. 14 Deze is schematisch voorgesteld in afb. 14. De hefboom H, draaibaar om de as A, steunt in een m et ijzer versterkte u itholling van de slede. Deze hefboom wordt tegengehouden door den hydraulischen ram R, die bestaat u it een gietstalen cylinder C, welke onder tegen de goot solide is bevestigd, of ook wel op de helling is opgesteld en dan zijn steunpunt in de onderstopping vindt. Door de pijpleiding P is deze ram aangesloten op de h y d ra u lische leiding van de w erf. Ten gevolge van den druk door deze leiding op den zuiger Z uitgeoefend, wordt door m iddel van den hefboom H de slede tegengehouden. Zoodra deze druk wordt weggenomen, w at (o. a. vanaf de tribune) eenvoudig kan geschieden door het openen van een kraan, wordt de hefboom door den klinlcdruk in den gestippelden stand gedrukt. Ook van deze klink kunnen er zoo noodig meer dan een op elke slede w orden geplaatst. Een bezwaar is echter, dat (a fg e zien van de op de schets n iet aangegeven gecompliceerde in richting van pijpleidingen, meters enz.) de druk in den cylinder door de niet te verm ijden kleine lekkages constant op peil moet worden gehouden, en verder dat in geval van strengen vorst het bevriezen van de leidingen nogal moeilijkheden meebrengt en dus speciale voorzorgen vereischt. V an alle hierboven genoemde klinksystem en bestaan overigens nog verschillende gewijzigde uitvoeringen. Zoo wordt b.v. de schoorklink wel eens tegen de goot gesteund in plaats van tegen de helling; bij de m ultileverklink worden enkele hefboomen soms achter elkaar geplaatst, in plaats van naast elkaar enz. Om te bereiken dat de klinkconstructie zonder eenigen tw ijfel aan de eerste der genoemde eischen voldoet, verdient het aanbeveling, deze minstens m et zesvoudige zekerheid' te o n t werpen. Bij de voor de berekening van den klinkdruk gebruikte formule, w aarvan het w rijvings-coëfficient een der factoren is, moet in elk geval niet het coëfficiënt der staande, doch het belangrijk lagere coëfficiënt der glijdende w rijving worden toegepast. Ofschoon het schip nam elijk theoretisch tot aan het vallen van de klink in rust is, hebben de hierna te beschrijven bewegingsaanwijzers aangetoond, dat bij levendige schepen reeds vanaf het wegnemen der eerste kim blokken een geringe beweging intreedt, waardoor de slede zich bij het vallen van de klink, soms reeds eenige centimeters ten opzichte van de goot b lijk t te hebben verplaatst. H et feit, dat het schip tijdens het losmaken verticaal z.g. op zijn vet zakt, brengt n atuurlijk ook reeds eenige beweging in de afloop-richting mede (b!v. bij een afschot van 1 op 16, Via van de verticale bew eging). Bovendien is elke klink-constructie in meerdere of mindere mate elastisch, de stuikverbindingen der goten en sleden worden eenigszins samengedrukt enz. De hierdoor verklaarbare beweging b lijk t verder niet regelm atig plaats te hebben, doch vaak sprongsgewijze voort te gaan. Deze (wel is w aar geringe) schokken, kunnen het mechanisme aanm erkelijk zw aarder belasten dan theoretisch werd aangenomen, waardoor de bovengenoemde zesvoudige zekerheid zeer zeker niet overdreven is. D at het te laag stellen van deze zekerheidsfactor (die grootendeels dient tot dekking van verborgen m ateriaalfouten) bij een zoo bij uitstek belangrijk mechanisme soms gevaarlijk kan zijn, bewijst wel het volgende, practisch niet te voorziene, voorval. Toen de in afb. 13 geschetste hefboomklink op een zekere w erf voor het eerst werd toegepast, werd (na enkele malen gebruik) bij het monteer en geconstateerd, dat de bout B grootendeels was afgescheurd. M o d e lk lin k m e t d r a a d n a a ig a r e n e n b e la s t m e t 300 k g Hoewel deze bout ruimschoots met de zesvoudige zekerheid was geconstrueerd, werd toch veiligheidshalve besloten, deze nog eenigszins te verzw aren.

5 Toen, weer na enkele malen gebruik, deze verzw aarde bout opnieuw een begin van breuk vertoonde, werd na zorgvuldig onderzoek de volgende oorzaak in tdekt. De hefboom III slaat bij het neerkomen tegen de voor de klink staande stopping (niet geteekend) en veert daarna met groote snelheid terug. Een fractie van een seconde later valt (na hefboom II) ook de zware hefboom I. Bij het ontmoeten van deze twee, zich m et groote tegen gestelde snelheid bewegende, lichamen, bij het p u n t P, bleek de bout-b, door den daarbij ontstaanden schok, boven de breukspanning te w orden belast. N adat op eenvoudige wijze de ontmoeting der tw ee hefboomen w as verhinderd, heeft het euvel zich n ie t m eer voorgedaan. (W ordt vervolgd) DE STAND DER ONTWIKKELING VAN DE VOORTSTUWING V A N SCHEPEN MET DE KORT-STRAALBUIS AAN HET EINDE V A N 1933 D O O R Dipl. Ing. E. K. RO SCH ER, V. D. I., Hamburg II (Slot) Ter verduidelijking moge hier nog op de volgende n a tu u r kundige proef gewezen worden. W anneer men in den bodem van een met w ater gevuld vat een cylindrisch gat m et scherpe kanten boort, zal uit dit gat, onder den invloed van den w ater- A fb, 6, S t r a a lb u is v a n d e J a n B o rlu u t" in d e w e r k p la a t s stand een waterstraal spuiten, w aarvan de m iddellijn kleiner is dan die van het gat, en de in een tijdseenheid u it het vat loopende hoeveelheid w ater is gelijk aan de m iddellijn van den waterstraal, verm enigvuldigd m et de uitsluitend van den druk afhankelijke snelheid van den waterstraal. Indien men echter aan de binnenzijde van deze boring een buis in den vorm van een straalbuis aanbrengt, m et een snel toenemende verw ijding, dan blijkt, dat de m iddellijn van den w aterstraal, bij dezelfde stroomsnelheid, gelijk is aan de m iddellijn van het gat, dus met andere woorden, dat bij een gelijkblijvenden h yd ro statischen druk en gelijke opening, een grootere waterhoeveelheid uit het vat stroomt. Precies hetzelfde verschijnsel treedt op bij de K ort-straalbuis, zoodat.men, resumeerend, zeggen kan, dat de vereeniging van de straalverbreedende w erking van het in de straalbuis stroomende water en het in de buis zelf optredende positieve zog, de belangrijke verhooging van den stuw druk verklaart, die met de K ort-straalbuis wordt verkregen. Hoe grooter de slip van de schroef is, des te grooter is bij vrije schroeven de contractie van den wegstroomenden w aterstraal en des te grooter wordt de onderdruk in het gedeelte van de buis vóór de schroef. Door deze omstandigheid kan de K ort-straalbuis, mede op grond van de bovenstaande theoretische uiteenzetting, met groot voordeel gebruikt worden. H ieruit volgt verder, dat het in de eerste plaats de zee- en havensleepbooten, alsmede rivier- en kustvaartuigen z ijn, die voor de K ort-straalbuis in aanmerking k o m en; h e t la a ts t genoemde scheepstype vooral dan, wanneer m et h et oog op een beperkte m achine-ruim te een betrekkelijk groot schip door een kleinen m aar toch sterken motor met hoog to eren tal m oet worden voortgedreven. Aan de hand van hetgeen boven werd gezegd, zo u m en geneigd zijn te denken, dat de K ort-straalbuis hoofdzakelijk voor enkelschroefschepen geschikt is, h etgeen in zooverre het geval is, dat bij enkelschroefschepen, ook b ij verbouwing, bijna altijd de mogelijkheid bestaat, late r zonder groote w ijzigin gen aan den bestaanden scheepsrom p een straalbuis aan te brengen. Desondanks zijn echter ook reeds een aan tal dubbelschroefschepen met dubbele stra a lb u is g e bouwd, die, vooral als sleepboot, bijzonder voldoen. D aar deze sleepbooten nieuw gebouwd werden, kon een bouw m ethode gevolgd worden, waarvan het voortstuw ingsprincipe door afb. 5 verklaard wordt. Allereerst w ordt door de aangegeven afw ijk in g v an de u ittredende schroefstralen bereikt, dat vooral bij h et g eb ru ik van korte sleeplijnen de weerstand van het gesleepte v a a rtu ig niet slechts relatief ten opzichte van de sleepboot, m aar ook absoluut door de verplaatsing van de boeggolf, b elangrijk verm in d erd A fb. 7. S t r a a l b u i s v a n d e J a n B o rlu u t" in d e w e r k p la a t s, n a a r a c h t e r g e z i e n wordt. De verdeeling van het m achine-verm ogen op tw ee schroeven m aakt een lichten motor met hoog to eren tal-m o gelijk, bij een betrekkelijk groot schroefoppervlak, w aarv an het effect nog w ordt verhoogd door het gebruik van h et straalb u isprincipe.

6 A l deze omstandigheden werken samen om met een klein, vlakliggend, goedkoop, licht schip en dito motor, zeer goede sleep resultaten te verkrijgen. Proeven, die m et het m et een A fb, 8. S le e p b o o t m e t K o rt-s tra a lb u is 11 Kort-Straalbuis uitgeruste schip Machnow, op het Teltowkanaal bij Berlijn, genomen werden, toonden bij de paalprosf met 5 5 apk machine-vermogen een sleepkracht van kg aan, en nog bij 5,5 km/h sleepsnelheid werd met een machinevermogen van 5 2 apk een sleepkracht van 1400 k g = 27 kg/apk vastgesteld. Men zou deze kleine dubbelschroefschepen met straalbuizen voorloopig nog als proefvaartuigen kunnen beschouwen, maar alles spreekt er voor, dat deze voortstuwingsmethode voor de toekomst de juiste zal zijn voor lichte en goedkoope schepen voor den bovenloop van groote rivieren, die tot op heden slechts m et sterke en dure raderschepen bevaren konden worden. In samenhang hiermede moet nog worden opgemerkt, dat het bij gebruik van de Kort-Straalbuis niet alleen m ogelijk is, het werkzame schroefoppervlak te vergrooten, precies zooals dit bij raderschepen het geval is, doch ook, dat schroefdiameters gebruikt kunnen worden, die, evenals bij de normale beschermde tunnelschroef, met hun middellijn belangrijk boven den waterspiegel uitslaan. "Wat betreft het gebruik van de K ort-straalbuis bij de verschillende scheepstypen, lag het voor de hand, voorloopig zulke schepen te bouwen en te verbouwen, w aarbij de gegeven slip-omstandigheden een bijzonder groote extra-w inst in het vooruitzicht stelden. Daar de uitvinding nog jong is, moest de mogelijkheid vermeden worden, het principe als zoodanig door teleurstellingen gedurende den tijd, waarin het moest worden ingevoerd, in discrediet te brengen, doch reeds thans laat het zich aanzien, dat de K ort-straalbuis ook b ij groote zeeschepen in den loop van den tijd toepassing zal vinden. Daar de zeeschepen in het algemeen op groote afstanden varen, speelt een winst aan het nuttig effect van 5 10 % ten opzichte van het tot op heden bereikte vermogen, een groote rol. Intusschen zijn er reeds, gedeeltelijk voor Hollandsche rekening, proeven genomen met een K ort-straalbuis bij modellen van zeeschepen m et een installatie van 7000 apk, die weliswaar nog geeri algeheel succes hebben gehad, doch zeer zeker aantoonden, dat het binnen afzienbaren tijd zonder tw ijfel mogelijk zal zijn, ook het reeds groote nuttige effect van 70 %, dat thans bij goede, moderne voortstuw ingsinstallaties bereikt w ordt, nog te overtreffen. Bij de theorie der straalbuis werd verder aangetoond, dat de grootte van de buisopening zoodanig berekend w ordt, dat het door de schroef te verw erken w ater zonder voorafgaande ver- A f b. 10. A c h t e r s c h ip v a n s le e p b o o t m e t K o r t - S t r a a lb u is A f b. 9, K o r t - S t r a a lb u is m e t p la a tc o n s tr u c tie a a n a c h te rs c h ip v o o r s le e p b o o t, v ó ó r h e t a a n b re n g e n snelling in de buis kan stroomen, dat dus, met andere woorden, de door de schroef veroorzaakte zuigkracht aan de buitenzijde der buisopening, gelijk of bijna gelijk nul is. Dientengevolge is er ook geen kracht voorhanden, die in staat zou zijn, de lucht van de oppervlakte van het water naar de schroef te geleiden. Bij de vrij slaande schroef hebben wij daarentegen steeds aan de vleugeleinden en onm iddellijk onder de wateroppervlakte een sterken hydrostatischen onderdruk, ten gevolge w aarvan reeds bij een geringe beweging van het oppervlak de schroef een mengsel van water en lucht te verwerken k rijg t, waardoor niet alleen een ongelijkm atige loop der machine op den koop toe moet worden genomen, doch ook het voortstuw ings-effect door de aangezogen lucht snel en belangrijk verm indert. D it beteekent echter, dat men van de voortstuwing m et een straalbuis verwachten kan, dat de gemiddelde snelheid op zee van de zeeschepen stijgt, ook al wordt er bij de v aart in rustig water, dus b.v. bij de proeftochten, niet direct een belangrijk voordeel waargenom en. Iedere reeder weet, dat n iet de resultaten van de proefvaart,

7 A fb. 11. D u b b e le K o r t - S t r a a lb u is, D e 2 s c h r o e v e n w o r d e n d o o r é é n m o to r g e d r e v e n doch het gemiddelde van de op lange reizen bereikte resultaten voor de rentabiliteit van zijn schepen beslissend is. H elaas zijn dit echter feiten, die slechts in den loop van een betrekkelijk lange onderzoekings-periode vastgesteld kunnen worden en die daarom dus al a priori niet voldoende zijn, om den reeder van zeeschepen tot het in gebruik nemen van de Kort-Straalbuis te bewegen. Een feit is echter, dat de Jan Borhtuf gedurende eenige reizen met slecht weer op de Ooster-Schelde de juistheid van deze beschouwingen reeds alleszins heeft bevestigd. M et moderne schroefpompen wordt een effect tot 90 % bereikt. D aar de Kort-Straalbuis eigenlijk het tegenovergestelde van een schroefturbine is, bestaat principieel zeer zeker de m ogelijkheid, dat ook bij de voortstuwing van zeeschepen m et de Kort-Straalbuis in de toekomst een nuttig effect van tusschen 80 en 90 % wordt bereikt, hetgeen beteekenen zou, dat dan iedere voortstuwingsmethode van een schip met schroef, zonder K ort-straalbuis, als onvolledig moest worden beschouwd. De afbeeldingen 6 tot en met 11 laten nog eenige u itvoeringen zien van schepen, die van een Kort-Straalbuis zijn voorzien. In afb. 10 zijn zeer duidelijk de beide gebogen roeren te zien. VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED AFDEELING RO TTERD AM DER ELEKTRISCHE SCHIFFSANTRIEB Voordracht, gehoudea door Ing. E. K L IN G E L F U S S, lioofd-ingenieur der Brown-Boveri A.G., Baden { Z w. ) Einleitung daraus ergebenden Vor- und Nachteile zu beschreiben und W ährend bis vor wenigen Jahren der elektrische Schiffs- schliesslich sind kurz die verschiedenen A nw endungen gestreift, antrieb zu r H auptsache n ur in den V ereinigten Staaten von N eben neueren Entwicklungen und A usführungen von Am erika zur A usführung gekommen ist, hat diese A rt des Schiffsantriebes nach einer langen Periode des Zuwartens auch in Europa zunehmend A nw endung gefunden. Es sei nur an die verschiedenen Passagierschiffe m it elektrischem Antrieb erinnert, die in den letzten zwei Jahren in England zur. Ablieferung gekommen sind, sowie an das grösste Passagierschiff, die Normandie, der C. G. T m it W PS, ganz zu schweigen von den zahlreichen A nw endungen des dieselelektrischen Antriebes auf kleinen und kleinsten Schiffen für den Hafendienst und andere Spezialzwecke. Die Frage ist deshalb sehr akut: welche Vorteile und M öglichkeiten bietet denn der elektrische Schiffsantrieb und in welchen Fällen ist er angebracht? Wie stellt er sich hinsichtlich Betriebssicherheit, W irtsch aftlich keit, Preis und Gew icht und Raum ausnützung gegenüber den ändern A ntriebsarten? Eine eindeutige und fü r alle Fälle zutreffende A ntw ort auf alle diesen Fragen ist, bei dem speziellen C harakter des elektrischen WO UV WPS Antriebes und dessen vielseitigen A b b. 1 L e is t u n g an d e r P r o p e lle r w e lle ( V o lla s t) Anwendungsmöglichkeiten, grundsätzlich überhaupt nicht möglich. Die folgenden A = Z a h n r a d g e t r ie b e = e in f a c h e Ü b e r s e t z u n g C = E le k tr is c h e Ü b e r tr a g u n g m it G le ic h s tr o m C [ = s c h w e r e, t e u r e r e B a u a r t Ausführungen beschränken sich daher A 2 d o p p e lt e * C-> = leich te, b illig e re B E le k t r is c h e Ü b e r t r a g u n g m it W e c h s e ls t r o m darauf, die grundlegenden Eigenschaften D ie W ir k u n g s g r a d e d e s h y d r a u lis c h e n F ö ltin g e r- B i = S y n c h r o n m a s c h in e n des elektrischen Antriebes und die sich B o = S y n c h r o n G e n. A s y n c h r. M o t o r T ra n sfo rm a to rs e n t s p r e c h e n u n g e fä h r G

8 Brown Boveri, die naturgemäss am leichtesten zugänglich waren, sind aber auch Konstruktionen anderer Firmen erwähnt, um ein möglichst vielseitiges Bild des gegenwärtigen Standes des elektrischen. Schiffsantriebes zu vermitteln. Die Verluste der elektrischen Übertragung Um das richtige Verständnis für den elektrischen Schiffsantrieb zu gewinnen, muss man von der Überlegung ausgehen, dass die elektrischen Maschinen in diesem Falle lediglich die Rolle eines elektrischen Übersetzungs- und Umsteuergetriebes spielen, das zwischen Hauptmaschine und Propellerwelle eingeschaltet ist. Die elektrische Übertragung ist daher in Parellele z u stellen m it der mechanischen Übertragung durch Zahnrad- Aq/VPS j p / v p e l l e r i e i s t u n g S o o o b > & ica. 3ÖÓQ t in ', n A b b. 2 M a s c h in e n g e w ic h t e v o n t u r b o e le k tr is c h e n S c h iffs a n trie b e n m it W e c h s e ls tr o m y = k g / W P S ; x = L e is tu n g a. d. P r o p e lle r w e lle ivpsi /SO i/ m in a = T u r b o g e n e r a t o r g r u p p e m it S c h o ttv e n til, O ls y s te m (o h n e T a n k s und L e itu n g e n ), m it G e n e ra to r k ü h le r b = K o n d e n s a tio n, m it C ir c l. P u m p e, K o n d en satp u m p e, L u fts a u g e r c = P r o p e lle r m o t o r m it L ü fte r (S y n c h ro n m o to r) d = M a n o v r ie r - S c h a lt t a f e l m it K a b e l (M o to r im G e n e ra to r-r a u m ) F e rn s te u e r u n g getriebe oder der hydraulischen Übertragung durch den Föttingertransform ator, der in letzter Zeit meist nur in der vereinfachten Form als hydraulische Kupplung in Kombination m it Zahnradgetriebe verwendet worden ist und daher für die w eitere Betrachtung ausscheiden kann. Vergleichen w ir die mechanische Übertragung durch Zahnradgetriebe m it der elektrischen, so ergibt sich folgendes: Beim Zahnradgetriebe wird die mechanische Energie der jhauptmaschine in unveränderter Form als solche auf die Propellerwelle übertragen. Die Hauptmaschine ist dabei örtlich a n die Propellerwelle gebunden; sie muss ferner umsteuerbar sein. Anders bei der elektrischen Übertragung: Hier findet vore rst eine U m form ung der mechanischen Energie der H auptm aschine in elektrische (Generator) statt und diese wird an d e r Propellerwelle wieder in mechanische umgesetzt (Propellermotor). Die Hauptmaschine kann dabei ganz unabhängig, von der Propellerwelle auf gestellt werden; sie braucht ferner nicht umsteuerbar zu sein. Die zweimalige Energieumformung bei der elektrischen Übertragung bedingt naturgemäss erhöhte Verluste und es muss vorweg als N achteil der elektrischen Ü bertragung zugegeben werden, dass ihr W irkungsgrad geringer ist, als derjenige eines Zahnradgetriebes (Abb. 1). Für Zahnradgetriebe einfacher Übersetzung kann man, je nach der Leistung, m it W irkungsgraden von 97 98,5 %, bei doppelter Übersetzung m it 95,5 97 % rechnen. Bei der elektrischen Ü bertragung erreicht man m it Wechselstrom (Synchronm aschinen) W irkungsgrade von 87 /o bei kleinen Leistungen, bis etwa gegen 94 % bei ganz grossen Leistungen (Kurve B,), m it Induktionsmotoren und Synchrongeneratoren, wie die Kurbe B2 zeigt, etwas weniger. Die m it Gleichstrom erreichbaren Übertragungswirkungsgrade liegen etwa tiefer und zwar ist zu unterscheiden, ob die Maschinen für besten W irkungsgrad gebaut worden sind oder ob mehr W ert auf geringes Gewicht und niedrigen Preis gelegt worden ist. U nter diesen Gesichtspunkten schwanken die erreichbaren W erte zwischen 80 bis 85 % für kleine Leistungen und 89 bis 90 /o für grössere Leistungen. Es wäre unrichtig, die W irtschaftlichkeit des elektrischen Schiffsantriebes nach diesen reinen Ü bertragungsverlusten zu beurteilen, indem bei der elektrischen Ü bertragung gewisse Gewinne bei der H auptmaschine zu erzielen sind, insbesondere im Falle von D am pfturbinenantrieb. Einmal fallen die V entilationsverluste der Rückwärtsturbine weg, ebenso ein Teil der W ellenverluste, da der Pröpellermotor im H in terschiff auf gestellt werden kann; die Turbine selber kann, weil sie nicht umgesteuert werden muss, ohne Einbusse an Betriebssicherheit für höhere Drücke itnd Überhitzungen sowie m it den üblichen, kleineren Schaufelspielen und daher wirtschaftlicher gebaut werden. Dam it reduziert sich in W irklichkeit der' Unterschied in der W irtschaftlichkeit zwischen m e chanischer und elektrischer Übertragung, gegenüber den in Abb. 1 dargestellten W erten. Die Verhältnisse bezüglich G ewicht, Preis und Raumbedarf lassen sich nicht so allgemein beurteilen, wie die Frage des Übertragungswirkungsgrades. Zum vorneherein müsste man vermuten, dass der elektrische Antrieb auch hinsichtlich Preis, Gewicht und R aum bedarf unbedingt ungünstiger sein müsste, als der direkte A ntrieb bezw. der A ntrieb über Zahnradgetriebe. Dies trifft gewiss in vielen Fällen zu, in manchen aber nicht. Das Gewicht eines elektrischen Generators und Motors ist zusammen natürlich stets grösser als dasjenige eines Zahnradgetriebes, und ein Ausgleich für das M ehrgewicht müsste natürlich durch Einsparung an Gewicht bei der Hauptmaschine gefunden werden. Im Falle von D am pfturbinenantrieb ist diesbezüglich nichts zu erreichen, da die Turbinen bereits m it hoher Drehzahl arbeiten und das Gewicht der Kesselanlage unbeeinflusst ist von der Drehzahl. Turboelektrische Schiffsantriebe sind daher im allgemeinen schwerer als Schiffsturbinen m it mechanischer Ü bertragung der Leistung durch Zahnradgetriebe. In Abb. 2 sind die Maschinengewichte von turboelektrischen Maschinenanlagen fü r gebräuchliche Leistungen und D rehzahlen zusammengestellt. Im Vergleich zu modernen Schiff s- turbinenanlagen m it mechanischer Ü bertragung in einfacher

9 Übersetzung sind turboelektrische Anlagen im M ittel etwa 20 bis 40 % schwerer. Das höhere Gewicht braucht nicht notwendigerweise auch einen entsprechend höheren Preis zu bedeuten. Im Falle von Turbinenantrieb hat Brown Boveri im Gegenteil festgestellt, dass wenn das M ehrgewicht nicht über 3 0 % ist, der elektrische Antrieb im allgemeinen nicht teurer zu stehen kommt, als Antrieb durch Getriebeturbinen. Der Grund liegt darin, dass beim turboelektrischen Antrieb fü r Turbinen und Generatoren normale Serienfabrikate verwendet werden können, die im Herstellungs-Preis pro Kilogramm wesentlich billiger sind, als Getriebeturbinen. Im Gegensatz zum turboelektrischen A ntrieb ist beim dieselelektrischen Antrieb durch die W ahl raschlaufender Motoren soviel einzuholen, dass im allgemeinen gleiche oder geringere Gewichte erreicht werden, als m it direktem Dieselantrieb. Hinsichtlich Raumausnützung können m it der elektrischen Übertragung Verhältnisse erreicht werden, die eher günstiger sind als m it irgend einem ändern Antrieb, besonders in Bezug auf Raumhöhe. Was die Frage bezüglich Betriebssicherheit anbelangt, so braucht wohl nur auf die zunehmende Zahl elektrisch angetriebener Schiffe, sowie die starke Zunahme der Anwendung der E lektrizität an Bord überhaupt zum Antriebe von H ilfsmaschinen, für Heizung, Kochen etc. hingewiesen zu werden als bester Beweis dafür, dass diese heute wohl kaum mehr in Frage stehen dürfte. Fassen w ir nochmals zusammen: des Grundrisses, sondern diese hat sich dem Zwecke des Schiffes unterzuordnen. Massgebend können also sein, die Passagiereinrichtungen, die Anordnung der Frachträum e, oder bei einem Kriegsschiff die rein m ilitärischen Gesichtspunkte, wie U nterwasserschutz, A nordnung der A rm ieru n g usw. Ich möchte diesen Punkt U nabhängigkeit der gegenseitigen Lage von Hauptmaschine und Propellerwelle an allererster Stelle nennen, da er m. E. bisher viel zu w enig bis in alle Hinsichtlich Wirkungsgrad ist die elektrische Ü bertragung 3 bis 15 %, je nach Leistung und Stromart, ungünstiger als mechanische Ü bertragung durch Zahnradgetriebe; im Gereicht: im allgemeinen /o schwerer bei turboelektrischem gegenüber G etriebeturbinen-antrieb, dagegen eher leichter bei dieselelektrischem Antrieb gegenüber direktem Dieselantrieb;! im Preis: im allgemeinen teurer, durchschnittlich vielleicht 10 bis 20 %, in einzelnen Fällen, und besonders bei turboelektrischem A ntrieb, w eniger; im Raumbedarf und hinsichtlich Betriebssicherheit sind die verschiedenen Antriebs-System e ungefähr gleichw ertig. Hieraus geht bereits das Charakteristische des elektrischen Schiffsantriebes hervor: Es ist dies nicht ein Antrieb, der für alle Fälle als der beste empfohlen werden kann, der aber in besonderen Fällen und unter besonderen Verhältnissen solche Vorteile bietet, dass er, trotz den grösseren Ü bertragungsverlusten und wo dies überhaupt zu trifft trotz grösserem Gewicht und Preis, dank seiner besonderen Eigenschaften als der zweckmässigste A ntrieb anerkannt w erden muss. Die grundsätzlichen Eigenschaften des elektrischen Schiffsantriebes Welches sind nun diese besonderen Eigenschaften, die dem elektrischen Schiffsantrieb, trotz der erwähnten Nachteile, in besondern Fällen einen Vorsprung vor allen ändern Antrieben sichern? Es sind dies: a. Unabhängigkeit der Antriebsmaschine von der Propellerwelle. Die Hauptmaschine kann m it ihrem Generator unabhängig von der Propellerwelle an irgend einer Stelle des Schiffes aufgestellt werden. Dies gestattet eine bessere Gewichtsverteilung und kompromislosere Raum einteilung des Schiffes; nicht mehr die M aschinenanlage ist bestimmend fü r die R aum einteilung V ar. ac u «Q o 5-1 <-o n 2 D ie s e lg r. A b b. 3 V e r g le ic h d e 3 B r e n n s to ff v e r b r a u c h e s e in e s M o t o r p a s s a g ie r s c h if f e s v o n 2 X W P S, 120 t/min m it d ir e k t e m u n d d ie s e le le k t r is c h e m A n t r ie b pro W e l l e B re n n s to ff v e r b r a u c h s k u r v e n 1 d ir e k t e r A n t r ie b ; d o p p e lt w ir k., Z w e ita k t m o t o r 2 d ie s e l- e le k t r. A n t r i e b : 2 D ie s e lg r u p p e n p r o W e lle fj» : 3 «,, i) L = L e is t u n g an d e r P r o p e lle r w e lle in W P S n = D r e h z a h l d e r 'P r o p e lle r w e l le t/m in B e t r ie b s - P u n k t P r o p e lle r w e l e A n z a h l p ro D ie s e lm o t o r B re n n s to ffv e r b r a u c h W P S t/min im B e t r ie b P S e l m in g r W P S -h C S A , b a , ISO Konsequenzen ausgenützt wurde, in der T at aber wohl die wertvollste E igenschaft der elektrischen Ü b ertragung ist. b. Der elektrische Antrieb bietet w eitgehendste Unterteilungsmöglichkeit der Antriebsleistung, dadurch Erhöhung der Betriebsreserve und der W irtschaftlichkeit bei kleinen Fahrgeschwindigkeiten. Eine solche U nterteilung kan n z.b. erforderlich werden,

10 wenn die verfügbare Mascliinenraumhöhe beschränkt ist und grosse Leistungen durch Dieselmotoren zu übertragen sind. Die U nterteilung gestattet vor allem bei kleinen Fahrgeschwindigkeiten komplette Hauptmaschinenaggregate mit ihren Hilfsmaschinen auszuschalten, und m it günstiger Belastung m it den übrigen weiterzufahren, mit ändern Worten, sie ermöglicht eine Hochhaltung des Belastungsfaktors bei allen Fahrgeschwindigkeiten. N icht nur bei turboelektrischem, sondern auch bei dieselelektrischem Antrieb tritt eine bemerkenswerte Brennstoffersparnis bei kleinen Geschwindigkeiten ein (A bb. 3). c. Die Hauptmaschinen sind einfacher im Aufbau. W egfall der RW -Turbine, Verwendung von ganz normalen T urbinen bis zu den grössten Leistungen in wenig Zylindereinheiten; im Falle von Dieselmotorantrieb: W egfall der U m steuerung, weniger Anlassluftflaschen und kleinere Kompressorreserve, da nur leer angefahren und nicht mit D ruckluft manövriert wird. d. Grosse Manövrierfähigkeit und Möglichkeit der Steuerung von der Brücke. Dies kann besonders fü r viele H afen- und Binnenseefahrzeuge von Vorteil sein und zugleich eine Ersparnis an Personal bedeuten. Als Beispiel einer Brückensteuerung sei erwähnt, die Doppelschraubenfähre Prinses Jtdfana, deren elektrische Ausrüstung von der Firma Smit, Slikkerveer, geliefert wurde. Eine ausführliche Beschreibung diesér Anlage und speziell des Steuersystems ist in der Zeitschrift De Ingenieur vom 23. September 1932 enthalten. e. Schliesslich sind noch die betriebstechnischen Eigenschaften des elektrischen Antriebes anzuführen, worunter ich verstehe: Die Möglichkeit genauer und steter Betriebskontrolle, sowie die Verminderung von Geräusch und Vibrationen; ferner die M öglichkeit, Reparaturen und Überholungen auf See auszuführen. Elektrotechnische Grundlagen des elektrischen Schiffsantriebes (Strom art, Spannung, Bauart der Motoren und Generatoren, Berücksichtigung der Propellercharakteristik beim Entwurf der Propellermotoren, Schaltungen.) Als Stromart kann sowohl Gleichstrom als Wechselstrom verwendet werden. Geht man wieder von dem Bilde des elektrischen Übersetzungsgetriebes oder der elektrischen Kupplung aus, so ergeben sich m it Gleichstrom oder Wechselstrom folgende grundsätzliche Unterschiede: Mit Gleichstrom ergibt sich ein elektrisches Übersetzungsgetriebe, dessen Übersetzungsverhältnis m it sehr einfachen M itteln während der Fahrt beliebig verändert werden kann. Die primäre Drehzahl der Hauptmaschine bleibt dabei unverändert, während die sekundäre Drehzahl der Propellerwelle in beiden Drehrichtungen von N ull bis zum Höchstwert feinstufig reguliert werden kann. Der Hauptstromkreis muss zum U m steuern nicht geöffnet werden. Mit W echselstrom ergibt sich dagegen eine Übertragung mit absolut starrem Übersetzungsverhältnis, das dem Verhältnis von Generatorpolzahl zur Motorpolzahl entspricht; will man daher die Propellerdrehzahl verändern, so kann dies nur durch Ändern der primären Drehzahl der Hauptmaschine geschehen. Zum Umsteuern muss ferner der Hauptstrom geöffnet und die Strom zuführung mindestens zweier Phasen vertauscht werden. Im Gegensatz zu Gleichstrom muss also bei Wechselstrom die Drehzahl der Hauptmaschine in weiten Grenzen, etwa 1:3, verstellbar sein, m it ändern W orten, bei Gleichstrom w ird die Drehzahl des Propellers rein elektrisch reguliert, bei W echselstrom durch mechanische Verstellung der Steuerung der H au p t maschine (Ä nderung der Frequenz). Es gibt allerdings auch bei Wechselstrom Verfahren und Schaltungen, m it denen die Drehzahl in beschränkten Grenzen auch durch elektrische M ittel geändert werden kann (W id erstandregulierung im Rotorstromkreis, verschiedene Kaskaden- Schaltungen, wie die bekannte verlustlose Brown Boveri Scherbius-Regulierung). A llein alle diesen M ittel kommen für den Schiffsantrieb nicht im Frage, da sie entweder m it zu grossen Verlusten behaftet sind, oder zu komplizierten und daher für Schiffsbetrieb nicht geeigneten Schaltungen und Maschinenaggregaten führen. Grobe, stufenweise Regulierung ist ferner möglich durch Anwendung der Polumschaltung beim Propellermotor, was gleichbedeutend ist m it der Änderung des Übersetzungsverhältnisses. A b b. 4 a P r o p e lle r m o t o r fü r e in B in n e n s c h iff m it d ie s e le le k t r is c h e m A n trie b L e is t u n g : 165 P S b e i 450 U m d re h u n g e n i. d. M in u te, 170 V, D e r M o to r is t v e n t ilie r t g e s c h lo s s e n ; e in flu fg e b a u te r V e n t ila t o r d rü c k t d ie K ü h llu ft a u c h b e i S t ills t a n d d e s M o to rs d u r c h d ie M a s c h in e. D as u n t e r e D ritte l d e s M o to rs is t w a s s e r d ic h t. Der Gleichstrom w ürde also fü r den elektrischen Schiffsantrieb, rein technisch beurteilt, die idealste Stromart sein. Nachteilig ist jedoch, dass m it Gleichstrom wie bereits Abb. 1 zeigt, die Übertragungsverluste merklich grösser sind als m it Wechselstrom, dass ferner Anlagen mit Gleichstrom schwerer und teurer ausfallen uncfdass schliesslich Gleichstrommaschinen wegen den unvermeidlichen Kollektoren doch einen gewissen U nterhalt erfordern. Man wird somit fü r grosse Leistungen, sofern nicht besondere Verhältnisse vorliegen, Wechselstrom wählen, weil er hinsichtlich Gewicht, Preis, Raumbedarf und W irkungsgrad günstiger ist. Den N achteil schlechterer Regulierbarkeit muss man allerdings in K auf nehmen. Was die Höhe der zu wählenden Spannung anbetrifft, so variert diese naturgemäss je nach der zu übertragenden Leistung, zwischen ca Volt bei den grössten Leistungen bis herunter auf 220 V olt bei den kleinsten Gleichstromanlagen. Über die Bauart der Maschine selber, ist bei Gleichstrom zu sagen, dass die Dynamos vorzugsweise als Nebenschlussmaschinen m it Kompoundwicklung, die Propellermotoren als reine Nebenschlussmaschinen gebaut werden. Der für die Propellermotoren zulässige Aussendurchmesser, welcher durch die Höhe der Schraubenwelle über Doppelboden

11 bestimmt ist, ist im allgemeinen beschränkt und erfordert, dass die Propellermotoren, abweichend von der normalen Bauart, m it möglichst geringem Durchmesser und abnormal breitem Stator auszuführen sind. Die beschränkte 'Wellenhöhe über Doppelboden zw ingt oft dazu, die Propellermotoren als Doppel - ankerm aschinen zu bauen (A bb. 4 ). Bei W echselstrom hat man für den Propellerantrieb die W ahl zwischen Synchronmotoren und Asynchronmotoren. In den meisten Fällen verwendet man Wechselstrom in der Form als Dreiphasen- oder Drehstrom. Der Synchronm otor h at gegenüber dem A synchronm otor den V orteil eines höheren W ir kungsgrades und Leistungsfaktors, was sich dahin ausw irkt, dass für eine gegebene Leistung die Maschinen und Kabel leichter und billiger ausfallen, als m it A synchronm otoren. W echselstrom antrieb von Handelsschiffen Motoren zu verwenden, die beim Anfahren und Umsteuern als Asynchronmotoren, dagegen in normaler Fahrt als Synchronmotoren arbeiten, also eine Kombination von Synchron- und Asynchronmotor. Neben diesem kombinierten Synchronmotor scheint sich fü r gewisse Fälle, insbesondere für Schiffe m it relativ hoher Propellerdrehzahl (Kriegsschiffanlagen, schnelle Passagierschiffe), auch der Asynchronmotor mit Kurzschlussanker, und zwar in der neuen Bauart m it Doppelnutzrotor oder als Strom verdrängungsläufer in hervorragendem Masse zu eignen. A b b. 4 b P r o p e lle r m o t o r fü r 2000 P S, D r e h z a h l 180 i. d. M in u t e V o lls t ä n d ig g e s c h lo s s e n e B a u a r t m it U m la u f k ü h lu n g u n d a u fg e b a u te m L u f t k ü h le r. D ie F e ld s p u le n s in d a n e in e m d r e h b a r e n, in n e r e n M c g n e t g e s t e ll b *.fe stig t, s o d a s s a u c h u n t e n lie g e n d e S p u le n o h n e D e m o n tie ru n g d e s M o to r s in w e n ig e n M in u te n a u s g e w e c h s e lt w e r d e n k ö n n e n. V o n d e n b e id e n V e n t ila t o r m o t o r c n d ie n t d e r e in e a l s R e s e r v e, Ferner können Synchronmotoren m it verhältnism ässig grossem Luftspalt gebaut werden, was besonders für die Verhältnisse auf Schiffen, aus Gründen der Betriebssicherheit, erw ünscht ist. Ein grösser N achteil des reinen Synchronmotors ist jedoch, dass er nur unbelastet anlaufen und die für das U m steuern erforderlichen Drehmomente nicht aufbringen kann. Der Synchronmotor benötigt ferner eine äussere Strom zufuhr zum Rotor, wegen der G leichstrom erregung, sowie eine en t sprechende Gleichstrom quelle. Die Asynchronmotoren hingegen lassen sich in der Form von Kurzschlussankermotoren ohne jede äussere Rotorstrom zufuhr bauen. W o erforderlich (K riegsschiffanlagen), lassen sie sich auch verhältnismässig einfach polum schaltbar ausführen. Sie entwickeln, richtig bemessen, anstandslos die beim A n lau f und Umsteuern erforderlichen Drehmomente; dagegen arbeiten sie, besonders bei den in Frage stehenden verhältnism ässig niedrigen Drehzahlen, m it schlechterem L eistungsfaktor u n d W irk u n g s grad. Sofern diese W erte noch annehmbar sein sollen, müssen Asynchronm otoren m it einem relativ kleinen L u ftsp a lt ausgeführt werden. Brown Boveri hat im Jahre 1918 (D. R. P ) erstmals in Europa den V orschlag gem acht, fü r den elektrischen M G E D A b b. 5 P r in z ip s c h e m a e in e s e le k tr is c h e n S c h iffsa n tr ie b e s m it G le ic h s tro m (2 P r o p e lle r m o t o r e n, 1 H a u p tg e n e r a to r ) B r o w n B ro v e ri S c h n e llr e g le r s c h a lt u n g P r o p e lle r m o t o r e n H a u p tg e n e r a to r E rreg erd yn am o für den H auptg e n e r a t o r H ilf s d y n a m o für d ie E rre g u n g d e r P r o p e lle r m o t o r e n, S p e is u n g d es H ü fs k ra ftn e tz e s, B e le u c h tu n g e tc. C i ; C *2 D o p p e lf e ld r e g le r für S te u e ru n g d e r P r o p e lle r m o to re n R A V B ro w n B o v e r i S c h n e llr e g le r A m p e r e m e te r V o lt m e t e r 1 T h e rm. U b e r s tr o m r e la is 2 A u to m a tis c h e r F e ld s c h a lte r 3 H ilfsk ra ft- & B e le u c h tu n g s n e tz 4 F e ld r e g le r d e s H ilfs d y n a m o s Was die Steuerung oder Schaltung der elektrischen Maschinen anbetrifft, so kommt für Schiffsantrieb m it Gleichstrom vorzugsweise die bekannte Leonard-Schaltung in Frage. Das P rinzip dieser Schaltung darf ich wohl als bekannt voraussetzen. Bemerkenswert ist, dass das Regulieren der Drehzahl und das Umsteuern durch einfaches Verstellen des M agnetfeldreglers erfolgt, also der Hauptstromkreis nicht geöffnet zu werden braucht. Das Leonardsystem lässt sich auch anwenden, w enn mehrere Generatoren auf eine Propellerwelle arbeiten. Für den Fall, dass nur ein Generator und zwei Propellerwellen vorhanden sind, die unabhängig voreinander reguliert werden müssen, hat Brown Boveri eine sehr einfache Lösung in der sog. Schnellreglerschaltung (A bb. 5) entworfen. (Wordt vervolgd)

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

14-D A A G S T IJD S C H R IF T, G E W IJD A A N SC H E E P SB O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E LA N G E N

14-D A A G S T IJD S C H R IF T, G E W IJD A A N SC H E E P SB O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E LA N G E N .Sc h i p en W e r f 14-D A A G S T IJD S C H R IF T, G E W IJD A A N SC H E E P SB O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E LA N G E N ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

RUSLAND S OLIE-INDUSTRIE

RUSLAND S OLIE-INDUSTRIE S c h i p b n W e r f 14-D A A G S T IJD SC H R IF T, GEW IJD A A N SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN O RG AAN V A N DE VEREENÏGING V A N TECH N ICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DE CENTRALE BOND V A N

Nadere informatie

Hoofdstuk IV Duits recht

Hoofdstuk IV Duits recht Hoofdstuk IV Duits recht 1. Inleiding De terugwerkende kracht van de verdeling speelde in het oude Franse recht, en speelt ook nog in het huidige Franse recht, een grote rol bij beoordeling van de gevolgen

Nadere informatie

WAARIN OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK 10e JAARGANG [ H E T IN S T IT U U T V O O R SCH EEPV A ART E N LU CH TV A A R T

WAARIN OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK 10e JAARGANG [ H E T IN S T IT U U T V O O R SCH EEPV A ART E N LU CH TV A A R T S c h i p en W e r p 1 4 -D A A G S C H T I J D S C H R I F T, G E W IJD A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N WAARIN OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK

Nadere informatie

IN SCHIP EN W ERF IS OPGENOM EN H ET M AANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK KONINKLIJK HUWELIJK H.K.H. PRINSES BEATRIX EN DE HEER C. G.

IN SCHIP EN W ERF IS OPGENOM EN H ET M AANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK KONINKLIJK HUWELIJK H.K.H. PRINSES BEATRIX EN DE HEER C. G. S c h ip en W e r f 14 -D A A G S t i j d s c h r i f t, g e w i j d a a n s c h e e p s b o u w, s c h e e p v a a r t e n h a v e n b e l a n g e n ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

DE VERZWAKKING VAN LIGGERS TENGEVOLGE VAN SPAAR GATEN*)

DE VERZWAKKING VAN LIGGERS TENGEVOLGE VAN SPAAR GATEN*) c h i p e n W e r p 14-D A A G SC H t i j d s c h r i f t, g e w i j d a a n s c h e e p s b o u w, s c h e e p v a a r t e n h a v e n b e l a n g e n WAARIN OPGENOMEN DE MEDEDEELINGEN v a n d e COMMISSIE

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R ! 1 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED en van het NATIONAAL TECHNISCH SCHEEPVAARTKUNDIG MUSEUM

Nadere informatie

SCHEEPVAART- EN SCHEEPSBOUW-VARIA

SCHEEPVAART- EN SCHEEPSBOUW-VARIA S c h i p e n W e r f 14-DAAGS t i j d s c h r i f t, g e w i j d a a n s c h e e p s b o u w, s c h e e p v a a r t e n h a v e n b e l a n g e n O RG AAN V A N DE VEREENIGING V A N TECH N ICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

Radiotelefonie Holland Indië.

Radiotelefonie Holland Indië. Radiotelefonie Holland Indië. Door J. J. NUMANS. Inleiding. Voor draadloos telefoneeren is in het algemeen aanzienlijk méér zend-energie noodig dan voor draadloos telegrafeeren. Voor telegrafie is het

Nadere informatie

Redactie: Ir. J. W. HEIL, w. i., ir. G. D E R O O IJ s.i., Prof. ir. L. T R O O S T en G. ZA N EN

Redactie: Ir. J. W. HEIL, w. i., ir. G. D E R O O IJ s.i., Prof. ir. L. T R O O S T en G. ZA N EN S c h i p E n e r e 14-D A A G S t i j d s c h r i f t, g e w i j d a a n s c h e e p s b o u w, s c h e e p v a a r t e n h a v e n b e l a n g e n o r g a a n v a n DE VEREENIGING V A N T E C H N IC

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES

GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES GRONDSLAGEN VOOR EEN NOMENCLATUUR DER DEFORMATIES DOOR J. M. BURGERS, R. N. J. SAAL en C. B. BIEZENO VERHANDELINGEN DER NEDERLANDSCHE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. AFDEELING NATUURKUNDE EERSTE SECTIE. DEEL

Nadere informatie

Über das niederländische Adverbialpronomen er

Über das niederländische Adverbialpronomen er Über das niederländische Adverbialpronomen er Gunnar Bech bron Gunnar Bech, Über das niederländische Adverbialpronomen er. In: Jacob Hoogteijling, Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over

Nadere informatie

IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K

IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K S c h i p en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W I J D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N O R G A A N V A N D E V E R E E N IG IN G V A N T

Nadere informatie

WMB 51420 WMB 51220. Lave-linge. Wasmachine. Waschmaschine Washing Machine

WMB 51420 WMB 51220. Lave-linge. Wasmachine. Waschmaschine Washing Machine Lave-linge Wasmachine Waschmaschine Washing Machine WMB 51420 WMB 51220 1 Waarschuwingen Algemene veiligheid Plaats uw machine nooit op een vloer die met tapijt is bedekt. Een gebrek aan luchtstroom van

Nadere informatie

Vereniging van Merenpoortzeilers

Vereniging van Merenpoortzeilers Uitgave 3/2009 Vereniging van Merenpoortzeilers Merenpoort Clubblad Officieel orgaan van de Belangenvereniging van Merenpoorteigenaren 32 e jaargang nr. 3 oktober 2009 Adressen: Vorzitter: Piet-Jean Boegem

Nadere informatie

Oyer patchouly-olie en patchouly-blad van Atjeh (Noord-Sumatra).

Oyer patchouly-olie en patchouly-blad van Atjeh (Noord-Sumatra). 1271 JHTEN VAN DE AFDEELING HANDELSMUSEUM r AN DE KON. VEREENIGING KOLONIAAL INSTITUUT.' No. 21. Oyer patchouly-olie en patchouly-blad van Atjeh (Noord-Sumatra). Overgedrukt uit De Indische Mercuur" van

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net//

Nadere informatie

schip en werf f O v e rn e m in g van a rtik e le n enz. zo n d er to e s te m m in g van de u itg e v e rs is v e r boden. WAT GAAN DE RUSSEN DOEN?

schip en werf f O v e rn e m in g van a rtik e le n enz. zo n d er to e s te m m in g van de u itg e v e rs is v e r boden. WAT GAAN DE RUSSEN DOEN? f O v e rn e m in g van a rtik e le n enz. zo n d er to e s te m m in g van de u itg e v e rs is v e r boden. Jaarabonnement (bij vooruitbetaling) f 40.75 buiten Nederland / 67.25 losse nummers ƒ 2.95

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg

Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg Colofon Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek. Verkeer en Vervoer: bureau Openbare Werken. Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Contactpersoon: ing. H.G. Beumer.

Nadere informatie

Beslissingen: in conventie: De rechtbank: wijst de vorderingen af; veroordeelt Ajinomoto in de op deze procedure in reconventie

Beslissingen: in conventie: De rechtbank: wijst de vorderingen af; veroordeelt Ajinomoto in de op deze procedure in reconventie 1 6 M A A R T 2 0 0 4 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 9 7 Beslissingen: in conventie: De rechtbank: wijst de vorderingen af; veroordeelt Ajinomoto in de op deze procedure in reconventie

Nadere informatie

BJu TIJDSCHRIFTEN. Page 1 of 8. http://www.legalintelligence.com/documents/12927197?srcfrm=basic+search&stext=a...

BJu TIJDSCHRIFTEN. Page 1 of 8. http://www.legalintelligence.com/documents/12927197?srcfrm=basic+search&stext=a... Page 1 of 8 BJu TIJDSCHRIFTEN ArA > Aflevering 1 2014 Jurisprudentie Trefwoorden Auteurs De Nederlandse en de Duitse oproepkracht vergeleken HR 27 april 2012, JAR 2012/149 en HR 3 mei 2013, JAR 2013/140

Nadere informatie

Gazelle Innergy. Gebruikershandleiding Bedienungsanleitung User manual. Uw, Ihr, Your Gazelle Dealer, Händler, Retailer. www.gazelle.

Gazelle Innergy. Gebruikershandleiding Bedienungsanleitung User manual. Uw, Ihr, Your Gazelle Dealer, Händler, Retailer. www.gazelle. Gazelle Innergy Uw, Ihr, Your Gazelle Dealer, Händler, Retailer Gebruikershandleiding Bedienungsanleitung User manual www.gazelle.nl 660905500 INLEIDING 4-5 INHALT 32-33 INTRODUCTION 60-61 DE ACCU 6-11

Nadere informatie

JOURNAAL. Informatiebulletin van / Mitteilungsblatt der SK Jachtbouw

JOURNAAL. Informatiebulletin van / Mitteilungsblatt der SK Jachtbouw SKitterend jubileumjaar JOURNAAL Oude Informatiebulletin van / Mitteilungsblatt der SK Jachtbouw Jaargang 2015 Oppenhuizerweg 29 8606 JA Sneek T 31 (0)515 41 80 50 T 31 (0)6 15 06 03 96 I www. sk-jachtbouw.nl

Nadere informatie

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Gerard Marlet, Roderik Ponds Clemens van Woerkens Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken Atlas der Chancen für die Grenzregion Achterhoek-Borken Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

Nadere informatie

1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N

1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N S c h i p en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N ORG AAN V A N DE VEREENIGING V A N TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Licentiaat Vertaler Door: Griet Van Gorp Academiejaar 2006 2007 Promotor: Dr.

Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Licentiaat Vertaler Door: Griet Van Gorp Academiejaar 2006 2007 Promotor: Dr. Deelvertaling naar het Nederlands Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Licentiaat Vertaler Door: Griet Van Gorp Academiejaar 2006 2007 Promotor: Dr. Henri Bloemen Dankwoord Ik zou graag

Nadere informatie

Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 11, nummer 1, april 2007. pag.

Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 11, nummer 1, april 2007. pag. April 1 2007 Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken GAVscoop jaargang 11, nummer 1, april 2007 Inhoudsopgave: pag. 2 Van de redactie pag. 2 Van het bestuur pag. 3 De

Nadere informatie

IN SCH IP EN V E R F IS OPGENOMEN HET M AAN D BLAD DE TECHNISCHE KRO N IEK

IN SCH IP EN V E R F IS OPGENOMEN HET M AAN D BLAD DE TECHNISCHE KRO N IEK S c h i p en W e r f 14-D AAG S t i j d s c h r i f t, g e w i j d a a n s c h e e p s b o u w, s c h e e p v a a r t e n h a v e n b e l a n g e n ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie