Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond / De Walburg Pers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond / De Walburg Pers"

Transcriptie

1 Koninklijke Nerlandse Oudheidkundige Bond / De Walburg Pers

2 .A.va n Dolfin,.ir.W.va nf ind e 1 KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND Opgericht 71januari 1899 Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Juliana. Bulletin Tweemaanlijks tijdschrift n va KNOB, tevens orgaan van Rijksdienst voor ed Monumentenzorg en ed Rijksdienst voor t he Oudheidkundig Bomonrzoek. Redactie Prof. dr Voorn (hoofdredacteur), prof. dr. E.R.M. Taverne (adviseur), mevr. drs. M. M Boven, mevr. drs. M. J. drs..m.eising, Th mevr. drs. J. B. Geerlink, mevr. drs. M.Krauwer, ir. E. J. Nusselr, dr. ir. R. A. F. Smook, prof. dr. ir. C. L. Temminck Grol!, mevr. M. P. Wolff, prof. dr. A. van r Woud. Redactieraad Jhr. ir. L. L. M. van Nispen tot Sevenaer (voorzitter), prof. dr. W. J. H. Wiliems, mr. C. H. Goekoop, drs. U. F. Hylkema, drs. J. F. van Regieren Altena, drs. C..A.Baron O Schimmelpenninck van r Oije, ir. C. J.Vriesman, mevr. drs. M.J.H.Wilfinge. Lay-out ne vormgeving Walburg Pers. Omslagontwerp G ijs Sierman Summaries Mevr. drs. M.L.A.J.Th. Brekelmans Abonnementen Bureau KNOB, Achter St. Pieter RH Utrecht tel Abonnement ne lidmaatschap KNOB: f65, ; /40, (t/m 27 jr); f 100, (insteliing etc.). Opzeggingen voor 1 cember van het jaar. Losse nummers en druk De Walburg Pers Postbus AE Zutphen tel Redactie E. J. Nusselr 'Investigare necesse est' J. Kamphuis en D. B. M. Hermans De ruïne van Brero 25 Overzichtskaart ruïnes ni Nerland 26 Publikaties Building pth eu future from eth past Nieuwe Bouwen ne (M. Kamphuis); t He restaureren (N. L. Prak). 27 Recent verschenen 28 Berichten Archeologie: Onrzoek naar verdwenen kastelen t me behulp nva geofysische methon. Rijksmuseum van Oudhen graaft opnieuw nhe t i Nabije Oosten. Architectuur en stebouw: Context and mornity. Overzeese architectuur: Onrzoek paleis Bogor, Indonesië. 35 Tentoonstellingen Onrust, nee bedrijvig eiland nd ei Batavia, , Toren nva baai nva formaat, tentoonstelling over renovatie Scheveningse watertoren, ed verbon stad, hofcultuur nd eva Chinese keizers, Nieuwe afling 'Cyprus' nhe t i Allard Pierson Museum 37 Agenda Gebouw omgeving: dialoog tussen oud en nieuw, Educatieve omroep/teleac: Sten s Tijds, historische stadstypen Nerlann, Icomos, h9t General Assembly and International Symposium, Studiedag Historische geografie 40 KNOB Melingen ne 40 Summary 40 Auteurs berichten Losse nummers M 5,. ISSN BULLETIN KNOB Jaargang, , nummer 4

3 ee n be nwi j monumenten wi j gno va n eéé no f ki se ree n tj edi bi ni nhe t ne nubi j hernieuw He ts i,da tn i nme nzo u nda td e tj nva wi ge no f tnu tva n ki nda t 'Investigare necesse est' E. J. Nusselr REDACTIE 'Onze ou vertrouw monumenten zijn onrzocht, hun eigenaardighen kennen wij, alle hebben z meerre restauraties achter rug, j zi zijn daarmee ni fysieke ne wetenschappelijke zin veilig gesteld'. Deze passage geeft, enigszin chargerend, ed mening weer, die men in bre lagen van onze varlandse monumentenzorgers-bevolking si toegedaan. Wastellingname nee belangrijke rol speelt, is het besef, dat er op het gebied van het gebouw erfgoed zoveel méér is aan te treffen dan renommées uit 'Voorloopige Lijst'. En natuurlijk is het zo, dat zorg voor het gebouw cultuurgoed in huidige tijd een anre betekenis heeft - en moet hebben - dan vele, fo zelfs enkele cennia terug: inzichten hebben zich gewijzigd en tijd schrijdt voort, aanwassen historie achter zich latend. re zijn op dit moment veel meer gebouwen met 'monumenten-potentie' da begin nva onze eeuw, toen voorlopige monumentenlijsten wern opgemaakt. Met name in recente tijd si daarbij nee accent komen et liggen pd eo jongere objecten. Bovendien heeft het blikveld van ed monumentenzorg zich verruimd. ed traditionele, tamelijk mono-disciplinaire benaring van opgave - onrzoek, documentatie, waarstelling, restauratie - is plaats aan het maken voor nee aanpak, waarbij stebouwkundige, geografische ne historisch-maatschappelijke aspecten meer ne meer betrokken raken. Die blikverruiming swa nodig: et vaak toch heb- gerestaureerd nee i overigens in allerlei opzicht teloorgaand stadsel. Te vaak oo bestemmingsplan -op gesteld voor nee beschermd gezicht vanuit nee louter p o 'fixeren nhe tva beeld' gerichte benaring. De huidige opgave voor monumentenzorg vraagt dus om een brere blik op een ruimer veld van objecten. Maar binnen tda steeds ed ruimer veld nva ou vertrouw monumenten vóór 1850 aan. j Zi vormen ni objecten treffen zekere nd ezi har kern van ons gebouw cultuurgoed. Het zijn gebouwen waarmee wij onze eerste onrzoeks- en restauratie-ervaringen hebben opgedaan. ne steeds opnieuw blijkt, da ze 'ou gar' nog lang niet alles weten, dat wij voor verantwoord onrhoud en herstel ervan vaak principiële kennis en informatie tekort komen. Vooropgesteld dat het uitgangspunt voor ons bouwkundig ingrijpen ni monumenten blijft t da behoud vóór herstel gaat e bouwkundige ingrepen toets van architectuur-historische kritiek moeten kunnen doorstaan, td eda ingrepen 'werkelijkheidswaar' hebben, nda doet zich juist bij dit el van het monumentenbestand, waaraan door vele generaties sge - i bouwd, veranrd, aangepast en gerestaureerd, het gemis aan die kennis en informatie voelen. Immers, anrs dan bij objecten van jongere bouwkunst vaak het geval is, zijn hier bron- niet ruim voorhann, se ri hier géén fotoserie nva kort ad en oplevering, beschikken ew niet over nee moet j bi onrzoek nva reeks revisie-tekeningen. Nee, r e ze categorie monumenten rekening worn gehoun tee nme lange, complexe veranringsgeschienis die gereconstrueerd moet worn t ui schaarse, -on volledige en verre van directe bronnen en uit bouwsporen nd eva meest uiteenlopen aard en schaal. Het feit dat ze objecten al eerr zijn aangepakt, dat er reeds meerre publikaties over hun bouwhistorie zijn verschenen, veranrt daar, anrs davermoen, weinig aan. Meestal kan namelijk eerr vergaar informatie geen uitsluitsel geven over vragen die zich herstellingen fo aanpassingen voordoen. zelfs zo sommige gevallen eerr onrzoek belemmerend werkt omdat gissingen en feiten vaak niet meer zijn te onrschein en omdat het bestaan van our documentatiemateriaal po zich l naee blokka vormt voor een hernieuwd onrzoek 'met schone lei'. Tenslotte blijken voorgaan restauraties vaak slecht gedocumenteerd en zal ook een onrzoek naar restauratie-geschienis van het object nodig zijn. Hoe vreemd het dus ook lijkt, het is wel gelijk nodig tomhe Paleis Huis nte Bosch, t he Trippenhuis te Amsterdam, of Grote Kerk in Veere opnieuw - onrwerp nva bouwhistorisch onrzoek te maken, wanneer verbouwin- aanpassingen pti l o zijn. Zelfs udi ezo noodzaak in veel gevallen blijven bestaan wanneer restauratie-ethische uitgangspunten niet wern gehanteerd en slechts economische aspecten ed aanpak bepaaln. Want oo geval zal het inwinnen van gerichte bouwhistorische informatie opportuun zijn: 'kostbare' verrassingen op constructief en materiaalkundig gebied kunnen erdoor worn voorkomen; ook kan worn voorkomen, dat ingrepen plaatsvinn die op termijn ernstige gevolgscha en bijgevolg kostbaar herstel met zich mee brengen. De bijdrage over ruïne van Brero in ze aflevering nhe tva Bulletin illustreert he bouwhistorisch onrzoek nee va object waar zogenaamd alles l nava bekend swaoverdui- lijk. Midleeuws muurwerk blijkt curieus kistwerk t ui zuinige koker van negentien-eeuwse restauratoren; bouwsporen blijken geconstrueer reminicenties van apocriefe oorspronkelijke situaties en oudst lijken moppesteen is juist honrd jaar jong of afkomstig van gesloopte Groningse vestingwerken. Daarnaast geeft t heartikel néé levendig beeld nd eva gang van zaken bij vroegste kasteelrestauratie non sva land. De bouwhistorische informatie, die recentelijk over ed ruïne nva Brero si verkregen, levert voor toekomstige restauraties volstrekt anre uitgangspunten op dan tot nu toe aangehoun, óók in financiële zin. De bevindingen phe t o gebied nd eva oorspronkelijke bouwkundige taillering zijn daarbij van belang voor het object zelf, maar ook meer algemeen voor varlandse castellologie. Fragment afbeelding kasteel Brero, 1499 (zie omslag en afb. 3, blz. 4). BULLETIN KNOB

4 ee n va nwa tme nn ad e séé nva nd e ebi j t he di e me ni ndi t toren tusse nd e In oure publicaties heeft ze toren weieens onjuiste benaming 'donjon' gekregen. n Meveronrstel te dad toren néé geheel vorm met noord-oosttoren: bei di e Kapel- Sivaard- ron De ruïne van Brero J. Kamphuis en D. B. M. Hermans Inleiding De ni Santpoort-Zuid gelegen ruïne nva Brero bestaat te dui restanten nee va rechthoekig hoofdgebouw nee onregelmatig gevorm voorburcht (afb. 1 en 2). Voorts bevindt zich ten oosten van voorburcht het omgrachte terrein van voormalige voorhof. Ten westen van hoofdburcht is een cirkelvormige grondkeringsmuur in gracht gelegen. De regelmatige vorm nhe tva hoofdgebouw doet een eenvoudige bouwgeschienis vermoen. Deze eenvoud is echter bedriegelijk: n i vele, nd eaa bouwgeschienis van het kasteel gewij, publikaties treft men verschillen interpretaties. Een groot el van ruïne is in vorige eeuw opgegraven ne vervolgens reconstruerend hersteld. Het onrzoeken van bouwgeschienis wordt belemmerd door het ontbreken nvadocumentatie ni schrift ne beeld vóór e ontgraving nd ei 19 eeuw heeft aangetroffen. Ook daaropvolgen restauraties vertroebeln t he inzicht nd ei plattegrondontwikkeling. nme heeft veel bouwsporen toegevoegd md eo ruïne nee midleeuws, weerbaar karakter te geven. Door verwering kregen ze bouwsporen n ee 'valse' authenticiteit n e hebben j zidiverse onrzoekers nopee verkeerd spoor gebracht. In t he kar nd eva documentatie nmo -va numenten in Rijksbezit, een systematische documentie, die onr wetenschappelijke verantwoorlijkheid van Rijksbouwmeester, Rijksgebouwendienst wordt uitgevoerd, hebben auteurs onrzoek verricht naar bouw- en restauratiegeschienis van ruïne van Brero. 1 De voorliggen bijdrage doet verslag van dat onrzoek. Het artikel is in twee hoofdstukken opgeeld: een algemeen historisch overzicht, waarin ligging, bouwgeschienis, bouwheren en chronologie van verschillen bouwcampagnes aan or komen 2 en een behanling van een aantal bijzonre bouwkundige tails en constructie-wijzen, zoals di onrzoek nhe taa licht zijn gekomen. Brero i eerste gebouwen die, vanwege hun historische waar, met geln van het rijk zijn gerestaureerd. Deze in 1862 aangevangen restauratie werd, -zo als hierboven reeds vermeld, geheel naar Ondanks ed constructieve ne bouwhistorische tekortkomingen nd eva reconstructie, thans t he onrhoud nhe t é onrzoek bemoeilijken, heeft ze wél geleid tot het behoud nd eva ruïne. De gang nva zaken n e problemen j ed bi eerste kasteelrestauratie in Nerland ko- artikel tme nadruk nd eaa or. Aanduiding van bouwlen ne onrlen Het voormalige kasteelcomplex is opgebouwd uit verschillen bouwvolumes. In ze bijdrage zullen volgen namen en nummers voor verschillen geelten van the gebouw worn toegepast, ed nummers corresponren met coringen zoals aangegeven po afbeelding. 1 Binnenpoort )(1 De poorttoren van hoofdburcht; poort is voorzien van een brugkelr. Door naam 'binnenpoort' onrscheidt poort zich nd eva poorttoren nd eva voorburcht; Afb. 1. Situatietekening. Hierop is aangegeven Hoofdburcht (A), Voorburcht (B), het voorhof (C), een cirkelvormige grondkeringsmuur (D) en een eilandje in gracht (E). Dit eilandje ontstond toen in 1573 noordmuur van Keukenvleugel in gracht storte. Authentiek 14-eeuws metselwerk op is ze plattegrond met zwart aangegeven. Het tijns restauratie gereconstrueer muurwerk is gearceerd getekend. De verschillen geelten het vankasteel zijn genummerd: ze is aangeduid als 'buitenpoort', bouwel 12. Midntoren (2) De naam nte vanoorn n vabinnen- poort gelegen toren berust niet nopee historische grondslag; hij is, bij gebrek aan beter, gemakshalve gekozen omdat ed poorttoren nd e donjon si gelegen. torens zoun nee dubbele donjon vormen. 3 Donjon (3) De noord-oosttoren draagt nte onrechte ed naam 'donjon'. Deze uit Franse taal afkomstige benaming heeft een betekenis, hier niet geheel nva toepasing is": - het is hoofdtoren van een kasteelcomplex, edi zich door zijn dimensies duilijk onrscheidt nd eva overige fortificaties; - ze toren is bij een belegering het laatste toevluchtsoord; Bouwel 1: Binnenpoort Bouwel 2: Midntoren Bouwel 3: Donjon Bouwel 4: Keukenvleugel Bouwel 5: Ridrzaal, noorlijk geelte Bouwel 6: of noord-westtoren Bouwel 7: Ridrzaal, zuilijk geelte Bouwel 8: Kemena Bouwel 9: Tedburgha- of zuid-westtoren Bouwel 10: of toren Bouwel 11: Binnenplein Bouwel 12: Buitenpoort Bouwel 13: Beheerrswoning. Tekening auteurs. geest nd evatijd reconstruerend naar ed vermeen midleeuwse situatie uitgevoerd. Door gebrek naa geld ne restauratievakkennis wern werkzaamhen op thans et bekritiseren wijze uitgevoerd.

5 Oo kd e heeft gestaan nee waterput nd ei toren niet is aangetoond. Het betreft hier dus niet meer dan een hoektoren, die hoogstens, gezien aparte (raptoren en ernaast gelege n Om ui te d 4 'die - soms n ee ko da td e,o pd e :2.N a di e niet ve nva Deze Sifried zoun zich mishuwelijkt hebben, n aaeene jonge dochter nva geringen stand, uit het dorp Castricum, genaamd Tetburg, waarover hi graaf zijnen broer in onmin geraakte: dan, daarna wer met hem verzoend zijn, zou hij van zen t he slot Brero, benevens eenige onrhoorige dorpen ne anre goeren, zoo in Zuid- als in Noord-Holland gelegen, en onr ze ook Tellingen en Sassenheim, met het regt van hooge heerlijkheid ontvangen hebben. Sifried, in 1033 gestorve n j td eme kva n r toren - vanuit toren wordt het omliggen kasteelterrein beheerst e eventuele belegering worn geleid; - lagere verdieping(en) van toren bevatten opslagruimten; bevat toren woonruimte voor kasteelheer. benaming woontoren si hier niet nva toepassing, omdat toren niet solitair zaalbouw, nee belangrijker functie -be kleed dan anre hoektorens. niet et veel ft ea wijken nd eva ingeburger naamgeving ter plaatse, wordt hier naam 'donjon' aangehoun. Keukenvleugel (4) De kelr nd eva noordvleugel bevatte ed keuken van het kasteel; dit valt af te lein twee ovens edi zich nd ei zuidwand bevinn. pd eo begane grond swa vóór 1464 mogelijk kapel gesitueerd. Deze ruimte had hoge vensters, hooggeplaatste kaarsnissen nee blin oostwand. t He vertrek had een hoogte van ca. 6,5 m. Na 1464 werd kapel omgebouwd tot zaal en werd ed kapel verplaatst naar ed noordwesttoren. tdi blijkt tee nui tekening eui tdi 1499 zou dateren. Deze tekening toont plattegrond nd e noordgevel nhe tva kasteel nzo ue zijn vervaardigd ni opdracht nva Yolan van Lalaing, weduwe van Heer Reinout van Brero (afb. 3). 5 Blijkens tekening bevond zich ni 1499 in bouwvolume hal, hier die sit hooghe rae'. Ridrzaal, noorlijk geelte )(5 Bouwel 5 bevatte tot 1426, samen met bouwel 7 begane grond ed grote (ridr)zaal. e D aanduiding 'ridrzaal' heeft ze ruimte gekregen naar analogie van anre kastelen, waar vertrekken van ed hoofdvleugel zijn opgeeld nd ei verhouding werd tdi geelte van midleeuwse grote zaal tot een zelfstandig bouwvolume getransformeerd. Kapel- of noord-westtoren (6) Na 1464 is kapel van bouwvolume 4 naar begane grond van ze toren verplaatst. Ruimte pd e1o 15-eeuwse plattegrond wordt 'die Capelle' genoemd (afb.. 3) Ridrzaal, zuilijk geelte )(7 Bouwel t7ishe zuilijke geelte n va midleeuwse grote zaal. tdi in 1426 verwoest ni e noorlijk geelte, ni tegenstelling tto he geelte werd 1464 niet hersteld. Kemena )(8 Bouwel 8 zal, volgens gebruikelijke inling van hoofdvleugel van een midleeuws kasteel, pd eo begane grond eke -d mena zijn geweest. De naam kemena is afgeleid van het midleeuws latijn 'camera caminata', stenen kamer t me stookplaats. 6 Tedburgha- fo zuid-westtoren )(9 De zuid-westtoren heeft nd ei vorige eeuw naam 'Tedburghatoren' gekregen. Ook ze naam werd afgeleid van 15-eeuwse plattegrond. Opmerkelijk is vierkante Tedburghatoren p o plattegrond nee ron vorm heeft gekregen. ed ren nvaze afwijken vorm si dat, toen plattegrond werd gemaakt, ze toren ruim 57 jaar onr puin ne aar sbe -wa kt. Met anre woorn, men heeft een Afb. 2. Plattegrond van Brero naar een opmeting J.Allan, A. van metdaarin aangegeven nummering r bouwlen. Tekening auteurs. toren, Tedburghatoren genaamd, getekend waarneembaar was. De l nza i 1499 nd e itekening zijn opgenomen eomd zogenaam Sivaert-Brero-legen betrouwbaar te laten lijken: Tedburgha van Staveren zou vrouw zijn van Sivaert, stamvar nhe tvahuis Brero. Deze -Si vaert u zotwee zoon nvaarnoud, graaf van Holland zijn en daarom zoun heren van Brero rechtstreeks van gra- Holland afstammen. Oo Aa liet zich in ze bewoordingen uit: 'De ou kronieken willen, dat Heeren van Brero uit het gravelijk huis van Holland voortgekomen zijn, en stellen tot eersten stamvar ndi tva geslacht zekeren Sifried of Sivaart, die door Friezen Sicco genoemd wordt, ne Graaf nva III. Holland, nee e zoon sva nwa broer nva Arnoud, Dirk zijn, liet twee zonen, na Dirik nsi -e mon genaamd, van welke eerste het geslacht Brero heeft voortgeplant '.. BULLETIN KNOB

6 21: Wege De ee n He t Ind e - zuilijk 2:die teop het D32. Van 1499 Brero, lager ft,' Atb. 3. Deoudst beken plattegrond (met noordgevel) van volgens het onrschrift in vervaardigd in opdracht van Yolan van Lalain. Verz. Koninklijke Bibliotheek inplattegrond 128 voorkomen nummers is verklaring geeltelijk verloren gegaan: 1: edi Cape/te voorhoeve 3: die tolle 4: die voerpoen 5: dat endhout 6: traptoerne 7: tot Velse 9: die kooike W: die Schependune 11: Silvaersttoerne 12: die Kampe daer Roelant Staet 13: die Kinhem ofte Rhine 14: Tietburgerstoerne 15: Wege nae Sinter 16: die waecktoerne Aelbertsberghe 17: Water die uit dune ghekome 18: bidtkaste 19: Wege nae Santpoort 20: die hal hier sit die hooghe rae naebreroesberghe 22: heimmelickhe 23: Welle 24: hiere unr die ist swaere gevankenis 25: hier drinkte Sinte Engelmum dik 26: die Slotpoerte 27: diegeneedig ist dat Graa en Gravinne 28: dammen De verklaring voor 29 en overige nummers is verloren gegaan. Sivaard- of ron toren (10) De ron toren op zuidoosthoek van het binnenplein heeft nd e i vorige eeuw e d naam Sivaardtoren gekregen, naar ed vermeen stamvar nhe tvageslacht Brero. Binnenplein (11) Het midleeuwse binnenplein nva kasteel Brero werd aan noord- en westzij omsloten door woonvleugels. De oost- en zuidzij wern gevormd door walmuren. In hoek tussen woonvleugels werd (raptoren opgetrokken. nva ze traptoren is thans vrijwel geen muurwerk meer waarneembaar. binnenplein kent thans twee niveaus: - aan noordzij langs Keukenvleugel nee strook nca. va 4m breed- midleeuwse loopvlak. Dit terrein wordt het Perron genoemd; nhe tvaperron theoverige el van het binnenplein; het loopvlak van tdi geelte ligt 2,25 m nda het Perron. vorige eeuw heeft nme tijns top -he graven the midleeuwse loopvlak, tdajuist boven het huidige Perron-niveau lag, niet onrkend. t He huidige loopvlak bevindt zich globaal op het niveau van het midleeuwse maaiveld vóór t he kasteel. bouwen nhe tva Buitenpoort (voorburcht) (12) poort nd eva voorburcht bevatte evenals binnenpoort een burgkelr. In tegenstelling tot binnenpoort bevat westzij van toren geen stenen muur. Hier vorm nee houten wand pee no stijl- nre -e afsluiting. Deze houten gevel gelwerk ed kon in roerige tijn eenvoudig worn weggenomen, opdat poorttoren vanuit hoofdburcht nko worn gecontroleerd. Beheerrswoning (voorburcht) (13) De beheerrswoning bevat zeer ou elementen. ed woning heeft voortdurend el uitgemaakt van boerrij, die op voorburcht stond. Heren van Brero In het onrstaan worn regelmatig ^tl»;i! t;, r', )\II«r Ju* w, l- irr.ii nt.\if»< hr.- HtMtl)»«««Dtktott-.r V'i'., >.M ;'!(.» i I Heren nva Brero genoemd. Hoewel - ze Heren nhe ti artikel geen onrwerp nva studie zijn, volgt hier, om lezer ten dienste et zijn, nee beschein genealogie nva Breros: Dirk l (vermeld nva Willem l (f1285) Dirk I t I ( 1318) Hendrik vl 1345) ( Dirk I II (f1377) Reinout l (t 1390) Jan (f1415) Walraven l (f1417) Reinout II (t 1473) Walraven I I (f1531) Reinout III (f1556) Hendrik 1205 t to 1231) (f 1568; geen mannelijke nakomelingen)

7 he t Spaarne ophe t twaalf nhe tj ei an ee N tussen si nd e grondwaterstand va n l nhe taa nva ndi eeé nme nee 1272 da t di e da t he va n va n vermoelijk langs honrt Bouwgeschienis Ligging ne Waterhuishouding Het kasteel Brero et Santpoort i midleeuwen op een uitloper van een strandwal gebouwd. Santpoort vorm ed toegang (poort) td eto zandrug waarop Brero gebouwd werd. De uitloper van strandwal s i zuidwest-noordoost georiënteerd en verdwijnt ter plaatse van ruïne onr het veen (afb. 4). 10 Het midleeuwse kasteel was op ze wijze gelegen op een stevige onrgrond naa e drie zijn -om geven door veen; een zeer weloverwogen bouwplaats. Omstreeks 1500 v. Chr. ontstond ed strandwal. De vorming van duinen kwam omstreeks het begin van jaartelling tot stilstand. pstrandvlakten O - ne achter strandwallen - vormn zich toen uitgestrekte moerassen en venen. Vanaf twaalf eeuw voer zee weer veel zand aan. 11 Tegelijkertijd steeg ed zeespiegel. t He Usselmeer breid zich t i daardoor enorm ui dreig nee binnenzee e worn. 12 daaruit voortvloeien overstroming n wern door graaf van Holland en bisschop nva Utrecht maatregelen getroffen om watersnoodrampen in toekomst te voorkomen. Er wern dijken aangelegd en werd afgedamd. 13 Met het door zee aangevoer zand - en daarna drooggevallen door ne zo wind - ontstonn op ou strandwallen en veen ed jonge duinen (afb.. t4) He jonge duinzand no pko diep t he melijk n i elf veen indringen. ed sommige plaatsen mens dna -ha en eeuw veel bossen gekapt, die op - met moeras en veen bekte - strandvlakten stonn. De naam Holland wordt l we eens verklaard door naar ze natuurlijke rijkdom et verwijzen ('Holtland' = houtland). Afb. 4. Geologische kaart met daarop aangegeven ligging vanruïne van Brero. Kaart getekend door auteurs naar gegevens van Rijksgeologische Dienst, district west. Door ed vorming n vajonge duinen nd e afkking van het veen met jong duinzand, steeg grondwaterspiegel geleilijk. In drie eeuwen an 1100 l eza d stijging nva ongeveer 5a 0, 0,75 m hebben bedragen. In het gebied rondom huidige ruïne kan het grondwaterniveau zelfs gno iets meer zijn gestegen vanwege onmidllijke nabijheid njonge va duinen. Door midl nva beken heeft nd emewater- stand rondom huidige ruïne geregeld; het water werd in noordoostelijke richting op het IJ geloosd. Pas nadat ze afwatering was verzorgd, koaanvang maken met t he ontginnen nhe t va veen. Aansluitend zaein n va 13 eeuw the eerste kasteel nva Brero pd eo hierboven beschreven uitloper zijn gebouwd. Tussen 1500 en 1800 kwamen verstuivingen in oostelijke richting tot stilstand. De grondwaterstand was, onrmeer door kwelwater, aan voet van jonge duinen zo hoog geworn, dat zij het verr landinwaarts stuiven nhe tva zand belette. tme beschikbare zand wern e d het: reeds - be staan jonge duinen sterk verhoogd. De oostelijke begrenzing van ze duinen liep vlak langs Brero. Met het hoger worn van het duinlandschap steeg grondwaterspiegel. Er mag worn aangenomen dat omstreeks 1500 het midleeuwse maaiveld rond het kasteel behoorlijk drassig was. In negentien en vooral twintigste eeuw is grondwaterstand verlaagd door het oppompen nva kenhuis, t he water door the Provinciaal Zie- voormalig gesticht Meerenberg. Daarnaast doet zich thans, vooral ni zomer, invloed van het zwembad Velserend geln. ndi ei perio pompt nme grondwater op om het bad te verversen. Met het afvalwater worn grachten van ruïne gevoed. Kortom: huidige (gemidl) grondwaterstand is niet natuurlijk en tenminste 5m 0, lager nda tijns ed bouw van het kasteel. Datering eerste bouwactiviteiten in historisch perspectief Het Rijnland was tot omstreeks 1130 Utrechts gebied. Allan vermoedt t da grenzen nhe tvarijnland bossen hebben langs gelegen. 15 bossen swa gelegen tussen Hillegom en Santpoort en aan oostzij begrensd door plassen waaruit later het Haarlemmermeer is ontstaan. Dit bos zou vanaf 1221, na het afdammen van het Spaarne, ontgonnen kunnen zijn. De Heren Brero worn voor t he eerst - ge noemd ni ed naam Brero uzo herleid kunnen worn n va 'bre-ro' = en breed stuk bosgrond tdagerooid bewerkt werd om er bouwland van te maken. 17 Na neegrote overstroming in werd nee Kenne- extra dijk r te bescherming nhe tva merland aangelegd; zogenaam Santpoorter- f o Brerodijk. In 1282 werd 18 vrije heerlijkheid nva Brero in het leven geroepen. De aanleg van dijk en het ontstaan van vrije heerlijkheid, geven aanleiding eomd bouw nhe tva eerste kasteel Brero in het laatste kwart van rtien eeuw te plaatsen. Er bestaan vermoens over nog vroegere bebouwing op het kasteelterrein. Zo zou er in het begin van 13 eeuw een ron burcht et Brero hebben gestaan, waarvan resten nu nog ten westen van het kasteel zoun zijn te zien. 20 De speculaties over ze vroegere bebouwing kunnen worn ontzenuwd door te verwijzen naar het relatief laat in ontginning brengen van het gebied rondom Brero. t Ui resultaten van opgraving van westelijke ringmuur in 1969, verricht door Archeologische Werkgemeenschap Nerland, afling Velsen, is gebleken dat het muurwerk uit vijftien eeuw dateert. Het betreft hier nee grondkeringsmuur. Pas ni 1321 wordt t he kasteel nva Brero voor het eerst genoemd. Blijkens het in jaar opgemaakte contract nva huwelijkse voorwaarn van Isabella Fontaines en Hendrik l van Brero, krijgt Isabella als lijftocht (weduwengoed) 'dat huys enóe won/nghe t to gheleghen es, en Hollants tsjaers'. 22 Breroe also, a/se edi dair toe pond Bouwfase 1: De vorm nhe tva oudste kasteel nva Brero si niet tmebehulp nva topografische fo archivalische gegevens vast te stellen. Uit het bouwhistorisch onrzoek si gebleken, huidige opgaan muurwerk nn ava 1350 is. Er zijn echter aanwijzingen die duin op een oure bebouwing als met name een vierhoekige toren. Daar muurwerk van ze oure bebouwing (nog) niet si aangetoond, kan ze hypothetische toren niet als bouwfase worn opgenomen. In bijlage l wordt het bestaansrecht van torenhypothese nar toegelicht. Omstreeks 1300 werd een aanvang gemaakt td eme bouw nd eva voltooiing ndi t va hoofdburcht. ed kasteel voor 1318 lijkt waarschijnlijk: ed toenmalige heer nva Brero, Dirk II stierf in 1318 te Reims, terugkerend nee va bevaart. nee bevaartstocht l za voor Dirk moeilijk et combineren zijn geweest met het bestieren van bouw zijn kasteel. Het is echter ook nkbaar dat Dirks opvolger Hendrik l grote kapitalen aan bouw besteed heeft: n 'I april 1326 waren nhu schuln oz hoog opgelopen te da graaf zijn ambtenaren moest opdragen Hendrik Brero ne zijn vrouw niet nt eaa slaan... Kennelijk ging aantasting van Brero's prestige graaf Willem IV toen te Er werd een gebouw opgetrokken, dat qua plattegrond overeenkomsten vertoont met huidige ruïne. De plattegrond is vierkant met - woonvleugels ne - twee zijn vier hoeken torens pd eo (afb. 5, en aan oostzij een poorttoren fase 1). Een voor die tijd morne opzet. De bijna gelijktijdig gebouw kastelen - Me mblik ne Muirslot zijn aqu hoofdvorm BULLETIN KNOB

8 Plategrondontwikkeling fasen. n het bij hof maken he t n He t enop2 3 oktober 1 juni Tijns tdi beleg zijn belegeringswerktuigen blij nee e evenhoge - gebruikt: '[d]it dat es F/orens vanalcma ontfang- heeft a/se noe rva rentemeist[er]scip van Kennemerland en[] van Vriesland zer die tijt datflorens sine leste rekeninghe sloet dat was s vridaghes voersente Ceciliëndaghe in 't iaer L s donresdagh[es] na s[enjte Thomaesdaghe in 't iaer LI' 'lt[em] bi henghel[icken] brieve van Heemskerke en[] bir poene van Haerlem He[re]n Dieric npape ghegh[even] die om bli me te rechte[n] voer Breroe XXXVII ou scil en[l Illl vlaemske g[m]te f[aci]t XXII Ib VI s" he n 'Itfem] bi meest[er] Ysebrant n vaneven- hoge gar telecghen en[] vanbreroe- te VI g[roe]te f [adjt ///s". 3 3 Het door Herman n va Bussche verdig kasteel wordt bij verdrag overgege- tot H[er]lem ven; een afschrift van dit verdrag is als bijla- opgenomen. nhe t I verdrag werd - be gei I -n ee Huyse brenghen Brero tote sn a1 2 juli e D het ontbreken van opgaand metselwerk is niet meer at en gaan eho hoog the gebouw is geweest. Het l tza di gebouw zijn, ti nda 1321 werd -be doeld bij omschrijving van huwelijkse voorwaarn van Isabella Fontaines en Hendrik l van Brero. Bouwfase 2: 1354-ca 1360 Zoals hierboven vermeld mogen n i perio , in verband met financiële positie van Breros, niet veel bouwactiviteiten worn veronrsteld. Hendrik moest zelfs the hele Breroodse bezit naa Jan l van Polanen verpann. 25 'Op 13 september 1337 verklaar nlva Ja Polanen aan graaf, dat hij Hendrik goeren die hij in pand hield... zou teruggeven.' 26 Dirk I IIvolg ni 1345 zijn moo Hendrik slal heer van Brero op. Hij was van 1344 tot 1348 baljuw van Kennemerland. De veronrstelling t da ze Dirk ni 1346 versterkingen op Brero heeft aangelegd ni verband td eme onrust onr Kennemers berust pee no misverstand. 27 door Brokken aangehaal rekening betreft herstel nd eva Nieuwburg j bi Alkmaar (dus niet Brero). 28 Wel blijkt uit bedoel rekening dat tij- woelig waren: Heer Dirk heeft kosten gemaakt om huursoldaten (wapentuers) te betalen: 'Item vancost die Hair Dirc ghedaen heeft op n van om[mel r onruste wille tuskefn] minre v[r]uwen r Keyserinne en[] n Kenemaers daer hi die p[er]tikelen van n wapentuers op ov[er]ghelevert heeft coemt tegar LVIbVI ' Vllld.' 2 * kasteel werd n i 1351 tenminste drie maann door Gijsbrecht nva Nijenro, maarschalk van Graaf Willem V, belegerd j biverdrag overgegeven. 30 Afb. 5. vanbrero in9 Linksboven óe hypothetische fase met rechthoekige woontoren. Fasen 3 en 4 betreffen het muurwerk op eerste verdieping. Tekening auteurs intiek naa Brero. ni tegenstelling tto ze kastelen heeft Brero op hoeken van woonvleugels vierkante torens in plaats van door hun vorm steviger ron torens. Opvallend is, dat hoektoren van het binnenplein l nwé ee ron vorm heeft. Dit verschil kan verklaard worn door aan te nemen dat bij Brero, als 'huis' van een elman, meer nadruk is gelegd op het woongenot. neevierkante kamer si immers beter als woonvertrek in te richten dan een ron ruimte. w...i Het binnenplein ontstond door het rtien-eeuwse maaiveld (eventueel het loopvlak, behorend bij hypohetische woontoren; zie bijlage 1), op te hogen tot het huidige perronniveau. Voor verhoging zal onr meer puin zijn gebruikt: '... dat men r funering met behulp n van opgegraven grond ook en van ongebruikte bakstenen en keistenen had opgehoogd'." Van tdi kasteel resteren, ad en verwoesting in 1351, thans slechts funringen. Door Volgens nva Rijen werd pa t he beleg om het kasteel gelegd. Brokken veronrstelt td eda tto medio belegering nvaomstreeks oktober heeft geduurd. 32

9 ge nva he t 5cm. 6, uhi j nee midntorenkelr, a opee n )i so pee n naar Opd e he t ee n Tegelijkertijd met het optrekken van don- werd ed rest nhe tva kasteel po oure fundamenten opgemetseld. Toen nme t het metselen nee hoogte n5, 7m va boven het perronniveau had bereikt, wern eerst jon enkele 2cm )e nd e too kd e nbi j ed paald dat het 'Huus' te Brero ter beschikking kwam nd eva Graaf nva Holland. De soldaten, edi gevangen wern gehoun op Brero, moesten worn vrijgelaten. ed roeren (persoonlijke) bezittin- Dirk, zijn kastelein nd e soldaten mochten worn meegenomen. Dirk zou vergiffenis krijgen en niet gevangen worn gezet. Bovendien zo jaargeld krijgen en ed Graaf toezegging dat hij alle schuln nva Dirk uzo overnemen. Ondanks dit fraaie verdrag werd Dirk, die in 1351 ni Zeeland gevangen swa geraakt, tto 1354 in hechtenis gehoun op kasteel Heemskerk (thans Marquette). 34 Gezien het feit dat Dirk huursoldaten had aangetrokken, er krijgsgevangenen wern gemaakt ne Gijsbrecht nva Nijenro nee grootscheeps beleg t me belegeringswerktuigen mo Brero sloeg, gma worn aangenomen t dastrijd hevig si geweest. De oorlogshanlingen zullen t he kasteel bepaald niet ongeschonn hebben gelaten. De Hoeksgezin Dirk see nwa ongewenst persoon nt he i grotenels Kabeljauwse Kennemerland. Daarom mag het niet worn uitgesloten dat overblijfselen van het kasteel geduren ed hechtenis nva Dirk ( perio ) door Kennemers zijn geslecht. Deze aanname kan niet door archiefgegevens worn gestaafd. Door het ontbreken van opgaand muurwerk van vóór 1351 sva ni ze bouwfase koo niette bepalen welk geelte van het kasteel tijns het beleg in 1351 is verwoest en welk geelte later geslecht zou zijn. De bovenstaan speculaties over oorlogsscha nhe t e eventueel daaropvolgen slechten van het kasteel door Kabeljauwen, vloeien voort uit het feit, dat bij het bouwhistorisch onrzoek si gebleken t da kasteel omstreeks t he midn nd eva veertien eeuw volledig is herbouwd op oure funringen: 1. De oostmuur van donjon (afb.1, bouwel 3) heeft 0,4 m onr het huidige kelrloopvlak een snijlaag. Onr snijlaag bestaat t he metselwerk t ui stenen nva 30 x? x 8 cm. Boven snijlaag is het muurwerk ni bastaard kruisverband gemetseld; toegepaste stenen hebben het formaat 27x 13x6 a 2. De oostelijke binnenplaatsmuur is op een oure funring geplaatst. Kennelijk vond nd eme muurdikte nd eva funring niet groot genoeg: midls uitkragingen werd ed muur t to maximaal 0,30 m brer uitgevoerd; eziafb..d e6 stenen nd evajon- gere muur hebben the formaat 27,5 2x6 x1 a ; 7cm gemidl lagenmaat 2cm. 7, 3. Het opgaan muurwerk van oostmuur van ridrzaal (afb. 1, bouwel 7) is aanmerkelijk smaller uitgevoerd dan onrliggen funring. nd eaa binnenplaatszij bedraagt t he verschil ni muurdikte 0,60m. 4. Ook het opgaan muurwerk van westmuur van Kemena (bouwel 8) is plaatselijk smaller uitgevoerd. nd ei zuidwesthoek s i funring 0,40 mbrer nda het opgaan muurwerk. 5. Het opgaan muurwerk van zuidmuur nd eva donjonkelr si vlak onr the loopvlak, rte plaatse nd eva 0,10 m doorgang naar t he noorn verschoven, ten opzichte van onrliggen funring. 6. De oostmuur van binnentoren (afb. 1, bouwel 2 vallen tand nd eva funring van traptoren gezet. Het opgaan metselwerk van ze muur is 0,48 m smaller uitgevoerd nd eda tand nd eva funring nd eva traptoren. t He fundament 72 met tand bevatte stenen nhe tva formaat 27,5 5a7cm ; x13x6, gemidl lagenmaat 8 cm. Het metselwerk dat op ze tand was gezet bevatte stenen van een iets anr formaat: x27 13x6a6,5cm, gemidl -la genmaat 2cm. 7, De genoem bouwsporen wijzen op herbouw nhe t va kasteel pee no our fundament. 35 Het tijns herbouw opgetrokken muurwerk bevat kenmerken die duin ontstaan nd ei twee helft nd eva veertien eeuw. De muren zijn opgetrokke ni nee bastaard kruisverband. n I dikte n va muren nd eva donjon, midntoren, oostelijke binnenplaatsmuur en kapeltoren zijn, rpe laag wisselend, stenen aangetroffen die onr een hoek van 40 a 50 gran ten opzichte van lengterichting Afb. 6. Archeologische waarneming op het binnenplein, put 1. oost-westprol'iel'. Aangegeven is funring vanfase het 1; resteren muurwerk vanfase hetboven 2en het maaiveld gelegen 19-eeuwse metselwerk. Tekening auteurs. van muur zijn gelegd. In dit artikel zal voor dit verschijnsel het begrip 'zwaailaag' worn gehanteerd. Deze metselmetho werd vanaf het midn van 14 eeuw toegepast, bijvoorbeeld j t he bi kasteel et Merwe j nee bi uitbreiding an 1378 nbi j e het kasteel Heemste. 36 Naast het toegepaste steenformaat (27 x 13 a 12 x 7 a 6 cm, gem. lagenmaat 7, late taillering nd eva schietgaten wijzen vooral ze zwaailagen op bouwactiviteiten in of na het midn van 14 eeuw. De bouwhistorische conclusies sluiten goed aan bij het moment van rehabilitatie van Brero's in het Kennemerland. In cember 1354 kreeg Dirk III al zijn bezittingen terug. De voorzichtige conclusie is gerechtvaardigd, dat Dirk na zijn vrijlating in 1354 en het weer nd ei gunst nd eva graaf komen ni 1355, het kasteel geheel op ou fundamenten heeft herbouwd (afb. 5, fase 2). Dat zijn zoon Reinout ni 1358 baljuw nhe t va Kennemerland werd zal een krachtige stimulans (mogelijk zelfs ren) voor herbouw zijn geweest. Zoals si vastgesteld, heeft me herbouw gebruik gemaakt van bestaan funringen c.q. bestaand muurwerk. plaats nd eva huidige binnenpoort wordt dit oure muurwerk aangetroffen: noordmuur nd eva poorttoren, t he fundament n vatraptoren strekken meters metselwerk van oostmuur van kelr ne begane grond nd eva midntoren (afb. 5, fase 2). De oostmuur vertoont op kelrniveau nee vallen tand. top -He gaan metselwerk van midntoren is hier opgezet. Op begane grond vormt het oure muurwerk ed zuilijke dagkant nva venster. ed noorlijke dagkant wordt gevormd door jonger muurwerk van midntoren. Op het voormalige eerste verdiepingsniveau is het metselwerk van fase 2 van midntoren geeltelijk óp het oure muurwerk gelegd. Blijkens bouwsporen bevatten in ze fase opgetrokken donjon ne midntoren oorspronkelijk (boven kelr) twee verdiepingen. Over ed mogelijke aanwezigheid van een zolr onr weergang kunnen alleen maar vermoens worn uitgesproken. Want afgezien van het grote aantal privaatkokers (vier) voor ed twee woonlagen hoge donjon, zijn er geen aanwijzingen (meer) die op een zolr wijzen. donjon en weillicht ook midntoren en ed poorttoren voltooid. t Di blijkt te dui staan tand waarmee ed op Keukenvleugel (zie afb. 7). donjon aansloot Het si niet onmogelijk davoorburcht tijns het beleg in 1351 zwaar te lijn heeft gehad. Het muurwerk van Voorburcht zou daarom ook van na 1354 kunnen BULLETIN KNOB

10 nva nd e si ndi t te nme ee va nd e va nd e no phe t De noord-westtoren 8,95 ontstane )ha e n Afb. 7. Oostwand van bouwel 4, met daarop aangegeven üe staan tann, dakmoeten, bouwsporen van een ventilatiekanaal en een stookplaats. Foto en tekening auteurs. zijn. Aanwijzingen daarvoor zijn echter niet gevonn. Daarom i artikel aangenomen, dat Voorburcht voor het grootste el intact is gebleven. Toekomstige archeologische waarnemingen kunnen wellicht finitief uitsluitsel geven. Bouwfase :c a Enige tijd nadat donjon was voltooid verdween een groot geelte van ou poort. re werd nee nieuwe poorttoren opge- midn- troken e toren werd the geveer 4m oostgevel nd eva boven the zuilijke geelte vanaf -on begane grondniveau vernieuwd. Dit laatste blijkt uit een verticaal bouwspoor tussen poorttoren en vensters van midntoren: lagen die bij het muurwerk nd eva poorttoren horen slui- lichte knik, niet geheel waterpas, aametselwerk nva fase n2va midntoren (afb.. 8) Bei muurvlakken zijn in staand verband uitgevoerd. Echter precies op knik gaan koppenlagen van het eva ken over ni strekkenlagen nhe t va anre vak. Ook het bovenste geelte van traptoren poorttoren l niza ze tijd zijn vernieuwd. Hetzelf geldt voor noordmuur van poorttoren en westmuur van midntoren. t Di verklaart ed kou naad tussen laatste muur en noordmuur midntoren. ed laatste muur sim -i mers ed zuidmuur nd eva iets vroeger - ge bouw donjon (afb. 5, fase 2). De poorttoren zelf werd voorzien nee va brugkelr nee e doorgang tmespitsboog. poort bevonn zich twee verdie- midls n ee(raptoren ontsloten Boven ed pingen, edi wern. Daar ed spiltrap kd eoo ruimten ni midntoren ontsloot, bevinn vertrekken van binnenpoort zich op anre niveaus nd edavertrekken n vamidnto- ren. Bouwfase 4: ca Bouw nd eva Keuken- ne Ridrzaalvleugel Het ni fase 3 zuidmuur n va metselwerk nd eva midntoren dhavanaf 75, m hoogte een staan tand, 1,45 m westelijk van poorttoren. Aan noordzij van Keukenvleugel treft men een vrijwel intieke situatie aan: nee horen j bi metselwerk bouwfase. 2 Benen nd eva staan tand -be donjon nva ze hoogte waren noord- en zuidmuur van bouwel 4 kennelijk tegelijkertijd opgetrokken met ten oosten daarvan gelegen muren van bouwfase 2. Blijkens tann was bouwel 4 bijna even hoog gepland als donjon. Deze hoogte heeft t he echter niet bereikt: t- he bo venste el van staan tann zijn niet gebruikt. the zaldak tda toen pd eo Keukenvleugel is geplaatst, heeft vooral aan westzij een duilijke dakmoet (sporen van aansluiting van het dak op het muurwerk) achtergelaten (afb.. 7) Bouwel 4 heeft oorspronkelijk slechts néé (hoge) ruimte boven kelr gehad. In kelr bevond zich keuken van het kasteel en op begane grond (mogelijk) kapel. Haaks op Keukenvleugel stond grote zaal (afb. 1, bouwlen 5 en 7). De zaal was onrkelrd en had een formaat van 20,85 x xca6m(dit is uitgaan nd eva Rijnlandse voet 66,5x28,5 voet. ed zaal kan, gezien het privaat in hoek met bouwel, nee 6 eerste verdieping hebben - ge toeganke- had. Deze eerste verdieping swa lijk ad evi traptoren phe to binnenplein. f (o 'Kapeltoren', bouwel 6 afb., 1 eerste verdieping edi muurtrap toegankelijk swa midls nee vanaf ed begane grond nd eva Ridrzaal. Vermoelijk had toren ook een twee verdieping. Deze zal midls een trap vanaf eerste verdieping nd eva Ridrzaal zijn ontsloten; ehe tzi betoog over ed privaatkokers nhe ti vervolg ndi tva artikel. 37 De ten zuin van grote zaal gelegen Kemena (afb., 1 bouwel ) s8i niet tegelijkertijd opgetrokken met ze zaal (afb. 5, Afb. 8. Oostgevel van bouwel 2, met daarin aangegeven tijns bouwfase 4 ontstane bouwnaad. Foto en tekening auteurs.

11 re n doo ki n ed Pa sn a 1464 Il rd eza e no gal Oo k bouwel (Keukenvleugel) uis,da t n e1484.' bouwfasen 4 en 5). Dit blijkt uit kou aansluiting nd eva oostmuur ndi t va bouwel op zuilijke weermuur. t Dazuid- oosthoek van grote zaal als buitenhoek werd gebouwd, kan worn afgeleid uit schuine oriëntatie van kortelingengaten in ed oostmuur (afb., 9kortelinggaten mt/ 1 5). Door schuine stand ten opzichte van het muurwerk kon om hoek gesteigerd worn. Westelijk nd eva Kemena werd, vermoelijk in één fase met westelijke weermuur en bouwel 6, Tedburghatoren (afb., 1bouwel ) 9 gebouwd. nva ze -to resteert vrijwel geen origineel metselwerk. Gezien het aantal - in 19 eeuw gereconstrueer - privaatkokers u zo toren tenminste drie verdiepingen boven ed kelr hebben bevat. ed verdiepingen wern ontsloten door een spiltrap tussen Tedburghatoren nd e Kemena. De binnenplaats ha ze bouwfase hetzelf niveau she tal huidige perron. the oorspronkelijke metselwerk van binnenplaatsmuren nva ze fase bevindt zich vlak onr het huidige (verlaag) loopvlak. In vorige eeuw is 2,5 m hoge walmuur als vulmuur ni fasen po ze restanten -ge zet. De toen in ze walmuur aangebrachte schietgaten bevinn zich onr het midleeuwse loopvlak. Het binnenplein is echter, op een enkele uitzonring na, nooit onrkelrd geweest. 38 schietgaten zijn, net als schietgaten van Kemena en Tedburghatoren producten van 19eeuwse ridrromantiek. Blijkens e d poeren waren e d walmuren voorzien van een weergang op spaarbogen. Op zuidoosthoek van het plein stond een ron toren. De kelr van ze toren was, blijkens gereconstrueer muurtrap, toegankelijk vanaf het binnenplein. Gezien het aantal, eveneens nd ei vorige eeuw gere- toren kelr hebben construeer, privaatkokers nd eka drie verdiepingen boven ed gehad. Bouwfase 5: ca Na voltooiing van Ridrzaal werd zogenaam 'Kemena' (bouwel)aa n8 het bouwvolume toegevoegd. Onbekend is hoeveel tijd er verstreken is tussen bouwfase nhe t4e opmetselen nd eva Kemena. In latere tijd werd phe t o perron nee aanbouw opgetrokken: t he 'huis phe to perron' (afb. 5, fase 5). Dit gebouw bevatte een lessenaarsdak, dat op zuidmuur van Keukenvleugel rustte. t He huis phe to perron bevatte een haard. In het schoorsteenkanaal wern, thans nog waarneembaar, gaten voor klossen uitgespaard nomee goot (tussen ed schoorsteen tenhe zaldak nva Keukenvleugel) op te leggen. Hieruit mag worn geconcluerd dat het huis op het perron niet, zoals anren menen, sal noodbehuizing in 16 eeuw is opgetrokken, maar sal vestibule nee va 14-15eeuws kasteel. 39 Met bouw van dit huis op het perron als voorruimte heeft the kasteel bijna zijn grootste vorm bereikt. Naast ed binnenpoort, is blijkens hier aanwezige originele schietgaten, nee onrkelrd gebouwtje opgetrokken (afb. 5, fase 5). Wellicht mag men hierin nee poortwachtersvertrek zien. e D schietgaten in kelr en begane grond ndi t va gebouwtje zijn ed enige - au thentieke midleeuwse schietgaten n va huidige ruïne. Van ze bouwvolumes is, zonr intensieve archeologische waarnemingen, bezwaarlijk ed chronologie nt eaa geven. Afb. 9. Plattegrond van bouwel 7, met daarop aangegeven kortelingen op ca 1,5 m hoogte boven het loopvlak. De kortelingen t/m 51 zijn niet haaks in muur uitgespaard. Tevens is aangeduid waar zich op die hoogte, al dan niet aangetoond, origineel metselwerk in kern van muren bevind. Tekening auteurs. plaatsen nd eva Breros naar t he resintie nd eva Bouwfase : In 1426 werd het kasteel belegerd door stad Haarlem. Daarbij werd het zuilijke geelte nhe tva kasteel vrijwel geheel verwoest. Dit zal me oorzaak zijn van het ver- slot Batestein et Vianen. ed bezit geko- Breros waren ni 1418 nhe t i men van dit kasteel. Ook het sneuvelen van Walraven ni 1417 nhe t e zijn zoon Reinout I minrjarig zijn nva oorzaak nva zijn, dat niet meteen na belegering scha werd hersteld. 40 werd t he restant nhe tva kasteel, het noorlijk geelte, hersteld. Ter Kuile schrijft hierover: 'Zulks blijkt tn ee ui beschikking nva Filips van Bourgondië the ui jaar 1464 pee n over- zoekschrift van Reinout II, om zijn 'kwa' lenen in 'goe' te veranren, zoodat zij bij ontstentenis van mannelijke wettige nakomelingen ook in vrouwelijke lijn zoun kunnen vererven. Hopen onr meer, t da Reinout daardoor uzo besluiten "wer et doen maken en yn te richten in goen state t ' voirsz. huys nva Brero, en dat selve huijs mitsgars al 't voirsz. land en heerlickheyt te ontlasten en te quijten van n lasten, dairme sij belast en beswairt is", stond ed hertog theverzoek ni zoverre toe, dat bij zijn sterven voor één keer erfopvolging ni vrouwelijke lijn mocht plaats vinn. Hieruit komt tevens naar voren, dat Reinout al evenzeer als wijzen zijn oom Jan met financiële moeilijkhen had te kampen. Reinout ging dan ook niet verr dan een geeltelijke herstelling, immers "datselve luttel tda daer n heeft j hi in sijnen tijn werom doen maken", meld bovengenoem kroniekschrijver Jan Gerbrandsz. tusschen 'Al was Brero dan maar voor een klein geelte herbouwd, toch nhe tko snoods stijlijke resintie worn gebruikt. Toen Jolan Lalaing, weduwe van n in 1473 gestorven Reinout II, het te kwaad kreeg t me haar mans familie inzake ed voogdij over haar minrjarige kinren, en haar neef Reinier nva Broekhuizen ni haar afwezigheid Vianen en Batestein innam en bezette, vestig j zi zich ni 1478 weer po Brero. Zij bleef hier eenige jaren, want toen ni 1482 n ee ben plunren Hoek- Hoorn l daha gebrand- sche ballingen, edi schat, koo Haarlem bedreig, zonn ed overhen van die stad een bo naar n stadhour Joost Lalaing, "die op se tijt tsa en top a huys Brero j bi sijnre nichten vrouwe Yolandt s Jonckheren van Brero Moer".' 42 De hierboven bedoel herstelling betreft het noorlijk geelte van hoofdburcht en (vermoelijk) eveneens het noorlijke geelte van voorburcht. Er was veel bouwvolume verloren gegaan: ed bouwlen 7, 8, 9 en 10 (grootste geelte van Ridrzaal, Kemena, Tedburghatoren en Sivaardtoren; zie afb. 1); bovenste (r) verdieping van bouwel 6 (Kapeltoren). Het resteren geelte nhe t va kasteel werd rationeler ingeeld; zeer grote verdiepingshoogten nd eva donjon nd e binnentoren wern gereduceerd; hierdoor ontstond ruimte voor nee extra, twee verdieping. 4 kreeg nee extra verdieping. ed oorspronkelijke kapelzaal had een kapconstructie op muurstijlen. Bij herstelling van 1464 wern kraagstenen nd eva muurstijlen vervangen door balken. Zo ontstonn twee, relatief -la ge zalen waarvan in onrste hoge raad zitting hield (afb..d e 3) zaal pd eo eerste verdieping werd ontsloten door n ee doorgebroken toegang naar ed het binnenplein. traptoren po In 1426 werd het zuilijke el van ridrzaal verwoest. In 1464 werd alleen het noorlijk el (bouwel ) 5 hersteld. naa zuidzij werd dit geelte afgesloten door een nieuwe muur. BULLETIN KNOB

12 De va nd e nda te d ne di 3. t He aangepast ei nd ac a4 0 jaar genealogie verzonnen. Om genealo- geloofwaardig over et doen komen werd plattegrond nhe tva ou stamhuis -ge tekend (afb. 3). Deze moeilijk te lezen platte- gi e ti g ee n :aa nd e rva nd e In dan dat menalle onrhoud heeft nagelaten.' 46 Omstreeks 1573 zou Brero opnieuw zijn geplunrd en in brand gestoken, ditmaal door Spaanse troepen. 'Spaanse troe- waren tijns thebeleg nva Haarlem tto pe n tc a2, 5m ) nva nd ee 7e n7- tn e di nc a9 0 Mogelijk heeft ni me verdiepingshoogte nva bouwel 1464 ed 5 nd eaa nieuwe niveaus van bouwel 4; er resteren echter geen bouwsporen die daar op duin. Tijns ze reparaties zal bovenste verdieping van bouwel 6 ( Kapeltoren) zijn gesloopt. De noorlijke privaatkoker van ze toren, edi ooit avi ze bovenste verdieping werd benut, heeft men toegankelijk gemaakt vanaf ed begane grond. pd eo eerste verdieping werd het oostelijke venster dichtgezet, hierin werd een schouw gemetseld (zie verrop ndi t i artikel). verwoeste bouwlen zullen veel puin hebben opgeleverd. D gracht gevallen westmuur nd eva ridrzaal werd door een cirkelvormige grondkeringsmuur omgeven. ts ihe ze cirkelvormige muur edi sommige onrzoekers heeft verleid tot veronrstelling dat oudste, vroeg rtien-eeuwse burcht nee ron vorm had.43 ed afling Velsen nd eva Archeologische Werkgemeenschap Nerland heeft echter tijns nee onrzoek ni aangetoond te dad cirkelvormige muur po snijlagen nbouwel va e6(d Kapeltoren) stond e muur niet gefunerd was: zij stond pd eo vulling (veen) nd eva gracht. Bovendien hadn bakstenen in muur een te klein formaat om uit rtien eeuw te kunnen dateren. Ook uit dikte muur (steens) gma worn opgemaakt dat het hier geen vroeg midleeuws muurwerk betreft. Willems laat nee i zich ed situatie tme tekening zien ehi j ho betrekking td eto cirkel voor- vormige grondkeringsmuur an stelt (afb. 10). 'Toen in 1464 het gebouw weer voor bewoning geschikt werd gemaakt gme nza zich geplaatst voor neeenorme berg puin nd eva verwoeste bouwlen. Enig rekenwerk met als hulpmidl maquette had tot resultaat dat dit puin een omvang gehad moet hebben nc ava 3500 m grootste el van het puin zal in gracht van ridrzaal hebben gelegen. Bruikbaar was dit materiaal haast niet meer n weersinvloen. De luxe waarmee herbouw werd voorzien, o.a. houten lambriseringen, doet vermoen dat men die afzichtelijke berg puin niet onaangeroerd heeft laten liggen. ed eenvoudigste oplossing: bouw nee lage muur rondom puinberg en vlak die berg vervolgens af tot hoogte van die muur. Dit ontstane plateau kreeg dan omvang zoals weergegeven nd ei schets. De bergruimte tussen muur en binnenplaatsmuur van ridrzaal met inbegrip van toren 3 (afb. 1, bouwel 9, aut.) be- 3 draagt mruimte genoeg somee ndu en anr weg te stoppen, ook in binnenplaats e ron toren sg no wa plaats.' 44 Op enkele tails na geeft bovenstaan juiste gang van zaken weer: het binnenpleinniveau heeft ni 1464 niet ed huidige hoogte gehad, maar corresponer met het loopvlak van het perron; Afb. W. Reconstructie van kasteel Brero na afsluiting in van 1464 aangevangen reparatiewerkzaamhen. Tekening auteurs naar een tekening van C. J. Willems. Willems neemt aan dat alleen ten westen van het kasteel een grondkeringsmuur puinmassa heeft afgesloten. Vermoelijk werd ze muur echter vanaf ed Tedburghatoren (bouwel) 9 bijna evenwijdig naa zuilijke binnenplaatsmuur naar bouwel 01 gevoerd e(d ron toren); vergelijk afb. 10 met plattegrond op afb. 5, fase 6). Midls nee trap nee i U-vormige uitbouw ten westen van Kapeltoren wern kelrs t me he nieuw gevorm plateau verbonn. De reparatie van 1464 houdt in wezen ontmanteling n va burcht in zuidzij is het kasteel niet meer te verdigen. Het complex is getransformeerd van weerbare burcht tot elmanswoning. Bouwfase 7: In 1491 werd the kasteel tijns ed opstand van het Kaas- en Broodvolk geplunrd door Duitse soldaten. 45 Daarna vervalt het kasteel steeds verr. In 1499 trachtte Jolan Lalaing te bewijzen dat Breros rechtstreeks afstamn van Graven van Holland. Jan van Leyn dha voor tdidoel nee indrukwekken- grond geeft getailleerd ti nhe 1464 gereconstrueer bouwvolume weer. thezui- lijke el van burcht is echter schetsma- aangegeven. Kennelijk stond e Sivaardtoren nog muurwerk boven het maaiveld; want ze toren si correct nd ei plattegrond opgenomen. ed Tedburghatoren moet ni 1499 l oza lang onr t he puin verborgen hebben gelegen, dat niet alleen restanten geen uitsluitsel over ed vorm gaven, maar ke doo overlevering tekort schoot. Ondanks ed status n va 'stamhuis' nd eva graven van Brero werd het kasteel aan het verval prijsgegeven. 'Hadrianus Junius toch, die in 1511 geboren is en als jongmensch ni Haarlem heeft gewoond, zegt ni zijn Batavia over Brero, dat het er treurig uitziet en zoo goed als een ruïne is, waarvan hij geen anre oorzaak kan opgeven, ver in omtrek gelegerd. Ook op Brero. De Spanjaarn len tijns dit beleg zware verliezen. Niettemin slaagn zij er in stad door uithongering et daarna onrnomen poging moo ko nemen. e D Alkmaar et nemen mislukte evenwel, waarna Spaanse troepen gemoraliseerd door verliezen, maar vooral door wanbetaling, muitend, rovend en brandschattend Holland verlieten. Brero verlieten ez niet nda nadat zij het kasteel of wat er nog van restte, in brand hadn gestoken. Daarbij zou kruitvoorraad zijn ontploft waardoor gehele noordmuur van noordvleugel (K/L) (afb. 1, bouwel 4, aut.) in gracht is gevallen.' 47 Ter Kuile geeft nee anre, eveneens niet onwaarschijnlijke lezing over he gracht vallen nd eva noordmuur: 'Van t he achterliggend el n va rechtervleugel is muur langs binnenplaats overeind gebleven, maar buitengevel is in gracht gestort, vermoelijk doordat ed funring door het grachtwater te diep was ingevreten.' 48 De in gracht gevallen muur is thans in vorm van een eilandje waarneembaar (afb. 1,E). Het huis phe to perron uzo ze verwaarlozingen overleefd hebben en tot ongeveer 1600 als zelfstandig gebouw hebben gefunctioneerd. pee no afbeelding tdi eui tijd, oudst beken afbeelding nd eva ruïne, komt the huis tophe perron l a niet meer voor (afb. 11). l Wezijn po ou prenten ed balkgaten en anre bouwsporen van het huis op het perron waar te nemen (afb. 12). De onbruikbaar geworn ruïne vervalt na 1600 steeds meer; grachten en kelrs stuiven vol met duinzand (afb. 5, fase 7) vervalt td emedood nva Wolfert nva Brero het kasteel aan grafelijkheid van Holland. Na het opheffen van feodale rechten werd Staat r Nerlann eigenaresse van ruïne. Bouwfase 8: Restauratie en reconstructie van ruïne in negentien eeuw In ed negentien eeuw werd the opgaan muurwerk gerestaureerd. De verloren gegane muren nd eaa wern to zuidzij nd eva burcht boven the loopvlak -ge reconstrueerd. Niet alle muren wern echter tto ze hoogte opgemetseld. ed 4-5, 85- (afb. tussen ed bouwlen 1) zijn niet hoger opgemetseld da muren cm. De noordmuur van Keukenvleugel (afb., 1 bouwel 4 Ridrzaal (afb. 1, bouwel 5) bereikt zelfs nergens

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur.

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur. archeologie 20 Amersfoort onder ons Krankeledenstraat 20 en 22 Archeologisch onderzoek naar de resten van de eerste stadsmuur. Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort november 2009 Amersfoort onder

Nadere informatie

Kasteelkatern. September 2010 jaargang 12 nummer 30

Kasteelkatern. September 2010 jaargang 12 nummer 30 Kasteelkatern September 2010 jaargang 12 nummer 30 P e r i o d i e k v a n d e N e d e r l a n d s e K a s t e l e n s t i c h t i n g Colofon Kasteelkatern is een uitgave van de Nederlandse Kastelenstichting

Nadere informatie

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren KASTEEL DE KEVERBERG in handen van de Kesselnaren 3 2014 2 TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 3 2014 FOTO CORRIE VAN DE VENDEL 4 De Keverberg Na zeventig jaar zal De Keverberg geen

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Themanummer: Oliemolens in Groningen en Drenthe, verslag van de excursie van Nederland en Vlaanderen op 31 mei 1997. Colofon: Molinologie verschijnt twee keer per

Nadere informatie

H E L E N P A R A D IJ S. Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland. Frits David Zeiler Bergen NH

H E L E N P A R A D IJ S. Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland. Frits David Zeiler Bergen NH H E L E N P A R A D IJ S Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland Frits David Zeiler Bergen NH In opdracht van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Velserbroek 2008 Er is geen gedeelte van onzen Vaderlandschen

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat archeologie 27 Amersfoort onder ons Koestraat 14 16 Archeologisch onderzoek ter plaatse van twee gesloopte pandjes aan de Koestraat Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort juli 2011 Amersfoort onder

Nadere informatie

Fort Benoorden Spaarndam

Fort Benoorden Spaarndam Cultuurhistorisch Vooronderzoek Fort Benoorden Spaarndam Beek & Kooiman Cultuurhistorie Bureau M&DM Cultuurhistorisch Vooronderzoek Fort Benoorden Spaarndam Beek & Kooiman Cultuurhistorie Bureau M&DM in

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

STICHTING BOUWHISTORIE NEDERLAND NIEUWSBRIEF. Nr. 49 NOVEMBER 2010

STICHTING BOUWHISTORIE NEDERLAND NIEUWSBRIEF. Nr. 49 NOVEMBER 2010 STICHTING BOUWHISTORIE NEDERLAND Nr. 49 NOVEMBER 2010 NIEUWSBRIEF BESTUUR, ADVISEURS EN DONATEURS Bestuursleden SBN voorzitter drs. K.(Koos) de Looff tel.: 0418-515228 (werk) e-mail: kdelooff@deloitte.nl

Nadere informatie

BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008

BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008 Christelijke Hogeschool Windesheim School: School of Built Environment & Transport Opleiding: Deeltijd- maatwerk Bouwkunde Onderwijsmodules: Landschapsarchitectuur-Tuinkunde & Stedenbouw Docent: Ir. J.J.A.

Nadere informatie

Beursplein Historisch stedenbouwkundige analyse en advies

Beursplein Historisch stedenbouwkundige analyse en advies Beursplein Historisch stedenbouwkundige analyse en advies Bureau Monumenten & Archeologie November 2009 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Aanbevelingen en conclusies 5 2.1 Parkeerkelder Beursplein 5 2.2 Ondergrondse

Nadere informatie

Persoonlijke herinnering. Cultuurpolitiek

Persoonlijke herinnering. Cultuurpolitiek ,. i f Verantwoording Dit opstel werd niet geschreven namens een der stichtings- ofverenigingsbesturen waarvan ik deel uitmaak. De verantwoordelijkheid voor de inhoud rust op mij persoonlijk. Ais illustraties

Nadere informatie

Bekende gezichten, gemengde gevoelens. Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief. L. Prins, A.C. Habets en P.J.

Bekende gezichten, gemengde gevoelens. Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief. L. Prins, A.C. Habets en P.J. Bekende gezichten, gemengde gevoelens Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief L. Prins, A.C. Habets en P.J. Timmer Bekende gezichten, gemengde gevoelens Beschermde stads- en dorpsgezichten

Nadere informatie

WERKGROEPMILEUBEHEERGROESBEEK. Verschijningsdatum juni 2006. Definitieve resultaten archeologisch onderzoek Hoflaan 8 (voormalig Mavoterrein)

WERKGROEPMILEUBEHEERGROESBEEK. Verschijningsdatum juni 2006. Definitieve resultaten archeologisch onderzoek Hoflaan 8 (voormalig Mavoterrein) WERKGROEPMILEUBEHEERGROESBEEK GROESBEEKSMILIEUJOURNAAL2006-123/124 Verschijningsdatum juni 2006 Inhoud Het Groesbeeks Milieujournaal is een uitgave van de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek en verschijnt

Nadere informatie

5-3 UTRECHT 2OTSOORD 2OTSOORD

5-3 UTRECHT 2OTSOORD 2OTSOORD BBA UTRECHT In verband met mogelijke veranderingen in de industriebuurt aan de oostzijde van de Vaartsche Rijn te Utrecht is door het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA) een bouwhistorische

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van.

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van. archeologie 32 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, -

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - uimtelijk KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - MONUMENTEN, ARCHITECTUUR, STEDENBOUW en LANDSCHAP in ROERMOND en omstreken THEMANUMMER t Vrijveld COLOFON

Nadere informatie

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75.

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75. StadsOntwikkeling Gruttersdijk 24-25 Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht Basisrapportage Archeologie 75 www.utrecht.nl Basisrapportage Archeologie 75 Gruttersdijk

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Oud Deventer. Oud Deventer. Nieuwsbrief. Inhoud van dit nummer. NUMMER 26 Oktober 2009 ISSN 1872-7735. Boekrecensie Deventer en Nederlands-Indië 9

Oud Deventer. Oud Deventer. Nieuwsbrief. Inhoud van dit nummer. NUMMER 26 Oktober 2009 ISSN 1872-7735. Boekrecensie Deventer en Nederlands-Indië 9 Oud Deventer Nieuwsbrief Oud Deventer NUMMER 26 Oktober 2009 ISSN 1872-7735 De auteur van Erfgoedbewaker en luis in de pels, Catherine Bolkestein, naast het in december 2008 verschenen jubileumboek van

Nadere informatie

Twee hout voor een graan

Twee hout voor een graan Twee hout voor een graan Onderzoek naar de archeologie van Melderslo Rinie van der Heijden 0308803 Universiteit Leiden = Inhoud = VOORWOORD p. 5 1. INLEIDING p. 6 1A. HET ONDERZOEKSGEBIED 1B. OPZET ONDERZOEK

Nadere informatie

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek Het belang van de geschiedenis voor hoe we nu en in de toekomst zullen leven, wordt algemeen erkend. Van die geschiedenis zijn er in onze omgeving nog tal van tastbare resten te zien en te beleven. Overal

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

Aankopen en restaureren

Aankopen en restaureren Voorwoord 1 Foto's omslag: Ernest Anyas Nieuwsbrief 70 1 Voorwoord Onno Meerstadt 2 Stadsherstel krijgt vaste voet in Haarlem Gijs Hoen en Jaap Hulscher 4 Restauratie Bakenesserkerk gestart Alex Blommestijn

Nadere informatie

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon)

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) a n n e d e h i n g h Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 Amsterdam 2010 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

:0) Cl, le% %dr 11.7. nummer 10/1984 december. Symposium '100 Jaar gevangenis Schutterswei' verschijnt 10 X per jaar. wetenschappelijk.

:0) Cl, le% %dr 11.7. nummer 10/1984 december. Symposium '100 Jaar gevangenis Schutterswei' verschijnt 10 X per jaar. wetenschappelijk. nummer 10/1984 december Symposium '100 Jaar gevangenis Schutterswei' W wetenschappelijk le% %dr onderzoek- en ) documentatie w :0) Cl, centrum verschijnt 10 X per jaar 11.7 Inhoud Blz. 3 Voorwoord 7 Toespraak

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F A R C H E O L O G I S C H A D V I E S B U R E A U Oranje Landgoed Soestdijk voor het eerst archeologisch verkend 2009-1 Archeologische verkenning Onderzoek op een wel heel bijzondere

Nadere informatie

De campusplannen van de UvA en de binnenstad

De campusplannen van de UvA en de binnenstad De campusplannen van de UvA en de binnenstad Motto: De verbondenheid met de binnenstad is essentieel voor de aantrekkelijkheid van zowel de UvA als van Amsterdam. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 De plannen

Nadere informatie

4 CULTUURHISTORISCHE ANALYSE

4 CULTUURHISTORISCHE ANALYSE 4 CULTUURHISTORISCHE ANALYSE Op grond van de in het vorige hoofdstuk geschreven componenten kan nu de cultuurhistorische hoofdstructuur worden bepaald. Na bepaling van de 'sterke' en 'zwakke' punten van

Nadere informatie