1. Nieuws uit de extra ledenvergadering SPE d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Nieuws uit de extra ledenvergadering SPE d.d. 27-11-2007"

Transcriptie

1 1. Nieuws uit de extra ledenvergadering SPE d.d Tijdens de extra ledenvergadering van de Stichting Pensioenfonds Equens (SPE) zijn enkele belangrijke besluiten genomen en mededelingen gedaan. Onderstaand lees je hier meer over. 1. Statutenwijziging leidt tot verandering positie deelnemersvergadering Per 1 januari 2007 is de nieuwe Pensioenwet van kracht. Een belangrijk onderdeel van de wet is de vernieuwde governance structuur van pensioenfondsen.deze regelt onder andere, dat er een Verantwoordingsorgaan (VO) en een Visitatiecommissie in het leven geroepen moeten worden. Dit om meer openheid en transparantie van het gevoerde beleid te bewerkstelligen. Mede naar aanleiding daarvan moeten de statuten van de SPE aangepast worden. Tijdens de vergadering op 27 juni van dit jaar is al een aantal wijzigingen ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Zij hebben daarmee ingestemd. Tijdens de vergadering van 27 november is door het bestuur SPE een tweede serie statutenwijzigingen ter instemming voorgelegd. De bevoegdheden van de ledenvergadering zijn drastisch ingekrompen ten gunste van de twee nieuwe organen, het VO en de Visitatiecommissie. Het verantwoordingsorgaan is eerder dit jaar ingesteld. Het bestuur van het pensioenfonds dient jaarlijks verantwoording af te leggen aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan ontvangt daarvoor alle informatie die het nodig heeft voor de beoordeling van het functioneren van het bestuur van het fonds. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden: één namens de werkgever: Ton Versteeg, werkzaam bij PaySquare, één namens de medewerkers, Ernest Laane, werkzaam bij de afdeling Finance van Equens en Wim Duivis, namens de pensioentrekkenden. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt door de VEP ingebracht. Het Visitatieorgaan heeft tot taak een intern toezicht bij het fonds. Het is een soort raad van commissarissen. Het bestuur is op dit moment bezig met de bemensing van het orgaan. De leden ervan mogen geen directe binding met het pensioenfonds hebben. Door de oprichting van de beide bovengenoemde organen is de rol van de deelnemersvergadering gewijzigd. Nu het bestuur verantwoording moet afleggen aan het Verantwoordingsorgaan (waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn) én aan de Visitatiecommissie is daarnaast en bovenop nog eens verantwoording afleggen (goedkeuring jaarverslag en décharge voor het gevoerde beleid) aan de deelnemersvergadering overbodig geworden. De belangrijkste veranderingen zijn: De beoordeling van het gevoerde beleid en de uitvoering ervan door het bestuur komt toe aan het VO en niet meer aan de ledenvergadering. De Visitatiecommissie zal ook een verslag doen van hun bevindingen. Het oordeel van beide organen wordt vastgelegd in het jaarverslag en is zo voor iedereen toegankelijk. Ook voor de beide toezichthouders (DNB en AFM) 1

2 Het bestuur heeft wel in de statuten vastgelegd, dat zij jaarlijks in de Deelnemersvergadering verslag uit zal brengen van het gevoerde beleid en een vooruitblik zal geven. De deelnemersvergadering blijft het besluitvormend orgaan voor de benoeming van nieuwe bestuursleden. De wijziging van reglementen en statuten wordt een bevoegdheid van het bestuur. Het bestuur heeft toegezegd voorafgaand aan een besluit tot wijziging eerst een toelichting te geven in een deelnemersvergadering. 2. Bestuurswisselingen Bart Vriens, vertegenwoordiger namens de werkgever, stopt met ingang van 1 januari Piet Hein Oyens, vertegenwoordiger namens de medewerkers, gaat met ingang van 1 januari uit dienst en is daarmee geen lid meer van het bestuur. Hij blijft nog wel actief voor het bestuur als externe adviseur. 3. Pensioenoverzicht (nog niet met pensioen) of jaaropgave (gepensioneerd) Medewerkers, die nog pensioen opbouwen ontvangen eenmaal per jaar een pensioenoverzicht. In het pensioenoverzicht is de opbouw van je pensioenrechten vastgelegd. Gepensioneerden ontvangen jaarlijks een jaaropgave van de pensioenuitkering. Beide documenten worden opgesteld door de pensioenuitvoerder AON Consulting. Het bestuur blijft echter eindverantwoordelijk. 4. Indexatie (Tegenwoordig toeslagverlening geheten) Gegeven de financiële resultaten van het fonds tot en met einde oktober 2007 is te verwachten, dat het bestuur zal besluiten tot een volledige indexatie van de (pre)pensioenuitkeringen met ingang van 1 januari 2008 van 1,61 %. Het besluit daarover is genomen in de bestuursvergadering van 11 december Hoe zit het als ge(pre)pensioneerde met je verzekeringen via Equens? Over dit onderwerp bestaan bij ge(pre)pensioneerden veel vragen en onduidelijkheden. Het bestuur van de VEP heeft daarom hierover contact opgenomen met de afdeling HRM van Equens. Onderstaand lees je hoe het zit met de verschillende verzekeringen. Wat moet jezelf doen als je iets wilt regelen met een verzekering, naar wie moet je dan toe, waar of hoe kun je die vinden? Enzovoorts. Een informatie is op voorhand van wezenlijk belang. Het onderstaande is alleen van toepassing op ge(pre)pensioneerden, die direct vanuit een dienstverband met Equens of de rechtsvoorgangers met (pre)pensioen zijn gegaan. Is bijvoorbeeld je dienstverband beëindigd doordat je met een vertrekpremie uit dienst bent gegaan of doordat je daarna nog bij een andere werkgever in dienst bent geweest en je bent daarna pas met (pre)pensioen gegaan dan is onderstaande niet op jou van toepassing. Er bestaan afspraken met betrekking tot de volgende drie verzekeringen. 2

3 1. Zilveren Kruis Achmea zorgverzekering Aansluitend aan hun dienstverband kunnen ge(pre)pensioneerden gebruik maken van de Equens collectiviteit. Zij hebben een eigen collectiviteitnummer. Dit is In de brief, die iemand ontvangt bij zijn/haar overgang naar de Stichting Pensioenfonds Equens (SPE) of naar de vut wordt dit nummer altijd genoemd. Je moet jezelf aanmelden. Dit kan via de site van Zilveren Kruis Achmea: onder vermelding van dit collectiviteitsnummer. Equens Nederland meldt medewerkers die uit dienst gaan af en meldt dus ook diegenen af die rechtstreeks naar SPE gaan. Uiteraard staat het je vrij een andere zorgverzekeraar te kiezen. 2. Autoverzekering Fortis ASR via tussenpersoon Driessen Aansluitend aan je dienstverband kun je op dit moment als ge(pre)pensioneerden nog gebruik blijven maken van de autoverzekering via de firma Driessen. Hoe lang dit nog mogelijk is, is onzeker. De schadelast stijgt namelijk behoorlijk. Dit betekent, dat de korting sterk onder druk staat. 3. Personeelsvoorzieningen van Centraal Beheer Achmea Aansluitend aan je dienstverband kun je ge(pre)pensioneerden gebruik blijven maken van de personeelsvoorzieningen van Centraal Beheer Achmea, die Equens voor de medewerkers heeft afgesloten. Het collectiviteitnummer oftewel werkgeversnummer voor deelname aan deze personeelsvoorzieningen is In alle contacten over personeelsvoorzieningen moet dit nummer worden vermeld. Aanmelden kan via de website van Centraal Beheer Achmea: Daar vind je alle gegevens. De personeelsvoorzieningen staan ook open voor je partner. Ook kinderen kunnen deelnemen, zij het voor zover de kinderen niet ouder zijn dan 27 jaar en studiefinanciering of kinderbijslag ontvangen. Meer verzekeringen zijn er niet voor ge(pre)pensioneerden. Verder is het volgende van belang voor je gebruik van alle drie de verzekeringen: je moet zelf alle aanmeldingen, mutaties en dergelijke doen. Equens Nederland heeft geen enkele bemoeienis met ge(pre)pensioneerden en hun verzekeringen. Hulp van VEP: Voor ondersteuning en vragen is vanuit VEP de contactpersoon Wim Duivis. Eventueel kan hij de leden van VEP (aanmeldingen, afmeldingen) doorgeven aan Centraal Beheer Achmea. Ook kan hij regelen met Centraal Beheer Achmea dat leden een informatiepakket ontvangen. Bij de aanmelding zijn wij op dit moment dan wel verplicht ervoor te zorgen dat het 'warme' ge(pre)pensioneerden zijn. Reactie bestuur VEP: Het bestuur heeft m.b.t. deze regelingen een probleem: wij hebben op deze wijze te maken met twee soorten leden. Daarnaast hadden wij het idee dat het voor zowel Equens als de gepensioneerden aantrekkelijk zou zijn om over en zo groot mogelijke groep te onderhandelen. Dit is voorgelegd aan Equens. Hun antwoord luidde als volgt: 3

4 Dit kan op dit moment niet. De verzekeringen worden afgesloten met een zeer precieze omschrijvingen van de betreffende doelgroepen. Bij gepensioneerden gaat het uitdrukkelijk en exclusief over de zogeheten "warme" gepensioneerden. Dat zijn zij, die direct aansluiten aan hun dienstverband/vut met pensioen gaan. HRM zal nagaan of ze de vraag kunnen "meenemen" bij volgende onderhandelingen. Voorlopig dus absoluut niet. 3. Samenvatting jaarverslag 2006 Stichting Pensioenfonds Equens Uit het verslag van het bestuur SPE Bestuur. In 2006 zijn de heren B. Haasdijk namens de werkgever en J.P.Bakker namens de deelnemers opnieuw benoemd in het bestuur voor een periode van drie jaar. Mevrouw M. Laan treedt begin 2007 in dienst bij een andere werkgever, waardoor een vacature is ontstaan in de bestuurszetel namens de werknemers. Naar aanleiding van de wet VPL (Wet VUT Prepensioen en Introductie Levensloopregeling) heeft de werkgever nog in 2005 de pensioenregeling aangepast op de nieuwe eisen. Dit heeft geresulteerd in een geheel nieuw pensioenreglement, de PR2006. Daarnaast blijven de bestaande reglementen, die betrekking hebben op de groep geboren vóór 1 januari 1950, gehandhaafd. De vrijwillige pensioenspaarregeling VPS is beëindigd. De gestorte bedragen zijn ingebracht in het opgebouwde ouderdomspensioen. In de loop van 2007 zal het bestuur het Financieel Toetsingskader (FTK) invoeren. De Nederlandsche Bank had na de beursval in de jaren 1999 en 2000 besloten om de vermogenspositie van de pensioenfondsen op een andere wijze te gaan waarderen en beoordelen. Het was de bedoeling van het bestuur om al per 1 januari 2006 over te gaan, tegelijk met de invoering van de nieuwe pensioenregeling. De beleidsaanpassingen vergen dermate veel onderzoek en besluitvorming dat het FTK in 2007 zal worden ingevoerd. Reeds begin 2006 deelde de directie van Interpay mee dat zij, op grond van de nieuwe boekhoudregels onder IFRS, wenste over te gaan op een zogenaamde CDC-regeling (Collective Defined Contribution). In het kort komt het er op neer dat de werkgever voor de jaarlijkse af te dragen premie, de kosten en de risico s, een vast percentage afspreekt van de pensioengevende salariscomponenten. De werkgever kan dan geen premiekorting meer bedingen en het pensioenfonds kan niet meer bij de werkgever aankloppen om extra steun. Met behulp van de actuaris en na zorgvuldig overleg met de vakbonden zijn partijen begin 2007 tot overeenstemming gekomen over de invoering van de CDCregeling. De indexatieregeling is geactualiseerd. Met ingang van het jaar 2007 is de indexatieregeling voor actieve deelnemers gebaseerd op de CAO-loonstijging. De indexatie van de opgebouwde rechten van ex-medewerkers en de al lopende pensioenuitkeringen worden gebaseerd op de CBS-prijsindex voor alle huishoudens. De indexatie is overigens voorwaardelijk en afhankelijk van de vermogenspositie van het pensioenfonds. Met andere woorden, er bestaat geen recht op toekomstige indexaties. Per 1 januari 2007 zijn de opgebouwde rechten van actieve deelnemers conform de CAO- 4

5 loonstijging geïndexeerd met 1,5% en de ingegane pensioenen en premievrije aanspraken met 0,9% op basis van de CBS prijsindex. De herstelsituatie is beëindigd. Sinds de beurskrach van 2000/2001 verkeerde het pensioenfonds in staat van onderdekking, wat betekent dat het vermogen van het pensioenfonds niet voldoende was om te kunnen blijven voldoen aan de (langetermijn) verplichtingen. Inmiddels is per ultimo 2005 door de actuaris een zodanige dekkingsgraad vastgesteld, dat de herstelsituatie ten einde is gekomen. De vermogenspositie was nog niet van dien aard dat terugbetaling van de achtergestelde lening ad 13 mln. Bespreekbaar was. Met de directie van Equens was per 1 januari 2006 overeengekomen dat de lening vooralsnog zou blijven voortbestaan tegen een rentepercentage van 4%. Inmiddels is de lening kwijtgescholden per 1 januari De vermogenspositie is hierdoor verbeterd en de jaarlijkse renteverplichting van ruim 0,5 mln. is weggevallen. In december 2006 is de nieuwe pensioenwet door de regering vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen op de oude wet zijn: 1. Het Financieel Toetsingskader (FTK): zie de toelichting op pagina 2; 2. Principes Goed Pensioenfonds Bestuur (Pensionfund Governance), vastgelegd in een gedragscode. In dat kader zijn onder meer ingesteld een Verantwoordingsorgaan en een Toezichtsorgaan waar het bestuur verantwoording aan moet afleggen. De Compliance Officer ziet hierop toe. Tevens is besloten om een gepensioneerde op te nemen in het bestuur van het pensioenfonds; 3. Communicatie-eisen; 4. Deskundigheid van het bestuur was het eerste volle jaar met de nieuwe vermogensbeheerder: SEI. Het actieve beleid van SEI heeft geleid tot een bevredigend rendement op het vermogen. Voor de vastrentende portefeuille bedroeg dat 1,2% en voor de aandelen 13,8%. Bij een verhouding van 60%-40% leverde dat een totaalrendement (voor beheerskosten) van 6,2%. De directie van SiNSYS is nog niet ingegaan op het aanbod om te komen tot een collectieve waardeoverdracht ten behoeve van het personeel dat naar dit bedrijf is overgegaan. Teruggaaf van de vrijval reserve WAO-hiaat bleek niet uitvoerbaar en daarom is het bedrag toegevoegd aan de reserves van het pensioenfonds. Beleggingen Samenstelling van de portefeuille In het verslagjaar was de strategische asset mix: Vastrentende waarden (Obligaties) 60% Zakelijke waarden (Aandelen) 40% Portefeuillleontwikkeling en beleggingsresultaat De portefeuille (excl. onderhandse leningen heeft in de loop van 2006 een autonome groei doorgemaakt van EUR 17,7 mln. Tot het niveau van EUR 298 mln. Aan het eind van Het behaalde rendement op het vermogen komt daarmee op 6,2% op jaarbasis. Het resultaat binnen de diverse beleggingscategorieën kan als volgt worden weergegeven: Obligaties 1,2% Aandelen 13,8% 5

6 Totaalresultaat 6,2% De resultaten zijn exclusief de resterende onderhandse leningen ad totaal EUR 5,6 mln. Het bestuur heeft het voornemen om deze leningen af te lossen. Kengetallen (bedragen in duizenden euro s) Aantallen - Deelnemers* Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal ===== ===== ===== ===== ===== * waaronder geprepensioneerden 102 * waaronder invaliditeitspensioen 32 Pensioengerechtigden per soort - Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Premiebaten en pensioenuitkeringen Premiebijdragen Pensioenuitkeringen - Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Totaal ===== ===== ===== ===== ===== Beleggingen Balanswaarde beleggingen Totale beleggingsopbrengsten Vermogen Reserves Voorziening pensioenverplichtingen Rekenrente in % 4 3, Dekkingsgraad in %

7 Balans per 31 december 2006 (bedragen in duizenden euro s) 2006 EUR 2005 EUR Activa Beleggingen Aandeel herverzekering in de voorzieningen Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen ====== ====== Passiva Stichtingskapitaal en reserves Achtergestelde leningen Technische voorzieningen Voorziening algemene risico s Overige voorzieningen Overige schulden en overlopende passiva ====== ====== Dekkingsgraad in % 135% 126% Staat van baten en lasten over 2006 (bedragen in duizenden euro s) 2006 EUR 2005 EUR Beleggingsopbrengsten Bijdragen van werkgevers en werknemers Saldo overdrachten van rechten Pensioenuitkeringen Mutatie voorziening pensioenverplichtingen Mutatie voorziening algemene risico s Mutatie overige voorzieningen Herverzekeringen Pensioenuitvoerings- en administratiekosten Overige Saldo van baten en lasten ===== ===== Bestemming saldo baten en lasten Mutatie reserves ===== ===== 7

8 Overzicht verzekerden Deelnemers Gewezen deelnemers Ouderdomspensioen Invaliditeitspensioen Nabestaanden pensioen Wezenpensioen Totaal gepensioneerden Aantallen per 1 januari Bij wegens: Indiensttreding 105 Herindiensttreding Uitdiensttreding 179 Toekenning van een pensioen Premievrije aanspraak Af wegens: Invaliditeit Overlijden Toekenning ouderdomspensioen Uitdiensttreding -179 Emigratie/overdracht/afkoop -25 Herindiensttreding Uitdiensttreding binnen één jaar Andere oorzaken ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== Aantallen per 31 december ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 8

9 4. Artikelen uit Equens Unlimited Italiaanse collega s op komst. De fusie tussen Interpay en het Duitse TransaktionsInstitut heeft geleid tot de oprichting van Equens. Een centrale strategische doelstelling van Equens is om als duale processor meer transacties te kunnen verwerken. De blik is daarvoor gericht op een samenwerking met andere Europese transactieprocessoren. Inmiddels is een samenwerking met een Italiaanse processor, Secreti geheten, in een ver gevorderd stadium. Medio dit jaar hebben de beide bedrijven al overeenstemming bereikt over een samenwerking voor Sepa (Single Euro Payments Area). Secreti beheert en verbindt meer dan geldautomaten en betaalautomaten. Daarnaast verzorgt Secreti issuing processing van talloze kaarten, nationaal en internationaal, multifunctioneel en prepaid. Het bedrijf is gevestigd in Milaan. Er werken ongeveer 270 medewerkers. Verwachte effecten van de samenwerking zijn een vergroting van het marktaandeel in Europa van 10% naar 12% en een besparing van de kosten. Het ziet er naar uit, dat de holding Equens N.V. medio 2008 bestaat uit Equens Nederland, Equens Deutschland en Equens Italia. Reactie bestuur VEP: Heeft deze voorgenomen uitbreiding van hert aantal werkmaatschappijen onder de holding consequenties voor de gepensioneerden? Voor het antwoord op de vraag hebben we ons licht opgestoken bij Wim Zürlohe, die namens de VEP in het bestuur SPE zit en bij de secretaris van het SPE, Piet-Hein Oyens. Het antwoord op de vraag is ontkennend. De stichting Pensioenfonds Equens (SPE) is uitsluitend ingesteld en werkzaam voor Equens Nederland B.V. Equens Nederland B.V. is één van de nu twee en later wellicht drie of meer werkmaatschappijen, die als het ware "hangen onder" de holding Equens N.V.. Met Equens Nederland B.V. heeft SPE de CDC (collectieve defined contribution) regeling en daaronder de uitvoeringsovereenkomst. Wel blijft de verantwoordelijkheid van SPE van belang om, gegeven de premiebetaling door Equens Nederland B.V., het verder helemaal zelf te regelen. Dus ook in minder goede tijden. SEPA op stoom, Equens is klaar voor Europa. SEPA betekent Single Euro Payments Area. Hiermee wordt bedoeld dat in de gehele Euro zone op dezelfde manier elektronisch betaald moet kunnen worden, onder dezelfde voorwaarden. In Equens Unlimited een interview met de voorzitter van de EPC, Gerard Hartsink, vice president market infrastructures van de ABN-AMRO. Via zelfregulering door banken gebeurde er op dit gebied niet veel. Daarop is de Europese Commissie tussenbeide gekomen met een verordening. Een groot aantal banken en bankorganisaties hebben toen de EPC (European Payments Counsel) opgericht. Deze heeft het proces (van het definiëren van regels en technische koppelingen, red.) gestroomlijnd. 9

10 Op 28 januari 2008 moet SEPA van start gaan. De heer Hartsink ziet kansen voor consumenten en bedrijven. Volgens hem zullen de eigenschappen van de betaalmogelijkheden gelijk aan of beter zijn dan de huidige Nederlandse mogelijkheden. De consument zal van de overgang niets merken, bedrijven wel. Nederland loopt niet voorop bij het invullen van de SEPA mogelijkheden. Toch verwacht de heer Hartsink wel dat de banken op tijd klaar zullen zijn. Zo niet dan straft een bank zichzelf door commerciële- en reputatieschade. Over de kansen van Equens op de Europese markt is hij voorzichtig optimistisch. Volgens hem bieden met name kleine banken kansen. Van de grote verwacht hij dat ze rechtstreeks met elkaar zullen communiceren. "Burning the midnight oil" - Equens verkent de petrol markt. Zo n tien collega s van Marketing & Sales, Business Development en Operations zijn bezig in kaart te brengen waar de kansen van Equens liggen. Het is geen eenvoudige markt. Er gaan grote bedragen in om. De oliemaatschappijen zijn door de wol geverfde zakenlui, die niet over één nacht ijs gaan, de beste deal willen en keiharde garanties over onze meerwaarde. Waarom zouden ze de zaak anders uitbesteden? Maar de interesse ligt er wel. Dat merken we bijvoorbeeld als we aanschuiven aan tafel bij een flinke delegatie van de betreffende maatschappij. Het geeft aan dat we serieus genomen worden en het prikkelt ons om met scherpe voorstellen te komen. Denk aan de slogan van BP, Meeting your needs. De petrol markt zit met recht geolied in elkaar: In Europa verdelen de spelers met elkaar zo n 3 miljard transacties. Naast 2 miljard transacties die met een bankkaart of creditcard worden betaald, wordt 1 miljard, zo n 35 procent, afgerekend met de private label card. Dat zijn de kaarten die door leasemaatschappijen worden verstrekt, denk aan de Travelcard en de MultiTankCard. Maar ook de eigen-merkkaarten: de EuroShellCard, de LibertyCard van Q8 en de varianten van Esso, Total en BP. Het zijn marketing tools voor de benzinemaatschappijen. Met als voordeel voor de klant een maandelijkse afschrijving en het opbouwen van een spaartegoed. Het opengaan van de Europese markt is ook binnen petrolbranche aanjager van de trend om te gaan shoppen; het leveren van brandstof is immers de core business van de maatschappijen en niet de ingewikkelde achterkant van transactieverwerking. Vanwege hun omzet en volume zien de maatschappijen zich als first movers in de nieuwe SEPA omgeving. De verwerking van private label-transacties geschiedt tot nu nog onder eigen vlag van de oliemaatschappijen. Sommige opereren centraal anderen decentraal, waaronder Shell. In dat geval moet je per land afspraken maken. Een ander element is het verschil in regelgeving tussen de bankkaarten en de privatelabel kaarten. Voor de eerste categorie geldt de Europese regelgeving en standaardisatie, gesneden koek voor Equens. Voor de tweede gelden rules & regulations van de betreffende oliemaatschappijen. Last but not least is de concurrentiestrijd een factor die vraagt om omzichtigheid. We hebben te maken met pittige tegen kandidaten. Ons petrol programma, onze presentaties met benefits en oplossingen zijn dus echt geheim, zolang we in de Request for proposal-fase zitten. De maatschappijen zelf nemen geen enkel risico, en dat geldt ook voor Equens. Dat hebben we te danken aan onze betrouwbare uitstraling, de fusie, die in het kader van upscaling goed heeft gewerkt, het feit dat we cards en payments onder één dak hebben en dat 10

11 onze PIN-verwerking in Europa relatief heel goedkoop is. Met onze target profilering laten we bovendien zien dat het ons menens is. Nu nog op zoek naar blinde vlekken om met maatwerkproducten de brandstofmaatschappijen voor hun branding uit de brand helpen. 5. Brieven van Stichting Pensioenfonds Equens Over indexatie. Mijne heren, In uw brief van 6 juni 2007 heeft u namens enkele leden vragen gesteld over de indexatieregeling van het pensioenfonds. Dit betreft met name de waardevastheid en de wijze waarop de beleidswijziging heeft plaatsgevonden, alsmede de gebruikte index. Gezien de diverse reacties die er zijn geweest, is het goed om dit nog eens uitgebreid toe te lichten. In het verleden was de indexatie van de pensioenen opgenomen in de voor het bedrijf geldende CAO voor het bankbedrijf. Deze CAO is in het jaar 2000 gewijzigd in de Algemene Bank CAO. De verwijzing naar de indexatie van de ingegane pensioenen is toen gewijzigd, wat in feite inhield dat de pensioenfondsen van de banken hier een eigen beleid in hebben kunnen vaststellen. Binnen Interpay is dat in eerste instantie niet gebeurd en heeft de indexatie van zowel de opgebouwde pensioenrechten van de actieve deelnemers als de indexatie van de ingegane pensioenen op een zelfde wijze plaatsgevonden, namelijk op basis van de CAO-loonindex. Met ingang van 1 januari 2006 is Equens (destijds Interpay) uit de Algemene Bank CAO gestapt en werd een eigen CAO met de sociale partners afgesloten. Vanaf genoemde datum gold dus als toepasselijke CAO niet langer de Algemene Bank CAO maar de eigen CAO. Als gevolg hiervan zijn toen aanpassingen in de pensioenreglementen (waaronder de PR1999, die van toepassing is op bijna alle gepensioneerden) doorgevoerd. Eén van die aanpassingen betrof de indexatieregeling omdat in de nieuwe CAO geen regeling over de hoogte van de indexatie was opgenomen zodat een verwijzing daarnaar zonder betekenis zou zijn. Het bestuur heeft mede daarom een nieuw indexatiebeleid vastgesteld. In de onderhandelingen met de vakorganisaties over de CAO wordt ook al enige jaren niet meer gesproken over de indexatie van pensioenen. Dit is een zaak van het pensioenfonds zelf. Het bestuur heeft er voor gekozen om voor de ingegane pensioenen de CBS-prijsindex te hanteren. Deze index staat vermeld op de website van het CBS. De overweging hierbij was dat de prijsindex een logischere en eerlijkere keuze is omdat er een rechtstreekse koppeling is met het uitgavenpatroon van de gepensioneerden. De loonindex verwijst immers naar een onderhandelingsresultaat dat geen relatie heeft met ingegane pensioenen. Het is in de pensioenwereld dan ook gebruikelijk om voor de indexatie van ingegane pensioenen en de pensioenrechten van inactieven de prijsindex in plaats van de loonindex te hanteren. Dit beleid behoeft niet in de statuten te worden vastgelegd. Dat is ook nooit het geval geweest. Onderzoek heeft overigens aangetoond dat toepassing van de prijsindex in de afgelopen 10 jaar in ongeveer de helft van de gevallen voor de gepensioneerden een beter resultaat zou hebben opgeleverd dan bij toepassing van de loonindex. Het bestuur heeft dit vervolgens als voorstel ingebracht in de (extra) deelnemersvergadering van 1 mei Alle betrokkenen (waaronder de gepensioneerden) zijn hierover toen geïnformeerd bij brief van 3 april 2006 waarin men ook is opgeroepen om die vergadering bij te wonen. Tijdens de betreffende vergadering is uitgebreid op dit onderwerp ingegaan waarbij ook de onderbouwing van het voorstel tot wijziging van de indexatie werd gegeven. 11

12 Uit het verslag van die vergadering blijkt dat alle aanwezigen (deelnemers en gepensioneerden) zich in de gewijzigde indexatieregeling konden vinden. In dit verband kan tevens worden opgemerkt dat de aangepaste indexatieregeling ook aan de orde is geweest tijdens de gepensioneerdendag in mei Ook toen bleek de instemming met die regeling nadat de bovenvermelde onderbouwing aan de gepensioneerden was gegeven. Laatstelijk zijn de gepensioneerden bij brief van 22 januari 2007 nogmaals geïnformeerd over de toegepaste indexatie (prijsindex) waarop geen enkel bezwaar bij het bestuur is binnengekomen. Tot slot wordt vermeld dat de regeling ook is afgestemd met de toezichthouder die naar aanleiding van de toegezonden reglementswijzigingen geen bezwaar tegen deze aanpassing heeft gemaakt. Het bestuur meent dat op basis van de gevolgde procedure (link met de CAO, verstrekte informatie, uitnodiging betrokkenen voor de extra deelnemersvergadering, instemming van de aanwezigen op die vergadering) gesteld kan worden dat de indexatieregeling de instemming van betrokkenen heeft. Wat betreft de eerste opmerking in uw brief over de opmerking dat de verhoging eenmalig is kunnen wij ontkennend antwoorden. In het huidige beleid wordt de toekenning van de indexatie (sinds de ingang van de nieuwe Pensioenwet per toeslagverlening geheten) ieder jaar opnieuw door het bestuur beoordeeld. Dit vindt plaats op basis van een vastgesteld beleid met criteria die door het bestuur zijn vastgelegd. Het belangrijkste criterium hierbij is de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Deze dient voldoende te zijn (ook De Nederlandsche Bank houdt hier toezicht op) om de toeslagverlening te laten plaatsvinden zonder dat de dekkingsgraad onder het gewenste minimum daalt. De conclusie is derhalve dat de toeslagverlening onder het huidige beleid zal plaatsvinden zolang de dekkingsgraad dit toelaat. Hoogachtend, Stichting Pensioenfonds Equens Het Bestuur G. Bamberg, vice voorzitter P.H. Oyens, secretaris Over te weinig uitgekeerd pensioen Mijne heren, In uw brief van 6 juni brengt u de onvrede van enige leden van uw vereniging onder de aandacht met betrekking tot de wijze van uitbetaling van de pensioenen. Dit heeft ons aanleiding gegeven om ook de gang van zaken in het verleden te bezien. Dit om vast te kunnen stellen waarom dit nu pas aan het licht is gekomen, terwijl deze methodiek van uitbetalen al vele jaren heeft bestaan. Wij kunnen niet anders concluderen dat hier zich een samenloop van omstandigheden heeft voorgedaan. In het verleden gingen de meeste medewerkers met pensioen, aansluitend op de actieve periode. Vanuit een premievrije situatie is dit nog niet of nauwelijks voorgekomen. Volgens informatie vanuit HRM werd het (deels vooruit-) betaalde vakantiegeld niet teruggevorderd wanneer men de actieve dienst beëindigde en men aansluitend met (pre)pensioen ging. In die overgang werd de gemiste pensioenbetaling van mei gecompenseerd door het vakantiegeld van (toen) Interpay. 12

13 Gezien de reacties, zijn juist vanuit de groepering die eerst premievrij werden de klachten gekomen. Wie vanuit de werkzame periode bij Interpay vertrok en niet aansluitend met (pre)pensioen ging, moest wel het teveel betaalde deel vakantiegeld terugbetalen. Na een niet-actieve periode ging men dan met (pre)pensioen en, was dat na 1 juni, dan miste men de extra termijn van mei in het eerste pensioenjaar in de inkomsten. Het pensioenfonds heeft, strikt formeel, juist gehandeld. In de reglementen stond (tot ) vermeld dat de uitbetaling plaatsvond in 13 termijnen, waarbij de 13e termijn in mei werd uitbetaald. Wie na mei met pensioen ging liep zo de 13e termijn mis. Het pensioenfonds kan niet, zonder het reglement geweld aan te doen, een wijziging in de uitbetaling doen. Wel zijn wij het ermee eens dat hier een ongelijkheid heeft plaats gevonden, die om herstel vraagt. Wij hebben besloten om de administrateur te laten onderzoeken wie in de periode tot met pensioen is gegaan met ingangsdatum na 1 juni en niet aansluitend op de werkzame periode binnen Interpay. Wij zullen onderzoeken wie er te weinig pensioen heeft ontvangen in het eerste jaar, zonder compensatie door het vakantiegeld van Interpay. Het bestuur zal vervolgens besluiten of en hoe compensatie zal plaatsvinden. Hoogachtend, Stichting Pensioenfonds Interpay Nederland Het Bestuur G. Bamberg, vice-voorzitter P.H. Oyens, secretaris 13

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2006

Verkort Jaarverslag 2006 Verkort Jaarverslag 2006 Pensioenfonds Achmea Stichting Pensioenfonds Achmea Personeel Jouw pensioen in beeld 2006 Met dit verslag brengt het bestuur je graag op de hoogte van het 2 e jaar van Stichting

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Werkgever Bestuur Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Deelnemer Pensioengerechtigde Aangesloten onderneming

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 september 2011

Nieuwsbrief 10 september 2011 Beste lezer Een korte nieuwsbrief, allereerst bedoeld om je uit te nodigen voor de Najaarsbijeenkomst van de VEP op 19 oktober. De secretaris van de Stichting Pensioenfonds Equens heeft ons erop gewezen

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2 Voorwoord 3 Financieel verslag 4 Deelnemersoverzicht 12 Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Alkmaar

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2006 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Inleiding Hierbij ontvangt u het verkorte jaarverslag 2006 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Statutenwijziging 3. Sluiting 2 3 1. Opening 4 2. Statutenwijziging Ter stemming bijzondere deelnemersvergadering Statutenwijziging:

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF Q&A PENSIOEN Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF November 2014 Op basis van de voorlichtingsbijeenkomsten van SABIC, SPF en Pensioenfonds SABIC IP eind november 2014

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman Redenen voor een nieuwe Pensioenwet Reden wijziging: veroudering en onoverzichtelijkheid PSW Nieuwe Pensioenwet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Woord vooraf De afgelopen jaren zijn de deelnemers meer en meer geconfronteerd met de turbulentie rondom pensioenen

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Bergen op Zoom Raamsdonksveer Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 0 Agenda Inhoud Pensioenregeling SPF Structuur SPF Pensioenuitvoerder DPS Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 mei 2010

Nieuwsbrief 6 mei 2010 Beste lezer Sinds ons jaarverslag voor de jaarvergadering van 7 april 2010 heeft de VEP voldoende ondernomen om je weer bij te praten. Al staat alles vrij snel op onze website, www.vepsite.nl, ook niet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015 Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe Piet Hein Oyens Diverse management functies bij O&vE, Van Lanschot, EuroCard/MasterCard, Interpay en Equens (1-1- 1990

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05%

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05% deelnemers 15.654 In 2013 verdiende het fonds 28,3 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 2,05%. Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 5.038 deelnemers. De overige

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1 Na een druk 2016 met een eindspurt in verband met de verandering van onze pensioenregeling is 2017 al weer begonnen. Wij

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Informatie Deelnemersraad Compliance Officer Pensioenfonds Uitslag verkiezingen Deelnemersraad Meest gestelde vragen Informatie Verantwoordingsorgaan Website Pensioenfonds Jaarverslag Pensioenfonds

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

Waardeoverdracht van VPTech naar Pensioenfonds Vegro

Waardeoverdracht van VPTech naar Pensioenfonds Vegro Waardeoverdracht van VPTech naar Pensioenfonds Vegro Doel: overdracht van de aanspraken vroegpensioen (OP/PP 61-64 jaar) naar SPGV (pens. > 65 jaar) VPTech: tot 2011 collectieve w.o. / individuele w.o.

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2016 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2015 in hoofdijnen... 5 2. Financiële positie 2016... 8 3.Haalbaarheidstoets 2016... 9

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2015 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen...

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 Voorwoord Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel heeft de ontwikkelingen, die zich in 2006

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector Algemene Vergadering 22 juni 2015 Stichting Pensioenfonds Protector Agenda Opening Ton van der Linden Notulencommissie instellen Gerda Shultz Jaarverslag Protector Gerda Shultz Status update website /

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie