1. Nieuws uit de extra ledenvergadering SPE d.d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Nieuws uit de extra ledenvergadering SPE d.d. 27-11-2007"

Transcriptie

1 1. Nieuws uit de extra ledenvergadering SPE d.d Tijdens de extra ledenvergadering van de Stichting Pensioenfonds Equens (SPE) zijn enkele belangrijke besluiten genomen en mededelingen gedaan. Onderstaand lees je hier meer over. 1. Statutenwijziging leidt tot verandering positie deelnemersvergadering Per 1 januari 2007 is de nieuwe Pensioenwet van kracht. Een belangrijk onderdeel van de wet is de vernieuwde governance structuur van pensioenfondsen.deze regelt onder andere, dat er een Verantwoordingsorgaan (VO) en een Visitatiecommissie in het leven geroepen moeten worden. Dit om meer openheid en transparantie van het gevoerde beleid te bewerkstelligen. Mede naar aanleiding daarvan moeten de statuten van de SPE aangepast worden. Tijdens de vergadering op 27 juni van dit jaar is al een aantal wijzigingen ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Zij hebben daarmee ingestemd. Tijdens de vergadering van 27 november is door het bestuur SPE een tweede serie statutenwijzigingen ter instemming voorgelegd. De bevoegdheden van de ledenvergadering zijn drastisch ingekrompen ten gunste van de twee nieuwe organen, het VO en de Visitatiecommissie. Het verantwoordingsorgaan is eerder dit jaar ingesteld. Het bestuur van het pensioenfonds dient jaarlijks verantwoording af te leggen aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan ontvangt daarvoor alle informatie die het nodig heeft voor de beoordeling van het functioneren van het bestuur van het fonds. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden: één namens de werkgever: Ton Versteeg, werkzaam bij PaySquare, één namens de medewerkers, Ernest Laane, werkzaam bij de afdeling Finance van Equens en Wim Duivis, namens de pensioentrekkenden. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt door de VEP ingebracht. Het Visitatieorgaan heeft tot taak een intern toezicht bij het fonds. Het is een soort raad van commissarissen. Het bestuur is op dit moment bezig met de bemensing van het orgaan. De leden ervan mogen geen directe binding met het pensioenfonds hebben. Door de oprichting van de beide bovengenoemde organen is de rol van de deelnemersvergadering gewijzigd. Nu het bestuur verantwoording moet afleggen aan het Verantwoordingsorgaan (waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn) én aan de Visitatiecommissie is daarnaast en bovenop nog eens verantwoording afleggen (goedkeuring jaarverslag en décharge voor het gevoerde beleid) aan de deelnemersvergadering overbodig geworden. De belangrijkste veranderingen zijn: De beoordeling van het gevoerde beleid en de uitvoering ervan door het bestuur komt toe aan het VO en niet meer aan de ledenvergadering. De Visitatiecommissie zal ook een verslag doen van hun bevindingen. Het oordeel van beide organen wordt vastgelegd in het jaarverslag en is zo voor iedereen toegankelijk. Ook voor de beide toezichthouders (DNB en AFM) 1

2 Het bestuur heeft wel in de statuten vastgelegd, dat zij jaarlijks in de Deelnemersvergadering verslag uit zal brengen van het gevoerde beleid en een vooruitblik zal geven. De deelnemersvergadering blijft het besluitvormend orgaan voor de benoeming van nieuwe bestuursleden. De wijziging van reglementen en statuten wordt een bevoegdheid van het bestuur. Het bestuur heeft toegezegd voorafgaand aan een besluit tot wijziging eerst een toelichting te geven in een deelnemersvergadering. 2. Bestuurswisselingen Bart Vriens, vertegenwoordiger namens de werkgever, stopt met ingang van 1 januari Piet Hein Oyens, vertegenwoordiger namens de medewerkers, gaat met ingang van 1 januari uit dienst en is daarmee geen lid meer van het bestuur. Hij blijft nog wel actief voor het bestuur als externe adviseur. 3. Pensioenoverzicht (nog niet met pensioen) of jaaropgave (gepensioneerd) Medewerkers, die nog pensioen opbouwen ontvangen eenmaal per jaar een pensioenoverzicht. In het pensioenoverzicht is de opbouw van je pensioenrechten vastgelegd. Gepensioneerden ontvangen jaarlijks een jaaropgave van de pensioenuitkering. Beide documenten worden opgesteld door de pensioenuitvoerder AON Consulting. Het bestuur blijft echter eindverantwoordelijk. 4. Indexatie (Tegenwoordig toeslagverlening geheten) Gegeven de financiële resultaten van het fonds tot en met einde oktober 2007 is te verwachten, dat het bestuur zal besluiten tot een volledige indexatie van de (pre)pensioenuitkeringen met ingang van 1 januari 2008 van 1,61 %. Het besluit daarover is genomen in de bestuursvergadering van 11 december Hoe zit het als ge(pre)pensioneerde met je verzekeringen via Equens? Over dit onderwerp bestaan bij ge(pre)pensioneerden veel vragen en onduidelijkheden. Het bestuur van de VEP heeft daarom hierover contact opgenomen met de afdeling HRM van Equens. Onderstaand lees je hoe het zit met de verschillende verzekeringen. Wat moet jezelf doen als je iets wilt regelen met een verzekering, naar wie moet je dan toe, waar of hoe kun je die vinden? Enzovoorts. Een informatie is op voorhand van wezenlijk belang. Het onderstaande is alleen van toepassing op ge(pre)pensioneerden, die direct vanuit een dienstverband met Equens of de rechtsvoorgangers met (pre)pensioen zijn gegaan. Is bijvoorbeeld je dienstverband beëindigd doordat je met een vertrekpremie uit dienst bent gegaan of doordat je daarna nog bij een andere werkgever in dienst bent geweest en je bent daarna pas met (pre)pensioen gegaan dan is onderstaande niet op jou van toepassing. Er bestaan afspraken met betrekking tot de volgende drie verzekeringen. 2

3 1. Zilveren Kruis Achmea zorgverzekering Aansluitend aan hun dienstverband kunnen ge(pre)pensioneerden gebruik maken van de Equens collectiviteit. Zij hebben een eigen collectiviteitnummer. Dit is In de brief, die iemand ontvangt bij zijn/haar overgang naar de Stichting Pensioenfonds Equens (SPE) of naar de vut wordt dit nummer altijd genoemd. Je moet jezelf aanmelden. Dit kan via de site van Zilveren Kruis Achmea: onder vermelding van dit collectiviteitsnummer. Equens Nederland meldt medewerkers die uit dienst gaan af en meldt dus ook diegenen af die rechtstreeks naar SPE gaan. Uiteraard staat het je vrij een andere zorgverzekeraar te kiezen. 2. Autoverzekering Fortis ASR via tussenpersoon Driessen Aansluitend aan je dienstverband kun je op dit moment als ge(pre)pensioneerden nog gebruik blijven maken van de autoverzekering via de firma Driessen. Hoe lang dit nog mogelijk is, is onzeker. De schadelast stijgt namelijk behoorlijk. Dit betekent, dat de korting sterk onder druk staat. 3. Personeelsvoorzieningen van Centraal Beheer Achmea Aansluitend aan je dienstverband kun je ge(pre)pensioneerden gebruik blijven maken van de personeelsvoorzieningen van Centraal Beheer Achmea, die Equens voor de medewerkers heeft afgesloten. Het collectiviteitnummer oftewel werkgeversnummer voor deelname aan deze personeelsvoorzieningen is In alle contacten over personeelsvoorzieningen moet dit nummer worden vermeld. Aanmelden kan via de website van Centraal Beheer Achmea: Daar vind je alle gegevens. De personeelsvoorzieningen staan ook open voor je partner. Ook kinderen kunnen deelnemen, zij het voor zover de kinderen niet ouder zijn dan 27 jaar en studiefinanciering of kinderbijslag ontvangen. Meer verzekeringen zijn er niet voor ge(pre)pensioneerden. Verder is het volgende van belang voor je gebruik van alle drie de verzekeringen: je moet zelf alle aanmeldingen, mutaties en dergelijke doen. Equens Nederland heeft geen enkele bemoeienis met ge(pre)pensioneerden en hun verzekeringen. Hulp van VEP: Voor ondersteuning en vragen is vanuit VEP de contactpersoon Wim Duivis. Eventueel kan hij de leden van VEP (aanmeldingen, afmeldingen) doorgeven aan Centraal Beheer Achmea. Ook kan hij regelen met Centraal Beheer Achmea dat leden een informatiepakket ontvangen. Bij de aanmelding zijn wij op dit moment dan wel verplicht ervoor te zorgen dat het 'warme' ge(pre)pensioneerden zijn. Reactie bestuur VEP: Het bestuur heeft m.b.t. deze regelingen een probleem: wij hebben op deze wijze te maken met twee soorten leden. Daarnaast hadden wij het idee dat het voor zowel Equens als de gepensioneerden aantrekkelijk zou zijn om over en zo groot mogelijke groep te onderhandelen. Dit is voorgelegd aan Equens. Hun antwoord luidde als volgt: 3

4 Dit kan op dit moment niet. De verzekeringen worden afgesloten met een zeer precieze omschrijvingen van de betreffende doelgroepen. Bij gepensioneerden gaat het uitdrukkelijk en exclusief over de zogeheten "warme" gepensioneerden. Dat zijn zij, die direct aansluiten aan hun dienstverband/vut met pensioen gaan. HRM zal nagaan of ze de vraag kunnen "meenemen" bij volgende onderhandelingen. Voorlopig dus absoluut niet. 3. Samenvatting jaarverslag 2006 Stichting Pensioenfonds Equens Uit het verslag van het bestuur SPE Bestuur. In 2006 zijn de heren B. Haasdijk namens de werkgever en J.P.Bakker namens de deelnemers opnieuw benoemd in het bestuur voor een periode van drie jaar. Mevrouw M. Laan treedt begin 2007 in dienst bij een andere werkgever, waardoor een vacature is ontstaan in de bestuurszetel namens de werknemers. Naar aanleiding van de wet VPL (Wet VUT Prepensioen en Introductie Levensloopregeling) heeft de werkgever nog in 2005 de pensioenregeling aangepast op de nieuwe eisen. Dit heeft geresulteerd in een geheel nieuw pensioenreglement, de PR2006. Daarnaast blijven de bestaande reglementen, die betrekking hebben op de groep geboren vóór 1 januari 1950, gehandhaafd. De vrijwillige pensioenspaarregeling VPS is beëindigd. De gestorte bedragen zijn ingebracht in het opgebouwde ouderdomspensioen. In de loop van 2007 zal het bestuur het Financieel Toetsingskader (FTK) invoeren. De Nederlandsche Bank had na de beursval in de jaren 1999 en 2000 besloten om de vermogenspositie van de pensioenfondsen op een andere wijze te gaan waarderen en beoordelen. Het was de bedoeling van het bestuur om al per 1 januari 2006 over te gaan, tegelijk met de invoering van de nieuwe pensioenregeling. De beleidsaanpassingen vergen dermate veel onderzoek en besluitvorming dat het FTK in 2007 zal worden ingevoerd. Reeds begin 2006 deelde de directie van Interpay mee dat zij, op grond van de nieuwe boekhoudregels onder IFRS, wenste over te gaan op een zogenaamde CDC-regeling (Collective Defined Contribution). In het kort komt het er op neer dat de werkgever voor de jaarlijkse af te dragen premie, de kosten en de risico s, een vast percentage afspreekt van de pensioengevende salariscomponenten. De werkgever kan dan geen premiekorting meer bedingen en het pensioenfonds kan niet meer bij de werkgever aankloppen om extra steun. Met behulp van de actuaris en na zorgvuldig overleg met de vakbonden zijn partijen begin 2007 tot overeenstemming gekomen over de invoering van de CDCregeling. De indexatieregeling is geactualiseerd. Met ingang van het jaar 2007 is de indexatieregeling voor actieve deelnemers gebaseerd op de CAO-loonstijging. De indexatie van de opgebouwde rechten van ex-medewerkers en de al lopende pensioenuitkeringen worden gebaseerd op de CBS-prijsindex voor alle huishoudens. De indexatie is overigens voorwaardelijk en afhankelijk van de vermogenspositie van het pensioenfonds. Met andere woorden, er bestaat geen recht op toekomstige indexaties. Per 1 januari 2007 zijn de opgebouwde rechten van actieve deelnemers conform de CAO- 4

5 loonstijging geïndexeerd met 1,5% en de ingegane pensioenen en premievrije aanspraken met 0,9% op basis van de CBS prijsindex. De herstelsituatie is beëindigd. Sinds de beurskrach van 2000/2001 verkeerde het pensioenfonds in staat van onderdekking, wat betekent dat het vermogen van het pensioenfonds niet voldoende was om te kunnen blijven voldoen aan de (langetermijn) verplichtingen. Inmiddels is per ultimo 2005 door de actuaris een zodanige dekkingsgraad vastgesteld, dat de herstelsituatie ten einde is gekomen. De vermogenspositie was nog niet van dien aard dat terugbetaling van de achtergestelde lening ad 13 mln. Bespreekbaar was. Met de directie van Equens was per 1 januari 2006 overeengekomen dat de lening vooralsnog zou blijven voortbestaan tegen een rentepercentage van 4%. Inmiddels is de lening kwijtgescholden per 1 januari De vermogenspositie is hierdoor verbeterd en de jaarlijkse renteverplichting van ruim 0,5 mln. is weggevallen. In december 2006 is de nieuwe pensioenwet door de regering vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen op de oude wet zijn: 1. Het Financieel Toetsingskader (FTK): zie de toelichting op pagina 2; 2. Principes Goed Pensioenfonds Bestuur (Pensionfund Governance), vastgelegd in een gedragscode. In dat kader zijn onder meer ingesteld een Verantwoordingsorgaan en een Toezichtsorgaan waar het bestuur verantwoording aan moet afleggen. De Compliance Officer ziet hierop toe. Tevens is besloten om een gepensioneerde op te nemen in het bestuur van het pensioenfonds; 3. Communicatie-eisen; 4. Deskundigheid van het bestuur was het eerste volle jaar met de nieuwe vermogensbeheerder: SEI. Het actieve beleid van SEI heeft geleid tot een bevredigend rendement op het vermogen. Voor de vastrentende portefeuille bedroeg dat 1,2% en voor de aandelen 13,8%. Bij een verhouding van 60%-40% leverde dat een totaalrendement (voor beheerskosten) van 6,2%. De directie van SiNSYS is nog niet ingegaan op het aanbod om te komen tot een collectieve waardeoverdracht ten behoeve van het personeel dat naar dit bedrijf is overgegaan. Teruggaaf van de vrijval reserve WAO-hiaat bleek niet uitvoerbaar en daarom is het bedrag toegevoegd aan de reserves van het pensioenfonds. Beleggingen Samenstelling van de portefeuille In het verslagjaar was de strategische asset mix: Vastrentende waarden (Obligaties) 60% Zakelijke waarden (Aandelen) 40% Portefeuillleontwikkeling en beleggingsresultaat De portefeuille (excl. onderhandse leningen heeft in de loop van 2006 een autonome groei doorgemaakt van EUR 17,7 mln. Tot het niveau van EUR 298 mln. Aan het eind van Het behaalde rendement op het vermogen komt daarmee op 6,2% op jaarbasis. Het resultaat binnen de diverse beleggingscategorieën kan als volgt worden weergegeven: Obligaties 1,2% Aandelen 13,8% 5

6 Totaalresultaat 6,2% De resultaten zijn exclusief de resterende onderhandse leningen ad totaal EUR 5,6 mln. Het bestuur heeft het voornemen om deze leningen af te lossen. Kengetallen (bedragen in duizenden euro s) Aantallen - Deelnemers* Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal ===== ===== ===== ===== ===== * waaronder geprepensioneerden 102 * waaronder invaliditeitspensioen 32 Pensioengerechtigden per soort - Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Premiebaten en pensioenuitkeringen Premiebijdragen Pensioenuitkeringen - Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Totaal ===== ===== ===== ===== ===== Beleggingen Balanswaarde beleggingen Totale beleggingsopbrengsten Vermogen Reserves Voorziening pensioenverplichtingen Rekenrente in % 4 3, Dekkingsgraad in %

7 Balans per 31 december 2006 (bedragen in duizenden euro s) 2006 EUR 2005 EUR Activa Beleggingen Aandeel herverzekering in de voorzieningen Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen ====== ====== Passiva Stichtingskapitaal en reserves Achtergestelde leningen Technische voorzieningen Voorziening algemene risico s Overige voorzieningen Overige schulden en overlopende passiva ====== ====== Dekkingsgraad in % 135% 126% Staat van baten en lasten over 2006 (bedragen in duizenden euro s) 2006 EUR 2005 EUR Beleggingsopbrengsten Bijdragen van werkgevers en werknemers Saldo overdrachten van rechten Pensioenuitkeringen Mutatie voorziening pensioenverplichtingen Mutatie voorziening algemene risico s Mutatie overige voorzieningen Herverzekeringen Pensioenuitvoerings- en administratiekosten Overige Saldo van baten en lasten ===== ===== Bestemming saldo baten en lasten Mutatie reserves ===== ===== 7

8 Overzicht verzekerden Deelnemers Gewezen deelnemers Ouderdomspensioen Invaliditeitspensioen Nabestaanden pensioen Wezenpensioen Totaal gepensioneerden Aantallen per 1 januari Bij wegens: Indiensttreding 105 Herindiensttreding Uitdiensttreding 179 Toekenning van een pensioen Premievrije aanspraak Af wegens: Invaliditeit Overlijden Toekenning ouderdomspensioen Uitdiensttreding -179 Emigratie/overdracht/afkoop -25 Herindiensttreding Uitdiensttreding binnen één jaar Andere oorzaken ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== Aantallen per 31 december ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 8

9 4. Artikelen uit Equens Unlimited Italiaanse collega s op komst. De fusie tussen Interpay en het Duitse TransaktionsInstitut heeft geleid tot de oprichting van Equens. Een centrale strategische doelstelling van Equens is om als duale processor meer transacties te kunnen verwerken. De blik is daarvoor gericht op een samenwerking met andere Europese transactieprocessoren. Inmiddels is een samenwerking met een Italiaanse processor, Secreti geheten, in een ver gevorderd stadium. Medio dit jaar hebben de beide bedrijven al overeenstemming bereikt over een samenwerking voor Sepa (Single Euro Payments Area). Secreti beheert en verbindt meer dan geldautomaten en betaalautomaten. Daarnaast verzorgt Secreti issuing processing van talloze kaarten, nationaal en internationaal, multifunctioneel en prepaid. Het bedrijf is gevestigd in Milaan. Er werken ongeveer 270 medewerkers. Verwachte effecten van de samenwerking zijn een vergroting van het marktaandeel in Europa van 10% naar 12% en een besparing van de kosten. Het ziet er naar uit, dat de holding Equens N.V. medio 2008 bestaat uit Equens Nederland, Equens Deutschland en Equens Italia. Reactie bestuur VEP: Heeft deze voorgenomen uitbreiding van hert aantal werkmaatschappijen onder de holding consequenties voor de gepensioneerden? Voor het antwoord op de vraag hebben we ons licht opgestoken bij Wim Zürlohe, die namens de VEP in het bestuur SPE zit en bij de secretaris van het SPE, Piet-Hein Oyens. Het antwoord op de vraag is ontkennend. De stichting Pensioenfonds Equens (SPE) is uitsluitend ingesteld en werkzaam voor Equens Nederland B.V. Equens Nederland B.V. is één van de nu twee en later wellicht drie of meer werkmaatschappijen, die als het ware "hangen onder" de holding Equens N.V.. Met Equens Nederland B.V. heeft SPE de CDC (collectieve defined contribution) regeling en daaronder de uitvoeringsovereenkomst. Wel blijft de verantwoordelijkheid van SPE van belang om, gegeven de premiebetaling door Equens Nederland B.V., het verder helemaal zelf te regelen. Dus ook in minder goede tijden. SEPA op stoom, Equens is klaar voor Europa. SEPA betekent Single Euro Payments Area. Hiermee wordt bedoeld dat in de gehele Euro zone op dezelfde manier elektronisch betaald moet kunnen worden, onder dezelfde voorwaarden. In Equens Unlimited een interview met de voorzitter van de EPC, Gerard Hartsink, vice president market infrastructures van de ABN-AMRO. Via zelfregulering door banken gebeurde er op dit gebied niet veel. Daarop is de Europese Commissie tussenbeide gekomen met een verordening. Een groot aantal banken en bankorganisaties hebben toen de EPC (European Payments Counsel) opgericht. Deze heeft het proces (van het definiëren van regels en technische koppelingen, red.) gestroomlijnd. 9

10 Op 28 januari 2008 moet SEPA van start gaan. De heer Hartsink ziet kansen voor consumenten en bedrijven. Volgens hem zullen de eigenschappen van de betaalmogelijkheden gelijk aan of beter zijn dan de huidige Nederlandse mogelijkheden. De consument zal van de overgang niets merken, bedrijven wel. Nederland loopt niet voorop bij het invullen van de SEPA mogelijkheden. Toch verwacht de heer Hartsink wel dat de banken op tijd klaar zullen zijn. Zo niet dan straft een bank zichzelf door commerciële- en reputatieschade. Over de kansen van Equens op de Europese markt is hij voorzichtig optimistisch. Volgens hem bieden met name kleine banken kansen. Van de grote verwacht hij dat ze rechtstreeks met elkaar zullen communiceren. "Burning the midnight oil" - Equens verkent de petrol markt. Zo n tien collega s van Marketing & Sales, Business Development en Operations zijn bezig in kaart te brengen waar de kansen van Equens liggen. Het is geen eenvoudige markt. Er gaan grote bedragen in om. De oliemaatschappijen zijn door de wol geverfde zakenlui, die niet over één nacht ijs gaan, de beste deal willen en keiharde garanties over onze meerwaarde. Waarom zouden ze de zaak anders uitbesteden? Maar de interesse ligt er wel. Dat merken we bijvoorbeeld als we aanschuiven aan tafel bij een flinke delegatie van de betreffende maatschappij. Het geeft aan dat we serieus genomen worden en het prikkelt ons om met scherpe voorstellen te komen. Denk aan de slogan van BP, Meeting your needs. De petrol markt zit met recht geolied in elkaar: In Europa verdelen de spelers met elkaar zo n 3 miljard transacties. Naast 2 miljard transacties die met een bankkaart of creditcard worden betaald, wordt 1 miljard, zo n 35 procent, afgerekend met de private label card. Dat zijn de kaarten die door leasemaatschappijen worden verstrekt, denk aan de Travelcard en de MultiTankCard. Maar ook de eigen-merkkaarten: de EuroShellCard, de LibertyCard van Q8 en de varianten van Esso, Total en BP. Het zijn marketing tools voor de benzinemaatschappijen. Met als voordeel voor de klant een maandelijkse afschrijving en het opbouwen van een spaartegoed. Het opengaan van de Europese markt is ook binnen petrolbranche aanjager van de trend om te gaan shoppen; het leveren van brandstof is immers de core business van de maatschappijen en niet de ingewikkelde achterkant van transactieverwerking. Vanwege hun omzet en volume zien de maatschappijen zich als first movers in de nieuwe SEPA omgeving. De verwerking van private label-transacties geschiedt tot nu nog onder eigen vlag van de oliemaatschappijen. Sommige opereren centraal anderen decentraal, waaronder Shell. In dat geval moet je per land afspraken maken. Een ander element is het verschil in regelgeving tussen de bankkaarten en de privatelabel kaarten. Voor de eerste categorie geldt de Europese regelgeving en standaardisatie, gesneden koek voor Equens. Voor de tweede gelden rules & regulations van de betreffende oliemaatschappijen. Last but not least is de concurrentiestrijd een factor die vraagt om omzichtigheid. We hebben te maken met pittige tegen kandidaten. Ons petrol programma, onze presentaties met benefits en oplossingen zijn dus echt geheim, zolang we in de Request for proposal-fase zitten. De maatschappijen zelf nemen geen enkel risico, en dat geldt ook voor Equens. Dat hebben we te danken aan onze betrouwbare uitstraling, de fusie, die in het kader van upscaling goed heeft gewerkt, het feit dat we cards en payments onder één dak hebben en dat 10

11 onze PIN-verwerking in Europa relatief heel goedkoop is. Met onze target profilering laten we bovendien zien dat het ons menens is. Nu nog op zoek naar blinde vlekken om met maatwerkproducten de brandstofmaatschappijen voor hun branding uit de brand helpen. 5. Brieven van Stichting Pensioenfonds Equens Over indexatie. Mijne heren, In uw brief van 6 juni 2007 heeft u namens enkele leden vragen gesteld over de indexatieregeling van het pensioenfonds. Dit betreft met name de waardevastheid en de wijze waarop de beleidswijziging heeft plaatsgevonden, alsmede de gebruikte index. Gezien de diverse reacties die er zijn geweest, is het goed om dit nog eens uitgebreid toe te lichten. In het verleden was de indexatie van de pensioenen opgenomen in de voor het bedrijf geldende CAO voor het bankbedrijf. Deze CAO is in het jaar 2000 gewijzigd in de Algemene Bank CAO. De verwijzing naar de indexatie van de ingegane pensioenen is toen gewijzigd, wat in feite inhield dat de pensioenfondsen van de banken hier een eigen beleid in hebben kunnen vaststellen. Binnen Interpay is dat in eerste instantie niet gebeurd en heeft de indexatie van zowel de opgebouwde pensioenrechten van de actieve deelnemers als de indexatie van de ingegane pensioenen op een zelfde wijze plaatsgevonden, namelijk op basis van de CAO-loonindex. Met ingang van 1 januari 2006 is Equens (destijds Interpay) uit de Algemene Bank CAO gestapt en werd een eigen CAO met de sociale partners afgesloten. Vanaf genoemde datum gold dus als toepasselijke CAO niet langer de Algemene Bank CAO maar de eigen CAO. Als gevolg hiervan zijn toen aanpassingen in de pensioenreglementen (waaronder de PR1999, die van toepassing is op bijna alle gepensioneerden) doorgevoerd. Eén van die aanpassingen betrof de indexatieregeling omdat in de nieuwe CAO geen regeling over de hoogte van de indexatie was opgenomen zodat een verwijzing daarnaar zonder betekenis zou zijn. Het bestuur heeft mede daarom een nieuw indexatiebeleid vastgesteld. In de onderhandelingen met de vakorganisaties over de CAO wordt ook al enige jaren niet meer gesproken over de indexatie van pensioenen. Dit is een zaak van het pensioenfonds zelf. Het bestuur heeft er voor gekozen om voor de ingegane pensioenen de CBS-prijsindex te hanteren. Deze index staat vermeld op de website van het CBS. De overweging hierbij was dat de prijsindex een logischere en eerlijkere keuze is omdat er een rechtstreekse koppeling is met het uitgavenpatroon van de gepensioneerden. De loonindex verwijst immers naar een onderhandelingsresultaat dat geen relatie heeft met ingegane pensioenen. Het is in de pensioenwereld dan ook gebruikelijk om voor de indexatie van ingegane pensioenen en de pensioenrechten van inactieven de prijsindex in plaats van de loonindex te hanteren. Dit beleid behoeft niet in de statuten te worden vastgelegd. Dat is ook nooit het geval geweest. Onderzoek heeft overigens aangetoond dat toepassing van de prijsindex in de afgelopen 10 jaar in ongeveer de helft van de gevallen voor de gepensioneerden een beter resultaat zou hebben opgeleverd dan bij toepassing van de loonindex. Het bestuur heeft dit vervolgens als voorstel ingebracht in de (extra) deelnemersvergadering van 1 mei Alle betrokkenen (waaronder de gepensioneerden) zijn hierover toen geïnformeerd bij brief van 3 april 2006 waarin men ook is opgeroepen om die vergadering bij te wonen. Tijdens de betreffende vergadering is uitgebreid op dit onderwerp ingegaan waarbij ook de onderbouwing van het voorstel tot wijziging van de indexatie werd gegeven. 11

12 Uit het verslag van die vergadering blijkt dat alle aanwezigen (deelnemers en gepensioneerden) zich in de gewijzigde indexatieregeling konden vinden. In dit verband kan tevens worden opgemerkt dat de aangepaste indexatieregeling ook aan de orde is geweest tijdens de gepensioneerdendag in mei Ook toen bleek de instemming met die regeling nadat de bovenvermelde onderbouwing aan de gepensioneerden was gegeven. Laatstelijk zijn de gepensioneerden bij brief van 22 januari 2007 nogmaals geïnformeerd over de toegepaste indexatie (prijsindex) waarop geen enkel bezwaar bij het bestuur is binnengekomen. Tot slot wordt vermeld dat de regeling ook is afgestemd met de toezichthouder die naar aanleiding van de toegezonden reglementswijzigingen geen bezwaar tegen deze aanpassing heeft gemaakt. Het bestuur meent dat op basis van de gevolgde procedure (link met de CAO, verstrekte informatie, uitnodiging betrokkenen voor de extra deelnemersvergadering, instemming van de aanwezigen op die vergadering) gesteld kan worden dat de indexatieregeling de instemming van betrokkenen heeft. Wat betreft de eerste opmerking in uw brief over de opmerking dat de verhoging eenmalig is kunnen wij ontkennend antwoorden. In het huidige beleid wordt de toekenning van de indexatie (sinds de ingang van de nieuwe Pensioenwet per toeslagverlening geheten) ieder jaar opnieuw door het bestuur beoordeeld. Dit vindt plaats op basis van een vastgesteld beleid met criteria die door het bestuur zijn vastgelegd. Het belangrijkste criterium hierbij is de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Deze dient voldoende te zijn (ook De Nederlandsche Bank houdt hier toezicht op) om de toeslagverlening te laten plaatsvinden zonder dat de dekkingsgraad onder het gewenste minimum daalt. De conclusie is derhalve dat de toeslagverlening onder het huidige beleid zal plaatsvinden zolang de dekkingsgraad dit toelaat. Hoogachtend, Stichting Pensioenfonds Equens Het Bestuur G. Bamberg, vice voorzitter P.H. Oyens, secretaris Over te weinig uitgekeerd pensioen Mijne heren, In uw brief van 6 juni brengt u de onvrede van enige leden van uw vereniging onder de aandacht met betrekking tot de wijze van uitbetaling van de pensioenen. Dit heeft ons aanleiding gegeven om ook de gang van zaken in het verleden te bezien. Dit om vast te kunnen stellen waarom dit nu pas aan het licht is gekomen, terwijl deze methodiek van uitbetalen al vele jaren heeft bestaan. Wij kunnen niet anders concluderen dat hier zich een samenloop van omstandigheden heeft voorgedaan. In het verleden gingen de meeste medewerkers met pensioen, aansluitend op de actieve periode. Vanuit een premievrije situatie is dit nog niet of nauwelijks voorgekomen. Volgens informatie vanuit HRM werd het (deels vooruit-) betaalde vakantiegeld niet teruggevorderd wanneer men de actieve dienst beëindigde en men aansluitend met (pre)pensioen ging. In die overgang werd de gemiste pensioenbetaling van mei gecompenseerd door het vakantiegeld van (toen) Interpay. 12

13 Gezien de reacties, zijn juist vanuit de groepering die eerst premievrij werden de klachten gekomen. Wie vanuit de werkzame periode bij Interpay vertrok en niet aansluitend met (pre)pensioen ging, moest wel het teveel betaalde deel vakantiegeld terugbetalen. Na een niet-actieve periode ging men dan met (pre)pensioen en, was dat na 1 juni, dan miste men de extra termijn van mei in het eerste pensioenjaar in de inkomsten. Het pensioenfonds heeft, strikt formeel, juist gehandeld. In de reglementen stond (tot ) vermeld dat de uitbetaling plaatsvond in 13 termijnen, waarbij de 13e termijn in mei werd uitbetaald. Wie na mei met pensioen ging liep zo de 13e termijn mis. Het pensioenfonds kan niet, zonder het reglement geweld aan te doen, een wijziging in de uitbetaling doen. Wel zijn wij het ermee eens dat hier een ongelijkheid heeft plaats gevonden, die om herstel vraagt. Wij hebben besloten om de administrateur te laten onderzoeken wie in de periode tot met pensioen is gegaan met ingangsdatum na 1 juni en niet aansluitend op de werkzame periode binnen Interpay. Wij zullen onderzoeken wie er te weinig pensioen heeft ontvangen in het eerste jaar, zonder compensatie door het vakantiegeld van Interpay. Het bestuur zal vervolgens besluiten of en hoe compensatie zal plaatsvinden. Hoogachtend, Stichting Pensioenfonds Interpay Nederland Het Bestuur G. Bamberg, vice-voorzitter P.H. Oyens, secretaris 13

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008 2008 Dit rapport heeft 52 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 5 Bestuursverslag 7 Goed Pensioenfondsbestuur 7 Pensioenbeleid 9 Beleggingsbeleid 13 Financieel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Kerncijfers 7 2. Verslag van het bestuur 9 3. Verslag van deelnemersraad 25 4. Verslag Beleggingen 27 5. Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. JV2013; versie 1.0

JAARVERSLAG 2013. JV2013; versie 1.0 JAARVERSLAG 2013 2 Inhoud Voorwoord.......... 4 Kerncijfers.......... 5 Personalia.......... 6 VERSLAG VAN HET BESTUUR Algemene ontwikkelingen........ 7 Structuur van het fonds........ 9 Profiel Verdeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Robeco. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds Robeco. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Karakteristieken van het pensioenfonds 3 B Kerncijfers 8 C Verslag van het Verantwoordingsorgaan 11 D Verslag Intern Toezichtsorgaan 14 E Verslag van het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds VNU Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 1 Kengetallen 2 Statutaire doelstelling en financiële opzet van het fonds 6 Bestuursverslag 8 Algemene ontwikkelingen in de pensioensector

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds BP. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds BP. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Karakteristieken van het pensioenfonds 9 C Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 D Samenvatting visitatierapport 17 E Bestuursverslag 20 Verslag

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

OWASE. Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds OWASE MAATPENSIOEN. Sinds 1957

OWASE. Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds OWASE MAATPENSIOEN. Sinds 1957 OWASE MAATPENSIOEN Sinds 1957 Jaarverslag Stichting Pensioenfonds OWASE 2008 pagina 2 Inhoudsopgave Blz. Jaarverslag 2008 3 1 Karakteristieken van Stichting Pensioenfonds OWASE 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Jaarrapport 2013

Stichting IKEA Pensioenfonds. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A STIP 3 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 10 D Verslag van de deelnemersraad 13 E Verslag verantwoordingsorgaan 15 F Bestuursverslag 18 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Achmea. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Achmea. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Achmea Jaarverslag 2013 Vorige Index pagina 1 van 86 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Karakteristieken van het pensioenfonds 5 2.1 Profiel 6 2.2 Kerncijfers 6 2.3 Bestuur en organisatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013

STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013 STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013 1 Stichting Pensioenfonds Draka Holding Stichting Pensioenfonds Draka Holding Postbus 1013 1000 BA Amsterdam Telefoon: 020-6379210 Fax: 020-6379385

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Thales Nederland Jaarverslag 2013 Inhoud Profiel... 3 Kerncijfers... 6 Verslag van het bestuur... 7 Jaarrekening 23 Balans per 31 december 2013... 23 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie