Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012"

Transcriptie

1 Verlofregeling SKSG Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012

2 INHOUDSOPGAVE INHOUD INHOUDSOPGAVE Vakantieverlof en Extra verlof Vakantieverlof Extra verlof Seniorenverlof (Afbouwregeling) Spaarverlof Opbouw vakantieverlof bij arbeidsongeschiktheid Opnemen van vakantieverlof, extra verlof, tijd voor tijd Andere soorten verlof Feestdagenverlof Collectieve vrije dagen Buitengewoon verlof Calamiteitenverlof Zwangerschapsverlof Ouderschapsverlof Zorgverlof Onbetaald verlof Vitaliteitssparen WERKWIJZE PROFIT Verlofregeling SKSG december

3 1. Vakantieverlof en Extra verlof Het verlof bestaat conform de CAO kinderopvang uit vakantieverlof en extra verlof. Deze beide vormen van verlofopbouw worden hieronder nader toegelicht. Daarnaast zullen het seniorenverlof en de mogelijkheid tot spaarverlof benoemd en uitgelegd worden Vakantieverlof Het recht op vakantieverlof is vastgelegd in de CAO kinderopvang. De belangrijkste punten worden in dit document toegelicht, de overige informatie is terug te vinden in de CAO kinderopvang. - Iedere werknemer heeft een basisrecht van 144 verlofuren per kalenderjaar bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). Bij een parttime dienstverband worden de verlofuren naar rato van het dienstverband toegekend. Het vakantieverlof is een wettelijk recht. Iedere werknemer heeft wettelijk gezien recht op 4 maal de arbeidsduur per week. De vakantieverlof uren worden ook wel de wettelijke vakantie uren genoemd. Het wettelijk verlof kent per 1 januari 2012 een vervaltermijn van 1,5 jaar. Wettelijke vakantiedagen die bijvoorbeeld in het jaar 2012 worden opgebouwd en niet voor 1 juli 2013 zijn opgenomen, vervallen per die datum Extra verlof Naast het vakantieverlof heeft de werknemer recht op 66 uur extra verlof per jaar (bij fulltime, parttime naar rato). De uren extra verlof kunnen naar keus voor de onderstaande doeleinden worden aangewend: - opnemen in de vorm van doorbetaalde vrije tijd; - opsparen voor een volgend jaar, bijvoorbeeld voor vrije tijd of ouderschapsverlof; - aanwenden als storting in een pensioenregeling of vergelijkbare ander regeling; - laten uitbetalen (uitbetaling vindt plaats in de maand december tegen het dan geldende uurloon). Het opnemen van extra verlof in het lopende jaar in de vorm van vrije tijd gaat altijd in overleg met de leidinggevende net als bij het normale vakantieverlof. Het naar het volgend kalenderjaar mee te nemen aantal extra verlof uren is maximaal 66 uur (tenzij met de leidinggevende andere afspraken worden gemaakt). Het extra verlof wordt landelijk bovenwettelijk vakantieverlof genoemd. De verjaringstermijn van deze verlofuren is 5 jaar. - De werkgever kan uiterlijk op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar besluiten om collectief 26 uren van het verlofbudget uit te laten betalen in de maand december van het betreffende kalenderjaar (tegen het dan geldende uurloon). Werknemers worden in de gelegenheid gesteld om hiervan af te wijken en een andere bestemming hier aan te geven. De mogelijkheden hiervoor zijn gelijk aan de bestemmingen voor het extra verlof dat hieronder uitgelegd wordt. Het aan het einde van het kalenderjaar resterende extra verlof wordt aan de werknemer uitbetaald, tenzij de werknemer vooraf hieraan een bestemming heeft gegeven. Jaarlijks wordt hiertoe binnen SKSG in het vierde kwartaal onder werknemers geïnventariseerd waarvoor zij het extra verlof willen aanwenden. Indien een werknemer hier niet vóór 1 december op reageert en geen bestemming aangegeven heeft, wordt het resterende deel extra verlof automatisch uitbetaald. Uitbetaling vindt plaats in de maand maart van het daarop volgende kalenderjaar. Verlofregeling SKSG december

4 1.1.3 Seniorenverlof (Afbouwregeling) Voor seniorenverlof geldt een (afbouw)regeling. De werknemer die op 1 januari jaar of ouder was of in jaar werd, heeft bij een volledig dienstverband per kalenderjaar recht op 153 uur* extra verlof (boven de 66 uur extra verlof*) met behoud van loon. De werknemer die in 2009 in de leeftijdscategorie 50 t/m 54 jaar viel, heeft vanaf het kalenderjaar waarin hij/zij 55 jaar wordt bij een fulltime dienstverband per kalenderjaar recht op het volgend aantal extra uren verlof met behoud van loon: Leeftijd per 31/12/2009 Aantal extra verlofuren vanaf het jaar waarin de werknemer 55 jaar wordt* 50 jaar 77* 51 jaar 92* 52 jaar 107* 53 jaar 122* 54 jaar 138* * gebaseerd op fulltime dienstverband. Bij parttime: naar rato VOORBEELD Een werknemer die op 31 december jaar was, heeft dus vanaf het jaar waarin deze 55 jaar wordt conform bovenstaande tabel 77 extra (senioren) verlofuren bij een fulltime dienstverband. De extra uren verlof worden door de werknemer opgenomen in de vorm van verkorting van de wekelijkse arbeidsduur waarbij wordt afgerond op halve uren per week. Deze arbeidsduurverkorting kan na overleg met de werknemer ook anders worden ingevuld, op voorwaarde dat de verlofuren per kalenderjaar worden toegekend. LET OP: Het aan het eind van het kalenderjaar komen niet genoten seniorenverlof uren te vervallen. Afwijkend van de genoemde seniorenverlofregeling kent de CAO nog een seniorenregeling welke van toepassing is op werknemers geboren voor 1 januari Deze informatie is terug te vinden in de CAO Spaarverlof Onder spaarverlof verstaan we verlofuren die kunnen worden opgebouwd door het gedurende een bepaalde periode (structureel) meer werken boven de afgesproken contracturen. Spaarverlof vindt alleen plaats op basis van een schriftelijke afspraak die werkgever met werknemer heeft gemaakt. Spaarverlof uren kunnen alleen gespaard worden voor een vooraf aangegeven doel. Spaarverlof kent bij het maken van de afspraken altijd een vooraf vastgestelde einddatum voor de spaartermijn en een ingangsdatum voor opname. Het is niet mogelijk om zonder vooraf vastgestelde einddatum en ingangsdatum spaarverlof afspraken te maken. VOORBEELD correcte spaarverlof aanvraag De werknemer is net 63 jaar en wil graag extra gewerkte uren opsparen voor een vervroegd pensioen. De pensioendatum staat al vast, namelijk bij 65 jaar. De werknemer wil 3,5 maanden eerder stoppen met werken. Hiervoor moet de werknemer plusminus 300 uur sparen. Dit zou betekenen dat de werknemer bijna anderhalf jaar extra gewerkte uren op moet sparen om 3,5 maanden eerder te stoppen. De werknemer werkt op contract 20 uur per week. Voor de spaarverlof afspraak komt men overeen dat de werknemer in de praktijk 24 uur per week mag werken. Er wordt dus 4 uur per week gespaard (zonder uitbetaling van uren) De werknemer kan op deze manier 3,5 maand eerder stoppen. Deze aanvraag is (met akkoord van de leidinggevende) correct, de einddatum staat vast. Verlofregeling SKSG december

5 VOORBEELD foutieve spaarverlof aanvraag De werknemer wil graag op wereldreis maar weet nog niet wanneer en waar naartoe. Wel wil de werknemer jaarlijks extra gewerkte uren opsparen. Deze aanvraag is niet correct, de einddatum van het op te bouwen spaarverlof tegoed staat namelijk niet vast. Opbouw spaarverlof De opbouw van het spaarverlof wordt op dezelfde wijze als de opbouw van extra verlofuren door overwerk (zie hierboven) in Profit gedeclareerd. De urenopbouw gaat door tijdens het vakantieverlof. De werknemer neemt hierdoor tijdens een week vakantie de feitelijk te werken aantal uren per week op i.p.v. het aantal contracturen per week. Tijdens de periode dat het spaarverlof wordt opgebouwd wordt het "normale" vakantieverlof opgebouwd over de contracturen. Bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer gaat de opbouw van het spaarverlof nog twee maanden door, daarna stopt het. Ook bij aaneensluitende arbeidsongeschiktheidsperiodes (interval < 30 dagen) stopt de opbouw na twee maanden. Hetzelfde geldt voor zwangerschapsverlof. Bij eventueel ouderschapsverlof en zorgverlof gaat de opbouw van spaarverlof naar rato door op basis van het nieuwe verminderde aantal gewerkte uren. Gedurende de periode dat het spaarverlof wordt opgenomen worden in geval van arbeidsongeschiktheid geen vervangende verlofrechten toegekend, ze zijn vervallen. De geplande spaarverlofperiode wordt afgeschreven van het spaarverlof tegoed. (Dit in tegenstelling tot vakantieverlof dit wordt niet afgeschreven bij arbeidsongeschiktheid.) Na de periode dat het spaarverlof is opgenomen zal werknemer z'n werk hervatten met z'n normale aantal contracturen en geen spaarverlof meer opbouwen. In het kalenderjaar waarin het spaarverlof wordt opgenomen wordt vakantieverlof opgebouwd over het gehele jaar, dus ook gedurende de periode dat het spaarverlof opgenomen wordt. Zonder spaarverlof overeenkomst blijft de mogelijkheid om incidenteel extra uren op te sparen wel bestaan. Echter aan het einde van het kalenderjaar kan slechts het maximum aantal uren extra verlof (66 uur naar rato dienstverband) mee genomen worden, de overige extra verlofuren worden uitbetaald. NB. Vanaf 2012 is de verjaringstermijn vijf jaar voor bovenwettelijke dagen, de tekst in de CAO 2010/2011 zal in de nieuwe CAO aangepast worden. Spaaruren SKSG kende voorheen een spaaruren regeling deze is ontstaan door de arbeidsduurverkorting. Deze regeling was alleen bestemd voor werknemers op wie dat op het moment van de arbeidsduurverkorting van toepassing was. De afspraken hierover zijn in het individuele personeelsdossier van werknemers vastgelegd en kunnen beschouwd worden als recht. Op dit moment is er nog een kleine groep werknemers die op basis van bestaande afspraken gebruik maakt van deze regeling. Het aantal deelnemers zal aflopen/ uitsterven. Er worden geen nieuwe spaaruur overeenkomsten gesloten Opbouw vakantieverlof bij arbeidsongeschiktheid Met ingang van 1 januari 2012 bouwt een arbeidsongeschikte werknemer volledig zijn wettelijke vakantiedagen op. In tegenstelling tot de voormalige situatie waarin de werknemer slechts over de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwde. Tijdens arbeidsongeschiktheid kunnen (genoten) vakantiedagen ook volledig worden afgeboekt bij de zieke werknemer. Tot en met het jaar 2011 gold voor opbouw vakantieverlof bij volledige arbeidsongeschiktheid: Indien een werknemer 100% arbeidsongeschikt is, bouwt deze vakantieverlof op. De werkgever kan pas bepalen wat de laatste zes maanden zijn als er een (gedeeltelijke) hersteld melding plaatsvindt. Vanaf datum herstelmelding moet zes maanden worden teruggerekend. Verlofregeling SKSG december

6 1.2 Opnemen van vakantieverlof, extra verlof, tijd voor tijd Algemeen Het wettelijk vakantieverlof (4 maal de arbeidsduur per week of wel 144 uur bij een fulltime diensverband) dient te worden opgenomen in het lopende kalenderjaar waarin het verlof is opgebouwd. De vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen is (m.i.v. 1 januari 2012) zes maanden na het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd. Voorbeeld: wettelijke vakantiedagen die in 2012 worden opgebouwd en niet voor 1 juli 2013 zijn opgenomen, vervallen per die datum. Dit geldt ook voor de arbeidsongeschikte werknemer tenzij deze niet in staat is geweest om de vakantiedagen op te nemen. Iedere werknemer heeft recht op een aaneengesloten periode van verlof van minimaal twee aaneengesloten weken per kalenderjaar. Voor werknemers met een vast rooster wordt opgenomen vakantieverlof afgeschreven volgens het rooster. Voor kwartaalmedewerkers (geen vaste werkdagen en/of vast aantal uren) wordt voor een verlofdag de gemiddelde arbeidsduur per dag afgeschreven/opgenomen. VOORBEELD Indien iemand altijd op dinsdag 8 uur werkt, en de verlofdag is een dinsdag, dan wordt acht uur opgenomen/afgeschreven. VOORBEELD Stel een kwartaalmedewerker heeft een arbeidsduur van 260 uur per kwartaal; dit is gemiddeld 4 uur per dag. Als de werknemer aangeeft dat deze op een bepaalde dag verlof wil hebben wordt hier 4 uur verlof voor afgeschreven; ook als deze al was opgeroepen/ingeroosterd voor bijvoorbeeld acht uur werken. Zie voor uitgebreide toelichting: de toelichting op de invalarbeidsovereenkomst en de werkwijze van het planbureau. Verlofregeling SKSG december

7 Tijdstip van aanvragen vakantieverlof Vakantieverlof kan in overleg met de leidinggevende worden opgenomen. De werknemer vraagt de vrije dagen voor de 23 ste van de maand voorafgaand aan de nieuwe kalendermaand aan. De leidinggevende beoordeelt de aanvraag en geeft binnen een week aan of het verlof wordt toegekend. De leidinggevende zet de toegekende vrije dagen in het rooster. Het verzoek kan om gewichtige redenen worden afgewezen. Verzoeken voor vrije dagen die na de 23 e van de maand komen gaan in overleg met de leidinggevende. De leidinggevende heeft een inspanningsverplichting om hieraan tegemoet te komen Tijdstip van aanvragen vakantieverlof voor de zomervakantie/periode De richtlijn is dat de werknemer vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar, een aanvraag indient voor vakantieverlof gedurende de zomervakantie/ periode. De leidinggevende maakt binnen twee weken na deze datum bekend in hoeverre de aanvraag al dan niet gehonoreerd kan worden. Leidinggevenden kunnen eventueel in overleg met werknemers van de genoemde data afwijken. Het later doorgeven van vakantieverlof (na 1 maart) kan, maar dan kan de werknemer het verlof enkel opnemen daar waar het (zomer)rooster dit toelaat. Opname en opbouw extra uren door overwerk (tijd voor tijd) Indien op verzoek van de werkgever overwerk wordt verricht, dan worden deze uren als extra gewerkte uren op de verlofkaart genoteerd. Uitgangspunt is dat extra gewerkte uren bij voorkeur zo spoedig mogelijk opgenomen worden maar in ieder geval binnen zes maanden, nadat de uren zijn gemaakt, worden opgenomen. Daar waar overuren niet geregeld worden opgenomen en langer dan 6 maanden blijven staan, is het de leidinggevende toegestaan de werknemer, in overleg, verlof te geven of voor minder uren in te roosteren, om op deze wijze een stuwmeer aan overuren te voorkomen. Werkgever kan eventueel ook overgaan tot uitbetaling van de uren als deze langer dan zes maanden blijven staan. In overleg met de leidinggevende bestaat er de mogelijkheid om extra gewerkte uren langer mee te nemen voor een vooraf bepaald doel. Dit moet vastgelegd worden (met einddatum) in het eerder genoemde contract/schriftelijke afspraak voor spaarverlof zie paragraaf Opname vakantieverlof tijdens arbeidsongeschiktheid Voor opname van vakantieverlof tijdens arbeidsongeschiktheid is toestemming nodig van de leidinggevende. De werknemer is, als deze met vakantie gaat, enige tijd niet beschikbaar voor controle en begeleiding (en niet voor uitvoering van een eventueel plan van aanpak en voor eventuele vervangende werkzaamheden). Daarom is voorafgaande toestemming nodig van de leidinggevende. Voor het verlenen van toestemming kan het noodzakelijk zijn dat de werknemer gezien wordt door de Arbodienst. In dit geval is er in feite sprake van een deal. De werknemer is enige tijd niet aanwezig om te werken aan re-integratie en/of voor vervangende arbeid; deze is gedurende deze periode vrij van iedere bemoeienis van en met SKSG. Omdat in dat geval de vakantie ook als echte vakantie kan worden genoten, kunnen de verlofdagen worden afgeschreven. Opname extra verlof De extra verlofuren binnen het Verlofbudget (66 uur naar rato dienstverband), die vrij inzetbaar zijn, kunnen aangewend worden voor vakantie. Deze 66 uur (of een deel ervan) mag eventueel in overleg met de leidinggevende één jaar worden opgespaard. Opname vindt ook plaats in overleg met de leidinggevende. Ziek tijdens vakantie (verlof) Als de werknemer voorafgaand aan dan wel tijdens een vastgestelde vakantie arbeidsongeschikt raakt, geldt de verleende vakantie niet als vakantie indien de werknemer deze arbeidsongeschiktheid aan de werkgever voldoende aantoont. Wordt de werknemer tijdens het vakantieverlof ziek, dan worden de resterende vakantiedagen niet afgeschreven van het vakantieverlof indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: - De werknemer heeft zich ziek gemeld en kan een doktersverklaring overleggen; - De werknemer is beschikbaar voor controle en begeleiding. Verlofregeling SKSG december

8 Indien niet voldaan is aan deze voorwaarden kunnen de vakantiedagen wel worden afgeschreven. Het afschrijven van vakantieverlof tijdens arbeidsongeschiktheid gebeurt altijd in overleg met de leidinggevende. Verlofregistratie De werknemer vraagt verlof aan via Profitweb. De leidinggevende accordeert dit verlof. Zodra het verlof toegekend is krijgt de werknemer hier een melding via Profitweb van. Leidinggevende en werknemer houden de verlofregistratie en de urenregistratie gezamenlijk bij. Roostering Werkdagen van werknemers worden op basis van een rooster bepaald. Bij het maken van het rooster worden een aantal uitgangspunten gehanteerd, bijvoorbeeld, de kindaantallen, contracturen etc. De uitgangspunten en afspraken omtrent roostering zijn voor werknemers verwoord in een document dat roosterafspraken heet. BSO jaaruren norm Uitgangspunt is dat werknemers gewerkte uren registreren. Het aantal te werken uren wordt aan het begin van het jaar bepaald. Zodra er gewerkte uren geregistreerd worden, wordt het aantal nog te werken uren in de norm lager. Werknemers registreren wekelijks zowel de gewerkte uren als de opgenomen verlofuren. Werknemers moeten aan het einde van het jaar dit saldo op nul hebben staan. De overige tijd wordt beschouwd als vrij, dit kan in de vorm van vakantieverlof maar ook roostervrij zijn. Het verlofsaldo wordt toegekend op de wijze zoals eerder in deze regeling beschreven is. Het verlofsaldo wordt geacht zoveel mogelijk op nul te komen aan het einde van het jaar. De omvang van het op te nemen verlof wordt bepaald door het aantal te werken uren per week. Een werknemer die 28 uur per week werkt neemt ook 28 uur per week vakantieverlof op. Daar waar een werknemer nog niet ingepland staat en deze werknemer al wel verlof aan wil vragen wordt de vooraf overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per week ofwel per dag afgetrokken van het verlofsaldo. Als een werknemer structureel op donderdag 3,5 uur werkt dan neemt deze dus ook voor een vrije donderdag 3,5 uur op. Sommige BSO werknemers werken buiten de schoolvakanties en margedagen wekelijks net iets te weinig uren, zij trekken dit recht door in vakanties en op margedagen lange dagen te maken. Op deze dagen wordt voor het totaal aantal uren verlof opgenomen als er vrije dag of vakantie aangevraagd wordt. Als dit niet gebeurt bestaat de kans dat werknemers aan het eind van het jaar niet aan de norm (= alle uren gewerkt en vakantieverlof bijna vol) komen. Uitgangspunt blijft dat hoeveel verlofuren er ook opgenomen worden dan wel resteren aan het eind van het jaar, de jaaruren norm moet aan het einde van het jaar vol zijn. Voor verdere inhoudelijk uitleg kunnen de documenten over de BSO jaaruren norm er op nageslagen worden. Oproepmedewerkers Werknemers met een MUP-overeenkomst (overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht) krijgen hun verlofuren maandelijks vergoed middels een toeslag van 13% op het uurloon. Verlofregeling SKSG december

9 Kwartaalmedewerkers Voor kwartaalmedewerkers geldt dat hun uren per kwartaal afgerekend worden. Indien kwartaalmedewerkers hun uren per kwartaal niet behalen worden deze uren aan het einde van het kwartaal kwijtgescholden. Te weinig gewerkte uren kunnen slechts met het vakantieverlof verrekend worden indien de kwartaalmedewerker wel in de gelegenheid gesteld is te werken maar diensten niet heeft aanvaard. In het kwartaalcontract zijn een aantal afwijkende bepalingen opgenomen over oproep en werktijden, te weten: Artikel 6; oproep, werktijden De werknemer kan door de werkgever per werkdag tot 10:00 uur worden opgeroepen voor het verrichten van werkzaamheden ter tijdelijke vervanging van reguliere medewerkers. De werknemer is verplicht aan deze oproep gehoor te geven. De werknemer dient tot 10:00 uur bereikbaar te zijn voor een oproep en zal niets doen of nalaten wat haar bereikbaarheid in de weg staat. Indien de werknemer niet telefonisch bereikbaar is, zal zij voor 10:00 uur contact opnemen met de werkgever. De werknemer dient binnen een uur aanwezig te kunnen zijn op de haar toegewezen locatie in het werkgebied van de werkgever. Indien de werkgever de werknemer niet voor 10:00 uur heeft opgeroepen, is de werknemer niet verplicht om gehoor te geven aan een oproep voor de betreffende werkdag. Het aantal te werken uren en de werktijden worden bij iedere oproep vastgesteld; hierbij zal de arbeidstijdenwet worden toegepast. De werktijden vallen binnen de tijden dat SKSG Kinderopvang haar diensten aan de klanten aanbiedt, nu en in de toekomst. Verlofregeling SKSG december

10 2. Andere soorten verlof 2.1 Feestdagenverlof De werknemer heeft op de navolgende dagen (voor zover deze niet op een zaterdag of een zondag vallen) recht op verlof met behoud van loon: Nieuwjaarsdag Tweede Paasdag Koninginnedag 5 mei (1x per 5 jaar te beginnen in 2010) Hemelvaartsdag Tweede pinksterdag Eerste en tweede kerstdag De werknemer die op wisselende tijden werkzaam is en die op een van de genoemde feestdagen óf heeft gewerkt, óf volgens rooster vrij was óf wegens arbeidsongeschiktheid óf vakantie niet kon werken, heeft eveneens recht op toekenning van vervangend verlof met behoud van loon. De werknemer die voor de viering van een niet-christelijke feest- of gedenkdag tijdig daartoe een verzoek indient hoeft voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten op die dag niet te werken. De werkgever bepaalt na overleg met de werknemer of dit wordt gerealiseerd via: vrij volgens rooster; het opnemen van een vakantiedag; buitengewoon verlof met of zonder behoud van loon. 2.2 Collectieve vrije dagen Jaarlijks worden, in overleg met de OR, een aantal collectieve verplichte vrije dagen vastgesteld (dagen waarop SKSG gesloten is). Dit zijn standaard de dag ná hemelvaart en de dagen tussen kerst en oud&nieuw. Het uitgangspunt is maximaal 6 collectieve vrije dagen per jaar. Met instemming van de OR kunnen hier nog andere dagen aan toegevoegd worden. Indien een werknemer op zo n dag volgens het vaste rooster had moeten werken wordt deze dag verplicht afgeschreven van het verlofbudget. Daarbij wordt voor vaste werknemers uitgegaan van de roosteruren; als er normaal 6 uur wordt gewerkt, wordt op zo n dag 6 uur verplicht opgenomen. Voor kwartaalmedewerkers wordt de gemiddelde arbeidsduur per dag afgeschreven van het verlof. De collectieve dagen worden uiterlijk in september van het voorgaande kalenderjaar bekend gemaakt. Werknemers gaan akkoord met de collectieve vrije dagen door de individuele arbeidsovereenkomst te tekenen. In de arbeidsovereenkomst staat hierover het volgende verwoord: De werknemer verklaart zich akkoord en bekend met de regeling verlof en arbeidstijden die als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd. 2.3 Buitengewoon verlof Conform de CAO kan in de volgende gevallen de werknemer in aanvulling op of in afwijking van de Wet Arbeid en Zorg (WAZ) - doorbetaald aaneengesloten verlof opnemen: a. Bij ondertrouw of bij passeren notariële samenlevingsovereenkomst: 1 dag. b. Bij huwelijk/ registratie van de partner in de zin van de Wet op het geregistreerd partnerschap: 3 dagen. c. Bij bevalling van de partner: 3 dagen. d. Bij kraamverlof (afwijking van het wettelijk kraamverlof) 5 dagen. e. Voor het verrichten van werkzaamheden verband houdende met adoptie: ten hoogste 10 dagen per kind. f. Bij ernstige en/of acute ziekte van de partner, ouders, stiefouders, schoonouders, pleegouders, kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen: voor een duur ter beoordeling van de werkgever. g. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten (zie bijlage schema bloedverwanten): Verlofregeling SKSG december

11 4 dagen bij het overlijden van de onder f bedoelde personen; 2 dagen bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad; 1 dag bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde graad. AIs de werknemer echter belast is met de regeling van de begrafenis, crematie en/of nalatenschap, dan worden ten hoogste 4 dagen verleend. h. Voor het consulteren van een arts, indien en voor zover dit niet buiten werktijd van de werknemer kan plaatsvinden. In alle andere bijzondere gevallen kan de werkgever, indien hij oordeelt dat hiertoe aanleiding bestaat, buitengewoon verlof met of zonder behoud van loon verlenen voor een van geval tot geval beperkte tijdsduur. De werkgever is gehouden een afwijzing van een verzoek om buitengewoon verlof schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer mede te delen. Voorwaarde voor het aanvragen van buitengewoon verlof is dat de werknemer zo mogelijk ten minste een dag van tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever van het verlof kennis geeft, de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont én deze op een werkdag van de werknemer plaatsvindt. Daar waar de CAO regeling wijzigt op dit punt wordt deze zonder aanpassing van deze regeling gevolgd. 2.4 Calamiteitenverlof Werknemers kunnen met directe ingang vrij nemen voor noodgevallen of onvoorziene persoonlijke omstandigheden. Zij maken dan gebruik van het calamiteitenverlof. De noodzaak voor het calamiteitenverlof dient aangetoond te worden. SKSG mag een redelijk verzoek om calamiteitenverlof niet weigeren. Achteraf kan gevraagd worden om aan te tonen dat het opnemen van calamiteitenverlof noodzakelijk was. Gebruik calamiteitenverlof: Zaken regelen rond een sterfgeval in uw familie. Snel een oppas vinden of verzorging regelen voor een ziek familielid. Een loodgieter regelen omdat uw waterleiding is gesprongen. Uw partner bevalt (ander kort verzuimverlof). Aangifte doen van de geboorte van uw kind (ander kort verzuimverlof). 2.5 Zwangerschapsverlof De totale wettelijke duur van het zwangerschap en bevallingsverlof verlof is 16 weken. De werkneemster vraagt het zwangerschap en bevallingsverlof aan bij de werkgever. Dit moet minimaal drie weken voor de gewenste ingangsdatum van het zwangerschapsverlof plaats vinden. Bij de aanvraag is een verklaring van de arts of verloskundige nodig waarin de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld staat. De werkneemster is verplicht om minimaal vier weken en maximaal zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum verlof op te nemen. Wanneer de medewerkster voor aanvang van het zwangerschapverlof ziek wordt ten gevolge van zwangerschap, moet de medewerkster verplicht zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met zwangerschapsverlof gaan. De werkneemster heeft tenminste recht op tien weken bevallingsverlof. Dit verlof gaat in op het moment dat het kind is geboren. Het bevallingsverlof wordt vermeerderd met het aantal dagen dat het zwangerschapverlof (voorafgaand aan de bevalling) minder dan zes weken heeft geduurd. Het UWV geeft aan per welke datum het bevallingsverlof eindigt en de medewerkster haar werkzaamheden weer aan moet vangen. Indien de werkelijke bevallingsdatum eerder is dan de vermoedelijke bevallingsdatum, dan blijft de totale verlofduur 16 weken; ook als de werkelijke bevallingsdatum meer dan zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ligt. Indien de bevallingsdatum later is, worden bij de verlofperiode na de bevalling de dagen opgeteld, dat het zwangerschapsverlof gerekend tot de vermoedelijke bevallingsdatum korter heeft geduurd dan zes weken. De totale verlofperiode kan hierdoor langer dan 16 weken zijn. Verlofregeling SKSG december

12 2.6 Ouderschapsverlof Iedere werknemer die langer dan één jaar in dienst is van de werkgever, kan gebruik maken van het wettelijke recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit recht is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg. De volledige regeling is te vinden op De werknemer die als ouder in familierechtelijke betrekking tot een kind staat heeft recht op verlof zonder behoud van loon. Een werknemer die blijkens de gemeentelijke basisadministratie op het zelfde adres woont als een kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind als eigen kind op zich heeft genomen heeft tevens recht op verlof zonder behoud van loon. De volgende voorwaarden voor ouderschapsverlof gelden: Het recht op verlof bestaat tot de datum waarop het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt. Het verlof wordt gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden opgenomen. Per kind is het maximale recht op verlof 26x de (gemiddelde) arbeidsduur per week. Het aantal verlofuren per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. In afwijking op bovengenoemde voorwaarden kan de werknemer de werkgever verzoeken: om verlof voor een langere periode dan 12 maanden om het verlof op te delen in 6 perioden van tenminste één maand om meer verlofuren per week dan de helft van de arbeidsduur per week. Aanvraag procedure ouderschapsverlof Ouderschapsverlof dient minimaal twee maanden voor de eerste verlofdag schriftelijk bij de direct leidinggevende aangevraagd te worden. De aanvraag kan door de medewerker in Profit gedaan worden. In overleg met de leidinggevende wordt bepaald voor welk aantal uren per week en welke periode een verzoek om ouderschapsverlof wordt ingediend. Dit gaat ter toetsing en uitvoering van de verlofaanvraag naar de afdeling HRM. De afdeling HRM toetst de aanvraag aan de wettelijk bepalingen waarna het Manager HRM tekent voor akkoord. Mocht na toetsing blijken dat de gemaakte afspraken niet conform de regels zijn dan vindt een terugkoppeling naar de direct leidinggevende plaats. Eenmaal gemaakte afspraken over de duur en de data van het ouderschapsverlof kunnen niet tussentijds gewijzigd worden. Opschorting is alleen mogelijk in geval van zwangerschapsverlof. Tijdens arbeidsongeschiktheid wordt het ouderschapsverlof niet opgeschort. De ouderschapsverlofuren die nog over zijn op de achtste verjaardag van het kind vervallen en kunnen niet meer worden opgenomen. Opbouw vakantieverlof of spaarverlof tijdens ouderschapsverlof De opbouw van vakantieverlof en eventueel spaarverlof vindt gedurende het ouderschapsverlof plaats over het verminderde aantal werkuren. Er vindt geen verlofopbouw plaats over de opgenomen ouderschapsverlofuren. Fiscale tegemoetkoming: ouderschapsverlofkorting Tijdens het gebruikmaken van het wettelijk ouderschapsverlof kunnen werknemers recht hebben op een aanvullende heffingskorting van de belastingdienst. De ouderschapsverlofkorting bedraagt de helft van het brutominimumloon per opgenomen ouderschapsverlofuur. Deze ouderschapsverlofkorting wordt verstrekt als korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekering. Werknemers moeten deze zelf aanvragen bij de belastingdienst. Werknemers hebben hiervoor een verklaring van de werkgever nodig met de volgende gegevens: naam, adres en loonheffingennummer van de werkgever naam en BSN/sofinummer van de werknemer de periode alsmede het aantal uren in het kalenderjaar waarin ouderschapsverlof is genoten Pensioenopbouw Tijdens het wettelijk ouderschapsverlof kan de werknemer ervoor kiezen de pensioenopbouw op vrijwillige basis voort te zetten. De gehele pensioenpremie, zowel het werkgevers- als het werknemersdeel, komt in dat geval ten laste van de werknemer. Andere manieren voor financiering van ouderschapsverlof Verlofregeling SKSG december

13 Los van bovenstaande wettelijke regeling kan ouderschapsverlof nog op andere manieren gerealiseerd worden. We noemen ze hieronder: Verlofbudget De extra verlofuren binnen het Verlofbudget (66 uur*), die vrij inzetbaar zijn, kunnen aangewend worden voor ouderschapsverlof. Deze 66 uur (of een deel ervan) mag eventueel in overleg met de leidinggevende één jaar worden opgespaard. Wanneer de inzet van extra verlofuren wordt gecombineerd met het wettelijk ouderschapsverlof, geldt dat in een kalenderjaar eerst de extra verlofuren worden ingezet, en daarna het wettelijk ouderschapsverlof. Levensloopregeling De levensloopregeling kan mede worden ingezet om het ouderschapsverlof te financieren. Werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling kunnen met het gespaarde tegoed vrije tijd financieren, terwijl het arbeidscontract doorloopt. (Bijv. vervroegd pensioen of ouderschapsverlof). Het financieren van ouderschapsverlof middels de levensloopregeling moet minimaal twee maanden voorafgaand aan de verlofdatum bij de werkgever worden aangevraagd. Vanaf 1 januari 2012 kunnen werknemers niet meer starten met een levensloopregeling ivm gewijzigde wetgeving. Onder voorwaarden kunnen bestaande deelnemers de levensloopregeling nog voortzetten. 2.7 Zorgverlof Bij ernstige ziekte in de nabije omgeving van werknemers bestaat de mogelijkheid om zorgverlof op te nemen. N.B. De noodzaak voor zorgverlof moet worden aangetoond door een verklaring van een behandelend arts. (Een noodzaak is in principe niet aanwezig indien de betrokkene is opgenomen in het ziekenhuis, een verpleegtehuis, of andere zorginstelling). Kortdurend zorgverlof De werknemer heeft recht op verlof voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van: a) de echtgenoot, geregistreerd partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont; b) een inwonend kind tot wie de werknemer als ouder in een familie relatie staat; c) een inwonend kind van de echtgenoot, geregistreerd partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont; d) een pleegkind dat blijkens verklaringen uit de GBA op het zelfde adres woont als de werknemer en door diens gezin duurzaam wordt opgevoed op basis van een pleegcontract (conform Wet op de jeugdzorg) e) een bloedverwant in de eerste graad, niet zijnde een kind. Het kortdurend zorgverlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. De werknemer bespreekt het verlof met de werkgever voorafgaand aan de verlofperiode onder opgave van reden dat deze het verlof opneemt. Gedurende het kortdurende zorgverlof behoudt de werknemer recht op 70% van het loon en tenminste het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. De werknemer die voor één van de genoemde personen (bij a t/m e) zorgt, komt in aanmerking voor zorgverlof als deze werknemer specifieke zorg moet verlenen, bijvoorbeeld wondverzorging of andere zorg waarbij specifieke handelingen verricht moeten worden die niet overdraagbaar zijn aan anderen (bv partner/ opa/ oma etc). Voor een kind met griep is zorgverlof in principe niet bedoeld. Per zorgverlof aanvraag wordt de situatie door de LM-er/UM-er beoordeeld. Indien een werknemer wel vrij wil maar geen zorgverlof toegekend krijgt, kan deze in overleg met de leidinggevende evt. vakantieverlof opnemen. Bij een zorgverlof aanvraag van een kind wordt er vanuit gegaan dat de zorg zoveel mogelijk over de beide ouders 50/50 verdeeld wordt. Langdurend zorgverlof Verlofregeling SKSG december

14 In afwijking van en in aanvulling op het langdurend zorgverlof uit de Wet Arbeid en Zorg (WAZ) heeft de werknemer die zorg draagt voor een of meer van de volgende personen: partner, ouders, stiefouders, pleegouders, schoonouders, kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen, recht op doorbetaald verlof volgens onderstaande bepalingen bij ernstige ziekte van een of meer van deze personen indien uit een schriftelijke verklaring van een behandelend arts blijkt dat thuisverzorging noodzakelijk is. 1. Dit verlof wordt uitsluitend verleend aan de werknemer wiens dienstverband ten minste 1 jaar heeft geduurd. 2. Het maximum aantal uren van het verlof wordt bepaald door de gemiddelde arbeidsduur per week van de werknemer te vermenigvuldigen met Over de opgenomen verlofuren wordt 25% van het loon doorbetaald, dit tot ten hoogste de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het dienstverband per week. 4. Bij vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw van de werknemer betaalt de werkgever het werkgeversdeel van de pensioenpremie door. 5. Het verlof per week wordt opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden en bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. 6. In afwijking van het onder punt 5 gestelde kan de werknemer de werkgever verzoeken om verlof voor een langere periode dan 6 maanden of om meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De werkgever stemt in met dat verzoek tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. 7. Het bepaalde onder punt 2 en 3 is slechts van toepassing gedurende een periode van maximaal 6 maanden. Daarna zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Wat betekent voor het gestelde bij punt 2. dat het maximum aantal uren verlof wordt bepaald door de gemiddelde arbeidsduur per week van de werknemer vermenigvuldigd met 6. Voor het gestelde bij punt 3 geldt dat over de opgenomen verlofuren geen loon doorbetaald wordt. De uiteindelijke toekenning vindt plaats door de locatiemanager in afstemming met de unitmanager. HRM is adviserend aan het management. De aanvraag van zorgverlof verloopt via Profit. Eenmaal gemaakte afspraken over zorgverlof zijn bindend, ze kunnen niet meer worden gewijzigd. In alle gevallen van zorgverlof dient een werknemer een verklaring te overleggen van een arts waarin aangegeven wordt dat de noodzakelijke zorg door werknemer verleend wordt. 2.8 Onbetaald verlof In bepaalde perioden in het leven kunnen werknemers met uiteenlopende redenen wel eens extra verlof nodig hebben. Het reguliere verlof is in die gevallen niet altijd toereikend. Werknemers kunnen in dat geval gebruikmaken van onbetaald verlof. Dit is een verlofvorm waarbij werknemers voor bepaalde tijd geen werkzaamheden voor SKSG verrichten. Omdat het onbetaald verlof betreft wordt in deze periode het salaris niet doorbetaald. Onbetaald verlof dient aangevraagd te worden bij de direct leidinggevende. Hiervoor dient een aanvraag in Profit gedaan te worden. Het onbetaalde verlof kent een minimale duur van één maand. De onbetaald verlof periode mag nooit langer zijn dan een jaar. De totale duur wordt altijd in overleg met de leidinggevende afgestemd. De leidinggevende beoordeelt of de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening toestaat dat het aangevraagde onbetaald verlof wordt verleend. Vervolgens stemt deze met de unitmanager van de betreffende unit af in hoeverre het onbetaald verlof voortgang kan krijgen. De unitmanager neemt de aanvraag mee naar het unit overleg waar bepaald wordt of het verlof en de terugkeer na het verlof organisatiebreed mogelijk is. Uiteindelijke toestemming dient verleend te worden door de algemeen directeur (gedelegeerd naar Manager HRM). Uitgangspunten onbetaald verlof: Bij een onbetaald verlofperiode wordt geen pensioen opgebouwd. Indien deze periode langer dan een maand is kan het verstandig zijn om te zorgen voor een voortzetting van de pensioenopbouw (om een pensioengat/breuk te voorkomen). Bij de aanvraag voor onbetaald verlof in Profit kan aangegeven worden of dit gewenst is of niet. Als de pensioenopbouw voortgezet wordt stuurt de afdeling HRM een ingevuld PGGM-aanvraagformulier (voor vrijwillige voortzetting) aan de Verlofregeling SKSG december

15 werknemer die dit formulier moet ondertekenen en zelf naar het PGGM dient te verzenden. De rekening van de vrijwillige pensioenvoortzetting wordt door het PGGM naar het huisadres verzonden; betaling loopt niet via de salarisadministratie. De werknemer betaalt de pensioenpremie volledig zelf te weten het werknemers en werkgeversdeel (normaal komt het werkgeversdeel voor rekening van SKSG). In bepaalde gevallen bestaat er de mogelijkheid om de pensioenpremie bij de Belastingdienst met de inkomstenbelasting te verrekenen. Werknemers die gedeeltelijk met onbetaald verlof gaan blijven gedeeltelijk pensioen opbouwen. Het onbetaald verlofdeel kan vrijwillig voortgezet worden. De factuur voor de vrijwillige voortzetting gaat naar SKSG die de premie betaalt uit het bruto salaris. Daar waar de wet wijzigt behoeft er geen instemming plaats te vinden voor aanpassing van de wettelijke bepalingen die in deze regeling genoemd worden. 2.9 Vitaliteitssparen De spaarloonregeling en de levensloopregeling gaan op in de nieuwe regeling vitaliteitssparen. Deze regelingen zorgden ervoor dat er enerzijds goedkoop via het brutosalaris gespaard kon worden voor zelf te bepalen doeleinden en dat er anderzijds eerder gestopt kon worden met werken of er geen inkomenstekort tijdens onbetaald verlof, ouderschapsverlof etc. zou zijn. Door het wegvallen van deze beide regelingen is er een nieuwe regeling in het leven geroepen die werknemers de mogelijkheid biedt te sparen en het spaartegoed op te nemen voor bijvoorbeeld een onbetaald verlof periode of eerder stoppen met werken / minder gaan werken. Het is echter niet verplicht het spaarverlof voor vrije tijd te benutten. Het verlof is vrij te besteden. Vitaliteitssparen stelt deelnemers in staat fiscaal voordelig te sparen en is toegankelijk voor werknemers, en ondernemers (waaronder zzp-ers) De regeling kent geen opnamedoelen. De stortingen in vitaliteitssparen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er wordt pas belasting geheven bij opname van het tegoed. Het opgebouwde, nog niet opgenomen, tegoed in vitaliteitssparen is niet belast in box 3. Het maximale fiscaal gefaciliteerd op te bouwen vermogen bedraagt in totaal Er geldt een jaarlijks aftrekbare maximuminleg van Opname uit het vitaliteitssparen na het bereiken van de 62-jarige leeftijd wordt beperkt tot per jaar. WERKWIJZE PROFIT Alle verlofvormen kunnen via Profit aangevraagd worden. De genoemde vormen onder 1. vakantieverlof en extra verlof worden in profit op de digitale verlofkaart geregistreerd. De overige vormen worden via Profit aangevraagd. Een werknemer hoeft hiermee slechts één werkwijze te volgen voor alle verschillende verlofvarianten en hoeft niet langer verschillende formulieren en documenten in te vullen en te raadplegen. De leidinggevende accordeert via Profit de aanvragen. De werkwijze zal nader uitgewerkt worden en los van deze verlofregeling gepubliceerd worden. Verlofregeling SKSG december

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010.

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. Notitie verlofmogelijkheden 1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. De werknemer heeft recht op

Nadere informatie

Overzicht verlofvormen WAZ CvA-notitie - juni 2009

Overzicht verlofvormen WAZ CvA-notitie - juni 2009 Overzicht verlofvormen WAZ CvA-notitie - juni 2009 De Wet Arbeid en Zorg (Waz) is direct van toepassing op ambtenaren. Het doel van de Waz is om medewerkers in de gelegenheid te stellen werk te combineren

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling

Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 september 2015, BD2015-011096 Wijzigingen Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) i.v.m. Wijzigingen in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur.

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof Salaris Wanneer recht op het Kraam WAZ: 4:2 CARH: 6:4 Vakbonds CARH: 6:4:2 Verlof voor jeugdjongerenwerk CARH: 6:4:5:1 100% Na de bevalling van de echtgenote of al dan niet geregistreerde partner waarmee

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk U Centraal

Mantelzorgvriendelijk U Centraal Mantelzorgvriendelijk U Centraal Met ingang van 2016 zal er binnen U Centraal als organisatie meer aandacht komen voor de combinatie van werk en mantelzorg. Dit is niet alleen belangrijk gezien de doelstelling

Nadere informatie

Verlofbudget CAO Kinderopvang. Informatie voor werknemers

Verlofbudget CAO Kinderopvang. Informatie voor werknemers Verlofbudget CAO Kinderopvang Informatie voor werknemers OAK Utrecht, juli 2009 Verlofbudget Kinderopvang, informatie voor werknemers 1 Inhoud Inleiding 3 Omvang verlofbudget in uren 3 Besteding verlofbudget

Nadere informatie

De volgende verlofvormen worden behandeld in deze notitie:

De volgende verlofvormen worden behandeld in deze notitie: Inleiding Op 1 december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg (Waz) in werking getreden. De Waz is direct van toepassing op ambtenaren. Het doel van de Waz is om medewerkers in de gelegenheid te stellen werk te

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling Verlofregeling Nummer: 09.0001123 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 12 oktober 2010 Instemming COR d.d. 2 september 2010 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Verlofsoorten NS Afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden

Verlofsoorten NS Afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden Verlofsoorten NS Afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden Adoptieverlof Bijzonder verlof Bloed -en aanverwantschap Calamiteitenverlof Kortdurend zorgverlof Kraamverlof Langdurend zorgverlof

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Calamiteiten- en zorgverlof

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Calamiteiten- en zorgverlof VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Calamiteiten- en zorgverlof Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 11 Adoptieverlof 13 Ouderschapsverlof 16 Calamiteitenverlof 22

Nadere informatie

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen Hoofdstuk 4 Vakantie en verlof Artikel 35a: Vakantie bouwplaatswerknemers 1. De opbouw van vakantiedagen verloopt volgens kalenderjaren. Per kalenderjaar en per leeftijdsgroep is het recht op vakantiedagen

Nadere informatie

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf)

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf) Protocol: (Vakantie)verlof Auteur: Autorisator: Beoordelaars: Hoofd P,O&O Raad van Bestuur Medewerker P,O&O Goedgekeurd (paraaf) Komende Evaluatiedatum: December 2014 Dienst P.O&O. / (Vakantie)verlof /

Nadere informatie

Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat

Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat Aanleiding Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 6 werknemers werk met mantelzorgtaken, in de zorg zelfs 1 op de 4. Gemiddeld besteden zij 14 uur per

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Ziek tijdens verlof Verdere informatie Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Ziek tijdens verlof Verdere informatie Adoptieverlof en pleegzorgverlof Inleiding In deze folder vind je een beschrijving van de diverse verlofregelingen. Sinds 2001 zijn allerlei wettelijke verlofregelingen gebundeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO), met als doel om een balans

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

Artikel 5 Vakantieaanspraak bij (langdurige) ziekte

Artikel 5 Vakantieaanspraak bij (langdurige) ziekte VAKANTIE- EN VERLOFREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Vastgesteld en door het College van Bestuur overeengekomen met de werknemersorganisatie in het Lokaal Overleg van 4 oktober 2013, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

Het combineren van arbeid en zorg.

Het combineren van arbeid en zorg. Het combineren van arbeid en zorg. Inleiding In deze folder vind je een beschrijving van de diverse verlofregelingen. Sinds 2001 zijn allerlei wettelijke verlofregelingen gebundeld in de Wet Arbeid en

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 11 Adoptieverlof 13 Ouderschapsverlof 16 Calamiteitenverlof 22

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 10 Adoptieverlof 11 Ouderschapsverlof 13 Calamiteitenverlof 17 Zorgverlof

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

Nadere informatie

GEMEENTE LANC5ĒDIJK ING. 2 4 JUN Z01S. ons kenmerk ECWGO/U Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

GEMEENTE LANC5ĒDIJK ING. 2 4 JUN Z01S. ons kenmerk ECWGO/U Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 L O G A College voor ArbtMdszakerĽ V N G FNV Chřerbeld CNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad NR. GEMEENTE LANC5ĒDIJK 0 0 6 2-6,2 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012.

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. 1 Waarom een nieuwe vakantiewetgeving? Europese richtlijn 2003/88/EG Europese jurisprudentie (20-01-2009) Schultz-Hoff Stringer 2 Artikel 7 van de Europese

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

dat het in zijn vergadering van dinsdag 29 november 2016 definitief heeft vastgesteld:

dat het in zijn vergadering van dinsdag 29 november 2016 definitief heeft vastgesteld: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harlingen. Nr. 6937 16 januari 2017 Verlofbeleid 2017 gemeente Harlingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen maakt bekend: dat

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Zwangerschaps- en bevallingsverlof Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

Wet Flexibiliteit en Zekerheid

Wet Flexibiliteit en Zekerheid Bijlage 5 Wet Flexibiliteit en Zekerheid Deze bijlage bevat een korte samenvatting van relevante regelingen uit deze wet die zich binnen de branche voor kunnen doen. CAO-partijen zijn zich er van bewust

Nadere informatie

Alles over de jaarurensystematiek in de Kinderopvang

Alles over de jaarurensystematiek in de Kinderopvang Flexibiliteit en inzetbaarheid Flexibiliteit en inzetbaarheid Alles over de jaarurensystematiek in de Kinderopvang Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500 GC Utrecht t. 030-298 53 50

Nadere informatie

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO Werkingssfeer De preambule maakt deel uit van de levensloopregeling. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers in loondienst bij CVO. Deelname

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Werktijdenregeling SKB

Werktijdenregeling SKB Inleiding In aanvulling op de CAO Kinderopvang hanteert Stichting Kinderopvang Barendrecht een werktijdenregeling. Hierin worden de uitgangspunten en de regels van de werktijden beschreven. Deze regeling

Nadere informatie

Werkgeverszaken Verlof

Werkgeverszaken Verlof Werkgeverszaken Verlof Verlof Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Wetsvoorstellen op het gebied van verlof- regelingen 5 1.2.1 Wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

VERLOFREGELING UNIVERSITEIT TWENTE

VERLOFREGELING UNIVERSITEIT TWENTE VERLOFREGELING UNIVERSITEIT TWENTE PARAGRAAF 1 ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling verstaat onder: a. Beheerder: degene die volgens het Bestuurs- en beheersreglement van de universiteit

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Beh. Ambt.: Síreefdaí.: ons kenmerk. ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

Beh. Ambt.: Síreefdaí.: ons kenmerk. ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 LOGA Brief aan de leden Ţ.a.v. het college en de raad^ ^ Landelijk Overleg Gemeentelijke Arb eĩdsvo orwaarden C* 'V ' ivj-rl'.»'. CMH'F Beh. Ambt.: Síreefdaí.: informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over verlof.

Alles wat je moet weten over verlof. Alles wat je moet weten over verlof. Voor leerling-werknemers (BBL) 1 januari 2017 Verlof Naast werken en leren is het ook belangrijk soms vrij te nemen. Lekker op vakantie of gewoon een dagje vrij. Je

Nadere informatie

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling  Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof OUDERSCHAPSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Belanghebbende is de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub a van de SAW of de arbeidscontractant als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub b van de SAW

Nadere informatie

Regeling vakantie en verlof rubriek (HKZ) Personeelsregelingen aantal pagina s 15 onderwerp datum / versie nummer

Regeling vakantie en verlof rubriek (HKZ) Personeelsregelingen aantal pagina s 15 onderwerp datum / versie nummer Regeling vakantie en verlof rubriek (HKZ) Personeelsregelingen aantal pagina s 15 onderwerp datum / versie nummer 01-01-2013 1 procesverantwoordelijke Personeelsfunctionaris zorg en evaluatiedatum 01-07-2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17027687* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-003965 Documentnummer: ZD17027687 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling Arbeidsduur werktijden en verlof gemeente Zundert 2017 Citeertitel:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Ouderschapsverlof Samenvatting Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en

Nadere informatie