Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012"

Transcriptie

1 Verlofregeling SKSG Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012

2 INHOUDSOPGAVE INHOUD INHOUDSOPGAVE Vakantieverlof en Extra verlof Vakantieverlof Extra verlof Seniorenverlof (Afbouwregeling) Spaarverlof Opbouw vakantieverlof bij arbeidsongeschiktheid Opnemen van vakantieverlof, extra verlof, tijd voor tijd Andere soorten verlof Feestdagenverlof Collectieve vrije dagen Buitengewoon verlof Calamiteitenverlof Zwangerschapsverlof Ouderschapsverlof Zorgverlof Onbetaald verlof Vitaliteitssparen WERKWIJZE PROFIT Verlofregeling SKSG december

3 1. Vakantieverlof en Extra verlof Het verlof bestaat conform de CAO kinderopvang uit vakantieverlof en extra verlof. Deze beide vormen van verlofopbouw worden hieronder nader toegelicht. Daarnaast zullen het seniorenverlof en de mogelijkheid tot spaarverlof benoemd en uitgelegd worden Vakantieverlof Het recht op vakantieverlof is vastgelegd in de CAO kinderopvang. De belangrijkste punten worden in dit document toegelicht, de overige informatie is terug te vinden in de CAO kinderopvang. - Iedere werknemer heeft een basisrecht van 144 verlofuren per kalenderjaar bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). Bij een parttime dienstverband worden de verlofuren naar rato van het dienstverband toegekend. Het vakantieverlof is een wettelijk recht. Iedere werknemer heeft wettelijk gezien recht op 4 maal de arbeidsduur per week. De vakantieverlof uren worden ook wel de wettelijke vakantie uren genoemd. Het wettelijk verlof kent per 1 januari 2012 een vervaltermijn van 1,5 jaar. Wettelijke vakantiedagen die bijvoorbeeld in het jaar 2012 worden opgebouwd en niet voor 1 juli 2013 zijn opgenomen, vervallen per die datum Extra verlof Naast het vakantieverlof heeft de werknemer recht op 66 uur extra verlof per jaar (bij fulltime, parttime naar rato). De uren extra verlof kunnen naar keus voor de onderstaande doeleinden worden aangewend: - opnemen in de vorm van doorbetaalde vrije tijd; - opsparen voor een volgend jaar, bijvoorbeeld voor vrije tijd of ouderschapsverlof; - aanwenden als storting in een pensioenregeling of vergelijkbare ander regeling; - laten uitbetalen (uitbetaling vindt plaats in de maand december tegen het dan geldende uurloon). Het opnemen van extra verlof in het lopende jaar in de vorm van vrije tijd gaat altijd in overleg met de leidinggevende net als bij het normale vakantieverlof. Het naar het volgend kalenderjaar mee te nemen aantal extra verlof uren is maximaal 66 uur (tenzij met de leidinggevende andere afspraken worden gemaakt). Het extra verlof wordt landelijk bovenwettelijk vakantieverlof genoemd. De verjaringstermijn van deze verlofuren is 5 jaar. - De werkgever kan uiterlijk op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar besluiten om collectief 26 uren van het verlofbudget uit te laten betalen in de maand december van het betreffende kalenderjaar (tegen het dan geldende uurloon). Werknemers worden in de gelegenheid gesteld om hiervan af te wijken en een andere bestemming hier aan te geven. De mogelijkheden hiervoor zijn gelijk aan de bestemmingen voor het extra verlof dat hieronder uitgelegd wordt. Het aan het einde van het kalenderjaar resterende extra verlof wordt aan de werknemer uitbetaald, tenzij de werknemer vooraf hieraan een bestemming heeft gegeven. Jaarlijks wordt hiertoe binnen SKSG in het vierde kwartaal onder werknemers geïnventariseerd waarvoor zij het extra verlof willen aanwenden. Indien een werknemer hier niet vóór 1 december op reageert en geen bestemming aangegeven heeft, wordt het resterende deel extra verlof automatisch uitbetaald. Uitbetaling vindt plaats in de maand maart van het daarop volgende kalenderjaar. Verlofregeling SKSG december

4 1.1.3 Seniorenverlof (Afbouwregeling) Voor seniorenverlof geldt een (afbouw)regeling. De werknemer die op 1 januari jaar of ouder was of in jaar werd, heeft bij een volledig dienstverband per kalenderjaar recht op 153 uur* extra verlof (boven de 66 uur extra verlof*) met behoud van loon. De werknemer die in 2009 in de leeftijdscategorie 50 t/m 54 jaar viel, heeft vanaf het kalenderjaar waarin hij/zij 55 jaar wordt bij een fulltime dienstverband per kalenderjaar recht op het volgend aantal extra uren verlof met behoud van loon: Leeftijd per 31/12/2009 Aantal extra verlofuren vanaf het jaar waarin de werknemer 55 jaar wordt* 50 jaar 77* 51 jaar 92* 52 jaar 107* 53 jaar 122* 54 jaar 138* * gebaseerd op fulltime dienstverband. Bij parttime: naar rato VOORBEELD Een werknemer die op 31 december jaar was, heeft dus vanaf het jaar waarin deze 55 jaar wordt conform bovenstaande tabel 77 extra (senioren) verlofuren bij een fulltime dienstverband. De extra uren verlof worden door de werknemer opgenomen in de vorm van verkorting van de wekelijkse arbeidsduur waarbij wordt afgerond op halve uren per week. Deze arbeidsduurverkorting kan na overleg met de werknemer ook anders worden ingevuld, op voorwaarde dat de verlofuren per kalenderjaar worden toegekend. LET OP: Het aan het eind van het kalenderjaar komen niet genoten seniorenverlof uren te vervallen. Afwijkend van de genoemde seniorenverlofregeling kent de CAO nog een seniorenregeling welke van toepassing is op werknemers geboren voor 1 januari Deze informatie is terug te vinden in de CAO Spaarverlof Onder spaarverlof verstaan we verlofuren die kunnen worden opgebouwd door het gedurende een bepaalde periode (structureel) meer werken boven de afgesproken contracturen. Spaarverlof vindt alleen plaats op basis van een schriftelijke afspraak die werkgever met werknemer heeft gemaakt. Spaarverlof uren kunnen alleen gespaard worden voor een vooraf aangegeven doel. Spaarverlof kent bij het maken van de afspraken altijd een vooraf vastgestelde einddatum voor de spaartermijn en een ingangsdatum voor opname. Het is niet mogelijk om zonder vooraf vastgestelde einddatum en ingangsdatum spaarverlof afspraken te maken. VOORBEELD correcte spaarverlof aanvraag De werknemer is net 63 jaar en wil graag extra gewerkte uren opsparen voor een vervroegd pensioen. De pensioendatum staat al vast, namelijk bij 65 jaar. De werknemer wil 3,5 maanden eerder stoppen met werken. Hiervoor moet de werknemer plusminus 300 uur sparen. Dit zou betekenen dat de werknemer bijna anderhalf jaar extra gewerkte uren op moet sparen om 3,5 maanden eerder te stoppen. De werknemer werkt op contract 20 uur per week. Voor de spaarverlof afspraak komt men overeen dat de werknemer in de praktijk 24 uur per week mag werken. Er wordt dus 4 uur per week gespaard (zonder uitbetaling van uren) De werknemer kan op deze manier 3,5 maand eerder stoppen. Deze aanvraag is (met akkoord van de leidinggevende) correct, de einddatum staat vast. Verlofregeling SKSG december

5 VOORBEELD foutieve spaarverlof aanvraag De werknemer wil graag op wereldreis maar weet nog niet wanneer en waar naartoe. Wel wil de werknemer jaarlijks extra gewerkte uren opsparen. Deze aanvraag is niet correct, de einddatum van het op te bouwen spaarverlof tegoed staat namelijk niet vast. Opbouw spaarverlof De opbouw van het spaarverlof wordt op dezelfde wijze als de opbouw van extra verlofuren door overwerk (zie hierboven) in Profit gedeclareerd. De urenopbouw gaat door tijdens het vakantieverlof. De werknemer neemt hierdoor tijdens een week vakantie de feitelijk te werken aantal uren per week op i.p.v. het aantal contracturen per week. Tijdens de periode dat het spaarverlof wordt opgebouwd wordt het "normale" vakantieverlof opgebouwd over de contracturen. Bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer gaat de opbouw van het spaarverlof nog twee maanden door, daarna stopt het. Ook bij aaneensluitende arbeidsongeschiktheidsperiodes (interval < 30 dagen) stopt de opbouw na twee maanden. Hetzelfde geldt voor zwangerschapsverlof. Bij eventueel ouderschapsverlof en zorgverlof gaat de opbouw van spaarverlof naar rato door op basis van het nieuwe verminderde aantal gewerkte uren. Gedurende de periode dat het spaarverlof wordt opgenomen worden in geval van arbeidsongeschiktheid geen vervangende verlofrechten toegekend, ze zijn vervallen. De geplande spaarverlofperiode wordt afgeschreven van het spaarverlof tegoed. (Dit in tegenstelling tot vakantieverlof dit wordt niet afgeschreven bij arbeidsongeschiktheid.) Na de periode dat het spaarverlof is opgenomen zal werknemer z'n werk hervatten met z'n normale aantal contracturen en geen spaarverlof meer opbouwen. In het kalenderjaar waarin het spaarverlof wordt opgenomen wordt vakantieverlof opgebouwd over het gehele jaar, dus ook gedurende de periode dat het spaarverlof opgenomen wordt. Zonder spaarverlof overeenkomst blijft de mogelijkheid om incidenteel extra uren op te sparen wel bestaan. Echter aan het einde van het kalenderjaar kan slechts het maximum aantal uren extra verlof (66 uur naar rato dienstverband) mee genomen worden, de overige extra verlofuren worden uitbetaald. NB. Vanaf 2012 is de verjaringstermijn vijf jaar voor bovenwettelijke dagen, de tekst in de CAO 2010/2011 zal in de nieuwe CAO aangepast worden. Spaaruren SKSG kende voorheen een spaaruren regeling deze is ontstaan door de arbeidsduurverkorting. Deze regeling was alleen bestemd voor werknemers op wie dat op het moment van de arbeidsduurverkorting van toepassing was. De afspraken hierover zijn in het individuele personeelsdossier van werknemers vastgelegd en kunnen beschouwd worden als recht. Op dit moment is er nog een kleine groep werknemers die op basis van bestaande afspraken gebruik maakt van deze regeling. Het aantal deelnemers zal aflopen/ uitsterven. Er worden geen nieuwe spaaruur overeenkomsten gesloten Opbouw vakantieverlof bij arbeidsongeschiktheid Met ingang van 1 januari 2012 bouwt een arbeidsongeschikte werknemer volledig zijn wettelijke vakantiedagen op. In tegenstelling tot de voormalige situatie waarin de werknemer slechts over de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwde. Tijdens arbeidsongeschiktheid kunnen (genoten) vakantiedagen ook volledig worden afgeboekt bij de zieke werknemer. Tot en met het jaar 2011 gold voor opbouw vakantieverlof bij volledige arbeidsongeschiktheid: Indien een werknemer 100% arbeidsongeschikt is, bouwt deze vakantieverlof op. De werkgever kan pas bepalen wat de laatste zes maanden zijn als er een (gedeeltelijke) hersteld melding plaatsvindt. Vanaf datum herstelmelding moet zes maanden worden teruggerekend. Verlofregeling SKSG december

6 1.2 Opnemen van vakantieverlof, extra verlof, tijd voor tijd Algemeen Het wettelijk vakantieverlof (4 maal de arbeidsduur per week of wel 144 uur bij een fulltime diensverband) dient te worden opgenomen in het lopende kalenderjaar waarin het verlof is opgebouwd. De vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen is (m.i.v. 1 januari 2012) zes maanden na het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd. Voorbeeld: wettelijke vakantiedagen die in 2012 worden opgebouwd en niet voor 1 juli 2013 zijn opgenomen, vervallen per die datum. Dit geldt ook voor de arbeidsongeschikte werknemer tenzij deze niet in staat is geweest om de vakantiedagen op te nemen. Iedere werknemer heeft recht op een aaneengesloten periode van verlof van minimaal twee aaneengesloten weken per kalenderjaar. Voor werknemers met een vast rooster wordt opgenomen vakantieverlof afgeschreven volgens het rooster. Voor kwartaalmedewerkers (geen vaste werkdagen en/of vast aantal uren) wordt voor een verlofdag de gemiddelde arbeidsduur per dag afgeschreven/opgenomen. VOORBEELD Indien iemand altijd op dinsdag 8 uur werkt, en de verlofdag is een dinsdag, dan wordt acht uur opgenomen/afgeschreven. VOORBEELD Stel een kwartaalmedewerker heeft een arbeidsduur van 260 uur per kwartaal; dit is gemiddeld 4 uur per dag. Als de werknemer aangeeft dat deze op een bepaalde dag verlof wil hebben wordt hier 4 uur verlof voor afgeschreven; ook als deze al was opgeroepen/ingeroosterd voor bijvoorbeeld acht uur werken. Zie voor uitgebreide toelichting: de toelichting op de invalarbeidsovereenkomst en de werkwijze van het planbureau. Verlofregeling SKSG december

7 Tijdstip van aanvragen vakantieverlof Vakantieverlof kan in overleg met de leidinggevende worden opgenomen. De werknemer vraagt de vrije dagen voor de 23 ste van de maand voorafgaand aan de nieuwe kalendermaand aan. De leidinggevende beoordeelt de aanvraag en geeft binnen een week aan of het verlof wordt toegekend. De leidinggevende zet de toegekende vrije dagen in het rooster. Het verzoek kan om gewichtige redenen worden afgewezen. Verzoeken voor vrije dagen die na de 23 e van de maand komen gaan in overleg met de leidinggevende. De leidinggevende heeft een inspanningsverplichting om hieraan tegemoet te komen Tijdstip van aanvragen vakantieverlof voor de zomervakantie/periode De richtlijn is dat de werknemer vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar, een aanvraag indient voor vakantieverlof gedurende de zomervakantie/ periode. De leidinggevende maakt binnen twee weken na deze datum bekend in hoeverre de aanvraag al dan niet gehonoreerd kan worden. Leidinggevenden kunnen eventueel in overleg met werknemers van de genoemde data afwijken. Het later doorgeven van vakantieverlof (na 1 maart) kan, maar dan kan de werknemer het verlof enkel opnemen daar waar het (zomer)rooster dit toelaat. Opname en opbouw extra uren door overwerk (tijd voor tijd) Indien op verzoek van de werkgever overwerk wordt verricht, dan worden deze uren als extra gewerkte uren op de verlofkaart genoteerd. Uitgangspunt is dat extra gewerkte uren bij voorkeur zo spoedig mogelijk opgenomen worden maar in ieder geval binnen zes maanden, nadat de uren zijn gemaakt, worden opgenomen. Daar waar overuren niet geregeld worden opgenomen en langer dan 6 maanden blijven staan, is het de leidinggevende toegestaan de werknemer, in overleg, verlof te geven of voor minder uren in te roosteren, om op deze wijze een stuwmeer aan overuren te voorkomen. Werkgever kan eventueel ook overgaan tot uitbetaling van de uren als deze langer dan zes maanden blijven staan. In overleg met de leidinggevende bestaat er de mogelijkheid om extra gewerkte uren langer mee te nemen voor een vooraf bepaald doel. Dit moet vastgelegd worden (met einddatum) in het eerder genoemde contract/schriftelijke afspraak voor spaarverlof zie paragraaf Opname vakantieverlof tijdens arbeidsongeschiktheid Voor opname van vakantieverlof tijdens arbeidsongeschiktheid is toestemming nodig van de leidinggevende. De werknemer is, als deze met vakantie gaat, enige tijd niet beschikbaar voor controle en begeleiding (en niet voor uitvoering van een eventueel plan van aanpak en voor eventuele vervangende werkzaamheden). Daarom is voorafgaande toestemming nodig van de leidinggevende. Voor het verlenen van toestemming kan het noodzakelijk zijn dat de werknemer gezien wordt door de Arbodienst. In dit geval is er in feite sprake van een deal. De werknemer is enige tijd niet aanwezig om te werken aan re-integratie en/of voor vervangende arbeid; deze is gedurende deze periode vrij van iedere bemoeienis van en met SKSG. Omdat in dat geval de vakantie ook als echte vakantie kan worden genoten, kunnen de verlofdagen worden afgeschreven. Opname extra verlof De extra verlofuren binnen het Verlofbudget (66 uur naar rato dienstverband), die vrij inzetbaar zijn, kunnen aangewend worden voor vakantie. Deze 66 uur (of een deel ervan) mag eventueel in overleg met de leidinggevende één jaar worden opgespaard. Opname vindt ook plaats in overleg met de leidinggevende. Ziek tijdens vakantie (verlof) Als de werknemer voorafgaand aan dan wel tijdens een vastgestelde vakantie arbeidsongeschikt raakt, geldt de verleende vakantie niet als vakantie indien de werknemer deze arbeidsongeschiktheid aan de werkgever voldoende aantoont. Wordt de werknemer tijdens het vakantieverlof ziek, dan worden de resterende vakantiedagen niet afgeschreven van het vakantieverlof indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: - De werknemer heeft zich ziek gemeld en kan een doktersverklaring overleggen; - De werknemer is beschikbaar voor controle en begeleiding. Verlofregeling SKSG december

8 Indien niet voldaan is aan deze voorwaarden kunnen de vakantiedagen wel worden afgeschreven. Het afschrijven van vakantieverlof tijdens arbeidsongeschiktheid gebeurt altijd in overleg met de leidinggevende. Verlofregistratie De werknemer vraagt verlof aan via Profitweb. De leidinggevende accordeert dit verlof. Zodra het verlof toegekend is krijgt de werknemer hier een melding via Profitweb van. Leidinggevende en werknemer houden de verlofregistratie en de urenregistratie gezamenlijk bij. Roostering Werkdagen van werknemers worden op basis van een rooster bepaald. Bij het maken van het rooster worden een aantal uitgangspunten gehanteerd, bijvoorbeeld, de kindaantallen, contracturen etc. De uitgangspunten en afspraken omtrent roostering zijn voor werknemers verwoord in een document dat roosterafspraken heet. BSO jaaruren norm Uitgangspunt is dat werknemers gewerkte uren registreren. Het aantal te werken uren wordt aan het begin van het jaar bepaald. Zodra er gewerkte uren geregistreerd worden, wordt het aantal nog te werken uren in de norm lager. Werknemers registreren wekelijks zowel de gewerkte uren als de opgenomen verlofuren. Werknemers moeten aan het einde van het jaar dit saldo op nul hebben staan. De overige tijd wordt beschouwd als vrij, dit kan in de vorm van vakantieverlof maar ook roostervrij zijn. Het verlofsaldo wordt toegekend op de wijze zoals eerder in deze regeling beschreven is. Het verlofsaldo wordt geacht zoveel mogelijk op nul te komen aan het einde van het jaar. De omvang van het op te nemen verlof wordt bepaald door het aantal te werken uren per week. Een werknemer die 28 uur per week werkt neemt ook 28 uur per week vakantieverlof op. Daar waar een werknemer nog niet ingepland staat en deze werknemer al wel verlof aan wil vragen wordt de vooraf overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per week ofwel per dag afgetrokken van het verlofsaldo. Als een werknemer structureel op donderdag 3,5 uur werkt dan neemt deze dus ook voor een vrije donderdag 3,5 uur op. Sommige BSO werknemers werken buiten de schoolvakanties en margedagen wekelijks net iets te weinig uren, zij trekken dit recht door in vakanties en op margedagen lange dagen te maken. Op deze dagen wordt voor het totaal aantal uren verlof opgenomen als er vrije dag of vakantie aangevraagd wordt. Als dit niet gebeurt bestaat de kans dat werknemers aan het eind van het jaar niet aan de norm (= alle uren gewerkt en vakantieverlof bijna vol) komen. Uitgangspunt blijft dat hoeveel verlofuren er ook opgenomen worden dan wel resteren aan het eind van het jaar, de jaaruren norm moet aan het einde van het jaar vol zijn. Voor verdere inhoudelijk uitleg kunnen de documenten over de BSO jaaruren norm er op nageslagen worden. Oproepmedewerkers Werknemers met een MUP-overeenkomst (overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht) krijgen hun verlofuren maandelijks vergoed middels een toeslag van 13% op het uurloon. Verlofregeling SKSG december

9 Kwartaalmedewerkers Voor kwartaalmedewerkers geldt dat hun uren per kwartaal afgerekend worden. Indien kwartaalmedewerkers hun uren per kwartaal niet behalen worden deze uren aan het einde van het kwartaal kwijtgescholden. Te weinig gewerkte uren kunnen slechts met het vakantieverlof verrekend worden indien de kwartaalmedewerker wel in de gelegenheid gesteld is te werken maar diensten niet heeft aanvaard. In het kwartaalcontract zijn een aantal afwijkende bepalingen opgenomen over oproep en werktijden, te weten: Artikel 6; oproep, werktijden De werknemer kan door de werkgever per werkdag tot 10:00 uur worden opgeroepen voor het verrichten van werkzaamheden ter tijdelijke vervanging van reguliere medewerkers. De werknemer is verplicht aan deze oproep gehoor te geven. De werknemer dient tot 10:00 uur bereikbaar te zijn voor een oproep en zal niets doen of nalaten wat haar bereikbaarheid in de weg staat. Indien de werknemer niet telefonisch bereikbaar is, zal zij voor 10:00 uur contact opnemen met de werkgever. De werknemer dient binnen een uur aanwezig te kunnen zijn op de haar toegewezen locatie in het werkgebied van de werkgever. Indien de werkgever de werknemer niet voor 10:00 uur heeft opgeroepen, is de werknemer niet verplicht om gehoor te geven aan een oproep voor de betreffende werkdag. Het aantal te werken uren en de werktijden worden bij iedere oproep vastgesteld; hierbij zal de arbeidstijdenwet worden toegepast. De werktijden vallen binnen de tijden dat SKSG Kinderopvang haar diensten aan de klanten aanbiedt, nu en in de toekomst. Verlofregeling SKSG december

10 2. Andere soorten verlof 2.1 Feestdagenverlof De werknemer heeft op de navolgende dagen (voor zover deze niet op een zaterdag of een zondag vallen) recht op verlof met behoud van loon: Nieuwjaarsdag Tweede Paasdag Koninginnedag 5 mei (1x per 5 jaar te beginnen in 2010) Hemelvaartsdag Tweede pinksterdag Eerste en tweede kerstdag De werknemer die op wisselende tijden werkzaam is en die op een van de genoemde feestdagen óf heeft gewerkt, óf volgens rooster vrij was óf wegens arbeidsongeschiktheid óf vakantie niet kon werken, heeft eveneens recht op toekenning van vervangend verlof met behoud van loon. De werknemer die voor de viering van een niet-christelijke feest- of gedenkdag tijdig daartoe een verzoek indient hoeft voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten op die dag niet te werken. De werkgever bepaalt na overleg met de werknemer of dit wordt gerealiseerd via: vrij volgens rooster; het opnemen van een vakantiedag; buitengewoon verlof met of zonder behoud van loon. 2.2 Collectieve vrije dagen Jaarlijks worden, in overleg met de OR, een aantal collectieve verplichte vrije dagen vastgesteld (dagen waarop SKSG gesloten is). Dit zijn standaard de dag ná hemelvaart en de dagen tussen kerst en oud&nieuw. Het uitgangspunt is maximaal 6 collectieve vrije dagen per jaar. Met instemming van de OR kunnen hier nog andere dagen aan toegevoegd worden. Indien een werknemer op zo n dag volgens het vaste rooster had moeten werken wordt deze dag verplicht afgeschreven van het verlofbudget. Daarbij wordt voor vaste werknemers uitgegaan van de roosteruren; als er normaal 6 uur wordt gewerkt, wordt op zo n dag 6 uur verplicht opgenomen. Voor kwartaalmedewerkers wordt de gemiddelde arbeidsduur per dag afgeschreven van het verlof. De collectieve dagen worden uiterlijk in september van het voorgaande kalenderjaar bekend gemaakt. Werknemers gaan akkoord met de collectieve vrije dagen door de individuele arbeidsovereenkomst te tekenen. In de arbeidsovereenkomst staat hierover het volgende verwoord: De werknemer verklaart zich akkoord en bekend met de regeling verlof en arbeidstijden die als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd. 2.3 Buitengewoon verlof Conform de CAO kan in de volgende gevallen de werknemer in aanvulling op of in afwijking van de Wet Arbeid en Zorg (WAZ) - doorbetaald aaneengesloten verlof opnemen: a. Bij ondertrouw of bij passeren notariële samenlevingsovereenkomst: 1 dag. b. Bij huwelijk/ registratie van de partner in de zin van de Wet op het geregistreerd partnerschap: 3 dagen. c. Bij bevalling van de partner: 3 dagen. d. Bij kraamverlof (afwijking van het wettelijk kraamverlof) 5 dagen. e. Voor het verrichten van werkzaamheden verband houdende met adoptie: ten hoogste 10 dagen per kind. f. Bij ernstige en/of acute ziekte van de partner, ouders, stiefouders, schoonouders, pleegouders, kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen: voor een duur ter beoordeling van de werkgever. g. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten (zie bijlage schema bloedverwanten): Verlofregeling SKSG december

11 4 dagen bij het overlijden van de onder f bedoelde personen; 2 dagen bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad; 1 dag bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde graad. AIs de werknemer echter belast is met de regeling van de begrafenis, crematie en/of nalatenschap, dan worden ten hoogste 4 dagen verleend. h. Voor het consulteren van een arts, indien en voor zover dit niet buiten werktijd van de werknemer kan plaatsvinden. In alle andere bijzondere gevallen kan de werkgever, indien hij oordeelt dat hiertoe aanleiding bestaat, buitengewoon verlof met of zonder behoud van loon verlenen voor een van geval tot geval beperkte tijdsduur. De werkgever is gehouden een afwijzing van een verzoek om buitengewoon verlof schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer mede te delen. Voorwaarde voor het aanvragen van buitengewoon verlof is dat de werknemer zo mogelijk ten minste een dag van tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever van het verlof kennis geeft, de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont én deze op een werkdag van de werknemer plaatsvindt. Daar waar de CAO regeling wijzigt op dit punt wordt deze zonder aanpassing van deze regeling gevolgd. 2.4 Calamiteitenverlof Werknemers kunnen met directe ingang vrij nemen voor noodgevallen of onvoorziene persoonlijke omstandigheden. Zij maken dan gebruik van het calamiteitenverlof. De noodzaak voor het calamiteitenverlof dient aangetoond te worden. SKSG mag een redelijk verzoek om calamiteitenverlof niet weigeren. Achteraf kan gevraagd worden om aan te tonen dat het opnemen van calamiteitenverlof noodzakelijk was. Gebruik calamiteitenverlof: Zaken regelen rond een sterfgeval in uw familie. Snel een oppas vinden of verzorging regelen voor een ziek familielid. Een loodgieter regelen omdat uw waterleiding is gesprongen. Uw partner bevalt (ander kort verzuimverlof). Aangifte doen van de geboorte van uw kind (ander kort verzuimverlof). 2.5 Zwangerschapsverlof De totale wettelijke duur van het zwangerschap en bevallingsverlof verlof is 16 weken. De werkneemster vraagt het zwangerschap en bevallingsverlof aan bij de werkgever. Dit moet minimaal drie weken voor de gewenste ingangsdatum van het zwangerschapsverlof plaats vinden. Bij de aanvraag is een verklaring van de arts of verloskundige nodig waarin de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld staat. De werkneemster is verplicht om minimaal vier weken en maximaal zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum verlof op te nemen. Wanneer de medewerkster voor aanvang van het zwangerschapverlof ziek wordt ten gevolge van zwangerschap, moet de medewerkster verplicht zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met zwangerschapsverlof gaan. De werkneemster heeft tenminste recht op tien weken bevallingsverlof. Dit verlof gaat in op het moment dat het kind is geboren. Het bevallingsverlof wordt vermeerderd met het aantal dagen dat het zwangerschapverlof (voorafgaand aan de bevalling) minder dan zes weken heeft geduurd. Het UWV geeft aan per welke datum het bevallingsverlof eindigt en de medewerkster haar werkzaamheden weer aan moet vangen. Indien de werkelijke bevallingsdatum eerder is dan de vermoedelijke bevallingsdatum, dan blijft de totale verlofduur 16 weken; ook als de werkelijke bevallingsdatum meer dan zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ligt. Indien de bevallingsdatum later is, worden bij de verlofperiode na de bevalling de dagen opgeteld, dat het zwangerschapsverlof gerekend tot de vermoedelijke bevallingsdatum korter heeft geduurd dan zes weken. De totale verlofperiode kan hierdoor langer dan 16 weken zijn. Verlofregeling SKSG december

12 2.6 Ouderschapsverlof Iedere werknemer die langer dan één jaar in dienst is van de werkgever, kan gebruik maken van het wettelijke recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit recht is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg. De volledige regeling is te vinden op De werknemer die als ouder in familierechtelijke betrekking tot een kind staat heeft recht op verlof zonder behoud van loon. Een werknemer die blijkens de gemeentelijke basisadministratie op het zelfde adres woont als een kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind als eigen kind op zich heeft genomen heeft tevens recht op verlof zonder behoud van loon. De volgende voorwaarden voor ouderschapsverlof gelden: Het recht op verlof bestaat tot de datum waarop het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt. Het verlof wordt gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden opgenomen. Per kind is het maximale recht op verlof 26x de (gemiddelde) arbeidsduur per week. Het aantal verlofuren per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. In afwijking op bovengenoemde voorwaarden kan de werknemer de werkgever verzoeken: om verlof voor een langere periode dan 12 maanden om het verlof op te delen in 6 perioden van tenminste één maand om meer verlofuren per week dan de helft van de arbeidsduur per week. Aanvraag procedure ouderschapsverlof Ouderschapsverlof dient minimaal twee maanden voor de eerste verlofdag schriftelijk bij de direct leidinggevende aangevraagd te worden. De aanvraag kan door de medewerker in Profit gedaan worden. In overleg met de leidinggevende wordt bepaald voor welk aantal uren per week en welke periode een verzoek om ouderschapsverlof wordt ingediend. Dit gaat ter toetsing en uitvoering van de verlofaanvraag naar de afdeling HRM. De afdeling HRM toetst de aanvraag aan de wettelijk bepalingen waarna het Manager HRM tekent voor akkoord. Mocht na toetsing blijken dat de gemaakte afspraken niet conform de regels zijn dan vindt een terugkoppeling naar de direct leidinggevende plaats. Eenmaal gemaakte afspraken over de duur en de data van het ouderschapsverlof kunnen niet tussentijds gewijzigd worden. Opschorting is alleen mogelijk in geval van zwangerschapsverlof. Tijdens arbeidsongeschiktheid wordt het ouderschapsverlof niet opgeschort. De ouderschapsverlofuren die nog over zijn op de achtste verjaardag van het kind vervallen en kunnen niet meer worden opgenomen. Opbouw vakantieverlof of spaarverlof tijdens ouderschapsverlof De opbouw van vakantieverlof en eventueel spaarverlof vindt gedurende het ouderschapsverlof plaats over het verminderde aantal werkuren. Er vindt geen verlofopbouw plaats over de opgenomen ouderschapsverlofuren. Fiscale tegemoetkoming: ouderschapsverlofkorting Tijdens het gebruikmaken van het wettelijk ouderschapsverlof kunnen werknemers recht hebben op een aanvullende heffingskorting van de belastingdienst. De ouderschapsverlofkorting bedraagt de helft van het brutominimumloon per opgenomen ouderschapsverlofuur. Deze ouderschapsverlofkorting wordt verstrekt als korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekering. Werknemers moeten deze zelf aanvragen bij de belastingdienst. Werknemers hebben hiervoor een verklaring van de werkgever nodig met de volgende gegevens: naam, adres en loonheffingennummer van de werkgever naam en BSN/sofinummer van de werknemer de periode alsmede het aantal uren in het kalenderjaar waarin ouderschapsverlof is genoten Pensioenopbouw Tijdens het wettelijk ouderschapsverlof kan de werknemer ervoor kiezen de pensioenopbouw op vrijwillige basis voort te zetten. De gehele pensioenpremie, zowel het werkgevers- als het werknemersdeel, komt in dat geval ten laste van de werknemer. Andere manieren voor financiering van ouderschapsverlof Verlofregeling SKSG december

13 Los van bovenstaande wettelijke regeling kan ouderschapsverlof nog op andere manieren gerealiseerd worden. We noemen ze hieronder: Verlofbudget De extra verlofuren binnen het Verlofbudget (66 uur*), die vrij inzetbaar zijn, kunnen aangewend worden voor ouderschapsverlof. Deze 66 uur (of een deel ervan) mag eventueel in overleg met de leidinggevende één jaar worden opgespaard. Wanneer de inzet van extra verlofuren wordt gecombineerd met het wettelijk ouderschapsverlof, geldt dat in een kalenderjaar eerst de extra verlofuren worden ingezet, en daarna het wettelijk ouderschapsverlof. Levensloopregeling De levensloopregeling kan mede worden ingezet om het ouderschapsverlof te financieren. Werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling kunnen met het gespaarde tegoed vrije tijd financieren, terwijl het arbeidscontract doorloopt. (Bijv. vervroegd pensioen of ouderschapsverlof). Het financieren van ouderschapsverlof middels de levensloopregeling moet minimaal twee maanden voorafgaand aan de verlofdatum bij de werkgever worden aangevraagd. Vanaf 1 januari 2012 kunnen werknemers niet meer starten met een levensloopregeling ivm gewijzigde wetgeving. Onder voorwaarden kunnen bestaande deelnemers de levensloopregeling nog voortzetten. 2.7 Zorgverlof Bij ernstige ziekte in de nabije omgeving van werknemers bestaat de mogelijkheid om zorgverlof op te nemen. N.B. De noodzaak voor zorgverlof moet worden aangetoond door een verklaring van een behandelend arts. (Een noodzaak is in principe niet aanwezig indien de betrokkene is opgenomen in het ziekenhuis, een verpleegtehuis, of andere zorginstelling). Kortdurend zorgverlof De werknemer heeft recht op verlof voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van: a) de echtgenoot, geregistreerd partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont; b) een inwonend kind tot wie de werknemer als ouder in een familie relatie staat; c) een inwonend kind van de echtgenoot, geregistreerd partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont; d) een pleegkind dat blijkens verklaringen uit de GBA op het zelfde adres woont als de werknemer en door diens gezin duurzaam wordt opgevoed op basis van een pleegcontract (conform Wet op de jeugdzorg) e) een bloedverwant in de eerste graad, niet zijnde een kind. Het kortdurend zorgverlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. De werknemer bespreekt het verlof met de werkgever voorafgaand aan de verlofperiode onder opgave van reden dat deze het verlof opneemt. Gedurende het kortdurende zorgverlof behoudt de werknemer recht op 70% van het loon en tenminste het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. De werknemer die voor één van de genoemde personen (bij a t/m e) zorgt, komt in aanmerking voor zorgverlof als deze werknemer specifieke zorg moet verlenen, bijvoorbeeld wondverzorging of andere zorg waarbij specifieke handelingen verricht moeten worden die niet overdraagbaar zijn aan anderen (bv partner/ opa/ oma etc). Voor een kind met griep is zorgverlof in principe niet bedoeld. Per zorgverlof aanvraag wordt de situatie door de LM-er/UM-er beoordeeld. Indien een werknemer wel vrij wil maar geen zorgverlof toegekend krijgt, kan deze in overleg met de leidinggevende evt. vakantieverlof opnemen. Bij een zorgverlof aanvraag van een kind wordt er vanuit gegaan dat de zorg zoveel mogelijk over de beide ouders 50/50 verdeeld wordt. Langdurend zorgverlof Verlofregeling SKSG december

14 In afwijking van en in aanvulling op het langdurend zorgverlof uit de Wet Arbeid en Zorg (WAZ) heeft de werknemer die zorg draagt voor een of meer van de volgende personen: partner, ouders, stiefouders, pleegouders, schoonouders, kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen, recht op doorbetaald verlof volgens onderstaande bepalingen bij ernstige ziekte van een of meer van deze personen indien uit een schriftelijke verklaring van een behandelend arts blijkt dat thuisverzorging noodzakelijk is. 1. Dit verlof wordt uitsluitend verleend aan de werknemer wiens dienstverband ten minste 1 jaar heeft geduurd. 2. Het maximum aantal uren van het verlof wordt bepaald door de gemiddelde arbeidsduur per week van de werknemer te vermenigvuldigen met Over de opgenomen verlofuren wordt 25% van het loon doorbetaald, dit tot ten hoogste de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het dienstverband per week. 4. Bij vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw van de werknemer betaalt de werkgever het werkgeversdeel van de pensioenpremie door. 5. Het verlof per week wordt opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden en bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. 6. In afwijking van het onder punt 5 gestelde kan de werknemer de werkgever verzoeken om verlof voor een langere periode dan 6 maanden of om meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De werkgever stemt in met dat verzoek tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. 7. Het bepaalde onder punt 2 en 3 is slechts van toepassing gedurende een periode van maximaal 6 maanden. Daarna zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Wat betekent voor het gestelde bij punt 2. dat het maximum aantal uren verlof wordt bepaald door de gemiddelde arbeidsduur per week van de werknemer vermenigvuldigd met 6. Voor het gestelde bij punt 3 geldt dat over de opgenomen verlofuren geen loon doorbetaald wordt. De uiteindelijke toekenning vindt plaats door de locatiemanager in afstemming met de unitmanager. HRM is adviserend aan het management. De aanvraag van zorgverlof verloopt via Profit. Eenmaal gemaakte afspraken over zorgverlof zijn bindend, ze kunnen niet meer worden gewijzigd. In alle gevallen van zorgverlof dient een werknemer een verklaring te overleggen van een arts waarin aangegeven wordt dat de noodzakelijke zorg door werknemer verleend wordt. 2.8 Onbetaald verlof In bepaalde perioden in het leven kunnen werknemers met uiteenlopende redenen wel eens extra verlof nodig hebben. Het reguliere verlof is in die gevallen niet altijd toereikend. Werknemers kunnen in dat geval gebruikmaken van onbetaald verlof. Dit is een verlofvorm waarbij werknemers voor bepaalde tijd geen werkzaamheden voor SKSG verrichten. Omdat het onbetaald verlof betreft wordt in deze periode het salaris niet doorbetaald. Onbetaald verlof dient aangevraagd te worden bij de direct leidinggevende. Hiervoor dient een aanvraag in Profit gedaan te worden. Het onbetaalde verlof kent een minimale duur van één maand. De onbetaald verlof periode mag nooit langer zijn dan een jaar. De totale duur wordt altijd in overleg met de leidinggevende afgestemd. De leidinggevende beoordeelt of de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening toestaat dat het aangevraagde onbetaald verlof wordt verleend. Vervolgens stemt deze met de unitmanager van de betreffende unit af in hoeverre het onbetaald verlof voortgang kan krijgen. De unitmanager neemt de aanvraag mee naar het unit overleg waar bepaald wordt of het verlof en de terugkeer na het verlof organisatiebreed mogelijk is. Uiteindelijke toestemming dient verleend te worden door de algemeen directeur (gedelegeerd naar Manager HRM). Uitgangspunten onbetaald verlof: Bij een onbetaald verlofperiode wordt geen pensioen opgebouwd. Indien deze periode langer dan een maand is kan het verstandig zijn om te zorgen voor een voortzetting van de pensioenopbouw (om een pensioengat/breuk te voorkomen). Bij de aanvraag voor onbetaald verlof in Profit kan aangegeven worden of dit gewenst is of niet. Als de pensioenopbouw voortgezet wordt stuurt de afdeling HRM een ingevuld PGGM-aanvraagformulier (voor vrijwillige voortzetting) aan de Verlofregeling SKSG december

15 werknemer die dit formulier moet ondertekenen en zelf naar het PGGM dient te verzenden. De rekening van de vrijwillige pensioenvoortzetting wordt door het PGGM naar het huisadres verzonden; betaling loopt niet via de salarisadministratie. De werknemer betaalt de pensioenpremie volledig zelf te weten het werknemers en werkgeversdeel (normaal komt het werkgeversdeel voor rekening van SKSG). In bepaalde gevallen bestaat er de mogelijkheid om de pensioenpremie bij de Belastingdienst met de inkomstenbelasting te verrekenen. Werknemers die gedeeltelijk met onbetaald verlof gaan blijven gedeeltelijk pensioen opbouwen. Het onbetaald verlofdeel kan vrijwillig voortgezet worden. De factuur voor de vrijwillige voortzetting gaat naar SKSG die de premie betaalt uit het bruto salaris. Daar waar de wet wijzigt behoeft er geen instemming plaats te vinden voor aanpassing van de wettelijke bepalingen die in deze regeling genoemd worden. 2.9 Vitaliteitssparen De spaarloonregeling en de levensloopregeling gaan op in de nieuwe regeling vitaliteitssparen. Deze regelingen zorgden ervoor dat er enerzijds goedkoop via het brutosalaris gespaard kon worden voor zelf te bepalen doeleinden en dat er anderzijds eerder gestopt kon worden met werken of er geen inkomenstekort tijdens onbetaald verlof, ouderschapsverlof etc. zou zijn. Door het wegvallen van deze beide regelingen is er een nieuwe regeling in het leven geroepen die werknemers de mogelijkheid biedt te sparen en het spaartegoed op te nemen voor bijvoorbeeld een onbetaald verlof periode of eerder stoppen met werken / minder gaan werken. Het is echter niet verplicht het spaarverlof voor vrije tijd te benutten. Het verlof is vrij te besteden. Vitaliteitssparen stelt deelnemers in staat fiscaal voordelig te sparen en is toegankelijk voor werknemers, en ondernemers (waaronder zzp-ers) De regeling kent geen opnamedoelen. De stortingen in vitaliteitssparen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er wordt pas belasting geheven bij opname van het tegoed. Het opgebouwde, nog niet opgenomen, tegoed in vitaliteitssparen is niet belast in box 3. Het maximale fiscaal gefaciliteerd op te bouwen vermogen bedraagt in totaal Er geldt een jaarlijks aftrekbare maximuminleg van Opname uit het vitaliteitssparen na het bereiken van de 62-jarige leeftijd wordt beperkt tot per jaar. WERKWIJZE PROFIT Alle verlofvormen kunnen via Profit aangevraagd worden. De genoemde vormen onder 1. vakantieverlof en extra verlof worden in profit op de digitale verlofkaart geregistreerd. De overige vormen worden via Profit aangevraagd. Een werknemer hoeft hiermee slechts één werkwijze te volgen voor alle verschillende verlofvarianten en hoeft niet langer verschillende formulieren en documenten in te vullen en te raadplegen. De leidinggevende accordeert via Profit de aanvragen. De werkwijze zal nader uitgewerkt worden en los van deze verlofregeling gepubliceerd worden. Verlofregeling SKSG december

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 CAO 2014 Stichting Fokus Exploitatie februari 2014 Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 T (050) 521 72 00 F (050) 521 72 09 E info@fokuswonen.nl I www.fokuswonen.nl Fokus

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ LOOPTIJD VAN 1 JULI 2013 TOT EN MET 31 december 2014 pagina 1 van 65 Artikel INHOUD Bladzijde 1 Definities 4 2 Werkingssfeer cao 5

Nadere informatie

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 Inhoud 1 Algemeen 5 1.1 Begrippen 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Verstrekken 6 1.4 Werkingssfeer 6 1.5 Incidenteel afwijken 6 1.6 Extern overleg 6 1.7 Bescherming werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Thuiszorg 2006 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 22 MEI 2006 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

CAO 2010 - juli 2011. FloraHolland. Where beauty meets business.

CAO 2010 - juli 2011. FloraHolland. Where beauty meets business. CAO 2010 - juli 2011 FloraHolland. Where beauty meets business. Collectieve Arbeidsovereenkomst FloraHolland 2010-1 juli 2011 Algemeen Inhoud A. Regeling van de arbeidsvoorwaarden Hoofdstuk I Definities

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

#1591240 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

#1591240 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST #1591240 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Geldig van 1 januari 2014 tot 1 april 2015 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Philip Morris Holland BV 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Artikel 1 DEFINITIES 4 Artikel

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18588 1 augustus 2014 Verzekeringsbedrijf - Binnendienst 2014 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

CAO Kunsteducatie2012-2013

CAO Kunsteducatie2012-2013 CAO Kunsteducatie2012-2013 De Collectieve Arbeidsovereenkomst Kunsteducatie heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013. Als voor een CAO-bepaling een andere looptijd geldt, dan is

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2009 t/m 31 maart 2010 Inhoudsopgave Pagina Protocolafspraken:...4 Loon...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Cao Smurfit Kappa Corrugated Benelux 2012-2014 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Smurfit Kappa Vandra B.V. te Oosterhout

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR. PGI Nonwovens B.V.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR. PGI Nonwovens B.V. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PGI Nonwovens B.V. Looptijd: 1 januari 2014 t/m 30 juni 2015 1 INHOUDSOPGAVE Artikel Omschrijving Bladzijde 1 Definities 5 2 Algemene verplichtingen van de werkgever

Nadere informatie

1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX. 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1

1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX. 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1 1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1 CAO boekje 2006.indd 1 21-03-2006 14:53:36 CAO FNV Bondgenoten Postbus 9239 1006 AE Amsterdam telefoon 020-585 60 00 De Unie Postbus

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 091205_CAO_VMW_01.10_cover 12-01-2010 16:59 Pagina 2 CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENGIDS 2006. : HRM Nederland DOCUMENTNUMMER : 20060110 VERSIE : 1.0 BRON. : Atos Origin STATUS

ARBEIDSVOORWAARDENGIDS 2006. : HRM Nederland DOCUMENTNUMMER : 20060110 VERSIE : 1.0 BRON. : Atos Origin STATUS ARBEIDSVOORWAARDENGIDS 2006 AUTEUR(S) : HRM Nederland DOCUMENTNUMMER : 20060110 VERSIE : 1.0 BRON : Atos Origin STATUS : definitief DOCUMENTDATUM : 26 januari 2006 AANTAL PAGINA S : 5 EIGENAAR : Henny

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

Aldus overeengekomen op 9 maart 2009. De CAO-tekst is opgemaakt in drievoud en door partijen getekend te Amsterdam op 15 juni 2009.

Aldus overeengekomen op 9 maart 2009. De CAO-tekst is opgemaakt in drievoud en door partijen getekend te Amsterdam op 15 juni 2009. considerans HEMA B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen HEMA als partij ter ene zijde en de werknemersorganisaties te weten: FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CNV Dienstenbond, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie